TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2017.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2017."

Transkriptio

1 Päiväys Datum Nro Nr TAMMERVOIMA OY MIKA PEKKINEN HYÖTYVOIMANKUJA TAMPERE (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning (kokonaiset+ravistelu) (kolonni) Viite / Hänvisning TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2017. Asia / Ärende TUTKIMUSSELOSTE Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY) laboratoriossa tutkittiin Tammervoima Oy:n yhdyskuntajätteen poltosta peräisin olevan pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuutta. Hyötykäyttökelpoisuus maarakentamisessa määritettiin Valtioneuvoston asetuksen 591/2006 liitteen 2 (VNA 403/2009) mukaisesti ja kaatopaikkakelpoisuus VNA 331/2013 liitteen 2 mukaisesti. HUOM. tuloksia verrataan VNA 591/2006 liitteen 1 (VNA 403/2009) mukaisiin maarakennushyötykäyttöraja-arvoihin asiakkaan erillisestä pyynnöstä. Yhdyskuntajätteen poltosta peräisin oleva pohjakuona ei kuulu maarakennusasetuksen 591/2006 mukaisten jakeiden piiriin. Pohjakuonasta määritettiin mm. kokonaisorgaanisen hiilen (TOC), PCB- ja PAHyhdisteiden sekä tiettyjen raskasmetallien kokonaispitoisuudet. Myös haponneutralointikapasiteetti (ANC) määritettiin. Haitta-aineiden liukoisuuksia tutkittiin perusmäärittelyssä kolonnitestillä standardin CEN/TS mukaisesti sekä perusmäärittelyn kanssa rinnakkain laadunvalvontakokeen evaluointia varten kaksivaiheiseen ravisteluun perustuvalla testillä (akkreditoitu menetelmä SFS-EN ). Testiohjelma on laadittu asiakkaan analyysipyyntöjen mukaiseksi. Näytteet on laboratoriotietokantaan kirjattu siten, että kokonaispitoisuudet & ravistelutesti sekä kolonnitesti on kirjattu eri tilauksiin. Tulokset on esitetty kahtena eri testausselosteena. Tämän vuoksi yllä on esitetty kaksi eri tilaus- ja selostenumeroa. Kokoomaselosteen varsinaisena selostenumerona näytetään kokonaispitoisuus- ja ravistelutestauksen selostenumeroa Tuloksia verrataan edellisten perusmäärittelyjen tuloksiin (TaVo 1/2015; KVVY:n tutkimusseloste ja TaVo 1/2016; KVVY:n tutkimusseloste ja TaVo 2/ ). Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan KVVY, laboratorio, PL 265, Tampere

2 NÄYTTEEN TAUSTATIEDOT, NÄYTTEENOTTO JA ESIKÄSITTELY 2/7 Tutkittava matriisi on Tammervoima Oy:n toimittamaa jätteenpolton pohjakuonaa. Tammervoima Oy:n pohjatuhkien käsittelylaitteisto on asiakkaan mukaan varustettu magneettisten metallien talteenottolaitteistolla, joten pohjakuona ei sisällä suuria metallikappaleita. Näytteet otettiin erillisen näytteenottopöytäkirjan mukaan kokoomana ajanjaksolla Kokoomanäyte valmistettiin Tammervoima Oy:n näytteenotto-ohjeistus ja näytteenottopöytäkirja on esitetty tämän selosteen erillisinä liitteinä. Näyte saapui laboratorioon Näytteet kirjattiin KVVY:n laboratoriossa seuraavin näytenumeroin: Taulukko 1. Näytenumerot Pohjakuona Kokonaispitoisuudet Kaksivaiheinen ravistelutesti 42411* (L/S 2 ja L/S 10) Perusmäärittelyn kolonnitestin CEN/TS frak- tiot (7 kpl) Fraktioiden kumulatiiviset näille ei annettu laskentatulokset (L/S 2 ja L/S 10) erillisiä näytenumeroita * = ravistelutestin molemmat suodokset annettu samalla näytenumerolla Ennen laboratoriotestauksia näyte homogenisoitiin. Saapumistilainen pohjakuona oli raekooltaan vaihtelevaa, harmaata, osin karkean hiekan/murskatun betonin kaltaista materiaalia. Kosteuspitoisuus määritettiin erillisestä osanäytteestä gravimetrisesti 105 ºC:ssa (akkreditoimaton menetelmä, perustuu standardiin SFS-EN 14346). Saapumistilaisen näytteen kosteus oli 5,7 % (1/2015: 16 %, 1/2016: 15 % ja 2/2016: 1,7 %). LIUKOISUUSTESTIN JA ANALYYSIEN SUORITUS Kaksivaiheinen ravistelutesti (akkreditoitu menetelmä, perustuu standardiin SFS-EN ) tehtiin kuonalle testausohjeen mukaisesti laboratorion lämpötilassa Kolonnitesti CEN/TS tehtiin testausohjeen mukaisesti laboratorion lämpötilassa Testien ja määritysten teko ajoittui kokonaisuudessaan kirjausajankohdasta lukien aikavälille Kuvaus käytetyistä menetelmistä, menetelmien akkreditointi ja teettäminen alihankintana on esitetty erillisessä liitteessä (KVVY:n testausseloste). Käytetyille menetelmille ilmoitetaan tulosten pitoisuusalueita vastaavat mittausepävarmuudet, jos asiakas niitä tarvitsee. Mittausepävarmuudet on kuitenkin huomioitu tutkittujen jätteiden tulosten arvioinnissa. Arvio jätteiden hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuudesta ei kuulu akkreditoinnin piiriin. TESTAUKSEN TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU Pohjakuonan sisältämien aineiden kokonaispitoisuudet sekä ravistelu- ja läpivirtaustesteissä liuenneet määrät tutkittuja aineita on esitetty liitteen 1 taulukossa 1 ja liitteen 2 taulukoissa 1-2. Liitteen 1 taulukossa 1 on esitetty kokonaispitoisuus- ja ravistelutes- Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

3 3/7 titulokset. Liitteen 2 taulukossa 1 on lueteltu erikseen jokaisesta kolonnitestin fraktiosta määritetyt pitoisuudet sekä kolonnitestin kumulatiiviset laskentatulokset L/S 2- ja 10-suhteissa. Liitteen 2 taulukkoon 2 on koottu sekä ravistelutestin ja kolonnitestin liukoisuustulokset L/S-suhteessa 10 l/kg liukoisuustestien vertailtavuuden vuoksi. Aineiden pitoisuudet on ilmoitettu kuivaa jätenäytettä kohti laskettuna. Tulosten tulkinnan helpottamiseksi liitteen 1 taulukkoon 1 ja liitteen 2 taulukkoon 2 on koottu tuhkan maarakennushyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuusraja-arvot kokonaispitoisuuksille VNA 591/2006 liitteen 1 (VNA 403/2009) mukaisesti ja L/S 10- suhteessa VNA 331/2013 liitteen 3 ja VNA 591/2006 liitteen 1 (VNA 403/2009) mukaisesti. KVVY:n testausselosteet ( ja ) menetelmä- ja akkreditointitietoineen on esitetty myös erillisinä liitteinä. Huom. Yhdyskuntajätteen poltosta peräisin oleva tuhka ei kuulu Valtioneuvoston asetuksen 591/2006 piiriin. Vertailu maarakennushyötykäyttöasetuksen mukaisiin rajaarvoihin tehdään asiakkaan erillisestä pyynnöstä. Kokonaispitoisuudet Yhdyskuntajätteen poltosta peräisin olevan pohjakuonanäytteestä tutkittujen metallien kokonaispitoisuuksista kuparin ± mg/kg (v. 2016/2: mg/kg, v. 2016/1: ± 240 mg/kg ja v. 2015: ± 560 mg/kg), lyijyn 680 ± 200 mg/kg (v. 2016/2: mg/kg, v. 2016/1: ± 300 mg/kg ja v. 2015: 540 ± 110 mg/kg) ja kadmiumin 33 ± 8,3 mg/kg pitoisuudet ylittivät VNA 591/2006 liitteen 1 (VNA 403/2009) mukaiset hyötykäyttökelpoisuusraja-arvot maarakentamisessa. Huom. tämänkertaisessa tutkimuksessa myös sinkin pitoisuus ± 750 mg/kg ylitti VNA 591/2006 liitteen 1 (VNA 403/2009) mukaisen hyötykäyttökelpoisuusraja-arvon maarakentamisessa. Sinkin pitoisuus oli selvästi suurempi kuin edeltävässä tutkimuksessa 2/2016, mutta samaa luokkaa kuin aiemmissa (v. 2016/2: mg/kg, v. 2016/1: ± 680 mg/kg ja v. 2015: ± 480 mg/kg). Jätteen luokittelu vaaralliseksi tai tavanomaiseksi jätteeksi arvioidaan jätteen sisältämien vaarallisten aineiden ja niistä aiheutuvien vaarallisten ominaisuuksien perusteella. Jätettä luokiteltaessa sille sovelletaan CLP-asetuksen (2008) liitteen VI vaarallisten aineiden taulukkojen 3.1 ja 3.2 mukaisia lausekkeita. Kaikille asetuksessa mainituille yhdisteille ei ole päivitetyssä taulukossakaan annettu H-lausekkeita, vaan ne ovat osittain vielä R-lausekkeita. Tällöin sovelletaan CLP-asetuksen liitteen VII mukaista muunnostaulukkoa. Jätteiden vaaraominaisuudet määräytyvät yhdisteen/yhdisteiden pitoisuuden/pitoisuuksien ja Komission asetuksen N:o 1357/2014 pohjalta. Komission asetuksessa EU N:o 1357/2014 on mainittu ominaisuudet, jotka tekevät jätteistä vaarallisia (HP 1-HP 8 ja HP 10-HP 15). Osalle kemikaalien/yhdisteiden mukaisista vaaralausekkeista H on myös komission asetuksessa annettu pitoisuusrajat, missä jäte luokitellaan vaaralliseksi. Jätteiden ympäristövaarallisuuden HP 14 suhteen ei kuitenkaan EU-tason arviointikriteereitä vielä ole, eikä niistä päästy EU-tasolla sopuun vielä keväällä Tämän vuoksi Suomessa sovelletaan ympäristövaarallisuuden suhteen vuonna 2002 voimassa olleen kemikaalilainsäädännön kriteereitä (esim. STM, 2001). Täten ns. vanha käytäntö jätteen ympäristövaarallisuuden määrittämiseen jatkuu Suomessa. Huom. mahdollista ympäristövaarallisuutta ei tässä tutkimuksessa osoitettu toksisuustestein. Kuparin kokonaispitoisuus oli mg/kg. EY:n CLP-asetuksen liitteen VI taulukon 3.2 mukaisessa vaarallisten aineiden luettelossa (EY 1272/2008) on esitetty mm. kupari(i)kloridi. Yhdisteelle on annettu lausekkeet (suluissa vaaralliselle jätteelle sovellettava pitoisuusraja; Häkkinen, 2016 ja EU N:o 1357/2014): Acute Tox. 4, H302 (25 %), Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

4 4/7 Aquatic Acute 1 H400 (25 %), Aquatic Chronic 1 H410 (0,25 %). Jätteen liukoisuussuodos sisälsi kloridia riittävästi siten, että on mahdollista, että kupari esiintyy kloridimuodossaan. Jos kuonan sisältämä kupari lasketaan kokonaisuudessaan kupari(i)kloridiksi (CuCl), saadaan tälle yhdisteelle laskennallinen pitoisuus mg/kg (0,56 %). Laskennallisen kupari(i)kloridin pitoisuus ylittää vaaralliselle jätteelle annetun ympäristövaarallisuuden perusteella annetun raja-arvon mg/kg. Lyijyn kokonaispitoisuus oli 680 mg/kg. CLP-asetuksen liitteen VI taulukon 3.2 mukaisessa vaarallisten aineiden luettelossa (EY 1272/2008) on esitetty Lyijy-yhdisteet, joita ei ole mainittu muualla. Näytteen muiden tutkimustulosten perusteella voidaan olettaa, että lyijy voisi esiintyä esim. kloridimuodossaan Pb(II)Cl 2. Tämän ryhmän yhdisteille on annettu lausekkeet (suluissa vaaralliselle jätteelle sovellettava pitoisuusraja; Häkkinen, 2016 ja EU N:o 1357/2014): Repr. 1A; H360Df (0,3 %), Acute Tox. 4 (*); H332 (22,5 %), Acute Tox. 4 (*); H302 (25 %), STOT RE 2 (*); H373 (**)(10 %), Aquatic Acute 1; H400 (25 %), Aquatic Chronic 1; H410 (0,25 %). Jos kuonan sisältämä lyijy lasketaan kokonaisuudessaan lyijy(ii)kloridiksi (Pb(II)Cl 2 ), saadaan tälle yhdisteelle laskennallinen pitoisuus 910 mg/kg (0,09 %). Laskennallisen lyijy(ii)kloridin pitoisuus alittaa selvästi vaaralliselle jätteelle edellä annetun alimman raja-arvon mg/kg (0,25 %). Vastaavasti voidaan tehdä laskennallinen selvitys sinkille. Sinkkiä oli jätteessä mg/kg (2/2016: mg/kg, 1/2016: mg/kg). EY:n CLP-asetuksen (2008) liitteen VI vaarallisten aineiden taulukossa (2008) on mainittu sinkkioksidi. Yhdisteelle on annettu lausekkeet (suluissa vaaralliselle jätteelle sovellettava pitoisuusraja; Häkkinen, 2016 ja EU N:o 1357/2014): Aquatic Acute 1, H400 (25 %); Aquatic Chronic 1 H410 (0,25 %). CLP-asetuksen mukaan alin mahdollinen sinkkioksidipitoisuus, jolla jäte voidaan luokitella vaaralliseksi jätteeksi, on ympäristövaarallisuuskriteerin perusteella 0,25 % (kts. edellä). Jos sakan kaikki sinkki lasketaan varovaisuusperiaatteen mukaisesti sinkkioksidiksi, saadaan yhdisteelle laskennallinen pitoisuus mg/kg (0,37 %). Vaarallisen jätteen raja-arvo ylittyy myös tässä tapauksessa. Koska em. ympäristölle vaarallisten yksittäisten yhdisteiden (sekä kupari(i)kloridi että sinkkioksidi) pitoisuudet ylittävät vaaralliselle jätteelle asetetut raja-arvot, ei yhteenlaskukaavoja tässä tarvita. EY:n CLP-asetuksen liitteen VI taulukon mukaisen vaarallisten aineiden luettelon (EY 1272/2008), kemikaalilainsäädännön (STM, 2001) sekä Komission asetuksen N:o 1357/2014 sekä Häkkinen (2016) perusteella nyt tukittu pohjakuona voidaan luokitella vaaralliseksi jätteeksi ja se saa Komission asetuksen N:o 1357/2014 mukaisen vaaraominaisuuden HP 14, ympäristölle vaarallinen jäte sekä sen kupari(i)kloridi että sinkkioksidipitoisuuksien perusteella. Jätteen luokittelu perustuu varovaisuusperiaatteeseen, eikä sen mahdollista ympäristövaarallisuutta ole todennettu toksisuustestein. Suomessa ei ole annettu ohjeita jätteiden luokittelussa käytettävästä ekotoksisuustestipatterista tai annettu pitoisuusrajoja testeille. HUOM. Erittäin alhaisten liukoisuuksien ja jätteen alkuperän perusteella todennäköistä kuitenkin on, että näytteen kupari-, lyijyja sinkkipitoisuudet ovat pääosin metallisessa muodossaan. Kokonaisorgaanisen hiilen (TOC) pitoisuus oli edelleen pieni, 9 g/kg (v. 2/2016: 9 g/kg, v. 1/2016: 10 g/kg ja v < 5 g/kg). Se täytti VNA 331/2013 liitteen 3 mukaisen pysyvän jätteen kaatopaikkaluokan raja-arvon. Hehkutushäviö (LOI) täytti VNA 331/ :n mukaisen raja-arvon 10 % tavanomaisen jätteen kaatopaikalle sekä VNA 331/2013 liitteen 3 mukaisen raja-arvon 10 % vaarallisen jätteen kaatopaikalle. PAH- ja PCB-yhdisteiden laskennalliset kokonaispitoisuustasot täyttävät sekä Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

5 5/7 peitetylle että päällystetylle rakenteelle VNA 591/2006 liitteessä 1 (VNA 403/2009) annetut maarakennushyötykäyttökelpoisuusraja-arvot. Kadmiumin, kuparin, lyijyn ja sinkin kokonaispitoisuuksien perusteella kuona ei ole hyötykäyttökelpoista materiaalia peitetyissä tai päällystetyissä rakenteissa VNA 591/2006 mukaisella ilmoitusmenettelyllä. Varovaisuusperiaatetta noudattaen kupari(i)kloridi että sinkkioksidipitoisuuksien perusteella kuona voidaan luokitella ympäristölle vaaralliseksi jätteeksi (HP 14). Ympäristöviranomainen voi kuitenkin käyttää tapauskohtaista harkintaa sen suhteen, että pohjakuonan metallipitoisuudet ovat jätteen alkuperä huomioiden suurella todennäköisyydellä metallista alkuperää. Tällöin jäte voidaan luokitella tavanomaiseksi jätteeksi. Liukoisuustestit Molempien liukoisuustestien tulosten tulee täyttää samat raja-arvot, eli kolonnitesti tai ravistelutesti yksinään ei riitä todentamaan tuhkan maarakennushyötykäyttökelpoisuutta tai kaatopaikkakelpoisuutta. A. Kolonnitestin fraktiojakauma Haitta-aineiden liukoisuudet pohjakuonan kolonnitestin eri fraktioissa olivat pääosin melko alhaiset. Liukoisuustestin ph oli läpi testin 12 (v testaukset: ph 12) ja sähkönjohtokyky vaihteli testin aikana välillä ,9 ms/m, ollen pienin testin viimeisessä fraktiossa F7. Tutkituista analyyteistä kromin, kuparin, molybdeenin, kloridin, sulfaatin ja orgaanisen hiilen (DOC) pitoisuudet olivat yli määritysrajan läpi koko kolonnitestin, lähes vastaavasti kuin edellisissä testauksissa 1 ja 2/2016. Haittaaineiden liukoisuudet fraktioissa olivat pääosin erittäin pieniä. Kuparin, molybdeenin, kloridin ja orgaanisen hiilen (DOC) liukoisuusmaksimit olivat kolmannessa fraktiossa, mutta kromin ja sulfaatin liukoisuudet neljännessä fraktiossa. Antimonin, bariumin ja fluoridin liukoisuudet olivat suurimmillaan seitsemännessä fraktiossa. Liukoisuudet ajan funktiona olivat kolonnitestissä voimakkaasti analyyttiriippuvaisia. B. Kolonnitesti ja ravistelutesti. Liukoisuustestien vertailu. Kolonnitestissä (CEN/TS 14405) liuenneiden haitta-aineiden pitoisuudet (L/S 10) ovat pääosin alhaiset ja tutkitut pitoisuudet alittavat VNA 591/2006 liitteen 1 (VNA 403/2009) mukaiset päällystetyn rakenteen maarakennushyötykäyttöraja-arvot antimonia ja kloridia lukuun ottamatta, vastaavasti kuten ravistelutestissä. Vastaava havaittiin edeltävissä kolmessa tutkimuksessa. VNA 331/2013 liitteen 3 mukaiset tavanomaisen jätteen kaatopaikkakelpoisuusraja-arvot täyttyvät kolonnitestissä tutkittujen analyyttien osalta. Näytteestä kaksivaiheisessa ravistelutestissä (akkreditoitu menetelmä, perustuu standardiin SFS-EN ) liuenneiden haitta-aineiden pitoisuudet alittavat VNA 591/2006 liitteen 1 (VNA 403/2009) mukaiset päällystetyn rakenteen hyötykäyttörajaarvot, vastaavasti kuten kolonnitestissä, kloridia ja antimonia lukuun ottamatta (kuten tutkimuksessa 2/2016). Tutkittujen haitta-aineiden liukoiset pitoisuudet ravistelutestissä täyttävät VNA 331/2013 liitteen 3 mukaiset tavanomaisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteerit. Pohjakuonan ns. kriittiset komponentit olivat molemmissa liukoisuustesteissä kloridi ja antimoni. Kun eri liukoisuustestien tuloksia verrataan keskenään, havaitaan, että pääosin tutkitut liukoisuudet ovat melko yhtenevät/samaa luokkaa (vertaa: liite 2 taulukko 2). Molempien liukoisuustestien perusteella voidaan antaa sama kaatopaikkakelpoisuusluokitus. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

6 6/7 Pohjakuonanäytteen ravistelutestin suodoksen (L/S 8) ph oli ravistelutestissä 12 (2/2016: 11 ja v. 1/2016: 12) ja kolonnitestin fraktioissa läpi koko 12. Kun happamuus alennettiin tutkimuksessa tasolle ph 4, saatiin ANC:lle lukuarvo 1,20 mol/kg (2/2016: 2,86 mol/kg). Jätteen puskurikyky on heikentynyt edelliseen näytteeseen verrattuna. Jätteellä on jonkin verran puskurikykyä happamuuden aiheuttamia muutoksia vastaan. Kadmiumin, kuparin, lyijyn ja sinkin kokonaispitoisuuksien sekä ravistelu- ja kolonnitesteissä liukoisten kloridin ja antimonin pitoisuuksien perusteella nyt tutkittu pohjakuona ei ole hyötykäyttökelpoista materiaalia peitetyissä tai päällystetyissä rakenteissa Valtioneuvoston asetuksen 591/2006 mukaisella ilmoitusmenettelyllä. Pohjakuonan liukoisuudet täyttivät VNA 331/2013 liitteen 3 mukaiset tavanomaisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteerit. Vastaavuus pohjakuonanäytteeseen TaVo 2/2016 Tulosten tarkastelun yhteydessä on esitetty jonkin verran tulosvertailua. Kokonaispitoisuusmuutokset eivät noudattaneet mitään selkeää trendiä. Havaitut muutokset olivat pieniä, tästä poikkeuksena kadmium-, sinkki- ja kuparipitoisuudet, jotka kasvoivat selvästi. Tulosten perusteella jäteluokka on kuitenkin edelleen sama kuin 1-2/2016, tosin hieman eri perustein. Liukoisuudetkin vastasivat hyvin 2/2016 pohjakuonaa sekä kolonni- että ravistelutestin osalta. Pitoisuudet olivat pääosin joko samaan luokka tai hieman suuremmat kuin edellisessä testauksessa. Kokonaisuutena pohjakuona saa saman jäte- ja kaatopaikkaluokituksen kuin testauksissa 1-2/2016. ARVIO YHDYSKUNTAJÄTTEEN POLTOSTA PERÄISIN OLEVAN POHJAKUONAN 1/2017 KAATOPAIKKAKELPOISUUDESTA SEKÄ HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUDES- TA MAARAKENTAMISESSA Tammervoima Oy:n toimittama yhdyskuntajätteen poltosta peräisin oleva pohjakuona voidaan luokitella varovaisuusperiaatteen ja yhteenlaskukaavan (Häkkinen, 2016) perusteella todennäköisesti vaaralliseksi jätteeksi luokitusnumerolla * "pohjatuhka ja kuona, jotka sisältävät vaarallisia aineita" Valtioneuvoston asetuksen jätteistä 179/2012 liitteen 4 (VNA 86/2015) jäteluettelon mukaisesti. Jätenimike kuuluu jätenimikeryhmään "jätteiden poltossa ja pyrolyysissä syntyvät jätteet" (VNA 179/2012:n liite 4 VNA 86/2015). Pohjakuona saa Komission asetuksen N:o 1357/2014 mukaisen vaaraominaisuuden HP 14, ympäristölle vaarallinen jäte. Ympäristövaarallisuutta ei todennettu toksisuustestein. On kuitenkin pohjakuonan alkuperä huomioiden mahdollista, että jätteen metallit ovat pääasiassa metallisessa muodossaan. Tätä käsitystä puoltaa osaltaan metallien alhaiset liukoisuudet ravistelu- ja kolonnitesteissä. Ympäristöviranomainen voi tällä perusteella tarvittaessa luokitella pohjakuonan myös tavanomaiseksi jätteeksi nimikkeellä "muut kuin nimikkeessä mainitut pohjatuhka ja kuona Valtioneuvoston asetuksen jätteistä 179/2012 liitteen 4 (VNA 86/2015) jäteluettelon mukaisesti. Kadmiumin, kuparin, lyijyn ja sinkin kokonaispitoisuudet ylittivät asetuksessa eräiden jätteiden hyötykäytöstä maarakentamisessa (VNA 591/2006) liitteessä 1 (VNA 403/2009) asetetut raja-arvot. Pohjakuonan kolonni- ja ravistelutestien tuloksista antimonin ja kloridin liukoisuudet ylittivät hyötykäytölle päällystetyssä rakenteessa asetetut liukoisuusraja-arvot (Valtioneuvoston asetus 591/2006, liite 1 VNA 403/2009). Pohjakuonaa ei suositella hyötykäytettävän maarakennuksessa peitetyissä tai päällystetyissä rakenteissa ilmoitusmenettelyllä asetuksen 591/2006 mukaisesti edellä mainittujen raja-arvoylitysten vuoksi. VNA 331/2013 liitteen 3 mukaiset tavanomaisen jätteen kaatopaikkakelpoisuusraja-arvot täyttyvät. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

7 7/7 Jätteen kokonaisorgaanisen hiilen pitoisuus TOC oli pieni ja se täytti VNA 331/2013 liitteen 3 mukaisen pysyvän jätteen kaatopaikkaluokan raja-arvon, samoin liukoisen orgaanisen hiilen (DOC) pitoisuudet kolonni- ja ravistelutesteissä (L/S 10). Pitoisuudet täyttivät VNA 331/2013 liitteen 3 mukaisen pysyvän jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteerit. Orgaanisen hiilen pitoisuudet eivät tällä perusteella muodosta estettä kaatopaikkasijoitukselle VNA 331/2013 mukaisille kaatopaikoille. Nyt tutkittu, vaaralliseksi jätteeksi varovaisuusperiaatteen pohjalta luokiteltu pohjakuona voidaan loppusijoittaa VNA 331/2013 mukaisille vaarallisen jätteen kaatopaikoille. Jätteen luokitteluun varovaisuusperiaatteen pohjalta tulee ympäristöviranomaisen ottaa kantaa. Jos oletetaan jätteen metallien (kupari ja sinkki) esiintyvän metallisessa muodossaan, on pohjakuona tällöin mahdollista luokitella tavanomaiseksi jätteeksi ja jäte on loppusijoitettavissa VNA 331/2013 mukaisille tavanomaisen jätteen kaatopaikoille. Tutkitut liukoisuudet kun täyttävät VNA 331/2013 liitteen 3 mukaiset tavanomaisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteerit. Päätöksen pohjakuonan hyötykäyttö- tai kaatopaikkakelpoisuudesta tekee tarvittaessa ympäristöviranomainen tämän lausunnon perusteella. Tarkempia tietoja nyt tehdyistä tutkimuksista antaa tarvittaessa kemisti Marika Kaasalainen puhelimitse tai sähköpostilla Kemisti Marika Kaasalainen Viitteet: Dahlbo, H Jätteen luokittelu ongelmajätteeksi arvioinnin perusteet ja menetelmät. Ympäristöopas 98. Suomen ympäristökeskus. Vammalan kirjapaino Oy, Vammala. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures; ns. CLP-asetus) sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta. Taulukko 3.2 (voimaan ). Häkkinen, Eevaleena, Jätteen luokittelu vaaralliseksi jätteeksi. Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2016. Ympäristöministeriön ympäristönsuojeluosasto. Helsinki, s. Komission asetus N:o 1357/2014 jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98 EY liitteen III korvaamisesta (voimaan ). Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (807/2001, liite 2) kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä (voimaan ) ja sen muutosasetukset. Valtioneuvoston asetus 591/2006 eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (voimaan ). Valtioneuvoston asetus 403/2009 eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa. Liitemuutos (voimaan ). Valtioneuvoston asetus 179/2012 jätteistä. Liite 4. Yleisimmät jätteet sekä vaaralliset jätteet (voimaan ), joka päivitettiin VNa 86/2015 (voimaan ); päivityksessä poistettiin mm. Jäteasetuksen liite 3. Valtioneuvoston asetus 331/2013 kaatopaikoista (voimaan ) ja sen muutosasetukset. Wahlström et al Jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden toteaminen. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2006. Ympäristöministeriö, 82 s. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

8 LIITE 1. Tutkimusseloste Sivu 1(1) Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Laboratorio PL Tampere Taulukko 1. Tammervoima Oy:n toimittaman pohjakuonan testaus. Haitta-aineiden kokonaispitoisuudet (näytenumero 42410), sekä kaksivaiheisessa ravistelutestissä liuenneiden haitta-aineiden pitoisuudet (näytenumero 42411; samalla näytenumerolla L/S 2 ja L/S 10-tulokset). Pitoisuudet laskettu kuiva-ainetta kohti. Kaatopaikkakelpoisuuskriteerit VNA 331/2013 liitteen 3 mukaisesti ja maarakennushyötykäyttökriteerit VNA 591/2006 liitteen 1 (VNA 403/2009) mukaisesti. HUOM. Maanrakennushyötykäyttökriteerit eivät ole suoraan sovellettavissa yhdyskuntajätteen poltosta peräisin olevalle tuhkalle. Raja-arvot on esitetty asiakkaan pyynnöstä. Kaatopaikkakelpoisuuskriteerit VNA 331/2013 VNA 403/ Yksikkö pysyvä tavanomainen vaarallinen jäte kokonaispitoi- peitetty päällystetty kokonaispitoi- L/S 2 L/S 10 Yksikkö jäte L/S 10 jäte, L/S 10 L/S 10 suudet rakenne L/S 10 rakenne L/S 10 suudet Antimoni mg/kg 0,06 0,7 5 0,06 0, ,10 0,34 mg/kg Antimoni Arseeni mg/kg 0, ,5 1,5 6,8 <0,05 <0,05 mg/kg Arseeni Barium mg/kg ,16 0,88 mg/kg Barium Kadmium mg/kg 0, ,04 0,04 33 <0,02 <0,02 mg/kg Kadmium Kromi mg/kg 0, ,5 3, ,86 1,1 mg/kg Kromi Kupari mg/kg ,0 6, ,0 3,2 mg/kg Kupari Lyijy mg/kg 0, ,5 1,5 680 <0,05 0,13 mg/kg Lyijy Molybdeeni mg/kg 0, ,5 6,0 10 1,3 1,5 mg/kg Molybdeeni Nikkeli mg/kg 0, ,4 1,2 63 <0,05 <0,05 mg/kg Nikkeli Seleeni mg/kg 0,1 0,5 7 0,1 0,5 0,29 <0,05 <0,05 mg/kg Seleeni Sinkki mg/kg ,05 0,34 mg/kg Sinkki Vanadiini mg/kg ,0 3,0 29 <0,05 <0,05 mg/kg Vanadiini Elohopea mg/kg 0,01 0,2 2 0,01 0,01 <0,005 <0,01 <0,01 mg/kg Elohopea Kloridi mg/kg mg/kg Kloridi Fluoridi mg/kg <0,1 <0,1 mg/kg Fluoridi Sulfaatti mg/kg mg/kg Sulfaatti DOC mg/kg mg/kg DOC ph > ph Sähkönjohtokyky ms/m ms/m Sähkönjohtokyky PAH-yhdisteet µg/kg pe/40 000pä <10 µg/kg PAH-yhdisteet PCB-yhdisteet µg/kg <10 µg/kg PCB-yhdisteet TOC g/kg g/kg TOC ANC mol/kg kts. liite mol/kg ANC Hehkutushäviö % ,9 % Hehkutushäviö Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille. Hyötykäyttökelpoisuuskriteerit Päivämäärä: Tampereella Näytenumerot Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Testausseloste, menetelmätiedot ja menetelmien akkreditointi on esitetty erillisessä liitteessä. Raportoija: Marika Kaasalainen, kemisti. Puh

9 LIITE 2. Tutkimusseloste ja Sivu1(2) Taulukko 1. Tammervoima Oy:n pohjakuonan kaatopaikka- ja maarakennushyötykäyttökelpoisuustestaus (kolonni). Kolonnitestissä CEN/TS eri fraktioihin liuenneet pitoisuudet (näytenumerot ) sekä laskennalliset L/S 2- ja L/S 10-tulokset (ei näytenumeroa). Taulukoidut pitoisuudet ovat pyöristettyjä arvoja. Huom. L/S 2- ja L/S 10-arvojen laskennassa on käytetty raakatuloksia. Laskennalliset arvot on pyöristetty. Läpivirtaustesti CEN/TS Näytenumero Näytenumero Näytenumero Näytenumero Näytenumero Näytenumero Näytenumero Kolonnitesti Kolonnitesti Yksikkö F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 L/S 2 L/S 10 Antimoni mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 0,10 0,10 0,26 Arseeni mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 Barium mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,19 0,35 0,09 0,63 Kadmium mg/kg <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 Kromi mg/kg 0,10 0,07 0,13 0,12 0,10 0,08 0,09 0,51 0,68 Kupari mg/kg 0,44 0,39 0,73 0,63 0,48 0,28 0,23 2,7 3,2 Lyijy mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,07 Molybdeeni mg/kg 0,17 0,15 0,30 0,27 0,22 0,15 0,09 1,1 1,3 Nikkeli mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 Seleeni mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 Sinkki mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,06 0,14 Vanadiini mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 Elohopea mg/kg <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 Kloridi mg/kg Fluoridi mg/kg <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,57 0,88 <0,05 1,5 Sulfaatti mg/kg DOC mg/kg ph Sähkönjohtokyky ms/m ,9 Päivämäärä: Tampereella Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Raportoija: Marika Kaasalainen, kemisti Laboratorio PL 265 Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille Tampere Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Testausseloste, menetelmätiedot ja menetelmien akkreditointi on esitetty KVVY:n testausselosteessa.

10 Otakaari Espoo Tikkalantie Rauma Lämpömiehenkuja 3 J Espoo Nevantie Kärsämäki Otakaari Espoo Nab Labs Oy Y-tunnus / VAT no. FI Laskutusosoite: PL Helsinki Nab Labs Oy Y-tunnus / VAT no. FI Laskutusosoite: PL Helsinki Vuoksenniskantie Imatra Harjutie Kaustinen Sammonkatu Oulu Vuoksenniskantie Imatra Harjutie Kaustinen Sammonkatu Oulu Asiakaspalvelu: maa p , vesianal. p , prosessianal , mikrobiologia p , päästömittaukset p Tikkalantie Rauma Lämpömiehenkuja 3 J Espoo Nevantie Kärsämäki Asiakaspalvelu: maa p , vesianal. p , prosessianal , mikrobiologia p , päästömittaukset p Nab Labs Oy Y-tunnus / VAT no. FI Laskutusosoite: PL Helsinki Otakaari Espoo Vuoksenniskantie Imatra Harjutie Kaustinen Sammonkatu Oulu Tikkalantie Rauma Lämpömiehenkuja 3 J Espoo Nevantie Kärsämäki Asiakaspalvelu: maa p , vesianal. p , prosessianal , mikrobiologia p , päästömittaukset p LIITE 2. Tutkimusseloste ja Sivu2(2) Taulukko 2. Tammervoima Oy:n pohjakuonan ravistelu- ja kolonnitestaukset (laskennalliset L/S 10-arvot). Ravistelutesti (42410) ja kolonnitesti (ei näytenumeroa). Pitoisuudet laskettu kuiva-ainetta kohti. Kaatopaikkakelpoisuuskriteerit VNa 331/2013 liitteen 3 ja tuhkan maarakennushyötykäyttökriteerit VNA 591/2006 liitteen 1 (VNA 403/2009) mukaisesti. HUOM. Maanrakennushyötykäyttökriteerit eivät ole sovellettavissa yhdyskuntajätteen poltosta peräisin olevalle tuhkalle. Raja-arvot on esitetty asiakkaan pyynnöstä. Kaatopaikkakelpoisuuskriteerit Hyötykäyttökelpoisuuskriteerit Näytenumerot VNA 331/2013 VNA 403/ ei ole Yksikkö pysyvä tavanomainen vaarallinen jäte kokonaispitoi- peitetty päällystetty L/S 10 L/S 10 jäte L/S 10 jäte, L/S 10 L/S 10 suudet rakenne L/S 10 rakenne L/S 10 ravistelutesti kolonnitesti Antimoni mg/kg 0,06 0,7 5 0,06 0,18 0,34 0,26 Arseeni mg/kg 0, ,5 1,5 <0,05 <0,05 Barium mg/kg ,88 0,63 Kadmium mg/kg 0, ,04 0,04 <0,02 <0,02 Kromi mg/kg 0, ,5 3 1,1 0,68 Kupari mg/kg ,2 3,2 Lyijy mg/kg 0, ,5 1,5 0,13 0,07 Molybdeeni mg/kg 0, ,5 6 1,5 1,3 Nikkeli mg/kg 0, ,4 1,2 <0,05 <0,05 Seleeni mg/kg 0,1 0,5 7 0,1 0,5 <0,05 <0,05 Sinkki mg/kg ,34 0,14 Vanadiini mg/kg <0,05 0,05 Elohopea mg/kg 0,01 0,2 2 0,01 0,01 <0,01 <0,01 Kloridi mg/kg Fluoridi mg/kg <0,1 1,5 Sulfaatti mg/kg DOC mg/kg ph 6 12 Sähkönjohtokyky ms/m Päivämäärä: Tampereella Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Raportoija: Marika Kaasalainen, kemisti Laboratorio PL 265 Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille Tampere Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Testausseloste, menetelmätiedot ja menetelmien akkreditointi on esitetty KVVY:n testausselosteessa.

11 TESTAUSSELOSTE Ravistelutesti 2-vaiheinen #1 1 (7) Tammervoima Oy Mika Pekkinen Hyötyvoimankuja TAMPERE Tilausnro (X/S), saapunut NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus TaVo pohjatuhka TaVo pohjatuhka,l/s10 MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET Määritys Yksikkö *Kokonaiskosteus % 5,7 *Kaksivaiheinen ravistelutesti L/S10 *TOC g/kg ka 9 *Hehkutushäviö, jäte % 3,9 Haponneutralointikapasiteetti mol/kg kts. liite Antimoni (tot), aqua regia, MS mg/kg ka 44 *Arseeni (tot), aqua regia, MS mg/kg ka 6,8 *Barium (tot), aqua regia, OES mg/kg ka 1000 *Kadmium (tot), aqua regia, MS mg/kg ka 33 *Kromi (tot), aqua regia, OES mg/kg ka 160 *Kupari (tot), aqua regia, OES mg/kg ka 3600 *Elohopea (tot) mg/kg ka <0,005 *Molybdeeni(tot),aqua regia,ms mg/kg ka 10 *Nikkeli (tot), aqua regia,oes mg/kg ka 63 *Lyijy (tot), aqua regia, MS mg/kg ka 680 Seleeni (tot), aqua regia, MS mg/kg ka 0,29 *Sinkki (tot), aqua regia, OES mg/kg ka 3000 *Vanadiini (tot),aqua regia,ms mg/kg ka 29 Polyaromaattiset hiilivedyt µg/kg ka Ei todettu Naftaleeni (PAH) µg/kg ka <10 Asenaftyleeni (PAH) µg/kg ka <10 Asenafteeni (PAH) µg/kg ka <10 Fluoreeni (PAH) µg/kg ka <10 Fenantreeni (PAH) µg/kg ka <10 Antraseeni (PAH) µg/kg ka <10 Fluoranteeni (PAH) µg/kg ka <10 Pyreeni (PAH) µg/kg ka <10 Bentso(a)antraseeni (PAH) µg/kg ka <10 Kryseeni (PAH) µg/kg ka <10 Bentso(b)fluoranteeni (PAH) µg/kg ka <10 Bentso(k)fluoranteeni (PAH) µg/kg ka <10 Bentso(a)pyreeni (PAH) µg/kg ka <10 Indeno(1,2,3-cd)pyreeni (PAH) µg/kg ka <10 Dibentso(a,h)antraseeni (PAH) µg/kg ka <10 Bentso(g,h,i)peryleeni (PAH) µg/kg ka <10 Summa 16 EPA-PAH µg/kg ka <10 PCB-yhdisteet µg/kg ka Ei todettu PCB 28 µg/kg ka <10 Tehty Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Katuosoite Postiosoite Puhelin Sähköposti Alv.rek./enn.pid.rek. Patamäenkatu 24 PL 265 Y TAMPERE TAMPERE *(03)

12 TESTAUSSELOSTE Ravistelutesti 2-vaiheinen #1 2 (7) MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET (jatkoa ed. sivulta) Määritys Yksikkö PCB 52 µg/kg ka <10 PCB 101 µg/kg ka <10 PCB 118 µg/kg ka <10 PCB 138 µg/kg ka <10 PCB 153 µg/kg ka <10 PCB 180 µg/kg ka <10 PCB-7 summa µg/kg ka <10 *Antimoni, L/S 2 mg/kg ka 0,097 *Arseeni, L/S 2 mg/kg ka <0,05 *Barium, L/S 2 mg/kg ka 0,16 *Kadmium, L/S 2 mg/kg ka <0,02 *Kromi, L/S 2 mg/kg ka 0,86 *Kupari, L/S 2 mg/kg ka 3,0 Elohopea, L/S 2 mg/kg ka <0,01 *Molybdeeni, L/S 2 mg/kg ka 1,3 *Nikkeli, L/S 2 mg/kg ka <0,05 *Lyijy, L/S 2 mg/kg ka <0,05 *Seleeni, L/S 2 mg/kg ka <0,05 *Sinkki, L/S 2 mg/kg ka 0,051 *Vanadiini, L/S 2 mg/kg ka <0,05 *Kloridi, L/S 2 mg/kg ka 2700 *Fluoridi, L/S 2 mg/kg ka <0,1 *Sulfaatti, L/S 2 mg/kg ka 1300 *DOC, L/S 2 mg/kg ka 180 *ph, L/S 2 12 *Sähkönjohtavuus, L/S 2 ms/m 681 *Antimoni, L/S 10 mg/kg ka 0,34 *Arseeni, L/S 10 mg/kg ka <0,05 *Barium, L/S 10 mg/kg ka 0,88 *Kadmium, L/S 10 mg/kg ka <0,02 *Kromi, L/S 10 mg/kg ka 1,1 *Kupari, L/S 10 mg/kg ka 3,2 Elohopea, L/S 10 mg/kg ka <0,01 *Molybdeeni, L/S 10 mg/kg ka 1,5 *Nikkeli, L/S 10 mg/kg ka <0,05 *Lyijy, L/S 10 mg/kg ka 0,13 *Seleeni, L/S 10 mg/kg ka <0,05 *Sinkki, L/S 10 mg/kg ka 0,34 *Vanadiini, L/S 10 mg/kg ka <0,05 *Kloridi, L/S 10 mg/kg ka 3200 *Fluoridi, L/S 10 mg/kg ka <0,1 *Sulfaatti, L/S 10 mg/kg ka 1800 *DOC, L/S 10 mg/kg ka 200 *ph, L/S *Sähkönjohtavuus, L/S 10 ms/m 160 Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, «= pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,» = suurempi tai yhtäsuuri kuin. *-merkitty on akkreditoitu menetelmä. Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

13 TESTAUSSELOSTE Ravistelutesti 2-vaiheinen #1 3 (7) LAUSUNTO Jäteuutteiden (ravistelu ja läpivirtaus) metallit on määritetty seuraavin menetelmin: - Sisäinen menetelmä KVVY LA116, perustuu SFS-EN ISO :2006, SFS-EN ISO :2005, ICP-MS - Sisäinen menetelmä KVVY LA76, perustuu SFS-EN ISO 11885:2009, ICP-OES. Marika Kaasalainen Kemisti Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

14 TESTAUSSELOSTE Ravistelutesti 2-vaiheinen #1 4 (7) MENETELMÄTIEDOT Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) *Kokonaiskosteus *Kaksivaiheinen ravistelutesti L/S10 *TOC *Hehkutushäviö, jäte Haponneutralointikapasiteetti Antimoni (tot), aqua regia, MS *Arseeni (tot), aqua regia, MS *Barium (tot), aqua regia, OES *Kadmium (tot), aqua regia, MS *Kromi (tot), aqua regia, OES *Kupari (tot), aqua regia, OES *Elohopea (tot) *Molybdeeni(tot),aqua regia,ms *Nikkeli (tot), aqua regia,oes *Lyijy (tot), aqua regia, MS Seleeni (tot), aqua regia, MS *Sinkki (tot), aqua regia, OES *Vanadiini (tot),aqua regia,ms Polyaromaattiset hiilivedyt Naftaleeni (PAH) Asenaftyleeni (PAH) Asenafteeni (PAH) Fluoreeni (PAH) Fenantreeni (PAH) Antraseeni (PAH) Fluoranteeni (PAH) Pyreeni (PAH) Bentso(a)antraseeni (PAH) Kryseeni (PAH) Bentso(b)fluoranteeni (PAH) Bentso(k)fluoranteeni (PAH) Bentso(a)pyreeni (PAH) Indeno(1,2,3-cd)pyreeni (PAH) Dibentso(a,h)antraseeni (PAH) Bentso(g,h,i)peryleeni (PAH) Summa 16 EPA-PAH PCB-yhdisteet PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 PCB 180 PCB-7 summa *Antimoni, L/S 2 *Arseeni, L/S 2 *Barium, L/S 2 *Kadmium, L/S 2 *Kromi, L/S 2 *Kupari, L/S 2 Elohopea, L/S 2 *Molybdeeni, L/S 2 *Nikkeli, L/S 2 *Lyijy, L/S 2 *Seleeni, L/S 2 *Sinkki, L/S 2 SFS-EN 14346:2007 Method A (TL25) SFS-EN : 2002 (TL25) SFS-EN method A, 2001 (TL25) SFS-EN 15169:2007 (TL25) CEN/TS tai CEN/TS (TL700) SFS-EN 13657; 2003+ICP-MS mittaus (TL25) SFS-EN 13657; ICP-MS mittaus (TL25) SFS-EN 13657;2003 +ICP-OES mittaus (TL25) SFS-EN 13657; ICP-MS (TL25) SFS-EN 13657;2003+ mittaus ICP-OES (TL25) SFS-EN 13657;2003 +ICP-OES mittaus (TL25) Sis.menetelmä LA82 (perustuu EPA 7473,2007) (TL25) SFS-EN 13657; ICP-MS mittaus (TL25) SFS-EN 13657; ICP-OES mittaus (TL25) SFS-EN 13657; ICP-MS mittaus (TL25) SFS-EN 13657; ICP-MS mittaus (TL25) SFS-EN 13657; ICP-OES mittaus (TL25) SFS-EN ICP-MS mittaus (TL25) ISO 18287:2006 sekä SFS-EN 15527:2008 ja ISO 28540:2011 (TL25) SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25) SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25) SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25) SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25) SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25) SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25) SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25) SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25) SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25) Sis. men. KVVY LA116 (ICP-MS) (TL25) Sis.men. KVVY LA116 (ICP-MS) (TL25) Sis.men. KVVY LA76 (ICP-OES), sis. men. KVVY116 (ICP-MS) (TL25) SFS-EN ISO 17852;2008 (TL25) Sis. men. KVVY LA116 (ICP-MS) (TL25) Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

15 TESTAUSSELOSTE Ravistelutesti 2-vaiheinen #1 5 (7) MENETELMÄTIEDOT (jatkoa edelliseltä sivulta) Määritys *Vanadiini, L/S 2 *Kloridi, L/S 2 *Fluoridi, L/S 2 *Sulfaatti, L/S 2 *DOC, L/S 2 *ph, L/S 2 *Sähkönjohtavuus, L/S 2 *Antimoni, L/S 10 *Arseeni, L/S 10 *Barium, L/S 10 *Kadmium, L/S 10 *Kromi, L/S 10 *Kupari, L/S 10 Elohopea, L/S 10 *Molybdeeni, L/S 10 *Nikkeli, L/S 10 *Lyijy, L/S 10 *Seleeni, L/S 10 *Sinkki, L/S 10 *Vanadiini, L/S 10 *Kloridi, L/S 10 *Fluoridi, L/S 10 *Sulfaatti, L/S 10 *DOC, L/S 10 *ph, L/S 10 *Sähkönjohtavuus, L/S 10 Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) SFS-EN ISO :2009 (TL25) SFS-EN ISO :2009 (TL25) SFS-EN ISO :2009 (TL25) SFS-EN 1484: 1997 (TL25) SFS-EN ISO 10523:2012 (TL25) SFS-EN 27888: 1994 (TL25) Sis. men. KVVY LA116 (ICP-MS) (TL25) Sis. men. KVVY LA116 (ICP-MS) (TL25) SFS-EN ISO 17852; 2008 (TL25) Sis. men. KVVY LA116 (ICP-MS) (TL25) SFS-EN ISO :2009 (TL25) SFS-EN ISO :2009 (TL25) SFS-EN ISO :2009 (TL25) SFS-EN 1484: 1997 (TL25) SFS-EN ISO 10523:2012 (TL25) SFS-EN 27888: 1994 (TL25) TUTKIMUSLAITOSTIEDOT Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi TL25 KVVY/Tampere (FINAS T064) TL700 Eurofins Umwelt Ost GmbH MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm. *Kokonaiskosteus 2017/42410 ±2 % *Kaksivaiheinen ravistelutesti L/S / *TOC 2017/42410 ±2,5 g/kg ka *Hehkutushäviö, jäte 2017/ Antimoni (tot), aqua regia, MS 2017/42410 ±30 % *Arseeni (tot), aqua regia, MS 2017/42410 ±25 % *Barium (tot), aqua regia, OES 2017/42410 ±30 % *Kadmium (tot), aqua regia, MS 2017/42410 ±25 % *Kromi (tot), aqua regia, OES 2017/42410 ±30 % *Kupari (tot), aqua regia, OES 2017/42410 ±30 % *Elohopea (tot) 2017/42410 Määritysrajan alitus *Molybdeeni(tot),aqua regia,ms 2017/42410 ±25 % *Nikkeli (tot), aqua regia,oes 2017/42410 ±25 % *Lyijy (tot), aqua regia, MS 2017/42410 ±30 % Seleeni (tot), aqua regia, MS 2017/42410 ±30 % *Sinkki (tot), aqua regia, OES 2017/42410 ±25 % Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

16 TESTAUSSELOSTE Ravistelutesti 2-vaiheinen #1 6 (7) MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT (jatkoa edelliseltä sivulta) Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm. *Vanadiini (tot),aqua regia,ms 2017/42410 ±25 % Polyaromaattiset hiilivedyt 2017/ Naftaleeni (PAH) 2017/42410 Määritysrajan alitus Asenaftyleeni (PAH) 2017/42410 Määritysrajan alitus Asenafteeni (PAH) 2017/42410 Määritysrajan alitus Fluoreeni (PAH) 2017/42410 Määritysrajan alitus Fenantreeni (PAH) 2017/42410 Määritysrajan alitus Antraseeni (PAH) 2017/42410 Määritysrajan alitus Fluoranteeni (PAH) 2017/42410 Määritysrajan alitus Pyreeni (PAH) 2017/42410 Määritysrajan alitus Bentso(a)antraseeni (PAH) 2017/42410 Määritysrajan alitus Kryseeni (PAH) 2017/42410 Määritysrajan alitus Bentso(b)fluoranteeni (PAH) 2017/42410 Määritysrajan alitus Bentso(k)fluoranteeni (PAH) 2017/42410 Määritysrajan alitus Bentso(a)pyreeni (PAH) 2017/42410 Määritysrajan alitus Indeno(1,2,3-cd)pyreeni (PAH) 2017/42410 Määritysrajan alitus Dibentso(a,h)antraseeni (PAH) 2017/42410 Määritysrajan alitus Bentso(g,h,i)peryleeni (PAH) 2017/42410 Määritysrajan alitus Summa 16 EPA-PAH 2017/42410 Määritysrajan alitus PCB-yhdisteet 2017/ PCB /42410 Määritysrajan alitus PCB /42410 Määritysrajan alitus PCB /42410 Määritysrajan alitus PCB /42410 Määritysrajan alitus PCB /42410 Määritysrajan alitus PCB /42410 Määritysrajan alitus PCB /42410 Määritysrajan alitus PCB-7 summa 2017/42410 Määritysrajan alitus *Antimoni, L/S / *Arseeni, L/S /42411 Määritysrajan alitus *Barium, L/S / *Kadmium, L/S /42411 Määritysrajan alitus *Kromi, L/S / *Kupari, L/S / Elohopea, L/S /42411 Määritysrajan alitus *Molybdeeni, L/S / *Nikkeli, L/S /42411 Määritysrajan alitus *Lyijy, L/S /42411 Määritysrajan alitus *Seleeni, L/S /42411 Määritysrajan alitus *Sinkki, L/S / *Vanadiini, L/S /42411 Määritysrajan alitus *Kloridi, L/S / *Fluoridi, L/S /42411 Määritysrajan alitus *Sulfaatti, L/S / *DOC, L/S / *ph, L/S /42411 ±0,2 yks *Sähkönjohtavuus, L/S /42411 ±10 % *Antimoni, L/S / *Arseeni, L/S /42411 Määritysrajan alitus *Barium, L/S / *Kadmium, L/S /42411 Määritysrajan alitus *Kromi, L/S / *Kupari, L/S / Elohopea, L/S /42411 Määritysrajan alitus *Molybdeeni, L/S / *Nikkeli, L/S /42411 Määritysrajan alitus *Lyijy, L/S / Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

17 TESTAUSSELOSTE Ravistelutesti 2-vaiheinen #1 7 (7) MITTAUSEPÄVARMUUSTIEDOT (jatkoa edelliseltä sivulta) Määritys Näyte Tuloksen epävarmuus Määrityspvm. *Seleeni, L/S /42411 Määritysrajan alitus *Sinkki, L/S / *Vanadiini, L/S /42411 Määritysrajan alitus *Kloridi, L/S / *Fluoridi, L/S /42411 Määritysrajan alitus *Sulfaatti, L/S / *DOC, L/S / *ph, L/S / *Sähkönjohtavuus, L/S / Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

18 TESTAUSSELOSTE #1 1 (3) Tammervoima Oy Mika Pekkinen Hyötyvoimankuja TAMPERE Tilausnro (X/S), saapunut NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus TaVo pohjatuhka. F TaVo pohjatuhka. F TaVo pohjatuhka. F TaVo pohjatuhka. F TaVo pohjatuhka. F TaVo pohjatuhka. F TaVo pohjatuhka. F7 MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET Määritys Yksikkö *Läpivirtaustesti TS Tehty *Antimoni, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 *Arseeni, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 *Barium, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 *Kadmium, kolonnitestaus mg/kg ka <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 *Kromi, kolonnitestaus mg/kg ka 0,098 0,070 0,13 0,12 *Kupari, kolonnitestaus mg/kg ka 0,44 0,39 0,73 0,63 *Elohopea, kolonnitestaus mg/kg ka <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 *Molybdeeni, kolonnitestaus mg/kg ka 0,17 0,15 0,30 0,27 *Nikkeli, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 *Lyijy, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 *Seleeni, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 *Sinkki, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 *Vanadiini, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 *Kloridi, kolonnitestaus mg/kg ka *Fluoridi, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 *Sulfaatti, kolonnitestaus mg/kg ka *DOC, kolonnitestaus mg/kg ka *ph, kolonnitestaus *Sähkönjohtavuus, kolonni ms/m Määritys Yksikkö *Läpivirtaustesti TS *Antimoni, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 0,064 0,095 *Arseeni, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 *Barium, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 0,19 0,35 *Kadmium, kolonnitestaus mg/kg ka <0,02 <0,02 <0,02 *Kromi, kolonnitestaus mg/kg ka 0,096 0,081 0,093 *Kupari, kolonnitestaus mg/kg ka 0,48 0,28 0,23 *Elohopea, kolonnitestaus mg/kg ka <0,01 <0,01 <0,01 Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Katuosoite Postiosoite Puhelin Sähköposti Alv.rek./enn.pid.rek. Patamäenkatu 24 PL 265 Y TAMPERE TAMPERE *(03)

19 TESTAUSSELOSTE #1 2 (3) MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET (jatkoa ed. sivulta) Määritys Yksikkö *Molybdeeni, kolonnitestaus mg/kg ka 0,22 0,15 0,092 *Nikkeli, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 *Lyijy, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 *Seleeni, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 *Sinkki, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 *Vanadiini, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 <0,05 <0,05 *Kloridi, kolonnitestaus mg/kg ka *Fluoridi, kolonnitestaus mg/kg ka <0,05 0,57 0,88 *Sulfaatti, kolonnitestaus mg/kg ka *DOC, kolonnitestaus mg/kg ka *ph, kolonnitestaus *Sähkönjohtavuus, kolonni ms/m ,9 Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, «= pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,» = suurempi tai yhtäsuuri kuin. *-merkitty on akkreditoitu menetelmä. LAUSUNTO Jäteuutteiden (ravistelu ja läpivirtaus) metallit on määritetty seuraavin menetelmin: - Sisäinen menetelmä KVVY LA116, perustuu SFS-EN ISO :2006, SFS-EN ISO :2005, ICP-MS - Sisäinen menetelmä KVVY LA76, perustuu SFS-EN ISO 11885:2009, ICP-OES. Marika Kaasalainen Kemisti Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

20 TESTAUSSELOSTE #1 3 (3) MENETELMÄTIEDOT Määritys *Läpivirtaustesti TS *Antimoni, kolonnitestaus *Arseeni, kolonnitestaus *Barium, kolonnitestaus *Kadmium, kolonnitestaus *Kromi, kolonnitestaus *Kupari, kolonnitestaus *Elohopea, kolonnitestaus *Molybdeeni, kolonnitestaus *Nikkeli, kolonnitestaus *Lyijy, kolonnitestaus *Seleeni, kolonnitestaus *Sinkki, kolonnitestaus *Vanadiini, kolonnitestaus *Kloridi, kolonnitestaus *Fluoridi, kolonnitestaus *Sulfaatti, kolonnitestaus *DOC, kolonnitestaus *ph, kolonnitestaus *Sähkönjohtavuus, kolonni Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) SFS-EN 14405:2017 (TL25) Sis. men. KVVY LA116 (ICP-MS) (TL25) Sis. men. KVVY LA116 (ICP-MS) (TL25) Sis. men. KVVY LA116 (ICP-MS), Sis. men. KVVY LA76 (ICP-OES) (TL25) Sis. men. KVVY LA116 (ICP-MS), Sis. men. KVVY LA76 (ICP-OES) (TL25) SFS-EN ISO 17852: 2008 (TL25) Sis. men. KVVY LA116 (ICP-MS), Sis. men. KVVY LA76 (ICP-OES) (TL25) Sis. men. KVVY LA116 (ICP-MS) (TL25) SFS-EN ISO :2009 (TL25) SFS-EN ISO :2009 (TL25) SFS-EN ISO :2009 (TL25) SFS-EN 1484: 1997 (TL25) SFS-EN ISO 10523:2012 (TL25) SFS-EN 27888: 1994 (TL25) TUTKIMUSLAITOSTIEDOT Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi TL25 KVVY/Tampere (FINAS T064) Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

21 Näytenumero Päivämäärä Sivu 1 / 1 Tutkimustodistus AR-17-KF Í%R]'ÂÂ!6,~Î Kokemäen vesistön vesiensuojeluyhdistys Asiakasnro: KF Laboratorio PL TAMPERE Jakelu : Laboratorio FINLAND Näytteen tiedot: Näytekuvaus: 2017/42410 Tuhka Saapumispvm : Tutkimus alkoi : Tulos AN01C FR Kuiva-aine (105 C) ma.-% Menetelmä : EN (a) Kuiva-ainepitoisuus 95,7 % AN1H6 FR Happoneutralointikapasiteetti (ANC) 9 ph-arvossa Menetelmä : CEN/TS (a) ANC-tulokset Katso liite ALLEKIRJOITUS Miljamartta Yritys Analyysipalvelupäällikkö Huomautukset Asiakirjojen osittainen kopioiminen on kielletty. Testaustulos koskee vain tutkittua näytettä. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Akkreditoidut menetelmät on arvioitu tutkimuksen suorittaneen laboratorion oman maan akkreditointielimen toimesta. Mittausepävarmuuksien osalta lisätietoja saatavilla pyydettäessä. Tämä tutkimustodistus on luotu sähköisesti ja se on tarkastettu ja hyväksytty. (a) = Akkreditoitu menetelmä (MU) = Laajennettu mittausepävarmuus (k=2) FR - Eurofins Umwelt Ost GmbH (Freiberg), GERMANY - DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL Eurofins Scientific Finland Oy P.O. Box 1100 (Kemirantie 1) FI Kokkola FINLAND puhelin: s-posti:

22 Test report to order No page 1 / 1 Project: PO-EUFIKO Acid and base neutralization capacity - DIN CEN/TS (FR-JE02) sample designation: Lab-ID#: Step Parameter Units sample mass g DS acid volume ml 30,1 18,3 16,2 13,5 9,0 5,1 2,8 nat xxx acid conentration mol/l nat xxx base volume ml xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx nat 8,8 base concentration mol/l xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx nat 1 H3O+ resp. OH- mol/kg DS 1,20 0,73 0,65 0,54 0,36 0,20 0,11 0 0,35 volume of leaching agent ml resulting L/S-relation l/kg 10,2 10,0 10,2 10,2 10,2 10,1 10,1 10,0 10,0 ph value t0 4,0 5,0 6,1 7,1 8,2 9,2 10,2 11,3 12,1 ph value t0+4h 4,0 5,0 6,1 7,1 8,2 9,2 10,3 11,3 12,0 ph value t0+44h 4,1 5,1 6,0 7,0 8,1 9,1 10,2 11,3 12,0 ph value t0+48h 4,1 5,1 6,0 7,1 8,1 9,1 10,2 11,3 12,0 pretest for Lab-ID ph ,5 0,0 0,5 1,0 1,5 ANC in mol/kg DS Annotation: Explanations on Locations and Accreditations The parameters identified by FR have been performed by the laboratory EUROFINS Umwelt Ost GmbH (Bobritzsch-Hilbersdorf). The accreditation code JE02 identifies the parameters accredited according to DIN EN ISO/IEC 17025:2005 D-PL

23

24 OHJE/MP HYÖTYVOIMALAITOKSEN POHJATUHKAN NÄYTEENOTTO Pohjatuhkan näyte otetaan pohjatuhkan kuljettimen hihnalta (kuva 1) tai kuonabunkkerista (kuva 2) voimalaitoksen tarkastuskierroksen yhteydessä 3-4 kertaa viikossa. Näytteet otetaan 1 litran suuruisella näytteenottokauhalla ja ne varastoidaan näytteenottotynnyriin (kuva 3). Hyötyvoimalaitoksella ylläpidetään näytteenottopöytäkirjaa, johon merkitään näytteenottaja, näytteenottopäivämäärä ja näytteenottopaikka. Tammervoiman pohjatuhkien käsittelylaitteisto on varustettu magneettisten metallien talteenottolaitteistolla, joten pohjatuhkanäytteet eivät sisällä suuria metallikappaleita. Kuva 1. Kuljettimen hihna Kuva 2. Kuonabunkkeri, jossa magneettisten metallien erottelu Kuva 3. Näytteenottotynnyri Näytteenottotynnyristä koostetaan määrävälein pohjatuhkan laboratorionäyte sekoittamalla tynnyriä riittävästi edustavan kokoomanäytteen keräämiseksi (kuva 4). Näytteet kootaan ja toimitetaan Tammervoiman toimesta tutkimuslaboratorioon analysoitavaksi 6 litran näyteastiassa. Vastaava kokoomanäytteen vertailunäyte varastoidaan voimalaitokselle ja säilytetään 5 vuoden ajan. Kuva 4. Kokoomanäyteen valmistaminen Analyysitulosten perusteella jokaisesta kokoomanäytteestä laaditaan tutkimuseloste ja lausunto pohjatuhkan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuudesta. Hyötykäyttökelpoisuus maarakentamisessa määritellään Valtioneuvoston asetusten 591/2006 ja 403/2009 mukaisesti ja kaatopaikkakelpoisuus VNa 331/2013 mukaisesti.

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2015.

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2015. Päiväys Datum Nro Nr TAMMERVOIMA OY MIKA PEKKINEN HYÖTYVOIMANKUJA 1 33680 TAMPERE 10.2.2016 16-134 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-1216 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 247547 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2016.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2016. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY MARKO KNUUTTILA/MARKKU KORPELA LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 9.8.2016 16-10887 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-13742 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning

Lisätiedot

Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 2/2018.

Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 2/2018. Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 2/2018. Marika Kaasalainen RAPORTTI 2019 nro 19-5 Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2015.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2015. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY MARKO KNUUTTILA LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 10.8.2015 15-11227 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 15-13610 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 231109 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2016.

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2016. Päiväys Datum Nro Nr TAMMERVOIMA OY MIKA PEKKINEN HYÖTYVOIMANKUJA 1 33680 TAMPERE 22.6.2016 16-7987 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-7988 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 258510 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 1/2018.

Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 1/2018. Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 1/2018. Marika Kaasalainen RAPORTTI 2018 nro 18-8899 Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden

Lisätiedot

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 2/2016.

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 2/2016. Päiväys Datum Nro Nr TAMMERVOIMA OY MIKA PEKKINEN HYÖTYVOIMANKUJA 1 33680 TAMPERE 18.1.2017 16-24140 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-24156 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 277192 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 3.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 3. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY SATU ESTAKARI LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 5.2.2014 14-1067 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 14-1069 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 199390 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 2.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 2. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY SATU ESTAKARI LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 6.8.2013 13-8301 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 13-8302 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 188042 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2017.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2017. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY MARKO KNUUTTILA/MARKKU KORPELA LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 9.5.2017 17-6080 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 17-6081 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning

Lisätiedot

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan Päiväys Datum Nro Nr 8.5.2017 17-6984 UPM PAPER ENA OY KAIPOLA PENA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 283853 Viite / Hänvisning UPM PAPER ENA OY:N KAIPOLA PENA:N VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY.

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. Päiväys Datum Nro Nr 25.2.2015 15-2587 UPM-KYMMENE OYJ KAIPOLA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 220554 Viite / Hänvisning UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

FORTUM POWER AND HEAT OY LENTOTUHKAN HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS 2017 (ANALYYSIT), LAADUNVALVONTA

FORTUM POWER AND HEAT OY LENTOTUHKAN HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS 2017 (ANALYYSIT), LAADUNVALVONTA astaanottaja Fortum Power and Heat Oy, Naantalin voimalaitos Satu iranko satu.viranko@fortum.com Päivämäärä 19.1.2018 iite 15100 10375/50 FORTUM POWER AND HEAT OY LENTOTUHKAN HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS 2017

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY.

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. Päiväys Datum Nro Nr 4.4.2016 16-3594 UPM-KYMMENE OYJ KAIPOLA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 250199 Viite / Hänvisning UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

Tahkolahden vesistösedimentin koontiraportti

Tahkolahden vesistösedimentin koontiraportti Tahkon matkailukeskuksen keskustan liikennejärjestelyjen ja ympäristön kehittäminen Tuomas Pelkonen 29. huhtikuuta 2019 / 1 Tahkolahden vesistösedimentin koontiraportti Geologian tutkimuskeskus on tehnyt

Lisätiedot

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan Päiväys Datum Nro Nr 5.12.2017 17-25009 UPM PAPER ENA OY KAIPOLA PENA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 306711 Viite / Hänvisning UPM PAPER ENA OY:N KAIPOLA PENA:N

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 13.11.2017 17-8046 #1 1 (4) Martonvaaran vesiosuuskunta Tossavainen Jarmo jarmo.tossavainen@luukku.com Tilausnro 228289 (4765J/VERJAKSO),

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 1 (4) Outokummun kaupunki Vesihuoltopalvelut Laitinen Teemu Hovilankatu 2 83500 OUTOKUMPU Tilausnro 256433 (4031/VALVONTA), saapunut 17.9.2019, näytteet otettu 17.9.2019 (10:00) Näytteenottaja: M. Kinnunen

Lisätiedot

#!$! # # 1 3 %!!$ " & ' #

#!$! # # 1 3 %!!$  & ' # %&'( )! ## * *, -(,.(( %/ (+ ## 0! """##$ # 1/ # '2/ # // #3 # )((/, #!,.(+/, # )!!!!! # 4. # /2/, # *2/,., #3, # 1 "!!! #!$! # # 1 3 %!!$ " & ' # &&55 6,.( ).( 3 5.7 % # 1/ # # #.( 1 (()!*+,)-!!!!!$.//#

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 1 (3) Pöljän vesiosuuskunta Törnroos Jani Pohjolanmäentie 50 71800 SIILINJÄRVI Tilausnro 218285 (4358/Käyttö17), saapunut 20.3.2017, näytteet otettu 20.3.2017 Näytteenottaja: Jani Törnroos NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS LIITE 13b Vastaanottaja Yara Suomi Oy Lauri Kaitanen Uudenkaupungin tehtaat PL 5 23501 UUSIKAUPUNKI Päivämäärä 8.1.2016 Viite 1510005420/3-4 YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS YARA

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Säkylän kunta Vesihuoltolaitos Rantatie 268 27800 SÄKYLÄ Tilausnro 292956 (90SÄKYLÄ/Verkosto), saapunut 6.6.2017, näytteet otettu 6.6.2017 Näytteenottaja: Jari Rakkolainen NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

YARA SUOMI OY RAAKAVESILAITOKSEN SA- KAN KAATOPAIKKAKELPOI- SUUS 2016

YARA SUOMI OY RAAKAVESILAITOKSEN SA- KAN KAATOPAIKKAKELPOI- SUUS 2016 LIITE 13a Vastaanottaja Yara Suomi Oy Miika Tomma PL 5 23500 Uusikaupunki Päivämäärä 30.11.2016 Viite 1510029928/1 YARA SUOMI OY RAAKAVESILAITOKSEN SA- KAN KAATOPAIKKAKELPOI- SUUS 2016 YARA SUOMI OY RAAKAVESILAITOKSEN

Lisätiedot

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi Betonimurskeen hyödyntäminen Maanrakentamisessa MARA005/16 Työmääärin: 330472 Inspecta KiraLab, 12.1.2017 1 / 1 Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie 281 71820 PÖLJÄ Näytteet

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 7.1.2015 14-9281 #1 1 (2) Liperin kunta Tekninen osasto Riikonen Kari (sposti) Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 28.4.2017 16-2916 #4 1 (3) Kotakylän Vesiosuuskunta Tirkkonen Erkki Piilianlahdentie 15 73600 KAAVI Tilausnro 204620 (4546/Jatkuva),

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Nervanderinkatu 9 23500 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 225002 (WUKI/V2), saapunut 5.3.2019, näytteet otettu 5.3.2019 (10:10) Näytteenottaja: Terv.tark. Kati Lorjo

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 220551 (WKUSTAVI/V4), saapunut 9.10.2018, näytteet otettu 9.10.2018 (10:30) Näytteenottaja: Terv.tark. Kati Lorjo

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Tilausnro (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Mika Väle

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Tilausnro (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Mika Väle 1 (7) Keuruun kaupunki Keuruun Vesi Väliaho Seppo Kantolantie 6 42700 KEURUU Tilausnro 288532 (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut 26.4.2017, näytteet otettu 25.4.2017 Näytteenottaja: Mika Väle NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TÄYDENNYS 7.10.2016 Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy 1 TAUSTA Toivosen Sora Oy suunnittelee muualta tuotavan kalliokiviaineksen murskausta sekä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 31.5.2017 17-3131 #1 1 (3) Karttulan Vesiosuuskunta Kissakuusentie 8 72100 KARTTULA Tilausnro 220428 (4908/Jaks+5v), saapunut 11.5.2017,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 5.9.2016 16-6969 #1 1 (3) Pieksänkosken vesiosuuskunta Väänänen Pekka Rannanmaantie 64 73360 PAJULAHTI Tilausnro 210662 (4912/Jaksott),

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Humppilan Vesihuolto Oy Syrjälä Mika Yritystie 2 31640 HUMPPILA Tilausnro 288393 (0HUMPVES/talousve), saapunut 25.4.2017, näytteet otettu 25.4.2017 (10.20-11.00) Näytteenottaja: Tarja Andersson NÄYTTEET

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 231959 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2015, näytteet otettu 17.6.2015 (9:40) Näytteenottaja: Terv. tark.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015 1 (5) Kokemäen Vesihuolto Oy Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI Tilausnro 243666 (0KOKEMVE/talousve), saapunut 30.10.2015, näytteet otettu 29.10.2015 (7-11) Näytteenottaja: Tapio Jussila NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 26.5.2017 17-3029 #2 1 (3) Varparannan vesiosuuskunta Vatanen Kyösti info@varparannanvesihuolto.com Onkaniementie 3 81120 KATAJARANTA

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 1 (5) Liperin kunta, tekninen osasto Riikonen Kari kari.riikonen@liperi.fi Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro 219962 (4774J/VALVLIYL), saapunut 3.5.2017, näytteet otettu 3.5.2017 Näytteenottaja: Väisänen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 20.9.2017 17-6793 #1 1 (3) Karttulan Vesiosuuskunta Kissakuusentie 8 72100 KARTTULA Tilausnro 226225 (4916/Jaksotta), saapunut 4.9.2017,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 13.5.2016 16-2916 #2 1 (3) Kotakylän Vesiosuuskunta Tirkkonen Erkki Piilianlahdentie 15 73600 KAAVI Tilausnro 204620 (4546/Jatkuva),

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) *E.coli

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) *E.coli TESTAUSSELOSTE Talousvesi 18.3.2019 19-5061 #1 3 (5) MENETELMÄTIEDOT Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) *E.coli SFS 3016:2011 (TL25) *Koliformiset bakteerit SFS 3016:2011 (TL25) Ulkonäkö

Lisätiedot

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne 3462 Liite ASETUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT JÄTTEET Tässä liitteessä määritellään asetuksen soveltamisalaan kuuluvat jätteet sekä niiden sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuden ja liukoisuuden

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 1 (4) Liperin kunta, tekninen osasto Riikonen Kari kari.riikonen@liperi.fi Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro 219952 (4774J/VALVVIIN), saapunut 3.5.2017, näytteet otettu 3.5.2017 Näytteenottaja: Väisänen

Lisätiedot

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY noora.lindroos@ramboll.fi TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ohjausryhmä: Ympäristöministeriö Metsäteollisuus

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 274317 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 27.10.2016, näytteet otettu 27.10.2016 (9-12) Näytteenottaja: Ville Kiviharju

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 1 (5) Keski-Savon Vesi Oy Borginkatu 9 78300 VARKAUS Tilausnro 237265 (4618/Valvont), saapunut 14.6.2018, näytteet otettu 14.6.2018 Näytteenottaja: Anne Parkkinen NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus 16184

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ Määritys Yksikkö **STM 1352

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ Määritys Yksikkö **STM 1352 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Talousvesitutkimus^ 21.12.2018 18-9923 #2 1 (4) Kajaanin Vesi Onnelantie 10 87100 KAJAANI Tilausnro 245375 (10007/KEPJA), saapunut 11.12.2018, näytteet otettu 11.12.2018

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 27.3.2018 18-1878 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Nervanderinkatu 9 23500 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 212152 (WUKI/V2), saapunut 19.3.2018, näytteet otettu

Lisätiedot

28/16/Aku (9)

28/16/Aku (9) VUOSIRAPORTTI 2015 28/16/Aku 5.2.2016 1 (9) OULUN ENERGIA OY LAANILAN EKOVOIMALAITOKSEN POHJAKUONA, KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2015 VUOSIRAPORTTI 2015 28/16/Aku 5.2.2016 2 (9)

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

Tutkimustodistus AR-18-RZ Sivu 1/5 Päivämäärä

Tutkimustodistus AR-18-RZ Sivu 1/5 Päivämäärä Murakan vesiosuuskunta Annie Henno Yhdystie 5 19600 HARTOLA s-posti: annie.henno@phnet.fi Tutkimusnro EUAA56-00002831 Asiakasnro 0000852 Näytteenottaja Tomi Kekki Tutkimuksen yhteyshenkilö Jorma Nordlund

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 1 (5) Keuruun kaupunki Keuruun Vesi Väliaho Seppo Kantolantie 6 42700 KEURUU Tilausnro 278531 (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut 14.12.2016, näytteet otettu 13.12.2016 Näytteenottaja: Jukka Kulmala/Mika Väle

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Kuopio TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 15.9.2014 14-6583 #5 1 (4) Tervon kunta Vesilaitos Korhonen Jukka (email) Tervontie 4 72210 TERVO Tilausnro 179362

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio Tutkimustodistus 2012-8409 1(3) 06.08.2012 Pöyry Finland Oy PL 40774 LASKUTUS Näytetiedot Näyte Kaivovesi Näyte otettu 12.06.2012 Näytteen ottaja Esa-Pekka Kukkonen Saapunut 13.06.2012 Näytteenoton syy

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 261466 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2016, näytteet otettu 16.6.2016 Näytteenottaja: Terv.tark. Susanna

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

Vastaanottaja Riikinvoima Oy Asiakirjatyyppi Koosteraportti Päivämäärä RIIKINVOIMAN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TUHKIEN ANALYYSITULOKSET

Vastaanottaja Riikinvoima Oy Asiakirjatyyppi Koosteraportti Päivämäärä RIIKINVOIMAN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TUHKIEN ANALYYSITULOKSET Vastaanottaja Riikinvoima Oy Asiakirjatyyppi Koosteraportti Päivämäärä 3.1.2017 RIIKINVOIMAN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TUHKIEN ANALYYSITULOKSET TIIVISTELMÄ Päivämäärä 3.1.2016 Laatinut Valtteri Laine, LUT

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Ikaalisten Vesi Oy Poppelikatu 7 39500 IKAALINEN Tilausnro 287540 (0IKAAVES/verkosto), saapunut 18.4.2017, näytteet otettu 18.4.2017 Näytteenottaja: Terv.tark.Hanna Anttila NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaan soodasakan kaatopaikkakelpoisuus. vastaavuustestaus

Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaan soodasakan kaatopaikkakelpoisuus. vastaavuustestaus Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaan soodasakan kaatopaikka vastaavuustestaus 2015 Envitop Oy Riihiraitti 5, 90240 Oulu +358 8 375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 STORA ENSO OYJ, OULUN TEHDAS

Lisätiedot

36/18/AKu (7)

36/18/AKu (7) 36/18/AKu 22.1.2018 1 (7) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2017 36/18/AKu 22.1.2018 2 (7) SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

93/18/AKu (9)

93/18/AKu (9) SELVITYS 93/18/AKu 23.2.2018 1 (9) RIIKINVOIMA OY EKOVOIMALAITOKSEN HIENO JA KARKEA POHJATUHKA, KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Selvitys tuhkien käsittelystä, hyötykäytöstä ja loppusijoituksesta

Lisätiedot

52/17/Aku (11)

52/17/Aku (11) 52/17/Aku 23.1.2017 1 (11) OULUN ENERGIA OY LAANILAN EKOVOIMALAITOKSEN POHJAKUONA, KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2016 52/17/Aku 23.1.2017 2 (11) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE 29/15/KRi 4.2.2015 1(9) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2014 16/15/KRi 21.1.2015 2(9) SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY Laboratorio TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi 3.8.2017 17-2767 #1 1 (6) Vihdin kunta / Vihdin Vesi Saarikko Santeri vesilaitoksen johtaja PL 13 03101 NUMMELA Tilausnro

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 18-10090 #1 1 (3) Kiteen Vesikunta info@kiteenvesikunta.fi Kalapolku 11 82500 KITEE Tilausnro 245705 (4743J/VERKOSTO), saapunut 18.12.2018,

Lisätiedot

51/17/AKu (9)

51/17/AKu (9) 51/17/AKu 23.1.2017 1 (9) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2016 51/17/AKu 23.1.2017 2 (9) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015 1 (3) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 185289 (WTAIVA/Lähtevä), saapunut 13.10.2015, näytteet otettu 13.10.2015 Näytteenottaja: Kati Lorjo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 2.10.2015

KERTARAPORTTI 2.10.2015 s. 1 (1) KEURUUN KAUPUNKI, JAAKONSUON JVP Tutkimus: 9/2015, 16.9.2015 (5keukk). Tulokset syyskuun puhdistamotarkkailusta. Lähtevän veden laatu oli hyvä. Laitos nitrifioi täysin ja tulostaso oli kaikkiaan

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi Tilausnro (1192/Snappert), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Ulf Sommardahl

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi Tilausnro (1192/Snappert), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Ulf Sommardahl Vesilaitosvesi 1.7.2019 19-1650 1 (4) Raaseporin kaupunki / Raaseporin Vesi Hallinto Törnroos, Tom PL 75 10611 RAASEPORI Tilausnro 114087 (1192/Snappert), saapunut 4.6.2019, näytteet otettu 4.6.2019 Näytteenottaja:

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 30.5.2018 18-3252 #1 1 (4) Pohjavaaran vesiosuuskunta Mulari Pirjo Jormuantie 739 88490 POHJAVAARA Tilausnro 235145 (10208/VERKOSTO),

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 156291 (WNAANT/N1), saapunut 4.6.2013, näytteet otettu 4.6.2013 (09:40) Näytteenottaja: VS

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 17-9087 1 (2) Pykäläinen Erkki erkki@karjalanrakennuspalvelu. Ohvanantie Tilausnro 230149 (4797J/KÄYTTÖ), saapunut 28.11.2017, näytteet otettu 28.11.2017 Näytteenottaja: Hirvonen Aki NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi Tilausnro (1001/VIHTIVL), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Tilaaja, JM

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi Tilausnro (1001/VIHTIVL), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Tilaaja, JM LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY Laboratorio TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi 12.12.2016 16-4749 #1 1 (4) Vihdin kunta / Vihdin Vesi PL 13 03101 NUMMELA Tilausnro 98290 (1001/VIHTIVL), saapunut 21.11.2016,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 8.12.2017 17-8139 #1 1 (4) Polvijärven kunta, tekn.toimi Soikkeli Ari ari.soikkeli@polvijarvi.fi Välitie 2 83700 POLVIJÄRVI Tilausnro

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE

TESTAUSSELOSTE 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 261466 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2016, näytteet otettu 16.6.2016 Näytteenottaja: Terv.tark. Susanna

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 19-6964 #1 1 (3) Pykäläinen Erkki erkki@karjalanrakennuspalvelu. Ohvanantie 97 82200 HAMMASLAHTI Tilausnro 255669 (4797J/KÄYTTÖ), saapunut 30.8.2019, näytteet otettu

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2016. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY.

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2016. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. Päiväys Datum Nro Nr 4.4.2016 16-3594 UPM-KYMMENE OYJ KAIPOLA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 250199 Viite / Hänvisning UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi Tilausnro (1195/BollBeha), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Leif Helander

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi Tilausnro (1195/BollBeha), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Leif Helander 1 (3) Inkoon kunta Yhdyskuntatekniset palvelut Bergman, Peter PL 6 10211 INKOO Tilausnro 113791 (1195/BollBeha), saapunut 14.5.2019, näytteet otettu 14.5.2019 Näytteenottaja: Leif Helander NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 211333 (4359/TALVES), saapunut 6.9.2016 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus 25581 Raakavesi

Lisätiedot

FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T 025. SELVITYS ENDOMINES OY:n SIVUKIVINÄYTTEIDEN LIUKOISUUDESTA

FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T 025. SELVITYS ENDOMINES OY:n SIVUKIVINÄYTTEIDEN LIUKOISUUDESTA FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T 0 SELVITYS ENDOMINES OY:n SIVUKIVINÄYTTEIDEN LIUKOISUUDESTA LABTIUM OY Endomines Oy Selvitys sivukivinäytteiden liukoisuudesta Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 354390 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 27.2.2019, näytteet otettu 26.2.2019 (8:00-10:00) Näytteenottaja: Terv.tark.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 342879 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 16.10.2018, näytteet otettu 16.10.2018 (8:30) Näytteenottaja: Terv.tark.Susanna

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 306616 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 19.10.2017, näytteet otettu 18.10.2017 (08:00-09:00) Näytteenottaja: tt.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 157803 (WRAISIO/R2), saapunut 15.7.2013, näytteet otettu 15.7.2013 (13:30) Näytteenottaja: SaKo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.8.2016 16-4925 #2 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Nervanderinkatu 9 23500 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 192720 (WUKI/N10), saapunut 12.7.2016, näytteet otettu

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 5.8.2016 16-4011 #1 1 (4) Vesi-Mega Oy (posti) Laskutie 1 89400 HYRYNSALMI Tilausnro 206203 (10070/UKKOH VO), saapunut 31.5.2016, näytteet

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi 1 (3) Inkoon kunta / Inkoon Vesi -vesihuoltolaitos Rissanen, Ilkka PL 6 10211 INKOO Tilausnro 112187 (1195/BollBeha), saapunut 29.1.2019, näytteet otettu 29.1.2019 (10:15) Näytteenottaja: tilaaja, Helander

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 1 (5) Kajaanin Vesi Onnelantie 10 87100 KAJAANI Tilausnro 238394 (10007/HETERAVO), saapunut 12.7.2018, näytteet otettu 12.7.2018 (9:45-11:00) Näytteenottaja: Halonen Jarmo NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 1 (5) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 283323 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 28.2.2017, näytteet otettu 28.2.2017 (8:00-10:00) Näytteenottaja: Terv.tark.

Lisätiedot

ANALYYSIVASTAUS Tilaus:

ANALYYSIVASTAUS Tilaus: 1 (7) Länsi-Suomen Rakennusanalyysi Oy Esa Rämänen Åbackantie 18 64320 DAGSMARK PAH-määritys materiaalinäytteestä Asiakasviite: Kauhajoen kaupunki / Räimiskä Analyysin kuvaus: PAH-yhdisteet tuotteessa,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Tampere, akkreditoitu testauslaboratorio, FINAS T064

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Tampere, akkreditoitu testauslaboratorio, FINAS T064 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 22.8.2017 17-5850 #1 1 (2) Kajaanin Vesi Onnelantie 10 87100 KAJAANI Tilausnro 224601 (10007/LINNAHVO), saapunut 7.8.2017, näytteet

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.9.2012 1 (3) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 147962 (WVELKUA/Verkosto), saapunut 15.8.2012, näytteet otettu 15.8.2012 (12:10) Näytteenottaja: Pirjo Stark

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 4.11.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 4.11.2015 1 (5) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 242828 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 21.10.2015, näytteet otettu 21.10.2015 (09:20) Näytteenottaja: Terv.tark.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 13.2.2019 19-1016 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 224071 (WKUSTAVI/V1), saapunut 5.2.2019, näytteet otettu

Lisätiedot