52/17/Aku (11)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "52/17/Aku (11)"

Transkriptio

1 52/17/Aku (11) OULUN ENERGIA OY LAANILAN EKOVOIMALAITOKSEN POHJAKUONA, KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2016

2 52/17/Aku (11) Sisällys 1 Johdanto Näytteenotto Näytteen analysointi ja tulokset Johtopäätökset Pohjakuona Kattilatuhka Savukaasunpuhdistusjäte... 10

3 52/17/Aku (11) 1 Johdanto Oulun Energian Laanilan ekovoimalaitoksen pohjakuonan, kattilatuhkan sekä savukaasunpuhdistusjätteen tutkimuksia on jatkettu tarkkailusuunnitelmassa (Pöyry Management Consulting oy, 52A15591, ) esitettyjen suunnitelmien pohjalta laaditun näytteenotto- ja tutkimussuunnitelman (Ekokem-Palvelu Oy, ) mukaisesti. Tämä vuosiraportti kattaa Laanilan ekovoimalaitoksen pohjakuonan, kattilatuhkan ja savukaasunpuhdistusjätteen tutkimukset vuoden 2016 osalta. 2 Näytteenotto Näytteenotto- ja tutkimussuunnitelman mukaisesti pohjakuonasta, kattilatuhkasta ja savukaasunpuhdistusjätteestä kerättiin kuukausinäytteet vuosikokoomien kokoamista varten. Pohjakuonan kuukausinäytteet kerättiin Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskuksessa, johon kuona ajetaan ekovoimalaitokselta ikäännytyskasalle myöhemmin käsiteltäväksi. Kattilatuhkan kuukausinäytteet kerättiin jätteen vastaanottopäässä Ekokem-Palvelu Oy:n Kouvolan Keltakankaan teollisuusjätteen käsittelykeskuksessa ja savukaasunpuhdistusjätteen kuukausinäytteet vastaavasti Ekokem-Palvelu Oy:n Porin Peräkorven teollisuusjätteen käsittelykeskuksessa. Lisäksi pohjakuonasta kerättiin näytteet orgaanisen hiilen kokonaispitoisuuden (TOC) määritystä varten neljän kuukauden välein (maalis-, heinä- ja marraskuussa). TOC-analyysiä varten yhdellä valinnaisella kokonaisella työviikolla kerättiin päivittäin päivänäytteet, jotka yhdistettiin näytteenottoviikkoa edustaviksi kokoomanäytteiksi. Kaikki näytteet otettiin Ekokemin toimesta ja toimitettiin Ekokem- Palvelu Oy:n laboratorioon vuosikokoomien ja pohjakuonan TOCviikkokokoomien muodostamista varten. 3 Näytteen analysointi ja tulokset Kokoomanäytteet esikäsiteltiin Ekokem-Palvelu Oy:n laboratoriossa. Näytteet kuivattiin 40 C-asteessa sekä tarvittaessa murskattiin ja seulottiin alle 4 mm kokoon, sekä homogenoitiin. Pohjakuonan maalis-, heinä- ja lokakuussa TOC-määritystä varten kerätyistä viikkokokoomista analysoitiin Ekokem Oyj:n laboratoriossa TOC standardimenetelmällä SFS-EN IR-spektrofotometrisesti.

4 52/17/Aku (11) Tulokset on esitetty Taulukossa 1 ja analyysituloste TOC-analyyseistä Liitteessä 1. Taulukko 1. Laanilan ekovoimalaitoksen pohjakuonasta maalis-, heinä- ja marraskuussa päivänäytteistä koottujen viikkokokoomien orgaanisen hiilen kokonaispitoisuus (TOC). Määritys TOCkokooma TOCkokooma TOCkokooma Kriteeri (1 maaliskuu heinäkuu marraskuu TOC, % 2,6 1,7 0,95 <3 1) Jätteenpolttoasetuksen polton täydellisyyttä koskeva vaatimus. Taulukon 1 tulosten perusteella pohjakuonan maalis-, heinä- ja marraskuun TOC-viikkokokoomien TOC-tulokset alittavat jätteenpolttoasetuksessa esitetyn polton täydellisyyttä koskevan vaatimuksen <3 %. Pohjakuonan, kattilatuhkan ja savukaasunpuhdistusjätteen sisältämien metallien kokonaispitoisuuksien analysoimiseksi näytteet esikäsiteltiin Ekokem Oyj:n laboratoriossa standardimenetelmän SFS-EN mukaisesti kuningasvesihajotuksella. Alkuaineanalyysit suoritettiin ICP- AES-tekniikalla. Tulokset ilmoitetaan yksikössä mg/kg kuiva-ainetta. Lisäksi jätteistä määritettiin ph-arvot L/S-suhteessa 10 Ekokem-Palvelu Oy:n laboratoriossa. Tuloksia on verrattu Taulukossa 1 vaarallisen jätteen raja-arvoihin.

5 52/17/Aku (11) Taulukko 2. Tuhkista tutkittujen haitallisten aineiden kokonaispitoisuudet verrattuna vaarallisen jätteen raja-arvoihin, sekä jätteen ph-arvo. Komponentti Pohjakuona Kattilatuhka Savukaasunpuhdistusjäte Vaarallisen jätteen raja-arvo (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) Arseeni, As 9, Kadmium, Cd 0,93 7, Kromi, Cr Kupari, Cu Molybdeeni, Mo Nikkeli, Ni Lyijy, Pb (1 Antimoni, Sb Sinkki, Zn ph, L/S 10 11,4 12,4 12,1 2 < ph < 11,5 (2 1) Lyijyn esiintyminen jätteessä kromaattina (CAS-nro ; luokitus Carc. 1B, H350)) tai vetyarsenaattina (CAS-nro ; luokitus Carc. 1A, H350) on epätodennäköistä. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008). 2) Jäte saattaa olla ärsyttävää (HP 4) tai syövyttävää (HP 8), mikäli sen ph-arvo on 2 tai 11,5. Ehdon täyttyessä jäteluokittelussa on otettava huomioon jätteen emäksinen tai hapan puskurivaikutus. Suomessa tarkastelun ulkopuolelle on jätetty kiinteiden termisissä prosesseissa syntyneiden jätteiden, kuten tuhkien ja kuonien, sekä betonijätteiden sisältämä kalsiumoksidi (CaO) tai kalsiumhydroksidi (Ca(OH) 2 ). (Jätteen luokittelu vaaralliseksi jätteeksi. Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2016) Taulukossa 2 esitettyjen tulosten mukaan kaikkien jätteiden sinkin kokonaispitoisuudet ylittävät vaarallisen jätteen raja-arvot. Tulokset vastaavat erittäin hyvin aiemmissa tutkimuksissa saatuja tuloksia. Kattilatuhkan ja savukaasunpuhdistusjätteen ph-arvot ovat korkeat ja ylittävät arvon 11,5, jonka ylittyessä tulisi tarkastella jätteen ärsyttävyyttä (HP 4) ja syövyttävyyttä (HP 8) happo/alkalireservikokeella. Tuhkajätteet on kuitenkin päätetty jätettäväksi tämän tarkastelun ulkopuolelle, eikä tuhkia korkean ph-arvon ja voimakkaan puskurikapasiteetin yhteisvaikutuksesta luokitella Suomessa vaarallisiksi jätteiksi. Jätteistä analysoitiin orgaanisen hiilen kokonaispitoisuudet (TOC) standardimenetelmällä SFS-EN IR-spektrofotometrisesti Ekokem Oyj:n laboratoriossa. Lisäksi jätteiden hehkutushäviöt määritettiin standardimenetelmällä SFS 3008 Ekokem-Palvelu Oy:n laboratoriossa. Pohjakuonan sekä kattilatuhkan liukoisuusominaisuudet tutkittiin Ekokem Oyj:n laboratoriossa kaksivaiheisella ravistelutestillä, standardi-

6 52/17/Aku (11) menetelmällä SFS-EN Näytteitä uutettiin ionivaihdettuun veteen 6 tunnin ajan (neste/kiinteä) L/S-suhteessa 2. Tämän jälkeen näytteet suodatettiin 0,45 μm suodattimen läpi ja kiinteät osat uutettiin ionivaihdettuun veteen 18 tunnin ajan L/S-suhteessa 8. Savukaasunpuhdistusjätteen liukoisuusominaisuudet tutkittiin sen sijaan yksivaiheisella ravistelutestillä, standardimenetelmällä SFS-EN alle 4 mm jakeesta, koska kaksivaiheisen ravistelutestin SFS-EN ensimmäisen vaiheen suodosta ei saatu suodatettua riittävää määrää analyyseja varten. Näytettä uutettiin ionivaihdettuun veteen 24 tunnin ajan (neste/kiinteä) L/S-suhteessa 10. Saaduista suodoksista analysoitiin metallit ja anionit, joille on kaatopaikoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa 331/2013 määritetty raja-arvot; As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Cl -, F - ja SO Määritykset tehtiin ICP-AES-, IC- ja FIMS-tekniikoilla standardimenetelmien SFS-EN ja SFS-EN mukaisesti. Lisäksi suodoksista analysoitiin standardimenetelmällä SFS-EN 1484 liuennut orgaaninen hiili (DOC) ja standardimenetelmällä SFS-EN 872 liuenneiden aineiden kokonaispitoisuus (TDS), joille on myös asetuksessa 331/2013 annettu raja-arvot. Tulokset ilmoitetaan (kumulatiivisena) L/S-suhteessa 10 yksikössä mg/kg kuiva-ainetta. Liukoisuuskokeiden tulokset on esitetty Taulukossa 3. Lisäksi Taulukossa 3 on esitetty jätteiden orgaanisen hiilen kokonaispitoisuudet (TOC), hehkutushäviöt sekä ph-arvot ja johtokyvyt. Tuloksia on verrattu kaatopaikoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa 331/2013 esitettyihin kriteereihin.

7 52/17/Aku (11) Taulukko 3. Jätteiden kaatopaikkakelpoisuusanalyysien tulokset. Parametri Pohjakuona kumulatiivinen L/S 10 (mg/kg) Kattilatuhka kumulatiivinen L/S 10 (mg/kg) Savukaasunpuhdistusjäte L/S 10 (mg/kg) Tavanomaisen jätteen kaatopaikan (1 raja-arvo L/S 10 (VNa 331/2013) (mg/kg) Vaarallisen jätteen kaatopaikan raja-arvo L/S 10 (VNa 331/2013) (mg/kg) Liukoisuusominaisuudet (L/S 10) Arseeni, As <0,10 <0,10 <0, Barium, Ba 3,1 2, Kadmium, Cd <0,010 <0,010 <0, Kromi, Cr 1,1 18 0, Kupari, Cu 8,6 <0,10 0, Elohopea, Hg <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,2 2 Molybdeeni, Mo 1,6 2,5 2, Nikkeli, Ni 0,076 <0,050 <0, Lyijy, Pb <0,27 6, Antimoni, Sb <0,10 <0,10 <0,50 0,7 5 Seleeni, Se <0,10 0,16 <0,50 0,5 7 Sinkki, Zn 0, Kloridi, Cl Fluoridi, F - <100 <100 < Sulfaatti, SO DOC 440 <100 < TDS ( Kokonaispitoisuudet Hehkutushäviö, % 6,7 1,1 8,4 10 (3 10 (4 TOC, % 1,6 0,81 2,3 5 (1 /10 (3 6 (4 Muut ominaisuudet ph, L/S 10 12,4 >6 ph, L/S 2 11,8 12,7 >6 ph, L/S 8 11,6 12,7 >6 Johtokyky, μs/cm L/S 10 Johtokyky, μs/cm L/S 2 Johtokyky, μs/cm L/S 8 Haponneutralointikapasiteetti (ANC) ks. Taulukko 4 ks. Taulukko 4 ks. Taulukko 4 tutkittava ja arvioitava tutkittava ja arvioitava 1) Sellainen tavanomaisen jätteen kaatopaikka, johon voidaan sijoittaa vakaata reagoimatonta vaarallista jätettä (tavanomaisen epäorgaanisen jätteen kaatopaikka). 2) Uuttoliuokseen liuenneiden aineiden kokonaismäärän (TDS) arvoa voidaan käyttää sulfaatti- ja kloridiarvojen sijasta 3) Tavanomaisen jätteen kaatopaikalle hyväksyttävän tavanomaisen jätteen yleisenä kelpoisuusvaatimuksena biohajoavan ja muun orgaanisen aineksen pitoisuus määritettynä orgaanisen hiilen kokonaismääränä tai hehkutushäviönä saa olla tietyin poikkeuksin enintään 10 %. (Kaatopaikoista annettu valtioneuvoston asetus 331/2013) 4) Vaarallisen jätteen kaatopaikalla on sovellettava joko hehkutushäviön tai orgaanisen hiilen kokonaismäärän rajaarvoa.

8 52/17/Aku (11) Taulukon 3 tulosten mukaan pohjakuonan liukoisuudet täyttävät tavanomaisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteerit. Kattilatuhkan liukoisuudet alittavat Taulukon 3 tulosten mukaan vaarallisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteerit. Savukaasunpuhdistusjätteen osalta lyijyn ja kloridin liukoisuudet sekä liuenneiden aineiden kokonaispitoisuus (TDS) ylittävät selvästi valtioneuvoston asetuksessa 331/2013 esitetyt vaarallisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteerit. Näiden lisäksi sinkin liukoisuus ylittää tavanomaisen jätteen kaatopaikan kelpoisuuskriteerin. Taulukossa 3 esitetyt tulokset vastaavat hyvin aiemmin raportoituja tuloksia kaikkien kolmen jätejakeen osalta. Lisäksi jätteistä määritettiin happoneutralointikapasiteetit menetelmän CEN/TS mukaisesti. Näytteitä sekoitettiin L/S-suhteessa 10 ja hapon kulutukset kokonais-ph arvoilla määritettiin titraamalla. Tulokset ilmoitetaan yksikössä mol H + /kg kuiva-ainetta. Suoritettujen neutralointikokeiden tulokset on esitetty Taulukossa 4. Taulukko 4. Jätteiden neutralointikokeiden tulokset. ANC Kulutus, mol H + /kg Pohjakuona Kattilatuhka Savukaasunpuhdistusjäte ph 4 2,772 5,562 7,261 ph 5 2,309 4,899 6,819 ph 6 1,924 4,115 6,323 ph 7 1,284 3,465 5,155 ph 8 0,861 2,754 3,899 ph 9 0,566 2,178 3,659 ph 10 0,322 1,769 3,386 ph 11 0,114 1,324 2,889 ph 12-1,052 2,174 Neutralointikokeiden tulosten perusteella jätteiden haponneutralointikapasiteetit ovat erinomaisia.

9 52/17/Aku (11) 4 Johtopäätökset 4.1 Pohjakuona Jätteenpolttoasetuksen polton täydellisyyttä koskevan vaatimuksen mukaan jätteenpolttolaitoksen pohjakuonan orgaanisen hiilen kokonaispitoisuus (TOC) tulisi olla pienempi kuin 3 % tai hehkutushäviön pienempi kuin 5 %. Oulun Energian Laanilan ekovoimalaitoksen pohjakuona täyttää tehtyjen TOC-analyysien perusteella kyseisen kriteerin. TOCanalyysien tulokset vastaavat hyvin aiemmin tehdyissä tutkimuksissa saatuja tuloksia. Taulukossa 2 esitetyt metallien ja puolimetallien kokonaispitoisuudet vastaavat myös aiemmin tehdyissä tutkimuksissa saatuja tuloksia. Pohjakuonan merkittävimmät komponentit metallien osalta ovat kupari ja sinkki. Selvityksessä 07/13/AnM esitettiin selektiivisen uuton perusteella, ettei pohjakuonan sisältämä sinkki tai muutkaan raskasmetallit esiinny sellaisessa muodossa, että pohjakuona tulisi luokitella pitoisuuksiin perustuen vaaralliseksi jätteeksi. Taulukon 3 liukoisuustulosten perusteella pohjakuona täyttää tavanomaisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteerit. Pohjakuona on tehtyjen tutkimusten perusteella sijoituskelpoinen tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Pohjakuona on myös jalostettuna, eli metallieroteltuna ja seulottuna hyötykäyttökelpoista ympäristöluvallisissa rakenteissa. Tutkitun jätteen kaltaiset tavanomaisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteerit täyttävät massat soveltuvat hyötykäytettäviksi yleensä kaatopaikan tiivistyskerrosten välisiin rakenteisiin. 4.2 Kattilatuhka Taulukossa 2 esitettyjen kattilatuhkan haitallisten aineiden kokonaispitoisuuksien perusteella sinkin kokonaispitoisuus ylittää sinkille yleisesti käytetyn vaarallisen jätteen raja-arvon mg/kg, joka perustuu ympäristövaarallisuutta osoittavaan CLP-asetuksen vaaraluokkaan ja vaaralausekkeeseen Aquatic Chronic 1, H410. Kattilatuhkalla on mahdollisesti sinkin kokonaispitoisuuden perusteella vaaraominaisuus HP 14 (ympäristölle vaarallinen). Kattilatuhkan liukoisuudet (Taulukko 3) alittavat aiemmin esitettyjen tutkimusten tavoin vaarallisen jätteen kaatopaikan kelpoisuuskriteerit. Kattilatuhkan orgaanisen hiilen kokonaispitoisuus (TOC) alittaa tavanomaisen ja vaarallisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteerin.

10 52/17/Aku (11) 4.3 Savukaasunpuhdistusjäte Kaikilta osin kattilatuhkan voidaan arvioida pysyneen hyvin tasalaatuisena. Tulosten perusteella kattilatuhka on sijoituskelpoista vaarallisen jätteen kaatopaikalle. Savukaasunpuhdistusjätteessä esiintyy Taulukon 2 mukaan vaarallisen jätteen raja-arvon ylitys niin ikään sinkin kokonaispitoisuuden osalta. Savukaasunpuhdistusjäte luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi ja sillä on sinkin kokonaispitoisuuden perusteella mahdollisesti vaaraominaisuus HP 14 (ympäristölle vaarallinen). Taulukon 3 liukoisuustulosten mukaan savukaasunpuhdistusjätteen lyijyn ja kloridin liukoisuudet sekä liuenneiden aineiden kokonaispitoisuus (TDS) ylittävät vaarallisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteerit selvästi. Savukaasunpuhdistusjätteen orgaanisen hiilen kokonaispitoisuus (TOC) on alhainen alittaen tavanomaisen ja vaarallisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteerin. Aiempiin tutkimustuloksiin verrattaessa voidaan sanoa savukaasunpuhdistusjätteen pysyneen hyvin tasalaatuisena. Savukaasunpuhdistusjäte ei ole sellaisenaan sijoituskelpoinen kaatopaikalle, vaan se tulee käsitellä haitallisten liukoisuuksien pienentämiseksi ennen sijoittamista vaarallisen jätteen kaatopaikalle. EKOKEM-PALVELU OY Anne Kulmala asiantuntija, asiakasratkaisut Jan Österbacka tuotelinjapäällikkö, asiakasratkaisut

11 52/17/Aku (11) LIITTEET Liite 1 Liite 2 Analyysituloste TOC-analyyseistä Tutkimustodistukset (Ekokem Oyj)

12 LIITE 1 ANALYYSITULOSTE :11 1(1) käsittelykeskus näyte Näytenumero Näytteen nimi /2 Oulun Energia, pohjakuona TOC-viikko kokoom /2 Oulun Energia, pohjakuona TOC-viikko kokoom Oulun Energia, pohjakuona TOC-viikko kokooma vko 47 Tulopäivä Määritykset TOC, orgaaninen kokonaishiili % ka 2,6 1,7 0,95 Esikäsittely leukamurska in <4mm leukamurska in <4mm leukamurska in <4mm INNOLIMS - Ajopäivä :11

13 LIITE 2 TUTKIMUSTODISTUS Projektitunnus: 4201/90/ Pvm: (3) Ekokem-Palvelu Oy PL Riihimäki Projektin nimi: 9102/3 Oulun Energia, pohjakuona vuosikokooma 2016 Näytenumero Näytteen nimi 9102/3 Oulun E- nergia, pohjakuona vuosikokooma /3 Oulun E- nergia, pohjakuona vuosikokooma /3 Oulun E- nergia, pohjakuona vuosikokooma /3 Oulun E- nergia, pohjakuona vuosikokooma 201 Tulopäivä Määritykset Yksikkö Vesiuutto, 2-vaiheinen OK OK OK Reagoiko veden kanssa EI Toteutunut L/S-suhde 10,00 2,00 8,00 DOC, liuk.org.hiili mg/kg ka Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi OK Elohopea, Hg mg/kg ka <0,0010 <0,00020 Arseeni, As mg/kg ka 9,2 <0,10 <0,020 Barium, Ba mg/kg ka 3,1 1,3 Kadmium, Cd mg/kg ka 0,93 <0,010 <0,0020 Kromi, Cr mg/kg ka 240 1,1 0,63 Kupari, Cu mg/kg ka ,6 6,2 Molybdeeni, Mo mg/kg ka 16 1,6 1,2 Nikkeli, Ni mg/kg ka 84 0,076 0,056 Lyijy, Pb mg/kg ka 360 <0,27 <0,020 Antimoni, Sb mg/kg ka 58 <0,10 <0,020 Seleeni, Se mg/kg ka <0,10 <0,020 Sinkki, Zn mg/kg ka ,63 0,011 Fluoridi mg/kg ka <100 <20 Kloridi mg/kg ka Sulfaatti mg/kg ka ph, huoneenlämpötilassa 11,8 11,6 Johtokyky, hlt µs/cm TDS mg/kg ka TOC, orgaaninen kokonaishiili % ka 1,6 ANC, testin alku-ph 11,8 ANC, hapon kul. ph 11 mol H+/kg mol/kg ka 0,114 Tutkimustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. EKOKEM OYJ Kuulojankatu 1, PL 181, Riihimäki Puh Y-tunnus Krnro Kotipaikka Riihimäki

14 TUTKIMUSTODISTUS Projektitunnus: 4201/90/ Pvm: (3) ANC, hapon kul. ph 10 mol H+/kg mol/kg ka 0,322 ANC, hapon kul. ph 9 mol H+/kg mol/kg ka 0,566 ANC, hapon kul. ph 8 mol H+/kg mol/kg ka 0,861 ANC, hapon kul. ph 7 mol H+/kg mol/kg ka 1,284 ANC, hapon kul. ph 6 mol H+/kg mol/kg ka 1,924 ANC, hapon kul. ph 5 mol H+/kg mol/kg ka 2,309 ANC, hapon kul. ph 4 mol H+/kg mol/kg ka 2,772 ANC, HNO3:n kons. ph10:ssä mol/l 5,034 ANC, HNO3:n kul. ph 10 ml 0,960 Määritysmenetelmät ANC, hapon kul. ph 11 mol H+/kg CEN/TS ANC, hapon kul. ph 10 mol H+/kg CEN/TS ANC, hapon kul. ph 9 mol H+/kg CEN/TS ANC, hapon kul. ph 8 mol H+/kg CEN/TS ANC, hapon kul. ph 7 mol H+/kg CEN/TS ANC, hapon kul. ph 6 mol H+/kg CEN/TS ANC, hapon kul. ph 5 mol H+/kg CEN/TS ANC, hapon kul. ph 4 mol H+/kg CEN/TS ANC, HNO3:n kul. ph 10 CEN/TS ANC, HNO3:n kons. ph10:ssä CEN/TS DOC, liuk.org.hiili SFS-EN 1484 Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi SFS-EN Elohopea, Hg SFS-EN SFS-EN 1483 (kum.)+iso mod. Fluoridi SFS-EN Kloridi SFS-EN Sulfaatti SFS-EN Arseeni, As SFS-EN ISO Barium, Ba SFS-EN ISO Kadmium, Cd SFS-EN ISO Kromi, Cr SFS-EN ISO Kupari, Cu SFS-EN ISO Molybdeeni, Mo SFS-EN ISO Nikkeli, Ni SFS-EN ISO Lyijy, Pb SFS-EN ISO Antimoni, Sb SFS-EN ISO Seleeni, Se SFS-EN ISO Sinkki, Zn SFS-EN ISO Johtokyky, hlt SFS-EN 27888, mod. Vesiuutto, 2-vaiheinen ANO 037_2 ph, huoneenlämpötilassa SFS 3021, mod. TDS SFS-EN 872 TOC, orgaaninen kokonaishiili SFS-EN Tutkimustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. EKOKEM OYJ Kuulojankatu 1, PL 181, Riihimäki Puh Y-tunnus Krnro Kotipaikka Riihimäki

15 TUTKIMUSTODISTUS Projektitunnus: 4201/90/ Pvm: (3) Ekokem Oyj Heli Hellén Laboratoriopäällikkö Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Tutkimustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. EKOKEM OYJ Kuulojankatu 1, PL 181, Riihimäki Puh Y-tunnus Krnro Kotipaikka Riihimäki

16 TUTKIMUSTODISTUS Projektitunnus: 6600/283/29/ Pvm: (3) Ekokem-Palvelu Oy, Kouvolan Käsittelykeskus Timi Hölsö Ekokaari Keltakangas Projektin nimi: 11271/3 (9102/5 vanha sopm.) Oulun energia, KT vuosikokoomat 2016 Näytenumero Näytteen nimi 11271/3 (9102/5 vanha sopm.) Oulun e- nergia, KT vuo 11271/3 (9102/5 vanha sopm.) Oulun e- nergia, KT vuo 11271/3 (9102/5 vanha sopm.) Oulun e- nergia, KT vuo 11271/3 (9102/5 vanha sopm.) Oulun e- nergia, KT vuo Tulopäivä Määritykset Yksikkö Vesiuutto, 2-vaiheinen OK OK OK Reagoiko veden kanssa EI Toteutunut L/S-suhde 10,00 2,00 8,00 DOC, liuk.org.hiili mg/kg ka <100 <20 Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi OK Elohopea, Hg mg/kg ka <0,0010 <0,00020 Arseeni, As mg/kg ka 26 <0,10 <0,020 Barium, Ba mg/kg ka 2,8 1,0 Kadmium, Cd mg/kg ka 7,7 <0,010 <0,0020 Kromi, Cr mg/kg ka Kupari, Cu mg/kg ka 530 <0,10 <0,020 Molybdeeni, Mo mg/kg ka 27 2,5 1,6 Nikkeli, Ni mg/kg ka 93 <0,050 <0,010 Lyijy, Pb mg/kg ka 200 6,5 1,7 Antimoni, Sb mg/kg ka 260 <0,10 <0,020 Seleeni, Se mg/kg ka 0,16 0,092 Sinkki, Zn mg/kg ka ,0 Fluoridi mg/kg ka <100 <20 Kloridi mg/kg ka Sulfaatti mg/kg ka ph, huoneenlämpötilassa 12,7 12,7 Johtokyky, hlt µs/cm TDS mg/kg ka TOC, orgaaninen kokonaishiili % ka 0,81 ANC, testin alku-ph 12,8 ANC, hapon kul. ph 12 mol H+/kg mol/kg ka 1,052 ANC, hapon kul. ph 11 mol H+/kg mol/kg ka 1,324 Tutkimustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. EKOKEM OYJ Kuulojankatu 1, PL 181, Riihimäki Puh Y-tunnus Krnro Kotipaikka Riihimäki

17 TUTKIMUSTODISTUS Projektitunnus: 6600/283/29/ Pvm: (3) ANC, hapon kul. ph 10 mol H+/kg mol/kg ka 1,769 ANC, hapon kul. ph 9 mol H+/kg mol/kg ka 2,178 ANC, hapon kul. ph 8 mol H+/kg mol/kg ka 2,754 ANC, hapon kul. ph 7 mol H+/kg mol/kg ka 3,465 ANC, hapon kul. ph 6 mol H+/kg mol/kg ka 4,115 ANC, hapon kul. ph 5 mol H+/kg mol/kg ka 4,899 ANC, hapon kul. ph 4 mol H+/kg mol/kg ka 5,562 ANC, HNO3:n kons. ph10:ssä mol/l 5,034 ANC, HNO3:n kul. ph 10 ml 5,280 Määritysmenetelmät ANC, hapon kul. ph 12 mol H+/kg CEN/TS ANC, hapon kul. ph 11 mol H+/kg CEN/TS ANC, hapon kul. ph 10 mol H+/kg CEN/TS ANC, hapon kul. ph 9 mol H+/kg CEN/TS ANC, hapon kul. ph 8 mol H+/kg CEN/TS ANC, hapon kul. ph 7 mol H+/kg CEN/TS ANC, hapon kul. ph 6 mol H+/kg CEN/TS ANC, hapon kul. ph 5 mol H+/kg CEN/TS ANC, hapon kul. ph 4 mol H+/kg CEN/TS ANC, HNO3:n kul. ph 10 CEN/TS ANC, HNO3:n kons. ph10:ssä CEN/TS DOC, liuk.org.hiili SFS-EN 1484 Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi SFS-EN Elohopea, Hg SFS-EN SFS-EN 1483 (kum.)+iso mod. Fluoridi SFS-EN Kloridi SFS-EN Sulfaatti SFS-EN Arseeni, As SFS-EN ISO Barium, Ba SFS-EN ISO Kadmium, Cd SFS-EN ISO Kromi, Cr SFS-EN ISO Kupari, Cu SFS-EN ISO Molybdeeni, Mo SFS-EN ISO Nikkeli, Ni SFS-EN ISO Lyijy, Pb SFS-EN ISO Antimoni, Sb SFS-EN ISO Seleeni, Se SFS-EN ISO Sinkki, Zn SFS-EN ISO Johtokyky, hlt SFS-EN 27888, mod. Vesiuutto, 2-vaiheinen ANO 037_2 ph, huoneenlämpötilassa SFS 3021, mod. TDS SFS-EN 872 TOC, orgaaninen kokonaishiili SFS-EN Tutkimustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. EKOKEM OYJ Kuulojankatu 1, PL 181, Riihimäki Puh Y-tunnus Krnro Kotipaikka Riihimäki

18 TUTKIMUSTODISTUS Projektitunnus: 6600/283/29/ Pvm: (3) Ekokem Oyj Heli Hellén Laboratoriopäällikkö Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Tutkimustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. EKOKEM OYJ Kuulojankatu 1, PL 181, Riihimäki Puh Y-tunnus Krnro Kotipaikka Riihimäki

19 TUTKIMUSTODISTUS Projektitunnus: 6600/285/23/ Pvm: (3) Ekokem-Palvelu Oy, Porin Käsittelykeskus Harri Sjöblom Ekokorventie Pori Projektin nimi: (9102) Oulun Energia APC vuosikokooma 2016 Näytenumero Näytteen nimi (9102) Oulun E- nergia APC vuosikokooma 2016 ( (9102) Oulun E- nergia APC vuosikokooma 2016 ( Tulopäivä Määritykset Yksikkö Vesiuutto, 2-vaiheinen ei ok Vesiuutto, 1-vaiheinen OK Reagoiko veden kanssa EI Toteutunut L/S-suhde 10,01 DOC, liuk.org.hiili mg/kg ka <100 Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi OK Elohopea, Hg mg/kg ka <0,0010 Arseeni, As mg/kg ka 48 <0,10 Barium, Ba mg/kg ka 27 Kadmium, Cd mg/kg ka 52 <0,010 Kromi, Cr mg/kg ka 170 0,30 Kupari, Cu mg/kg ka 490 0,43 Molybdeeni, Mo mg/kg ka 15 2,4 Nikkeli, Ni mg/kg ka 42 <0,050 Lyijy, Pb mg/kg ka Antimoni, Sb mg/kg ka 440 <0,50 Seleeni, Se mg/kg ka <0,50 Sinkki, Zn mg/kg ka Fluoridi mg/kg ka <100 Kloridi mg/kg ka Sulfaatti mg/kg ka ph, huoneenlämpötilassa 12,4 Johtokyky, hlt µs/cm TDS mg/kg ka TOC, orgaaninen kokonaishiili % ka 2,3 ANC, testin alku-ph 12,5 Tutkimustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. EKOKEM OYJ Kuulojankatu 1, PL 181, Riihimäki Puh Y-tunnus Krnro Kotipaikka Riihimäki

20 TUTKIMUSTODISTUS Projektitunnus: 6600/285/23/ Pvm: (3) ANC, hapon kul. ph 12 mol H+/kg mol/kg ka 2,174 ANC, hapon kul. ph 11 mol H+/kg mol/kg ka 2,889 ANC, hapon kul. ph 10 mol H+/kg mol/kg ka 3,386 ANC, hapon kul. ph 9 mol H+/kg mol/kg ka 3,659 ANC, hapon kul. ph 8 mol H+/kg mol/kg ka 3,899 ANC, hapon kul. ph 7 mol H+/kg mol/kg ka 5,155 ANC, hapon kul. ph 6 mol H+/kg mol/kg ka 6,323 ANC, hapon kul. ph 5 mol H+/kg mol/kg ka 6,819 ANC, hapon kul. ph 4 mol H+/kg mol/kg ka 7,261 ANC, HNO3:n kons. ph10:ssä mol/l 5,158 ANC, HNO3:n kul. ph 10 ml 9,890 Määritysmenetelmät ANC, hapon kul. ph 12 mol H+/kg CEN/TS ANC, hapon kul. ph 11 mol H+/kg CEN/TS ANC, hapon kul. ph 10 mol H+/kg CEN/TS ANC, hapon kul. ph 9 mol H+/kg CEN/TS ANC, hapon kul. ph 8 mol H+/kg CEN/TS ANC, hapon kul. ph 7 mol H+/kg CEN/TS ANC, hapon kul. ph 6 mol H+/kg CEN/TS ANC, hapon kul. ph 5 mol H+/kg CEN/TS ANC, hapon kul. ph 4 mol H+/kg CEN/TS ANC, HNO3:n kul. ph 10 CEN/TS ANC, HNO3:n kons. ph10:ssä CEN/TS DOC, liuk.org.hiili SFS-EN 1484 Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi SFS-EN Elohopea, Hg SFS-EN SFS-EN 1483 (kum.)+iso mod. Fluoridi SFS-EN Kloridi SFS-EN Sulfaatti SFS-EN Arseeni, As SFS-EN ISO Barium, Ba SFS-EN ISO Kadmium, Cd SFS-EN ISO Kromi, Cr SFS-EN ISO Kupari, Cu SFS-EN ISO Molybdeeni, Mo SFS-EN ISO Nikkeli, Ni SFS-EN ISO Lyijy, Pb SFS-EN ISO Antimoni, Sb SFS-EN ISO Seleeni, Se SFS-EN ISO Sinkki, Zn SFS-EN ISO Johtokyky, hlt SFS-EN 27888, mod. Vesiuutto, 2-vaiheinen ANO 037_2 Vesiuutto, 1-vaiheinen ANO 037_1 ph, huoneenlämpötilassa SFS 3021, mod. TDS SFS-EN 872 Tutkimustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. EKOKEM OYJ Kuulojankatu 1, PL 181, Riihimäki Puh Y-tunnus Krnro Kotipaikka Riihimäki

21 TUTKIMUSTODISTUS Projektitunnus: 6600/285/23/ Pvm: (3) TOC, orgaaninen kokonaishiili SFS-EN Ekokem Oyj Heli Hellén Laboratoriopäällikkö Tämä tutkimustodistus on allekirjoitettu sähköisesti. Lisätiedot Näytteelle ei voitu tehdä kaksivaiheista ravistelutestiä. Tutkimustulokset koskevat vain tutkittua näytettä. EKOKEM OYJ Kuulojankatu 1, PL 181, Riihimäki Puh Y-tunnus Krnro Kotipaikka Riihimäki

51/17/AKu (9)

51/17/AKu (9) 51/17/AKu 23.1.2017 1 (9) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2016 51/17/AKu 23.1.2017 2 (9) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

28/16/Aku (9)

28/16/Aku (9) VUOSIRAPORTTI 2015 28/16/Aku 5.2.2016 1 (9) OULUN ENERGIA OY LAANILAN EKOVOIMALAITOKSEN POHJAKUONA, KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2015 VUOSIRAPORTTI 2015 28/16/Aku 5.2.2016 2 (9)

Lisätiedot

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE 29/15/KRi 4.2.2015 1(9) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2014 16/15/KRi 21.1.2015 2(9) SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

36/18/AKu (7)

36/18/AKu (7) 36/18/AKu 22.1.2018 1 (7) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2017 36/18/AKu 22.1.2018 2 (7) SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

FORTUM POWER AND HEAT OY LENTOTUHKAN HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS 2017 (ANALYYSIT), LAADUNVALVONTA

FORTUM POWER AND HEAT OY LENTOTUHKAN HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS 2017 (ANALYYSIT), LAADUNVALVONTA astaanottaja Fortum Power and Heat Oy, Naantalin voimalaitos Satu iranko satu.viranko@fortum.com Päivämäärä 19.1.2018 iite 15100 10375/50 FORTUM POWER AND HEAT OY LENTOTUHKAN HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS 2017

Lisätiedot

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS LIITE 13b Vastaanottaja Yara Suomi Oy Lauri Kaitanen Uudenkaupungin tehtaat PL 5 23501 UUSIKAUPUNKI Päivämäärä 8.1.2016 Viite 1510005420/3-4 YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS YARA

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T 025. SELVITYS ENDOMINES OY:n SIVUKIVINÄYTTEIDEN LIUKOISUUDESTA

FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T 025. SELVITYS ENDOMINES OY:n SIVUKIVINÄYTTEIDEN LIUKOISUUDESTA FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T 0 SELVITYS ENDOMINES OY:n SIVUKIVINÄYTTEIDEN LIUKOISUUDESTA LABTIUM OY Endomines Oy Selvitys sivukivinäytteiden liukoisuudesta Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen

Lisätiedot

Standardien merkitys jätelainsäädännössä

Standardien merkitys jätelainsäädännössä Standardien merkitys jätelainsäädännössä Uudet yhteiset standardit ympäristöanalytiikkaan seminaari SFS:ssä 13.5.2014 11:45-16:15 Malminkatu 34, Helsinki Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013),

Lisätiedot

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE SELVITYS 35/14/AnM 18.2.2014 1(34) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Selvitys tuhkien ominaisuuksista ja haitallisuudesta ympäristölle SELVITYS

Lisätiedot

27/16/AKu 28.1.2016 1 (8)

27/16/AKu 28.1.2016 1 (8) 27/16/AKu 28.1.2016 1 (8) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2015 27/16/AKu 28.1.2016 2 (8) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

YARA SUOMI OY RAAKAVESILAITOKSEN SA- KAN KAATOPAIKKAKELPOI- SUUS 2016

YARA SUOMI OY RAAKAVESILAITOKSEN SA- KAN KAATOPAIKKAKELPOI- SUUS 2016 LIITE 13a Vastaanottaja Yara Suomi Oy Miika Tomma PL 5 23500 Uusikaupunki Päivämäärä 30.11.2016 Viite 1510029928/1 YARA SUOMI OY RAAKAVESILAITOKSEN SA- KAN KAATOPAIKKAKELPOI- SUUS 2016 YARA SUOMI OY RAAKAVESILAITOKSEN

Lisätiedot

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY noora.lindroos@ramboll.fi TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ohjausryhmä: Ympäristöministeriö Metsäteollisuus

Lisätiedot

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne 3462 Liite ASETUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT JÄTTEET Tässä liitteessä määritellään asetuksen soveltamisalaan kuuluvat jätteet sekä niiden sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuden ja liukoisuuden

Lisätiedot

17VV VV 01021

17VV VV 01021 Pvm: 4.5.2017 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, huhtikuu Näytteenottopvm: 4.4.2017 Näyte saapui: 6.4.2017 Näytteenottaja: Mika

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

Vastaanottaja Riikinvoima Oy Asiakirjatyyppi Koosteraportti Päivämäärä RIIKINVOIMAN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TUHKIEN ANALYYSITULOKSET

Vastaanottaja Riikinvoima Oy Asiakirjatyyppi Koosteraportti Päivämäärä RIIKINVOIMAN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TUHKIEN ANALYYSITULOKSET Vastaanottaja Riikinvoima Oy Asiakirjatyyppi Koosteraportti Päivämäärä 3.1.2017 RIIKINVOIMAN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TUHKIEN ANALYYSITULOKSET TIIVISTELMÄ Päivämäärä 3.1.2016 Laatinut Valtteri Laine, LUT

Lisätiedot

Pilaantuneen maan kaatopaikkakelpoisuuden arviointi. Jan Österbacka

Pilaantuneen maan kaatopaikkakelpoisuuden arviointi. Jan Österbacka Pilaantuneen maan kaatopaikkakelpoisuuden arviointi Jan Österbacka Kaatopaikkaluokat Kaatopaikat on jaettu kolmeen pääluokkaan ja jätteen ominaisuudet ja kaatopaikkasijoituksessa syntyvät haitat ympäristölle

Lisätiedot

Kaatopaikalle sijoittaminen

Kaatopaikalle sijoittaminen Ekokemin ohje 2/06 Kaatopaikalle sijoittaminen Harkitusti, turvallisesti, pysyvästi Hyvä jätehuolto on terveellisen ja viihtyisän ympäristön edellytys. Jätteiden hyötykäyttö aineena ja energiana sekä turvallinen

Lisätiedot

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2015.

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2015. Päiväys Datum Nro Nr TAMMERVOIMA OY MIKA PEKKINEN HYÖTYVOIMANKUJA 1 33680 TAMPERE 10.2.2016 16-134 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-1216 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 247547 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

93/18/AKu (9)

93/18/AKu (9) SELVITYS 93/18/AKu 23.2.2018 1 (9) RIIKINVOIMA OY EKOVOIMALAITOKSEN HIENO JA KARKEA POHJATUHKA, KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Selvitys tuhkien käsittelystä, hyötykäytöstä ja loppusijoituksesta

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi Betonimurskeen hyödyntäminen Maanrakentamisessa MARA005/16 Työmääärin: 330472 Inspecta KiraLab, 12.1.2017 1 / 1 Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie 281 71820 PÖLJÄ Näytteet

Lisätiedot

Í%R]'ÂÂÂVqEÎ. Päivämäärä Sivu 1 / 2

Í%R]'ÂÂÂVqEÎ. Päivämäärä Sivu 1 / 2 113-2016-00010172 Päivämäärä 14.9.2016 Sivu 1 / 2 Reisjärven Vesiosuuskunta Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Jorma Turunen (jorma.turunen@selanne.net),

Lisätiedot

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360

HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS

Lisätiedot

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TÄYDENNYS 7.10.2016 Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy 1 TAUSTA Toivosen Sora Oy suunnittelee muualta tuotavan kalliokiviaineksen murskausta sekä

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 3.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 3. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY SATU ESTAKARI LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 5.2.2014 14-1067 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 14-1069 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 199390 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

LIUKOISUUDET RAKENTEISSA NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY

LIUKOISUUDET RAKENTEISSA NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY LIUKOISUUDET RAKENTEISSA NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY TULOKSIA TUHKIEN YMPÄRISTÖ- KELPOISUUDEN MUUTTUMISESTA ERI KÄSITTELYISSÄ JA SOVELLUTUKSISSA Massiivituhkarakenteet Tuhkan vanhentamisen/varastoinnin

Lisätiedot

Kivipohjaisten jätteiden laadunvarmistusjärjestelmä

Kivipohjaisten jätteiden laadunvarmistusjärjestelmä Kivipohjaisten jätteiden laadunvarmistusjärjestelmä Sisällysluettelo 1 Tarkoitus, laajuus ja määritelmät... 1 2 Laadunvalvontatutkimukset... 1 2.1 Näytteenotto... 1 2.2 Näytteiden valmistus ja analysointi...

Lisätiedot

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI

ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY TEBOIL AB ENTINEN ÖLJYVARASTOALUE ÖLJYSATAMANTIE 90, AJOS, KEMI Pohjaveden laadun tarkkailu FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2013 1160-P20618 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA. RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi

JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA. RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi JÄTEJAKEIDEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS MAARAKENTAMISESSA RAMBOLL FINLAND OY 28.1.2016 marjo.ronkainen@ramboll.fi UUSIOMATERIAALIT MAANRAKENNUKSESSA UUMA2-OHJELMA 2013-2017 Tavoite Tavoitteena on saada uusiomateriaalit

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 2/2018.

Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 2/2018. Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 2/2018. Marika Kaasalainen RAPORTTI 2019 nro 19-5 Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 1/2018.

Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 1/2018. Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 1/2018. Marika Kaasalainen RAPORTTI 2018 nro 18-8899 Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY.

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. Päiväys Datum Nro Nr 25.2.2015 15-2587 UPM-KYMMENE OYJ KAIPOLA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 220554 Viite / Hänvisning UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

Näytenumero Näytetunnus Tunnus Ottopvm. Näytteenottaja Saapunut pvm. Tutkimus alkoi Tutkimus valmis

Näytenumero Näytetunnus Tunnus Ottopvm. Näytteenottaja Saapunut pvm. Tutkimus alkoi Tutkimus valmis Tutkimustodistus '1.RA03' Kierros: elo 26.09.2018 Ranuan Infra Oy Keskustie 11 97700 Ranua Tulokset hyväksynyt Hanna Kemppe Laboratoriokemisti 040 704 0528 22569 (26.09.2018), 22570 (21.09.2018), 22571

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

Tahkolahden vesistösedimentin koontiraportti

Tahkolahden vesistösedimentin koontiraportti Tahkon matkailukeskuksen keskustan liikennejärjestelyjen ja ympäristön kehittäminen Tuomas Pelkonen 29. huhtikuuta 2019 / 1 Tahkolahden vesistösedimentin koontiraportti Geologian tutkimuskeskus on tehnyt

Lisätiedot

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2017.

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2017. Päiväys Datum Nro Nr TAMMERVOIMA OY MIKA PEKKINEN HYÖTYVOIMANKUJA 1 33680 TAMPERE 2.10.2017 17-18721 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 17-18723 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 297018 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE

KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio Tutkimustodistus 2012-8409 1(3) 06.08.2012 Pöyry Finland Oy PL 40774 LASKUTUS Näytetiedot Näyte Kaivovesi Näyte otettu 12.06.2012 Näytteen ottaja Esa-Pekka Kukkonen Saapunut 13.06.2012 Näytteenoton syy

Lisätiedot

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND 113-2017-00010483 Päivämäärä 8.9.2017 Sivu 1 / 8 Reisjärven Vesiosuuskunta Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä (mirka.simila@selanne.net),

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY JÄTEJAKEIDEN TARKKAILU 2012 16WWE0993 25.3.2013 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2012 Osa V Jätejakeiden tarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2012 Osa V Jätejakeiden tarkkailu

Lisätiedot

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia

LIITE 4. Pintavesitarkkailutuloksia LIITE 4 Pintavesitarkkailutuloksia Tutkimustodistus Nro VEJV898/2011 4.7.2011 1(2) YMPÄRISTÖLABORATORIO Toivonen Yhtiöt Oy Ruskon jätteenkäsittelykeskuksen pintavesitarkkailu Näytteenottopäivä: 11.5.2011

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja:

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja: Jyväskylän Ympäristölaboratorio TUTKIMUSTODISTUS Päivä: 09.10.14 Sivu: 1(1) Tilaaja: PIHTIPUTAAN LÄMPÖ JA VESI OY C/O SYDÄN-SUOMEN TALOUSHAL. OY ARI KAHILAINEN PL 20 44801 PIHTIPUDAS Näyte: Verkostovesi

Lisätiedot

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 Tiia Sillanpää ja Eeva Kaarina Aaltonen / 26.11.2012 KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 1. TAUSTA Kokkolan jätevedenpuhdistamolla

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2016.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2016. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY MARKO KNUUTTILA/MARKKU KORPELA LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 9.8.2016 16-10887 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-13742 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning

Lisätiedot

Kaatopaikkakelpoisuus valvovan viranomaisen näkökulmasta: Case valimo

Kaatopaikkakelpoisuus valvovan viranomaisen näkökulmasta: Case valimo Kaatopaikkakelpoisuus valvovan viranomaisen näkökulmasta: Case valimo Tuomo Eskelinen Ylitarkastaja 1 Valimon jätteet Ympäristöluvassa kaatopaikalle sijoitettavia jätteitä: hiekka 11,6 t ja sekajäte 83

Lisätiedot

Vastaanottaja. Terrafame Oy. Asiakirjatyyppi. Vuosiraportti Päivämäärä TERRAFAME OY OSA X: JÄTEJAKEIDEN TARKKAILU VUONNA 2017

Vastaanottaja. Terrafame Oy. Asiakirjatyyppi. Vuosiraportti Päivämäärä TERRAFAME OY OSA X: JÄTEJAKEIDEN TARKKAILU VUONNA 2017 astaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi uosiraportti 2017 Päivämäärä 11.4.2018 TERRAFAME OY OSA X: JÄTEJAKEIDEN TARKKAILU UONNA 2017 TERRAFAME OY OSA X: JÄTEJAKEIDEN TARKKAILU UONNA 2017 Päivämäärä 11/04/2018

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 2 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY JÄTEJAKEIDEN TARKKAILU 211 16WWE993 27.3.212 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 211 Osa V Jätejakeiden tarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 211 Osa V Jätejakeiden tarkkailu

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS

LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Maaperän tutkimusraportti Päivämäärä 08.07.2013 LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS LAKARIN ALUE MAAPERÄN KUNNOSTUS Päivämäärä 08/07/2013 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä

Lisätiedot

Sedimenttianalyysin tulokset

Sedimenttianalyysin tulokset Liite 6 Sedimenttianalyysin tulokset Sedimenttinäytteet otettiin kokoomanäytteenä ruopattavista kohdista noin 1,2 metrin syvyyteen saakka. Näytteissä on mukana siis eloperäisen aineksen lisäksi pohjan

Lisätiedot

Svärdfeltin ampumarata

Svärdfeltin ampumarata SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SIPOON KUNTA Svärdfeltin ampumarata Ympäristötekniset lisätutkimukset FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.12.2012 P19175P001 Ympäristötekniset lisätutkimukset 1 (7) Svanström Terhi

Lisätiedot

JÄTTEIDEN KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN OSOITTAMINEN. Jutta Laine Ylijoki ja Margareta Wahlström VTT

JÄTTEIDEN KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN OSOITTAMINEN. Jutta Laine Ylijoki ja Margareta Wahlström VTT JÄTTEIDEN KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN OSOITTAMINEN Jutta Laine Ylijoki ja Margareta Wahlström VTT KOKOEKO Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus, Kuopio 03.10.2007 ESITYKSEN SISÄLTÖ Lainsäädännöllistä taustaa Kelpoisuuden

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 17.2.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka VNA kaatopaikoista

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaan soodasakan kaatopaikkakelpoisuus. vastaavuustestaus

Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaan soodasakan kaatopaikkakelpoisuus. vastaavuustestaus Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaan soodasakan kaatopaikka vastaavuustestaus 2015 Envitop Oy Riihiraitti 5, 90240 Oulu +358 8 375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 STORA ENSO OYJ, OULUN TEHDAS

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2015.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2015. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY MARKO KNUUTTILA LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 10.8.2015 15-11227 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 15-13610 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 231109 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Laitosanalyysit Firan vesilaitos Lämpötila C 3 8,3 8,4 4 8,4 9 ph-luku 3 6,5 6,5 4 7,9 8,1 Alkaliteetti mmol/l 3 0,53 0,59 4 1 1,1 Happi 3 2,8 4 4 11,4 11,7 Hiilidioksidi 3 23,7 25 4 1 1,9 Rauta Fe 3

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 2.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 2. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY SATU ESTAKARI LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 6.8.2013 13-8301 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 13-8302 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 188042 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI

TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Tilaaja Enontekiön Vesihuolto Oy Ounastie 165 99400 Enontekiö Ahma ympäristö Oy PL 96 96101 Rovaniemi TESTAUSSELOSTE TALOUSVESI Näytteenottopaikka Enontekiön Vesihuolto, verkosto, Hetta, Keskuskeittiö

Lisätiedot

Malmi Orig_ENGLISH Avolouhos Kivilajien kerrosjärjestys S Cu Ni Co Cr Fe Pb Cd Zn As Mn Mo Sb

Malmi Orig_ENGLISH Avolouhos Kivilajien kerrosjärjestys S Cu Ni Co Cr Fe Pb Cd Zn As Mn Mo Sb 11.2 Malmi % % % ppm ppm % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm Orig_ENGLISH Avolouhos Kivilajien kerrosjärjestys S Cu Ni Co Cr Fe Pb Cd Zn As Mn Mo Sb Konttijärvi Kattopuoli 0,20 0,14 0,07 48,97 376,76 4,33

Lisätiedot

Laanilan ekovoimalaitoksen ympäristövuosiraportti 2015

Laanilan ekovoimalaitoksen ympäristövuosiraportti 2015 Ympäristöraportti Laanilan ekovoimalaitos 1/16 2.2.2016 Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Antti Petänen PL 86 01 Oulu Oulun seudun ympäristötoimi Marketta Karhu PL 4 0015 Oulun

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitos. 1. Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitos 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan orgaanisia

Lisätiedot

CABB Oy polttolaitoksen toiminta Prosessin toiminta

CABB Oy polttolaitoksen toiminta Prosessin toiminta CABB Oy polttolaitoksen toiminta 2016 1. Prosessin toiminta CABB Oy:n polttolaitoksella poltetaan omassa toiminnassa syntyviä nestemäisiä ja kaasumaisia jätteitä. Nestemäiset jätteet ovat hienokemikaalitehtaan

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 586. Laki. yliopistolain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 586. Laki. yliopistolain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2006 N:o 586 591 SISÄLLYS N:o Sivu 586 Laki yliopistolain muuttamisesta... 1749 587 Laki kirkkolain 1 luvun 3 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet

www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet Masuunihiekka stabiloinnit (sideaineena) pehmeikkörakenteet sidekivien alusrakenteet putkijohtokaivannot salaojan ympärystäytöt alapohjan

Lisätiedot

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS

HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 7.10.2015 Viite 1510019903 HÄMEENLINNA ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTU- NEISUUDEN JATKOTUT- KIMUS ASEMANSEUTU MAAPERÄN PILAANTUNEISUUDEN

Lisätiedot

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan Päiväys Datum Nro Nr 8.5.2017 17-6984 UPM PAPER ENA OY KAIPOLA PENA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 283853 Viite / Hänvisning UPM PAPER ENA OY:N KAIPOLA PENA:N VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2016.

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2016. Päiväys Datum Nro Nr TAMMERVOIMA OY MIKA PEKKINEN HYÖTYVOIMANKUJA 1 33680 TAMPERE 22.6.2016 16-7987 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-7988 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 258510 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY JÄTEJAKEIDEN TARKKAILU 2011 16WWE0993 27.3.2012 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2011 Osa V Jätejakeiden tarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2011 Osa V Jätejakeiden tarkkailu

Lisätiedot

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka

Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Tampereen Infra Yhdyskuntatekniikka Pilaantuneisuustarkastelu tontilla Ristinarkku-4940-6 Tampereen kaupunki tekee uutta asemakaavaa (nro 8224) tontille 4940-6 Tampereen Ristinarkussa. Tilaajan pyynnöstä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2016 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Paraisten kaupunki Vesihuoltolaitos Rantatie 28 21600 PARAINEN Tilausnro 190664 (WPAR/V3), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (08:30) Näytteenottaja: M. Laaksonen NÄYTTEET

Lisätiedot

Metallilla pilaantuneiden maiden liukoisuuskokeet-hanke 2012

Metallilla pilaantuneiden maiden liukoisuuskokeet-hanke 2012 Liukoisuustestit riskinarvioinnissa Timo Tarvainen (Geologian tutkimuskeskus) Auli Kuusela-Lahtinen VTT, Birgitta Backman ja Pekka Hänninen GTK, Jussi Reinikainen ja Kaisa Niskala SYKE Metallilla pilaantuneiden

Lisätiedot

Jätteenpolton pohjakuonien tekninen ja ympäristökelpoisuus maarakentamisessa ja betonituotteissa Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Annika

Jätteenpolton pohjakuonien tekninen ja ympäristökelpoisuus maarakentamisessa ja betonituotteissa Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Annika Jätteenpolton pohjakuonien tekninen ja ympäristökelpoisuus maarakentamisessa ja betonituotteissa 12.5.2017 Kuntatekniikan päivät, Jyväskylä Annika Sormunen, Tutkimus- ja kehityspäällikkö, Suomen Erityisjäte

Lisätiedot

TALVIVAARA SOTKAMO OY

TALVIVAARA SOTKAMO OY JÄTEJAKEIDEN TARKKAILU 2013 16X170605 28.4.2014 TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN TARKKAILU 2013 Osa IX Jätejakeiden tarkkailu Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2013 Osa IX Jätejakeiden tarkkailu

Lisätiedot

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 2/2016.

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 2/2016. Päiväys Datum Nro Nr TAMMERVOIMA OY MIKA PEKKINEN HYÖTYVOIMANKUJA 1 33680 TAMPERE 18.1.2017 16-24140 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-24156 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 277192 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

HIIDENSALMI, LOHJA SEDIMENTIN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS. Lohjan kaupunki Palvelutuotanto / rakennuttaminen ja kaupunkitekniikka Seppo Lötjönen

HIIDENSALMI, LOHJA SEDIMENTIN PILAANTUNEISUUSTUTKIMUS. Lohjan kaupunki Palvelutuotanto / rakennuttaminen ja kaupunkitekniikka Seppo Lötjönen Vastaanottaja Lohjan kaupunki Palvelutuotanto / rakennuttaminen ja kaupunkitekniikka Seppo Lötjönen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 19.9.2018 Viite 1510042322 HIIDENSALMI, LOHJA SEDIMENTIN

Lisätiedot

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU Vastaanottaja Lappeenrannan kaupunki Asiakirjatyyppi Ympäristöriskitarkastelu Päivämäärä Helmikuu 2014 Viite 1510005105-003 MUSTOLAN KAATO- PAIKKA-ALUE, VT13 LÄNTINEN RAMPPI YMPÄRISTÖRISKITAR- KASTELU

Lisätiedot

TERRAFAME OY OSA X: JÄTEJAKEIDEN TARKKAILU VUONNA 2016

TERRAFAME OY OSA X: JÄTEJAKEIDEN TARKKAILU VUONNA 2016 Vastaanottaja Terrafame Oy Asiakirjatyyppi Vuosiraportti 2016 Päivämäärä 18.5.2017 TERRAFAME OY OSA X: JÄTEJAKEIDEN TARKKAILU VUONNA 2016 TERRAFAME OY OSA X: JÄTEJAKEIDEN TARKKAILU VUONNA 2016 Päivämäärä

Lisätiedot

Kiviaineksen hyötykäyttö- ja kaatopaikkaselvitys. Karhu-Haka talo 4 Karhunpolku Kuhmo

Kiviaineksen hyötykäyttö- ja kaatopaikkaselvitys. Karhu-Haka talo 4 Karhunpolku Kuhmo Kiviaineksen hyötykäyttö- ja kaatopaikkaselvitys Karhu-Haka talo 4 Karhunpolku 5 88900 Kuhmo 2 (15) Hyötykäyttö- ja kaatopaikkaselvitys Karhunpolku 5, 88900 Kuhmo Työnro 2379 Sisällys 1 Yleistä... 3 2

Lisätiedot

N:o 403. Valtioneuvoston asetus. eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta

N:o 403. Valtioneuvoston asetus. eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 403 406 SISÄLLYS N:o Sivu 403 Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa annetun valtioneuvostonasetuksenliitteidenmuuttamisesta...

Lisätiedot

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ

MAAPERÄTUTKIMUS. RAPORTTI (Täydennetty ) Ristinummentie KYLMÄLÄ MAAPERÄTUTKIMUS RAPORTTI 14.8.2014 (Täydennetty 24.10.2014) Ristinummentie 121 Ristinummentie 121 2 / 11 Sisällysluettelo 1 KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija...

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 186282 (WVEHMAA/P1), saapunut 9.11.2015, näytteet otettu 9.11.2015 (08:15) Näytteenottaja: terv. tark. Konsta Kulmala

Lisätiedot

Liukoisuustutkimus. Kuhmon terveyskeskus, osa E Kirkkokatu Kuhmo

Liukoisuustutkimus. Kuhmon terveyskeskus, osa E Kirkkokatu Kuhmo Kuhmon terveyskeskus, osa E Kirkkokatu 16-20 88900 Kuhmo 2 (11) Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Perustiedot kohteesta... 4 3 Haitta-ainekartoitus... 4 3.1 Raportin laadintaperiaatteet... 5 3.2 Viranomaisohjeet

Lisätiedot

ASIA Turun kaupungin jätteenpolttolaitoksen pohjakuonan sijoittaminen Turun Topinojan kaatopaikalle.

ASIA Turun kaupungin jätteenpolttolaitoksen pohjakuonan sijoittaminen Turun Topinojan kaatopaikalle. 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 48 YLO LOS-2002-Y-155-124 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2004 ASIA Turun kaupungin jätteenpolttolaitoksen pohjakuonan sijoittaminen Turun Topinojan kaatopaikalle. LUVAN

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa

Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa Valtakunnalliset jätehuoltopäivät, Tampere, 7.10.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 7.10.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY.

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. Päiväys Datum Nro Nr 4.4.2016 16-3594 UPM-KYMMENE OYJ KAIPOLA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 250199 Viite / Hänvisning UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

Kevitsan vesistötarkkailu, perus, syyskuu 2018

Kevitsan vesistötarkkailu, perus, syyskuu 2018 Boliden Kevitsa Mining Oy Anniina Salonen Kevitsantie 730 99670 PETKULA s-posti: anniina.salonen@boliden.com AR-18-RZ-002382-01 12.10.2018 Tutkimusnro EUAA56-00002241 Asiakasnro RZ0000092 Näytteenottaja

Lisätiedot

SULENNON KAATOPAIKAN TARKKAILUOHJELMA

SULENNON KAATOPAIKAN TARKKAILUOHJELMA LIITE 1 Myllykoski Paper Oy 13.8.2007 KAATOPAIKAN TARKKAILUOHJELMA SULENNON KAATOPAIKAN TARKKAILUOHJELMA 1 TARKKAILUN PERUSTEET...2 2 JATETAYTTO... 2.1 Jätejakeet...2 2.2 Jätteiden analysointi (14.11.2007)...2

Lisätiedot

Í%SC{ÂÂ!5eCÎ. Korvaa* Kevitsan vesistötarkkailu, PERUS, marraskuu 2018

Í%SC{ÂÂ!5eCÎ. Korvaa* Kevitsan vesistötarkkailu, PERUS, marraskuu 2018 Boliden Kevitsa Mining Oy Anniina Salonen Kevitsantie 730 99670 PETKULA s-posti: anniina.salonen@boliden.com AR-18-RZ-008423-02 Tutkimusnro EUAA56-00006080 Asiakasnro RZ0000092 Näytteenottaja Timo Putkonen

Lisätiedot