Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan"

Transkriptio

1 Päiväys Datum Nro Nr UPM PAPER ENA OY KAIPOLA PENA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning Viite / Hänvisning UPM PAPER ENA OY:N KAIPOLA PENA:N VOIMALAITOKSEN LENTOTUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V (TALVI). HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. Asia / Ärende TUTKIMUSSELOSTE Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY) laboratoriossa tutkittiin UPM Paper ENA Oy Kaipola PENA:n voimalaitokselta peräisin olevan lentotuhkan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuutta. HUOM. tavanomaiselle epäorgaanisen jätteelle (esim. lentotuhka), joka sijoitetaan tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, kaatopaikkakelpoisuuskriteerit ovat ohjeellisia, ja niistä voidaan poiketa tietyin ehdoin. Hyötykäyttökelpoisuus maarakentamisessa määritettiin Valtioneuvoston asetuksen 591/2006 liitteen 2 (VNA 403/2009) mukaisesti ja kaatopaikkakelpoisuus VNA 331/2013 liitteen 2 mukaisesti. Lannoitekelpoisuus määritettiin MMM:n asetuksen 24/2011 mukaisesti. Tuhkasta määritettiin mm. kokonaisorgaanisen hiilen (TOC), PCB- ja PAH-yhdisteiden sekä tiettyjen metallien kokonaispitoisuudet. Myös haponneutralointikapasiteetti (ANC) määritettiin. Haitta-aineiden liukoisuuksia tutkittiin kaksivaiheisella ravistelutestillä (akkreditoitu menetelmä SFS-EN ). Testiohjelma on laadittu asiakkaan analyysipyyntöjen mukaiseksi. Tuloksia verrataan vuonna 2013 tehdyn perusmäärittelyn ja vuosina tehtyjen laadunvalvontatestien tuloksiin (viimeisin KVVY:n vastaavuustestausseloste ). NÄYTTEEN TAUSTATIEDOT, NÄYTTEENOTTO JA ESIKÄSITTELY Tutkittava matriisi on lentotuhkaa UPM Paper ENA Oy Kaipola PENA:n voimalaitokselta. Näytteen otti asiakas. Polton raaka-ainejakauma oli asiakkaan mukaan näytteenottoajankohtana seuraava: puu 60 %, liete 20 % ja turve 20 % (v. 2016: puu 50 %, liete 15 % ja turve 35 %, v. 2015: puu 45 %, liete 15 % ja turve 40 %, v. 2014: Puu 55 %, liete 20 % ja turve 25 % ja v. 2013: puu 65 %, liete 15 % ja turve 20 %). Näytteen saapumispäivä laboratorioon oli Näytteet kirjattiin KVVY:n laboratoriossa seuraavin näytenumeroin: Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan KVVY, laboratorio, PL 265, Tampere

2 Taulukko 1. Näytenumerot 2/6 Lentotuhka Kokonaispitoisuudet Kaksivaiheinen ravistelutesti (L/S 2 ja L/S 11589* 10) * = ravistelutestin molemmat suodokset annettu samalla näytenumerolla Ennen laboratoriotestauksia näyte homogenisoitiin. Kosteuspitoisuus määritettiin erillisestä osanäytteestä gravimetrisesti 105 ºC:ssa (ei-akkreditoitu menetelmä, perustuu standardiin SFS-EN 14346). Saapumistilaisen tuhkanäytteen kosteus oli 0,13 % (v. 2016: 0 %, v. 2015: 0,4 %). Eviran laboratoriossa teetettiin alihankittuina lannoitetutkimusmääritykset (neutraloiva kyky laskettuna Ca (%):na ja vesiliukoinen fosfori). ANC-määritys teetettiin Eurofins Umwelt Ost:n laboratoriossa. LIUKOISUUSTESTIN JA ANALYYSIEN SUORITUS Kaksivaiheinen ravistelutesti (akkreditoitu menetelmä, perustuu standardiin SFS-EN ) tehtiin tuhkalle testausohjeen mukaisesti laboratorion lämpötilassa Testien ja määritysten teko ajoittui kokonaisuudessaan kirjausajankohdasta lukien aikavälille Kuvaus käytetyistä menetelmistä, menetelmien akkreditointi ja teettäminen alihankintana on esitetty erillisessä liitteessä (KVVY:n testausseloste). Käytetyille menetelmille ilmoitetaan tulosten pitoisuusalueita vastaavat mittausepävarmuudet, jos asiakas niitä tarvitsee. Mittausepävarmuudet on kuitenkin huomioitu tutkittujen jätteiden tulosten arvioinnissa. Arvio jätteiden hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuudesta ei kuulu akkreditoinnin piiriin. TESTAUKSEN TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU Lentotuhkan sisältämien aineiden kokonaispitoisuudet sekä ravistelutestissä liuenneet määrät tutkittuja aineita on esitetty liitteen 1 taulukossa 1. Aineiden pitoisuudet on ilmoitettu kuivaa jätenäytettä kohti laskettuna. Tulosten tulkinnan helpottamiseksi liitteen 1 taulukkoon 1 on koottu tuhkan maarakennushyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuusraja-arvot kokonaispitoisuuksille VNA 591/2006 liitteen 1 (VNA 403/2009) ja L/S 10-suhteessa VNA 331/2013 liitteen 3 ja VNA 591/2006 liitteen 1 (VNA 403/2009) mukaisesti. Erillisessä liitteessä on esitetty tuhkan neutraloiva Ca (%)- ja vesiliukoisen fosforin määritysten tulokset (EVIRA) sekä ANC-määritystulokset (Eurofins Umwelt Ost). KVVY:n testausseloste ( ) menetelmä- ja akkreditointitietoineen on esitetty myös erillisenä liitteenä. Talvella 2017 kerätyn, UPM Paper ENA Oy Kaipola PENA:n voimalaitoksen lentotuhkanäytteestä tutkittujen metallien kokonaispitoisuudet olivat melko alhaisia ja täyttivät VNA 591/2006 liitteen 1 (VNA 403/2009) mukaiset hyötykäyttökelpoisuusrajaarvot maarakentamisessa. Kokonaisorgaanisen hiilen (TOC) pitoisuus oli pieni, 9 g/kg. Se täytti VNA 331/2013 liitteen 3 mukaisen pysyvän jätteen kaatopaikkaluokan raja-arvon. Tuhkan PCB-yhdistepitoisuudet alittivat määritysrajansa, kuten vuonna Myös PAH-yhdisteiden laskennallinen kokonaispitoisuus v alitti määritysrajansa 10 µg/kg (v. 2016: 4,6 mg/kg, v. 2015: 1,44 mg/kg ja v. 2014: 1,04 mg/kg). PCB- ja PAH-yhdisteiden pitoisuustasot täyttävät sekä peitetylle että päällys- Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

3 3/6 tetylle rakenteelle VNA 591/2006 liitteessä 1 (VNA 403/2009) annetut maarakennushyötykäyttökelpoisuusraja-arvot. Metallien ja määritettyjen orgaanisten haittaaineiden kokonaispitoisuuksien perusteella tuhka voidaan luokitella tavanomaiseksi jätteeksi. Kokonaispitoisuuksien perusteella tuhka on hyötykäyttökelpoista materiaalia peitetyissä sekä päällystetyissä rakenteissa VNA 591/2006 mukaisella ilmoitusmenettelyllä. Tuhkanäytteestä kaksivaiheisessa ravistelutestissä (akkreditoitu menetelmä SFS-EN ) liuenneiden haitta-aineiden pitoisuudet ovat pääosin alhaisia ja alittavat VNA 331/2013 liitteen 3 mukaiset pysyvän jätteen kaatopaikkaluokan raja-arvot sekä VNA 591/2006 liitteen 1 (VNA 403/2009) mukaiset peitetyn rakenteen hyötykäyttöraja-arvot kloridia, fluoridia ja bariumia lukuun ottamatta. Ravistelutestissä liuenneen bariumin pitoisuus 180 ± 47 mg/kg (v. 2016: 140 mg/kg ± 36 mg/kg, v. 2015: 98 ± 26 mg/kg, v. 2014: 65 ± 17 mg/kg ja v. 2013: 76 ± 20 mg/kg) ylittää myös VNA 591/2006 liitteen 1 (VNA 403/2009) mukaisen hyötykäyttöraja-arvon päällystetyssä rakenteessa (60 mg/kg). Mittausepävarmuus ei riitä selittämään raja-arvoylitystä, vaikka se huomioidaan alarajalla. Tavanomaisen jätteen VNA 331/2013 liitteen 3 mukainen liukoisen bariumin kaatopaikkakelpoisuusraja-arvo 100 mg/kg ylittyy myös selvästi. Tulee kuitenkin huomioida, että tavanomaisen epäorgaanisen jätteen kaatopaikkasijoituksessa tämä kriteeri on ohjeellinen, ei sitova, kun jätettä sijoitetaan sellaisenaan tavanomaisen jätteen kaatopaikalle (VNA 331/ ). Tuhkanäytteen ravistelutestin suodoksen (L/S 8) ph oli ravistelutestissä 13 (kuten ). Kun happamuus alennettiin tutkimuksessa tasolle ph 4, saatiin ANC:lle lukuarvo 4,1 mol/kg. Koska vaadittu menetelmä poikkeaa aiemmista tutkimuksista, ei edellisten vuosien ANC-tuloksia verrata tämänkertaiseen lukuarvoon. ANC-määrityksen perusteella tuhkan haponneutralointikapasiteetti on kuitenkin edelleen hyvä. Tuhka ei ole erityisen altis happamuuden aiheuttamille muutoksille. Vastaavuus vuoden 2016 tuhkanäytteeseen Tuhkanäytteen kokonaispitoisuuksien osalta havaittiin, että muutamaa poikkeusta (Al, Se, V) lukuun ottamatta kokonaispitoisuudet olivat suuremmat kuin alkuvuonna Tuhkan luokitukseen kokonaispitoisuuksien muutoksilla ei ollut vaikutusta. Liukoisuudet vastasivat melko hyvin vuoden 2016 tuhkanäytteen liukoisuuksia. Liukoiset barium- ja kloridipitoisuudet kasvoivat, mutta tuhka sai silti saman hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuusluokituksen (L/S 10 bariumin pitoisuuden perusteella) kuin v ARVIO LENTOTUHKASTA EPÄORGAANISENA LANNOITTEENA KVVY:n laboratoriolla ei ole vielä EVIRA:n hyväksyntää viralliseksi lannoitteiden tarkastuslaboratorioksi, joten tässä esitetyt tulokset ovat ainoastaan laitoksen omavalvontaa varten. Tuhkan varsinaista luokittelua ei tässä ole tehty. Seuraavassa on esitetty tuhkan ravinnepitoisuusmääritysten tulokset. Raja-arvot ovat MMM:n asetuksesta 24/2011. Erillisessä liitteessä on nähtävissä menetelmien akkreditointi KVVY:n laboratoriossa. Vaatimukset tuhkan raaka-aineesta on löydettävissä MMM:n asetuksesta 24/2011 (liite 1, kohta 1A7 Tuhkalannoitteet). Maa- ja metsätalousministeriön asetusta on muutettu useampaan otteeseen mm. haitallisten aineiden raja-arvojen suhteen, viimeisimpänä MMM:n asetuksessa 24/2011. Tässä asetuksessa tuhkat on ryhmitelty omaksi kokonaisuudekseen 1A7 Tuhkalannoitteet ryhmän 1A Epäorgaaniset lannoitteet alle. Sulkuihin on merkitty vuoden 2013 perusmäärittelyn ja sitä seuranneiden vastaavuustestien tulokset. Vaaditut määritysmenetelmät muuttuivat Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

4 4/6 KVVY:n laboratoriossa sovelletut vastaavat ennen annetun lannoitteiden tyyppinimiluettelon mukaisia vaatimuksia. Uudet menetelmät, mitkä on kuvattu on kuvattu web-sivuilla ( pyritään saamaan KVVY ry:n laboratoriossa käyttöön vuoden 2017 aikana. Menetelmät eivät siis ole enää osana lannoitteiden tyyppinimiluetteloa. Ravinnepitoisuustutkimusten mukaan lentotuhkan kalsiumpitoisuus on 27 % (v. 2016: 24 %, v. 2015: 24 %, v. 2014: 21 %, v. 2013: 23 %), kaliumpitoisuus 0,86 % (v. 2016: 0,56 %, v. 2015: 0,62 %, v. 2014: 0,44 %, v. 2013: 0,39 %), fosforipitoisuus 0,6 % (v. 2016: 0,37 %, v. 2015: 0,51 %, v. 2014: 0,20 %, v. 2013: 0,18 %) ja magnesiumpitoisuus 2,9 % (v. 2016: 1,9 %, v. 2015: 1,6 %, v. 204: 1,2 %, v. 2013: 2 % kuivaaineesta). Typpipitoisuus on alle 0,2 % (v. 2016: alle 0,2 %, v. 2015: alle 0,2 %, v. 2014: 0,2 %, v. 2013: alle 0,2 %). Kloridipitoisuus on alle 2 %, mikä on säädetty rajaarvoksi MMM:n asetuksessa 24/2011. Huom. tyyppinimiluettelo muuttui , minkä jälkeen kloridiraja-arvoa ei enää sovelleta. Lannoitteen, mitä käytetään muualla kuin metsässä (mm. pellolla), P+K-pitoisuuden tulee olla MMM:n asetuksen 24/2011 mukaan olla vähintään 2 % (ei toteudu) ja Ca-pitoisuus 6 % (toteutuu). Neutraloiva kyky (Ca %) oli 31 % (v. 2016: 30,3 %, v. 2015: 28,5 % ja v. 2014: 28,7 %) ja täytti asetuksen mukaisen vähimmäispitoisuuden 10 %. Metsässä käytettävän tuhkalannoitteen raja-arvot ovat P+K 2 % (ei toteudu) ja Ca-pitoisuus 6 % (toteutuu). Pää- ja sivuravinteiden pitoisuus on MMM:n asetuksen 24/2011 mukaan ilmoitettava, mikäli se ylittää 0,3 % kuiva-aineesta. Tuoteselosteen teko-ohjeet on kerrottu asetuksen 24/2011 liitteen I kohdassa IA Epäorgaaniset lannoitteet. Haitallisten aineiden kokonaispitoisuudet täyttävät sekä pelto- että metsäkäyttöön tarkoitetun epäorgaanisen tuhkalannoitteen raja-arvot (MMMa 24/2011, liite IV, kohta A), kun huomioidaan taulukon 1 alaviite 2), minkä mukaan kadmiumin enimmäispitoisuus on 2,5 mg/kg ka maa- ja puutarhataloudessa sekä viherrakentamisessa ja maisemoinnissa käytettävässä tuhkalannoitteessa tai niiden raaka-aineina käytettävässä tuhkassa. Huom. Ravistelutestissä liukoisten metallien pitoisuuksille ei MMMa 24/11:ssa ole annettu raja-arvoja. Metallien liukoisuudet eivät vaikuta tuhkien mahdolliseen lannoitehyötykäyttöön. ARVIO UPM PAPER ENA OY:N KAIPOLA PENA:N VOIMALAITOKSEN LENTO- TUHKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUDESTA SEKÄ HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUU- DESTA MAARAKENTAMISESSA UPM Paper ENA Oy Kaipola PENA:n voimalaitokselta peräisin olevan lentotuhkan kokonaismetallipitoisuudet ja PCB- ja PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuudet olivat melko alhaiset. Tuhka luokitellaan tutkittujen kokonaispitoisuuksien perusteella tavanomaiseksi jätteeksi. Tuhka kuuluu jätenimikeryhmään "voimalaitoksissa ja muissa polttolaitoksissa syntyvät jätteet (lukuun ottamatta nimikeryhmää 19)" Valtioneuvoston asetuksen jätteistä 179/2012 liitteen 4 (VNA 86/2015) jäteluettelon mukaisesti. Lentotuhkalle suositellaan seuraavassa tutkimuksessa v.2018 tehtävän uusi perusmäärittely. Jätteen kokonaisorgaanisen hiilen pitoisuus TOC oli pieni ja se täytti VNA 331/2013 mukaisen pysyvän jätteen kaatopaikkaluokan raja-arvon, samoin liukoisen orgaanisen hiilen (DOC) pitoisuus. Orgaanisen hiilen pitoisuudet eivät tällä perusteella muodosta estettä kaatopaikkasijoitukselle VNA 331/2013 mukaisille tavanomaisen jätteen kaatopaikoille. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

5 Tutkittujen metallien sekä PAH- ja PCB-yhdisteiden kokonaispitoisuudet alittivat Valtioneuvoston asetuksessa 591/2006 eräiden jätteiden hyötykäytöstä maarakentamisessa liitteessä 1 (VNA 403/2009) asetetut raja-arvot. Kaksivaiheisen ravistelutestin bariumin liukoisuus 180 ± 47 mg/kg ylitti hyötykäytölle peitetyssä ja päällystetyssä rakenteessa asetetut liukoisuusraja-arvot Valtioneuvoston asetuksen 591/2006 liitteen 1 (VNA 403/2009) mukaan. Tuhkaa ei bariumraja-arvoylityksen vuoksi suositella hyötykäytettävän maarakennuksessa asetuksen 591/2006 mukaisella ilmoitusmenettelyllä. Bariumpitoisuus ylitti myös VNA 331/2013 mukaisen tavanomaisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteerin. Valtioneuvoston asetuksen 331/ :n mukaan tavanomaisen jätteen kaatopaikkakelpoisuusraja-arvot ovat sitovia ainoastaan tavanomaiseen jätteeseen ja vakaaseen reagoimattomaan vaaralliseen jätteeseen, jotka sijoitetaan yhdessä kaatopaikalle. Kuitenkin, jos tavanomaisen jätteen kaatopaikan raja-arvoista poiketaan, tulee voida osoittaa, että sijoituksesta ei aiheudu sijoitusympäristölle riskiä ja että sijoituspaikalla saavutetaan vaadittu ympäristönsuojelun taso. Sijoitus on hyväksyttävää myös, mikäli kaatopaikalla muodostuvilla suotovesillä ei ole merkittävää vaikutusta sijoitusympäristön taustapitoisuuksiin (Wahlström et al., 2006). Liukoinen bariumpitoisuus 180 mg/kg ei täten poissulje kaatopaikkasijoitusta tavanomaisen jätteen kaatopaikalle, sillä VNA 331/2013 liitteen 3 taulukon 5 mukainen loppusijoituskriteeri on nyt tutkitulle jätteelle ohjeellinen. Päätöksen lentotuhkan hyötykäyttö- tai kaatopaikkakelpoisuudesta tekee tarvittaessa ympäristöviranomainen tämän lausunnon perusteella. Tarkempia tietoja nyt tehdyistä tutkimuksista antaa tarvittaessa kemisti Marika Kaasalainen puhelimitse tai sähköpostilla 5/6 Kemisti Marika Kaasalainen Viitteet: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures; ns. CLP-asetus) sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta. Taulukko 3.2 (voimaan ). Maa- ja metsätalousministeriön asetus 24/2011 lannoitevalmisteista (voimaan ). Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (807/2001, liite 2) kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä (voimaan ) ja sen muutosasetukset, mm. 6/2010. Valtioneuvoston asetus 591/2006 eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (voimaan ). Valtioneuvoston asetus 403/2009 eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa. Liitemuutos (voimaan ). Valtioneuvoston asetus 179/2012 jätteistä. Liite 4. Yleisimmät jätteet sekä vaaralliset jätteet (voimaan ), joka päivitettiin VNa 86/2015 (voimaan ); päivityksessä poistettiin mm. Jäteasetuksen liite 3. Valtioneuvoston asetus 331/2013 kaatopaikoista (voimaan ) ja sen muutosasetukset. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

6 Wahlström et al Jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden toteaminen. Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2006. Ympäristöministeriö, 82 s. 6/6 Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

7 LIITE 1. Tutkimusseloste Sivu 1(1) Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Laboratorio PL Tampere Taulukko 1. UPM Paper ENA Oy Kaipola PENA:n voimalaitoksen toimittaman lentotuhkan testaus. Haitta-aineiden kokonaispitoisuudet (näytenumero 11588), sekä kaksivaiheisessa ravistelutestissä liuenneiden haitta-aineiden pitoisuudet (näytenumero 11589; samalla näytenumerolla L/S 2 ja L/S 10-tulokset). Pitoisuudet laskettu kuiva-ainetta kohti. Kaatopaikkakelpoisuuskriteerit VNa 331/2013 mukaisesti ja maarakennushyötykäyttökriteerit VNa 403/2009 mukaisesti. Kaatopaikkakelpoisuuskriteerit Hyötykäyttökelpoisuuskriteerit Näytenumerot VNa 331/2013 VNa 403/ Yksikkö pysyvä tavanomainen vaarallinen jäte kokonaispitoi- peitetty päällystetty kokonaispitoi- L/S 2 L/S 10 Yksikkö jäte L/S 10 jäte, L/S 10 L/S 10 suudet rakenne L/S 10 rakenne L/S 10 suudet Antimoni mg/kg 0,06 0,7 5 0,06 0,18 1,8 <0,05 <0,05 mg/kg Antimoni Alumiini mg/kg ,35 4,7 mg/kg Alumiini Arseeni mg/kg 0, ,5 1,5 21 <0,05 <0,05 mg/kg Arseeni Barium mg/kg mg/kg Barium Kadmium mg/kg 0, ,04 0,04 2,2 <0,02 <0,02 mg/kg Kadmium Koboltti mg/kg 8,4 <0,05 <0,05 mg/kg Koboltti Kromi mg/kg 0, ,5 3, ,06 0,16 mg/kg Kromi Kupari mg/kg ,0 6,0 350 <0,05 <0,05 mg/kg Kupari Lyijy mg/kg 0, ,5 1,5 47 <0,05 0,10 mg/kg Lyijy Molybdeeni mg/kg 0, ,5 6,0 8,9 0,13 0,33 mg/kg Molybdeeni Nikkeli mg/kg 0, ,4 1,2 75 <0,05 <0,05 mg/kg Nikkeli Seleeni mg/kg 0,1 0,5 7 0,1 0,5 1,4 <0,05 <0,05 mg/kg Seleeni Sinkki mg/kg ,07 0,16 mg/kg Sinkki Vanadiini mg/kg ,0 3,0 28 <0,05 <0,05 mg/kg Vanadiini Elohopea mg/kg 0,01 0,2 2 0,01 0,01 0,77 <0,01 <0,01 mg/kg Elohopea Rauta mg/kg <0,05 <0,05 mg/kg Rauta Mangaani mg/kg <0,05 <0,05 mg/kg Mangaani Boori mg/kg 150 <0,2 <1 mg/kg Boori Titaani mg/kg <0,05 <0,05 mg/kg Titaani Kalsium mg/kg mg/kg Kalsium Kalium mg/kg mg/kg Kalium Magnesium mg/kg <0,05 0,10 mg/kg Magnesium Typpi (tot) g/kg <2 g/kg Typpi (tot) Fosfori (tot) g/kg 6,0 g/kg Fosfori (tot) Fosfori (liuk.) % <0,05 % Fosfori (liuk.) Neutraloiva kyky (Ca) % 31 % Neutraloiva kyky (Ca) Kloridi mg/kg mg/kg Kloridi Fluoridi mg/kg ,5 23 mg/kg Fluoridi Sulfaatti mg/kg mg/kg Sulfaatti DOC mg/kg <10 <10 mg/kg DOC ph > ph Sähkönjohtokyky ms/m ms/m Sähkönjohtokyky TOC g/kg g/kg TOC ANC mol/kg kts. liite mol/kg ANC PAH-yhdisteet µg/kg 20000/40000 <10 µg/kg PAH-yhdisteet PCB-yhdisteet µg/kg <10 µg/kg PCB-yhdisteet Rikki (tot) g/kg 19 g/kg Rikki (tot) Hehkutushäviö % <0,2 % Hehkutushäviö Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille. Päivämäärä: Tampereella Akkreditointi ei koske lausuntoa. Tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Testausseloste, menetelmätiedot ja menetelmien akkreditointi on esitetty erillisessä liitteessä. Raportoija: Marika Kaasalainen, kemisti. Puh

8 TESTAUSSELOSTE #1 1 (6) UPM Paper ENA Oy Kaipola PENA Tehtaankatu KAIPOLA Tilausnro (X/S), saapunut NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus Lentotuhka Lentotuhka, L/S10 MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET Määritys Yksikkö *Kokonaiskosteus % 0,13 *Kaksivaiheinen ravistelutesti L/S10 *TOC g/kg ka 9 Rikki (tot), aqua regia, OES g/kg ka 19 Hehkutushäviö, jätenäytteet % <0,2 Haponneutralointikapasiteetti mol/kg kts. liite Neutraloiva kyky Ca % ka kts. liite Vesiliukoinen fosfori % ka kts. liite Alumiini (tot), aqua regia,oes g/kg ka 58 Antimoni (tot), aqua regia, MS mg/kg ka 1,8 *Arseeni (tot), aqua regia, MS mg/kg ka 21 *Barium (tot), aqua regia, OES mg/kg ka 860 *Kadmium (tot), aqua regia, MS mg/kg ka 2,2 *Kromi (tot), aqua regia, OES mg/kg ka 140 *Koboltti (tot), aqua regia,ms mg/kg ka 8,4 *Kupari (tot), aqua regia, OES mg/kg ka 350 *Elohopea (tot) mg/kg ka 0,77 *Molybdeeni(tot),aqua regia,ms mg/kg ka 8,9 *Nikkeli (tot), aqua regia,oes mg/kg ka 75 *Lyijy (tot), aqua regia, MS mg/kg ka 47 Seleeni (tot), aqua regia, MS mg/kg ka 1,4 *Sinkki (tot), aqua regia, OES mg/kg ka 560 *Vanadiini (tot),aqua regia,ms mg/kg ka 28 Rauta (tot), aqua regia, OES g/kg ka 16 Mangaani (tot), aqua regia,oes mg/kg ka 2400 Titaani (tot), aqua regia, MS mg/kg ka 1500 Boori (tot), aqua regia, OES mg/kg ka 150 *Kalsium (tot), aqua regia,oes g/kg ka 270 *Kalium (tot), aqua regia, OES g/kg ka 8,6 Magnesium(tot), aqua regia,oes g/kg ka 29 Kokonaistyppi g/kg ka <2 *Fosfori (tot), aqua regia,oes g/kg ka 6,0 Polyaromaattiset hiilivedyt µg/kg ka Ei todettu Naftaleeni (PAH) µg/kg ka <10 Asenaftyleeni (PAH) µg/kg ka <10 Asenafteeni (PAH) µg/kg ka <10 Fluoreeni (PAH) µg/kg ka <10 Fenantreeni (PAH) µg/kg ka <10 Tehty Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Liitteenä menetelmätiedot. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Katuosoite Postiosoite Puhelin Sähköposti Alv.rek./enn.pid.rek. Patamäenkatu 24 PL 265 Y TAMPERE TAMPERE *(03)

9 TESTAUSSELOSTE #1 2 (6) MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET (jatkoa ed. sivulta) Määritys Yksikkö Antraseeni (PAH) µg/kg ka <10 Fluoranteeni (PAH) µg/kg ka <10 Pyreeni (PAH) µg/kg ka <10 Bentso(a)antraseeni (PAH) µg/kg ka <10 Kryseeni (PAH) µg/kg ka <10 Bentso(b)fluoranteeni (PAH) µg/kg ka <10 Bentso(k)fluoranteeni (PAH) µg/kg ka <10 Bentso(a)pyreeni (PAH) µg/kg ka <10 Indeno(1,2,3-cd)pyreeni (PAH) µg/kg ka <10 Dibentso(a,h)antraseeni (PAH) µg/kg ka <10 Bentso(g,h,i)peryleeni (PAH) µg/kg ka <10 Summa 16 EPA-PAH µg/kg ka <10 PCB-yhdisteet µg/kg ka Ei todettu PCB 28 µg/kg ka <10 PCB 52 µg/kg ka <10 PCB 101 µg/kg ka <10 PCB 118 µg/kg ka <10 PCB 138 µg/kg ka <10 PCB 153 µg/kg ka <10 PCB 180 µg/kg ka <10 PCB-7 summa µg/kg ka <10 Alumiini, L/S 2 mg/kg ka 0,35 *Antimoni, L/S 2 mg/kg ka <0,05 *Arseeni, L/S 2 mg/kg ka <0,05 *Barium, L/S 2 mg/kg ka 77 *Kadmium, L/S 2 mg/kg ka <0,02 *Kromi, L/S 2 mg/kg ka 0,063 Koboltti, L/S 2 mg/kg ka <0,05 *Kupari, L/S 2 mg/kg ka <0,05 Elohopea, L/S 2 mg/kg ka <0,01 *Molybdeeni, L/S 2 mg/kg ka 0,13 *Nikkeli, L/S 2 mg/kg ka <0,05 *Lyijy, L/S 2 mg/kg ka <0,05 *Seleeni, L/S 2 mg/kg ka <0,05 *Sinkki, L/S 2 mg/kg ka 0,066 *Vanadiini, L/S 2 mg/kg ka <0,05 Rauta, L/S 2 mg/kg ka <0,05 Mangaani, L/S 2 mg/kg ka <0,05 Boori, L/S 2 mg/kg ka <0,2 Titaani, L/S 2 mg/kg ka <0,05 Kalsium, L/S 2 mg/kg ka 1500 Kalium, L/S 2 mg/kg ka 1600 Magnesium, L/S 2 mg/kg ka <0,05 *Kloridi, L/S 2 mg/kg ka 1400 *Fluoridi, L/S 2 mg/kg ka 6,5 *Sulfaatti, L/S 2 mg/kg ka 8,7 *DOC, L/S 2 mg/kg ka <10 ph, L/S 2 13 *Sähkönjohtavuus, L/S 2 ms/m 1160 Alumiini, L/S 10 mg/kg ka 4,7 *Antimoni, L/S 10 mg/kg ka <0,05 *Arseeni, L/S 10 mg/kg ka <0,05 *Barium, L/S 10 mg/kg ka 180 *Kadmium, L/S 10 mg/kg ka <0,02 *Kromi, L/S 10 mg/kg ka 0,16 Koboltti, L/S 10 mg/kg ka <0,05 Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Liitteenä menetelmätiedot. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

10 TESTAUSSELOSTE #1 3 (6) MÄÄRITYSTULOKSET / NÄYTTEET (jatkoa ed. sivulta) Määritys Yksikkö *Kupari, L/S 10 mg/kg ka <0,05 Elohopea, L/S 10 mg/kg ka <0,01 *Molybdeeni, L/S 10 mg/kg ka 0,33 *Nikkeli, L/S 10 mg/kg ka <0,05 *Lyijy, L/S 10 mg/kg ka 0,098 *Seleeni, L/S 10 mg/kg ka <0,05 *Sinkki, L/S 10 mg/kg ka 0,16 *Vanadiini, L/S 10 mg/kg ka <0,05 Rauta, L/S 10 mg/kg ka <0,05 Mangaani, L/S 10 mg/kg ka <0,05 Boori, L/S 10 mg/kg ka <1 Titaani, L/S 10 mg/kg ka <0,05 Kalsium, L/S 10 mg/kg ka 8000 Kalium, L/S 10 mg/kg ka 1700 Magnesium, L/S 10 mg/kg ka 0,10 *Kloridi, L/S 10 mg/kg ka 1700 *Fluoridi, L/S 10 mg/kg ka 23 *Sulfaatti, L/S 10 mg/kg ka 19 *DOC, L/S 10 mg/kg ka <10 ph, L/S *Sähkönjohtavuus, L/S 10 ms/m 830 Merkintöjen selityksiä: P = määritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, «= pienempi tai yhtäsuuri kuin, > = suurempi kuin,» = suurempi tai yhtäsuuri kuin. *-merkitty on akkreditoitu menetelmä. LAUSUNTO Jäteuutteiden (ravistelu ja läpivirtaus) metallit on määritetty seuraavin menetelmin: - Sisäinen menetelmä KVVY LA116, perustuu SFS-EN ISO :2006, SFS-EN ISO :2005, ICP-MS - Sisäinen menetelmä KVVY LA76, perustuu SFS-EN ISO 11885:2009, ICP-OES. Marika Kaasalainen Kemisti Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Liitteenä menetelmätiedot. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

11 TESTAUSSELOSTE #1 4 (6) MENETELMÄTIEDOT Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) *Kokonaiskosteus *Kaksivaiheinen ravistelutesti L/S10 *TOC Rikki (tot), aqua regia, OES Hehkutushäviö, jätenäytteet Haponneutralointikapasiteetti Neutraloiva kyky Ca Vesiliukoinen fosfori Alumiini (tot), aqua regia,oes Antimoni (tot), aqua regia, MS *Arseeni (tot), aqua regia, MS *Barium (tot), aqua regia, OES *Kadmium (tot), aqua regia, MS *Kromi (tot), aqua regia, OES *Koboltti (tot), aqua regia,ms *Kupari (tot), aqua regia, OES *Elohopea (tot) *Molybdeeni(tot),aqua regia,ms *Nikkeli (tot), aqua regia,oes *Lyijy (tot), aqua regia, MS Seleeni (tot), aqua regia, MS *Sinkki (tot), aqua regia, OES *Vanadiini (tot),aqua regia,ms Rauta (tot), aqua regia, OES Mangaani (tot), aqua regia,oes Titaani (tot), aqua regia, MS Boori (tot), aqua regia, OES *Kalsium (tot), aqua regia,oes *Kalium (tot), aqua regia, OES Magnesium(tot), aqua regia,oes Kokonaistyppi *Fosfori (tot), aqua regia,oes Polyaromaattiset hiilivedyt Naftaleeni (PAH) Asenaftyleeni (PAH) Asenafteeni (PAH) Fluoreeni (PAH) Fenantreeni (PAH) Antraseeni (PAH) Fluoranteeni (PAH) Pyreeni (PAH) Bentso(a)antraseeni (PAH) Kryseeni (PAH) Bentso(b)fluoranteeni (PAH) Bentso(k)fluoranteeni (PAH) Bentso(a)pyreeni (PAH) Indeno(1,2,3-cd)pyreeni (PAH) Dibentso(a,h)antraseeni (PAH) Bentso(g,h,i)peryleeni (PAH) Summa 16 EPA-PAH PCB-yhdisteet PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 118 PCB 138 PCB 153 ISO 11465, 1993 (TL25) SFS-EN : 2002 (TL25) SFS-EN method A, 2001 (TL25) SFS-EN 13657; ICP-OES mittaus (TL25) SFS-EN 15169, 2007 (TL25) CEN/TS tai CEN/TS (TL700) SFS-EN (TL214) CEN/TS (TL214) SFS-EN 13657; ICP-OES-mittaus (TL25) SFS-EN 13657; 2003+ICP-MS mittaus (TL25) SFS-EN 13657; ICP-MS mittaus (TL25) SFS-EN 13657;2003 +ICP-OES mittaus (TL25) SFS-EN 13657; ICP-MS (TL25) SFS-EN 13657;2003+ mittaus ICP-OES (TL25) SF-EN 13657;2003+ ICP-MS mittaus (TL25) SFS-EN 13657;2003 +ICP-OES mittaus (TL25) Sis.menetelmä LA82 (perustuu EPA 7473,2007) (TL25) SFS-EN 13657; ICP-MS mittaus (TL25) SFS-EN 13657; ICP-OES mittaus (TL25) SFS-EN 13657; ICP-MS mittaus (TL25) SFS-EN 13657; ICP-MS mittaus (TL25) SFS-EN 13657; ICP-OES mittaus (TL25) SFS-EN ICP-MS mittaus (TL25) SFS-EN 13657;2003 +ICP-OES mittaus (TL25) SFS-EN 13657; ICP-OES-mittaus (TL25) SFS-EN 13657; ICP-MS mittaus (TL25) SFS-EN 13657; 2003+ICP-OES-mittaus (TL25) SFS-EN 13657; ICP-OES-mittaus (TL25) SFS-EN 13657;2003+ ICP-OES mittaus (TL25) SFS-EN 13657; ICP-OES mittaus (TL25) Sis. menet. KVVY LA83 (SFS 5505; 1988) (TL25) SFS-EN 13657; ICP-OES mittaus (TL25) ISO 18287:2006 sekä SFS-EN 15527:2008 ja ISO 28540:2011 (TL25) SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25) SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25) SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25) SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25) SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25) SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25) SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25) Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Liitteenä menetelmätiedot. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

12 TESTAUSSELOSTE #1 5 (6) MENETELMÄTIEDOT (jatkoa edelliseltä sivulta) Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) PCB 180 PCB-7 summa Alumiini, L/S 2 *Antimoni, L/S 2 *Arseeni, L/S 2 *Barium, L/S 2 *Kadmium, L/S 2 *Kromi, L/S 2 Koboltti, L/S 2 *Kupari, L/S 2 Elohopea, L/S 2 *Molybdeeni, L/S 2 *Nikkeli, L/S 2 *Lyijy, L/S 2 *Seleeni, L/S 2 *Sinkki, L/S 2 *Vanadiini, L/S 2 Rauta, L/S 2 Mangaani, L/S 2 Boori, L/S 2 Titaani, L/S 2 Kalsium, L/S 2 Kalium, L/S 2 Magnesium, L/S 2 *Kloridi, L/S 2 *Fluoridi, L/S 2 *Sulfaatti, L/S 2 *DOC, L/S 2 ph, L/S 2 *Sähkönjohtavuus, L/S 2 Alumiini, L/S 10 *Antimoni, L/S 10 *Arseeni, L/S 10 *Barium, L/S 10 *Kadmium, L/S 10 *Kromi, L/S 10 Koboltti, L/S 10 *Kupari, L/S 10 Elohopea, L/S 10 *Molybdeeni, L/S 10 *Nikkeli, L/S 10 *Lyijy, L/S 10 *Seleeni, L/S 10 *Sinkki, L/S 10 *Vanadiini, L/S 10 Rauta, L/S 10 Mangaani, L/S 10 Boori, L/S 10 Titaani, L/S 10 Kalsium, L/S 10 Kalium, L/S 10 Magnesium, L/S 10 *Kloridi, L/S 10 *Fluoridi, L/S 10 *Sulfaatti, L/S 10 *DOC, L/S 10 ph, L/S 10 SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25) SFS-ISO 10382:2007, SFS-EN 15308:2008 (TL25) Sis. men. KVVY LA116 (ICP-MS) (TL25) Sis.men. KVVY LA116 (ICP-MS) (TL25) Sis.men. KVVY LA76 (ICP-OES), sis. men. KVVY116 (ICP-MS) (TL25) SFS-EN ISO 17852;2008 (TL25) Sis. men. KVVY LA116 (ICP-MS) (TL25) SFS-EN ISO :2009 (TL25) SFS-EN ISO :2009 (TL25) SFS-EN ISO :2009 (TL25) SFS-EN 1484: 1997 (TL25) SFS-EN ISO (TL25) SFS-EN 27888: 1994 (TL25) Sis. men. KVVY LA116 (ICP-MS) (TL25) Sis. men. KVVY LA116 (ICP-MS) (TL25) SFS-EN ISO 17852; 2008 (TL25) Sis. men. KVVY LA116 (ICP-MS) (TL25) SFS-EN ISO :2009 (TL25) SFS-EN ISO :2009 (TL25) SFS-EN ISO :2009 (TL25) SFS-EN 1484: 1997 (TL25) SFS-EN ISO (TL25) Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Liitteenä menetelmätiedot. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

13 TESTAUSSELOSTE #1 6 (6) MENETELMÄTIEDOT (jatkoa edelliseltä sivulta) Määritys *Sähkönjohtavuus, L/S 10 Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) SFS-EN 27888: 1994 (TL25) TUTKIMUSLAITOSTIEDOT Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi TL214 EVIRA TL25 KVVY/Tampere (FINAS T064) TL700 Eurofins Umwelt Ost GmbH Tässä tutkimusselosteessa esitetyt testaustulokset pätevät ainoastaan testatulle näytteelle. Akkreditointi ei koske lausuntoa. Liitteenä menetelmätiedot. Tutkimustodistuksen saa kopioida vain kokonaan.

14

15

16

17 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Ivalo Raija PL TAMPERE

18

19 1 (2) ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Laboratoriopalvelut TUTKIMUSTODISTUS Todistus valmistunut: Numero: Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Ivalo Raija PL TAMPERE Lähetetiedot Tunnus: E Saapumispäivä: Alkup. näytteiden määrä: 2 Tilaaja: Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Tilaajan yhteyshenkilö: Ivalo Raija Kyselyihin vastaa: Erikoistutkija Tarja Kousa, , Helsinki E Näytetiedot Tutk.lajinumero(t): HKEM-1244 Tutkimussyy(t): Tilaustutkimus Asiakk. antama tunniste: Vastaanottopäivä: E Näytteen tulokset Tutkimuksesta vastaa: Tutkimus: Menetelmä: Helsinki, Kemia (HKEM) Erikoistutkija Tarja Kousa, , Kemia, Helsinki Neutraloiva kyky laskettuna (Ca)-%:na Evira8120 Neutraloiva kyky kalkitusaineista ja tuhkasta potentiometrisellä titrausmenetelmällä, SFS-EN Tulostiedot: Pitoisuus 31,0 %Ca Tutkimus: Fosfori (P) vesiliukoinen Menetelmä: Evira8107 Alkuaineiden määrittäminen lannoitevalmisteista ICP-OES - tekniikalla Tulostiedot: Pitoisuus <0,05 % ka. Jakelutiedot: Alkuperäiskappale: Alkuperäiskappale: Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Kaasalainen Marika, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Ivalo Raija, Lasku maksullisista tutkimuksista lähetetään erikseen tilaajalle/maksajalle. Tulokset pätevät vain tutkituille näytteille. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Mustialankatu 3, HELSINKI Puh Faksi Livsmedelssäkerhetsverket Evira Mustialagatan 3, HELSINGFORS Tel Fax Finnish Food Safety Authority Evira Mustialankatu 3, HELSINKI Tel Fax

20 2 (2) ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO Laboratoriopalvelut TUTKIMUSTODISTUS Todistus valmistunut: Numero: Tämä tutkimustodistus on hyväksytty sähköisesti ja on pätevä ilman manuaalista allekirjoitusta. Asiakirjan julkaisu tai osittainen kopiointi on sallittu ainoastaan Eviran luvalla, kokonaisuudessaan asiakirjan saa kopioida.

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY.

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2015. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. Päiväys Datum Nro Nr 25.2.2015 15-2587 UPM-KYMMENE OYJ KAIPOLA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 220554 Viite / Hänvisning UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY.

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. Päiväys Datum Nro Nr 4.4.2016 16-3594 UPM-KYMMENE OYJ KAIPOLA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 250199 Viite / Hänvisning UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoidulle näytteelle Selosteen saa kopioida vain kokonaan Päiväys Datum Nro Nr 5.12.2017 17-25009 UPM PAPER ENA OY KAIPOLA PENA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 306711 Viite / Hänvisning UPM PAPER ENA OY:N KAIPOLA PENA:N

Lisätiedot

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2015.

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2015. Päiväys Datum Nro Nr TAMMERVOIMA OY MIKA PEKKINEN HYÖTYVOIMANKUJA 1 33680 TAMPERE 10.2.2016 16-134 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-1216 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 247547 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2017.

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2017. Päiväys Datum Nro Nr TAMMERVOIMA OY MIKA PEKKINEN HYÖTYVOIMANKUJA 1 33680 TAMPERE 2.10.2017 17-18721 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 17-18723 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 297018 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2016.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2016. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY MARKO KNUUTTILA/MARKKU KORPELA LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 9.8.2016 16-10887 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-13742 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning

Lisätiedot

FORTUM POWER AND HEAT OY LENTOTUHKAN HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS 2017 (ANALYYSIT), LAADUNVALVONTA

FORTUM POWER AND HEAT OY LENTOTUHKAN HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS 2017 (ANALYYSIT), LAADUNVALVONTA astaanottaja Fortum Power and Heat Oy, Naantalin voimalaitos Satu iranko satu.viranko@fortum.com Päivämäärä 19.1.2018 iite 15100 10375/50 FORTUM POWER AND HEAT OY LENTOTUHKAN HYÖTYKÄYTTÖKELPOISUUS 2017

Lisätiedot

Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 2/2018.

Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 2/2018. Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 2/2018. Marika Kaasalainen RAPORTTI 2019 nro 19-5 Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2015.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2015. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY MARKO KNUUTTILA LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 10.8.2015 15-11227 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 15-13610 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 231109 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 3.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 3. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY SATU ESTAKARI LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 5.2.2014 14-1067 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 14-1069 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 199390 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 1/2018.

Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 1/2018. Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden perusmäärittely. Näyte 1/2018. Marika Kaasalainen RAPORTTI 2018 nro 18-8899 Tammervoima Oy:n pohjakuonan hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 2.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N TUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 2. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY SATU ESTAKARI LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 6.8.2013 13-8301 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 13-8302 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 188042 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2017.

LAKEUDEN ETAPPI OY:N POHJATUHKAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVAL- VONTAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE PT 6/2017. Päiväys Datum Nro Nr LAKEUDEN ETAPPI OY MARKO KNUUTTILA/MARKKU KORPELA LASKUNMÄENTIE 15 60760 POJANLUOMA 9.5.2017 17-6080 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 17-6081 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning

Lisätiedot

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 2/2016.

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 2/2016. Päiväys Datum Nro Nr TAMMERVOIMA OY MIKA PEKKINEN HYÖTYVOIMANKUJA 1 33680 TAMPERE 18.1.2017 16-24140 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-24156 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 277192 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2016.

TAMMERVOIMA OY:N POHJAKUONAN PERUSMÄÄRITTELY JA LAADUNVALVON- TAKOE. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. NÄYTE 1/2016. Päiväys Datum Nro Nr TAMMERVOIMA OY MIKA PEKKINEN HYÖTYVOIMANKUJA 1 33680 TAMPERE 22.6.2016 16-7987 (kokonaiset+ravistelu; koko seloste) 16-7988 (kolonni) Tilaus (KVVY) Beställning 258510 (kokonaiset+ravistelu)

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 13.11.2017 17-8046 #1 1 (4) Martonvaaran vesiosuuskunta Tossavainen Jarmo jarmo.tossavainen@luukku.com Tilausnro 228289 (4765J/VERJAKSO),

Lisätiedot

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS

YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS LIITE 13b Vastaanottaja Yara Suomi Oy Lauri Kaitanen Uudenkaupungin tehtaat PL 5 23501 UUSIKAUPUNKI Päivämäärä 8.1.2016 Viite 1510005420/3-4 YARA SUOMI OY KALSIUMFOSFAATTISAKAN KAATOPAIKKAKELPOISUUS YARA

Lisätiedot

Tahkolahden vesistösedimentin koontiraportti

Tahkolahden vesistösedimentin koontiraportti Tahkon matkailukeskuksen keskustan liikennejärjestelyjen ja ympäristön kehittäminen Tuomas Pelkonen 29. huhtikuuta 2019 / 1 Tahkolahden vesistösedimentin koontiraportti Geologian tutkimuskeskus on tehnyt

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Säkylän kunta Vesihuoltolaitos Rantatie 268 27800 SÄKYLÄ Tilausnro 292956 (90SÄKYLÄ/Verkosto), saapunut 6.6.2017, näytteet otettu 6.6.2017 Näytteenottaja: Jari Rakkolainen NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2016. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY.

UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN TALVITUHKAN VASTAAVUUS-/LAADUNVALVONTAKOE V. 2016. HYÖTYKÄYTTÖ- JA KAATOPAIKKAKELPOISUUDEN MÄÄRITTELY. Päiväys Datum Nro Nr 4.4.2016 16-3594 UPM-KYMMENE OYJ KAIPOLA PEKKA A. RANTALA TEHTAANKATU 1 42220 KAIPOLA Tilaus (KVVY) Beställning 250199 Viite / Hänvisning UPM-KYMMENE OYJ:N KAIPOLAN VOIMALAITOKSEN

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 1 (4) Outokummun kaupunki Vesihuoltopalvelut Laitinen Teemu Hovilankatu 2 83500 OUTOKUMPU Tilausnro 256433 (4031/VALVONTA), saapunut 17.9.2019, näytteet otettu 17.9.2019 (10:00) Näytteenottaja: M. Kinnunen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 1 (3) Pöljän vesiosuuskunta Törnroos Jani Pohjolanmäentie 50 71800 SIILINJÄRVI Tilausnro 218285 (4358/Käyttö17), saapunut 20.3.2017, näytteet otettu 20.3.2017 Näytteenottaja: Jani Törnroos NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

YARA SUOMI OY RAAKAVESILAITOKSEN SA- KAN KAATOPAIKKAKELPOI- SUUS 2016

YARA SUOMI OY RAAKAVESILAITOKSEN SA- KAN KAATOPAIKKAKELPOI- SUUS 2016 LIITE 13a Vastaanottaja Yara Suomi Oy Miika Tomma PL 5 23500 Uusikaupunki Päivämäärä 30.11.2016 Viite 1510029928/1 YARA SUOMI OY RAAKAVESILAITOKSEN SA- KAN KAATOPAIKKAKELPOI- SUUS 2016 YARA SUOMI OY RAAKAVESILAITOKSEN

Lisätiedot

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi

Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie PÖLJÄ. Näytteet vastaanotettu: Kauppis Heikin koulu, Iisalmi Betonimurskeen hyödyntäminen Maanrakentamisessa MARA005/16 Työmääärin: 330472 Inspecta KiraLab, 12.1.2017 1 / 1 Siilinjärven Asbestipurku ja Saneeraus Oy Kari Rytkönen Hoikintie 281 71820 PÖLJÄ Näytteet

Lisätiedot

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy

Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TÄYDENNYS 7.10.2016 Toivosen Sora Oy Kiviainestehdas Hervanta, Tampere Toivosen Sora Oy 1 TAUSTA Toivosen Sora Oy suunnittelee muualta tuotavan kalliokiviaineksen murskausta sekä

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Joensuu TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 7.1.2015 14-9281 #1 1 (2) Liperin kunta Tekninen osasto Riikonen Kari (sposti) Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro

Lisätiedot

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok

Esikäsittely, mikroaaltohajotus, kuningasvesi ok Metallit 1. Aromaattiset hiilivedyt ja oksygenaatit, PIMA ok Pvm: 16.8.2013 1/2 Projekti: 1510005691/9 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaarantie 66 88120 TUHKAKYLÄ Tutkimuksen nimi: Talvivaara Sotkamo Oy, sakkanäytteiden kaatopaikkakelpoisuustutkimukset, Maauimala, kon

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Humppilan Vesihuolto Oy Syrjälä Mika Yritystie 2 31640 HUMPPILA Tilausnro 288393 (0HUMPVES/talousve), saapunut 25.4.2017, näytteet otettu 25.4.2017 (10.20-11.00) Näytteenottaja: Tarja Andersson NÄYTTEET

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 28.4.2017 16-2916 #4 1 (3) Kotakylän Vesiosuuskunta Tirkkonen Erkki Piilianlahdentie 15 73600 KAAVI Tilausnro 204620 (4546/Jatkuva),

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Tilausnro (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Mika Väle

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Tilausnro (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Mika Väle 1 (7) Keuruun kaupunki Keuruun Vesi Väliaho Seppo Kantolantie 6 42700 KEURUU Tilausnro 288532 (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut 26.4.2017, näytteet otettu 25.4.2017 Näytteenottaja: Mika Väle NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 220551 (WKUSTAVI/V4), saapunut 9.10.2018, näytteet otettu 9.10.2018 (10:30) Näytteenottaja: Terv.tark. Kati Lorjo

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 231959 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2015, näytteet otettu 17.6.2015 (9:40) Näytteenottaja: Terv. tark.

Lisätiedot

Tutkimustodistus AR-18-RZ Sivu 1/5 Päivämäärä

Tutkimustodistus AR-18-RZ Sivu 1/5 Päivämäärä Murakan vesiosuuskunta Annie Henno Yhdystie 5 19600 HARTOLA s-posti: annie.henno@phnet.fi Tutkimusnro EUAA56-00002831 Asiakasnro 0000852 Näytteenottaja Tomi Kekki Tutkimuksen yhteyshenkilö Jorma Nordlund

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 5.9.2016 16-6969 #1 1 (3) Pieksänkosken vesiosuuskunta Väänänen Pekka Rannanmaantie 64 73360 PAJULAHTI Tilausnro 210662 (4912/Jaksott),

Lisätiedot

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne

Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset 1 Liukoisuus (L/S = 10 l/kg) Peitetty rakenne 3462 Liite ASETUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT JÄTTEET Tässä liitteessä määritellään asetuksen soveltamisalaan kuuluvat jätteet sekä niiden sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuden ja liukoisuuden

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 31.5.2017 17-3131 #1 1 (3) Karttulan Vesiosuuskunta Kissakuusentie 8 72100 KARTTULA Tilausnro 220428 (4908/Jaks+5v), saapunut 11.5.2017,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 26.5.2017 17-3029 #2 1 (3) Varparannan vesiosuuskunta Vatanen Kyösti info@varparannanvesihuolto.com Onkaniementie 3 81120 KATAJARANTA

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 1 (4) Liperin kunta, tekninen osasto Riikonen Kari kari.riikonen@liperi.fi Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro 219952 (4774J/VALVVIIN), saapunut 3.5.2017, näytteet otettu 3.5.2017 Näytteenottaja: Väisänen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 1 (5) Liperin kunta, tekninen osasto Riikonen Kari kari.riikonen@liperi.fi Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro 219962 (4774J/VALVLIYL), saapunut 3.5.2017, näytteet otettu 3.5.2017 Näytteenottaja: Väisänen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 20.9.2017 17-6793 #1 1 (3) Karttulan Vesiosuuskunta Kissakuusentie 8 72100 KARTTULA Tilausnro 226225 (4916/Jaksotta), saapunut 4.9.2017,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Nervanderinkatu 9 23500 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 225002 (WUKI/V2), saapunut 5.3.2019, näytteet otettu 5.3.2019 (10:10) Näytteenottaja: Terv.tark. Kati Lorjo

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) *E.coli

TESTAUSSELOSTE Talousvesi Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) *E.coli TESTAUSSELOSTE Talousvesi 18.3.2019 19-5061 #1 3 (5) MENETELMÄTIEDOT Määritys Menetelmän nimi ja tutkimuslaitos (suluissa) *E.coli SFS 3016:2011 (TL25) *Koliformiset bakteerit SFS 3016:2011 (TL25) Ulkonäkö

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 13.5.2016 16-2916 #2 1 (3) Kotakylän Vesiosuuskunta Tirkkonen Erkki Piilianlahdentie 15 73600 KAAVI Tilausnro 204620 (4546/Jatkuva),

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015 1 (5) Kokemäen Vesihuolto Oy Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI Tilausnro 243666 (0KOKEMVE/talousve), saapunut 30.10.2015, näytteet otettu 29.10.2015 (7-11) Näytteenottaja: Tapio Jussila NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 29.5.2015 1 (3) Heinäveden kunta Tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI Tilausnro 188708 (4232/TALVE), saapunut 11.5.2015, näytteet otettu 11.5.2015 Näytteenottaja: Kuuva Kauko NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Laboratorio, Kuopio TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 15.9.2014 14-6583 #5 1 (4) Tervon kunta Vesilaitos Korhonen Jukka (email) Tervontie 4 72210 TERVO Tilausnro 179362

Lisätiedot

17VV VV 01021

17VV VV 01021 Pvm: 4.5.2017 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, huhtikuu Näytteenottopvm: 4.4.2017 Näyte saapui: 6.4.2017 Näytteenottaja: Mika

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 274317 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 27.10.2016, näytteet otettu 27.10.2016 (9-12) Näytteenottaja: Ville Kiviharju

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY Laboratorio TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi 3.8.2017 17-2767 #1 1 (6) Vihdin kunta / Vihdin Vesi Saarikko Santeri vesilaitoksen johtaja PL 13 03101 NUMMELA Tilausnro

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

#!$! # # 1 3 %!!$ " & ' #

#!$! # # 1 3 %!!$  & ' # %&'( )! ## * *, -(,.(( %/ (+ ## 0! """##$ # 1/ # '2/ # // #3 # )((/, #!,.(+/, # )!!!!! # 4. # /2/, # *2/,., #3, # 1 "!!! #!$! # # 1 3 %!!$ " & ' # &&55 6,.( ).( 3 5.7 % # 1/ # # #.( 1 (()!*+,)-!!!!!$.//#

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 1 (5) Keski-Savon Vesi Oy Borginkatu 9 78300 VARKAUS Tilausnro 237265 (4618/Valvont), saapunut 14.6.2018, näytteet otettu 14.6.2018 Näytteenottaja: Anne Parkkinen NÄYTTEET Lab.nro Näytteen kuvaus 16184

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 27.3.2018 18-1878 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Nervanderinkatu 9 23500 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 212152 (WUKI/V2), saapunut 19.3.2018, näytteet otettu

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ Määritys Yksikkö **STM 1352

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ Määritys Yksikkö **STM 1352 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Talousvesitutkimus^ 21.12.2018 18-9923 #2 1 (4) Kajaanin Vesi Onnelantie 10 87100 KAJAANI Tilausnro 245375 (10007/KEPJA), saapunut 11.12.2018, näytteet otettu 11.12.2018

Lisätiedot

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS

ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS NOORA LINDROOS, RAMBOLL FINLAND OY noora.lindroos@ramboll.fi TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ohjausryhmä: Ympäristöministeriö Metsäteollisuus

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 261466 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2016, näytteet otettu 16.6.2016 Näytteenottaja: Terv.tark. Susanna

Lisätiedot

!"## "$! % & $ $ " #$ " '( $&

!## $! % & $ $  #$  '( $& !"## $ "$! % & $ " #$ " ' $& !"##"$! %&$$"#$" '$& * && ) * *!"" #$$$% & #$$$% ''') ! ",-*..-" / 0.!/12.*" $ %, )-. -. 1 3 4 - $ % 5 / - 0 0. /.-.* $ 5 4 $ 3 4 $ * 4 $4 5 4 $4 65 4 $4 0-4 $4 0 $ $44 0 $

Lisätiedot

51/17/AKu (9)

51/17/AKu (9) 51/17/AKu 23.1.2017 1 (9) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2016 51/17/AKu 23.1.2017 2 (9) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaan soodasakan kaatopaikkakelpoisuus. vastaavuustestaus

Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaan soodasakan kaatopaikkakelpoisuus. vastaavuustestaus Stora Enso Oyj:n Oulun tehtaan soodasakan kaatopaikka vastaavuustestaus 2015 Envitop Oy Riihiraitti 5, 90240 Oulu +358 8 375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 STORA ENSO OYJ, OULUN TEHDAS

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Ikaalisten Vesi Oy Poppelikatu 7 39500 IKAALINEN Tilausnro 287540 (0IKAAVES/verkosto), saapunut 18.4.2017, näytteet otettu 18.4.2017 Näytteenottaja: Terv.tark.Hanna Anttila NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 306616 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 19.10.2017, näytteet otettu 18.10.2017 (08:00-09:00) Näytteenottaja: tt.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 354390 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 27.2.2019, näytteet otettu 26.2.2019 (8:00-10:00) Näytteenottaja: Terv.tark.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 342879 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 16.10.2018, näytteet otettu 16.10.2018 (8:30) Näytteenottaja: Terv.tark.Susanna

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi Tilausnro (1192/Snappert), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Ulf Sommardahl

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi Tilausnro (1192/Snappert), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Ulf Sommardahl Vesilaitosvesi 1.7.2019 19-1650 1 (4) Raaseporin kaupunki / Raaseporin Vesi Hallinto Törnroos, Tom PL 75 10611 RAASEPORI Tilausnro 114087 (1192/Snappert), saapunut 4.6.2019, näytteet otettu 4.6.2019 Näytteenottaja:

Lisätiedot

36/18/AKu (7)

36/18/AKu (7) 36/18/AKu 22.1.2018 1 (7) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2017 36/18/AKu 22.1.2018 2 (7) SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi Tilausnro (1001/VIHTIVL), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Tilaaja, JM

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi Tilausnro (1001/VIHTIVL), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Tilaaja, JM LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY Laboratorio TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi 12.12.2016 16-4749 #1 1 (4) Vihdin kunta / Vihdin Vesi PL 13 03101 NUMMELA Tilausnro 98290 (1001/VIHTIVL), saapunut 21.11.2016,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 18-10090 #1 1 (3) Kiteen Vesikunta info@kiteenvesikunta.fi Kalapolku 11 82500 KITEE Tilausnro 245705 (4743J/VERKOSTO), saapunut 18.12.2018,

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio Tutkimustodistus 2012-8409 1(3) 06.08.2012 Pöyry Finland Oy PL 40774 LASKUTUS Näytetiedot Näyte Kaivovesi Näyte otettu 12.06.2012 Näytteen ottaja Esa-Pekka Kukkonen Saapunut 13.06.2012 Näytteenoton syy

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio

REKISTERIOTE Hyväksytty laboratorio 1 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 (Patamäenkatu 24) 33101 Tampere Puh. 03 2461111 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT elintarvikkeet Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 1 (5) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 283323 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 28.2.2017, näytteet otettu 28.2.2017 (8:00-10:00) Näytteenottaja: Terv.tark.

Lisätiedot

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473

Elohopea akkr Sisäinen menetelmä KVVY LA 82, perustuu EPA 7473 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 33101 Tampere EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT Matriisi elintarvikkeet Menetelmän nimi Akkr/Arv Standardi Elohopea akkr Sisäinen menetelmä

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WNAANT/N1), saapunut , näytteet otettu (09:40) Näytteenottaja: VS TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Tekninen keskus Ympäristönvalvontapalvelut PL 100 21201 RAISIO Tilausnro 156291 (WNAANT/N1), saapunut 4.6.2013, näytteet otettu 4.6.2013 (09:40) Näytteenottaja: VS

Lisätiedot

Kevitsan vesistötarkkailu, perus, syyskuu 2018

Kevitsan vesistötarkkailu, perus, syyskuu 2018 Boliden Kevitsa Mining Oy Anniina Salonen Kevitsantie 730 99670 PETKULA s-posti: anniina.salonen@boliden.com AR-18-RZ-002382-01 12.10.2018 Tutkimusnro EUAA56-00002241 Asiakasnro RZ0000092 Näytteenottaja

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015 1 (3) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 185289 (WTAIVA/Lähtevä), saapunut 13.10.2015, näytteet otettu 13.10.2015 Näytteenottaja: Kati Lorjo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

Mittausepävarmuus Verkostovesi ENTEROKOKIT * SFS-EN ISO :2000 pmy/100 < 1

Mittausepävarmuus Verkostovesi ENTEROKOKIT * SFS-EN ISO :2000 pmy/100 < 1 Testausseloste 2013-3904-1 1(2) Vesinäyte 16.10.2013 Maksaja Ulvilan kaupunki Ulvilan kaupunki Vesilaitos Ostolaskujen käsittely PL 77 PL 313 28401 Ulvila 28601 Pori Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi 1 (4) Vihdin kunta / Vihdin Vesi Saarikko Santeri vesilaitoksen johtaja PL 13 03101 NUMMELA Tilausnro 103919 (1001/VIHTIVL), saapunut 7.9.2017, näytteet otettu 7.9.2017 (9,00-10,10) Näytteenottaja: Terv.tark.

Lisätiedot

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND

Asiakasnro: KF Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä Reisjärven FINLAND Näytenumero 113-2017-00011023 Päivämäärä 15.9.2017 Sivu 1 / 6 Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Mirka Similä (mirka.simila@selanne.net), Reisjärven

Lisätiedot

KERTARAPORTTI 2.10.2015

KERTARAPORTTI 2.10.2015 s. 1 (1) KEURUUN KAUPUNKI, JAAKONSUON JVP Tutkimus: 9/2015, 16.9.2015 (5keukk). Tulokset syyskuun puhdistamotarkkailusta. Lähtevän veden laatu oli hyvä. Laitos nitrifioi täysin ja tulostaso oli kaikkiaan

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET

RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET Vastaanottaja Riihimäen kaupunki Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti Päivämäärä 23.6.2011 Viite 82136875 RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET RIIHIMÄEN KAUPUNKI KORTTIONMÄEN KAATOPAIKKA

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE

TESTAUSSELOSTE 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 261466 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2016, näytteet otettu 16.6.2016 Näytteenottaja: Terv.tark. Susanna

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 1 (5) Keuruun kaupunki Keuruun Vesi Väliaho Seppo Kantolantie 6 42700 KEURUU Tilausnro 278531 (0KEURUU/Tal.vesi), saapunut 14.12.2016, näytteet otettu 13.12.2016 Näytteenottaja: Jukka Kulmala/Mika Väle

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 4.11.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 4.11.2015 1 (5) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 242828 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 21.10.2015, näytteet otettu 21.10.2015 (09:20) Näytteenottaja: Terv.tark.

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 8.12.2017 17-8139 #1 1 (4) Polvijärven kunta, tekn.toimi Soikkeli Ari ari.soikkeli@polvijarvi.fi Välitie 2 83700 POLVIJÄRVI Tilausnro

Lisätiedot

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE

WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE 29/15/KRi 4.2.2015 1(9) WESTENERGY OY AB MUSTASAAREN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2014 16/15/KRi 21.1.2015 2(9) SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi Tilausnro (1195/BollBeha), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Leif Helander

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi Tilausnro (1195/BollBeha), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Leif Helander 1 (3) Inkoon kunta Yhdyskuntatekniset palvelut Bergman, Peter PL 6 10211 INKOO Tilausnro 113791 (1195/BollBeha), saapunut 14.5.2019, näytteet otettu 14.5.2019 Näytteenottaja: Leif Helander NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

Vastaanottaja Riikinvoima Oy Asiakirjatyyppi Koosteraportti Päivämäärä RIIKINVOIMAN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TUHKIEN ANALYYSITULOKSET

Vastaanottaja Riikinvoima Oy Asiakirjatyyppi Koosteraportti Päivämäärä RIIKINVOIMAN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TUHKIEN ANALYYSITULOKSET Vastaanottaja Riikinvoima Oy Asiakirjatyyppi Koosteraportti Päivämäärä 3.1.2017 RIIKINVOIMAN JÄTTEENPOLTTOLAITOKSEN TUHKIEN ANALYYSITULOKSET TIIVISTELMÄ Päivämäärä 3.1.2016 Laatinut Valtteri Laine, LUT

Lisätiedot

52/17/Aku (11)

52/17/Aku (11) 52/17/Aku 23.1.2017 1 (11) OULUN ENERGIA OY LAANILAN EKOVOIMALAITOKSEN POHJAKUONA, KATTILATUHKA JA SAVUKAASUNPUHDISTUSJÄTE Vuosiraportti 2016 52/17/Aku 23.1.2017 2 (11) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Näytteenotto...

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 5.8.2016 16-4011 #1 1 (4) Vesi-Mega Oy (posti) Laskutie 1 89400 HYRYNSALMI Tilausnro 206203 (10070/UKKOH VO), saapunut 31.5.2016, näytteet

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 30.5.2018 18-3252 #1 1 (4) Pohjavaaran vesiosuuskunta Mulari Pirjo Jormuantie 739 88490 POHJAVAARA Tilausnro 235145 (10208/VERKOSTO),

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi 1 (3) Inkoon kunta / Inkoon Vesi -vesihuoltolaitos Rissanen, Ilkka PL 6 10211 INKOO Tilausnro 112187 (1195/BollBeha), saapunut 29.1.2019, näytteet otettu 29.1.2019 (10:15) Näytteenottaja: tilaaja, Helander

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 3.8.2016 16-4925 #2 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi Nervanderinkatu 9 23500 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 192720 (WUKI/N10), saapunut 12.7.2016, näytteet otettu

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus Tilausnro (WRAISIO/R2), saapunut , näytteet otettu (13:30) Näytteenottaja: SaKo TESTAUSSELOSTE 1 (4) Raision kaupunki Ympäristövirasto Nallinkatu 2 21200 RAISIO Tilausnro 157803 (WRAISIO/R2), saapunut 15.7.2013, näytteet otettu 15.7.2013 (13:30) Näytteenottaja: SaKo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere

REKISTERIOTE Hyväksytty tai rekisteröity laboratorio. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere 1 Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Tampere PL 265 (Patamäenkatu 24) 33101 TAMPERE Puh. 03 2461111 EVIRAN REKISTERISSÄ OLEVAT MENETELMÄT asumisterveystutkimukset Mikrobit (homeet, hiivat,

Lisätiedot