Suositus yhteisjakelun toteumatiedon reaaliaikaiseksi välittämiseksi yli organisaatiorajojen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suositus yhteisjakelun toteumatiedon reaaliaikaiseksi välittämiseksi yli organisaatiorajojen"

Transkriptio

1 Jakelun kehittämisryhmän hanke 2010 Suositus yhteisjakelun toteumatiedon reaaliaikaiseksi välittämiseksi yli organisaatiorajojen LOPPURPORTTI Jakelun kehittämisryhmän vuoden 2010 päähanke oli luoda tiedonsiirtosuositus, miten sanomalehden tuotantoprosessin edistymistietoa voidaan välittää postituksen, kuljetusten sekä jakelun osalta organisaatioiden välillä reaaliaikaisesti ja siten saada prosessin tuleville vaiheille mahdollisuus reagoida poikkeamatilanteisiin. Loppuraportti koostuu hankkeen aikana syntyneistä liitteistä. Hanketta on taustoitettu ja etenemistä on kuvattu tämän loppuraportin liitteissä 1-4. Syntyneet suositukset ja niiden käyttöohjeet on kuvattu liitteessä 5. Tulevia suosituksia ei ole vielä pilotoitu mutta se tehdään normaalin käytännön mukaisesti ensimmäisten sovellusten rakentamisen yhteydessä. Jakelun kehittämisryhmä seuraa mahdollisia pilotteja ja raportoi alaa niiden tuomista kokemuksista. Tietueet julkaistaan aikanaan Yhteisjakelu-sivustoilla. Helsingissä Jakelun Kehittämisryhmän puolesta Kari Väisänen Sanomalehtien Liitto asiantuntija, jakeluasiat Liitteet Liite 1 Projektisuunnitelma-dia Liite 2 Projektisuunnitelma Liite 3 Nykytilan kuvaaminen Liite 4 Projektin esitys Jakelun jankohtaispäivillä 2010 Liite 5 Uudet tietuemallit eli uudet tiedonsiirtosuositukset

2 Varhaisjakelun yhteisjakelusuositus (YJS) toteumatiedon reaaliaikaiseksi välittämiseksi Miksi Nopealla tietojen välittämisellä ja tiedon tehokkaalla hyödyntämisellä on erittäin suuri merkitys poikkeamatilanteiden muutosten hallinnassa ja prosessin kehittämisessä Mitä Tavoitteena on antaa tiedonsiirtosuositus alalla toimijoille, jotta on helpompi toteuttaa käytännön ratkaisuja prosessin edistymistiedon välittämiseksi organisaation sisällä tai yli organisaatiorajojen Miten 1) Yhteisjakelun tiedonsiirron prosessikuvaus jakelun näkökulmasta (paino, kuljetukset, jakelu, asiakaspalvelu) 2) Jakeluprosessista nykyään kerättävät toteumatiedot sekä niiden hyödyntäminen 3) Tulevaisuudessa tarvittavat etenemis- ja toteumatiedot 4) Välitettävien tietojen määrittely (YJS) 5) Soveltuvien tekniikoiden kartoittaminen 6) Pilotointi Kari Väisänen

3 PROJEKTISUUNNITELM: YJ -suositus toteumatiedon reaaliaikaisesta välittämisestä sanomalehtiprosessin eri vaiheille 1. Nykytila, kehittämisalueet ja toteumainformaation hyödyntäminen Sanomalehden valmistusketju sisällön tuottamisesta valmiiksi tilaajalle jaetuksi painetuksi lehdeksi on pitkä ja moniosainen. Lehtien jakelu on merkittävä osa tätä valmistusketjua. Vasta kun lehti on saatu toimitettua tilaajalle, se voidaan katsoa lopullisesti valmistuneeksi. ikataulusta myöhästymisten kumulatiiviset kustannukset voivat nousta todella merkittäviksi riippuen siitä, missä vaiheessa ketjua myöhästyminen tapahtuu. Suunnitelmallisesti ja täsmällisesti toimiva muutostilanteisiin reagoiva kuljetus- ja jakeluverkosto sekä kustannuksiltaan kohtuullinen jakelu on siten tärkeä tekijä sanomalehtien kilpailukyvyn ylläpitämisessä. Sanomalehtien jakelu hoidetaan Suomessa pääosin yhteisjakeluna, jolloin yksi jakeluorganisaatio hoitaa kaikkien samalla alueella varhaisjakeluun ehtivien lehtien jakelun. Näin muodostuu verkosto, joka koostuu useista kustantajista, lehtipainoista, kuljetusorganisaatioista ja jakeluyrityksistä. Verkoston eri vaiheiden tulisi saada toimintaansa vaikuttavaa tietoa kaikilta edellisiltä työvaiheilta ja niiden tulee lähettää tietoa oman prosessivaiheen onnistumisesta eteenpäin reaaliaikaisesti aina palvelun ostajalle eli kustantajalle asti. Osa kommunikaatiosta tapahtuu nykyisin kahdenkeskisenä sähköisenä viestintänä. Vaikka monella toimijalla on tarkkaakin tietoa oman prosessin toiminnasta, eivät tiedot muiden osapuolten osalta kuitenkaan pääsääntöisesti vielä liiku sähköisessä muodossa, eikä kokonaistilanne hahmotu selkeästi ja reaaliaikaisesti eri osapuolille. Myös oman prosessin osalta tietämystä reaalitilanteesta on syytä parantaa esimerkiksi välittämällä ennalta myöhästymistietoa lehtiä yksin yössä odottavalle jakajalle, vaikka tietoja ei välitettäisikään yli organisaatiorajojen.

4 Nopealla tietojen välittämisellä ja tiedon tehokkaalla hyödyntämisellä on erittäin suuri merkitys poikkeamatilanteiden muutosten hallinnassa ja prosessin kehittämisessä. Myöhempää prosessia hyödyntävää toteumatietoa on kerättävissä seuraavista prosessivaiheista: Painamisen aloittaminen, eteneminen ja valmistuminen Ulkopuolella painettujen lehtien runkokuljetusten lähtö painolta ja saapuminen perille utojen saapuminen noutopaikalle, runkokuljetusten lähtö, välipudotukset, kuljetusten päättymiset Paikalliskuljetusten lähtö, välipudotukset ja kuljetusten päättymiset Jakajien saapuminen jakelunaloituspaikalle, piirien jakeluiden aloitukset ja lopetukset Informaatiota voidaan hyödyntää mm. seuraavissa asioissa: Nopea poikkeamatiedon hyödyntäminen eli reagointi poikkeamiin (lehtipainon ja kuljetuksen myöhästymiset, jakajien poissaolot) Informaation hyödyntäminen suunnittelussa kuten joustavien toimintamallien kehittäminen yllättävien tilanteiden varalle ja niiden käytön pelisäännöistä sopiminen Kuljetusten tai piirien yhdistämisten suunnittelu, lisäkuljetusten tarpeen arviointi, jakajakuljetusten hyödyntäminen raskaiden kuljetusten korvaamisessa, jakelun sopeutuminen aloitusajan muutoksiin siakaspalvelun kehittäminen ja parantaminen 2. Projektin tavoitteet ja rajaus Tavoitteena on Projektin pohjatyöksi laatia yhteisjakelujen tiedonsiirron prosessikuvaus (mitä tietoja välitetään, keiden välillä, tiedonsiirron aikataulut, arkipyhien toimintatavat jne.) Dokumentoida ketkä ja missä tilanteissa etenemis- ja toteumatietoa tarvitsevat, ja mitkä ovat tältä osin nykykäytäntöjen puutteet huomioiden sekä operatiivisen että strategisen tason tarpeet ntaa suositus monista osapuolista koostuvan tuotantoprosessin tarvitseman etenemis- ja toteumatiedon välittämisen sisällöstä ja muodosta sekä osapuolten kannalta yhtenäisestä terminologiasta Monella toimijalla omassa hallussa olevan prosessin osalta osaa tiedoista kerätään, ja niiden prosessikuvauksia löytynee jo valmiina. Kuvauksia pitää tältä osin yhdistellä ja laajentaa. YJ -suositus toteumatiedon reaaliaikaisesta välittämisestä sanomalehtiprosessin eri vaiheille projektin tavoitteena on antaa tiedonsiirtosuositus alalla toimijoille, jotta heidän on halutessaan helpompi toteuttaa käytännön ratkaisuja prosessin edistymistiedon välittämiseksi organisaation sisällä tai yli organisaatiorajojen. Lisäksi yhteisen suosituksen pohjalta rakennettavia sovelluksia on myöhemmin helpompi laajentaa. Hankkeessa ei oteta kantaa siihen, miten tiedot kussakin organisaatiossa kerätään, millä tekniikalla ne välitetään reaaliaikaisesti ja missä muodossa tiedot esitetään mutta toimivan suosituksen

5 rakentamisen edellytyksenä on, että hankkeessa tutustutaan mahdollisiin toteutustapoihin ja nykykäytäntöihin. 3. Työskentelymenetelmät Hanke tehdään JaKe työnä vuoden 2010 aikana sen jäsenten omilla resursseilla hyödyntäen tehokasta pienryhmätyöskentelyä. Tiedonsiirtosuositukseen pyydetään kommentit sopivaksi katsottavilta järjestelmätoimittajilta. Lisäksi syntynyt suositus testataan käytännön pilotissa siltä osin kuin se on mahdollista. 4. Projektin tehtävät ja tulokset 1. Yhteisjakelujen tiedonsiirron prosessikuvaus jakelun näkökulmasta (mitä tietoja välitetään, keiden välillä, mihin aikaan, minä viikonpäivinä, miten välittäminen tapahtuu ja terminologian yhtenäistäminen) 1.1. Ennen jakelun alkua 1.2. Jakelun aikana 1.3. Jakelun jälkeen 2. Jakeluprosessin eri vaiheissa nykyään kerättävä etenemis- ja toteumatiedot sekä niiden esittämisja dokumentointitavat, tietojen hyödyntäminen ja terminologian yhtenäistäminen 3. Eri organisaatioista tulevaisuudessa tarvittavien etenemis- ja toteumatietojen määrittely 3.1 Mitä tietoja ja millä tavalla halutaan kaksisuuntaisesti vaihtaa ja mitä ei haluta o tieto (suunnitelman mukainen / poikkeustieto) o milloin välitetään, milloin ei o hälytykset missä tilanteissa 3.2 Mihin ja kuka tietoja tarvitsee ja mitä hyötyjä niiden välittämisellä voidaan saavuttaa prosessin eri vaiheissa ja organisaation eri tasoilla? o akuutit päätöksentekotilanteet o pidemmän aikavälin seuranta ja toiminnan sekä palvelun kehittäminen, raportointitarpeet 3.3 Missä impulssista tiedot syntyvät tai missä pitäisi syntyä, mihin ne siirtyvät automaattisesti tai kuka ja miten tiedot syöttää? 4. Välitettävien tietojen määrittely 4.1. Eri osapuolten kesken välitettäväksi haluttavien tietojen täsmentäminen 4.2 Tietuekuvaukset 5.3 Soveltuvien tekniikoiden kartoittaminen 6. Pilotointi

6 NYKYTILN KUVMINEN 1. Mitä tietoja kerätään nykyisessä toimintamallissa, miten kerääminen tapahtuu, miten tietoja välitetään ja keiden välillä 1.1. Ennen jakelun alkua - Tilausmuutokset (YJS) kustantajalta jakeluorganisaatiolle pääsääntöisesti päivittäin sovittuna määräaikana - Jakeluoperaattorilta tuotannonohjausjärjestelmään sovittuna määräaikana määrämuotoinen tiedosto, jossa o vuorossa olevat jakajat piireittäin, jakajan kännykkänumerot o piirien tavoitealoitusaika, työaika, matka ja tavoitepäättymisaika (=palvelutaso) 1.2 Jakelun ja kuljetusten aikana (esimerkkejä toiminnassa olevista tiedonvälitystavoista) - Organisaatioiden sisällä erilaisilla tiedonkeruumenetelmillä (puhelu, sähköposti, häläri, tekstiviesti, leimausjärjestelmä ) kerättyjä toteumatietoja välitetään tai kerärään sisäiseen järjestelmään jakelun ja asiakaspalvelun nähtäväksi o postituksen toteutunut aloitusaika o kuljetusten toteutuneet aloitusajat o kuljetusten toteutuneet jättöajat myös reitin jättöpaikkakohtaisista pudotuksista o piirikohtainen jakelun toteutunut alkamisaika o piirikohtainen jakelu toteutunut päättymisaika - Toteumatietoa (voi olla normaali- tai poikkeamatieto) kuljetusten aloitusajoista välitetään tekstiviestinä yli organisaatiorajojen kuljetuksia odottaville jakajille - Poikkeamatietoja välitetään organisaatioiden sisällä o postituksen/painon myöhässä olosta kuljetuksille ja valituille jakajaryhmille tekstiviestinä o yli tavoitevalmistumisrajan menevistä jakeluista tekstiviestinä ilmoitus lähellä tavoiteaikaa (lisäksi ilmoitetaan jakamatta olevien lehtien määrän) o kehittyneissä järjestelmissä ohjelma laskee (=ennustaa) aloitus- ja jakoajan perusteella piirin valmistumisajan ja se on jakelun ja asiakaspalvelun nähtävissä tuotannonohjausjärjestelmässä; myöhemmin ennustettu aika korvautuu toteutuneella ajalla - Poikkeamatietoja välitetään yli organisaatiorajojen mm. o postituksen/painon sekä kuljetuksen myöhässä olosta soittamalla sovituille vaihtokuljetuksille ja jakeluoperaattoreille 1.3. Jakelun jälkeen - Reklamaatiotiedot välitetään jakelusta asiakaslehdelle (YJS); pääsääntöisesti hyvin harvinaista - Konsernien sisällä raportoidaan postituksen myöhästymisistä, jakelun päättymisen myöhästymisistä sekä myöhään jaettujen lehtien määrästä

7 2. Havaintoja jakeluprosessin eri vaiheissa nykyään kerättävistä tiedoista, niiden esittämis- ja dokumentointitavoista, tietojen hyödyntämisestä sekä kehittämiskohteita 2.1. Paino - Osittain on seurannassa lehtikohtaiset painon valmistumisajat - Tietoja saadaan ja hyödynnetään jonkin verran sisäisesti, mutta tietoa ei välitetä muille sidosryhmille - Pääasiassa käytetään tekstiviestejä ja puhelinta, joilta tiedot kirjataan paperille ja tietoja viedään mahdollisesti järjestelmiin - Isommissa painoissa kuljetusten lähtöajat painosta on automaattisesti seurannassa, mutta tietoa ei edelleenvälitetä - Häiriötietuemalli voisi soveltua tiedon välittämiseen, mutta ongelmana vielä osapuolten kanssa sovitun painotunnisteen puute sekä painoa koskevien syykoodien määrittely 2.2. Kuljetus - Kuljetusten lähtöajat kirjataan joko automaattisesti tai soittamalla järjestelmiin - Tietoja välitetään jakajille ryhmätekstiviesteinä joissakin tapauksissa vain poikkeamista - Osittain järjestelmistä tutkitaan, mitkä jakajat ovat työvuoroissa ja tieto välitetään vain heille - Kuskit soittavat puhelimilla mahdollisista ongelmista matkan varrelta ja tiedot kirjataan järjestelmiin, mutta ei edelleenvälitetä mihinkään määrämuotoisena - Jättöpaikkakohtainen seuranta on käytössä joissain organisaatioissa - Kuljetuksille pitäisi sopia myös yhteisesti käytössä olevat tunnukset sekä sopia yhteisesti käytettävistä syykoodeista, jotta nykyistä häiriötietuemallia voidaan käyttää tiedonvälitykseen keskitetysti 2.3. Jakelu - Osittainen seuranta jakajien valmiudesta aloittaa työn tekeminen (saapuneet paikalle) - Joillakin alueilla kaikki jakajat kuittaavat piirin aloituksen ja lopetuksen - Jakajat välittävät osittain tietoja mahdollisista myöhästymisistä joko tekstiviestinä, puhelulla tai sähköisellä jakokirjalla - Tiedot myöhästymisistä jäävät sisäiseen käyttöön, mutta mahdollisuus välittää tiedot on olemassa esimerkiksi häiriötietuemallin mukaisesti 2.4. siakaspalvelu - Käyttää saatuja häiriötietoja asiakaspalvelutilanteessa kertomalla tilaajille mahdollisista häiriöistä - Tietoja tarvittaisiin välittömästi häiriöiden syntymishetkellä, mutta käytännössä käytettävät välineet (puhelin, käyttöliittymät, poiminta- ja tallennus, aikataulut yms.) ja tiedon kierrättäminen aiheuttavat viiveitä tiedonsiirrossa

8 3. Eri organisaatioista tulevaisuudessa tarvittavien etenemis- ja toteumatietojen määrittely 3.1 Mihin ja kuka tietoja tarvitsee ja mitä hyötyjä niiden välittämisellä voidaan saavuttaa prosessin o akuutit päätöksentekotilanteet o pidemmän aikavälin seuranta ja toiminnan sekä palvelun kehittäminen, raportointitarpeet - KULJETUKSIIN, JKJILLE ja JKELUNHOITJILLE tieto painon/postituksen alkamisesta tai että ei ole alkanut ajallaan, - ratakatkojen johdosta painamisen/postituksen etenemisen seurantaa ei saada luotettavaksi - lähtevistä kuljetuksista voidaan välittää poikkeamatietoa JKJILLE ja JKELUNHOITJILLE - KULJETUSESIMIESTEN ja JKELUNHOITJIEN on mahdollista seurata kuljetuksia lehtinimikkeittäin mutta ei nähty järkevällä tavalla mahdolliseksi seurata tarkemmalla tasolla kuljetusten sisältöä (eli onko vain osa tavarasta mukana) - JKJILL ja JKELUNHOITJILL on syytä olla poikkeamatietoa oman prosessinosan lisäksi vähintään toisen organisaation painon ja kuljetusten poikkeamista mutta myös toteumatieto ajallaan olevasta paino- ja kuljetusprosessista on hyödyllistä (varmuus jakajille, että lehdet ovat tulossa ajallaan) - esim. tekstiviesti jakajalle kuljetuksen edistymisestä - JKJ tarvitsee kuljetusten lähtöaikatiedon; kuljetukset edistyvät lähes poikkeuksetta aikataulun mukaisesti, joten väliaikatietoja esim. välipudotusten mukaan ei tarvita kuin erittäin pitkissä kuljetuksissa - suositukseen kuljetusten toteutuneet saapumisajat jättöpaikoittain, sillä PLKNMKSUUN kuuluvan odotuskorvausten laskennan automatisointia varten tarvitaan odotusaika jokaiselta jakelunaloituspaikalta ja se lasketaan kuljetusten saapumisajasta - JKELUNHOITJ tarvitsee tiedon siitä, onko jakaja tullut töihin ajallaan vai ei ole saapunut - jakajan paikkatieto (seurantalaite lähettää säännöllisin väliajoin paikkatietoa) JKELUN HOITJLLE ja mahdollisesti SIKSPLVELULLE o ei kerro jakelun eristymisestä, jos ei tiedetä varmuudella, että jakaja jakanut jakokirjan mukaisessa järjestyksessä o parempi olisi, jos piirtäisi reittiä o myöhästyvällä reitillä voi olla avuksi asiakaspalvelussa mutta pitäisi olla näkyvissä jakamaton osuus reitistä o seurantaa tarvitaan lupa o paikannustietoa tuskin halutaan välittää eteenpäin toiselle organisaatiolle - sähköisen jakokirjan aikana voi olla teknisesti mahdollista kohdistaa myöhäänjakotieto tilaajakohtaisesti automaattisesti JKELUN HOITJLLE ja SIKSPLVELULLE o tämä ei ole ensimmäisiä sjk:aan rakennettavia ominaisuuksia mutta sovellussuunnittelussa kannattaa huomioida tämäkin tulevaisuuden mahdollisuus o ei tarvetta huomioida suosituksessa

9 - kustantajalle ei tarvitse lähettää poikkeamatietoa prosessin eri vaiheista mutta SIKSPLVELUN aukeamishetkellä pitäisi olla nähtävissä piiritason poikkeamatieto ja valmistumisaikaennuste keskeneräisten piirien osalta toisenkin organisaation alueelta o kustantajan oman jakeluyhtiön alueelta voi olla nähtävissä toteumatieto, poikkeamatieto sekä jakelun aloitusaika ja mahdollisesti aloitusaikapoikkeama - pahoissa myöhästymistilanteissa vaaditaan poikkeavia kuljetus- ja jakeluratkaisuja ja tällaisiin tilanteisiin liittyvien tietojen välittämistä on mahdotonta automatisoida o huomioitava automaattisesti tulleiden leimaustietojen korjausmahdollisuus ja mahdollisesti jokin info hässäkästä, jolloin luotettavia tietoja ei ole saatavissa tai on jokin poikkeava menettely informoimisesta 3.2. Mitä tietoja ja millä tavalla halutaan kaksisuuntaisesti vaihtaa (mitä ei haluta) ja missä impulssista tiedot syntyvät (tai missä pitäisi syntyä), mihin ne siirtyvät automaattisesti (tai kuka tiedot syöttää ja miten)? o tieto (suunnitelman mukainen / poikkeustieto) o milloin välitetään, milloin ei o hälytykset missä tilanteissa - JTUS TIETOJEN KERÄÄMISESTÄ J VÄLITTÄMISESTÄ: o Tietojen saamisesta aiheutuvia kuluja pitää pyrkiä minimoimaan o Tietoja ei välitetä organisaatioille vaan sovellukseen, mihin eri tiedoille jaetaan eritasoisia katseluoikeuksia o Organisaatiot päättävät keskenään, mitä tietoja sovellukseen välitetään ja mille organisaatioille annetaan oikeudet nähdä kyseisiä tietoja (katseluorganisaatiot itse päättävät, mitä tietoja oman organisaation eri tasoilla on mahdollisuus nähdä) o Tietoja voidaan välittää esim. puhelinsoitoilla (häläreillä), jolloin järjestelmän on osattava odottaa soittoa tietystä numerosta tiettyyn aikaan mennessä o Tietojen synnyttämisessä ja keräämisessä/välittämisessä pitää pyrkiä mahdollisimman automatisoituihin ratkaisuihin välttämään käsityötä (syöttämistä) o Tietojen pitäisi päivittyä mahdollisimman reaaliaikaisesti eli yksitellen ilman erilaisia massakeruita ja massasiirtoja o Tiedoissa korostetaan poikkeamatietoja eli harkitaan, tarvitseeko toteuman mukaan edennyttä prosessitietoa välittää tai tuoda näkyviin

10 Suosituksen rakentaminen toteumatiedon reaaliaikaiseksi välittämiseksi yli organisaatiorajojen JaKe 2010 hanke Ongelma Toteumatietoa kerätään paljon mutta se ei liiku yli organisaatiorajojen Välittämisestä hyötyisi kaikki osapuolet sekä tilaajat Nopealla tietojen välittämisellä ja hyödyntämisellä on suuri merkitys poikkeamatilanteiden hallinnassa, asiakaspalvelussa ja prosessin kehittämisessä Ratkaisu Temput Tehdään tiedonsiirtosuositus, jotta on helpompi toteuttaa sovelluksia edistymätiedon välittämiseksi organisaation sisällä tai yli organisaatiorajojen Kartoitetaan painosta, kuljetuksista ja jakeluista, mitä toteumatietoja nykyään kerätään, miten ne kerätään ja miten niitä hyödynnetään Kartoitetaan, mistä tiedoista on hyötyä seuraaville prosessivaiheelle: kuljetukset, jakelu, asiakaspalvelu Määritetään välitettäväksi haluttavat tiedot Rakennetaan tietuemalli eri prosessivaiheiden käyttöön Pilotoidaan (ensimmäisen rakennettavan sovelluksen yhteydessä) Kari Väisänen

11 YJS toteumatiedon reaaliaikaiseksi välittämiseksi yli organisaatiorajojen Pohjana kaikissa tietuemalleissa on YJS:n mukainen Häiriötietue (D) Tietueet voivat olla puoliautomaattisesti muodostuvia joita lähettäjät täydentävät Voidaan lähettää tietue tai tallentaa suoraan sovellukseen ja jakaa katseluoikeuksia Postituksen toteumatietue (I) Postituksen edistymistiedon välittämiseen kuljetuksille tai jakeluun Ei alkanut ajallaan / Toteutunut aloitusaika / Toteutunut valmistumisaika Lisätietoa ongelmasta tai arvio aloitusajasta vapaamuotoisena tekstinä Kuljetuksen toteumatietue (J) Runkokuljetusten edistymätietojen välittämiseen jatkokuljetuksille tai jakeluun Ei lähtenyt ajallaan / Toteutunut lähtöaika / Toteutunut valmistumisaika Lisätietoa ongelmasta tai arvio lähtöajasta vapaamuotoisena tekstinä Jakelun poikkeamatietue (H) siakaslehdille tietoa tavoiteajan jälkeen valmistuvista piireistä Piiritasolla häiriön syy / Toimenpiteet / rvioitu valmistumisaika Lisätietoa ongelmasta vapaamuotoisena tekstinä Kari Väisänen

12 Jakelun poikkeamatietue Jakeluorganisaatio käyttää poikkeamatietuetta välittäessään asiakaslehdille tietoa keskeneräisistä ja tavoiteajan jälkeen valmistuneista piireistä sekä muista normaalitilanteisiin nähden olevista poikkeamista. Tietue lähetetään jakelun tavoitevalmistumisaikana tai hieman ennen sitä. Tietueen tiedot päivitetään ja lähetetään myöhemmin sovitun ajan kuluessa. KENTTÄ PITUUS POSITIO SISÄLTÖ TYYPPI PKOL- LISUUS Tietuetunnus H1 (=jakelun poikkematietue) H2 (=jakelun poikkeamatietue, HS-piirinrot) Tuote Lehtilyhenne Päivämäärä VVVVKKPP, jakelupäivä N Jakeluorganisaatio Tietojen lähettäjä Häiriön taso = jakelupiiri/reitti; valmiina oletuksena N Häiriön avain Piiritunnus Ei käytössä Kirjausaika _ HHMM (7 ensimmäistä tyhjiä) N Ei käytössä Häiriön syy U = auto-ongelma V = avain/lukko-ongelma EE = jakaja ei ehdi EJ = piirissä ei jakajaa ET = jakaja ei tullut LL = liikaa lehtiä MY = myöhästyminen NJ = nippu: väärä jättöpaikka NL = nippu: lehtiä puuttuu NP = nippu puuttunut NU = jakaja nukkui ON = onnettomuus PU = puuttunut lehtiä S = sairastaminen SÄ = sää VL = jaettu vanhoja lehtiä YL = jakajalla ylimääräisiä piirejä Toimenpiteet VJ = varajako VR = rekulehtiä viety JL = jälkilähetys JH = jälkihaku JM = jako myöhässä MP = myöhempi paikkaus Ei käytössä rvioitu tai toteutunut valmistuminen Vapaamuotoinen teksti HHMM N Esim. tarkempi selite häiriöstä, jakamatta olevien lehtien määrä tai tiedon kirjaaja Häiriötiedon lähde Häiriön kirjaava organisaatio, mikäli eri kuin jakeluorganisaatio

13 Jakelun poikkeamatietueen käyttöohje Jakeluorganisaatio käyttää Jakelun poikkeamatietuetta välittäessään yli organisaatiorajojen asiakaslehdille tietoa tavoitevalmistumisaikana keskeneräisistä ja tavoitevalmistumisajan jälkeen valmistuneista piireistä sekä muista normaalitilanteisiin nähden olevista poikkeamista. Ensisijaisesti tietueella lähetetään piiritason valmistumisaikoihin liittyvää poikkeamatietoa ja sitä voidaan selittää Häiriön syy-koodeilla ja Toimenpide-koodeilla mutta vapaamuotoisessa kentissä mukana voi olla myös yksityiskohtaisemman tason lisätietoa poikkeaman aiheutumisen syistä ja osoitetason tietoa häiriökohteesta. Tietue lähetetään viimeistään jakelun tavoitevalmistumisaikana (esim. klo 6:00) tai hieman ennen sitä (esim. 5:50). Tietueen tiedot päivitetään ja lähetetään myöhemmin sovitun ajan kuluessa (esim. 15 min tai 30 min kuluttua). Päivitys voidaan toistaa muutamia kertoja tai säännöllisesti määräaikaan asti tai kunnes kaikki piirit ovat valmistuneet. On kuitenkin huomioitava, että leimausjärjestelmiin ei aina normaalitilanteessakaan tule kaikkia leimauksia, joten automaattinen päivittäminen kannattaa ohjelmoida päättyväksi sovittuna kellonaikana. Jakelun poikkeamatietue (H) on luotu Häiriötietueen (D) rakenteen pohjalle. Tietuerakenne haluttiin säilyttää totutun mukaisena, jotta järjestelmätoimittajien ei tarvitse sopeutua uuteen rakenteeseen vaan eri tietueisiin poimittaville samoille tiedolle on tietueissa varattu tuttu paikka ja sama merkkimäärä. Uudessa tietueessa on mukana päivitettävän piiritason poikkeamatiedon välittämisen kannalta ylimääräisiä kenttiä, mutta niiden annetaan olla mukana tietuerakenteessa, jotta ei synnytetä uusia tietuerakenteita. Kentät voidaan ottaa myöhemmin mukaan tietojen välittämiseen, mikäli kyseiset tiedot ovat laajalti saatavissa ja ne ovat häiriötietueen vastaavassa paikassa olevien tietojen kanssa samankaltaisia tietoja. Kun Jakelu poikkeamatietuetta hyödynnetään jakelun reaaliaikaisen poikkeamatiedon välittämiseen jakeluorganisaatiosta määrätyn asiakaslehden asiakaspalveluun jakelun tavoitevalmistumisajan aikoihin, niin tiedostoon poimitaan mukaan niiden piirien tietueet, joiden häiriöilmoituksessa on kyseisen lehden lehtinimike. Ensimmäiseen lähetykseen poimitaan mukaan vain ne piirit, joiden jakelu on kesken poimintahetkellä. Jos yhdellä piirillä on jakelussa useita eri asiakaslehtiä, tulee niistä kaikista olla poimittavissa tieto omaan lehtikohtaiseen tiedostoon. Ensimmäisessä tiedostossa lähetettyjä tietoja päivitetään lähettämällä uusi tiedosto esim min myöhemmin muuttuneen tilanteen mukaan päivittyneillä tiedoilla eli tällöin ovat mukana kaikki samat piirit kuin ensimmäisessäkin tiedostossa mutta ensimmäisen lähetyksen jälkeen valmistuneiden piirien valmistumisaikaennusteen kohdalla on toteutunut valmistumisaika.

14 Postituksen toteumatietue Paino käyttää tietuetta välittäessään postituksen edistymistietoa yli organisaatiorajojen jatko kuljetuksille ja kuljetuksia odottavaan jakeluun. KENTTÄ PITUUS POSITIO SISÄLTÖ TYYPPI PKOL- LISUUS Tietuetunnus I1 (=postituksen toteumatietue) Tuote Lehtilyhenne Päivämäärä VVVVKKPP, jakelupäivä N Painopaikka Tietojen lähettäjä (painopaikkalyhenteiden ylläpito YJsivustolla) Tilannetiedon taso = kaikki painokset 1 = 1-painos 2 = 2-painos 3 = 3-painos N Ei käytössä Ei käytössä Kirjausaika _ HHMM (7 ensimmäistä tyhjiä) Ei käytössä Tilannetieto E = postitus ei alkanut ajallaan T = toteutunut aloitusaika TV = toteutunut valmistumissaika Ei käytössä loitusaikaennuste HHMM; jos tilannetieto E N Toteutunut aloitusaika HHMM; jos tilannetieto T N Vapaamuotoinen teksti Esim. lisätietoa ongelmasta tai tiedon kirjaaja Toteutunut lopetusaika HHMM; jos tilannetieto TV N N

15 Postituksen toteumatietueen käyttöohje Paino tai sen postitus käyttää Postituksen toteumatietuetta välittäessään postituksen edistymistietoa yli organisaatiorajojen lehtien jatkokuljetuksille ja kuljetuksia odottavaan jakeluun. Sama tieto joudutaan yleensä lähettämään usealle eri organisaatiolle. Toteumatiedon avulla lehtiä odottava organisaatio pystyy miettimään mahdollisia toimenpiteitä, millä poikkeaman aiheuttamia ongelmia jakeluun sekä tilaajille voidaan lieventää. Normaalitilanteessa toisille organisaatioille välitetään postituksen Toteutunut aloitusaika (T). Tämä tieto on varmistus siitä, että lehtiä on odotettavissa normaaliin aikaan mennessä. Mikäli painosta välitetään kuljetuksille ja jakeluun tilannetietona postituksen aloituksen myöhästymisen merkkinä Postitus ei alkanut ajallaan (E) ja loitusaikaennuste, tulee myöhemmin lähettää myös Toteutunut aloitusaika (T). Lehtiä odottava pää voi sekä loitusaikaennusteesta että myöhemmin vahvistettavasta Toteutuneesta aloitusajasta arvioida, milloin kuljetukset ovat perillä. Toteutunut valmistumisaika (TV) on lähinnä hallinnollisiin ja tilastollisiin tarkoituksiin. Tietue voi olla automaattisesti muodostuva, johon käyttäjä täydentää tietyt kentät. Tietue voidaan välittää tietyille vastaanottajille ja he lukevat sen omaan tuotannonohjausjärjestelmään sekä jakavat edelleen oman organisaation käyttöön. Vaihtoehtoisesti tiedot voidaan myös tallettaa suoraan yhteiseen katselusovellukseen, jolloin välittämistä ei tarvita, vaan eri organisaatioille tarjotaan katseluoikeudet heille tarkoitettuihin tietoihin. Tiedot pyritään lähettämään tai järjestetään nähtäväksi heti, kun ne ovat syntyneet. Postituksen toteumatietue (I) on luotu Häiriötietueen (D) rakenteen pohjalle. Tietuerakenne haluttiin säilyttää totutun mukaisena, jotta järjestelmätoimittajien ei tarvitse sopeutua uuteen rakenteeseen vaan eri tietueisiin poimittaville samoille tiedolle on tietueissa varattu tuttu paikka ja sama merkkimäärä. Postituksen toteumatieto voidaan tarvittaessa välittää painostasolla. Kun tämä tietue otetaan ensimmäisen kerran käyttöön joidenkin organisaatioiden välillä, luodaan YJ-sivustolle tietojen lähettäjien lyhenteiden ylläpito. Uudessa tietueessa on mukana postituksen edistymistiedon välittämisen kannalta ylimääräisiä kenttiä, mutta niiden annetaan olla mukana tietuerakenteessa, jotta ei synnytetä uusia tietuerakenteita. Kentät voidaan ottaa myöhemmin mukaan tietojen välittämiseen, mikäli kyseiset tai niissä kohdissa välitettäväksi sovittavat tiedot ovat laajalti saatavissa eli ne ovat häiriötietueen vastaavassa paikassa olevien tietojen kanssa samankaltaisia tietoja.

16 Kuljetusten toteumatietue Tietuetta käytetään runkokuljetuksiin liittyvien edistymistietojen välittämiseen yli organisaatiorajojen jatkokuljetuksille tai kuljetusta odottavalle jakeluorganisaatiolle. KENTTÄ PITUUS POSITIO SISÄLTÖ TYYPPI PKOL- LISUUS Tietuetunnus J1 (=kuljetuksen toteumatietue) Tuote Lehtilyhenne Päivämäärä VVVVKKPP, jakelupäivä N Painopaikka Tietojen lähettäjä (painopaikkalyhenteiden ylläpito YJ-sivustolla) Tilannetiedon taso = kuljetus, valmiina oletuksena N Kuljetustunnus Kuljetuksen yksilöivä tunnus esim. nippulapulta Ei käytössä Kirjausaika _ HHMM (7 ensimmäistä tyhjiä) Ei käytössä Tilannetieto E = kuljetus ei alkanut ajallaan T = kuljetuksen toteutunut aloitusaika TV = kuljetuksen toteutunut valmistumisaika (=viimeisen pudotuksen jättöaika) Ei käytössä loitusaikaennuste HHMM; jos tilannetieto on E N Toteutunut aloitusaika HHMM; jos tilannetieto T N Vapaamuotoinen teksti Toteutunut lopetusaika Esim. lisätietoa ongelmasta tai tiedon kirjaaja HHMM; jos tilannetieto on TV N N

17 Kuljetuksen toteumatietueen käyttöohjeita Runkokuljetuksista vastaava tai niitä lähettävä organisaatio käyttää Kuljetuksen toteumatietuetta välittäessään kuljetusten edistymistietoa yli organisaatiorajojen lehtien jatkokuljetuksille ja kuljetuksia odottavaan jakeluun. Tieto kustakin kuljetuksesta lähetetään ensisijaisesti yhdelle organisaatiolle, mutta joissain tapauksissa se saatetaan joutua lähettämään usealle organisaatiolle. Toteumatiedon avulla lehtiä odottava organisaatio pystyy miettimään mahdollisia toimenpiteitä, millä poikkeaman aiheuttamia ongelmia jatkokuljetuksiin, jakeluun sekä tilaajille voidaan lieventää. Normaalitilanteessa toiselle organisaatiolle välitetään kuljetuksen Toteutunut aloitusaika (T). Tämä tieto on varmistus siitä, että lehtiä on odotettavissa normaaliin aikaan mennessä. Mikäli toiselle organisaatiolle välitetään tilannetietona Kuljetus ei alkanut ajallaan (E) ja loitusaikaennuste, tulee myöhemmin lähettää myös Toteutunut aloitusaika (T). Lehtiä odottava pää voi sekä loitusaikaennusteesta että myöhemmin vahvistettavasta Toteutuneesta aloitusajasta arvioida, milloin kuljetukset ovat perillä. Toteutunut valmistumisaika (TV) eli viimeisen pudotuksen jättöaika on lähinnä hallinnollisiin ja tilastollisiin tarkoituksiin. Tietue voi olla automaattisesti muodostuva, johon käyttäjä täydentää tietyt kentät. Tietue voidaan välittää tietyille vastaanottajille ja he lukevat sen omaan tuotannonohjausjärjestelmään sekä jakavat edelleen oman organisaation käyttöön. Vaihtoehtoisesti tiedot voidaan myös tallettaa suoraan yhteiseen katselusovellukseen, jolloin välittämistä ei tarvita, vaan eri organisaatioille tarjotaan katseluoikeudet heille tarkoitettuihin tietoihin. Tiedot pyritään lähettämään tai järjestetään nähtäväksi heti, kun ne ovat syntyneet. Kuljetuksen toteumatietue (J) on luotu Häiriötietueen (D) rakenteen pohjalle. Tietuerakenne haluttiin säilyttää totutun mukaisena, jotta järjestelmätoimittajien ei tarvitse sopeutua uuteen rakenteeseen vaan eri tietueisiin poimittaville samoille tiedolle on tietueissa varattu tuttu paikka ja sama merkkimäärä. Jokaisesta runkokuljetuksesta tulee välittää oma tietue. Kun tämä tietue otetaan ensimmäisen kerran käyttöön joidenkin organisaatioiden välillä, luodaan YJ-sivustolle tietojen lähettäjien lyhenteiden ylläpito. Uudessa tietueessa on mukana kuljetuksen edistymistiedon välittämisen kannalta ylimääräisiä kenttiä, mutta niiden annetaan olla mukana tietuerakenteessa, jotta ei synnytetä uusia tietuerakenteita. Kentät voidaan ottaa myöhemmin mukaan tietojen välittämiseen, mikäli kyseiset tai niissä kohdissa välitettäväksi sovittavat tiedot ovat laajalti saatavissa eli ne ovat häiriötietueen vastaavassa paikassa olevien tietojen kanssa samankaltaisia tietoja.

Kokemukset talteen kamerakännykällä. Jakelun Infopäivä Olli Kuusisto

Kokemukset talteen kamerakännykällä. Jakelun Infopäivä Olli Kuusisto Kokemukset talteen kamerakännykällä Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto JALAN-loppuseminaari 23.1.2004: Mitä JALAN-projektin jälkeen? Organisaatioiden välinen tiedonsiirto kuluvana vuonna tavoitteena

Lisätiedot

Jakelun Infopäivä

Jakelun Infopäivä n Infopäivä 25.11.2005 olli-pekka.husari@posti.fi Sanomalehden toimitusketjun nykytilan haasteet Kustannustehokkaan sekä nopeasti reagoivan jakelun merkitys kasvaa entisestään. Kilpailu kiristyy ihmisten

Lisätiedot

Keskeisiä kehittämiskohteita eri roolien näkökulmasta, mikä toimii, mikä ei? Mira Pihlaja, Vaasan AMK

Keskeisiä kehittämiskohteita eri roolien näkökulmasta, mikä toimii, mikä ei? Mira Pihlaja, Vaasan AMK Sähköisen asioinnin seminaari - VirtuaaliAMK:n evirkailijoiden tapaaminen 21.11.2006 Heliassa Keskeisiä kehittämiskohteita eri roolien näkökulmasta, mikä toimii, mikä ei? Mira Pihlaja, Vaasan AMK Sähköisen

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

15.4.2015. 30.05.2007 Capricode Oy

15.4.2015. 30.05.2007 Capricode Oy Automaattinen Häiriöinfo - oikea ratkaisu tiedotepalvelujärjestelmäksi; häiriö-, vika- ja katastrofitiedotteiden automaattiseen ja reaaliaikaiseen jakeluun 15.4.2015 Sisällysluettelo Häiriötilanteiden

Lisätiedot

Kaukoputken käyttöohje. Opastus ja tuki

Kaukoputken käyttöohje. Opastus ja tuki Kaukoputken käyttöohje http://kaukoputki.kaukokiito.fi Opastus ja tuki Sähköiset palvelut 010 510 1700 sahkoisetpalvelut@kaukokiito.fi Versio 2.0/11.3.2016/VV Rekisteröityminen Aloita rekisteröityminen

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle ilmestyy näkymä aikaisemmin tehdyistä ilmoituksistaan (kuva 1). Kuva 1. Käyttäjän kirjautumisen jälkeen aloitusnäkymässä näytetään

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen

Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen Automatisoinnilla tehokkuutta mittaamiseen Finesse seminaari 22.3.2000 Päivi Parviainen 1 Miksi automatisoida? Mittaamisen hyödyt ohjelmistokehityksen ajantasainen seuranta ja hallinta tuotteen laadun

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ennustepalvelu

Joukkoliikenteen ennustepalvelu Ennustepalvelun arkkitehtuuri Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 Pvm 27.11.2008 Joukkoliikenteen ennustepalvelu Tavoite Dokumentin tarkoitus Dokumentit tarkoitus on dokumentoida

Lisätiedot

Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset

Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset 17.09.2007 Sivu 1(7) Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset... 1 Tarjouspyyntöaineiston kuvaus... 1 Otsikkotiedot... 2 Otsikkotietojen tietuekuvaus... 2 Nimiketiedot... 3 Nimiketietojen

Lisätiedot

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen Miten toiminnan tehokkuutta/hankinnan hyötyjä voidaan mitata Oulun kaupunki/tietohallinto Kaisa Kekkonen 24.11.2009 Kustannus-hyötyanalyysi

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet Projektisuunnitelma Projektin tavoitteet Projektin tarkoituksena on tunnistaa erilaisia esineitä Kinect-kameran avulla. Kinect-kamera on kytkettynä tietokoneeseen, johon projektissa tehdään tunnistuksen

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET TARJOUSPYYNTÖ - RUOKAKULJETUKSET HÄMEENLINNAN YDINKESKUS- TAN ALUE, 20.10.2010

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET TARJOUSPYYNTÖ - RUOKAKULJETUKSET HÄMEENLINNAN YDINKESKUS- TAN ALUE, 20.10.2010 3.11.2010 1 (5) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET TARJOUSPYYNTÖ - RUOKAKULJETUKSET HÄMEENLINNAN YDINKESKUS- TAN ALUE, 20.10.2010 KYSYMYS 1 Onko kuljetusreitit palveluntuottajan (kuljetusyritys) vapaasti laadittavissa

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille loppuraportti määrittelyprojektille Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähkö ja informaatiotekniikan laitos Versiomuutokset 29.1.2014 viimeisin tilanne tietokantakonversiosta Mirja Loponen 7.2.2014 tarkennettu

Lisätiedot

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä

Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Kieliaineistojen käyttöoikeuksien hallinnan tietojärjestelmä Omistaja Tyyppi Tiedoston nimi Turvaluokitus Kohderyhmä Turvaluokituskäytäntö --- SE/Pekka Järveläinen Projektisuunnitelma projektisuunnitelma_kielihallinto.doc

Lisätiedot

Sanomalehti on valmis vasta, kun se on lukijalla... 3. Sanomalehdistö Suomessa... 5. Jakelun osuus sanomalehtien tuottamisen kustannuksista...

Sanomalehti on valmis vasta, kun se on lukijalla... 3. Sanomalehdistö Suomessa... 5. Jakelun osuus sanomalehtien tuottamisen kustannuksista... 2 sisällysluettelo Sanomalehti on valmis vasta, kun se on lukijalla... 3 Sanomalehdistö Suomessa... 5 Jakelun osuus sanomalehtien tuottamisen kustannuksista... 6 Sanomalehtien jakelutavat... 7 Varhaisjakelu...

Lisätiedot

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi

Doro Secure 580IUP. Käyttöopas. Suomi Doro Secure 580IUP Käyttöopas Suomi 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Huomaa! Kaikki kuvat ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä täysin vastaa todellista tuotetta. Suomi 1. Virta päälle/pois

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0. A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje 9232425 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-6 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia, etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista,

Lisätiedot

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA

Yritys AB Oy Verkostokäsikirja (7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 1(7) VERKOSTOKÄSIKIRJA Yritys AB Oy Verkostokäsikirja 01.01.2012 2(7) 1 VERKOSTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT... 3 2 VERKOSTOKUMPPANIT... 3 3 YRITYS AB OY JA VERKOSTOKUMPPANIN

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

SUULI - JÄSENSEUROJEN REKISTERIOHJELMISTON KÄYTTÖOHJE SEURAN JÄSENELLE / HVK

SUULI - JÄSENSEUROJEN REKISTERIOHJELMISTON KÄYTTÖOHJE SEURAN JÄSENELLE / HVK SUOMEN PURJEHDUS JA VENEILY RY Segling och Båtsport i Finland rf 17.11.201 ver_1.2 SUULI - JÄSENSEUROJEN REKISTERIOHJELMISTON KÄYTTÖOHJE SEURAN JÄSENELLE / HVK Sisällys Yleisiä ohjeita käytöstä ja käyttöliittymästä...2

Lisätiedot

2.1.2013. Tietuekuvaus 2013. Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa

2.1.2013. Tietuekuvaus 2013. Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa 1 (10) Tietuekuvaus 2013 Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa Valtiotyönantajat, yliopistotyönantajat, kunta- ja kuntayhtymätyönantajat sekä seuraavat erityisryhmät:

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN HALLINNOIJALLE: YHTEISHANKKEEN SEURANTALOMAKE EURA 2007 -JÄRJESTELMÄSSÄ Osatoteuttajat

Lisätiedot

Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu seminaari 12.5.2011 Esityksen sisältö Mitä organisaation paikkatietokypsyys tarkoittaa? Miksi paikkatietokypsyyden

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS JA KÄYTTÖEHDOT 1 (5) 26.10.2013 POSTINUMEROPALVELUT

PALVELUKUVAUS JA KÄYTTÖEHDOT 1 (5) 26.10.2013 POSTINUMEROPALVELUT PALVELUKUVAUS JA KÄYTTÖEHDOT 1 (5) 26.10.2013 POSTINUMEROPALVELUT 1. PALVELUIDEN SISÄLTÖ Palvelut sisältävät postinumerojärjestelmän ja kotimaisen osoitteiston perus- ja muutostietoja määrämuotoisina sähköisinä

Lisätiedot

Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV)

Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) Kansallinen Palvelutietovaranto (PTV) Miksi, miten ja mihin sitä käytetään KaPA-päivä 26.11.2015 Annette Hotari ja Nina Wiiala, Väestörekisterikeskus Mikä Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) on? Kansallinen

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus. Johtaja Hannu Sirén

Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus. Johtaja Hannu Sirén Korkeakoulujen tietohallinnon kehittäminen: tiedon yhteismitallisuus ja järjestelmien yhteentoimivuus Johtaja Hannu Sirén 22.11.2011 Tieto, tietojärjestelmät ja ICT-panokset ovat yhä keskeisempiä korkeakoulujen

Lisätiedot

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN Artikkelit Konferenssijulkaisut Kirjat 15.5.2014 Marja Leena Harjuniemi Informaatikko / JYK Kirjasto TUTKA 1.4.2013 Huhtikuusta 2014 alkaen kirjasto syöttää julkaisutiedot

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Metos IoLiving. Kattava lämpötilanseurantajärjestelmä.

Metos IoLiving. Kattava lämpötilanseurantajärjestelmä. Metos IoLiving Kattava lämpötilanseurantajärjestelmä helpottamaan keittiön työtäsi vaivatonta elintarviketurvallisuuden omavalvontaa varmistamisessa www.metos.com Metos IoLiving Helposti heti käyttöön

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

Liikenneväylähankkeet

Liikenneväylähankkeet Liikenneväylähankkeet Nykyinen ohjeistus Käytäntö tiehankkeissa Yksikköarvoihin liittyviä ongelmia Kannattavuuslaskelma Vaikutusten analyysi Toteutettavuuden arviointi 1 Nykyinen ohjeistus ja käytäntö

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Aineistojen paketoinnin pilotit PAS-seminaari 2013 Kuisma Lehtonen

Aineistojen paketoinnin pilotit PAS-seminaari 2013 Kuisma Lehtonen Aineistojen paketoinnin pilotit 2012 PAS-seminaari 2013 Kuisma Lehtonen Pilottien aikataulu Kevät 2012 SLS Oulun yliopiston kirjasto Kansalliskirjasto: Doria Syksy 2012 Mikkelin digitointi- ja konservointikeskus

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

TAPAHTUMATIETOJEN YLLÄPIDON KÄYTTÖOHJE

TAPAHTUMATIETOJEN YLLÄPIDON KÄYTTÖOHJE TAPAHTUMATIETOJEN YLLÄPIDON KÄYTTÖOHJE Menovinkit Keskiviikon Kulttuuri KE ja päivän Kulttuuri-osaston Kalenteri-sivulle. Yhdistystoiminta Maanantain Mielipide-osastolle. Näyttelyt Keskiviikon Kulttuuri

Lisätiedot

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala

Työterveys Akaasia. Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto. 1 Akaa Akaa - Ikaalinen - Sastamala Työterveys Akaasia Asiakaskysely 2015 Sanallisten vastausten yhteenveto 1 Akaa Mistä ilmenee, että tth ei tunne toimialaanne? Ei tunneta työn vaatimuksia, työn riskit ovat vieraita Ei tiedetä, mitä työpaikalla

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A88/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus. Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti

Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus. Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti Korkeakoulurajat ylittävän opiskelun toteutus Opetuksen tietojärjestelmien integraatioprojekti FUAS pähkinänkuoressa FUAS on Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea - ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje Excel -sisäänlukutaulukko Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje 1. Sisäänlukupohjan hakeminen 1.1. Tyhjä sisäänlukupohja Tyhjään sisäänlukupohjaan voidaan kirjata

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT)

VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) VEROHALLINTO 1.1.2016 A47/200/2016 1.2 VUOSI-ILMOITUS OSINGOISTA YHTEENVETOTIEDOT (VSOSVYHT) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 VOIMASSAOLO...

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n

Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu. 25.5.2016 n.n Älypuhelin hoitotyössä; osastoilla ja kentällä - potilaskuljetuksen työkalu 25.5.2016 n.n Älypuhelin ja mobiilisovellus tehokkaan toiminnan mahdollistajana SBM-teknologiaan perustuva Potku-sovellus otettu

Lisätiedot

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35)

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

Tulostussuosikit UNIFAUN

Tulostussuosikit UNIFAUN Tulostussuosikit UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 7. HEINÄKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Tulostussuosikit... 3 1.1 Valintojen suodattaminen... 3 1.2 Uusi Tulostussuosikki... 3 1.3 Lähettäjä... 4 1.4 Vastaanottaja...

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO

Lisätiedot

0 1 "02-20fg I Valtioneuvosto (vip^tiis fja I

0 1 02-20fg I Valtioneuvosto (vip^tiis fja I SMPÜNlJf^l 0 1 "02-20fg I Valtioneuvosto (vip^tiis fja I HSS Media - bolagen Ab hakee postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun seuraavien kuntien alueille: Isokyrö, Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki,

Lisätiedot

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu

KÄYNNISTYSVAIHE. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu 1. Aiheen valmistelu Ajankohta: syys-lokakuu/helmi-maaliskuu valmistelee toimeksiannon. määrittää seuraavan kauden tarjonnan. Valitaan kehitysaiheet lle työstettäväksi. Yhteys n yhteyshenkilöön. Ollaan

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku?

Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö Miten toteutuu sähköinen luukku? Yhden luukun käynnistämistilaisuus Ympäristöministeriö 28.10.2016 Miten toteutuu sähköinen luukku? Teollisuusneuvos Sirpa Alitalo Neuvotteleva virkamies Päivi Tommila Asiakkaiden ja viranomaisten toiveita

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

DNA KOTILUURI KÄYTTÖOHJEET

DNA KOTILUURI KÄYTTÖOHJEET DNA KOTILUURI KÄYTTÖOHJEET DNA Kotiluuri -liittymä on perinteisellä kiinteällä lankaliittymänumerolla matka viestinverkossa toimiva liittymä. Voit soittaa minne tahansa ja siihen voi soittaa mistä vain,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C)

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETOLUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 5 6 HUOMAUTUKSET... 6 Muutoshistoria

Lisätiedot

Verkkoaineistojen lisensioinnin

Verkkoaineistojen lisensioinnin Verkkoaineistojen lisensioinnin rakenteellinen kehittäminen 7.5.2009 FinELib-päivä Paula Mikkonen Suunnittelija, FinELib Mitä kirjastot/organisaatiot odottavat e-aineistohankinnalta? Palveluyksikkö selvitti

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Kokemuksia kunnista 9.3.2016 Jari Hintsala Kuntien Tiera Oy 1 Asianhallinnan viitearkkitehtuuri ja sen käyttö Asianhallinnan viitearkkitehtuuri =Asianhallinnan*

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi

Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi Jyväskylän yliopisto 1 (9) Hanketoiminnan STAK-kehän mukainen auditointimatriisi SUUNNITTELU PUUTTUVA Yksikön hanketoiminnalla ei ole selkeää visiota. Hanketoiminnan tavoitteita ei ole määritelty. Ei ole

Lisätiedot

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE

SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE SOVELLUSPROJEKTIN ARVIOINTILOMAKE Arviointilomake on tarkoitettu Sovellusprojektin vastaavan ohjaajan arvioinnin tueksi, eikä sillä siten tule korvata erillistä projektilausuntoa. Useaa arviointikohtaa

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK)

Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK) Tieliikenteen ohjauksen integroitu käyttöliittymä (T-LOIK) Markus Nilsson, projektipäällikkö, Liikennevirasto 3.6.2015 Liikenneviraston T-LOIK T-LOIK on TieLiikenteen Ohjauksen Integroitu Käyttöliittymä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

HRSuunti Kiky Ohje Kikyn käytöstä työvuorosuunnittelussa

HRSuunti Kiky Ohje Kikyn käytöstä työvuorosuunnittelussa HRSuunti Kiky Ohje Kikyn käytöstä työvuorosuunnittelussa HRSuunti Oy Pyhän Katariinan tie 7 tuki@hrsuunti.fi Y-tunnus: 2425954-3 Puhelin: 020 769 4260 20780 KAARINA www.hrsuunti.fi ALV rek. HRSuunti ja

Lisätiedot

Kiekun käyttöönottomenetelmä

Kiekun käyttöönottomenetelmä Kieku-info: Kiekun käyttöönottomenetelmä Opetushallituksen monitoimitila 16.12.2013 Kieku-info 16.12.2013, Tarja Heikkilä Esiteltävät asiat Mikä on käyttöönottomenetelmä? Miksi sitä pitää kehittää? Miten

Lisätiedot

Ympäristön turvallisuus, luonnonvarat ja alkutuotannon edistäminen teemaryhmä

Ympäristön turvallisuus, luonnonvarat ja alkutuotannon edistäminen teemaryhmä Ympäristön turvallisuus, luonnonvarat ja alkutuotannon edistäminen teemaryhmä Työsuunnitelma 27.10.2016 31.10.2016 1 www.pirkanmaa2019.fi Järjestäytyminen: 1. kokous pidetään 27.10.2016 ja siitä lähtien

Lisätiedot

Käyttöliittymäsuunnitelma

Käyttöliittymäsuunnitelma Jyväskylän yliopisto SUUNNITELMA Tietotekniikanlaitos 10.11.2003 KÄKI-projekti Käyttöliittymäsuunnitelma Sami Huttunen Tatu Lamminmäki Juha Lappi Eija Pelkkikangas Sisältö SISÄLTÖ...1 1. JOHDANTO...1 2.

Lisätiedot

N2000 korkeusjärjestelmään siirtyminen Kotkan kaupungin valtuustosali 9.10.2015

N2000 korkeusjärjestelmään siirtyminen Kotkan kaupungin valtuustosali 9.10.2015 N2000 korkeusjärjestelmään siirtyminen Kotkan kaupungin valtuustosali 9.10.2015 Sisältöä: Suomessa käytössä olevat valtakunnalliset korkeusjärjestelmät Miksi N2000 - korkeusjärjestelmään siirrytään? Kotkan

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014

PATINEN Kärkihanke Viestintä: Viestintäsuunnitelma 2014 PATINEN Kärkihanke Viestintä: 2014 Viestinnällä pyritään lisäämään paikkatiedon merkityksen ja hyödyntämisen mahdollisuuksien tiedostamista laajasti tietoyhteiskunnassa. Aiemmin kansallista paikkatietoinfrastruktuuria

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ

KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ KEHITTÄMISEN NELIKENTTÄ TIEDON- HALLINTA HANKINTA JÄRJESTELMÄTASON KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 5 10 vuotta SOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN -Tulosten käyttöönoton aikajänne 1-5 vuotta KOULUTUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta Metsähallitus ilmoittaa käynnissä olevista

Lisätiedot

Verkkolaskun laatutesti. Juha Ikävalko / AgentIT Finland Oy Verkkolaskufoorumin syysseminaari

Verkkolaskun laatutesti. Juha Ikävalko / AgentIT Finland Oy Verkkolaskufoorumin syysseminaari Verkkolaskun laatutesti Juha Ikävalko / Verkkolaskufoorumin syysseminaari Osa TARU-hanketta, jonka tavoitteena on luoda pohja uusille innovatiivisille digitaalisen taloushallinnon palveluille sekä automatisoidulle

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Välkky-projekti Teematyö: Nuoret. Ramboll Management Consulting

Välkky-projekti Teematyö: Nuoret. Ramboll Management Consulting 1 Välkky-projekti Teematyö: Nuoret Ramboll Management Consulting Käytännön asiat 2 Päivän agenda 3 Miksi me olemme täällä? Teematyön tavoitteiden ja toteutustavan kertaus. Esittely(CV:t) Kansainvälisten

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

Ecom hinnastopalvelu, Sähköala merkistä tunnistat uudet ominaisuudet

Ecom hinnastopalvelu, Sähköala merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ecom hinnastopalvelu, Sähköala 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ohjeita käsikirjan lukijalle Käsikirjan avulla Ecom tulee tutuksi ja ohjelmaa oppii käyttämään monipuolisemmin. Kaikkien

Lisätiedot