Suositus yhteisjakelun toteumatiedon reaaliaikaiseksi välittämiseksi yli organisaatiorajojen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suositus yhteisjakelun toteumatiedon reaaliaikaiseksi välittämiseksi yli organisaatiorajojen"

Transkriptio

1 Jakelun kehittämisryhmän hanke 2010 Suositus yhteisjakelun toteumatiedon reaaliaikaiseksi välittämiseksi yli organisaatiorajojen LOPPURPORTTI Jakelun kehittämisryhmän vuoden 2010 päähanke oli luoda tiedonsiirtosuositus, miten sanomalehden tuotantoprosessin edistymistietoa voidaan välittää postituksen, kuljetusten sekä jakelun osalta organisaatioiden välillä reaaliaikaisesti ja siten saada prosessin tuleville vaiheille mahdollisuus reagoida poikkeamatilanteisiin. Loppuraportti koostuu hankkeen aikana syntyneistä liitteistä. Hanketta on taustoitettu ja etenemistä on kuvattu tämän loppuraportin liitteissä 1-4. Syntyneet suositukset ja niiden käyttöohjeet on kuvattu liitteessä 5. Tulevia suosituksia ei ole vielä pilotoitu mutta se tehdään normaalin käytännön mukaisesti ensimmäisten sovellusten rakentamisen yhteydessä. Jakelun kehittämisryhmä seuraa mahdollisia pilotteja ja raportoi alaa niiden tuomista kokemuksista. Tietueet julkaistaan aikanaan Yhteisjakelu-sivustoilla. Helsingissä Jakelun Kehittämisryhmän puolesta Kari Väisänen Sanomalehtien Liitto asiantuntija, jakeluasiat Liitteet Liite 1 Projektisuunnitelma-dia Liite 2 Projektisuunnitelma Liite 3 Nykytilan kuvaaminen Liite 4 Projektin esitys Jakelun jankohtaispäivillä 2010 Liite 5 Uudet tietuemallit eli uudet tiedonsiirtosuositukset

2 Varhaisjakelun yhteisjakelusuositus (YJS) toteumatiedon reaaliaikaiseksi välittämiseksi Miksi Nopealla tietojen välittämisellä ja tiedon tehokkaalla hyödyntämisellä on erittäin suuri merkitys poikkeamatilanteiden muutosten hallinnassa ja prosessin kehittämisessä Mitä Tavoitteena on antaa tiedonsiirtosuositus alalla toimijoille, jotta on helpompi toteuttaa käytännön ratkaisuja prosessin edistymistiedon välittämiseksi organisaation sisällä tai yli organisaatiorajojen Miten 1) Yhteisjakelun tiedonsiirron prosessikuvaus jakelun näkökulmasta (paino, kuljetukset, jakelu, asiakaspalvelu) 2) Jakeluprosessista nykyään kerättävät toteumatiedot sekä niiden hyödyntäminen 3) Tulevaisuudessa tarvittavat etenemis- ja toteumatiedot 4) Välitettävien tietojen määrittely (YJS) 5) Soveltuvien tekniikoiden kartoittaminen 6) Pilotointi Kari Väisänen

3 PROJEKTISUUNNITELM: YJ -suositus toteumatiedon reaaliaikaisesta välittämisestä sanomalehtiprosessin eri vaiheille 1. Nykytila, kehittämisalueet ja toteumainformaation hyödyntäminen Sanomalehden valmistusketju sisällön tuottamisesta valmiiksi tilaajalle jaetuksi painetuksi lehdeksi on pitkä ja moniosainen. Lehtien jakelu on merkittävä osa tätä valmistusketjua. Vasta kun lehti on saatu toimitettua tilaajalle, se voidaan katsoa lopullisesti valmistuneeksi. ikataulusta myöhästymisten kumulatiiviset kustannukset voivat nousta todella merkittäviksi riippuen siitä, missä vaiheessa ketjua myöhästyminen tapahtuu. Suunnitelmallisesti ja täsmällisesti toimiva muutostilanteisiin reagoiva kuljetus- ja jakeluverkosto sekä kustannuksiltaan kohtuullinen jakelu on siten tärkeä tekijä sanomalehtien kilpailukyvyn ylläpitämisessä. Sanomalehtien jakelu hoidetaan Suomessa pääosin yhteisjakeluna, jolloin yksi jakeluorganisaatio hoitaa kaikkien samalla alueella varhaisjakeluun ehtivien lehtien jakelun. Näin muodostuu verkosto, joka koostuu useista kustantajista, lehtipainoista, kuljetusorganisaatioista ja jakeluyrityksistä. Verkoston eri vaiheiden tulisi saada toimintaansa vaikuttavaa tietoa kaikilta edellisiltä työvaiheilta ja niiden tulee lähettää tietoa oman prosessivaiheen onnistumisesta eteenpäin reaaliaikaisesti aina palvelun ostajalle eli kustantajalle asti. Osa kommunikaatiosta tapahtuu nykyisin kahdenkeskisenä sähköisenä viestintänä. Vaikka monella toimijalla on tarkkaakin tietoa oman prosessin toiminnasta, eivät tiedot muiden osapuolten osalta kuitenkaan pääsääntöisesti vielä liiku sähköisessä muodossa, eikä kokonaistilanne hahmotu selkeästi ja reaaliaikaisesti eri osapuolille. Myös oman prosessin osalta tietämystä reaalitilanteesta on syytä parantaa esimerkiksi välittämällä ennalta myöhästymistietoa lehtiä yksin yössä odottavalle jakajalle, vaikka tietoja ei välitettäisikään yli organisaatiorajojen.

4 Nopealla tietojen välittämisellä ja tiedon tehokkaalla hyödyntämisellä on erittäin suuri merkitys poikkeamatilanteiden muutosten hallinnassa ja prosessin kehittämisessä. Myöhempää prosessia hyödyntävää toteumatietoa on kerättävissä seuraavista prosessivaiheista: Painamisen aloittaminen, eteneminen ja valmistuminen Ulkopuolella painettujen lehtien runkokuljetusten lähtö painolta ja saapuminen perille utojen saapuminen noutopaikalle, runkokuljetusten lähtö, välipudotukset, kuljetusten päättymiset Paikalliskuljetusten lähtö, välipudotukset ja kuljetusten päättymiset Jakajien saapuminen jakelunaloituspaikalle, piirien jakeluiden aloitukset ja lopetukset Informaatiota voidaan hyödyntää mm. seuraavissa asioissa: Nopea poikkeamatiedon hyödyntäminen eli reagointi poikkeamiin (lehtipainon ja kuljetuksen myöhästymiset, jakajien poissaolot) Informaation hyödyntäminen suunnittelussa kuten joustavien toimintamallien kehittäminen yllättävien tilanteiden varalle ja niiden käytön pelisäännöistä sopiminen Kuljetusten tai piirien yhdistämisten suunnittelu, lisäkuljetusten tarpeen arviointi, jakajakuljetusten hyödyntäminen raskaiden kuljetusten korvaamisessa, jakelun sopeutuminen aloitusajan muutoksiin siakaspalvelun kehittäminen ja parantaminen 2. Projektin tavoitteet ja rajaus Tavoitteena on Projektin pohjatyöksi laatia yhteisjakelujen tiedonsiirron prosessikuvaus (mitä tietoja välitetään, keiden välillä, tiedonsiirron aikataulut, arkipyhien toimintatavat jne.) Dokumentoida ketkä ja missä tilanteissa etenemis- ja toteumatietoa tarvitsevat, ja mitkä ovat tältä osin nykykäytäntöjen puutteet huomioiden sekä operatiivisen että strategisen tason tarpeet ntaa suositus monista osapuolista koostuvan tuotantoprosessin tarvitseman etenemis- ja toteumatiedon välittämisen sisällöstä ja muodosta sekä osapuolten kannalta yhtenäisestä terminologiasta Monella toimijalla omassa hallussa olevan prosessin osalta osaa tiedoista kerätään, ja niiden prosessikuvauksia löytynee jo valmiina. Kuvauksia pitää tältä osin yhdistellä ja laajentaa. YJ -suositus toteumatiedon reaaliaikaisesta välittämisestä sanomalehtiprosessin eri vaiheille projektin tavoitteena on antaa tiedonsiirtosuositus alalla toimijoille, jotta heidän on halutessaan helpompi toteuttaa käytännön ratkaisuja prosessin edistymistiedon välittämiseksi organisaation sisällä tai yli organisaatiorajojen. Lisäksi yhteisen suosituksen pohjalta rakennettavia sovelluksia on myöhemmin helpompi laajentaa. Hankkeessa ei oteta kantaa siihen, miten tiedot kussakin organisaatiossa kerätään, millä tekniikalla ne välitetään reaaliaikaisesti ja missä muodossa tiedot esitetään mutta toimivan suosituksen

5 rakentamisen edellytyksenä on, että hankkeessa tutustutaan mahdollisiin toteutustapoihin ja nykykäytäntöihin. 3. Työskentelymenetelmät Hanke tehdään JaKe työnä vuoden 2010 aikana sen jäsenten omilla resursseilla hyödyntäen tehokasta pienryhmätyöskentelyä. Tiedonsiirtosuositukseen pyydetään kommentit sopivaksi katsottavilta järjestelmätoimittajilta. Lisäksi syntynyt suositus testataan käytännön pilotissa siltä osin kuin se on mahdollista. 4. Projektin tehtävät ja tulokset 1. Yhteisjakelujen tiedonsiirron prosessikuvaus jakelun näkökulmasta (mitä tietoja välitetään, keiden välillä, mihin aikaan, minä viikonpäivinä, miten välittäminen tapahtuu ja terminologian yhtenäistäminen) 1.1. Ennen jakelun alkua 1.2. Jakelun aikana 1.3. Jakelun jälkeen 2. Jakeluprosessin eri vaiheissa nykyään kerättävä etenemis- ja toteumatiedot sekä niiden esittämisja dokumentointitavat, tietojen hyödyntäminen ja terminologian yhtenäistäminen 3. Eri organisaatioista tulevaisuudessa tarvittavien etenemis- ja toteumatietojen määrittely 3.1 Mitä tietoja ja millä tavalla halutaan kaksisuuntaisesti vaihtaa ja mitä ei haluta o tieto (suunnitelman mukainen / poikkeustieto) o milloin välitetään, milloin ei o hälytykset missä tilanteissa 3.2 Mihin ja kuka tietoja tarvitsee ja mitä hyötyjä niiden välittämisellä voidaan saavuttaa prosessin eri vaiheissa ja organisaation eri tasoilla? o akuutit päätöksentekotilanteet o pidemmän aikavälin seuranta ja toiminnan sekä palvelun kehittäminen, raportointitarpeet 3.3 Missä impulssista tiedot syntyvät tai missä pitäisi syntyä, mihin ne siirtyvät automaattisesti tai kuka ja miten tiedot syöttää? 4. Välitettävien tietojen määrittely 4.1. Eri osapuolten kesken välitettäväksi haluttavien tietojen täsmentäminen 4.2 Tietuekuvaukset 5.3 Soveltuvien tekniikoiden kartoittaminen 6. Pilotointi

6 NYKYTILN KUVMINEN 1. Mitä tietoja kerätään nykyisessä toimintamallissa, miten kerääminen tapahtuu, miten tietoja välitetään ja keiden välillä 1.1. Ennen jakelun alkua - Tilausmuutokset (YJS) kustantajalta jakeluorganisaatiolle pääsääntöisesti päivittäin sovittuna määräaikana - Jakeluoperaattorilta tuotannonohjausjärjestelmään sovittuna määräaikana määrämuotoinen tiedosto, jossa o vuorossa olevat jakajat piireittäin, jakajan kännykkänumerot o piirien tavoitealoitusaika, työaika, matka ja tavoitepäättymisaika (=palvelutaso) 1.2 Jakelun ja kuljetusten aikana (esimerkkejä toiminnassa olevista tiedonvälitystavoista) - Organisaatioiden sisällä erilaisilla tiedonkeruumenetelmillä (puhelu, sähköposti, häläri, tekstiviesti, leimausjärjestelmä ) kerättyjä toteumatietoja välitetään tai kerärään sisäiseen järjestelmään jakelun ja asiakaspalvelun nähtäväksi o postituksen toteutunut aloitusaika o kuljetusten toteutuneet aloitusajat o kuljetusten toteutuneet jättöajat myös reitin jättöpaikkakohtaisista pudotuksista o piirikohtainen jakelun toteutunut alkamisaika o piirikohtainen jakelu toteutunut päättymisaika - Toteumatietoa (voi olla normaali- tai poikkeamatieto) kuljetusten aloitusajoista välitetään tekstiviestinä yli organisaatiorajojen kuljetuksia odottaville jakajille - Poikkeamatietoja välitetään organisaatioiden sisällä o postituksen/painon myöhässä olosta kuljetuksille ja valituille jakajaryhmille tekstiviestinä o yli tavoitevalmistumisrajan menevistä jakeluista tekstiviestinä ilmoitus lähellä tavoiteaikaa (lisäksi ilmoitetaan jakamatta olevien lehtien määrän) o kehittyneissä järjestelmissä ohjelma laskee (=ennustaa) aloitus- ja jakoajan perusteella piirin valmistumisajan ja se on jakelun ja asiakaspalvelun nähtävissä tuotannonohjausjärjestelmässä; myöhemmin ennustettu aika korvautuu toteutuneella ajalla - Poikkeamatietoja välitetään yli organisaatiorajojen mm. o postituksen/painon sekä kuljetuksen myöhässä olosta soittamalla sovituille vaihtokuljetuksille ja jakeluoperaattoreille 1.3. Jakelun jälkeen - Reklamaatiotiedot välitetään jakelusta asiakaslehdelle (YJS); pääsääntöisesti hyvin harvinaista - Konsernien sisällä raportoidaan postituksen myöhästymisistä, jakelun päättymisen myöhästymisistä sekä myöhään jaettujen lehtien määrästä

7 2. Havaintoja jakeluprosessin eri vaiheissa nykyään kerättävistä tiedoista, niiden esittämis- ja dokumentointitavoista, tietojen hyödyntämisestä sekä kehittämiskohteita 2.1. Paino - Osittain on seurannassa lehtikohtaiset painon valmistumisajat - Tietoja saadaan ja hyödynnetään jonkin verran sisäisesti, mutta tietoa ei välitetä muille sidosryhmille - Pääasiassa käytetään tekstiviestejä ja puhelinta, joilta tiedot kirjataan paperille ja tietoja viedään mahdollisesti järjestelmiin - Isommissa painoissa kuljetusten lähtöajat painosta on automaattisesti seurannassa, mutta tietoa ei edelleenvälitetä - Häiriötietuemalli voisi soveltua tiedon välittämiseen, mutta ongelmana vielä osapuolten kanssa sovitun painotunnisteen puute sekä painoa koskevien syykoodien määrittely 2.2. Kuljetus - Kuljetusten lähtöajat kirjataan joko automaattisesti tai soittamalla järjestelmiin - Tietoja välitetään jakajille ryhmätekstiviesteinä joissakin tapauksissa vain poikkeamista - Osittain järjestelmistä tutkitaan, mitkä jakajat ovat työvuoroissa ja tieto välitetään vain heille - Kuskit soittavat puhelimilla mahdollisista ongelmista matkan varrelta ja tiedot kirjataan järjestelmiin, mutta ei edelleenvälitetä mihinkään määrämuotoisena - Jättöpaikkakohtainen seuranta on käytössä joissain organisaatioissa - Kuljetuksille pitäisi sopia myös yhteisesti käytössä olevat tunnukset sekä sopia yhteisesti käytettävistä syykoodeista, jotta nykyistä häiriötietuemallia voidaan käyttää tiedonvälitykseen keskitetysti 2.3. Jakelu - Osittainen seuranta jakajien valmiudesta aloittaa työn tekeminen (saapuneet paikalle) - Joillakin alueilla kaikki jakajat kuittaavat piirin aloituksen ja lopetuksen - Jakajat välittävät osittain tietoja mahdollisista myöhästymisistä joko tekstiviestinä, puhelulla tai sähköisellä jakokirjalla - Tiedot myöhästymisistä jäävät sisäiseen käyttöön, mutta mahdollisuus välittää tiedot on olemassa esimerkiksi häiriötietuemallin mukaisesti 2.4. siakaspalvelu - Käyttää saatuja häiriötietoja asiakaspalvelutilanteessa kertomalla tilaajille mahdollisista häiriöistä - Tietoja tarvittaisiin välittömästi häiriöiden syntymishetkellä, mutta käytännössä käytettävät välineet (puhelin, käyttöliittymät, poiminta- ja tallennus, aikataulut yms.) ja tiedon kierrättäminen aiheuttavat viiveitä tiedonsiirrossa

8 3. Eri organisaatioista tulevaisuudessa tarvittavien etenemis- ja toteumatietojen määrittely 3.1 Mihin ja kuka tietoja tarvitsee ja mitä hyötyjä niiden välittämisellä voidaan saavuttaa prosessin o akuutit päätöksentekotilanteet o pidemmän aikavälin seuranta ja toiminnan sekä palvelun kehittäminen, raportointitarpeet - KULJETUKSIIN, JKJILLE ja JKELUNHOITJILLE tieto painon/postituksen alkamisesta tai että ei ole alkanut ajallaan, - ratakatkojen johdosta painamisen/postituksen etenemisen seurantaa ei saada luotettavaksi - lähtevistä kuljetuksista voidaan välittää poikkeamatietoa JKJILLE ja JKELUNHOITJILLE - KULJETUSESIMIESTEN ja JKELUNHOITJIEN on mahdollista seurata kuljetuksia lehtinimikkeittäin mutta ei nähty järkevällä tavalla mahdolliseksi seurata tarkemmalla tasolla kuljetusten sisältöä (eli onko vain osa tavarasta mukana) - JKJILL ja JKELUNHOITJILL on syytä olla poikkeamatietoa oman prosessinosan lisäksi vähintään toisen organisaation painon ja kuljetusten poikkeamista mutta myös toteumatieto ajallaan olevasta paino- ja kuljetusprosessista on hyödyllistä (varmuus jakajille, että lehdet ovat tulossa ajallaan) - esim. tekstiviesti jakajalle kuljetuksen edistymisestä - JKJ tarvitsee kuljetusten lähtöaikatiedon; kuljetukset edistyvät lähes poikkeuksetta aikataulun mukaisesti, joten väliaikatietoja esim. välipudotusten mukaan ei tarvita kuin erittäin pitkissä kuljetuksissa - suositukseen kuljetusten toteutuneet saapumisajat jättöpaikoittain, sillä PLKNMKSUUN kuuluvan odotuskorvausten laskennan automatisointia varten tarvitaan odotusaika jokaiselta jakelunaloituspaikalta ja se lasketaan kuljetusten saapumisajasta - JKELUNHOITJ tarvitsee tiedon siitä, onko jakaja tullut töihin ajallaan vai ei ole saapunut - jakajan paikkatieto (seurantalaite lähettää säännöllisin väliajoin paikkatietoa) JKELUN HOITJLLE ja mahdollisesti SIKSPLVELULLE o ei kerro jakelun eristymisestä, jos ei tiedetä varmuudella, että jakaja jakanut jakokirjan mukaisessa järjestyksessä o parempi olisi, jos piirtäisi reittiä o myöhästyvällä reitillä voi olla avuksi asiakaspalvelussa mutta pitäisi olla näkyvissä jakamaton osuus reitistä o seurantaa tarvitaan lupa o paikannustietoa tuskin halutaan välittää eteenpäin toiselle organisaatiolle - sähköisen jakokirjan aikana voi olla teknisesti mahdollista kohdistaa myöhäänjakotieto tilaajakohtaisesti automaattisesti JKELUN HOITJLLE ja SIKSPLVELULLE o tämä ei ole ensimmäisiä sjk:aan rakennettavia ominaisuuksia mutta sovellussuunnittelussa kannattaa huomioida tämäkin tulevaisuuden mahdollisuus o ei tarvetta huomioida suosituksessa

9 - kustantajalle ei tarvitse lähettää poikkeamatietoa prosessin eri vaiheista mutta SIKSPLVELUN aukeamishetkellä pitäisi olla nähtävissä piiritason poikkeamatieto ja valmistumisaikaennuste keskeneräisten piirien osalta toisenkin organisaation alueelta o kustantajan oman jakeluyhtiön alueelta voi olla nähtävissä toteumatieto, poikkeamatieto sekä jakelun aloitusaika ja mahdollisesti aloitusaikapoikkeama - pahoissa myöhästymistilanteissa vaaditaan poikkeavia kuljetus- ja jakeluratkaisuja ja tällaisiin tilanteisiin liittyvien tietojen välittämistä on mahdotonta automatisoida o huomioitava automaattisesti tulleiden leimaustietojen korjausmahdollisuus ja mahdollisesti jokin info hässäkästä, jolloin luotettavia tietoja ei ole saatavissa tai on jokin poikkeava menettely informoimisesta 3.2. Mitä tietoja ja millä tavalla halutaan kaksisuuntaisesti vaihtaa (mitä ei haluta) ja missä impulssista tiedot syntyvät (tai missä pitäisi syntyä), mihin ne siirtyvät automaattisesti (tai kuka tiedot syöttää ja miten)? o tieto (suunnitelman mukainen / poikkeustieto) o milloin välitetään, milloin ei o hälytykset missä tilanteissa - JTUS TIETOJEN KERÄÄMISESTÄ J VÄLITTÄMISESTÄ: o Tietojen saamisesta aiheutuvia kuluja pitää pyrkiä minimoimaan o Tietoja ei välitetä organisaatioille vaan sovellukseen, mihin eri tiedoille jaetaan eritasoisia katseluoikeuksia o Organisaatiot päättävät keskenään, mitä tietoja sovellukseen välitetään ja mille organisaatioille annetaan oikeudet nähdä kyseisiä tietoja (katseluorganisaatiot itse päättävät, mitä tietoja oman organisaation eri tasoilla on mahdollisuus nähdä) o Tietoja voidaan välittää esim. puhelinsoitoilla (häläreillä), jolloin järjestelmän on osattava odottaa soittoa tietystä numerosta tiettyyn aikaan mennessä o Tietojen synnyttämisessä ja keräämisessä/välittämisessä pitää pyrkiä mahdollisimman automatisoituihin ratkaisuihin välttämään käsityötä (syöttämistä) o Tietojen pitäisi päivittyä mahdollisimman reaaliaikaisesti eli yksitellen ilman erilaisia massakeruita ja massasiirtoja o Tiedoissa korostetaan poikkeamatietoja eli harkitaan, tarvitseeko toteuman mukaan edennyttä prosessitietoa välittää tai tuoda näkyviin

10 Suosituksen rakentaminen toteumatiedon reaaliaikaiseksi välittämiseksi yli organisaatiorajojen JaKe 2010 hanke Ongelma Toteumatietoa kerätään paljon mutta se ei liiku yli organisaatiorajojen Välittämisestä hyötyisi kaikki osapuolet sekä tilaajat Nopealla tietojen välittämisellä ja hyödyntämisellä on suuri merkitys poikkeamatilanteiden hallinnassa, asiakaspalvelussa ja prosessin kehittämisessä Ratkaisu Temput Tehdään tiedonsiirtosuositus, jotta on helpompi toteuttaa sovelluksia edistymätiedon välittämiseksi organisaation sisällä tai yli organisaatiorajojen Kartoitetaan painosta, kuljetuksista ja jakeluista, mitä toteumatietoja nykyään kerätään, miten ne kerätään ja miten niitä hyödynnetään Kartoitetaan, mistä tiedoista on hyötyä seuraaville prosessivaiheelle: kuljetukset, jakelu, asiakaspalvelu Määritetään välitettäväksi haluttavat tiedot Rakennetaan tietuemalli eri prosessivaiheiden käyttöön Pilotoidaan (ensimmäisen rakennettavan sovelluksen yhteydessä) Kari Väisänen

11 YJS toteumatiedon reaaliaikaiseksi välittämiseksi yli organisaatiorajojen Pohjana kaikissa tietuemalleissa on YJS:n mukainen Häiriötietue (D) Tietueet voivat olla puoliautomaattisesti muodostuvia joita lähettäjät täydentävät Voidaan lähettää tietue tai tallentaa suoraan sovellukseen ja jakaa katseluoikeuksia Postituksen toteumatietue (I) Postituksen edistymistiedon välittämiseen kuljetuksille tai jakeluun Ei alkanut ajallaan / Toteutunut aloitusaika / Toteutunut valmistumisaika Lisätietoa ongelmasta tai arvio aloitusajasta vapaamuotoisena tekstinä Kuljetuksen toteumatietue (J) Runkokuljetusten edistymätietojen välittämiseen jatkokuljetuksille tai jakeluun Ei lähtenyt ajallaan / Toteutunut lähtöaika / Toteutunut valmistumisaika Lisätietoa ongelmasta tai arvio lähtöajasta vapaamuotoisena tekstinä Jakelun poikkeamatietue (H) siakaslehdille tietoa tavoiteajan jälkeen valmistuvista piireistä Piiritasolla häiriön syy / Toimenpiteet / rvioitu valmistumisaika Lisätietoa ongelmasta vapaamuotoisena tekstinä Kari Väisänen

12 Jakelun poikkeamatietue Jakeluorganisaatio käyttää poikkeamatietuetta välittäessään asiakaslehdille tietoa keskeneräisistä ja tavoiteajan jälkeen valmistuneista piireistä sekä muista normaalitilanteisiin nähden olevista poikkeamista. Tietue lähetetään jakelun tavoitevalmistumisaikana tai hieman ennen sitä. Tietueen tiedot päivitetään ja lähetetään myöhemmin sovitun ajan kuluessa. KENTTÄ PITUUS POSITIO SISÄLTÖ TYYPPI PKOL- LISUUS Tietuetunnus H1 (=jakelun poikkematietue) H2 (=jakelun poikkeamatietue, HS-piirinrot) Tuote Lehtilyhenne Päivämäärä VVVVKKPP, jakelupäivä N Jakeluorganisaatio Tietojen lähettäjä Häiriön taso = jakelupiiri/reitti; valmiina oletuksena N Häiriön avain Piiritunnus Ei käytössä Kirjausaika _ HHMM (7 ensimmäistä tyhjiä) N Ei käytössä Häiriön syy U = auto-ongelma V = avain/lukko-ongelma EE = jakaja ei ehdi EJ = piirissä ei jakajaa ET = jakaja ei tullut LL = liikaa lehtiä MY = myöhästyminen NJ = nippu: väärä jättöpaikka NL = nippu: lehtiä puuttuu NP = nippu puuttunut NU = jakaja nukkui ON = onnettomuus PU = puuttunut lehtiä S = sairastaminen SÄ = sää VL = jaettu vanhoja lehtiä YL = jakajalla ylimääräisiä piirejä Toimenpiteet VJ = varajako VR = rekulehtiä viety JL = jälkilähetys JH = jälkihaku JM = jako myöhässä MP = myöhempi paikkaus Ei käytössä rvioitu tai toteutunut valmistuminen Vapaamuotoinen teksti HHMM N Esim. tarkempi selite häiriöstä, jakamatta olevien lehtien määrä tai tiedon kirjaaja Häiriötiedon lähde Häiriön kirjaava organisaatio, mikäli eri kuin jakeluorganisaatio

13 Jakelun poikkeamatietueen käyttöohje Jakeluorganisaatio käyttää Jakelun poikkeamatietuetta välittäessään yli organisaatiorajojen asiakaslehdille tietoa tavoitevalmistumisaikana keskeneräisistä ja tavoitevalmistumisajan jälkeen valmistuneista piireistä sekä muista normaalitilanteisiin nähden olevista poikkeamista. Ensisijaisesti tietueella lähetetään piiritason valmistumisaikoihin liittyvää poikkeamatietoa ja sitä voidaan selittää Häiriön syy-koodeilla ja Toimenpide-koodeilla mutta vapaamuotoisessa kentissä mukana voi olla myös yksityiskohtaisemman tason lisätietoa poikkeaman aiheutumisen syistä ja osoitetason tietoa häiriökohteesta. Tietue lähetetään viimeistään jakelun tavoitevalmistumisaikana (esim. klo 6:00) tai hieman ennen sitä (esim. 5:50). Tietueen tiedot päivitetään ja lähetetään myöhemmin sovitun ajan kuluessa (esim. 15 min tai 30 min kuluttua). Päivitys voidaan toistaa muutamia kertoja tai säännöllisesti määräaikaan asti tai kunnes kaikki piirit ovat valmistuneet. On kuitenkin huomioitava, että leimausjärjestelmiin ei aina normaalitilanteessakaan tule kaikkia leimauksia, joten automaattinen päivittäminen kannattaa ohjelmoida päättyväksi sovittuna kellonaikana. Jakelun poikkeamatietue (H) on luotu Häiriötietueen (D) rakenteen pohjalle. Tietuerakenne haluttiin säilyttää totutun mukaisena, jotta järjestelmätoimittajien ei tarvitse sopeutua uuteen rakenteeseen vaan eri tietueisiin poimittaville samoille tiedolle on tietueissa varattu tuttu paikka ja sama merkkimäärä. Uudessa tietueessa on mukana päivitettävän piiritason poikkeamatiedon välittämisen kannalta ylimääräisiä kenttiä, mutta niiden annetaan olla mukana tietuerakenteessa, jotta ei synnytetä uusia tietuerakenteita. Kentät voidaan ottaa myöhemmin mukaan tietojen välittämiseen, mikäli kyseiset tiedot ovat laajalti saatavissa ja ne ovat häiriötietueen vastaavassa paikassa olevien tietojen kanssa samankaltaisia tietoja. Kun Jakelu poikkeamatietuetta hyödynnetään jakelun reaaliaikaisen poikkeamatiedon välittämiseen jakeluorganisaatiosta määrätyn asiakaslehden asiakaspalveluun jakelun tavoitevalmistumisajan aikoihin, niin tiedostoon poimitaan mukaan niiden piirien tietueet, joiden häiriöilmoituksessa on kyseisen lehden lehtinimike. Ensimmäiseen lähetykseen poimitaan mukaan vain ne piirit, joiden jakelu on kesken poimintahetkellä. Jos yhdellä piirillä on jakelussa useita eri asiakaslehtiä, tulee niistä kaikista olla poimittavissa tieto omaan lehtikohtaiseen tiedostoon. Ensimmäisessä tiedostossa lähetettyjä tietoja päivitetään lähettämällä uusi tiedosto esim min myöhemmin muuttuneen tilanteen mukaan päivittyneillä tiedoilla eli tällöin ovat mukana kaikki samat piirit kuin ensimmäisessäkin tiedostossa mutta ensimmäisen lähetyksen jälkeen valmistuneiden piirien valmistumisaikaennusteen kohdalla on toteutunut valmistumisaika.

14 Postituksen toteumatietue Paino käyttää tietuetta välittäessään postituksen edistymistietoa yli organisaatiorajojen jatko kuljetuksille ja kuljetuksia odottavaan jakeluun. KENTTÄ PITUUS POSITIO SISÄLTÖ TYYPPI PKOL- LISUUS Tietuetunnus I1 (=postituksen toteumatietue) Tuote Lehtilyhenne Päivämäärä VVVVKKPP, jakelupäivä N Painopaikka Tietojen lähettäjä (painopaikkalyhenteiden ylläpito YJsivustolla) Tilannetiedon taso = kaikki painokset 1 = 1-painos 2 = 2-painos 3 = 3-painos N Ei käytössä Ei käytössä Kirjausaika _ HHMM (7 ensimmäistä tyhjiä) Ei käytössä Tilannetieto E = postitus ei alkanut ajallaan T = toteutunut aloitusaika TV = toteutunut valmistumissaika Ei käytössä loitusaikaennuste HHMM; jos tilannetieto E N Toteutunut aloitusaika HHMM; jos tilannetieto T N Vapaamuotoinen teksti Esim. lisätietoa ongelmasta tai tiedon kirjaaja Toteutunut lopetusaika HHMM; jos tilannetieto TV N N

15 Postituksen toteumatietueen käyttöohje Paino tai sen postitus käyttää Postituksen toteumatietuetta välittäessään postituksen edistymistietoa yli organisaatiorajojen lehtien jatkokuljetuksille ja kuljetuksia odottavaan jakeluun. Sama tieto joudutaan yleensä lähettämään usealle eri organisaatiolle. Toteumatiedon avulla lehtiä odottava organisaatio pystyy miettimään mahdollisia toimenpiteitä, millä poikkeaman aiheuttamia ongelmia jakeluun sekä tilaajille voidaan lieventää. Normaalitilanteessa toisille organisaatioille välitetään postituksen Toteutunut aloitusaika (T). Tämä tieto on varmistus siitä, että lehtiä on odotettavissa normaaliin aikaan mennessä. Mikäli painosta välitetään kuljetuksille ja jakeluun tilannetietona postituksen aloituksen myöhästymisen merkkinä Postitus ei alkanut ajallaan (E) ja loitusaikaennuste, tulee myöhemmin lähettää myös Toteutunut aloitusaika (T). Lehtiä odottava pää voi sekä loitusaikaennusteesta että myöhemmin vahvistettavasta Toteutuneesta aloitusajasta arvioida, milloin kuljetukset ovat perillä. Toteutunut valmistumisaika (TV) on lähinnä hallinnollisiin ja tilastollisiin tarkoituksiin. Tietue voi olla automaattisesti muodostuva, johon käyttäjä täydentää tietyt kentät. Tietue voidaan välittää tietyille vastaanottajille ja he lukevat sen omaan tuotannonohjausjärjestelmään sekä jakavat edelleen oman organisaation käyttöön. Vaihtoehtoisesti tiedot voidaan myös tallettaa suoraan yhteiseen katselusovellukseen, jolloin välittämistä ei tarvita, vaan eri organisaatioille tarjotaan katseluoikeudet heille tarkoitettuihin tietoihin. Tiedot pyritään lähettämään tai järjestetään nähtäväksi heti, kun ne ovat syntyneet. Postituksen toteumatietue (I) on luotu Häiriötietueen (D) rakenteen pohjalle. Tietuerakenne haluttiin säilyttää totutun mukaisena, jotta järjestelmätoimittajien ei tarvitse sopeutua uuteen rakenteeseen vaan eri tietueisiin poimittaville samoille tiedolle on tietueissa varattu tuttu paikka ja sama merkkimäärä. Postituksen toteumatieto voidaan tarvittaessa välittää painostasolla. Kun tämä tietue otetaan ensimmäisen kerran käyttöön joidenkin organisaatioiden välillä, luodaan YJ-sivustolle tietojen lähettäjien lyhenteiden ylläpito. Uudessa tietueessa on mukana postituksen edistymistiedon välittämisen kannalta ylimääräisiä kenttiä, mutta niiden annetaan olla mukana tietuerakenteessa, jotta ei synnytetä uusia tietuerakenteita. Kentät voidaan ottaa myöhemmin mukaan tietojen välittämiseen, mikäli kyseiset tai niissä kohdissa välitettäväksi sovittavat tiedot ovat laajalti saatavissa eli ne ovat häiriötietueen vastaavassa paikassa olevien tietojen kanssa samankaltaisia tietoja.

16 Kuljetusten toteumatietue Tietuetta käytetään runkokuljetuksiin liittyvien edistymistietojen välittämiseen yli organisaatiorajojen jatkokuljetuksille tai kuljetusta odottavalle jakeluorganisaatiolle. KENTTÄ PITUUS POSITIO SISÄLTÖ TYYPPI PKOL- LISUUS Tietuetunnus J1 (=kuljetuksen toteumatietue) Tuote Lehtilyhenne Päivämäärä VVVVKKPP, jakelupäivä N Painopaikka Tietojen lähettäjä (painopaikkalyhenteiden ylläpito YJ-sivustolla) Tilannetiedon taso = kuljetus, valmiina oletuksena N Kuljetustunnus Kuljetuksen yksilöivä tunnus esim. nippulapulta Ei käytössä Kirjausaika _ HHMM (7 ensimmäistä tyhjiä) Ei käytössä Tilannetieto E = kuljetus ei alkanut ajallaan T = kuljetuksen toteutunut aloitusaika TV = kuljetuksen toteutunut valmistumisaika (=viimeisen pudotuksen jättöaika) Ei käytössä loitusaikaennuste HHMM; jos tilannetieto on E N Toteutunut aloitusaika HHMM; jos tilannetieto T N Vapaamuotoinen teksti Toteutunut lopetusaika Esim. lisätietoa ongelmasta tai tiedon kirjaaja HHMM; jos tilannetieto on TV N N

17 Kuljetuksen toteumatietueen käyttöohjeita Runkokuljetuksista vastaava tai niitä lähettävä organisaatio käyttää Kuljetuksen toteumatietuetta välittäessään kuljetusten edistymistietoa yli organisaatiorajojen lehtien jatkokuljetuksille ja kuljetuksia odottavaan jakeluun. Tieto kustakin kuljetuksesta lähetetään ensisijaisesti yhdelle organisaatiolle, mutta joissain tapauksissa se saatetaan joutua lähettämään usealle organisaatiolle. Toteumatiedon avulla lehtiä odottava organisaatio pystyy miettimään mahdollisia toimenpiteitä, millä poikkeaman aiheuttamia ongelmia jatkokuljetuksiin, jakeluun sekä tilaajille voidaan lieventää. Normaalitilanteessa toiselle organisaatiolle välitetään kuljetuksen Toteutunut aloitusaika (T). Tämä tieto on varmistus siitä, että lehtiä on odotettavissa normaaliin aikaan mennessä. Mikäli toiselle organisaatiolle välitetään tilannetietona Kuljetus ei alkanut ajallaan (E) ja loitusaikaennuste, tulee myöhemmin lähettää myös Toteutunut aloitusaika (T). Lehtiä odottava pää voi sekä loitusaikaennusteesta että myöhemmin vahvistettavasta Toteutuneesta aloitusajasta arvioida, milloin kuljetukset ovat perillä. Toteutunut valmistumisaika (TV) eli viimeisen pudotuksen jättöaika on lähinnä hallinnollisiin ja tilastollisiin tarkoituksiin. Tietue voi olla automaattisesti muodostuva, johon käyttäjä täydentää tietyt kentät. Tietue voidaan välittää tietyille vastaanottajille ja he lukevat sen omaan tuotannonohjausjärjestelmään sekä jakavat edelleen oman organisaation käyttöön. Vaihtoehtoisesti tiedot voidaan myös tallettaa suoraan yhteiseen katselusovellukseen, jolloin välittämistä ei tarvita, vaan eri organisaatioille tarjotaan katseluoikeudet heille tarkoitettuihin tietoihin. Tiedot pyritään lähettämään tai järjestetään nähtäväksi heti, kun ne ovat syntyneet. Kuljetuksen toteumatietue (J) on luotu Häiriötietueen (D) rakenteen pohjalle. Tietuerakenne haluttiin säilyttää totutun mukaisena, jotta järjestelmätoimittajien ei tarvitse sopeutua uuteen rakenteeseen vaan eri tietueisiin poimittaville samoille tiedolle on tietueissa varattu tuttu paikka ja sama merkkimäärä. Jokaisesta runkokuljetuksesta tulee välittää oma tietue. Kun tämä tietue otetaan ensimmäisen kerran käyttöön joidenkin organisaatioiden välillä, luodaan YJ-sivustolle tietojen lähettäjien lyhenteiden ylläpito. Uudessa tietueessa on mukana kuljetuksen edistymistiedon välittämisen kannalta ylimääräisiä kenttiä, mutta niiden annetaan olla mukana tietuerakenteessa, jotta ei synnytetä uusia tietuerakenteita. Kentät voidaan ottaa myöhemmin mukaan tietojen välittämiseen, mikäli kyseiset tai niissä kohdissa välitettäväksi sovittavat tiedot ovat laajalti saatavissa eli ne ovat häiriötietueen vastaavassa paikassa olevien tietojen kanssa samankaltaisia tietoja.

Jakelun Kehittämisryhmän toiminta v. 2005. Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto

Jakelun Kehittämisryhmän toiminta v. 2005. Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto Jakelun Kehittämisryhmän toiminta v. 2005 Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto Jakelun Kehittämisryhmä, taustaa Perustettu Sanomalehtien Liiton teknologiajaoston aloitteesta 1980-luvun puolivälissä

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiiriin kuuluvien asioiden osalta Tehtävät 1. Asiakaspalvelun ja asiakkaiden vaatimukset jakelulle => haastateltavat organisaatiot/henkilöt => lukijaraatien

Lisätiedot

Langattoman teknologian hyödyntäminen varhaisjakelussa. olli-pekka.husari@posti.fi

Langattoman teknologian hyödyntäminen varhaisjakelussa. olli-pekka.husari@posti.fi Langattoman teknologian hyödyntäminen varhaisjakelussa olli-pekka.husari@posti.fi Langattoman teknologian hyödyntäminen varhaisjakelussa Toimialan muutospaineet päivittäinen vaihtelu lisääntyy ajantasaisen,

Lisätiedot

YHTEISJAKELUN LAATUMITTARISTON PÄIVITTÄMINEN

YHTEISJAKELUN LAATUMITTARISTON PÄIVITTÄMINEN LOPPURAPORTTI 1(2) Jakelu kehittämisryhmän hanke 2012 YHTEISJAKELUN LAATUMITTARISTON PÄIVITTÄMINEN TAUSTAA Varhaisjakelualalla on pitkät perinteet laadun mittaamisessa. Luotettavan mittaustiedon saatavuus

Lisätiedot

Kokemukset talteen kamerakännykällä. Jakelun Infopäivä Olli Kuusisto

Kokemukset talteen kamerakännykällä. Jakelun Infopäivä Olli Kuusisto Kokemukset talteen kamerakännykällä Jakelun Infopäivä 25.11.2004 Olli Kuusisto JALAN-loppuseminaari 23.1.2004: Mitä JALAN-projektin jälkeen? Organisaatioiden välinen tiedonsiirto kuluvana vuonna tavoitteena

Lisätiedot

Sanomalehti Karjalainen Oy Jakelun prosessinseurantajärjestelmä

Sanomalehti Karjalainen Oy Jakelun prosessinseurantajärjestelmä Sanomalehti Karjalainen Oy Jakelun prosessinseurantajärjestelmä VTT Jakelun infopäivä 25.11.2004 Mistä on kysymys? Jakelun edistymisen reaaliaikaisesta seurannasta tietokoneella Tämän tiedon hyödyntämisestä

Lisätiedot

Tiedostomuotoinen katurekisteri

Tiedostomuotoinen katurekisteri Tiedostomuotoinen katurekisteri Tietuemallia käytetään sopimusjakeluiden reittien osoitteiden/osoitesegmenttien sekä reitteihin kiinnitettyjen heittolaatikkotietojen sekä niihin kohdistettavien osoitteiden

Lisätiedot

Tavoitteena prosessien automatisointi - mitä haasteita jakelun tiedonsiirrossa kohdataan?

Tavoitteena prosessien automatisointi - mitä haasteita jakelun tiedonsiirrossa kohdataan? Tavoitteena prosessien automatisointi - mitä haasteita jakelun tiedonsiirrossa kohdataan? Olli Kuusisto VTT Tietotekniikka Jakelun Kehittämisryhmä Perustettu Sanomalehtien Liiton teknologiajaoston aloitteesta

Lisätiedot

Työkalupakki tilaajalle koituvien toistuvien myöhästymisten minimoimiseen

Työkalupakki tilaajalle koituvien toistuvien myöhästymisten minimoimiseen Työkalupakki tilaajalle koituvien toistuvien myöhästymisten minimoimiseen Tehtävät 1. Pohjatiedon keruu ja analysointi => ongelma alueet => aineistoa keskim. ja tilaajakoht. laadusta (reklamaatiot ja myöhäänjaot),

Lisätiedot

Yhteisjakelulaskutuksen tietuemallit (ei vielä käytössä)

Yhteisjakelulaskutuksen tietuemallit (ei vielä käytössä) Yhteisjakelulaskutuksen tietuemallit (ei vielä käytössä) Laskutustietojen välittäminen linjasiirtona tietueina antaa mahdollisuuden seurata kustannuksia tietueista kerättäviä kustannustietoja käyttäen.

Lisätiedot

Uudet toimintamallit. Sanomalehtijakelun tiedonsiirron uudet toimintamallit ja niiden mahdollisuudet

Uudet toimintamallit. Sanomalehtijakelun tiedonsiirron uudet toimintamallit ja niiden mahdollisuudet Sanomalehtijakelun tiedonsiirron uudet toimintamallit ja niiden mahdollisuudet Bernt Söderlund Jakelun ajankohtaispäivä 25.11.2005, Otaniemi Uudet toimintamallit Entistä enemmän yhteistyötä lehtien kesken,

Lisätiedot

LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti

LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti TAPAHTUMAT POIKKEAMAT REKLAMAATIOT LmQ ohjelmisto kattavaa tapahtumanhallintaa helposti Log Master Oy 2007-2010 LmQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN / johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen on nopeaa

Lisätiedot

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta Jukka Lähesmaa SysOpen Oyj SysOpen Oyj VTT EP-Logistics Jukka Lähesmaa 22.4.2002 Tavoitteet > kuvata liikenteen häiriönhallinnan nykytilanne tie, rautatie- ja

Lisätiedot

Jakelun Infopäivä

Jakelun Infopäivä n Infopäivä 25.11.2005 olli-pekka.husari@posti.fi Sanomalehden toimitusketjun nykytilan haasteet Kustannustehokkaan sekä nopeasti reagoivan jakelun merkitys kasvaa entisestään. Kilpailu kiristyy ihmisten

Lisätiedot

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta

Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Jakelun kehittämisryhmän raportti 28.11.2006 Asiakaspalveluprosessin kehittäminen jakelun vaikutuspiirissä olevien asioiden osalta Olli Kuusisto Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 1.1 TAUSTA JA TAVOITE...

Lisätiedot

Älykkään vesihuollon järjestelmät

Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät Älykkään vesihuollon järjestelmät fcgsmart.fi Älykäs vesihuolto 6. Organisaatio, johtaminen ja asiakaspalvelu 5. Tiedon yhdistäminen ja analysointi 4. Tiedon hallinta

Lisätiedot

Keskeisiä kehittämiskohteita eri roolien näkökulmasta, mikä toimii, mikä ei? Mira Pihlaja, Vaasan AMK

Keskeisiä kehittämiskohteita eri roolien näkökulmasta, mikä toimii, mikä ei? Mira Pihlaja, Vaasan AMK Sähköisen asioinnin seminaari - VirtuaaliAMK:n evirkailijoiden tapaaminen 21.11.2006 Heliassa Keskeisiä kehittämiskohteita eri roolien näkökulmasta, mikä toimii, mikä ei? Mira Pihlaja, Vaasan AMK Sähköisen

Lisätiedot

Korjausrakentamisen asukasviestintä. Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy

Korjausrakentamisen asukasviestintä. Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy Korjausrakentamisen asukasviestintä Taloyhtiötapahtuma 24.4.2008 Riikka Laitala, Avara Suomi Oy Agenda Miten korjausrakentamisen viestintä poikkeaa muusta viestinnästä? Korjausrakentamisen viestinnän eteneminen

Lisätiedot

Sähköisen liiketoimintaprosessin kehittäminen. Heikki Laaksamo, TIEKE, 26.3.2013

Sähköisen liiketoimintaprosessin kehittäminen. Heikki Laaksamo, TIEKE, 26.3.2013 Sähköisen liiketoimintaprosessin kehittäminen Heikki Laaksamo, TIEKE, 26.3.2013 SÄTKY Sähköisten toimintamallien käytön lisääminen logistiikassa Hankkeessa on luotu työkaluja, jotka mahdollistavat suomalaisen

Lisätiedot

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA

TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA TAPAHTUMIEN SEURANTA KEHITYSEHDOTUSTEN KIRJAUS POIKKEAMIEN HALLINTA LMQ -ohjelmisto Kenelle miten miksi? LogMaster Oy 2007-2009 LMQ miksi? 1. KUSTANNUSTEN ALENTAMINEN Johtamisen välineet tapahtumien kirjaaminen

Lisätiedot

LAPPU -projekti (Kollin yleinen osoitelappu) Yhteenvetoa haastatteluista ja hankkeen eteneminen

LAPPU -projekti (Kollin yleinen osoitelappu) Yhteenvetoa haastatteluista ja hankkeen eteneminen LAPPU -projekti (Kollin yleinen osoitelappu) Yhteenvetoa haastatteluista ja hankkeen eteneminen 24.10.2003 Anu Kalliala TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 1 Suoritetut haastattelut Haastatteluja

Lisätiedot

Työkalujen merkitys mittaamisessa

Työkalujen merkitys mittaamisessa Työkalujen merkitys mittaamisessa Mittaaminen ja Ohjelmistotuotanto -seminaari Toni Sandelin 18.4.2001, VTT Elektroniikka, Oulu 1 Sisältö Mihin työkalutukea tarvitaan? Työkalut & metriikat: luokitus Mittausohjelmien

Lisätiedot

Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti

Hintatiedotus ja tietojen välitys. Loppuraportti Hintatiedotus ja tietojen välitys Loppuraportti Henkilöliikenne 18. marraskuuta 2002 1 Lähtökohdat VR Henkilöliikenteellä on käytössä Journey Planner reitinsuunnittelupalvelu. Palvelua käyttävät matkustajat

Lisätiedot

Wilman pikaopas huoltajille

Wilman pikaopas huoltajille Wilman pikaopas huoltajille Vehmaan kunnan Vinkkilän koulussa on käytössä sähköinen reissuvihko Wilma, joka helpottaa tiedonvaihtoa kodin ja koulun välillä. Wilman kautta huoltajat seuraavat ja selvittävät

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Elisa Tavoitettavuus www-käyttöliittymä Pikaohje

Elisa Tavoitettavuus www-käyttöliittymä Pikaohje Versio 1.0 Elisa Oyj Elisa Toimisto Toimistoviestintäratkaisu Elisa Tavoitettavuus www-käyttöliittymä Pikaohje Versio 1.0 Elisa Oyj 2 1. Johdanto Tämä käyttöohje opastaa käyttämään Elisa Tavoitettavuus

Lisätiedot

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Sisältö Mikä on Tarjouspalvelu-toimittajaportaali? Mitä hyötyä ja etuja toimittajalle? Miten Tarjouspalvelua käytetään? Tarjouspalveluun pääseminen

Lisätiedot

Kaukoputken käyttöohje. Opastus ja tuki

Kaukoputken käyttöohje. Opastus ja tuki Kaukoputken käyttöohje http://kaukoputki.kaukokiito.fi Opastus ja tuki Sähköiset palvelut 010 510 1700 sahkoisetpalvelut@kaukokiito.fi Versio 1.1/8.2.2013/VV Rekisteröityminen Aloita rekisteröityminen

Lisätiedot

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10.1. PERIAATE CRM asiakashallintajärjestelmästä voidaan tulostaa osoitetarrat, lähettää ryhmäsähköpostia sekä exportata (viedä) hakutuloksia

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen

Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D. Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö. Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko, k0201291 22.2.2004 TP02S-D Ohjelmointi (C-kieli) Projektityö Työn valvoja: Olli Hämäläinen Asko Ikävalko LOPPURAPORTTI 1(11) Ratkaisun kuvaus Käytetyt tiedostot Tietuerakenteet Onnistuin

Lisätiedot

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4

1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 Päivitetty 27.4.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...2 2 UUDEN ILMOITUKSEN LUOMINEN...2 3 VALMIIN ILMOITUKSEN MUOKKAAMINEN...4 4 YLEISTEKSTIEN KÄYTTÖ JA LUOMINEN...4 5 SAAPUNEET HAKEMUKSET JA NIIDEN KÄSITTELY...4

Lisätiedot

Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja. Suunnittelutasojen suhteet

Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja. Suunnittelutasojen suhteet Ennakkotehtävien jatkokehittelypohja Suunnittelutasojen suhteet Suunnittelutasojen suhteet Pääpointit jatkokehittelystä A. Mitä ennakkotehtävässä oli saatu aikaan? Hyvä ja konkreettinen esitys, jonka pohjalta

Lisätiedot

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017

VEROHALLINTO A137/200/ ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 13.06.2017 A137/200/2017 1.2 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA...

Lisätiedot

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus

Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Junaliikenteen häiriötilannetietojen tuottaminen ja tiedotus Esiselvitys ja vaatimusmäärittely 28.10.2004 Hankkeen tavoitteet Toimiva prosessi junaliikenteen häiriötilanteiden tietojen tuottamiseen, ylläpitämiseen

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti

Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Teknillinen korkeakoulu 51 Vaatimusmäärittely Ohjelma-ajanvälitys komponentti Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 21.11.01 Oskari Pirttikoski Ensimmäinen versio 0.2 27.11.01 Oskari Pirttikoski Lisätty termit

Lisätiedot

KanTa. ereseptin käyttöönoton valtakunnallinen

KanTa. ereseptin käyttöönoton valtakunnallinen OHJE KanTa ereseptin käyttöönoton valtakunnallinen seurantaohje OHJE: Tämä Ohjeistuksen nimi on KanTa ereseptin käyttöönoton valtakunnallinen seurantaohje. Sen sitovuusaste on ohje, jonka Kässärin ylläpitoryhmä

Lisätiedot

PANKKILINJAN TESTITUNNUKSET

PANKKILINJAN TESTITUNNUKSET PANKKILINJAN TESTITUNNUKSET 2 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO...2 TESTAUS...3 TESTIYMPÄRISTÖT...3 TESTITILIT...3 TESTITUNNUKSET JA AVAIMET...3 AINEISTOJEN TESTAUS...4 TILIOTTEEN TESTAUS...5 SALDO- JA

Lisätiedot

Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset

Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset 17.09.2007 Sivu 1(7) Hankinnan tarjousvastauksen liittymäaineistojen kuvaukset... 1 Tarjouspyyntöaineiston kuvaus... 1 Otsikkotiedot... 2 Otsikkotietojen tietuekuvaus... 2 Nimiketiedot... 3 Nimiketietojen

Lisätiedot

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta

Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta Toimintakuvaus häiriönhallinnan tilanteesta 1 Nykytilanne Prosessi Pelastustoiminnassa onnettomuustilanteessa organisaatiolla yhteinen prosessi Liikenteen hallinnassa ja tiedotuksessa kullakin oma prosessi

Lisätiedot

Ambientia Content Manager TM

Ambientia Content Manager TM Ambientia Content Manager TM Bulletin Manager 2.0 KÄYTTÖOHJE Ambientia Oy asiakaspalvelu@ambientia.fi www.ambientia.net TM Ambientia Content Manager 2 (17) KÄYTTÖOHJE, SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...3 2

Lisätiedot

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet

Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Turvallisuusilmoitusovelluksen käyttöohjeet Kirjautumisen jälkeen käyttäjälle ilmestyy näkymä aikaisemmin tehdyistä ilmoituksistaan (kuva 1). Kuva 1. Käyttäjän kirjautumisen jälkeen aloitusnäkymässä näytetään

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

! "" "#$% $ #!&' ()))! *+,

!  #$% $ #!&' ()))! *+, ! "" "$% $!&' ()))! *+, -.%/0 "$% $ 8&' 9! ()))! YLEISESTI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Toimintaperiaatteet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4

Lisätiedot

Sanomalehti on valmis vasta, kun se on lukijalla... 3. Sanomalehdistö Suomessa... 5. Jakelun osuus sanomalehtien tuottamisen kustannuksista...

Sanomalehti on valmis vasta, kun se on lukijalla... 3. Sanomalehdistö Suomessa... 5. Jakelun osuus sanomalehtien tuottamisen kustannuksista... 2 sisällysluettelo Sanomalehti on valmis vasta, kun se on lukijalla... 3 Sanomalehdistö Suomessa... 5 Jakelun osuus sanomalehtien tuottamisen kustannuksista... 6 Sanomalehtien jakelutavat... 7 Varhaisjakelu...

Lisätiedot

15.4.2015. 30.05.2007 Capricode Oy

15.4.2015. 30.05.2007 Capricode Oy Automaattinen Häiriöinfo - oikea ratkaisu tiedotepalvelujärjestelmäksi; häiriö-, vika- ja katastrofitiedotteiden automaattiseen ja reaaliaikaiseen jakeluun 15.4.2015 Sisällysluettelo Häiriötilanteiden

Lisätiedot

ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä

ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä www.openspace.fi 1 ASPA asiakaspalautteen käsittely ja raportointi järjestelmä ASPA on kehitetty asiakaspalautteen joustavaan käsittelyyn yrityksen tai yhteisön toiminnan kehittämiseksi. Asiakaspalautteen

Lisätiedot

Alma Manu Oy. Painamisen ja jakelun edelläkävijä. Lehtitilausten ALV:n huomioiminen jakeluyhtiön toiminnassa

Alma Manu Oy. Painamisen ja jakelun edelläkävijä. Lehtitilausten ALV:n huomioiminen jakeluyhtiön toiminnassa Alma Manu Oy Painamisen ja jakelun edelläkävijä Lehtitilausten ALV:n huomioiminen jakeluyhtiön toiminnassa Esityksen rakenne Alma Manun esittely Ensi havaintoja toimialalla Alv muutoksen aiheuttamat haasteet

Lisätiedot

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Opas ja työkirja työ- ja yksilövalmennuspalveluiden tuotteistamiseen Reetta Pietikäinen Palvelutori-hanke Päivitetty 3/08: ULA Pietarsaari Mitä tuotteistaminen

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö RUOKAKULJETUKSISTA LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö RUOKAKULJETUKSISTA LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ 1.11.2011 1 (6) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyyntö RUOKAKULJETUKSISTA LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ KYSYMYS 1 Kysymys koskee seuraavia kuljetettavia alueita: 2. Hauho - pudotuspisteitä n. 24

Lisätiedot

Uuden toiminnallisuudet

Uuden toiminnallisuudet Uuden toiminnallisuudet 31.10.2017 1 Uudet toiminnallisuudet 31.10.2017 Dia 3 Uusittu etusivu Dia 4 Jakelutilauksen aloittaminen uudella tavalla Dia 5 Jakelutilauksen tekeminen kopioimalla tiedot aiemmasta

Lisätiedot

Lehden Sopimusjakelujen tuote-ehdot

Lehden Sopimusjakelujen tuote-ehdot TUOTE-EHDOT 1 (7) Lehden Sopimusjakelujen tuote-ehdot 1.1.2015 TUOTE-EHDOT 2 (7) Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Lehden sopimusjakelut... 3 2.1. Varhaisjakelu... 3 2.2. Viikonloppujakelu... 3

Lisätiedot

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015

ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 ARVI-järjestelmän ohje arvioinnin syöttäjälle 13.4. 2015 Sisältö ARVI-menettelyn perusteet... 1 Arvioinnin syöttäminen... 2 Arvion lähettäminen TE-toimistoon... 5 Sovelluksen sulkeminen... 6 Virhetilanteiden

Lisätiedot

Kaukoputken käyttöohje. Opastus ja tuki

Kaukoputken käyttöohje. Opastus ja tuki Kaukoputken käyttöohje http://kaukoputki.kaukokiito.fi Opastus ja tuki Sähköiset palvelut 010 510 1700 sahkoisetpalvelut@kaukokiito.fi Versio 2.0/11.3.2016/VV Rekisteröityminen Aloita rekisteröityminen

Lisätiedot

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci

Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Projektinhallinnan periaatteita ja hyviä käytänteitä - case Leonardo da Vinci Esityksen sisältö: Hankkeen johtaminen ja partneriyhteistyö Seuranta ja raportointi Levitys ja hankkeen vaikuttavuus Hankkeen

Lisätiedot

Hajautettu Ohjelmistokehitys

Hajautettu Ohjelmistokehitys Hajautettu Ohjelmistokehitys Maria Paasivaara Hajautuksen muotoja Yrityksen sisäinen hajautus Maan sisällä Maiden välillä, esim. offshore Yritysten välinen hajautus Alihankinta Lisenssointi Partnershipit

Lisätiedot

Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla

Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla Varavoimakoneiden hyödyntäminen taajuusohjattuna häiriöreservinä ja säätösähkömarkkinoilla Pilottiprojektin loppuraportti julkinen versio 1 Juha Hietaoja Raportin sisältö Pilotin tarkoitus, kesto ja osapuolet

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ennustepalvelu

Joukkoliikenteen ennustepalvelu Ennustepalvelun arkkitehtuuri Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 Pvm 27.11.2008 Joukkoliikenteen ennustepalvelu Tavoite Dokumentin tarkoitus Dokumentit tarkoitus on dokumentoida

Lisätiedot

Case Fysioline LIIKUNTA KUNTOUTUS FARMASIA WRANGE VUOTUISET KULJETUSMÄÄRÄT Tuonti Eurooppa Tuonti Kaukoitä ja USA 250 lähetystä (1 lava 13,6 lvm) 60 teu Kerättyjä rivejä 80 000 Lähetettyjä tilauksia 27

Lisätiedot

Todistusten sähköinen välittämien Kelan Sähköiset lääkärinlausunnot - projektit

Todistusten sähköinen välittämien Kelan Sähköiset lääkärinlausunnot - projektit Todistusten sähköinen välittämien Kelan Sähköiset lääkärinlausunnot - projektit Lähtökohtana tarve rakentaa: Menettely, jossa etuuskäsittelyssä tarvittavat lääkärinlausunnot saadaan suoraan terveydenhuollosta

Lisätiedot

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT

Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus. Vastaanota+ Pikaohje. 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT Apix Vastaanota-palvelun lisäominaisuus Vastaanota+ Pikaohje 24.09.2015 Versio 2.0 DRAFT 1 Sisältö Yleistä... 2 Käyttäjät... 3 Näkymät... 3 Kirjautumisnäkymä... 4 'Etusivu -näkymä... 5 Ikonien selitykset...

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET TARJOUSPYYNTÖ - RUOKAKULJETUKSET HÄMEENLINNAN YDINKESKUS- TAN ALUE, 20.10.2010

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET TARJOUSPYYNTÖ - RUOKAKULJETUKSET HÄMEENLINNAN YDINKESKUS- TAN ALUE, 20.10.2010 3.11.2010 1 (5) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET TARJOUSPYYNTÖ - RUOKAKULJETUKSET HÄMEENLINNAN YDINKESKUS- TAN ALUE, 20.10.2010 KYSYMYS 1 Onko kuljetusreitit palveluntuottajan (kuljetusyritys) vapaasti laadittavissa

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry Tapahtumien raportointi Käyttäjäohje Versio 1.1 10.11.2014

Suomen Lions-liitto ry Tapahtumien raportointi Käyttäjäohje Versio 1.1 10.11.2014 Suomen Lions liitto ry Suomen Lions-liitto ry Tapahtumien raportointi Käyttäjäohje Versio 1.1 10.11.2014 Dokumenttien ja ohjeiden luovutus kolmannelle osapuolelle ilman lupaa, kopioimalla, sähköisesti

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (8) Toukokuu 2014 2 (8) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen aktivointi... 5 6. Eräajot

Lisätiedot

Tentin asetukset. Tentin lisääminen. Tentin asetukset

Tentin asetukset. Tentin lisääminen. Tentin asetukset Tentin asetukset Moodlen tentti-aktiviteetin perusasetukset käydään läpi tällä sivulla. Jos etsit ohjetta kysymysten luomiseen, katso erillinen ohjesivu kysymyspanki sta. Tentti soveltuu "perinteisen tenttimisen"

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille

Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille 1 Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille 2 Maksuturvan pikaopas Omaverkkokauppiaille Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman helpoksi Omaverkkokaupassa ja voit tehdä lähes kaikki

Lisätiedot

Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot Palvelukuvaus

Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot Palvelukuvaus Saapuvien valuuttamaksujen ennakkotiedot Palvelukuvaus Sisällys 1 Yleiskuvaus... 3 1.1 Palvelun edut... 3 1.2 Aikataulu... 3 1.3 Virhetilanteet ja yhteydenotto... 3 2 Palvelusopimus ja käyttöönotto...

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjän OPAL ja ARVI -ohje

Koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjän OPAL ja ARVI -ohje 21.11.2014 Koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjän OPAL ja ARVI -ohje SISÄLLYS Johdanto... 1 Ohjeen käytöstä... 1 Koulutuksen järjestäjän pääkäyttäjän tehtävien ydinkohdat... 2 OPAL -tiedonvälitys... 2 OPAL

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS JA KÄYTTÖEHDOT 1 (5) 26.10.2013 POSTINUMEROPALVELUT

PALVELUKUVAUS JA KÄYTTÖEHDOT 1 (5) 26.10.2013 POSTINUMEROPALVELUT PALVELUKUVAUS JA KÄYTTÖEHDOT 1 (5) 26.10.2013 POSTINUMEROPALVELUT 1. PALVELUIDEN SISÄLTÖ Palvelut sisältävät postinumerojärjestelmän ja kotimaisen osoitteiston perus- ja muutostietoja määrämuotoisina sähköisinä

Lisätiedot

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.

A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti. Projektisuunnitelma. Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0. A13-03 Kaksisuuntainen akkujen tasauskortti Projektisuunnitelma Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Syksy 2013 Arto Mikola Aku Kyyhkynen 25.9.2013 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI

Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI Äkillinen yleistilan lasku- toimintamalli HOIDON OHJAUS JA ARVIOINTI Mistä kyse? Kyse on ollut palveluiden piirissä olevien hoitoprosessin parantaminen toimintamallin avulla sekä terveydentilassa ja toimintakyvyssä

Lisätiedot

SMS -viestien lähettämisen ohjeet CAB Planohjelmassa

SMS -viestien lähettämisen ohjeet CAB Planohjelmassa SMS -viestien lähettämisen ohjeet CAB Planohjelmassa Asetukset perustiedoissa: SMS -palvelun aktivointi tehdään kohdassa Perustiedot/Yrityksen asetukset/sms Asetukset (ks. kuva yllä) SMS -palvelun aktivointi:

Lisätiedot

Laskutuspalvelu Yksittäisen e-laskun lähetys

Laskutuspalvelu Yksittäisen e-laskun lähetys Laskutuspalvelu Yksittäisen e-laskun lähetys Laskutuspalvelun kautta voit tehdä ja lähettää e-laskuja yritys- ja kuluttaja-asiakkaille. Voit katsella ja tulostaa lähetettyjä e-laskuja sekä kopioida vanhan

Lisätiedot

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje 9232425 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-6 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus Palvelukuvaus Sisällys 1 Palvelun toiminta... 3 2 IBAN tilinumeroiden laskenta ja tarkistus Suomen tileillä... 3 IBAN-tilinueroiden laskenta ja tarkistusta tarjotaan

Lisätiedot

Sähköisen toimitusketjun tuomat edut Liikenne- ja viestintäministeriö 26.03.2013. Ilkka Tirkkonen Regional CIO

Sähköisen toimitusketjun tuomat edut Liikenne- ja viestintäministeriö 26.03.2013. Ilkka Tirkkonen Regional CIO Sähköisen toimitusketjun tuomat edut Liikenne- ja viestintäministeriö 26.03.2013 Ilkka Tirkkonen Regional CIO Sähköinen toimitusketju Myyjä luovutus Tilaus Vahvistus Toimitus Kysely Vastaus Ostaja luovutus

Lisätiedot

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6

Webforum. Version 14.4 uudet ominaisuudet. Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Webforum Version 14.4 uudet ominaisuudet Viimeisin päivitys: 2014-12-6 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Yleistä & hallinnointi... 5 Dokumentit... 5 Perättäinen tarkistus- ja hyväksymisprosessi...

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet

Projektisuunnitelma. Projektin tavoitteet Projektisuunnitelma Projektin tavoitteet Projektin tarkoituksena on tunnistaa erilaisia esineitä Kinect-kameran avulla. Kinect-kamera on kytkettynä tietokoneeseen, johon projektissa tehdään tunnistuksen

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2013 1 (7) 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen

Lisätiedot

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen Miten toiminnan tehokkuutta/hankinnan hyötyjä voidaan mitata Oulun kaupunki/tietohallinto Kaisa Kekkonen 24.11.2009 Kustannus-hyötyanalyysi

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Firstname Lastname RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia Built Environment Process Reengineering (PRE) PILOTTIPÄIVÄ nro 2, 12.10.2011 Built Environment Process Innovations Reengineering Page 1

Lisätiedot

Ohjeet autosuunnistuksen AT-asemalle

Ohjeet autosuunnistuksen AT-asemalle Ohjeet autosuunnistuksen AT-asemalle Olet tässä kilpailussa aikatarkastus- eli AT-asema numero (ei välttämätön tieto). Ensimmäiset kilpailijat saapuvat asemallesi noin kello. asemapaikaltasi ennen purkuauton

Lisätiedot

Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito

Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito Perustiedot pysäkkitietojen ylläpidosta kunnille ja Ely-keskuksille 12.5.2014 Tavoitteet pysäkkitiedon kansallisessa ylläpidossa Kattava ja laadukas

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

2.1.2013. Tietuekuvaus 2013. Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa

2.1.2013. Tietuekuvaus 2013. Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa 1 (10) Tietuekuvaus 2013 Palvelustietojen ilmoittaminen valtion palvelusrekisteriin (PSR) tiedostomuodossa Valtiotyönantajat, yliopistotyönantajat, kunta- ja kuntayhtymätyönantajat sekä seuraavat erityisryhmät:

Lisätiedot

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2)

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) 1. Nykytila...2 1.1 Ostolaskut...2 1.2 Myyntilaskut (tulostuspalvelu)...2 1.3 Palkkalaskelmat (tulostuspalvelu)...2 2. Tavoitetila...2 2.1 Sähköisten ostolaskujen

Lisätiedot

Juuli-julkaisutietoportaali: tilannekatsaus

Juuli-julkaisutietoportaali: tilannekatsaus Juuli-julkaisutietoportaali: tilannekatsaus Missä mennään -webinaari, 27.4.2017 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Juuli-julkaisutietoportaali Juuli (www.juuli.fi) ollut käytössä kesäkuusta 2013 lähtien

Lisätiedot

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry

TIEKE katsaus. johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry TIEKE katsaus johtava asiantuntija Pertti Lindberg, Energiateollisuus ry 20130911 TIEKE hanke Sähkönjakeluyhtiöiden ja palveluntuottajayhtiöiden tietojärjestelmien yhteensopivuus Energiateollisuus ry hankkeen

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN Hallinto- ja palveluosasto/hallintoyksikkö Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5)

Valtioneuvoston kanslia VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN Hallinto- ja palveluosasto/hallintoyksikkö Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5) Terja Ketola PTJ2008-työsuunnitelma 1 (5) AIKATAULU JA TEHTÄVÄT / PTJ2008 VALMIS MENOSSA MYÖHÄSSÄ ALOITTAMATTA ALUSTAVA AJANKOHTA EI PIDETTY / TEHTY 1 Määrittelyn läpikäynti PTi, TKe, IHa, TRö 34 23.8.2007

Lisätiedot

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille loppuraportti määrittelyprojektille Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähkö ja informaatiotekniikan laitos Versiomuutokset 29.1.2014 viimeisin tilanne tietokantakonversiosta Mirja Loponen 7.2.2014 tarkennettu

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

1 Luo haku, koulutus tai hakukohde... 2 1.1 Luo haku... 2 1.2 Luo koulutus... 3 1.3 Luo hakukohde... 5

1 Luo haku, koulutus tai hakukohde... 2 1.1 Luo haku... 2 1.2 Luo koulutus... 3 1.3 Luo hakukohde... 5 Vapaan sivistystyön koulutustarjontatietojen käyttäjäohje 1.4.2015 1 Luo haku, koulutus tai hakukohde... 2 1.1 Luo haku... 2 1.2 Luo koulutus... 3 1.3 Luo hakukohde... 5 1 1 Luo haku, koulutus tai hakukohde

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot