Sopimukset ja tietojärjestelmähankkeiden laatu voiko juridiikan keinoin hallita asiaa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sopimukset ja tietojärjestelmähankkeiden laatu voiko juridiikan keinoin hallita asiaa?"

Transkriptio

1 Sopimukset ja tietojärjestelmähankkeiden laatu voiko juridiikan keinoin hallita asiaa? Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistys ry - Hetky Hetkyn tietohallintokerho: Hallitse laatu hankkeissa Asianajaja Kaj Aaltonen Asianajaja Peter Roos Asianajotoimisto Focuslaw Aaltonen & Roos 1

2 Alkuun: Sopimusten merkitystä järjestelmähankkeiden laadun kannalta voi periaatteessa lähestyä kahdella tavalla eli: 1. Jälkikäteisesti ottamalla lähtökohdaksi hanke, joka on johtanut laadullisesti eihyväksyttävään lopputulokseen, ja yrittämällä tehdä johtopäätöksiä siitä, mitkä sopimuksen osat ovat myötävaikuttaneet lopputulokseen ja mitä lisäosia tai muutoksia olisi tarvittu epätyydyttävän lopputuloksen ehkäisemiseksi TAI 2. Etukäteisesti miettimällä, millä tavoin sopimuksellisesti voitaisiin ennakolta taata hankkeen mahdollisimman hyvä laatu Virheistä oppiminen voi olla hyödyllistä, mutta se on kallista. Niinpä tässä esityksessä yritetään painottaa laadun etukäteishallintaa sopimustekniikoiden ja sopimuksen sisällön avulla. Tarkoitus ei ole tuoda esiin valmiita lausekkeita, vaan esitellä ajatusmalleja sopimuksellisten instrumenttien etukäteisestä suunnittelusta ja käytöstä järjestelmähankkeen toteuttamisessa. Käytäntöä lähestytään peilaamalla vaikuttavia tekijöitä esityksen yhteydessä esiteltävään caseen. Tietojärjestelmähanketta ja sen toteuttamista tarkastellaan etenevänä prosessina asiakkaan näkökulmasta. Esityksessä pohditaan niitä sopimuksellisia elementtejä, joilla hankkeen laatuun voidaan vaikuttaa prosessin eri vaiheissa. Ajankäytöllisistä syistä johtuen, esityksessä ei käsitellä hankintalain piiriin kuuluvien tietojärjestelmähankkeiden erityispiirteitä Asianajotoimisto Focuslaw Aaltonen & Roos 2

3 Tietojärjestelmähankkeen laadusta: Pähkinänkuoressa juristin mielestä tietojärjestelmä on laadukas, jos asiakkaalle toimitetaan sovittuja tuotteita tai palveluja sovitun laatuisina sovittuun aikaan ja sovittuun hintaan Huolellisesti suunniteltu ja laadittu sopimusdokumentaatio ei ole välttämätöntä laadukkaan tietojärjestelmän aikaansaamiseksi, mutta laadukkaalla sopimuksella asiakas saa mahdollisuuden parempaan kontrolliin jo toimitusaikana sekä turvaa omat oikeutensa järjestelmään ja sen toimitukseen liittyvissä ongelmatilanteissa Kun asiakkaan hankkima tietojärjestelmä ei toimivuudeltaan tai laadultaan vastaa toivottua ja asiassa halutaan tehdä reklamaatio, on reklamoinnin lähtökohtana aina tietojärjestelmähanketta koskeva sopimusdokumentaatio. Jos sopimusdokumentaatio on laadultaan puutteellista tai tulkinnanvaraista, ei välttämättä ole täysin selvää minkälaisesta tietojärjestelmästä on sovittu eikä reklamointikaan ole tällöin helppoa tai tuloksellista Asianajotoimisto Focuslaw Aaltonen & Roos 3

4 Case tietojärjestelmän toimitus 1/2 Järjestelmäprojekti X:n kustannukset ja toteuttamisaikataulu olivat karanneet käsistä jo ennen sen lopullista hyväksymistä ja käyttöönottoa Asiakas vaati toimittajalta selvityksen siitä, millä aikataululla ja kustannuksilla järjestelmä saataisiin asiakkaalle käytöön Toimittaja kykeni antamaan asiasta vain karkean ja toimittajaa sitomattoman ennusteen. Toimittajan aika-arvio ja kustannukset olivat lähes kaksinkertaisia siihen nähden, mistä oli asiakkaan mielestä sovittu ja toimittaja esitti projektia jatkettavan tuntityönä tai projektin päättämistä Riidan ratkaisu edellytti varmaa tietoa siitä, mitä oli sovittu ja oliko toimittu sopimuksen mukaisesti eli oliko toimittajan toimitus muun muassa työn laadun osalta hyväksyttävää Tietojärjestelmän toimitussopimus oli laadittu asiakkaan hankintaosaston käyttämälle vakiosopimuspohjalle. Samaa sopimuspohjaa käytettiin kokonaisten tuotantolaitosten hankkimiseen ja sen vuoksi sopimusta oli täydennetty kymmenillä IT-sopimustoimintaan tarkoitetuilla tarkentavilla liitteillä. Toimijat luottivat omiin kykyihinsä sopimuksen laatimisessa eikä juristeja päästetty sotkemaan selviä asioita Asianajotoimisto Focuslaw Aaltonen & Roos 4

5 Case tietojärjestelmän toimitus 2/2 Järjestelmän toteutettiin vesiputousmallina. Se alkoi määritysprojektina, jonka jälkeen useat peräkkäiset alaprojektit käynnistettiin osin toisistaan riippumatta. Hyväksymisprosessi mahdollisti jatkuvien uusien määritysten tekemisen myös toteuttamisen ja testausvaiheen aikana Asiakkaalle ei ollut sovittu erillistä auditointioikeutta eikä projektitiimien jäsenille ollut annettu vaatimuksia koskien heidän osaamistaan Osapuolten projektissa olevaa henkilöstöä ei sitoutettu projektiin erityisesti Päätoimittajan pieni alihankkija vastasi projektissa keskeiseksi nousseen teknisen ratkaisun osaamisesta. Kyseinen alihankkija ei kuitenkaan lainkaan osallistunut projektin ohjausryhmän kokouksiin, vaan tapasi asiakkaan edustajia vain erilaisissa asiakkaan ja toimittajan välisissä workshopeissa. Alihankkija toteutti hyvin itsenäisesti omia osaalueitaan, jolloin ne elivät osittain omaa elämäänsä projektin sisällä Projektin ohjausryhmän jäsenet vaihtuivat usein ja he sopivat toistuvista uusista muutoksista järjestelmän vaatimuksiin ja toteuttamistapaan. Sovittuja muutoksia ei kuitenkaan dokumentoitu pääsopimuksessa sovitulla muutoksenhallinnalla Projektin ohjausryhmän kirjeenvaihdosta oli jälkikäteen pääteltävissä, että projekti oli jatkuvasti vaikeuksissa sekä ajankäytöllisesti että kustannuksissa; ohjausryhmän jäsenten raportointi omien yhtiöidensä johdolle oli kuitenkin ylioptimistista Asianajotoimisto Focuslaw Aaltonen & Roos 5

6 Tietojärjestelmähankeprosessi ja sen sopimuksellinen hallinta: 1 Hankkeen suunnitteluvaihe, tavoitteiden priorisointi ja riskikartoitus Kartoitetaan hankkeen tavoitteet ja riskit Määritellään hankkeen kriittisyys yrityksen toiminnalle. Mitä kriittisempi hanke, sen suurempaa merkitystä on myös hankkeen laadullisilla seikoilla Lähtötilanteen tunnistaminen: onko kysymys kokonaan uuden järjestelmän luomisesta vai olemassa olevan järjestelmää koskevista muutoksista? Toimittajavalinnat: käytetäänkö olemassa olevia toimittajia vai uusia toimittajia? Toimittajien (laatu)kriteerien alustava laatiminen, kriteerit tulisi kartoittaa ja laatia siten, että ne voitaisiin tarpeen vaatiessa myös kirjata sopimuksiin Alustava sopimusrakenne ja mitä sopimuspohjaa tullaan käyttämään Käytetäänkö omaa sopimuspohjaa vai toimittajan sopimuspohjaa, käytetäänkö alan yleisiä vakioehtoja kuten IT 2010 ehtoja? Jos käytetään vakioehtoja tai toisen osapuolen laatimaa sopimuspohjaa, tulisi laatia listaus sopimusneuvotteluita varten keskeisistä omista tavoitteista ja jo ennalta havaituista riskeistä, jotka sopimusehtojen laadinnassa tulisi ottaa huomioon Monitasoisessa sopimusrakenteessa omia tavoitteita turvaavat ja havaittuja riskejä minimoivat sopimuslausekkeet tulisi pyrkiä saamaan mahdollisimman korkealle tasolle Asianajotoimisto Focuslaw Aaltonen & Roos 6

7 Tietojärjestelmähankeprosessi ja sen sopimuksellinen hallinta: 2 Sopimusneuvottelujen käyminen Sovittaessa tietojärjestelmän toimittamisesta tehdään ratkaisuja, joilla suoraan vaikutetaan järjestelmän laatuun ja sen toimivuuteen. Sopimusneuvotteluita tulisi valmistella riittävän huolellisesti Sopimusneuvotteluiden käymiseen tulisi varata riittävästi aikaa ja henkilöresursseja, aikaa tulisi olla myös erilaisten taukojen pitämiselle neuvotteluiden aikana. Henkilöresurssien käytettävyys tulisi selvittää ennalta koko suunnitellun neuvotteluprosessin ajalle Sopimuksia valmistelevien ja neuvotteluita käyvien juristien tulisi saada jo hankkeen suunnitteluvaiheessa riittävästi tietoja hankkeen tavoitteista ja laatu- ym. kriteereistä sekä ennalta tiedetyistä riskeistä Sopimusneuvottelijoiden tulee aktiivisesti seurata neuvottelujen etenemistä ja eri neuvottelutiimien tulisi kyetä kommunikoimaan keskenään neuvotteluiden välissä siitä, miten aiemmin valmistellut tavoitteet on savutettu ja mitä muutoksia neuvotteluiden aikana on havaittu ja kenties jo sovittu Asianajotoimisto Focuslaw Aaltonen & Roos 7

8 Tietojärjestelmähankeprosessi ja sen sopimuksellinen hallinta: 3 Sopimusehdoista tiedottaminen (sopimusten jalkauttaminen) Sopimuksen solmimisen jälkeen tärkeimmät sopimusehdot tulisi tiedottaa oikein ja oikeille ihmisille. Turvakaappiin suljettuna sopimus ei sellaisenaan ohjaa tietojärjestelmän toteutusta, ellei sen ehdoista toteuttamisessa mukana oleville henkilöille Osapuolten toteuttamisesta vastuussa olevat jäsenten tulee tietää riittävän paljon sopimusehdoista, jotta he voivat omalta osaltaan edesauttaa sopimuksen ja aiottujen tavoitteiden toteutumista Tärkeimpiä sopimusehtojen toteuttajia ovat kummankin sopijapuolen projektipäälliköt ja ohjausryhmän jäsenet sekä keskeiset asiantuntijat Sopimusehtojen tiedottaminen tulisi tehdä suunnitellusti huomioiden sopimuksessa sovitut sekä yhtiön omat salassapitomääräykset Asianajotoimisto Focuslaw Aaltonen & Roos 8

9 Tietojärjestelmähankeprosessi ja sen sopimuksellinen hallinta: 4 Sopimusehdot, joilla valvotaan toimituksen aikaista laatua (1/2) Näitä ovat esimerkiksi työmenetelmiin ja henkilöstöön liittyvät määritykset, auditointi, katselmukset testaus projektin ohjausryhmän toiminta Asianajotoimisto Focuslaw Aaltonen & Roos 9

10 Tietojärjestelmähankeprosessi ja sen sopimuksellinen hallinta: 4 Sopimusehdot, joilla valvotaan toimituksen aikaista laatua (2/2) Projektin ohjausryhmän toiminta on keskeisessä asemassa projektin onnistumisen kannalta Asiakkaan auditointioikeus tulisi olla aina sopimuspohjaan kirjattuna Katselmukset ja testaukset linkitetään usein projektisuunnitelmaan. Niihin liittyvät menettelytavat sekä aineistot ja ympäristöt kirjataan usein myös pääsopimustasolle Mahdolliset määritykset työmenetelmiin sekä toimittajaan sekä tämän henkilöstöön ja alihankkijoihin tulisi tehdä riittävän yksiselitteisesti Tärkeimpien sopimusehtojen havaitusta rikkomisesta ja puutteellisuuksista seuraavat sanktiot tulisi kyetä määrittelemään ja sopimaan oikein. Sopimuksen purkaminen ei ole aina asiakkaan edun kannalta järkevä toimenpide ja esimerkiksi sopimussakko tai hinnan alennus voivat olla kummallekin osapuolelle paremmin sopivia vaihtoehtoja Asianajotoimisto Focuslaw Aaltonen & Roos 10

11 Tietojärjestelmähankeprosessi ja sen sopimuksellinen hallinta: 5 Toimituksen hyväksymistä ja käyttöönottoa koskevat sopimusehdot Toimituksen hyväksymistä koskevat ehdot linkitetään yleensä osahyväksymisiin ja katselmusten lopputuloksiin. Toimittajan tavoitteena on saada järjestelmä nopeasti hyväksyttyä ja loppumaksut tililleen, kun taas asiakkaalla on tarve saada riittävä varmuus järjestelmän toimivuudesta, ennen kuin kauppahinta on kokonaisuudessaan suoritettu. Sopimuspohjissa käytettävät vakiolausekkeet eivät läheskään aina sovellu reaalimaailman tilanteisiin Käyttöönoton jälkeistä elämää säätelevät takuuehdot, jotka menevät usein päällekkäin ylläpitoehtojen kanssa Mikäli järjestelmän ylläpidosta ei ole valmiiksi jo sovittu, tulisi ainakin ylläpitosopimuksen luonnos olla liitettynä sopimuskokonaisuuteen. Ylläpitosopimuksesta tulisi hinnoittelun lisäksi riittävän tarkasti ilmetä sovittu järjestelmän käytettävyyden ja muun toimittajan palvelun taso sekä mahdolliset sanktiot palvelutasojen alituksesta Asianajotoimisto Focuslaw Aaltonen & Roos 11

12 Kiitos! Kaj Aaltonen, asianajaja Puhelin Peter Roos, asianajaja Puhelin Fredrikinkatu 61, 6. krs, HELSINKI Asianajotoimisto Focuslaw Aaltonen & Roos 12

OHJEITA IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÄMISEEN

OHJEITA IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÄMISEEN OHJEITA IT2010-SOPIMUSEHTOJEN KÄYTTÄMISEEN 1 YLEISTÄ 1.1 Sopimusehtojen tarkoitus ja lähtökohdat IT2010-sopimusehtojen ensisijaisena tarkoituksena on helpottaa IT-alan sopimusten tekemistä ja alentaa sopimisesta

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite H Projektimenetelmät 1 / 70 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.2015 3.0 Tarjouspyynnön liite Hanketoimisto 3.01 Tarjouspyynnön liite Korjattu

Lisätiedot

Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen

Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen 1. Johdanto Olemme keränneet tähän oppaaseen tärkeitä näkökulmia yrityksen IT-toimintojen ulkoistamisesta. Kunkin yrityksen tilanne on tietenkin aina yksilöllinen ja

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA

Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Business White Paper LAADUNVARMISTUS TIETOHALLINNON STRATEGISENA TYÖKALUNA Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Tiivistelmä... 3 1. Ei päivää ilman tietotekniikkaa... 4 2. Tietojärjestelmät liiketoiminnan

Lisätiedot

Alihankintasopimus tutkimusyhteistyöhankkeissa. Alihankinnan tavoitteet

Alihankintasopimus tutkimusyhteistyöhankkeissa. Alihankinnan tavoitteet Alihankintasopimus tutkimusyhteistyöhankkeissa Alihankinnan tavoitteet Alihankinta on keino teettää yrityksen sisäiseen toimintaan kuuluvia tehtäviä ulkopuolisilla. Tällaiset tehtävät voivat olla esimerkiksi

Lisätiedot

Sopimusten joustavuus pitkäkestoisissa kumppanuuksissa Antti Tieva, OTM Tutkija, Teknillinen korkeakoulu antti.tieva@tkk.fi

Sopimusten joustavuus pitkäkestoisissa kumppanuuksissa Antti Tieva, OTM Tutkija, Teknillinen korkeakoulu antti.tieva@tkk.fi Sopimusten joustavuus pitkäkestoisissa kumppanuuksissa Antti Tieva, OTM Tutkija, Teknillinen korkeakoulu antti.tieva@tkk.fi 378 1 Johdanto Kirjoitus pohjautuu rakennusalalla viime vuosina tapahtuneisiin

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Tieva, A., (2009), Kiinteistö- ja rakennusalan pitkäkestoiset liikesopimukset, Lakimies 6/2009, Suomalainen Lakimiesyhdistys, s. 934 955.

Tieva, A., (2009), Kiinteistö- ja rakennusalan pitkäkestoiset liikesopimukset, Lakimies 6/2009, Suomalainen Lakimiesyhdistys, s. 934 955. Artikkeli IV Tieva, A., (2009), Kiinteistö- ja rakennusalan pitkäkestoiset liikesopimukset, Lakimies 6/2009, Suomalainen Lakimiesyhdistys, s. 934 955. 165 166 Lakimies 6/2009 s. 934 955 Antti Tieva Kiinteistö-

Lisätiedot

Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Tiivistelmä Tekijä: Esa Rosendahl Työn nimi: IT2000 tietotekniikka-alan yleisten sopimusehtojen soveltaminen

Lisätiedot

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Karoliina Niiranen PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 14.5.2014 Tekijä(t) Karoliina Niiranen

Lisätiedot

SADe sote ICT-hankintaohje

SADe sote ICT-hankintaohje KUNTALIITTO SEKÄ SADe sote ICT-hankintaohje Hankintaohje versio 1.1 Hankintaohje versio 1.1 1 (30) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Hankintojen valmistelu... 2 2.1 Sote -hankintojen erityispiirteet...

Lisätiedot

Projektien kehitysmenetelmän valinnasta

Projektien kehitysmenetelmän valinnasta Projektien kehitysmenetelmän valinnasta LuK-tutkielma TURUN YLIOPISTO Informaatioteknologian laitos Tietojenkäsittelytiede Kalle Hjerppe 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KETTERÄ PROJEKTINHALLINTA PMBOK:IN JA CMMI:N NÄKÖKULMASTA

KETTERÄ PROJEKTINHALLINTA PMBOK:IN JA CMMI:N NÄKÖKULMASTA Noora Plattonen KETTERÄ PROJEKTINHALLINTA PMBOK:IN JA CMMI:N NÄKÖKULMASTA Tietojärjestelmätieteen kandidaatin tutkielma 8. kesäkuuta 2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö

ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO. Diplomityö ANSSI JUNTUNEN SOPIMUSTENHALLINNAN OHJELMISTOTUOTTEEN ASIAKASARVO Diplomityö Tarkastajat: professori Olavi Uusitalo ja lehtori Tommi Mahlamäki Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvostossa

Lisätiedot

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle 1 Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle ISBN 952-201-788-4 (painotuote), ISBN 952-201-789-2 (verkkojulkaisu), Luoti- julkaisuja 8/2006, Helsinki 2006

Lisätiedot

Virhe ja laatupoikkeama jatkuvanpalvelun ICTsopimuksissa

Virhe ja laatupoikkeama jatkuvanpalvelun ICTsopimuksissa Virhe ja laatupoikkeama jatkuvanpalvelun ICTsopimuksissa Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Yksityisoikeuden laitos Velvoiteoikeus Pro gradu tutkielma Ohjaaja: Janne Kaisto Tekijä: Tuomas

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007)

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) Versio: 5.10.2012 Julkaistu: 8.10.2007 Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle

Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle Suomen Pesuteollisuusliitto ry:n julkaisu 1/04 1 Tekstiilihuollon laadunhallintajärjestelmä Ohje mikrobiologisen puhtauden ja pesuprosessin laadunvarmistukselle Johdanto Laatujärjestelmien kehitystyötä

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta

Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta Korjausrakentamisen strategian toimeenpanosuunnitelma 2009 2017 Kiinteistönpidon välineiden kehittäminen -hankekokonaisuus Asunto-osakeyhtiön strategian laadinta Tiivistelmä Asunto-osakeyhtiön tavoitteellinen

Lisätiedot

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön M e r v i A a l t o - K a l l i o P a u l a S a i k k o n e n P i r j o K o s k i n e n - O l l o n q v i s t Arvioinnin kartalla matka teoriasta käytäntöön TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS CENTRET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ

Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Jonna Heikkinen IMAGON OY:N TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tradenomikoulutus Liiketalouden koulutusohjelma Syksy 2008 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Yhteiskuntatieteiden,

Lisätiedot

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Satu Toija HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Case: Yritys X Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Satu Toija Opinnäytetyön nimi HR-järjestelmien kartoitus

Lisätiedot

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU KUNTOSALIN VERKKOPALVELU Suunnitteludokumentti Ryhmä: Salimarkut Kristiina Heinonen Johanna Räisänen Topi Aura Henri Kalve Joonas Keskinen MATHM-47250, Verkkopalvelun sisällöntuotanto Hypermedia Tampereen

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta

Korjaus. rakentamis palveluiden. taloyhtiöille A B C D. hankintaopas. Tarjouspyyntö. Tarjous. Neuvottelu. Sopimus. Jari Virta Korjaus rakentamis palveluiden hankintaopas taloyhtiöille A B C D Jari Virta Tarjouspyyntö Tarjous Neuvottelu Sopimus Kiinteistönpito Hankesuunnittelu Toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu Työmaavaihe

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma

Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Projektinhallinta dokumentointiprojekteissa: palveluntarjoajan näkökulma Sini Riihijärvi Tampereen yliopisto Kieli- ja käännöstieteiden laitos Käännöstiede (englanti) Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008

Lisätiedot