TOIMITUSSOPIMUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (15) TOIMITUSSOPIMUS XX.XX / / SOPIJAOSAPUOLET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMITUSSOPIMUS TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (15) TOIMITUSSOPIMUS XX.XX.2012 5893/02.08.00/2011 1 SOPIJAOSAPUOLET"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (15) 1 SOPIJAOSAPUOLET Toimittajan nimi (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111, Espoon kaupunki Y-tunnus Sopijapuolien yhteyshenkilöt on yksilöity tämän sopimuksen liitteessä 2. 2 MÄÄRITELMÄT Tässä sopimuksessa ja sen liitteissä käytetään seuraavia määritelmiä: Muutos tarkoittaa Tuotteen ja/tai Palvelun alkuperäiseen toimituslaajuuteen tai sisältöön sovittua muutos- tai lisätyötä. Määritykset tarkoittaa sopijapuolten Vaatimusten perusteella sopimia teknisiä ja toiminnallisia määrityksiä Tuotteelle ja/tai Palvelulle siten kuin Palvelusopimuksessa on tarkemmin määritelty. Ylläpitosopimus tarkoittaa tämän sopimuksen liitteenä 1 olevaa ylläpitosopimusta ja/tai muuta osapuolien myöhemmin laatimaa sopimusta, joka on laadittu tämän toimitussopimuksen alaiseksi ylläpitosopimukseksi. Palvelut tarkoittaa Toimittajan Asiakkaalle toimittamia määrittely-, asiantuntija-, suunnittelu-, konsultointi-, toteutus-, muutos-, asennus-, testaus-, koulutus-, käyttöönotto- ja muita palveluita kaikkine tulosaineistoineen. Tuote tarkoittaa sopimusten mukaisesti Asiakkaalle toteutettua tuotetta sisältäen Palveluiden tulokset

2 2 (14) 3 SOPIMUKSEN KOHDE JA TARKOITUS Vaatimukset tarkoittaa sopimuksessa Tuotteeseen ja siihen liittyviin Palveluihin asetettuja toiminnallisia, teknisiä, suorituskyky-, käyttötarkoitus- ja muita vaatimuksia, siten kuin sopimuksissa on tarkemmin määritelty. Virhe tarkoittaa sitä, että Tuote tai siihen liittyvä Palvelu ei täytä sovittuja Vaatimuksia ja Määrityksiä tai ei toimi niiden mukaisesti tai ei vastaa dokumentaatiota tai sitä mitä muutoin sopimusasiakirjoissa on sovittu. Asiakas ja Toimittaja ovat tarjouskilpailun ja sen perusteella tehdyn hankintapäätöksen pohjalta päättäneet solmia tämän sopimuksen. Tämä sopimus koskee Espoon kaupungin Resurssivarausjärjestelmän toimitusta. Sopimus koskee myös järjestelmän toimitukseen ja käyttöönottoon liittyviä suunnittelu- ja toteutustehtäviä siten kuin Liitteessä 6 (liitteineen) on tarkemmin määritelty. Tuotteen ja siihen liittyvien Palveluiden on oltava sopimusasiakirjojen mukaisia, sovelluttava sovittuun käyttötarkoitukseen ja toimittava sovitulla tavalla ja Vaatimuksien ja Määrityksien mukaisesti. Toimittaja vastaa siitä, että Tuote ja Palvelut täyttävät sopimuksessa yksilöidyt Vaatimukset ja yhteisesti kirjallisesti sovitut Määritykset. Mikäli Määritykset poikkeavat Vaatimuksista, tulee Toimittajan ilmoittaa poikkeamasta kirjallisesti Asiakkaalle. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, miltä osin Vaatimukset eivät toteudu. Ellei Palvelusopimuksessa muuta sovita, pidetään Vaatimuksina ja Määrityksinä Asiakkaan hyväksymiä Vaatimuksia ja Määrityksiä tai näiden puuttuessa Palvelusopimuksesta, Asiakkaan tarjouspyynnössä tai toissijaisesti Toimittajan tarjouksessa määritettyä Tuotteen sisältökuvausta. Tuotteen ja siihen liittyvien Palveluiden on toimitushetkellä täytettävä sellaiset lainsäädännössä ja viranomaismääräyksissä asetetut vaatimukset, jotka ovat voimassa sopimuksen tekohetkellä tai jotka on sopimuksen tekohetkellä säädetty tulemaan voimaan sopimuskauden aikana. Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu, Tuotteeseen ja Palveluihin sisältyvät myös Tuotteen välitöntä käyttöä tai Palvelun hyödyntämistä varten tarvittava tai Palvelulle sovitut lopputulokset, dokumentaatio, todistukset, luvat ja muut asiakirjat.

3 3 (14) Palvelun sekä Tuotteeseen tai Palveluun liittyvän koulutuksen ja välittömään käyttöön tai hyödyntämiseen liittyvän käyttäjäohjeistuksen on oltava suomen ja ruotsinkielisiä ja teknisen dokumentaation on oltava suomenkielistä. Käyttäjäohjeistus tehdään Espoon kaupungin määritelmien mukaisesti. Sopijapuolien yhteyshenkilöt on yksilöity tämän toimitussopimukseen liitteessä 2 (liite 6.2.) ja Osapuolien välisen yhteistyön hallinnointimalli on esitetty sopimuksen liitteessä 2 (liite 6.2.). 4 YLEISET TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET Toimittaja vastaa siitä, että toimitus tehdään sovitun mukaisesti, huolellisesti sekä tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla ja että toimituksesta vastaavilla henkilöillä on tehtävien edellyttämä koulutus ja pätevyys tehtäviinsä. Toimittajan tulee nimetä resurssivarausjärjestelmä projektiin yksi vastuullinen kokoaikainen projektipäällikkö sekä varallaolohenkilö. Toimittajalla on oltava kaikki resurssit, laitteet, työvälineet ja lisenssit, joita Palveluiden suorittaminen ja Tuotteiden toimittaminen saattaa vaatia, lukuun ottamatta asioita, jotka on Palvelusopimuksessa yksilöity Asiakkaan vastuulle kuuluviksi. Toimittajan on, milloin tarpeellista, varmistettava, että Tuotteet vastaavat sovittuja teknisiä standardeja ja muita teknisiä vaatimuksia ja että kaikki Tuotteet ovat tekniseltä laadultaan ensiluokkaisia. Toimittaja vastaa siitä, että järjestelmä pysyy toimintakuntoisena eikä siinä ole käytettävyyttä haittaavia katkoja. Toimittajan on noudatettava turvallisuuteen tai vastaaviin liittyviä menettelyjä ja ohjesääntöjä, joita Asiakas voi kohtuudella edellyttää. Toimittajan on heti saatuaan tiedon ilmoitettava Asiakkaalle sellaisesta tapahtumasta, joka sen mielestä voi viivästyttää Palveluiden suorittamista tai Tuotteiden toimittamista (muut kuin vähäiset viivästykset). Toimittaja ymmärtää ja hyväksyy, että Asiakas toimii yhteistyössä useiden IT-toimittajien kanssa. Toimittajan on toimittava hyvässä yhteistyössä ja työskenneltävä yhdessä Asiakkaalle työskentelevien muiden IT-toimittajien kanssa.

4 4 (14) 5 HINNAT JA MAKSUEHDOT Tuotteesta ja Palveluista maksettavat hinnat on yksilöity tämän sopimuksen liitteessä 4 (hintaliite). Hinnat ovat arvonlisäverottomia. Toimittaja lisää hintaan kulloinkin voimassa olevat arvonlisäveron sekä muut mahdolliset viranomaisten määräämät verot ja maksut. Laskuissa on mainittava myös arvonlisäverollinen hinta ja sen tulee täyttää arvonlisäverolain 209b :n määräykset. Toimittaja vastaa itse kaikista matka- ja majoituskuluista, jotka ovat aiheutuneet Palveluiden tai Tuotteiden toimittamisessa. Asiakkaalla ei ole velvollisuutta korvata matkustamiseen kulunutta aikaa, ellei matka tapahdu Asiakkaan erityisestä pyynnöstä ja tilauksesta tämän sopimuksen ulkopuolelle liittyvistä toimituksista tai palveluista. Toimittaja lähettää laskun asiakkaalle projektin toteutus- ja osaaikataulujen tai lisäoptiotoimitusaikataulujen puitteissa vasta sen jälkeen kun tuote tai palvelu on toimitettu hyväksytysti ja asiakas on toimituksen tai palvelun toimituksen kirjallisesti hyväksynyt. Maksuehto on 30 päivää netto laskettuna laskun saapumisesta. Laskutuskauden on päätyttävä vuodenvaihteessa. Laskut lähetetään verkkolaskuina Espoon operaattori on Enfo Oyj, tunnus Enfo muuntaa laskut Espoolle Finvoice 1.2 -muotoon. Lisätietoa osoitteesta Laskuun maininta [ ] Viivästyskorko on kulloisenkin voimassa olevan korkolain mukainen. Toimitusprojektin hinta on kiinteä. Toimittajalla ei ole oikeutta muuttaa tai korottaa toimitusprojektin hintoja. Toimittaja laskuttaa

5 5 (14) toimituksen Asiakkaan kirjallisesti hyväksymän käyttöönoton jälkeen Hintaliitteen 4, kohdan 1. Toimitus- ja käyttöönottovaiheen kustannukset -hintojen mukaisesti. 6 TOIMITTAJAN KOKONAISVASTUU JA ALIHANKINTA Toimittajalla on kokonaisvastuu Tuotteen ja siihen liittyvien Palveluiden tämän sopimuksen ja Palvelusopimuksen mukaisesta toimittamisesta ja vaatimustenmukaisuudesta. Toimittajalla on oikeus käyttää Palvelusopimuksessa nimettyjä ja Asiakkaan hyväksymiä alihankkijoita Tuotteiden toimittamiseen ja Palveluiden suorittamiseen. Toimittaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta kuten omastaan. Toimittaja vastaa kaikista Tuotteiden ja Palveluiden toimittamiseen ja palveluketjuun kuuluvista toiminnoista riippumatta siitä, käyttääkö Toimittaja alihankkijaa tai muuta palveluntuottajaa ja Asiakas voi kohdistaa mahdolliset vaatimukset ja reklamaatiot aina Toimittajaa kohtaan. Alihankkijat ja alihankkijan vastuulle kuuluvat Palvelut on yksilöitävä Palvelusopimuksessa. Asiakkaalla on oikeus varmistua parhaaksi katsomillaan tavoilla, että alihankkijalla on riittävät edellytykset tuottaa kulloistakin Palvelua. Jos Asiakas perustellusti katsoo, että alihankkijalla ei ole riittäviä edellytyksiä palvelun tuottamiseksi Asiakas voi kieltää kyseisen alihankkijan käyttämisen ja Toimittajan on viipymättä käynnistettävä toimet kyseisen Palvelun tuottamiseksi muilla tavoin. Toimittaja vastaa muun ohella siitä, että i. sillä on olemassa riittävät keskinäiset palvelusopimukset alihankkijoidensa kanssa ja että niiden sisältö ja velvoitteet täyttävät Palveluiden tuottamiseksi tarvittavat kriteerit myös sellaisessa tapauksessa, jossa sopimuksen sisältöä Asiakkaan ja Toimittajan yhteisestä päätöksestä muutetaan. ii. iii. alihankkijat on merkitty ennakkoperintärekisteriin. Lisäksi Toimittaja tarkistaa vuosittain, että alihankkijat ovat ennakkoperintärekisterin mukaan suorittaneet maksuunpannut verot sekä sosiaali- ja muut lakisääteiset maksut. mikäli alihankkija ei täytä Asiakkaalle Tuotteen tai Palvelun tuottamiseksi tarvittavaa osaa Tuotteesta tai Palvelusta, järjestää Toimittaja omalla kustannuksellaan puuttuvan palveluosuuden

6 6 (14) muilla tavoin siten, että tämän sopimuksen ja Palvelusopimuksen vaatimukset tulevat kaikissa tapauksissa täytetyiksi. iv. Toimittaja sekä alihankkija sitoutuvat toimimaan hyvässä yhteistyössä ja Asiakkaan kohtuullisten ohjeiden mukaisesti Asiakkaan muiden toimittajien ja sidosryhmien kanssa, jotka tuottavat palveluita Asiakkaalle. Mikäli alihankkija toimii osapalvelua tuottaessaan sellaisilla tavoilla, että muu palvelukokonaisuus tai asiakkaan etu vaarantuu, voi Asiakas katsoa, että alihankkijalla ei ole riittäviä edellytyksiä osapalvelun tuottamiseen. v. mikäli alihankkijan toimintaedellytykset muuttuvat esimerkiksi (mukaan lukien mutta ei näihin rajautuen) alihankkijan yhdistyessä toiseen toimittajaan, alihankkijan toiminnan jakautuessa useampaan osaan ja muusta syytä, Toimittaja tiedottaa asiasta viipymättä Asiakasta. Jos Asiakas perustellusti katsoo, että alihankkijalla ei ole riittäviä edellytyksiä osapalvelun tuottamiseksi, alihankkija ei voi toimia osapalvelun tuottajana ja Toimittajan on viipymättä käynnistettävä toimet osapalvelun tuottamiseksi muilla tavoin, huomioiden myös se, että Toimittaja vastaa käyttämänsä alihankkijan osuudesta aina kuten omastaan. 7 HYVÄKSYMISTESTAUS JA TOIMITUKSEN HYVÄKSYMINEN Ennen kuin toimittaja luovuttaa Tuotteen asiakkaalle hyväksymistestausta varten, Toimittaja tekee Tuotteelle oman testauksen laadun varmistamiseksi. Ellei muuta ole sovittu, Toimittaja tekee käytäntönsä mukaiset testit Asiakkaan etukäteen toimittamalla aineistolla. Toimittajan testin hyväksytty suoritus on ehdoton edellytys sille, että Toimittaja voi luovuttaa tuotteen asiakkaalle hyväksymistestausta varten. Toimittajan testaus on hyväksytysti suoritettu, kun Toimittajan suorittamissa testeissä Toimittaja ei enää havaitse Virheitä. Toimittaja toimittaa asiakkaalle jokaisen testausvaiheen jälkeen testausraportin, joka sisältää selvityksen testausvaiheista ja testauksen tuloksista sekä lopputuloksista. Toimittaja ilmoittaa Asiakkaalle, milloin Tuote on valmis Asiakkaan hyväksymistestausta varten. Toimittaja luovuttaa Tuotteen hyväksymistestausta varten asennettuna sovitun mukaiseen käyttöympäristöön sopimuksen mukaisen toimitusaikataulun mukaisesti. Jollei toisin ole sovittu, asiakas saattaa kustannuksellaan käyttöympäristön sopimuksen mukaiseksi. Toimittaja luovuttaa Asiakkaalle Asiakkaan hyväksymistestauksen suorittamisessa tarvittavat käyttöohjeet ja Tuotetta koskevan dokumentaation sekä antaa Asiakkaan edustajille ky-

7 7 (14) seisten tehtävien suorittamista varten sovitun koulutuksen suomenkielisine dokumentaatioineen. Toimittajan tulee valmistella koulutusdokumentaatio asiakkaan määritysten mukaisesti. Asiakas tekee hyväksymistestauksen. Jollei toisin ole sovittu, Asiakas ja Toimittaja laativat yhdessä testaussuunnitelman. Jollei toisin ole sovittu, Asiakkaalla on 30 päivää aikaa tehdä Asiakkaan hyväksymistestaus siitä lukien, kun Toimittaja on kirjallisesti ilmoittanut Tuotteen tai sovitun osan olevan valmis hyväksymistestausta varten sekä luovuttanut Tuotteen testattavaksi. Toimittaja ei saa luovuttaa tuotetta tai sen osaa asiakkaalle hyväksymistestausta varten ennen yhteisesti sovittua ajankohtaa, ellei Asiakas siihen nimenomaisesti kirjallisesti suostu. Toimittaja avustaa asiakasta hyväksymistestauksessa ilman lisäkustannuksia. Jollei toisin ole sovittu, Asiakas suorittaa välivaiheiden tarkastuksen 10 työpäivän kuluessa siitä kun Toimittaja on kirjallisesti ilmoittanut, että tarkastus voidaan aloittaa. Välivaiheen hyväksyntä ei vapauta toimittajaa vastuusta myöhempien vaiheiden testausten aikana. Jollei toisin ole sovittu, välivaiheen hyväksyntä on edellytys seuraavan vaiheen aloittamiselle. Toimittaja korjaa hyväksymistestauksessa ilmenneet Virheet viipymättä ja omalla kustannuksellaan. Hyväksymistestaukselle varattua aikaa pidennetään ajalla, minkä Asiakas kohtuudella tarvitsee virhekorjausten testaamiseen ja hyväksymiseen. Hyväksymistestausta jatketaan ja se uusitaan kunnes Virheet on korjattu. Asiakas ilmoittaa viivytyksettä kuitenkin viimeistään 30 työpäivän kuluessa hyväksymistestaukselle varatun ajan päätyttyä Toimittajalle kirjallisesti Tuotteessa havaitsemistaan virheistä. Vähäiset Virheet eivät estä hyväksymistä. Toimittaja vastaa siitä, että vähäistenkin virheiden korjaus suoritetaan viivytyksettä. 8 TOIMITUKSEN VIIVÄSTYMINEN Toimitusta pidetään viivästyneenä ellei Toimittaja ole toimittanut Tuotetta tai soveltuvaa Tuotteen osaa Asiakkaalle sovitussa aikataulussa ja siten, että Asiakas olisi voinut hyväksyä Tuotteen tai soveltuvan Tuotteen osan Palvelusopimuksessa määritettynä ajankohtana sopimuksen kohdan 7 mukaisesti. Mikäli sopijapuoli havaitsee viivästyvänsä toimituksessaan tai velvoitteessaan tai että viivästys on todennäköinen, sopijapuolen on

8 8 (14) viivytyksettä kirjallisesti ilmoitettava toiselle sopijapuolelle viivästyksestä ja sen vaikutuksesta sopimuksen täyttämiseen. Toimittajan viivästyessä toimittajan on ilmoitettava uusi toimitusaika Asiakkaalle viipymättä. Toimittajan viivästyessä edellä todetusti muusta kuin Asiakkaasta tai ylivoimaisesta esteestä johtuvasta syystä, Toimittaja maksaa Asiakkaalle sopimussakkoa riippumatta viivästyksen aiheuttaman vahingon suuruudesta 2 prosenttia jokaiselta alkavalta 7 vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla Toimittaja ylittää sopimuksessa toimitukselle tai sen osalle sovitun määräpäivän. Sopimussakon enimmäismäärä on 18 prosenttia. Asiakkaalla on oikeus purkaa tämä sopimus ja soveltuva Palvelusopimus välittömin vaikutuksin mikäli sopimussakkojen enimmäismäärä saavutetaan. Sopimussakko lasketaan viivästyneen Tuotteen tai sopimuksen piiriin kuuluvan laskutettavan osatoimituksen tai palvelun kauppahinnasta. Tuotteen tai sen osan käytön estävien asiakirjojen ja tietojen viivästyminen rinnastetaan viivästykseen. Asiakkaalla on oikeus vähentää sopimussakko mistä tahansa Toimittajalle sopimuksen perusteella suoritettavasta maksusta, mikäli Toimittaja ei ole jo vähentänyt niitä viivästyneeseen toimitukseen liittyvästä laskustaan. Asiakkaan tulee tällöin ilmoittaa Toimittajalle, mistä laskusta Asiakas on vähennyksen tehnyt. Toimittajalla ei ole oikeutta saada sopimussakkoa, korvausta tai muuta hyvitystä Asiakkaan viivästyksestä. Sopimussakon lisäksi Asiakkaalla on oikeus saada vahingonkorvausta viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta tai sopimuksen mukaisen velvollisuuden täyttämättä jättämisestä aiheutuneesta välittömästä vahingosta siltä osin kuin vahingon määrä ylittää maksettavan sopimussakon. 9 TOIMITUKSEN TAKUU Takuuaika on 12 kuukautta Tuotteen hyväksymisestä lukien, jollei toisin ole Palvelusopimuksessa sovittu. Mikäli Tuote hyväksytään vaiheittain, takuuaika päättyy kuitenkin aikaisintaan vasta, kun 6 kuukautta on kulunut koko Tuotteen hyväksymisestä. Takuun perusteella Toimittajan on viipymättä kustannuksellaan korjattava takuuaikana ilmenevät Virheet. Takuukorjaukseen sisältyy myös korjausta vastaavien muutosten tekeminen dokumentaatioon.

9 9 (14) Toimittajan takuu ei koske virheitä, jotka ovat aiheutuneet Toimittajan antamien ohjeiden ja sopimuksen vastaisesta käytöstä tai vahingosta, joka ei ole Toimittajan aiheuttama. Takuu ei myöskään koske tuotteita siltä osin, kuin Asiakas on tehnyt tai teettänyt niihin muutoksia. Takuukorjaus tehdään Asiakkaan luona, ellei Palvelusopimuksessa ole muuta sovittu. Tuotteen takuuaika pitenee sillä aikamäärällä, jona sitä ei Virheen vuoksi ole voitu käyttää. Takuuajan pituus on kuitenkin enintään kaksinkertainen alkuperäiseen takuuaikaan verrattuna. Mikäli Toimittaja ei täytä takuuvelvoitteitaan, Asiakkaalla on oikeus ilmoitettuaan asiasta ensin Toimittajalle teettää tarpeelliset korjaukset kolmannella osapuolella ja vaatia vastaavaa vahingonkorvausta kohdan 15 mukaisesti tai vaatia hinnanalennusta. Selvyyden vuoksi sopijaosapuolet toteavat, että mahdolliset kolmannen osapuolen tekemät korjaukset eivät johda takuun päättymiseen.

10 10 (14) 10 KÄYTTÖOIKEUS JA IMMATERIAALIOIKEUDET 11 VASTUU IMMATERIAALIOIKEUKSISTA Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Tuotteeseen kuuluvat Toimittajalle. Asiakas saa Tuotteeseen omaa toimintaansa koskevan käyttöoikeuden määräämättömäksi ajaksi. Käyttöoikeus sisältää muun ohella sen, että i) Järjestelmä pitää sisällään hintaliitteen mukaiset käyttäjämäärät ja järjestelmää voidaan laajentaa muihin kaupungin yksiköihin ii) Asiakas voi yhdistää Tuotteen toiseen ohjelmistoon ja/tai käyttöympäristöön ja/tai toisten; iii) Asiakas voi tehdä itse tai teettää kolmansilla Tuotteeseen muutoksia, iv) Asiakas voi luovuttaa Tuotteen kolmannelle osapuolelle siinä tarkoituksessa, että kyseinen kolmas osapuoli ottaa vastatakseen Tuotteen ylläpidosta tai muista Tuotteeseen liittyvistä jatkuvista palveluista ja v) Asiakas voi ottaa tarvitsemansa varmuuskopiot Tuotteesta, vi) Toimittaja on velvollinen toimittamaan Tuotteen ja tarvittavan päivitetyn dokumentaation sellaisessa muodossa ja siinä laajuudessa, että Asiakas voi kohtuudella hyödyntää edellä todettua käyttöoikeuttaan. Mikäli ei ole sovittu tuotteeseen sisältyvien Valmisohjelmistojen käyttöoikeuksista toisin, sovelletaan Valmisohjelmistojen käyttöoikeuksien osalta tätä sopimuksen 10 kohtaa. Immateriaalioikeudet Tuotteeseen sisältyviin Asiakkaan tietoihin ja tietokantoihin kuuluvat Asiakkaalle, eikä Toimittajalla ole mitään oikeutta käyttää näitä ellei se ole tarpeen sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. Kaikki sekä projektin- että sopimuskauden aikana tuotettu kirjallinen materiaali sisältäen myös sähköiseen muotoon tallennetun materiaalin, on asiakkaan omaisuutta. Toimittaja vastaa siitä, että Tuotteet ja Palvelut sopimuksen mukaisesti käytettynä eivät loukkaa Suomessa voimassaolevia kolmannen osapuolen patentti-, tekijän- tai muita immateriaalioikeuksia ja että Tuotteeseen tai Palveluun kohdistuvista immateriaalioikeuksia koskevista vaatimuksista ja velvoitteista ei aiheudu Asiakkaalle oikeudenkäyntikuluja eikä vahingonkorvaus- tai muita kustannuksia tai muita vastuita. Mikäli Asiakasta vastaan esitetään Tuotteen tai Palvelun käyttöön perustuvia immateriaalioikeudellisia vaatimuksia, Toimittaja on velvollinen vastaamaan vaati-

11 11 (14) 12 SOPIMUKSEN MUUTOKSET muksiin Asiakkaan puolesta omalla kustannuksellaan. Asiakkaan on ilmoitettava Toimittajalle kirjallisesti vaatimuksista heti saatuaan niistä tiedon. Asiakkaan on annettava Toimittajalle tarpeelliset tiedot ja muu asian hoitamisen kannalta kohtuullinen apu. Asiakas on oikeutettu ryhtymään kaikkiin vaatimukseen vastaamiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin, siihen saakka kunnes Toimittaja nimeää Asiakasta tyydyttävän tahon hoitamaan asiaa. Mikäli sopijapuolet toteavat, että Tuotteen tai Palvelun sopimuksenmukainen käyttö loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai tämä todetaan lainvoimaisella päätöksellä, Toimittaja hankkii kustannuksellaan Asiakkaalle oikeuden käyttää jatkossakin ko. Tuotetta tai Palvelua sopimuksen mukaisesti, toimittaa veloituksetta korvaavan Tuotteen asennuksineen tai muuttaa Tuotetta tai Palvelua niin, ettei sen käyttö enää loukkaa kolmannen oikeuksia. Mikäli mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei ole mahdollista, sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus loukkaavilta osin tai kokonaan, jos sopimuksen tarkoitus jää loukkauksen johdosta olennaisesti saavuttamatta. Toimittaja ei ole kuitenkaan vastuussa Asiakkaalle, mikäli loukkausvaade (i) johtuu Asiakkaan ilman Toimittajan hyväksyntää Tuotteeseen tai Palveluun tekemästä tai teettämästä muutoksesta; (ii) johtuu Asiakkaan antamien kirjallisten ohjeiden noudattamisesta tai (iii) johtuu yksinomaan Tuotteen tai Palvelun lopputuloksen käyttämisestä yhdessä toimitukseen kuulumattoman aineiston tai välineen kanssa ellei tällainen käyttö ollut kohtuudella Toimittajan tiedossa. Sopimusosapuolet voivat muuttaa tätä sopimusta vain kirjallisesti, muut muutokset ovat mitättömiä. Muutokset tulevat voimaan, kun molemmat sopimusosapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja allekirjoittaneet sopimusosapuolten toimivaltaisten edustajien toimesta. 13 SALASSAPITOVELVOLLISUUS Espoon kaupunki noudattaa toiminnassaan aina lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Toimittaja huolehtii siitä, että sen henkilökunta noudattaa tämän sopimuksen piiriin kuuluvissa asioissa lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (22-23 ) ja

12 12 (14) voimassa olevia salassapidosta ja tietosuojasta annettuja säännöksiä ja määräyksiä. Sopijaosapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamuksellisiksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa, (a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai (b) jonka sopijaosapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta tai (c) joka oli vastaanottavan sopijaosapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta sopijaosapuolelta tai (d) jonka sopijaosapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta sopijaosapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa. Sopijaosapuolen on välittömästi lopetettava toiselta sopijaosapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä, ellei erikseen sovita aineiston hävittämisestä, palautettava kyseinen aineisto kaikkine kopioineen kun sopimus päättyy tai kun sopijaosapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa tai kyseisiä tietoja sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Kummallakin sopijaosapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai viranomaisten määräysten edellyttämät kopiot. Mikäli on epäselvää, onko jokin sopijaosapuolten tietoonsa saama seikka luottamuksellinen, on tieto katsottava luottamukselliseksi. Salassapitovelvollisuuden rikkomisena ei pidetä viranomaisten velvoittavan määräyksen vuoksi tapahtuvaa tietojen luovuttamista viranomaisille tai muulle taholle. Asiakas voi aina käyttää sopimuksen kohdan 10 mukaista käyttöoikeuttaan ilman, että salassapitoehdoista tai muista vastaavista ehdoista aiheutuu käytölle rajoituksia. Toimittajalla on oikeus käyttää tähän sopimukseen tai yksittäisiin Palvelusopimukseen perustuvaa yhteistyötä referenssinä edellyttäen, että Asiakas on antanut siihen etukäteisen kirjallisen suostumuksensa. 14 VASTUURAJOITUS Osapuolet eivät vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

13 13 (14) 15 YLIVOIMAINEN ESTE Sopijaosapuolilla on oikeus saada toisen sopijapuolen sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä kuluista ja vahingoista korvausta (kuten mahdollinen kateosto). Kummankin osapuolen vastuu on rajattu Palvelusopimuksen mukaiseen Tuotteen kokonaiskauppahintaa vastaavaan määrään. Ylivoimaisesta esteestä on ilmoitettava toiselle sopimusosapuolelle mahdollisimman pikaisesti sen ilmaannuttua. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan sellaista sopimusosapuolista riippumatonta ja ennalta arvaamatonta seikkaa, joka on sopimusosapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jonka vaikutuksia sopimusosapuoli ei voi välttää eikä voittaa ilman kohtuuttomia taloudellisia ja/tai ajallisia panostuksia. Mikäli Toimittajaa kohdannut ylivoimainen este kestää yli kaksi (2) kuukautta Asiakkaalla on oikeus purkaa tämä sopimus ja harkintansa mukaan Palvelusopimukset tai osa niistä. 16 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 17SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN Sopimus syntyy sen allekirjoittamisella ja on voimassa toistaiseksi. Sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toiselta osapuolelta etukäteen saatua kirjallista lupaa. Sopijaosapuolen mahdollinen sulautuminen kolmannen osapuolen kanssa ei vaikuta sopimuksen voimassaoloon tai ehtoihin. Sopijaosapuolia koskeva osakeyhtiölain mukainen jakautuminen ei vaikuta sopimuksen voimassaoloon, vaan sopimus siirtyy sellaisenaan uuden yhtiön vastattavaksi. Asiakkaalla on kuitenkin jakautumisen yhteydessä halutessaan oikeus irtisanoa sopimus kolmen kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

14 14 (14) 18 SOVELTUVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, jätetään asia Espoon käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 19 SOPIMUSKAPPALEET Tämä sopimus on tehty kahtena samanlaisena kappaleena. 21 SOPIMUSASIAKIRJOJEN PÄTEMISJÄRJESTYS Espoossa Toimitukseen sovellettavat sopimusasiakirjat ovat: Toimitukseen sovellettavat sopimusasiakirjat ovat: a. Tämä sopimus liitteineen b. Liite 4 (Hintaliite) c. Asiakkaan tarjouspyyntö d. Toimittajan tarjous (tarjouspyynnön mukaisessa laajuudessaan). e. JIT 2007 yleiset ehdot f. JIT 2007 erityisehdot palveluista tilaajan sovellushankinnoista g. JIT 2007 erityisehdot palveluista ja konsultointipalveluista Jos asiakirjojen sisältö on ristiriitainen, noudatetaan niissä olevia ehtoja ja määräyksiä edellä olevassa järjestyksessä. Jos asiakirjojen sisältö on ristiriitainen, noudatetaan niissä olevia ehtoja ja määräyksiä edellä olevassa järjestyksessä. Liitteet Liite 5 Toimitussopimus Toimitusprojekti Liite 1 Liite 5 Toimitussopimus Toimitusprojekti Liite 2

TOIMITUSSOPIMUS. Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 1, ESPOON KAUPUNKI Y-tunnus

TOIMITUSSOPIMUS. Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 1, ESPOON KAUPUNKI Y-tunnus TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (12) 1 SOPIJAOSAPUOLET Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI Y-tunnus 0101263-6 ja Toimittajan nimi (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus 2 MÄÄRITELMÄT

Lisätiedot

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö:

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö: TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 1 (8) Uimahallikemikaalien hankinta Espoon uimahalleihin Sopijaosapuolet Sopimuksen yhteyshenkilöt: Sopimuksen kohde ja tavoitteet Sopijaosapuolten vastuut Espoon kaupunki jäljempänä

Lisätiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Yritys (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (7) Toimistotyön ergonomiatuotteiden hankinta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) Hankintapalvelut PL 640 Y-tunnus 0101263-6 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.

Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5. SOPIMUS 1(7) SOPIMUS Joukkoliikenteen aikataulusuunnitteluohjelmiston hankinta ja käyttöönotto sekä ylläpito- ja tukipalvelu ajalle 17.3.2014 (tavoite) - 31.5.2020 Sisällysluettelo 1 SOPIJAPUOLET... 2

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus

SOPIMUSLUONNOS. Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL Valkeakoski Y tunnus 1 ( 6) SOPIMUSLUONNOS Valkeakosken kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Valkeakosken kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 SOPIMUS ASIANTUNTIJA- PALVELUSTA 4433/ (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus 1 (7) Sopijaosapuolet X Oy (jäljempänä Toimittaja) PL Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Sopimuksen kohde ja tavoitteet ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009

KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) Perusturva PL 20 02401 KIRKKONUMMI 3.11.2009 1232/135//2009 KIRKKONUMMEN KUNTA LIITE 2 1 (5) ALUSTAVA PUITESOPIMUS HOITAJATYÖVOIMAN HANKINNASTA (LUONNOS) SOPIJAOSAPUOLET XXX, jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus ja Kirkkonummen kunta,, jäljempänä Tilaaja 02401

Lisätiedot

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö

Yritys jäljempänä Toimittaja. Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas. Osoite PL 23 06101 Porvoo Y-tunnus 1061512-1. Asiakkaan yhteyshenkilö Sopimusluonnos 1 (6) Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen yhteyshenkilöt Porvoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite PL 23

Lisätiedot

Sopijaosapuolten vastuut Palveluntuottaja vastaa siitä, että tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja kriteerit täyttyvät.

Sopijaosapuolten vastuut Palveluntuottaja vastaa siitä, että tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset ja kriteerit täyttyvät. 1 (5) LUONNOS SOPIMUS KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUISTA Sopijaosapuolet Mikkelin kaupunki, jäljempänä kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Maaherrankatu 9 11 50100 Mikkeli Y-tunnus 0165116-3 Kaupungin

Lisätiedot

Palveluntarjoaja: XXX, (jäljempänä Palveluntarjoaja) Y-tunnus: XXX Osoite: XXX Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX puh.: XXX

Palveluntarjoaja: XXX, (jäljempänä Palveluntarjoaja) Y-tunnus: XXX Osoite: XXX Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX puh.: XXX JANAKKALAN KUNTA METSÄOMAISUUDEN HOITO SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Janakkalan kunta, (jäljempänä Tilaaja) Y-tunnus: 0147510-4 Osoite: Juttilantie 1, 14200 Turenki Yhteyshenkilö: XXX sähköpostiosoite: XXX

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX

Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: XXX Hankinta: USB-muistitikut sähköiseen ylioppilaskokeeseen, dnro 1/221/2016 TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1, SOPIMUSEHDOT SOPIMUS USB-MUISTITIKKUJEN TOIMITTAMISESTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Ylioppilastutkintolautakunta

Lisätiedot

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista

JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Haaga-Helian palvelinvirtualisointiympäristön laajennus Sopimuksen päiväys ja nro: xx.xx.2016 Liite nro: 4 JIT 2015: Erityisehtoja laitehankinnoista Sisällys 1 Soveltaminen... 1 2 Määritelmät... 1 3 Oikeudet...

Lisätiedot

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ

JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO INNOFACTOR OYJ JÄLLEENMYYNTISOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON PALVELUOSASTO JA INNOFACTOR OYJ 16.6.2014 3815172.3 SISÄLLYSLUETTELO JÄLLEENMYYNTISOPIMUS... 3 OSAPUOLET... 3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS...

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Sopimus Kotihoidon kehittämishankkeen konsultointipalvelujen tuottamisesta. Espoon kaupunki jäljempänä Tilaaja Osoite Y-tunnus:

Sopimus Kotihoidon kehittämishankkeen konsultointipalvelujen tuottamisesta. Espoon kaupunki jäljempänä Tilaaja Osoite Y-tunnus: TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (7) Sopimus Kotihoidon kehittämishankkeen konsultointipalvelujen tuottamisesta 1. Sopijaosapuolet Espoon kaupunki jäljempänä Tilaaja Osoite Y-tunnus: 0101263-6 ja Yritys jäljempänä

Lisätiedot

Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111, Espoon kaupunki Y-tunnus

Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111, Espoon kaupunki Y-tunnus PALVELUSOPIMUS SÄHKÖKÖINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ PALVELU TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1405 /02.08.00 / 2013 10.07.2013 06.09.2012 FRONTER PALVELUSOPIMUS 1 SOPIJAOSAPUOLET 2 MÄÄRITELMÄT Toimittaja Osoite Y-tunnus

Lisätiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot

Y-tunnus Yhteystiedot. Yhteystiedot 1 (6) Procurement training & counseling services SOPIMUS ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN HANKINNASTA 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja: Palveluntarjoaja: Hankintayksikkö Y-tunnus Yhteystiedot Nimi Y-tunnus Yhteystiedot

Lisätiedot

Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111, Espoon kaupunki Y-tunnus

Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111, Espoon kaupunki Y-tunnus PALVELUSOPIMUS 1 (18) PALVELUSOPIMUS 1 SOPIJAOSAPUOLET 2 MÄÄRITELMÄT Toimittaja Osoite Y-tunnus ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111, 02070 Espoon kaupunki Y-tunnus 0101263-6 Tässä sopimuksessa

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT

SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT LIITE 2 SOPIMUSLUONNOS LÄÄKKEIDEN KONEELLISESTA ANNOSPUSSIJAKELUSTA 1. SOPIJAOSAPUOLET JA YHDYSHENKILÖT Tilaaja: Vaihtoehtoisesti: Sipoon kunta PL 7 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Helena Räsänen, palvelujohtaja

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA

TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA Liite 5 Sopimusmalli (Kalusteet) TOIMITUSSOPIMUS KIVIKON PÄIVÄKODIN OPPIMISYMPÄRISTÖN KALUSTEISTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Kemin kaupunki Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

Sopimuksen kohteena Espoonlahden koulujen läheisyydessä olevien jääkenttien vedenajo.

Sopimuksen kohteena Espoonlahden koulujen läheisyydessä olevien jääkenttien vedenajo. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 1(7) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA SOPIJAOSAPUOLET Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y 0101263-6 ja Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Sopimuksen

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS: VISUAALINEN SUUNNITTELU

HANKINTASOPIMUS: VISUAALINEN SUUNNITTELU 23.3.2018 1 / 5 HANKINTASOPIMUS: VISUAALINEN SUUNNITTELU 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) (jäljempänä Tilaaja ) PL33, 00023 Valtioneuvosto Y-tunnus: 0244685-8

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite: PL 1, ESPOON KAUPUNKI Y-tunnus: Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite: PL 1, ESPOON KAUPUNKI Y-tunnus: Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 1 (7) Sopimus rajamerkkien hankinnasta Sopijaosapuolet Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite: PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI Y-tunnus: 0101263-6 ja Yritys jäljempänä Toimittaja

Lisätiedot

Tilaajan yhteyshenkilö:

Tilaajan yhteyshenkilö: Sopimusmalli 1 SOPIMUS UIMAOPETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA Sopimusosapuolet Yritys (jäljempänä palveluntuottaja) Osoite ja Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut (jäljempänä tilaaja) Jäljempänä termillä sopimusosapuoli

Lisätiedot

METSURIPALVELUT

METSURIPALVELUT HANKINTASOPIMUS 1 (5) METSURIPALVELUT 2014-2015 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja: Espoon kaupunki / Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 6400 Teirinsyrjä 4 02070 ESPOON KAUPUNKI Yhteyshlö etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

Kaupungin yhteyshenkilö: palvelupäällikkö Niina Helminen, puh. 044 794 4002, sähköposti: niina.helminen@mikkeli.fi

Kaupungin yhteyshenkilö: palvelupäällikkö Niina Helminen, puh. 044 794 4002, sähköposti: niina.helminen@mikkeli.fi 1 (5) PUITESOPIMUSLUONNOS: Kotihoidon palvelut kaikille asiakasryhmille: ikäihmiset, pitkäaikaissairaat, vaikeavammaiset, kehitysvammaiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat sekä lapsiperheet Sopijaosapuolet

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

RUOKA- JA ATERIAPALVELUIDEN HANKINTA

RUOKA- JA ATERIAPALVELUIDEN HANKINTA RUOKA- JA ATERIAPALVELUIDEN HANKINTA Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus ja Taivassalon kunta jäljempänä Asiakas Sopimuksen yhteyshenkilöt Yhteyshenkilöiden tehtävänä on seurata

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA

NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA NURMIJÄRVEN KUNNAN JA HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN SOPIMUS TEKSTINKÄSITTELYPALVELUISTA 1 SOPIJAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT 1.1 Tilaaja Nurmijärven kunta (jäljempänä Tilaaja) < osoite > < Y-tunnus > 1.2 Toimittaja

Lisätiedot

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS

Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS Tampereen liikenteen tilannekuva Puitesopimus LUONNOS 29.6.2015 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 2 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde... 2 3 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskausi... 3 4 Sopimuksen irtisanominen...

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 Keskeiset sopimusehdot 4033/02.08.00/20113. Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas ) Osoite Y 0101263-6

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 Keskeiset sopimusehdot 4033/02.08.00/20113. Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas ) Osoite Y 0101263-6 TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 Keskeiset sopimusehdot 4033/02.08.00/20113 1 (9) SOPIMUS AVUSTAVIEN TEHTÄVIEN HANKINNASTA 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt: Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas )

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUS Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. 3. Sopimuskausi. 4. Hankintapäätös. 5. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

HANKINTASOPIMUS Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. 3. Sopimuskausi. 4. Hankintapäätös. 5. Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet .,:flr.lii. tj 1IIfl MikkeHn kaupunki 1/6 Hankintasopimus Päiväys 01.03.2016 Kaupunginhallitus 26.9.2016 Liite 1 350 HANKINTASOPIMUS 45493 1. Sopijapuolet Asiakasltilaaja Mikkelin kaupunki 50100 Mikkeli

Lisätiedot

Salassapitosopimus 2018

Salassapitosopimus 2018 Salassapitosopimus 2018 Salassapitosopimus 2018 1 / 4 1. Sopijapuolet ja sopimuksen kohde Alla mainitut sopijapuolet ovat tehneet salassapitoa koskevan sopimuksen tässä sopimuksessa sovituin ehdoin. 2.

Lisätiedot

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ.

Ennakkotyö on Toimittajan Tilaajalle tekemä, ennen Sopimuksen syntymistä, tehty työ. 1. SOVELTAMISALA Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen Palveluiden kauppaan. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. 2. MÄÄRITELMÄT Dokumentaatio

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

SOPIMUS RAPORTOINTIPALVELUN HANKINNASTA. Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas ) Osoite Y Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet

SOPIMUS RAPORTOINTIPALVELUN HANKINNASTA. Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas ) Osoite Y Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet Liite 2, Keskeiset sopimusehdot 796/02.08.00/2013 27.02.2013 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt: SOPIMUS RAPORTOINTIPALVELUN HANKINNASTA Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas ) Osoite Y 0101263-6

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007)

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) 1 (5) Yleistä Tämän dokumentin numerointi noudattaa JIT 2007 -ehtojen numerointia ja viittaa näin ollen

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y ja. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot

Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y ja. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot 1 (8) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Sopijaosapuolet Sopimuksen yhteyshenkilöt: Sopimuksen kohde ja tavoitteet Sopimusta käyttävät konserniyhteisöt Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja

Lisätiedot

Toimittaja (Adoben sertifioitu jälleenmyyjä) Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Postiosoite: PL 1, ESPOON KAUPUNKI Y

Toimittaja (Adoben sertifioitu jälleenmyyjä) Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Postiosoite: PL 1, ESPOON KAUPUNKI Y TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 (11) 1. Sopijaosapuolet Toimittaja (Adoben sertifioitu jälleenmyyjä) ja 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt: Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Postiosoite: PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Toimittajan nimi (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111, ESPOON KAUPUNKI Y-tunnus

Toimittajan nimi (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111, ESPOON KAUPUNKI Y-tunnus TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 6 1 (21) 1 SOPIJAOSAPUOLET Toimittajan nimi (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111, 02070 ESPOON KAUPUNKI Y-tunnus 0101263-6 2 MÄÄRITELMÄT

Lisätiedot

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta.

Sopijapuoli tarkoittaa Oikotietä ja Asiakasta, joka on tehnyt Oikotien kanssa sopimuksen Palvelusta. OIKOTIE ASUNNOT OY YLEISET SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT Oikotien yleiset toimitusehdot koskevat Oikotie Asuntojen Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa Oikotie Asuntojen ja Asiakkaan

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1 (6)

HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1 (6) HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1 (6) SOPIMUS 2368/02.08.00/2013 VAIHTOLAVOJEN HANKINNASTA 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen yhteyshenkilöt: Espoon kaupunki Espoon kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 6400 Teirinsyrjä

Lisätiedot

4070/ /2012 ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN HANKINTA

4070/ /2012 ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (8) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN HANKINTA 1. Sopijaosapuolet Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus ja Espoon kaupunki jäljempänä Asiakas Osoite Y

Lisätiedot

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista.

Tilauksen kohteena olevan tuotteen ja/tai palvelun toimitus. Asiakkaan antamien tietojen nojalla laadittu ehdotus hankinnan ehdoista. Yleiset sopimusehdot 1 Määritelmät Nämä ovat DC Net Works Oy:n (jäljempänä Toimittaja) tuottamissa hankintapalveluissa käytetyt yleiset sopimusehdot. Sopimus syntyy Tilaajan ja Toimittajan välillä Tilaajan

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 5. Erityisehtoja laitehankinnoista

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 5. Erityisehtoja laitehankinnoista JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 5. Erityisehtoja laitehankinnoista Versio: 0.6 / 15.1.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Soveltaminen... 2 2 Määritelmät...

Lisätiedot

Kauniaisten kaupunki Hammaslääkärityövoiman vuokraaminen 1 (9) PUITESOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRIVUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA KAUNIAISTEN KAUPUNGILLE

Kauniaisten kaupunki Hammaslääkärityövoiman vuokraaminen 1 (9) PUITESOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRIVUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA KAUNIAISTEN KAUPUNGILLE Kauniaisten kaupunki Hammaslääkärityövoiman vuokraaminen 1 (9) PUITESOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRIVUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA KAUNIAISTEN KAUPUNGILLE 1. SOPIJAOSAPUOLET 2. YHTEYSHENKILÖT XXX jäljempänä Palveluntuottaja

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Espoon kaupunki ja Kirkkonummen kunta tekevät omat saman sisältöiset sopimukset.

Espoon kaupunki ja Kirkkonummen kunta tekevät omat saman sisältöiset sopimukset. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 5 1 (9) Espoon kaupunki ja Kirkkonummen kunta tekevät omat saman sisältöiset sopimukset. Haavanhoito-, ensiapu-/ensihoitotarvikkeiden hankinta Espoon kaupungille Sopijaosapuolet Espoon

Lisätiedot

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA

SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 (6) SEMEL OY:N YLEISET EHDOT LAITTEIDEN, OHJELMISTOJEN JA PALVELUIDEN TOIMITUKSESTA 1 SOVELTAMISALA Näitä yleisiä ehtoja laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden toimituksesta ("Yleiset ehdot") sovelletaan

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja.

Sopimus koskee Nurmijärven kunnan kouluterveydenhuollon tarvitsemia optikon ja silmälääkärin suorittamia näöntutkimuspalveluja. SOPIMUS NÄÖNTUTKIMUSPALVELUN HANKINNASTA KOULUTERVEYDENHUOLTOON 1. Sopijaosapuolet Tilaaja: Nurmijärven kunta Keskustie 2 B/PL 37 01901 Nurmijärvi Y-tunnus: 9014643-2 Yhteyshenkilöt: Sopimusasiat: hankintajohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki (jäljempänä Kaupunki) PL ESPOON KAUPUNKI Y

Espoon kaupunki (jäljempänä Kaupunki) PL ESPOON KAUPUNKI Y TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 4 1/7 SOPIJAOSAPUOLET Yritys Oy (jäljempänä Toimittaja) osoite Y -tunnus ja Espoon kaupunki (jäljempänä Kaupunki) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6 Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus

Lisätiedot

Valokuvauspalveluiden hankinta

Valokuvauspalveluiden hankinta KESKEISET SOPIMUSEHDOT 1/8 Valokuvauspalveluiden hankinta Sopijaosapuolet Yritys Oy, jäljempänä Toimittaja osoite Y -tunnus ja Espoon kaupunki PL 640 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6 Sopimuksen yhteyshenkilöt:

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA PUITETARJOUSPYYNTÖ/Liite 5. Keskeiset sopimusehdot KYRKSLÄTTS KOMMUN 627/531/2010

KIRKKONUMMEN KUNTA PUITETARJOUSPYYNTÖ/Liite 5. Keskeiset sopimusehdot KYRKSLÄTTS KOMMUN 627/531/2010 SOPIJAOSAPUOLET jäljempänä Asiakas PL 20 024001 Kirkkonummi Y-tunnus: ja XXX jäljempänä Palveluntuottaja Y-tunnus SOPIMUKSEN KOHDE Sopimuksen yhteyshenkilöt Asiakkaan yhteyshenkilö: puh Palveluntuottajan

Lisätiedot

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Medbit Oy 1 SOPIMUS IT- PALVELUSTA SOPIMUS NRO: MEDBIT-12-2014 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Raision sosiaali- ja terveyskeskus Y- tunnus: 0204428-5 Osoite: PL 100, 20201 RAISIO Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA

SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA Liite 3 Sopimusmalli SOPIMUS JUUPAJOEN ROTKON POLUSTON KUNNOSTUSSUUNNITELMAN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Juupajoen kunta (jäljempänä myös Tilaaja ) Y-tunnus: Osoite: Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Hankintasopimusluonnos Liite1

Helsingin kaupunki Hankintasopimusluonnos Liite1 xx.xx.20xx 1 1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) PL 6000 00099 Helsingin kaupunki Y-tunnus 0201256-6 Palveluntuottaja Yrityksen nimi Osoite: xxxx Y-tunnus 2 Yhteyshenkilöt Tilaaja: Sopimusasiat:

Lisätiedot

Puitesopimus - Saimaan talous ja tieto

Puitesopimus - Saimaan talous ja tieto Kaupunginhallitus 28.5.2018 Liite 1 209 - Saimaan talous ja tieto Oy:n toimittamista asiantuntija-, projekti- ja jatkuvista palveluista Mikkelin kaupunki 20.6.2018 Asiakas: Mikkelin kaupunki Sivu 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1

Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 SOPIMUS TEKSTIILIVUOKRAUSPALVELUN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä Tilaaja ) PL 114 03101 Nummela Y-tunnus: 2187280-1 Palveluntuottaja: nn

Lisätiedot

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta.

Asiakas tarkoittaa KT Sales & Solutions Oy:n tuotteen/palvelun hankkinutta sopimusosapuolta. 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT 26.8.2015 1. Määritelmät ja soveltaminen KT Sales & Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot koskevat KT Sales & Solutions Oy:n Asiakkaalle myymiä Palveluja ja ovat osa KT Sales & Solutions

Lisätiedot

LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA 2.6.2016 21:59

LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA 2.6.2016 21:59 LUONNOS LIIKETOIMINNAN KAUPPAKIRJA LUONNOS 2 (10) 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Luovutettava liiketoiminta... 3 3.1 Luovutettava liiketoiminta... 3 3.2 Käyttöomaisuus...4 3.3

Lisätiedot

Espoon kaupunki Asiakas Osoite Y ja. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö: Toimittajan yhteyshenkilö:

Espoon kaupunki Asiakas Osoite Y ja. Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus. Asiakkaan yhteyshenkilö: Toimittajan yhteyshenkilö: TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 3 1 Sopijaosapuolet Sopimuksen yhteyshenkilöt: Espoon kaupunki Asiakas Osoite Y 0101263-6 ja Yritys jäljempänä Toimittaja Osoite Y-tunnus Asiakkaan yhteyshenkilö: Toimittajan yhteyshenkilö:

Lisätiedot

TÄMÄ KONSULTOINTISOPIMUS liitteineen ("Sopimus") on tehty seuraavien osapuolten välillä:

TÄMÄ KONSULTOINTISOPIMUS liitteineen (Sopimus) on tehty seuraavien osapuolten välillä: TÄMÄ KONSULTOINTISOPIMUS liitteineen ("Sopimus") on tehty seuraavien osapuolten välillä: (1) Ranuan kunta (y-tunnus 0191974-8), Aapiskuja 6 B, 97700 Ranua ("Tilaaja"); ja (2) [ ] (y-tunnus [ ]), [LISÄÄ

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa

Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa Skanskan vakiosopimusehdot materiaalihankinnassa 1.9.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 1.1 Ehtojen tulkinta... 2 1.2 Tarjous... 2 1.3 Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys... 2 2. MYYJÄN

Lisätiedot

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p.

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie 27 B, 60800 ILMAJOKI. Hankinta- ja taloussuunnittelija, p. LIITE 2 SOPIMUS SOPIMUS HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA VIIKONLOPPU- JA ARKIPYHÄILTOIHIN 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (jäljempänä Tilaaja ) Könnintie

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA TILAAJAN SOVELLUSHANKINNOISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista noudatetaan

Lisätiedot

Vain koulutuskäyttöön - Only for teaching IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN

Vain koulutuskäyttöön - Only for teaching IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN IT2010 EAP ERITYISEHTOJA KONSULTOINTI- JA MUISTA ASIANTUNTIJAPALVELUISTA 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä erityisehtoja sovelletaan konsultointi- ja muihin asiantuntijapalveluihin (jäljempänä yhdessä asiantuntijapalvelu)

Lisätiedot

Yritys Oy (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL ESPOON KAUPUNKI Y

Yritys Oy (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus. Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL ESPOON KAUPUNKI Y 1 /9 1. SOPIJAOSAPUOLET 2. SOPIMUKSEN KOHDE 3. SOPIJAOSAPUOLTEN VASTUUT Yritys Oy (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus ja Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111 02070 ESPOON KAUPUNKI Y 0101263-6

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4

Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 KESKEISET SOPIMUSEHDOT sivu 1 (7) XX.XX.XXXX 1 Polttopuiden hankinta Sopijaosapuolet Nokian kaupunki, perusturvakeskus Harjukatu 21 37100 Nokia Puhelinvaihde (03) 5652 0000 Y-tunnus: 0205717-4 ja Yritys

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet

SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA. Molemmat Tilaaja ja Toimittaja jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet LIITE 7: Sopimusluonnos 0(5) SOPIMUSLUONNOS: PUHDISTAMOLIETTEEN KUIVAUKSEN LAITEHANKINTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Toimittaja:

Lisätiedot

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä

xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus Nimi,osoite, y-tunnus, tehtävä Nimi, osoite, y-tunnus, tehtävä 1 SOPIMUSLUONNOS, AULAPALVELUT 1.1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Ympäristökeskus PL 500, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Käyntiosoite: Viikinkaari 2 a, 00790 Helsinki Y-tunnus: 0201256-6

Lisätiedot

Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111, Espoon kaupunki Y-tunnus Toimittajan nimi (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus

Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111, Espoon kaupunki Y-tunnus Toimittajan nimi (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 6 1 (17) 1 SOPIJAOSAPUOLET Espoon kaupunki (jäljempänä Asiakas) PL 111, 02070 Espoon kaupunki Y-tunnus 0101263-6 ja Toimittajan nimi (jäljempänä Toimittaja) Osoite Y-tunnus 2 MÄÄRITELMÄT

Lisätiedot

SASTAMALAN RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT OY

SASTAMALAN RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT OY Palvelusopimus SASTAMALAN RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT OY Hoitokatu 6 A, PL 23, 38200 Sastamala, www.servi.fi etunimi.sukunimi@servi.fi, Y-tunnus: 2414170-5 Sisällys 1. Sopijapuolet... 3 2. Määritelmät...

Lisätiedot

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä

Palvelusopimus. joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään. liittymisestä Palvelusopimus joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmään liittymisestä LUONNOS 05032015 Toimittaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy Y- tunnus 2560184-9 Bertel Jungin aukio 5 02600 ESPOO Toimittajan

Lisätiedot

Espoon kaupunki ja Kirkkonummen kunta tekevät omat saman sisältöiset sopimukset. Sairaanhoidollisten päivittäistuotteiden hankinta Espoon kaupungille

Espoon kaupunki ja Kirkkonummen kunta tekevät omat saman sisältöiset sopimukset. Sairaanhoidollisten päivittäistuotteiden hankinta Espoon kaupungille TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 6 1 (9) Espoon kaupunki ja Kirkkonummen kunta tekevät omat saman sisältöiset sopimukset. Sairaanhoidollisten päivittäistuotteiden hankinta Espoon kaupungille Sopijaosapuolet Sopimuksen

Lisätiedot

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk SalesBooster Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista SalesBooster - Mikä se on? Palvelu, joka Nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista kiteyttämällä asiakaslupauksen helpommin ostettavaksi ja myytäväksi tuotteeksi

Lisätiedot

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere

Asiakassopimus. 8. syyskuuta 2003. TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä TREX) Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere Asiakassopimus 8. syyskuuta 2003 1 Sopimuksen osapuolet TREX Tampere Region Exchange Oy (jäljempänä "TREX") Y-tunnus: 1780867-1 Hermiankatu 6 A 33720 Tampere (jäljempänä "Asiakas") Y-tunnus: osoite: 2

Lisätiedot

Espoon kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys (jäljempänä Palveluntuottaja ) Osoite Y-tunnus

Espoon kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Osoite Y-tunnus 0101263-6. Yritys (jäljempänä Palveluntuottaja ) Osoite Y-tunnus Tarjouspyyntö / Liite 5 1 (13) SOPIMUS PÄIVÄHOITOPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Sopijaosapuolet Espoon kaupunki (jäljempänä Tilaaja ) Osoite Y-tunnus 0101263-6 ja Sopimuksen yhteyshenkilöt: Sovellettavat yleiset

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012

SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) 1.11.2012 Dnro KULTTUURI 5665/2012 SOPIMUSLUONNOS LIITE 3 1(6) Oulun kaupunki/ Palveluntuottaja Oy Pohjoissuomalaisten kirjastojen kirjastoaineiston kuljetuspalvelun hankinta ajalle 1.1.2013-31.12.2014 ja mahdollisena optiona ajalle 1.1.2015-31.12.2015

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN VARASTOPALVELUJEN TUOTANTOA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN VARASTOPALVELUJEN TUOTANTOA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS LUONNOS 141117 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN VARASTOPALVELUJEN TUOTANTOA KOSKEVA YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 Johdanto 1.1 Sopijapuolet Helsingin kaupunki Y-tunnus: 0201256-6 Osoite: PL 1, 00099 HELSINGIN

Lisätiedot

LIITE 4 Osaamisen kehittämisalustan toimittamista ja ylläpitopalvelua koskevat keskeiset sopimusehdot

LIITE 4 Osaamisen kehittämisalustan toimittamista ja ylläpitopalvelua koskevat keskeiset sopimusehdot LIITE 4 Osaamisen kehittämisalustan toimittamista ja ylläpitopalvelua koskevat keskeiset sopimusehdot 1. SOPIJAPUOLET... 2 2. SOPIMUSASIAKIRJAT... 2 3. SOPIMUKSEN KOHDE... 3 4. SOPIMUSHINNAT... 3 5. OSAAMISEN

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

LUONNOS Sopimus 3D-kaupunkimallin datan toimittamisesta

LUONNOS Sopimus 3D-kaupunkimallin datan toimittamisesta SOPIMUSLUONNOS, liite 3 1/7 LUONNOS Sopimus 3D-kaupunkimallin datan toimittamisesta 1. Sopijapuolet Tilaaja Imatran kaupunki 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra Sopimusyhdyshenkilö Etunimi Sukunimi Yhteystiedot

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot