Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tampereen liikenteen tilannekuva. Puitesopimus LUONNOS"

Transkriptio

1 Tampereen liikenteen tilannekuva Puitesopimus LUONNOS

2 1 Sisällys 1 Sopijapuolet Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskausi Sopimuksen irtisanominen Asiakirjojen noudattamisjärjestys Hinnat, palkkiot ja muut veloitukset Laskutus ja maksuehto Organisointi ja toteutus Toimittajan resurssit Sopijapuolten keskeiset velvoitteet Alihankkijoiden käyttö Salassapito, tietoturva ja tietosuoja Vakuutus Oikeudet Purkuperuste Sopimuksen siirto Sopimuksen muutokset Muut ehdot Oikeuspaikka Sopimuksessa sovellettava lainsäädäntö Allekirjoitukset... 8

3 2 1 Sopijapuolet Tilaaja: Tampereen kaupunki Y-tunnus: Postiosoite: Tilaajan yhteyshenkilö: Toimittaja: Y-tunnus: Osoite: Toimittajan yhteyshenkilö: Yhteyshenkilöiden tehtävänä on seurata ja valvoa sopimuksen toteutumista ja tiedottaa siitä oman organisaationsa sisällä ja toiselle sopijapuolelle. Yhteyshenkilön vaihtumisesta on heti ilmoitettava toisen sopijapuolen yhteyshenkilölle. Tilaajan yhteyshenkilön vaihtumisessa ei ole kyse varsinaisesta sopimuksen muutoksesta. 2 Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde Tällä Sopimuksella sovitaan Tampereen liikenteen reaaliaikaista tilannekuvaa edistävän T&K-palvelun hankkimisesta. Sopimus käsittää kaksi vaihetta: 1. Palvelukonseptin prototyyppi 2. Pilotointi/käytäjä- ja yhteensopivuustestaus Sopimuksen vaiheen 2 toteuttamisesta Tilaaja tekee päätöksen vasta vaiheen 1 tulosten arvioinnin jälkeen.

4 3 3 Sopimuksen voimaantulo ja sopimuskausi Tämä Sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Tämä Sopimus on voimassa vaiheen 2 päättymisen asti. Liitteenä olevan projektisuunnitelman mukaisesti vaihe 2 päättyy xx.xx.20xx. Tilaaja voi kuitenkin purkaa yksipuolisesti Sopimuksen vaiheen 1 tulosten arvioinnin jälkeen. 4 Sopimuksen irtisanominen Tämä Sopimus voidaan perustellusti irtisanoa seuraavissa tilanteissa: (a) ei-rikkoneen sopijapuolen toimesta välittömästi ilmoittamalla asiasta kirjallisella ilmoituksella toiselle sopijapuolelle, mikäli toinen sopijapuoli on rikkonut mitä tahansa tämän sopimuksen keskeistä velvoitettaan ja mikäli rikkonut sopijapuoli ei ole korjannut rikkomustaan 30 päivässä ilmoituksen saamisesta silloin, kun rikkominen on korjattavissa. (b) välittömästi kumman tahansa sopijapuolen toimesta ilmoittamalla asiasta kirjallisella ilmoituksella toiselle sopijapuolelle, mikäli on tehty päätös tai annettu määräys toisen sopijapuolen asettamisesta konkurssiin, selvitystilaan, tai velkasaneeraukseen tai toinen sopijapuoli muuten tulee maksukyvyttömäksi; (c) välittömästi kumman tahansa osapuolen toimesta ilmoittamalla asiasta kirjallisella ilmoituksella toiselle osapuolelle, mikäli toinen osapuoli lopettaa liiketoimintansa; (d) Tilaajan toimesta sopimuskaudella kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla palveluiden uudelleenkilpailuttamisen yhteydessä tai muusta perustellusta syystä; tai (e) välittömästi Tilaajan toimesta ilmoittamalla asiasta kirjallisella ilmoituksella Toimittajalle, mikäli Toimittajan omistussuhteissa tapahtuu muutos, jota Tilaaja perustelluista ja asiallisista syistä vastustaa. 5 Asiakirjojen noudattamisjärjestys Jos tämän Sopimuksen ja siinä mainittujen muiden asiakirjojen sisällöt ovat keskenään ristiriidassa, on asiakirjojen noudattamisjärjestys seuraava: 1. Sopimus 2. Tarjouspyyntö liitteineen 3. Tarjous liitteineen.

5 4 6 Hinnat, palkkiot ja muut veloitukset Arvonlisäverottomat hinnat Vaihe 1: Vaihe 2: Tuotteen tai palvelun hinta sisältää kaikki kustannukset, kuten lisenssit, matka- ja majoituskustannukset, päivärahat ja ylityökorvaukset eikä niitä veloiteta erikseen. Toimittaja ei myöskään ole oikeutettu veloittamaan korvausta matka-ajasta. 7 Laskutus ja maksuehto Toimittaja voi laskuttaa vaiheen 1 hinnan tämän Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Toimittaja laskuttaa vaiheen 2 hinnan kahdessa osassa: - 50% vaiheen 2 hinnasta, kun vaihe 2 on sovittu Tilaajan kanssa aloitettavaksi. - 50% vaiheen 2 hinnasta, kun Tilaaja on hyväksynyt vaiheen 2 tulokset. Maksuehto on 21 päivää netto. Viivästyskorko on enintään korkolain 4 :n 1 mom. mukainen. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä. 8 Organisointi ja toteutus Toimittaja asettaa Sopimuksesta vastaavan henkilön, jonka tehtävänä on seurata ja valvoa Sopimuksen toteutumista ja tiedottaa oman organisaationsa sisällä ja toiselle sopijapuolelle Sopimuksen toteutumiseen liittyvistä asioista sekä nimetä tarvittavat henkilöresurssit. Toimittaja tekee Sopimukseen kuuluvat työt Toimittajan työmenetelmiä käyttäen. 9 Toimittajan resurssit Toimittaja varmistaa, että toimituksessa on riittävästi henkilöstöä. Toimittaja ei vaihda nimettyä avainhenkilöä ilman Tilaajan lupaa muusta kuin Toimittajasta riippumattomasta syystä. Tilaaja ei voi evätä lupaa vaihtoon ilman perusteltua syytä. Toimittaja ilmoittaa avainhenkilön vaihtamisesta Tilaajalle aina kirjallisesti etukäteen ja hankkii korvattavan henkilön tilalle viivytyksettä uuden henkilön. Uuden henkilön on oltava kokemukseltaan ja osaamiseltaan vähintään saman tasoinen kuin korvattava henkilö.

6 5 Sopijapuolten keskeiset velvoitteet Tilaaja: - asettaa järjestelmän toimittamista varten Toimittajan käytettäväksi vaadittavat tiedot Toimittaja: - ei hyödynnä Tilaajan luovuttamia tietoja muuhun tarkoitukseen - on työntekijöiden työnantaja ja vastaa kaikista työnantajalle kuuluvista velvoitteista työntekijään nähden - vastaa työntekijöiden työnantajana henkilöstönsä palvelussuhteen ehdoista, työsopimuksen solmimisesta sekä palvelussuhteen ehtoihin perehdyttämisestä - vastaa työntekijöidensä palkoista, lakisääteisistä vakuutuksista ja kaikkien lakisääteisten työnantajamaksujen suorittamisesta loma- ja matkakorvaukset mukaan lukien - vastaa siitä, että työntekijä sitoutuu noudattamaan annettuja työohjeita ja laatuvaatimuksia - henkilökuntansa puolesta Tilaajalle aiheutetuista vahingoista 10 Alihankkijoiden käyttö Mikäli Toimittaja käyttää alihankkijoita, vastaa Toimittaja alihankkijoidensa työstä ja lopputuloksen laadusta kuin omastaan. Toimittaja vastaa myös siitä, että alihankkija noudattaa omalta osaltaan Toimittajalle asetettuja velvoitteita. Toimittajan on ilmoitettava Tilaajalle käyttämänsä alihankkijat. Tilaaja voi perustellusta syystä kieltää Toimittajaa käyttämästä tiettyä alihankkijaa. 11 Salassapito, tietoturva ja tietosuoja Salassapito, tietoturva ja tietosuoja on kuvattu Julkisen hallinnon IT hankintojen sopimusehtojen yleisten sopimusehtojen (JIT2007 Yleiset ehdot) kohdissa 26 ja 27. Sen lisäksi sopijapuolet ovat sopineet, että Toimittaja noudattaa soveltuvin osin valtiovarainministeriön dokumenttia Ohje tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetun asetuksen täytäntöönpanosta (VAHTI 2/2010)

7 6 12 Vakuutus Toimittajalla on vastuuvakuutus, joka kattaa tässä työssä Tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai tämän omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Toimittaja huolehtii myös muiden alalla tavanomaisten vakuutusten voimassapitämisestä. Toimittaja vastaa edustamiensa tuotteiden tuotevastuuvakuutuksista. Toimittaja huolehtii lisäksi oman henkilökuntansa ja omaisuutensa lakisääteisistä työnantajavelvollisuuksista. Toimittaja on myös vastuussa siitä, että sen mahdollisesti käyttämillä alihankkijoilla on kunnossa vastaavat asiat. 13 Oikeudet Toimittaja saa omistusoikeudet tämän Sopimuksen mukaisten palvelujen kehitystyön immateriaalisiin tuloksiin niiden kaupallista hyödyntämistä varten. Tilaajalla on rajoittamaton käyttöoikeus tämän puitesopimuksen mukaisten palvelujen kehitystyön immateriaalisiin tuloksiin. Tilaaja voi hyödyntää kehitystyön tuloksia esimerkiksi erillisessä hankintaprosessissa, jossa Tilaaja hankkii kaupallisia palveluja. Omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet Tilaajan aineistoon kuuluvat yksinoikeudella Tilaajalle. Toimittajalla on oikeus käyttää Tilaajan aineistoa ainoastaan tämän sopimuksen mukaisesti toimittaakseen palveluja Tilaajalle Tilaajan ohjeistuksen mukaisesti. 14 Purkuperuste Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus Toimittajan verojen tai lakisääteisten sosiaalivakuutusmaksujen laiminlyönnin vuoksi, ellei laiminlyöntiä voida pitää vähäisenä tai ellei Toimittaja ole toimittanut viranomaisen hyväksymää maksusuunnitelmaa. Jos Toimittaja joutuu saneerausmenettelyyn, konkurssiin, selvitystilaan tai muutoin sellaisiin taloudellisiin vaikeuksiin niin, että on syytä olettaa sopimusvelvoitteiden täyttämisen vaarantuvan tai Toimittaja poistetaan ennakkoperintärekisteristä, Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus välittömin vaikutuksin kokonaan tai määrätyiltä osin ilmoittamalla siitä kirjallisesti Toimittajalle.

8 7 15 Sopimuksen siirto Sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toiselta sopijapuolelta etukäteen saatua kirjallista lupaa. Sopijapuolen mahdollinen sulautuminen kolmannen osapuolen kanssa ei vaikuta sopimuksen voimassaoloon tai ehtoihin. Sopijapuolia koskeva osakeyhtiölain mukainen jakautuminen ei vaikuta sopimuksen voimassaoloon, vaan sopimus siirtyy sellaisenaan uuden yhtiön vastattavaksi. Tilaajalla on kuitenkin jakautumisen yhteydessä halutessaan oikeus irtisanoa sopimus neljän (4) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Sopijapuolet sitoutuvat tiedottamaan toiselle sopijapuolelle hyvissä ajoin mahdollisista sulautumis- ja jakautumissuunnitelmistaan. 16 Sopimuksen muutokset Sopimusosapuolet voivat muuttaa tätä sopimusta kirjallisesti, muut muutokset ovat mitättömiä. Muutokset tulevat voimaan, kun molemmat sopimusosapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja allekirjoittaneet sopimusosapuolten toimivaltaisten edustajien toimesta. 17 Muut ehdot Tilaaja voi käyttää kolmansia osapuolia järjestelmien toteutuksessa Tilaajalle kuuluvissa tehtävissä ja käyttöönotossa. 18 Oikeuspaikka Mahdolliset sopimuserimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli neuvottelut eivät johda sopijapuolia tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Pirkanmaan käräjäoikeudessa. 19 Sopimuksessa sovellettava lainsäädäntö Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

9 8 20 Allekirjoitukset Tätä sopimusta on tehty kaksi samansanaista kappaletta, yksi (1) Tilaajalle ja yksi (1) Toimittajalle. LIITTEET Projektisuunnitelma