LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA"

Transkriptio

1 LIITE 3: SOPIMUSLUONNOS KARTTAPOHJAISEN ARKKITEHTUURIHAKUPALVELUN TOTEUTUKSEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Palveluntuottaja: (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: Palveluntuottajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Molemmat jäljempänä myös Osapuoli tai Osapuolet 2. SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT Siltä osin kuin tässä Sopimuksessa tai liitteissä ei nimenomaisesti ole toisin sovittu, Sopimukseen sovelletaan seuraavia Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehtoja (JIT 2007): - JIT Yleiset ehdot - JIT Sovellukset 3. MÄÄRITELMÄT JIT Yleiset ehdot kohdan 2 lisäksi Sopimuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä: Palvelunkuvaus tarkoittaa tässä Sopimuksessa määriteltyä palvelunkuvausliitettä, jossa on kuvattu Palvelun sisältö, sovittu laatutaso, laatutason mittaus/seurantavat ja palvelunsuorittajat sekä tarvittaessa Palvelun käyttäjät, Palvelun suorittamisaikataulu ja suorituspaikka. Palvelunkuvauksessa on kuvattu myös Palvelun lopputulos. Hintaliite tarkoittaa tämän Sopimuksen mukaista hintaliitettä. Sopimus tarkoittaa tätä Palvelusopimusta. Palvelu tarkoittaa tässä Sopimuksessa ja Palvelunkuvauksessa yksilöityä Palvelua. Hakupalvelu tarkoittaa tässä Sopimuksessa ja Palvelunkuvauksessa yksilöidyn Palvelun lopputuloksena syntyvää karttapohjaista arkkitehtuurihakupalvelua ja siihen sisältyvää tietokantaratkaisua. Hakupalvelu on JIT Sovellukset -ehdoissa määritetty Tilaajan sovellus. Tilaajan aineisto tarkoittaa Palvelun toimituksen yhteydessä käytettäviä tai niihin sisältyviä Tilaajan asiakirjoja, kirjallisia tietoja, tietokantoja, ohjelmistoja, kokemuksia ja käytäntöjä sekä muuta aineistoa niiden muodosta riippumatta, joka on luovutettu Palveluntuottajalle Palvelun tuottamista varten tai jonka Palveluntuottaja on kehittänyt nimenomaisesti Tilaajaa varten. Tilaajan tiedot tarkoittaa kaikkea Tilaajan tietoja (niiden muodosta riippumatta), jotka Toimittaja on saanut Tilaajalta tietoonsa, haltuunsa tai luonut Palveluiden suorittamisen yhteydessä nimenomaisesti Tilaajaa varten. 4. SOPIMUKSEN KOHDE Sopimuksen kohteena on pp.kk.vvvv päivätyn tarjouspyynnön ja Palveluntuottajan pp.kk.vvvv päivätyn tarjouksen mukaisen karttapohjaisen arkkitehtuurihakupalvelun toteutuksen (jäljempänä Palvelun ) hankinta. Palvelu on kuvattu tarkemmin liitteessä Palvelukuvaus. Palvelun lopputuloksena syntyvästä karttapohjaisesta arkkitehtuurihakupalvelusta ja siihen sisältyvästä tietokantaratkaisusta käytetään jäljempänä termiä Hakupalvelu.

2 Hakupalvelu luovutetaan sen valmistuttua tilaajan osoittaman palveluntarjoajan palvelimelle ladattuna. Hakupalvelun luovutuksen jälkeen hakupalvelun omistus sekä vastuu hakupalvelun hallinnasta, ylläpidosta ja jatkokehityksestä siirtyy kokonaisuudessaan tilaajalle. 5. ALIHANKKIJAT Alihankintaan sovelletaan mitä JIT Yleisten ehtojen kohdassa 4 on sovittu. Sen lisäksi mitä JIT Yleisten ehtojen kohdassa 4 on sovittu, sovitaan että Palveluntuottajan tarjouksessaan ilmoittaman alihankkijan vaihtaminen sopimuskaudella on mahdollista ainoastaan tilaajan nimenomaisella suostumuksella. 6. PALVELUN SISÄLTÖ JA LAATU Palvelun sisältö ja laatu on tarkemmin kuvattu liitteessä Palvelunkuvaus. Sopimus ei sisällä määräostovelvoitetta eikä tuota Palveluntuottajalle yksinoikeutta myydä Palvelua Tilaajalle. Palvelu tulee tuottaa suomen kielellä (Tilaajan ja Palveluntuottajan välinen työkieli). Palvelun lopputuloksena syntyvä karttapohjainen hakupalvelu tulee tuottaa sekä suomen että englannin kielellä. Palveludokumentaation tulee olla suomenkielistä. Palvelu tuotetaan Palveluntuottajan tiloissa ja välineillä. Palvelun sisältöön ja laatuun sovelletaan muilta osin, mitä JIT Yleisten ehtojen kohdassa 5 on sovittu. 7. TOIMITUKSEN VAIHEET JA AIKATAULU Toimituksen vaiheistus ja aikataulut on kuvattu tämän sopimuksen liitteessä 3 Projektisuunnitelma. Jollei tilaajasta muuta johdu, palvelun kohteena olevan hakupalvelun tulee valmistua viimeistään mennessä. 8. TESTAUS JA TOIMITUKSEN HYVÄKSYMINEN Testaukseen ja toimituksen hyväksymiseen sovelletaan, mitä JIT Sovellukset ehtojen kohdassa 3 on sovittu. Testit ja testausmenettelyt on kuvattu tarkemmin liitteessä Palvelunkuvaus. 9. PALVELUN TUOTTAMISEEN OSALLISTUVA HENKILÖSTÖ Nimetyt vastuuhenkilöt Palveluntuottajan tulee käyttää Palvelun tuottamisessa tarjouksessaan nimeämiään vastuuhenkilöitä. Palveluntuottajalla ei ole oikeutta vaihtaa Palvelujen tuottamiseen nimettyjä henkilöitä ennen sopimuksen tekemistä tai kesken sopimuskauden ilman tilaajan suostumusta. Mikäli Palveluntuottaja vaihtaa vastuuhenkilöä ilman tilaajan suostumusta, on Palveluntuottaja velvollinen maksamaan Tilaajalle sopimussakkona summan, joka vastaa 30 % sopimuksen arvosta. Edellä mainittu ei estä sairaudesta, perhevapaasta tai henkilön irtisanoutumisesta johtuvia Palveluntuottajasta riippumattomia henkilövaihdoksia, mutta Palveluntuottajan on todennettava Tilaajalle em. itsestään riippumattomat syyt. Tällöin Palveluntuottajan tulee esittää tilalle vastaavan pätevyyden ja kokemuksen omaavaa vastuuhenkilöä. Uuden

3 vastuuhenkilön nimeäminen edellyttää Tilaajan hyväksyntää. Jos uuden vastuuhenkilön pätevyys ja kokemus eivät ole vähintään yhtä hyvät kuin alkuperäisellä henkilöllä, Palveluntuottaja on velvollinen maksamaan tilaajalle kertaluontoisena sopimussakkona summan, joka vastaa 20 % sopimuksen arvosta. Palveluntuottajalla on oman henkilöstönsä työnjohto- ja valvontavastuu ellei kyse ole henkilöstövuokrauksesta. Muilta osin sovelletaan, mitä JIT Sovellukset ehtojen kohdassa 5 on sovittu. 10. TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS Palveluntuottajalla on velvollisuus myötävaikuttaa siihen, että Tilaaja toimittaa riittävät tiedot, mm. esittämällä kysymyksiä ja toimittamalla Tilaajalle listan tarvittavista tiedoista. 11. IMMATERIAALIOIKEUDET Tekijänoikeus ja kaikki muut immateriaalioikeudet Palveluntuottajan Palvelun lopputuloksena luotuun Hakupalveluun ja sen lähdekoodiin sekä Palveluun liittyvään dokumentaatioon kuuluvat Tilaajalle pois lukien mahdollinen avoimen lähdekoodin lisenssillä lisensoitu ohjelmistokoodi (lisenssin tulee olla OSI:n määritelmän (http://www.opensource.org/docs/osd) mukainen) ja valmisohjelmistot. Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet siirtyvät, kun Hakupalvelu on luovutettu sen valmistuttua Tilaajan osoittaman palveluntarjoajan palvelimelle ladattuna. Omistus- ja kaikki Immateriaalioikeudet Tilaajan omiin palveluihin, laitteisiin, järjestelmiin, sovelluksiin ja muihin aineistoihin, kuten Tilaajan tietoihin, Tilaajan Hakupalveluun syöttämiin tietoihin ja Hakupalvelun tuottamiin tietoihin, kuuluvat Tilaajalle tai kolmansille osapuolille. Tämän kohdan 11 mukaiset Sopijapuolten oikeudet jäävät voimaan tämän Sopimuksen päättymisen jälkeenkin. 12. HINNAT Hintoihin ja hinnoitteluun ei sovelleta JIT Yleisiä eikä JIT Sovellukset ehtoja. Hinnat on esitetty hintaliitteellä. Hinnat ovat voimassa kiinteinä koko sopimuskauden ajan. Palvelun hinnat sisältävät kaikki Palvelun tuottamisesta Palveluntuottajalle aiheutuvat kulut, kuten henkilötyö-, kopiointi-, tulostus-, ja laitekulut sekä muut mahdolliset toimistokulut. Tilaaja ei korvaa mitään lisiä sovittujen hintojen lisäksi eikä matka- tai majoituskustannuksia. Mikäli Tilaaja poikkeuksellisesti korvaa matkakuluja, noudatetaan valtion matkustussääntöä. Matkakulujen korvaamisesta on aina sovittava Tilaajan kanssa ennen matkaa kirjallisesti. Sopimuksen hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. 13. MAKSUEHDOT Maksut maksetaan laskun perusteella. Lasku erääntyy maksettavaksi 30 päivän kuluttua laskun lähettämisestä. Laskutusosoite: Verkkolaskuosoite: Laskun viite: [Maksuaikataulusta sovitaan sopimusneuvotteluissa.]

4 Palvelua koskevat raportit, dokumentaatio ja laskuerittelyt tulee toimittaa Tilaajalle, siten kuin liitteessä 2 Palvelunkuvaus on määritelty. Sopimuksenmukainen raportointi on edellytys laskujen maksamiselle. Mikäli Palvelussa on sovittu kokonaishinta, hintaa ei saa ylittää ilman Tilaajan kirjallista suostumusta. Palvelun hinta sisältää matka- ja majoituskustannukset, päiväraha- ja kokouskustannukset sekä ylityökorvaukset eikä niitä veloiteta erikseen. Palveluntuottaja ei ole myöskään oikeutettu veloittamaan korvausta matka-ajasta. Muilta osin sovelletaan mitä JIT Yleisten ehtojen kohdassa 14 on sovittu. 14. SOPIMUSSAKKO JA VAHINGONKORVAUS Sopimussakkoon sovelletaan mitä JIT Yleisten ehtojen kohdissa 16 ja 18 on sovittu. Tilaajalla on oikeus vähentää sopimussakko Palveluntuottajalle maksettavista maksuista. Vahingonkorvaukseen sovelletaan mitä JIT Yleisten ehtojen kohdassa 21 on sovittu seuraavin lisäyksin: Välitön ja välillinen vahinko määritellään kauppalain 67 :ssä säädetyllä tavalla. 15. VAKUUTUKSET Palveluntuottajan on hankittava toimintaansa varten vastuuvakuutus, jonka tulee olla riittävä suhteessa Palvelun tuottamiseen liittyviin riskeihin ja Palvelusta maksettavaan korvaukseen. Vastuuvakuutuksen tulee olla voimassa koko sopimuskauden ajan. 16. SOPIMUSKAUSI Tämä Sopimus tulee voimaan allekirjoitushetkellä. Tämä Sopimus on voimassa määräaikaisena ja päättyy ilman eri irtisanomista kun Palveluntuottaja on suorittanut Palvelun sopimuksenmukaisesti, Tilaajan hyväksymällä tavalla. Jollei tilaajasta muuta johdu, palvelun kohteena olevan hakupalvelun tulee valmistua viimeistään mennessä. 17. SALASSAPITO Salassapitoon sovelletaan JIT Yleisten ehtojen kohtaa 26. Sen lisäksi mitä JIT Yleisten ehtojen 26 luvussa sovitaan, todetaan, että salassapitoa koskevia määräyksiä noudatetaan sopimuskauden päätyttyäkin. 18. SOPIMUKSEN IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN Sopimuksen irtisanomiseen sovelletaan mitä JIT Yleisten ehtojen kohdassa 23 on sovittu. Sopimuksen purkamiseen ja hinnanalennukseen sovelletaan mitä JIT Yleisten ehtojen kohdassa 22 on sovittu. Lisäksi sovitaan, että JIT Yleisten ehtojen kohdassa 23 mainittujen tilanteiden lisäksi Tilaajalla on vastaavin oikeuksin oikeus irtisanoa Sopimus, mikäli 1) Tilaajan toiminta päättyy, 2) Palvelu käy tarpeettomaksi. 19. SOPIMUKSEN SIIRTO

5 Tilaajalla on oikeus siirtää sopimus ja sopimukseen liittyvät oikeutensa ja velvollisuutensa toiselle yksikölle, jolle Tilaajan tehtävät siirtyvät, esimerkiksi yhtiöittämisen johdosta. Tilaaja ilmoittaa siirrosta Palveluntuottajalle etukäteen. Muunlainen sopimuksen siirto on sallittu vain kummankin sopijapuolen allekirjoittamalla sopimuksella. 20. SOPIMUKSEN LIITTEET JA ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan niitä seuraavassa järjestyksessä (pienempinumeroinen on ensisijainen): 1. Sopimus 2. Palvelukuvaus 3. Projektisuunnitelma 4. Hinnat 5. [Muut sopimusneuvotteluissa yksilöitävät liitteet] 6. Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista 7. Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) Yleiset sopimusehdot 21. ALLEKIRJOITUKSET JA SOPIMUSKAPPALEET Tätä Sopimusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin Osapuolelle. TILAAJA Kaupungissa pp.kk.vvvv PALVELUNTUOTTAJA Kaupungissa pp.kk.vvvv Nimi Asema/Nimike Nimi Asema/Nimike

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT)

SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS KOULUKULJETUKSEN HANKINNASTA (VAMMAISPALVELUT) 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

SOPIMUS TIETOHALLINTOPALVELUJEN HANKINNASTA

SOPIMUS TIETOHALLINTOPALVELUJEN HANKINNASTA SOPIMUS TIETOHALLINTOPALVELUJEN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Rantasalmen kunta (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: Kristiina Järvenpää Palveluntuottaja:

Lisätiedot

Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa: LIITE 5 SOPIMUSLUONNOS SOPIMUS HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Sipoon kunta, tarkastuslautakunta (jäljempänä Tilaaja ) Y-tunnus Osoite Tilaajan yhteyshenkilö

Lisätiedot

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA

SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA LIITE 5 SOPIMUS SOPIMUS ERIKOISLÄÄKÄRITYÖVOIMAN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: XX (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

SOPIMUS TERVEYSASEMAPÄIVYSTYPALVELUN HANKINNASTA

SOPIMUS TERVEYSASEMAPÄIVYSTYPALVELUN HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TERVEYSASEMAPÄIVYSTYPALVELUN HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) Palveluntuottaja: nn (jäljempänä palveluntuottaja

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS PUOLUE- JA VAALIRAHOITUSVALVONNAN TIETOJÄRJESTELMÄN JA SIIHEN LIITTYVÄN PALVELUN TOIMITTAMISESTA

SOPIMUSLUONNOS PUOLUE- JA VAALIRAHOITUSVALVONNAN TIETOJÄRJESTELMÄN JA SIIHEN LIITTYVÄN PALVELUN TOIMITTAMISESTA 1 SOPIMUSLUONNOS PUOLUE- JA VAALIRAHOITUSVALVONNAN TIETOJÄRJESTELMÄN JA SIIHEN LIITTYVÄN PALVELUN TOIMITTAMISESTA 1 SOPIJAPUOLET Tilaaja: Valtiontalouden tarkastusvirasto Y- tunnus: 0245456-7 Osoite: Antinkatu

Lisätiedot

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007)

SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) SEUTUKESKUS OY HÄME POIKKEAMAT JULKISEN HALLINNON IT-HANKINTOJEN YLEISIIN SOPIMUSEHTOIHIN (JIT 2007) 1 (5) Yleistä Tämän dokumentin numerointi noudattaa JIT 2007 -ehtojen numerointia ja viittaa näin ollen

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007)

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) Versio: 5.10.2012 Julkaistu: 8.10.2007 Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSLUONNOS

PALVELUSOPIMUSLUONNOS Nro xxx/xxx/2009 LIITE 2 PALVELUSOPIMUSLUONNOS 1 Osapuolet ja yhteyshenkilöt Asiakas Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö/ Rakennerahastopolitiikkaryhmä PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO Toimittaja

Lisätiedot

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy)

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY SOPIMUSLUONNOS 1/18 HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HANKINTASOPIMUS VENTTIILIT (Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala -vesihuoltolinjat) SOPIMUSOSAPUOLET HÄMEENLINNAN SEUDUN

Lisätiedot

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014

TILAAJA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Tarjouspyynnön liite 5A Sopimusluonnos LUOTTAMUKSELLINEN TILAAJA JA PALVELUNTUOTTAJA ERIKOSLÄÄKÄRIPALVELUJEN JA -TUTKIMUSTEN PALVELUSOPIMUS XX.XX.2014 Sivu 1/14 SISÄLLYS 1 SOPIJAPUOLET... 2 2 VASTUU- JA

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA

PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA PUITESOPIMUS YRITYKSEN VIESTINTÄ- JA VERKKOPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA Heinolan kaupunki 21.4.2015 S S k DNA Oy Vaihde: 044 kaspalve 0440 lu : 044 144 099 Hennalankatu 71 Vaihde: 044 0440 PL 153 15101 Lahti

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Sopimus jatkuvista palveluista

Sopimus jatkuvista palveluista Sopimus jatkuvista ja Istekki Oy:n välillä Toimittajan dokumentinhallintajärjestelmässä tämä sopimus on yksilöity tunnisteella: 201v/nn Versio: 0.6 2 (7) Versio Päivä Laatija(t)

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten, laitosten

Lisätiedot

HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7)

HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7) HANKINTASOPIMUSLUONNOS 1(7) Seudullinen hankintapalvelukeskus LIITE6 Nurmijärven kunta 15.4.2014 HANKINTASOPIMUS NURMIJÄRVEN KUNNAN TIETOLIIKENNEPALVELUISTA 1. SOPIJAPUOLET Nurmijärven kunta/hankintapalvelut,

Lisätiedot

HSYTarkltk 29.4.2013 LUONNOS Liite 4

HSYTarkltk 29.4.2013 LUONNOS Liite 4 1 (7) HSYTarkltk 29.4.2013 LUONNOS Liite 4 SOPIMUS HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN TILIKAUSIEN 2013 2016 JA OPTIONA TILIKAUSIEN 2017 JA 2018 TILINTARKASTUSPALVELUJEN SUORITTAMISESTA 1

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus

Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus Mikkelin matkojenyhdistelykeskusohjelmiston hankintasopimus 18.8.2014 1 Sisällys 1 Sopijapuolet... 3 2 Määritelmät... 3 3 Sopimuksen tausta ja tavoitteet... 6 4 Sopimuksen kohde... 6 5 Toimittajan velvollisuudet...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET

TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET LIITTEET LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohde Liite 2 Tarjoajaa koskevat soveltuvuusvaatimukset (tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä) Liite 3 Tarjousta ja palvelua koskevat vähimmäisvaatimukset

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen. OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön sisältyy edellytyksinä valinnalle tarjoajan

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot