MUUTOKSEN JOHTAMINEN JA JALKAUTTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUUTOKSEN JOHTAMINEN JA JALKAUTTAMINEN"

Transkriptio

1 MUUTOKSEN JOHTAMINEN JA JALKAUTTAMINEN

2 Sytykkeitä ja näkökulmia muutostilanteisiin Tavoitteena on - nostaa esiin / keskusteluun muutostilanteeseen liittyviä näkökulmia mahdollisimman monelta näkökulmalta - aktivoida ja haastaa osallistujat tutkiskelemaan muutoksiin liittyviä asioita sekä oman johtamisroolin että yleisesti organisaation ja henkilöstön ohjaamisen kannalta - lisätä ymmärrystä muutostilanteista ja antaa yhteistä kieltä käsitellä muutosta 2

3 Timo Huttunen Johtava konsultti FCG Finnish Consulting Group Perus osaamis- ja kokemusprofiili Toiminut n. 20 vuotta erilaisissa valmennus-, kehittämis-, tutkimus- ja konsultointitehtävissä (sekä kuntien ja muiden julkishallinnon organisaatioiden että yritysten kanssa) Johdon ja esimiestyön kehittäminen: Valmentanut eri tason esimiehiä mm. ratkaisukeskeisellä otteella kehittämään vastuualueensa toimintatapoja Toteuttanut (360) esimiespalautteita ja henkilökohtaisia fasilitointi -keskusteluja ja henkilökohtaista coachausta Kehittänyt johtoryhmien toimintaa Tiimien ja työyhteisöjen kehittäminen Prosessoinut tiimien ja työyhteisöjen kanssa niiden toimintatapoja, kehittänyt ryhmien vuorovaikutustaitoja ja konsultoinut ryhmiä mm. ongelmatilanteissa Valmentanut uusia tiimejä ja ryhmien esimiehiä tiimimäiseen toimintatapaan Muutoksen läpivienti Tukenut ja valmentanut johtoa, esimiehiä ja työyhteisöjä muutoshankkeissa Ohjannut muutoshankkeita ja muutoksen implementointia Tukenut ja sparrannut yksilöitä muutostilanteissa (muutokseen suhtautuminen, urakonsultointi jne) Mittaaminen ja tutkimukset Toteuttanut ilmapiiri- ja toimivuustutkimuksia (myös arvo-kartoituksia) sekä konsultoinut ja valmentanut johtoa ja työyhteisöjä niiden hyödyntämisessä ja organisaation kehittämisessä. Konsultoinut organisaatioita niiden liike-ideoitten määrittelyssä ja täsmentämisessä 3

4 Erilaisia muutostilanteita ja lähtökohtia YHTEISKUNNAN MUUTOS TOIMINTAMALLIN MUUTOS ORGANISAATIO MUUTOS TYÖPROSESSIEN MUUTOS TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS OHJAUSJÄRJESTELMÄN MUUTOS STRATEGIA MUUTOS JOHTAMISEN MUUTOS POLIITTISEN YMPÄRISTÖN MUUTOS RAKENNE MUUTOS TEKNISEN JÄRJESTELMÄN MUUTOS TOIMNTATAPA MUUTOS TYÖPROSESSIEN MUUTOS ASENNE- JA KÄYTTÄYTYMIS MUUTOS ORGANISAATION ULKOPUOLELLA TAPAHTUVA MUUTOS = mukana useita tahoja ORGANISAATION SISÄLLÄ TAPAHTUVA MUUTOS = voi vaikuttaa organisaation omilla toimenpiteillä? MUUTOSHANKE /-PROJEKTI JATKUVA MUUTOS 4

5 MUUTOKSIEN ELEMENTTEJÄ YHTEISKUNNALLINEN KEHITYS RESURSSIT raha työvoima ihmiset aika -Kiire - Työvoimapula - Poissaolot - Vaihtuvuus TYYPILLISIÄ ODOTUKSIA turvallisuus vaikutusmahdollisuudet itsenäisyys eteneminen - Osaamisen kehittyminen - Palkitseminen - Palkka Organisointi Työnjako Valtuudet, vastuut Ohjaus, päätöksenteko TOIMIALA / ORGANISAATIO Toimintamallit, rakenteet Strategiat Ohjausjärjestelmät Arvot TYÖPROSESSI Työvälineet Työhön liittyvät resurssit TYÖYHTEISÖ Johtaminen Esimiestyö TYÖTEHTÄVÄ Mikä motioi työssä? Mihin sitoudun? Mikä lisää / vähentää sitä? Tarpeet, odotukset, vaateet (työltä, työpaikalta ) Koulutus, työkokemus Persoonallisuus, toimintatavat arvostukset Ilmapiiri, henki Luottamus, kunnioitus Tasa-arvoisuus Vuorovaikutus, yhteistyö ASIAKAS Työn kuva Työn kehittyminen Osaamisen kehittäminen -> (syventäminen, laajentaminen) Urakehitys YKSILÖN / TYÖNTEKIJÄN LÄHTÖKOHDAT PERUSKYSYMYKSIÄ: MISSÄ MUUTOKSIA TAPAHTUU? MISSÄ PITÄISI TAPAHTUA? MILLAISET ASIAT VIEVÄT MUUTOKSIA ETEENPÄIN? MITKÄ VAIKEUTTAVAT NIITÄ? MIHIN ASIOIHIN VOIDAAN AKTIIVISESTI VAIKUTTAA? MIHIN EI? KETKÄ NIIHIN VOIVAT VAIKUTTAA? (Jory, esimies, työyhteisö, yksilö) MILLAISIN KEINOIN VOIDAAN VAIKUTTAA? Päätöksillä, linjauksilla? Yhteisyöllä? Kehittämällä? Valmentamalla? jne

6 MUUTOS? MUUTTUMINEN? UUDISTAMINEN, UUDISTUMINEN? KEHITTÄMINEN, KEHITTYMINEN? Muutoksen kokonaisuus - Mistä muutoksessa on kysymys? Millainen muutostilanne? - Muutoksen hallinta, kokonaisohjaus ja johtaminen Muutos ja minä - Muutokseen asennoituminen ja suhtautuminen - Mitä yksilö voi tehdä muutostilanteessa? Muutos ja me - Miten me voimme yhdessä viedä muutosta tarkoituksenmukaiseen suuntaan? - Työyhteisöjen ja tiimien näkökulmat ja työkalut muutostilanteissa Muutos ja esimiestyö - Esimiesten rooli ja tehtävät muutoksessa - Työkalut ja eväät viedä muutosta haluttuun suuntaan 6

7 MUUTOKSESSA ON AINA EPÄVARMUUTTA EPÄVARMUUS EPÄTIETOISUUS EPÄJATKUVUUS AVOIMET KYSYMYKSET TIETOISUUS VARMUUS TURVALLISUUS ENNUSTETTAVUUS JATKUVUUS PYSYVYYS VASTAUKSET Miten eri osapuolet voivat hallita epävarmuutta? - Myöntää ja hyväksyä epävarmuuden olemassaolon? - Sietää epävarmuutta? - Poistaa epävarmuutta mahdollisimman paljon? - Lisätä hallittavuutta? 7

8 MISSA VAIHEESSA MUUTOS ON MENOSSA? KEITÄ JA MITEN PITÄÄ TUKEA? MUUTOKSEN TAUSTAT JA TARPEET PÄÄTÖS / RATKAISU/ TOTEAMINEN MUUTOKSESTA REAKTIOT/ SUHTATUMINEN MUUTOKSEEN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN o Mitkä asiat muutoksessa on lukittu? ; niihin ei voi enää vaikuttaa o Mitkä muutoksen elementit on vielä auki? o Mihin asioihin toivot henkilöstön fokusoituvan? o Mihin asioihin halutaan erityisesti lisä-ideoita? o Mitä vanhaa ja vakiintunutta säilyy? -> MILLAISIIN NÄKÖKULMIIN TUKEA? MITEN? o Päätöksentekoa, viestintää, valmennusta, sparrausta? 8

9 NYKYINEN EPÄVIRALLINEN MUUTOSVAIHE VIRALLINEN MUUTOSVAIHE UUSI ALUSTAVA UUSI LOPULLINEN Substanssi -> Suhtautuminen -> Milloin esimies kuulee / saa olla mukana muutoshankkeessa? Milloin saa ja pitää kertoa omalle vastuualueelle? Mistä asioista saa ja pitää kertoa? Millä hengellä? Mitä saa ja pitää työstää konkreettisemmin? 9

10 TYÖYHTEISÖN / YKSIKÖN MUUTOKSEN NÄKÖKULMIA: Mitä vanhasta pitää säilyttää? Miksi? Miten rakentaa uutta? Mitkä ovat oleellisimmat elementit? KOKO ORGANISAATIO - Strategia, arvot, resurssit - Muut tiimit PERUSTAT - Asiakkaat - Suoritteet - Prosessit TYÖNJAKO - Vastuut -Työnkuvat -Työvälineet - Osaaminen TIEDONKULKU - Tavat ja menetelmät - Palaverit OHJAUS - Esimiestyö - Päätöksenteko -Pelisäännöt TEHO SUJU- VUUS HYVIN- VOINTI Erilaiset tilanteet ja painopisteet VUOROVAIKUTUSTAPA - Avoimuus, auttaminen, huomiointi - Palautteenanto LUOTTAMUS - Arvostus - Tasapuolisuus - Oikeudenmukaisuus ERILAISUUS - Tempo, rytmi - Ihmis-/asiakeskeisyys - Systemaattisuus / -joustavuus JOHTAJUUS - Ohjautuminen - Aktiivisuus, aloitteellisuus - Innostaminen - Alaistaidot YKSILÖLLISET ELEMENTIT - Roolit - Sitoutuminen - Toimintatavat - Asenteet - Fiilikset - Persoonallisuus 10

11 Missä ja miten muutosta työstetään? 11 KEHITTÄMIS- / TUKITOIMENPITEET ARJEN AREENAT & FOORUMIT Taustoittavat ja valmistelevat - Dokumentit, selvitykset,haastattelut - Suunnitteluryhmät, ohjausryhmät, workshopit - Suunnitelmat Valmennukselliset -Luennot, tietoiskut -> tietoa -Työyhteisötilaisuudet -> ymmärrys, odotukset -Valmennukset -> näkemys, syventäminen -Workshopit, työpajat- > kokeilu, käytäntö (Luonnollinen tiimi, eri ryhmien välinen) Yksilölliset - Sparraukset - Yksilöpalautteet - Väliaikatehtävät - Viralliset epäviralliset - Säännölliset epäsäännölliset - Teemalliset - yleiset - Kahdenkeskiset -yhteiset - Tiimikohtaiset eri ryhmien väliset - Esimiesten väliset -> ONKO JO OLEMASSAOLEVIA VAI PITÄÄKÖ SYNNYTTÄÄ? -> ONKO TARPEEKSI JA TARKOITUKSENMUKAISIA? MENETELMIÄ, TYÖKALUJA, TYÖSKENTELYOTTEITA - Ryhmätyöt, keskustelut, pohdinnat - Lukemistot ja tehtävät - Aktivoivat menetelmät; dialogi-istunnot - Ideoinnit - Casetyöskentely, simuloinnit, harjoittelu (muutostilanteet)

12 MIKSI MUUTOSTA? MITÄ TAVOITELLAAN JA MITÄ HALUTAAN MUUTTAA? MUUTOKSEN LAUKAISIJAT JA SYYT - alkusysäykset (Triggers) - syyt, taustat, lähtökohdat = miksi muutosta? MUUTOKSEN ENSISIJAISET KOHTEET = näissä tekijöissä muutoksen pitää näkyä nopeasti (Short Term Wins) MUUTOKSEN HEIJASTUMAT = näissä tekijöissä muutoksen toivotaan myös toteutuvan / näkyvän (myöhemmin?) - millaisia ei- toivottuja vaikutuksia muutoksilla on? KONKREETTISET TAVOITTEET - organisaation toiminnassa, esim. tehokkuus, kustannussäästöt laadun varmistus joustavuus - ihmisten käyttäytymisessä, esim. oma-aloitteisuus, vastuunotto = oltava havainnoitavissa / mitattavissa MUUTOKSEN KOHTEET YKSILÖN KÄYTTÄYTYMINEN JOHTAMINEN, ESIMIESTYÖ TIIMI, RYHMÄ TOIMINTA- MALLIT JA -TAVAT TYÖ- PROSESSIT 12

13 MUUTOKSEN KOKEMISEEN LIITTYVIÄ ELEMENTTEJÄ TIETÄMINEN YMMÄRTÄMINEN SIETÄMINEN SOPEUTUMINEN AISTIMINEN TUNNUSTAMINEN PELKÄÄMINEN HYÖDYNTÄMINEN HYVÄKSYMINEN PASSIVOITUMINEN HALLITSEMINEN LUOPUMINEN ENERGISOITUMINEN VASTUSTAMINEN JAA TIETOA KERRO TAUSTOITA ASEMOI MUUTOS KESKUSTELUTA YMMÄRRÄ VAHVISTA ENERGISOI 13

14 ESIMIEHEN ROOLEJA MILLAISTA ROOLIA VOI JA PITÄÄ OTTAA MUUTOKSEN ERI VAIHEISSA? Keskustelija, kuuntelija Kannustaja Itsenäisyyteen kasvattava Ilmapiirin rakentaja, Työnohjaaja Ohjaaja, opastaja, innostaja Huomion kohdentaja, Tsemppaaja, Sparraaja, Fasilitaattori, Mentori TUEN ANTAJA VALMENTAJA TIETO- Välittää tietoa ulos / sisään KESKUS Ylläpitää tietovarastoa Tiedottaja, selventäjä, tulkitsija Tiedon lähteille ohjaaja SUUNNAN NÄYTTÄJÄ Visionääri Strategi, Arvojen / kulttuurin välittäjä, Vaikuttaja ONGELMAN- RATKOJA Ristiriitojen ratkoja Häiriöiden poistaja Neuvottelija, Välittäjä PÄÄTÖKSEN- TEKIJÄ Aloitteiden tekijä Rajojen asettaja Hyväksyjä, Rankaisija Normien luoja & valvoja, Vastuunkantaja 14

15 TYYPILLISIMPIÄ ALAISROOLEJA JA TAITOJA Millainen painotus muutostilanteissa? ALAISEN ROOLEJA Aloitteen tekijä Kehittäjä Koordinaattori Auttaja, tukija Yhteistyön rakentaja Kannustaja Ongelmien ratkoja Joku muu: ALAISEN TAITOJA, KYKYJÄ, ASENTEITA Aktiivisuus. viitseliäisyys Positiivisuus Kuuntelutaito Auttaminen pyytämättä Pelisääntöjen noudattaminen Kyky puuttua omaaloitteisesti ongelmiin Joku muu: 15

16 MUUTOSVIESTINTÄ - Peruslähtökohdat TIETO YMMÄRRYS HYVÄKSYMINEN TOIMINTA Antaa tietoa - Taustoista - Tavoitteista - Etenemisestä Antaa mahdollisuus - Kysyä, kommentoida - Kertoa odotuksia ja epäilyjä - Keskustella Antaa mahdollisuus - Tuoda ideoita, ehdotuksia - Keskustella - Soveltaa periaatteita - Tiedotteet - Tiedotustilaisuudet INFORMAATIO - Johdon kyselytunnit - Yhteiset tilaisuudet - Oman tiimin tilaisuudet - Yhteiset tilaisuudet - Oman tiimin tilaisuudet DIALOGI 16

17 MUUTOSVIESTINTÄ Anna muutoshankkeelle oikea sävy ja nimi o Kerro mitä tavoitellaan ja mihin pyritään? o Jos muutoksen syy tulee organisaation ulkopuolelta kerro se (=että henkilöstö ei ole toiminut huonosti sinällään) Kerro tilanne ja odotukset selvästi o Mitkä asiat muutoksessa on lukittu? ; niihin ei voi enää vaikuttaa o Mitkä muutoksen elementit on vielä auki? o Mihin asioihin toivot henkilöstön fokusoituvan? o Mihin asioihin halutaan erityisesti lisä-ideoita? o Nosta esiin edistymiset o Pienetkin edistysaskeleet luovat uskoa muutokseen o Toteutuneiden tavoitteiden viestiminen on ensiarvoista etenkin muutoksen kuolemanlaakson kohdalla TEHO AIKA 17

18 18

19 19

20 KIITOS KAIKILLE! Timo Huttunen Johtava konsultti FCG Finnish Consulting Group Oy puh ,

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ

Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Marjut Matala Miksi ei voida vastata miksi -kysymyksiin? : MUUTOSVIESTINNÄN MERKITYS MUUTOSTYÖSSÄ Pro Gradu -tutkielma Hallintotieteen maisterinohjelma Kevät 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN

Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN MUUTOSJOHTAMISEN ABC Ajatuksia muutoksen johtamisesta ja ihmisten johtamisesta muutoksessa Anne Luomala Ihmisten ja työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämisryhmä HYWIN Tutkimus- ja koulutuskeskus

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

ESIMIESVALMENNUS (ET)

ESIMIESVALMENNUS (ET) Karl-Magnus Spiik Ky 1 ESIMIESVALMENNUS (ET) Esimiestaito I Aihealueet: Harjoitukset: Vuorovaikutustaidot Nykypäivän johtamiskulttuuri ja todellisen esimiestaidon oppiminen. Itsetuntemus ja itsensä johtaminen.

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio

Moniammatillinen. yhteistyö. Mari Kontio Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio 1 Moniammatillinen yhteistyö Mari Kontio Julkaisija TUKEVA-hanke Oulun seutu www.ouka.fi/seutu/tukeva Taitto Mainostoimisto SIBERIA Oy Paino Oulu 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Toimiva työilmapiiri. Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali. Marjut Joki

Toimiva työilmapiiri. Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali. Marjut Joki Toimiva työilmapiiri Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali Marjut Joki Työyhteisö olemassa jonkin tehtävän suorittamista varten pitää sisällään erilaisia rooleja jäsenet ovat vuorovaikutuksessa keskenään

Lisätiedot

RISTIRIITOJEN OPAS TYÖYHTEISÖILLE VAASAN KAUPUNKI

RISTIRIITOJEN OPAS TYÖYHTEISÖILLE VAASAN KAUPUNKI RISTIRIITOJEN SELVITT VITTÄMIS- KÄYT YTÄNT ÄNTÖJ ÖJÄ OPAS TYÖYHTEISÖILLE VAASAN KAUPUNKI VAASAN KAUPUNKI, 2001 Työryhmän kokoonpano: Ville Rintamäki Tapio Lehto Tuula Ahonpää Marianne Bergström Tuula Ilkka-Lehto

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy

007 2 Espoo Otamedia, / Oy Multiprint Juhani Ukko Jussi Karhu Paino Sanna Pekkola Hannu Rantanen Voutilainen Jarkko Tenhunen Lauri rokset Piir Oy HELSINKI 2007 raportteja 57 Suorituskyky nousuun! Hyödynnä henkilöstösi osaaminen Juhani Ukko Jussi Karhu Sanna Pekkola Hannu Rantanen Jarkko Tenhunen Juhani Ukko, Jussi Karhu, Sanna Pekkola, Hannu Rantanen,

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Osallistujat ovat osa tapahtumaa, eivät passiivista yleisöä.

Osallistujat ovat osa tapahtumaa, eivät passiivista yleisöä. Osallistujat ovat osa tapahtumaa, eivät passiivista yleisöä. 6 Teksti Juha Kontu Kuvitus Pietari Posti Yritysjohdon perustehtävä on varmistaa, että yritys pysyy toimintaympäristössään vahvana myös jatkossa.

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013

Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013 Johdon työnohjaajat ry I nro 1/2013 Maailma muuttuu - niin myös johtajuus s. 5 Etätyö, johtaminen ja työnohjaus s. 10 Johtajuuden ja työyhteisöjen uusi liitto s. 13 Hinta 9,00 euroa J t j k Päätoimittajalta

Lisätiedot

MILLAINEN VERKOSTO ON 5 VUODEN KULUTTUA? 8 SKENAARIOT, VAIHTOEHTOJA.8

MILLAINEN VERKOSTO ON 5 VUODEN KULUTTUA? 8 SKENAARIOT, VAIHTOEHTOJA.8 2/11 SISÄLLYSLUETTELO VERKOSTON TOIMINTA 2014+... 3 1. YHTEISTYÖTÄ VAHVISTETTAVA... 3 2. VOIMAVARAOJA SUUNNATTAVA YHTEISESTI... 3 3. RÄÄTÄLÖIDYT TARPEET HUOMIOITAVA... 3 4. TARJOTTAVA VERTAISTUKEA... 3

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille Versio 1.1 Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille (Pohjana on käytetty Tarja Niemisen (Villinikkarit Oy, 2012) Oppijalähtöinen projektioppiminen materiaalia sekä Jämsän ammattiopiston

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Kokeile ja havahdu! - menetelmiä oman ja työyhteisön työn kehittämiseen Työn imu Voimavaralähtöinen näkökulma työn arkeen Muutospaja Mielekkyyttä muutokseen ja toimintaa yhdessä uudistamaan

Lisätiedot

Innovaatiodidaktiikan käsikirja

Innovaatiodidaktiikan käsikirja Innovaatiodidaktiikan käsikirja Opas innovaatioprosesseja fasilitoivalle Laura-Maija Hero Innovaatiodidaktiikan KÄSIKIRJA 2014 1 Sisällysluettelo 04 Innovaatioprosesseja fasilitoivalle 06 08 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

Työhyvinvointi, mitä se oikeastaan on? Onko työhyvinvointi kannattava sijoitus? Guy Ahonen, tutkimusprofessori Työterveyslaitos

Työhyvinvointi, mitä se oikeastaan on? Onko työhyvinvointi kannattava sijoitus? Guy Ahonen, tutkimusprofessori Työterveyslaitos Työhyvinvointi, mitä se oikeastaan on? Onko työhyvinvointi kannattava sijoitus? Guy Ahonen, tutkimusprofessori Työterveyslaitos Suomessa on 1980-luvulta lähtien edistetty työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot