ORIMATTILAN KAUPUNKI HENNAN ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTOSELVI- TYKSET 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN KAUPUNKI HENNAN ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTOSELVI- TYKSET 2013"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Orimattilan kaupunki Asiakirjatyyppi Luontoselvitysraportti Päivämäärä Viite ORIMATTILAN KAUPUNKI HENNAN ASEMAKAAVA- ALUEEN LUONTOSELVI- TYKSET 2013

2 HENNAN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYKSET 2013 Päivämäärä Laatijat Tarkastaja Heli Lehvola, Emilia Osmala Kaisa Torri Kuvaus Luontoselvitysraportti Viite Ramboll Niemenkatu Lahti

3 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPIT Luonnonsuojelualueet, uhanalaiset lajit ja muut arvokkaat luontokohteet Lähtötiedot ja menetelmät Tulokset ja tulosten tarkastelu 2 3. LINNUSTO Laskentamenetelmät Selvitysalueen pesimälinnuston yleiskuvaus Huomionarvoiset lintulajit 3 4. LEPAKOT Yleistä lepakoista Lepakoiden suojelu Kartoitusmenetelmät Tulokset 5 5. JOHTOPÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN Kasvillisuus ja linnusto Lepakot 7 6. LÄHTEET 8

4 1 1. JOHDANTO Orimattilan kaupungissa on käynnissä Hennan alueen asemakaavoitus. Hennan suunnittelualueelle ollaan sijoittamassa kokonaan uutta asuin- ja työpaikkataajamaa. Selvitysalue sijoittuu Kerava-Lahti oikoradan ja Helsinki-Lahti moottoritien sekä Vanhan Helsingintie (st 140) väliin. Selvitysalueen koko on noin 48 hehtaaria, alueen sijainti ilmakuvapohjalla on esitetty ohessa. Selvitysalue on pääosin peltoaluetta, mutta alueelle sijoittuu myös pintaalaltaan pienehköjä metsäsaarekkeita. Osana suunnitteluprosessia alueelta on laadittu luontoselvityksiä. Selvitykset sisältävät linnustoja lepakkokartoituksen sekä aikaisemman laaditun kasvillisuusinventoinnin (Noko 2004) täydennyksen. Selvitykset on laadittu Ramboll Finland Oy:ssä Orimattilan kaupungin toimeksiannosta. Kuva 1-1 Selvitysalueen rajaus ilmakuvapohjalla.

5 2 2. KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPIT 2.1 Luonnonsuojelualueet, uhanalaiset lajit ja muut arvokkaat luontokohteet Selvitysalueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita. Etäisyyttä lähimmälle luonnonsuojelualueelle on noin 2,7 km. Kaava-alueen välittömään läheisyyteen sijoittuvia arvokkaita luontokohteita ovat Harjunmäelle sijoittuva kangasvuokkoesiintymä (vaarantunut laji, VU) sekä lähde kaava-alueen etelärajan läheisyydessä. Lähteen vesi on johdettu putken avulla läheiseen suoristettuun purouomaan, ja vesien johtaminen on vaikuttanut lähteen luonnontilaan. Lähdeallas on kuitenkin pinta-alaltaan suurehko ja kasvillisuuden täyttämä (kuva 2-1). Lähteen sijainti on esitetty liitteessä 1. Kuva 2-1 Selvitysalueen läheisyydessä sijaitseva lähde. 2.2 Lähtötiedot ja menetelmät Kasvillisuus- ja luontotyyppikartoitukset tehtiin alueelle (FM biologi Heli Lehvola), jolloin tarkoituksena oli selvittää erityisesti arvokkaat luonnonympäristöt kuten metsälain 10 :n mukaiset erityisen arvokkaat elinympäristöt, vesilain 11 :n mukaiset kohteet sekä uhanalaiset ja suojellut luontotyypit ja kohteet. Selvitysalueen kasvilajistoa kartoittaessa pääpaino oli harvinaisten ja uhanalaisten kasvilajien havainnoinnissa. Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset painotettiin selvitysalueen metsäisille alueille ja ne kuvioitiin esiintyvien luontotyyppien ja puuston rakenteen mukaan. Maastokartoitusten lisäksi selvityksessä lähtötietoina käytettiin alueelta aiemmin tehtyjä luontoselvityksiä ja Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämää uhanalaisten lajien havaintorekisteriä (Eliölajit-tietojärjestelmä). 2.3 Tulokset ja tulosten tarkastelu Selvitysalueen kuviokartta on esitetty liitteessä 1 ja kuviotiedot liitteessä 2. Selvitysalueen metsiköt ovat pienialaisia ja suurelta osin nuoria tai varttuvia kasvatusmetsiköitä. Varttuneet kuusivaltaiset pienet metsiköt ovat harvaan asentoon hakattuja talousmetsiä eivätkä ne sovellu liito-oravien elinympäristöksi. Alueelta ei havaittu metsälain 10, vesilain 11 mukaisia tai muita arvokkaita luontokohteita: alueen lehtoalat sekä puron lähiympäristöt ovat metsätalouskäytössä ja selvitysalueen läpi kulkevaa purouomaa on perattu ja suoristettu.

6 3 3. LINNUSTO 3.1 Laskentamenetelmät Hennan selvitysalueen pesimälinnustoa kartoitettiin ja kartoituslaskentamenetelmän (Koskimies & Väisänen 1988, Koskimies 1994) laskentaohjeita soveltaen (FM biologi Heli Lehvola). Selvitysalueen rakentamattomien alueiden läpi kuljettiin laskentakerralla siten, ettei mikään kartoitetun alueen kohta jäänyt yli 50 metrin päähän laskijasta. Erityisesti selvityksen tavoitteena oli kerätä tietoa uhanalaisten ja muiden suojelullisesti huomionarvoisten (mm. Euroopan lintudirektiivin liitteen I lajit) lajien esiintymisestä alueella. Maastossa havainnot uhanalaisista sekä muista harvalukuisista lajeista kirjattiin ylös havaintovihkoon sekä peruskarttapohjille, joiden perusteella arvioitiin edelleen eri lajien runsautta ja reviirimääriä alueella. Perusteena lajin pesimiselle alueella käytettiin ensisijaisesti havaintoja lintujen reviirikäyttäytymisestä, joiksi tulkittiin esimerkiksi laulava koiras, reviirikahakat, ruokaa kantavat tai varoittelevat yksilöt sekä pesä- ja poikuehavainnot. Harvalukuisten lajien reviirimääriä arvioitaessa tulkinnat eri lajien tai yksilöiden pesimisestä alueella tehtiin pääosin jo yhden reviiriin viittaavan havainnon perusteella. 3.2 Selvitysalueen pesimälinnuston yleiskuvaus Kaikkiaan Hennan selvitysalueella havaittiin vuoden 2013 kartoituksessa 35 lintulajia, joista 34 tulkittiin pesiväksi. Teertä ei laskettu pesiväksi lajiksi havainnon laadun vuoksi. Havaitut lajit ovat pääasiassa tyypillisiä joko metsä- tai kulttuuriympäristöille. Lajilista linnustohavainnoista on esitetty liitteessä 3. Selvitysalueen pienialaisissa metsiköissä esiintyi tavanomaista metsälajistoa kuten tiaisia, rastaita, peippoja ja pajulintuja. Selvitysalueen rajalta kuusikosta havaittiin sirittäjäpari sekä Eerolan pelloilta teeri, jotka on luokiteltu silmälläpidettäviksi (NT). Alueesta suuri osa on peltoalaa, joiden lajisto jäi vähälukuiseksi: alueen pelloilta tehtiin havainnot kahdesta kiurureviiristä. Alueelta havaituista lajeista Euroopan Unionin lintudirektiivin (79/409/ETY) liitteen I lajeja ovat pikkusieppo ja teeri sekä Suomen kansainvälisen linnustonsuojelun erityisvastuulaji (nk. EVA-laji) teeri (liite 2). Uhanalaisia tai luonnonsuojelulain 46 ja 47 nojalla suojeltuja lajeja ei alueella havaittu. 3.3 Huomionarvoiset lintulajit Pikkusieppo (Ficedula parva) D Pikkusiepon elinympäristöihin lukeutuvat varttuneet kosteat kuusikot ja kuusivaltaiset sekametsiköt. Pikkusiepon kannanmuutoksia on ollut vaikea tutkia, sillä laji on melko harvalukuinen ja osuu laskentareiteille harvoin. Selvitysalueelta havaittiin yksi pikkusiepporeviiri rehevästä purovarresta. Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) NT Lajin elinympäristöihin kuuluvat valoisat koivikot ja koivua kasvavat kuusivaltaiset metsiköt. Selvitysalueella sirittäjä havaittiin alueen itärajalta. Teeri (Lyrurus tetrix) NT, D, EVA Teeri on monenlaisten rikkonaisten metsiköiden ja puustoisten soiden laji. Teeren kanta pieneni 1960-luvulta aina 1990-luvulle noin 70 %, mutta taantuminen on sittemmin pysähtynyt ja kanta saattaa olla jopa hieman kasvanut 2000-luvulla. Yksi soiva teerikukko havaittiin selvitysalueen länsireunalta pellolta. Havaintoa ei laskettu pesimälajiksi, sillä myöhään keväällä soiva yksinäinen teerikukko ei todennäköisesti viittaa teeren pesimiseen alueella.

7 4 4. LEPAKOT 4.1 Yleistä lepakoista Suomessa on tavattu yhteensä 13 lepakkolajia. Näistä kuuden on havaittu lisääntyvän maassamme. Yleisin ja laajimmalle levinnyt on pohjanlepakko (Eptesicus nilssoni), jota tavataan Lappia myöten. Sen lisäksi yleisesti esiintyviä lajeja ovat viiksisiippa (Myotis mystacinusi), isoviiksisiippa (M. brandtii) ja vesisiippa (M. daubentonii) sekä korvayökkö (Plecotus auritius). Muut Suomessa tavatuista lajeista esiintyvät harvinaisempina lähinnä etelärannikon tuntumassa. Puutteellisen seurannan vuoksi kaikkien lajien esiintymisalueita ei kuitenkaan toistaiseksi tunneta tarkkaan Suomessa esiintyvät lepakot ovat kaikki hyönteissyöjiä. Ne saalistavat öisin ja lepäävät päivän suojaisassa paikassa. Päiväpiiloiksi sopivat esimerkiksi puunkolot ja rakennukset, jotka sijaitsevat lähellä ruokailualueita. Runsaimmin lepakoita esiintyy maan eteläosan kulttuuriympäristöissä. Laajoilla metsäalueilla ne ovat harvinaisempia, etenkin kun sopivien kolopuiden määrä on metsätalouden vuoksi vähentynyt. Talven lepakot viettävät horroksessa. Ne siirtyvät syksyllä talvehtimispaikkoihin, joita voivat olla mm. kallioluolat ja rakennukset. Osa lepakoista voi muuttaa syksyllä pidempiäkin matkoja etelään talvehtimaan. Muuttokäyttäytyminen vaihtelee lajista ja elinalueesta riippuen, ja siitä tiedetään toistaiseksi varsin vähän. On kuitenkin arveltu, että lepakoiden muuttoreitit seuraavat rannikkoa tai vastaavia yhtenäisiä vesialueita, joita pitkin niiden on helppo suunnistaa. 4.2 Lepakoiden suojelu Kaikki Suomen lepakkolajit kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittuihin lajeihin. Tämä tarkoittaa, että niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kiellettyä (luonnonsuojelulaki 49 ). Kaikki lepakkolajit on myös rauhoitettu luonnonsuojelulain 38 :n nojalla. Tämän lisäksi Suomi on allekirjoittanut lepakoiden suojelua koskevan kansainvälisen EUROBATS - sopimuksen, joka velvoittaa mm. lepakoiden talvehtimispaikkojen, päiväpiilojen ja tärkeiden ruokailualueiden säilyttämiseen. Kaikki Suomen lepakkolajit kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteessä IV (a) mainittuihin lajeihin. Tämä tarkoittaa, että niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kiellettyä (luonnonsuojelulaki 49 ). Kaikki lepakkolajit on myös rauhoitettu luonnonsuojelulain 38 :n nojalla. Tämän lisäksi Suomi on allekirjoittanut lepakoiden suojelua koskevan kansainvälisen EUROBATS-sopimuksen, joka velvoittaa mm. lepakoiden talvehtimispaikkojen, päiväpiilojen ja tärkeiden ruokailualueiden säilyttämiseen. Lepakoiden suurin uhkatekijä on soveliaiden elinympäristöjen katoaminen. Maatalousympäristöjen yksipuolistuminen ja lisääntynyt kemikaalien käyttö vähentävät saatavilla olevaa ravintoa; tiiviimpi rakentaminen ja metsätalous puolestaan päiväpiilopaikkoja. Viimeisimmässä Suomen lajien uhanalaisuusarvioinnissa ripsisiippa (M. nattereri) on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN) ja pikkulepakko (Pipistrellus nathusii) vaarantuneeksi (VU). Näistä ripsisiippa on myös luokiteltu luonnonsuojeluasetuksessa erityistä suojelua vaativaksi lajiksi. 4.3 Kartoitusmenetelmät Jokaisella lepakkolajilla on tunnusomainen kaikuluotausääni, joten nauhoitettujen äänten perusteella on mahdollista määrittää lepakot lajilleen. Poikkeuksen muodostaa lajipari viiksisiippa ja isoviiksisiippa, jotka on mahdollista erottaa vain tarkkojen anatomisten tuntomerkkien perusteella. Hennan alueen lepakkoselvitys toteutettiin sekä aktiivista että automatisoitua passiivikartoitusta käyttäen. Maastokäynnit suoritettiin 7.6 ja (FM biologi Emilia Osmala).

8 5 Aktiivisessa lepakkokartoituksessa käytettiin Batbox Griffin-detektoria, jolla voidaan äänittää sekä kuunnella lepakoiden tuottamia kaikuluotausääniä. Aktiivinen kartoitus aloitettiin Uusitalon pihapiiristä ennen auringonlaskua, jotta lepakoiden mahdollinen poistuminen lisääntymis- ja levähdyspaikoilta voitaisiin havaita. Pihasta poistuttiin kun pimeä oli laskeutunut, tai lepakkoaktiivisuutta ei havaittu. Kartoitusreitti suunniteltiin kattamaan suunnittelualue potentiaalisine lähiympäristöineen, teitä ja polkuja painotettiin reittivalinnoissa korkean kasvillisuuden seassa kävelemisestä aiheutuvan häiritsevän taustamelun välttämiseksi. Kartoitusreitti kuljettiin kävellen, ja sama reitti toistettiin molemmilla kartoituskerroilla. Passiivikartoituksessa lepakoiden esiintymistä suunnittelualueella selvitettiin maastoon jätettävillä ajastettavilla Anabat-detektoreilla. Kaksi Anabat-detektoria tallensi molempina kartoitusöinä läpi koko yön lepakoiden ohilentoja. Detektorien sijoittelussa painotettiin Uusitalon pihapiiriä, jonka alueella mahdollisesti sijaitsevia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja tässä kartoituksessa haluttiin erityisesti selvittää. Kuva 4-1. Kartoitusreitti sekä detektorien sijoituspaikat. 4.4 Tulokset Kaava-alueella havaittujen lepakoiden lukumäärät lajeittain on esitetty taulukoissa 4-2 ja 4-3. Aktiivisilla kartoituksilla tarkoitetaan kartoituskertoja, joilla alue kuljettiin läpi, ja passiivisilla kartoituksilla kertoja, jolloin detektorit sijoitettiin koko yön ajaksi samaan paikkaan nauhoittamaan. Detektorien nauhoittaman aineiston perusteella ei ole mahdollista päätellä havaittujen lepakoiden tarkkoja yksilömääriä. Yhdeksi havainnoksi tulkittiin tässä kaikki yhden minuutin sisällä samasta lepakkolajista tehdyt havainnot. Taulukko 4-2 Aktiivisen kartoituksen havainnot. Laji Pohjanlepakko - 2 Viiksi-/isoviiksisiippa 1 6 Kesäkuussa aktiivisessa kartoituksessa ei havaittu aktiivisuutta Uusitalon pihapiirissä. Suunnittelualueella havaittu lepakkoyksilö tallentui myös Anabat 2 -tallenteeseen. Elokuussa pohjanlepakot havaittiin eri puolilla aluetta. Kuusi siippahavaintoa tehtiin Uusitalon pihapiirissä klo 22:47-23:05 välillä, kun päiväpiiloista siirtymistä seurattiin lähietäisyydeltä.

9 6 Taulukko 4-3. Passiivisen kartoituksen havainnot Detektori Aika Sijainti Pohjanlepakko Viiksi- /isoviiksisiippa Anabat Vanhan aitan kuistilla 2 3 Anabat Aitan kuistilla, pellon laidassa 1 1 Anabat Talon pihassa 65 Anabat Vanha varasto 75 Yhteensä Anabat-detektorit tallensivat kesäkuussa klo 23:00-02:30 ja elokuussa 22:00-03:30 yön pituudesta johtuen. Lepakkohavainnot painottuvat Anabat nro:ssa 3 kello 22:00 jälkeen, mutta jatkuvat aina 02:20 saakka vähäisinä. Anabat nro:ssa 4 havainnot painottuvat selkeästi kello 22:00-22:30 väliselle ajalle, eivätkä ne jatkuneet yli puolen yön yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Rakennuksia pihapiirissä sijaitsi kuusi ja kaikkien ympäriltä ei ollut mahdollista selvittää lepakkohavaintoja. On myös mahdollista että lepakoita levähtää muissa pihapiirin rakennuksissa. Tallentuneiden äänihavaintojen lukumäärä ei suoraan kerro yksilömääriä, mutta havaintojen lukumäärä antaisi viitteitä vähäisestä yksilömäärästä. Pelkkien tallentuneiden äänitteiden perusteella yksilömäärän voidaan olettaa jäävän alle kymmeneen lepakkoyksilöön. Kuva 4-4. Lepakkohavainnot.

10 7 5. JOHTOPÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN 5.1 Kasvillisuus ja linnusto Selvitysalueen metsäalat ovat metsätaloustoimin käsiteltyjä eikä luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia alueita selvitysalueella ole eikä erityisiä luontoarvoja havaittu. Selvitysalueen rajan välittömään läheisyyteen sijoittuva lähde on luonnontilaltaan muuttunut, mutta pinta-alaltaan suurehko. Lähde on suositeltavaa huomioida maankäytön toimia suunniteltaessa alueen etelärajan läheisyyteen. Selvitysalueella havaittu linnusto oli pääosin tavanomaista metsälajistoa ja havaittu peltolajisto jäi varsin vähälajiseksi. Alueen itärajalta havaitun sirittäjän havaintopaikan metsikkö ei ollut lajille soveliainta mahdollista. Lisäksi laji on melko yleinen. Myöskään pikkusiepon havaittu reviiri ei sijainnut lajille tyypillisessä vanhassa kuusivaltaisessa ja rehevässä sekametsikössä vaan nuoressa koivikossa. Nämä seikat huomioon ottaen selvitysalueen linnustolliset arvot jäävät vähäisiksi eikä niitä ole tarvetta ottaa maankäytön suunnittelussa huomioon. 5.2 Lepakot Suunnittelualueella vain Uusitalon pihapiirissä sijaitsevien rakennusten ympärillä havaittiin merkittävää lepakkoaktiivisuutta. Tämän perusteella voidaan päätellä, että rakennuksissa saattaa sijaita lepakoiden lisääntymis- ja/tai levähdyspaikkoja. Maastokäyntien yhteydessä havainnoitiin potentiaalisimpien rakennusten ympäristöä, mutta rakennuksissa ei käyty sisällä. Arviointi rakennusten merkityksestä lepakoille edellyttää tarkempia tutkimuksia. Uusitalon asukkaat kertoivat havainneensa lepakoita pihapiirissä sijaitsevan vanhan navetan läheisyydessä. Selvityksessä suurin aktiivisuus sijoittui kuitenkin vanhan varaston sekä asuinrakennuksen ympärille. Varaston ympärillä havainnot keskittyivät pimeän laskeutumisen aikaan puolen tunnin sisään ja loppuivat ennen puoltayötä, mikä viittaa varaston toimivan levähdyspaikkana, ns. päiväpiilona. Varasto sijaitsee metsän reunassa, hieman erillään muusta pihapiiristä ja se toimii nykyisin puuliiterinä. Alueella havaitut lepakot (pohjalepakko sekä isoviiksisiippa/viiksisiippa) kuuluvat Suomessa yleisiin ja elinvoimaisiksi (LC = Least Concern) luokiteltuihin lajeihin. Pelkän äänihavainnoinnin keinoin tarkkoja yksilömääriä ei voida kuitenkaan selvittää. Tallentuneiden äänihavaintojen vähäinen määrä viittaa pihapiiriä käyttävien yksilöiden määrän jäävän muutamiin yksilöihin. Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain 49 nojalla kielletty ilman paikallisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämää lupaa poiketa kiellosta. Uusitalon pihapiirissä sijaitsevien kuuden rakennuksen mahdollinen toimiminen lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoina voidaan varmentaa etsimällä rakennusten sisätiloista lepakoiden ulosteita. Lahdessa 17. päivänä syyskuuta 2013 RAMBOLL FINLAND OY Kaisa Torri ympäristötutkija Heli Lehvola ympäristötutkija

11 8 6. LÄHTEET Luonnonsuojelulaki 1096/1996 Koskimies P. 1994: Linnustonseuranta ympäristöhallinnon hankkeissa Ohjeet alueelliseen seurantaan. Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja sarja B18. Helsinki. 83 s. Koskimies P. & Väisänen R.A. 1988: Linnustonseurannan havainnointiohjeet. Helsingin yliopiston eläinmuseo. 143 s. Metsänen, T. 2012: Lahden II lintuatlas Lahden seudun ympäristöpalvelut. Lahti. 191 s. Noko, Leena Iso-Henna luontoselvitys. Orimattilan kaupunki. Rassi; P., Hyvärinen, E., Juslen, A. ja Mannerkoski, I.(toim.) Suomen lajien uhanalaisuus Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J. & Nironen, M. 2004: Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa. Suomen Ympäristö 742. Ympäristöministeriö. Suomen ympäristökeskuksen Eliölajit-tietojärjestelmä. Rekisteripoiminnat Söderman, Tarja 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi - kaavoituksessa, YVAmenettelyssä ja Natura-arvioinnissa. Ympäristöopas 109, luonto ja luonnonvarat, 196 s. Suomen lepakkotieteellinen yhdistys: Svensson, L., Mullarney, K. & Zetterström, J. 2010: Lintuopas Euroopan ja Välimeren alueen linnut. Kustannusosakeyhtiö Otava. Helsinki. 442 s.

12 LIITE 1. Selvitysalueen luontotyyppikuviot sekä lähteen sijainti.

13 LIITE 2. Taulukko 1. Selvitysalueen metsikkökuviot. Kuvio Kuvaus 1 Kuviolla kasvaa pääasiassa kuivahkon kankaan (VT) varttunutta kuusikkoa sekä sekapuuna mäntyä ja hieman koivua. Kasvilajistoon kuuluvat mm. puolukka, mustikka, metsälauha, kevätpiippo, kataja, metsäkastikka, kielo ja vanamo. Rinteiden alaosassa luontotyyppi vaihettuu tuoreeksi kankaaksi, jossa kenttäkerroksessa kasvaa lisäksi lillukkaa, metsäalvejuurta ja sormisaraa. 2 Kuviolla kasvaa tuoreen kankaan (MT) varttunut mäntyvaltainen metsikkö, jossa kasvaa lisäksi sekapuuna kuusta ja koivua. Kenttäkerroksessa kasvaa kangasmaitikkaa, metsäkastikkaa, lillukkaa, mustikkaa ja kieloa sekä lisäksi pensaskerroksessa taikinamarjaa. 3 Kuviolla kasvaa puron ympäristössä pensaikkoa ja nuorta lehtipuuvaltaista metsikköä. Puron välittömässä läheisyydessä esiintyy reheväkasvuista puronvarsilehtoa, jonka kasvilajistoon kuuluvat mm. rentukka, vadelma, maitohorsma, hiirenporras, korpikaisla, rönsyleinikki, punaailakki, käenkaali, metsäalvejuuri, lillukka, valkovuokko, suo-orvokki, mesiangervo ja terttualpi (kuva). Kuvion rehevät lehdot ovat metsätaloustoimin käsiteltyjä. 4 Kuviolla kasvaa nuorta lehtipuuvaltaista tuoretta kangasta (MT). Sekapuuna kasvaa kuusta sekä hieman mäntyä. Kasvilajistoon kuuluvat mm. kieloa, vadelmaa, metsäkastikkaa, nokkosta, maitohorsmaa, kultapiiskua, valkovuokkoa, metsäorvokkia ja kuvion laiteilla mäkitervakkoa (kuvassa).

14 5 Kuviolla kasvaa tuoreen kankaan (MT) varttunutta harvaan asentoon hakattua kuusikkoa, jossa sekapuuna kasvaa lisäksi hieman mäntyä sekä koivua (kuva). Kenttäkerroksessa esiintyy mm. sananjalkaa, kangasmaitikkaa, kieloa, metsäkastikka ja mustikkaa. 6 Kuviolla kasvaa tuoreen lehdon (OMaT) nuori kasvatuskoivikkoa, jossa kasvaa lisäksi lakialueella pieni mäntyryhmä ja kuvion laiteilla kuusta. Kasvillisuus koostuu mm. vadelmasta, nokkosesta, valkovuokosta, metsäkastikasta, vuohenputkesta, karhunputkesta, lillukasta, metsäkurjenpolvesta, metsäkortteesta, käenkaalista ja nurmitädykkeestä. 7 Kuviolla kasvaa pääasiassa tuoreen kankaan (MT) varttunutta kuusikkoa, jossa kasvaa lisäksi sekapuuna koivua, mäntyä ja pihlajaa. Kuvion eteläiset osat ovat puustoltaan nuorempia ja lehtipuuvaltaisia. Luontotyyppi on kuvion lakialueella karua, lähes kuivahkon kankaan (VT) tyyppistä lajistoa, mutta vaihettuu rinteillä tuoreeksi kankaaksi ja siitä edelleen lehtomaiseksi kankaaksi (OMT) ja tuoreeksi lehdoksi (OMaT) (kuva). Kasvillisuus koostuu mm. mustikasta, puolukasta, kangasmaitikasta, metsäkastikasta, kielosta, käenkaalista ja metsäalvejuuresta. Kuvion laiteiden lehtoaloilla kasvaa lisäksi vadelmaa, puna-ailakkia, lillukkaa, särmäkuismaa, karhunputkea, nokkosta, ojakellukkaa, punaherukkaa, nurmitädykettä ja ahomansikkaa. 8 Kuviolla kasvaa tuoreen kankaan (MT) varttunutta kuusivaltaista sekametsää, jossa esiintyy pieniä lehtomaisen kankaan (OMT) laikkuja. Kasvillisuus koostuu mm. ahomansikasta, mustikasta, vadelmasta, puolukasta, metsäkastikasta, kangasmaitikasta ja oravanmarjasta. Lehtomaisen kankaan laikuilla esiintyy lisäksi mm. niittyleinikkejä, hiirenvirnaa, niittynätkelmää ja koiranputkea. 9 Kuviolla kasvaa nuori kuivahkon kankaan (VT) männikkö. 10 Kuviolla kasvaa varttunut tuoreen kankaan (MT) kuusikko. 11 Kuviolla kasvaa tuoreen kankaan (MT) taimikko. 12 Kuviolla kasvaa nuori männikkö.

15 13 Kuviolla kasvaa varttuvaa kuivahkon kankaan (VT) kuusta ja mäntyä kasvava metsikkö (kuva). 14 Kuviolla kasvaa pääasiassa kuivahkon kankaan (VT) nuorta metsikköä, jossa pääpuulajit ovat koivu ja mänty. Kuvion laiteilla ja notkelmissa esiintyy tuoreen kankaan (MT) laikkuja. Kasvillisuus koostuu mm. kanervasta, metsälauhasta, katajasta, puolukasta, mustikasta, metsäkastikasta, metsätähdestä, oravanmarjasta, lillukasta ja vanamosta. 15 Kuviolla kasvaa nuorta tuoreen kankaan (MT) koivuvaltaista metsikköä. Lisäksi kasvaa mäntyä. Kasvilajistossa esiintyvät mm. metsäkastikka, vadelma ja maitohorsma. 16 Kuviolla kasvaa purovarren pensaikkoa ja nuorta lehtimetsää (kuvassa oikealla). Kenttäkerroksessa kasvaa mm. nokkosta, vadelmaa ja kastikoita. 17 Kuviolta on vastikään kaadettu varttunut metsikkö. 18 Kuviolla kasvaa pääasiassa tuoreen kankaan (MT) nuorta koivuvaltaista metsikköä. Sekapuuna kasvaa kuusta, pihlajaa sekä haapaa. Kasvillisuus koostuu mm. metsäkastikasta, mustikasta, puolukasta, kielosta ja lillukasta. 19 Joutomaa. 20 Kuviolla kasvaa varttuvaa kuusivaltaista tuoreen kankaan (MT) metsää. Sekapuuna kasvaa mäntyä ja koivua. Kenttäkerroksessa esiintyy mm. puolukkaa, mustikkaa, lillukkaa ja metsäkastikkaa. 21 Kuviolla kasvaa pajupensaikkoa ja pääosin lehtipuuvaltaista nuorta metsikköä. 22 Kuviolla kasvaa mustikkaturvekankaan pääosin varttunutta havupuuvaltaista metsikköä (kuva). Sekapuuna kasvaa hieskoivua. Kenttäkerroksessa vallitsevat puolukka, mustikka ja kangasmaitikka ja riidenlieko. Lisäksi kasvaa hieman suopursua, juolukkaa ja tupasvillaa.

16 LIITE 3. Taulukko 2. Hennan selvitysalueella havaitut lintulajit. Laji Parimääräarvio Uhanalaisuusluokitus Direktiivilaji Metsäkanat (Tetraoninae) Teeri (Lyrurus tetrix) 1) 1? NT D EVA Kahlaajat (Charadriiformes) Lehtokurppa (Scolopax rusticola) 1 Metsäviklo (Tringa ochropus) 1 Kyyhkyt (Columbidae) Sepelkyyhky (Columba palumbus) 1 Tikat (Picidae) Käpytikka (Dendrocopos major) 2 Kiurut (Alaudidae) Kiuru (Alauda arvensis) 2 Pääskyt (Hirundinidae) Haarapääsky (Hirundo rustica) Räystäspääsky (Delichon urbicum) Kirviset (Motacillidae) Metsäkirvinen (Anthus trivialis) Västäräkki (Motacilla alba) 2 Rautiaiset (Prunellidae) Rautiainen (Prunella modularis) 1 Rastaat (Turdidae) Laulurastas (Turdus philomenos) Mustarastas (Turdus merula) 1 Punakylkirastas (Turdus iliacus) Punarinta (Erithacus rubecula) Räkättirastas (Turdus pilaris) Kertut (Sylviidae) Hernekerttu (Sylvia curruca) 2 Hippiäinen (Regulus regulus) 2 Lehtokerttu (Sylvia borin) Pajulintu (Phylloscopus trochilus) Pensaskerttu (Sylvia communis) 2 Sirittäjä (Phylloscopus sibilatrix) 2 NT Siepot (Muscicapidae) Harmaasieppo (Muscicapa striata) 2 Kirjosieppo (Ficedula hypoleuca) Pikkusieppo (Ficedula parva) 1 D Tiaiset (Paridae) Hömötiainen (Parus montanus) 1 Sinitiainen (Parus caeruleus) 5 Talitiainen (Parus major) Varikset (Corvidae) Harakka (Pica pica) 2 Varis (Corvus cornix) 1 Peipot (Fringillidae) Peippo (Fringilla coelebs) Urpiainen (Carduelis flammea) 1 Viherpeippo (Chloris chloris) Vihervarpunen (Carduelis spinus) Sirkut (Emberizidae) Keltasirkku (Emberiza citrinella) 1) ei todennäköisesti pesi alueella:yksinäinen soiva koiras EVAlaji

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOJEN LEPAKKOSELVITYS

LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOJEN LEPAKKOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 4.2.2014 Viite 1510005246-004 LOUHUN JA MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTOJEN LEPAKKOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTOJEN LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä

Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä 1 Linnustoselvitys 2015 Kuhmon Lentiiran Niskanselkä Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Eteläranta 4 Niskanselän etelärannalla havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 Etelärannalla

Lisätiedot

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys

Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen Vuoreksen Virolaisen-Koukkujärven alueen linnustoselvitys Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön kehittäminen Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Pekka Rintamäki 2008 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ILMATAR KINKKULANMÄEN KAS- VILLISUUS- JA LEPAK- KOSELVITYS

ILMATAR KINKKULANMÄEN KAS- VILLISUUS- JA LEPAK- KOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oy Asiakirjatyyppi Kasvillisuus- ja lepakkoselvitys Päivämäärä 17.12.2013 Viite 1510008051 ILMATAR KINKKULANMÄEN KAS- VILLISUUS- JA LEPAK- KOSELVITYS ILMATAR KINKKULANMÄEN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja UPM tuulivoima Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 24.9.2013 KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 24.9.2013 Laatijat Tarkastanut Kuvaus Emilia Osmala Tarja Ojala Liito-oravaselvitys

Lisätiedot

PAIJALAN HAUTAUSMAAN ALUEEN LUONTOSELVITYS

PAIJALAN HAUTAUSMAAN ALUEEN LUONTOSELVITYS PAIJALAN HAUTAUSMAAN ALUEEN LUONTOSELVITYS Esa Lammi, Pekka Routasuo & Marko Vauhkonen 20.3.2014 PAIJALAN HAUTAUSMAAN ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Selvitysalue ja tietolähteet... 3

Lisätiedot

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen

Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys. Ari Parviainen Kontiolahden Kontioniemen kaava-alueen lintuselvitys 2015 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 1. Ampumahiihtostadionin eteläpuoliset alueet 5 2. Junaradan itäpuoli 7 3. Ampumahiihtostadionin

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Tmi Marko Vauhkonen, Heinola 20.9.2009 ASIKKALAN SALONSAARENTIEN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS Vastaanottaja Smart Windpower Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.5.2016 TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE 1 Päivämäärä 27.5.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen Merja Isteri Viite 1510021396

Lisätiedot

FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET RF OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMAPUISTON

FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET RF OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMAPUISTON Vastaanottaja Föreningen Konstsamfundet r.f Asiakirjatyyppi Lepakkoselvitys Päivämäärä 9.1.2014 FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET RF OLOFSGÅRDIN TUULIVOIMAPUISTON LEPAKKOSELVITYS FÖRENINGEN KONSTSAMFUNDET RF OLOFSGÅRDIN

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007

Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 Vapo Oy Pyhännän Pienen Hangasnevan linnustoselvitys 9M607155 31.12.2007 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 LASKENTAMENETELMÄ 2 2.1 Linjalaskenta 2 3 TULOKSET 3 4 YHTEENVETO 4 5 VIITTEET 5 Liitteet Liite 1 Liite

Lisätiedot

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset.

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. Voimala 1 Alueella kasvaa nuorta ja varttuvaa kalliomännikköä. Sekapuuna kasvaa hieman kuusta

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LEPAKOT JA TUULIVOIMA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 4 TULOKSET... 4 5 YHTEENVETO

Lisätiedot

Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013

Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013 2013 Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013 Nina Hagner-Wahlsten BatHouse 2013-09-11 Nurmijärven Kylänpään lepakkokartoitus 2013 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Lepakoiden suojelu... 2 3. Aineisto ja

Lisätiedot

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Pyhtään kunta Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Petri Parkko 2.12.2011 1. Selvityksen taustoja Keihässalmen satama-alueen ja sen ympäristön kehittämistä varten tarvittiin tietoja

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi)

Vihdin kunta. Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Vihdin kunta Mäyräojanlaakson Rajakallion luontoselvitys (Nummelan eteläosien osayleiskaava 1B - luontoselvityksen kohteen 7 uudelleenarviointi) Luontotieto Keiron Oy 5.8.2009 5.8.2009 Kohteen 7 uudelleenarviointi

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.06.2014 KELIBER OY LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.6.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Heli Uimarihuhta Hautakankaan metsää Viite 1510013339 Ramboll

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus

Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Linnustoselvitys 2016 Kontiolahden Lehmon osayleiskaavan laajennus Ari Parviainen Johdanto Tämän linnustoselvityksen kohteena oli noin kolmen neliökilometrin laajuinen laajennusalue Lehmon kaavaan viitisen

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO

LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO LUONTOSELVITYS SATAMONMÄKI-JÄNISKALLIO SEINÄJOEN KAUPUNKI 2015 LUONTOSELVITYS 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungissa Satamonmäen ja Jäniskallion

Lisätiedot

HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS

HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Hannukainen Mining Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 8.11.2016 Viite 1510027857 HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS Päivämäärä 8.11.2016 Laatija Tarkastaja Kuvaus Heli

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

Niiralan luonto- ja linnustoselvitys

Niiralan luonto- ja linnustoselvitys Niiralan luonto- ja linnustoselvitys ympäristöalan asiantuntija Elokuu 2014 www.osuuskuntatoimi.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Luontoselvitys... 2 2.1 Menetelmät... 2 2.2 Selvitysalue... 3 2.3

Lisätiedot

Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä)

Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä) KAUPUNKILUONNON HAVAINNOINTIPISTE Hämäläntien pökkelömetsä (Pateniemessä) Sijainti: Hämäläntien päästä lähtee polku merenrantaan. Kulkiessasi rantaan päin oikealle jää kuusimetsää. Käänny jollekin kuusivaltaiseen

Lisätiedot

Lepakkokartoitusohjeet

Lepakkokartoitusohjeet Lepakkokartoitusohjeet avuksi tilaajalle ja kartoittajalle Lepakkoseminaari 19.3.2011 Markku Lappalainen Lepakkokartoitusohjeet Miksi lepakot tulee kartoittaa? Tarve ohjeelle ja hyville käytännöille SLTY:n

Lisätiedot

Entisen motellin alueen luontoselvitys Paimio. 17.8.2015 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Entisen motellin alueen luontoselvitys Paimio. 17.8.2015 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Entisen motellin alueen luontoselvitys Paimio 17.8.2015 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys 3 2.1 Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNGIN VÄSTERVIKIN TUULIVOI-

KRISTIINANKAUPUNGIN VÄSTERVIKIN TUULIVOI- Vastaanottaja Triventus Wind Power Ab Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.9.2013 Viite 1510006535 KRISTIINANKAUPUNGIN VÄSTERVIKIN TUULIVOI- MAHANKKEEN LUONTOSELVITYSTEN PÄIVITYS 2013 1 Päivämäärä 23.9.2013

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014

LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014 LUONTOSELVITYS 16X173577 30.9.2013 26.6.2014 RAAHEN KAUPUNKI Tokolanperän kaavarungon ja asemakaavan luontoselvitys v. 2013-2014 1 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 KASVILLISUUS 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Uhanalaiset

Lisätiedot

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS

VAPO OY AHOSUON LINNUSTOSELVITYS Vastaanottaja VAPO Oy Asiakirjatyyppi Linnustoselvitys Päivämäärä 31.10.2012 Viite 82143294-01 VAPO OY AHOSUON AHOSUON Päivämäärä 31/10/2012 Laatija Sari Savolainen Tarkastaja Tarja Ojala Kuvaus Ahosuon

Lisätiedot

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa Lepakkoselvitys Heikki Holmén 26.8.2016 2 (5) 26.8.2016 MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO

Lisätiedot

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS

ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS ORIMATTILAN ISOVUOREN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS Ympäristökonsultointi Jynx Oy, 2014 Koppelo tiellä. Metso kuuluu Isovuoren pesimälinnustoon. Kuva: Ari Kuusela Tappikatu 2 A 6 20660 LITTOINEN hannuklemola@gmail.com

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012:

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Savonlinnan kaupunki Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Riihisaari, Naistenlahdentie ja Rajalahti Petri Parkko 24.9.2012 1. Selvityksen taustoja Savonlinnan kaupunki tarvitsee

Lisätiedot

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Raasepori Oy Asiakirjatyyppi Liito-orava- ja kasvillisuusselvitys Päivämäärä 21.9.2012 Viite 82142499-05 ILMATAR RAASEPORI OY GUMBÖLEBERGETIN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys LIITO-ORAVASELVITYS 23.6.2015 KALAJOEN KAUPUNKI Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 LIITO-ORAVASELVITYS 2 3 TULOKSET 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 5 VIITTEET 5 Kannen

Lisätiedot

VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ

VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ Teemu Virtanen Paula Salomäki 8.10.2012 Biologitoimisto Vihervaara Oy PL 140 70101 Kuopio info@biologitoimisto.fi 1 1 Kasvillisuus...2

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS Pekka Routasuo 30.12.2011 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen

Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011. Ari Parviainen Tohmajärven Kannusjärven ranta-asemakaavan linnustoselvitys 2011 Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Polvijärvi 4 Liippilammit Pitkälampi 5 Tammalammit 5 Mässänlammit 5 Kannusjärvi 7 Kokkoselkä

Lisätiedot

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) lepakkoselvitys

Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) lepakkoselvitys TAMPEREEN KAUPUNKI Ilokkaanpuiston asemakaava-alueen (8617) lepakkoselvitys Raportti ID: 1 576 642 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29253 Raportti 1 (7) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2

Lisätiedot

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi

Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi 1 Linnustoselvitys 2015 Hyrynsalmen Ylä- ja Ala-Tervajärvi Ari Parviainen 2 Sisällys Johdanto 3 Tulokset 4 Ylä-Tervajärvi 4 Ylä-Tervajärvellä havaitut lajit ja arvioidut parimäärät/reviirit 5 EU:n lintudirektiivin

Lisätiedot

NIIRASENLAHDEN ASEMAKAAVA-ALUE LUONTOSELVITYS 2012

NIIRASENLAHDEN ASEMAKAAVA-ALUE LUONTOSELVITYS 2012 NIIRASENLAHDEN ASEMAKAAVA-ALUE LUONTOSELVITYS 2012 Markku Nironen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 12.12.2012 1 JOHDANTO Kangasniemen kirkonkylän pohjoispuolella sijaitsevalle Niirasenlahden ja Salmelantien

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 MENELMÄT... 2 3 MAAPERÄ... 3 4 VESISTÖT JA POHJAVEDET... 4 5 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 27.5.2013 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan Kirkonkylässä sijaitsevalle

Lisätiedot

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI Pekka Routasuo 6.2.2012 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Luontoselvitys. Lempäälän Pitkäkalliolla

Luontoselvitys. Lempäälän Pitkäkalliolla Luontoselvitys Lempäälän Pitkäkalliolla Ympäristönsuunnittelu Oy 2013 Luontoselvitys Lempäälän Pitkäkalliolla Luontoselvitys Tarve luontoselvitykselle on syntynyt alustavasta suunnitelmasta ottaa maa-ainesta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 3 Topografia 3 Kallioperä 4 Maaperä 4 Maanpeite 5 Pohjavesialueet 5 Selvitysalueen luontokohteet Luontokohteet

Lisätiedot

Vammalan Vehmaisten kylän KUKKURIN LUONTOSELVITYS 31.8.2004

Vammalan Vehmaisten kylän KUKKURIN LUONTOSELVITYS 31.8.2004 LIITE 4 Vammalan kaupunki Kukkurin kaavaselostus liite 1 Yhdyskuntasuunnittelu PL 23 38201 VAMMALA Vammalan Vehmaisten kylän KUKKURIN LUONTOSELVITYS 31.8.2004 Tmi Mira Ranta Karkunkyläntie 179 38140 KÄRPPÄLÄ

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS

SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS Vastaanottaja Soinin kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 28.6.2016 Viite 1510023251-001 SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS 1 Päivämäärä 28.6.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys. 2.3 Kuvio 2

1 Johdanto. 2 Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys. 2.3 Kuvio 2 2 Sisällysluettelo Ollinrannan luontoselvitys Uusikaupunki 6.9.2015 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 1. Johdanto 3 2. Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys 3 2.1 Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen

Lisätiedot

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.... 3 2. Luontoselvitys.......3 3. Tulokset.....

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNTA ORIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS PAKSUNIEMESSÄ. Vastaanottaja Rääkkylän kunta. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys

RÄÄKKYLÄN KUNTA ORIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS PAKSUNIEMESSÄ. Vastaanottaja Rääkkylän kunta. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Vastaanottaja Rääkkylän kunta Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 8.12.2014 RÄÄKKYLÄN KUNTA ORIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS PAKSUNIEMESSÄ Päivämäärä 8.12.2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

JUNNIKKALAN KOHTNIEMEN ASEMA- KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS. Vastaanottaja Andrey Fedorov. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys. Päivämäärä 20.4.

JUNNIKKALAN KOHTNIEMEN ASEMA- KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS. Vastaanottaja Andrey Fedorov. Asiakirjatyyppi Luontoselvitys. Päivämäärä 20.4. Vastaanottaja Andrey Fedorov Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 20.4.2015 Viite 1510015899 JUNNIKKALAN KOHTNIEMEN ASEMA- KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Päivämäärä 20.4.2015 Laatija Tarkastaja Kuvaus

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6.

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6. TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto OX2 FINLAND OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen 2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29646P004 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti

KUORTANEEN KUNTA TARKISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN LIITE 5. Vastaanottaja Kuortaneen kunta. Asiakirjatyyppi Raportti LIITE 5 Vastaanottaja Kuortaneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.9.2015 Viite 1510020028 KUORTANEEN KUNTA LÄNSIRANNAN OSAYLEISKAAVAN TAISTUS, NISULAN ALUE TÄYDENNYS LUONTOARVIOINTIIN 1 Päivämäärä

Lisätiedot

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010

Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Kontiolahden Lehmon kaava-alueen linnustoselvitys 2010 Ari Parviainen Johdanto Selvitysalue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Joensuun kaupungin kyljessä sen pohjoispuolella (Kartta 1). Tämä linnustoselvitys

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA:

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: 743-416-5-146 SEINÄJOEN KAUPUNKI 2016 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin alueella olevalla tilalla 743-416-5-146

Lisätiedot

RAAHEN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN (PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA JA SOMERONKANGAS) LEPAKKOSELVITYS 2011 AHLMAN

RAAHEN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN (PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA JA SOMERONKANGAS) LEPAKKOSELVITYS 2011 AHLMAN RAAHEN ITÄISTEN TUULIVOIMAPUISTOJEN (PÖLLÄNPERÄ, HUMMASTINVAARA JA SOMERONKANGAS) LEPAKKOSELVITYS 2011 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu sisällysluettelo Johdanto... 3 Tutkimusmenetelmät... 4 Lepakoiden

Lisätiedot

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009

Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Kristiinankaupungin Dagsmarkin alueen linnustoselvitys 2009 Maarit Naakka LuK Marika Vahekoski Luk 0 Kuva1. Lapväärtin joki virtaa Dagsmarkin halki. Kannen kuvassa on joen eteläpuolista vanhaa asutusta.

Lisätiedot

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 Marko Vauhkonen 1.8.2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN

Lisätiedot

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa Liito-orava- ja viitasammakkoselvitys Heikki Holmén 8.6.2016 2 (9) 8.6.2016 MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Luontoselvitys

Lisätiedot

MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTON LUONTOSELVITYS

MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTON LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 4.2.2014 Viite 1510005246 MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTON LUONTOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTON LUONTOSELVITYS Päivämäärä 4.2..2014 Laatija

Lisätiedot

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN

SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN SABA WIND OY PORIN JAKKUVÄRKIN TUULIVOIMAPUISTON PESIMÄLINNUSTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys

Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys 2015 Hämeenlinnan Halminlahden tilojen RN:o 2:56 ja 2:76 luontoselvitys Petri Parkko 18.9.2015 1 1. Taustoja Ympäristönsuunnittelu Oy on kaavoittamassa Hämeenlinnan (Hauho) Pyhäjärven Halminlahden tilalle

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Liito-oravaselvitys 1 (23) Tuomo Pihlaja 20.8.2014

Lisätiedot

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS

9M VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 9M031128 10.12.2003 VAPO OY ENERGIA, SUO JA VESI KAATIAISNEVAN LINNUSTOSELVITYS 1 Kaatiaisnevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA...1

Lisätiedot

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Raportti 67080546.ABT 5.11.2008 Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä ympäristöselvitys on tehty Korpilahden kunnassa sijaitsevalle Lapinjärven alueelle ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

Finventia. Helsingin Östersundomin lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Finventia. Helsingin Östersundomin lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Finventia Helsingin Östersundomin lepakkoselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY RAPORTTEJA 92/2015 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 3 Tutkimusmenetelmät...

Lisätiedot

Pornaisten Hirvikallion maa-ainestenottoalueen luonto- ja maisemaselvitys

Pornaisten Hirvikallion maa-ainestenottoalueen luonto- ja maisemaselvitys 82131072 15.12.2010 NCC Roads Oy Luonto- ja maisemaselvitys Pornaisten Hirvikallion maa-ainestenottoalueen luonto- ja maisemaselvitys NCC Roads Oy Luonto- ja maisemaselvitys Pornaisten Hirvikallion maa-ainestenottoalueen

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 2012 16USP0127 04.06.2012. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Katumantie 2:n asemakaavamuutos. Luontoselvitys

LUONTOSELVITYS 2012 16USP0127 04.06.2012. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Katumantie 2:n asemakaavamuutos. Luontoselvitys LUONTOSELVITYS 2012 16USP0127 04.06.2012 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Katumantie 2:n asemakaavamuutos Luontoselvitys Katumantie 2, asemakaava Luontoselvitys Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 SELVITYSALUEEN SIJAINTI JA

Lisätiedot

Akaan kaupungin Toijalan SAVIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVA- JA LUONTOSELVITYS 2008

Akaan kaupungin Toijalan SAVIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVA- JA LUONTOSELVITYS 2008 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin Toijalan SAVIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVA- JA LUONTOSELVITYS 2008 Tmi Mira Ranta Karkunkyläntie 179 38140 KÄRPPÄLÄ

Lisätiedot

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003

Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Hattelmalanjärven pesimälinnusto 2003 Rauno Yrjölä Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen monisteita 8 2007 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi ja NAPA-projekti Kannen kuva: Laulujoutsenia (Cygnus

Lisätiedot

Raportti. Simpele, Konkanmäen luontoselvitys Rautjärvi. Luontoselvitys (liitetään kaavaselostukseen)

Raportti. Simpele, Konkanmäen luontoselvitys Rautjärvi. Luontoselvitys (liitetään kaavaselostukseen) Pöyry Finland Oy Raportti Simpele, Konkanmäen luontoselvitys Rautjärvi Päivä 26.6.2014 Viite Sivu 1 (3) Yhteyshlö Soile Turkulainen Puh. 010 33 31525 soile.turkulainen@poyry.com Luontoselvitys (liitetään

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II Luontoselvitys Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19), Nurmon kunta - tielinjauksen II vaihtoehto Luontoselvitys 1. Yleistä Tämän luontoselvityksen

Lisätiedot

Ramoninkadun luontoselvitys

Ramoninkadun luontoselvitys Ramoninkadun luontoselvitys Elina Lehtinen Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 7.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Työmenetelmät... 3 2.1 Esiselvitys... 3 2.2 Maastotyöskentely... 3 2.3

Lisätiedot

VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS

VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS Vastaanottaja Suomen tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 13.05.2016 Viite 1510014591 VANHAKYLÄN TUULIVOIMAHANKKEEN LEPAKKOSELVITYS Päivämäärä 13.5.2016 Laatija Heli Lehvola Tarkastaja

Lisätiedot

Manner-Naantalin osayleiskaavan uudisrakentamisalueiden lepakkopotentiaalin arviointi

Manner-Naantalin osayleiskaavan uudisrakentamisalueiden lepakkopotentiaalin arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAANTALIN KAUPUNKI Manner-Naantalin osayleiskaavan uudisrakentamisalueiden lepakkopotentiaalin arviointi Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23569 Raportti Mäkelä

Lisätiedot

SIPOON KUNTA MASSBYN RATSASTUSKESKUK- SEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONTOSELVITYS

SIPOON KUNTA MASSBYN RATSASTUSKESKUK- SEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Sipoon kunta Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 6.8.2014 Viite 1510012470 SIPOON KUNTA MASSBYN RATSASTUSKESKUK- SEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONTOSELVITYS SIPOON KUNTA MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN

Lisätiedot

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys

Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys TAIPALSAAREN KUNTA Konstunrannan täydentävä linnustoselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29913 Raportti 1 (10) Mäkelä Tiina Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Lähtötiedot

Lisätiedot

HEINOLA, HIRVISALO, PURSIJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen 19.10.2016 Heinola, Hirvisalo, Pursijärvi. Ranta-asemakaavan luontoselvitys. HEINOLA, HIRVISALO, PURSIJÄRVI RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi 17.1.2013 Willitys tmi Marjo Lindberg Sisältö Selvitysalueen sijainti 3 Yleistä 3 Menetelmät 3 Sysivuoren luonto, yleistä 3 Kartta 4 Kuvaukset Sysivuoren luonnosta

Lisätiedot

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia

Mankisennevan linnustoselvitys Vapo Oy Energia Mankisennevan linnustoselvitys 1 Mankisennevan linnustoselvitys Juha Parviainen, FM SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 LASKENTAMENETELMÄT... 1 2.1 LINJALASKENTA... 1 2.2 KARTOITUSLASKENTA... 2 3 TULOKSET... 2 4

Lisätiedot

ENKKELI, HÄMEENLINNA LIITO-ORAVASELVITYS

ENKKELI, HÄMEENLINNA LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 9.6.2016 ENKKELI, HÄMEENLINNA LIITO-ORAVASELVITYS LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 9.6.2016 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kaisa

Lisätiedot

Sääskiniemen kaavamuutos luontoselvitys

Sääskiniemen kaavamuutos luontoselvitys Liite 2 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA JOUNI RIITAMO JA PIHTIPUTAAAN KUNTA kaavamuutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1 (6) Tuomo Pihlaja Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Menetelmät...

Lisätiedot

PIRKANMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN (TURVETUOTANTO) LUONTOSELVITYKSET 2009

PIRKANMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN (TURVETUOTANTO) LUONTOSELVITYKSET 2009 PIRKANMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN (TURVETUOTANTO) LUONTOSELVITYKSET 2009 Marko Vauhkonen, Pekka Routasuo & Esa Lammi 30.11.2009 PIRKANMAAN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN (TURVETUOTANTO) LUONTOSELVITYKSET 2009

Lisätiedot

LUONTOLAUSUNTO SÄTERINMETSÄN KAAVAMUUTOSTA VARTEN

LUONTOLAUSUNTO SÄTERINMETSÄN KAAVAMUUTOSTA VARTEN LUONTOLAUSUNTO SÄTERINMETSÄN KAAVAMUUTOSTA VARTEN Esa Lammi 19.11.2015 Luontolausunto. Säterinmetsän kaavamuutos. JOHDANTO Leppävaarassa sijaitsevalle Säterinmetsän alueelle on valmisteilla kaavamuutos,

Lisätiedot

Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1

Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1 Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1 Tämä tiivistelmä perustuu yksityiskohtaiseen raporttiin Tuusulan Hyrylän varuskunta-alueella kesinä 2006 ja 2007 tehdyistä luontoselvityksistä.

Lisätiedot

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS 2.7.2014 Outi Tuomivaara, hortonomi ylempi AMK Kempeleen kunta 2 JOHDANTO Kempeleen Riihivainiolle on käynnistynyt asemakaavan laajennus, jonka pohjaksi on

Lisätiedot

Leivonmäen kunta Niininiemen asemakaava

Leivonmäen kunta Niininiemen asemakaava Raportti 67070391.BJ 21.1.2008 Leivonmäen kunta Niininiemen asemakaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä luontoselvitys on tehty Leivonmäen kuntaan Niininiemen asemakaavaa varten. Selvityksen tarkoituksena

Lisätiedot