TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS I KY MISSKÄRRIN TUULIVOIMAPUISTON KASVILLISUUSSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS I KY MISSKÄRRIN TUULIVOIMAPUISTON KASVILLISUUSSELVITYS"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Taaleritehtaan Tuulitehdas I Ky Asiakirjatyyppi Kasvillisuusselvitys Päivämäärä TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS I KY MISSKÄRRIN TUULIVOIMAPUISTON KASVILLISUUSSELVITYS

2 TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS I KY MISSKÄRRIN TUULIVOIMAPUISTON KASVILLISUUSSELVITYS Päivämäärä Laatija Tarkastaja Kuvaus Kansikuva Heli Lehvola Tarja Ojala Kasvillisuusselvitys Kemiönsaaren Misskärrin tuulivoimahankkeen osayleiskaava-alueelta Misskärrin kaava-alueen tyypillistä kalliomännikköä alueen pohjoisosissa. Viite Ramboll Niemenkatu Lahti

3 SISÄLTÖ 1. Johdanto 1 2. Kasvillisuusselvitys Alueen yleiskuvaus Tuulivoimaloiden paikkojen ja huoltoteiden kasvillisuus Voimajohdon reitin kasvillisuus Arvokkaat luontokohteet Johtopäätökset ja suositukset maankäytön suunnitteluun Lähteet 17

4 1 1. JOHDANTO Taaleritehtaan Tuulitehdas I Ky suunnittelee enintään yhdeksän tuulivoimalaitoksen rakentamista Kemiönsaaren Misskärrin alueelle. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 2 3 MW, jolloin tuulivoimahankkeen kokonaisteho on noin MW. Tuulivoimaloiden suunniteltu napakorkeus on noin 120 metriä. Kemiönsaaren kunta on käynnistänyt Misskärrin alueella tuulivoimaloiden sekä niihin liittyvien sähkönsiirtoreittien ja sähköasemien rakentamisen mahdollistavan osayleiskaavoituksen kesällä 2011 (kuva 1-1). Osayleiskaava laaditaan siten, että sitä on mahdollista käyttää osayleiskaavaan perustuvien tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntämisen perusteena (MRL 77a ). Kaava-alue jää tuulivoimaloille, huoltotiestölle ja infrastruktuurille osoitettuja alueita lukuun ottamatta nykyiseen maa-, metsätalous- ja virkistyskäyttöön. Kaava-alueen pinta-ala on noin 560 hehtaaria. Tämä kasvillisuusselvitys on laadittu Taaleritehtaan Tuulitehdas I Ky:lle Misskärrin tuulivoimahankkeen osayleiskaavatyön tarpeisiin. Kasvillisuusselvityksen tarkoituksena oli selvittää kaavaalueella erityisesti tuulivoimalan paikkojen ja huoltoteiden reiteillä sekä kaava-alueella kulkevan voimajohdon reitillä esiintyvää kasvilajistoa ja selvityksessä keskityttiin erityisesti luonnonsuojeluasetuksessa mainittuihin lajeihin (luonnonsuojelulaki 1096/1996), uhanalaisiin ja silmälläpidettäviin lajeihin (Rassi ym. 2010) sekä metsälain tarkoittamiin erityisen arvokkaisiin elinympäristöihin. Maastotyöt on tehty 18.7 ja Selvityksen on laatinut FM biologi Heli Lehvola Ramboll Finland Oy:stä. Kuva 1-1. Kaava-alueen sijainti ja osayleiskaava-alueen rajaus.

5 2 2. KASVILLISUUSSELVITYS 2.1 Alueen yleiskuvaus Misskärrin kaava-alue sijaitsee Kemiönsaaren eteläosassa, Västanfjärdin kylän länsipuolella (kuvat 1-1, 2-1). Alue on kallioista ja lähes kokonaan metsätalouskäytössä. Kalliopainanteissa sekä notkelmissa on jonkin verran avosoita ja rämeitä, jotka ovat luonnontilaisia. Metsät ovat pääosin voimakkaasti käsiteltyjä mäntyvaltaisia kankaita ja harvapuustoisia kalliomänniköitä. Kuusikkoa on lähinnä rinteillä ja painanteissa. Lehtipuista koivua kasvaa jonkin verran sekapuuna, paikoin on myös haapaa ja kosteilla paikoilla tervaleppää. Avohakkuita ja nuoria taimikoita on paljon. Alueella on jonkin verran peltoa, mutta ei asutusta.

6 3 Kuva 2-1. Alueelle suunnitellut voimalaitokset, huoltotiet ja voimajohto. 2.2 Tuulivoimaloiden paikkojen ja huoltoteiden kasvillisuus Vaihtoehto 1: voimalaitos 1 Voimalaitoksen rakennuspaikalla kasvaa soistuneen kuivahkon kankaan (VTs) nuorta männikköä, jossa kasvaa sekapuuna runsaasti rauduskoivua sekä paikoitellen hieman kuusta (kuva 2-2). Kasvillisuus koostuu pääasiassa mustikasta, puolukasta, sananjalasta, hietakastikasta, maito-

7 4 horsmasta, metsäalvejuuresta, metsäkortteesta, oravanmarjasta ja vadelmasta. Pohjakerroksen valtalaji on seinäsammal. Vaihtoehto 2: voimalaitos 1 Voimalaitoksen rakennuspaikalla kasvaa kitukasvuinen kallionlakimännikkö (kuva 2-2). Puusto on pääosin varttunutta, mutta keloja tai lahopuuta on vain vähän. Kasvillisuus koostuu lähinnä kanervasta, puolukasta ja metsälauhasta. Kallio on suurelta osin poronjäkälien peittämä, mutta paljaita alueita on siellä täällä. Alueella esiintyy runsaasti pieniä lätäköitä ja soistumia, joissa kasvaa rahka- ja karhunsammalia sekä tupasvillaa, jouhisaraa ja harmaasaraa. Huoltotien reitti kulkee voimalan 2 (vaihtoehto 2) huoltotieltä avokallion ja kuivahkon kankaan (VT) rajaa myötäillen (kuva 2-3). Reitillä kasvaa varttunutta männikköä. Kasvillisuus on kuten voimalan 2 (vaihtoehto 2) paikalla. Reitti etenee metsäautotieosuuden jälkeen pieneen mäntytaimikkoon, jonka jälkeen se kulkee pääosin varttunutta mäntyä kasvavalla avokallioalueella (kuva). Siellä kasvillisuus on kuten voimalaitoksen 1 (vaihtoehto 2) paikalla. Kuva 2-2. Vasemmalla voimalaitoksen 1 (vaihtoehto 1) tiheää nuorta männikköä ja oikealla voimalaitoksen 1 (vaihtoehto 2) kalliomännikköä. Kuva 2-3. Voimalaitoksen 1 (vaihtoehto 2) reitti kulkee avokallioalueita myötäillen vasemmalla kuvassa ja oikealla näkymiä pienen taimikon halki voimalalle 2 (vaihtoehto 2) päin. Vaihtoehto 1: voimalaitos 2 Voimalaitoksen rakennuspaikalla kasvaa kallioalueen kitukasvuista, mutta pääosin varttunutta männikköä (kuva 2-4). Keloja tai lahopuuta alueella on vähän. Kasvillisuuden valtalajit ovat kanerva, puolukka ja metsälauha. Lisäksi alueella kasvaa sianpuolukkaa sekä kallionraoissa kalliokieloa ja vadelmaa. Kallio on suurelta osin paljas, jolla paikoitellen kasvaa poronjäkäliä, isohirvenjäkälää sekä hieman torvijäkäliä, tierasammalia ja kynsisammalia. Huoltotien suunniteltu reitti sijoittuu kuusta, mäntyä ja rauduskoivua kasvavaan taimikkoon (kuva 2-5). Reitti kulkee mäen rinnettä kalliomännikön läpi, jossa kasvillisuus on kuten voimalan 2 (vaihtoehto 1) paikalla.

8 5 Vaihtoehto 2: voimalaitos 2 Voimalaitoksen rakennuspaikka sijaitsee kallion laen juurella kuivahkon kankaan (VT) varttuneessa männikössä (kuva 2-4). Kasvilajistoon kuuluvat mm. puolukka, mustikka, kanerva ja metsälauha. Pohjakerroksen yleisin laji on seinäsammal. Huoltotien suunniteltu reitti lähtee olemassa olevalta metsäautotieltä ja kulkee tuoreen kankaan (MT) varttuneen kuusikon läpi, jossa on sekapuuna lisäksi mäntyä ja rauduskoivua (kuva 2-5). Vallitsevat lajit ovat mustikka, lillukka, kevätpiippo, oravanmarja, metsäalvejuuri ja metsätähti sekä seinäsammal. Ojan lähiympäristö on tuoreen kankaan soistuma, jossa kasvaa lisäksi metsäkortetta sekä suo- ja korpiorvokkia. Soistuman jälkeen alkaa kallioalue, jossa kasvaa kitukasvuista mäntyä. Kasvillisuutta luonnehtivat kanerva, metsälauha ja puolukka sekä pohjakerroksessa pääasiassa poronjäkälät. Kuva 2-4. Vasemmalla voimalan 2 (vaihtoehto 1) paikan harvaa kalliomännikköä ja oikealla vaihtoehdon 2 paikan kuivahkoa mäntykangasta. Kuva 2-5. Vasemmalla voimalan 2 (vaihtoehto 1) huoltotien pohjaa pienessä taimikossa ja oikealla vaihtoehdon 2 tiepohjaa varttuneessa kuusikossa. Vaihtoehto 1: voimalaitos 3 Voimalaitoksen rakennuspaikka sijaitsee soistuneella kallioalueella kahden puustoisen suon välissä. Puusto on kitukasvuista nuorta männikköä (kuva 2-6). Valtalajit alueella ovat tupasvilla, variksenmarja, kanerva, puolukka, suopursu ja karpalo. Lisäksi kasvaa pajuja. Valtasammalet ovat kangasrahkasammal ja seinäsammal. Huoltotien reitti kulkee pääasiassa varttuneen mäntyvaltaisen kuivan kankaan (CT) läpi, jossa on soistumia (kuva 2-7). Metsikön välissä on avokallioalueita. Kasvillisuus koostuu pääasiassa puolukasta, kanervasta ja metsälauhasta. Lisäksi kasvaa paikoitellen kangasmaitikkaa. Reitillä on useita pienialaisia soistumia, joissa kasvaa tupasvillaa, jouhisaraa, jokapaikansaraa, juolukkaa, mustikkaa ja suopursua. Pohjakerroksessa kasvaa kallioalueilla paikoitellen poronjäkäliä, kangasmetsiköissä seinäsammalta ja soistumissa mm. korpirahkasammalta, kangasrahkasammalta ja korpikarhunsammalta. Huoltotien eteläpäädyssä lähellä voimalaitoksen paikkaa sijaitsee pienialainen avosuo, jossa on pieni vapaan veden alue (kuva 2-8). Suon reunoilla kasvaa kanervaa, puolukkaa, mustikkaa, karpaloa, juolukkaa ja suokukkaa sekä mm. kangas- ja punarahkasammalta. Suolla kasvaa muutama kitukasvuinen pieni mänty. Muu kasvillisuus koostuu lähinnä tu-

9 6 pasvillasta ja kangas-, puna-, kalvakka- ja vajorahkasammalesta. Lisäksi suolla kasvaa hieman pullo- ja jouhisaraa. Avovedessä kasvaa lumpeita. Vähäpuustoiset suot ovat metsälain 10 :n tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Suon arvoa lisää pieni vapaan veden alue ja alueen luonnontilaisuus. Vaihtoehto 2: voimalaitos 3 Voimalaitoksen rakennuspaikka sijaitsee avokallioalueella, jossa on paikoitellen kuivahkon kankaan (VT) kasvillisuutta (kuva 2-6). Puusto on pääosin varttunutta männikköä, jossa on sekapuuna kuusta ja rauduskoivua. Kasvillisuus koostuu sananjalasta, puolukasta, metsälauhasta, kangasmaitikasta ja mustikasta. Pensaskerroksessa kasvaa katajaa, pihlajaa, pajuja ja haapaa. Pohjakerroksessa vallitsee seinäsammal ja kallioalueilla poronjäkälät. Huoltotien reitti kulkee nuoren mäntyvaltaisen kuivahkon kankaan (VT) metsikön läpi, joka on osittain soistunut. Metsikköalueiden välissä on avokallioalueita (kuva 2-7). Kasvillisuus koostuu pääasiassa puolukasta, kanervasta ja metsälauhasta. Lisäksi kasvaa paikoitellen kangasmaitikkaa. Reitillä on useita pienialaisia soistumia, joissa kasvaa mm. juolukkaa, mustikkaa, pajuja ja suopursua. Pohjakerroksessa kasvaa kallioalueilla paikoitellen poronjäkäliä, kangasmetsiköissä seinäsammalta ja soistumissa rahkasammalia. Kuva 2-6. Vasemmalla voimalaitoksen 3 (vaihtoehto 1) paikan soistunutta kangasta ja oikealla vaihtoehdon 2 kuivahkoa kangasta. Kuva 2-7. Vasemmalla voimalaitoksen 3 (vaihtoehto 1) tielinjaa ja oikealla vaihtoehdon 2 reittiä kallioalueen nuoressa männikössä.

10 7 Kuva 2-8. Voimalaitoksen 3 (vaihtoehto 1) huoltotien reitillä sijaitsee luonnontilainen pienialainen ja vähäpuustoinen suo, jossa on pieni vapaan veden alue. Vaihtoehto 1: voimalaitos 4 Voimalaitos sijoittuu kallioalueelle, jossa vallitsee varttunut kuivan kankaan (CT) männikkö (kuva 2-9). Kasvillisuus koostuu pääasiassa kanervasta, puolukasta ja kangasmaitikasta. Lisäksi pienissä soistumissa kasvaa mustikkaa ja juolukkaa. Pohjakerroksessa vallitsevat seinäsammal, poronjäkälät, isohirvenjäkälä ja kangaskynsisammal. Huoltotien reitti on kuten voimalaitoksen 3 vaihtoehdossa 2 (kuva 2-10). Vaihtoehto 2: voimalaitos 4 Voimalaitoksen rakennuspaikka sijaitsee kalliolakialueella, jossa kasvaa kitukasvuista, pääosin varttunutta männikköä (kuva 2-9). Kasvillisuus koostuu pääosin puolukasta, kanervasta ja metsälauhasta. Lisäksi kasvaa hieman pajuja sekä hieskoivua. Pohjakerros on suurelta osin paljas, mutta paikoitellen kasvaa jäkälälaikkuja, jotka koostuvat pääosin poronjäkälistä. Huoltotien reitti alkaa metsäautotieltä ja kulkee lähinnä avokallioalueilla, joiden kasvillisuus on kuten voimalaitoksen 4 (vaihtoehto 2) paikalla (kuva 2-10). Reitin varrella on muutamia pieniä soistumia, joissa kasvaa mm. mustikkaa, juolukkaa ja saroja. Kuva 2-9. Vasemmalla voimalaitoksen 4 (vaihtoehto 1) varttunutta männikköä ja oikealla vaihtoehdon 2 harvaa kalliomännikköä.

11 8 Kuva Vasemmalla voimalaitoksen 4 (vaihtoehto 1) nuorta männikköä ja oikealla vaihtoehdon 2 karua kalliolakialuetta. Vaihtoehto 1: voimala 5 Voimalaitoksen rakennuspaikka sijaitsee kuivahkon kankaan (VT) varttuneessa männikössä, jossa kasvaa sekapuuna lisäksi kuusta ja rauduskoivua (kuva 2-11). Kasvillisuus koostuu pääasiassa puolukasta, mustikasta, kangasmaitikasta, metsälauhasta, kevätpiiposta, metsätähdestä ja oravanmarjasta. Pohjakerroksen valtalaji on seinäsammal. Huoltotien reitti kulkee lähinnä varttuneella mäntyvaltaisella kuivahkolla kankaalla (VT), jossa on välissä avokallioalue (kuva 2-12). Kasvillisuus on kuten voimalaitoksen 5 (vaihtoehto 1) paikalla. Vaihtoehto 2: voimalaitos 5 Voimalaitoksen rakennuspaikka sijaitsee avokallioalueella, jossa kasvaa varttunutta männikköä (kuva 2-11). Kasvillisuus koostuu pääosin puolukasta, kanervasta ja metsälauhasta. Lisäksi kasvaa hieman kangasmaitikkaa ja mustikkaa. Kallio on paikoitellen paljas ja siellä vallitsevat poronjäkälät, isohirvenjäkälä ja kynsisammalet. Alueella esiintyy useita pieniä soistumia, joissa kasvaa rahka- ja karhunsammalia sekä tupasvillaa, jouhisaraa ja harmaasaraa. Huoltotien reitti kulkee varttuneessa kalliomännikössä (kuva 2-12). Kasvillisuus on kuten voimalaitoksen 5 (vaihtoehto 2) paikalla. Kuva Vasemmalla voimalaitoksen 5 (vaihtoehto 1) paikan kuivahkoa kangasta ja oikealla vaihtoehdon 2 harvaa kalliomännikköä.

12 9 Kuva Vasemmalla voimalaitoksen 5 (vaihtoehto 1) tielinjaa harvassa metsikössä ja oikealla vaihtoehdon 2 tielinjaa kuivahkolla kankaalla. Vaihtoehto 1: voimalaitos 6 Voimalaitoksen rakennuspaikka sijaitsee tuoreen kankaan (MT) varttuneessa kuusikossa (kuva 2-13). Sekapuuna kasvaa hieman mäntyä ja hieskoivua. Kasvillisuus koostuu mm. mustikasta, puolukasta, kevätpiiposta, ahokeltanoista, käenkaalista, oravanmarjasta, kangasmaitikasta, metsämaitikasta, nuokkuhelmikästä, kultapiiskusta, valkovuokosta, lillukasta ja metsätähdestä. Pohjakerroksen valtalajit ovat metsäkerrossammal, seinäsammal sekä isokynsisammal. Huoltotie kulkee kallioalueilla, joilla vallitsee tuoreen kankaan (MT) kasvillisuus kuten voimalan 6 (vaihtoehto 1) paikalla. Puusto on varttunutta rauduskoivua, kuusta ja mäntyä (kuva 2-14). Vaihtoehto 2: voimala 6 Voimalaitoksen rakennuspaikka sijaitsee puustoisen rämeen laidalla, jossa kasvaa varttunut männikkö (kuva 2-13). Sekapuuna kasvaa muutamia hieskoivuja. Valtalajit ovat puolukka, juolukka, suopursu, mustikka, kanerva ja variksenmarja. Pensaskerroksessa kasvaa pajuja ja pohjakerroksessa vallitsevat korpirahkasammal, kangaskynsisammal, kangasrahkasammal ja korpikarhunsammal. Huoltotien reitti kulkee metsäautotieltä pienialaiseen taimikkoon sijoittuvan ojitetun suon läpi avokallioalueelle (kuva 2-14). Kallioalueiden välissä kasvaa nuorta ja varttunutta kuivahkon kankaan (VT) mäntykasvatusmetsikköä. Kasvillisuus on kuten voimalan 3 (vaihtoehto 1) huoltotien alueella. Kuva Vasemmalla voimalaitoksen 6 (vaihtoehto 1) paikan tuoretta kangasta ja oikealla vaihtoehdon 2 voimalan 6 paikan männikköä.

13 10 Kuva Vasemmalla voimalaitoksen 6 (vaihtoehto 1) tielinjan sekametsää ja oikealla vaihtoehdon 2 tielinjan ojitetun suon pieni taimikko. Vaihtoehto 1: voimala 7 Voimalaitoksen rakennuspaikka sijaitsee avokallioalueella varttuneessa männikössä. Kasvilajisto luonnehtii kuivan kankaan (CT) lajistoa: puolukka, mustikka, kanerva ja metsälauha ovat yleisimmät lajit (kuva 2-15). Pohjakerroksessa vallitsevat seinäsammal ja paljailla kallioilla poronjäkälät. Alueella esiintyy useita pieniä soistumia, joissa kasvaa rahka- ja karhunsammalia sekä tupasvillaa, jouhisaraa ja harmaasaraa. Huoltotien reitti kulkee pääosin varttunutta mäntyä kasvavalla kuivahkolla kankaalla, jossa on paikoitellen avokallioalueita (kuva 2-16). Kasvillisuus on kuten voimalaitoksen 7 (vaihtoehto 1) paikalla. Vaihtoehto 2: voimala 7 Voimalaitoksen rakennuspaikka sijaitsee avokallioalueella varttuneessa männikössä (kuva 2-15). Kasvilajisto luonnehtii kangasmaa-alueilla kuivan kankaan lajistoa kuten voimalaitoksen 7 vaihtoehdossa 1. Paljailla kallioalueilla kasvaa poronjäkäliä, metsälauhaa ja kanervaa. Alueella esiintyy useita pieniä soistumia, joissa kasvaa rahka- ja karhunsammalia sekä tupasvillaa, jouhisaraa ja harmaasaraa. Huoltotien reitti kulkee varttuneessa männikössä, jossa vaihtelevat kuivahko kangasmaa (VT) ja avokallioalueet (kuva 2-16). Kasvillisuus on kuten voimalaitoksen 7 (vaihtoehto 1) paikalla. Kuva Vasemmalla voimalaitoksen 7 (vaihtoehto 1) paikan kuivaa kangasta kallioalueiden välissä ja oikealla vaihtoehdon 2 paikan harvaa kalliomännikköä.

14 11 Kuva Vasemmalla voimalaitoksen 7 (vaihtoehto 1) tielinjan eri- ikäistä puustoa ja oikealla vaihtoehdon 2 tielinjan varttunutta kasvatusmännikköä lähellä maantietä. Vaihtoehto 1: voimalaitos 8 Voimalaitoksen rakennuspaikka sijaitsee kuivalla kankaalla (CT) varttuneen kalliomännikön ja nuoren mäntyvaltaisen kasvatusmetsän rajalla (kuva 2-17). Lisäksi sekapuuna kasvaa rauduskoivuja. Kasvillisuus koostuu pääasiassa kanervasta, puolukasta ja metsälauhasta. Lisäksi kasvaa hieman hietakastikkaa, mustikkaa ja maitohorsmaa. Pohjakerroksen yleisin laji on seinäsammal. Huoltotien reitti kulkee maantieltä varttuneisiin kalliomänniköihin, jonka jälkeen se etenee nuoressa mäntyvaltaisessa kasvatusmetsikössä (kuva 2-18). Sekapuuna kasvaa rauduskoivua. Kasvillisuus on kuten voimalaitoksen 8 (vaihtoehto 1) paikalla. Vaihtoehto 2: voimalaitos 8 Voimalaitoksen rakennuspaikka sijaitsee kalliolakialueella, jossa kasvaa varttunut männikkö (kuva 2-17). Kasvillisuus koostuu lähinnä kanervasta, puolukasta ja metsälauhasta sekä poronjäkälistä. Huoltotien reitti kulkee voimalaitoksen 5 (vaihtoehto 2) paikan kautta. Reitillä on avokallioalueita, joilla kasvaa pääosin varttunutta mäntyä, sekä kuivia kangasmaa-alueita, jotka ovat nuoria mäntykasvatusmetsiköitä ja pieniä mäntytaimikoita (kuva 2-18). Kasvillisuus on kuten voimalaitoksen 8 (vaihtoehto 1) paikalla. Kuva Vasemmalla voimalaitoksen 8 (vaihtoehto 1) paikan nuorta kasvatusmetsää ja oikealla vaihtoehdon 2 paikan kallioalueiden männikköä.

15 12 Kuva Vasemmalla voimalaitoksen 8 (vaihtoehto 1) tielinjan nuorta kasvatusmetsää ja oikealla vaihtoehdon 2 tielinjan varttunutta männikköä. Vaihtoehto 1: voimalaitos 9 Voimalaitoksen rakennuspaikka sijaitsee mäen rinteellä kallioalueella nuoressa mäntyvaltaisessa kasvatusmetsikössä (kuva 2-19). Kasvillisuus koostuu pääasiassa kanervasta, puolukasta, metsälauhasta ja hietakastikasta. Pohjakerroksessa kasvaa seinäsammalta ja poronjäkäliä. Huoltotien reitti kulkee voimalaitokselta 8 (vaihtoehto 1) pääasiassa kuivahkon kankaan (VT) nuoressa mäntyvaltaisessa kasvatusmetsikössä, jossa kasvaa sekapuuna runsaasti rauduskoivua (kuva 2-20). Kasvillisuus koostuu pääosin kanervasta, metsälauhasta ja hietakastikasta. Vaihtoehto 2: voimalaitos 9 Voimalaitoksen rakennuspaikka sijaitsee varttuneessa kalliomännikössä (kuva 2-19). Kasvillisuuden valtalajit ovat puolukka, kanerva ja metsälauha. Alueella esiintyy useita pieniä soistumia, joissa kasvaa rahka- ja karhunsammalia sekä tupasvillaa, jouhisaraa ja harmaasaraa sekä niiden laiteilla hieman mustikkaa ja juolukkaa. Huoltotien reitin kasvillisuus ja ympäristö on kuten voimalaitoksen 8 (vaihtoehto 2) huoltotien (kuva 2-20). Kuva Vasemmalla voimalaitoksen 9 (vaihtoehto 1) paikan nuorta mäntyvaltaista kasvatusmetsikköä ja oikealla vaihtoehdon 2 paikan kalliomännikköä.

16 13 Kuva Vasemmalla voimalaitoksen 9 (vaihtoehto 1) tielinjan nuorta kasvatusmetsää ja oikealla vaihtoehdon 2 tielinjan pientä taimikkoa. 2.3 Voimajohdon reitin kasvillisuus Pohjoinen reitti Kaava-alueella voimajohdon reitti kulkee idästä lähtien aluksi tielinjan kohdalla. Tielinjan pohjoispuolella kasvaa pääosin tuoreen kankaan (MT) varttunutta kuusikkoa, sekapuuna on rauduskoivua ja mäntyä (kuva 2-21). Paikoitellen rauduskoivun osuus puustosta on vallitseva. Pensaskerroksessa kasvaa pihlajaa ja koivua sekä paikoitellen vadelmaa. Kenttäkerroksen lajistoon kuuluvat mustikka, puolukka, metsäalvejuuri, oravanmarja, kevätpiippo, sananjalka, metsäkorte ja kastikat. Pohjakerroksen valtalaji on seinäsammal. Tuore kangas vaihettuu vähitellen kuivahkoksi kankaaksi, jossa valtapuulaji on mänty. Tielinjan eteläpuolella on pieni taimikko, jonka jälkeen alkaa mäntyvaltainen kuivahkon kankaan (VT) varttunut metsikkö. Sekapuuna kasvaa hieman kuusta. Kasvillisuus koostuu lähinnä puolukasta, mustikasta ja sananjalasta. Pohjakerroksen valtalaji on seinäsammal. Kuva Voimajohdon reitin alku kaava-alueella. Vasemmalla yleisnäkymä kohti länttä ja varttunutta tuoreen kankaan metsikköä. Voimajohdon reitti jatkuu tielinjan ohi länteen päin. Puusto on alussa varttunutta soistuneen tuoreen kankaan (MTs) kuusikkoa, jossa kasvaa sekapuuna mäntyä ja rauduskoivua. Kasvillisuus koostuu vadelmasta, mustikasta, puolukasta, kevätpiiposta, oravanmarjasta, kastikoista ja metsäkortteesta. Lisäksi kasvaa hieman nuokkutalvikkia ja maariankämmekkää. Pohjakerroksessa kasvaa pääasiassa seinäsammalta, korpikarhunsammalta ja kynsisammalia. Aluetta on ojitettu. Reitin eteläpuolella alkaa kallioalue, jolla kasvaa kalliomännikköä. Kuusikon loppuessa reitti etenee nuoren kuusta, mäntyä ja rauduskoivua kasvavan metsikön vierestä ja nousee sitten kallioalueelle, jossa kasvaa harvassa varttunutta mäntyä ja nuoria rauduskoivuja (kuva 2-22). Kenttäkerroksen yleisiä lajeja ovat kanerva, metsälauha ja puolukka. Pohjakerroksessa vallitsevat poronjäkälät. Voimajohdon reitti etenee kallioilta tielinjalle, jonka ympäristössä kasvaa nuorta kuivahkon kankaan (VT) mäntyvaltaista metsikköä (kuva 2-22). Sekapuuna kasvaa rauduskoivua. Kasvillisuus

17 14 koostuu puolukasta, kastikoista, sananjalasta, metsälauhasta ja kanervasta. Pohjakerroksessa kasvaa mm. seinäsammalta. Kuva Voimajohdon reitin kallioaluetta vasemmalla ja yleisnäkymä tielinjalta oikealla. Reitti päättyy tielinjan pohjoispuolella olevaan nuoreen tuoreen kankaan (MT) osittain soistuneeseen mäntyä ja rauduskoivua kasvavaan harvaan metsikköön, jonka pohjoispuolella alkaa kallioalue. Kasvillisuus koostuu pääasiassa vadelmasta, pajuista, sananjalasta ja kastikoista. Lisäksi kasvaa metsälauhaa, kanervaa ja hieman puolukkaa. Kallioalueen puusto on männikköä. Eteläinen reitti Eteläinen reitti jatkuu siitä mihin pohjoinen päättyy. Tielinjan molemmilla puolilla on varttunut tuoreen kankaan (MT) kuusikko, joka on osittain soistunut (kuva 2-23). Pensaskerroksessa kasvaa hieman pihlajaa ja vadelmaa. Kenttäkerroksen lajistoon kuuluvat mustikka, puolukka, metsäkorte, metsäalvejuuri, kevätpiippo, metsäkastikka, sananjalka, oravanmarja, käenkaali, kangasmaitikka ja metsälauha. Pohjakerroksessa kasvaa lähinnä seinäsammalta ja soistumissa korpirahkasammalta. Reitin ympäristössä on myös kuivahkon kankaan (VT) laikkuja, joissa kasvillisuus koostuu lähinnä puolukasta, metsälauhasta, seinäsammalesta ja poronjäkälistä. Reitin loppupäässä vaihtelevat hoidetut metsäsaarekkeet ja peltoalat. Kuva Tuoreen kankaan varttunutta metsää tien molemmin puolin. Alueella on lisäksi pieniä soistumia (vasen kuva) ja kuivahkon kankaan laikkuja kallioalueiden juurella (oikea kuva). 2.4 Arvokkaat luontokohteet Misskärrin kaava-alueelta tavattiin vähäpuustoisia luonnontilaisia suoalueita, jotka ovat mahdollisesti metsälain tarkoittamia erityisen arvokkaita elinympäristöjä (kuva 2-24). Takalamossenin ja Västanviksmossenin luonnontilaiset suoalueet sijaitsevat suunniteltujen voimaloiden paikkojen sekä huoltoteiden ulkopuolella. Sen sijaan voimalaitoksen 3 (vaihtoehto 1) huoltotien päässä lähellä voimalan paikkaa todettiin pienialainen vähäpuustoinen ja käsittelemätön suoalue, joka on metsälain tarkoittama erityisen arvokas elinympäristö (kuva 2-24) ja jäämässä rakentamisen alle.

18 Kuva 2-2. Arvokkaat luontokohteet Misskärrin kaava-alueella. 15

19 16 3. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN Misskärrin tuulivoimapuiston kaava-alueen metsiköt ovat pääasiassa voimakkaasti käsiteltyjä mäntyvaltaisia talousmetsiä ja kalliomänniköitä. Käsittelemättömien kalliomänniköiden kasvillisuus on karua, eikä kallioalueilla ole vanhaa, lahoavaa puustoa; kallioalueita ei siten voi pitää metsälain 10 :n mukaisina erityisen arvokkaina elinympäristöinä. Kaava-alueella ei myöskään tavattu mereisiä tai lounaisia kasvilajeja, harvinaisia tai uhanalaisia kasvilajeja eikä vesilain 11 :n mukaisia arvokkaita pienvesiä. Takalamossenin ja Västanviksmossenin alueilla on useita luonnontilaisia vähäpuustoisia suoalueita (kuva 2-24), jotka ovat todennäköisesti metsälain 10 :n tarkoittamia erityisen arvokkaita elinympäristöjä. Luonnontilaisina säilyneistä pienialaisista soista huoltotien (voimala 3; vaihtoehto 1) alle on jäämässä yksi pienialainen suo. Lahdessa 12. päivänä syyskuuta 2012 RAMBOLL FINLAND OY Heli Lehvola FM, biologi Tarja Ojala ryhmäpäällikkö

20 17 4. LÄHTEET Luonnonsuojelulaki 1096/1996. Meriluoto, M. ja Soininen, T Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt. Metsälaki 1093/1996 Rassi, P., Alanen, A., Kanerva, T. & Mannerkoski, I. (toim.) 2001: Suomen lajien uhanalaisuus Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 432 s. Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 685 s. Ympäristöhallinnon OIVA-paikkatietopalvelu.

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset.

LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. LIITE. Louhunkankaan suunnittelualueen tuulivoimaloiden alueiden ja huoltotieyhteyksien rakentamisaluekuvaukset. Voimala 1 Alueella kasvaa nuorta ja varttuvaa kalliomännikköä. Sekapuuna kasvaa hieman kuusta

Lisätiedot

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS

KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS Vastaanottaja Voimavapriikki Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 7.9.2012 KIIMASSUON TUULI- PUISTO TÄYDENTÄVÄ LUON- TOSELVITYS KIIMASSUON TUULIPUISTO TÄYDENTÄVÄ LUONTOSELVITYS Tarkastus Päivämäärä 07/09/2012

Lisätiedot

Liite 2. Rakentamisalueiden kasvillisuus- ja luontotyyppikuvaukset

Liite 2. Rakentamisalueiden kasvillisuus- ja luontotyyppikuvaukset Liite 2. Rakentamisalueiden kasvillisuus- ja luontotyyppikuvaukset Tuulivoimala 1 Rakentamisalueen puusto on pääosin vanhaa mäntyvaltaista kalliolakimetsää. Kallioalueiden välissä esiintyy kangasmaita

Lisätiedot

MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTON LUONTOSELVITYS

MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTON LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 4.2.2014 Viite 1510005246 MÖKSYN TUULIVOIMAPUISTON LUONTOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTON LUONTOSELVITYS Päivämäärä 4.2..2014 Laatija

Lisätiedot

KOLMENKULMAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017

KOLMENKULMAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 Nokian kaupunki Kaupunkikehityspalvelut Harjukatu 21 37100 NOKIA KOLMENKULMAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi

Lisätiedot

HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS

HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Hannukainen Mining Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 8.11.2016 Viite 1510027857 HANNUKAISEN UUDEN PAKASAIVONTIEN LUONTOSELVITYS Päivämäärä 8.11.2016 Laatija Tarkastaja Kuvaus Heli

Lisätiedot

LOUHUN TUULIVOIMAPUISTON LUONTOSELVITYS

LOUHUN TUULIVOIMAPUISTON LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oyj Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 4.2.2014 Viite 1510005246 LOUHUN TUULIVOIMAPUISTON LUONTOSELVITYS TUULIVOIMAPUISTON LUONTOSELVITYS Päivämäärä 4.2.2014 Laatija

Lisätiedot

LAPUAN KESKUSTAAJAMAN TUOTANTO- JA LOGISTIIKKA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA MUUTTUNEIDEN TUULIVOIMALAPAIKKOJEN TARKISTUS

LAPUAN KESKUSTAAJAMAN TUOTANTO- JA LOGISTIIKKA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA MUUTTUNEIDEN TUULIVOIMALAPAIKKOJEN TARKISTUS Vastaanottaja Lapuan kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.3.2014 Viite 1517874 LAPUAN KESKUSTAAJAMAN TUOTANTO- JA LOGISTIIKKA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA MUUTTUNEIDEN TUULIVOIMALAPAIKKOJEN TARKISTUS

Lisätiedot

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS Vastaanottaja Smart Windpower Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.5.2016 TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE 1 Päivämäärä 27.5.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen Merja Isteri Viite 1510021396

Lisätiedot

PARIKKALAN KUNTA UUKUNIEMEN OSAYLEIS- KAAVAN LUONTOSELVI- TYS UUSIIN RAKENTA- MISALUEISIIN LIITTYEN

PARIKKALAN KUNTA UUKUNIEMEN OSAYLEIS- KAAVAN LUONTOSELVI- TYS UUSIIN RAKENTA- MISALUEISIIN LIITTYEN Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 19.11.2012 Viite 82136257 PARIKKALAN KUNTA UUKUNIEMEN OSAYLEIS- KAAVAN LUONTOSELVI- TYS UUSIIN RAKENTA- MISALUEISIIN LIITTYEN UUKUNIEMEN

Lisätiedot

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS

VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen 19.1.2010 16.1T-1-1 VT 6 PARANTAMINEN VÄLILLÄ HEVOSSUO NAPPA LUONTOSELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

HARTOLAN PURNUVUO- REN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

HARTOLAN PURNUVUO- REN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS Purnuvuoren ranta-asemakaava selostus 8.1.2014, liite 10 Vastaanottaja Ilmatar Oy Asiakirjatyyppi Liito-orava- ja kasvillisuusselvitys Päivämäärä 30.7.2012 Viite 82142499-05 HARTOLAN PURNUVUO- REN LIITO-ORAVA-

Lisätiedot

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Raasepori Oy Asiakirjatyyppi Liito-orava- ja kasvillisuusselvitys Päivämäärä 21.9.2012 Viite 82142499-05 ILMATAR RAASEPORI OY GUMBÖLEBERGETIN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

Lisätiedot

Päivämäärä 29.10.2012 NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAHANKKEEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA RAKENTAMIS- ALUEIDEN KUVAUKSET

Päivämäärä 29.10.2012 NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAHANKKEEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA RAKENTAMIS- ALUEIDEN KUVAUKSET Päivämäärä 29.10.2012 NÄSEN KARTANON TUULIVOIMAHANKKEEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET JA RAKENTAMIS- ALUEIDEN KUVAUKSET SISÄLTÖ 1. Johdanto 1 2. Luonnonympäristön yleispiirteet ja arvokkaat luontokohteet 1 2.1

Lisätiedot

MERIKARVIAN KORPI-MATIN TUULIVOIMAHANKE

MERIKARVIAN KORPI-MATIN TUULIVOIMAHANKE Asiakirjatyyppi Luontoselvitys LIITE 10 Päivämäärä 5.5.2014 MERIKARVIAN KORPI-MATIN TUULIVOIMAHANKE TÄYDENNYSSELVITYS, KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPIT RAKENTAMISALUEILLA TUULIVOIMAHANKE TÄYDENNYSSELVITYS,

Lisätiedot

K-KERAVAN VANKILAN MYYTÄVIEN

K-KERAVAN VANKILAN MYYTÄVIEN Vastaanottaja Senaatti Asiakirjatyyppi Luontoarvio Päivämäärä 14.11.2017 Viite 1510033076 SENAATTI K-KERAVAN VANKILAN MYYTÄVIEN ALUEIDEN LUONTOARVIO SENAATTI K-KERAVAN VANKILAN MYYTÄVIEN ALUEIDEN LUONTOARVIO

Lisätiedot

AURINKOSIIPI OY MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKE

AURINKOSIIPI OY MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKE Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 9.10.2014 Työnumero 1510012239 AURINKOSIIPI OY MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKE LUONTOSELVITYKSET 2012-2014 MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKE Päivämäärä 9.10.2014 Laatija Tarkastaja

Lisätiedot

TEUVAN TUULIVOIMAHANKE TÄYDENTÄVÄT LUONTOSELVITYKSET 2011 JA 2013

TEUVAN TUULIVOIMAHANKE TÄYDENTÄVÄT LUONTOSELVITYKSET 2011 JA 2013 Vastaanottaja: EPV Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 13.11.2013 TEUVAN TUULIVOIMAHANKE TÄYDENTÄVÄT LUONTOSELVITYKSET 2011 JA 2013 TEUVAN TUULIVOIMAHANKE Päivämäärä 13/11/2013 Laatija

Lisätiedot

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009

SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 SIPOON BOXIN SUUNNITELLUN MAA- AINEISTEN OTTOALUEEN LUONTOSELVITYS 2009 Pekka Routasuo 17.9.2009 Sipoon Boxin suunnitellun maa-aineisten ottoalueen luontoselvitys 2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto OX2 FINLAND OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen 2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29646P004 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2

Lisätiedot

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo

KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS. Pekka Routasuo KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS Pekka Routasuo 30.12.2011 KALAJOEN JOKELAN TUULIPUISTOALUE KASVILLISUUS- JA LUONTOKOHDESELVITYS SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO

Lisätiedot

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011

Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin YRITYS-KONHON ALUEEN LUONTO- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2011 Tmi Mira Ranta Isorainiontie 8 38120 SASTAMALA p. 050-5651584

Lisätiedot

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015

LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 98 MYRSKYLÄN SEPÄNMÄKI- PALOSTENMÄKI LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 2015 Kuvio 1. Kalliokumpare alueen pohjoisosassa (Kuvio 1). ClT-tyypin kalliometsaa. 1. JOHDANTO Selvitysalue

Lisätiedot

KOLMENKULMANTIEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017

KOLMENKULMANTIEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 Nokian kaupunki Kaupunkikehityspalvelut Harjukatu 21 37100 NOKIA KOLMENKULMANTIEN LUONTOSELVITYS Nokia 2017 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi TYÖN

Lisätiedot

ILVESVUORI POHJOINEN ASEMAKAAVA: LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS. Pekka Routasuo

ILVESVUORI POHJOINEN ASEMAKAAVA: LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS. Pekka Routasuo ILVESVUORI POHJOINEN ASEMAKAAVA: LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Pekka Routasuo 15.12.2015 ILVESVUORI POHJOINEN ASEMAKAAVA: LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland 9. Biskop- Fattigryti

Lisätiedot

Asemanseudun liito-orava- ja luontoselvitys 2010

Asemanseudun liito-orava- ja luontoselvitys 2010 LUONTOPALVELU KRAAKKU Asemanseudun liito-orava- ja luontoselvitys 2010 Parkanon kaupunki Marika Vahekoski 31.7.2010 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Liito-orava.3 3. Menetelmät 3 3.1 Liito-oravaselvitys...3

Lisätiedot

SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO

SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO Vastaanottaja Senaatti Asiakirjatyyppi Luontoarvio Päivämäärä 30.11.2017 Viite 1510033076 SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO SENAATTI KERAVAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO Päivämäärä 30.11.2017 Laatija

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27636.10 MYNÄMÄEN KUNTA MYNÄMÄEN KATTELUKSEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 30.3.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27636.10 MYNÄMÄEN KUNTA MYNÄMÄEN KATTELUKSEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 30.3.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27636.10 MYNÄMÄEN KUNTA MYNÄMÄEN KATTELUKSEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI JA YLEISKUVA... 2 3 TUTKIMUSMENETELMÄT... 3 4 LUONTOTYYPIT

Lisätiedot

SABA TUULI OY AB KORKEAMAAN TUULIPUISTON LUONTOSELVITYS

SABA TUULI OY AB KORKEAMAAN TUULIPUISTON LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Saba Tuuli Oy Ab Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 24.6.2014 Viite 1510005264 SABA TUULI OY AB KORKEAMAAN TUULIPUISTON LUONTOSELVITYS SABA TUULI OY AB KORKEAMAAN TUULIPUISTON LUONTOSELVITYS

Lisätiedot

Liite 8 (osa 3). Joukhaisen kasvillisuus- ja luontotyyppikartoituksen kuviotiedot

Liite 8 (osa 3). Joukhaisen kasvillisuus- ja luontotyyppikartoituksen kuviotiedot Liite 8 (osa 3). Joukhaisen kasvillisuus- ja luontotyyppikartoituksen kuviotiedot Kuvio Pvm 1 29.8.2011 EMT 2 mä, ko, ku Rinteen alla lähes tasamaalla kuivahkoa kangasta, joka harvennettu melko avoimeksi.

Lisätiedot

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS

SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 1 SOMERHARJUN LIIKEKESKUKSEN ASEMAKAAVA -ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Juha Saajoranta 2 Sisällysluettelo 1. Luontoselvityksen toteutus 3 2. Asemakaava-alueen luonnon yleispiirteet..3 3. Kasvillisuus- ja

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista LIITE 4 Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista Pohjois-Pohjanmaan liitto, Tuomas Kallio Kalajoki, n:o 66 Luonnonympäristön yleiskuvaus Selvitysalue

Lisätiedot

KOKKOKANKAAN TUULIVOIMAHANKE MUUTTUNEIDEN VOIMALAPAIKKOJEN MAASTOTARKISTUS

KOKKOKANKAAN TUULIVOIMAHANKE MUUTTUNEIDEN VOIMALAPAIKKOJEN MAASTOTARKISTUS Vastaanottaja SABA Tuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.5.2016 KOKKOKANKAAN TUULIVOIMAHANKE MUUTTUNEIDEN VOIMALAPAIKKOJEN MAASTOTARKISTUS 1 Päivämäärä 27.5.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen

Lisätiedot

KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS

KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 18.10.2015 Viite 1510015514 KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS LUONTOTYYPPISELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

RAPORTTI 16X185375 2.9.2013. KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys

RAPORTTI 16X185375 2.9.2013. KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys RAPORTTI 16X185375 2.9.2013 KONTIOLAHDEN KUNTA Kontiorannan asemakaava-alueen luontoselvitys Sisältö 1 1 AINEISTO JA MENETELMÄT 1 2 ALUEEN YLEISKUVAUS 1 2.1 Suojelualueet ja uhanalaiset lajit 1 3 LUONTOSELVITYS

Lisätiedot

NCC INDUSTRY OY PORNAISTEN MAANKAATOPAIKAN LUONTOSELVITYS

NCC INDUSTRY OY PORNAISTEN MAANKAATOPAIKAN LUONTOSELVITYS Vastaanottaja NCC Industry Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 6.6.2018 Viite 1510037192 NCC INDUSTRY OY PORNAISTEN MAANKAATOPAIKAN LUONTOSELVITYS NCC INDUSTRY OY PORNAISTEN MAANKAATOPAIKAN LUONTOSELVITYS

Lisätiedot

Tuuliwatti Oy. Simon tuulivoimalat Onkalo ja Putaankangas. Luontoselvitys 09.08.2010. FM biologi Minna Tuomala

Tuuliwatti Oy. Simon tuulivoimalat Onkalo ja Putaankangas. Luontoselvitys 09.08.2010. FM biologi Minna Tuomala Tuuliwatti Oy Simon tuulivoimalat Onkalo ja Putaankangas Luontoselvitys 09.08.2010 FM biologi Minna Tuomala Putaankankaan tuulivoimalat 1 3 2 Putaankankaan tuulivoimalat Tuulivoimala 1 Avohakkuuala, jonka

Lisätiedot

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.... 3 2. Luontoselvitys.......3 3. Tulokset.....

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI

MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI MT 369 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI Pekka Routasuo 6.2.2012 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ VÄLILLE KÄÄPÄLÄ-TUOHIKOTTI SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT... 2 3 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee

Luontoselvitys, Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki , Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee 25.05.2016 Luontoselvitys, Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2015 Liito-oravaselvitys,Kalliomäki 635-432-3-108, Sappee, Mira Ranta 2016 Sappee kiinteistön 635 432-3-108 Kalliomäki muinaisjäännösinventointi

Lisätiedot

KYYNIJÄRVEN ALUEEN KASVILLISUUSSELVITYS 2016

KYYNIJÄRVEN ALUEEN KASVILLISUUSSELVITYS 2016 Nokian kaupunki Kaupunkikehityspalvelut Harjukatu 21 37100 NOKIA KYYNIJÄRVEN ALUEEN KASVILLISUUSSELVITYS 2016 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi

Lisätiedot

Kuviokirja Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. Hakkuu. tua 10,9. Kasvu. Hakkuu. Kui- tua. tua 7,5. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä

Kuviokirja Kui- tua. Kasvu m³/ha/v. Hakkuu. tua 10,9. Kasvu. Hakkuu. Kui- tua. tua 7,5. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä Kunta Alue Ms 593 463 95 kirja 2019 Sivu 1 / 6 Kunta 593 Alue 463 Ms 95 METSÄPELTO II jne. Vallitseva jakso 51 21 566 22 19 186 85 96 10,9 52 12 297 23 19 111 70 39 6,3 52 3 87 20 18 25 11 13 1,4 Rauduskoivu

Lisätiedot

Luontoselvitys. Lempäälän Pitkäkalliolla

Luontoselvitys. Lempäälän Pitkäkalliolla Luontoselvitys Lempäälän Pitkäkalliolla Ympäristönsuunnittelu Oy 2013 Luontoselvitys Lempäälän Pitkäkalliolla Luontoselvitys Tarve luontoselvitykselle on syntynyt alustavasta suunnitelmasta ottaa maa-ainesta

Lisätiedot

Akaan kaupungin Toijalan SAVIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVA- JA LUONTOSELVITYS 2008

Akaan kaupungin Toijalan SAVIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVA- JA LUONTOSELVITYS 2008 Akaan kaupunki Maankäyttö- ja kaavoitusyksikkö PL 34 37801 TOIJALA Akaan kaupungin Toijalan SAVIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVA- JA LUONTOSELVITYS 2008 Tmi Mira Ranta Karkunkyläntie 179 38140 KÄRPPÄLÄ

Lisätiedot

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26

Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/26 Vesirattaanmäen hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/26 101 0,70 Kuivahko kangas Taimikko yli 1,3 m Kataja Avoin alue ja näkymä (B4) Myös kelirikon aikana Rauduskoivu

Lisätiedot

KAJAANIN PIRUNVAARAN JA OLLISKANVAARAN METSÄLUONNON ARVOK- KAAT KOHTEET

KAJAANIN PIRUNVAARAN JA OLLISKANVAARAN METSÄLUONNON ARVOK- KAAT KOHTEET Vastaanottaja Kajaanin kaupunki Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 21.9.2016 Viite 1510029043 KAJAANIN PIRUNVAARAN JA OLLISKANVAARAN METSÄLUONNON ARVOK- KAAT KOHTEET Päivämäärä 21.9.2016 Laatija

Lisätiedot

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys

Kortesjärven tuulivoimapuiston luontotyyppiselvitys Liite 5 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KAUHAVAN KAUPUNKI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 4.2.2015 P24345P002 1 (11) Tuomo Pihlaja 4.2.2015 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Selvitysalue... 1 3 Menetelmät...

Lisätiedot

SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN TUULIPUISTON KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS

SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN TUULIPUISTON KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 16.12.2013 Viite 1510005264-003 SUOMEN HYÖTYTUULI OY PESOLAN TUULIPUISTON KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS SUOMEN HYÖTYTUULI

Lisätiedot

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi. Luontoselvitys

Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi. Luontoselvitys Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi Luontoselvitys Myllyniemen ranta-asemakaavan kumoaminen Hyrynsalmen kunnan Hyrynjärvi Luontoselvitys 1. Tausta Myllyniemen suunnittelutyön

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

KOLMENKULMAN ALUEEN LUONTOSELVITYS

KOLMENKULMAN ALUEEN LUONTOSELVITYS Liite 5 KOLMENKULMAN ALUEEN LUONTOSELVITYS Kolmenkulman alueen ympäristö on melko tasaista moreenimaastoa. Kaavoitettava alue on metsäistä ja alue on ollut talousmetsäkäytössä lähes kokonaisuudessaan.

Lisätiedot

OULAISTEN TUULIVOIMA- PUISTON LUONTOTYYPPI- JA KASVILLISUUSSELVITYS

OULAISTEN TUULIVOIMA- PUISTON LUONTOTYYPPI- JA KASVILLISUUSSELVITYS Päivämäärä 9.12.2013 WPD FINLAND OY OULAISTEN TUULIVOIMA- PUISTON LUONTOTYYPPI- JA KASVILLISUUSSELVITYS WPD FINLAND OY Päivämäärä 9.12.2013 Laatija Antje Neumann, Riitta Kalliokoski ja Hilkka Heikkilä

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA KUUSIMÄEN LUONTOSELVITYS

NURMIJÄRVEN KUNTA KUUSIMÄEN LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 20.8.2014 Viite 1510014465 NURMIJÄRVEN KUNTA KUUSIMÄEN LUONTOSELVITYS Päivämäärä 20.8.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Heli Lehvola

Lisätiedot

VIITASAMMAKKOSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi

VIITASAMMAKKOSELVITYS 16UEC VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi VIITASAMMAKKOSELVITYS 1.10.2012 VAPO OY Leväsuon viitasammakkoselvitys, Pyhäjärvi 1 Sisältö 1 JOHDANTO 2 2 ALUEET JA MENETELMÄT 2 3 TULOKSET 4 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 5 5 VIITTEET 5 Pöyry Finland Oy Mika Welling,

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 1.4.2014 Sipoon Nevas Gårdin luontoselvityksen täydennys. SIPOON NEVAS GÅRDIN LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS 1 JOHDANTO Sipoon

Lisätiedot

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua.

Kuviokirja 2014. Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. Hakkuu. tua 4,0. Kasvu. Kui- Hakkuu. tua. Kunta Alue Ms 90 828 70 kirja 2014 Osa 8 Sivu 1 / 8 paikka Kunta 90 Alue 828 Ms 70 SIRKKALA Vallitseva jakso 16 5 1800 6 5 19 4,0 16 4 1600 6 5 16 3,4 Rauduskoivu 14 1 200 6 7 2 0,5 Nuoren metsän kunnostus

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNGIN VÄSTERVIKIN TUULIVOI-

KRISTIINANKAUPUNGIN VÄSTERVIKIN TUULIVOI- Vastaanottaja Triventus Wind Power Ab Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.9.2013 Viite 1510006535 KRISTIINANKAUPUNGIN VÄSTERVIKIN TUULIVOI- MAHANKKEEN LUONTOSELVITYSTEN PÄIVITYS 2013 1 Päivämäärä 23.9.2013

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSTA VARTEN

LUONTOSELVITYS RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSTA VARTEN MIKKELI, TAIPALE, TILA HIETANIEMI LUONTOSELVITYS RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSTA VARTEN Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 30.12.2014 1 JOHDANTO Mikkelin kaupungin Taipaleen kylässä sijaitsevalle

Lisätiedot

YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO. Luontoselvityksen täydennys muuttuneille voimalapaikoille ja maakaapelireitille LIITE 3 TM VOIMA OY

YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO. Luontoselvityksen täydennys muuttuneille voimalapaikoille ja maakaapelireitille LIITE 3 TM VOIMA OY S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A TM VOIMA OY YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO Luontoselvityksen täydennys muuttuneille voimalapaikoille ja maakaapelireitille LIITE 3 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja UPM tuulivoima Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 24.9.2013 KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 24.9.2013 Laatijat Tarkastanut Kuvaus Emilia Osmala Tarja Ojala Liito-oravaselvitys

Lisätiedot

Pornaisten Hirvikallion maa-ainestenottoalueen luonto- ja maisemaselvitys

Pornaisten Hirvikallion maa-ainestenottoalueen luonto- ja maisemaselvitys 82131072 15.12.2010 NCC Roads Oy Luonto- ja maisemaselvitys Pornaisten Hirvikallion maa-ainestenottoalueen luonto- ja maisemaselvitys NCC Roads Oy Luonto- ja maisemaselvitys Pornaisten Hirvikallion maa-ainestenottoalueen

Lisätiedot

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18

Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma LIITE 13: Kuvioluettelo Sivu 1/18 Miilukorven luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2015-2025 LIITE 13: Kuvioluettelo 23.3.2015 Sivu 1/18 126 0,69 Tuore kangas Uudistuskypsä metsikkö Mänty Ulkoilu- ja virkistysmetsä (C2) Vain kun maa on

Lisätiedot

Tikkalan päiväkoti-koulun itäisen metsikön luontoselvitys

Tikkalan päiväkoti-koulun itäisen metsikön luontoselvitys Tikkalan päiväkoti-koulun itäisen metsikön luontoselvitys Anni Mäkelä Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 25.7.2018 1. Selvitysalue Selvitysalue (1,6 ha) sijaitsee Tikkalassa päiväkoti-koulun

Lisätiedot

SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS

SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS Vastaanottaja Soinin kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 28.6.2016 Viite 1510023251-001 SOININ PIHLAANMÄEN ASEMAKAAVA LUONTOARVOJEN TARKISTUS 1 Päivämäärä 28.6.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutoskohde VAHVAJÄRVI

Rantayleiskaavan muutoskohde VAHVAJÄRVI Rantayleiskaavan muutoskohde VAHVAJÄRVI 892-401-5-100 Uurainen 2017 Mia Rahinantti Sisällys... 0 1. Taustaa... 2 2. Maastoinventointi... 2 2.1. M-alue... 2 2.2. MY-alue... 3 3. Vaikutusarviointi... 3 4.

Lisätiedot

Puu- ja Pensaskerros

Puu- ja Pensaskerros Puu- ja Pensaskerros Kasvin nimi: Hieskoivu Keräyspäivä: 12.8.2007 Kasvupaikka: Kotipiha Kasvin nimi: Rauduskoivu Keräyspäivä: 30.5.2007 Kasvupaikka: Kotipiha Kasvin nimi: Harmaaleppä Keräyspäivä:1.10.2007

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuusselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 101/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2033 Kalliojärvi-Pitkäjärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Kalliojärven Pitkäjärven alue sijaitsee Ylöjärven Kurussa. Alue

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN LUONTOSELVITYS

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN LUONTOSELVITYS RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo 9.6.2016 RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Aineisto ja menetelmät... 3 2.1 Maastotyöt... 3 3 Tulokset... 4 3.1 Luonnonolot

Lisätiedot

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua.

Kuviokirja Keskikarkea tai karkea kangasmaa Kehityskelpoinen, hyvä. Hakkuu. Kasvu m³/ha/v. Kui- tua. tua 9,8. Hakkuu. Kasvu. Kui- tua. Kunta Alue Ms 420 599 517 kirja 2015 Osa 8 Sivu 1 / 5 paikka Kunta 420 Alue 599 Ms 517 HEIKKIMÄKI Vallitseva jakso 44 17 600 20 17 136 43 90 9,8 35 0 14 19 15 3 1 2 0,3 45 7 232 20 15 54 29 24 3,7 45 7

Lisätiedot

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava

Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Raportti 67080546.ABT 5.11.2008 Korpilahden kunta Lapinjärven ranta-asemakaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä ympäristöselvitys on tehty Korpilahden kunnassa sijaitsevalle Lapinjärven alueelle ranta-asemakaavaa

Lisätiedot

KOLMENKULMAN KESKIOSAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2016

KOLMENKULMAN KESKIOSAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2016 Nokian kaupunki Kaupunkikehityspalvelut Harjukatu 21 37100 NOKIA KOLMENKULMAN KESKIOSAN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2016 LUONTOSELVITYS M. RANTA Hautaantie 295 38120 SASTAMALA p. 050-5651584 /miraranta@hotmail.fi

Lisätiedot

MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS

MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS Vastaanottaja Ilmonen Urho Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 30.8.2011 Viite 82137444 MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS MARJONIEMENTIEN ALUE, HEINOLA LUONTOSELVITYS Päivämäärä 30.8.2011

Lisätiedot

TANSKANLAKSON LUONTOSELVITYS

TANSKANLAKSON LUONTOSELVITYS TANSKANLAKSON LUONTOSELVITYS SEINÄJOEN KAUPUNKI 2016 TANSKANLAKSON LUONTOSELVITYS 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin alueella olevalla Tanskanlakson

Lisätiedot

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo

VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA. Luontoselvitys. Pekka Routasuo VT 13 RASKAAN LIIKENTEEN ODOTUSKAISTAN RAKENTAMINEN VÄLILLE MUSTOLA METSÄKANSOLA, LAPPEENRANTA Luontoselvitys Pekka Routasuo 7.9.2009 Vt 13 raskaan liikenteen odotuskaistan rakentaminen välille Mustola

Lisätiedot

Äkäslompolon asemakaavan laajennus, Röhkömukanmaa, Kolari. Luontoselvitys

Äkäslompolon asemakaavan laajennus, Röhkömukanmaa, Kolari. Luontoselvitys Sami Mäkikyrö 13.8.2013 Äkäslompolon asemakaavan laajennus, Röhkömukanmaa, Kolari Luontoselvitys 2 SISÄLLYS 1. Johdanto.. 3 2. Suojelualueet ja -ohjelmat 3 2.1. Luonnonsuojeluohjelmat.. 3 2.2. Luonnonsuojelu-,

Lisätiedot

Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Teernijärvi (Nokia) rantakaava RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUSLIITTEET 2.12.2015 Biologitoimisto Jari Venetvaara Ky LIITE 3 Karrakuja 6, 66400 LAIHIA gsm 0405145359 jari.venetvaara@svk.fi www.venetvaara.fi Teernijärvi (Nokia) rantakaava

Lisätiedot

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos

Kantakaupungin yleiskaava. Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa. Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Kantakaupungin yleiskaava Asutuksen laajenemisalueiden luontoselvitys Kokkolassa Tammikuu 2010 Mattias Kanckos Skolbackavägen 70 GSM: 050-5939536 68830 Bäckby info@essnature.com Finland Kantakaupungin

Lisätiedot

Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy

Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy Laihian Rajavuoren tuulivoima-alue Osayleiskaavan luontoselvitys 18.8.2013 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Petri Hertteli Ramboll Finland Oy 2 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Maastotarkastuksen tulokset

Lisätiedot

SENAATTI JOKELAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO

SENAATTI JOKELAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO Vastaanottaja Senaatti Asiakirjatyyppi Luontoarvio Päivämäärä 14.11.2017 Viite 1510033076 SENAATTI JOKELAN VANKILA-ALUEEN LUONTOARVIO SENAATTI Päivämäärä 14.11.2017 Laatija Tarkastaja Kuvaus Satu Laitinen

Lisätiedot

ELIÖKOKOELMAN LAATIMINEN

ELIÖKOKOELMAN LAATIMINEN ELIÖKOKOELMAN LAATIMINEN Lajien tunnistaminen on biologinen perustaito, jonka oppii parhaiten lajeja tutkimalla, keräämällä tai kuvaamalla. Eliökokoelman voit laatia joko perinteisessä tai digitaalisessa

Lisätiedot

TORPANMÄEN KASVILLISUUSSELVITYS

TORPANMÄEN KASVILLISUUSSELVITYS Päivämäärä 9.10.2017 OULUN KAUPUNKI TORPANMÄEN KASVILLISUUSSELVITYS OULUN KAUPUNKI KASVILLISUUSSELVITYS Päivämäärä 9.10.2017 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Antje Neumann, Ramboll Finland Oy Tapani Pirinen,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KAPULIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS 2005

MÄNTSÄLÄN KAPULIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS 2005 MÄNTSÄLÄN KAPULIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUSALUEEN LUONTOSELVITYS 2005 Mäntsälän kunta Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2005 1 JOHDANTO Mäntsälän kunnan Kapulin asemakaavan laajennusalue sijaitsee Kapulin työpaikka-alueen

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA. Luontoselvitys 2012. Markku Nironen

KASKISTEN KAUPUNKI TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA. Luontoselvitys 2012. Markku Nironen KASKISTEN KAUPUNKI TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVA Luontoselvitys 2012 Markku Nironen 2012 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 2 2. AIEMMAT LUONTOSELVITYKSET JA LAJISTOTIEDOT... 3 3. KASVILLISUUS- JA LUONTOTYYPPISELVITYS...

Lisätiedot

Liitteet: Liitekartta nro 1: Lehmihaantien määräalueen luontotyypit

Liitteet: Liitekartta nro 1: Lehmihaantien määräalueen luontotyypit Johdanto Liito- Sisällys 1 3 Liito- liito-!"#$%& %(!$ %!&' 2 3 2.1 Yleistä 3 2.2 3 *+,"!-./01!(%##))"!"# 2.3 3 3 Kasvillisuus- ja 4 3.1 Kasvillisuus- ja luontot##))"!"#$ & %!&' luontotyypi2(3%!" 7:140!2"

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... TYÖNUMERO: E27125.00 KITTILÄN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS YLÄ-KITTILÄN NIITTY SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston kasvillisuustarkastus 2016 AHLMAN GROUP OY Raportteja 3/2016 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LUONTOTYYPPI- JA KASVILLISUUSSELVITYS

LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LUONTOTYYPPI- JA KASVILLISUUSSELVITYS LÄNSI-TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LUONTOTYYPPI- JA KASVILLISUUSSELVITYS Päivämäärä 02.02.2015 WPD FINLAND OY WPD FINLAND OY LÄNSI TOHOLAMMIN TUULIVOIMAPUISTON LUONTOTYYPPI- JA KASVILLISUUSSELVITYS Päivämäärä

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II Luontoselvitys Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19), Nurmon kunta - tielinjauksen II vaihtoehto Luontoselvitys 1. Yleistä Tämän luontoselvityksen

Lisätiedot

Kuohun alueen luontoselvityksen täydennys 2015

Kuohun alueen luontoselvityksen täydennys 2015 Kuohun alueen luontoselvityksen täydennys 2015 Timo Pylvänäinen 20.8.2015 Kaupunkirakennepalvelut Jyväskylän kaupunki Vispiläjokea osa-alue kahden lounaiskulmassa Johdanto Kuohun alueelle ollaan tekemässä

Lisätiedot

Lintukankaan liito-oravaselvitys 2017

Lintukankaan liito-oravaselvitys 2017 Lintukankaan liito-oravaselvitys 2017 Anni Mäkelä Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 21.9.2017 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1 Liito-oravan suojelu... 3 1.2 Liito-oravan biologiaa...

Lisätiedot

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS 2.7.2014 Outi Tuomivaara, hortonomi ylempi AMK Kempeleen kunta 2 JOHDANTO Kempeleen Riihivainiolle on käynnistynyt asemakaavan laajennus, jonka pohjaksi on

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010

PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 PÄLKÄNEEN LOMAKODIN ALUEEN LUONTOSELVITYS 2010 Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net TYÖN TAUSTAA JA ALUEEN YLEISKUVAUSTA Selvityksen kohteena oleva lomakodin

Lisätiedot

LUONNOS. Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008

LUONNOS. Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008 LUONNOS Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008 Espoo 2008 Ylä Levin asemakaava alueen luontotyyppikartoitus 2008 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1. Johdanto 3 2. Tulokset

Lisätiedot

KEMPELEEN LINNAKANKAAN POHJOISOSAN LUONTOSELVITYS

KEMPELEEN LINNAKANKAAN POHJOISOSAN LUONTOSELVITYS KEMPELEEN LINNAKANKAAN POHJOISOSAN LUONTOSELVITYS 21.3.2011. Tark. 8.1.2013 Outi Tuomivaara, maisemasuunnittelija Kempeleen kunta 2 JOHDANTO Kempeleen Linnakankaan alueelle laaditaan asemakaavaa ja sen

Lisätiedot

Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt

Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt Metsäkeskus 2014 Monimuotoisuudelle tärkeät suoelinympäristöt 2014 { 2 } Metsälaki Metsälaissa on lueteltu joukko suojeltuja elinympäristöjä, jotka ovat monimuotoisuuden

Lisätiedot