ASIKKALAN KUNTA LUMIALAN JAKOKUNNAN RAN- TA-ASEMAKAAVAN LUON- TOSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIKKALAN KUNTA LUMIALAN JAKOKUNNAN RAN- TA-ASEMAKAAVAN LUON- TOSELVITYS"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä Viite ASIKKALAN KUNTA LUMIALAN JAKOKUNNAN RAN- TA-ASEMAKAAVAN LUON- TOSELVITYS

2 ASIKKALAN KUNTA Päivämäärä Laatija Tarkastaja Kuvaus Hannu Sillanpää Kaisa Torri Asikkalan Lumialan jakokunnan ranta-asemakaavaalueen luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys sekä pesimälinnuston yleispiirteiden tarkastelu Viite Kansi Kallio-Lakon itärantaa Ramboll Niemenkatu LAHTI wwwrambollfi

3 SISÄLTÖ 1 Johdanto 1 2 Uhanalaiset lajit 1 3 Kasvillisuusselvitys 1 31 Menetelmät 1 32 Tulokset Alueen yleiskuvaus Kasvillisuuskuviot 2 4 Linnuston yleispiirteet 7 41 Menetelmät 7 42 Tulokset 7 5 Johtopäätökset 9 6 Lähteet 10 LIITTEET Liite 1: Lajilista selvitysalueella havaituista lintulajeista

4 1 1 JOHDANTO Asikkalan Viitailaan Lumialan jakokunnan saariin (Kuivaharju, Kallio-Lakko, Maijansaari ja Metsä- Lakko) laaditaan ranta-asemakaavaa Ranta-asemakaava-alue sijaitsee noin kuuden kilometrin etäisyydellä Vääksyn taajama-alueesta Vesijärven Kajaanselällä (kuva 1-1) Ranta-asemakaava-alueelta (jatkossa selvitysalue) laadittiin kesän 2015 aikana luontoselvitys, joka käsittää kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen sekä pesimälinnuston yleispiirteiden tarkastelun Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksessä keskityttiin erityisesti metsälain 10 mukaisiin kohteisiin, vesilain 2 luvun 11 mukaisiin kohteisiin, luonnonsuojelulain 29 suojeltuihin luontotyyppeihin, uhanalaisiin luontotyyppeihin (Raunio ym 2008) sekä uhanalaisiin kasvilajeihin (Rassi ym 2010) Linnuston tarkastelussa pääpaino oli silmälläpidettäviksi ja uhanalaisiksi luokitelluissa lajeissa, EU:n lintudirektiivin I-liitteessä mainituissa lajeissa ja Suomen kansainvälisen linnustonsuojelun erityisvastuulajeissa (Leivo ym 2002) Selvityksen laati insinööri AMK Hannu Sillanpää Ramboll Finland Oy:stä Kuva 1-1 Selvitysalueen sijainti ja rajaus 2 UHANALAISET LAJIT Suomen ympäristökeskuksen Eliölajit-tietojärjestelmässä (rekisteripoiminta ) ei ole havaintoja uhanalaisista eliölajeista selvitysalueelta eikä sen lähiympäristöstä noin 3 km:n säteeltä 3 KASVILLISUUSSELVITYS 31 Menetelmät Kallio-Lakon, Maijansaaren, Metsä-Lakon ja Kuivaharjun kasvillisuutta, luontotyyppejä ja pesimälinnustoa selvitettiin maastokäynnillä Alue kierrettiin jalkaisin ja kuvioitiin puuston ja

5 2 kasvillisuustyyppien perusteella Kuvioilta merkittiin ylös metsätyyppi, puuston ikäluokka, puulajit, pensaskerroksen lajit ja kenttäkerroksen valtalajit Kuvioinnissa käytettiin apuna GPS-laitetta ja myöhemmin sitä tarkennettiin ilmakuvien avulla Erityisesti kiinnitettiin huomiota metsälain 10 mukaisiin kohteisiin, vesilain 2 luvun 11 mukaisiin kohteisiin, luonnonsuojelulain 29 suojeltuihin luontotyyppeihin, uhanalaisiksi luokiteltuihin luontotyyppeihin (Raunio ym 2008) ja uhanalaisiin tai muuten huomionarvoisiin kasvilajeihin 32 Tulokset 321 Alueen yleiskuvaus Asikkala kuuluu metsäkasvillisuusvyöhykejaottelussa eteläboreaaliseen lounaismaan vyöhykkeeseen eli vuokkovyöhykkeeseen Selvitysalueen saaret ovat pääosin mustikkatyypin (MT) tuoreita kangasmetsiä, joskin jokaisella saarella on myös runsasravinteisempia lehtoalueita sekä karumpia kalliopaljastumia Saarten valtapuulaji on mänty, ja sekapuustona kasvaa etenkin koivua ja harmaa- ja tervaleppiä Saarten puustossa tavataan myös kuusta, tuomea, haapaa ja pajua sekä suuria, vanhoja pihlajia Saarten puusto on kauttaaltaan varttunutta tai vanhaa, avohakkuita, taimikoita tai nuoria kasvatusmetsiä ei ole Saarissa kasvavista männyistä osa on hyvin vanhoja, järeitä ja kilpikaarnaisia Saarten pensaskerros muodostuu pääosin pihlajasta, katajasta ja vadelmasta Paikoin pensaskerroksessa on myös nuorta koivua ja haapaa Saarten lehtoalueet ovat lähinnä kuivia keskiravinteisia puolukka-lillukkatyypin (VRT) lehtoja ja myös lehtomaisen kankaan (OMT) kasvupaikkoja löytyy Lehtoalueilla pensaskerroksessa on lehtokuusamaa, taikinamarjaa, herukoita ja terttuselja Runsasravinteisimpia ja vehmaimpia kasvupaikkoja ovat saarissa olevat notkelmat, etelään ja länteen olevat alarinteet sekä suuri osa mökkien lähiympäristöistä Mökkien pihapiirit ovat kasvillisuudeltaan ja luonnontilaisuudeltaan vaihtelevissa määrin ihmisen muokkaamia Kallio-Lakossa, Maijansaaressa ja Metsä-Lakossa on jokaisessa kolmesta ja viiteen saunamökkiä ja Kuivaharjussa noin 20 Alueen kuviokartta on esitetty kuvassa 3-2 ja kuvioiden kuvaukset kappaleessa 322 Metsälain 10 mukaisia kohteita, vesilain 2 luvun 11 mukaisia kohteita, luonnonsuojelulain 29 suojeltuja luontotyyppejä, uhanalaisiksi luokiteltuja luontotyyppejä, jotka ovat rinnastettavissa luonnontilaisiin luontotyyppeihin, tai uhanalaisia tai muuten huomionarvoisia kasvilajeja ei selvitysalueella havaittu Huomionarvoisin kasvillisuuskuvio on Kuivaharjun kuvio 5, harmaaleppävaltainen tuore keskiravinteinen käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) lehto sekä Maijansaari, jossa vaihtelevat kuivan (VRT) ja tuoreemman lehdon (OMaT) alueet Maijansaari on puusto- ja pensaskerrokseltaan hyvin monipuolinen 322 Kasvillisuuskuviot Kuivaharju Kuvio 1 Mustikkatyypin (MT) tuoretta kangasmetsää Valtaosa kuvion mäntyvaltaisesta puustosta on pääasiassa noin vuotiasta, mutta pienehkö osa männyistä tätä vanhempia Kuvion puustoa on käsitelty selvästi talousmetsänä Sekapuustona kasva vähän koivua, kuusta ja pientä haapaa Etenkin koivua kasvaa alikasvoksena paikoin melko paljon Kuviolla on muutamia keloja Pensaskerros muodostuu pihlajasta, katajasta, vadelmasta ja pajusta Kenttäkerroksessa esiintyy mm runsaasti mustikkaa, puolukkaa, kanervaa, variksenmarjaa, maitohorsmaa, metsätähteä, sananjalkaa, kieloa ja oravanmarjaa sekä paikoin kalliokieloa

6 3 Kuva 3-1 Kuivaharjun keskiosan männikköä Kuva 3-2 Kasvillisuuskuviot

7 4 Kuvio 2 Kuivaa, lähinnä keskiravinteista puolukka-lillukkatyypin (VRT) lehtoa Kuvion puusto on vanhaa männikköä, jossa sekapuustona on runsaasti iäkästä koivua sekä pihlajaa, harmaa- ja tervaleppää, tuomea, kuusta ja muutamia isoja haapoja Pensaskerros muodostuu katajasta, pihlajasta, vadelmasta, lehtokuusamasta, metsäruususta, taikinamarjasta, punaherukasta ja paatsamasta Kenttäkerroksen lajistoa ovat mm lillukka, sudenmarja, metsätähti, oravanmarja, maitohorsma, metsäalvejuuri, nokkonen, puna-ailakki, sananjalka, ojakellukka, mustikka, lehtopähkämö, mustakonnanmarja, käenkaali, koiranputki ja ranta-alpi Kuva 3-3 Lehtoaluetta kuviolla 2 Kuvio 3 Mustikkatyypin (MT) tuoretta kangasmetsää Puusto on melko vanhaa, erityisesti osa männyistä on hyvin iäkkäitä ja järeitä Puusto on mäntyvaltaista ja sekapuustona on koivua, harmaa- ja tervaleppää, pihlajaa, kuusta ja pajuja Pensaskerros muodostuu pihlajasta, katajasta, punaherukasta, taikinamarjasta ja lehtokuusamasta Kenttäkerroksessa yleisiä lajeja ovat mm mustikka, puolukka, maitohorsma, oravanmarja, metsäkorte ja metsätähti Kuva 3-4 Kapeaa niemenkärkeä Kuivaharjun eteläpäässä Kuvio 4 Käenkaali-mustikkatyypin (OMT) tuoretta kangasmetsää Puusto on pääosin varttunutta kuusta, seassa on vähän koivua ja mäntyä Pensaskerros on niukkaa, ainoastaan pihlajaa esiintyy vähän Kenttäkerroksessa tavataan mm mustikkaa, metsätähteä, käenkaalia, oravanmarjaa, sudenmarjaa, metsäimarretta ja sananjalkaa

8 5 Kuva 3-5 Kuusivaltainen kuvio 4 Kuvio 5 Lehtipuuvaltainen tuore keskiravinteinen käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) lehto Tuoreet keskiravinteiset lehdot on luokiteltu Etelä-Suomessa vaarantuneiksi luontotyypeiksi Kuvion puusto on melko iäkästä harmaaleppää, jossa sekapuustona on mäntyä, koivua, pihlajaa, kuusta ja tuomea Pensaskerroksessa on taikinamarjaa, lehtokuusamaa, pihlajaa, vadelmaa ja punaherukkaa Kenttäkerroksen lajistossa on puolestaan mm mustakonnanmarjaa, sudenmarjaa, vuohenputkea, metsätähteä, oravanmarjaa, käenkaalia, puna-ailakkia, kieloa, metsäkurjenpolvea ja mustikkaa Kuviolla on kohtalaisesti harmaaleppälahopuuta Kuva 3-6 Tuoreen kankaan männikköä kuviolla 5 Kuvio 6 Mustikkatyypin (MT) tuoretta kangasmetsää Kuvion puusto on vanhaa männikköä, jossa sekapuustona kasvaa vähän koivua ja pihlajaa Pensaskerroksessa tavataan katajaa, pihlajaa ja nuorta koivua Kenttäkerroksessa mustikka on hyvin runsas, sen lisäksi yleisiä ovat mm puolukka, metsätähti, vanamo ja paikoin karummilla kohdilla kanerva Kuvio 7 (Kallio-Lakko) Vallitseva kasvillisuustyyppi valtaosalla alueesta on mustikkatyyppi (MT) Saari on valtaosin mäntyvaltaista tuoretta kangasmetsää, jossa sekapuustona on vähän koivua ja osin hyvin vanhoja, järeitä pihlajia Myös osa männyistä on hyvin järeitä ja vanhoja Mustikkatyypin alueilla pensaskerroksessa tavataan runsaasti katajaa ja vadelmaa Kenttäkerroksen valtalajeja ovat muun muassa mustikka, puolukka, metsätähti, maitohorsma, metsäalvejuuri ja kielo Erityisen suurta on mustikan peittävyys Saaren etelä- ja länsireunalla on kuivaa keski-

9 6 ravinteista puolukka-lillukkatyypin (VRT) lehtoa yleisesti, joissa puustossa on myös harmaa- ja tervaleppiä ja tuomea Näillä paikoilla pensaskerroksessa tavataan mm vadelmaa, terttuseljaa, punaherukkaa ja taikinamarjaa Lehtoalueilla kenttäkerroksessa esiintyy mm sudenmarjaa, lillukkaa, mesimarjaa, ahomansikka, koiranputki, metsäorvokki, nokkonen, lehtopähkämö ja rantaalpi Saaren ranta-alueilla ja etenkin pohjois- ja itärannoilla on myös karumpia kalliopaljastumia Kuva 3-7 Mäntyä ja katajaa kasvavaa Kallio-Lakon keskiosaa Kuvio 8 (Maijansaari) on lähes kauttaaltaan lehtoa Lehtotyyppi on osin tuoretta keskiravinteista käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) lehtoa, osin kuivaa keskiravinteista puolukkalillukkatyypin (VRT) lehtoa Tuoreet keskiravinteiset lehdot on luokiteltu Etelä-Suomessa vaarantuneiksi luontotyypeiksi Saari on mäntyvaltainen, mutta myös vanhaa pihlajaa ja koivua on huomattavasti Lisäksi puustossa esiintyy harmaa- ja tervaleppää, kuusta, katajaa ja tuomea Puusto on kauttaaltaan iäkästä ja etenkin osa männyistä on hyvin vanhoja Maijansaaressa on myös hyvin monipuolinen pensas- ja kenttäkerroksen lajisto ja saari on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä kohde Pensaskerros muodostuu vadelmasta, taikinamarjasta, pihlajasta, katajasta, punaherukasta, lehtokuusamasta, terttuseljasta ja pajuista Kenttäkerroksen lajistossa ovat mm maitohorsma, sudenmarja, kielo, käenkaali, ahomansikka, karhunputki, oravanmarja, nokkonen, lehtopähkämö, mesiangervo, koiranputki, ranta-alpi, lehto-orvokki, metsäalvejuuri, puolukka ja vuohenputki sekä kosteilla rantapainanteilla mm vehka ja rentukka Rannoilla on paikoin karumpia kalliopaljastumia sekä toisaalta myös rehevämpiä luhtaisia painanteita Kuva 3-8 Monimuotoista ja rehevää Maijansaaren kasvillisuutta Kuvio 9 (Metsä-Lakko) Saaresta noin 90%:a on tuoretta mustikkatyypin (MT) kangasmetsää Puusto on selvästi mäntyvaltaista, mutta myös koivua, pihlajaa, kuusta, tuomea, katajaa ja tervaleppää kasvaa saaressa Metsä-Lakon puusto on iäkästä Erityisesti osa männyistä on hyvin vanhoja, järeitä ja kilpikaarnaisia Mustikkatyypin kangasmetsäalueilla pensaskerros muodostuu

10 7 katajasta, jota on paikoin hyvin runsaasti, sekä pihlajasta ja vadelmasta Kenttäkerroksen yleisiä kasvilajeja ovat mm mustikka, metsätähti, puolukka, maitohorsma ja metsäimarre Metsä-Lakon saaressa on myös kaksi lehtolaikkua, toinen saaren eteläkärjessä ja toinen koillisosan notkelmassa Lehtolaikut ovat lähinnä kuivaa keskiravinteista puolukka-lillukkatyypin (VRT) lehtoa, joissa pensaskerros muodostuu vadelmasta, taikinamarjasta, puna- ja mustaherukasta, terttuseljasta ja paatsamasta Myös yksittäisiä karviaismarjoja kasvaa pensaskerroksessa Lehtoalueiden kenttäkerroksessa kasvavat mm lehtopähkämö, nokkonen, karhunputki, mesiangervo, kielo, sudenmarja ja oravanmarja Myös Metsä-Lakossa lähinnä rannoilla on karumpia paljaita kasvupaikkoja, joissa kasvaa mm kanervaa Kuva 3-9 Rinnemaastoa Metsä-Lakon keskiosasta 4 LINNUSTON YLEISPIIRTEET 41 Menetelmät Pesimälinnuston yleispiirteitä havainnoitiin maastokäynnillä kasvillisuusselvityksen yhteydessä Pesinnäksi tulkittiin mm laulava koiras, varoitteleva tai ruokaa kantava koiras tai naaras sekä nähty pesä tai poikue Havainnointi tehtiin kello 830 ja 1300 välisenä aikana Havainnointiaikaan sää oli aluksi kirkas ja heikkotuulinen, lopussa pilvipoutainen ja tuuli heikkoa tai kohtalaista Lämpötila oli noin C 42 Tulokset Selvitysalueen pesimälinnusto koostuu yleisistä kangasmetsien, pienten saarten ja vesistörantojen lajistosta Linnustosta tarkasteltiin ainoastaan saarissa eli suunnittelualuerajauksen sisäpuolella esiintyviä lajeja Selvitysalueella ei havaittu olevan linnustollisia erityisarvoja Kallio-Lakon pohjoispään kapeassa niemenkärjen rantakivikossa oli muutamia pareja nauru- ja kalalokkeja sekä kalatiiroja, mutta linnut eivät olleet pesiviä Selvitysalueella havaittiin yhteensä 35 eri lintulajia (liite 1), joista 28:n tulkittiin olevan pesimälaji Kuivaharjulla havaittiin yhteensä 28 eri lintulajia Kallio- ja Metsä-Lakossa havaittu lajimäärä oli molemmissa 12 ja Maijansaaressa viisi Kuivaharjun yleisimpiä pesimälintulajeja olivat peippo, pajulintu ja metsäkirvinen ja harvalukuisimpia lajeja puolestaan nuolihaukka, sirittäjä, rantasipi ja kuusitiainen Kallio- ja Metsä-Lakossa ja Maijansaarella yleisimpiä lajeja olivat pajulintu, peippo ja harmaasieppo Harvalukuisien havaittu laji Maijansaaressa oli varoitteleva valkoposkihanhi Havaituista lajeista on viimeisimmässä uhanalaisarvioinnissa (Rassi ym 2010) luokiteltu silmälläpidettäväksi (NT) rantasipi, naurulokki ja sirittäjä Näistä rantasipi ja kalatiira kuuluvat myös Suomen kansainvälisen linnustonsuojelun erityisvastuulajeihin Lisäksi kalatiira ja valkoposkihanhi kuuluvat lintudirektiivin liitteen I mukaisiin Suomen kansainvälisiin vastuulajeihin Rantasipi havaittiin ainoastaan Kuivaharjulla kahdessa eri paikassa, saaren keskiosan länsirannalla ja eteläpään kapeassa niemenkärjessä Sirittäjiä havaittiin niin ikään ainoastaan Kuivaharjulla ja kah-

11 della eri paikalla, saaren keskiosan mäntykankaalla ja kuusta kasvavalla kuviolla 4 Valkoposkihanhi lähti Maijansaaren rantaviivalta ja jäi varoittelemaan levottomana lähistölle Kalatiira ja naurulokki tavattiin Kallio-Lakon pohjoispään niemenkärjestä, mutta paikalla ei ollut hautovia emoja eikä poikasia Suomen ympäristökeskuksen tiedoissa (Eliölajit-tietojärjestelmä, rekisteripoiminta ) ei ole havaintoja uhanalaisista lintulajeista selvitysalueelta tai sen läheisyydestä 8

12 9 5 JOHTOPÄÄTÖKSET Selvitysalueen kasvillisuus koostuu pääosin mäntyvaltaisista metsistä, joilla esiintyy tavanomaista mustikkatyypin kangasmetsien kasvillisuutta Saarista löytyy lisäksi myös rehevämpiä alueita, joissa on lehtomaisen kankaan ja erityyppisten lehtojen lajistoa Puusto on saarissa kauttaaltaan varttunutta tai vanhaa ja siellä täällä esiintyy hyvin vanhoja ja järeitä mäntyjä Etenkin Kuivaharjun mäntyä kasvavia alueita on laajalti käsitelty metsätalousalueina, eli puusto on melko harvaa, tasaikäistä ja hoidettua Kasvillisuuskuvioista huomionarvoisin on Kuivaharjun kuvio 5, joka on tuoretta keskiravinteista lehtoa sekä Maijansaari, jossa esiintyy sekä tuoretta keskiravinteista lehtoa että kuivaa keskiravinteista lehtoa ja paikoin myös kosteita rantaluhtia Alueet suositellaan mahdollisuuksien mukaan huomioimaan ja säilyttämään ne luonnon monimuotoisuutta lisäävinä kohteina Selvitysalueella ei sijaitse metsälain 10 mukaisia kohteita, vesilain 2 luvun 11 mukaisia kohteita, luonnonsuojelulain 29 :n nojalla suojeltavia luontotyyppejä eikä uhanalaisia tai muuten huomionarvoisia kasvilajeja Alueella ei myöskään havaittu uhanalaisiksi luokiteltuja luontotyyppejä, jotka olisivat rinnastettavissa luonnontilaisiin luontotyyppeihin Maijansaaressa ja Kallio- ja Metsä-Lakossa sekä paikoin Kuivaharjulla kasvaa kuitenkin jokaisessa hyvin vanhoja ja järeitä mäntyjä poiketen siten normaalista metsätalousalueiden puustosta Vanhat puuyksilöt ja ryhmät ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä ja ne on suositeltava säästää metsänhoitotöissä Selvitysalueen pesimälinnusto koostuu pääosin yleisistä talous- ja kangasmetsien sekä rantavesistöjen lajeista Alueella ei ole merkittäviä muusta ympäristöstä erottuvia linnustollisia arvoja Etenkin Kallio- ja Metsä-Lakossa ja Maijansaaressa on melko niukka lajisto ja alhainen lintutiheys, mikä johtunee saarten pienestä koosta Kuivaharjulla lajimäärä ja reviiritiheys ovat suurempia, ja pesimälajistoon kuuluvat sirittäjä ja rantasipi, jotka ovat uusimman uhanalaisuustarkastelun mukaan silmälläpidettäviä lajeja vähentyneen pesimäkantansa vuoksi Saarten käyttö ja mahdollinen lisärakentaminen jo nykyisin olemassa oleville rakennuspaikoille tai niiden välittömään lähiympäristöön ei heikennä selvitysalueen linnusto- tai luontoarvoja nykyisestä Osa rannoista on suositeltavaa jättää mahdollisuuksien mukaan rakentamattomiksi lintujen pesä- ja ruokailupaikkojen säilyttämiseksi ja alueen monimuotoisen linnuston ylläpitämiseksi Alueella mahdollisesti suoritettava puuston raivaus tulisi tehdä lintujen pesimäkauden (huhti-heinäkuu) ulkopuolella Lahdessa 29 päivänä kesäkuuta 2015 RAMBOLL FINLAND OY Hannu Sillanpää Insinööri AMK

13 10 6 LÄHTEET Luonnonsuojelulaki 1096/1996 Luontodirektiivi 92/43/ETY Meriluoto, M ja Soininen, T 2002: Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt Metsälehti Kustannus 192 s Metsälaki 1093/1996 Neuvoston direktiivi 79/409/ETY, annettu , luonnonvaraisten lintujen suojelusta Rassi, P, Hyvärinen, E, Juslén, A & Mannerkoski, I (toim) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja 2010 Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus Helsinki 685 s Raunio, A, Schulman A & Kontula, T (toim) 2008: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus osa 2 Luontotyyppien kuvaukset Suomen ympäristö 8/2008 Suomen ympäristökeskus 572 s Söderman, T 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa Suomen Ympäristökeskus Ympäristöopas s Ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmä Rekisteripoiminta

14 11 Liite 1 Lajilista selvitysalueella havaituista lintulajeista Kanadanhanhi Valkoposkihanhi Heinäsorsa Nuolihaukka Rantasipi Naurulokki Kalalokki Harmaalokki Kalatiira Tervapääsky Käpytikka Metsäkirvinen Västäräkki Rautiainen Punarinta Leppälintu Mustarastas Räkättirastas Punakylkirastas Hernekerttu Lehtokerttu Mustapääkerttu Sirittäjä Pajulintu Hippiäinen Harmaasieppo Kirjosieppo Kuusitiainen Sinitiainen Talitiainen Puukiipijä Varis Peippo Vihervarpunen Pikkukäpylintu Branta canadensis Branta leucopsis Anas platyrhynchos Falco subbuteo Actitis hypoleucos Larus ridibundus Larus canus Larus argentatus Sterna hirundo Apus apus Dendrocopos major Anthus trivialis Motacilla alba Prunella modularis Erithacus rubecula Phoenicurus phoenicurus Turdus merula Turdus pilaris Turdus iliacus Sylvia curruca Sylvia borin Sylvia atricapilla Phylloscopus sibilatrix Phylloscopus trochilus Regulus regulus Muscicapa striata Ficedula hypoleuca Parus ater Parus caeruleus Parus major Certhia familiaris Corvus corone cornix Fringilla coelebs Carduelis spinus Loxia curvirostra

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 14.1.2014, lisäykset 1.6.2014 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan

Lisätiedot

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen.

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 36. Sinivatukkakasvustoa Yttre Barlastholmenilla. Valokuva Markku Nironen. 37 3.1.11 Furuholmen Kansallisen kaupunkipuiston

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT...

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT... VÄHÄNKYRÖN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 2.1SIJAINTI... 5 2.3OSA-ALUEET... 10 2.4MAISEMARAKENNE... 11 2.5MAAPERÄ... 13 2.6VALUMA-ALUEET...

Lisätiedot

6 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 (6) Kuopio 25.9.2013 Samaan aikaan laaditaan UPM Kymmene Oyj:n omistamilla maa-alueilla Tohmajärven kunnan alueella Kannusjärvi,

Lisätiedot

Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015

Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015 Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015 1 Sisällys Tekijät... 3 Johdanto... 4 Menetelmät... 5 Luonnon kuvaus... 6 Pesimälinnusto 2015... 8 Tulokset...

Lisätiedot

Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi

Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi Luontopeili 2013 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. TYÖN TOTEUTUS...3 3. KASVILLISUUS...4 3.1. Kangasmetsät...4

Lisätiedot

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 0591-D3320 16.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21192 2 (30) Tuomiperän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava

Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava Liite 3 Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava Luontoselvitys 2012 Luontotyypit, kasvillisuus ja linnusto Katja Palojärvi ja Tapio Koistinaho Ylivieskan kaupunki Ympäristöyksikkö 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (37) Pajukosken tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY ALAVIESKAN KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 2 (31) Kytölän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Turku, Hepokulta. Luontoselvitys. Tmi Hannu Klemola, 2008

Turku, Hepokulta. Luontoselvitys. Tmi Hannu Klemola, 2008 Turku, Hepokulta Luontoselvitys Tmi Hannu Klemola, 2008 Kuvat Tmi Hannu Klemola, 2009 Palokärki Ari Kuusela Tmi Hannu Klemola luovuttaa tilaajalle oikeuden monistaa ja jakaa tätä raporttia muuttamattomana

Lisätiedot

VAASAN KALARANNAN LUONTOKARTOITUS

VAASAN KALARANNAN LUONTOKARTOITUS VAASAN KALARANNAN LUONTOKARTOITUS SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1 SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS... 4 1.1 SIJAINTI... 4 1.2 YLEISTIETOA ALUEEN LUONNOSTA... 4 2 SELVITYSALUEEN ERITYISPIIRTEET... 7 2.1 MAISEMARAKENNE...

Lisätiedot

3 Lähtökohdat. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

3 Lähtökohdat. 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 3 Lähtökohdat Suunnittelualueella on voimassa 23.5.2005 vahvistettu Etelä Pohjanmaan maakuntakaava sekä useita asemakaavoja. Alueelle on laadittu luonto ja maisemaselvitys v. 2003, rakennuskannan inventointi

Lisätiedot

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2014 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Tutkimusalue 4 3. Menetelmät 5 4. Tulokset

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 7.2.2013 1 JOHDANTO Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti kesäkuussa 2010 käynnistää

Lisätiedot

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Juha Kiiski, Antje Neumann ja Olli-Pekka Siira Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Sisällys 1. Johdanto...3 2. Alueen

Lisätiedot

4. Ääneseudun maisema ja maaperä... 3. 5. Maastoselvitys... 4. 6.1. Rantayleiskaavan tarkistus, rakennuspaikkojen muutos... 14

4. Ääneseudun maisema ja maaperä... 3. 5. Maastoselvitys... 4. 6.1. Rantayleiskaavan tarkistus, rakennuspaikkojen muutos... 14 ,, 2012 Äänekosken rantayleiskaavan luontoselvitys Rakennuspaikkojen siirrot Kohmujärvi T:mi Mia Rahinantti 18.6.2012 2 Sisältö 1.Taustaa... 2 2. Luonto- ja maisemaselvityksen toteutus... 2 3. Lajien suojelun

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY NIVALAN KUKONAHON TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (31) Kukonahon tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

URPOLANJOEN LUONNONSUOJELUALUEEN LINNUSTO JA KASVILLISUUS 2006

URPOLANJOEN LUONNONSUOJELUALUEEN LINNUSTO JA KASVILLISUUS 2006 URPOLANJOEN LUONNONSUOJELUALUEEN LINNUSTO JA KASVILLISUUS 00 Mikkelin kaupungin julkaisuja /00 ISBN ---- ISSN -0 Tilaukset Painopaikka Valokuva Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Jääkärinkatu, 000 Mikkeli

Lisätiedot

Nokian kaupunki. Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012

Nokian kaupunki. Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012 Nokian kaupunki Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012 Petri Parkko 30.9.2012 Sisällys 1. Taustoja... 3 2. Tutkimusmenetelmät ja aineisto... 4 3. Kaava-alueen yleiskuvaus... 5 4. Kaava-alueen

Lisätiedot

YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO

YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN HIRVINEVAN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23614 2 (33) Ylivieskan Hirvinevan tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK BILAGA 5. Naturutredningar S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY Korsnäsin Norra Poikelin tuulivoimapuisto Ympäristöselvitys

Lisätiedot

LIITE 2. Hattulan kunta. Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9.

LIITE 2. Hattulan kunta. Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9. LIITE 2. Hattulan kunta Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9.2013 HATTULAN KUNTA 2 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Lisätiedot

Tuunan asemakaava LUONTOSELVITYS

Tuunan asemakaava LUONTOSELVITYS LAITILA LUONNOS Tuunan asemakaava LUONTOSELVITYS LUONTOSELVITYS Työ: E26515 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Turku, 08.11.2013 www.fmcgroup.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Pöyry Finland Oy. Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Pöyry Finland Oy. Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Pöyry Finland Oy Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 19/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä

Lisätiedot

Seppo Lamppu t:mi. Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen. luontoselvitys 2012

Seppo Lamppu t:mi. Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen. luontoselvitys 2012 Seppo Lamppu t:mi Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen liittyvä luontoselvitys 2012 Petri Parkko 2.10.2012 1. Taustoja DI Seppo Lamppu tilasi luontoselvityksen Oravin ranta-asemakaavan laadintaa

Lisätiedot

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS SIIKAJOKI Isonevan tuulipuiston osayleiskaava SELOSTUS 03 /2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 Kaavoituksen vireilletulo 15.10.2012 302 Hyväksytty

Lisätiedot

Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009

Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009 Pomarkun Isonevan linnusto vuonna 2009 Pesimälinnusto, läpimuuttajat ja lintujen riski törmätä voimajohtoihin Pertti Koskimies Tutkimusraportti Fingrid Oyj:lle 17.12.2009 Tmi Luontotieto Pertti Koskimies

Lisätiedot

Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013

Kurikka. Ponsivuori linnustoselvitys 2013 Kurikka Ponsivuori linnustoselvitys 2013 Silvestris luontoselvitys oy 8.1.2014 Silvestris luontoselvitys oy: Ponsivuori linnustoselvitys 2013 2 (33) Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Hankealue... 4 3. Aineisto

Lisätiedot