MÄNTSÄLÄN LEMPIVAARAN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN LEMPIVAARAN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN LEMPIVAARAN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Pekka Routasuo

2 MÄNTSÄLÄN LEMPIVAARAN ASEMAKAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS 2013 Sisällys 1 JOHDANTO AINEISTO JA MENETELMÄT TULOKSET LUONNONOLOT JA KASVILLISUUS Osa-alue A Osa-alue B Osa-alue C Osa-alue D PESIMÄLINNUSTO ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET LIITO-ORAVA MUUT MERKITTÄVÄT ELIÖLAJIT SUOSITUKSET LÄHTEET JA KIRJALLISUUS Raportin valokuvat Pekka Routasuo. Pohjakartta Maanmittauslaitos. Kansi: Taponlehteä kasvavaa metsää osa-alueella A. 2

3 1 JOHDANTO Mäntsälän kunta laatii asemakaavaa Lempivaaran alueelle, joka sijaitsee kunnan keskustaajaman koillispuolella valtatien 4 ja maantien 140 välisellä alueella. Mäntsälän kunta tilasi alueen luontoselvityksen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä. Työn on tehnyt biologi, LuK Pekka Routasuo. 2 AINEISTO JA MENETELMÄT Lempivaaran selvitysalueen (kuva 1) aiemmat luontotiedot tarkistettiin ympäristöhallinnon ympäristö- ja paikkatietopalvelusta (OIVA) ja Suomen ympäristökeskuksesta (Hertta-tietojärjestelmän Eliölajit-osion tiedot uhanalaisista ja muista suojeltavista lajeista). Lisäksi Uudenmaan ELY-keskus toimitti tiedot liito-oravan esiintymisestä sekä luonnonsuojelulain nojalla tehdyistä liitooravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen rajauspäätöksistä. Lempivaaran alueelta on aiemmin tehty luontoselvityksiä mm. kirkonkylän osayleiskaavaan liittyen (Nironen & Lammi 2002, Nironen 2003 ja Nironen & Routasuo 2010). Liito-orava Liito-oravaselvitys tehtiin Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa - julkaisun (Sierla ym. 2004) ohjeiden mukaisesti. Liito-oravalle sopivat metsäalueet käveltiin kattavasti läpi ja liito-oravan jätöksiä etsittiin sopivien pesä-, suoja- ja ruokailupuiden tyviltä. Näitä ovat mm. kolopuut ja kookkaat kuuset sekä lehtipuut, etenkin haavat ja lepät. Jätöslöydöt paikannettiin GPS-laitteella. Selvityksessä liito-oravan asuttamat metsiköt (elinpiirit) rajataan jätöshavaintojen sekä puuston koostumuksen ja rakenteen perusteella kartalle. Metsiköistä etsitään lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Lisäksi tarkastellaan liitooravan käyttämiä tai lajille mahdollisia puustoisia kulkuyhteyksiä ympäröiville metsäalueille. Liito-oravaselvityksen maastotyöt tehtiin ensimmäisen lintulaskennan yhteydessä Pesimälinnusto Yleispiirteisen pesimälinnustoselvityksen tavoitteena oli selvittää ns. huomionarvoisten lajien (ks. jäljempänä) ja pesivälle linnustolle tärkeiden kohteiden esiintyminen Lempivaaran alueella. Laskennoissa ei pyritty selvittämään yleisten lintujen parimääriä tai reviirien sijainteja. Selvityksessä sovellettiin lintujen reviirikäyttäytymiseen perustuvaa kartoituslaskentamenetelmää (Koskimies & Väisänen 1988), jossa alue kierretään huolellisesti läpi ja havaitut linnut merkitään karttapohjalle. Laskennat tehtiin varhain aamulla ja aamupäivällä, jolloin pesimäpaikoillaan oleskelevat linnut ovat parhaiten havaittavissa (laulu yms.). Lintulaskenta toistettiin selvitysalueella kaksi kertaa, mikä on minimimäärä eri aikaan saapuvien muuttolintujen ja eri aikaan pesivien lajien havaitsemisen kannalta. Kolmannen, varhain pesintänsä aloittavaan lajistoon keskittyvän las- 3

4 kentakierroksen tekeminen ei ollut enää mahdollista keväällä 2013 johtuen työn tilaamisajankohdasta. Pesimälinnustoselvityksen laskentapäivät olivat ja Laskennoissa kiinnitettiin erityistä huomiota seuraaviin huomionarvoisiin lintulajeihin (ks. Rassi ym ja tikat lukuun ottamatta yleistä käpytikkaa petolinnut EY:n lintudirektiivin liitteen I lajit erityisesti suojeltavat ja muut uhanalaiset lajit silmälläpidettävät lajit alueellisesti uhanalaiset lajit Suomen erityisvastuulajit merkittävien elinympäristöjen, esim. lehtojen ja vanhojen metsien, ilmentäjälajit Laskennoissa merkittiin muistiin ja kartalle kaikki huomionarvoiset lintulajit käyttämällä Koskimiehen & Väisäsen (1988) ohjeiden mukaisia merkintätapoja. Tulokset tulkittiin ns. maksimiperiaatteen mukaisesti, jolloin reviiriksi tulkittiin yksikin pesintää ilmaiseva havainto (pää)muuttokauden jälkeen lajille sopivassa ympäristössä. Tulosten perusteella arvioitiin mahdolliset pesimälinnuston kannalta arvokkaat alueet. Luonnonolot ja kasvillisuus sekä arvokkaat luontokohteet Selvitysalueen luonnonolojen ja kasvillisuuden yleispiirteet inventoitiin osaalueittain Samalla selvitettiin maastossa arvokkaiden luontokohteiden esiintyminen. Näitä ovat mm. luonnonsuojelulain 29 :n mukaiset suojellut luontotyypit, vesilain 2 luvun 11 :n mukaiset pienvesikohteet, metsälain 10 :n mukaiset elinympäristöt ja Suomessa uhanalaiset luontotyypit (Raunio ym. 2008a, b). Maastotöissä kiinnitettiin huomiota merkittävien eliölajien (erityisesti suojeltavat, valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaiset lajit, silmälläpidettävät sekä muut vaateliaat tai harvinaiset lajit) esiintymiseen ja arvioitiin niiden kannalta tärkeät elinympäristöt. Alustavia tietoja oli kerätty jo keväällä ja alkukesällä em. lajistoselvitysten yhteydessä. 4

5 3 TULOKSET 3.1 LUONNONOLOT JA KASVILLISUUS Selvitysalue jaettiin neljään osa-alueeseen maankäytön ja luonnonolojen perusteella (kuva 1). Seuraavassa kuvataan osa-alueiden luonnonolojen ja kasvillisuuden yleispiirteet. Kuva 1. Lempivaraan selvitysalueen rajaus ja jako osa-alueisiin A D Osa-alue A Osa-alueen A (kuva 2) lounaisosassa kasvaa varttuvaa kuusivaltaista sekametsää. Lehtipuuvesakkoa on paikoin runsaasti. Kasvillisuus on tuoretta ja lehtomaista kangasta. Kenttäkerroksessa vallitsevat mustikka, metsäkastikka, metsälauha, käenkaali ja valkovuokko. Osa-alueen eteläosan halki kulkevan ojan pohjoispuolella on nuorta koivikkoa ja männikköä. Ojan eteläpuolella puustossa on mm. kuusta, koivua ja harmaaleppää. Lehtomaisen metsän kenttäkerroksessa kasvaa mm. hiirenporrasta, ahomansikkaa ja rönsyleinikkiä. Alueella on useita kasvustoja taponlehteä (kuva 3). Taponlehti on koko maassa rauhoitettu kasvilaji ja luokiteltu (Rassi ym. 2010) silmälläpidettäväksi (NT). Selvitysalueen esiintymä ei ole luontainen, vaan laji on paikalla puutarhakarkulainen eli levinnyt metsään läheisen talon pihalta. 5

6 Kuva 2. Osa-alue A. Kuva 3. Taponlehteä Osa-alue A:n eteläosassa. 6

7 Peltoon viettävän rinteen alaosassa on varttuvaa lehtomaisen kankaan kuusikkoa. Sen kenttäkerroksessa kasvaa mm. oravanmarjaa, mustikkaa, metsälauhaa, metsäkastikkaa ja metsäalvejuurta. Mäen yläosassa on varttuvaa tuoreen kankaan kuusikkoa ja männikköä. Kenttäkerroksessa vallitsevat metsätähti, metsäkastikka, metsälauha, mustikka ja kielo. Pellon luoteispuolella on nuorta mäntyvaltaista sekametsää ja pohjoisempana entistä peltoa (kuva 4), jolla kasvaa kostean suurruohoniityn lajistoa: mm. mesiangervoa, nokkosta ja karhunputkea. Myös komealupiini on paikoin runsas. Pellon ojien reunoilla kasvaa kiiltopajua ja raitaa. Osa-alueen koillisosa on nuorta tiheää koivikkoa. Kuva 4. Osa-alue A:n itäosan kosteaa niittyä Osa-alue B Osa-alueen B (kuva 5) etelä- ja itäosassa on laaja avohakkuualue, jolle on jätetty muutamia siemenpuumäntyjä (kuva 6). Alueen halki kulkevan metsätien eteläpuolella on puustoltaan varttunutta kuusivaltaista metsää. Kasvillisuus on tuoretta ja lehtomaista kangasta. Kenttäkerroksessa tavataan mm. mustikkaa, oravanmarjaa, valkovuokkoa ja käenkaalia. Tien pohjoispuolella on puustoltaan varttunutta, tuoreen ja kuivahkon kankaan männikköä sekä kuusikkoa. Pellon reunalla on varttunutta lehtomaisen kankaan kuusimetsää. 7

8 Kuva 5. Osa-alueet B ja C. Kuva 6. Osa-alue B:n keskiosan avohakkuualuetta. 8

9 Osa-alueen pohjoisosassa on tuoreen ja lehtomaisen kankaan kuusikkoa. Soistuneiden korpipainanteiden lajistoon kuuluvat mm. metsäkorte, vadelma ja hiirenporras. Soistumien ympärillä on puustoltaan varttunutta lehtomaisen kankaan kuusikkoa. Ojien varsilla kasvaa lehtolajistoa, mm. hiirenporrasta, sudenmarjaa ja mesiangervoa Osa-alue C Osa-alueen C (kuva 5) eteläosan mäellä kasvaa varttunutta kuivahkon kankaan männikköä. Tämän pohjoispuolella kasvaa pellon kaakkoisreunalla nuorta männikköä, jossa on alikasvoksena nuoria vaahteroita. Pellon itäpuolella on kapealti tuoreen kankaan kuusikkoa, joka on puustoltaan varttunutta. Pellon länsipuolella on varttunutta lehtomaisen kankaan kuusikkoa, jossa on sekapuuna runsaasti haapaa. Kenttäkerroksessa vallitsevat käenkaali, metsätähti, lillukka, metsämaitikka, kielo ja mustikka. Paikoin tavataan edellisten lisäksi mm. huopaohdaketta ja vadelmaa. Metsikössä on liito-oravan elinalue (ks. alaluku 3.4). Osa-alueen lounaisosassa on ojitettu suo, jossa on luhtaisen nevakorven piirteitä. Pohjoisosa on lehtipuuvaltaista ja pensaikkoista. Alueella vallitsevat raita, hieskoivu, korpipaatsama, harmaaleppä ja kiiltopaju. Kenttäkerroksessa esiintyy rentukkaa, terttualpia, metsä- ja järvikortetta, mesiangervoa, pullosaraa, kurjenjalkaa, isokarpaloa ja suoputkea (kuva 7). Suon eteläosa on mäntyvaltaisempi. Alueen länsiosassa ojan varrella kasvaa kuusta, koivua ja mäntyä. Kuva 7. Osa-alue C:n lounaisosan suo. 9

10 3.1.4 Osa-alue D Osa-alueen pohjoisosassa on parimetristä koivuvesakkoa kasvava hakkuualue. Sen länsipuolella on tuoreen ja kuivahkon kankaan sekametsää. Varttunut puusto on mäntyvaltainen. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. mustikkaa, kangasmaitikkaa, oravanmarjaa ja metsäkastikkaa. Mäntyvaltainen metsä vaihettuu kuusikoksi länteen ja pohjoiseen päin. Pienten kalliojyrkänteiden alla on lehtomaista kangasta ja paikoin myös tuoretta lehtoa. Haapaa on melko paljon. Tällä alueella on tavattu aiemmin liito-oravia (ks. alaluku 3.4). Hakkuualueen kaakkoispuolella on ojitettua ja harvennettua kangaskorpea. Alueella on traktorinuria ja se on pusikoitunut hakkuiden jälkeen. Aluskasvillisuudessa on mm. suo-ohdaketta, mesiangervoa, metsäkortetta ja vadelmaa. Hakkuualueen itäpuolella on puustoltaan varttunutta lehtomaisen kankaan kuusikkoa, jossa kasvaa sekapuuna haapaa ja koivua. Osa-alueen D (kuva 8) keskiosassa on laaja harvapuustoinen pusikoitunut hakkuualue. Sen eteläpuolella on pieni kuvio harvennettua kuivahkon kankaan männikköä. Hakkuualue rajautuu Kenkäkalliontiehen, jonka itäpuolella on kuvio nuorta, eteläosastaan harvennettua männikköä. Kuva 8. Osa-alue D. 10

11 Osa-alueen pohjoisosassa on pelto. Sen eteläpuolella on varttunutta lehtomaisen kankaan ja tuoreen lehdon sekametsää. Puusto on lehtipuuvaltaista ja haapaa on runsaasti. Kenttäkerroksessa tavataan mustikkaa, kieloa, oravanmarjaa käenkaalia ja lillukkaa. Alueella on liito-oravan elinympäristö (ks. alaluku 3.4). Pellon pohjoispuolella on varttunutta harvennettua männikköä, jonka alla kasvaa noin viisimetristä koivutaimikkoa. Selvitysalueen rajalla on nuorta kuusikkoa. Pellon reunalla on puustoltaan nuorta ja kuusivaltaista tuoreen kankaan sekametsää. Alueella on joitain isoja haapoja ja täällä on aiemmin tavattu liitoorava (ks. alaluku 3.4). 3.2 PESIMÄLINNUSTO Lempivaaran selvitysalueen lintulaskennoissa tavattiin yhteensä 36 lajia (taulukko 1). Lajit ovat etupäässä tavanomaisia ja yleisiä metsälintuja; jonkin verran on asutuksen piirissä viihtyviä lajeja sekä pensaikkojen lintuja. Huomionarvoisista lajeista havaittiin lintudirektiivin liitteessä I mainitut pyy, palokärki ja pikkulepinkäinen. Kaikkien kolmen pesiminen alueella on mahdollista. Pyy havaittiin osa-alue B:n pohjoisosan kuusikossa, pikkulepinkäinen saman osa-alueen hakkuuaukealla ja palokärki osa-alue D:n hakkuualueen reunassa. Silmälläpidettävä (NT; ks. Rassi ym. 2010) sirittäjä tavattiin osa-alue A:n länsireunalla. Taulukko 1. Lempivaaran selvitysalueen laskennoissa tavatut lintulajit. Huomionarvoiset lajit on lihavoitu. fasaani metsäkirvinen puukiipijä harakka mustapääkerttu pyy hernekerttu mustarastas rautiainen hippiäinen närhi räkättirastas hömötiainen pajulintu sepelkyyhky keltasirkku palokärki sinitiainen kirjosieppo peippo sirittäjä kultarinta pensaskerttu talitiainen kuusitiainen pikkulepinkäinen tiltaltti käpytikka pikkuvarpunen varis laulurastas punakylkirastas vihervarpunen lehtokerttu punarinta västäräkki 11

12 3.3 ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET 3.4 LIITO-ORAVA Selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura alueita, valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, suojeltuja luontotyyppejä tai luonnonmuistomerkkejä. Maastokäynnillä ei todettu sellaisia kohteita, jotka täyttäisivät luonnonsuojelulain 29 :n mukaisten suojeltujen luontotyyppien tai vesilain 2 luvun 11 :n tarkoittamien kohteiden (luonnontilaiset pienvedet) kriteerit. Selvitysalueelta tai sen tuntumasta on tiedossa liito-oravahavaintoja ainakin vuodesta 1996 (Elo & Blåfield 1999) lähtien (kuva 9). Liito-oravaselvityksiä alueella on tehty vuosina 2002 (Nironen & Lammi 2002), 2003 (Nironen 2003) ja 2010 (Nironen ja Routasuo 2010). Vuonna 2013 liito-oravan jätöksiä löytyi Lempivaaran alueelta kahdelta metsäkuviolta. Molemmilta alueilta on tietoja jo vuodelta Kuva 9. Lempivaaran selvitysalueen liito-oravakohteet. Vihreällä on rajattu liito-oravan elinympäristöksi sopiva metsä. Pisteillä on merkitty puut, joiden tyviltä on löytynyt liitooravan jätöksiä (punainen=2013, sininen=2010, vihreä= ja keltainen= 1998). Valkoiset katkoviivat kuvaavat mahdollisia kulkuyhteyksiä alueiden välillä. 12

13 Toivolan tilakeskuksen luoteispuolella on pellon reunalla kapea metsäkaistale. Sen puustossa on järeitä mäntyjä, haapoja ja koivuja. Vanhan puuston alla on tiheä kuusi- ja lehtipuualikasvos. Haavoissa ja vanhoissa koivuissa on koloja. Metsäkaistale on pinta-alaltaan hyvin pieni, mutta liito-oravalle tärkeä pesimäpaikka, koska järeissä puissa on runsaasti koloja. Alueelta on löytynyt useana vuonna liito-oravan jätöksiä. Vuonna 2013 papanoita löytyi viiden haavan tyveltä, joista kaksi oli kolohaapoja. Rauhamäentien pään pohjoispuolella on pellon länsireunalla runsaasti haapaa kasvava metsikkö. Alueen kuusissa on muutama liito-oravalle sovelias pönttö. Kuvaan 9 rajatun alueen pohjoisosan kallion laella ja länteen viettävässä rinteessä kasvaa muutama varttunut kolohaapa. Alueella on myös liito-oravan pönttö sekä nuorta haapaa. Kuvaan 9 rajatun metsäalueen eteläosa (kuva 10) on liito-oravan elinympäristöksi erityisen hyvä. Alueella on useita vanhoja haapoja, joissa on koloja sekä runsaasti lehtipuustoa ruokailuun ja vanhoja kuusia suojapuiksi. Vuonna 2013 papanoita löytyi kolmen haavan tyveltä (yksi puista oli kolohaapa) ja yhden kuusessa olevan pöntön katolta (kuva 11). Kuva 10. Liito-oravan elinaluetta. 13

14 Kuva 11. Liito-oravan jätöksiä pöntön katolla. 3.5 MUUT MERKITTÄVÄT ELIÖLAJIT Selvitysalueelta ei ole tiedossa muiden EY:n luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteen IV(a) lajien esiintymiä. Ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmän Eliölajit-osiossa ei ole tietoja selvitysalueella tai sen välittömässä lähiympäristössä esiintyvistä erityisesti suojeltavista, valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisista, silmälläpidettävistä tai muista merkittävistä eliölajeista. Luontoselvityksen maastokäynneillä ei tehty havaintoja em. lajeista eikä alueella arvioitu olevan niiden kannalta erityisiä tai tärkeitä elinympäristöjä. 4 SUOSITUKSET Kuvaan 9 rajatuille liito-oravan elinalueille ei tule osoittaa nykytilannetta muuttavaa maankäyttöä. Lisäksi asemakaavassa tulisi huolehtia lajin elinalueiden välisten puustoisten kulkuyhteyksien (ks. kuva 9) säilymisestä. 14

15 5 LÄHTEET JA KIRJALLISUUS Elo, O. ja Blåfield, M. 1999: Saukon ja liito-oravan jäljillä. Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys ry. Mäntsälä. Koskimies, P. & Väisänen, R. A: 1988: Maalintujen kartoituslaskentaohjeet. Teoksessa: Koskimies, P. & Väisänen, R. A. (toim.): Linnustonseurannan havainnointiohjeet. 2. painos. Helsingin yliopiston eläinmuseo, Helsinki, ss Nironen, M. 2003: Mäntsälän Norkulla Lempivaara alueen liito-oravat Moniste. Mäntsälän kunta. Nironen, M. ja Lammi, E. 2002: Mäntsälän kirkonkylän osayleiskaava-alueen luontoselvitys Moniste. Mäntsälän kunta. Nironen, M. ja Routasuo, P. 2010: Mäntsälän Norkulla Lempivaaran alueen liito-oravaselvitys Moniste. Mäntsälän kunta. Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus. Punainen kirja Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus, Helsinki. 685 s. Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.) 2008a: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus Osa 1. Tulokset ja arvioinnin perusteet. Suomen ympäristö 8/2008: Raunio, A., Schulman, A. & Kontula, T. (toim.) 2008b: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus Osa 2. Luontotyyppien kuvaukset. Suomen ympäristö 8/2008: Sierla, L., Lammi, E., Mannila, J. & Nironen, M. 2004: Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa. Suomen ympäristö 742: Söderman, T. 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa. Ympäristöopas 109:

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 14.1.2014, lisäykset 1.6.2014 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 7.2.2013 1 JOHDANTO Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti kesäkuussa 2010 käynnistää

Lisätiedot

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen.

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 36. Sinivatukkakasvustoa Yttre Barlastholmenilla. Valokuva Markku Nironen. 37 3.1.11 Furuholmen Kansallisen kaupunkipuiston

Lisätiedot

URPOLANJOEN LUONNONSUOJELUALUEEN LINNUSTO JA KASVILLISUUS 2006

URPOLANJOEN LUONNONSUOJELUALUEEN LINNUSTO JA KASVILLISUUS 2006 URPOLANJOEN LUONNONSUOJELUALUEEN LINNUSTO JA KASVILLISUUS 00 Mikkelin kaupungin julkaisuja /00 ISBN ---- ISSN -0 Tilaukset Painopaikka Valokuva Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Jääkärinkatu, 000 Mikkeli

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT...

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT... VÄHÄNKYRÖN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 2.1SIJAINTI... 5 2.3OSA-ALUEET... 10 2.4MAISEMARAKENNE... 11 2.5MAAPERÄ... 13 2.6VALUMA-ALUEET...

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK BILAGA 5. Naturutredningar S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY Korsnäsin Norra Poikelin tuulivoimapuisto Ympäristöselvitys

Lisätiedot

Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015

Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015 Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015 1 Sisällys Tekijät... 3 Johdanto... 4 Menetelmät... 5 Luonnon kuvaus... 6 Pesimälinnusto 2015... 8 Tulokset...

Lisätiedot

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 0591-D3320 16.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Nokian kaupunki. Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012

Nokian kaupunki. Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012 Nokian kaupunki Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012 Petri Parkko 30.9.2012 Sisällys 1. Taustoja... 3 2. Tutkimusmenetelmät ja aineisto... 4 3. Kaava-alueen yleiskuvaus... 5 4. Kaava-alueen

Lisätiedot

VAASAN KALARANNAN LUONTOKARTOITUS

VAASAN KALARANNAN LUONTOKARTOITUS VAASAN KALARANNAN LUONTOKARTOITUS SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1 SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS... 4 1.1 SIJAINTI... 4 1.2 YLEISTIETOA ALUEEN LUONNOSTA... 4 2 SELVITYSALUEEN ERITYISPIIRTEET... 7 2.1 MAISEMARAKENNE...

Lisätiedot

Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi

Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi Luontopeili 2013 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. TYÖN TOTEUTUS...3 3. KASVILLISUUS...4 3.1. Kangasmetsät...4

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS Keskustan osayleiskaava 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 2.1 Suunnittelualue... 3 2.2 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

Turku, Hepokulta. Luontoselvitys. Tmi Hannu Klemola, 2008

Turku, Hepokulta. Luontoselvitys. Tmi Hannu Klemola, 2008 Turku, Hepokulta Luontoselvitys Tmi Hannu Klemola, 2008 Kuvat Tmi Hannu Klemola, 2009 Palokärki Ari Kuusela Tmi Hannu Klemola luovuttaa tilaajalle oikeuden monistaa ja jakaa tätä raporttia muuttamattomana

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN TUOMIPERÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21192 2 (30) Tuomiperän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Seppo Lamppu t:mi. Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen. luontoselvitys 2012

Seppo Lamppu t:mi. Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen. luontoselvitys 2012 Seppo Lamppu t:mi Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen liittyvä luontoselvitys 2012 Petri Parkko 2.10.2012 1. Taustoja DI Seppo Lamppu tilasi luontoselvityksen Oravin ranta-asemakaavan laadintaa

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravakartoitus Päivämäärä 11.11.2014 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Pyhärannan Ihoden osayleiskaavan luontoarvojen perusselvitys 2012-2013

Suomen Luontotieto Oy. Pyhärannan Ihoden osayleiskaavan luontoarvojen perusselvitys 2012-2013 Suomen Luontotieto Oy Pyhärannan Ihoden osayleiskaavan luontoarvojen perusselvitys 2012-2013 Rauhoitettu, mutta jo kuollut mänty Halosaaressa Suomen Luontotieto Oy 14/2013 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA TM VOIMA OY YLIVIESKAN PAJUKOSKEN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20737 2 (37) Pajukosken tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2014 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Tutkimusalue 4 3. Menetelmät 5 4. Tulokset

Lisätiedot

LIITE 2. Hattulan kunta. Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9.

LIITE 2. Hattulan kunta. Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9. LIITE 2. Hattulan kunta Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9.2013 HATTULAN KUNTA 2 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Lisätiedot

Valtatien 17 Kuopio-Vartiala -osuuden liito-oravakartoitus 2006

Valtatien 17 Kuopio-Vartiala -osuuden liito-oravakartoitus 2006 KUOPION SEUDUN MAAKUNTAKAAVA Valtatien 17 Kuopio-Vartiala -osuuden liito-oravakartoitus 2006 Petteri Vihervaara Otsikko: Valtatien 17 Kuopio-Vartiala osuuden liito-oravakartoitus 2006 Tekijä: Petteri Vihervaara

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY ALAVIESKAN KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTO FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20159 2 (31) Kytölän tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS SIIKAJOKI Isonevan tuulipuiston osayleiskaava SELOSTUS 03 /2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 Kaavoituksen vireilletulo 15.10.2012 302 Hyväksytty

Lisätiedot

Nybyn Olhavan tuulivoimapuistot

Nybyn Olhavan tuulivoimapuistot S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAALERITEHDAS OY, TUULIWATTI OY Nybyn Olhavan tuulivoimapuistot LINNUSTOSELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18173 2 (34) Suorsa Ville

Lisätiedot

NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET

NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET Suomen Luontotieto Oy 2003 NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET NOUSIAISTEN ARVOKKAAT LUONTOKOHTEET 1 2 Suomen Luontotieto 2003 Sisällys Tiivistelmä...5 1. Johdanto...6 2. Työn tavoitteet ja toteutus...6

Lisätiedot

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 67080217.BOY 3.9.2008 Ruijanesikko Fennovoima Oy SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 3 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 6 2 SELVITYSALUE... 8 3 MENETELMÄT

Lisätiedot

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009

Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Luonto-osuuskunta Aapa tutkimusraportti 51 2009 Juha Kiiski, Antje Neumann ja Olli-Pekka Siira Seinäjoen Hangasnevan luontoselvitys Sisällys 1. Johdanto...3 2. Alueen

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.9.2014 P23877 Osallistumis- ja

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014. METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys

LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014. METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014 METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei

Lisätiedot