ASIKKALAN KUNTA SAITAN ASEMAKAAVAMUUTOS- ALUEEN LUONTOSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIKKALAN KUNTA SAITAN ASEMAKAAVAMUUTOS- ALUEEN LUONTOSELVITYS"

Transkriptio

1 Vastaanottaja Asikkalan kunta Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä Viite ASIKKALAN KUNTA SAITAN ASEMAKAAVAMUUTOS- ALUEEN LUONTOSELVITYS

2 ASIKKALAN KUNTA SAITAN ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LUONTOSELVITYS Päivämäärä Laatija Tarkastaja Kuvaus Satu Laitinen Kaisa Torri Asikkalan Saitan asemakaavamuutosalueen luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys sekä pesimälinnuston yleispiirteiden tarkastelu Viite Kansi Saitan niemen etelärantaa Ramboll Niemenkatu LAHTI

3 SISÄLTÖ 1. Johdanto 1 2. Uhanalaiset lajit 1 3. Kasvillisuusselvitys Menetelmät Tulokset Alueen yleiskuvaus Kasvillisuuskuviot 2 4. Linnuston yleispiirteet Menetelmät Tulokset 6 5. Johtopäätökset 8 6. Lähteet 9 LIITTEET Liite 1: Lajilista selvitysalueella havaituista lintulajeista

4 1 1. JOHDANTO Asikkalan Vääksyyn Saittan teollisuusalueelle laaditaan asemakaavamuutosta. Asemakaava-alue sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä Vääksyn taajama-alueesta sen länsipuolella. Alue sijaitsee Vesijärven pohjoisrannalla valtatie 24:n varrella (kuva 1-1). Asemakaava-alueelta (jatkossa selvitysalue) laadittiin kesän 2014 aikana luontoselvitys, joka käsittää kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen sekä pesimälinnuston yleispiirteiden tarkastelun. Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksessä keskityttiin erityisesti metsälain 10 mukaisiin kohteisiin, vesilain 2. luvun 11 mukaisiin kohteisiin, luonnonsuojelulain 29 suojeltuihin luontotyyppeihin, uhanalaisiin luontotyyppeihin (Raunio ym. 2008) sekä uhanalaisiin kasvilajeihin (Rassi ym. 2010). Linnuston tarkastelussa pääpaino oli silmälläpidettäviksi ja uhanalaisiksi luokitelluissa lajeissa, EU:n lintudirektiivin I-liitteessä mainituissa lajeissa ja Suomen kansainvälisen linnustonsuojelun erityisvastuulajeissa (Leivo ym. 2002). Selvityksen laati FM biologi Satu Laitinen Ramboll Finland Oy:stä. Kuva 1-1 Selvitysalueen sijainti ja rajaus. 2. UHANALAISET LAJIT Suomen ympäristökeskuksen Eliölajit-tietojärjestelmässä (rekisteripoiminta ) ei ole havaintoja uhanalaisista eliölajeista selvitysalueella. Uhanalaisista lajeista on runsaasti havaintoja valtatien 24 pohjoispuolelta, selvitysalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevalta Natura 2000 verkostoon kuuluvalta Aurinkovuorelta. Aurinkovuorelta on havaintoja mm. vaarantuneiksi luokitelluista alppivuokosta, kangasvuokosta ja hirvenkellosta sekä silmälläpidettävistä kangasajuruohosta, kissankäpälästä ja liuskapieluksesta. Lähin alppivuokkohavainto sijoittuu noin sadan metrin etäisyydelle selvitysalueen pohjoisrajasta. Aurinkovuorelta on myös useita havaintoja erittäin uhanalaiseksi luokitellusta pikkusinisiivestä, äärimmäisen uhanalaiseksi luokitellusta muurahaissinisiivestä sekä EU:n luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainitusta kirjoverkkoperhosesta.

5 2 3. KASVILLISUUSSELVITYS 3.1 Menetelmät Kasvillisuusselvitystä varten alueelle tehtiin maastokäynti Alue kierrettiin jalkaisin ja kuvioitiin alustavasti puuston ja kasvillisuustyyppien perusteella. Kuvioilta merkittiin ylös metsätyyppi, puuston ikäluokka, puulajit, pensaskerroksen lajit ja kenttäkerroksen valtalajit. Kuvioinnissa käytettiin apuna GPS-laitetta ja myöhemmin sitä tarkennettiin ilmakuvien avulla. Erityisesti kiinnitettiin huomiota metsälain 10 mukaisiin kohteisiin, vesilain 2. luvun 11 mukaisiin kohteisiin, luonnonsuojelulain 29 suojeltuihin luontotyyppeihin, uhanalaisiksi luokiteltuihin luontotyyppeihin (Raunio ym. 2008) ja uhanalaisiin tai muuten huomionarvoisiin kasvilajeihin. 3.2 Tulokset Alueen yleiskuvaus Asikkala kuuluu metsäkasvillisuusvyöhykejaottelussa eteläboreaaliseen lounaismaan vyöhykkeeseen eli vuokkovyöhykkeeseen. Selvitysalue on pääosin teollisuusaluetta, jolla kasvaa matalaa kulttuuriympäristöjen kasvillisuutta. Pensaikkoa ja nuorta puustoa kasvavaa joutomaata on runsaasti ja alueen koilliskulmassa on metsätalouskäytössä olevaa taimikkoa ja varttunutta metsää. Alueen metsätyypit vaihtelevat kulttuurivaikutteisesta kosteasta lehdosta ja tuoreesta keskiravinteisesta lehdosta (OMat) tuoreeseen (MT) ja kuivahkoon (VT) kankaaseen. Alueella on muutamia vanhoja asuinrakennuksia pihoineen ja pohjoisosassa vanha pihapiiri, jonka rakennukset on purettu. Alueen kuviokartta on esitetty kuvassa 3-2 ja kuvioiden kuvaukset kappaleessa Metsälain 10 mukaisia kohteita, vesilain 2. luvun 11 mukaisia kohteita, luonnonsuojelulain 29 suojeltuja luontotyyppejä, uhanalaisiksi luokiteltuja luontotyyppejä, jotka ovat rinnastettavissa luonnontilaisiin luontotyyppeihin, tai uhanalaisia tai muuten huomionarvoisia kasvilajeja ei selvitysalueella havaittu. Huomionarvoisin kasvillisuuskuvio on kuvio 10, tuoreen lehdon sekapuustoinen järeä kuusikko Kasvillisuuskuviot Kuvio 1. Teollisuusalue, joutomaa. Paikoin on mänty- ja koivutaimikkoa. Kenttäkerroksen kasvillisuus on kulttuurivaikutteista, mm. lupiinia, pujoa, maitohorsmaa, voikukkaa, puna-apilaa, hiirenvirnaa ja pietaryrttiä. Osa alueesta on nurmikkoa ja rannoilla kasvaa varttunutta tervaleppää, koivua, pihlajaa ja mäntyä. Kuva 3-1 Teollisuusalueen joutomaata kuviolla 1.

6 3 Kuva 3-2 Kasvillisuuskuviot. Kuvio 2. Pihapiiri. Kuvio 3. Kulttuurivaikutteisen kostean lehdon varttunut lepikko. Puustossa on harmaa- ja tervaleppää, raitaa ja koivua, pensaskerroksessa vadelmaa ja pajuja. Paikoin on kuivempaa, tuoretta lehtoa. Kenttäkerroksessa kasvaa mm. vuohenputkea, koiranputkea, nokkosta, lehtotähtimöä, mesiangervoa ja maitohorsmaa.

7 4 Kuva 3-3. Kosteaa lehtoa kuviolla 3. Kuvio 4. Vanha pihapiiri. Pihan ympäristö on kasvamassa umpeen. Puustossa on vanhoja koivuja, pihlajia, raitoja, omenapuita ja syreenejä. Pensaskerroksessa on vadelmaa ja kenttäkerroksessa mm. humalaa, vuohenputkea, koiranputkea, sananjalkaa, lupiinia, niittymaarianheinää ja tuoksusimaketta. Kuva 3-4. Vanhaa pihapiiriä kuviolla 4.

8 5 Kuvio 5. Tuoreen kankaan järeä männikkö. Sekapuuna on runsaasti kuusta ja koivua, pensaskerroksessa taikinamarjaa ja pihlajaa ja kenttäkerroksessa mustikkaa, käenkaalia ja metsäalvejuurta. Kuva 3-5. Tuoreen kankaan männikköä kuviolla 5. Kuvio 6. Tuoreen kankaan nuori koivikko. Sekapuuna on pihlajaa ja harmaaleppää. Kenttäkerroksessa on oravanmarjaa, mustikkaa, käenkaalia, metsätähteä ja metsäalvejuurta. Kuvio 7. Tuoreen ja kuivahkon kankaan mäntytaimikko. Puustossa on sekapuuna runsaasti koivua ja pihlajaa sekä terttuseljaa ja raitaa, pensaskerroksessa vadelmaa. Kenttäkerroksessa on mustikkaa, puolukkaa, kanervaa, oravanmarjaa ja kieloa. Kuvio 8. Tuoreen kankaan järeä männikkö. Sekapuuna on kuusta. Kenttäkerroksessa on mustikkaa, puolukkaa, oravanmarjaa ja käenkaalia. Kuvio 9. Ruohoturvekankaan varttunut lepikko. Kuvio on ojitettu ja paikoin märkä. Puusto on varttunutta terva- ja harmaaleppää sekä koivua, alikasvoksena on nuorta kuusta ja pensaskerroksessa vadelmaa ja korpipaatsamaa. Kenttäkerroksessa on nurmilauhaa, käenkaalia, metsäalvejuurta, hiirenporrasta, suo-orvokkia, terttualpia ja metsäkortetta. Kuvio 10. Tuoreen lehdon järeä kuusikko. Sekapuuna on haapaa, koivua, tuomea, pihlajaa, harmaaleppää ja raitaa, pensaskerroksessa mustaherukkaa ja taikinamarjaa. Lehto on tyypiltään keskiravinteista tuoretta lehtoa ja sen kenttäkerroksessa on metsäalvejuurta, kieloa, sudenmarjaa, oravanmarjaa, käenkaalia ja metsäimarretta. Nuoreen koivikkoon rajautuvalla reunalla on runsaasti tuulenkaatoja. Kuva 3-6. Tuoreen lehdon kuusikkoa kuviolla 10.

9 6 Kuvio 11. Nuori koivikko, joutomaa. Sekapuuna on harmaaleppää, raitaa ja haapaa, pensaskerroksessa vadelmaa ja kenttäkerroksessa mm. maitohorsmaa, koiranputkea, rönsyleinikkiä, voikukkaa, sananjalkaa ja metsäalvejuurta. Kuvio 12. Ruokoluhta. Rantavyöhykkeessä kasvaa varttunutta tervaleppää ja mustaherukkaa ja järviruo on seassa punakoisoa, kurjenjalkaa, vehkaa ja järvikortetta. Avovedelle päin mentäessä kasvillisuus vaihtuu puhtaaksi ruovikoksi. Kuvio 13. Nuori koivikko, joutomaa. Sekapuuna on harmaaleppää ja raitaa, rannoilla myös varttunutta tervaleppää, tuomea ja pihlajaa. Pensaskerroksessa on vadelmaa, mustaherukkaa, kiiltoja mustuvapajua ja terttuseljaa. Rehevässä kenttäkerroksessa on mm. lupiinia, koiranputkea, leskenlehteä, nokkosta, piharatamoa, metsätähteä, nurmilauhaa, hietakastikkaa ja niittymaarianheinää, rannoilla luhtalemmikkiä, karhunköynnöstä, suoputkea ja punakoisoa. Kuva 3-7. Nuorta koivikkoa kuviolla LINNUSTON YLEISPIIRTEET 4.1 Menetelmät Pesimälinnuston yleispiirteitä havainnoitiin maastokäynnillä kasvillisuusselvityksen yhteydessä Pesinnäksi tulkittiin mm. laulava koiras, varoitteleva tai ruokaa kantava koiras tai naaras, reviirikahakka sekä nähty pesä tai poikue. Havainnointi tehtiin kello 6.45 ja välisenä aikana. Havainnointiaikaan sää oli kirkas ja heikkotuulinen, lämpötila C. 4.2 Tulokset Saitan pesimälinnusto koostuu yleisistä taajama-alueiden, metsien, puoliavoimien kulttuuriympäristöjen sekä rantojen ja vesistöjen lajeista. Teollisuusrakennuksissa pesivät naakat, kesykyyhkyt ja västäräkit sekä terva-, räystäs- ja haarapääskyt, piha-alueiden puissa ja alueen reunusmetsissä räkätti- ja mustarastaat, pajulinnut, peipot, talitiaiset ja hippiäiset, ja pensaikoissa ja nuorissa lehtimetsissä punavarpuset, mustapää-, lehto- ja pensaskertut sekä viitakerttunen. Rantapensaikoissa ja ruovikossa on ruokokerttusten ja pajusirkun reviirejä ja kivikkorannalla rantasipin reviiri. Rantavesissä havaittiin isokoskelonaaras neljän poikasen kanssa sekä silkkiuikku- ja härkälintupari. Kartta mielenkiintoisista linnustohavainnoista on esitetty kuvassa 3-1.

10 7 Havaituista lajeista on viimeisimmässä uhanalaisarvioinnissa (Rassi ym. 2010) luokiteltu silmälläpidettäväksi (NT) punavarpunen, rantasipi ja isokoskelo. Näistä rantasipi ja isokoskelo kuuluvat myös Suomen kansainvälisen linnustonsuojelun erityisvastuulajeihin. Suomen ympäristökeskuksen tiedoissa (Eliölajit-tietojärjestelmä, rekisteripoiminta ) ei ole havaintoja uhanalaisista lintulajeista selvitysalueelta tai sen läheisyydestä. Kuva 4-1. Mielenkiintoiset linnustohavainnot selvitysalueella.

11 8 5. JOHTOPÄÄTÖKSET Selvitysalueen kasvillisuus koostuu pääosin joutomaista, joilla kasvaa kulttuuriympäristöjen lajistoa ja nuorta puustoa. Jonkin verran on myös metsätalouskäytössä olevaa metsää. Kasvillisuuskuvioista huomionarvoisin on kuvio 10, tuoreen lehdon järeä sekapuustoinen kuusikko, jonka säilyttämistä suositellaan mahdollisuuksien mukaan alueen luonnon monimuotoisuutta lisäävänä kohteena. Alueella ei sijaitse metsälain 10 mukaisia kohteita, vesilain 2. luvun 11 mukaisia kohteita, luonnonsuojelulain 29 :n nojalla suojeltavia luontotyyppejä eikä uhanalaisia tai muuten huomionarvoisia kasvilajeja. Alueella ei myöskään havaittu uhanalaisiksi luokiteltuja luontotyyppejä, jotka olisivat rinnastettavissa luonnontilaisiin luontotyyppeihin. Selvitysalueen pesimälinnusto koostuu pääosin yleisistä taajama-alueiden, kulttuuriympäristöjen, metsien ja rantojen lajeista, eikä alueella ole merkittäviä linnustollisia arvoja. Huomionarvoisimpana voi pitää alueen ranta- ja vesilinnustoa. Ranta- ja vesilinnut ovat hyötyneet alueen suhteellisen rauhallisista, ihmistoiminnalta syrjässä olevista rannoista, joilla osa havaituista lajeista pesii ja joita osa käyttää ruokailualueena. Osa rannoista on suositeltavaa jättää mahdollisuuksien mukaan rakentamattomiksi lintujen pesä- ja ruokailupaikkojen säilyttämiseksi ja alueen monimuotoisen linnuston ylläpitämiseksi. Alueella mahdollisesti suoritettava puuston raivaus tulisi tehdä lintujen pesimäkauden (huhti-heinäkuu) ulkopuolella. Alueen potentiaali luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeille Alueella sijaitsevat vanhat tiiliset teollisuusrakennukset sekä vanhat asuin- ja piharakennukset ovat potentiaalisesti lepakoiden levähdyspaikoiksi soveltuvia. Mikäli alueen vanhoja rakennuksia suunnitellaan purettavan, on ennen toimenpiteisiin ryhtymistä suositeltavaa laatia lepakkoselvitys. Lisäksi liito-oravien esiintyminen kasvillisuuskuviolla 10 suositellaan selvittävän, mikäli kyseiselle alueelle kohdistuu maankäytön muutoksia. Lahdessa 28. päivänä elokuuta 2014 RAMBOLL FINLAND OY Kaisa Torri biologi, FM Satu Laitinen biologi, FM

12 9 6. LÄHTEET Koskimies, P. & Väisänen, R. A. 1988: Linnustonseurannan havainnointiohjeet. Helsingin yliopiston eläinmuseo. 143 s. Leivo, M., Asanti, T., Koskimies, P., Lammi, E., Lampolahti, J., Mikkola-Roos, M. & Virolainen, E. 2002: Suomen tärkeät lintualueet FINIBA. Birdlife Suomen julkaisuja nro 4. Suomen graafiset palvelut. Kuopio. 142 s. Luonnonsuojelulaki 1096/1996. Luontodirektiivi 92/43/ETY. Meriluoto, M. ja Soininen, T. 2002: Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt. Metsälehti Kustannus. 192 s. Metsälaki 1093/1996. Neuvoston direktiivi 79/409/ETY, annettu , luonnonvaraisten lintujen suojelusta. Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus. Helsinki. 685 s. Raunio, A., Schulman A. & Kontula, T. (toim.) 2008: Suomen luontotyyppien uhanalaisuus osa 2. Luontotyyppien kuvaukset. Suomen ympäristö 8/2008. Suomen ympäristökeskus. 572 s. Söderman, T. 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa. Suomen Ympäristökeskus. Ympäristöopas s. Ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmä. Rekisteripoiminta

13 Saitta, selvitysalueen linnustohavainnot LIITE 1 Laji Parimäärä Luokitus Naakka 20 Räkättirastas 20 Pajulintu 6 Peippo 6 Tervapääsky 5 Haarapääsky 5 Lehtokerttu 5 Räystäspääsky 4 Talitiainen 4 Kalalokki 2 Västäräkki 2 Pensaskerttu 2 Ruokokerttunen 2 Mustarastas 2 Mustapääkerttu 2 Kesykyyhky 2 Punavarpunen 2 NT Hippiäinen 2 Härkälintu 1 Rantasipi 1 NT, EVA Isokoskelo 1 NT, EVA Silkkiuikku 1 Viitakerttunen 1 Pajusirkku 1 Käpytikka 1 Harakka 1 Järvellä: laulujoutsen 3 D EVA, harmaalokki 4, naurulokki 4 NT, telkkä 1 EVA

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LUONTOSELVITYKSEN TÄYDENNYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 14.1.2014, lisäykset 1.6.2014 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan

Lisätiedot

URPOLANJOEN LUONNONSUOJELUALUEEN LINNUSTO JA KASVILLISUUS 2006

URPOLANJOEN LUONNONSUOJELUALUEEN LINNUSTO JA KASVILLISUUS 2006 URPOLANJOEN LUONNONSUOJELUALUEEN LINNUSTO JA KASVILLISUUS 00 Mikkelin kaupungin julkaisuja /00 ISBN ---- ISSN -0 Tilaukset Painopaikka Valokuva Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut Jääkärinkatu, 000 Mikkeli

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA

LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA LUONTOSELVITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAN MUUTOSPAINEALUEELLE NASTOLASSA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 7.2.2013 1 JOHDANTO Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto päätti kesäkuussa 2010 käynnistää

Lisätiedot

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen.

Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 35. Yttre Barlastholmenin keskiosan aukea. Valokuva Markku Nironen. Kuva 36. Sinivatukkakasvustoa Yttre Barlastholmenilla. Valokuva Markku Nironen. 37 3.1.11 Furuholmen Kansallisen kaupunkipuiston

Lisätiedot

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA

PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta PORONSALMEN YLEIS- JA ASEMAKAAVA Luonto- ja maisemaselvitys 0591-D3320 16.12.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Luonto- ja maisemaselvitys I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015

Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015 Salon Märynummen tuulipuiston lisärakennuspaikan T4 luonto- ja pesimälinnustoselvitys 2015 1 Sisällys Tekijät... 3 Johdanto... 4 Menetelmät... 5 Luonnon kuvaus... 6 Pesimälinnusto 2015... 8 Tulokset...

Lisätiedot

VAASAN KALARANNAN LUONTOKARTOITUS

VAASAN KALARANNAN LUONTOKARTOITUS VAASAN KALARANNAN LUONTOKARTOITUS SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1 SELVITYSALUEEN YLEISKUVAUS... 4 1.1 SIJAINTI... 4 1.2 YLEISTIETOA ALUEEN LUONNOSTA... 4 2 SELVITYSALUEEN ERITYISPIIRTEET... 7 2.1 MAISEMARAKENNE...

Lisätiedot

Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi

Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi Killon metsäalueen kasvillisuus ja käävät sekä suojelukriteerien täyttymisen arviointi Luontopeili 2013 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. TYÖN TOTEUTUS...3 3. KASVILLISUUS...4 3.1. Kangasmetsät...4

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK. BILAGA 5. Naturutredningar SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB OY EDSVIK VINDPARK AB POIKEL VINDKRAFTPARK BILAGA 5. Naturutredningar S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VINDIN AB OY Korsnäsin Norra Poikelin tuulivoimapuisto Ympäristöselvitys

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä

Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 2x110 kilovoltin voimajohdolle Keminmaan sähköaseman läheisyydessä Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21569P001 Raportti FCG Suunnittelu ja

Lisätiedot

LIITE 2. Hattulan kunta. Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9.

LIITE 2. Hattulan kunta. Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9. LIITE 2. Hattulan kunta Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.4.2012, tark. 20.9.2013 HATTULAN KUNTA 2 Petäyksen ranta-asemakaavan muutos ja laajennus

Lisätiedot

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS

SIIKAJOKI. Isonevan tuulipuiston osayleiskaava 03 /2014 SELOSTUS SIIKAJOKI Isonevan tuulipuiston osayleiskaava SELOSTUS 03 /2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 Kaavoituksen vireilletulo 15.10.2012 302 Hyväksytty

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA LUONTOSELVITYS Keskustan osayleiskaava 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 2.1 Suunnittelualue... 3 2.2 Aineisto ja menetelmät...

Lisätiedot

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi

67080217.BOY 3.9.2008. Ruijanesikko. Fennovoima Oy. SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 67080217.BOY 3.9.2008 Ruijanesikko Fennovoima Oy SIMO Ydinvoimalaitoksen YVA Luontoselvitys ja luontovaikutusten arviointi 3 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 6 2 SELVITYSALUE... 8 3 MENETELMÄT

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT...

VAASAN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 3. TAUSTA-AINEISTO JA MENETELMÄT... VÄHÄNKYRÖN KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN LUONTOSELVITYS 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSALUEEN KUVAUS... 5 2.1SIJAINTI... 5 2.3OSA-ALUEET... 10 2.4MAISEMARAKENNE... 11 2.5MAAPERÄ... 13 2.6VALUMA-ALUEET...

Lisätiedot

Nokian kaupunki. Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012

Nokian kaupunki. Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012 Nokian kaupunki Sarkola-Vahalahti osayleiskaavan luontoselvitys 2012 Petri Parkko 30.9.2012 Sisällys 1. Taustoja... 3 2. Tutkimusmenetelmät ja aineisto... 4 3. Kaava-alueen yleiskuvaus... 5 4. Kaava-alueen

Lisätiedot

Asemakaavan seurantalomake

Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 577 Paimio Täyttämispvm 11.05.2015 Kaavan nimi Oinila, Kiirulanpuiston asemakaava ja asemakaavan muutos Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä

Lisätiedot

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara

Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA FINGRID OYJ Ympäristöselvitys 110 kilovoltin johdoille välillä Raasakka Maalismaan haara Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20904P001 Raportti FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO

TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO TUULIVOIMASUUNNITTELUN LINNUSTO- JA LUONTOSELVITYS SYSMÄN REKOLANVUORTEN TUULIPUISTO VARSINAIS-SUOMEN LUONTO- JA YMPÄRISTÖPALVELUT 2014 SISÄLLYS 1. Johdanto 3 2. Tutkimusalue 4 3. Menetelmät 5 4. Tulokset

Lisätiedot

3.2.12 Luonnonsuojelu

3.2.12 Luonnonsuojelu 3.2.12 Luonnonsuojelu Suunnittelualueella todettiin 1 linnuston suojelualue 17 mahdollista metsälain mukaista tärkeää elinympäristöä 31 luontoarvoiltaan merkittävää kohdetta 40 suojelullisesti merkittävää

Lisätiedot

Seppo Lamppu t:mi. Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen. luontoselvitys 2012

Seppo Lamppu t:mi. Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen. luontoselvitys 2012 Seppo Lamppu t:mi Savonlinnan Oravin rantaasemakaavoitukseen liittyvä luontoselvitys 2012 Petri Parkko 2.10.2012 1. Taustoja DI Seppo Lamppu tilasi luontoselvityksen Oravin ranta-asemakaavan laadintaa

Lisätiedot

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740

KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 Tuusulan kunta KEHÄ IV OSAYLEISKAAVA-ALUEEN LUONTO- JA MAISEMASELVITYS 674-C7740 5.1.2007 SUUNNITTELUKESKUS OY Tuusulan kunta 1 5.1.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 1 2.1

Lisätiedot

Hausjärven Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaavan luontoarvoselvitys 18

Hausjärven Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaavan luontoarvoselvitys 18 Hausjärven Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaavan luontoarvoselvitys 18 Kuva 9. Selvitysalueen kaakkoisosan kohteet. Hausjärven Hikiän ja kirkonkylän osayleiskaavan luontoarvoselvitys 19 5. Kirjallisuus

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.9.2014 P23877 Osallistumis- ja

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Vastaanottaja Pieksämäen kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravakartoitus Päivämäärä 11.11.2014 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS LIITO-ORAVAKARTOITUS, JOROISTENTIEN

Lisätiedot

Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava

Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava Liite 3 Ylivieskan Olmalan alueen asemakaava Luontoselvitys 2012 Luontotyypit, kasvillisuus ja linnusto Katja Palojärvi ja Tapio Koistinaho Ylivieskan kaupunki Ympäristöyksikkö 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014. METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys

LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014. METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys LUONTOSELVITYS 16UEC0146 21.11.2014 METSÄHALLITUS LAATUMAA Piiparinmäen-Murtomäen tuulipuistohanke Murtomäen kaava-alueen luontoselvitys 1 Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei

Lisätiedot

Tuunan asemakaava LUONTOSELVITYS

Tuunan asemakaava LUONTOSELVITYS LAITILA LUONNOS Tuunan asemakaava LUONTOSELVITYS LUONTOSELVITYS Työ: E26515 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Turku, 08.11.2013 www.fmcgroup.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

LUONNOS. Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008

LUONNOS. Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008 LUONNOS Kittilän Ylä-Levin asemakaava-alueen luontotyyppikartoitus vuonna 2008 Espoo 2008 Ylä Levin asemakaava alueen luontotyyppikartoitus 2008 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1. Johdanto 3 2. Tulokset

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx

EURAJOEN KUNTA LEMLAHDEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA. Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015. KV XX.XX.xxxx. KHXX.XX.xxxx EURAJOEN KUNTA Kaavaselostus Ehdotusvaihe 2 29.4.2015 Hyväksymispäivämäärät ja pykälät KV XX.XX.xxxx KHXX.XX.xxxx Päivämäärä 29.4.2015 Ehdotus 2 Laatija Jarmo Lukka ja Minna Lehtonen Kaavaselostus Kuvaus

Lisätiedot