Kansallinen Terveysarkisto KanTa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansallinen Terveysarkisto KanTa"

Transkriptio

1 Kansallinen Terveysarkisto KanTa potilastiedon arkiston valtakunnallinen käyttöönottosuunnitelma Tähän dokumenttiin on koottu potilastiedon arkiston valtakunnalliseen käyttöönottoon liittyvät suunnitelmat ja toimenpiteet. Versio Pvm Tekijä Kuvaus Anna Kärkkäinen Hyväksytty Itohjausryhmässä Anna Kärkkäinen Korjattu välittäjäauditointia s.5

2 1 Dokumentin tarkoitus Tässä dokumentissa kuvataan valtakunnallisen potilastiedon arkiston liittymisvaiheen käyttöönotto valtakunnallisesta näkökulmasta. Suunnitelmassa kuvataan arkiston valtakunnallisen käyttöönoton organisointi, kansallisten toimijoiden tuki käyttöönotoille sekä liittyviltä organisaatioilta edellytettävät liittymisvalmistelut aikatauluarvioineen. Käyttöönottosuunnitelma toimii alueellisten ja paikallisten käyttöönottohankkeiden suunnittelun tukena. Suunnitelman lisäksi alueellisille ja paikallisille hankkeille tuotetaan tukimateriaali, kuten konkreettinen listaus tarvittavista tehtävistä sekä tiedotus- ja koulutusmateriaalia. Ko. materiaalit julkaistaan sivustolla KanTa-palveluiden Käyttöönoton käsikirjan yhteydessä. Potilastiedon valtakunnallisen arkiston kehitystyön vaiheistaminen määritellään Vaiheistusasetuksessa sekä sitä täydentävässä vaiheistussuunnitelmassa. Ensimmäisessä vaiheessa arkistoon tallennetaan keskeiset potilasasiakirjat. Arkiston kokonaisuuteen kuuluvan Tiedonhallintapalvelun kehitystyön myötä tietoja haetaan koosteina, jotka mahdollistavat terveydenhuollon toimintaprosessien kehittämisen uudella tavalla. Tässä dokumentissa keskitytään ensisijaisesti liittymisvaiheen käyttöönottoon, jolloin julkisen terveydenhuollon organisaatiot liittyvät arkiston käyttäjiksi. Yksityisen terveydenhuollon organisaatioiden käyttöönotolle laaditaan oma suunnitelmansa. 2 Potilastiedon arkiston käyttöönoton tavoite Potilastiedon arkiston käyttöönoton tavoitteena on lainsäädännön 1 vaatimusten mukaisesti, että kaikki julkisen terveydenhuollon toimintayksiköt ovat liittyneet arkistopalveluun mennessä. Liittymisvaatimus koskee myös julkisen terveydenhuollon työterveyden toimintayksiköitä, sekä niitä sosiaalipalveluyksiköitä, jotka tuottavat potilastietoja. Yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköiden tulee liittyä arkiston käyttäjäksi Rajaukset ja oletukset Käyttöönoton toteutukseen sisältyy joitakin oletuksia ja rajauksia, jotka on kuvattu alla. Oletukset ja rajaukset liittyvät ennen kaikkea KanTa-palveluiden eri sidosryhmien rooleihin ja vastuisiin Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden järjestämisen ja toteuttamisen yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta. Väestörekisterikeskuksen hoitaman varmennepalvelun yleinen ohjaus ja valvonta kuuluvat kuitenkin sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle yhteisesti Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käytön ja toteutuksen suunnittelusta ja ohjauksesta. Tehtävää toteuttaa Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivinen ohjaus yksikkö OPER. OPER vastaa valtakunnallisen käyttöönoton koordinaatiosta sekä alueille tarjottavasta tukimateriaalista ja kansallisen tason viestinnästä. Lisäksi THL vastaa koodistopalvelun 1 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007 1

3 sisällöstä, erityisesti SOTE-organisaatiorekisterin kehittämisestä yhteistyössä terveydenhuollon toimintayksiköiden kanssa Kansaneläkelaitos (Kela) vastaa kansallisten KanTa-tietojärjestelmäpalveluiden tuottamisesta ja vastaa teknisistä määrityksistä. Kelan tuottamaan KanTa-kokonaisuuteen kuuluu myös kansalaisten käyttöön tarkoitettu Omien tietojen katselu palvelu Väestörekisterikeskus (VRK) tuottaa terveydenhuollon varmennepalvelut valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisesti julkisoikeudellisina (omakustanteisina) suoritteina. Väestörekisterikeskuksen terveydenhuollolle tuottamat varmennepalvelut käsittävät varmennetietojärjestelmän ja sen varakeskuspalvelun sekä hajautetun varmennekorttien tilausja hallinnointijärjestelmän käyttämisen, varmennehakemiston ja sulkupalvelun ylläpitämisen sekä kortinlukijaohjelmiston, varmenteiden, toimikorttien ja muiden mahdollisten teknisten alustojen tarjoamisen ja toimittamisen Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto (Valvira) vastaa terveydenhuollon kansallisissa tietojärjestelmissä käytettävistä rooli- ja attribuuttitietopalvleuista ja Valvira-koodistoista. Valvira vastaa myös varmennepalveluiden toteutuksessa tarvittavien terveydenhuollon toimintaan ja ammatinharjoittamiseen liittyvien asiantuntijapalveluiden antamisesta Väestörekisterikeskukselle. Lisäksi terveydenhuollon ja sen järjestelmien toimintojen ohjaaminen ja valvominen sekä muu ns. substanssiosaamisen piiriin kuuluva toiminta kuuluu yhä Valviralle Käyttöönottava organisaatio vastaa omien sisäisten ja organisaatioiden välisten toimintamallien, sekä asiakkaille/ potilaille tarjottavien palveluiden kehittämisestä valtakunnallisten toimintamallien mukaisiksi. Käyttöönottava organisaatio vastaa omasta liittymisestään sekä arkiston käytön leviämisestä organisaatiossaan Yksityiset terveydenhuollon yksiköt vastaavat omalta osaltaan valtakunnalliseen potilastiedon arkistoon liittymisestä käyttöönoton toisessa vaiheessa. 2.2 Käyttöönoton riippuvuudet Käyttöönottojen aloittaminen edellyttää sitä, että arkistoon liittyviin potilastietojärjestelmiin on toteutettu vaadittavat toiminnallisuudet ja ne ovat läpäisseet auditointikriteerit, mukaan lukien yhteistestauksen Kelan kanssa sekä tietojärjestelmien ristiintestauksen. Tietojärjestelmien valmistumisen edellytyksenä on, että tarvittavat määrittelyt ovat valmistuneet ajoissa, ja ne ovat riittävän tarkat ja yksiselitteiset jotta tietojärjestelmät on voitu toteuttaa yhdenmukaisella tavalla. Kansallisen potilastiedon arkiston käyttöönottoon liittyy myös terveydenhuoltolain mukaisen sairaanhoitopiirin yhteisen potilasrekisterin käyttöönotto. KanTa:n kautta voidaan toteuttaa yhteisrekisterin toteutuksessa tarvittava informointien ja kieltojen hallinta, sekä välittää arkistoon vietyä potilastietoa organisaatioiden välillä. Kansalaisten näkökulmasta potilastiedon arkistoon liittyy myös mahdollisuus arkistoon vietyjen potilastietojen katseluun sekä suostumus- ja kieltotietojen hallintaan Omien tietojen katselu palvelun kautta. 2

4 3 Lähtötilanne Valtakunnalliseen potilastiedon arkistoon liittyminen ja arkiston käyttöönotto on toinen vaihe kansallisen potilastiedon arkiston (KanTa) palveluiden kokonaisuudessa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin sähköisen lääkemääräyksen ja tähän liittyvien kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttöönotto. Julkisen sektorin käyttöönotot toteutetaan 4/2013 mennessä. Ensimmäisen vaiheen tuloksena julkisen sektorin toimintayksiköt ovat jo toteuttaneet useita asioita, jotka ovat hyödynnettävissä KanTa-palveluiden kokonaisuutta ajatellen. Tällaisia seikkoja ovat mm. tekninen liittyminen KanTa-palveluihin ja liittymismallin valinta, henkilöstön varmennekorttien hankinta ja toimintatapa korttien tilaukseen sekä tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät toimenpiteet kuten tietoturvapolitiikan laatiminen ja tietosuojavastaavien nimeäminen. Potilastiedon arkistoa on pilotoitu Kuopiossa syksyllä Pilotti toteutettiin suppeamalla tietosisällöllä, kuin mitä liittymisvaiheessa edellytetään. Pilotti kuitenkin osoitti, että Kuopion käyttämästä tietojärjestelmästä potilastiedot siirtyivät KanTaan oikein. STM on toteuttanut 6/ 2012 alueille kyselyn, jossa on tiedusteltu terveydenhuollon toimintayksiköiden aikataulullisia valmiuksia arkiston käyttöönottoon sekä arkiston käyttöön liittyen tunnistettuja odotuksia, hyötyjä ja riskejä. Kyselyn tulokset on huomioitu sekä valtakunnallisen käyttöönoton vaiheistuksen että käyttöönoton toimenpiteiden suunnittelussa ja valmistelussa. Ennen arkistoon liittymistä potilasasiakirjoilla Pohjois-Karjala ja Itä-Savo ovat liittyneet valtakunnalliseen potilastiedon arkistoon yhteisrekisteritoiminnallisuudella. Sairaanhoitopiirin alueen yhteisen potilasrekisterin edellyttämät tiedot kansalaisille annetusta informoinnista ja tietojen luovutuskielloista ylläpidetään valtakunnallisessa palvelussa. Valtakunnallisen potilastiedon arkiston käyttäminen edellyttää potilasasiakirjojen asianmukaisen käsittelyn lisäksi sitä, että potilastietoja kirjataan rakenteisella tavalla. Rakenteisen kirjaamisen valmiudet vaihtelevat suuresti alueilla, mikä huomioidaan arkiston käyttöönottosuunnitelmassa erityisesti koulutus- ja viestintäosioissa. OPER koordinoi potilastiedon arkiston käyttöönottoa yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa. Sairaanhoitopiirejä on 20, kuntia 336 kpl (2012 tilanne). Erilaisten aluellisten palveluiden järjestämis-ja tuotantomallien johdosta arkistoon liittyviä toimijoita on kuitenkin vähemmän, arviolta n. 170 kpl. Meneillään olevat kunta- ja palvelurakenneuudistukset muuttavat tilannetta tulevien vuosien aikana. 3

5 4 Potilastiedon arkiston käyttöönoton organisointi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen OPER-yksikkö vastaa valtakunnallisen potilastiedon arkiston käyttöönoton kansallisesta toimeenpanosta. Sairaanhoitopiirit vastaavat oman alueensa toimintayksiköiden käyttöönottoprojektien koordinoinnista ja raportoinnista OPERille. OPERin alueelliset erikoissuunnitelijat toimivat alueilla aluehankkeiden ja paikallisten käyttöönottoprojektien tukena. Käyttöönottoprojektin valtakunnallisena seurantaryhmänä toimii Varjo-työryhmä. Varjo-työryhmä on vastaavasti seurannut ja koordinoinut sähköisen lääkemääräyksen käyttöönottoa. Työryhmän jäseniä ovat mm. arkiston käyttöönoton aluehankepäälliköt, potilastietojärjestelmätoimittajien edustajat sekä Operin alueelliset erikoissuunnitelijat, viestinnän kehittämispäällikkö sekä koulutuksesta vastaava erikoissuunnittelija. Potilastiedon arkiston käyttöönoton osalta työryhmä mm. seuraa käyttöönottojen edistymistä ja vahvistaa tarkennetut liittymisajankohdat. Lisäksi työryhmässä voidaan käsitellä arkiston käyttöönottoon liittyviä sisällöllisiä kysymyksiä toimijoiden tarpeiden mukaisesti. Työryhmät tehtävät määritellään tarkemmin asettamispäätöksessä. Aluehankkeet organisoituvat kunkin alueen tarpeita vastaavalla, tarkoituksenmukaisella tavalla. Alueilla suunnitellaan ja valmistellaan potilastiedon arkistoon liittyminen siten,että valtakunnallinen aikataulu toteutuu. Alueellisten hankkeiden käynnistyminen todennetaan hallinnollisten päätösten ja suunnitelmien peursteella. Alueellisissa hankkeissa voi olla yksi tai useampia paikallisia käyttöönottoprojekteja. Lisäksi alueilla voi olla yhteisiä tehtäväkokonaisuuksia, kuten käyttäjien kouluttaminen. Alueellisten hankkeiden tehtävänä on yhteistyön edistäminen paikallisten organisaatioioden kesken. 4.1 Roolit ja vastuut potilastiedon arkiston käyttöönotossa Valtakunnallisen potilastiedon arkiston onnistunut toteutuminen edellyttää, että käyttöönoton tehtävät ja eri osapuolten vastuut ovat selkeät. Alla olevassa kaaviossa on kuvattu vastuiden jakautuminen kansallisen, alueellisen ja paikallisen tason toimijoiden kesken. Kansallisen tason vastuut on eritelty Kelan ja OPERin kesken. Alueellisesti ja paikallisesti toteutettavien, konkreettisten arkistoon liittymisen edellyttämien tehtävien lista julkaistaan erikseen osana käyttöönoton käsikirjaa. Kansallinen taso/ OPER Kansallinen taso/ Kela Alueellinen taso Paikallinen taso Kansallisen kokonaisuuden koordinointi ja aikatauluttaminen KanTa-palveluihin liittymisen hakemusprosessi Alueellisten käyttöottosuunnitelmien laatiminen Käyttöönottojen suunnittelu ja valmistelu Alueellisten hankkeiden tukeminen ja seuranta Käyttöönottokokeen ohjeistaminen Tarvittaessa hankintojen koordinointi Resursointi ja budjetointi Koulutusmateriaalin ja arkiston käyttöön liittyvien Tekninen tuki Alueellinen tiedotus ja Käyttöönoton edellyttämien 4

6 toiminnallisten ohjeiden tuottaminen liittymiselle koulutus tehtävien organisointi Kansallinen viestintäsuunnitelma ja tiedotusmateriaalin tuottaminen Kansalaisviestinnän suunnittelu ja toteutus Paikallisten projektien koordinointi käyttöönottojen tukeminen, seuranta ja raportointi KanTa-palveluihin liittymisen hallinnolliset toimenpiteet (hakemus) Konkreettisten työohjeiden tuottaminen alue- ja paikallisprojektien tueksi KanTa-palveluihin liittyminen (jos tehdään alueellisesti) Potilastietojärjestelmän päivittäminen Kansallisten toimijoiden toimenpiteiden yhteensovittaminen Tekninen liittyminen (jos ei tehdä alueellisesti) Tiedottaminen ja koulutus paikallisesti 5 Käyttöönoton vaiheistus Potilastiedon arkiston käyttöönotot voidaan käynnistää, kun käytettäviin potilastietojärjestelmiin on toteutettu tarvittavat muutokset, ne ovat läpäisseet Kelan testausprosessin, ja lisäksi ne on auditoitu ulkopuolisen, valtuutetun auditoijan toimesta. Kelan testausprosessi sisältää ohjelmistotoimittajan oman testauksen KanTaa vasten, teknisen testauksen Kelan kanssa sekä asiakastestauksen. Lisäksi edellytetään yhteistestausta eri potilastietojärjestelmien kesken. Testausvaatimukset määritellään erillisessä testausprojektissa. Jos KanTa-palveluihin liittymisessä käytetään välittäjätahoa, tulee myös välittäjätaho auditoida ulkopuolisen, valtuutetun auditoijan toimesta. Terveydenhuollon yksikön tai julkisen viranomaisen kokonaan omistaman yhtiön (esim. sairaanhoitopiiri tai sen omistama liikelaitos) auditointi voidaan kuitenkin tehdään itseauditointina. Terveydenhuollon toimintayksiköiden auditointi tehdään itseauditointina. Auditointivaatimukset arkistoa varten tarkennetaan alkuvuodesta 2013, ja tiedotetaan toimintayksiköitä vaatimusten toteuttamisen todentamisen raportoinnista. Ensimmäiset käyttöönotot toteutetaan syksyn 2013 aikana. Julkisen sektorin käyttöönottojen lakisääteinen takaraja on STM on tehnyt sairaanhoitopiireille kesällä 2012 kyselyn, jossa pyydettiin ilmoittamaan arvioitu arkistoon liittymisen ajankohta kuukausitasolla. Kyselyn vastauksiin pohjautuen on käynnistetty valtakunnallisen liittymisaikataulun laadinta. Suunnitelman ensimmäinen versio on julkaistu 11/2012, ja suunnitelmaa tarkennetaan yhteistyössä liittyjien kanssa. Aikataulujen vahvistamisessa huomioidaan potilastietojärjestelmien valmistuminen ja hyväksyminen arkistokelpoiseksi. Liittyjät voivat aloittaa omia liittymisvalmistelujaan samanaikaisesti potilastietojärjestelmien kehittämisen kanssa. Liittymisjärjestys ja liittymisten tilanne julkaistaan sivuilla. 5

7 Liittymisvalmistelut Potilastietojärjestelmien kehittäminen Organisaation auditointi Järjestelmien auditointi Toiminnallinen liittyminen Tekninen liittyminen Arkistoon liittyminen tuotteistetaan selkeäksi kokonaisuudeksi, johon sisältyy hallinnollinen liittyminen hakemuksineen Kelalle sekä käyttöönottokokeen toteutus. Varmennepalveluiden osalta alueilla ja paikallisesti on varmennekorttien jakelu käynnistettu jo sähköisen lääkemääräyksen liittymisen yhteydessä. 6 Käyttöönottojen toteutus Sekä kansallisen että alueellisten ja paikallisten käyttöönottoprojektien toteutus voidaan jäsentää viiteen osaan: 1) käynnistys 2) suunnittelu ja valmistautuminen 3) liittyminen, 4) käyttöönotto ja 5) seuranta ja projektin päättäminen. Käynnistysvaiheeseen kuuluvat projektin käynnistämispäätös sekä toteutustavan määrittely ja resursointi Suunnittelu- ja valmisteluvaiheeseen sisältyvät käyttöönottosuunnitelman dokumentointi ja hyväksyminen sekä potilastietojärjestelmän päivittäminen, tarvittaessa hankintojen ja kehitystyön toteuttaminen, koulutuksen suunnittelu, auditointi sekä paikallisten toimintamallien suunnittelu ja testaus: Liittymisvalmistelujen lisäksi keskeistä on valmistautuminen uusiin toimintatapoihin palvelutuotannossa. Liittymisvaiheeseen kuuluu tekninen ja hallinnollinen liittyminen valtakunnalliseen potilastiedon arkistoon. Osa liittymistä on liittymishakemuksen toimittaminen Kelalle, käyttöönottokoe ja liittymisopimus. Liittymisvaihe aikataulutetaan valtakunnallisesti OPERin ja aluehankkeiden yhteistyönä. Käyttöönottovaiheeseen sisältyy arkiston tuotantokäytön aloitus terveydenhuollon toimintayksiköissä. Seuranta- ja projektin päättämisen vaiheessa käyttöönottoprojekti dokumentoidaan projektiorganisaatio voidaan purkaa. 6

8 6.1 Käyttöönoton tehtäväkokonaisuudet Käyttöönoton tehtäväkokonaisuudet kuvataan yksityiskohtaisesti sivuilla julkaistavassa Käyttöönoton käsikirjassa. Käsikirjaan kootaan konkreettinen tehtävälista toimenpiteistä, joita liittyminen edellyttää. Myös alueellisen ja paikallisen hankkeen projektisuunnitelmapohjassa on jäsennetty käyttöönoton edellyttämiä tehtäviä. Lisäksi sivuilla julkaistaan Kelan Liittymisohje KanTa-palveluihin dokumentti. Keskeisimpiä tehtäviä projektin alkuvaiheessa ovat potilastiedon arkiston toimintamalleihin perehtyminen, auditointivaatimuksiin perehtyminen ja tarvittavien toimenpiteiden käynnistäminen vaatimusten toteuttamiseksi, sekä teknisen liittymismallin vaihtoehtojen arviointi ja mallin valinta. Liittymismalli ja liityntäpiste voi olla sama kuin sähköisen lääkemääräyksen osalta. Jos arkiston liittymismalli on eri (tai muuten tarvittaessa), on käynnistettävä tarvittavat hankinnat mm. tietoliikenteen ja liittymispisteen teknisen toteutuksen osalta. Lisäksi on hyödyllistää käynnistää/ jatkaa henkilövarmenteiden hankkimista kaikille, jotka jollain tavalla tulevat käyttämään valtakunnallista arkistoa. OPERin alueelliset erikoissuunnittelijat toimivat alueellisten ja paikallisten hankkeiden tukena valmisteluvaiheessa. Liittyjien kanssa järjestetään liittymisen tukikokoukset kuusi kuukautta, kolme kuukautta ja yksi kuukausi ennen suunniteltua liittymisajankohtaa. Kokouksissa varmistetaan liittyjien kanssa liittymistoimenpiteiden toteutuksen edistyminen. 7 Raportointi ja seuranta Potilastiedon arkiston käyttöönoton toimeenpanosta vastaa THL:n OPER-yksikkö. Käyttöönoton edistymistä seurataan Varjo-ryhmässä kuukausittain. Seurannan painopisteitä ovat käyttöönoton valmistautumistoimenpiteiden toteutuminen sekä käyttöönoton jälkeen käytön seuranta. Varjo-työryhmässä voidaan käsitellä yhteisesti myös valmistautumiseen ja arkiston käyttöön liittyviä sisällöllisiä kysymyksiä. Seurantatietojen kokoamisessa aletaan hyödyntää Operin yhteistyöalustan kautta heti kun mahdollista. Siihen saakka tietoja kerätään alueellisesti aluehankepäälliköiden kautta kuukausittain. Paikallisprojektien projektipäälliköt vastaavat tietojen toimittamisesta aluehankepäällikölle. Alueellista seurantaa erva-tasolla toteuttavat myös Operin alueelliset erikoissuunnittelijat. 7.1 Raportointi ja seuranta projekteissa Aikataulun koordinointia varten tarvitaan tiedot liittymishakemuksen suunnitellusta ajankohdasta ja tuotantokäytön aloittamisen suunnitellusta ajankohdasta. Kunkin liittyjän ajankohdat tarvitaan erikseen. Terveydenhuollon toimintayksiköiden on toteutettava liittymisen edellyttämät valmistelun liittymishakemuksen jättämiseen mennessä. Liittymisaikatauluja koordinoidaan Varjo-työryhmässä, joten aikataulusuunnitelmien raportointi toteutuu Varjo-työryhmän toiminnan kautta. Käyttöönoton valmistelutehtävien ja arkiston käyttöä koskevien tieotjen osalta liittyjien ja alueiden tuottamien seurantatietojen koonnissa 7

9 hyödynnetään Operin yhteistyöalustaa, joka on tavoitteena ottaa käyttöön kevään 2013 aikana. Käyttöönoton edellyttämien tehtävien edistymisen ja arkiston käytön raportoinnin ja seurannan menetelmiä tarkennetaan, kun yhteistyöalusta on otettu käyttöön. 7.2 Raportoitavat tiedot Potilastiedon arkiston käyttöönoton osalta seurataan sekä liittymistä edeltävien valmistelutehtävien edistymistä että liittymisen jälkeen arkiston käyttöä. Valmistelutehtävien osalta seurataan edellä mainittujen tehtävien toteutumista sekä yhteistyöalustan kautta, että liittymistä edeltävissä yhteisissä kokouksissa (6kk, 3kk ja 1kk). Myös Varjo-työryhmän kokouksissa todetaan valmistelujen etenemisen tilanne. Arkiston käytön osalta raportoitavia asioita tarkennetaan myöhemmin. Raportoinnissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan keskitetystä Kelan kautta saatavia tietoja, esimerkiksi tehtyjen informointien, suostumuksien ja kieltojen määrä. Lisäksi seurataan mm. arkistoitujen asiakirjojen määrää, luovutuksia sekä arkiston toimintavarmuutta, vasteaikoja ja käyttäjien tyytyväisyyttä arkiston käyttöön. 7.3 Riskien arviointi ja varautuminen Käyttöönoton riskiejä arvioidaan jatkuvasti STM:n Kelan, aluehankkeiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Potilastiedon arkiston valtakunnallisen tason riskienhallinnasta vastaa OPER, samoin tarvittavista toimenpiteistä valtakunnallisella tasolla. Havaittuja riskejä ja tarvittavia toimenpiteitä käsitellään Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon yhteistyöryhmässä, THL:n ja Kelan IT-ohjausryhmässä sekä Varjo-työryhmässä. Valtakunnallisen käyttöönoton tunnistetut riskit sekä niiden vaikuttavuus ja todennäköisyys on kuvattu alla olevassa taulukossa, samoin riskien hallinnan ja varautumisen keinot. Riski Potilastietojärjestelmien valmistuminen ajoissa (edellyttää määrittelyjen valmistumista) Potilastietojärjestelmien yhteentoimivuus Käyttöönoton ohjeistuksen selkeys ja riittävyys Hallinta- ja varautumiskeino - Toteutusvaiheessa riittävä vuorovaikutus määrittelyjen tarkentamiseksi ja kehitystyön edistämiseksi - Kattava ja laadukas testausprosessi toiminnallisuuksien ja tietosisältöjen osalta: ristiin testaus, positiivinen ja negatiivinen testaus, selkeät testauksen vastuut - määrittelyjen täsmällisyys ja tarkennukset - kattava ristiintestaus - reseptin kokemusten ja palautteiden hyödyntäminen - palautteet ensimmäisiltä liittyjiltä - ohjeistuksen täydentäminen tarpeen mukaan - Varjo-työkokousten hyödyntäminen ohjauksessa ja ongelmatilanteiden yhteisessä käsittelyssä - monipuolinen ohjauksen materiaali: projektisuunnitelmapohjat, seminaarit ym. - erva-suunnittelijoiden tuki ja ohjaus alueilla (roolit määritelty erillisessä roolit ja vastuut -dokumentissa) 8

10 Käyttäjien valmiudet edellytettyyn asiakirjojen käsittelyyn ja rakenteiseen kirjaamiseen Aikataulun pitävyys ja liittyjien aikataulujen yhteensovittaminen Tietoliikenteen ja kansallisten palveluiden kapasiteetin riittävyys - viestintä ja koulutus asiakirjojen käsittelyprosessien ja rakenteisen kirjaamisen merkityksestä arkiston hyödyntämisessä - koulutusmateriaalin tuottaminen ja toimintamallikoulutukset alueille - kirjaamisohjeiden täsmentäminen - suunnittelun käynnistäminen ajoissa - lopullisen aikataulun lukitseminen ja tarkentaminen kun potilastietojärjestelmät valmiit - selkeä liittymisprosessi - ennakoivat yhteistyökokoukset, tarkistukset valmisteluvaiheessa - kuormituksen jatkuva seuranta - tilanteen mukaiset toimenpiteet (kapasiteetin lisäys, keinot kuormituksen hallintaan) 9

11 8 Kustannukset ja rahoitus Liittyjät vastaavat omista käyttöönottokustannuksistaan sekä käytönaikaisista kustannuksista maksujaoston suunnitelman mukaisesti (tarkentuu). Käyttöönottokustannukset muodostuvat useista tekijöistä. Kustannusten arviointia varten Käyttöönoton käsikirjassa on kustannustaulukkorunko, johon kustannuksia voi arvioida ja koota. Käyttöönottokustannuksia aiheustuu esimerkiksi käyttöönottoprojektin projektinhallinnasta, potilastietojärjestelmän päivityksistä sekä tietoliikenneratkaisuista (jos tarvitaan uusia ratkaisuja ereseptin käyttöönoton yhteydessä tehtyjen ratkaisujen lisäksi). Myös henkilöstön koulutuksesta aiheutuu koulutukseen käytettävän työpanoksen myötä kustannuksia, samoin varmennekorttien käyttöönotosta. 9 Viestintä Valtakunnallisen potilastiedon arkiston käyttöönoton viestintäsuunnitelma on osa KanTakokonaisuuden viestintäsuunnitelmaa. Lisäksi työstetään mallipohja alueellisten ja paikallisten hankkeiden viestintäsuunnitelmista. Materiaalit julkaistaan Käyttöönoton käsikirjassa. OPER työstää viestinnän ja tiedotuksen tukimateriaalia alueellista ja paikallista ammattilaisviestintää varten. Kela vastaa kansalaisviestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta. 10 Koulutus Potilastiedon arkisto edellyttää laajaa terveydenhuollon ammattilaisten koulutusta. Koulutusta tarvitaan niin tietoturvaan ja tietosuojaan, potilasasiakirjojen käsittelyn ja rakenteisen kirjaamiseen kuin potilastiedon arkiston toimintamalleihin liittyen. Valtakunnallisesti tarjotaan koulutusta potilastiedon arkiston toimintamalleihin. Toimintamallikoulutusta varten tuotetaan kevään 2013 aikana verkkokoulu sivuille. Verkkokoulun kautta ammattilaiset voivat opiskella toimintamalleja itsenäisesti, silloin kuin kullekin parhaiten sopii. Verkkokoulusta voi tehdä myös osaamista mittaavia testejä, ja tulostaa todistuksen verkkokoulun läpikäynnistä. Verkkokoulu kattaa valtakunnallisen potilastiedon arkiston yleisen esittelyn sekä keskeiset toiminnallisuudet: 1) informointien, kieltojen ja suostumuksien toteutus 2) asiakirjojen tallentaminen arkistoon 3) rakenteinen kirjaaminen 4) valtakunnallisessa arkistossa olevien asiakirjojen käyttö 5) potilasasiakirjojen käsittely (korjaaminen, käytön valvonta) 6) Omien tietojen katselun rooli Verkkokoulun sisältöjä täydennetään tarpeen mukaan. 10

12 Verkkokoulun lisäksi toimintamallien omaksumista tuetaan toimintamallikoulutuksella. Oper järjestää toimintamallikoulutuksia alueellisille ja paikallisille pääkouluttajille, jotka edelleen kouluttavat henkilöstön alueellaan tai organisaatiossaan. Operin toimintamallikoulutuksen aloitetaan syksyllä Koulutuksia voidaan järjestää alueilla tai keskitetysti etäyhteyksiä hyödyntäen. Toimintamalleista tuotetaan myös kirjallinen materiaali osaksi Käyttöönoton käsikirjaa. Liittyvissä terveydenhuollon toimintayksiköissä tulee lisäksi varmistaa, että ammattilaisilla on riittävä osaaminen tietoturva- ja tietosuoja-asioista. Koulutuksessa voi hyödyntää kanta.fi sivuilla olevan verkkokoulun (osa sähköisen lääkemääräyksen verkkokoulun toteutusta) Tietoturva ja tietosuoja osiota. Myös potilasasiakirjojen käsittelyyn ja kirjaamiseen liittyvä koulutustarve on syytä kartoittaa ja järjestää tarvittava koulutus. Rakenteinen kirjaaminen on osa arkiston toimintamallien verkkokoulua, mutta myös syvällisempi koulutus voi olla tarpeen. Terveydenhuollon arkistoinnista vastaaville järjestetään erikseen arkistonhoitajien tehtäviin ja Arkistonhoitajan käyttöliittymään liittyvää koulutusta. Liittyjien koulutussuunnittelua varten tuotetaan koulutussuunnitelmapohja osaksi Käyttöönoton käsikirjaa. 11

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11. Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.2012 Kansallinen käyttöönoton tuki liittyjille Käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto

Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Kanta-palveluiden laajentaminen Suun terveydenhuolto Terveydenhuollon Atk-päivät 13.5.2015 Jari Suhonen 5.5.2015 THL / OPER 1 Miksi tarvittiin SuunTa-hanke? Suun terveydenhuollon toimintayksiköiden (julkinen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy Pohjois-Suomen Kansa hankkeen KickOff tilaisuus Tellervo Alanärä, erikoissuunnittelija, THL/OPER Ohjelmamme KickOff -tilaisuudessa

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous

Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous Kela, Kanta-palvelut, 2.9.2014 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Potilastiedon

Lisätiedot

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? erespa viitoittaa tietä ereseptiin

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? erespa viitoittaa tietä ereseptiin ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? erespa viitoittaa tietä ereseptiin ereseptiin on liityttävä 1.4.2014 mennessä ereseptin on oltava käytössä kaikilla lääkärikeskuksissa työsuhteisina ja ammatinharjoittajina

Lisätiedot

Valmistautumistilaisuus liittyjälle Potilastiedon arkisto. Kela, Kanta-palvelut,

Valmistautumistilaisuus liittyjälle Potilastiedon arkisto. Kela, Kanta-palvelut, Valmistautumistilaisuus liittyjälle Potilastiedon arkisto Kela, Kanta-palvelut, 7.9.2016 Käsiteltävät asiat Liittymismallit Potilastiedon arkistoon liittyminen Hakemus-sitoumus Käyttöönottokoe ja tuotantokäytön

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston 2. vaihe

Potilastiedon arkiston 2. vaihe Potilastiedon arkiston 2. vaihe THL, Operatiivisen toiminnan yksikkö 24.8.2015 Potilas arkiston 2.vaihe / Paasitorni 26.8.15 1 Potilastiedon arkisto:julkinen terveydenhuolto 15.08.2015 7 Potilastietojärjestelmää

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne. earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9.

Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne. earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9. Potilastiedon arkiston käyttöönotto: yksityisen sektorin haasteet ja niiden ratkaisun tilanne earkki-projektin Vaikuttajafoorumi 1.9.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston käyttöönotto julkisessa

Lisätiedot

Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous

Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous Kela, Kanta-palvelut, 7.4.2014 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Kansalaisviestintä Liittyminen

Lisätiedot

KanTa-kokonaisuus ja kunnat

KanTa-kokonaisuus ja kunnat KanTa-kokonaisuus ja kunnat KanTa earkisto: kansallinen sähköinen arkisto- ja välityspalvelu potilasasiakirjoille eresepti ekatselu kansalaisen katseluyhteys omiin tietoihinsa perustuu lainsäädäntöön liittymisvelvoite

Lisätiedot

Hallitus 283 11.12.2013. Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013

Hallitus 283 11.12.2013. Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013 Hallitus 283 11.12.2013 Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013 EKSTPHAL 283 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan

Lisätiedot

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

KanTa-palvelujen tilannekatsaus. Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010

KanTa-palvelujen tilannekatsaus. Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010 KanTa-palvelujen tilannekatsaus Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010 KanTa-palvelut 25.5.2010 2 Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille:

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut,

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 6.9.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston tuotannon tilanne Kelan tarjoamat palvelut Yksityisen terveydenhuollon liittymisen tunnistetut

Lisätiedot

KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto. Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys

KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto. Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys Käyttöönottoon valmistautuminen 07.06.2013 4.6.2013 Sähköinen lääkemääräys 1 Esityksen sisältö Kansalliset

Lisätiedot

Kanta. Liittymisohje Kanta-palveluihin

Kanta. Liittymisohje Kanta-palveluihin Liittymisohje 1 (16) Kanta Liittymisohje Kanta-palveluihin Tämä dokumentti on toimintayksiköitten ja hankeen johdolle tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan yleisellä tasolla Kanta-palveluihin liittymisen

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö,

Lisätiedot

erespa viitoittaa tietä ereseptiin

erespa viitoittaa tietä ereseptiin erespa viitoittaa tietä ereseptiin Miksi yhteistä tekemistä? Useimmille pienille ja keskisuurille yksityisille palveluntuottajille, joilla ei ole omaa tietohallintoa, liittymisen toimenpiteet ja auditointivaatimukset

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden käyttöönotto I-vaihe Tueksi pilottihankkeen suunnitteluun 4.9.2015 THL/OPER-yksikkö 1 Käyttöönoton vaiheistus I vaihe: PDF- tallennus ja tiedon saatavuus

Lisätiedot

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä. Mallisopimus Sopimus e-reseptipalveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja itsenäinen ammatinharjoittaja ("Ammatinharjoittaja") sopivat e-reseptipalveluun

Lisätiedot

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? Yksityishammaslääkärien talvipäivä Timo Airaksinen, Salivirta & Partners

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? Yksityishammaslääkärien talvipäivä Timo Airaksinen, Salivirta & Partners ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? Yksityishammaslääkärien talvipäivä 8.2.2013 Timo Airaksinen, Salivirta & Partners ereseptiin on liityttävä 1.4.2014 mennessä ereseptin on oltava käytössä kaikilla lääkärikeskuksissa

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Kanta-palvelut miten valmistautua liittymiseen

Kanta-palvelut miten valmistautua liittymiseen Kanta-palvelut miten valmistautua liittymiseen 5.6. 2017 THL Päivi Achté Kanta-palvelut sote -digitalisaation peruselementti VRK varmennepalvelut Apteekki Reseptikeskus Valveri-rekisteri Terveyskeskus

Lisätiedot

Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen

Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen Sähköinen lääkemääräys Käyttöönottojen tilanne ja tuki käyttöönottojen jälkeen erespa-loppuseminaari 12.3.2014 Kehittämispäällikkö Riitta Konttinen 12.3.2014 Riitta Konttinen 1 Yksityisen terveydenhuollon

Lisätiedot

Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous

Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous Kela, Kanta-palvelut, 8.1.2015 Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Tilaisuuden avaus (Kela)

Lisätiedot

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja Lääkäriaseman tiloissa toimiva lääkäripalveluyhtiö

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto Potilastiedon arkisto Tre 10.10. 2014, CGI:n asiakaspäivät Päivi Achte 17.10.2014 1 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin

Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin Sote-uudistukset ja yksityinen sektori Sosiaali- ja terveysalan ajankohtaiskatsaus 25.11.2015 Joensuu Riitta Häkkinen THL Sisältö Kansallisten

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto Hakemus ja sitoumus. Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja

Potilastiedon arkisto Hakemus ja sitoumus. Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Potilastiedon arkisto Hakemus ja sitoumus Kela, Kanta-palvelut, 8.1.2015 Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Hakemus on sitoumus Edellytykset vaiheeseen siirtymiselle

Lisätiedot

Liittymisvalmistelut Kanta-palveluun. Potilastiedon arkisto THL

Liittymisvalmistelut Kanta-palveluun. Potilastiedon arkisto THL Liittymisvalmistelut Kanta-palveluun Potilastiedon arkisto THL Edellytykset käyttöönotolle 1. Käytössä oleva potilastietojärjestelmä on sertifioitu Toiminnalliset vaatimukset, toimittaja todentaa ennen

Lisätiedot

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2016 Sisältö Soten toimintaympäristö muuttuu miten muuttuu tiedonhallinta Kanta-palveluiden

Lisätiedot

KanTa. Liittymisohje KanTa-palveluihin

KanTa. Liittymisohje KanTa-palveluihin Liittymisohje 1 (17) KanTa Liittymisohje KanTa-palveluihin Tämä dokumentti on toimintayksiköitten ja hankeen johdolle tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan yleisellä tasolla KanTa-palveluihin liittymisen

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Esityksen sisältö KanTa ja sen tausta Käyttöönotto ja tilanne nyt Mikä muuttuu eresepti earkisto Omien

Lisätiedot

Miten liitytään Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

Miten liitytään Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Miten liitytään Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Kanta-palvelut... 1 1.2 Kanta-palveluun liittyjät... 1 1.3 Kanta-liittyjä... 1 2 Liittymisen valtakunnallinen ja alueellinen

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan Toiminnallisuus yleisellä tasolla Palvelun käyttöönotto Tekniset määrittelyt Merkitys terveydenhuollon

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 8.1.2015 Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Valmistautuminen Potilastiedon

Lisätiedot

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio

Kansallinen organisoituminen - ohjausmalli. Anne Kallio Kansallinen organisoituminen - KanTa-työnjako ja ohjausmalli Anne Kallio kehittämispäällikkö i äällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset tiedonhallintahankkeet KanTa-palvelut eresepti earkisto ekatselu

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA Ohje 9/2015 1(6) PÄIVITETTY OHJE: SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA Kohderyhmät: Voimassaolo: Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Potilastiedon arkistoon liittyminen Tukikokous 6 kk THL

Potilastiedon arkistoon liittyminen Tukikokous 6 kk THL Potilastiedon arkistoon liittyminen Tukikokous 6 kk THL Käsiteltävät asiat Arkiston käyttöönottoa edeltävät toiminnot Edellytykset liittymiselle Liittymisprojektin vaiheet ja tehtävät Arkiston käyttöönotossa

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN. Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN. Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Käsitteet... 1 3 Kanta-palveluun liittyjät... 2 3.1 Potilastiedon arkistoon liittyjät... 2 3.2 Sähköiseen reseptiin liittyjät...

Lisätiedot

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu

Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen. ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Uuden terveydenhuoltolain toteutumisen edistäminen ereseptin käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu Tietoturva- ja tietosuojatason selvittäminen, huomioiden valtakunnallisen sähköisen tietojärjestelmäpalvelun

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Sähköisen lääkemääräyksen testauspalvelun suunnitelma. versio 1.0

KanTa-palvelut. Sähköisen lääkemääräyksen testauspalvelun suunnitelma. versio 1.0 Kela Testauspalvelusuunnitelma 1 (7) KanTa-palvelut Sähköisen lääkemääräyksen testauspalvelun suunnitelma versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 11.11.2011 KanTa-palveluryhmä,

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut,

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut, Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 16.11.2015 Käsiteltävät asiat Valmistautuminen Potilastiedon arkiston käyttöönottoon Arkistonhoitajan käyttöliittymä Käyttöönottokoe

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut,

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut, Organisaation muutostilanteet Kela, Kanta-palvelut, 2.12.2016 Valmistautuminen organisaatiomuutoksiin Kartoita vaikutukset Kanta-palveluiden liittymisiin Tuleeko uusi/uusia liittyjiä? Lopettaako liittyjä

Lisätiedot

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 Tässä esityksessä Käyttöönottojen tilanne ja eteneminen ereseptin rahoituksesta eresepti-palvelun käyttöä kuvaavia

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston liittymisen tukiprojekti (earkki) yksityisessä terveydenhuollossa

Potilastiedon arkiston liittymisen tukiprojekti (earkki) yksityisessä terveydenhuollossa Potilastiedon arkiston liittymisen tukiprojekti (earkki) yksityisessä terveydenhuollossa Projektin taustaa KanTa-palvelujen (www.kanta.fi) käyttöönotto etenee vaiheittain terveydenhuollossa. Laki sosiaali-

Lisätiedot

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät

earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät earkiston KATSAUS Terveydenhuollon ATK-päivät 24.-25.5.2011 Pauli Kuosmanen Asiantuntijalääkäri Kuopion kaupunki Tietohallinto pauli.kuosmanen@kuopio.fi earkiston KATSAUS Lainsäädäntömuutokset Määrittelyt

Lisätiedot

KanTa. ereseptin käyttöönoton valtakunnallinen

KanTa. ereseptin käyttöönoton valtakunnallinen OHJE KanTa ereseptin käyttöönoton valtakunnallinen seurantaohje OHJE: Tämä Ohjeistuksen nimi on KanTa ereseptin käyttöönoton valtakunnallinen seurantaohje. Sen sitovuusaste on ohje, jonka Kässärin ylläpitoryhmä

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säädöstausta... 1 1.2 Sähköisen lääkemääräyksen säädöstausta... 1 2 Käsitteet...

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut,

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut, Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 22.6.2016 Valmistautuminen Potilastiedon arkiston käyttöönottoon Tutustu Potilastiedon arkiston verkkokoulun Arkistonhallinta

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: Kanta.

Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: Kanta. Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, 19.3.2014 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Liittyminen Potilastiedon

Lisätiedot

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojapäivät 11.-12.11.2015 Jyväskylä 12.11.2015 12.11.2015 / Maarit Rötsä 1 MIKÄ ON KANSA?

Lisätiedot

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit 1(9) Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit Versio 09, 7.7.2015 Sisällys 1 Dokumentin tarkoitus... 2 2 Yleiskuva... 2 3 Toimijat... 3 4 Prosessit... 4 4.1 Prosessi: Asiakasorganisaation

Lisätiedot

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Henna Koli, Kela KanTa-palvelut Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tilannekatsaus. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Aluekierros 1-4 / 2016

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tilannekatsaus. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Aluekierros 1-4 / 2016 Sosiaalihuollon tiedonhallinnan tilannekatsaus Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Aluekierros 1-4 / 2016 Sisältö Valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Palvelujen käyttöönoton aikataulut Sähköinen resepti käytössä Apteekeissa ja sivuapteekeissa

Lisätiedot

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut Organisaation muutostilanteet Kela, Kanta-palvelut 28.9.2017 Valmistautuminen organisaatiomuutoksiin Kartoita vaikutukset Kanta-palveluiden liittymisiin Tuleeko uusi/uusia liittyjiä? Lopettaako liittyjä

Lisätiedot

Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus

Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus 18.4.2017 Johdanto Tämä dokumentti käsittelee hyvinvointisovelluksen toimittajan asiakastestaukseen liittymistä Kuvauksessa ei käsitellä Ammattilaissovelluksia

Lisätiedot

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit 1(8) Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit Versio 08, 31.3.2015 Sisällys 1 Dokumentin tarkoitus... 2 2 Yleiskuva... 2 3 Toimijat... 3 4 Prosessit... 4 4.1 Prosessi: Asiakasorganisaation

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon

Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Valtakunnallinen sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto näkymiä toimeenpanoon Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 12.-13.5.2015 Tampere 18.5.2015 Maarit Laaksonen / THL 1 Esitykseni tänään Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Liittymisvalmistelut Kanta-palveluihin THL

Liittymisvalmistelut Kanta-palveluihin THL Liittymisvalmistelut Kanta-palveluihin THL Käsiteltävät asiat Valmistelujen tilannekatsaus Liittyjä - järjestelmätoimittaja Yleistä Kanta-palveluista Edellytykset Kanta-palvelujen käyttöönotolle Liittymisvalmistelut

Lisätiedot

Kanta-palvelut ja sosiaalihuolto, Kansa-hanke ja Kansa-koulu-hanke

Kanta-palvelut ja sosiaalihuolto, Kansa-hanke ja Kansa-koulu-hanke Kanta-palvelut ja sosiaalihuolto, Kansa-hanke ja Kansa-koulu-hanke Mitä, kuka, kenelle ja milloin?? 18.1.2017 18.1.2017 Maarit Rötsö / THL 1 Sisältö Sosiaalihuollon Kanta-palvelut ja Kansa-hanke Miksi

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: Kanta.

Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: Kanta. Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, 8.1.2015 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Potilastiedon arkistoon

Lisätiedot

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 Kanta-palvelut Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 1.7.2015 1(6) Sisällysluettelo 1 Palvelukuvaus 3 2 Kansallinen koodistopalvelu 4 3 Koodistopalvelun tuottajan vastuut ja velvollisuudet

Lisätiedot

ALUEELLISTEN TILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISOHJE

ALUEELLISTEN TILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISOHJE ALUEELLISTEN TILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISOHJE 2 Versionhallinta Versio Tehnyt Hyväksynyt 0.1 Pia Järvinen- Hiekkanen Pvm Muutoksen lyhyt kuvaus 2.2.2010 Peruspohja käyttöönottajaraadille kommentoitavaksi.

Lisätiedot

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu

Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Vaiheistusasetuksen sisältö ja aikataulu Muuta ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnosta ja digitalisaatiosta 26.8.2015 Maritta Korhonen Sisältö Vaiheistusasetus, luonnoksen esittely

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

Kommentteja TAPAS-työhön. Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii

Kommentteja TAPAS-työhön. Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii Kommentteja TAPAS-työhön Kansallisen ja alueellisen arkkitehtuurin kehittämisen yhteensovittaminen eli Tapas ja KanTa ne yhteensoppiii 3.11.2011 TAPAS + KANTA / Jari Porrasmaa 1 Esityksen sisältö 1. Kansallisen

Lisätiedot

Kansa-hanke Liittyminen sosiaalihuollon Kantapalveluihin. Pohjois-Suomen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kuntatyöpaja Maarit Rötsä, THL/OPER

Kansa-hanke Liittyminen sosiaalihuollon Kantapalveluihin. Pohjois-Suomen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kuntatyöpaja Maarit Rötsä, THL/OPER Kansa-hanke Liittyminen sosiaalihuollon Kantapalveluihin I-vaiheessa Pohjois-Suomen sosiaalihuollon tiedonhallinnan kuntatyöpaja 8.6.2016 Maarit Rötsä, THL/OPER 8.6.2016 THL/OPER 1 Teitä pohdituttanut

Lisätiedot

Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä v 1.0

Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä v 1.0 Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä v 1.0 Kanta 255 10.15 1(11) Sisällys 1 Liittymisvelvoitteiden ja -vastuiden täyttäminen... 3 2 Kanta-palveluihin liittyvät tietojärjestelmät

Lisätiedot

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 Esityksen sisältö KanTa-palvelut, Kelan tehtävät Omien tietojen katselu palvelu

Lisätiedot

Kanta-palveluiden kokonaistilanne. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen

Kanta-palveluiden kokonaistilanne. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kanta-palveluiden kokonaistilanne Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014, Jyväskylä Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Esityksen sisältö Kanta-palveluiden hyödyntäminen terveydenhuollossa Potilastiedon arkiston

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: Kanta.

Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: Kanta. Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, 17.4.2014 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Liittyminen Potilastiedon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon kehittämisen yhteistyöseminaari Hotelli Lasaretti, Oulu 26.-27.3.2014 Terveyden ja THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen

Lisätiedot

SUOMESSA ALUEELLINEN TOIMIJA

SUOMESSA ALUEELLINEN TOIMIJA KOHTI KANTAA KESKI-SUOMESSA SUOMESSA ALUEELLINEN TOIMIJA Tietohallintojohtaja Martti Pysäys Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI 23 kuntaa 270 701 asukasta Perusterveydenhuolto

Lisätiedot

KArkisto. - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen. Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5.

KArkisto. - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen. Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5. KArkisto - Kansallisen potilastietoarkistoliittymän testaaminen ja liittymismallin laatiminen Terveydenhuollon Atk päivät 26.-27.5.2009 Jyväskylä Riitta Häkkinen KArkisto Projektipäällikkö Kuopion sosiaali-

Lisätiedot

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TOIMITUSSOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite TS2.4 Migraatiovaatimukset 1/10 VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2/10 SISÄLLYS

Lisätiedot

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011

Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 1 Tietoyhteiskuntapolitiikan painopisteet STM:n hallinnonalalla 2007-2011 Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta 6.9.2007 Peruspalveluministeri Paula Risikko 2 PERUSLÄHTÖKOHDAT SEKTORIMINISTERIÖILLÄ PERUSVASTUU

Lisätiedot

Pitääkö olla huolissaan? Eksoten kokemuksia ja kuulumisia. Tiedon Kumppanuusforum Jyväskylä Minna Kälviä & Kaisa Pesonen

Pitääkö olla huolissaan? Eksoten kokemuksia ja kuulumisia. Tiedon Kumppanuusforum Jyväskylä Minna Kälviä & Kaisa Pesonen Pitääkö olla huolissaan? Eksoten kokemuksia ja kuulumisia Tiedon Kumppanuusforum Jyväskylä Minna Kälviä & Kaisa Pesonen SOSKANTA-HANKE Eksote pilotoi THL:n rahoituksella sosiaalihuollon Kanta-palveluihin

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto KanTa

Kansallinen Terveysarkisto KanTa Kansallinen Terveysarkisto KanTa KanTa - palveluihin kuuluvat sähköinen resepti, Potilastiedon arkisto ja Tiedonhallintapalvelu, Lääketietokanta sekä Oma Kanta (=Omien tietojen katselu) Kansalainen käyttää

Lisätiedot

Kanta-palvelut ja Sähköinen lääkemääräys

Kanta-palvelut ja Sähköinen lääkemääräys Kanta-palvelut ja Sähköinen lääkemääräys 6.3.2014 Riitta Konttinen Kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö (OPER) 6.3.2014 Kanta-palvelut, Riitta

Lisätiedot

Toiminta häiriötilanteissa. Versio

Toiminta häiriötilanteissa. Versio Toiminta häiriötilanteissa Versio 2.0 6.8.2015 Sisällys Toiminta häiriö- ja poikkeustilanteissa Kanta-palvelun häiriökriteerit Kelan Kanta-tuki Häiriöilmoitus Kanta-tukeen Häiriöviestintä Vaaratilanneilmoitus

Lisätiedot

OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA

OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA Ohje 2/2017 1(5) OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN JA JÄRJESTELMIEN INFO-PÄIVÄ

SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN JA JÄRJESTELMIEN INFO-PÄIVÄ SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN JA JÄRJESTELMIEN INFO-PÄIVÄ Vantaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos / OPER 8.9.2017 Seija Viljamaa Seija Viljamaa THL/OPER Kanta- palvelut (lainsäädäntöön perustuva palvelukokonaisuus)

Lisätiedot

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Mikko Huovila THL / Oper 26.9.2013 26.9.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1 Esityksen sisältö 1. Kokonaisarkkitehtuuri menetelmänä 2. Potilasturvallisuus kokonaisarkkitehtuurikehyksessä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön

Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön Terveydenhuollon atk-päivät 12.-13.5.2015 Maritta Korhonen Kehittämispäällikkö Esityksen sisältö Sote-uudistuksen

Lisätiedot

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013

Omien tietojen katselu. Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Omien tietojen katselu Terveydenhuollon ATK-päivät 28.5.2013 Aktiivisessa käytössä Omien tietojen katselu on aktiivinen sähköinen asiointipalvelu Kirjautumisia jo yli 750.000, yksittäisiä käyttäjiä vähemmän

Lisätiedot

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta

Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Käytönvalvonnan yhtenäistäminen ja tehostaminen organisaation ja kansalaisen kannalta Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen, THL Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojaseminaari, Lahti 16.11.2016 Esityksen

Lisätiedot

Toiminta häiriötilanteissa. 3/2013 v. 1.3

Toiminta häiriötilanteissa. 3/2013 v. 1.3 Toiminta häiriötilanteissa 3/2013 v. 1.3 Sisällys Käytönaikainen tuki häiriön käsittelyn vaiheet ja tehtävät Kelan Kanta-tuki 2 Toiminta häiriö- ja poikkeustilanteissa loppukäyttäjien tulee tietää mihin

Lisätiedot