Miten liitytään Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten liitytään Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje"

Transkriptio

1 Miten liitytään Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje

2 Sisällys 1 Johdanto Kanta-palvelut Kanta-palveluun liittyjät Kanta-liittyjä Liittymisen valtakunnallinen ja alueellinen organisointi Vaatimukset liittymiselle Liittymismallit ja tietoliikenneyhteydet OID-tunnukset ja organisaatiorekisteritiedot Omavalvontasuunnitelma Tietojärjestelmien sertifiointi Vaatimukset liityntäpisteelle, Kanta-välittäjälle ja välityspalvelulle Muut liittymisen edellytykset Liittyminen Liittymishakemus Käyttöönottokoe Tuotantokäytön aloitus Tukipalvelujen järjestäminen Toiminta häiriötilanteissa Ohjaus ja neuvonta... 7

3 1 Johdanto Tässä dokumentissa kuvataan yleisellä tasolla Kanta-palveluihin liittymisen edellytykset ja vaiheet. Yksityiskohtaiset ohjeet ovat luettavissa Tähän dokumenttiin liittyy keskeisesti seuraavat ohjeet: Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Tekniset liittymismallit Kanta-palveluihin. 1.1 Kanta-palvelut Kansallinen Terveysarkisto (Kanta) on yhteinen nimitys terveydenhuollon valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille, joita ovat Potilastiedon arkisto Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan Vanhojen tietojen arkistointi Sähköinen resepti Lääketietokanta Omakanta. Kanta-palvelut tuottaa Kansaneläkelaitos (Kela). Tunniste- ja varmennepalveluista vastaa Väestörekisterikeskus (VRK), terveydenhuollon ammattihenkilöiden rooli- ja attribuuttitietopalvelusta Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja koodistoista Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kanta-palvelujen sisältö ja toimitusehdot on kuvattu Kanta-palvelujen yleisissä toimitusehdoissa ja kunkin palvelun palvelukuvauksessa. 1.2 Kanta-palveluun liittyjät 1.3 Kanta-liittyjä Kanta-palvelujen käytöstä on säädetty sähköistä lääkemääräystä (61/2007, muutoksineen) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä (159/2007, muutoksineen) koskevissa laeissa ja näihin liittyvissä asetuksissa. Kanta-palveluihin liittyvät tahot sekä liittymisen säädöstaustat on kuvattu tarkemmin ohjeessa Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Tässä dokumentissa Kanta-liittyjällä (jäljempänä Liittyjä) tarkoitetaan mitä tahansa ohjeessa Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin mainittua organisaatiota tai itsenäistä ammatinharjoittajaa, joka liittyy Kanta-palveluun. 2 Liittymisen valtakunnallinen ja alueellinen organisointi Kanta-palvelujen käyttöönottoa terveydenhuollossa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen OPER-yksikkö. Sen tehtäviin kuuluu valtakunnallisen käyttöönottosuunnitelman ja - aikataulun laatiminen sekä käyttöönottojen etenemisen valtakunnallinen seuranta. Lisäksi OPER-yksikön tehtävänä on käyttöönoton aikainen tiedottaminen terveydenhuollolle, alueellisille projekteille ja järjestelmätoimittajille yhteistyössä kansallisten toimijoiden kanssa. Se tuottaa myös liittyjien käyttöön käyttöönottoja tukevaa ohjeistusta. Kanta (7)

4 Kanta-palveluihin ovat liittyneet kaikki apteekit ja julkisen terveydenhuollon toimintayksiköt. Yksityisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon käyttöönottosuunnitelmat ja -aikataulut laaditaan OPER-yksikön johdolla yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kanta-palveluihin liittyneet terveydenhuollon toimintayksiköt löytyvät Kanta.fi-sivuilta. 3 Vaatimukset liittymiselle Liittyjä voi hakea liittymistä Kanta-palveluihin, kun sillä on tekniset ja hallinnolliset valmiudet liittymiseen ja sen toiminta täyttää lainsäädännön edellytykset. Myös Liittyjän sisäiset hallinnolliset päätökset Kanta-palveluihin liittymisestä tulee olla tehtynä ennen liittymishakemuksen jättämistä. Liittyjän tulee laatia omavalvontasuunnitelma. Lisäksi Kanta-palveluihin liitettävien tietojärjestelmien ja välityspalvelujen tulee olla sertifioituja. Yksityisen terveydenhuollon organisaation, jonka mukana liittyy sen tiloissa toimivia ja sen potilastietojärjestelmää käyttäviä itsenäisiä ammatinharjoittajia tai toisten terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluyksiköitä, on tehtävä kaikkien sen mukana liittyvien kanssa Kantasopimusmallin mukainen sopimus Kanta-palvelujen käyttämiseen liittyvien velvoitteiden täyttämisestä. Sopimusmallit löytyvät Kanta.fi-sivuilta. 3.1 Liittymismallit ja tietoliikenneyhteydet Tietoliikenneyhteydet liittyvän tahon tietojärjestelmien ja Kanta-palvelujen välillä tulee olla valmiina ja yhteyksien toimivuus todennettuna ennen Kanta-palvelun liittymishakemuksen jättämistä, mutta viimeistään ennen käyttöönottokoetta. Liittyjällä tulee olla vähintään yksi Kanta-liityntäpiste, josta salattu yhteys Kanta-palveluihin muodostetaan VRK:n myöntämän palvelinvarmenteen avulla. Myös Valviran rooli- ja attribuuttipalvelua käytetään Kanta-liityntäpisteen kautta. Liittymisratkaisu (tietoliikenneyhteydet, integraatioratkaisu) voi olla asiakaskohtainen tai usean asiakkaan yhteistoteutus. Kelan tuottamassa Tekniset liittymismallit Kanta-palveluihin -ohjeessa kuvataan liittymisratkaisun toteutukselle asetettuja vaatimuksia ja suosituksia sekä yleisen tason vaihtoehtoja. Tietoliikenneyhteydet ja integraatiot organisaation tietojärjestelmien ja Kanta-palvelujen välillä voidaan järjestää em. ohjeen mukaisesti. Liittyjän vastuulla on varmistua siitä, että liityntäratkaisu on kansallisesti määriteltyjen liittymisvaatimusten mukainen ja liittymisratkaisun toteutuksessa käytettävät tietojärjestelmät on sertifioitu lain ja määräysten mukaisesti. Jos Liittyjä aikoo käyttää ulkopuolisen palveluntuottajan eli Kanta-välittäjän hallinnassa olevaa liityntäpistettä, tulee varmistua, että palveluntuottaja on merkitty THL:n välittäjärekisteriin, mikä on VRK:n palvelinvarmenteen saamisen edellytys. Välittäjänä toimivaa toista liittyvää organisaatiota, esim. sairaanhoitopiiriä, ei kuitenkaan tarvitse merkitä välittäjärekisteriin. Välittäjärekisteri on julkaistu THL:n Kansallisessa koodistopalvelussa. 3.2 OID-tunnukset ja organisaatiorekisteritiedot Jokaisella Liittyjällä ja sen mahdollisilla Kanta-palveluja käyttävillä palveluyksiköillä tai sivuapteekeilla tulee olla yksilöivät OID-tunnukset. Myös tekniset Kanta-liityntäpisteet yksilöidään OID-tunnuksilla. Kanta (7)

5 OID-koodien laatimista koskeva ohje ISO OID-yksilöintitunnuksen käytön kansalliset periaatteet sosiaali- ja terveysalalla -opas on luettavissa THL:n internetsivuilla Kantaliityntäpisteiden OID-tunnuksia koskevat tarkemmat ohjeet ovat Tekniset liittymismallit Kantapalveluihin -ohjeessa. Liittyjän OID-tunnukset ja muut yleistiedot tulee olla ajantasaisina Kansallisen koodistopalvelun rekistereissä ennen liittymishakemuksen tekemistä. Kanta-palvelut käyttävät koodistopalvelun tietoja Liittyjän perustietoina. Liittyjän tulee huolehtia siitä, että tarvittavat tiedot on tallennettu asianmukaisiin rekistereihin seuraavasti: Julkisen terveydenhuollon toimintayksikön tulee ilmoittaa tiedot THL SOTE - organisaatiorekisteriin THL:n antamien ohjeiden mukaan. Yksityisen terveydenhuollon toimintayksikön ja terveydenhuollon palveluja tuottavien itsenäisten ammatinharjoittajien tiedot on tallennettu valtakunnalliseen rekisteriin (Valveri) yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) mukaisesti. Apteekin tulee tarkistaa omat tietonsa Fimea Apteekkirekisteristä ja tarvittaessa ilmoittaa muutokset Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean antamien ohjeiden mukaan. Ohje apteekin yhteystietojen muutoksista löytyy Fimean internetsivuilta Potilastiedon arkistoon liittymistä varten julkisen terveydenhuollon organisaation tulee ilmoittaa earkisto -Rekisterinpitäjärekisteriin arkistonmuodostaja ja rekisterinpitäjä. Potilastiedon arkistoon liittymisen yhteydessä kysytään liittyvän rekisterinpitäjän arkistonhoitajaa, jolle annetaan käyttöoikeus Arkistonhoitajan käyttöliittymään. Seuraavat Kansallisen koodistopalvelun organisaatiorekisterit on julkaistu THL:n internetsivuilla THL - SOTE-organisaatiorekisteri (sisältää myös Valveri-rekisterin tiedot) Fimea Apteekkirekisteri Valvira Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat earkisto - Rekisterinpitäjärekisteri. 3.3 Omavalvontasuunnitelma Kanta-palveluun liittyvällä Kanta-liittyjällä, Kanta-välittäjällä ja Kanta-välityspalveluiden tuottajalla tulee olla asiakastietolain mukainen omavalvontasuunnitelma. Asiakas antaa liittymishakemuksessa Kelalle vakuutuksen siitä, että sillä on omavalvontasuunnitelma ja sen käyttämät tietojärjestelmät, välityspalvelut ja välittäjät täyttävät Kanta-palveluihin liittymiselle asetetut olennaiset vaatimukset ja THL:n ohjeen Kanta-välityspalvelu ja sertifiointi ja Kantavälittäjätaho (Ohje 3/2015) tarkennukset. THL on laatinut määräyksen omavalvontasuunnitelmaan sisällytettävistä selvityksistä ja vaatimuksista. Kanta-palveluihin liittyvien tietojärjestelmien ja välityspalvelujen sertifioinnin sekä eri toimijoiden omavalvonnan osallistujat ja prosessit on kuvattu dokumentissa Kantasertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit. Lisätietoa omavalvontasuunnitelmasta löytyy THL:n internetsivuilta Omavalvontasuunnitelma sisältää mm. seuraavat tietosuojaan ja -turvaan liittyvät selvitykset ja vaatimukset, joista Liittyjä vastaa: henkilökunnan ohjeistus ja osaaminen asiakas- ja potilastietojen käsittelyssä tietoturvapolitiikan laatiminen ja noudattaminen tietosuojavastaavan nimeäminen ja toimenkuva asiakas- ja potilastietojen käsittelyn seuranta ja valvonta Kanta (7)

6 väärinkäytösten selvittäminen ja seuraamukset ja näistä tiedottaminen henkilöstölle sertifioidun tietojärjestelmän hankinta ennen valtakunnalliseen tietojärjestelmäpalveluun liittämistä toimintayksikön asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttäjä- ja käyttöoikeushallinta. 3.4 Tietojärjestelmien sertifiointi Kanta-palveluihin liitettävien tietojärjestelmien on oltava sertifioituja. Sertifioinnin perusteena Kanta-palveluihin liittyen ovat kulloinkin voimassa olevat määrittelyt. Laissa määritellään yleisellä tasolla tietojärjestelmiä koskevat vaatimukset. THL on antanut määräyksen A-luokkaan kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaisista tietoturvavaatimuksista. Valvira tulee ylläpitämään rekisteriä sertifioiduista A-luokan järjestelmistä. Toistaiseksi tiedot sertifioiduista järjestelmistä julkaistaan Kanta.fi-sivustolla. 3.5 Vaatimukset liityntäpisteelle, Kanta-välittäjälle ja välityspalvelulle Kanta-välityspalvelun, Kanta-välittäjän ja liityntäpisteen määritelmä ja niille asetetut vaatimukset on esitetty THL:n antamassa ohjeessa Kanta-välityspalvelujen sertifiointi ja Kantavälittäjätahot (Ohje 3/2015). Kanta-liittyjä vastaa siitä, että sen käyttämät liityntäpisteet, välityspalvelut ja Kantavälittäjätahot täyttävät niille asetetut vaatimukset. Valvira tulee ylläpitämään rekisteriä sertifioiduista A-luokan järjestelmistä. Toistaiseksi tiedot sertifioiduista välityspalveluista julkaistaan kanta.fi-sivustolla. 3.6 Muut liittymisen edellytykset Ennen liittymistä Kanta-palveluun Liittyjän on huomioitava myös seuraavat asiat: 1) Liityttäessä Potilastiedon arkisto -palveluun, tulee Liittyjällä olla nimettynä henkilö arkistonhoitaja-roolille (Kanta-arkistonhoitaja). Arkistonhoitajan tiedot ilmoitetaan liittymishakemuksessa. Sen perusteella myönnetään henkilölle oikeus Arkistonhoitajan käyttöliittymään. 2) Potilastiedon arkiston käyttäjiksi liityttäessä tarvitaan järjestelmäallekirjoitusvarmenne. Sillä allekirjoitetaan sähköisesti sellaiset asiakirjat, joita ei allekirjoiteta terveydenhuollon henkilövarmenteilla. 3) Sähköisessä lääkemääräyksessä lääkettä koskevien tietojen tulee olla yhtäpitävät Lääketietokannan tietojen kanssa. Liittyjällä tulee olla potilas- tai apteekkijärjestelmässään käytössä Lääketietokannan tietoja vastaavat tiedot. Tiedot on päivitettävä sähköisestä lääkemääräyksestä annetun STM:n asetuksen mukaisesti kunkin kuukauden 1. ja 15. päivänä. Liittyjä voi hankkia Lääketietokannan tiedot suoraan Kelalta tai valitsemansa Lääketietokannan välittäjän kautta. 4) Liittyjän tuotantotoiminnan vaatimien tietoliikenne- ja integraatioyhteyksien (viestinvälitys) toimivuus tuotantoympäristössä on todennettava yhteystestillä. Testillä varmistetaan, että tietoliikenneyhteydet toimivat TCP/IP-, TLS- ja viestinvälitystasoilla. Yhteyksien testaaminen on mahdollista sen jälkeen, kun Liittyjän tietoliikenneyhteydet, palvelinvarmenteet mukaan lukien, ovat valmiina. Yhteystesti tulee olla suoritettuna ennen liittymishakemuksen jättämistä, mutta viimeistään ennen käyttöönottokoetta. Kanta (7)

7 4 Liittyminen 4.1 Liittymishakemus 5) Kanta-palveluihin liitettävien tietojärjestelmien toimivuuden testaaminen ja sertifiointi kuuluvat järjestelmätoimittajan vastuulle. Järjestelmätoimittaja ja sen asiakastestaajana toimiva sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio tai apteekki testaa järjestelmän Kantaasiakastestauspalvelussa ennen järjestelmän hyväksymistä tuotantokäyttöön Kantapalveluissa. Testaukseen sisältyy myös yhteistestaus, jonka tarkoituksena on varmistaa järjestelmien välinen yhteentoimivuus. Yhteistestaus on osa järjestelmän sertifiointia. 6) Liittyjän vastuulla on omaa testiympäristöään hyödyntäen ja muilla tavoin varmistaa, että Kanta-palveluihin liitettäviin tietojärjestelmiin ja ympäristöihin paikallisesti tehdyt konfiguraatiot ja liittymät toimivat suunnitellulla tavalla. Liittyjä tekee hakemus-sitoumuksen Kelalle palvelukohtaisesti. Sitä ennen Kanta-liittyjän toiminnan tulee täyttää lainsäädännössä, viranomaismääräyksissä ja -ohjeissa sekä järjestelmän määrityksissä asetetut vaatimukset. Liittyjällä tulee olla omavalvontasuunnitelma, ja sen Kanta-palveluihin liitettävien tietojärjestelmien tulee olla sertifioituja. Liittyjä täyttää hakemus-sitoumuksen Kanta Ekstranetissä, Kanta-palvelujen suojatussa verkkoympäristössä. Hakemus-sitoumus täytetään ja tallennetaan sähköisenä, ja lisäksi se tulostetaan ja allekirjoitetaan. Kanta Ekstranettiin pääsy edellyttää, että Liittyjän OID-tunnukset ja muut yleistiedot ovat ajantasaisina Kansallisen koodistopalvelun rekistereissä ennen liittymishakemuksen tekemistä Liittyjällä on Verohallinnon tuottama Katso-tunniste (Katso-tunnistusta koskeva ohje on vero.fi-sivuilla). 4.2 Käyttöönottokoe Hakemus on samalla sitoumus Kanta-palvelujen käyttämisestä ja lakisääteisten vaatimusten täyttämisestä. Täytetty ja allekirjoitettu hakemus-sitoumus ja nimenkirjoitusoikeutta koskeva selvitys postitetaan Kelaan hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. Hakemus-sitoumuksen allekirjoittajalla tulee olla nimenkirjoitusoikeus tai organisaation myöntämä muu valtuutus liittymishakemuksen tekemiseen. Yksityisen terveydenhuollon toimintayksikön selvitys on alle kolme kuukautta vanha kauppa-, säätiö- tai yhdistysrekisteriote. Itsenäisiltä ammatinharjoittajilta ja apteekeilta ei vaadita erillistä selvitystä nimenkirjoitusoikeudesta. Käyttöönottokoe on Kelan kanssa sovittu, ajallisesti rajattu ja sisällöltään hallittu koetilanne, jonka Liittyjä suunnittelee etukäteen ja toteuttaa yhteistyössä oman järjestelmätoimittajansa ja palveluntuottajansa kanssa. Kela valvoo käyttöönottokoetta osaltaan. Jos käyttöönottokokeen tulos ei täytä kokeen hyväksymiskriteereitä, koe uusitaan erikseen sovittavana ajankohtana. Käyttöönottokokeen tarkoituksena on varmistaa Liittyjän tekninen tuotantovalmius ja todentaa, että tuotantotoiminnan vaatimat, paikallisesti tehdyt konfiguraatiot toimivat suunnitellulla tavalla tuotantoympäristössä. Käyttöönottokokeen voi tehdä käytännössä vasta, kun organisaatio on suorittanut yhteystestin onnistuneesti. Yhteystestin ohje löytyy Kanta Ekstranetistä. Koe suositellaan ajoitettavaksi siten, että kokeessa mahdollisesti ilmenevien ongelmien korjaamiseen jää riittävästi aikaa ennen suunnitellun tuotantokäytön aloittamista. Kanta (7)

8 Käyttöönottokokeissa tulee käyttää ainoastaan Kelan toimittamia testihenkilötunnuksia. Kela voi toimittaa testihenkilötunnuksia myös suoraan järjestelmätoimittajille, jotka voivat koordinoida niiden käyttöä asiakkaidensa käyttöönottokokeissa. 5 Tuotantokäytön aloitus Potilastiedon arkiston tuotantokäyttö voi alkaa, kun Kela on hyväksynyt Liittyjän hakemus-sitoumuksen toimittamalla siitä päätösilmoituksen Liittyjälle hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen Liittyjä on tehnyt käyttöönottokokeen onnistuneesti Kelan ilmoittaman käyttöottokoesuunnitelman mukaan Liittyjä on raportoinut käyttöönottokokeesta Kelalle. Kun Liittyjä ja Kela ovat todenneet käyttöönottokoevaiheen onnistuneesti suoritetuksi, Kela ilmoittaa siitä Liittyjälle. Tuotantokäytön voi aloittaa tarvittaessa jo ennen Kelan ilmoitusta käyttöönottokoevaiheen onnistuneesta läpiviennistä. Potilastiedon arkiston tuotantokäytön laajentamisen yhteydessä tehtävän käyttöönottokokeen suorittaminen onnistuneesti ja käyttöönottokoeraportin toimittaminen Kelaan on edellytys laajennettujen tai uusien toiminnallisuuksien käyttöönotolle. eresepti-palvelun tuotantokäyttö voi alkaa, kun Kela on hyväksynyt Liittyjän hakemus-sitoumuksen toimittamalla siitä hyväksymisilmoituksen Liittyjän hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen Liittyjä on tehnyt (tarvittaessa) käyttöönottokokeen onnistuneesti Kelan ilmoittaman käyttöottokoesuunnitelman mukaan Liittyjä on raportoinut suoritetusta käyttöönottokokeesta Kelalle. Organisaatio huolehtii laatimansa levityssuunnitelman mukaan itsenäisesti sähköisen reseptin käytön aloittavien palveluyksiköittensä käyttöönotoista. Liittyjä, joka on yksityisen terveydenhuollon toimintayksikkö, huolehtii samalla tavalla mukanaan liittyvien itsenäisten ammatinharjoittajien ja toisten terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluyksiköiden käyttöönotoista. Hyväksymisen yhteydessä Kela välittää tiedon liittymisestä organisaatiolle, Kansallisen koodistopalvelun organisaatiorekistereihin ja Kanta.fi-sivuille. 6 Tukipalvelujen järjestäminen Tuotantokäytön alku- tai laajentamisvaiheessa tulee huolehtia siitä, että organisaation omat tukihenkilöt ja paikallinen tukiorganisaatio seuraavat tuotantokäyttöä tehostetusti ja varautuvat mahdollisiin tukitoimiin. Tukipalvelujen järjestäminen Kanta-palvelujen loppukäyttäjille on Liittyjän vastuulla. On tärkeää, että Liittyjän omat tukihenkilöt ja paikallinen tukiorganisaatio ovat perehdytettyjä Kantapalvelujen käyttäjien tukemiseen ja toimintavalmiudessa heti tuotantokäytön alusta. Kela ei tarjoa tukipalveluita loppukäyttäjille. Kelan Kanta-tuki avustaa Liittyjän teknisiä tukihenkilöitä ja ulkoisia tukipalvelupisteitä Kelan ylläpitämien Kanta-palvelujen toimintaan liittyvissä häiriötilanteissa. Paikalliseen järjestelmään ja tietoliikenteeseen liittyvien ongelmatilanteiden tuen Liittyjä hankkii omien tukipalvelujärjestelyjensä kautta. Kanta (7)

9 Liittyjän tulee ennen tuotantokäytön aloittamista selvittää sähköisen reseptin ja/tai Potilastiedon arkiston käyttöönoton vaikutukset omaan lähitukeen ja selvittää vastuurajat oman organisaation ja muiden toimijoiden (esim. järjestelmätoimittaja tai välittäjätaho) välillä. Poikkeustilanteiden varalle tulee tehdä toimintasuunnitelma ja menettelyistä on hyvä sopia paikallisesti terveydenhuollon ja apteekkien välillä. 6.1 Toiminta häiriötilanteissa eresepti- ja Potilastiedon arkisto -palvelun häiriö- ja poikkeustilanteissa toimimisessa ja tiedottamisessa noudatetaan yhteistä kansallista mallia. Häiriötilanteessa loppukäyttäjä ottaa yhteyttä Liittyjän lähitukeen, joka arvioi ongelman laadun ja jatkotoimet. Tarvittaessa häiriö ohjataan lähituesta seuraavan tason tukiportaaseen (esim. järjestelmätoimittaja). Kanta-palvelun häiriökriteerit täyttävät tilanteet tulee aina ilmoittaa myös Kelan Kanta-tukeen Kanta.fi-sivuilta löytyvällä häiriöilmoituslomakkeella. Kanta-tuki huolehtii Kanta-palveluja koskevien ongelmien selvittämisestä, korjaamisesta ja tiedottamisesta Liittyjälle. Ohje häiriötilanteita varten löytyy Kanta.fi-sivujen Palvelut-osiosta. 6.2 Ohjaus ja neuvonta Kelan Kanta-palvelut-yksikkö ohjaa ja neuvoo Kanta-palvelun asiakkaita asiakkuuden hoitoon liittyvissä kysymyksissä sähköpostilla osoitteessa Teknisissä ongelmissa auttaa Kanta-tuki osoitteessa puhelin Käyttöönoton tukimateriaalia löytyy Kanta.fi-sivuilta. Kanta (7)

Kanta. Liittymisohje Kanta-palveluihin

Kanta. Liittymisohje Kanta-palveluihin Liittymisohje 1 (16) Kanta Liittymisohje Kanta-palveluihin Tämä dokumentti on toimintayksiköitten ja hankeen johdolle tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan yleisellä tasolla Kanta-palveluihin liittymisen

Lisätiedot

KanTa. Liittymisohje KanTa-palveluihin

KanTa. Liittymisohje KanTa-palveluihin Liittymisohje 1 (17) KanTa Liittymisohje KanTa-palveluihin Tämä dokumentti on toimintayksiköitten ja hankeen johdolle tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan yleisellä tasolla KanTa-palveluihin liittymisen

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö,

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Palvelujen käyttöönoton aikataulut Sähköinen resepti käytössä Apteekeissa ja sivuapteekeissa

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö

Lisätiedot

Valmistautumistilaisuus liittyjälle Potilastiedon arkisto. Kela, Kanta-palvelut,

Valmistautumistilaisuus liittyjälle Potilastiedon arkisto. Kela, Kanta-palvelut, Valmistautumistilaisuus liittyjälle Potilastiedon arkisto Kela, Kanta-palvelut, 7.9.2016 Käsiteltävät asiat Liittymismallit Potilastiedon arkistoon liittyminen Hakemus-sitoumus Käyttöönottokoe ja tuotantokäytön

Lisätiedot

Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous

Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous Kela, Kanta-palvelut, 7.4.2014 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Kansalaisviestintä Liittyminen

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut,

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 6.9.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto Hakemus ja sitoumus. Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja

Potilastiedon arkisto Hakemus ja sitoumus. Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Potilastiedon arkisto Hakemus ja sitoumus Kela, Kanta-palvelut, 8.1.2015 Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Hakemus on sitoumus Edellytykset vaiheeseen siirtymiselle

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous

Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous Kela, Kanta-palvelut, 8.1.2015 Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Tilaisuuden avaus (Kela)

Lisätiedot

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Tämä ohje on tarkoitettu niille, jotka tekevät liittymishakemuksen Kanta-palveluihin ja päivättävät asiakastietojaan. Ohjeessa on käsitelty kaikki,

Lisätiedot

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Tämä ohje on tarkoitettu niille, jotka tekevät liittymishakemuksen Kanta-palveluihin tai päivittävät asiakastietojaan. Ohjeessa on käsitelty kaikki

Lisätiedot

Toiminta häiriötilanteissa. Versio

Toiminta häiriötilanteissa. Versio Toiminta häiriötilanteissa Versio 2.0 6.8.2015 Sisällys Toiminta häiriö- ja poikkeustilanteissa Kanta-palvelun häiriökriteerit Kelan Kanta-tuki Häiriöilmoitus Kanta-tukeen Häiriöviestintä Vaaratilanneilmoitus

Lisätiedot

Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous

Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous Kela, Kanta-palvelut, 2.9.2014 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Potilastiedon

Lisätiedot

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Tämä ohje on tarkoitettu niille, jotka tekevät liittymishakemuksen Kanta-palveluihin. Ohjeessa on käsitelty kaikki, kohdat, joita sitoumuksen

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN. Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN. Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Käsitteet... 1 3 Kanta-palveluun liittyjät... 2 3.1 Potilastiedon arkistoon liittyjät... 2 3.2 Sähköiseen reseptiin liittyjät...

Lisätiedot

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut Organisaation muutostilanteet Kela, Kanta-palvelut 28.9.2017 Valmistautuminen organisaatiomuutoksiin Kartoita vaikutukset Kanta-palveluiden liittymisiin Tuleeko uusi/uusia liittyjiä? Lopettaako liittyjä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit 1(8) Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit Versio 08, 31.3.2015 Sisällys 1 Dokumentin tarkoitus... 2 2 Yleiskuva... 2 3 Toimijat... 3 4 Prosessit... 4 4.1 Prosessi: Asiakasorganisaation

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Sähköisen lääkemääräyksen testauspalvelun suunnitelma. versio 1.0

KanTa-palvelut. Sähköisen lääkemääräyksen testauspalvelun suunnitelma. versio 1.0 Kela Testauspalvelusuunnitelma 1 (7) KanTa-palvelut Sähköisen lääkemääräyksen testauspalvelun suunnitelma versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 11.11.2011 KanTa-palveluryhmä,

Lisätiedot

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit 1(9) Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit Versio 09, 7.7.2015 Sisällys 1 Dokumentin tarkoitus... 2 2 Yleiskuva... 2 3 Toimijat... 3 4 Prosessit... 4 4.1 Prosessi: Asiakasorganisaation

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säädöstausta... 1 1.2 Sähköisen lääkemääräyksen säädöstausta... 1 2 Käsitteet...

Lisätiedot

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut,

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut, Organisaation muutostilanteet Kela, Kanta-palvelut, 2.12.2016 Valmistautuminen organisaatiomuutoksiin Kartoita vaikutukset Kanta-palveluiden liittymisiin Tuleeko uusi/uusia liittyjiä? Lopettaako liittyjä

Lisätiedot

Liittymisvalmistelut Kanta-palveluun. Potilastiedon arkisto THL

Liittymisvalmistelut Kanta-palveluun. Potilastiedon arkisto THL Liittymisvalmistelut Kanta-palveluun Potilastiedon arkisto THL Edellytykset käyttöönotolle 1. Käytössä oleva potilastietojärjestelmä on sertifioitu Toiminnalliset vaatimukset, toimittaja todentaa ennen

Lisätiedot

Toiminta häiriötilanteissa v. 1.2

Toiminta häiriötilanteissa v. 1.2 Toiminta häiriötilanteissa 18.10.2012 v. 1.2 Terveydenhuollon organisaatiossa ja apteekeissa on oltava prosessi, miten häiriötilanteissa toimitaan. Järjestelmän käyttäjän on myös tunnettava se ja tiedettävä

Lisätiedot

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan Toiminnallisuus yleisellä tasolla Palvelun käyttöönotto Tekniset määrittelyt Merkitys terveydenhuollon

Lisätiedot

Vanhojen potilastietojen arkistointi palvelun käyttöönotto

Vanhojen potilastietojen arkistointi palvelun käyttöönotto Vanhojen potilastietojen arkistointi palvelun käyttöönotto 30.3.2017 Sisältö Palvelun kuvaus Julkaistu materiaali Palvelun käyttöönotto Rekisterinpitäjän vastuut Katselimen käyttöönotto Toiminta tuotannossa

Lisätiedot

KanTa-palvelujen tilannekatsaus. Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010

KanTa-palvelujen tilannekatsaus. Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010 KanTa-palvelujen tilannekatsaus Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010 KanTa-palvelut 25.5.2010 2 Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille:

Lisätiedot

SUUNNITELMA JA RAPORTTI Potilastiedon arkisto -palvelun käyttöönottokoe

SUUNNITELMA JA RAPORTTI Potilastiedon arkisto -palvelun käyttöönottokoe kohde Yhteisrekisterin suostumuksenhallinta Potilastiedon arkisto (earkisto) Osa. Käyttöönottokoesuunnitelma (Liittyjä täyttää) Nimi (SOTE-organisaatiorekisterin mukainen lyhyt nimi) Liittyvä organisaatio

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: Kanta.

Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: Kanta. Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, 8.1.2015 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Potilastiedon arkistoon

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut,

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut, Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 22.6.2016 Valmistautuminen Potilastiedon arkiston käyttöönottoon Tutustu Potilastiedon arkiston verkkokoulun Arkistonhallinta

Lisätiedot

KANTA-PALVELUJEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Liite 3

KANTA-PALVELUJEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Liite 3 KanTa-palvelujen yleiset toimitusehdot 1 KanTa-palvelujen yleiskuvaus KanTa-palvelujen tuottaja ylläpitää alla mainittuja KanTa-palveluja. Asiakas käyttää palveluja omalla tietojärjestelmällään. KanTa-palveluilla

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 8.1.2015 Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Valmistautuminen Potilastiedon

Lisätiedot

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä. Mallisopimus Sopimus e-reseptipalveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja itsenäinen ammatinharjoittaja ("Ammatinharjoittaja") sopivat e-reseptipalveluun

Lisätiedot

Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä v 1.0

Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä v 1.0 Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä v 1.0 Kanta 255 10.15 1(11) Sisällys 1 Liittymisvelvoitteiden ja -vastuiden täyttäminen... 3 2 Kanta-palveluihin liittyvät tietojärjestelmät

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut,

Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja. Kela, Kanta-palvelut, Potilastiedon arkiston käyttöönotto ja arkistonhoitaja Kela, Kanta-palvelut, 16.11.2015 Käsiteltävät asiat Valmistautuminen Potilastiedon arkiston käyttöönottoon Arkistonhoitajan käyttöliittymä Käyttöönottokoe

Lisätiedot

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Esityksen sisältö KanTa ja sen tausta Käyttöönotto ja tilanne nyt Mikä muuttuu eresepti earkisto Omien

Lisätiedot

KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto. Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys

KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto. Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys Käyttöönottoon valmistautuminen 07.06.2013 4.6.2013 Sähköinen lääkemääräys 1 Esityksen sisältö Kansalliset

Lisätiedot

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Henna Koli, Kela KanTa-palvelut Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien

Lisätiedot

OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA

OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA Ohje 2/2017 1(5) OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja Lääkäriaseman tiloissa toimiva lääkäripalveluyhtiö

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: Kanta.

Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: Kanta. Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, 19.3.2014 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Liittyminen Potilastiedon

Lisätiedot

KANTA-PALVELUJEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Kanta-palvelujen yleiset toimitusehdot

KANTA-PALVELUJEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Kanta-palvelujen yleiset toimitusehdot Kanta-palvelujen yleiset toimitusehdot Sisällys 1. Kanta-palvelujen yleiskuvaus... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kelan tehtävät ja velvollisuudet... 3 4. Asiakkaan tehtävät ja velvollisuudet... 5 5. Kanta-palvelujen

Lisätiedot

Liittymisvalmistelut Kanta-palveluihin THL

Liittymisvalmistelut Kanta-palveluihin THL Liittymisvalmistelut Kanta-palveluihin THL Käsiteltävät asiat Valmistelujen tilannekatsaus Liittyjä - järjestelmätoimittaja Yleistä Kanta-palveluista Edellytykset Kanta-palvelujen käyttöönotolle Liittymisvalmistelut

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

TOIMINTA KANTA-PALVELUJEN HÄIRIÖTILANTEESSA

TOIMINTA KANTA-PALVELUJEN HÄIRIÖTILANTEESSA Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Kanta-palvelujen toiminnassa tai yhteyksissä havaitaan häiriö 4 3 Ilmoitus käyttötukeen 5 4 Tiedota häiriöstä muuta henkilöstöä 6 5 Häiriön laajuus 6 6 Toimintamalli Kanta-palvelujen

Lisätiedot

KanTa. Liittyjät -ohje v. 1.0

KanTa. Liittyjät -ohje v. 1.0 1 (20) KanTa Liittyjät -ohje v. 1.0 2 (20) Sisältö Säädöstausta... 3 1 Liittymään velvoitetut terveydenhuollon organisaatiot ja apteekit... 4 2 Terveydenhuollon toimintayksikkö... 6 1. Kansanterveyslain

Lisätiedot

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014

earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 earkki vaikuttajafoorumi Potilastiedon arkisto Eeva Huotarinen 31.8.2014 Esityksen sisältö Potilastiedon arkiston tuotannon tilanne Kelan tarjoamat palvelut Yksityisen terveydenhuollon liittymisen tunnistetut

Lisätiedot

Toiminta häiriötilanteissa. 3/2013 v. 1.3

Toiminta häiriötilanteissa. 3/2013 v. 1.3 Toiminta häiriötilanteissa 3/2013 v. 1.3 Sisällys Käytönaikainen tuki häiriön käsittelyn vaiheet ja tehtävät Kelan Kanta-tuki 2 Toiminta häiriö- ja poikkeustilanteissa loppukäyttäjien tulee tietää mihin

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: Kanta.

Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: Kanta. Potilastiedon arkisto Valmistautuminen tekniseen käyttöönottovaiheeseen Kela, Kanta-palvelut, 17.4.2014 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Liittyminen Potilastiedon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden käyttöönotto I-vaihe Tueksi pilottihankkeen suunnitteluun 4.9.2015 THL/OPER-yksikkö 1 Käyttöönoton vaiheistus I vaihe: PDF- tallennus ja tiedon saatavuus

Lisätiedot

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? erespa viitoittaa tietä ereseptiin

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? erespa viitoittaa tietä ereseptiin ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? erespa viitoittaa tietä ereseptiin ereseptiin on liityttävä 1.4.2014 mennessä ereseptin on oltava käytössä kaikilla lääkärikeskuksissa työsuhteisina ja ammatinharjoittajina

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

Liittymisohje Kantaasiakastestipalveluun. Resepti, Potilastiedon arkisto ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto

Liittymisohje Kantaasiakastestipalveluun. Resepti, Potilastiedon arkisto ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Liittymisohje Kantaasiakastestipalveluun Resepti, Potilastiedon arkisto ja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto KANTA-ASIAKASTESTIPALVELU Muutoshistoria Muutos Tekijä PVM 1.0 Ensimmäinen julkaistu versio

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

Määräys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaisista toiminnallisista vaatimuksista

Määräys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaisista toiminnallisista vaatimuksista MÄÄRÄYS 2/2016 1(12) Määräys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaisista toiminnallisista vaatimuksista Valtuutussäännökset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Lisätiedot

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 Esityksen sisältö KanTa-palvelut, Kelan tehtävät Omien tietojen katselu palvelu

Lisätiedot

Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin

Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin Kanta-palvelut Sosiaalihuollon liittyminen Kanta-palveluihin Sote-uudistukset ja yksityinen sektori Sosiaali- ja terveysalan ajankohtaiskatsaus 25.11.2015 Joensuu Riitta Häkkinen THL Sisältö Kansallisten

Lisätiedot

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi.

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi. MÄÄRÄYS 3/2015 1(5) Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista (SV6, lääkärintodistus A) Valtuutussäännökset

Lisätiedot

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? Yksityishammaslääkärien talvipäivä Timo Airaksinen, Salivirta & Partners

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? Yksityishammaslääkärien talvipäivä Timo Airaksinen, Salivirta & Partners ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? Yksityishammaslääkärien talvipäivä 8.2.2013 Timo Airaksinen, Salivirta & Partners ereseptiin on liityttävä 1.4.2014 mennessä ereseptin on oltava käytössä kaikilla lääkärikeskuksissa

Lisätiedot

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 Tässä esityksessä Käyttöönottojen tilanne ja eteneminen ereseptin rahoituksesta eresepti-palvelun käyttöä kuvaavia

Lisätiedot

Auditointi. Teemupekka Virtanen 14.5.2010

Auditointi. Teemupekka Virtanen 14.5.2010 Auditointi Teemupekka Virtanen 14.5.2010 Lähtökohta Kaikki KANTAan liittyneet organisaatiot jakavat saman tietomassan Keskinäinen luottamus Yhteiset toimintaperiaatteet Yhteinen turvataso Minä uskallan

Lisätiedot

Kanta Liittymisohje Kanta-asiakastestipalveluun

Kanta Liittymisohje Kanta-asiakastestipalveluun Kanta-asiakastestipalvelu 1 (21) Kanta Liittymisohje Kanta-asiakastestipalveluun Kanta-asiakastestipalvelu 2 (21) Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 3.9.2009 KanTa-palveluryhmä,

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto Potilastiedon arkisto Tre 10.10. 2014, CGI:n asiakaspäivät Päivi Achte 17.10.2014 1 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.

Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon. Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11. Valmistautuminen potilastiedon arkiston käyttöönottoon Käyttöönoton käsikirja ja toiminnallisen muutoksen tukeminen Anna Kärkkäinen 29.11.2012 Kansallinen käyttöönoton tuki liittyjille Käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden, tietosuojan ja tietojärjestelmien käytön omavalvontasuunnitelma

Tietoturvallisuuden, tietosuojan ja tietojärjestelmien käytön omavalvontasuunnitelma Tietoturvallisuuden, tietosuojan ja tietojärjestelmien käytön omavalvontasuunnitelma SohviTellu 2015 11.11.2015 Jyväskylä Kehittämispäällikkö Juha Mykkänen, FT THL / Oper 1 Tässä esityksessä Johdanto Omavalvonta:

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton valmistelu käynnistyy Pohjois-Suomen Kansa hankkeen KickOff tilaisuus Tellervo Alanärä, erikoissuunnittelija, THL/OPER Ohjelmamme KickOff -tilaisuudessa

Lisätiedot

Lääketietokannan palvelukuvaus ja toimitusehdot

Lääketietokannan palvelukuvaus ja toimitusehdot Lääketietokannan palvelukuvaus ja toimitusehdot Lääketietokanta-palvelun palvelukuvaus ja toimitusehdot 1. Palvelun yleiskuvaus Lääketietokanta-palvelu sisältää sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus

Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus Omakannan Omatietovaranto palvelun asiakastestaus 18.4.2017 Johdanto Tämä dokumentti käsittelee hyvinvointisovelluksen toimittajan asiakastestaukseen liittymistä Kuvauksessa ei käsitellä Ammattilaissovelluksia

Lisätiedot

ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA

ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA TOIMINTAOHJE 1(7) ORGANISAATIO- JA AMMATINHARJOITTAJATIETOJEN TARKASTAMINEN KANSALLISELTA KOODISTOPALVELIMELTA 1. Taustaa Kansallisella koodistopalvelimella olevien THL - SOTE-organisaatiorekisterin ja

Lisätiedot

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta

MIKÄ ON KANSA? Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä ja arkistosta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietosuojapäivät 11.-12.11.2015 Jyväskylä 12.11.2015 12.11.2015 / Maarit Rötsä 1 MIKÄ ON KANSA?

Lisätiedot

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI. Terveydenhuollon toimikortit

ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI. Terveydenhuollon toimikortit ERESPA-VAIKUTTAJAFOORUMI 14.10.2013 Terveydenhuollon toimikortit Ari Häkli Asiakkuuspäällikkö VRK Varmennepalvelut Toimikorttilogistiikan edellytykset Asiakassopimukset Ennen tuotantotoimituksia yksityisen

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA Ohje 9/2015 1(6) PÄIVITETTY OHJE: SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA Kohderyhmät: Voimassaolo: Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET JOHDANTO Apteekin tulee varautua sähköisen reseptin toiminnassa mahdollisesti ilmeneviin häiriötilanteisiin. Koko apteekin henkilökunnan

Lisätiedot

Kelain web-reseptipalvelu lääkäreille ja hammaslääkäreille. Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit

Kelain web-reseptipalvelu lääkäreille ja hammaslääkäreille. Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit Kelain web-reseptipalvelu lääkäreille ja hammaslääkäreille Sähköisen lääkemääräyksen toimintamallit 28.9.2016 Esityksen sisältö Laite- ja järjestelmävaatimukset Rekisteröityminen yksityiskäyttöä varten

Lisätiedot

Kanta Liittymisohje Kanta-asiakastestipalveluun

Kanta Liittymisohje Kanta-asiakastestipalveluun Kanta-asiakastestipalvelu 1 (20) Kanta Liittymisohje Kanta-asiakastestipalveluun Kanta-asiakastestipalvelu 2 (20) Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 3.9.2009 KanTa-palveluryhmä,

Lisätiedot

Kanta-palvelut miten valmistautua liittymiseen

Kanta-palvelut miten valmistautua liittymiseen Kanta-palvelut miten valmistautua liittymiseen 5.6. 2017 THL Päivi Achté Kanta-palvelut sote -digitalisaation peruselementti VRK varmennepalvelut Apteekki Reseptikeskus Valveri-rekisteri Terveyskeskus

Lisätiedot

Kelain-palvelun käyttöehdot

Kelain-palvelun käyttöehdot Kelain-palvelun käyttöehdot 1. Kelain-palvelun yleiskuvaus 2. Palvelun sisältö Kelain-palvelun tuottaja ylläpitää alla kuvattua palvelua. Asiakas käyttää palvelua omalla päätelaitteellaan. Kelain-palvelulla

Lisätiedot

Kanta. Liittyjät-ohje v. 1.06

Kanta. Liittyjät-ohje v. 1.06 1 (16) Kanta Liittyjät-ohje v. 1.06 2 (16) Sisältö Säädöstausta... 3 1 Kanta-palveluun liittyjät... 3 2 Terveydenhuollon toimintayksikkö... 5 1. Kansanterveyslain mukainen terveyskeskus... 5 2. Erikoissairaanhoitolain

Lisätiedot

Potilastiedon arkistoon liittyminen Tukikokous 6 kk THL

Potilastiedon arkistoon liittyminen Tukikokous 6 kk THL Potilastiedon arkistoon liittyminen Tukikokous 6 kk THL Käsiteltävät asiat Arkiston käyttöönottoa edeltävät toiminnot Edellytykset liittymiselle Liittymisprojektin vaiheet ja tehtävät Arkiston käyttöönotossa

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät

Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena. Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät Kanta-palveluiden rooli uudistusten tukena Kehittämispäällikkö Anna Kärkkäinen Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2016 Sisältö Soten toimintaympäristö muuttuu miten muuttuu tiedonhallinta Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

KanTa-kokonaisuus ja kunnat

KanTa-kokonaisuus ja kunnat KanTa-kokonaisuus ja kunnat KanTa earkisto: kansallinen sähköinen arkisto- ja välityspalvelu potilasasiakirjoille eresepti ekatselu kansalaisen katseluyhteys omiin tietoihinsa perustuu lainsäädäntöön liittymisvelvoite

Lisätiedot

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen

Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Potilastiedon arkiston tilannekatsaus ja eteneminen Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus

Lisätiedot

Kelain-palvelun käyttöehdot

Kelain-palvelun käyttöehdot Kelain-palvelun käyttöehdot 1. Kelain-palvelun yleiskuvaus 2. Palvelun sisältö Kelain-palvelun tuottaja ylläpitää alla kuvattua palvelua. Asiakas käyttää palvelua omalla päätelaitteellaan. Kelain-palvelulla

Lisätiedot

Kela. Lääketietokanta-ohje

Kela. Lääketietokanta-ohje Lääketietokanta 1 (5) Kela Lääketietokanta-ohje Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 1.0 KanTa-palveluryhmä Kela Lääketietokanta 2 (5) Sisällys 1 Lääketietokanta... 3 2 Lääketietokannan

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 158/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Kanta-palvelut ja Sähköinen lääkemääräys

Kanta-palvelut ja Sähköinen lääkemääräys Kanta-palvelut ja Sähköinen lääkemääräys 6.3.2014 Riitta Konttinen Kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö (OPER) 6.3.2014 Kanta-palvelut, Riitta

Lisätiedot

Vanhojen potilastietojen arkistointi Ohje palvelun käyttöönottajalle

Vanhojen potilastietojen arkistointi Ohje palvelun käyttöönottajalle Vanhojen potilastietojen arkistointi Ohje palvelun käyttöönottajalle Kanta 376 03.17 1. Vanhojen potilastietojen arkistointi -palvelu... 1 2. Hakemusvaihe... 1 2.1 Hakemus... 1 2.2 Käyttöönottosuunnitelma...

Lisätiedot

Faktoja Kanta-palveluista nyt ja tulevaisuudessa Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela

Faktoja Kanta-palveluista nyt ja tulevaisuudessa Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela Faktoja Kanta-palveluista nyt ja tulevaisuudessa 12.10.2016 Yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela Tässä esityksessä Mitä Kanta-palvelut ovat nyt? Mitä uutta on tulossa? Mitä vaatimuksia Kanta-palvelujen

Lisätiedot

Sote-uudistuksen toimeenpano Kanta-palveluissa (Soutu-hanke) Erja Vornanen Kela

Sote-uudistuksen toimeenpano Kanta-palveluissa (Soutu-hanke) Erja Vornanen Kela Soteuudistuksen toimeenpano Kantapalveluissa (Soutuhanke) Erja Vornanen Kela 7.11.2017 Soutu hankkeen sisältö Sote ja maakuntauudistuksen aiheuttamien muutosten toimeenpano Kantapalveluissa Hankkeessa

Lisätiedot

Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta?

Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta? Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta? Maritta Korhonen Tietohallintoneuvos STM, Ohjausosasto Digitalisaatio ja tiedonhallinta -yksikkö

Lisätiedot

Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin

Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin MÄÄRÄYS 1/2017 1(10) Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin Valtuutussäännös Kohderyhmä Voimassaoloaika Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015)

Lisätiedot

Hallitus 283 11.12.2013. Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013

Hallitus 283 11.12.2013. Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013 Hallitus 283 11.12.2013 Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013 EKSTPHAL 283 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan

Lisätiedot