SIVISTYSTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIVISTYSTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2017 KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN"

Transkriptio

1 SIVISTYSTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN ja toteuma Sisällys SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN YHTEISIÄ LINJAUKSIA... 2 HALLINTOPALVELUT... 6 OPETUSPALVELUT VARHAISKASVATUSPALVELUT KULTTUURIPALVELUT KIRJASTOPALVELUT LIIKUNTAPALVELUT NUORISOPALVELUT

2 SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN YHTEISIÄ LINJAUKSIA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN MOTIVOITUNUT HENKILÖSTÖ 2013 Henkilöstösuunnitelma Toteutui osittain Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma valmis Työskentely aloitettiin ja opetuspalveluissa tehtiin Orimattilan yhteiskoulussa koulukohtainen työhyvinvointimalli ja kokeiltiin sitä. Opetuspalveluissa tehtiin työhyvinvointikartoitus. Opetuspalveluiden malleista keskusteltiin palvelukeskuksen johtoryhmässä ja sovittiin, että niiden pohjalta jatketaan koko palvelukeskusta koskevan hyvinvointisuunnitelman valmistelua Henkilöstön hyvinvointisuunnitelman tekeminen 2016 Hyvinvointisuunnitelman toteutus 2017 Hyvinvointisuunnitelman toteutus 2

3 TIEDOTTAMINEN 2013 Viestintäsuunnitelman valmistelu tulosalueiden kanssa Hyväksyttiin palvelukeskuksen viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma valmis Toteutunut Viestintäsuunnitelman toteutus Henkilöstöresurssi: viestintäsihteeri (tehtävämuutos) Lautakunnan henkilöstöresurssiesitys kaupunginhallitukselle keväällä Yhteisten tiedotuskanavien käytön koulutus ja tehokas käyttö 2017 Yhteisten tiedotuskanavien käytön koulutus ja tehokas käyttö 3

4 LAATUTYÖ 2013 Laatutyömallin valmistelu koko sivistyspalvelukeskukselle Aloitettu 2014 Laatutyömallien kehittäminen Keskustelut palvelukeskuksen tulosalueiden kanssa ja yhteistä suunnittelua laatutyöstä. Tehtiin opetuspalveluiden laatuarviointi keväällä Laatutyömalli valmis Työ kesken. Jätettiin seudullinen rahoitushakemus jätetty laatutyömallin kehittämiseen varhaiskasvatuksessa Laatutyömallien kehittäminen 2017 Laatutyömallien kehittäminen 4

5 TIETOTEKNIIKKA 2013 Tietotekniikkasuunnitelma Sivistyspalvelukeskuksen tietotekniikkasuunnitelma hyväksyttiin Käyttöönotto Tietoliikenneverkko: liikennöintivarmuuden ja nopeuden nostaminen 2015 Käyttöönotto ja henkilöstöresurssi: tietotekniikkatukihenkilö sivistyspalveluihin (ATK-osasto) Toteutettiin Erkko-lukion sähkö- ja tietoliikenneverkon uusiminen ja valmiuksien rakentaminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Tietoliikenneyhteyden nopeutta nostettiin lukiossa ja yhteiskoulussa. Yhteiskoulun ja lukion langaton verkko uusittiin. Pennalan, Virenojan, Myllylän, Jokivarren ja Tönnön tietoliikenneliittymän uusiminen ja nopeuden nosto Kyläkoulujen tietoliikenneyhteyksien parantaminen 2017 Kyläkoulujen tietoliikenne yhteyksien parantaminen 5

6 HALLINTOPALVELUT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN HALLINNON SUUNNITELMALLISUUS, JOUSTAVUUS JA PALVELUTUOTANNON TUKEMINEN 2013 Kehittämissuunnitelman laadinta Koulujen laskujen tarkastus ja tiliöinti Kaupunginvaltuusto hyväksyi sivistystoimen kehittämissuunnitelman kokouksessaan Laskujen tarkastus ja tiliöinti siirtyivät pieniltä kouluilta sivistyspalvelukeskukseen Henkilöstöasioiden kouluttaminen Laadittiin Orimattilan kaupungin opas työntekijöille

7 HALLINNON KUNTALAISLÄHEISYYS 2013 Päätöksenteon perusteluiden korostaminen Päätöksenteossa on nojauduttu Orimattilan kaupunkistrategia 2020 ja Sivistystoimen kehittämissuunnitelman tavoitteisiin mistä ovat esimerkkinä sivistystoimen palveluverkossa 2014 toteutetut muutokset Kotisivujen kehittäminen ja tiedotuksen lisääminen Sivistystoimenjohtaja sekä tulosaluejohtajat ovat osallistuneet moniin keskustelutilaisuuksiin palveluverkon kehittämisestä. Facebook otettiin käyttöön tiedotuskanava. Tuotettiin uutta tiedotusmateriaalia asiakkaille ja niitä julkaistiin kaupungin kotisivuilla (mm. Kouluun ilmoittautumisopas, Koululaisten iltapäivätoiminnan esite) Tiedotuksen lisääminen Kouluille ja päivähoitoyksiköissä on otettu käyttöön Pedanet oppimisalusta, joka toimii myös yksiköiden kotisivupohjana. Oppimisalustan ja kotisivujen käyttöönotto tapahtuu toimintavuoden alussa syksyllä Koulujen Wilma viestinnän ohje tulee lautakuntaan hyväksyttäväksi

8 HALLINNON TARKOITUKSENMUKAISET TOIMINTATAVAT 2013 Työtehtävien järjestely Laskujen tarkastus ja tiliöinti siirtyi pieniltä kouluilta sivistyspalvelukeskuksen toimistosihteereille Prosessien kuvaaminen ja kehittäminen Kouluun ilmoittautuminen toteutettiin sähköisenä. Iltapäivätoiminnan haketumista ja toiminnan periaatteita selkeytettiin Prosessien kehittäminen

9 HALLINNON RIITTÄVÄ, OSAAVA JA HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ 2013 Toimistosihteerien yhteistyön lisääminen Yhteistyö on lisääntynyt oppilasasioissa ja henkilöstöasioissa. Koulutussuunnitelma 2014 Työnohjausta Koulutusta Henkilöstölle järjestettiin sisäistä tietotekniikkakoulutusta ja psykologeille säännöllistä työnohjausta Eläketoimien täyttäminen Toimenkuvien tarkistus Lukion toimistosihteerin viralle ei saatu kaupunginhallituksen täyttölupaa, mutta virka voitiin kuitenkin täyttää yt-menettelyssä vapaaehtoisuuden pohjalta

10 OPETUSPALVELUT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN KASVUN JA OPPIMISEN TUKEMINEN 2013 Esikouluryhmässä 1 aikuinen/10 lasta Alkuopetusryhmän tavoitekoko 20 Perusopetusryhmän tavoite max. 25 Nuorisotoimen kanssa tehtävän yhteistyön malli Koulunuorisotyöntekijä aloittaa Laaditaan yhteistyömalli lastensuojeluyksiköiden kanssa toimimiseksi Sijoituslasten opetuksen selkiinnyttäminen Etappiryhmät aloittavat Joustavan po:n aloittaminen (opetussuunnitelman muutos) 3-portaisen tuen suunnitelma valmis Oppilaaksioton periaatteet ja kriteerit Uudet oppilaaksiottoperiaatteet hyväksyttiin Määriteltiin tavoitellut ryhmäkoot ja oppilaaksiottoalue sekä lähikoulualueet. Koulunuorisotyöntekijä aloitti työskentelyn. Aloitettiin 3-portaisen tuen suunnitelman toteutus: Toteutettiin sijoituslasten opetuksen siirtäminen suoraan osaksi opetuspalveluja ja etappiryhmät aloittivat syksyllä Joustavan perusopetuksen opetussuunnitelma hyväksyttiin Yhteistyömalli lastensuojeluyksiköiden kanssa ei toteutunut. 10

11 2014 Peruskoulun uuden OPS:n valmistelu Kunta yhtenä koulupiirinä, hallintosäännön muutos Laaditaan yhteistyömalli sairaalaopetukseen 3-portainen tuki ajetaan koulujen arkeen: resurssien uudelleen kohdentaminen Selvitetään aamu- ja iltapäivätoiminnan ottaminen koulujen toiminnaksi Sähköinen esiopetukseen ja kouluun hakeutuminen Lukion OPS:n valmistelu Ylioppilastutkinnon uudistukseen valmistautuminen Peruskoulun opetussuunnitelman valmistelu aloitettiin ja sivistystoimenjohtaja nimesi opetuspäällikön vetämään OPS-työtä yhdessä opetuspalveluiden OPS-ohjausryhmän kanssa. OPStyöskentely käynnistyi syksyllä. Uusi oppilashuollon opetussuunnitelma hyväksyttiin Sairaalaopetuksen yhteistyömalli ei toteutunut. Opetuspäällikön kautta avustajaresurssin uudelleen suuntaaminen kouluille ja erityisen tuen oppilaiden sijoittumisen ohjaamisen tehostaminen sekä erityisen tuen päätösten systemaattinen tarkastaminen ja päätösten teon systematisointi. Esi-opetukseen ja koulujen ensimmäisille luokille pystyi hakemaan sähköisesti. Lukion valtakunnallinen tuntijako hyväksyttiin ja kommentoitiin lukion OPS-työn aloitusta Opetushallitukselle. Rakennettiin sähköiseen ylioppilastutkintoon liittyvät tekniset ratkaisut Erkko-lukioon. Otettiin käyttöön koulunuorisotyön yhteistyömalli nuorisopalveluiden kanssa. Opetuspäällikön antoi ohjeen sijoituslasten tiedonvaihdosta Peruskoulun uuden OPS:n valmistelu Lukion OPS:n valmistelu Ylioppilastutkinnon uudistukseen valmistautuminen Peruskoulun OPS-työtä tehtiin yhdessä seudullisesti ja seudullisen aikataulun mukaisesti. Aineryhmätyöskentely oli kevään 2015 painopistealueena ja osallistuttiin seudullisen aineryhmätyöskentelyyn. Lukion OPS-työ käynnistettiin Erkko-lukiossa valtakunnallisten lukio-opetuksen opetussuunnitelmaperuste-ehdotuksen kommentoinnilla huhti-toukokuussa

12 Erkko-lukiossa aloitettiin harjoittelemaan sähköisiä kokeita ja testattiin ylioppilaskirjoituksissa käytettävää koeympäristöä Peruskoulun uuden OPS:n hyväksyminen ja käyttöönotto luokilla 1-6 ja opetussuunnitelman yleisten osien hyväksyminen Perusasteen opettajien koulutus uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon Perusasteen oppimateriaalin uusiminen uuden opetussuunnitelman mukaiseksi Lukion OPS:n hyväksyminen Uudistettu ylioppilastutkinto 2017 Peruskoulun uuden OPS:n hyväksyminen ja käyttöönotto luokilla 7-9 Perusasteen opettajien koulutus uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon Perusasteen oppimateriaalin uusiminen uuden opetussuunnitelman mukaiseksi Lukion opettajien koulutus uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon 12

13 SISÄINEN JA ULKOINEN YHTEISTYÖ Yhteistyötahojen kartoitus ja suunnitelma Peruskoulun opetussuunnitelmatyöhön on otettu mukaan oppilashuollon henkilöstöä ja sidosryhmiä (esim. yrittäjät) sekä huoltajat Nivelvaiheyhteistyön tarkastelu 2016 Perusasteen sisäisen ja ulkoisen yhteistyön vahvistaminen - oppilashuollon ohjausryhmä - yhteistyömallien liittäminen osaksi opetussuunnitelmaa (nivelvaiheet esim. esiopetus/perusopetus, koulunuorisotyö jne.) Lukiokoulutuksen yhteistyön vahvistaminen seudullisesti 13

14 2017 VARHAISKASVATUSPALVELUT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN PÄIVÄHOITOTARJONNAN KEHITTÄMINEN KYSYNTÄÄ VASTAAVAKSI 2013 Päiväkotipaikkojen lisäys, Myllylä 21 Perhepäivähoidon suunnitelma ja kehittäminen Perhepäivähoitajien rekrytointi Avoimen varhaiskasvatuksen kehittäminen 2014 Virenojan koululle esiopetusryhmä Vuorohoidon suunnitelman päivittäminen Perhepäivähoidon koulutus ja laatutyö Perhepäivähoitajien rekrytointi 14 Myllylän päiväkodin laajennus toteutui ja otettiin 21 lisäpaikkaa käyttöön. Perhepäivähoidon suunnitelma työstettiin, perhepäivähoitajia rekrytoitiin eläkkeelle siirtyneiden tilalle. Avoimen toiminnan suunnitelma päivitettiin ja asiakastyytyväsyys vastauksia hyödyntäen pyrittiin vastaamaan kysyntään. Esiopetusryhmä Virenojan koululle 8/14. Vuorohoidon linjaukset päivitettiin 2/-14 Perhepäivähoitajille suunnitellut lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät koulutukset toteutettiin ja hoitajien työsuhde etuja parannettiin(oman sairaan lapsen palkallinen vapaa).

15 Henkilöstön uudelleen organisointi, aloitetaan (hallinto) avoin toiminta, 1 hoitajan lisäys Yksityisen päivähoidon tuen kuntalisän tason arviointi (vertailu Päijät-Häme) kh Perhepäivähoitajien perehdyttäminen uuteen Effica-päivähoitoohjelmistoon aloitettiin. Effica- päivähoito-ohjelma käyttöön koko varhaiskasvatuksen alueella 8/ uutta perhepäivähoitajaa aloitti eläkkeelle siirtyneiden tilalla. Nimettiin kehittämistyöryhmä -> Peltolan varhaiskasvatusaluemallin myötä aloitettiin hallinnon henkilöstön uudelleen organisointityö. Yksityisen tuen arviointi (vrt. Päijät-Häme). Vastaus tuen korottamiseksi kuntalaisaloitteeseen lautakunnassa 6/-14, mutta korotus ei toteutunut Päiväkotipaikkojen lisäys, 63 paikkaa Peltola (6 opettajaa ja 3 hoitajaa) Perhepäivähoitajien rekrytointi Vekkulan tilaratkaisut Varhaiskasvatuksen hallinnonuudistaminen (perhepäivähoidon ohjaus) Avoimen toiminnan edelleen kehittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Peltolan laajennus edennyt aikataulussaan ja paikkalisäys toteutuu. Henkilöstörekrytointi aloitettiin 4/ uutta perhepäivähoitajaa aloitti vuoden alkupuolella. Vekkula jatkaa samoissa tiloissa. Hallinnon uudistus edennyt suunnitellusti; kahden päivähoidon ohjaajan, päiväkodin johtajan ja varajohtajan tehtävät järjestetään uudella tavalla->jaettu johtajuus- malli. Aloitettiin säännölliset yhteispalaverikäytännöt (varhaiskasvatusneuvola-lastensuojelu ja kolmas sektori) lapsiperheiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiseksi. Alkuvuodesta järjestettiin lauantaitapahtuma perheille. 15

16 2016 Päiväkotipaikkojen lisäys, 42/42 paikkaa Virenoja/Järvikunta, (8 opettajaa ja 4 hoitajaa) Yksityisen palvelutuotannon kehittäminen -> yksityisen hoidon tuen kuntalisän korottaminen. Perhepäivähoitajien rekrytointi Pyritään säilyttämään perhepäivähoitotarjonta Vekkulan suunnitelma Avoin varhaiskasvatus ja osapäivähoitosuunnitelma 2017 Varhaiskasvatuksen aluemalli- suunnitelmatyön jatkaminen. 16

17 KASVUN JA OPPIMISEN TUKEMINEN, VARHAINEN TUKEMINEN JA SYRJÄYTYMISEN EHKÄISEMINEN 2013 Esiopetuksen kolmiportainen tuki Pienten (alle 5v.) lasten erityisen tuen suunnitelma OPS työ Kolmiportaisen tuen mallin kouluttautuminen asteittain käynnistettiin. Lasten kuntoutustyöryhmässä tehtiin yhteistä tarvekartoitusta koskien pienten lasten tuen tarpeita. Esiops- työryhmä nimettiin ja aloitti toimintansa 9/ Erityisen tuen (alle 5 v.) suunnitelma käytäntöön Erityistyöntekijät/organisointi OPS -työ Erityisen tuen suunnitelma ei toteutunut, kehittämisyhteistyö ko.saralla jatkui säännöllisenä. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja aloitti 8/-14 työnsä. Varhaiskasvatuksen erityistyöntekijöiden liittyminen koulun ja lastensuojelun yhteistyöryhmiin. OPS- työryhmä jatkoi työtään toukokuuhun -15 saakka OPS:t käytäntöön 3-portaisen tuen malli koko varhaiskasvatuksen alueella Henkilöstösuunnitelman päivittäminen lain velvoitteen mukaiseksi (henkilöstöresurssi) OPS- työssä edetään valtakunnallisten esiops- aikataulun mukaan, siten että ESIOPS on valmis 8/ portaisen tuen malli jalkautumassa koko esiopetusalueelle. Henkilöstösuunnittelu jatkuu aluemallinkehittämistyön ohessa Alle esiopetusikäisten lasten 3-portaisen tuen suunnitelman laatiminen. Terveys -lasten liikunnan ja ravinnon merkitys, suunnitelman toteuttaminen. Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa, suunnitelma ESIOPS:n laadinnan yhteydessä. 17

18 2017 Mediakasvatustyön jalkauttaminen. Monikulttuurisuus varhaiskasvatuksessa, suunnitelma. YHTEISTYÖ 2013 Painopisteenä: lastenkulttuuri Moniammatillinen / poikkihallinnollinen yhteistyö Yhteistyö / yksityisen päivähoitopalveluiden kanssa Yhteistyö lasten kulttuuriin Efekti. Yhteiset suunnittelupalaverit toteutettiin. Yksityisiä päivähoitopalveluja markkinoitiin kunnallisen toiminnan yhteydessä Lastenkulttuuri painopistealueena jatkuu Neuvola-päivähoito yhteistyön kehittäminen Lastensuojelu-varhaiskasvatus yhteistyön kehittäminen Päivähoitolapset osallistuivat lasten kulttuuritarjontaan. Työstettiin neuvola-päivähoitoyhteistyön suunnittelua. Suunnitelmallinen yhteistyö: yhteisiä koulutuksia, yhteiset asiakasperheet -> aloituspalaverikäytännön jalkauttaminen Nivelvaiheyhteistyön tarkastelu esi- ja alkuopetuksessa Nivelvaihe yhteistyötä edelleen kehitettiin suunnitelmalliseksi kokonaisuudeksi lapsen siirtyessä esiopetuksesta alkuopetukseen /eritysopetukseen. 18

19 2016 Avoin varhaiskasvatus-perhetyö- kolmassektori: nivelvaiheyhteistyö -> perheitä ennalta tukeva varhaiskasvatus yhteistyössä. Suunnitelman luontia, toteuttamista yhdessä arjessa. Lasten terveys ja liikunta yhteistyö eri tahojen kanssa (mm. ruokahuolto, neuvola, kolmas sektori). Seudullinen yhteistyö esim. esiopetukseen liittyvissä käytännöissä Perheitä tukevan avoimen varhaiskasvatuksen jalkauttaminen eri varhaiskasvatusalueille (päiväkodeissa tapahtuvaa toimintaa). KULTTUURIPALVELUT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN KULTTUURIPALVELUT LISÄÄVÄT HYVINVOINTIA JA YHTEISÖLLISYYTTÄ SEKÄ TUKEVAT ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA 2013 Elävää kuvaa etsimässä kiertävä elokuvateatteri -hanke 05/2013 asti 2014 Kiertävää elokuvateatteri-toimintaa jatketaan uusia yhteistyökumppaneita Wellamo-opiston markkinoinnin tehostaminen ja palvelujen ulottaminen koko kaupungin alueelle Elävää kuvaa etsimässä -hanke toteutui hyvin. Näytöksiä hankkeen aikana oli yhteensä 8 ja katsojia 427. Tavoitteeksi asetettu 45 katsojaa/esitys ylittyi. Hanke synnytti uusia kontakteja kulttuuritoimen ja kolmannen sektorin välille. Hankerahoituksella hankittiin kulttuuritoimelle siirrettävä elokuvien esityskalusto. Elokuvanäytöksiä on hankkeen jälkeen ollut muutamia. Elokuvien lisenssimaksut sekä mainoskulut ovat olleet esteenä laajempaan toimintaan, koska elokuvatoiminnalle ei ole varattu kulttuuritoimen budjetissa rahaa. 19

20 Wellamo-opisto markkinoi pääasiassa itse omaa toimintaansa ja opiston kurssien markkinointi on selkeästi tehostunut. Kursseja on järjestetty myös kylissä Museoiden vaihtuvien näyttelyiden määräksi vakiintunut yht. vähintään 4/vuosi 2016 Yleisötyön lisääminen taide- ja kotiseutumuseoilla: lapset ja nuoret, jalkautuminen päiväkodeille ja kouluille 2017 Yleisötyön lisääminen taide- ja kotiseutumuseoilla: lapset ja nuoret, jalkautuminen päiväkodeille ja kouluille KAIKKIEN TAVOITETTAVISSA OLEVAT KULTTUURIPALVELUT 2013 Lasten ja nuorten kulttuuripalveluita kehitetään lähtemällä mukaan seudulliseen EFEKTI-lastenkulttuuriverkostoon 2014 EFEKTI Taidemuseolla vähintään yksi lapsille / nuorille suunnattu näyttely / vuosi Orimattila liittyi Efekti-lastenkulttuuriverkostoon. Vuonna 2013 kulttuurivierailuja Orimattilan kouluilla ja päiväkodeilla oli yhteensä 12 ja niihin osallistui 1563 lasta ja nuorta. Verkoston toiminta on saanut kouluilta ja päiväkodeilta erinomaista palautetta. Efekti lastenkulttuurikeskus sai OKM:ltä rahoitusta toimintaansa , mikä käytettiin suoraan kulttuuritarjonnan lisäämiseen kouluille ja päiväkodeille. 20

21 Taidemuseon budjetti ei vuonna 2014 mahdollistanut lapsille/nuorille suunnatun näyttelyn järjestämistä EFEKTI 2016 EFEKTI 2017 EFEKTI Kulttuurikasvatusohjelman sisällyttäminen koulujen opetussuunnitelmiin. Ohjelman toteuttaminen yhteistyössä Efektilastenkulttuurikeskuksen kanssa. Kulttuurikasvatusohjelman toteuttaminen Pääkirjaston laajentaminen, tarveselvitys: yhteistyö nuoriso- ja kulttuuripalveluiden kanssa, kaikkien ikäryhmien huomioiminen, tilat monipuoliseen käyttöön Kulttuurikasvatusohjelman toteuttaminen Pääkirjaston laajentaminen, hankesuunnittelu KULTTUURIPALVELUT VAHVISTAVAT KAUPUNKILAISTEN IDENTITEETTIÄ JA SÄILYTTÄVÄT KAUPUNGIN OMALEIMAISEN KULTTUURIPERIMÄN 21

22 2013 Museoiden kokoelmien sähköinen luettelointi WebMusketti - tietokantaan jatkuu 2014 Kotiseutuarkiston järjestyksen ylläpitotyöt Kaupungin kulttuuritoimijoiden yhteisen toimijalistan kartoitus Vuonna 2013 saatiin museovirastolta avustusta kotiseutumuseon kokoelmien sähköiseen luettelointiin WebMusketti -kokoelmatietokantaan, joka käytettiin työntekijän palkkaamiseen 2 kk ajaksi. Luetteloitua saatiin 212 esinettä. Kotiseutuarkistoa ei järjestetty, koska työntekijän palkkaukseen ei ollut määrärahoja eikä kulttuuritoimenjohtajan työaika riittänyt järjestelytöihin. Kulttuuritoimijoista ei ole tehty erillistä listausta. Orimattilan kaupungin kotisivuilta löytyy tietoa eri kulttuuritoimijoista Kulttuuri -sivustolta. Yhdistysluettelo päivitetään vuosittain Kaupungin kulttuuritoimijoiden esille tuominen Vanhojen Orimattila-aiheisten filmien elokuvailtoja järjestetään yhteistyössä Orimattila-Seura ry:n kanssa. UKK-aiheisia elokuvailtoja järjestetään yhteistyössä UKK-arkiston kanssa. Orimattilan 150v. juhlavuoden tapahtumia järjestetään yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa 2016 Taidemuseon kokoelmat luetteloitu sähköisesti WebMuskettitietokantaan 2017 Kotiseutumuseon kokoelmien sähköinen luettelointityö jatkuu 22

23 KULTTUURIPALVELUIDEN TUNNETTAVUUDEN LISÄÄMINEN 2013 Museoiden palvelutarjonnan kehittäminen: taidemuseon museokaupan ja www-sivujen uudistaminen Markkinointiyhteistyö kaupungin hallinnon kanssa 2014 Vakinaistetaan vuosittainen tapahtuma-/perinnepäivä kotiseutumuseolle Museokauppaan hankittu muutamia uusia tuotteita, mutta laajempaan uudistukseen ei ole ollut määrärahoja. Www-sivuja ei ole uusittu. Taidemuseolle on avattu oma Facebook-sivusto. Orimattilan taidemuseota on markkinoitu kaupungin hallinnon kanssa yhteistyönä teettämällä Megamyyntiareenalle mainostaulut. Perinnepäivään ei ole ollut määrärahoja kotiseutumuseon budjetissa. Orimattila-Seura ry on pitänyt museolla perinteisen Orimattila-Päivän sekä vanhojen esineiden esittelyillan Kahvilatoiminnan aloittaminen taidemuseolla Seinätön museo -mobiiliopasteen hyödyntäminen Maanlaajuinen Museokortti käyttöön taidemuseolle 2016 Seinätön museo -mobiiliopasteen hyödyntäminen Museokortin hyödyntäminen taidemuseon markkinoinnissa 2017 Taidemuseon kävijämääräksi vakiintunut vähintään kävijää vuodessa Seinätön museo -mobiiliopasteen hyödyntäminen 23

24 KIRJASTOPALVELUT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN KIRJASTON PALVELUKULTTUURIN VAHVISTAMINEN 2013 Ajanmukainen kokoelma ja laadukas palvelu Satutuokiot, vinkkaus Toteutuneet muilta kuin vinkkauksen osalta. Vinkkaukseen ei ole ollut resursseja. Kotikirjastopalvelu 2014 kuten 2013 Satutuokiot lopetettu ja palvelun saatavuus heikentynyt supistettujen aukioloaikojen vuoksi kuten 2013 Kotikirjastopalvelu toimii Yhteistyön vahvistaminen nuoriso- ja kulttuuritoimen kanssa Olemassa olevan resurssin muuntaminen: kirjastonhoitaja lasten ja nuorten palveluille 24

25 omatoimikirjaston kehittäminen, tarveselvitys ja hankesuunnitelma 2017 KIRJASTON TOIMIPISTEET, KIRJASTOAUTO Palvelut keskittyvät pääkirjastoon ja kirjastoautoon Toteutunut Artjärven kirjaston lakkauttamisen myötä Uusi kirjastoauto Kattava reittisuunnittelu koko Orimattila huomioiden 25

26 2016 Palveluiden kattavuuden selvittäminen 2017 KIRJASTON TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN 2013 Uusi lainauspiste Toteutunut Pääkirjaston laajentamistarve Kirjasto palvelujen ajanmukaistaminen ja houkuttelevuus Toteutunut palvelujen ajanmukaistamisen osalta: hankittu kirjastoon digitointilaitteet sekä tablettitietokoneita

27 2016 Pääkirjaston laajentaminen, tarveselvitys: yhteistyö nuoriso- ja kulttuuripalveluiden kanssa, kaikkien ikäryhmien huomioiminen, tilat monipuoliseen käyttöön 2017 Pääkirjaston laajentaminen, hankesuunnittelu PAIKALLINEN JA ALUEELLINEN YHTEISTYÖ 2013 Yhteistyö kaupungin toimijoiden sekä kolmannen sektorin kanssa Yhteisiä projekteja koulun ja kulttuuritoimen kanssa Seudullinen kirjastoyhteistyö alkaa Seudullinen verkkokirjastotoiminta käynnistyi. 27

28 2015 Seudullisen kirjastoyhteistyön vahvistaminen 2016 Seudullisen kirjastoyhteistyön vahvistaminen 2017 HENKILÖKUNNAN HYVINVOINTI 2013 Uusi lainauspiste Työnohjaus Työkyky- ja koulutuspäivät Lainauspiste on uusittu. Työtehtävät ja toimenkuvat päivitetty. Järjestetty kaksi tyky-päivää. 28

29 2014 Työkyky- ja koulutuspäivät Järjestetty kaksi tyky-päivää Eläketoimien täyttäminen ammattitaitoisella työvoimalla Työkyky- ja koulutuspäivät 2016 Eläketoimien täyttäminen ammattitaitoisella työvoimalla Työkyky- ja koulutuspäivät 2017 Työkyky- ja koulutuspäivät LIIKUNTAPALVELUT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN TERVEYSLIIKUNTAPALVELUJEN VAKIINNUTTAMINEN 29

30 2013 Uimahallin vetovoimatekijöiden lisääminen toiminnallisesti Liikuntaneuvontatoiminnan vakiinnuttaminen Toteutunut. Ostopalveluna Päijät-Hämeen Liikunnan kautta. Harrasteliikunnan kehittäminen yhteistyössä koulujen ja liikuntaseurojen kanssa Kaupungin henkilöstöliikuntamallin rakentaminen Asiakaspalvelun parantaminen Asioinnin parantaminen 2014 Kokonaisvaltainen terveysliikunnan edistäminen Toteutunut. Route 33 henkilöstöliikunta hanke. Toteutunut. Uimahallin uuden kahvilayrittäjän aloittaminen ostopalveluna. Toteutunut. Julius tilavarusjärjestelmän käyttöönotto. Toteutunut. Liikuntapalveluiden liikuntaryhmät, liikuntaneuvonta, liikuntahankkeet (Route 33, Terveysliikunnalla hyvinvointia, Liikkuva ja aktiivinen koulu, liikuntapaikkojen kunnossapito. Uimahallin vetovoimatekijöiden lisääminen toiminnallisesti Harrasteliikunnan vakiinnuttaminen Sähköiset lomakkeet Toteutunut. Kuntosalilaitteiden uusinta, uimahallin ja kuntosalin kampanjat/teemapäivät. Uusien kuntosalilaitteiden ohjattu opastus. Ei toteutunut Toteutunut. Yhdistyksien avustuslomakkeet, Erityisuintikortti hakemus, liikuntatilojen vuoroanomukset 2015 Liikuntaryhmätoiminnan uudelleen organisointi 30

31 2016 Liikuntaryhmien ja tehtävänkuvien kehittäminen/organisointi: 2017 resurssien suuntaaminen terveys- ja erityisliikuntaan (uinninvalvoja ja 2 liikunnanohjaajaa) MONIPUOLINEN JA LAADUKAS LIIKUNTAPAIKKAVERKKO 2013 Liikuntapaikkasuunnitelma Liikuntapaikkojen hoitohierarkia Ei toteutunut Osittain toteutunut 31

32 Liikuntapalvelut-Tilapalvelut yhteistyön selkeyttäminen ja asiakasnäkökulman vahvistaminen Osittain toteutunut 2014 Urheilutalon peruskorjauksen tarvesuunnitelma Tekojään tarvesuunnitelma Keskustan lähiliikuntapaikan hankesuunnitelma Ei toteutunut. Ei toteutunut Ei toteutunut Artjärven lähiliikuntapaikka 2015 Urheilutalon tarveselvitys Vuorenmäen koulun liikuntapaikan suunnittelu 2016 Urheilutalon peruskorjaus/uuden urheilutalon rakentaminen Liikuntapalveluiden kehittämissuunnitelma Keskustan lähiliikuntapaikan rakentaminen Vuorenmäen koulun liikuntapaikan rakentaminen 2017 Urheilutalon peruskorjaus/uuden urheilutalon rakentaminen 32

33 SUJUVA ASIOINTI 2013 Avustusohje: laskennallisuuden, seuratoiminnan tuntimäärien ja ohjauksen laadun painottaminen jakoperusteissa Asiakaspalautejärjestelmien kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Artjärven liikuntapaikkojen hoito (eläköityminen) 2014 Kävijätilastoinnin kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toteutunut. Uudet avustusohjeet. Ei toteutunut Toteutunut. Julius- tilavarausjärjestelmä. Uudet liikuntapalveluiden kotisivut Toteutunut osittain. Täyttölupaa ei saatu, mutta on hoidettu liikuntapalveluiden omana työnä. Toteutunut: Kassa- ja kulunvalvontajärjestelmä Toteutunut. Julius- tilavarausjärjestelmän käyttöönotto. Uudet liikuntapalveluiden kotisivut Uimahallin järjestyssäännöt. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Liikuntajärjestöjen avustusmuodot sekä jakoperusteet Sivistysja vapaa-aikalautakunta /Kv Liikuntatilojen ja toimintojen hinnasto Sivistys- ja vapaaaikalautakunta Orimattilan liikuntatilojen käyttövuorojen jakoperiaatteet ja menettelytapaohjeet Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

34 2015 Julius- tilausvarausjärjestelmän vakiinnuttaminen Asiakaspalvelulähtöisyyden kehittäminen Sähköisten lomakkeiden kehittäminen YHTEISTYÖ 2013 Vapaa-aikajaoston työn käynnistäminen Toteutunut. Vapaa-aikajaosto kokoontuu vuodessa 2-4 kertaa vuodessa Yhteistyön vahvistaminen seurojen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Varhaiskasvatuksen/koulujen kanssa tehtävä yhteistyö Toteutunut osittain. Seurapalaverit, tapahtumat. Toteutunut. Koululaiskilpailut, Liikkuva koulu hanke, liikuntavastaavien yhteispalaverit, uinninopetus 34

35 2015 Seurapalaverit Seudullinen yhteistyö muiden kaupunkien liikuntapalveluiden kanssa Varhaiskasvatuksen/koulujen kanssa tehtävä yhteistyö ja hankkeet 2016 Seurapalaverit Seudullinen yhteistyö muiden kaupunkien liikuntapalveluiden kanssa Omaehtoisten liikuntamahdollisuuksien lisääminen yhteistyössä 3. sektorin kanssa Varhaiskasvatuksen/koulujen kanssa tehtävä yhteistyö ja hankkeet 2017 Seurapalaverit Seudullinen yhteistyö muiden kaupunkien liikuntapalveluiden kanssa Omaehtoisten liikuntamahdollisuuksien lisääminen yhteistyössä 3. sektorin kanssa Varhaiskasvatuksen/koulujen kanssa tehtävä yhteistyö ja hankkeet 35

36 NUORISOPALVELUT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN PERUSNUORISOTYÖN VAHVISTAMINEN 2013 Perusnuorisotyön vahvistaminen Ennaltaehkäisevän päihdetyömallin rakentaminen yhdessä koulujen kanssa: Korit -malli Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien rakentaminen Tapahtumatoiminnan kehittäminen 2014 Korit -mallin toteuttaminen Nuorten vaikuttamiskanavat täysimittaisesti käyttöön Kulttuurinen nuorisotyö: SoundX Tapahtumatoiminnan kehittäminen Selvitetään liikkuvan nuorisotyön laajentamista koko kaupungin alueelle Toteutunut. Talotyö, loma-ajantoiminnot, tapahtumat, teemapäivät. Ei toteutunut. Osittain toteutunut. Päätös nuorisovaltuuston perustamisesta Kv Toteutunut. MUST-tapahtuma, loma-aikojen toiminnot Aloitettiin toteuttaminen. Toteutunut. Nuorisovaltuuston käynnistyi tammikuussa Toteutui. Orimattilasta ei yhtään osallistujaa SoundX:ään Toteutunut. MUST-tapahtuma, loma-aikojen toiminnot, Päijät- Hämeen nuorisotilojen sählyturnaus. Toteutunut: Etsivän nuorisotyö työparitoimintana Tapahtumatoiminnan kehittäminen Nuorisopalveluiden kehittämissuunnitelman laatiminen Nuorisopalveluiden työntekijöiden tehtävänkuvat 36

37 2016 Yhteistyön vahvistaminen kirjasto- ja kulttuuritoimen kanssa

38 KOULUNUORISOTYÖN VAKIINNUTTAMINEN 2013 Koulunuorisotyön vakiinnuttaminen Toteutunut osittain Toteutunut osittain. Koulunuorisotyö aloitettu syksyllä Koulunuorisotyön yhteistyömalli koulujen kanssa tehty Koulunuorisotyön vakiinnuttaminen Koulunuorisotyöntekijä ohjaamaan nuorisovaltuustoa 2016 Koulunuorisotyön kehittäminen yhdessä koulujen ja etsivän nuorisotyön kanssa 2017 SYRJÄYTYMISEEN PUUTTUMINEN 38

39 2013 Yhteistyö sosiaali-, terveys-, työvoimapalvelujen ja koulujen kanssa Etsivä nuorisotyö Nuorisotakuu: Lahden seudun neljän kunnan kasvusopimukseen liittyvän hankeyhteistyön selvittäminen ja palveluketjun rakentaminen etsivän työn ja OTE -hankkeen kautta harjoitteluun, työmarkkinoille tai koulutukseen 2014 Etsivän nuorisotyön laajentaminen työparitoiminnaksi Nuorisotakuu: syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvän hankkeen käynnistäminen (alueellinen yhteistyö, OTE -hanke, etsivä nuorisotyö) Toteutunut Toteutunut. Etsivä nuorisotyön laajentaminen työparitoiminnaksi marraskuussa 2013 hankerahoituksella. Ei toteutunut Toteutunut. Etsivä nuorisotyön jatkuminen työparitoimintana hankerahoituksella. Toteutunut. Työpajatoiminnan hankeanomus Työpajatoiminnan aloittaminen Etsivän nuorisotyön vakiinnuttaminen työparitoiminnaksi 2016 Toisen etsivän nuorisotyöntekijän vakinaistaminen Työpajatoiminnan vakiinnuttaminen

40 VETOVOIMAISET NUORISOTILAT 2013 Nuorisotilojen sijainnin tarveselvitys Toteutunut osittain. Selvitys Nuorisotilojen mahdollisuudesta Pennalaan Jymylinnan nuorisotiloista siirtyminen Pappilantien tiloihin. Artjärven uudet nuorisotilat Uuden Nuorisotilan vakiinnuttaminen ja kehittäminen nuorten käytössä 2016 Pääkirjaston laajentaminen, tarveselvitys: yhteistyö nuoriso- ja kulttuuripal-veluiden kanssa, kaikkien ikäryhmien huomioiminen, tilat monipuoliseen käyttöön 2017 Pääkirjaston laajentaminen, hankesuunnitelma 40

Varhaiskasvatusjohtaja

Varhaiskasvatusjohtaja Varhaiskasvatus Tilivelvollinen Toiminta-ajatus Varhaiskasvatusjohtaja Järjestetään perheille tarpeita vastaavat ja laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut perhepäivähoidossa, päiväkodeissa ja erityispäivähoidossa.

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2015 2018

Palvelulinjaukset 2015 2018 Sivistystoimiala Perustehtävä Vastaa kasvatus-, koulutus- ja kulttuuripalveluiden sekä liikunta- ja nuorisopalveluiden kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Palvelujen nykytilan kuvaus Päivähoitopalveluista

Lisätiedot

Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama

Talousarvio. Talousarvio. jälkeen Toteuma % Poikkeama Sivistyslautakunta Sivistyspalveluiden tehtävänä on tukea ja kannustaa kuntalaisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia luomalla edellytyksiä tasokkaaseen koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja monipuoliseen

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma 2014

Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen palvelualue Käyttösuunnitelma 2014 Kasvun ja oppimisen lautakunta 18.12.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2013 8 (22) Kasvun ja oppimisen lautakunta 71 18.12.2013 71 Asianro 8685/02.02.00/2013

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 27.08.2014 Kokoustiedot Aika 27.08.2014 Keskiviikko klo 17:00-20:13 Paikka Kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Sivistysosasto

Talousarvio 2015 Sivistysosasto Talousarvio 2015 Sivistysosasto Laatumukuloita pelloilla ja pisteissä Sivistysosaston visio Sivistysosasto antaa hyvät lähtökohdat yksilön kasvuun ja itsensä kehittämiseen sekä valmiudet menestyä erilaisissa

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA

SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA 1 Sivistystoimen toimialan tuloskortit vuodelle 2011 Toimialan visio Sivistystoimen toimialaan kuuluvat toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä,

Lisätiedot

Strategiaseuranta 2015

Strategiaseuranta 2015 Strategiaseuranta 2015 Lautakunta/toimielintaso (taso 3) Tulostettu lautakunta/toimielinkäsittelyn taustamateriaaliksi Hyvinvointiohjelma 1. Myönteisiä ja kannustavia kasvu- ja kehittymiskokemuksia läpi

Lisätiedot

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014

SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 31.12.2014 SIVISTYSOSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Seurantaraportti 1. Toiminta-ajatus tulosalueittain 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020

MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020 MÄNTSÄLÄN KUNNAN SIVISTYSPALVELUDEN YHTEISTOIMINTASUUNNITEMA 2015-2020 Mäntsälän kunta/ Taija Lehtinen SISÄLLYS Sisällys... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmatyöskentely... 4 3 Yksiköiden tilanne ja tulevaisuuden

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 12/2012 LISÄTIETOLIITE. Strategiakortit Talousarvion yksikkökohtainen toteumavertailu

TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 12/2012 LISÄTIETOLIITE. Strategiakortit Talousarvion yksikkökohtainen toteumavertailu TAMPEREEN TOIMINNAN JA TALOUDEN KATSAUS 12/2012 LISÄTIETOLIITE Strategiakortit Talousarvion yksikkökohtainen toteumavertailu STRATEGIAKORTIT Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2012 talousarviossa 57 suoraan

Lisätiedot

Palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Sivistystyöryhmä

Palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen. Sivistystyöryhmä Palveluiden järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Sivistystyöryhmä Sisältö 1. Johdanto 3 2. Nykytilan kuvaus 3 3. Palvelutavoitteet uudessa kunnassa 4 3.1. Visio 4 3.2. Perustehtävä 4 3.3. Toimintaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju

SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju SOSIAALI- TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Harju Vuonna 2009 aloitettiin yhteistyö perusterveydenhuollon ja kehitysvammahuollon palveluiden järjestämisestä isäntäkuntamallilla

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Talousarvio 2015 ja. Kunnanvaltuusto 15.12.2014

S I M O N K U N T A. Talousarvio 2015 ja. Kunnanvaltuusto 15.12.2014 1 S I M O N K U N T A Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 SIMON KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 2 TOIMINTA-AJATUS Simon kunnan toiminta-

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 2/2010 1.1. 31.8.2010

OSAVUOSIKATSAUS 2/2010 1.1. 31.8.2010 OSAVUOSIKATSAUS 2/2010 1.1. 31.8.2010 Kaupunginhallitus 11.10.2010 469 Kaupunginvaltuusto 25.10.2010 74 TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1.-31.8.2010 tot % ta 1.1.-31.8.2009 TP 2009 tot % tp Tehtäväalue TA 2010

Lisätiedot

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS

VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Kuopion kaupunki, hyvinvoinnin edistämisen palvelualue VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖS Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 24.2.2015 Kuopion kaupunki Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Sisällysluettelo Toiminnallisten

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS JA VALMISTELUPROSESSI... 1 1.1. HAMINAN KAUPUNGIN VISIO JA ARVOT... 2 1.2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3. Kiimingin kunta. Hyvinvointilautakunta. Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010

Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3. Kiimingin kunta. Hyvinvointilautakunta. Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 Kiimingin kunta Hyvinvointilautakunta Hyv.ltk. 22.2.2011 17 Liite 3 Toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2010 1. Yleistä 1.1.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta Mikkeli Kokouskutsu 1 (14) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 20.08.2015 Aika 26.08.2015, klo 17:00 Paikka Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8 HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1.11.2010 / kunnanhallitus 1. JOHDANTO...3 1.1. Suunnitelman tarkoitus...3 1.2. Suunnittelutyö...4 1.3. Suunnitelman lähtökohdat...5 1.4.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta tekevät vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Hankkeen tavoitteena on mm. tehdä selvitys

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot