SIVISTYSTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIVISTYSTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2017 KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN"

Transkriptio

1 SIVISTYSTOIMEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN ja toteuma Sisällys SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN YHTEISIÄ LINJAUKSIA... 2 HALLINTOPALVELUT... 6 OPETUSPALVELUT VARHAISKASVATUSPALVELUT KULTTUURIPALVELUT KIRJASTOPALVELUT LIIKUNTAPALVELUT NUORISOPALVELUT

2 SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN YHTEISIÄ LINJAUKSIA KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN MOTIVOITUNUT HENKILÖSTÖ 2013 Henkilöstösuunnitelma Toteutui osittain Henkilöstön hyvinvointisuunnitelma valmis Työskentely aloitettiin ja opetuspalveluissa tehtiin Orimattilan yhteiskoulussa koulukohtainen työhyvinvointimalli ja kokeiltiin sitä. Opetuspalveluissa tehtiin työhyvinvointikartoitus. Opetuspalveluiden malleista keskusteltiin palvelukeskuksen johtoryhmässä ja sovittiin, että niiden pohjalta jatketaan koko palvelukeskusta koskevan hyvinvointisuunnitelman valmistelua Henkilöstön hyvinvointisuunnitelman tekeminen 2016 Hyvinvointisuunnitelman toteutus 2017 Hyvinvointisuunnitelman toteutus 2

3 TIEDOTTAMINEN 2013 Viestintäsuunnitelman valmistelu tulosalueiden kanssa Hyväksyttiin palvelukeskuksen viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma valmis Toteutunut Viestintäsuunnitelman toteutus Henkilöstöresurssi: viestintäsihteeri (tehtävämuutos) Lautakunnan henkilöstöresurssiesitys kaupunginhallitukselle keväällä Yhteisten tiedotuskanavien käytön koulutus ja tehokas käyttö 2017 Yhteisten tiedotuskanavien käytön koulutus ja tehokas käyttö 3

4 LAATUTYÖ 2013 Laatutyömallin valmistelu koko sivistyspalvelukeskukselle Aloitettu 2014 Laatutyömallien kehittäminen Keskustelut palvelukeskuksen tulosalueiden kanssa ja yhteistä suunnittelua laatutyöstä. Tehtiin opetuspalveluiden laatuarviointi keväällä Laatutyömalli valmis Työ kesken. Jätettiin seudullinen rahoitushakemus jätetty laatutyömallin kehittämiseen varhaiskasvatuksessa Laatutyömallien kehittäminen 2017 Laatutyömallien kehittäminen 4

5 TIETOTEKNIIKKA 2013 Tietotekniikkasuunnitelma Sivistyspalvelukeskuksen tietotekniikkasuunnitelma hyväksyttiin Käyttöönotto Tietoliikenneverkko: liikennöintivarmuuden ja nopeuden nostaminen 2015 Käyttöönotto ja henkilöstöresurssi: tietotekniikkatukihenkilö sivistyspalveluihin (ATK-osasto) Toteutettiin Erkko-lukion sähkö- ja tietoliikenneverkon uusiminen ja valmiuksien rakentaminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Tietoliikenneyhteyden nopeutta nostettiin lukiossa ja yhteiskoulussa. Yhteiskoulun ja lukion langaton verkko uusittiin. Pennalan, Virenojan, Myllylän, Jokivarren ja Tönnön tietoliikenneliittymän uusiminen ja nopeuden nosto Kyläkoulujen tietoliikenneyhteyksien parantaminen 2017 Kyläkoulujen tietoliikenne yhteyksien parantaminen 5

6 HALLINTOPALVELUT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN HALLINNON SUUNNITELMALLISUUS, JOUSTAVUUS JA PALVELUTUOTANNON TUKEMINEN 2013 Kehittämissuunnitelman laadinta Koulujen laskujen tarkastus ja tiliöinti Kaupunginvaltuusto hyväksyi sivistystoimen kehittämissuunnitelman kokouksessaan Laskujen tarkastus ja tiliöinti siirtyivät pieniltä kouluilta sivistyspalvelukeskukseen Henkilöstöasioiden kouluttaminen Laadittiin Orimattilan kaupungin opas työntekijöille

7 HALLINNON KUNTALAISLÄHEISYYS 2013 Päätöksenteon perusteluiden korostaminen Päätöksenteossa on nojauduttu Orimattilan kaupunkistrategia 2020 ja Sivistystoimen kehittämissuunnitelman tavoitteisiin mistä ovat esimerkkinä sivistystoimen palveluverkossa 2014 toteutetut muutokset Kotisivujen kehittäminen ja tiedotuksen lisääminen Sivistystoimenjohtaja sekä tulosaluejohtajat ovat osallistuneet moniin keskustelutilaisuuksiin palveluverkon kehittämisestä. Facebook otettiin käyttöön tiedotuskanava. Tuotettiin uutta tiedotusmateriaalia asiakkaille ja niitä julkaistiin kaupungin kotisivuilla (mm. Kouluun ilmoittautumisopas, Koululaisten iltapäivätoiminnan esite) Tiedotuksen lisääminen Kouluille ja päivähoitoyksiköissä on otettu käyttöön Pedanet oppimisalusta, joka toimii myös yksiköiden kotisivupohjana. Oppimisalustan ja kotisivujen käyttöönotto tapahtuu toimintavuoden alussa syksyllä Koulujen Wilma viestinnän ohje tulee lautakuntaan hyväksyttäväksi

8 HALLINNON TARKOITUKSENMUKAISET TOIMINTATAVAT 2013 Työtehtävien järjestely Laskujen tarkastus ja tiliöinti siirtyi pieniltä kouluilta sivistyspalvelukeskuksen toimistosihteereille Prosessien kuvaaminen ja kehittäminen Kouluun ilmoittautuminen toteutettiin sähköisenä. Iltapäivätoiminnan haketumista ja toiminnan periaatteita selkeytettiin Prosessien kehittäminen

9 HALLINNON RIITTÄVÄ, OSAAVA JA HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ 2013 Toimistosihteerien yhteistyön lisääminen Yhteistyö on lisääntynyt oppilasasioissa ja henkilöstöasioissa. Koulutussuunnitelma 2014 Työnohjausta Koulutusta Henkilöstölle järjestettiin sisäistä tietotekniikkakoulutusta ja psykologeille säännöllistä työnohjausta Eläketoimien täyttäminen Toimenkuvien tarkistus Lukion toimistosihteerin viralle ei saatu kaupunginhallituksen täyttölupaa, mutta virka voitiin kuitenkin täyttää yt-menettelyssä vapaaehtoisuuden pohjalta

10 OPETUSPALVELUT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN KASVUN JA OPPIMISEN TUKEMINEN 2013 Esikouluryhmässä 1 aikuinen/10 lasta Alkuopetusryhmän tavoitekoko 20 Perusopetusryhmän tavoite max. 25 Nuorisotoimen kanssa tehtävän yhteistyön malli Koulunuorisotyöntekijä aloittaa Laaditaan yhteistyömalli lastensuojeluyksiköiden kanssa toimimiseksi Sijoituslasten opetuksen selkiinnyttäminen Etappiryhmät aloittavat Joustavan po:n aloittaminen (opetussuunnitelman muutos) 3-portaisen tuen suunnitelma valmis Oppilaaksioton periaatteet ja kriteerit Uudet oppilaaksiottoperiaatteet hyväksyttiin Määriteltiin tavoitellut ryhmäkoot ja oppilaaksiottoalue sekä lähikoulualueet. Koulunuorisotyöntekijä aloitti työskentelyn. Aloitettiin 3-portaisen tuen suunnitelman toteutus: Toteutettiin sijoituslasten opetuksen siirtäminen suoraan osaksi opetuspalveluja ja etappiryhmät aloittivat syksyllä Joustavan perusopetuksen opetussuunnitelma hyväksyttiin Yhteistyömalli lastensuojeluyksiköiden kanssa ei toteutunut. 10

11 2014 Peruskoulun uuden OPS:n valmistelu Kunta yhtenä koulupiirinä, hallintosäännön muutos Laaditaan yhteistyömalli sairaalaopetukseen 3-portainen tuki ajetaan koulujen arkeen: resurssien uudelleen kohdentaminen Selvitetään aamu- ja iltapäivätoiminnan ottaminen koulujen toiminnaksi Sähköinen esiopetukseen ja kouluun hakeutuminen Lukion OPS:n valmistelu Ylioppilastutkinnon uudistukseen valmistautuminen Peruskoulun opetussuunnitelman valmistelu aloitettiin ja sivistystoimenjohtaja nimesi opetuspäällikön vetämään OPS-työtä yhdessä opetuspalveluiden OPS-ohjausryhmän kanssa. OPStyöskentely käynnistyi syksyllä. Uusi oppilashuollon opetussuunnitelma hyväksyttiin Sairaalaopetuksen yhteistyömalli ei toteutunut. Opetuspäällikön kautta avustajaresurssin uudelleen suuntaaminen kouluille ja erityisen tuen oppilaiden sijoittumisen ohjaamisen tehostaminen sekä erityisen tuen päätösten systemaattinen tarkastaminen ja päätösten teon systematisointi. Esi-opetukseen ja koulujen ensimmäisille luokille pystyi hakemaan sähköisesti. Lukion valtakunnallinen tuntijako hyväksyttiin ja kommentoitiin lukion OPS-työn aloitusta Opetushallitukselle. Rakennettiin sähköiseen ylioppilastutkintoon liittyvät tekniset ratkaisut Erkko-lukioon. Otettiin käyttöön koulunuorisotyön yhteistyömalli nuorisopalveluiden kanssa. Opetuspäällikön antoi ohjeen sijoituslasten tiedonvaihdosta Peruskoulun uuden OPS:n valmistelu Lukion OPS:n valmistelu Ylioppilastutkinnon uudistukseen valmistautuminen Peruskoulun OPS-työtä tehtiin yhdessä seudullisesti ja seudullisen aikataulun mukaisesti. Aineryhmätyöskentely oli kevään 2015 painopistealueena ja osallistuttiin seudullisen aineryhmätyöskentelyyn. Lukion OPS-työ käynnistettiin Erkko-lukiossa valtakunnallisten lukio-opetuksen opetussuunnitelmaperuste-ehdotuksen kommentoinnilla huhti-toukokuussa

12 Erkko-lukiossa aloitettiin harjoittelemaan sähköisiä kokeita ja testattiin ylioppilaskirjoituksissa käytettävää koeympäristöä Peruskoulun uuden OPS:n hyväksyminen ja käyttöönotto luokilla 1-6 ja opetussuunnitelman yleisten osien hyväksyminen Perusasteen opettajien koulutus uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon Perusasteen oppimateriaalin uusiminen uuden opetussuunnitelman mukaiseksi Lukion OPS:n hyväksyminen Uudistettu ylioppilastutkinto 2017 Peruskoulun uuden OPS:n hyväksyminen ja käyttöönotto luokilla 7-9 Perusasteen opettajien koulutus uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon Perusasteen oppimateriaalin uusiminen uuden opetussuunnitelman mukaiseksi Lukion opettajien koulutus uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon 12

13 SISÄINEN JA ULKOINEN YHTEISTYÖ Yhteistyötahojen kartoitus ja suunnitelma Peruskoulun opetussuunnitelmatyöhön on otettu mukaan oppilashuollon henkilöstöä ja sidosryhmiä (esim. yrittäjät) sekä huoltajat Nivelvaiheyhteistyön tarkastelu 2016 Perusasteen sisäisen ja ulkoisen yhteistyön vahvistaminen - oppilashuollon ohjausryhmä - yhteistyömallien liittäminen osaksi opetussuunnitelmaa (nivelvaiheet esim. esiopetus/perusopetus, koulunuorisotyö jne.) Lukiokoulutuksen yhteistyön vahvistaminen seudullisesti 13

14 2017 VARHAISKASVATUSPALVELUT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN PÄIVÄHOITOTARJONNAN KEHITTÄMINEN KYSYNTÄÄ VASTAAVAKSI 2013 Päiväkotipaikkojen lisäys, Myllylä 21 Perhepäivähoidon suunnitelma ja kehittäminen Perhepäivähoitajien rekrytointi Avoimen varhaiskasvatuksen kehittäminen 2014 Virenojan koululle esiopetusryhmä Vuorohoidon suunnitelman päivittäminen Perhepäivähoidon koulutus ja laatutyö Perhepäivähoitajien rekrytointi 14 Myllylän päiväkodin laajennus toteutui ja otettiin 21 lisäpaikkaa käyttöön. Perhepäivähoidon suunnitelma työstettiin, perhepäivähoitajia rekrytoitiin eläkkeelle siirtyneiden tilalle. Avoimen toiminnan suunnitelma päivitettiin ja asiakastyytyväsyys vastauksia hyödyntäen pyrittiin vastaamaan kysyntään. Esiopetusryhmä Virenojan koululle 8/14. Vuorohoidon linjaukset päivitettiin 2/-14 Perhepäivähoitajille suunnitellut lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvät koulutukset toteutettiin ja hoitajien työsuhde etuja parannettiin(oman sairaan lapsen palkallinen vapaa).

15 Henkilöstön uudelleen organisointi, aloitetaan (hallinto) avoin toiminta, 1 hoitajan lisäys Yksityisen päivähoidon tuen kuntalisän tason arviointi (vertailu Päijät-Häme) kh Perhepäivähoitajien perehdyttäminen uuteen Effica-päivähoitoohjelmistoon aloitettiin. Effica- päivähoito-ohjelma käyttöön koko varhaiskasvatuksen alueella 8/ uutta perhepäivähoitajaa aloitti eläkkeelle siirtyneiden tilalla. Nimettiin kehittämistyöryhmä -> Peltolan varhaiskasvatusaluemallin myötä aloitettiin hallinnon henkilöstön uudelleen organisointityö. Yksityisen tuen arviointi (vrt. Päijät-Häme). Vastaus tuen korottamiseksi kuntalaisaloitteeseen lautakunnassa 6/-14, mutta korotus ei toteutunut Päiväkotipaikkojen lisäys, 63 paikkaa Peltola (6 opettajaa ja 3 hoitajaa) Perhepäivähoitajien rekrytointi Vekkulan tilaratkaisut Varhaiskasvatuksen hallinnonuudistaminen (perhepäivähoidon ohjaus) Avoimen toiminnan edelleen kehittäminen moniammatillisessa yhteistyössä Peltolan laajennus edennyt aikataulussaan ja paikkalisäys toteutuu. Henkilöstörekrytointi aloitettiin 4/ uutta perhepäivähoitajaa aloitti vuoden alkupuolella. Vekkula jatkaa samoissa tiloissa. Hallinnon uudistus edennyt suunnitellusti; kahden päivähoidon ohjaajan, päiväkodin johtajan ja varajohtajan tehtävät järjestetään uudella tavalla->jaettu johtajuus- malli. Aloitettiin säännölliset yhteispalaverikäytännöt (varhaiskasvatusneuvola-lastensuojelu ja kolmas sektori) lapsiperheiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittämiseksi. Alkuvuodesta järjestettiin lauantaitapahtuma perheille. 15

16 2016 Päiväkotipaikkojen lisäys, 42/42 paikkaa Virenoja/Järvikunta, (8 opettajaa ja 4 hoitajaa) Yksityisen palvelutuotannon kehittäminen -> yksityisen hoidon tuen kuntalisän korottaminen. Perhepäivähoitajien rekrytointi Pyritään säilyttämään perhepäivähoitotarjonta Vekkulan suunnitelma Avoin varhaiskasvatus ja osapäivähoitosuunnitelma 2017 Varhaiskasvatuksen aluemalli- suunnitelmatyön jatkaminen. 16

17 KASVUN JA OPPIMISEN TUKEMINEN, VARHAINEN TUKEMINEN JA SYRJÄYTYMISEN EHKÄISEMINEN 2013 Esiopetuksen kolmiportainen tuki Pienten (alle 5v.) lasten erityisen tuen suunnitelma OPS työ Kolmiportaisen tuen mallin kouluttautuminen asteittain käynnistettiin. Lasten kuntoutustyöryhmässä tehtiin yhteistä tarvekartoitusta koskien pienten lasten tuen tarpeita. Esiops- työryhmä nimettiin ja aloitti toimintansa 9/ Erityisen tuen (alle 5 v.) suunnitelma käytäntöön Erityistyöntekijät/organisointi OPS -työ Erityisen tuen suunnitelma ei toteutunut, kehittämisyhteistyö ko.saralla jatkui säännöllisenä. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja aloitti 8/-14 työnsä. Varhaiskasvatuksen erityistyöntekijöiden liittyminen koulun ja lastensuojelun yhteistyöryhmiin. OPS- työryhmä jatkoi työtään toukokuuhun -15 saakka OPS:t käytäntöön 3-portaisen tuen malli koko varhaiskasvatuksen alueella Henkilöstösuunnitelman päivittäminen lain velvoitteen mukaiseksi (henkilöstöresurssi) OPS- työssä edetään valtakunnallisten esiops- aikataulun mukaan, siten että ESIOPS on valmis 8/ portaisen tuen malli jalkautumassa koko esiopetusalueelle. Henkilöstösuunnittelu jatkuu aluemallinkehittämistyön ohessa Alle esiopetusikäisten lasten 3-portaisen tuen suunnitelman laatiminen. Terveys -lasten liikunnan ja ravinnon merkitys, suunnitelman toteuttaminen. Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa, suunnitelma ESIOPS:n laadinnan yhteydessä. 17

18 2017 Mediakasvatustyön jalkauttaminen. Monikulttuurisuus varhaiskasvatuksessa, suunnitelma. YHTEISTYÖ 2013 Painopisteenä: lastenkulttuuri Moniammatillinen / poikkihallinnollinen yhteistyö Yhteistyö / yksityisen päivähoitopalveluiden kanssa Yhteistyö lasten kulttuuriin Efekti. Yhteiset suunnittelupalaverit toteutettiin. Yksityisiä päivähoitopalveluja markkinoitiin kunnallisen toiminnan yhteydessä Lastenkulttuuri painopistealueena jatkuu Neuvola-päivähoito yhteistyön kehittäminen Lastensuojelu-varhaiskasvatus yhteistyön kehittäminen Päivähoitolapset osallistuivat lasten kulttuuritarjontaan. Työstettiin neuvola-päivähoitoyhteistyön suunnittelua. Suunnitelmallinen yhteistyö: yhteisiä koulutuksia, yhteiset asiakasperheet -> aloituspalaverikäytännön jalkauttaminen Nivelvaiheyhteistyön tarkastelu esi- ja alkuopetuksessa Nivelvaihe yhteistyötä edelleen kehitettiin suunnitelmalliseksi kokonaisuudeksi lapsen siirtyessä esiopetuksesta alkuopetukseen /eritysopetukseen. 18

19 2016 Avoin varhaiskasvatus-perhetyö- kolmassektori: nivelvaiheyhteistyö -> perheitä ennalta tukeva varhaiskasvatus yhteistyössä. Suunnitelman luontia, toteuttamista yhdessä arjessa. Lasten terveys ja liikunta yhteistyö eri tahojen kanssa (mm. ruokahuolto, neuvola, kolmas sektori). Seudullinen yhteistyö esim. esiopetukseen liittyvissä käytännöissä Perheitä tukevan avoimen varhaiskasvatuksen jalkauttaminen eri varhaiskasvatusalueille (päiväkodeissa tapahtuvaa toimintaa). KULTTUURIPALVELUT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN KULTTUURIPALVELUT LISÄÄVÄT HYVINVOINTIA JA YHTEISÖLLISYYTTÄ SEKÄ TUKEVAT ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA 2013 Elävää kuvaa etsimässä kiertävä elokuvateatteri -hanke 05/2013 asti 2014 Kiertävää elokuvateatteri-toimintaa jatketaan uusia yhteistyökumppaneita Wellamo-opiston markkinoinnin tehostaminen ja palvelujen ulottaminen koko kaupungin alueelle Elävää kuvaa etsimässä -hanke toteutui hyvin. Näytöksiä hankkeen aikana oli yhteensä 8 ja katsojia 427. Tavoitteeksi asetettu 45 katsojaa/esitys ylittyi. Hanke synnytti uusia kontakteja kulttuuritoimen ja kolmannen sektorin välille. Hankerahoituksella hankittiin kulttuuritoimelle siirrettävä elokuvien esityskalusto. Elokuvanäytöksiä on hankkeen jälkeen ollut muutamia. Elokuvien lisenssimaksut sekä mainoskulut ovat olleet esteenä laajempaan toimintaan, koska elokuvatoiminnalle ei ole varattu kulttuuritoimen budjetissa rahaa. 19

20 Wellamo-opisto markkinoi pääasiassa itse omaa toimintaansa ja opiston kurssien markkinointi on selkeästi tehostunut. Kursseja on järjestetty myös kylissä Museoiden vaihtuvien näyttelyiden määräksi vakiintunut yht. vähintään 4/vuosi 2016 Yleisötyön lisääminen taide- ja kotiseutumuseoilla: lapset ja nuoret, jalkautuminen päiväkodeille ja kouluille 2017 Yleisötyön lisääminen taide- ja kotiseutumuseoilla: lapset ja nuoret, jalkautuminen päiväkodeille ja kouluille KAIKKIEN TAVOITETTAVISSA OLEVAT KULTTUURIPALVELUT 2013 Lasten ja nuorten kulttuuripalveluita kehitetään lähtemällä mukaan seudulliseen EFEKTI-lastenkulttuuriverkostoon 2014 EFEKTI Taidemuseolla vähintään yksi lapsille / nuorille suunnattu näyttely / vuosi Orimattila liittyi Efekti-lastenkulttuuriverkostoon. Vuonna 2013 kulttuurivierailuja Orimattilan kouluilla ja päiväkodeilla oli yhteensä 12 ja niihin osallistui 1563 lasta ja nuorta. Verkoston toiminta on saanut kouluilta ja päiväkodeilta erinomaista palautetta. Efekti lastenkulttuurikeskus sai OKM:ltä rahoitusta toimintaansa , mikä käytettiin suoraan kulttuuritarjonnan lisäämiseen kouluille ja päiväkodeille. 20

21 Taidemuseon budjetti ei vuonna 2014 mahdollistanut lapsille/nuorille suunnatun näyttelyn järjestämistä EFEKTI 2016 EFEKTI 2017 EFEKTI Kulttuurikasvatusohjelman sisällyttäminen koulujen opetussuunnitelmiin. Ohjelman toteuttaminen yhteistyössä Efektilastenkulttuurikeskuksen kanssa. Kulttuurikasvatusohjelman toteuttaminen Pääkirjaston laajentaminen, tarveselvitys: yhteistyö nuoriso- ja kulttuuripalveluiden kanssa, kaikkien ikäryhmien huomioiminen, tilat monipuoliseen käyttöön Kulttuurikasvatusohjelman toteuttaminen Pääkirjaston laajentaminen, hankesuunnittelu KULTTUURIPALVELUT VAHVISTAVAT KAUPUNKILAISTEN IDENTITEETTIÄ JA SÄILYTTÄVÄT KAUPUNGIN OMALEIMAISEN KULTTUURIPERIMÄN 21

22 2013 Museoiden kokoelmien sähköinen luettelointi WebMusketti - tietokantaan jatkuu 2014 Kotiseutuarkiston järjestyksen ylläpitotyöt Kaupungin kulttuuritoimijoiden yhteisen toimijalistan kartoitus Vuonna 2013 saatiin museovirastolta avustusta kotiseutumuseon kokoelmien sähköiseen luettelointiin WebMusketti -kokoelmatietokantaan, joka käytettiin työntekijän palkkaamiseen 2 kk ajaksi. Luetteloitua saatiin 212 esinettä. Kotiseutuarkistoa ei järjestetty, koska työntekijän palkkaukseen ei ollut määrärahoja eikä kulttuuritoimenjohtajan työaika riittänyt järjestelytöihin. Kulttuuritoimijoista ei ole tehty erillistä listausta. Orimattilan kaupungin kotisivuilta löytyy tietoa eri kulttuuritoimijoista Kulttuuri -sivustolta. Yhdistysluettelo päivitetään vuosittain Kaupungin kulttuuritoimijoiden esille tuominen Vanhojen Orimattila-aiheisten filmien elokuvailtoja järjestetään yhteistyössä Orimattila-Seura ry:n kanssa. UKK-aiheisia elokuvailtoja järjestetään yhteistyössä UKK-arkiston kanssa. Orimattilan 150v. juhlavuoden tapahtumia järjestetään yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa 2016 Taidemuseon kokoelmat luetteloitu sähköisesti WebMuskettitietokantaan 2017 Kotiseutumuseon kokoelmien sähköinen luettelointityö jatkuu 22

23 KULTTUURIPALVELUIDEN TUNNETTAVUUDEN LISÄÄMINEN 2013 Museoiden palvelutarjonnan kehittäminen: taidemuseon museokaupan ja www-sivujen uudistaminen Markkinointiyhteistyö kaupungin hallinnon kanssa 2014 Vakinaistetaan vuosittainen tapahtuma-/perinnepäivä kotiseutumuseolle Museokauppaan hankittu muutamia uusia tuotteita, mutta laajempaan uudistukseen ei ole ollut määrärahoja. Www-sivuja ei ole uusittu. Taidemuseolle on avattu oma Facebook-sivusto. Orimattilan taidemuseota on markkinoitu kaupungin hallinnon kanssa yhteistyönä teettämällä Megamyyntiareenalle mainostaulut. Perinnepäivään ei ole ollut määrärahoja kotiseutumuseon budjetissa. Orimattila-Seura ry on pitänyt museolla perinteisen Orimattila-Päivän sekä vanhojen esineiden esittelyillan Kahvilatoiminnan aloittaminen taidemuseolla Seinätön museo -mobiiliopasteen hyödyntäminen Maanlaajuinen Museokortti käyttöön taidemuseolle 2016 Seinätön museo -mobiiliopasteen hyödyntäminen Museokortin hyödyntäminen taidemuseon markkinoinnissa 2017 Taidemuseon kävijämääräksi vakiintunut vähintään kävijää vuodessa Seinätön museo -mobiiliopasteen hyödyntäminen 23

24 KIRJASTOPALVELUT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN KIRJASTON PALVELUKULTTUURIN VAHVISTAMINEN 2013 Ajanmukainen kokoelma ja laadukas palvelu Satutuokiot, vinkkaus Toteutuneet muilta kuin vinkkauksen osalta. Vinkkaukseen ei ole ollut resursseja. Kotikirjastopalvelu 2014 kuten 2013 Satutuokiot lopetettu ja palvelun saatavuus heikentynyt supistettujen aukioloaikojen vuoksi kuten 2013 Kotikirjastopalvelu toimii Yhteistyön vahvistaminen nuoriso- ja kulttuuritoimen kanssa Olemassa olevan resurssin muuntaminen: kirjastonhoitaja lasten ja nuorten palveluille 24

25 omatoimikirjaston kehittäminen, tarveselvitys ja hankesuunnitelma 2017 KIRJASTON TOIMIPISTEET, KIRJASTOAUTO Palvelut keskittyvät pääkirjastoon ja kirjastoautoon Toteutunut Artjärven kirjaston lakkauttamisen myötä Uusi kirjastoauto Kattava reittisuunnittelu koko Orimattila huomioiden 25

26 2016 Palveluiden kattavuuden selvittäminen 2017 KIRJASTON TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN 2013 Uusi lainauspiste Toteutunut Pääkirjaston laajentamistarve Kirjasto palvelujen ajanmukaistaminen ja houkuttelevuus Toteutunut palvelujen ajanmukaistamisen osalta: hankittu kirjastoon digitointilaitteet sekä tablettitietokoneita

27 2016 Pääkirjaston laajentaminen, tarveselvitys: yhteistyö nuoriso- ja kulttuuripalveluiden kanssa, kaikkien ikäryhmien huomioiminen, tilat monipuoliseen käyttöön 2017 Pääkirjaston laajentaminen, hankesuunnittelu PAIKALLINEN JA ALUEELLINEN YHTEISTYÖ 2013 Yhteistyö kaupungin toimijoiden sekä kolmannen sektorin kanssa Yhteisiä projekteja koulun ja kulttuuritoimen kanssa Seudullinen kirjastoyhteistyö alkaa Seudullinen verkkokirjastotoiminta käynnistyi. 27

28 2015 Seudullisen kirjastoyhteistyön vahvistaminen 2016 Seudullisen kirjastoyhteistyön vahvistaminen 2017 HENKILÖKUNNAN HYVINVOINTI 2013 Uusi lainauspiste Työnohjaus Työkyky- ja koulutuspäivät Lainauspiste on uusittu. Työtehtävät ja toimenkuvat päivitetty. Järjestetty kaksi tyky-päivää. 28

29 2014 Työkyky- ja koulutuspäivät Järjestetty kaksi tyky-päivää Eläketoimien täyttäminen ammattitaitoisella työvoimalla Työkyky- ja koulutuspäivät 2016 Eläketoimien täyttäminen ammattitaitoisella työvoimalla Työkyky- ja koulutuspäivät 2017 Työkyky- ja koulutuspäivät LIIKUNTAPALVELUT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN TERVEYSLIIKUNTAPALVELUJEN VAKIINNUTTAMINEN 29

30 2013 Uimahallin vetovoimatekijöiden lisääminen toiminnallisesti Liikuntaneuvontatoiminnan vakiinnuttaminen Toteutunut. Ostopalveluna Päijät-Hämeen Liikunnan kautta. Harrasteliikunnan kehittäminen yhteistyössä koulujen ja liikuntaseurojen kanssa Kaupungin henkilöstöliikuntamallin rakentaminen Asiakaspalvelun parantaminen Asioinnin parantaminen 2014 Kokonaisvaltainen terveysliikunnan edistäminen Toteutunut. Route 33 henkilöstöliikunta hanke. Toteutunut. Uimahallin uuden kahvilayrittäjän aloittaminen ostopalveluna. Toteutunut. Julius tilavarusjärjestelmän käyttöönotto. Toteutunut. Liikuntapalveluiden liikuntaryhmät, liikuntaneuvonta, liikuntahankkeet (Route 33, Terveysliikunnalla hyvinvointia, Liikkuva ja aktiivinen koulu, liikuntapaikkojen kunnossapito. Uimahallin vetovoimatekijöiden lisääminen toiminnallisesti Harrasteliikunnan vakiinnuttaminen Sähköiset lomakkeet Toteutunut. Kuntosalilaitteiden uusinta, uimahallin ja kuntosalin kampanjat/teemapäivät. Uusien kuntosalilaitteiden ohjattu opastus. Ei toteutunut Toteutunut. Yhdistyksien avustuslomakkeet, Erityisuintikortti hakemus, liikuntatilojen vuoroanomukset 2015 Liikuntaryhmätoiminnan uudelleen organisointi 30

31 2016 Liikuntaryhmien ja tehtävänkuvien kehittäminen/organisointi: 2017 resurssien suuntaaminen terveys- ja erityisliikuntaan (uinninvalvoja ja 2 liikunnanohjaajaa) MONIPUOLINEN JA LAADUKAS LIIKUNTAPAIKKAVERKKO 2013 Liikuntapaikkasuunnitelma Liikuntapaikkojen hoitohierarkia Ei toteutunut Osittain toteutunut 31

32 Liikuntapalvelut-Tilapalvelut yhteistyön selkeyttäminen ja asiakasnäkökulman vahvistaminen Osittain toteutunut 2014 Urheilutalon peruskorjauksen tarvesuunnitelma Tekojään tarvesuunnitelma Keskustan lähiliikuntapaikan hankesuunnitelma Ei toteutunut. Ei toteutunut Ei toteutunut Artjärven lähiliikuntapaikka 2015 Urheilutalon tarveselvitys Vuorenmäen koulun liikuntapaikan suunnittelu 2016 Urheilutalon peruskorjaus/uuden urheilutalon rakentaminen Liikuntapalveluiden kehittämissuunnitelma Keskustan lähiliikuntapaikan rakentaminen Vuorenmäen koulun liikuntapaikan rakentaminen 2017 Urheilutalon peruskorjaus/uuden urheilutalon rakentaminen 32

33 SUJUVA ASIOINTI 2013 Avustusohje: laskennallisuuden, seuratoiminnan tuntimäärien ja ohjauksen laadun painottaminen jakoperusteissa Asiakaspalautejärjestelmien kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Artjärven liikuntapaikkojen hoito (eläköityminen) 2014 Kävijätilastoinnin kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toteutunut. Uudet avustusohjeet. Ei toteutunut Toteutunut. Julius- tilavarausjärjestelmä. Uudet liikuntapalveluiden kotisivut Toteutunut osittain. Täyttölupaa ei saatu, mutta on hoidettu liikuntapalveluiden omana työnä. Toteutunut: Kassa- ja kulunvalvontajärjestelmä Toteutunut. Julius- tilavarausjärjestelmän käyttöönotto. Uudet liikuntapalveluiden kotisivut Uimahallin järjestyssäännöt. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Liikuntajärjestöjen avustusmuodot sekä jakoperusteet Sivistysja vapaa-aikalautakunta /Kv Liikuntatilojen ja toimintojen hinnasto Sivistys- ja vapaaaikalautakunta Orimattilan liikuntatilojen käyttövuorojen jakoperiaatteet ja menettelytapaohjeet Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

34 2015 Julius- tilausvarausjärjestelmän vakiinnuttaminen Asiakaspalvelulähtöisyyden kehittäminen Sähköisten lomakkeiden kehittäminen YHTEISTYÖ 2013 Vapaa-aikajaoston työn käynnistäminen Toteutunut. Vapaa-aikajaosto kokoontuu vuodessa 2-4 kertaa vuodessa Yhteistyön vahvistaminen seurojen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Varhaiskasvatuksen/koulujen kanssa tehtävä yhteistyö Toteutunut osittain. Seurapalaverit, tapahtumat. Toteutunut. Koululaiskilpailut, Liikkuva koulu hanke, liikuntavastaavien yhteispalaverit, uinninopetus 34

35 2015 Seurapalaverit Seudullinen yhteistyö muiden kaupunkien liikuntapalveluiden kanssa Varhaiskasvatuksen/koulujen kanssa tehtävä yhteistyö ja hankkeet 2016 Seurapalaverit Seudullinen yhteistyö muiden kaupunkien liikuntapalveluiden kanssa Omaehtoisten liikuntamahdollisuuksien lisääminen yhteistyössä 3. sektorin kanssa Varhaiskasvatuksen/koulujen kanssa tehtävä yhteistyö ja hankkeet 2017 Seurapalaverit Seudullinen yhteistyö muiden kaupunkien liikuntapalveluiden kanssa Omaehtoisten liikuntamahdollisuuksien lisääminen yhteistyössä 3. sektorin kanssa Varhaiskasvatuksen/koulujen kanssa tehtävä yhteistyö ja hankkeet 35

36 NUORISOPALVELUT KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT JA HAASTEISIIN VASTAAMINEN PERUSNUORISOTYÖN VAHVISTAMINEN 2013 Perusnuorisotyön vahvistaminen Ennaltaehkäisevän päihdetyömallin rakentaminen yhdessä koulujen kanssa: Korit -malli Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien rakentaminen Tapahtumatoiminnan kehittäminen 2014 Korit -mallin toteuttaminen Nuorten vaikuttamiskanavat täysimittaisesti käyttöön Kulttuurinen nuorisotyö: SoundX Tapahtumatoiminnan kehittäminen Selvitetään liikkuvan nuorisotyön laajentamista koko kaupungin alueelle Toteutunut. Talotyö, loma-ajantoiminnot, tapahtumat, teemapäivät. Ei toteutunut. Osittain toteutunut. Päätös nuorisovaltuuston perustamisesta Kv Toteutunut. MUST-tapahtuma, loma-aikojen toiminnot Aloitettiin toteuttaminen. Toteutunut. Nuorisovaltuuston käynnistyi tammikuussa Toteutui. Orimattilasta ei yhtään osallistujaa SoundX:ään Toteutunut. MUST-tapahtuma, loma-aikojen toiminnot, Päijät- Hämeen nuorisotilojen sählyturnaus. Toteutunut: Etsivän nuorisotyö työparitoimintana Tapahtumatoiminnan kehittäminen Nuorisopalveluiden kehittämissuunnitelman laatiminen Nuorisopalveluiden työntekijöiden tehtävänkuvat 36

37 2016 Yhteistyön vahvistaminen kirjasto- ja kulttuuritoimen kanssa

38 KOULUNUORISOTYÖN VAKIINNUTTAMINEN 2013 Koulunuorisotyön vakiinnuttaminen Toteutunut osittain Toteutunut osittain. Koulunuorisotyö aloitettu syksyllä Koulunuorisotyön yhteistyömalli koulujen kanssa tehty Koulunuorisotyön vakiinnuttaminen Koulunuorisotyöntekijä ohjaamaan nuorisovaltuustoa 2016 Koulunuorisotyön kehittäminen yhdessä koulujen ja etsivän nuorisotyön kanssa 2017 SYRJÄYTYMISEEN PUUTTUMINEN 38

39 2013 Yhteistyö sosiaali-, terveys-, työvoimapalvelujen ja koulujen kanssa Etsivä nuorisotyö Nuorisotakuu: Lahden seudun neljän kunnan kasvusopimukseen liittyvän hankeyhteistyön selvittäminen ja palveluketjun rakentaminen etsivän työn ja OTE -hankkeen kautta harjoitteluun, työmarkkinoille tai koulutukseen 2014 Etsivän nuorisotyön laajentaminen työparitoiminnaksi Nuorisotakuu: syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvän hankkeen käynnistäminen (alueellinen yhteistyö, OTE -hanke, etsivä nuorisotyö) Toteutunut Toteutunut. Etsivä nuorisotyön laajentaminen työparitoiminnaksi marraskuussa 2013 hankerahoituksella. Ei toteutunut Toteutunut. Etsivä nuorisotyön jatkuminen työparitoimintana hankerahoituksella. Toteutunut. Työpajatoiminnan hankeanomus Työpajatoiminnan aloittaminen Etsivän nuorisotyön vakiinnuttaminen työparitoiminnaksi 2016 Toisen etsivän nuorisotyöntekijän vakinaistaminen Työpajatoiminnan vakiinnuttaminen

40 VETOVOIMAISET NUORISOTILAT 2013 Nuorisotilojen sijainnin tarveselvitys Toteutunut osittain. Selvitys Nuorisotilojen mahdollisuudesta Pennalaan Jymylinnan nuorisotiloista siirtyminen Pappilantien tiloihin. Artjärven uudet nuorisotilat Uuden Nuorisotilan vakiinnuttaminen ja kehittäminen nuorten käytössä 2016 Pääkirjaston laajentaminen, tarveselvitys: yhteistyö nuoriso- ja kulttuuripal-veluiden kanssa, kaikkien ikäryhmien huomioiminen, tilat monipuoliseen käyttöön 2017 Pääkirjaston laajentaminen, hankesuunnitelma 40

2013-2017. Sivistystoimen kehittämissuunnitelma

2013-2017. Sivistystoimen kehittämissuunnitelma 2013-2017 Sivistystoimen kehittämissuunnitelma Orimattilan kaupunki Sivistyspalvelut, lautakunta 19.2.2013 11.3.2013 Kaupunginhallitus 15.4.2013 Valtuusto 28.4.2015 Lautakunta Sivistyspalvelut, lautakunta

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2016 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2016 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

2013-2017. Sivistystoimen kehittämissuunnitelma

2013-2017. Sivistystoimen kehittämissuunnitelma 2013-2017 Sivistystoimen kehittämissuunnitelma Orimattilan kaupunki Sivistyspalvelut, lautakunta 19.2.2013 11.3.2013 Kaupunginhallitus 15.4.2013 Valtuusto Sivistyspalvelut, lautakunta 1. Orimattilan kaupungin

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016

VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016 VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TOIMENPIDEOHJELMA 2013-2016 VISIO Asikkalassa on vetovoimaiset, laadukkaat ja asumisviihtyvyyttä lisäävät vapaaaikapalvelut, jotka tukevat kuntalaisten hyviä elinolosuhteita ja kehittymistä,

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson

Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut. 13.2.2013 Anjariitta Carlson Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Päijät-Hämeen kuntien yhteistyö sivistyspalvelut Yhteistyö on toiminnallista kehittämistä Kehittämistoimenpiteistä päätetään yhdessä - jokainen kunta tekee

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2015 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015. Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut

Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015. Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo kehittämishanke 2013-2015 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten sekä lapsiperheiden palvelukokonaisuutta

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 73

KULTTUURILAUTAKUNTA 73 KULTTUURILAUTAKUNTA 73 Palvelu: Kulttuuripalvelut Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015

Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 Liite 4 81 JOENSUUN LIIKUNTATOIMEN STRATEGIA 2009-2015 STRATEGIAKARTTA Toimivat palvelut ja uudistuvat rakenteet Riittävä ja laadukas palveluverkko Palvelurakenteen ja toimintatapojen kehittäminen ja uudistaminen

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014. Lukioiden tvt-strategiat tiedoksi ltk:lle (digabi) 8/2014. Hankintakäytäntö sovittu 9/2014

Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014. Lukioiden tvt-strategiat tiedoksi ltk:lle (digabi) 8/2014. Hankintakäytäntö sovittu 9/2014 Liite: Edelläkävijyys KokoHelaGrani Hanke toimeenpanee vuosina 2014-16 valtuuston vuonna 2013 hyväksytyn tietohallintostrategian sivistystoimen osalta. Ohjausryhmä ja verkosto nimetty 3/2014 Lukioiden

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Hiihtomuseon auditorio Anjariitta Carlson

Hiihtomuseon auditorio Anjariitta Carlson Hiihtomuseon auditorio 6.5.2013 Anjariitta Carlson Yhteistoimintasopimuksen (2013-2016) tarkoitus: kehittää kunnallisia sivistyspalveluita yhteistyössä, ennakoiden ja osaamisresurssia jakamalla yhteneväisen

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Työpajan vetäjä: Sampsa Kivistö /HLU 1 Työpaja 3: Hallintokuntien välisen yhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen Tehtävä 1: ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Sivistyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(6) KEMIN KAUPUNGIN SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 102 ja tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 25.2.2013, 49 6, 7 Muutoksia

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus

Sivistyslautakunta. Talousarvio. Tuloskortit. Perusopetus Sivistyslautakunta Talousarvio Tuloskortit Perusopetus TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: PERUSOPETUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Toiminnan laadun

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa.

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu. Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu ; tavoitteet ja Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys Liikuntapaikkarakentamisen investointisuunnitelman päivittäminen ja hankkeiden priorisointi lautakunnassa. (8/2010)

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus

Kieliohjelman päivityksen valmistuminen Kielikylpyopetuksen kehittämissuunnitelma Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu kriittinen tavoitteet ja hankkeet Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuri- ja koulutuskeskus Monikulttuurisuuden edistäminen ja hyödyntäminen Monikulttuurisuusohjelman

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä.

Tavoitteena on sivistynyt, aktiivinen ja osallistuva kansalainen, joka ottaa vastuun omasta ja muiden hyvinvoinnista sekä elinympäristöstä. SIVISTYSTOIMEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1.1. - 30.11.2015 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen toiminta-ajatus: Sivistystoimen tehtävänä on kasvua, oppimista ja osallisuutta

Lisätiedot

Jyväskylän seudun kuntajakoselvitys, varhaiskasvatus/ opetus/kulttuuri/liikunta- ryhmä

Jyväskylän seudun kuntajakoselvitys, varhaiskasvatus/ opetus/kulttuuri/liikunta- ryhmä Jyväskylän seudun kuntajakoselvitys, varhaiskasvatus/ opetus/kulttuuri/liikunta- ryhmä Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen kehittämis- ja tehostamistoimenpiteet JYVÄSKYLÄ 23.10.2013 EL 28.10.2013 Kasvun

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Varhaiskasvatus ja perusopetus Puheenjohtajapalaveri 10.1.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi /

Lisätiedot

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010 Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus Helmikuu 2010 Laatukriteeristö (Opm) Johtaminen Henkilöstö Taloudelliset resurssit Arviointi Säädöspohjaisten suunnitelmien

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Lohjan OPS2016- prosessi

Lohjan OPS2016- prosessi Lohjan OPS2016- prosessi Lukuvuosi 2012-2013 lokakuu Sivistysjohtaja asettaa opetussuunnitelman ohjausryhmän, ohjausryhmä aloittaa työnsä Sivistysjohtaja, ohjausryhmän jäsenet Sähköinen Google Drive alusta

Lisätiedot

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä.

- 1 - koulutoimen tavoite sujuvan oppimispolun prosessista ja varhaisen tuen käytännöistä. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2016 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta

Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Vaihtoehtojen vaikutusten arviointia perusopetuksen laatukriteereiden näkökulmasta Viitekehyksenä perusopetuksen laatukriteerit ja varhaiskasvatuksessa viitekehyksenä on käytetty Valtakunnallisia varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Laatu perusopetuksessa 3.5.2012

Laatu perusopetuksessa 3.5.2012 Laatu perusopetuksessa 3.5.2012 Laatuprosessin eteneminen Tampereella Perusopetuksen arviointisuunnitelma (2009) Teemat: Oppilaiden turvallisuus ja hyvinvointi 2009-2010 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Lasten- ja nuorten- Palvelut. ICT osana arkea. Mari Haapanen Opetuksen tukipalveluiden esimies Salon kaupunki www.sijoitusaloon.

Lasten- ja nuorten- Palvelut. ICT osana arkea. Mari Haapanen Opetuksen tukipalveluiden esimies Salon kaupunki www.sijoitusaloon. Lasten- ja nuorten- Palvelut ICT osana arkea Mari Haapanen Opetuksen tukipalveluiden esimies Salon kaupunki Tulevaisuuden työelämä tarvitsee: o yrittäjämäistä otetta o luovuutta, innovatiivisuutta o mukautuvaa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN 1 (5) VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.8.2016 ALKAEN 1 Toiminta-alue 2 Organisaatio Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta.

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS Yhden päivän mittaiset (6h) koulutustilaisuudet: "Tulevaisuuden koulu - mitä suuntaviivoja ops2016 antaa koulun ja opetuksen kehittämiseen" - uuden opetussuunnitelmaluonnoksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta. Hallinto

Sivistyslautakunta. Hallinto Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kehittämishankkeen lähtökohtana on Kauhajoen kaupungin sivistyspalveluiden kehittäminen ja uudistaminen. Hallintopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut,

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN LAPSI- JA NUORISOSTRATEGIAN KEHITTÄMISOHJELMA 2009-2013 PÄIVITYS 2010

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN LAPSI- JA NUORISOSTRATEGIAN KEHITTÄMISOHJELMA 2009-2013 PÄIVITYS 2010 ÄHTÄRIN KAUPUNGIN LAPSI- JA NUORISOSTRATEGIAN KEHITTÄMISOHJELMA 2009-2013 PÄIVITYS KEHITTÄMISKOHDE TAVOITE KONKREETTISET MENETELMÄT MITTARIT/ SEURANTA VASTUUTAHOT/ AIKATAULU TOTEUTUNUT 2009 Taidekasvatus

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 Liite 2. TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 2015 SEURANTA, Ohjausryhmä käsitellyt 15.3.2016 HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA SEURANTA Lasten ja nuorten

Lisätiedot

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio

YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN. Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN UUDISTAMINEN Johtaja Jorma Kauppinen 22.5.2012, Ressun lukio KOULUN OPETUSSUUNNITELMA ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma KUNNAN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet Laatukriteerit

Lisätiedot

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti:

Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin seuraavasti: JOHTOSÄÄNTÖ / SIVISTYSPALVELUT Hyväksytty Kv 28.3.2013 6 Voimaantulo 1.1.2013 1 Luku SIVISTYSPALVELUIDEN PALVELUALUE 1 Organisaatio Mäntyharjun kunnan sivistyspalveluiden palvelualue jakautuu vastuuyksiköihin

Lisätiedot

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin.

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin. KH 29.1.2013 LIITE Paltamon perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan laatukäsikirja 1 Johtaminen Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista, arvioinnista ja valvonnasta vastaa Paltamon

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Perusopetuksen laatukriteerityö maakunnallisena yhteistyönä. Helsinki 8.2.2011 Anjariitta Carlson, Pirjo Hepo-oja

Perusopetuksen laatukriteerityö maakunnallisena yhteistyönä. Helsinki 8.2.2011 Anjariitta Carlson, Pirjo Hepo-oja Helsinki 8.2.2011 Anjariitta Carlson, Pirjo Hepo-oja Mistä kaikki alkoi? Yhteistyöhön ja luottamukseen pienin askelein, suunnittelua, työnjakoa ja vertaistukea Konkreettisia asioita konkreettisiin tarpeisiin

Lisätiedot

Oulun palvelumalli 2020:

Oulun palvelumalli 2020: Oulun palvelumalli 2020: asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja monituottajuutta OSAAVA KUNTA tutkimuksen -SEMINAARI KUNTAPÄIVILLÄ 15.5.2013 Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru Oulun palvelumalli 2020:

Lisätiedot

Espoo Active City Liikuntapalvelut

Espoo Active City Liikuntapalvelut E A ti Cit Espoo Active City Liikuntapalvelut Espoo-strategia 2010 2013 (Kv 7.9.2009 /elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki) Tieteen, taiteen ja talouden sekä liikunnan yhdistämisen vetovoima Liikuntavisiosta

Lisätiedot

Mitä olemme oppineet normittavien ops-prosessien johtamisesta - case OPS. Tuija Viitasaari ja Sari Salomaa-Niemi

Mitä olemme oppineet normittavien ops-prosessien johtamisesta - case OPS. Tuija Viitasaari ja Sari Salomaa-Niemi Mitä olemme oppineet normittavien ops-prosessien johtamisesta - case OPS Tuija Viitasaari ja Sari Salomaa-Niemi OPS prosessin tasot Lainsäädäntö valtakunnallinen ja kansainvälinen Opetushallituksen perusteet

Lisätiedot

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 1 HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 VISIO Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIKUNNAN 1. KOKOUS. 9.2.2010 Lahti. nykytila, tavoitteet, palveluiden kuvaus

SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIKUNNAN 1. KOKOUS. 9.2.2010 Lahti. nykytila, tavoitteet, palveluiden kuvaus SIVISTYSPALVELUIDEN TOIMIKUNNAN 1. KOKOUS 9.2.2010 Lahti Selvittäjän toiveet toimikunnalle: A. Tiivis informaatio: nykytila, tavoitteet, palveluiden kuvaus B. Rajaus muihin toimikuntiin C. Aikataulu: Mitä

Lisätiedot

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.

Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI

JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI 7.4.2014 JOROISTEN YHTENÄISKOULU - HANKEPROSESSI PVM LOPULLINEN MÄÄRÄAIKA PÄÄMÄÄRÄ SAAVUTETTU Joroisten sivistystoimi/ Perusopetus Joroisten perusopetus kokonaan yhtenäiskoulussa lukuvuoden 2015-2016 alussa

Lisätiedot

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7

VUOSITTAINEN SUUNNITELMA UTAJÄRVEN KUNTA UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015. Lukuvuosi _2015-2016 R1 21 R2 9 R3 18 R4 4. Yhteensä 52 1/7 1/7 UTAJÄRVEN KUNTA Liite UTAJÄRVEN LUKIO 2/11.11.2015 Lukuvuosi _2015-2016 OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN opetustunnit yleisopetus vkt sltk myöntänyt 136 käytössä 136 opiskelijamäärä vuosiluokittain

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. /

Sivistyslautakunta 28.08.2014 Liite 80 Tark. / SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2014-2018 Siikajoen kunnan sivistystoimen strategia on ohjeellinen, suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaava asiakokonaisuus, joka muodostuu yhdeksästä tulosalueesta. Toteuttaminen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Työryhmä 3 Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa- ajanpalvelut. l Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 10.1.

Työryhmä 3 Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa- ajanpalvelut. l Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 10.1. Työryhmä 3 Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut, l t kulttuuri-, liikunta- ja vapaa- ajanpalvelut l Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Työn organisointi Työryhmän kokoonpano Sivistystoimenjohtaja j Aulis

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

1. Tili- ja vastuuvelvollinen: vs. liikuntapäällikkö Sini Niskala 31.7.2013 asti vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio 1.8.

1. Tili- ja vastuuvelvollinen: vs. liikuntapäällikkö Sini Niskala 31.7.2013 asti vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio 1.8. ELÄMÄNLAATUPALVELUT 1. Tili- ja vastuuvelvollinen: vs. liikuntapäällikkö Sini Niskala 31.7.2013 asti vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio 1.8.2013 alkaen 2. Toiminnan kuvaus Elämänlaatupalveluiden tavoitteena

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016

LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 88 29.09.2015 LASTEN JA NUORTEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVION VUODELLE 2016 Lasten ja nuorten lautakunta 29.09.2015 88 Lasten ja nuorten lautakunnan talousarviota on valmisteltu

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Museotoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Museotoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Kaupunkistrategia n Kulttuurin ja liikunnan edelläkävijyys 1. ITE-nykykansantaiteen valtakunnallinen erikoismuseo kansainvälinen rooli public private partnership (MSL)

Lisätiedot

Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen

Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Seutuyhteistyö Valmistuvat selvitykset ja toimenpiteet PARAS-hanke - puitelain seudullisten tavoitteiden edistäminen (lukion ja toisen asteen hanke,

Lisätiedot

Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut

Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut Koulutuksellinen tasa-arvo arvo kehittämishanke 2013-2015 Projektipäällikkö Minna Tuominen, Perusopetuspalvelut/Yhteiset palvelut Koulutuksellinen tasa-arvo -kehittämishanke 2013-2015 Koulutuksellinen

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta

1 KÄYTTÖTALOUSOSA. Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikuntalautakunta Tuloslaskelma 7.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 400 Liikuntalautakunta muutosten jälk. TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 Toimintatuotot 745150 745150 288515 38,7 284441 845490

Lisätiedot

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen Tiina Tähkä tiina.tahka@oph.fi MAOL Pori 6.10.2012 1 Perusopetuksen fysiikan ja kemian opetussuunnitelmien perusteiden uudistaminen

Lisätiedot

Sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimenjohtaja - toimii toimialajohtajana tulosaluejohtajien ja hallintopalvelujen esimiehenä - sivistystoimialan laadukkaan, kustannustehokkaan ja uudistuvan palvelutuotannon ja palvelutoiminnan

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Opetushenkilöstö. Tiimien vetäjät. Koko henkilökunta. Kuljetussuunnittelija. Opettajat ja avustajat

Opetushenkilöstö. Tiimien vetäjät. Koko henkilökunta. Kuljetussuunnittelija. Opettajat ja avustajat TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI: PERUSOPETUS 1. ASIAKKKUUS JA VAIKUTTAVUUS PÄÄMÄÄRÄ/ TAVOITE MITTARI PÄÄVASTUU TOIMENPITEET/AIKATAULU Toiminnan laadun kehittäminen Opetuksen kehittäminen (samanaikaisopettajuuden

Lisätiedot

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014: Oheismateriaali / koultk 10.9.2013 72 Sivistyspalvelujen talousarvio 2014 Sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut Vastuualue / tehtäväalue: Yhteispalvelut: Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston

Lisätiedot