Kuntoutuksen huomioiminen hoitosuosituksissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntoutuksen huomioiminen hoitosuosituksissa"

Transkriptio

1 Kuntoutuksen huomioiminen hoitosuosituksissa Katriina Kukkonen Harjula Käypä hoito toimittaja Diat: Jorma Komulainen & Antti Malmivaara

2 Katriina Kukkonen-Harjula - sidonnaisuudet v LKT, liikuntalääket. dos. ja erik.lääk. terveydenhuollon erikoislääk. (pää)toimi v vanhempi tutkija, UKK-instituutti, Tampere sivutoimi v toimittaja, Käypä hoito (pää)toimi: hyvinvoinnin & terveyden edistämisen ylilääkäri Eksote, Lappeenranta

3 Sisältö Kuntoutuksen määritelmä Kuntoutuksen näkyminen EBM-hoitosuosituksissa Onko kuntoutuksen tehosta tutkimustietoa? Esimerkkejä Käypä hoito suosituksista Käypä hoidon kuntoutushanke

4 Kuntoutuksen määritelmä (mukailtu WHO:lta) Kuntoutus tarkoittaa prosessia, jonka avulla henkilöitä, joiden toimintakyky on alentunut, autetaan saavuttamaan ja ylläpitämään mahdollisimman hyvä fyysisen, aistimuksellisen, älyllisen, psyykkisen tai sosiaalisen toiminnan taso. Kuntoutus tarjoaa keinoja ja välineitä, joita he tarvitsevat mahdollisimman itsenäiseen elämään ja itsemääräämisoikeuteen. eli: Kaikki toimet, joilla autetaan mahdollisimman itsenäiseen elämään henkilöä, jonka toimintakyky on alentunut.

5 Näyttöön perustuva lääketiede Viitekehys sille, kuinka kliinisiä tutkimuksia voitaisiin arvioida yhdenmukaisin, teoreettisesti perustelluin, systemaattisin ja kliinikon kannalta ymmärrettävin käsittein. Arvion perusteella tulee voida antaa käsitys kyseisen julkaisun antaman tiedon paikkansapitävyydestä ja yleistettävyydestä.

6 Päätökset Eettiset periaatteet. Terveyspolitiikka. Resurssit. Osaaminen. Näyttö Teoria Mukaellen: Tannahill A. Beyond evidence - to ethics: a decisionmaking framework for health promotion, public health and health improvement. Health Promotion International 2008;23:380-90

7

8 Duodecimin ja Kelan yhteishanke Duodecim ja Kela ovat vuoden 2012 alussa aloittaneet yhteistyöhankkeen kuntoutuksen sekä työ- ja toimintakyvyn arvioinnin edistämiseksi Käypä hoito -suosituksissa. Kuntoutusta sekä työ- ja toimintakykyä arvioidaan suosituksissa 1) näyttöön perustuvan lääketieteen menetelmin 2) luotettavan tutkimusnäytön puuttuessa asiantuntijoiden konsensusmenettelyllä Lisäksi kuvataan hyviä kuntoutus- ja arviointikäytäntöjä.

9 Käypä hoito -suositukset selvitys 2012 Kuntoutus-kappale 34/102 suosituksessa Kuntoutusta käsitteleviä näytönastekatsauksia 56 Kuntoutusta käsitellään 62 suosituksessa Kuntoutus-sanalla indeksoituja näytönastekatsauksia 198/3727 (5,3 %) Kysely kuntoutuksen asiantuntijoille Kuntoutus-kappale olisi tärkeää saada vielä 11 ja mahdollisesti 24 suositukseen

10 Muita suomalaisia lähteitä Lääkärin käsikirja Kuntoutus mukana 103 artikkelissa, keskeinen 22 artikkelissa Hoidon perusteet (STM) Kuntoutus mukana 6 artikkelissa, keskeinen 1 artikkelissa Duodecim-aikakauskirja ( ) Keskeisiä kirjoituksia 43 (yhteensä 304) Lääkärilehti ( ) Keskeisiä kirjoituksia 62 (yhteensä 293) Suomen Fysioterapeutit ry, > hyvä fysioterapiakäytäntö 3 suositusta: polven ja lonkan nivelrikko; sepelvaltimosairauden liikunnall. kuntoutus; kaatumisten ja kaatumisvammojen ehk. Ohtanen (THL/Finohta) 19 kuntoutuksen menetelmäarviota

11 International Guideline Library Haku rehabilitation 108 osumaa (N=7705) Lihavuus Syöpä Diabetes Astma Aivohalvaus Kriittinen sairaus Sensomotoriset häiriöt Keuhkoahtaumatauti Kallovamma Sydänkuntoutus

12 Medline Haku: Rehabilitation [MeSH] N Guideline 329 Meta analysis 459 RCT 6678 Review RCT tutkimukset aiheesta voimakkaasti lisääntyneet viimeisten vuosien kuluessa Materiaalia näyttöön perustuville kuntoutusta käsitteleville hoitosuosituksille alkaa vähitellen olla

13 Tietolähde Tietolähteitä Huomioita MacMaster Rehabilitation database TOIMIA-tietokanta Kuntoutusportti CIRRIE Rehabilitation Measures Database Rehabdata PEDro OTseeker EBM, Kanada Arvioituja toimintakyvyn mittareita Suomalaisia kuntoutustutkimuksia Kansainvälinen kuntoutustutkimusten tietokanta, USA Yhdysvaltalainen arvioitujen mittareiden tietokanta National Rehabilitation Information Center, USA Fysioterapian EBM-tietokanta, Australia Toimintaterapian EBM-tietokanta, Australia

14 Kuntoutus Käypä hoito -suosituksissa Esitellään suositeltavia kuntoutuskäytäntöjä ei käsitellä kaikkia vaihtoehtoja suositus perustuu näytönastekatsauksessa esitettävään näyttöön. Kuntoutuksen sisältö tulee kuvata. Esimerkiksi: Kuntoutuksen optimaalinen ajankohta Kesto, useus, jakson pituus Arviointitavat Esitetään näyttöä terveysongelman vaikutuksesta työ- ja toimintakykyyn, työ- ja toimintakyvyn ennusteesta ja ennusteellisista tekijöistä. Hyödynnetään TOIMIA-tietokantaa (www.toimia.fi).

15 Onko kuntoutusta syytä käsitellä hoitosuosituksessa: jos 4 ei-vastausta kuntoutusta ei kannata sisällyttää 1 a. Edellyttääkö toimintakyvyn paraneminen henkilön omaa aktiivisuutta? Ei Jonkin verran Paljon 1 b. Edellyttääkö toimintakyvyn paraneminen apuvälineitä tai ympäristöön liittyviä toimenpiteitä? Ei Jonkin verran Paljon 2. Tarvitseeko henkilö näiden toimenpiteiden sisällön suunnitteluun ammattihenkilöstön ohjausta? Ei Jonkin verran Paljon 3. Tarvitseeko henkilö ammattihenkilöstöä näiden toimenpiteiden toteuttamiseksi? Ei Jonkin verran Paljon

16 Kuntoutustutkimuksen arviointi 1) tutkimusasetelman asianmukaisuus Soveltuuko valittu tutkimusasetelma vastaamaan tutkimuskysymykseen: Vaikuttavuuden selvittäminen: satunnaistettu kontrolloitu koe tai järjestelmällinen katsaus Ennustetutkimus (mitkä tekijät ennustavat toiminta- ja työkyvyn muutosta): seurantatutkimus

17 Kuntoutustutkimuksen arviointi 2) Mikä on tutkimuskysymys? Vaikuttavuutta arvioitaessa tutkimuskysymys sisältää seuraavat osat (PICO = patient, intervention, control intervention, outcome): minkälaisia potilaita tutkimukseen otettiin (P) mikä oli intervention (interventioiden) sisältö (I) mikä oli vertailuintervention sisältö (C) millä mittareilla vaikuttavuutta mitattiin (mitä tulosmuuttujia käytettiin) (O) Vaikuttavuuden sekä toimintakyvyn arvioinnissa voidaan hyödyntää ICF-luokitusta. International Classification of Functioning, Disability and Health

18 Kuntoutustutkimuksen arviointi 3) Tutkimuksen pätevyys ja merkitys Hoitosuositustyöryhmien käsikirjan mukaisesti 1. Tutkimuksen pätevyyden arviointi 2. Tutkimustulosten kuvaaminen 3. Tutkimustulosten sovellettavuus > Osa II Tutkimustiedon kriittinen arviointi Erityistä huomiota tulee kiinnittää tutkimuspotilaiden, kuntoutusintervention ja vertailuintervention riittävän täsmälliseen kuvaamiseen. Lukijan tulisi kyetä muodostamaan käsitys tulosten sovellettavuudesta omiin potilaisiinsa ja mahdollisuudesta tarjota tutkittu kuntoutusmuoto heille.

19 Kuntoutusväittämien laatiminen näytönastekatsaus Hoitosuositustyöryhmien käsikirjan mukaisesti 1. Väittämän muotoilu PICO:n mukaiseksi. 2. Näytönasteen arviointi asteikolla A D. 3. Tutkimuksen kuvaus ohjeiden mukaan. 4. Tutkimustulosten sovellettavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta lukija voi muodostaa oman käsityksensä tulosten sovellettavuudesta omiin potilaisiinsa ja mahdollisuudesta tarjota tutkittu kuntoutusmuoto heille.

20 Kuntoutus MS-taudissa KH-suositus MS-tauti, Kuntoutus on osa MS-taudin kokonaisvaltaista hoitoa. Sairastuneella on oikeus kuntoutukseen, joka kohentaa työ- ja toimintakykyä. Toimintakykyä rajoittavia oireita ovat muun muassa Uupumus Kävelyvaikeudet ja käsien kömpelyys Lihasheikkous, spastisuus ja koordinaatiohäiriöt Virtsankarkailu tai tyhjentämisvaikeudet Näköhäiriöt, puhe- ja nielemisvaikeudet Kivut, tuntemukset, mielialaoireet

21 Ammatillinen kuntoutus MS-taudissa Ammatillisen kuntoutuksen vaikutuksesta MS-tautia sairastavien työkykyyn ei ole riittävästi näyttöä (D). Järjestelmällinen katsaus kontrolloiduista tutkimuksista 1 RCT ja 1 CCT, potilaita yhteensä 80 Tutkimusten menetelmällinen laatu heikko

22 Liikuntaharjoittelu MS-taudissa Lihasvoimaharjoittelu ilmeisesti lisää lievän toimintakyvyn haitan omaavien, itsenäisesti kävelevien MS-kuntoutujien alaraajojen lihasvoimaa. Myös progressiivinen kestävyysharjoittelu polkupyöräergometrilla ilmeisesti lisää kyseisten kuntoutujien alaraajojen lihasvoimaa ja -massaa sekä parantaa kävelysuoritusta. nak07907 (B) Järjestelmällinen katsaus Kahdeksan RCT-tutkimusta

23 Fysioterapia ja aerobinen kestävyys MS-taudissa Kestävyysharjoittelu saattaa lisätä lievän toimintakyvyn haitan omaavien, itsenäisesti kävelevien MS-kuntoutujien maksimaalista hapenottokykyä ja vähentää uupumusta sekä lievittää toimintarajoituksia. nak07908 (C) Järjestelmällinen katsaus Viisi RCT-tutkimusta Anders Rombergin väitöskirja 2013 (TaY)

24 Fysioterapia hengitysjärjestelmän toimintojen häiriöihin MS-taudissa Hengitysharjoittelu etenkin hengitystä vastustavien laitteiden avulla on ilmeisesti tehokasta lisäten suurimman toimintahaitan omaavien MS-kuntoutujien hengityslihasten voimaa verrattuna hoitamattomuuteen. nak07904(b) Järjestelmällinen katsaus Yksi RCT-tutkimus

25 Muita kuntoutusmenetelmiä MS-taudissa & näytön aste Toimintaterapia (B) TENS-kipuhoito (C) Tasapainoharjoittelu eri menetelmillä (C) Kävelyharjoittelu eri menetelmillä (C) Fysioterapia yhdistettynä spastisuuden lääkehoitoon (C) Lantionpohjan lihasharjoittelu ja biopalaute (C) Moniammatillinen kuntoutus (C) Viilennyshoito (motorinen suorituskyky ja uupumus) (C)

26 Yhteenveto 1. Kuntoutus on puutteellisesti huomioitu näyttöön perustuvissa hoitosuosituksissa 2. Laadukasta tutkimustietoa kuntoutuksen vaikutuksista on enenevissä määrin saatavilla 3. Kuntoutusta voidaan arvioida samoilla menetelmillä kuin muitakin hoitointerventioita 4. Kuntoutuksen osuutta Käypä hoito suosituksissa kehitetään määrätietoisesti

DUODECIM. Loppuraportti. Käypä kuntoutus -hanke 2012 2014. Versio 1.0 Tallennettu 27.2.2015. Jorma Komulainen

DUODECIM. Loppuraportti. Käypä kuntoutus -hanke 2012 2014. Versio 1.0 Tallennettu 27.2.2015. Jorma Komulainen DUODEIM Loppuraportti 2012 2014 Versio 1.0 Tallennettu Tekijät Mari Honkanen Jorma Komulainen DUODEIM Projektin loppuraportti 2 (65) Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Projektinhallinnan arviointi... 4 2.1 Ohjausryhmä...

Lisätiedot

Mielenterveysongelmien kuntoutus. HELSINKI 10.3.2014 Tanja Laukkala

Mielenterveysongelmien kuntoutus. HELSINKI 10.3.2014 Tanja Laukkala Mielenterveysongelmien kuntoutus HELSINKI 10.3.2014 Tanja Laukkala Luennon rakenne Käypä hoito suositusten Depressio Kaksisuuntainen mielialahäiriö Epävakaa persoonallisuus Skitsofrenia Traumaperäiset

Lisätiedot

LOKOMAT-TERAPIAN VAIKUTUKSET AIVOHALVAUSPOTILAIDEN KÄVELYKYKYYN Kirjallisuuskatsaus

LOKOMAT-TERAPIAN VAIKUTUKSET AIVOHALVAUSPOTILAIDEN KÄVELYKYKYYN Kirjallisuuskatsaus LOKOMAT-TERAPIAN VAIKUTUKSET AIVOHALVAUSPOTILAIDEN KÄVELYKYKYYN Kirjallisuuskatsaus Leena Korhonen Kandidaatintutkielma Liikuntalääketiede Itä-Suomen yliopisto Lääketieteen laitos Syyskuu 2013 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa

Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa 1 Aikuisten geneeriset elämänlaatumittarit terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa sekä terveys- ja kuntoutuspalvelujen vaikutusten arvioinnissa Suosituksen laatijat: Aalto Anna-Mari, Korpilahti Ulla, Sainio

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

POLVEN NIVELRIKKOPOTILAIDEN TIEDON TARPEET POTILASOHJAUKSESSA

POLVEN NIVELRIKKOPOTILAIDEN TIEDON TARPEET POTILASOHJAUKSESSA POLVEN NIVELRIKKOPOTILAIDEN TIEDON TARPEET POTILASOHJAUKSESSA Tiina Pellinen Terveyskasvatuksen pro gradu -tutkielma Kevät 2014 Terveystieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Tiina Pellinen (2014).

Lisätiedot

PoKa-hankkeessa kehitetään hyvinvointia Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikoille

PoKa-hankkeessa kehitetään hyvinvointia Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikoille 2 Erja poutiainen Uusi terveydenhuoltolaki ja lääkinnällinen kuntoutus Tuulikki Sjögren, Kaisa Leppänen, Annaliisa Kankainen, Jaana Paltamaa, Sinikka H. Peurala ja Ari Heinonen Mitkä tekijät selittävät

Lisätiedot

AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS

AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS AIVOHALVAUKSEEN SAIRASTUNEIDEN TERVEYTEEN LIITTYVÄ ELÄMÄNLAATU JA KUNTOUTUKSEN VAIKUTTAVUUS Manu Leppikangas Pro gradu -tutkielma Kansanterveystiede Itä-Suomen yliopisto Kansanterveystieteen yksikkö ja

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu B RAPORTTEJA 45 Noppari (toim.)

Diakonia-ammattikorkeakoulu B RAPORTTEJA 45 Noppari (toim.) Diakonia-ammattikorkeakoulu B RAPORTTEJA 45 Noppari (toim.) Monialaiset verkostot perheitä tukemassa Päivi Vuokila-Oikkonen, Riitta-Liisa Heikkinen, Marianne Karttunen, Marja-Liisa Läksy, Sirkku Maikkula

Lisätiedot

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ 19.2.2013 AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ - Hoitotyön suositus SUOSITUKSEN KIRJOITTAJAT Salanterä Sanna, TtT, professori, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Lisätiedot

Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikön lehti. Cochraneteemanumero. Dublin näytti arviointitiedon uuden suunnan >> sivu 10

Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikön lehti. Cochraneteemanumero. Dublin näytti arviointitiedon uuden suunnan >> sivu 10 Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikön lehti 6 2006 Cochraneteemanumero Dublin näytti arviointitiedon uuden suunnan >> sivu 10 Kuka katsauksia lukee? >> sivu 4 Toimittaja Cochrane-uutisten lähteillä

Lisätiedot

Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus

Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus TIETEELLISET ARTIKKELIT Johanna Nukari, Erja Poutiainen, Taina Nybo, Päivi Hämäläinen & Hely Kalska Neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuus Artikkelissa kuvataan neuropsykologisen kuntoutuksen vaikuttavuuteen

Lisätiedot

KESKIVARTALON SYVIEN LIHASTEN JA SOVELLETUN HARJOITTELUN VAIKUTUS KROONISEEN ALASELKÄKIPUUN, TOIMINTAKYKYYN JA ELÄMÄNLAATUUN

KESKIVARTALON SYVIEN LIHASTEN JA SOVELLETUN HARJOITTELUN VAIKUTUS KROONISEEN ALASELKÄKIPUUN, TOIMINTAKYKYYN JA ELÄMÄNLAATUUN KESKIVARTALON SYVIEN LIHASTEN JA SOVELLETUN HARJOITTELUN VAIKUTUS KROONISEEN ALASELKÄKIPUUN, TOIMINTAKYKYYN JA ELÄMÄNLAATUUN Marjaana Jalkanen Pro gradu -tutkielma Liikuntalääketiede Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Selkäydinvamma

Käypä hoito -suositus. Selkäydinvamma Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Societas Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae ry:n asettama työryhmä Päivitetty 18.12.2012 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti

Lisätiedot

MOBIILISOVELLUKSEN KÄYTETTÄVYYS KOTIHARJOITTELUN OHJAUKSESSA LIEVÄÄ POLVEN NIVELRIKKOA SAIRASTAVILLA POSTMENOPAUSAALISILLA NAISILLA

MOBIILISOVELLUKSEN KÄYTETTÄVYYS KOTIHARJOITTELUN OHJAUKSESSA LIEVÄÄ POLVEN NIVELRIKKOA SAIRASTAVILLA POSTMENOPAUSAALISILLA NAISILLA MOBIILISOVELLUKSEN KÄYTETTÄVYYS KOTIHARJOITTELUN OHJAUKSESSA LIEVÄÄ POLVEN NIVELRIKKOA SAIRASTAVILLA POSTMENOPAUSAALISILLA NAISILLA Kirsi Ahde Fysioterapian pro gradu tutkielma Kevät 2015 Terveystieteiden

Lisätiedot

Vajaakuntoisen työkyvyn arviointiin liittyviä näkökulmia

Vajaakuntoisen työkyvyn arviointiin liittyviä näkökulmia Vajaakuntoisen työkyvyn arviointiin liittyviä näkökulmia Ari Kaukiainen, dosentti Puheenjohtaja, Toimintakyky työikäisillä asiantuntijaryhmä Lääketieteellinen johtaja, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN

OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN Mirkka Vuorento ja Kimmo Terävä OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN TUKEMINEN Kirjallisuuskatsaus ja haastattelututkimus Kuntoutussäätiö OSATYÖKYKYISEN TYÖSSÄ JATKAMISEN JA TYÖLLISTYMISEN

Lisätiedot

CP-vammaisen aikuisen hyvinvointi, toimintakyky ja ikääntyminen

CP-vammaisen aikuisen hyvinvointi, toimintakyky ja ikääntyminen CP-vammaisen aikuisen hyvinvointi, toimintakyky ja ikääntyminen kirjallisuuskatsaus CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella projekti 2007 2010 Invalidiliitto CP-vammaisen aikuisen

Lisätiedot

Terve tuki- ja liikuntaelimistö

Terve tuki- ja liikuntaelimistö OPAS Heli Bäckmand Ilkka Vuori (toim.) Terve tuki- ja liikuntaelimistö Opas tule-sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon 11 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Graafinen suunnittelu ja taitto: Tiina

Lisätiedot

AVOFYSIOTERAPIAPALVELUJEN KÄYTTÖ SUOMESSA

AVOFYSIOTERAPIAPALVELUJEN KÄYTTÖ SUOMESSA Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet National Public Health Institute Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B14 / 2004 Publications of the National Public Health Institute TERVEYS HÄLSA HEALTH AVOFYSIOTERAPIAPALVELUJEN

Lisätiedot

MASENTUNEEN POTILAAN NÄYTTÖÖN PERUSTUVAT HOITOTYÖN MENETELMÄT tutkimus ja kehittämistyö masentunutta auttavista hoitotyön menetelmistä

MASENTUNEEN POTILAAN NÄYTTÖÖN PERUSTUVAT HOITOTYÖN MENETELMÄT tutkimus ja kehittämistyö masentunutta auttavista hoitotyön menetelmistä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä 3/2007 sain sitä tukea ja luotin koko ajan siihen, että paranisin MASENTUNEEN POTILAAN NÄYTTÖÖN PERUSTUVAT HOITOTYÖN MENETELMÄT tutkimus

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan ratkaisuja tuki- ja liikuntaelimistön ongelmiin Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2009 TULE liikkumaan Vuosittain ilmestyvä Terveysliikunnan tutkimusuutiset

Lisätiedot

Liikuntalääketiede Suomessa

Liikuntalääketiede Suomessa Liikuntalääketiede Suomessa Timo Takala & Arja Uusitalo Liikuntalääketieteen kehittyminen, nykytilanne ja kehitysnäkymät Kerstin Ehnholm & Mirja Virtala Liikuntalääketieteen kehitys valtionhallinnon näkökulmasta

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen. vaikuttavuuden seurantajärjestelmän. kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa

Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen. vaikuttavuuden seurantajärjestelmän. kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA B:31 Rantanen Marjut Työhyvinvointi- ja kuntoutuspalvelujen vaikuttavuuden seurantajärjestelmän kehittäminen Siuntion Hyvinvointikeskuksessa TYÖHYVINVOINTI- JA KUNTOUTUS-

Lisätiedot

SADe avuntarpeen itsearviointi Esiselvityksen kooste_17febr2011, tarkennus 7sept2011. Monica Röberg, Heikki Heinonen

SADe avuntarpeen itsearviointi Esiselvityksen kooste_17febr2011, tarkennus 7sept2011. Monica Röberg, Heikki Heinonen 1 SADe avuntarpeen itsearviointi Esiselvityksen kooste_17febr2011, tarkennus 7sept2011 Monica Röberg, Heikki Heinonen 1 TAUSTA... 2 2 VÄESTÖN ARVIOINTIMENETELMIÄ... 3 2.1 Yleinen terveyteen liittyvä elämänlaatu,

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen yhdistyksen asettama työryhmä Lasten ja nuorten kielellinen erityisvaikeus (dysfasia) Käypä

Lisätiedot

Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla

Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla PSYKOLOGIASSA TAPAHTUU Suomen Psykologiliiton ja Suomen psykologisen seuran Tieteellinen neuvottelukunta Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla Määritelmä Neuropsykologinen

Lisätiedot

Kansanterveys. Tuki- ja liikuntaelimistön terveys. Tules-vuori on kasvamassa s. 4. Aarnen talli kunnon ja veljeyden asialla s. 14

Kansanterveys. Tuki- ja liikuntaelimistön terveys. Tules-vuori on kasvamassa s. 4. Aarnen talli kunnon ja veljeyden asialla s. 14 Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 9/2007 Tuki- ja liikuntaelimistön terveys Tules-vuori on kasvamassa s. 4 Aarnen talli kunnon ja veljeyden asialla s. 14 Tapaturmat ja alkoholi suomalaisuuden

Lisätiedot

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä?

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 3 / 2 0 0 8 pertti KORTENIEMI, PEKKA BORG Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot