Luonnonjärjestelmien ja luonnonvara-alan tuotannolle keskeisten ekosysteemien toiminta (*)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luonnonjärjestelmien ja luonnonvara-alan tuotannolle keskeisten ekosysteemien toiminta (*)"

Transkriptio

1 KRITEERI 15: Opetus antaa valmiuksia oman ammattialan järjestelmien ja prosessien toiminnan ja niiden kestävän kehityksen näkökohtien ymmärtämiseen sekä oman työn suunnitteluun kokonaisuutena kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 1. Oman ammattialan järjestelmät ja prosessit ja niiden ekologiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset Luonnonjärjestelmien ja luonnonvara-alan tuotannolle keskeisten ekosysteemien toiminta (*) n toteutuminen opetuksessa 2 = Runsaasti esimerkkejä joistakin aiheista Luonnonvara-alan tuotantoketjut ja oman työpaikan rooli ketjussa (*) Tuotantoketjun kestävän kehityksen näkökohdat ja luonnonvara-alan ekologiset, taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset paikallisella, kansallisella ja globaalilla tasolla (*) Yhteiskunnan jätehuolto- ja kierrätysjärjestelmien sekä vesi- ja jätevesihuollon toiminta Maankäytön suunnittelun ohjaus 2. Työprosessin suunnittelu kokonaisuutena kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti Työprosessin ja työympäristön kestävän kehityksen näkökohtien tunnistaminen sekä kestävän kehityksen mukaisen työprosessin ja työympäristön suunnittelu kokonaisuutena (*) Lainsäädännön vaatimusten hallinta työympäristön ja työprosessin suunnittelussa, ympäristölupien ilmoitusten tarve sekä niiden hakeminen/tekeminen 3. Oman työpaikan materiaalivirtojen tarkastelu kokonaisuutena ja työprosessin materiaalivirtojen hallinta Jätteen synnyn ehkäisy maa-/metsätalouden työympäristöissä tai muissa työorganisaatioissa, vaikutusmahdollisuudet omassa työssä (*) Maa/metsätalousyrityksen/muun työorganisaation kierrätysjärjestelmän tunteminen, jätteiden lajittelun sekä pakkausten, muovien, metallien, koneiden, laitteiden ja kalusteiden sekä rakennusjätteiden kierrätyksen toteutus omassa työssä Työpaikalla syntyvät ongelmajätteet sekä niiden oikean käsittelyn ja varastoinnin järjestäminen (*) Jätevesien, valumavesien, lietteiden ja lannan käsittely tilalla Jätteiden kompostoinnin suunnittelu ja toteutus

2 n toteutuminen opetuksessa 2 = Runsaasti esimerkkejä joistakin aiheista, 4. Oman työpaikan energiajärjestelmien tarkastelu kokonaisuutena ja työprosessin energiatehokkuuden hallinta Maa/metsätalouden rakennusten ja tuotantotilojen LVI-järjestelmän toiminta ja energiansäästömahdollisuudet eri työpisteissä (*) Maa/metsätalouden ekologiset energiaratkaisut ja niiden hyödyntäminen yrittäjänä ja omassa työssä (*) Työprosessiin liittyvien kuljetusten ja liikkumisen järjestäminen ympäristöä säästävällä tavalla 5. Oman työpaikan turvallisuusasioiden hallinnan kokonaisuus, oman työprosessin turvallisuus- ja terveysnäkökohtien tunnistaminen ja oman työn suunnittelu näkökohdat huomioon ottaen Maa/metsä/hevostalousyrityksen/muun työorganisaation turvallisuusasioiden hallinnan kokonaisuus ja turvallisuusasioiden huomioon ottaminen tuotantorakennusten ja muiden tilojen suunnittelussa ja ratkaisuissa Omaan työprosessiin liittyvien turvallisuus- ja terveysnäkökohtien tunnistaminen ja oman työn suunnittelu näkökohdat huomioon ottaen (*) Luonnonvara-alan työpaikkojen/muiden työorganisaatioiden turvallisuus- ja pelastussuunnitelmien sisällön tunteminen Työterveyshuollon toteutus luonnonvara-alan yrityksessä/muussa työorganisaatiossa Eläintautien leviämisen ehkäisy ja elintarviketuotannon tuoteturvallisuudesta ja hygieniasta huolehtiminen työprosessissa Työprosessin kemikaalien ympäristöriskit ja niiden hallinta Turvallisuusriskeistä, vaaratilanteista ja onnettomuuksista raportointi ja toimenpiteisiin ryhtyminen 6. Ympäristö-, laatu- ja työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät työprosessin ohjaajina ja niiden mukaan toimiminen työtehtävissä Työpaikan kestävän kehityksen ohjelman tai ympäristö-, laatu- ja työterveys ja turvallisuusjärjestelmän vaatimukset Järjestelmien ohjausvaikutus työprosessiin

3 7. Muut alakohtaiset työprosessiin liittyvät keke-näkökohdat: Kestävän kehityksen asioiden hallinta liiketoimintaprosessissa Kestävän kehityksen huomioon ottaminen liiketoiminnan kokonaisuuden suunnittelussa Tuotteiden ja palveluiden kestävän kehityksen mukaisuuden arviointi Ympäristöystävällisen ja vastuullisen tuotannon hyödyntäminen liiketoiminnassa Luomutuotannon taloudelliset näkökohdat (tuet, kustannusrakenne, tuotteiden hinta) Ympäristö- ja kestävän kehityksen argumenttien käyttö markkinoinnissa Bioenergia liiketoimintamahdollisuutena Paikallisen kulttuuriympäristön hyödyntäminen kestävän kehityksen mukaisten tuotteiden ja palveluiden tuotannossa Kulttuuristen normien, hyvien tapojen ja käyttäytymissääntöjen huomioon ottaminen alan työtehtävissä ja kansainvälisissä kontakteissa Kestävän kehityksen maatilamatkailu tai hevosyrittäjyys liiketoimintamahdollisuutena Kestävän kehityksen kasvatuksen ja ympäristökasvatuksen suunnittelu ja kytkeminen eri-ikäisten ohjaustyöhön n toteutuminen opetuksessa 2 = Runsaasti esimerkkejä joistakin aiheista, Kommentit ja kehittämistarpeet, kriteeri 15:

4 KRITEERI 16: Opetus antaa valmiuksia oman ammattialan työmenetelmien, välineiden ja materiaalien arviointiin ja valintaan kestävän kehityksen näkökulmasta. 1. Omalla ammattialalla käytössä olevien materiaalien, laitteiden ja palveluiden ympäristö- ja vastuullisuusnäkökohtien vertailu ja kestävän kehityksen mukaisten tuotteiden valinta n toteutuminen opetuksessa 2 = Runsaasti esimerkkejä joistakin aiheista n työmenetelmien, välineiden ja materiaalien ympäristö-, turvallisuus-, terveys- ym. vaikutuksiin liittyvän tiedon etsiminen, arviointi ja tulkinta lla käytössä olevat ympäristöystävälliset ja ympäristömerkityt tai sosiaalisen vastuun tunnuksen omaavat tuotteet, laitteet ja palvelut (*) Ympäristöystävällisten rakennusmateriaalien hankinta/valinta Ympäristöystävällisten ja käyttötarkoitukseen sopivien työkoneiden ja -välineiden hankinta (*) Vuokraus, palvelunosto ja yhteiskäyttö vaihtoehtona koneen tai laitteen hankkimiselle Mahdollisuudet edistää vastuullisia hankintoja omassa työssä Tuotteiden pakkaaminen, pakkausmateriaalien valinta ja materiaalien kierrätys Ympäristöystävällisten, kestävien ja kierrätettävien varustemateriaalien valinta Tarveharkinta ajoneuvon käytössä ja liikkumistavan/välineen valinta Luonnonmateriaalien hyödyntäminen alan työtehtävissä Luonnonvara-alalla käytössä olevat kemikaalit, niiden ominaisuudet, ympäristö- ja terveysvaikutukset ja haitattomampien vaihtoehtojen valinta 2. Omaan työhön liittyvien työmenetelmien arviointi ympäristön ja turvallisuuden näkökulmista, menetelmien vertailu ja kestävän kehityksen mukaisten menetelmien valinta erilaissa työtilanteissa Erilaisten omaan työhön liittyvien työmenetelmien merkitys ympäristön ja turvallisuuden kannalta, vaihtoehtoisten toimintamallien pohdinta ja arviointi Kestävän kehityksen kasvatuksen/ympäristökasvatuksen menetelmien soveltaminen eri-ikäisten ohjaustyössä Materiaalien ja veden säästö työtehtävissä, erilaisten työtapojen vertailu ja valinta (maa- ja metsätalouden työympäristöt, toimistotyö) Kemikaalien käyttöä vähentävät työmenetelmät (*) Viljely- ja muokkausmenetelmien vertailu ja ympäristöystävällisten menetelmien valinta Maa/metsätalouden koneiden ja laitteiden energiankulutus ja energiaa säästävä käyttö työtehtävissä (*) Toimistotyön laitteiden energiankulutus ja energiansäästömahdollisuudet työtehtävissä Metsäkoneajojen ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen työtilanteissa (*)

5 Maisemallisten vaikutusten ja luonnon monikäytön tarpeiden huomioon ottaminen metsänhoito- ja ympäristönhoitotoimenpiteiden toteutuksessa Luonnonvara-alan koneiden ja laitteiden huollon merkitys niiden käyttöiälle, energiankulutukselle, turvallisuudelle ja päästöille Turvallisten ja terveellisten työmenetelmien valinta ja suojavarusteiden käyttö työtehtävissä (*) Luonnossa liikkumisen vaikutusten minimointi luonto- ja elämys- sekä ratsastuspalveluiden toteutuksessa sekä luonnontuotteiden keräämisessä (*) Toiminta monikulttuurisessa työyhteisössä sekä kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kohtaaminen asiakaspalvelussa Työssäoppimispaikan työmenetelmien arviointi kestävän kehityksen näkökulmasta Kommentit ja kehittämistarpeet, kriteeri 16: KRITEERI 17: Opetus lisää tietoa vastuullisesta yritystoiminnasta, oman ammattialan kestävän kehityksen säädöksistä, määräyksistä ja sopimuksista sekä teknologista ratkaisuista, työmenetelmistä ja hallintajärjestelmistä. 1. Vastuullinen yritystoiminta ja yritysten sidosryhmät kestävän kehityksen asioissa Vastuullinen yritystoiminta ja sen merkitys liiketoiminnassa (*) Tasa-arvo, syrjinnän ehkäisy ja monikulttuurisuus työyhteisössä Luonnonvara-alan tuotannon ja toiminnan vastuullisuus ja kestävän kehityksen periaatteet Luonnonvara-alan yritysten sidosryhmät kestävän kehityksen asioissa (*) n toteutuminen opetuksessa 2 = Runsaasti esimerkkejä joistakin aiheista,

6 2. Ammattialan kestävän kehityksen säädökset, määräykset, ohjelmat ja sopimukset Maataloutta ohjaavat EU-direktiivit ja ympäristötukijärjestelmä EU:n ja Suomen maatalousorganisaatioiden kestävän kehityksen strategiat Elintarvikealan laatustrategia ja ympäristötavoitteet, meijerialan kansallinen laatutyön malli Luomutuotannon säädökset Ympäristöperusteisen verotuksen, tuotantotukien ja tullien vaikutukset luonnonvara-alalla Maatilojen energiaohjelma ja energiakatselmukset Kestävän metsänhoidon yleiseurooppalaiset periaatteet, kansallinen metsäohjelma, hyvän metsänhoidon suositukset Metsähallituksen kestävän luontomatkailun periaatteet EU:n yhteinen kalastuspolitiikka Valtioneuvoston vesiensuojelun tavoiteohjelma Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) tuki kestävälle kalataloudelle Luonnonvara-alaan liittyvä ympäristölainsäädäntö ja -määräykset (*) Työsuojelulainsäädäntö ja -määräykset Ympäristölupajärjestelmä, ympäristövaikutusten arviointi ja kaavoitus luonnonvara-alalla ja toiminnan viranomaisohjaus Luonnonsuojelun toteutus Suomessa 3. Ammattialan kestävän kehityksen mukaiset teknologiset ratkaisut, työmenetelmät ja hallintajärjestelmät Luonnonvara-alan kestävää kehitystä edistävät käytännöt ja teknologia (*) Työsuojelun ja työhyvinvoinnin edistäminen luonnonvara- ja ympäristöalalla, oman työympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät Metsäsertifiointi (FSC, PEFC, FFCS) Kasvihuonealan ympäristöopas ja alan yrityksen ympäristösuunnitelma (kauppapuutarhaliitto) Tuotteiden ympäristövaikutusten ja alkuperän tuntemus, ympäristö-, energia-, päästöluokka- ja vastuullisen tuotannon merkinnät Ympäristö-, työterveys- ja turvallisuus- ja laatujärjestelmien käyttö maa/metsätalouden alalla ja muissa työorganisaatioissa Kestävän kehityksen kasvatuksen / ympäristökasvatuksen tavoitteet ja menetelmät (luonto- ja ympäristöala)

7 Kommentit ja kehittämistarpeet, kriteeri 17: KRITEERI 18: Opetus auttaa ymmärtämään ympäristömuutosten, yhteiskunnallisten muutosten ja teknologian kehityksen vaikutuksia omalla ammattialalla. 1. Ammattialan kulttuuriperinne, historia ja muutokset Perinteiset työmenetelmät ja välineet ja niiden kehitys (*) Perinteiset viljelylajikkeet ja niiden ominaisuudet Paikallinen kulttuuriympäristö ja -historia Ammattialan kulttuuriperinne muissa maissa n toteutuminen opetuksessa 2 = Runsaasti esimerkkejä joistakin aiheista, 2. Ympäristöongelmien ja ympäristömuutosten vaikutukset ammattialalla Ilmastonmuutoksen vaikutukset maailman/euroopan/ Suomen maa- ja metsätalouteen (*) Eroosio, veden riittävyys, suolaantuminen, saastuminen, kuivuus ym. globaaleina maa- ja metsätalouden haasteina Eläintautien riskit 3. Yhteiskunnallisten muutosten vaikutukset ammattialalla Yhteiskunnallisen ohjauksen muutosten vaikutukset luonnonvara-alalla (*) Ravinnon riittävyys globaalilla tasolla ja sen vaikutukset maatalouskauppaan Maa- ja metsätalouden rakennemuutoksen vaikutukset Suomessa, Euroopassa ja globaalilla tasolla Kuluttajien käyttäytymisen muutokset

8 4. Ympäristöä säästävän teknologian kehittyminen ja sen vaikutus ammattialaan Polttoaineiden ja energiaratkaisujen kehityksen vaikutukset luonnonvara-alalla Tulevaisuuden viljelyteknologian kehityksen vaikutukset Geeniteknologian kehityksen vaikutukset Rakennusten energiatehokkuuden kehityksen vaikutukset Työkoneiden ja ajoneuvojen moottoritekniikan kehityksen vaikutukset Kommentit ja kehittämistarpeet, kriteeri 18: KRITEERI 19: Opetus lisää tietoa kestävän kehityksen merkityksestä ihmisen tulevaisuudelle sekä vaikuttamisen mahdollisuuksista omassa elämässä ja työyhteisön jäsenenä. Opetus tukee opiskelijoiden ammattietiikan kehittymistä ja omien arvojen muodostumista. 1. Kestävän kehityksen merkitys ihmisen tulevaisuudelle Ympäristö- ja kestävän kehityksen kysymykset (*) Tieto kestävän kehityksen merkityksestä ihmisen tulevaisuudelle Kestävän kehityksen näkökulmien yhteyksien ymmärtäminen, esimerkiksi ympäristö, talous ja hyvinvointi Talouskasvun sekä ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden välisen ristiriidan käsittely ja ratkaisujen pohtiminen Ihmisen toiminnan vaikutus ilmastonmuutokseen, yritysten, yhteiskunnan ja kuluttajien vastuu ilmastonmuutoksen torjunnasta n toteutuminen opetuksessa 2 = Runsaasti esimerkkejä joistakin aiheista,

9 2. Elinkeino-/työelämän rooli kestävän kehityksen ratkaisujen löytämisessä Yritysten ympäristönsuojelutoimet, päästökauppa, ekotehokkaiden tuotteiden suunnittelu, tuotteista palvelukonsepteihin siirtyminen, vastuullinen tuotanto ja alihankkijoihin vaikuttaminen 3. Kestävän kehityksen asioihin vaikuttamisen mahdollisuudet omassa elämässä ja työyhteisön jäsenenä Yksilön vaikutusmahdollisuudet (*) Omat kulutus- ja elämäntapavalinnat ja niiden ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset, valintojen perustelu, keskeisten vaikutusmittareiden tunteminen (ekologinen selkäreppu, CO2-päästöt, ym.) n toimijan vaikutusmahdollisuudet (*) Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet ja vaikutusmahdollisuudet työpaikan asioista päättämiseen ja oman työn kehittämiseen Työyhteisön sosiaalisen kestävyyden merkitys ja työntekijän vaikutusmahdollisuudet siihen Fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpito ja sen vaikutukset työssäjaksamiseen ja elämänlaatuun Oman ja muiden toiminnan arvioiminen esim. oppilaitoksessa, ammatillisten taitojen harjoittelussa ja työssäoppimisessa sekä puuttuminen epäkohtiin 4. Omien arvojen ja ammattietiikan pohtiminen Eettisesti vastuullinen kuluttaminen ja hankinnat Eläinten kohtelu, tuotanto-olosuhteet ja lääkintä Luonnon kunnioittaminen Geeniteknologian edut ja riskit Globaali ja ylisukupolvinen oikeudenmukaisuus Omien kulutus- ja elämäntapavalintojen pohtiminen Hyvän elämän ja onnellisuuden perusteiden pohtiminen Suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen työssä Markkinoinnin etiikka Metsien ja luonnon käyttöön, maatalouteen, metsästykseen ja kalastukseen liittyvien ristiriitojen pohtiminen eri näkökulmista Ympäristön kulttuurihistoriallisten ja esteettisten arvojen merkitys

10 Kommentit ja kehittämistarpeet, kriteeri 19: KRITEERI 20: Oppilaitoksessa ja sen ulkopuolisissa oppimisympäristöissä tarjotaan opiskelijoille kokemuksia ympäristön ja kulttuurien monimuotoisuudesta, sekä mahdollisuuksia turvallisten, terveellisten ja ympäristövastuullisten toimintatapojen sekä sosiaalisten ja kulttuuristen taitojen harjoitteluun. 1. Kokemukset rakennetusta ympäristöstä tai luonnonympäristöstä tai toteutuksista Omakohtaisten luontokokemusten ja -elämysten tarjoaminen opiskelijoille (*) Ympäristön muutoksen ja ihmisen toiminnan vaikutusten tarkastelu ja arviointi luonnossa tai rakennetussa ympäristössä Tutustuminen käytännössä paikallisen ja alueellisen ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön erityispiirteisiin ja kestävän kehityksen kysymyksiin n toteutuminen opetuksessa 2 = Runsaasti esimerkkejä joistakin aiheista, 2. Kokemukset sosiaalista ja taloudellisista ympäristöistä Kokemukset toimimisesta erilaisissa paikallisissa sosiaalisissa ympäristöissä, vuorovaikutustilanteet muiden ihmisten kanssa, erilaisten kulttuurien kohtaaminen Kokemukset taloudellisessa ympäristössä toimimisesta (*) Järjestelmien ja prosessien, kuten esimerkiksi materiaalivirtojen tai energiajärjestelmien toiminnan hahmottaminen käytännössä (*) 3. Kokemukset kulttuuriympäristöistä Kokemukset kulttuurista ja taiteesta aidoissa ympäristöissä, ympäristön esteettisten ominaisuuksien arviointi ja arvottaminen Kulttuurien ja kokemusten jakaminen myös muilla paikkakunnilla tai vieraissa maissa asuvien ihmisten kanssa

11 Erilaisissa ympäristöissä toimimisesta saatujen kokemusten tulkinta, rikastuttaminen ja jakaminen esimerkiksi valokuvauksen, kuvataiteen, musiikin, draaman tai kirjoittamisen keinoin Kokemukset kulttuurista ja taiteesta aidoissa ympäristöissä, ympäristön esteettisten ominaisuuksien arviointi ja arvottaminen Kulttuurien ja kokemusten jakaminen myös muilla paikkakunnilla tai vieraissa maissa asuvien ihmisten kanssa 4. Turvallisten, terveellisten ja ympäristövastuullisten toimintatapojen harjoittelu Kestävän kehityksen työkäytäntöjen harjoittelu tai kestävää kehitystä edistävän teknologian käytön harjoittelu oppilaitoksen omissa ammatillisissa oppimisympäristöissä tai työssäoppimisen yhteydessä Ensiaputaitojen harjoittelu Elintarvikehygienian vaatimusten mukaisen toiminnan harjoittelu Ympäristövastuullisten toimintatapojen harjoittelu osana opetusta ja oppilaitoksen arkea 5. Sosiaalisten taitojen harjoittelu Sosiaalisten taitojen harjoittelu oppilaitoksen arjessa Kommentit ja kehittämistarpeet, kriteeri 20:

12 KRITEERI 21: Oppilaitos tarjoaa opiskelijoille aitoja osallistumisen ja vaikuttamisen kokemuksia sekä mahdollisuuksia osallistua työelämän kestävän kehityksen käytäntöjen suunnitteluun tai lähiympäristössä tai paikallisyhteisössä tapahtuviin osallisuushankkeisiin. 1. Opiskelijoiden osallistuminen ja vaikuttaminen omassa oppilaitoksessa Opiskelijoiden osallistuminen esimerkiksi oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen sekä muihin oppilaitoksen sisäisistä asioista päättämiseen kuten työympäristön viihtyisyyteen, terveellisyyteen tai turvallisuuteen liittyvien asioiden kehittämiseen n toteutuminen opetuksessa 2 = Runsaasti esimerkkejä joistakin aiheista, 2. Opiskelijoiden osallistuminen työelämän kestävän kehityksen käytäntöjen suunnitteluun tai hankkeisiin Opiskelijoiden osallistuminen oman ammattialan kestävän kehityksen käytäntöjen kehittämiseen esimerkiksi työssäoppimisen yhteydessä tai kehittämishankkeissa Opiskelijoiden osallistuminen lähiympäristössä tai paikallisyhteisössä toteutettaviin hankkeisiin, joilla vaikutetaan esimerkiksi luonnonympäristön tai kulttuuriympäristön säilymiseen, rakennetun ympäristön parantamiseen, viihtyisyyteen, terveellisyyteen tai turvallisuuteen Opiskelijoiden osallistuminen alueellisiin, kansallisiin tai kansainvälisiin kestävän kehityksen hankkeisiin tai avustusprojekteihin

13 Arvioi opiskelijoiden osallistumisen tasoa opetuksessa seuraavan asteikon mukaan 0 = Ei koskaan 1 = Joskus 2 = Usein 3 = Lähes aina 3. Opiskelijoiden osallistuminen opetuksessa TASO 1: Opiskelijoiden mielipiteitä kuunnellaan TASO 2: Opettajat suunnittelevat ja opiskelijat auttavat toteutuksessa TASO 3: Opiskelijat ja opettajat suunnittelevat toteuttavat yhdessä TASO 4: Opiskelijat suunnittelevat ja opettajat auttavat toteutuksessa Kommentit ja kehittämistarpeet, kriteeri 21:

14 Opetusmenetelmät ja oppimispolku KRITEERI 22: Kestävän kehityksen opetuksessa käytetään opiskelijoita aktivoivia, osallistavia ja yhteisöllisyyttä tukevia opetusmenetelmiä. Millaisia opiskelijoita aktivoivia, osallistavia ja yhteisöllisyyttä tukevia menetelmiä käytetään kestävän kehityksen opetuksessa? Esimerkit toteutuksesta (merkitse esimerkkiin tutkinnon osat, joissa menetelmää sovelletaan) Opiskelijoita kiinnostavien kysymysten ja ilmiöiden tarkastelun mahdollistavat menetelmät Opiskelijoiden omien kokemusten hyödyntäminen oppimisen aineistona Tutkiva ja ongelmalähtöinen oppiminen Opiskelijoiden mielipiteiden kuuleminen ja niiden reflektointi Opiskelijoiden osallistuminen opetuksen ja oman oppimisensa suunnitteluun ja arviointiin Opiskelijoiden osallistuminen opetusryhmän toiminnan suunnitteluun Ryhmätyöskentely Luova toiminta Muut menetelmät: Opettajat ovat koonneet yhdessä menetelmiä ja suunnitelleet niiden käyttöä sekä dokumentoineet niitä esimerkiksi menetelmäpankkiin. Millä tavoin opettajat ovat koonneet kestävän kehityksen opetusmenetelmiä ja suunnitelleet niiden käyttöä? Miten menetelmät on dokumentoitu? Kriteeriin 22 liittyvät opetuksen kehittämistarpeet:

15 KRITEERI 23: Kestävän kehityksen opetus toteutuu tutkinnon läpi etenevänä suunnitelmallisena oppimispolkuna. Kestävän kehityksen opetusta ei ole suunniteltu ja toteutettu tutkinnon läpi etenevänä oppimispolkuna. Opettajien kesken on käyty keskustelua kestävän kehityksen opetuksen tavoitteista ja sisällöistä tutkinnon eri osissa. Opettajat ovat yhdessä suunnitelleet tutkinnon läpi etenevän oppimispolun, jossa on kuvattu keskeiset kestävän kehityksen oppimistavoitteet ja sisällöt. Millä tavoin suunnittelu on tapahtunut? Miten oppimispolku on dokumentoitu? Oppimispolun kuvausta hyödynnetään opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin työkaluna. Millä tavoin oppimispolun kuvausta hyödynnetään opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin tukena? Kriteeriin 23 liittyvät opetuksen kehittämistarpeet:

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Opetuksen arvioinnin tukiaineisto (tietojenkäsittelyn perustutkinto) Tässä materiaalissa esitetään tarkennettuja sisältöjä luonnontieteiden alan (tietojenkäsittelyn perustutkinnon) opetuksen arvioinnin

Lisätiedot

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Tässä materiaalissa esitetään tarkennettuja sisältöjä kulttuurialan opetuksen arvioinnin kysymyslistan käytön tueksi. Aineiston tarkoituksena on toimia apuvälineenä arviointiryhmän

Lisätiedot

Keke-sertifikaatin itsearvioinnin uudistukset Aikuis-KEKE -hanke

Keke-sertifikaatin itsearvioinnin uudistukset Aikuis-KEKE -hanke Keke-sertifikaatin itsearvioinnin uudistukset Aikuis-KEKE -hanke VirtuaaliKYLÄ-seminaari Asikkala 22.11.2012 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu 1997 Ammattikoulutussäätiön ja Opetusalan koulutussäätiön

Lisätiedot

1. Oman ammattialan järjestelmät ja prosessit ja niiden kestävän kehityksen näkökohdat

1. Oman ammattialan järjestelmät ja prosessit ja niiden kestävän kehityksen näkökohdat KRITEERI 15: Opetus antaa valmiuksia oman ammattialan järjestelmien ja prosessien toiminnan ja niiden kestävän kehityksen näkökohtien ymmärtämiseen sekä oman työn suunnitteluun kokonaisuutena kestävän

Lisätiedot

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Tässä materiaalissa esitetään tarkennettuja sisältöjä luonnonvara- ja ympäristöalan opetuksen arvioinnin kysymyslistan käytön tueksi. Taulukoissa on kuvattu kriteereittäin

Lisätiedot

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Tässä materiaalissa esitetään tarkennettuja sisältöjä tekniikan ja liikenteen alan opetuksen arvioinnin kysymyslistan käytön tueksi. Aineiston tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

Kestävän kehityksen oppimispolut ammatillisissa tutkinnoissa

Kestävän kehityksen oppimispolut ammatillisissa tutkinnoissa Kestävän kehityksen oppimispolut ammatillisissa tutkinnoissa Kestävän kehityksen polkua ammattilaiseksi seminaari Kuopio 20.9.2012 Risto Tenhunen Osuuskunta Eco-One Kestävä kehitys ammatillisessa opetuksessa

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJEITA OPETTAJALLE

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJEITA OPETTAJALLE KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJEITA OPETTAJALLE 1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN OSA-ALUEET Kestävän kehityksen ohjelman tavoitteena on edistää kestävää kehitystä niin ekologisten että taloudellisten tavoitteiden suhteen

Lisätiedot

Kestävä kehitys on kasvamista vastuuseen

Kestävä kehitys on kasvamista vastuuseen Kestävä kehitys on kasvamista vastuuseen Kuva: Keke päiväkodissa -esite, Seppo Leinonen Erkka Laininen OKKA-säätiö Ihmiskunnan ekologinen jalanjälki Kuva: http://www.footprintnetwork.org Living Planet

Lisätiedot

Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa

Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa Kestävä kehitys ammatillisissa oppilaitoksissa 1 OPKE Oppilaitosten kestävän kehityksen hallintajärjestelmien rakentaminen Euroopan Unionin ja Etelä-Suomen lääninhallituksen osarahoittama projekti 2002-2005

Lisätiedot

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI

KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA. Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI KOHTI KESTÄVÄÄ AMMATILLISTA KOULUTUSTA Kati Lundgren ja Hanna Näätsaari Suomen ympäristöopisto SYKLI Opetushallitus Taitto: Innocorp Oy Elektroninen versio: Innocorp Oy ISBN 952-13-3072-4 (nid.) ISBN 952-13-3073-2

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Teemojen toteutus: ammatilliset oppilaitokset

Teemojen toteutus: ammatilliset oppilaitokset OKKA-säätiö Teemojen toteutus: ammatilliset oppilaitokset ESIMERKKITAULUKOT Teemojen toteutuksen ja kestävän kehityksen ohjelman rakentamisen tueksi on laadittu kestävän kehityksen kriteereihin perustuvat

Lisätiedot

PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINTO, PUUTARHURI TOIMINTA... 1 1 PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINNON (PUUTARHURI) TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN...

PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINTO, PUUTARHURI TOIMINTA... 1 1 PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINNON (PUUTARHURI) TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... TOIMINTA... 1 1 PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINNON (PUUTARHURI) TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 1 1.1 PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 1 1.2 PUUTARHATALOUDEN PERUSTUTKINNON (120 OV)

Lisätiedot

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma Humanistinen ja kasvatusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma KOSMETOLOGI KOSMETIIKKANEUVOJA

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 Sisällys Lähtökohdat Ohjelman rakenne Ohjelman laadinta ja käyttöönotto 2 Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta Ekologinen kestävyys

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 20 ov Talouskoulu TALOUSKOULU

OPETUSSUUNNITELMA, 20 ov Talouskoulu TALOUSKOULU Kotitalousopetus OPETUSSUUNNITELMA, 20 ov Talouskoulu TALOUSKOULU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 15.12.2010 46 Voimassa toistaiseksi alkaen 1.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOTITALOUSOPETUKSEN KUVAUS, ARVOPERUSTA,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Luonnonvara-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO Hevostalouden koulutusohjelma HEVOSTENHOITAJA

Luonnonvara-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO Hevostalouden koulutusohjelma HEVOSTENHOITAJA Luonnonvara-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO Hevostalouden koulutusohjelma HEVOSTENHOITAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa opetuksessa.

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot

Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Maatalousalan perustutkinto 2015 Maatilatalouden osaamisala, maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala, maaseutuyrittäjä Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri

NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa. NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY-ohjelmat opetussuunnitelmassa NY Vuosi yrittäjänä ja 24h -leiri NY Yrittäjyyskasvatuksen polku NY Start Up NY Next Steps NY 24h-leiri Enterprise without Borders NY 12h-leiri NY Vuosi yrittäjänä NY 6h-leiri

Lisätiedot

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Tuusniemen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Toukokuu 2005 Hyväksytty klk..2005 Käyn peruskoulua Tuusniemellä, tulen aamulla kouluun iloisella mielellä. Opin viisautta vanhaa ja tietoa uutta, olen

Lisätiedot