Opetuksen arvioinnin tukiaineisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetuksen arvioinnin tukiaineisto"

Transkriptio

1 Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Tässä materiaalissa esitetään tarkennettuja sisältöjä kulttuurialan opetuksen arvioinnin kysymyslistan käytön tueksi. Aineiston tarkoituksena on toimia apuvälineenä arviointiryhmän täyttäessä itsearvioinnin kysymyslistaa. Esimerkkien kautta aukaistaan kysymyslistassa esitettyjen arviointinäkökulmien sisältöä kriteerien osalta. Samalla materiaalia voi hyödyntää tutkinnon osien opetuksen toteutussuunnitelmien laadinnassa. HUOM! Esimerkkilista ei ole kaikenkattava. Aineisto sisältää esimerkkejä kulttuurialan eri tutkinnoista, joten listaa tulee käyttää soveltaen sitä arvioinnin kohteena olevaan tutkintoon. Myös arvioitaessa opetuksen toteutuksen kriteerien täyttymistä lähtökohtana on, että esimerkkilistan aiheita käsitellään tutkinnossa ja tutkinnon osissa niiden sisältöihin soveltuvalla tavalla. Ennen kriteerikohtaisiin esimerkkeihin siirtymistä kannattaa tutustua seuraavasta yhteenvedosta arvioinnin kohteena olevan tutkinnon tärkeimpiin kestävän kehityksen näkökohtiin. YHTEENVETO ALAN TUTKINTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN NÄKÖKOHDISTA n perustutkinnot ja niiden tärkeimpiä kestävän kehityksen näkökohtia (Lähde: Kestävää ammatillista koulutusta, OPH 2010): Tutkinto Käsi- ja taideteollisuusala Audiovisuaalinen viestintä Tutkintokohtaiset näkökohdat Perinteisten työtapojen sekä ammattialan ja suomalaisen kulttuurin säilyttäminen Ympäristön ja eettiset näkökohdat huomioon ottava tuotesuunnittelu Tuotteiden laatu, kestävyys ja ajattomuus Elinkaariajattelun ja materiaalitehokkuuden periaatteiden soveltaminen tuotantoon Materiaalien ekologisuus, säästävä käyttö ja kierrätettävyys, kierrätysmateriaalien käyttö Paikallisesti tuotettujen raaka-aineiden käyttö Vanhojen esineiden korjaaminen ja entisöinti Teknisen ja kaupallisen osaamisen yhdistäminen esteettiseen osaamiseen Jätteiden lajittelu ja kierrätys sekä ongelmajätehuolto Asiakkaiden ympäristötietoisuuden ja kulttuurien tuntemuksen ja kunnioituksen lisääminen Oma työturvallisuus koneiden ja laitteiden sekä kemikaalien käytössä ja työympäristössä Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Kestävä kehitys alan liiketoiminnassa (kestävän kehityksen mukaiset tuotteet, markkinointi, ym.) Kulttuurin ja perinteiden säilyttäminen Kulttuurien välisen vuorovaikutuksen edistäminen Sosiaalisen kestävyyden edistäminen kulttuuripalveluiden toteutuksen ja sisältöjen kautta: esim. tasa-arvo, syrjäytymisen ehkäisy, kulttuuriin sopeutuminen Kestävän kehityksen eri osa-alueiden käsittely taiteen ja viestinnän keinoin Eettisten kysymysten ja arvokysymysten esille nostaminen taiteen ja ilmaisun keinoin Esteettisten kokemusten ja elämysten sekä aineettomien sisältöjen tuottaminen materiaalisen kulutusten vastapainoksi Kestävän kehityksen kasvatuksen ja ympäristökasvatuksen/viestinnän suunnittelu ja kytkeminen eri-ikäisten kulttuuripalveluihin Asiakkaiden ja yleisön monikulttuurisuuden ja uskonnollisen taustan huomioon ottaminen viestinnän suunnittelussa ja toiminta monikulttuurisessa työympäristössä Tietoteknisten viestintäratkaisujen hyödyntäminen kestävän kehityksen edistämisessä (esim. etätyö, virtuaalikokoukset, sähköinen viestintä ja aineiston siirto, muistiot ja arkistointi, sosiaalisen median ja Internetin tarjoamat foorumit kansalaisvaikuttamiseen ja kulttuurien kohtaamiseen, vammaisten kommunikointia parantavat ratkaisut, kielen käännösohjelmat ym.) Kestävän kehityksen huomioon ottaminen hankinnoissa (esim. koneiden ja laitteiden energiatehokkuus, huollettavuus, korjattavuus ja pitkäikäisyys, ympäristömerkityt ja eettisesti vastuulliset tuotteet, kierrätystuotteet ja -materiaalit) Materiaalinkulutuksen ja kertakäyttötuotteiden käytön vähentäminen työtehtävissä Energian ja veden säästö työympäristössä Jätteiden lajittelun ja kierrätyksen toteutus alan työympäristössä Oma työturvallisuus koneiden ja laitteiden käytössä ja työympäristössä Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen

2 Kuvallisen ilmaisun perustutkinto Tanssiala ja sirkusala Kulttuurien välisen vuorovaikutuksen edistäminen Sosiaalisen kestävyyden edistäminen kulttuuripalveluiden toteutuksen ja sisältöjen kautta: esim. tasa-arvo, syrjäytymisen ehkäisy, kulttuuriin sopeutuminen Kulttuurin ja perinteiden säilyttäminen Kestävän kehityksen eri osa-alueiden käsittely taiteen ja viestinnän keinoin Eettisten kysymysten ja arvokysymysten esille nostaminen kuvallisen ilmaisun keinoin Esteettisten kokemusten ja elämysten sekä aineettomien sisältöjen tuottaminen materiaalisen kulutusten vastapainoksi Kuvallinen viestintä kestävän kehityksen kasvatuksen ja ympäristökasvatuksen tukena (esim. kestävän kuluttamisen edistäminen) Asiakkaiden ja yleisön monikulttuurisuuden ja uskonnollisen taustan huomioon ottaminen kulttuuripalveluiden suunnittelussa ja toiminnan suunnittelu monikulttuurisessa työympäristössä Elinkaariajattelun ja materiaalitehokkuuden periaatteiden soveltaminen tuotesuunnitteluun Ympäristölle haitallisten kemikaalien ja värien korvaaminen ympäristöystävällisillä vaihtoehdoilla, digitaalisen kuvauksen edut kemikaalien käytön vähentämisessä Kestävän kehityksen huomioon ottaminen hankinnoissa (esim. koneiden ja laitteiden energiatehokkuus, huollettavuus, korjattavuus ja pitkäikäisyys, ympäristömerkityt ja eettisesti vastuulliset tuotteet, kierrätystuotteet ja -materiaalit) Materiaalinkulutuksen ja kertakäyttötuotteiden käytön vähentäminen työtehtävissä Energian ja veden säästö työympäristössä Jätteiden lajittelun ja kierrätyksen toteutus alan työympäristössä Oma työturvallisuus koneiden ja laitteiden käytössä ja työympäristössä Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Esteettisten ja elämyksellisten kokemusten tuottaminen yleisölle materiaalisen kulutusten vastapainoksi ja elämänlaadun parantamiseksi Elinympäristöön ja kulttuuriperinteeseen liittyvien kokemusten ja tiedon välittäminen esittävän taiteen keinoin Kulttuurien välisen vuorovaikutuksen edistäminen Sosiaalisen kestävyyden edistäminen kulttuuripalveluiden toteutuksen ja sisältöjen kautta: esim. tasa-arvo, syrjäytymisen ehkäisy, kulttuuriin sopeutuminen Kestävän kehityksen eri osa-alueiden ja kysymysten käsittely esittävän taiteen keinoin Eettisten kysymysten ja arvokysymysten esille nostaminen esittävän taiteen keinoin Asiakkaiden ja yleisön monikulttuurisuuden ja uskonnollisen taustan huomioon ottaminen alan palveluiden suunnittelussa ja toiminnan suunnittelu monikulttuurisessa työympäristössä Kestävän kehityksen huomioon ottaminen hankinnoissa (esim. koneiden ja laitteiden energiatehokkuus, huollettavuus, korjattavuus ja pitkäikäisyys, ympäristömerkityt ja eettisesti vastuulliset tuotteet, kierrätystuotteet ja -materiaalit) Jätteen synnyn ehkäisy esitysten tuottamisessa: esim. kertakäyttöisten tuotteiden minimointi, kestokäyttöiset, muunneltavat ja helposti korjattavat lavasteet, kierrätysmateriaalien ja -tuotteiden hyödyntäminen asusteissa, kalusteissa ja lavasteissa sekä niiden huolto, korjaus ja uudelleenkäyttö Kemikaalien käytön vähentäminen ja niiden korvaaminen vähemmän haitallisilla vaihtoehdoilla: esim. maalit, värit, hartsit, ym. Jätteiden lajittelu ja kierrätys alan työympäristössä Ongelmajätteiden keräys, varastointi ja toimittaminen käsittelyyn Teatteri- ja esitystilojen LVI-järjestelmä ja energiansäästömahdollisuudet Energiansäästö koneiden ja laitteiden käytössä Työturvallisuus esitysten harjoittelussa ja toteutuksessa, koneiden ja laitteiden käytössä sekä vaarallisten aineiden käsittelyssä Yleisön turvallisuudesta huolehtiminen Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen

3 Musiikkiala Esteettisten ja elämyksellisten kokemusten tuottaminen yleisölle materiaalisen kulutusten vastapainoksi ja elämänlaadun parantamiseksi Elinympäristöön ja kulttuuriperinteeseen liittyvien kokemusten ja tiedon välittäminen esittävän taiteen keinoin Kulttuurien välisen vuorovaikutuksen edistäminen Sosiaalisen kestävyyden edistäminen kulttuuripalveluiden toteutuksen ja sisältöjen kautta: esim. tasa-arvo, syrjäytymisen ehkäisy, kulttuuriin sopeutuminen Kestävän kehityksen eri osa-alueiden ja kysymysten käsittely esittävän taiteen keinoin Eettisten kysymysten ja arvokysymysten esille nostaminen esittävän taiteen keinoin Asiakkaiden ja yleisön monikulttuurisuuden ja uskonnollisen taustan huomioon ottaminen alan palveluiden suunnittelussa ja toiminnan suunnittelu monikulttuurisessa työympäristössä Musiikkitapahtumien järjestämiseen liittyvät ympäristönäkökohdat (mm. materiaalien ja kertakäyttöastioiden kulutus, energiankulutus, jätteiden lajittelu ja kierrätys, melu, liikenne) Erilaisten musiikin tallennustapojen ekologisuus Jätteiden lajittelu ja kierrätys alan työympäristössä Työtilojen LVI-järjestelmä ja energiansäästömahdollisuudet Energiansäästö koneiden ja laitteiden käytössä Työturvallisuus esitysten harjoittelussa ja toteutuksessa sekä koneiden ja laitteiden käytössä Yleisön turvallisuudesta huolehtiminen Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Esimerkkejä opetuksen kriteerikohtaisista sisällöistä kulttuurialan perustutkinnoissa KRITEERI 15: Opetus antaa valmiuksia oman ammattialan järjestelmien ja prosessien toiminnan ja niiden kestävän kehityksen näkökohtien ymmärtämiseen sekä oman työn suunnitteluun kokonaisuutena kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kestävän kehityksen ammattiosaamisen tavoitteet (työprosessin hallinta): Opiskelija hahmottaa oman ammattialansa toimintaympäristöä ja järjestelmiä sekä tuotteiden ja palveluiden elinkaaren ja siihen liittyviä ympäristö-, turvallisuus-, terveys- ja eettisiä näkökohtia. Hän osaa tunnistaa omassa työympäristössään ja työprosessissaan kestävän kehityksen näkökohtia, joihin tulee kiinnittää huomiota jo työn suunnitteluvaiheessa. Opiskelija osaa suunnitella ja kehittää työympäristöään ja työprosessin toteutusta kokonaisuutena kestävän kehityksen mukaiseksi. Opiskelija hahmottaa oman työprosessinsa materiaalivirtojen, energiankulutuksen ja turvallisuusasioiden kokonaisuuden ja osaa hallita niitä omassa työssään. Hän tuntee ympäristö-, laatu- ja työterveys- ja turvallisuusjärjestelmien vaatimukset työprosessin ohjaajina ja osaa toimia niiden mukaan työtehtävissään. Ammattialan toimintaympäristö, järjestelmät ja prosessit Tuotteiden ja palveluiden elinkaaren ympäristö-, turvallisuus-, terveys- ja eettiset näkökohdat ja niiden huomioon ottaminen työn suunnittelussa Alan logistiikka ja kuljetusjärjestelmän ympäristönäkökohdat Kulttuuritapahtumien tuotantoon liittyvät palveluprosessit (esim. jätehuolto- ja jätevesihuolto, elintarvikehuolto) Yhteiskunnan jätehuolto- ja kierrätysjärjestelmien toiminta n tuotteiden ja palveluiden elinkaaren vastuullisuus- ja ympäristö- sekä energia- ja materiaalitehokkuusnäkökohdat - alalla käytössä olevien aineiden ja -materiaalien raaka-aineet, niiden terveellisyys ja alkuperä sekä tuotannon ympäristö- ja eettinen vastuullisuus - raaka-aineiden ja tuotteiden jalostusketju, varastointi ja kuljetukset - tuotteiden pakkaaminen - tuotteiden laatu ja kestävyys - materiaalien ja aineiden käyttö ja jätteen synty palvelujen ja tuotteiden tuottamisessa - veden ja energian kulutus työprosessissa (koneet ja laitteet) ja kiinteistöissä - tuotteiden energiankulutus käytössä - haitallisten kemikaalien käyttö (terveys- ja ympäristövaikutukset) - ongelmajätteiden käsittely - materiaalien kierrätys ja jätehuollon järjestäminen

4 Kestävän kehityksen näkökohtien tunnistaminen omassa työprosessissa ja työympäristössä sekä kestävän kehityksen mukaisen tuotannon tai palvelutoiminnan suunnittelu kokonaisuutena Keinoja: - työympäristön ja työn ympäristö-, turvallisuus- työterveys- ja turvallisuus-, hyvinvointi ja kulttuuristen näkökohtien kartoittaminen - kestävän kehityksen näkökohtien huomioon ottaminen työn suunnittelussa - kestävän kehityksen ohjelman tai vast. suunnitelman laatiminen työpaikalle (ympäristöasiat, sosiaaliset, terveydelliset sekä kulttuuriset ja esteettiset näkökohdat) - epäkohtiin puuttuminen, korjaavat toimenpiteet ja työprosessin/työympäristön kestävän kehityksen asioiden kehittäminen Työn ja työympäristön keke-näkökohtia: - eettiset ja ympäristövastuulliset hankinnat - materiaalien kulutus - jätteiden lajittelu - ongelmajätteiden lajittelu ja varastointi - sähkön, lämmön ja veden kulutus - kemikaalien käyttö - liikkuminen - ruuan/elintarvikkeiden ympäristövaikutukset - turvallisuus ja työsuojelu - tilojen siisteys ja puhtaus - elintarvikehygienia - kulttuuriset, uskonnolliset ym. näkökohdat palveluiden tuottamisessa - asiakkaiden hyvinvoinnin edistäminen Kestävän kehityksen näkökohtien huomioon ottaminen tuotteiden suunnittelussa (käsi- ja taideteollisuusala) - mm. valmistusmateriaalien valinta kestävän kehityksen näkökulmat huomioon ottaen: eettiset ja ympäristöystävälliset, luonnonmukaiset ja lähellä tuotetut sekä helposti kierrätettävät materiaalit, kierrätysmateriaalien hyödyntäminen, tuotteiden laatu, kestävyys, huollettavuus ja korjattavuus, ympäristöystävälliset, materiaaleja ja energiaa säästävät tuotantotavat Kestävän kehityksen näkökohtien huomioon ottaminen kulttuurialan projektien suunnittelussa ja toteutuksessa - mm. projektin tavoitteiden ekologista, sosiaalista, kulttuurista ja taloudellista kestävyyttä edistävien vaikutusten tunnistaminen ja perustelu projektihakemuksessa; näkökohdat projektin toteutuksessa: esim. vastuulliset hankinnat, materiaalien ja energian säästäminen, kuljetukset ja liikkuminen ym. - verkostoitumisen hyödyntäminen toiminnan ja projektien suunnittelussa ja toteutuksessa Yleisötapahtuman järjestäminen kestävän kehityksen näkökohdat huomioon ottaen - tarvittavat luvat ja sopimukset - rakenteet ja hankinnat - jätteen synnyn ennaltaehkäisy ja jätehuolto - energiantuotanto - kuljetukset ja liikkuminen - ajoneuvojen paikoitus - vesihuolto, käymälät ja jätevesihuolto - ravintopalvelut (hygienia, kylmätilat ja ruuan valmistus, jätteiden lajittelu) - herkkien luontokohteiden huomioon ottaminen - äänentoisto, häiriön minimointi luonnolle ja paikallisille asukkaille - tapahtuman paloturvallisuus ja turvallisuussuunnitelma, ensiapu - vaikuttaminen yhteistyökumppaneihin - osallistujien ympäristövalistus - tapahtuman ympäristö ohjelman ja turvallisuussuunnitelman laatiminen

5 Työprosessin materiaalivirtojen hallinta ja huomioon ottaminen työn suunnittelussa (jätteen synnyn ehkäisy, lajittelu, kierrätys) Jätteen synnyn ehkäisy omassa työpaikassa ja tapahtumissa, vaikutusmahdollisuudet omassa työssä Hankinnat: - pakkausjätteen vähentäminen, esim. vähäjätteiset/palautettavat pakkaukset, oikeat pakkauskoot, kangasrullien hankinta käsipyyhkeiksi - kertakäyttöisten materiaalien ja tuotteiden käytön minimointi - kierrätysmateriaalien ja -tuotteiden hyödyntäminen - kestävät ja pitkäikäiset laitehankinnat (esim. ATK-laitteiden kapasiteetti, yhteensopivuus ja laajennettavuus, leasing tai vuokraus) - koneiden, laitteiden ja välineiden huollon järjestäminen - ympäristömerkittyjen tuotteiden hankinta - tavaroiden yhteiskäyttö, lainaus, vuokraus tai liisaus ostamisen sijaan Toimistotyön suunnittelu: - mahdollisuus esim. sähköisiin muistioihin, arkistointiin ja laskutukseen - turhan tulostuksen ja kopioinnin minimointi - kaksipuoleisen tulostuksen ja kopioinnin mahdollistavat laitteet, käyttäjien perehdytys, paperinkulutuksen seuranta - etäkokousjärjestelyt - jaettavan materiaalin korvaaminen kokouksissa dataprojektorilla - kestoastioiden ja kahvimukien käyttöönotto - saippuan ja shampoon annostelijat käytössä Puvustus, lavastus ja tarpeisto (näyttämötaide): - kertakäyttöisten tuotteiden minimointi - kestokäyttöiset, muunneltavat ja helposti korjattavat lavasteet, - kierrätysmateriaalien ja -tuotteiden hyödyntäminen asusteissa, kalusteissa ja lavasteissa - kemikaalien ja vaarallisten materiaalien korvaaminen - asusteiden, kalusteiden ja lavasteiden huolto, korjaus ja uudelleenkäyttö Kierrätysjärjestelmä: - tehokas ja toimiva jätteiden lajittelu, kalusteiden, laitteiden ja tarvikkeiden kierrätyksen toteutus sekä kierrätystuotteiden käyttö työpaikan omassa toiminnassa Lisätietoa jätteen synnyn ehkäisystä toimistoissa: Kemikaalien ym. aineiden käytön vähentäminen työprosessin suunnittelussa Työpaikan kierrätysjärjestelmän tunteminen ja jätteiden lajittelun toteutus - jätteen lajittelu: lehdet ja mainokset, konttoripaperi, lasi, muovit, metallit, pakkausjäte, biojäte, nestekartonki, pakkauspaperi, pahvi, kartonki - energiajätteen keräys ja siihen sopivat jätejakeet - sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys ja kierrätysjärjestelmä - kierrätyspullojen, koneiden, laitteiden, värikasettien, kalusteiden ym. kierrätyksen toteutus - lajittelun organisointi eri tiloissa ja jätehuoneessa - lajittelun kulttuuritapahtumissa Työpaikalla syntyvät ongelmajätteet sekä niiden oikean käsittelyn ja varastoinnin järjestäminen - esim. paristot, akut, loisteputket, maalit, värit, lakat, puhdistusaineet, vanhat kylmälaitteet, öljyt, voiteluaineet, ym. kemikaalit - varastotilojen vaatimukset, jätteiden merkinnät, kirjanpito ja ongelmajätteiden toimittaminen käsiteltäväksi

6 Työprosessin energiatehokkuuden hallinta ja huomioon ottaminen työn suunnittelussa (koneet, laitteet, järjestelmät, kuljetukset) Työpaikan tai kulttuuripalveluiden tuotantoympäristöjen LVI-järjestelmän toiminta ja energiansäästömahdollisuudet - hukkalämmön hyödyntäminen ja lämpöpumput - tilojen lämmityksen ja ilmastoinnin säädöt - sisävalaistuksen ja ilmastoinnin tarve- tai aikaohjaus, valaistuksen kirkkauden säätö - energiansäästölamppujen käyttö - vettä säästävät wc-istuimet, hanat ja suihkut Työpaikan/tapahtuman koneiden ja laitteiden energiankulutus ja energiansäästömahdollisuudet työtehtävissä - energiatehokkuus laitahankintojen ja -valintojen kriteerinä - kylmälaitteiden energiatehokas sijoittaminen, huurteenpoisto ja puhdistus sekä oikea lämpötila - tietokoneiden, kopiokoneiden, tulostinten ym. laitteiden energiansäästöasetusten käyttö, laitteiden sammuttaminen yöksi - tapahtumien valaistus- ja äänentoistolaitteiden energiatehokkuus ja niiden energiaa säästävän käytön suunnittelu Työorganisaation ekologiset energiaratkaisut ja niiden hyödyntäminen - uusiutuvista energianlähteistä tuleva sähkö ja lämpö: hake- tai pellettilämmitys, maalämpö, aurinkoenergian hyödyntäminen, biopolttoaineet koneissa ja ajoneuvoissa, ekosähkön kriteerit ja hankintamahdollisuudet Ympäristöä säästävien tietoteknisten ratkaisujen hyödyntäminen omassa työssä esim. sähköinen viestintä ja arkistointi n palveluihin liittyvien kuljetusten ja liikkumisen järjestäminen ympäristöä säästävällä tavalla Työprosessin turvallisuus- ja hyvinvointiasioiden hallinta ja huomioon ottaminen työn suunnittelussa Alan työorganisaatioiden turvallisuusasioiden hallinnan kokonaisuus - henkilöturvallisuus: esim. sähköiskut, vaaratilanteet koneiden ja laitteiden käytössä, kaatuminen, liukastuminen, putoaminen, paloturvallisuus, vaaralliset aineet, sisäilma, melu - tietoturvallisuus - elintarvikkeiden käsittelyyn ja jakeluun liittyvän omavalvonnan toteutus Turvahälytysjärjestelmät, valvontajärjestelmät ja vaaratilanteen havaitsemisvälineet sekä niiden kytkeytyminen työprosessiin Työterveyshuollon toteutus työpaikalla Omaan työprosessiin ja työympäristöön liittyvät turvallisuus- ja terveys- ja hyvinvointinäkökohdat sekä oman työn suunnittelu kokonaisuutena näkökohdat huomioon ottaen - työpisteiden ja työtehtävien ergonomia - sisäilman laatu, melu, lämpöolot, valaistus - elintarvikkeiden käsittely sekä elintarvikkeiden turvallisuus- ja terveysvaarat - henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen - tilojen paloturvallisuus, palohälyttimet huoneissa ja muissa tiloissa - pelastussuunnitelma ja toiminta hätätilanteissa - poistumistiet ja niiden merkinnät - kynnysten, portaiden ym. vaarapaikkojen turvallisuus ja merkinnät - työturvallisuus koneiden ja laitteiden käytössä - työturvallisuus esitysten harjoittelussa ja toteutuksessa - kemikaalien käsittely, merkinnät ja asianmukaisten suojavarusteiden käyttö - oman työn fyysisen kuormituksen arviointi ja työn sovittaminen kuormitukseen - työn henkiset kuormitustekijät ja niiden huomioon ottaminen - tietoturva-asioiden hallinta Kulttuuritapahtumien järjestämiseen liittyvien turvallisuusriskien kokonaisuus, riskien tunnistaminen ja turvallisuusasioiden hallinta, yleisön ja työntekijöiden turvallisuudesta huolehtiminen erilaisissa ympäristöissä Turvallisuusriskeistä, vaaratilanteista ja onnettomuuksista raportointi ja toimenpiteisiin ryhtyminen

7 Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien vaatimusten huomioon ottaminen työn suunnittelussa ja toteutuksessa Alakohtaiset kestävän kehityksen näkökulmat työprosessin suunnittelussa: - Kulttuuripalvelut ja tuotanto kestävän kehityksen edistäjänä Työpaikan kestävän kehityksen ohjelman tai ympäristö-, laatu- ja työterveys ja turvallisuusjärjestelmän vaatimukset Järjestelmien ohjausvaikutus työprosessiin Perinteiden sekä paikallisen/suomalaisen kulttuurin ja kulttuuriympäristön säilyttäminen ja jakaminen Perinteisten työtapojen ja käsityötaidon ylläpitäminen Kulttuurien välisen vuorovaikutuksen edistäminen Sosiaalisen kestävyyden edistäminen kulttuuripalveluiden toteutuksen ja sisältöjen kautta: esim. tasa-arvo, syrjäytymisen ehkäisy, kulttuuriin sopeutuminen Kestävän kehityksen eri osa-alueiden käsittely taiteen ja viestinnän keinoin Eettisten kysymysten ja arvokysymysten esille nostaminen taiteen ja ilmaisun keinoin Esteettisten kokemusten ja elämysten sekä aineettomien sisältöjen tuottaminen materiaalisen kulutusten vastapainoksi Kestävän kehityksen kasvatuksen ja ympäristökasvatuksen/viestinnän suunnittelu ja kytkeminen eri-ikäisten kulttuuripalveluihin Asiakkaiden ja yleisön monikulttuurisuuden ja uskonnollisen taustan huomioon ottaminen kulttuuripalveluiden suunnittelussa ja toiminnan suunnittelu monikulttuurisessa työympäristössä Kestävän kehityksen hyödyntäminen kulttuurialalla toimivan yrityksen liiketoiminnassa KRITEERI 16: Opetus antaa valmiuksia oman ammattialan työmenetelmien, välineiden ja materiaalien arviointiin ja valintaan kestävän kehityksen näkökulmasta. Kestävän kehityksen ammattiosaamisen tavoitteet (työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta): Opiskelija tuntee ja osaa selvittää omalla ammattialalla käytössä olevien materiaalien, aineiden, välineiden ja palveluiden ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja vastuullisuusnäkökohtia. Hän tietää, millaisia mahdollisuuksia on vaikuttaa näkökohtiin hankintojen kautta ja tekee kestävän kehityksen mukaisia hankintoja. Opiskelija osaa vertailla erilaisia alalla käytettäviä työmateriaaleja, välineitä ja aineita kestävän kehityksen näkökulmasta ja valita ympäristö-, turvallisuus- ja terveysvaikutuksiltaan haitattomia vaihtoehtoja erilaisissa työtilanteissa. Hän osaa vertailla erilaisia työtapoja kestävän kehityksen näkökulmasta ja valita kestäviä työtapoja (mm. materiaalien säästävä käyttö, koneiden ja laitteiden energiaa säästävä käyttö sekä turvalliset ja terveelliset työtavat). Työvälineiden ja materiaalien arviointi ja valinta kestävän kehityksen näkökulmasta (ympäristö, terveys, turvallisuus, eettisyys) n työvälineiden ja materiaalien ympäristö-, turvallisuus-, terveys- ja eettisiin ym. vaikutuksiin liittyvän tiedon etsiminen, arviointi ja tulkinta Alalla käytössä olevat ympäristöystävälliset ja ympäristömerkityt tai sosiaalisen vastuun tunnuksen omaavat tuotteet, laitteet ja palvelut, esim. - kopiopaperi, painotuotteet ja painotalot, AV-laitteet, toimistokoneet ja -tarvikkeet, wc-paperit, talouspaperit ja paperipyyhkeet, saippuat, shampoo, käsipyyherullat, pesu- ja puhdistusaineet, reilun kaupan tuotteet (elintarvikkeet, kosmetiikka, puuvilla), ym. Lähteitä: Koneiden, laitteiden ja välineiden turvallisuusmerkinnät Koneiden ja laitteiden energiatehokkuus, energialuokat ja -merkinnät - Energiamerkki (EU): kodinkoneet, lamput, ilmastointilaitteet, ajoneuvot - Energy Star: toimistolaitteiden energiankulutus - TCO-merkki: näyttöjen ja tietokoneiden ergonomia, energiansäästö, elektromagneettinen säteily ja ympäristöystävällisyys Erilaisista materiaaleista valmistettujen alan tarvikkeiden ympäristökuormituksen vertailu ja kuormitukseltaan haitattomamman vaihtoehdon valinta eri työtilanteissa Kierrätys- ja luonnonmateriaalien hyödyntäminen, haitallisia aineita sisältävien materiaalien ja aineiden sekä uusiutumattomien luonnonvarojen käytön välttäminen kulttuurialan palveluiden ja -tuotteiden tuotannossa

8 Työmenetelmien arviointi ja valinta kestävän kehityksen näkökulmasta (mm. veden, energian ja materiaalin säästö, kemikaalien käyttö, turvallisuus ja terveellisyys, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys) Pakkausmateriaalien valinta ja materiaalien kierrätys Paperiviestinnän ja painotuotteiden korvaaminen sähköisillä vaihtoehdoilla Energiatehokkaiden koneiden ja laitteiden valinta (energialuokka, sopivuus käyttötarkoitukseen ym.) Tarveharkinta ajoneuvon käytössä ja liikkumistavan/välineen valinta Ammattialalla käytössä olevat kemikaalit, niiden ominaisuudet, ympäristö- ja terveysvaikutukset ja haitattomampien vaihtoehtojen valinta - pesu- ja puhdistuskemikaalit, desinfiointiaineet, jäähdytysaineet, polttoaineet, voiteluöljyt, maalit, lakat, liuottimet, ym. - haitattomampien vaihtoehtojen lisääminen tuotevalikoimaan Tuotteiden yhteiskäyttö, vuokraus, lainaus ja palvelun osto tuotteen hankinnan vaihtoehtona Erilaisten omaan työhön liittyvien työmenetelmien merkitys ympäristön ja turvallisuuden kannalta, vaihtoehtoisten toimintamallien pohdinta ja arviointi Materiaalien ja veden säästö sekä koneiden ja laitteiden energiaa säästävä käyttö työtehtävissä, erilaisten työtapojen vertailu ja valinta - konttoripaperin kulutuksen ja turhan kopioinnin välttäminen - turhan pakkaamisen välttäminen - tietokoneiden energiansäästötilan käyttö ja sulkeminen yöksi - valojen sammuttaminen, kun niitä ei tarvita - tarpeettoman vedenkulutuksen vähentäminen (esim. pesu, siivous) - kylmälaitteiden, sopivan valaistuksen, ilmastoinnin ja lämmityksen säädöt Turvallisten ja terveellisten työmenetelmien valinta työtehtävissä - esim. ergonomia, työn kuormitus, koneiden ja laitteiden käyttö, turvalliset materiaalit ja aineet, kemikaalien käyttöä vähentävät työmenetelmät, elintarvikkeiden käsittely ja säilytys, omavalvontakäytännöt, työympäristön tapaturmavaarallisten paikkojen huomioon ottaminen työtavoissa -> oma työturvallisuus, yleisön turvallisuus Kestävän kehityksen kasvatuksen / ympäristökasvatuksen / terveyskasvatuksen / arvokasvatuksen menetelmien soveltaminen kulttuuripalveluiden toteutuksessa Toimintatavat kulttuuritaustaltaan ja katsomukseltaan erilaisten ihmisten kohtaamisessa ja työskentely monikulttuurisessa työympäristössä Työssäoppimispaikan työmenetelmien arviointi kestävän kehityksen näkökulmasta KRITEERI 17: Opetus lisää tietoa vastuullisesta yritystoiminnasta, oman ammattialan kestävän kehityksen säädöksistä, määräyksistä ja sopimuksista sekä teknologista ratkaisuista, työmenetelmistä ja hallintajärjestelmistä. Kestävän kehityksen ammattiosaamisen tavoitteet (työn perustana olevan tiedon hallinta): Opiskelija hahmottaa oman alan yritysten/organisaatioiden toimintaympäristöä kestävän kehityksen näkökulmasta ja osaa hankkia ja hyödyntää tietoa omassa työssään. Vastuullinen toiminta alan organisaatioissa (ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen vastuu) Elinkeinoelämän keskusliiton määritelmä vastuullisesta yritystoiminnasta (www.ek.fi): Taloudelliseen vastuullisuuteen kuuluvat kannattavuudesta ja kilpailukyvystä huolehtiminen sekä omistajien tuotto-odotuksiin vastaaminen. Samalla yritys tuottaa yhteiskunnalle taloudellista hyvinvointia tuottamalla tavaroita ja palveluita sekä maksamalla veroja. Hyvä taloudellinen suorituskyky luo perustan vastuullisuuden muille ulottuvuuksille. Jos yrityksen talous ei ole kunnossa eikä yritys ole kilpailukykyinen, sillä ei ole edellytyksiä huolehtia sosiaalisesta ja ympäristövastuustaan. Ympäristövastuullisuus tarkoittaa luonnonvarojen kestävää käyttöä, jätteiden määrän vähentämistä ja ympäristöhaittojen pitämistä mahdollisimman pieninä. Siihen kuuluvia tavoitteita ovat vesien, ilman ja maaperän suojelu, ilmastonmuutoksen hallinta ja luonnonvarojen säästeliäs käyttö. Ihmisiin kohdistuva sosiaalinen vastuullisuus käsittää henkilöstön hyvinvoinnin, koulutuksen ja motivoinnin, tuoteturvallisuuden ja kuluttajansuojan sekä yhteistyön yritysverkoissa. Siihen kuuluvat myös avoin vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa sekä hyvien toimintatapojen ja yhteistyön edistäminen.

9 Julkishallinnon vastuullisuus (ks. esim. kansallinen keke-stratgia, Kohti kestäviä valintoja), esimerkkejä: Ekologinen vastuu: luonnonsuojelun ja ympäristönsuojelun ohjaus (lainsäädäntö, taloudellinen ja hallinnollinen ohjaus), kansalaisten ja organisaatioiden kestävien valintojen tukeminen, kestävää kehitystä edistävä innovaatiopolitiikka Sosiaalinen vastuu: julkisten palveluiden tasa-arvoinen saatavuus eri puolella Suomea, ekologisen yhdyskuntasuunnittelun ja rakentamisen edistäminen, kansalaisten hyvän elinympäristön varmistaminen, maaseudun elinvoimaisuuden tukeminen, toimivan ja ekotehokkaan liikennejärjestelmän kehittäminen, ihmisen elinkaaren kattavan sosiaalisesti oikeudenmukaisen ja taloudellisesti kestävän sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmien turvaaminen, työhyvinvoinnin, työssä jaksamisen ja perhe-elämän yhteensovittamisen huomioon ottaminen työelämän kehittämisessä, sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen, syrjäytymisen ehkäisy, ennaltaehkäisevä terveyspolitiikka, Suomen kulttuurisen monimuotoisuuden turvaaminen ja kulttuurisen näkökulman huomioon ottaminen päätöksenteossa, maahanmuuttajien integraation parantaminen, Suomen toiminta oikeudenmukaisen globalisaatiokehityksen edistäjänä, kehitysapu Taloudellinen vastuu: Kansantalouden kilpailukyvyn turvaaminen, julkisen talouden vakaus, tietoyhteiskunnan kehittäminen, Suomen vahvuuksien tukeminen ja hyödyntäminen kansainvälisessä kilpailussa (esim. koulutus, teknologia, ympäristönsuojelu, hyvä hallinto, hyvinvointipalvelut), työllisyyden edistäminen, innovaatiotoiminnan edellytysten tukeminen, yritystoimintaa ja yrittäjyyttä suosivan toimintaympäristön varmistaminen, Suomen toiminta kansainvälisten taloussopimusten valmistelussa Tasa-arvo, syrjinnän ehkäisy ja monikulttuurisuus työyhteisössä n toiminnan vastuullisuus ja kestävän kehityksen periaatteet - aineettomat, elämyksiä tuottavat palvelut - kestävät ja laadukkaat tuotteet - kansallisten ja paikallisten perinteiden, kulttuurin ja kulttuuriympäristöjen säilyttäminen ja jakaminen - kulttuurin merkitys, vastuu ja mahdollisuudet yhteiskunnan muutosvoimana Ammattialan kestävän kehityksen säädökset, määräykset, ohjelmat ja sopimukset Ammattialan kestävän kehityksen mukaiset teknologiset ratkaisut, työmenetelmät ja hallintajärjestelmät Tukholman julistus kulttuuripolitiikan ja kehityksen toimintasuunnitelmaksi (1998) Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) mainonnan ja markkinoinnin itsesäätelyn perussäännöt n kestävään kehitykseen liittyvä lainsäädäntö - mm. tietosuojalaki, kuluttajansuojalaki, tekijänoikeuslaki, terveydensuojelu, työturvallisuus, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, jätelainsäädäntö, elintarvikelainsäädäntö, kemikaalilainsäädäntö, julkisyhteisöjen energiatehokkuus Julkishallinnon energiansäästösopimukset n kestävää kehitystä edistävät käytännöt ja teknologia - logistiikka - materiaali- ja energiatehokkuus - äänitteiden tallennusteknologiat - jätehuolto - energiaa säästävä teknologia - tietotekniset ratkaisut - kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavat ratkaisut Työsuojelu ja työhyvinvointi humanistisella ja kasvatusalalla Tuotteiden ympäristövaikutusten ja alkuperän tuntemus, ympäristö-, energia-, päästöluokka- ja vastuullisen tuotannon merkinnät Kestävän kehityksen kasvatuksen ja ympäristökasvatuksen tavoitteet ja menetelmät lla käytössä olevat laatu- ja ympäristöjärjestelmät ja kestävän kehityksen ohjelmat

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Tässä materiaalissa esitetään tarkennettuja sisältöjä luonnonvara- ja ympäristöalan opetuksen arvioinnin kysymyslistan käytön tueksi. Taulukoissa on kuvattu kriteereittäin

Lisätiedot

1. Oman ammattialan järjestelmät ja prosessit ja niiden kestävän kehityksen näkökohdat

1. Oman ammattialan järjestelmät ja prosessit ja niiden kestävän kehityksen näkökohdat KRITEERI 15: Opetus antaa valmiuksia oman ammattialan järjestelmien ja prosessien toiminnan ja niiden kestävän kehityksen näkökohtien ymmärtämiseen sekä oman työn suunnitteluun kokonaisuutena kestävän

Lisätiedot

Kestävä kehitys on kasvamista vastuuseen

Kestävä kehitys on kasvamista vastuuseen Kestävä kehitys on kasvamista vastuuseen Kuva: Keke päiväkodissa -esite, Seppo Leinonen Erkka Laininen OKKA-säätiö Ihmiskunnan ekologinen jalanjälki Kuva: http://www.footprintnetwork.org Living Planet

Lisätiedot

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

Teemojen toteutus: ammatilliset oppilaitokset

Teemojen toteutus: ammatilliset oppilaitokset OKKA-säätiö Teemojen toteutus: ammatilliset oppilaitokset ESIMERKKITAULUKOT Teemojen toteutuksen ja kestävän kehityksen ohjelman rakentamisen tueksi on laadittu kestävän kehityksen kriteereihin perustuvat

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET...

Lisätiedot

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 Sisällys Lähtökohdat Ohjelman rakenne Ohjelman laadinta ja käyttöönotto 2 Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta Ekologinen kestävyys

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Hyvinkään Laurea

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Hyvinkään Laurea LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 3 Anne Virtanen (toim.) KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Hyvinkään Laurea Copyright tekijät ja Laurea-ammattikorkeakoulu Kuva: Eila Harle ISSN 1796-7325 ISBN 978-951-799-135-3

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI OPS 2011-2012 Käytön tuki Ohjelmistotuotanto Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen Risto Rytin katu 70, PL 14 32701 HUITTINEN Tel +358 3 5212

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP 1 (179) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2. TUTKINNON RAKENNE... 9 2.1 Tutkinnon yleinen rakenne... 9 2.2 Tutkinnon rakenne Salon seudun

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaa sivistystyö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tunnus: Marisa Saarinen Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

Haastattelukysymyksiä eri ryhmille

Haastattelukysymyksiä eri ryhmille Haastattelukysymyksiä eri ryhmille Alla olevista laatikoista löydät valmiita haastattelukysymyksiä, joita voi käyttää eri henkilöstöryhmien haastattelujen suunnitteluun. Kysymykset ovat pääosin avoimia

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU 1.8.2012 YLEISTÄ... 3 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Merkonomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO, DATANOMI Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma 120 ov hyväksytty kyha

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Vastuullisuus. kiinteistöliiketoiminnassa

Vastuullisuus. kiinteistöliiketoiminnassa Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa KTI Kiinteistötieto Oy 2013 Hanna Kaleva / Jessica Niemi / Riitta Lahtinen / Saana Kumpula / Heidi Lohilahti Vastuullisuus kiinteistöliiketoiminnassa KTI Kiinteistötieto

Lisätiedot