Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit, itsearvioinnin kysymyslista EL/OKKA-säätiö Luonnos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit, itsearvioinnin kysymyslista EL/OKKA-säätiö Luonnos"

Transkriptio

1 2. TOTEUTUS Teemojen toteutus ARVIOITAVA TEEMA Teeman toteuttaminen KRITEERI 11: Oppilaitoksen valitsemat vuosittaiset teemat ja kestävän kehityksen ohjelman toimenpiteet toteutuvat opetuksessa ja toimintakulttuurissa. Eri henkilöstöryhmien edustajat ja opiskelijat osallistuvat toimintaan. Oppilaitos on saanut teemaan liittyvän toiminnan perusteella Vihreän lipun käyttöoikeuden, joka on arviointihetkellä voimassa (riittää näytöksi kahden pisteen suorituksesta). Mitä toimintaa oppilaitos on toteuttanut teemaan liittyen yhden tai useamman lukuvuoden aikana? Miten henkilöstö ja opiskelijat ovat osallistuneet toimintaan? Teemaan liittyvä toiminta Henkilöstön ja opiskelijoiden osallistuminen Teemavuodet, jolloin toimintaa on toteutettu Esimerkkejä toiminnasta: Teeman käsittely eri opetuksessa, tapahtumat, teemapäivät ja -viikot, vierailut, leirikoulut, oppilaitoksen omat projektit tai kampanjat, uusien toimintatapojen käyttöönotto, ekoagenttitoiminta, osallistuminen hankkeisiin, vierailevat asiantuntijat Toimintatapojen vakiinnuttaminen KRITEERI 12: Oppilaitos on vakiinnuttanut valitsemiinsa kestävän kehityksen teemoihin liittyviä vaikuttavia toimintatapoja pysyväksi osaksi opetusta tai oppilaitoksen toimintakulttuuria. Mitä teemaan liittyviä vaikutukseltaan merkittäviä toimintatapoja tai teknisiä ratkaisuja oppilaitos on vakiinnuttanut pysyväksi osaksi toimintaa? Millaisin keinoin toimintatapojen jatkuvuus on varmistettu? (Katso esimerkkiluettelo) Teemaan liittyvät vakiinnutetut toimintatavat tai tekniset ratkaisut Suunnitelmat, ohjeet, tiedotus, perehdytys ja seuranta, joilla varmistetaan toimintatapojen jatkuvuus Millä tavoin oppilaitos on varmistanut teemaan liittyvien lakisääteisten vaatimusten täyttymisen? Verkottuminen KRITEERI 13: Oppilaitos tiedottaa teemoihin liittyvästä toiminnasta sidosryhmiään ja toteuttaa teemoihin liittyvää yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Millä tavoin oppilaitos tiedottaa sidosryhmiään kestävän kehityksen teemoihin liittyvästä toiminnasta? Mitä yhteistyötä oppilaitos on toteuttanut teemaan liittyen paikallisten toimijoiden kanssa yhden tai useamman lukuvuoden aikana? Yhteistyötahot Yhteistyömuodot Yhteistyötä on toteutettu säännöllisesti usean lukuvuoden ajan

2 Kestävän kehityksen teemojen puitteissa tapahtuva yhteistyö voi liittyä esimerkiksi oppilaitoksen toimintakulttuurin tai ylläpitotoimintojen kehittämiseen tai koulurakennuksen kunnostamiseen. Yhteistyötahoja voivat olla esimerkiksi koulutuksen järjestäjä, kunnan tekninen toimi, hankinnoista vastaava taho, opiskelijahuollon sidosryhmät, kodit ja vanhemmat tai ulkopuoliset palveluntuottajat. Yhteistyö voi käsittää myös kriteerissä 10 tarkoitettua kestävän kehityksen opetukseen liittyvää toimintaa ja sen yhteistyötahoja. Teemojen toteutuksen pisteytys Teema 1 Teema 2 Teema 3 Teema 4 Teema 5 PISTEET YHTEENSÄ TEEMAN NIMI PISTEET Kriteeri 11 Kriteeri 12 Kriteeri 13 Teemojen toteutusta arvioitaessa otetaan huomioon oppilaitoksen sertifikaatin hakuvuoden sekä sitä edeltävän viiden lukuvuoden aikana toteutettu toiminta. Kriteerin 11 arviointi Puuttuva (0 p) Käynnistynyt (1 p) Kehittynyt (2 p) Vakiintunut (3p) Oppilaitos ei ole käynnistänyt teeman toteutusta. Oppilaitos on toteuttanut yhden lukuvuoden aikana opetukseen tai toimintakulttuuriin liittyviä yksittäisiä toimenpiteitä. Henkilöstön ja opiskelijoiden osallistumisesta teeman toteutukseen on joitakin. Oppilaitos on toteuttanut yhden lukuvuoden aikana teemaan liittyvää monipuolista ja jatkuvaa toimintaa, kuten esimerkiksi tapahtumia tai opetusta, tai oppilaitoksessa on otettu käyttöön teemaan liittyviä toimintatapoja. Oppilaitos on voinut myös toteuttaa teemaan liittyvän laajemman, koko lukuvuoden kestävän yksittäisen hankkeen tai toimintamuodon. Henkilöstön ja opiskelijoiden osallistumisesta teeman toteutukseen on kattavasti. Oppilaitos on toteuttanut useampana kuin yhtenä lukuvuonna teemaan liittyvää monipuolista ja jatkuvaa toimintaa, ottanut käyttöön teemaan liittyviä toimintatapoja, tai toteuttanut esimerkiksi teemaan liittyvän laajemman, koko lukuvuoden kestävän yksittäisen hankkeen tai toimintamuodon. Henkilöstön ja opiskelijoiden osallistumisesta teeman toteutukseen on kattavasti useamman kuin yhden lukuvuoden aikana. Teemaan liittyvän toiminnan perusteella oppilaitoksen saama Vihreän lipun käyttöoikeus, joka on arviointihetkellä voimassa riittää näytöksi kahden pisteen suorituksesta. Kriteerin 12 arviointi Puuttuva (0 p) Käynnistynyt (1 p) Oppilaitos ei ole vakiinnuttanut yhtään teemaan liittyvää toimintatapaa tai teknistä ratkaisua pysyväksi osaksi oppilaitoksen toimintaa. Oppilaitos on vakiinnuttanut pysyväksi osaksi toimintaa yhden teemaan liittyvän toimintatavan tai teknisen ratkaisun, jolla on merkittävä vaikutus teeman toteutumiseen. Oppilaitos on laatinut

3 Kehittynyt (2 p) Vakiintunut (3 p) toimintatapaan liittyvät tarvittavat suunnitelmat, ohjeet, vastuut sekä varmistanut henkilöstön ja oppilaiden perehdytyksen ja toiminnan seurannan avulla toimintatavan toteutumisen. (Katso esimerkkiluettelo liitteenä.) Oppilaitos on vakiinnuttanut pysyväksi osaksi toimintaa yhteensä kaksi teemaan liittyvää toimintatapaa tai teknistä ratkaisua, joilla on merkittävä vaikutus teeman toteutumiseen. Oppilaitos on laatinut toimintatapoihin liittyvät tarvittavat suunnitelmat, ohjeet, vastuut sekä varmistanut henkilöstön ja opiskelijoiden perehdytyksen ja toiminnan seurannan avulla toimintatapojen toteutumisen. Oppilaitoksen toiminta täyttää teemaan liittyvät lakisääteiset vaatimukset. (Katso esimerkkiluettelo liitteenä.) Oppilaitos on vakiinnuttanut pysyväksi osaksi toimintaa yhteensä vähintään kolme teemaan liittyvää toimintatapaa tai teknistä ratkaisua, joilla on merkittävä vaikutus teeman toteutumiseen. Oppilaitos on laatinut toimintatapoihin liittyvät tarvittavat suunnitelmat, ohjeet, vastuut sekä varmistanut henkilöstön ja opiskelijoiden perehdytyksen ja toiminnan seurannan avulla toimintatapojen toteutumisen. (Katso esimerkkiluettelo liitteenä.) Kriteerin 13 arviointi Puuttuva (0 p) Käynnistynyt (1 p) Kehittynyt (2 p) Vakiintunut (3 p) Oppilaitos ei ole tiedottanut teemaan liittyvästä toiminnasta sidosryhmiä eikä ole toteuttanut teemaan liittyvää yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Oppilaitos on tiedottanut teemaan liittyvästä toiminnasta sidosryhmiä ja käynnistänyt teemaan liittyvän yhteistyön ainakin yhden paikallisen toimijan kanssa. Oppilaitos on toteuttanut teemaan liittyvää yhteistyötä yhden lukuvuoden ajan ainakin yhden paikallisen toimijan kanssa. Oppilaitoksella on useamman kuin yhden paikallisen toimijan kanssa teemaan liittyviä, vakiintuneita yhteistyömalleja, joita on toteutettu useamman lukuvuoden ajan.

4 Ei lainkaan Yksittäisiä Runsaasti Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit, itsearvioinnin kysymyslista Opetuksen toteutus Kriteereitä arvioidaan tutkinnoittain. Tiedon kerääminen voidaan toteuttaa siten, että lomakkeeseen vastaavat tutkinnon osien opettajat sopivissa ryhmissä ja vastaukset vedetään tämän jälkeen yhteen arviointia varten. Arvioitava tutkinto: Työprosessin sekä työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta KRITEERI 15: Opetus antaa valmiuksia oman ammattialan järjestelmien ja prosessien toiminnan ja niiden kestävän kehityksen näkökohtien ymmärtämiseen sekä oman työn suunnitteluun kokonaisuutena kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Aiheet Tutkinnon osat, joissa aiheita käsitellään Käsittelyn laajuus yhteensä Työprosesseihin liittyviä aiheita Esimerkkejä Luonnonjärjestelmien toiminta (esim. ravinteiden, veden ja energian kiertokulut, ekosysteemien toiminta, metsän sukkessio, ym.) luontoon liittyvillä ammattialoilla Teknologiset järjestelmät (esim. tietoverkot, vesi- ja jätevesihuolto, energiajärjestelmät, ympäristönsuojeluteknologian prosessit, liikennejärjestelmät, ammattialan yrityksen teknologiset järjestelmät ) Tuotantojärjestelmät (esim. teollisuustuotanto, elintarvikkeiden tuotantoketju, ym.) Liikenteen ja kuljetusten ympäristövaikutukset (yleensä, omalla ammattialalla) Työyhteisöjen tarkastelu sosiaalisina systeemeinä (esim. vuorovaikutus ja tiedonkulku, sosiaaliset suhteet, valtasuhteet, vaikuttamisen kanavat, ym..) Oman ammattialan toiminnan, tuotteiden, palveluiden ja hankintojen ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten tarkastelu paikallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla Ilmastonmuutoksen torjunta / ilmastonmuutokseen sopeutuminen ammattialalla Materiaalivirtojen hahmottaminen omalla ammattialalla, materiaalien kierrätysjärjestelmät Ammattialan energiavirrat, energiatehokkuus ja energiantuotantotavat Työprosesseihin liittyvien ympäristö-, turvallisuus ja terveysnäkökohtien tunnistaminen Ammattialan työympäristöjen kulttuuriset näkökohdat

5 Ei lainkaan Yksittäisiä Runsaasti Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit, itsearvioinnin kysymyslista Oman alan tuotteiden ja palveluiden haitallisten ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten vähentämisen keinojen pohtiminen ja arviointi Oman työn suunnittelu kokonaisuutena kestävän kehityksen näkökohdat huomioon ottaen Muut kriteeriin liittyvät teemat: Millä tavoin kriteerin mukaista opetusta toteutetaan suunnitelmallisina kokonaisuuksina esimerkiksi eri tutkinnon osia yhdistävinä aihekokonaisuuksina, kestävän kehityksen teemojen puitteissa tai oppimisprojekteina? Kriteeriin 15 liittyvät opetuksen kehittämistarpeet: Kriteerin 15 arviointi Käynnistynyt (1 p) Kehittynyt (2 p) Vakiintunut (3 p) Kriteerin mukaisesta opetuksesta ei löydy tutkinnon opetuksen toteutuksessa. Tutkinnon opetuksessa on yksittäisiä kriteerin toteutuksesta. Tutkinnon opetuksessa on runsaasti kriteerin toteutuksesta. Kriteerissä mainitut näkökulmat otetaan monipuolisesti huomioon opetuksessa ammattialan osaamisvaatimuksia tukevalla tavalla. Kriteerin mukaista opetusta toteutetaan tutkinnon opetuksessa suunnitelmallisina kokonaisuuksina esimerkiksi yhdistämällä tutkinnon eri osien näkökulmia, kestävän kehityksen teemojen puitteissa tai oppimisprojekteina. KRITEERI 16: Opetus antaa valmiuksia oman ammattialan työmenetelmien, välineiden ja materiaalien arviointiin ja valintaan kestävän kehityksen näkökulmasta. Aiheet Tutkinnon osat, joissa aiheita käsitellään Käsittelyn laajuus yhteensä Ammattialan työmenetelmien, välineiden ja materiaalien ympäristö-, turvallisuus-, terveys- ym. vaikutuksiin liittyvän tiedon etsiminen, arviointi ja tulkinta Ammattialalla käytössä olevat ympäristömerkityt ja sosiaalisen vastuun tunnuksen omaavat tuotteet ja palvelut Erilaisten työtapojen merkitys ympäristön ja turvallisuuden kannalta, vaihtoehtoisten toimintamallien pohdinta ja arviointi Kestävän kehityksen mukaisten työmenetelmien, välineiden ja materiaalien valinta työtilanteissa

6 Ei lainkaan Yksittäisiä Runsaasti Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit, itsearvioinnin kysymyslista Työssäoppimispaikan kestävän kehityksen käytäntöjen arviointi Muut kriteeriin liittyvät teemat: Millä tavoin kriteerin mukaista opetusta toteutetaan suunnitelmallisina kokonaisuuksina esimerkiksi eri tutkinnon osia yhdistävinä aihekokonaisuuksina, kestävän kehityksen teemojen puitteissa tai oppimisprojekteina? Kriteeriin 16 liittyvät opetuksen kehittämistarpeet: Kriteerin 16 arviointi Käynnistynyt (1 p) Kehittynyt (2 p) Vakiintunut (3 p) Kriteerin mukaisesta opetuksesta ei löydy tutkinnon opetuksen toteutuksessa. Tutkinnon opetuksessa on yksittäisiä kriteerin toteutuksesta. Tutkinnon opetuksessa on runsaasti kriteerin toteutuksesta. Kriteerissä mainitut näkökulmat otetaan monipuolisesti huomioon opetuksessa ammattialan osaamisvaatimuksia tukevalla tavalla. Kriteerin mukaista opetusta toteutetaan tutkinnon opetuksessa suunnitelmallisina kokonaisuuksina esimerkiksi yhdistämällä tutkinnon eri osien näkökulmia, kestävän kehityksen teemojen puitteissa tai oppimisprojekteina. Työn perustana olevan tiedon hallinta Esimerkkien selkeyttäminen Taso 3 auditoijalle hankala ja vaativa todentaa KRITEERI 17: Opetus lisää tietoa vastuullisesta yritystoiminnasta, oman ammattialan kestävän kehityksen säädöksistä, määräyksistä ja sopimuksista sekä teknologista ratkaisuista, työmenetelmistä ja hallintajärjestelmistä. Aiheet Tutkinnon osat, joissa aiheita käsitellään Käsittelyn laajuus yhteensä Vastuullisen yritystoiminnan ulottuvuudet (taloudellinen vastuu, ympäristövastuu ja sosiaalinen vastuu) Vastuullisuus yritysten liiketoimintatekijänä Ammattialaan liittyvä ympäristö- ja työsuojelulainsäädäntö ja -määräykset sekä hallinnollinen ja taloudellinen ohjaus

7 Ei lainkaan Yksittäisiä Runsaasti Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit, itsearvioinnin kysymyslista Ammattialan kestävään kehitykseen liittyvät sopimukset ja ohjelmat Ammattialan kestävää kehitystä edistävät käytännöt ja teknologia Työsuojelu ja työhyvinvointi omalla ammattialalla, oman työympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät Tasa-arvo, syrjinnän ehkäisy ja monikulttuurisuus työyhteisössä Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät sekä ympäristömerkit ja sosiaalisen vastuun tunnukset, ja niiden käyttö ammattialalla Muut kriteeriin liittyvät teemat: Millä tavoin kriteerin mukaista opetusta toteutetaan suunnitelmallisina kokonaisuuksina esimerkiksi eri tutkinnon osia yhdistävinä aihekokonaisuuksina, kestävän kehityksen teemojen puitteissa tai oppimisprojekteina? Kriteeriin 17 liittyvät opetuksen kehittämistarpeet: Kriteerin 17 arviointi Käynnistynyt (1 p) Kehittynyt (2 p) Vakiintunut (3 p) Kriteerin mukaisesta opetuksesta ei löydy tutkinnon opetuksen toteutuksessa. Tutkinnon opetuksessa on yksittäisiä kriteerin toteutuksesta. Tutkinnon opetuksessa on runsaasti kriteerin toteutuksesta. Kriteerissä mainitut näkökulmat otetaan monipuolisesti huomioon opetuksessa ammattialan osaamisvaatimuksia tukevalla tavalla. Kriteerin mukaista opetusta toteutetaan tutkinnon opetuksessa suunnitelmallisina kokonaisuuksina esimerkiksi yhdistämällä tutkinnon eri osien näkökulmia, kestävän kehityksen teemojen puitteissa tai oppimisprojekteina. KRITEERI 18: Opetus auttaa ymmärtämään ympäristömuutosten, yhteiskunnallisten muutosten ja teknologian kehityksen vaikutuksia omalla ammattialalla. Aiheet Tutkinnon osat, joissa aiheita käsitellään Käsittelyn laajuus yhteensä Ammattialan kulttuuriperinne ja historia Omalla ammattialalla tapahtuneet muutokset historia nykyisyys tulevaisuus -viitekehyksessä

8 Ei lainkaan Yksittäisiä Runsaasti Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit, itsearvioinnin kysymyslista Ympäristöongelmien ja ympäristömuutosten vaikutus omalla ammattialalla Yhteiskunnallisten muutosten vaikutukset omalla ammattialalla (esimerkiksi kestävään kehitykseen liittyvän lainsäädännön ja muun hallinnollisen ohjauksen muutokset) Ympäristöä säästävän teknologian kehittyminen ja sen vaikutus ammattialaan Muut kriteeriin liittyvät teemat: Millä tavoin kriteerin mukaista opetusta toteutetaan suunnitelmallisina kokonaisuuksina esimerkiksi eri tutkinnon osia yhdistävinä aihekokonaisuuksina, kestävän kehityksen teemojen puitteissa tai oppimisprojekteina? Kriteeriin 18 liittyvät opetuksen kehittämistarpeet: Kriteerin 18 arviointi Käynnistynyt (1 p) Kehittynyt (2 p) Vakiintunut (3 p) Kriteerin mukaisesta opetuksesta ei löydy tutkinnon opetuksen toteutuksessa. Tutkinnon opetuksessa on yksittäisiä kriteerin toteutuksesta. Tutkinnon opetuksessa on runsaasti kriteerin toteutuksesta. Kriteerissä mainitut näkökulmat otetaan monipuolisesti huomioon opetuksessa ammattialan osaamisvaatimuksia tukevalla tavalla. Kriteerin mukaista opetusta toteutetaan tutkinnon opetuksessa suunnitelmallisina kokonaisuuksina esimerkiksi yhdistämällä tutkinnon eri osien näkökulmia, kestävän kehityksen teemojen puitteissa tai oppimisprojekteina. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Eri tutkinnoissa hyvin erilaisia sisältöjä, miten otetaan huomioon arvioinnissa? Olisi hyvä koota tietoa KRITEERI 19: Opetus lisää tietoa kestävän kehityksen merkityksestä ihmisen tulevaisuudelle sekä vaikuttamisen mahdollisuuksista omassa elämässä ja työyhteisön jäsenenä. Opetus tukee opiskelijoiden ammattietiikan kehittymistä ja omien arvojen muodostumista. Aiheet Tutkinnon osat, joissa aiheita käsitellään Käsittelyn laajuus yhteensä

9 Yleinen tieto ihmisen toiminnan vaikutuksista ympäristöön, globaaleista, paikallisista ja alueellisista ympäristö- ja kestävän kehityksen kysymyksistä, niiden ehkäisystä ja hallinnasta, sekä kestävän kehityksen periaatteista epämääräinen, täsmennettävä, tarvitaanko ollenkaan Kestävän kehityksen näkökulmien yhteyksien ymmärtäminen, esimerkiksi ympäristö, talous ja hyvinvointi Ihmisen toiminnan vaikutus ilmastonmuutokseen, yritysten, yhteiskunnan ja kuluttajien vastuu ilmastonmuutoksen torjunnasta Yksilön vaikutusmahdollisuudet, esim. kestävän kuluttamisen periaatteet ja valinnat, luonnonvarojen säästäminen, energian ja veden säästäminen, kierrätys ja lajittelu, liikkumistapojen valinta Omat kulutus- ja elämäntapavalinnat ja niiden ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset, valintojen perustelu Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet ja vaikutusmahdollisuudet työpaikan asioista päättämiseen ja oman työn kehittämiseen Asiakkaan opastaminen kestävän kehityksen asioissa Kestävän kehityksen kysymysten eettinen tarkastelu ja oman ammattietiikan pohtiminen Opiskelijoiden näkemysten ja arvojen selkeyttäminen keskustelun ja reflektoinnin kautta, toisten arvojen ja näkemysten ymmärtäminen ja niiden kunnioittaminen Muut kriteeriin liittyvät teemat: Millä tavoin kriteerin mukaista opetusta toteutetaan suunnitelmallisina kokonaisuuksina esimerkiksi eri tutkinnon osia yhdistävinä aihekokonaisuuksina, kestävän kehityksen teemojen puitteissa tai oppimisprojekteina? Kriteeriin 19 liittyvät opetuksen kehittämistarpeet: Kriteerin 19 arviointi Käynnistynyt (1 p) Kehittynyt (2 p) Vakiintunut (3 p) Kriteerin mukaisesta opetuksesta ei löydy tutkinnon opetuksen toteutuksessa. Tutkinnon opetuksessa on yksittäisiä kriteerin toteutuksesta. Tutkinnon opetuksessa on runsaasti kriteerin toteutuksesta. Kriteerissä mainitut näkökulmat otetaan monipuolisesti huomioon opetuksessa ammattialan osaamisvaatimuksia tukevalla tavalla. Kriteerin mukaista opetusta toteutetaan tutkinnon opetuksessa suunnitelmallisina kokonaisuuksina esimerkiksi yhdistämällä tutkinnon eri osien näkökulmia, kestävän kehityksen teemojen puitteissa tai oppimisprojekteina.

10 Ei lainkaan Yksittäisiä Runsaasti Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit, itsearvioinnin kysymyslista KRITEERI 20: Oppilaitoksessa ja sen ulkopuolisissa oppimisympäristöissä tarjotaan opiskelijoille kokemuksia ympäristön ja kulttuurien monimuotoisuudesta, sekä mahdollisuuksia turvallisten, terveellisten ja ympäristövastuullisten toimintatapojen sekä sosiaalisten ja kulttuuristen taitojen harjoitteluun. Aiheet Tutkinnon osat, joissa aiheita käsitellään tai muu toiminta, jolla edistetään taitojen oppimista Käsittelyn laajuus yhteensä Omakohtaisten luontokokemusten ja -elämysten tarjoaminen opiskelijoille Ympäristön muutoksen ja ihmisen toiminnan vaikutusten tarkastelu ja arviointi luonnossa tai rakennetussa ympäristössä Tutustuminen käytännössä paikallisen ja alueellisen ekologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön erityispiirteisiin ja kestävän kehityksen kysymyksiin Kokemukset toimimisesta erilaisissa paikallisissa sosiaalisissa ympäristöissä, vuorovaikutustilanteet muiden ihmisten kanssa, erilaisten kulttuurien kohtaaminen Kokemukset taloudellisessa ympäristössä toimimisesta (esimerkiksi mainosten viestien analysointi, kaupan tuotteiden alkuperän selvittäminen sekä vierailut yrityksiin tai tuotantolaitoksiin) Kokemukset kulttuurista ja taiteesta aidoissa ympäristöissä Kulttuurien ja kokemusten jakaminen myös muilla paikkakunnilla tai vieraissa maissa asuvien ihmisten kanssa (esimerkiksi Internetin, vierailujen tai hankkeiden kautta) Erilaisissa ympäristöissä toimimisesta saatujen kokemusten tulkinta, rikastuttaminen ja jakaminen esimerkiksi valokuvauksen, kuvataiteen, musiikin, draaman tai kirjoittamisen keinoin Järjestelmien ja prosessien, kuten esimerkiksi materiaalivirtojen tai energiajärjestelmien toiminnan hahmottamisen käytännössä (esim. oppilaitoksen järjestelmät, vierailut jätteenkäsittelylaitokseen, vedenpuhdistamolle tai tuotantolaitokseen, ym.) Kestävän kehityksen työkäytäntöjen harjoittelu tai kestävää kehitystä edistävän teknologian käytön harjoittelu oppilaitoksen omissa ammatillisissa oppimisympäristöissä tai työssäoppimisen yhteydessä Ympäristövastuullisten toimintatapojen harjoittelu osana opetusta ja oppilaitoksen arkea (esim. materiaalien säästäminen, jätteiden lajittelu, energian ja veden säästäminen)

11 Ei lainkaan Yksittäisiä Runsaasti Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit, itsearvioinnin kysymyslista Sosiaalisten taitojen harjoittelu oppilaitoksen arjessa: esim. vuorovaikutus ja -yhteistyötaidot, tavat ja kohteliaisuus, toisten huomioon ottaminen, suvaitsevaisuus, kiusaamisen ehkäisy, vastuun ottaminen yhteisistä asioista, ym. Muut tavat, joilla oppilaitos edistää kokemuksellista ja toiminnallista oppimista erilaisissa ympäristöissä (nimeä): Millä tavoin kriteerin mukaista opetusta tai toimintaa toteutetaan suunnitelmallisina kokonaisuuksina esimerkiksi eri tutkinnon osia yhdistävinä aihekokonaisuuksina, kestävän kehityksen teemojen puitteissa, oppimisprojekteina tai opetuksen ulkopuolisena toimintana? Kriteeriin 20 liittyvät opetuksen kehittämistarpeet: Kriteerin 20 arviointi Käynnistynyt (1 p) Kehittynyt (2 p) Vakiintunut (3 p) Kriteerin mukaisesta opetuksesta tai toiminnasta ei löydy tutkinnon opetuksen toteutuksessa tai oppilaitoksen arjessa. Tutkinnon opetuksessa ja oppilaitoksen arjessa on yksittäisiä kriteerin toteutuksesta tai toiminnasta. Tutkinnon opetuksessa ja oppilaitoksen arjessa runsaasti kriteerin mukaisen opetuksen toteutuksesta tai toiminnasta. Kriteerissä mainitut näkökulmat otetaan monipuolisesti huomioon opetuksessa ammattialan osaamisvaatimuksia tukevalla tavalla. Kriteerin mukaista opetusta ja toimintaa toteutetaan tutkinnon opetuksessa ja oppilaitoksen arjessa suunnitelmallisina kokonaisuuksina esimerkiksi yhdistämällä tutkinnon eri osien näkökulmia, kestävän kehityksen teemojen puitteissa, oppimisprojekteina tai opetuksen ulkopuolisena toimintana. KRITEERI 21: Oppilaitos tarjoaa opiskelijoille aitoja osallistumisen ja vaikuttamisen kokemuksia sekä mahdollisuuksia osallistua työelämän kestävän kehityksen käytäntöjen suunnitteluun tai lähiympäristössä tai paikallisyhteisössä tapahtuviin osallisuushankkeisiin. Millaisia aitoja osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia oppilaitos tarjoaa opiskelijoille? Toimintatavat Osallistumisen laajuus Opiskelijoiden osallistuminen esimerkiksi oppilaitoksen kestävän kehityksen ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen sekä muihin oppilaitoksen sisäisistä asioista päättämiseen kuten työympäristön viihtyisyyteen, terveellisyyteen tai turvallisuuteen liittyvien asioiden kehittämiseen Opiskelijoiden osallistuminen oman ammattialan kestävän kehityksen käytäntöjen kehittämiseen esimerkiksi työssäoppimisen yhteydessä tai kehittämishankkeissa

12 Oppilaiden osallistuminen lähiympäristössä tai paikallisyhteisössä toteutettaviin hankkeisiin, joilla vaikutetaan esimerkiksi luonnonympäristön tai kulttuuriympäristön säilymiseen, rakennetun ympäristön parantamiseen, viihtyisyyteen, terveellisyyteen tai turvallisuuteen Opiskelijoiden osallistuminen alueellisiin, kansallisiin tai kansainvälisiin kestävän kehityksen hankkeisiin tai avustusprojekteihin Muut osallistumisen ja vaikuttamisen tavat (nimeä): Arvioi oppilaiden osallistumisen tasoa oppilaitoksen opetuksessa seuraavan asteikon mukaan: Ei koskaan Joskus Usein Lähes aina Opiskelijoiden mielipiteitä kuunnellaan Opettajat suunnittelevat ja opiskelijat auttavat toteutuksessa Opiskelijat ja opettajat suunnittelevat toteuttavat yhdessä Opiskelijat suunnittelevat ja opettajat auttavat toteutuksessa Millä tavoin opiskelijoiden osallistuminen ja vaikuttaminen kytkeytyy koulun opetuksen pedagogiseen lähestymistapaan? Kriteeriin 21 liittyvät opetuksen kehittämistarpeet: Kriteerin 21 arviointi Käynnistynyt (1 p) Kehittynyt (2 p) Vakiintunut (3 p) Kriteerin mukaisesta toiminnasta ei löydy oppilaitoksen arjessa ja opetuksen toteutuksessa. Oppilaitoksen toiminnassa ja opetuksessa on yksittäisiä opiskelijoiden osallistumisesta ja vaikuttamisesta. Oppilaitoksen toiminnassa ja opetuksessa on runsaasti opiskelijoiden osallistumisesta ja vaikuttamisesta. Kriteerissä mainitut näkökulmat toteutuvat monipuolisesti. Opiskelijoiden osallistuminen ja vaikuttaminen toteutuu laajasti oppilaitoksen opetuksen pedagogisessa lähestymistavassa. Opetusmenetelmät ja oppimispolku KRITEERI 22: Kestävän kehityksen opetuksessa käytetään opiskelijoita aktivoivia, osallistavia ja yhteisöllisyyttä tukevia opetusmenetelmiä. Millaisia opiskelijoita aktivoivia, osallistavia ja yhteisöllisyyttä tukevia menetelmiä käytetään kestävän kehityksen opetuksessa? Esimerkit toteutuksesta (merkitse esimerkkiin tutkinnon osat, joissa menetelmää sovelletaan) Opiskelijoita kiinnostavien kysymysten ja ilmiöiden tarkastelun mahdollistavat menetelmät

13 Opiskelijoiden omien kokemusten hyödyntäminen oppimisen aineistona Tutkiva ja ongelmalähtöinen oppiminen Opiskelijoiden mielipiteiden kuuleminen ja niiden reflektointi Opiskelijoiden osallistuminen opetuksen ja oman oppimisensa suunnitteluun ja arviointiin Opiskelijoiden osallistuminen opetusryhmän toiminnan suunnitteluun Ryhmätyöskentely Luova toiminta Muut menetelmät: Opettajat ovat koonneet yhdessä menetelmiä ja suunnitelleet niiden käyttöä sekä dokumentoineet niitä esimerkiksi menetelmäpankkiin. Millä tavoin opettajat ovat koonneet kestävän kehityksen opetusmenetelmiä ja suunnitelleet niiden käyttöä? Miten menetelmät on dokumentoitu? Kriteeriin 22 liittyvät opetuksen kehittämistarpeet: Kriteerin 22 arviointi Käynnistynyt (1 p) Kehittynyt (2 p) Vakiintunut (3 p) Kriteerin mukaisten opetusmenetelmien käytöstä ei löydy opetuksen toteutuksessa. Tutkinnon opetuksessa on yksittäisiä kriteerin mukaisten opetusmenetelmien käytöstä. Tutkinnon opetuksessa on runsaasti kriteerin mukaisen kriteerin mukaisten opetusmenetelmien käytöstä. Opettajat ovat koonneet yhdessä menetelmiä ja suunnitelleet niiden käyttöä sekä dokumentoineet niitä esimerkiksi menetelmäpankkiin. KRITEERI 23: Kestävän kehityksen opetus toteutuu tutkinnon läpi etenevänä suunnitelmallisena oppimispolkuna. Kestävän kehityksen opetusta ei ole suunniteltu ja toteutettu tutkinnon läpi etenevänä oppimispolkuna. Opettajien kesken on käyty keskustelua kestävän kehityksen opetuksen tavoitteista ja sisällöistä tutkinnon eri osissa. Opettajat ovat yhdessä suunnitelleet tutkinnon läpi etenevän oppimispolun, jossa on kuvattu keskeiset kestävän kehityksen oppimistavoitteet ja sisällöt. Millä tavoin suunnittelu on tapahtunut?

14 Miten oppimispolku on dokumentoitu? Oppimispolun kuvausta hyödynnetään opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin työkaluna. Millä tavoin oppimispolun kuvausta hyödynnetään opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin tukena? Kriteerin 23 arviointi Käynnistynyt (1 p) Kehittynyt (2 p) Vakiintunut (3 p) Kestävän kehityksen opetusta ei ole suunniteltu ja toteutettu tutkinnon läpi etenevänä oppimispolkuna. Opettajien kesken on käyty keskustelua kestävän kehityksen opetuksen tavoitteista ja sisällöistä tutkinnon eri osissa. Opettajat ovat yhdessä suunnitelleet tutkinnon eri osien läpi etenevän oppimispolun, jossa on kuvattu keskeiset kestävän kehityksen oppimistavoitteet ja sisällöt. Oppimispolun kuvausta hyödynnetään opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin työkaluna. Keke opetus vs. keken toteutuminen opetuksessa Pelkkä keskustelu ei riitä yhteen pisteeseen 1p. totsussa ja arviointiperusteissa kirjattuna + alettu toteututtamanna 2p. toteutunut pakollisissa osissa Oppimispolku kehitetään kokemusten perusteella 3. SEURANTA, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Kriteerien 24 ja 25 pisteytys on kaksinkertainen: puuttuva = 0 pistettä, käynnistynyt = 2 pistettä, kehittynyt = 4 pistettä, vakiintunut = 6 pistettä. Kestävän kehityksen arviointikäytäntö KRITEERI 24: Oppilaitos seuraa ja arvioi kestävän kehityksen ohjelman tavoitteiden toteutumista, kestävän kehityksen opetuksen toteutusta ja osaamisen arvioinnin tuloksia sekä kestävän kehityksen asioiden tilaa oppilaitoksen toimintakulttuurissa. Oppilaitos on suunnitellut mittareita ja käytäntöjä kriteerissä esitettyjen kestävän kehityksen asioiden seurantaan ja arviointiin. Millä mittareilla oppilaitos seuraa ja arvioi a) kestävän kehityksen ohjelman tavoitteiden toteutumista b) kestävän kehityksen opetuksen toteutusta c) kestävän kehityksen osaamisen arvioinnin tuloksia d) kestävän kehityksen asioiden tilaa oppilaitoksen toimintakulttuurissa (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen tai kulttuurinen kestävyys)

15 Selventäviä mittareista Miten arviointitiedon kerääminen tapahtuu kriteerissä mainituista arvioinnin kohteista? (Suunniteltu, mutta ei vielä välttämättä toteutettu käytäntö.) Kestävän kehityksen arviointi on toteutettu ainakin kerran edellä kuvatun arviointikäytännön mukaan. Milloin arviointi on tapahtunut? Oppilaitoksella on kriteerissä esitettyjen asioiden seurantaan ja arviointiin vakiintuneet käytännöt, joka on osa koulun toiminnan arviointia. Millä tavoin arvioinnin käytännöt on vakiinnutettu (esim. vastuiden määrittely ja käytäntöjen ohjeistus)? Millä tavoin kestävän kehityksen arviointi on kytketty oppilaitoksen toiminnan itsearviointiin? Kriteerin 24 arviointi Käynnistynyt (2 p) Kehittynyt (4 p) Vakiintunut (6 p) Oppilaitoksella ei ole käytäntöjä kestävän kehityksen asioiden seurantaan ja arviointiin. Oppilaitos on suunnitellut mittareita ja käytäntöjä kriteerissä esitettyjen kestävän kehityksen asioiden seurantaan ja arviointiin. Oppilaitos on toteuttanut kriteerissä esitettyjen asioiden seurantaa ja arviointia. Oppilaitos on luonut kriteerissä esitettyjen asioiden seurantaan ja arviointiin vakiintuneet käytännöt, jotka ovat osa oppilaitoksen toiminnan arviointia. KRITEERI 25: Henkilöstö ja opiskelijat osallistuvat arviointitiedon käsittelyyn ja sitä hyödynnetään kestävän kehityksen ohjelman päivittämisessä sekä opetuksen ja toimintakulttuurin kehittämisessä. Oppilaitos raportoi sidosryhmilleen kestävän kehityksen työn tuloksista. Oppilaitoksella ei ole käytäntöjä kestävän kehityksen arviointitiedon yhteiseen käsittelyyn ja kestävän kehityksen työn tuloksista raportointiin. Oppilaitos on suunnitellut henkilöstön ja opiskelijoiden osallistumisen tavat kestävän kehityksen arviointitiedon käsittelyyn ja tiedon hyödyntämiseen. Millä tavoin henkilöstö ja opiskelijat osallistuvat arviointitiedon käsittelyyn? (Suunniteltu, mutta ei vielä välttämättä toteutettu käytäntö.) Henkilöstö ja opiskelijat ovat osallistuneet arviointitiedon käsittelyyn edellä kuvatun käytännön mukaisesti. Milloin osallistuminen on tapahtunut? Pitäiskö viivan olla pykälää ylempänä? Millä tavoin opiskelijat saadaan mukaan? Riittääkö, jos on olemassa puitteet osallistumiselle, jos ei osallistu?

16 Millä tavoin ja missä yhteydessä tapahtuu kestävän kehityksen arviointitiedon hyödyntäminen seuraaviin tarkoituksiin: (Suunniteltu, mutta ei vielä välttämättä toteutettu käytäntö.) a) kestävän kehityksen ohjelman päivittäminen b) opetuksen kehittäminen c) toimintakulttuurin kehittäminen Oppilaitos on hyödyntänyt arviointitietoa kestävän kehityksen ohjelman päivittämisessä sekä opetuksen ja toiminta-kulttuurin kehittämisessä edellä kuvattujen käytäntöjen mukaisesti. Milloin arviointitiedon hyödyntäminen on tapahtunut? Onko liian tarkka kysymys? Oppilaitoksella on vakiintuneet käytännöt arviointitiedon yhteiseen käsittelyyn ja tiedon hyödyntämiseen. Millä tavoin arvioinnin käytännöt on vakiinnutettu (esim. vastuiden määrittely ja käytäntöjen ohjeistus)? Oppilaitos raportoi kestävän kehityksen työn tuloksista sidosryhmilleen. Millä tavoin oppilaitos dokumentoi ja julkistaa säännöllisesti kestävän kehityksen työn tuloksiaan (esim. kestävän kehityksen raportti, osana vuosikertomusta tms.)? Kriteerin 25 arviointi Käynnistynyt (2 p) Kehittynyt (4 p) Vakiintunut (6 p) Oppilaitoksella ei ole käytäntöjä kestävän kehityksen arviointitiedon yhteiseen käsittelyyn ja kestävän kehityksen työn tuloksista raportointiin. Oppilaitos on suunnitellut henkilöstön ja opiskelijoiden osallistumisen tavat kestävän kehityksen arviointitiedon käsittelyyn ja tiedon hyödyntämiseen. Henkilöstö ja opiskelijat ovat osallistuneet arviointitiedon käsittelyyn. Oppilaitos on hyödyntänyt arviointitietoa kestävän kehityksen ohjelman päivittämisessä sekä opetuksen ja toimintakulttuurin kehittämisessä. Oppilaitos on luonut vakiintuneet käytännöt arviointitiedon yhteiseen käsittelyyn ja tiedon hyödyntämiseen. Oppilaitos raportoi kestävän kehityksen työn tuloksista sidosryhmilleen.

17 YHTEENVETOLOMAKE Arviointialue ja kriteeri Pisteet Kehittämistarpeet 1. SUUNNITTELU Arvot Kriteeri 1 Lakisääteiset vaatimukset Kriteeri 2 Kriteeri 3 Organisaatio ja resurssit Kriteeri 4 Kriteeri 5 Kriteeri 6 Kestävän kehityksen ohjelma Kriteeri 7 Opetuksen suunnittelu Kriteeri 8 Kriteeri 9 Kriteeri 10 Kriteeri 11 SUUNNITTELU: Pisteet yht. Sertifikaatin vaatimustaso osassa on 22/33 pistettä. Nollatason pistemäärää ei saa olla missään kriteerissä. Arviointialue ja kriteeri Pisteet Kehittämistarpeet 2. TOTEUTUS Kestävän kehityksen teemat Kriteeri 12, Teemojen toteuttaminen Teema 1: Teema 2: Teema 3: Teema 4: Teema 5: Kriteeri 13, Toimintatapojen vakiinnuttaminen Teema 1: Teema 2: Teema 3: Teema 4: Teema 5: Kriteeri 14, Verkottuminen Teema 1: Teema 2: Teema 3: Teema 4: Teema 5: Kestävän kehityksen teemat: Sertifikaatin vaatimustaso osassa on 30/45 pistettä. Nollatason

18 25 Esimerkki Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit, itsearvioinnin kysymyslista Pisteet yht. pistemäärää ei saa olla missään kriteerissä. Arviointialue ja kriteeri Pisteet (0-3) 2. TOTEUTUS Opetuksen toteutus Tutkinto Työn perustana olevan tiedon hallinta Kriteeri 15 2 Kriteeri 16 3 Työprosessin sekä työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta Kriteeri 17 1 Kriteeri 18 2 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Kriteeri 19 2 Kriteeri 20 2 Kriteeri 21 3 Opetusmenetelmät ja oppimispolku Kriteeri 22 2 Kriteeri 23 3 Opetuksen toteutus: Pisteet yht. Sertifikaatin vaatimustaso osassa: Oppilaitoksen on saatava vähintään 18/27 pistettä tutkinnoista, jotka kuuluvat sen oppilaitoskokonaisuuden opetukseen, jolle sertifikaattia haetaan. Arviointialue ja kriteeri Pisteet Kehittämistarpeet 3. SEURANTA, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Kestävän kehityksen arviointikäytäntö Kriteeri 24 Toiminnan kehittäminen ja raportointi Kriteeri 25 Seuranta, arviointi ja kehittäminen: Pisteet yht Sertifikaatin vaatimustaso osassa on 6/12 pistettä. Nollatason pistemäärää ei saa olla missään kriteerissä.

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Luonnonjärjestelmien ja luonnonvara-alan tuotannolle keskeisten ekosysteemien toiminta (*)

Luonnonjärjestelmien ja luonnonvara-alan tuotannolle keskeisten ekosysteemien toiminta (*) KRITEERI 15: Opetus antaa valmiuksia oman ammattialan järjestelmien ja prosessien toiminnan ja niiden kestävän kehityksen näkökohtien ymmärtämiseen sekä oman työn suunnitteluun kokonaisuutena kestävän

Lisätiedot

RYHMÄ 1: TULOKSET Workshop ohje: KESTÄVÄN KEHITYKSEN KRITEERIT JA SERTIFIOINTI TYÖKALU TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN

RYHMÄ 1: TULOKSET Workshop ohje: KESTÄVÄN KEHITYKSEN KRITEERIT JA SERTIFIOINTI TYÖKALU TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN RYHMÄ 1: TULOKSET Workshop ohje: KESTÄVÄN KEHITYKSEN KRITEERIT JA SERTIFIOINTI TYÖKALU TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN 1. Jakaannutaan 4 learning cafe ryhmään pöytien ympärille arviointi-alueittain 2. Ryhmät kirjaavat

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Ammatilliset oppilaitokset. ISBN 978-952-5508-22-2 (nid.) ISBN 978-952-5508-24-6 (PDF)

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Ammatilliset oppilaitokset. ISBN 978-952-5508-22-2 (nid.) ISBN 978-952-5508-24-6 (PDF) Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Ammatilliset oppilaitokset ISBN 978-952-5508-22-2 (nid.) ISBN 978-952-5508-24-6 (PDF) Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tunnus:

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Erkka Laininen OKKA-säätiö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Erkka Laininen OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu 1997 Ammattikoulutussäätiön ja Opetusalan koulutussäätiön yhdistymisen myötä Taustayhteisöinä Opetusalan

Lisätiedot

Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle. Kati Lundgren

Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle. Kati Lundgren Oppimisympäristöjen merkitys kestävän kehityksen taitojen oppimiselle Kati Lundgren 1 Oppimisympäristön määrittelyä Paikka, tila tai toimintakäytäntö, jonka tarkoitus on edistää oppimista (Manninen & Pesonen

Lisätiedot

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJEITA OPETTAJALLE

KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJEITA OPETTAJALLE KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJEITA OPETTAJALLE 1 KESTÄVÄN KEHITYKSEN OSA-ALUEET Kestävän kehityksen ohjelman tavoitteena on edistää kestävää kehitystä niin ekologisten että taloudellisten tavoitteiden suhteen

Lisätiedot

Kestävä kehitys oppilaitoksissa

Kestävä kehitys oppilaitoksissa Kestävä kehitys oppilaitoksissa Ammatilliset opettajapäivät Naantali 21.9.2013 Erkka Laininen OKKA-säätiö Ihmiskunnan ekologinen jalanjälki Kuva: http://www.footprintnetwork.org Living Planet Report 2008

Lisätiedot

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma Lauri Kurvonen Helsinki 10.2.2010 Sisällys Lähtökohdat Ohjelman rakenne Ohjelman laadinta ja käyttöönotto 2 Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta Ekologinen kestävyys

Lisätiedot

Kestävä kehitys autoalalla

Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys autoalalla Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. YK Brundtlandin komissio 1987 2 Kestävän

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Luosto 20.11.2010

OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma. Lauri Kurvonen Luosto 20.11.2010 OAJ:n kestävän kehityksen ohjelma Lauri Kurvonen Luosto 20.11.2010 Sisällys Taustat ja lähtökohdat Ohjelman rakenne Ohjelman laadinta ja käyttöönotto 2 Kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta Ekologinen

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien ja opetuksen tarkastelua kestävän kehityksen näkökulmasta Muotoiluinstituutin sekä sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 KYSELYN TULOKSIA

Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 KYSELYN TULOKSIA Kestävän kehityksen ohjelmat ja työkalut vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2014 Kestävän kehityksen asiantuntijaseminaari Leena Saloheimo 17.4.2015 VASTAAJAT, edustavuus - vastaajia 117 (*) osa vastasi

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Vapaaehtoisprojekti, 4-6 ov

Vapaaehtoisprojekti, 4-6 ov Keva-hanke Vapaaehtoisprojekti, 4-6 ov Ammattitaitovaatimukset: osaa tunnistaa mahdollisuuksia toimia vapaaehtoistyössä paikallisten tai kansainvälisten avustuskohteiden ja muiden globaalia vastuuta edistävien

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Sisältö 1 JOHDANTOA... 3 2 TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN KUVAUKSET... 7 4 TUTKINNON OSIEN ARVIOINTIMENETELMÄT...

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT

2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT 2.1.3 VÄRJÄYSKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Värjäyskäsittelyn suunnitteleminen suunnittelee värjäyskäsittelyn ohjeen mukaan ja ottaa huomioon värjäyksessä tarvittavat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013

VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11.2013 VASTUULLISUUS JA RUOKA ATERIA 13 -tapahtuma 5.11. Meri Vehkaperä, KTL, lehtori, konsultti S-posti: meri.vehkapera@haaga-helia.fi Puh. 040 514 0646 2 Tänään aiheena Vastuullisuuden käsitteitä ja tasoja

Lisätiedot

Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Vihreä lippu Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools - ohjelmaa Eco-Schools -ohjelman kattojärjestö on

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus uudistuu

Yleissivistävä koulutus uudistuu Yleissivistävä koulutus uudistuu Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus Opetusalan johtamisen foorumi / Lukion uudistamisen johtaminen Helsinki 5.6.2013 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/5 Tutkinnon osa: ksi valmentautuminen 2 ov Ammattitaidon osoittamistavat: työprosessin työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta opiskelijan ohjaamisen, oppimisen

Lisätiedot

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: MEDIA- JA VERKKO-OHJAUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee toimintaa

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskeli arvioi oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta.

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Tässä materiaalissa esitetään tarkennettuja sisältöjä kulttuurialan opetuksen arvioinnin kysymyslistan käytön tueksi. Aineiston tarkoituksena on toimia apuvälineenä arviointiryhmän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: NUORTEN TIETO- JA NEUVONTAPALVELU TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa

SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa SOME opetuskäytössä blogin käyttö opetuksessa TIES462 Virtuaaliset oppimisympäristöt-kurssi Sanna Kainulainen 2014 Miksi tämä aihe? SOMEn käyttö on yleistynyt Miksi SOMEn käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lisätiedot

Haastattelukysymyksiä eri ryhmille

Haastattelukysymyksiä eri ryhmille Haastattelukysymyksiä eri ryhmille Alla olevista laatikoista löydät valmiita haastattelukysymyksiä, joita voi käyttää eri henkilöstöryhmien haastattelujen suunnitteluun. Kysymykset ovat pääosin avoimia

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

1. Oman ammattialan järjestelmät ja prosessit ja niiden kestävän kehityksen näkökohdat

1. Oman ammattialan järjestelmät ja prosessit ja niiden kestävän kehityksen näkökohdat KRITEERI 15: Opetus antaa valmiuksia oman ammattialan järjestelmien ja prosessien toiminnan ja niiden kestävän kehityksen näkökohtien ymmärtämiseen sekä oman työn suunnitteluun kokonaisuutena kestävän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen

MUSIIKKI. Sari Muhonen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi. Sari Muhonen MUSIIKKI Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu sari.muhonen@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen ohjata

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen

Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen Tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet:

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa

Lisätiedot

KEVA Vapaaehtoistyö 2 ov

KEVA Vapaaehtoistyö 2 ov KEVA Vapaaehtoistyö 2 ov Ammattitaitovaatimukset toimii vapaaehtoistyössä noudattaen säädöksiä, säännöksiä ja eettisiä periaatteita kertoo vapaaehtoistoiminnan periaatteet ja toimintamuodot kertoo vapaaehtoistyötä

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena kaisa vähähyyppä, opetusneuvos, opetushallitus Oppiminen on tapahtuma tai tapahtumasarja, jossa oppija saavuttaa uusia taitoja tai tietoja jostain aiheesta. Opittu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Tässä materiaalissa esitetään tarkennettuja sisältöjä humanistisen ja kasvatusalan perustutkintojen opetuksen arvioinnin kysymyslistan käytön tueksi. Aineiston tarkoituksena

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA 0 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Toimitilahuoltajan perustutkinto Hyväksytty Bovallius- ammattiopiston ja koulutuskeskus Agricolan Pieksämäen ammatillisen koulutuksen toimielimessä 29.3.2011. 1

Lisätiedot

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Opetuksen arvioinnin tukiaineisto (liikunnanohjauksen perustutkinto) Tässä materiaalissa esitetään tarkennettuja sisältöjä liikunnanohjauksen perustutkinnon opetuksen arvioinnin kysymyslistan käytön tueksi.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Valmistautuminen opettajan työn suunnittelun muutokseen

Valmistautuminen opettajan työn suunnittelun muutokseen Valmistautuminen opettajan työn suunnittelun muutokseen Työelämälähtöiset oppimistulokset ja opiskelijalähtöisyys lähtökohtina Oulun seudun ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Riitta Karusaari

Lisätiedot

Vihreä lippu. Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

Vihreä lippu. Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Vihreä lippu Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools -ohjelmaa Eco-Schools -ohjelman kattojärjestö on Foundation

Lisätiedot

Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa

Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa Johtamisen haasteet ympäristöpolitiikan toteuttamisessa Ulla Koivusaari 29.11.2007 Studia Generalia - luentotilaisuus Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla 1 Sisältö Kestävä kehitys ja sen uhkatekijät

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi?

Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Tampereen kaupunkiseudun opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon osaamisen kehittämisohjelma Miksi? Toimintaympäristön muutos Työ, oppiminen ja oppimisen tavat muuttuvat yhteiskunnan ja työelämän muutoksen

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus

Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöt ja oppimisen kaikkiallisuus Yrittäjyysskasvatuspäivät 7.10.2011 Minna Riikka Järvinen Toiminnanjohtaja, KT, FM, MBA Kerhokeskus Kerhokeskus Edistää lasten ja nuorten

Lisätiedot

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Opetuksen arvioinnin tukiaineisto (tietojenkäsittelyn perustutkinto) Tässä materiaalissa esitetään tarkennettuja sisältöjä luonnontieteiden alan (tietojenkäsittelyn perustutkinnon) opetuksen arvioinnin

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009 OHJAAJUUS 20 OV Oman työn tavoitteellinen suunnittu ja toteuttaminen sosiaalisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista Tuloksellinen toiminta Oman työn kehittäminen Oman persoonan tunteminen ja käyttäminen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto

Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Opetuksen arvioinnin tukiaineisto Tässä materiaalissa esitetään tarkennettuja sisältöjä luonnonvara- ja ympäristöalan opetuksen arvioinnin kysymyslistan käytön tueksi. Taulukoissa on kuvattu kriteereittäin

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT.

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT. TUTK.OSA ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET 10 ov Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään valmistaa tuotteen tai palvelun arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työskennellessään ottaa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Maailmankansalaisuus, 2 ov

Maailmankansalaisuus, 2 ov Keva-hanke Maailmankansalaisuus, 2 ov Ammattitaitovaatimukset: osaa kertoa globalisaation vaikutuksista ja hahmottaa elämää maapallolla eri näkökulmista arvioida ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja suvaitsevaisuuden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelma

Kestävän kehityksen ohjelma Kestävän kehityksen ohjelma Kestävä kehitys on koulun yhteinen asia Kestävän kehityksen ohjelma Kestävän kehityksen työn tulee olla pitkäjänteistä ja tähdätä jatkuvaan parantamiseen. Oppilaiden osallisuus

Lisätiedot

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu VIHREÄ LIPPU Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry Aino Alasentie ECO SCHOOLS OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco Schools ohjelmaa Eco Schools

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymä kestävän työelämän edistäjä. 8.4.2013 Hannele Karhunen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Savon koulutuskuntayhtymä kestävän työelämän edistäjä. 8.4.2013 Hannele Karhunen Savon ammatti- ja aikuisopisto Savon koulutuskuntayhtymä kestävän työelämän edistäjä 8.4.2013 Hannele Karhunen Savon ammatti- ja aikuisopisto SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Ylläpitää Savon ammatti- ja aikuisopistoa, Varkauden lukiota ja

Lisätiedot

OPH:n Näyttötutkinto-oppaan mallin mukainen. 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan

OPH:n Näyttötutkinto-oppaan mallin mukainen. 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan Näyttöjen järjestämissuunnitelman (näyttösuunnitelman) malli I. TAUSTATIEDOT 1. Tutkinnon järjestäjä ja yhteystiedot 2. Tutkinto tai tutkinnon osat, joihin järjestämissopimusta haetaan 3. Tutkintokieli

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Kestävän kehityksen oppimispolut ammatillisissa tutkinnoissa

Kestävän kehityksen oppimispolut ammatillisissa tutkinnoissa Kestävän kehityksen oppimispolut ammatillisissa tutkinnoissa Kestävän kehityksen polkua ammattilaiseksi seminaari Kuopio 20.9.2012 Risto Tenhunen Osuuskunta Eco-One Kestävä kehitys ammatillisessa opetuksessa

Lisätiedot

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI

Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI Merellinen Raahe ELÄVÄ KAUPUNKI suvaitsevaisuus rohkeus oikeudenmukaisuus vastuullisuus MAAILMANKANSALAINEN aktiivisuus terve itsetunto avoimuus muutosvalmius RAAHEN OPETUSTOIMI Kansainvälisyysstrategia

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen hyvät käytännöt. Merja Rui lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

Pedagogisen johtamisen hyvät käytännöt. Merja Rui lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus Pedagogisen johtamisen hyvät käytännöt Merja Rui lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus SALPAUKSEN TUNNUSLUVUT Koulutuskeskus Salpaus on perustettu 1.1.2001 ja se muodostaa Päijät-Hämeen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Asiakkuuksien hoito tutkinnon osa (ASHO) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Asiakkuuksien hoito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Mustialan keke-ryhmä 21.1.2014 luonnos1. 1. Keke-ryhmän kokoonpano ja tehtävät

Mustialan keke-ryhmä 21.1.2014 luonnos1. 1. Keke-ryhmän kokoonpano ja tehtävät Mustialan keke-ryhmä 21.1.2014 luonnos1 1. Keke-ryhmän kokoonpano ja tehtävät Keke-ryhmä vastaa itsearvointien toteutuksesta sekä määrittelee ja esittää johtoryhmälle teemojen tavoiteet ja mittarit sekä

Lisätiedot

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen

Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Ryhmätyö 1 EQAVET-suosituksen ohjeellisten kuvaajien hyödyntäminen Taustaa Ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen perustamisesta annetussa suosituksessa (EQAVET-suositus)

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot