Keke-sertifikaatin itsearvioinnin uudistukset Aikuis-KEKE -hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keke-sertifikaatin itsearvioinnin uudistukset Aikuis-KEKE -hanke"

Transkriptio

1 Keke-sertifikaatin itsearvioinnin uudistukset Aikuis-KEKE -hanke VirtuaaliKYLÄ-seminaari Asikkala Erkka Laininen OKKA-säätiö

2 Perustettu 1997 Ammattikoulutussäätiön ja Opetusalan koulutussäätiön yhdistymisen myötä Taustayhteisöinä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, valtakunnallisia ammatillisia opettajayhdistyksiä sekä Lastentarhanopettajaliitto Toiminta-aloina koulutus, tutkimus, julkaisut, apurahat ja erillisprojektit Vastaa Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnista

3 Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi Hallinta ja kehittäminen: OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit Kehittämisen työkalu Sertifikaatin myöntämisen perusta Yhteistyötahot: OKM, YM, OAJ, OPH, Suomen ympäristöopisto SYKLI, Eco-One, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura, ammattikorkeakoulut ja yliopistot Auditoijaverkosto (65 auditoijaa) Ulkoiset auditoinnit Käytäntöjen levittäminen Sertifioinnin kehittäminen Tukimateriaali Arviointityökalut Esimerkit ja taustat Palvelu www-sivuilla Opettajien koulutus Keke-ohjelmat Itsearviointi ja auditointi Yli 1000 opettajaa sertifioitua oppilaitosta 10/2012 Koulut ja oppilaitokset Kestävä kehitys opetukseen ja toimintakulttuuriin Henkilöstön ja oppilaiden hyvinvoinnin edistäminen Jatkuva parantaminen

4 Kestävän kehityksen toimintasuunnitelmien ja sertifiointien edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa -hanke (8/ /2012) Koordinaattori Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, muut kumppanit Pohjois- Karjalan koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Salpaus, Hyria koulutus ja Omnian ammattiopisto. Hankkeen asiantuntijatahoina toimivat OKKA-säätiö ja Osuuskunta Eco-One. Rahoitus OPH Tavoitteet: Tuetaan koulutuksen, konsultoinnin ja vertaisarviointien keinoin koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosyksiköiden kestävän kehityksen työn organisointia, toimintaohjelmien rakentamista, kestävän kehityksen kytkemistä osaksi toimintajärjestelmää ja laadunhallintaa sekä opetuksen ja ammattiosaamisen näyttöjen ja arjen kestävän kehityksen käytäntöjen kehittämistä. Kestävän kehityksen itsearviointiin ja sertifikaatin tavoitteluun tarjotaan hankkeessa oppilaitosyksikkökohtaista tukea. Hankkeen levitettävinä tuotoksina syntyvät kuvaukset kumppaneina olevien koulutuksen järjestäjien kestävän kehityksen toimintamalleista. Hankkeessa kehitettiin keke-sertifioinnin opetuksen arvioinnin työkaluja.

5 Ammatilliset perustutkinnot Opetuksen arvioinnin uudet työkalut, kriteerit

6 Ammatilliset perustutkinnot: opetuksen arvioinnin kriteerit Työprosessin sekä työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta 15. Opetus antaa valmiuksia oman ammattialan järjestelmien ja prosessien toiminnan ja niiden kestävän kehityksen näkökohtien ymmärtämiseen sekä oman työn suunnitteluun kokonaisuutena kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 16. Opetus antaa valmiuksia oman ammattialan työmenetelmien, välineiden ja materiaalien arviointiin ja valintaan kestävän kehityksen näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta 17. Opetus lisää tietoa vastuullisesta yritystoiminnasta, oman ammattialan kestävän kehityksen säädöksistä, määräyksistä ja sopimuksista sekä teknologista ratkaisuista, työmenetelmistä ja hallintajärjestelmistä. 18. Opetus auttaa ymmärtämään ympäristömuutosten, yhteiskunnallisten muutosten ja teknologian kehityksen vaikutuksia omalla ammattialalla.

7 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 19. Opetus lisää tietoa kestävän kehityksen merkityksestä ihmisen tulevaisuudelle sekä vaikuttamisen mahdollisuuksista omassa elämässä ja työyhteisön jäsenenä. Opetus tukee opiskelijoiden ammattietiikan kehittymistä ja omien arvojen muodostumista. 20. Oppilaitoksessa ja sen ulkopuolisissa oppimisympäristöissä tarjotaan opiskelijoille kokemuksia ympäristön ja kulttuurien monimuotoisuudesta, sekä mahdollisuuksia turvallisten, terveellisten ja ympäristövastuullisten toimintatapojen sekä sosiaalisten ja kulttuuristen taitojen harjoitteluun. 21. Oppilaitos tarjoaa opiskelijoille aitoja osallistumisen ja vaikuttamisen kokemuksia sekä mahdollisuuksia osallistua työelämän kestävän kehityksen käytäntöjen suunnitteluun tai lähiympäristössä tai paikallisyhteisössä tapahtuviin osallisuushankkeisiin. Opetusmenetelmät ja oppimispolku 22. Kestävän kehityksen opetuksessa käytetään opiskelijoita aktivoivia, osallistavia ja yhteisöllisyyttä tukevia opetusmenetelmiä. 23. Kestävän kehityksen opetus toteutuu tutkinnon läpi etenevänä suunnitelmallisena oppimispolkuna.

8 1. Tuotteen/ palvelun elinkaari ja suunnittelu 2. Materiaalitehokkuus ja päästöjen hallinta 3. Energiatehokkuus 1. Vastuullisuus ammattialalla 2. Kestävää kehitystä edistävä teknologia ARVIOINTI- ALUE 1 ARVIOINTI- ALUE 2 3. Ammattialan historia ja toimintaympäristön muutokset 3.Toimiminen erilaisissa oppimisympäristöissä KRITEERIT 15 ja 16 Työprosessin, työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta KRITEERIT 17 ja 18 Työn perustana olevan tiedon hallinta ARVIOINTI- ALUE 4 4. Turvallisuusasioiden hallinta 5. Liiketoiminta ja yrittäjyys 1. Kestävän kehityksen merkitys ja omat vaikuttamisen mahdollisuudet 2. Kestävän kehityksen arvovalinnat ja ammattietiikka KRITEERIT 22 ja 23 Opetusmenetelmät ja oppimispolku Opetuksen kriteerit ja arviointinäkökulmat Luonnonvara- ja ympäristöala ARVIOINTI- ALUE 3 KRITEERIT 19, 20 ja 21 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 4. Opiskelijoiden osallistuminen ja vaikuttaminen

9 1. Tuotteen/palvelun elinkaari ja suunnittelu Luonnonjärjestelmien ja alan tuotantoekosysteemien toiminta Alan tuotantoketjut ja tuotteiden elinkaaren kestävän kehityksen näkökohdat (elintarvikeketju, kasvi- ja eläintuotanto, kalatalous, metsätalouden tuotantoketju: mm. ravinne- ja kasvihuonekaasupäästöt, materiaalien, veden ja energian kulutus, tuotannon eettiset näkökohdat, vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, kulttuuriperintö, maaseudun elinkelpoisuus, omavaraisuus, ym.) Kestävän kehityksen huomioon ottaminen tuotannon /palveluiden suunnittelussa, esim. viljelylajikkeet ja -kierto, viljelymenetelmät ja lannoitteiden käyttö, maan kasvukunnon ylläpito ja eroosion ehkäisy, ravinne- ja metaanipäästöjen hallinta, luomutuotanto, arvokkaiden biotooppien suojelu, ympäristöystävälliset kasvinsuojelutoimenpiteet, eläinten hyvinvointi, kulttuuri-maiseman ja rakennusperinnön säilyttäminen, kestävä metsänhoito ja vaurioiden minimointi metsätöissä, ympäristönäkökohtien huomioiminen sekä luonto- ja ympäristökasvatus luonto- ja elämyspalveluiden toteutuksessa, kalakantojen hoito Luonnonvara- ja ympäristöala KRITEERIT 15 ja 16 Työprosessin, työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta 2. Työprosessin materiaalitehokkuus Materiaalitehokkuus työn suunnittelussa ja toteutuksessa, esim. - hankinnat: hankintojen tarpeellisuus, tilauskoot, pakkausten kierrätettävyys ja uudelleenkäyttö, tavaroiden yhteiskäyttö, vuokraus tai leasing ostamisen sijaan, materiaalien ja tuotteiden ekologisuus, turvallisuus ja eettisyys, kertakäyttöisten materiaalien ja tuotteiden käytön minimointi, työvälineiden ja koneiden kestävyys, korjattavuus, huollettavuus, monikäyttöisyys, energiatehokkuus, turvallisuus ym. - tarvikkeiden ja materiaalien tehokas hyödyntäminen, hävikin ehkäisy - koneiden, laitteiden ja välineiden huolto - tuotantokasvien ja rehun hävikin minimointi - optimaalinen lannoitus ja ruokinta/ravinnetasapaino - sähköinen viestintä, arkistointi ja laskutus - kemikaalien käytön vähentäminen ja haitattomat vaihtoehdot Jätteiden lajittelun ja kierrätyksen toteutus työympäristössä Ongelmajätteiden käsittelyn ja varastoinnin järjestäminen Jätevesien, valumavesien, lietteiden ja lannan käsittely ja hyötykäyttö 3. Työprosessin energiatehokkuus Energiatehokkuus työn suunnittelussa ja toteutuksessa, esim. - rakennusten ja tuotantotilojen lämmitys, valaistus ja ilmastointi ym. energiaa kuluttavat järjestelmät ja laitteet ja niiden oikeat säädöt - rakennusten energiatehokkuus ja sen parantaminen - uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen tuotannossa - hukkalämmön hyödyntäminen, ilmalämpöpumput - energiatehokkaat kylmälaitteet, oikeat lämpötilat, tavaroiden asettelu tilaan - vesijärjestelmän virtaama, käyttöveden lämpötila, vettä säästävät laitteet - laitteiden säännöllinen huolto ja puhdistus sekä toimintakunnon seuranta - pesukoneet: täydet koneelliset, energiaa ja vettä säästävät ohjelmat - sopivan ja energiatehokkaan koneen tai laitteen valinta eri työtilanteissa - ajojen, kuljetusten ja liikkumisen energiatehokas suunnittelu - tietojärjestelmän laitteiden energiatehokas käyttö 4. Työprosessin turvallisuus Riskien tunnistaminen ja turvallisuusasioiden hallinta, esim. - turvallisuus/pelastussuunnitelma ja turvallisuusohjeet - työtehtävien ergonomia, fyysinen ja henkinen kuormitus - työpaikan lämpöolot, valaistus ja sisäilma - paloturvallisuus, palohälyttimet eri tiloissa, poistumistiet ym. - työtilojen vaarapaikkojen turvallisuus ja varoitusmerkinnät - vaarallisten aineiden ominaisuudet, käyttöturvallisuustiedotteet ja suojavarusteet, kemikaalien ja ongelmajätteiden säilytys ja käsittely - koneiden ja laitteiden turvallinen käyttö, sähköturvallisuus - eläintautien leviämisen ehkäisy ja elintarviketuotannon tuoteturvallisuudesta ja hygieniasta huolehtiminen työprosessissa - eläinten turvallinen käsittely - siisteyden ja järjestyksen ylläpito työympäristössä - asiakasturvallisuuden hallinta luonto- ja ohjauspalveluissa 5. Liiketoiminta ja asiakaspalvelu Ekotehokkuuden ja työsuojelun merkitys liiketoiminnan tulokselle Kestävän kehityksen hyödyntäminen alan yritystoiminnassa Laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien ja sertifikaattien vaatimukset Kestävä luonto/maatilamatkailu, kulttuuriympäristön hyödyntäminen Bioenergiantuotannon mahdollisuudet Asiakkaan opastaminen ympäristö-, terveys- ja eettisissä valinnoissa Erilaisten ja eri kulttuuritaustaisten asiakkaiden kohtaaminen Asiakkaan hyvinvoinnin ja elämänlaadun lisääminen

10 1. Vastuullinen yritystoiminta Ammattialan kestävän kehityksen ohjelmat ja sitoumukset, esim. - Elinkeinoelämän keskusliiton linjaukset vastuullisesta yritystoiminnasta - EU:n ja Suomen maatalousorganisaatioiden kestävän kehityksen strategiat - elintarvikealan laatustrategia ja ympäristötavoitteet - meijerialan kansallinen laatutyön malli - luomutuotannon säädökset - kestävän matkailun periaatteet, kestävä luontomatkailu (Metsähallitus) - alan yritysten omat kestävän kehityksen politiikat ja sitoumukset - maatilojen energiaohjelma ja energiakatselmukset - kestävän metsänhoidon yleiseurooppalaiset periaatteet, kansallinen metsäohjelma, hyvän metsänhoidon suositukset - Kasvihuonealan ympäristöopas - EU:n yhteinen kalastuspolitiikka - Valtioneuvoston vesiensuojelun tavoiteohjelma - Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) tuki kestävälle kalataloudelle Alaa koskevat ympäristö- ja työturvallisuussäädökset, esim. - rakentaminen ja maankäyttö - maatalouden EU-direktiivit ja ympäristötukijärjestelmä - ympäristön-, vesien- ja luonnonsuojelu, maatilojen ympäristöluvat - kuluttajansuojelu, terveydensuojelu, elintarvikelainsäädäntö - kasvinsuojelu ja torjunta-ainelainsäädäntö, eläinsuojelu - työturvallisuus ja työterveys - jätelainsäädäntö, kemikaalilainsäädäntö - metsästys ja kalastus, jokamiehenoikeuksiin liittyvä lainsäädäntö 2. Kestävän kehityksen teknologia ja käytännöt Alan kestävää kehitystä edistävä teknologia ja sen kehitys, esim. - viljelymenetelmät ja -teknologia, luomuviljely - automaatioratkaisut (esim. lypsyrobotit, ruokinta-automatiikka) - maa- ja metsätalouden vesiensuojeluratkaisut ja -teknologia - bioenergiantuotanto ja bioenergian hyödyntäminen - materiaalien kierrätysjärjestelmät - ajoneuvoteknologian kehittyminen - valaisinteknologian kehitys (esim. kasvihuonetuotanto) - suljettu vesikierto kasvihuonetuotannossa - tietotekniset ratkaisut (esim. paikkatietojärjestelmät) - geeniteknologian kehitys - ympäristöystävälliset kasviensuojeluteknologiat, biologinen torjunta - kiinteistöjen ja tuotantotilojen energiatehokkuutta parantavat ratkaisut 3. Ammattialan historia ja toimintaympäristön muutokset Ammattialan historia, tuotteiden, teknologian, työmenetelmien ja välineiden kehitys Yhteiskunnallinen ohjaus kestävän kehityksen asioissa (esim. lainsäädännön, verotuksen ja tukijärjestelmien muutokset) Kuluttajien käyttäytymisen muutokset, eettiset ja ympäristöperusteiset valinnat Globalisaation vaikutukset elintarvikekauppaan Ravinnon riittävyys globaalisti ja vaikutukset elintarvikekauppaan Maa- ja metsätalouden rakennemuutoksen vaikutukset Suomessa, Euroopassa ja globaalilla tasolla Ympäristömuutosten vaikutukset ammattialaan, esimerkkejä: - ilmastonmuutoksen vaikutukset maa- ja metsätalouteen: mm. lajistomuutokset, kasvukausi ja kasvu, sadanta, lämpötila, kasvitautien ja tuhoeläinten levinneisyys, viljelyala, viljely- ja metsänhoitotoimenpiteet, tuotannon kannattavuus, energiatehokkuuden vaatimus ja sen vaikutus yritystoimintaan, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisvaatimusten vaikutukset, ilmasto-olosuhteiden muutosten vaikutukset luonto- ja elämysmatkailuun, ym. - luonnon monimuotoisuuden kaventumisen vaikutukset maa- ja metsätalouden harjoittamiseen - vesistöjen rehevöitymisen vaikutus maa- ja metsätalouden toiminnan sääntelyyn - eroosio, veden riittävyys, suolaantuminen, saastuminen, kuivuus ym. globaaleina maa- ja metsätalouden haasteina - eläintautien leviäminen KRITEERIT 17 ja 18 Työn perustana olevan tiedon hallinta Luonnonvara- ja ympäristöala

11 1. Kestävän kehityksen merkitys ja omat vaikuttamisen mahdollisuudet Ympäristöongelmien ja kestävän kehityksen kysymysten taustat, esim. ilmastonmuutos, luonnonvarojen riittävyys, monimuotoisuuden kaventuminen, kalakantojen ehtyminen, vesistöjen rehevöityminen, eroosio, aavikoituminen, ympäristön saastuminen, ravinnon ja veden riittävyys, ihmisoikeudet, kehitysmaiden tuotanto-olosuhteet ja tuottajien oikeudet, lapsityövoiman käyttö, kulttuuriperinnön merkitys ja suojelu Ympäristön, talouden ja hyvinvoinnin yhteydet ja ristiriidat Ihmisen toiminnan vaikutus ilmastonmuutokseen, yritysten, yhteiskunnan ja kuluttajien vastuu ilmastonmuutoksen torjunnasta Vaikuttaminen kansalaisena ja kuluttajana, kestävät toimintatavat omassa elämässä Vaikuttamisen mahdollisuudet ammattilaisena kestävän kehityksen asioihin (oman työn ja työyhteisön kehittäminen) Työhyvinvoinnin edistäminen ja oman työkyvyn ylläpito KRITEERIT 19, 20 ja Toimiminen erilaisissa oppimisympäristöissä Ulkopuolisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen, esim. Kokemukset ja elämykset luonnossa tai rakennetussa ympäristössä Ympäristön muutoksen ja ihmisen toiminnan vaikutusten tarkastelu ja arviointi, ympäristön esteettisten ominaisuuksien arvottaminen Kokemukset kulttuurista ja taiteesta aidoissa ympäristöissä Vuorovaikutustilanteet, erilaisten kulttuurien kohtaaminen Mainosten analysointi, kaupan tuotteiden alkuperä, yritysvierailut Materiaalivirtojen hallintaan, ympäristöteknologiaan ym. tutustuminen (alan yritykset, kierrätyskeskus, jätteenkäsittelylaitos, vedenpuhdistamo, ym.) Oppilaitoksen oman ympäristön hyödyntäminen, esim. Kestävien työtapojen ja teknologian käytön harjoittelu Ympäristövastuullisten toimintatapojen harjoittelu oppilaitoksen arjessa (energian ja veden säästö, materiaalien säästävä käyttö) Sosiaalisten taitojen harjoittelu opetuksessa ja oppilaitoksen arjessa Luonnonvara- ja ympäristöala Elinikäisen oppimisen avaintaidot 2. Kestävän kehityksen arvovalinnat ja ammattietiikka Kestävän kehityksen kysymysten käsittely ammattietiikan näkökulmasta, esim. luonnon kunnioittaminen ja monimuotoisuuden turvaaminen; metsien ja luonnon käyttöön, maatalouteen, metsästykseen ja kalastukseen liittyvien ristiriitojen käsittely; luonnonvarojen kestävä käyttö; eettisesti vastuullinen kuluttaminen ja hankinnat; reilu kauppa; kehittyvien maiden tuotanto-olosuhteet ja lapsityövoiman käyttö; yritysten voiton maksimoinnin, jatkuvan talouskasvun ja kestävän kehityksen välinen ristiriita; geeniteknologian edut ja riskit; tuotantoeläinten kohtelu; markkinoinnin etiikka; ympäristön kulttuurihistoriallisten ja esteettisten arvojen merkitys; globaali ja ylisukupolvinen oikeudenmukaisuus; hyvä elämä ja onnellisuus Omien kulutus- ja elämäntapavalintojen eettisyys Yhdenvertaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen työssä 4. Opiskelijoiden osallistuminen ja vaikuttaminen Esimerkkejä opiskelijoiden osallistumisesta: Oppilaitoksen kestävän kehityksen työ (esim. kartoitukset, kestävän kehityksen ryhmä, keke-ohjelman suunnittelu, tapahtumat, viestintä) Oppilaitoksen ympäristöasioiden, viihtyisyyden, terveellisyyden tai turvallisuuden parantaminen Opetuksen ja oman oppimisen suunnittelu, arviointi ja kehittäminen Mukanaolo yhteisistä asioista päättävissä työryhmissä Osallistuminen työssäoppimispaikan kestävän kehityksen käytäntöjen parantamiseen Osallistuminen kestävän kehityksen hankkeisiin

12 Kuvitteellinen esimerkki arviointilomakkeen täytöstä Kirjaa edustavia esimerkkejä opetuksen käytännön toteutuksesta. HUOM! Kaikkia tutkinnon osia ja esimerkkejä ei tarvitse luetella.

13 Arviointiryhmät Arviointi tapahtuu tutkintokohtaisissa arviointiryhmissä. Arvioinnissa otetaan huomioon ammatillisten tutkinnon osien ja ATTO-aineiden opetus. Arviointi voidaan tehdä seuraavilla tavoilla: 1. Ammatillisten aineiden ja ATTO-aineiden opettajat tekevät arvioinnin yhteisessä ryhmässä. 2. Mikäli ATTO-opettajat opettavat useiden tutkintojen opiskelijoita, voidaan ATTO-aineiden arviointi tehdä ATTO-aineiden opettajien ryhmätyönä ja toimittaa tulokset eri tutkintojen arviointiryhmien käyttöön. 3. Ammattiaineiden arvioinnin tuloksia voidaan myös täydentää myöhemmin ATTO-aineiden näkökulmalla.

14 Arvioinnin vaiheet 1. Ryhmä keskustelee aluksi, miten arviointinäkökulman mind-map diassa kuvatut esimerkkiaiheet toteutuvat tutkinnon opetuksessa ja kirjaa arviointilomakkeeseen LYHYESTI käytännön esimerkkejä aiheiden käsittelystä opetuksessa. 2. Seuraavaksi ryhmä pisteyttää näkökulman lomakkeessa kuvatun arviointiasteikon mukaisesti (0-3 pistettä). HUOM! Pisteytyksen sanalliset kuvaukset vaihtelevat hieman eri kohdissa. Lukekaa kuvaukset huolella läpi ennen pisteiden antamista. 3. Kun ryhmä on saanut valmiiksi yhden arvioinnin osaalueeseen, kirjataan ko. alueeseen liittyvät kehittämistarpeet ylös lomakkeessa olevaan laatikkoon.

15 Pisteytys ja sertifikaatin vaatimukset Arviointialueista on mahdollisuus saada pisteitä seuraavasti: Arviointialue 1 (kriteerit 15 ja 16): 5 arviointinäkökulmaa x 3 pistettä = max. 15 pistettä Arviointialue 2 (kriteerit 17 ja 18): 3 arviointinäkökulmaa x 3 pistettä = max. 9 pistettä Arviointialue 3 (kriteerit 19, 20 ja 21): 4 arviointinäkökulmaa x 3 pistettä = max. 12 pistettä Arviointialue 4 (kriteerit 22 ja 23), 2 kriteeriä x 3 pistettä = max. 6 pistettä Yhteensä max. 42 pistettä. Sertifikaatin pisterajavaatimukset Kaikista arviointialueista on saatava yhteensä vähintään 24 pistettä. Lisäksi minkään arviointinäkökulman pistemäärä arviointialueissa 1-3 ei saa olla 0. Arviointialueesta 4 ei ole pakko saada yhtään pistettä.

16 Aikuis-KEKE -hanke (Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit, 8/ /2012) Koordinaattori Hyria koulutus, muut partnerit Koulutuskeskus Tavastia, Savon ammatti- ja aikuisopisto, PSK-Aikuisopisto, OKKA- säätiö, Osuuskunta Eco-One ja Suomen ympäristöopisto SYKLI. Rahoitus OPH Tavoitteet: Suunnitellaan malli kestävän kehityksen sisällyttämisestä ammatillisen tutkintotavoitteisen lisäkoulutuksen (ammatti- ja erikoisammattitutkinnot) toteutukseen Tuetaan hankkeessa mukana olevien oppilaitosten valmistavan koulutuksen, työssäoppimisen ja tutkintotilaisuuksien kehittämistä. Laaditaan sovellusohje kestävän kehityksen kriteereistä ammatillisen aikuiskoulutuksen tarpeisiin.

17 Aikuis-KEKE hankkeessa kehitettäviä työkaluja o o o o o Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen prosessimalli Kestävän kehityksen kriteerit ja itsearviointityökalut aikuiskoulutukseen Kestävän kehityksen pedagoginen malli Koulutusalakohtaiset kestävän kehityksen tarkistuslistat KEKE-täydennyskoulutusmalli ammatillisen aikuiskoulutuksen opettajille (toteuttajana SYKLI vuosina 2013 ja 2014) Hankkeen tuotokset verkossa: -> linkki sivun oikeassa laidassa (suora sivun osoite:

18 Ammatillisen tutkintotavoitteisen aikuiskoulutuksen keke-kriteerit Aikuis-KEKE -hankkeessa kehitetyt kriteerit soveltuvat ammatti- ja erikoisammattitutkintojen sekä aikuisten näyttötutkintoina toteutettavien perustutkintojen tutkintoprosessin arviointiin. Kriteerit otetaan käyttöön vuoden 2013 puolivälissä sertifiointiauditointeihin. Kriteereillä arvioidaan opetuksen toteutuksen osuus aikuiskoulutuksen oppilaitosten hakiessa sertifikaattia. Ammatillista perus- ja aikuiskoulutusta antavan oppilaitoksen hakiessa/päivittäessä sertifikaattia kriteereitä käytetään aikuiskoulutuksen tutkintojen arviointiin myöhemmin annettavien ohjeiden mukaisesti.

19 Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen prosessimalli Aikuis-KEKE -hanke Hyria, Sykli, OKKA, Eco-One, AMKE, pilottioppilaitokset

20 Prosessin vaihe Kestävän kehityksen kriteerit (esitys) 1. HAKEUTUMISEN VAIHE: Henkilökohtaistaminen, osaamisen tunnistaminen TARVITTAVAN AMMATTITAIDON HANKKIMISEN VAIHE 2. Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja toteutus KRITEERI 1: Oppilaitos varmistaa, että tutkinnon henkilökohtaistamisessa tunnistetaan ja arvioidaan tutkinnon suorittajan kestävän kehityksen osaaminen tutkinnon perusteiden osaamisvaatimusten pohjalta. KRITEERI 2: Valmistavan koulutuksen sisällöissä ja toteutuksessa on otettu huomioon a) tutkinnon perusteiden mukaiset, konkreettisiksi vaatimuksiksi avatut kestävän kehityksen osaamisvaatimukset, b) erikseen tunnistetut ammattialan ja työtehtävien muut keskeiset kestävän kehityksen näkökohdat ja osaamisvaatimukset, jotka eivät sisälly tutkinnon perusteisiin. KRITEERI 3: Oppilaitoksen omien ammatillisten oppimisympäristöjen keskeiset ympäristö-, turvallisuus-, hyvinvointi- ja kulttuuriset näkökohdat on kartoitettu ja otettu huomioon työkäytäntöjen suunnittelussa ja ohjeistuksissa. Oppimisympäristöjen työmenetelmien ja -materiaalien sekä teknologisten ratkaisujen valinnassa on otettu huomioon tutkinnon kestävän kehityksen osaamistavoitteet sekä ammattialalla käytössä olevat kestävän kehityksen ratkaisut. KRITEERI 4: Valmistavassa koulutuksessa käytetään suunnitelmallisesti opetusmenetelmiä, joilla tuetaan kestävän kehityksen tietojen, taitojen, arvojen ja asenteiden omaksumista. KRITEERI 5: Oppilaitos on varmistanut, että kouluttajilla on riittävä kestävän kehityksen osaaminen opetuksen sisältöjen, alakohtaisten kestävän kehityksen ratkaisujen ja pedagogisen osaamisen osalta.

21 Prosessin vaihe Kestävän kehityksen kriteerit (esitys) TARVITTAVAN AMMATTITAIDON HANKKIMISEN VAIHE 3. Työssäoppimisen suunnittelu ja ohjaus KRITEERI 6: Ammattialan ja työtehtävien keskeiset kestävän kehityksen näkökohdat on otettu huomioon työssäoppimisessa. Työssäoppimisen kestävän kehityksen oppimistavoitteita on suunniteltu ja käsitelty yhdessä työpaikkaohjaajien kanssa. 4. TUTKINNON SUORITTAMISEN VAIHE: Ammattitaidon osoittaminen ja arviointi KRITEERI 7: Tutkinnon perusteiden mukaiset kestävän kehityksen osaamisvaatimukset arvioidaan tutkintotilaisuuksissa. Kestävän kehityksen osaamisvaatimukset, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on tarvittaessa avattu ja kirjattu konkreettisiksi arviointiperusteiksi sekä käsitelty yhdessä arviointiin osallistuvien kanssa. 5. ARVIOINTI Palautetiedon kokoaminen ja hyödyntäminen KRITEERI 8: Oppilaitos seuraa ja arvioi kestävän kehityksen sisältöjen toteutumista valmistavassa koulutuksessa ja työssäoppimisessa sekä tutkinnon suorittajien kestävän kehityksen osaamista tutkintotilaisuuksissa. Arviointi- ja palautetietoa hyödynnetään tutkintoprosessin kehittämisessä. Aikuis-KEKE-hanke: Hyria, OKKA-säätiö, Sykli, Eco-One, AMKE, Hankkeen pilottioppilaitoset: Koulutuskeskus Tavastia, Savon ammatti- ja aikuisopisto, PSK-Aikuisopisto

22 Aikuis-KEKE-hanke

23 Kriteerin 1 arviointi Puuttuva (0 p) Käynnistynyt (1 p) Kehittynyt (2 p) Vakiintunut (3 p) Tutkinnon henkilökohtaistamisessa ei tunnisteta ja arvioida tutkinnon suorittajan kestävän kehityksen osaamista. Tutkinnon suorittajan kestävän kehityksen osaamista arvioidaan ilman suunnitelmallista toimintatapaa. Tutkinnon suorittajan kestävän kehityksen osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin on olemassa työkalut, jotka ovat käytössä tutkinnon toteutuksessa. (Kahden pisteen vaatimuksen lisäksi) tutkinnon suorittajan kestävän kehityksen osaamisen tunnistamiseen ja arviointiin on olemassa menettely ja ohjeet, jotka on kirjattu esimerkiksi tutkinnon järjestämissuunnitelmaan tai oppilaitoksen laatujärjestelmään. Aikuis-KEKE-hanke

24 Aikuis-KEKE tarkistuslista (luonnos) 1. Työprosessin hallinta KESTÄVÄN KEHITYKSEN AIHEET ARVIOINTI TUTKINTOTILAISUUDESSA a) Tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ja hankinnat Kestävän kehitys tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa, hankinnoissa ja tuotevalikoimassa, esim. - raaka-aineiden ja tuotteiden ympäristöystävällisyys, turvallisuus ja eettisyys - kierrätysmateriaalien hyödyntäminen - palveluratkaisut tuotteiden korvaajana - kestävyys, huollettavuus, monikäyttöisyys ja ajattomuus - turvallisuus ja terveellisyys - valmistukseen kuluvat materiaalit ja energia - käytönaikainen energian ja aineiden kulutus ja päästöt - hävitettävyys ja kierrätettävyys VALMISTAVA KOULUTUS JA TYÖSSÄOPPIMINEN: aiheiden käsittely Aikuis-KEKE -hanke Hyria, Sykli, OKKA, Eco-One, AMKE, pilottioppilaitokset

25 Tieto kestävästä kehityksestä Yleinen tieto kestävästä kehityksestä Oman alan toimintaympäristön tuntemus ja kestävän kehityksen kytkentä omaan ammattialaan Vaikuttamisen mahdollisuudet ammattilaisena/kansalaisena Ajattelun taidot Kyky kokonaisuuksien hahmottamiseen/ ymmärtämiseen Kyky keke-näkökohtien tunnistamiseen omassa työympäristössä/muussa elämässä Omaan työympäristöön ja työprosessiin liittyvät kekenäkökohdat ja -vaikutukset Oman ammattialan tuotteen tai palvelun elinkaaren kekenäkökohdat ja -vaikutukset Kyky tiedon hankintaan ja kriittiseen arviointiin Kyky toimintatapojen vertailuun, arviointiin ja vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämiseen (oma toiminta, työympäristön käytännöt, ym.) Kyky omien työtapojen ja työympäristön kehittämiseen ja kestävien innovaatioiden tuottamiseen Tieto oman ammattialan ja yhteiskunnan Kyky ongelmien ratkaisemiseen muutoksesta ja tulevaisuuden skenaarioista Kyky oman oppimisen tunnistamiseen, arviointiin ja ohjaamiseen Aikuis-KEKE, työpaja Ammatillinen ydinosaaminen Oman työprosessin ja työtehtävien tuntemus Työn suunnittelun ja organisoinnin taidot Työvälineiden, materiaalien ja - menetelmien tuntemus Työmenetelmien hallinta käytännössä Motivaatiotekijät Työyhteisötaidot Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot Yhdessä oppimisen ja kehittämisen taidot Muiden arvostamisen taito Kestävä kehitys osana ammattiidentiteettiä ja työn laatua Sisäinen oppimisen ja osaamisen halu Opetuksen kiinnostavuus, mielekkyys ja tarkoituksenmukaisuus Monikulttuurisuus- ja kansainvälisyysosaaminen Palaute, kannustus ja palkitseminen Tavoitteellisuus ja oikean tasoiset oppimisen haasteet (kompetenssit vs. kvalifikaatiot) Hyvät tavat Rohkeus ajatella itse, sanoa ääneen, muuttaa asioita Omasta työkyvystä ja työyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen Ihmisenä kasvaminen Itsetuntemus ja itsereflektiivisyys Kestävän kehityksen etiikan ja oman alan ammattietiikan tuntemus Omien arvojen ja merkitysten muodostaminen Kestävän kehityksen kokeminen tärkeäksi Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot käytännössä Muutosagentin taidot: mm. ihmistuntemus, strateginen pelisilmä Ristiriitojen käsittelyn ja ratkaisun taidot Ympäristö/sosiaalinen herkkyys Yhdenvertaisuuden periaatteen toteuttaminen Eettinen osaaminen Empatian kyky Oikeudenmukaisuuden taju Vastuun ottaminen omasta työstä, työyhteisöstä, ympäristöstä ja globaalista yhteisöstä Tahto toimia eettisesti oikein Kyky arvojen ja toiminnan välisten ristiriitojen tunnistamiseen ja ratkaisuun Työ- ja oppimisympäristön tuki kestävälle kehitykselle: toimintatavat, säännöt, resurssit, rakenteet, asenteet, arvostus

26 AMMATTITAITO/KOMPETENSSI Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen pedagoginen malli VOIMAAN- TUMINEN Ammatillinen oppiminen, ydinosaaminen Kestävän kehityksen tiedot ja taidot MOTIVAATIO Taidot/asenteet Sisäinen halu oppia Kestävän kehityksen kokeminen tärkeäksi Aikuis-KEKE -hanke Hyria, Sykli, OKKA, Eco-One, 11 AMKE, pilottioppilaitokset

27 Kestävän kehityksen webarviointijärjestelmän rakentaminen OKKA-säätiö on saanut OKM:ltä rahoituksen kestävän kehityksen web-arviointijärjestelmän rakentamiseen. Hankkeen tavoitteena on tuottaa web-pohjaisia työkaluja, jotka tukevat kestävän kehityksen kytkemistä osaksi ammatillisten (ja muiden) oppilaitosten laadunhallintaa tuottaa web-pohjaiset työkalut Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaatin hakemista varten vahvistaa erityisesti kestävän kehityksen kytkemistä työssäoppimiseen Hanketta koordinoi OKKA-säätiö ja sen kumppaneita ovat Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto/koulutuskuntayhtymä, Pohjois- Karjalan koulutuskuntayhtymä, Savon ammatti- ja aikuisopisto/koulutuskuntayhtymä sekä Osuuskunta Eco-One. Hanke toteutetaan ajalla

28 Kestävän kehityksen web-arviointijärjestelmän toteutus

29 Erkka Laininen OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi Rautatieläisenkatu 6 A Helsinki puh

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe

Kestävän kehityksen kriteerit näyttötutkinnon järjestäjille KRITEERIT. 1) Hakeutumisen vaihe Nämä kriteerit on tuotettu 2011-2012 Hyria koulutuksen koordinoimassa Aikuiskoulutuksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit (Aikuis-KEKE) -hankkeessa. Kriteerien suunnittelusta vastasi hankkeen kehittämisryhmä,

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Erkka Laininen, OKKA-säätiö

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Erkka Laininen, OKKA-säätiö Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Erkka Laininen, OKKA-säätiö Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit Peruskoulut ja lukiot Ammatilliset oppilaitokset Vapaa sivistystyö

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin

Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin Kestävän kehityksen ohjelmat kaikkiin kouluihin ja oppilaitoksiin Kestävä kehitys on koulun yhteinen asia Kuvat: Keke koulussa -esite/seppo Leinonen Aino Alasentie, Vihreä lippu -päällikkö Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA

KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA KESTÄVÄ KEHITYS RAKENNUSALAN OPETUKSESSA 29.4.2014 Suomen ympäristöopisto SYKLI / Kestävä kehitys rakennusalan koulutuksessa SISÄLLYSLUETTELO Kestävä rakentaminen käsitteenä Kestävän rakentamisen osatekijät

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit Opetuksen toteutuksen arviointi, tausta-aineistoa AMMATILLISET OPPILAITOKSET Taustaa Kestävän kehityksen kasvatuksen tavoitteena on ihmisiä, joilla on kyky ja

Lisätiedot

ARVIOINTIPERUSTEET, Ammatilliset oppilaitokset

ARVIOINTIPERUSTEET, Ammatilliset oppilaitokset Oppilaitosten kriteerit, arviointiperusteet Oppilaitosten kriteerit ARVIOINTIPERUSTEET, Ammatilliset oppilaitokset Arviointiperusteiden malli Nämä arviointiperusteet täsmentävät ammatillisten oppilaitosten

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Kestävä kehitys haastaa vapaan sivistystyön pedagogiikan Vapaan sivistystyön päivät Varkaus

Kestävä kehitys haastaa vapaan sivistystyön pedagogiikan Vapaan sivistystyön päivät Varkaus Kestävä kehitys haastaa vapaan sivistystyön pedagogiikan Vapaan sivistystyön päivät Varkaus 28.8.2014 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu 1997 Ammattikoulutussäätiön ja Opetusalan koulutussäätiön yhdistymisen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Peruskoulut ja lukiot. ISBN 978-952-5508-21-5 (nid.) ISBN 978-952-5508-23-9 (PDF)

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi. Peruskoulut ja lukiot. ISBN 978-952-5508-21-5 (nid.) ISBN 978-952-5508-23-9 (PDF) Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Peruskoulut ja lukiot ISBN 978-952-5508-21-5 (nid.) ISBN 978-952-5508-23-9 (PDF) Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tunnus: Marisa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

ARVIOINTIPERUSTEET, Ammatilliset oppilaitokset

ARVIOINTIPERUSTEET, Ammatilliset oppilaitokset Oppilaitosten kriteerit, arviointiperusteet Oppilaitosten kriteerit ARVIOINTIPERUSTEET, Ammatilliset oppilaitokset Arviointiperusteiden malli Nämä arviointiperusteet täsmentävät ammatillisten oppilaitosten

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Koulutusjohtaja Susanna Tauriainen MTK ry 20.5.2013 Toimintaympäristön muutokset Koulutustoimikuntien

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: LUONTO- JA ELÄMYSTOIMINTA TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Toimintakokonaisuuksien suunnittelu suunnittelee

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

tutkinnon perusteiden uudistus

tutkinnon perusteiden uudistus Luonnonvara- ja ympäristöalan tutkinnon perusteiden uudistus Susanna Tauriainen OPH Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Tavoitteet kuvataan tutkintokohtaistettuna

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit, itsearvioinnin kysymyslista OKKA-säätiö

Oppilaitosten kestävän kehityksen kriteerit, itsearvioinnin kysymyslista OKKA-säätiö 2. TOTEUTUS Teemojen toteutus Oppilaitoksen hakiessa kestävän kehityksen sertifikaattia, kriteerien 12-14 toteutumista arvioidaan yhteensä viiden, oppilaitoksen itsensä valitseman teeman osalta. Vähintään

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS Riitta Karusaari Pedagogiset huiput Levillä 16.9.2016 Mikä on Tulevaisuuden opettajan opas? Lähtökohtana pohdintaa - Millaista opettajan työ on tulevaisuudessa? - että opetus

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

www.edu.fi/ammattipeda https://hyvatkaytannot.oph.fi/ Julkaisut ja aineistot on jäsennetty aihealueen mukaan Arviointi Arvioinnin opas on laadittu ammatillisen koulutuksen ja näyttötutkintojen järjestäjien,

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla 1.9.2015-31.12.2016 2 Hankkeen toimijat Faktia Koulutus Hyria koulutus Oy Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Savonlinnan

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Ohjaus ja monikulttuurisuus

Ohjaus ja monikulttuurisuus Ohjaus ja monikulttuurisuus ELO-foorumi 25.9.2014 Ohjaus Ohjaus on ihmisen normaaleissa elämäntilanteissa kohtaamien vaikeuksien käsittelyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tukeuduta autoritaariseen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen; osallistavan toimintatutkimuksen tulokset TutkeOpe2015 -hanke 15.9.2016 Pedagogiset huiput seminaari, Levi Merja Tirkkonen,

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Opettaja/kouluttaja oppimisen ja osaamisen laadun varmistajana ja kehittäjänä, ryhmä B:n alustus

Opettaja/kouluttaja oppimisen ja osaamisen laadun varmistajana ja kehittäjänä, ryhmä B:n alustus Opettaja/kouluttaja oppimisen ja osaamisen laadun varmistajana ja kehittäjänä, ryhmä B:n alustus LAATUA LAIVALLA Laadunhallinta nyt ja kohti vuotta 2020 29.-31.8.2011 Laki 630/1998 ja 631/1998, asetus

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Laatua ja vaikuttavuutta yhdessä kehittäen ja tehden! - Ammatillisen erityisopetuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointi

Laatua ja vaikuttavuutta yhdessä kehittäen ja tehden! - Ammatillisen erityisopetuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointi Laatua ja vaikuttavuutta yhdessä kehittäen ja tehden! - Ammatillisen erityisopetuksen laadun ja vaikuttavuuden arviointi Marjut Huttunen Erityisopetuksen kehittämispäivät 23.-24.4.2014, Rinnakkaisseminaari

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Maailmankansalaisena Suomessa. Liisa Jääskeläinen Opetusneuvos 18.2.2011

Maailmankansalaisena Suomessa. Liisa Jääskeläinen Opetusneuvos 18.2.2011 Maailmankansalaisena Suomessa Liisa Jääskeläinen Opetusneuvos 18.2.2011 Opetussuunnitelman perusteiden uudistamistyö Opetussuunnitelman perusteiden laadintatyö alkaa välittömästi valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS 10.2.2014 1 Yleistä näyttötutkinnosta NÄYTTÖTUTKINNOT ovat työelämän tutkintoja Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot