Määräykset ja ohjeet 11/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Määräykset ja ohjeet 11/2013"

Transkriptio

1 Määräykset ja ohjeet 11/2013 Sijoitussuositusten laatiminen ja levittäminen Dnro FIVA 12/01.00/2013 Antopäivä Voimaantulopäivä FINANSSIVALVONTA puh faksi Lisätietoja Markkinavalvonta/Markkinat

2 2 (16) Määräysten ja ohjeiden oikeudellinen luonne Määräykset Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmassa Määräys -otsikon alla esitetään Finanssivalvonnan antamat määräykset. Määräykset ovat velvoittavia oikeussääntöjä, joita on noudatettava. Finanssivalvonta antaa määräyksiä ainoastaan määräyksenantoon valtuuttavan lain säännöksen nojalla ja sen asettamissa rajoissa. Ohjeet Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmassa Ohje -otsikon alla esitetään Finanssivalvonnan tulkintoja lainsäädännön tai muun velvoittavan sääntelyn sisällöstä. Ohje -otsikon alla on lisäksi suosituksia ja muita toimintaohjeita, jotka eivät ole velvoittavia. Ohjeissa on myös kansainvälisten ohjeiden ja suositusten noudattamista koskevat Finanssivalvonnan suositukset. Ohjeen kirjoitustavasta ilmenee, milloin kyseessä on tulkinta ja milloin suositus tai muu toimintaohje. Ohjeiden kirjoitustapaa sekä määräysten ja ohjeiden oikeudellista luonnetta on selvitetty tarkemmin Finanssivalvonnan verkkopalvelussa. Finanssivalvonta.fi > Sääntely > Määräys- ja ohjekokoelma > Uusi määräyskokoelma

3 3 (16) Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja määritelmät Soveltamisala Määritelmät Sijoitussuosituksen ja tutkimustiedon määritelmät Muut määritelmät 6 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset Lainsäädäntö Euroopan unionin direktiivit Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuudet 7 3 Tavoitteet 8 4 Sijoitussuositusten laatiminen Suositusten laatijan henkilöllisyys Suositusten asianmukainen esitystapa Etuja ja eturistiriitoja koskevien tietojen julkistaminen 11 5 Muiden henkilöiden laatimien sijoitussuositusten levittäminen Suositusten levittäjän henkilöllisyys Suositusten asianmukainen levittämistapa 14 6 Kumotut määräykset ja ohjeet 16

4 4 (16) 1 Soveltamisala ja määritelmät 1.1 Soveltamisala (1) Näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetussa laissa tarkoitettuihin valvottaviin ja ulkomaisiin valvottaviin: luottolaitokset, jotka tarjoavat sijoituspalvelua sijoituspalveluyritykset ulkomaisten ETA-alueella toimiluvan saaneiden luottolaitosten Suomessa olevat sivuliikkeet, jotka tarjoavat sijoituspalvelua muussa kuin ETA-valtiossa toimiluvan saaneiden ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevat sivuliikkeet (kolmannen maan luottolaitosten sivuliikkeet), jotka tarjoavat sijoituspalvelua ulkomaisten ETA-alueella toimiluvan saaneiden sijoituspalveluyritysten Suomessa olevat sivuliikkeet muussa kuin ETA-valtiossa toimiluvan saaneiden ulkomaisten sijoituspalveluyritysten Suomessa olevat sivuliikkeet (kolmannen maan sijoituspalveluyritysten sivuliikkeet) Näistä valvottavista käytetään näissä määräyksissä ja ohjeissa yleisnimitystä sijoituspalvelun tarjoaja. (2) Näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan myös sijoituspalvelun tarjoajan palveluksessa olevaan luonnolliseen henkilöön, jonka tehtävänä on säännellyllä markkinalla tai Suomessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevia rahoitusvälineitä tai niiden liikkeeseenlaskijoita koskeva sijoitustutkimus. (3) Näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan myös muuhun henkilöön kuin sijoituspalvelun tarjoajaan, joka ammatti- tai liiketoimintanaan tuottaa tai levittää sijoittajille tai yleisölle tarkoitettuja sijoitussuosituksia. 1 (4) Näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan myös kohdassa 3 tarkoitetun muun henkilön palveluksessa olevaan luonnolliseen henkilöön, jonka tehtävänä on säännellyllä markkinalla tai Suomessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevia rahoitusvälineitä tai niiden liikkeeseenlaskijoita koskeva sijoitustutkimus. 1 AML 14 luku 6 :n 2 momentti

5 5 (16) (5) Näitä määräyksiä ja ohjeita suosituksen laatijan henkilöllisyydestä (luku 4.1), suosituksen esitystavasta (luku 4.2, kohta 7) sekä etujen ja eturistiriitojen julkistamisesta (luku 4.3, kohdat ja 19) sovelletaan myös viestintäalan yhtiöihin, kuten lehti- ja televisioyhtiöihin sekä näiden palveluksessa oleviin toimittajiin, mikäli näiden laatimissa suosituksissa suoraan suositellaan rahoitusvälineitä koskevan sijoituspäätöksen tekemistä (kuten osta-, pidä- ja myy-suositukset). Näitä määräyksiä ja ohjeita ei kuitenkaan sovelleta edellä mainittuihin henkilöihin, jos nämä ovat sitoutuneet noudattamaan alan omaa itsesääntelyä, joka vaikutuksiltaan vastaa näitä määräyksiä ja ohjeita. 2 (6) Sijoitustutkimuksen järjestämistä koskevista erityisvaatimuksista on määrätty Finanssivalvonnan antamassa standardissa 1.3 Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen. 1.2 Määritelmät Sijoitussuosituksen ja tutkimustiedon määritelmät (7) Sijoitussuosituksella tai suosituksella tarkoitetaan jakelukanaville tai yleisölle tarkoitettua tutkimustietoa tai muuta suoraan tai epäsuorasti sijoitusstrategiasuosituksia tai -ehdotuksia sisältävää, kirjallisesti tai suullisesti esitettyä tietoa yhdestä tai useammasta säännellyllä markkinalla tai Suomessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevasta rahoitusvälineestä tai rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskijasta, mukaan luettuina kaikki arviot tällaisten rahoitusvälineiden nykyisestä tai tulevasta arvosta tai hinnasta. (8) Tutkimustiedolla tai muulla sijoitusstrategiasuosituksia tai -ehdotuksia sisältävällä tiedolla tarkoitetaan: sijoituspalvelun tarjoajan tai muun pääasiallisena liiketoimintanaan suosituksia laativan henkilön tai näiden palveluksessa työsopimuksen perusteella tai muutoin toimivan luonnollisen henkilön tuottamaa tietoa, joka suoraan (esim. osta-, pidä- ja myy-suositukset) tai välillisesti (esim. viittaamalla hintatavoitteeseen tai muulla tavoin) antaa rahoitusvälinettä tai rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijaa koskevan erityisen sijoitussuosituksen; ja muiden henkilöiden tuottamaa tietoa, joka suoraan suosittelee rahoitusvälinettä koskevan erityisen sijoituspäätöksen tekemistä (9) Sijoitussuosituksena ei näissä määräyksissä ja ohjeissa pidetä sijoitusneuvontaa, jossa asiakkaalle annetaan henkilökohtaisia suosituksia yhdestä tai useammasta rahoitusvälineeseen liittyvästä transaktiosta kun tätä neuvontaa ei todennäköisesti anneta yleisesti saataville jakelukanavien kautta. Tällöin ovat kyseessä varsinkin asiakkaille epävirallisesti annetut lyhyen aikavälin sijoitussuositukset, jotka ovat peräisin sijoituspalvelun tarjoajan myynti- tai kaupankäyntiyksiköistä. 2 AML 14 luvun 6 :n 3 momentin mukaan sijoitussuositusten esittämistä koskevia säännöksiä ei sovelleta sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetussa laissa tarkoitettuun yleisön saataville toimitetun viestin laatijaan, jos laatija on sitoutunut noudattamaan julkaisu- ja ohjelmatoiminnassa viestejä laativia henkilöitä ammatillisesti edustavan järjestön ammattikuntaa varten laatimia sääntöjä taikka julkaisijan tai ohjelmatoiminnan harjoittajan laatimia sääntöjä, jotka vaikutuksiltaan vastaavat markkinoiden väärinkäyttödirektiivin sekä sen nojalla Euroopan komission antamien säädösten vaikutuksia. Kts. myös HE vp 137/2004 s. 59.

6 6 (16) (10) Sijoitussuosituksena ei näissä määräyksissä ja ohjeissa pidetä luottoluokituslaitoksen arviota tietyn liikkeeseenlaskijan tai rahoitusvälineen luottokelpoisuudesta tiettynä päivänä Muut määritelmät (11) Rahoitusvälineellä tarkoitetaan sijoituspalvelulain 1 luvun 10 :ssä määriteltyjä rahoitusvälineitä, jotka ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai Suomessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, sekä lisäksi rahoitusvälineitä, jotka on haettu otettavaksi tällaisen kaupankäynnin kohteeksi. 4 (12) Jakelukanavilla tarkoitetaan kanavia, joita käyttäen tiedot annetaan tai voidaan todennäköisesti antaa yleisesti saataville. (13) Liikkeeseenlaskijalla tarkoitetaan sen rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijaa, johon suositus suoraan tai välillisesti liittyy. (14) Suosituksen laatijalla tarkoitetaan sijoituspalvelun tarjoajaa ja muuta henkilöä, joka tuottaa suosituksia osana ammatin tai liiketoiminnan harjoittamista sekä näiden palveluksessa olevaa luonnollista henkilöä. (15) Suosituksen levittäjällä tarkoitetaan sijoituspalvelun tarjoajaa ja muuta henkilöä, joka omalla vastuullaan levittää kolmannen osapuolen laatimaa suositusta. (16) Yleisesti saataville annettavilla tiedoilla tarkoitetaan tietoja, jotka lukuisat henkilöt voivat saada käyttöönsä. 3 Kts. Euroopan parlamentin ja neuvoston antama asetus (EY) N:o 1060/2009 luottoluokituslaitoksista siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. 4 AML 12 luku 1 :n 2 momentti

7 7 (16) 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset 2.1 Lainsäädäntö Näiden määräysten ja ohjeiden aihepiiriin liittyvät seuraavat säädökset: Arvopaperimarkkinalaki (746/2012, jäljempänä myös AML) Sijoituspalvelulaki (747/2012) 2.2 Euroopan unionin direktiivit Näiden määräyksien ja ohjeiden aihepiiriin liittyvät läheisesti seuraavat Euroopan unionin direktiivit: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/6/EY (32003L0006), annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö); EUVL L 96, , s Komission direktiivi 2003/125/EY (32003L0125), annettu 22 päivänä joulukuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta sijoitussuositusten asianmukaisen esittämisen ja eturistiriitoja koskevien tietojen julkistamisen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti); EUVL L 339, , s Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuudet Finanssivalvonnan oikeus antaa velvoittavia määräyksiä perustuu AML:n 14 luvun 8 :ään.

8 8 (16) 3 Tavoitteet (1) Näiden määräyksien ja ohjeiden tavoitteena on panna laissa säädetyn määräyksen antovaltuuden mukaisesti kansallisesti täytäntöön komission direktiivin 2003/125/EY säännöksiä. (2) Sijoitussuosituksia koskevan sääntelyn tavoitteena on parantaa sijoitussuositusten riippumattomuutta, selkeyttä ja täsmällisyyttä. Näillä määräyksillä ja ohjeilla annetaan sijoitussuositusten laatimiselle ja levittämiselle säännöt, jotka edistävät markkinoiden luotettavuutta ja avoimuutta.

9 9 (16) 4 Sijoitussuositusten laatiminen (1) Arvopaperimarkkinalain 14 luvun 6 :ssä säädetään rahoitusvälineitä koskevien tutkimustietojen ja sijoitussuositusten laatimisesta. (2) Arvopaperimarkkinalain 14 luvun 8 :n mukaan Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä komission markkinoiden väärinkäyttödirektiivin nojalla antamien tutkimustietoa ja sijoitussuosituksia koskevien säädösten täytäntöönpanemiseksi. Keskeiset sijoitussuositusten laatimista käsittelevät, luvuissa annetut määräykset liittyvät suositusten laatijan henkilöllisyyden ilmoittamiseen, suositusten asianmukaiseen esittämistapaan sekä suosituksen laatijoiden etuja ja eturistiriitoja koskevien tietojen julkistamiseen. 4.1 Suositusten laatijan henkilöllisyys MÄÄRÄYS (kohdat 3-6) (3) Suosituksessa on esitettävä selkeästi ja näkyvästi suosituksen laatineen ja siitä vastaavan luonnollisen henkilön nimi ja tehtävä sekä suosituksen laatimisesta vastaavan oikeushenkilön nimi. (4) Jos suosituksen laatija on sijoituspalvelun tarjoaja, tämän on suosituksessa ilmoitettava toimintaansa valvova valvontaviranomainen. (5) Jos suosituksen laatija ei ole sijoituspalvelun tarjoaja, mutta suosituksen laatijaan sovelletaan itsesääntelyä koskevia normeja tai menettelytapasääntöjä, on suosituksessa viitattava näihin normeihin tai sääntöihin. (6) Suullisesti esitettyjen sijoitussuositusten osalta on riittävää, että näiden määräyksien ja ohjeiden edellyttämien tietojen osalta viitataan paikkaan, jossa tiedot ovat suoraan ja helposti yleisön saatavilla (esim. suosituksen laatijan Internet-sivuille). 4.2 Suositusten asianmukainen esitystapa MÄÄRÄYS (kohdat 7-9) (7) Suosituksen laatijan on kohtuullisin keinoin pyrittävä varmistamaan seuraavat seikat: Suosituksessa ilmaistut tosiasiat erottuvat selvästi tulkinnoista, arvioista, mielipiteistä ja muista kuin tosiseikoista. Suosituksen laatimisessa käytetyt lähteet ovat luotettavia. Jos lähteen luotettavuus on epävarma, tämä mainitaan suosituksessa selvästi.

10 10 (16) Suosituksessa esitetyt arviot, ennusteet ja hintatavoitteet on selvästi mainittu tällaisiksi. Kaikki näitä arvioita, ennusteita ja hintatavoitteita laadittaessa tai käytettäessä tehdyt merkittävät oletukset on osoitettu. Suositusten sisältö voidaan Finanssivalvonnan erillisestä vaatimuksesta osoittaa perustelluksi. (8) Jos suosituksen laatija on sijoituspalvelun tarjoaja, tämän kanssa samaan konserniin kuuluva oikeushenkilö, taikka muu henkilö, jonka pääasiallista liiketoimintaa on suositusten laatiminen tai edellä mainittujen oikeushenkilöiden palveluksessa toimiva luonnollinen henkilö, on kyseisen henkilön kohdan (7) lisäksi kohtuullisin keinoin pyrittävä varmistamaan seuraavat seikat: a) Suosituksessa mainitaan kaikki olennaiset ja merkittävät lähteet, myös rahoitusvälineen liikkeeseenlaskija. Suosituksesta tulee aina käydä ilmi, onko suositus esitetty kyseiselle liikkeeseenlaskijalle ennen sen levittämistä. Lisäksi tulee käydä ilmi, onko suositusta tämän perusteella muutettu. b) Suosituksessa esitetään tiivistetysti arvostusperusteet tai -menetelmät rahoitusvälineen tai rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan arvioimiseksi tai rahoitusvälineen hintatavoitteen asettamiseksi. c) Suositusten (kuten osta-, myy- tai pidä-suositusten sekä suositukseen mahdollisesti sisältyvän sijoitusajankohdan) sisältö ja merkitys selitetään riittävällä tavalla ja riskeistä varoitetaan asianmukaisesti (esitettyjä oletuksia koskeva herkkyysanalyysi [sensitivity analysis] mukaan luettuna). d) Suositusten suunniteltu päivittämistiheys mainitaan, jos siitä on päätetty. Olennaiset muutokset aikaisemmin ilmoitettuihin rahoitusvälineiden seurantaperiaatteisiin (coverage policy) ilmoitetaan. e) Suositukseen merkitään selkeästi ja näkyvästi sen päivämäärä (ajankohta, jona suositus annettiin ensimmäistä kertaa levitettäväksi) sekä suosituksessa mainittujen rahoitusvälineiden kaupankäyntihintojen päivämäärä ja aika. f) Suosituksessa mainitaan selkeästi ja näkyvästi sisältömuutos ja aikaisemmin laaditun suosituksen antamispäivä, jos suositus poikkeaa samaa rahoitusvälinettä tai liikkeeseenlaskijaa koskevasta suosituksesta, joka on annettu suosituksen julkistamista välittömästi edeltävän 12 kuukauden aikana. Edellä mainittujen alakohtien (d), (e) ja (f) tiedot on sisällytettävä itse suositukseen. Jos alakohdissa (a), (b) ja (c) tarkoitettuihin tietoihin liittyvät tiedonantovaatimukset olisivat kohtuuttomia suosituksen pituuteen nähden, riittää kun suosituksessa viitataan selkeästi ja näkyvästi paikkaan, jossa kyseiset tiedot ovat suoraan ja helposti yleisön saatavilla (esim. suora Internet-linkki kyseisiin tietoihin suosituksen laatijan Internet-sivuilla). Tämä kuitenkin edellyttää, että käytettyjä arvostusperusteita tai -menetelmää ei ole muutettu. (9) Suullisesti esitettyjen sijoitussuosituksen osalta on riittävää, että näiden määräyksien ja ohjeiden edellyttämien tietojen osalta viitataan paikkaan, jossa tiedot ovat suoraan ja helposti yleisön saatavilla (esim. suosituksen laatijan Internet-sivuille).

11 11 (16) OHJE (kohdat 10-11) (10) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kohdan 8 a) osalta riittävänä ei ole pidettävä mainintaa siitä, että liikkeeseenlaskijalla on voinut olla mahdollisuus tutustua suositukseen ennen sen levittämistä. (11) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kohdassa 8 e) tarkoitettu kaupankäyntihinnan aika voidaan esittää joko kellonaikana tai sanallisesti (esimerkiksi julkistamista edeltävän kaupankäyntipäivän päätöskurssi). 4.3 Etuja ja eturistiriitoja koskevien tietojen julkistaminen MÄÄRÄYS (kohdat 12-20) (12) Suositusten laatijan on julkistettava kaikki suhteet ja olosuhteet, joiden voidaan kohtuudella arvioida heikentävän suosituksen objektiivisuutta. Suositusten objektiivisuus heikkenee erityisesti silloin kun suosituksen laatijalla on merkittäviä taloudellisia etuja yhteen tai useampaan suosituksen kohteena olevaan rahoitusvälineeseen nähden tai merkittäviä eturistiriitoja suhteessa siihen rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijaan, johon suositus liittyy. (13) Jos suosituksen laatija on oikeushenkilö, vaatimusta sovelletaan myös sen palveluksessa tai lukuun toimiviin oikeushenkilöihin tai luonnollisiin henkilöihin, jotka ovat osallistuneet suosituksen laatimiseen. (14) Jos suosituksen laatija on oikeushenkilö, julkistettavien tietojen on sisällettävä vähintään sellaiset suosituksen laatijan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvien oikeushenkilöiden edut tai eturistiriidat: joista suosituksen laatimiseen osallistuvat henkilöt voivat saada tietoja tai joista heidän voidaan kohtuudella odottaa voivan saada tietoja ja; jotka ovat sellaisten henkilöjen tiedossa, jotka eivät ole osallistuneet suosituksen laatimiseen, mutta jotka ovat tutustuneet tai joiden voidaan kohtuudella odottaa voivan tutustua suositukseen ennen sen levittämistä asiakkaille tai yleisölle. (15) Jos suosituksen laatija on sijoituspalvelun tarjoaja, tämän kanssa samaan konserniin kuuluva oikeushenkilö tai muu henkilö, jonka pääasiallista liiketoimintaa suositusten laatiminen on, suosituksen laatijan on edellä kohdissa mainittujen tietojen lisäksi esitettävä suosituksessa selkeästi ja näkyvästi seuraavat etuja ja eturistiriitoja koskevat tiedot: Suosituksen laatijan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan oikeushenkilön ja liikkeeseenlaskijan väliset huomattavat omistusosuudet. Huomattavat omistusosuudet käsittävät ainakin seuraavat tapaukset: suosituksen laatijan tai tämän määräysvaltayhteisön taikka suosituksen laatijan kanssa samaan konserniin kuuluvan oikeushenkilön hallussa oleva omistusosuus ylittää 5 prosenttia liikkeeseenlaskijan osakepääomasta tai liikkeeseenlaskijan omistusosuus ylittää 5 prosenttia suosituksen laatijan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan oikeushenkilön osakepääomasta. Muut suosituksen laatijan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan oikeushenkilön merkittävät taloudelliset edut liikkeeseenlaskijassa.

12 12 (16) Tieto siitä, jos suosituksen laatija tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluva oikeushenkilö on liikkeeseenlaskijan rahoitusvälineiden markkinatakaaja tai muu likviditeetin tarjoaja. Tieto siitä, jos suosituksen laatija tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluva oikeushenkilö on toiminut pääjärjestäjänä tai järjestäjänä jossakin liikkeeseenlaskijan rahoitusvälineitä koskeneessa julkistetussa liikkeeseenlaskussa tai tarjouksessa edeltävän 12 kuukauden aikana. Tieto siitä, jos suosituksen laatija tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluva oikeushenkilö on osapuolena muussa liikkeeseenlaskijan kanssa tehdyssä investointipankkipalvelujen tarjoamiseen liittyvässä sopimuksessa. Edellytyksenä kuitenkin on, että tämä ei johda luottamuksellisten liiketietojen tai laissa salassa pidettäväksi säädettyjen tietojen julkistamiseen ja että sopimus on ollut voimassa edeltävän 12 kuukauden ajan tai sen nojalla on samana aikana saatu taloudellinen korvaus tai lupaus taloudellisen korvauksen maksusta. Tieto siitä, jos suosituksen laatija tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluva oikeushenkilö on osapuolena liikkeeseenlaskijan kanssa tehdyssä sopimuksessa suosituksen laatimisesta. (16) Suosituksessa on yleisellä tasolla kuvailtava sijoitussuosituksiin liittyvien eturistiriitojen estämiseksi ja välttämiseksi sijoituspalvelun tarjoajan käyttöön ottamat organisatoriset ja hallinnolliset järjestelyt (mukaan lukien tiedonkulun esteet). (17) Sijoituspalvelun tarjoajan palveluksessa toimivista ja suosituksen laatimiseen osallistuvista luonnollisista tai oikeushenkilöistä on julkistettava se, onko tällaisten henkilöiden palkkaus sidottu sijoituspalvelun tarjoajan tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan oikeushenkilön investointipankkitoiminnan liiketoimiin. Lisäksi on julkistettava osakkeiden ostohinta ja -päivä, jos edellä mainitut luonnolliset henkilöt vastaanottavat tai hankkivat liikkeeseenlaskijan osakkeita ennen kuin niitä tarjotaan yleisölle. (18) Sijoituspalvelun tarjoajan on neljännesvuosittain julkistettava antamiensa "osta"-, "pidä"- ja "myy"-suositusten tai vastaavien suositusten jakauma kaikista antamistaan suosituksista. Jakauma tulee eritellä sellaisten liikkeeseenlaskijoiden osalta, joille sijoituspalvelun tarjoaja on tarjonnut merkittäviä investointipankkipalveluja edeltävän 12 kuukauden aikana. (19) Edellä kohdissa mainitut tiedot on sisällytettävä itse suositukseen. Jos tällaiset tiedonantovaatimukset olisivat kuitenkin kohtuuttomia suosituksen pituuteen nähden, riittää kun suosituksessa viitataan selvästi ja näkyvästi paikkaan, jossa nämä tiedot ovat suoraan ja helposti yleisön saatavilla (esim. suora Internet-linkki kyseisiin tietoihin sijoituspalvelun tarjoajan Internet-sivuilla). (20) Suullisesti esitettyjen sijoitussuosituksen osalta on riittävää, että näiden määräysten ja ohjeiden edellyttämien tietojen osalta viitataan paikkaan, jossa tiedot ovat suoraan ja helposti yleisön saatavilla (esim. suosituksen laatijan Internet-sivuille).

13 13 (16) OHJE (kohdat 21-27) (21) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kohdan 12 tarkoittamia julkistettavia seikkoja voivat olla esimerkiksi sijoitussuosituksen laatijan tai tämän perheenjäsenen merkittävät pää- ja sivutoimet sijoitussuosituksen kohteena olevassa liikkeeseenlaskijassa. 5 (22) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kohdissa 12 ja 15 tarkoitettu julkistettava merkittävä taloudellinen etu voi olla myös alle 5 prosentin omistusosuus, mikäli omistuksen voidaan kohtuudella arvioida heikentävän suosituksen objektiivisuutta. (23) Finanssivalvonta suosittaa, että kohdan 12 tarkoittamana seikkana sijoitussuosituksissa julkistetaan, omistaako sijoitussuosituksen laatinut luonnollinen henkilö, hänen edunvalvonnassaan oleva henkilö tai määräysvaltayhteisö sijoitussuosituksen kohteena olevan yhtiön liikkeeseenlaskemia rahoitusvälineitä. Tieto voitaisiin ilmoittaa erittelemättä omistajaa tai rahoitusvälineiden lukumäärää. (24) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kohdissa 12 ja 15 tarkoitettuja omistusosuuksia laskettaessa ei tarvitse huomioida sijoitussuosituksen laatijan kanssa samaan konserniin kuuluvien rahastoyhtiöiden hallinnoimien sijoitusrahastojen omistuksia liikkeeseenlaskijassa tai liikkeeseenlaskijan omistuksia suosituksen kanssa samaan konserniin kuuluvien rahastoyhtiöiden hallinnoimissa sijoitusrahastoissa. 6 (25) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan sellaiset ilmaisut, joiden mukaan sijoitussuosituksen laatijalla voi olla 12 ja 15 kohdissa tarkoitettuja omistuksia sijoitussuosituksien kohteena olevassa liikkeeseenlaskijassa tai rahoitusvälineissä, eivät anna riittävän selkeää ja yksiselitteistä kuvaa todellisista omistusosuuksista, niiden suuruudesta ja eturistiriitatilanteiden olemassaolosta. (26) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kohdissa 12 ja 15 tarkoitettujen huomattavien omistusosuuksien ja muiden merkittävien taloudellisten etujen ilmoittaminen edellyttää selkeää omistustietojen seurantaprosessia sijoitussuosituksissa ilmoitettavien omistustietojen kattavuuden ja ajantasaisuuden varmistamiseksi. Ajantasaiset omistustiedot vastaavat sijoitussuosituksen julkistamisajankohdan tilannetta. (27) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kohdan 17 tarkoittama ilmoitusvelvollisuus koskee myös sellaisia tapauksia, joissa sijoitussuosituksen laatijan vuosittainen bonus muodostuu välillisesti tai osin konsernin investointipankkitoiminnan liiketoimista. 5 Kts. lisää esimerkkejä HE 137/2004 vp s Valtiovarainministeriön asetus (1021/2012) huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamisesta.

14 14 (16) 5 Muiden henkilöiden laatimien sijoitussuositusten levittäminen (1) Arvopaperimarkkinalain 14 luvun 6 :ssä säädetään rahoitusvälineitä koskevien tutkimustietojen ja sijoitussuositusten levittäjän velvollisuuksista. (2) Arvopaperimarkkinalain 14 luvun 8 :n mukaan Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä komission markkinoiden väärinkäyttödirektiivin nojalla antamien tutkimustietoa ja sijoitussuosituksia koskevien säädösten täytäntöönpanemiseksi. Keskeiset sijoitussuositusten levittämistä käsittelevät, luvuissa annetut määräykset liittyvät suosituksen levittäjän henkilöllisyyden ilmoittamiseen ja suosituksen levittämistapaan. 5.1 Suositusten levittäjän henkilöllisyys MÄÄRÄYS (kohta 3) (3) Jos suosituksen levittäjä levittää omalla vastuullaan toisen henkilön (ns. kolmannen osapuolen) laatimaa suositusta, levittäjän on ilmoitettava suosituksessa henkilöllisyytensä. OHJE (kohta 4) (4) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan sijoituspalvelun tarjoajaa, joka julkistaa Internetsivuillaan toisen henkilön laatimia sijoitussuosituksia, ei katsota AML:n 14 luvun 6 :n tarkoittamaksi suositusten levittäjäksi, jos sijoituspalvelun tarjoaja ei levitä kyseisiä analyysejä omalla vastuullaan ja nimellään, vaan toimii ainoastaan jakelukanavana. 5.2 Suositusten asianmukainen levittämistapa MÄÄRÄYS (kohdat 5-9) (5) Jos suosituksen levittäjä muuttaa toisen henkilön laatimaa suositusta olennaisesti, muutokset on ilmoitettava yksityiskohtaisesti. Jos olennainen muutos merkitsee muutosta alkuperäisen suosituksen sisältöön (esim. osta-suosituksen muuttaminen pidä- tai myysuositukseksi tai päinvastoin), suosituksen levittäjän on täytettävä vaatimukset, jotka luvun 4 kohdissa 3-9, ja 19 asetetaan suositusten laatijalle olennaisen muuttamisen osalta. (6) Niillä, jotka joko itse tai luonnollisten henkilöiden välityksellä levittävät olennaisesti muuttamaansa tietoa, on oltava kirjalliset toimintaperiaatteet suositusten levittämisestä. Näissä periaatteissa on varmistettava, että tietoja vastaanottavat henkilöt voivat saada tietoonsa

15 15 (16) alkuperäisen suosituksen laatijan henkilöllisyyden, tutustua alkuperäiseen suositukseen ja saada suosituksen laatijan etuja ja eturistiriitoja koskevia tietoja, jos ne ovat yleisesti saatavilla. (7) Edellä kohdissa 5 ja 6 mainittuja määräyksiä ei sovelleta sellaiseen suosituksia koskevaan uutisointiin, jossa suosituksen sisältöä ei ole muutettu olennaisesti. (8) Levittäessään tiivistelmää toisen henkilön laatimasta suosituksesta levittäjän on varmistettava, että tiivistelmä on selkeä eikä johda harhaan. Samoin levittäjän on varmistettava, että tiivistelmässä mainitaan lähdeasiakirja ja paikka, josta lähdeasiakirjaan liittyvät tiedot ovat helposti yleisön saatavilla, jos ne on annettu yleisesti saataville. (9) Sijoituspalvelun tarjoajan taikka tämän palveluksessa tai lukuun toimivan luonnollisen henkilön levittäessä toisen henkilön laatimia suosituksia, on edellä mainittujen velvoitteiden lisäksi huolehdittava seuraavista seikoista: Sijoituspalvelun tarjoajaa valvovan viranomaisen nimi tulee ilmoittaa selkeästi. Suosituksen levittäjän tulee täyttää suositusten laatijoita koskevat luvun 4 kohdissa asetetut vaatimukset, jos suosituksen laatija ei ole vielä levittänyt suositusta jakelukanavan kautta. Suosituksen levittäjän tulee täyttää suositusten laatijoita koskevat luvun 4 kohdissa 3-9 ja asetut vaatimukset, jos suositusta muutetaan olennaisesti.

16 16 (16) 6 Kumotut määräykset ja ohjeet Nämä määräykset ja ohjeet kumoavat voimaan tullessaan seuraavat Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet. Standardi 5.5 Sijoitussuositukset ja hyväksyttävät markkinatavat

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Sijoitussuositusten laatiminen ja levittäminen Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2018

Määräykset ja ohjeet 2/2018 Määräykset ja ohjeet 2/2018 Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n Dnro FIVA 20/01.00/2017 Antopäivä 12.12.2017 Voimaantulopäivä 3.1.2018 FINANSSIVALVONTA puh. 09 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2016

Määräykset ja ohjeet 7/2016 Määräykset ja ohjeet 7/2016 Ohjeet moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista Dnro FIVA 11/01.00/2016 Antopäivä 30.8.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2017

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

Standardi 5.5. Nimi ja nro 2

Standardi 5.5. Nimi ja nro 2 Standardi 5.5 markkinatavat Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 7 4 Normiperusta 8 4.1 EY-lainsäädäntö 8 4.2

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Asiakasvalitusten käsittely Dnro FIVA 15/01.00/2012 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 1.1.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2015

Määräykset ja ohjeet 8/2015 Määräykset ja ohjeet 8/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, Dnro FIVA 17/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset ja ohjeet 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 14.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2015

Määräykset ja ohjeet 9/2015 Määräykset ja ohjeet 9/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, muut Dnro FIVA 15/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 luku 7:

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 Muutospäivä: 7.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 + FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2016

Määräykset ja ohjeet 5/2016 Määräykset ja ohjeet 5/2016 Tuotehallintamenettely Dnro FIVA 7/01.00/2016 Antopäivä 24.5.2016 Voimaantulopäivä 5.9.2016 Muutospäivä 30.8.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2014

Määräykset ja ohjeet 5/2014 Määräykset ja ohjeet 5/2014 Raportointi varojen vakuussidonnaisuudesta Dnro FIVA 13/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2014

Määräykset ja ohjeet 9/2014 Määräykset ja ohjeet 9/2014 LEI-tunnuksen käyttöönotto Dnro FIVA 14/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2015

Määräykset ja ohjeet 1/2015 Määräykset ja ohjeet 1/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet I osa Dnro FIVA 2/01.00/2015 Antopäivä 16.3.2015 Voimaantulopäivä 1.4.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831

Lisätiedot

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA: STANDARDI 5.5 SIJOITUSSUOSITUKSET JA HYVÄKSYTTÄVÄT MARKKINATAVAT

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA: STANDARDI 5.5 SIJOITUSSUOSITUKSET JA HYVÄKSYTTÄVÄT MARKKINATAVAT 1 (6) SAADUISTA LAUSUNNOISTA: STANDARDI 5.5 SIJOITUSSUOSITUKSET JA HYVÄKSYTTÄVÄT MARKKINATAVAT Rahoitustarkastus sai sijoitussuosituksia ja hyväksyttäviä markkinatapoja koskevaan standardiluonnokseen kahdeksan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2016

Määräykset ja ohjeet X/2016 Määräykset ja ohjeet X/2016 Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiöt Dnro FIVA 16/01.00/2015 Antopäivä x.x.2016 Voimaantulopäivä x.x.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 12/2013

Määräykset ja ohjeet 12/2013 Määräykset ja ohjeet 12/2013 Kaupparaportointi Dnro FIVA 13/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 01.01.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2013

Määräykset ja ohjeet 10/2013 Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus Dnro FIVA 11/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2016

Määräykset ja ohjeet 1/2016 Määräykset ja ohjeet 1/2016 Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiöt Dnro FIVA 16/01.00/2015 Antopäivä 29.2.2016 Voimaantulopäivä 1.3.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Julkinen. Viittaus on informatiivinen, sillä vastaavia perusteluja ei ole esitetty myöhemmissä hallituksen esityksissä.

Julkinen. Viittaus on informatiivinen, sillä vastaavia perusteluja ei ole esitetty myöhemmissä hallituksen esityksissä. 1 (6) 10.6.2013 Julkinen Määräykset ja ohjeet 11/2013 Sijoitussuositusten laatiminen ja levittäminen Yhteenveto ja palaute lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 1 luvun :n 1 momentin 8 kohta, 13 ja 14 luku, 15 luvun :n 2 momentti ja 16 luvun 3,

Lisätiedot

Markkinat Lokakuu 2006 3/2006

Markkinat Lokakuu 2006 3/2006 Tervetuloa lukemaan Rahoitustarkastuksen markkinavalvonnan Markkinat-tiedotetta. Tässä tiedotteessa kerromme seuraavista aiheista: Alkuvuoden tulosvaroitustiedotteet pääosin selkeitä 1 Tulosennusteet osin

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2012

Määräykset ja ohjeet 2/2012 Määräykset ja ohjeet 2/2012 Vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja Dnro FIVA 10/01.00/2011 Antopäivä 23.2.2012 Voimaantulopäivä 31.12.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kaupparaportointi Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi www.finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en) 8356/16 COR 1 EF 97 ECOFIN 330 DELACT 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut:

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Epäilyttävien liiketoimien ilmoittaminen Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.6 Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet xx/2015

Määräykset ja ohjeet xx/2015 Määräykset ja ohjeet xx/2015 Luototussuhteen laskenta Dnro FIVA 3/01.00/2015 Antopäivä 22.6.2015 Voimaantulopäivä 1.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0085/8. Tarkistus. Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A7-0085/8. Tarkistus. Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta 19.2.2014 A7-0085/8 Tarkistus 8 Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta Mietintö Werner Langen Vakuutusedustus COM(2012)0360 C7-0180/2012 2012/0175(COD) A7-0085/2014 Ehdotus direktiiviksi 24 artikla 3 kohta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustar Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2011

Määräykset ja ohjeet 4/2011 Määräykset ja ohjeet 4/2011 Asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävän enimmäiskorvauksen laskentaan käytettävät Dnro FIVA 9/01.00/2011 Antopäivä 15.12.2011 Voimaantulopäivä 31.3.2012 FIASSIVALVOTA

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja Dnro FIVA 14/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 Muutospäivä: 1.6.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro FIVA 14/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2013

Määräykset ja ohjeet 7/2013 Määräykset ja ohjeet 7/2013 Liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuus Tunnusluvut LIITE Dnro FIVA 8/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2013

Määräykset ja ohjeet 8/2013 Määräykset ja ohjeet 8/2013 Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen Dnro FIVA 9/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. toukokuuta 2016 (OR. en) 9541/16 EF 141 ECOFIN 516 DELACT 90 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 26. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Suhdanteet - Pörssisää1ön Sijoituskoulu VERO 2014 tapahtuma 12.3.2014 Kim Gorschelnik, pääanalyy1kko Arvopaperivälitys LähiTapiola Pankki Oyj

Suhdanteet - Pörssisää1ön Sijoituskoulu VERO 2014 tapahtuma 12.3.2014 Kim Gorschelnik, pääanalyy1kko Arvopaperivälitys LähiTapiola Pankki Oyj Suhdanteet - Pörssisää1ön Sijoituskoulu VERO 2014 tapahtuma 12.3.2014 Kim Gorschelnik, pääanalyy1kko Arvopaperivälitys LähiTapiola Pankki Oyj Miten suhdanne vaikumaa yritysten tuloksiin? 2 Lähde: Bloomberg,

Lisätiedot

IFRS 9:N KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄJÄRJESTELYJEN MUKAISIA YHTENÄISIÄ JULKISTAMISMUOTOJA KOSKEVAT OHJEET EBA/GL/2018/01 16/01/2018.

IFRS 9:N KÄYTTÖÖNOTON SIIRTYMÄJÄRJESTELYJEN MUKAISIA YHTENÄISIÄ JULKISTAMISMUOTOJA KOSKEVAT OHJEET EBA/GL/2018/01 16/01/2018. EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Ohjeet yhtenäistä julkistamista koskevista siirtymäjärjestelyistä asetuksen (EU) N:o 575/2013 473 a artiklan mukaisesti IFRS 9:n käyttöönoton omiin varoihin kohdistuvien vaikutusten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 19/2013

Määräykset ja ohjeet 19/2013 Määräykset ja ohjeet 19/2013 Vastuuvelan ja eläkevastuun kate: Muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavat eläkesäätiöt ja eläkekassat sekä hautaus- ja eroavustuskassat Dnro 4/01.00/2013 Antopäivä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0285 (NLE) 15528/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: MAR 175 ETS 29 MI 884 COMPET 624 EDUC 324 MARE 12 PECHE

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena RAHOITUSTARKASTUS OHJE 204.2 1(5) Antopäivä: 14.1.1994 Vaihde (90) 18 351 Voimassaoloaika: 14.2.1994 lukien toistaiseksi Sijoitusyhtiöille, joiden Korvaa ohjeen: arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89,

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

7474/16 ADD 1 sj/ma/hmu 1 DGG 1B

7474/16 ADD 1 sj/ma/hmu 1 DGG 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0033 (COD) 7474/16 ADD 1 EF 67 ECON 260 CODEC 359 ILMOITUS: I-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet. suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet. suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5 Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5 Lontoo 27.7.2012 Ohjeiden velvoittavuus 1. Tämän asiakirjan ohjeet on annettu Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

3. Näissä ohjeissa määritetään yksityiskohtaisesti, mitä tietoja EKP edellyttää ilmoituksen sisältävän.

3. Näissä ohjeissa määritetään yksityiskohtaisesti, mitä tietoja EKP edellyttää ilmoituksen sisältävän. DANIÈLE NOUY Valvontaelimen puheenjohtaja ECB-PUBLIC Merkittävien laitosten johdolle Frankfurt am Mainissa 28.7.2017 Ohjeet järjestävän laitoksen tai alullepanevan laitoksen toteuttamaan liiketoimeen liittyvää

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2013

Määräykset ja ohjeet 6/2013 Määräykset ja ohjeet 6/2013 Arvopaperien tarjoaminen ja listalleotto Dnro FIVA 7/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Ilmoitus huomattavasta omistus- ja ääniosuudesta

Ilmoitus huomattavasta omistus- ja ääniosuudesta 1 (6) Ilmoitus huomattavasta omistus- ja ääniosuudesta Ilmoitus toimitetaan Finanssivalvonnalle ja kohdeyhtiölle A. Tiedot kohdeyhtiöstä ja ilmoituksen tekijästä 1. Kohdeyhtiön täydellinen nimi 2. Liputusvelvollisen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014

Määräykset ja ohjeet 1/2014 Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu Dnro FIVA 2/01.00/2014 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 31.3.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot