Määräykset ja ohjeet X/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Määräykset ja ohjeet X/2013"

Transkriptio

1 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kaupparaportointi Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh faksi Lisätietoja Markkinavalvonta/Markkinat

2 2 (16) Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja määritelmät Soveltamisala Määritelmät 3 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset Lainsäädäntö Euroopan unionin asetukset Euroopan unionin direktiivit Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuudet Kansainväliset suositukset 5 3 Tavoitteet 7 4 Raportointivelvollisuus Raportointivelvolliset Raportoinnin kohteena olevat rahoitusvälineet Säännellyllä markkinalla tai Suomessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevat rahoitusvälineet Rahoitusväline, jonka arvo riippuu säännellyllä markkinalla tai Suomessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevasta rahoitusvälineestä Liiketoimien toteuttaminen Toimeksiantojen edelleen välittäminen Raportoitavat liiketoimet Raportointiaika 11 5 Raportointikanavat 12 6 Edellytykset raportointikanavalle 13 7 Kaupparaportin sisältö 14 8 Kumotut määräykset ja ohjeet 16

3 3 (16) 1 Soveltamisala ja määritelmät 1.1 Soveltamisala Näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetussa laissa tarkoitettuihin valvottaviin ja ulkomaisiin valvottaviin: luottolaitokset, jotka tarjoavat sijoituspalvelua sijoituspalveluyritykset ulkomaisten ETA-alueella toimiluvan saaneiden luottolaitosten Suomessa olevat sivuliikkeet, jotka tarjoavat sijoituspalvelua muussa kuin ETA-valtiossa toimiluvan saaneiden ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevat sivuliikkeet (kolmannen maan luottolaitosten sivuliikkeet), jotka tarjoavat sijoituspalvelua ulkomaisten ETA-alueella toimiluvan saaneiden sijoituspalveluyritysten Suomessa olevat sivuliikkeet muussa kuin ETA-valtiossa toimiluvan saaneiden ulkomaisten sijoituspalveluyritysten Suomessa olevat sivuliikkeet (kolmannen maan sijoituspalveluyritysten sivuliikkeet) suomalaiset rahastoyhtiöt, jotka tarjoavat sijoituspalvelua (omaisuudenhoito) ulkomaisten ETA-alueella toimiluvan saaneiden rahastoyhtiöiden Suomessa olevat sivuliikkeet, jotka tarjoavat sijoituspalveluja (omaisuudenhoito) muussa kuin ETA-valtiossa toimiluvan saaneiden ulkomaisten rahastoyhtiöiden Suomessa olevat sivuliikkeet (kolmannen maan rahastoyhtiö), jotka tarjoavat sijoituspalvelua (omaisuudenhoito) Merkittävimmät muutokset tekstissä keltaisin merkinnöin ja/tai kommenttimerkinnöin. Perusmuutokset, jotka tehty tekstissä joka paikkaan ilman keltaisia merkintöjä: - Rahoitustarkastus => Finanssivalvonta - standardi => määräykset ja ohjeet - arvopaperinvälittäjä => sijoituspalvelun tarjoaja - arvopaperi => rahoitusväline - julkinen kaupankäynti => säännelty markkina - kohta ja kappale => luku ja kohta Näistä valvottavista käytetään näissä määräyksissä ja ohjeissa yleisnimitystä sijoituspalvelun tarjoaja 1.2 Määritelmät Näissä määräyksissä ja ohjeissa käytetään jäljempänä seuraavia määritelmiä: (1) Rahoitusvälineellä tarkoitetaan arvopaperia ja muuta sijoituspalvelulain 1 luvun 10 :ssä tarkoitettua rahoitusvälinettä, joka on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai

4 4 (16) Suomessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, sekä rahoitusvälinettä, jonka arvo riippuu tällaisesta rahoitusvälineestä. (2) Säännellyllä markkinalla tarkoitetaan rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain 1 luvun 2 :n 6 kohdassa tarkoitettua kaupankäyntimenettelyä. (3) Monenkeskisellä kaupankäyntijärjestelmällä tarkoitetaan rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain1 luvun 2 :n 7 kohdassa tarkoitettua kaupankäyntimenettelyä (4) Toimeksiannon toteuttajalla tarkoitetaan sijoituspalvelun tarjoajaa, joka ostaa tai myy rahoitusvälineen omissa nimissään omaan lukuunsa, toteuttaa asiakkaaltaan saamansa toimeksiannon ostamalla tai myymällä rahoitusvälineitä asiakkaan lukuun tai joka omaisuudenhoitajana toteuttaa asiakkaansa puolesta päättämänsä liiketoimen ostamalla tai myymällä rahoitusvälineitä asiakkaan lukuun. (5) Edelleen välittäjällä tarkoitetaan sijoituspalvelun tarjoajaa, joka välittää asiakkaaltaan saamansa toimeksiannon edelleen toiselle sijoituspalvelun tarjoajalle toteutettavaksi tai antaa omaisuudenhoitajana asiakkaansa puolesta päättämänsä liiketoimen toiselle sijoituspalvelun tarjoajalle toteutettavaksi. (6) Liiketoimella tarkoitetaan rahoitusvälineiden ostoa ja myyntiä pois lukien arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet, optioiden tai katettujen optiotodistusten toteuttaminen ja ensisijaisilla markkinoilla toteutetut liiketoimet (komission asetuksen 5 artikla). (7) Arvopapereilla toteutettavalla rahoitustoimella tarkoitetaan osakkeiden lainaksiottamista tai -antamista tai muiden rahoitusvälineiden lainaksiottamista tai -antamista, takaisinostosopimuksia ja käänteisiä takaisinostosopimuksia sekä buy-sell back- ja sell-buy back sopimuksia (komission asetuksen 2 artiklan 10 kohta).

5 5 (16) 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset 2.1 Lainsäädäntö Näiden määräysten ja ohjeiden aihepiiriin liittyy seuraava säädös: Arvopaperimarkkinalaki (xx /2012, jäljempänä myös AML) 2.2 Euroopan unionin asetukset Näiden määräyksien ja ohjeiden aihepiiriin liittyy seuraava Euroopan unionin asetus: Komission asetus (EY) N:o 1287/2006, annettu 10. päivänä elokuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta tietojen kirjaamista koskevien sijoituspalveluyritysten velvoitteiden, liiketoimista ilmoittamisen, markkinoiden avoimuuden, rahoitusvälineiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisen sekä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta; EUVL N:o L 241, s (komission asetus) 2.3 Euroopan unionin direktiivit Näiden määräyksien ja ohjeiden aihepiiriin liittyy läheisesti seuraava Euroopan unionin direktiivi: Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21. huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta; EUVL N:o L 145, s Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuudet Finanssivalvonnan oikeus antaa velvoittavia määräyksiä perustuu AML:n 14 luvun 8 :ään. 2.5 Kansainväliset suositukset Näiden määräysten ja ohjeiden aihepiiriin liittyvät seuraavat Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean (CESR) ohjeet ja julkilausumat, jotka CESR:n seuraaja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on päättänyt pitää voimassa sellaisenaan:

6 6 (16) CESR:n ohje kaupparaportoinnista (Level 3 Guidelines on MiFID Transaction Reporting; CESR/07 301). CESR:n julkilausuma johdannaiskauppojen raportoinnista (New Arrangements for the Reporting of Derivatives Trades in accordance with MiFID; CESR/07-627b). CESR:n ohje OTC-johdannaiskauppojen raportoinnista (How to report transactions on OTC derivative instruments, guidance; CESR /10-661). ESMA:n ohjeet ja suositukset ovat saatavilla osoitteesta sekä ESMA:n internetsivuilta osoitteesta

7 7 (16) 3 Tavoitteet (1) Näiden määräysten ja ohjeiden tavoitteena on koota yhteen eritasoiset säännökset sijoituspalvelun tarjoajien kaupparaportointivelvollisuudesta sekä saattaa sijoituspalvelun tarjoajien tietoon Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamia ohjeita ja suosituksia, joita niiden tulisi ottaa toiminnassaan huomioon. (2) Kaupparaportoinnin tavoitteena on, että Finanssivalvonnalla olisi kootusti saatavilla valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot kaupankäynnistä rahoitusvälineillä.

8 8 (16) 4 Raportointivelvollisuus 4.1 Raportointivelvolliset (1) Arvopaperimarkkinalain 14 luvun 7 :n 1 momentin mukaan kaupparaportointivelvollisuus koskee suomalaisia sijoituspalvelun tarjoajia ja ulkomaisten sijoituspalvelun tarjoajien Suomessa sijaitsevia sivuliikkeitä, jotka toteuttavat liiketoimia rahoitusvälineillä. (2) Arvopaperimarkkinalain 14 luvun 7 :n 5 momentin mukaan kaupparaportointivelvollisuus koskee myös kohdassa (1) mainittuja sijoituspalvelun tarjoajia, jos ne välittävät rahoitusvälinettä koskevan toimeksiannon muulle sijoituspalvelun tarjoajalle toteuttamista varten. (3) Arvopaperimarkkinalain 14 luvun 7 :n 2 ja 5 momentin mukaan raportointivelvollisuus ei koske kuitenkaan suomalaisen sijoituspalvelun tarjoajan ulkomailla sijaitsevan sivuliikkeen toteuttamia tai edelleen välittämiä liiketoimia. Merkittävimmät muutokset. - Uudesta lainsäädännöstä johtuen edelleenvälitetyt transaktiot raportointivelvollisuuden piiriin - Uudesta lainsäädännöstä johtuen Suomessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevat rahoitusvälineet raportointivelvollisuuden piiriin - Selvennetty OTC kauppojen raportointia - Yhdistettyjen toimeksiantojen raportointiin uutta ohjeistusta Kommentti [K1]: Uusi vaatimus lainsäädännöstä: edelleenvälitys O H J E ( k o h d a t 4-5 ) (4) Ulkomaisen sijoituspalvelun tarjoajan Suomessa sijaitseva sivuliike voi raportoida näiden määräysten ja ohjeiden mukaisesti liiketoimet Finanssivalvonnalle myös silloin, kun liiketoimi toteutetaan tarjottaessa sijoituspalvelua muualla kuin Suomessa. 1 Jos sivuliike päättää kuitenkin raportoida kotivaltioonsa ne liiketoimet, jotka se on toteuttanut tarjotessaan sijoituspalvelua Suomen ulkopuolella, tulisi tästä ilmoittaa etukäteen Finanssivalvonnalle. (5) Suomalaisen sijoituspalvelun tarjoajan ulkomailla sijaitsevan sivuliikkeen kaupparaportointivelvollisuus sijaintivaltiossa määräytyy sivuliikkeen sijaintivaltion lain mukaan. Jos suomalaisen sijoituspalvelun tarjoajan sivuliike ei ole velvollinen raportoimaan liiketoimea sijaintivaltiossa, sijoituspalvelun tarjoajan tulisi raportoida liiketoimi näiden määräysten ja ohjeiden mukaisesti Finanssivalvonnalle. 4.2 Raportoinnin kohteena olevat rahoitusvälineet Säännellyllä markkinalla tai Suomessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevat rahoitusvälineet (6) Arvopaperimarkkinalain 14 luvun 7 :n 1 ja 5 momentin mukaan sijoituspalvelun tarjoajan kaupparaportointivelvollisuus koskee kaikkia sellaisia rahoitusvälineitä, jotka ovat kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai Suomessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. Kommentti [K2]: Uusi vaatimus lainsäädännöstä 1 CESR/07-301, s. 3 4.

9 9 (16) O H J E ( k o h d a t 7-8 ) (7) Kaupparaportointivelvollisuus ei kuitenkaan koske hyödyke-,valuutta- sekä korkojohdannaissopimuksia (johdannaissopimuksia, joiden alla oleva kohde-etuus ei ole suoraan tai välillisesti arvopaperi). 2 (8) Finanssivalvonta suosittaa, että jos sijoituspalvelun tarjoaja ryhtyy käymään suoraan kauppaa kohdassa (7) tarkoitetuilla johdannaissopimuksilla toisen Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion säännellyllä markkinalla, eli toimii nk. etävälittäjänä, se ilmoittaa tästä etukäteen Finanssivalvonnalle. Kommentti [K3]: Selvennystä vanhaan ohjeistukseen Rahoitusväline, jonka arvo riippuu säännellyllä markkinalla tai Suomessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevasta rahoitusvälineestä (9) Arvopaperimarkkinalain 14 luvun 7 :n 1 ja 5 momentin mukaan sijoituspalvelun tarjoajan kaupparaportointivelvollisuus koskee myös sellaisia rahoitusvälineitä, joiden arvo riippuu edellä luvussa tarkoitetusta rahoitusvälineestä. O H J E ( k o h t a 1 0 ) (10) Kaupparaportointivelvollisuus koskee kuitenkin vain sellaisia edellä kohdassa (9) tarkoitettuja rahoitusvälineitä, joiden arvo määräytyy yhden yksittäisen arvopaperin tai johdannaissopimuksen perusteella. Tarkempi ohjeistus löytyy CESR:n ohjeesta How to report transactions on OTC derivative instruments (CESR/10-661). 4.3 Liiketoimien toteuttaminen (11) Arvopaperimarkkinalain 14 luvun 7 :n 1 ja 5 momentin mukaan sijoituspalvelun tarjoajan kaupparaportointivelvollisuus koskee liiketoimia riippumatta siitä, missä liiketoimi toteutettiin. O H J E ( k o h dat 12-13) (12) Raportointivelvollisuus koskee niin markkinapaikalla kuin sen ulkopuolella (nk. OTCkaupat) toteutettuja liiketoimia. (13) Sijoituspalvelun tarjoajan katsotaan toteuttaneen liiketoimen seuraavissa tilanteissa: Kommentti [K4]: Selvennystä vanhaan ohjeistukseen Sijoituspalvelun tarjoaja ostaa tai myy rahoitusvälineen omissa nimissään omaan lukuunsa esimerkiksi riippumatta siitä, kuka on liiketoimen vastapuoli tai onko liiketoimessa sijoituspalvelun tarjoajalla hintariski vai ei. Sijoituspalvelun tarjoaja toteuttaa asiakkaaltaan saamansa toimeksiannon ostamalla tai myymällä rahoitusvälineitä asiakkaan lukuun. Sijoituspalvelun tarjoaja toteuttaa omaisuudenhoitajana asiakkaansa puolesta päättämänsä liiketoimen ostamalla tai myymällä rahoitusvälineitä asiakkaan lukuun. 2 Tällaisten johdannaissopimusten raportoinnin osalta ks. CESR:n asiakirja "New Arrangements for the Reporting of Derivatives Trades in accordance with MiFID".

10 10 (16) 4.4 Toimeksiantojen edelleen välittäminen (14) Arvopaperimarkkinalain 14 luvun 7 :n 5 momentin mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, joka välittää edelleen pykälän 1 momentissa tarkoitettua rahoitusvälinettä koskevan toimeksiannon toteutettavaksi muulle sijoituspalvelun tarjoajalle, on raportoitava Finanssivalvonnalle tieto liiketoimen toteutumisesta ja siitä, kenen lukuun liiketoimi on tehty, jollei liiketoimen toteuttanut sijoituspalvelun tarjoaja ole raportoinut näitä tietoja asianmukaisesti. Kommentti [K5]: Uusi vaatimus lainsäädännöstä O H J E ( k o hdat 15-18) (15) Raportointivelvollisuus koskee niin markkinapaikalla kuin sen ulkopuolella (nk. OTCkaupat) toteutettuja liiketoimia. (16) Sijoituspalvelun tarjoajan katsotaan välittäneen edelleen toimeksiannon seuraavissa tilanteissa: Sijoituspalvelun tarjoaja välittää asiakkaaltaan saamansa toimeksiannon toiselle sijoituspalvelun tarjoajalle toteutettavaksi. Sijoituspalvelun tarjoaja antaa omaisuudenhoitajana asiakkaansa puolesta päättämänsä liiketoimen toiselle sijoituspalvelun tarjoajalle toteutettavaksi. (17) Jos ulkomaisen sijoituspalvelun tarjoajan sivuliike välittää asiakkaidensa toimeksiannot pääkonttorinsa tai muun toimipaikkansa taikka muun sijoituspalvelua tarjoavan yhteisön toteutettavaksi, sivuliike raportoi edelleen välittämiensä toimeksiantojen mukaiset kaupat Finanssivalvonnalle Suomen sääntelyn mukaisesti. Mikäli sivuliikkeen pääkonttori, muu toimipaikka tai toinen sijoituspalvelun tarjoaja kuitenkin raportoi sivuliikkeen välittämien toimeksiantojen osalta asiakastiedot Suomen sääntelyn mukaisesti Finanssivalvonnalle, sivuliike ei toimita kaupparaportteja Finanssivalvonnalle. (18) Se, mitä edellä todetaan luvuissa 4.1, 4.2 ja jäljempänä luvuissa 4.5 ja 4.6, koskee myös toimeksiantojen edelleen välittämistä. Kommentti [K6]: Selvennystä vanhaan ohjeistukseen Kommentti [K7]: Kohta (16) uusi ohje Kommentti [K8]: Kohta (17) uusi ohje Kommentti [K9]: Kohta (18) uusi ohje 4.5 Raportoitavat liiketoimet (19) Komission asetuksen 5 artiklan mukaan liiketoimella tarkoitetaan rahoitusvälineiden ostoa ja myyntiä. Siihen eivät sisälly seuraavat: a) arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet b) optioiden tai katettujen optiotodistusten toteuttaminen c) liiketoimet, jotka toteutetaan ensisijaisilla markkinoilla (esimerkiksi liikkeeseenlasku, jakaminen tai merkintä) Direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 18 alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuilla rahoitusvälineillä. (20) Komission asetuksen 2 artiklan 10 kohdan mukaan arvopapereilla toteutettavalla rahoitustoimella tarkoitetaan osakkeiden lainaksiottamista tai -antamista tai muiden rahoitusvälineiden lainaksiottamista tai -antamista, takaisinostosopimuksia ja käänteisiä takaisinostosopimuksia sekä buy-sell back- ja sell-buy back -sopimuksia.

11 11 (16) O H J E ( k o h d a t 21-24) (21) Lainaussopimuksia ei tarvitse raportoida. (22) Edellä kohdan (19) b) alakohdan mukaisesti voidaan jättää raportoimatta myös muiden vastaavien johdannaisluonteisten rahoitusvälineiden, kuten termiinien ja muiden futuurien sekä osakeyhtiölain tarkoittamien optio-oikeuksien toteuttaminen. (23) Edellä kohdan (19) b) alakohdan mukaisella katetulla optiotodistuksella tarkoitetaan säännellyllä markkinalla tai Suomessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevaa luottolaitoksen tai muun sijoituspalvelun tarjoajan liikkeeseen laskemaa warranttia (covered warrants). (24) Pääsääntöisesti sijoituspalvelun tarjoaja tekee yhdestä liiketoimesta (osto tai myynti) yhden kaupparaportin. Poikkeuksia tästä ovat seuraavat tilanteet: 4.6 Raportointiaika Jos sijoituspalvelun tarjoaja toteuttaa liiketoimen kahden asiakkaansa välillä, sijoituspalvelun tarjoajan on raportoitava erikseen sekä osto että myynti, vaikka sijoituspalvelun tarjoaja ei ole tullut liiketoimessa asiakkaiden vastapuoleksi omaan lukuun. Jos sijoituspalvelun tarjoaja toteuttaa asiakkaan toimeksiannon säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tulemalla liiketoimessa omaan lukuun asiakkaan vastapuoleksi, sijoituspalvelun tarjoaja on raportoitava erikseen sekä osto että myynti. Jos sijoituspalvelun tarjoaja välittää asiakkaan toimeksiannon toiselle sijoituspalvelun tarjoajalle toteutettavaksi, mutta ei välitä loppuasiakastietoja, toimeksiannon toteuttaja raportoi toteuttamansa liiketoimen ja edelleenvälittäjä erillisellä raportilla edelleenvälittämänsä toteutuneen liiketoimen asiakastietoineen. Yhdistettyjen toimeksiantojen osalta raportoidaan erikseen sekä toteutunut yhdistetty liiketoimi että erittely loppuasiakkaittain. Kommentti [K10]: Tulkintaa edelleenvälitettyjen toimeksiantojen raportointiin Kommentti [K11]: Uutta ohjeistusta yhdistelmätoimeksiantojen raportointiin (25) Arvopaperimarkkinalain 14 luvun 7 :n 1 ja 5 momentin mukaan sijoituspalvelun tarjoajan on raportoitava liiketoimi viipymättä ja viimeistään seuraavana pankkipäivänä.

12 12 (16) 5 Raportointikanavat (1) Arvopaperimarkkinalain 14 luvun 7 :n 3 ja 5 momentin mukaan liiketoimet voi Finanssivalvonnalle raportoida: a) sijoituspalvelun tarjoaja itse b) sijoituspalvelun tarjoajan puolesta toimiva kolmas taho c) sijoituspalvelun tarjoajan sijasta pörssi tai monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjä tai niitä muussa ETA valtiossa vastaava kaupankäynnin järjestäjä, jonka järjestämässä kaupankäynnissä liiketoimi toteutettiin; tai d) Sijoituspalvelun tarjoajan sijasta muu kauppojen täsmäytys- tai ilmoitusjärjestelmän ylläpitäjä, jonka Finanssivalvonta on erikseen hyväksynyt. (2) Komission asetuksen 12 artiklan 2 kohdan mukaan toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä edellä kohdan (1) d) alakohdassa tarkoitettu kauppojen täsmäytys- tai ilmoitusjärjestelmä, jos järjestelmään sisältyvät liiketoimia koskevien tietojen raportointijärjestelyt ovat komission asetuksen (EY) N:o 1287/ artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen edellytysten mukaiset (ks. jäljempänä määräysten ja ohjeiden luku 6) ja toimivaltainen viranomainen valvoo, että edellytyksiä noudatetaan jatkuvasti. (3) Edellä kohdan (1) b) alakohdan mukaisesti järjestettyyn kaupparaportointiin soveltuvat myös säännökset ulkoistamisesta, ks. Määräykset ja ohjeet 1/2012 Ulkoistaminen. O H J E ( k o h dat 4-5 ) (4) Jos toisen Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt edellä tämän luvun kohdan (1) d) alakohdan mukaisesti kauppojen täsmäytystai ilmoitusjärjestelmän, Finanssivalvonnan hyväksyntä edellytetään vain sille, että sama järjestelmä täyttää jäljempänä luvun 6 kohdan 6(1) e) alakohdassa esitettävät vaatimukset. 3 (5) Finanssivalvonta suosittaa, että kukin raportointivelvollinen sijoituspalvelun tarjoaja ilmoittaa etukäteen Finanssivalvonnalle, mitä raportointikanavia se aikoo käyttää liiketoimien raportointiin, sekä niitä koskevista muutoksista. 3 CESR/ s. 7.

13 13 (16) 6 Edellytykset raportointikanavalle. (1) Komission asetuksen 12 artiklan 1 kohdan mukaan raportit rahoitusvälineillä toteutetuista ja edelleenvälitetyistä liiketoimista on laadittava sähköisessä muodossa ja niiden laadinnassa käytettävien menetelmien on täytettävä seuraavat edellytykset: a) niiden on varmistettava tietoturva ja tietojen luottamuksellisuus; b) niihin on sisällyttävä menetelmiä, joilla tunnistetaan ja korjataan liiketoimia koskevaan raportointiin sisältyvät virheet; c) niihin on sisällyttävä menetelmiä, joilla varmennetaan liiketoimia koskevan raportin lähde; d) niihin on sisällyttävä asianmukaiset varotoimenpiteet, joiden avulla raportointia voidaan nopeasti jatkaa järjestelmän toimintahäiriöiden yhteydessä; e) niillä on pystyttävä ilmoittamaan näiden määräysten ja ohjeiden luvussa 4.6 säädetyssä määräajassa Komission asetuksen (EY) N:o 1287/ artiklan mukaisesti vaaditut tiedot Finanssivalvonnan edellyttämässä muodossa ja kohdan (1) vaatimusten mukaisesti. (2) Komission asetuksen 12 artiklan 1 kohdan mukaan raporttia ei tarvitse laatia sähköisessä muodossa poikkeuksellisissa olosuhteissa, jolloin ne voidaan laatia välineellä, jolla tiedot voidaan säilyttää siten, että ne ovat Finanssivalvonnan saatavilla muuten kuin sähköisessä muodossa. O H J E ( k o h t a 3 ) (3) Edellä kohdassa (2) tarkoitettu poikkeuksellinen olosuhde on käsillä valmiuslain (1552/2011) 3 :ssä tarkoitetuissa poikkeusoloissa. Kommentti [K12]: Valmiuslaki päivitetty

14 14 (16) Merkittävimmät muutokset. 7 Kaupparaportin sisältö (1) Kaupparaportin tietosisällöstä säädetään komission asetuksen 13 artiklassa. - Konekielisen tietojen välityksen ohje ei enää määräysten ja ohjeiden liite - Uusi määräys kohta (6) Aiemmin annettu ohjeena (2) Finanssivalvonta voi antaa arvopaperimarkkinalain 14 luvun 8 :n mukaan tarkempia määräyksiä komission asetuksen sallimissa rajoissa lain 14 luvun 7 :n 1 momentissa tarkoitetun kaupparaportin tietosisällöstä sekä tehokkaan valvonnan turvaamiseksi lain 14 luvun 7 :n 5 momentissa tarkoitetun kaupparaportin tietosisällöstä. Lisäksi Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä 7 :ssä tarkoitetun kaupparaportin toimitustavasta ja esitysmuodosta. M Ä Ä R Ä Y S ( k o h d a t 3-6 ) (3) Sijoituspalvelun tarjoajan on toimitettava raportoitavat tiedot Finanssivalvonnalle kulloinkin voimassa olevan konekielisen tiedonvälityksen kuvauksen mukaisesti. Kuvaus ja siihen liittyvät raportointiesimerkit ovat saatavilla Finanssivalvonnan internetsivuilta 1.aspx (4) Kun liiketoimi rahoitusvälineellä toteutetaan säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä Suomessa, raportoinnin tulee sisältää lisäksi ns. kauppanumero, jos kaupankäynnin järjestäjä antaa sellaisen liiketoimelle. Kommentti [K13]: Konekielisen tietojen välityksen ohje ei enää määräysten ja ohjeiden liite (5) Asiakkaan lukuun toteutettua tai edelleenvälitettyä liiketoimea koskevan raportin on sisällettävä asiakkaan yksilöintitieto seuraavasti: suomalaisten asiakkaiden osalta yksilöintitietona käytetään henkilötunnusta (luonnolliset henkilöt) tai Y tunnusta (yhteisöt) muiden kuin suomalaisten asiakkaiden osalta luonnollisen henkilön yksilöintitietona käytetään syntymäaikaa tai Euroclear Finland Oy:n antamaa keinotekoista tunnusta muiden kuin suomalaisten yhteisöjen osalta asiakkaan kotivaltion Y tunnusta vastaavaa yhteisörekisteritunnusta, Euroclear Finland Oy:n antamaa keinotekoista tunnusta tai muuta vastaavaa tunnusta. (6) Kohdassa (5) mainittujen tietojen lisäksi sijoituspalvelun tarjoajan on annettava jokaiselle asiakkaalleen yksilöllinen asiakastunnus, eikä sitä saa vaihtaa useammin kuin kerran vuodessa. O H J E ( k o h dat 7-8) Kommentti [K14]: Uusi määräys; aiemmassa standardissa ohjeena (7) Kohdassa (5) mainittu yksilöintitieto raportoidaan myös liiketoimista, joissa sijoituspalvelun tarjoaja toteuttaa liiketoimen säännellyn markkinan tai monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella omaan lukuunsa asiakkaan ollessa kaupassa vastapuolena

15 15 (16) (8) Edellä kohdasta (5) poiketen sijoituspalvelun tarjoaja voi kuitenkin antaa samalle asiakkaalle useita asiakastunnuksia, jos siihen on erityinen liiketoiminnallinen peruste, kuten esimerkiksi jos sijoituspalvelun tarjoajan asiakas on rahastoyhtiö, jonka sijoitusrahastoilla on kullakin oma asiakastunnus.

16 16 (16) 8 Kumotut määräykset ja ohjeet Nämä määräykset ja ohjeet kumoavat voimaan tullessaan seuraavan standardin. Finanssivalvonnan standardi RA5.1 Kaupparaportointi, antopäivä

Määräykset ja ohjeet 12/2013

Määräykset ja ohjeet 12/2013 Määräykset ja ohjeet 12/2013 Kaupparaportointi Dnro FIVA 13/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi RA5.1. Kaupparaportointi. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA5.1. Kaupparaportointi. Määräykset ja ohjeet Standardi RA5.1 Kaupparaportointi Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Standardi RA5.1. Kaupparaportointi. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA5.1. Kaupparaportointi. Määräykset ja ohjeet Standardi RA5.1 Kaupparaportointi Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2018

Määräykset ja ohjeet 2/2018 Määräykset ja ohjeet 2/2018 Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n Dnro FIVA 20/01.00/2017 Antopäivä 12.12.2017 Voimaantulopäivä 3.1.2018 FINANSSIVALVONTA puh. 09 831 51 faksi

Lisätiedot

K a u p p a r a p o r t o i n n i n r a p o r t o i n t i e s i m e r k i t

K a u p p a r a p o r t o i n n i n r a p o r t o i n t i e s i m e r k i t 1 (31) K a u p p a r a p o r t o i n n i n r a p o r t o i n t i e s i m e r k i t V e r s i o 1. 0 2 (31) Dokumentin muutoshistoria Versio Muutos Päiväys Versio 1.0 Liittyy TREM 3.0 versioon Lausunnolle

Lisätiedot

Kaupparaportoinnin raportointiesimerkit

Kaupparaportoinnin raportointiesimerkit Versio 1.2 1 (34) Kaupparaportoinnin raportointiesimerkit Versio 1.2 2 (34) Dokumentin muutoshistoria Versio Muutos Päiväys Versio 1.0 Liittyy TREM 3.0 versioon Versio 1.1 Liittyy TREM 3.0 versioon Lausunnolle

Lisätiedot

Kaupparaportoinnin raportointiesimerkit

Kaupparaportoinnin raportointiesimerkit Versio 1.3 1 (38) Kaupparaportoinnin raportointiesimerkit Versio 1.3 2 (38) Dokumentin muutoshistoria Versio Muutos Päiväys Versio 1.0 Lausunnolle lähetettävä versio 26.11.2012 Liittyy TREM 3.0 versioon

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 Muutospäivä: 7.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2014

Määräykset ja ohjeet 5/2014 Määräykset ja ohjeet 5/2014 Raportointi varojen vakuussidonnaisuudesta Dnro FIVA 13/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2016

Määräykset ja ohjeet 7/2016 Määräykset ja ohjeet 7/2016 Ohjeet moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista Dnro FIVA 11/01.00/2016 Antopäivä 30.8.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2017

Lisätiedot

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 1 luvun :n 1 momentin 8 kohta, 13 ja 14 luku, 15 luvun :n 2 momentti ja 16 luvun 3,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Asiakasvalitusten käsittely Dnro FIVA 15/01.00/2012 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 1.1.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Kaupparaportointi-infotilaisuus

Kaupparaportointi-infotilaisuus Kaupparaportointi-infotilaisuus 31.01.2013 Kaupparaportointi-infotilaisuus 31.1.2013 Ohjelma klo 9.00 n. 10.30 Kaupparaportoinnin muutokset markkinavalvoja Jyrki Kiviniemi EMIR ja johdannaissopimusten

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Epäilyttävien liiketoimien ilmoittaminen Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 01.01.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2013

Määräykset ja ohjeet 10/2013 Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus Dnro FIVA 11/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en) 8356/16 COR 1 EF 97 ECOFIN 330 DELACT 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut:

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 12/2013 Kaupparaportointi. Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 12/2013 Kaupparaportointi. Yhteenveto ja palaute lausunnoista 1 (7) 10.6.2013 Julkinen Määräykset ja ohjeet 12/2013 Kaupparaportointi Yhteenveto ja palaute lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi vastaa lausunnolla olleessa

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

KAUPINTATILIEN KÄYTTÖ JA ASIAKASTOIMEKSIANTOJEN SELVITYSTOIMINNASSA KÄYTETTÄVÄT MENETTELYTAVAT

KAUPINTATILIEN KÄYTTÖ JA ASIAKASTOIMEKSIANTOJEN SELVITYSTOIMINNASSA KÄYTETTÄVÄT MENETTELYTAVAT 1 KAUPINTATILIEN KÄYTTÖ JA ASIAKASTOIMEKSIANTOJEN SELVITYSTOIMINNASSA KÄYTETTÄVÄT MENETTELYTAVAT 2 1 Yleistä... 3 2 Kaupintatilin käyttö... 3 2.1 Toimeksiantojen toteuttaminen ja kaupintatilin käyttö kaupan

Lisätiedot

Soveltaminen (luku 1)

Soveltaminen (luku 1) Palaute 1 (5) Palaute saaduista lausunnoista: Rahoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat - standardi 2.1 sekä rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinointi -standardi 2.2 Lausuntopyynnössä

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Sijoitussuositusten laatiminen ja levittäminen Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

MiFID II/MiFIR ja kauppapaikat

MiFID II/MiFIR ja kauppapaikat MiFID II/MiFIR ja kauppapaikat Perustietoa kauppapaikkoja koskevasta sääntelystä Huom! Seuraavilla sivuilla esitetty kattaa rahoitusmarkkinadirektiivin eli MiFID II:n ja siihen liittyvän sääntelyn joitakin

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2015

Määräykset ja ohjeet 9/2015 Määräykset ja ohjeet 9/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, muut Dnro FIVA 15/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

osalta (rahoitusvälineiden markkinat) Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

osalta (rahoitusvälineiden markkinat) Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta tietojen kirjaamista koskevien sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus - Yhteenveto lausunnoista 1 (5) 14.6.2013 Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 11/2013

Määräykset ja ohjeet 11/2013 Määräykset ja ohjeet 11/2013 Sijoitussuositusten laatiminen ja levittäminen Dnro FIVA 12/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi RA2.1. Epäilyttävien arvopaperikauppojen ja muiden liiketoimien ilmoittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA2.1. Epäilyttävien arvopaperikauppojen ja muiden liiketoimien ilmoittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA2.1 Epäilyttävien arvopaperikauppojen ja muiden liiketoimien ilmoittaminen Finanssivalvonnalle Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset ja ohjeet 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 14.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.6 Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. toukokuuta 2016 (OR. en) 9541/16 EF 141 ECOFIN 516 DELACT 90 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 26. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 luku 7:

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 + FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

12.5.2009. Koodi on maksuton. Arvopaperinvälittäjä, joka raportoitavat liiketoimet on toteuttanut.

12.5.2009. Koodi on maksuton. Arvopaperinvälittäjä, joka raportoitavat liiketoimet on toteuttanut. Ohje 1 (5) RAPORTIN TÄYTTÖOHJEITA Technical reporting firm identification Yhtiö, joka raportin toimittaa. Joko arvopaperinvälittäjä itse tai tämän puolesta toimiva muu taho. Raportin toimittavan yhtiön

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS

Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS Luottolaitosten riskitiedonkeruu Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.2.2014 Voimaantulopäivä 31.3.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

7474/16 ADD 1 sj/ma/hmu 1 DGG 1B

7474/16 ADD 1 sj/ma/hmu 1 DGG 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0033 (COD) 7474/16 ADD 1 EF 67 ECON 260 CODEC 359 ILMOITUS: I-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Rahoitusoikeus Aalto-yliopisto

Rahoitusoikeus Aalto-yliopisto Rahoitusoikeus Aalto-yliopisto 13.3.2017 Annina Tanhuanpää Rahoitusmarkkinaosasto Lakien valmistelu Suomen perustuslain mukaan lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta. Lait valmistellaan siinä ministeriössä,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2016

Määräykset ja ohjeet 5/2016 Määräykset ja ohjeet 5/2016 Tuotehallintamenettely Dnro FIVA 7/01.00/2016 Antopäivä 24.5.2016 Voimaantulopäivä 5.9.2016 Muutospäivä 30.8.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2012

Määräykset ja ohjeet 2/2012 Määräykset ja ohjeet 2/2012 Vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja Dnro FIVA 10/01.00/2011 Antopäivä 23.2.2012 Voimaantulopäivä 31.12.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014

Määräykset ja ohjeet 1/2014 Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu Dnro FIVA 2/01.00/2014 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 31.3.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) 1 :n 1 momentin 21 kohta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2015

Määräykset ja ohjeet 8/2015 Määräykset ja ohjeet 8/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, Dnro FIVA 17/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2011

Määräykset ja ohjeet 4/2011 Määräykset ja ohjeet 4/2011 Asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävän enimmäiskorvauksen laskentaan käytettävät Dnro FIVA 9/01.00/2011 Antopäivä 15.12.2011 Voimaantulopäivä 31.3.2012 FIASSIVALVOTA

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä lukien toistaiseksi 1 (6) Arvopaperipörsseille, julkisen kaupankäynnin järjestäjille, optioyhteisöille, arvopaperinvälittäjille, liikkeeseenlaskijoille, arvopaperikeskuksille sekä selvitysosapuolille Määräys

Lisätiedot

MiFIR-julkistamisvelvoitteiden vapautukset ja lykkäykset

MiFIR-julkistamisvelvoitteiden vapautukset ja lykkäykset MiFIR-julkistamisvelvoitteiden vapautukset ja lykkäykset Webinaari Finanssivalvonnan hakemusmenettelystä 6.10.2017 Transparenssi pähkinänkuoressa Transparenssi = tarjous- ja kauppatietojen julkistaminen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel (LUONNOS) 6.2.2006 [Toimielinten välinen viite] Luonnos: KOMISSION ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta tietojen

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA3.1. Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka

Lisätiedot

Standardi RA4.3. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.3. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.3 Sijoitusrahastojen raportointi Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 dnro 5/120/2004 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Raportointi Rahoitustarkastukselle

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Standardi RA4.20 Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2015

Määräykset ja ohjeet 1/2015 Määräykset ja ohjeet 1/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet I osa Dnro FIVA 2/01.00/2015 Antopäivä 16.3.2015 Voimaantulopäivä 1.4.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro Antopäivä Voimaantulopäivä FINANSSIVALVONTA Lisätietoja

Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro Antopäivä Voimaantulopäivä  FINANSSIVALVONTA Lisätietoja Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro 4/01.00/2011 Antopäivä 15.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET ELITE ALFRED BERG -KONSERNISSA. voimassa alkaen

TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET ELITE ALFRED BERG -KONSERNISSA. voimassa alkaen TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET ELITE ALFRED BERG -KONSERNISSA voimassa 3.1.2018 alkaen VERSIOHALLINTA VERSIO MUUTOKSEN AIHE HYVÄKSYJÄ PÄIVÄ 1.0 Dokumentti laadittu SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Standardi RA2.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA2.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA2.1 Epäilyttävien arvopaperikauppojen ja muiden liiketoimien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 1.1

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain ja 6 :n muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) :n momentin 20 kohta ja 6

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2014

Määräykset ja ohjeet 9/2014 Määräykset ja ohjeet 9/2014 LEI-tunnuksen käyttöönotto Dnro FIVA 14/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet. suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet. suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5 Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5 Lontoo 27.7.2012 Ohjeiden velvoittavuus 1. Tämän asiakirjan ohjeet on annettu Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan

Lisätiedot

1 Soveltamisala. Kenelle?

1 Soveltamisala. Kenelle? Ohjeet kauppojen hintavaihtelurajojen kalibroinnista ja kaupankäynnin pysäyttävien seikkojen julkistamisesta rahoitusmarkkinadirektiivin II mukaisesti 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 FI Sisällysluettelo

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014

Määräykset ja ohjeet 1/2014 Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu LUONNOS Dnro FIVA 2/01.00/2014 Antopäivä X.X.2016 Voimaantulopäivä 1.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT

SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT POHJOLA CORPORATE FINANCE OY 1 (3) Liite 1 SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR asetus (European Market Infrastucture Regulation) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:0 648/2012 OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä

Lisätiedot

Ministeri Jan-Erik Enestam

Ministeri Jan-Erik Enestam Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta komission direktiiviksi (rahoitusvälineiden markkinat) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle komission edustajan Euroopan

Lisätiedot

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustar Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle 5/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat.

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat. 1(5) OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia :n (Pörssi) sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10785/16 EF 215 ECOFIN 673 DELACT 136 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 29. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

HE 43/2007 vp. olisivat voimassa olevia yksityiskohtaisempia ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperinvälittäjän asiakkaat

HE 43/2007 vp. olisivat voimassa olevia yksityiskohtaisempia ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperinvälittäjän asiakkaat Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sijoituspalveluyrityksistä, laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄSIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 2/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Ilmoituksen laatiminen ja toimittaminen Rahoitustarkastukselle_

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja Dnro FIVA 14/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 Muutospäivä: 1.6.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51

Lisätiedot

UB OMAISUUDENHOITO OY:N TOIMEKSIANTOJEN HOITAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET

UB OMAISUUDENHOITO OY:N TOIMEKSIANTOJEN HOITAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET Päivitetty 22.1.2015 UB OMAISUUDENHOITO OY:N TOIMEKSIANTOJEN HOITAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET 1. Johdanto UB Omaisuudenhoito Oy ( UB ) noudattaa seuraavia toimintaperiaatteita toteuttaessaan tai välittäessään

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

3. Näissä ohjeissa määritetään yksityiskohtaisesti, mitä tietoja EKP edellyttää ilmoituksen sisältävän.

3. Näissä ohjeissa määritetään yksityiskohtaisesti, mitä tietoja EKP edellyttää ilmoituksen sisältävän. DANIÈLE NOUY Valvontaelimen puheenjohtaja ECB-PUBLIC Merkittävien laitosten johdolle Frankfurt am Mainissa 28.7.2017 Ohjeet järjestävän laitoksen tai alullepanevan laitoksen toteuttamaan liiketoimeen liittyvää

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014

Määräykset ja ohjeet 1/2014 Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu Dnro FIVA 2/01.00/2016 Antopäivä 9.3.2016 Voimaantulopäivä 1.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot