Määräykset ja ohjeet 12/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Määräykset ja ohjeet 12/2013"

Transkriptio

1 Määräykset ja ohjeet 12/2013 Kaupparaportointi Dnro FIVA 13/01.00/2013 Antopäivä Voimaantulopäivä FINANSSIVALVONTA puh faksi Lisätietoja Markkinavalvonta/Markkinat

2 2 (17) Määräysten ja ohjeiden oikeudellinen luonne Määräykset Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmassa Määräys -otsikon alla esitetään Finanssivalvonnan antamat määräykset. Määräykset ovat velvoittavia oikeussääntöjä, joita on noudatettava. Finanssivalvonta antaa määräyksiä ainoastaan määräyksenantoon valtuuttavan lain säännöksen nojalla ja sen asettamissa rajoissa. Ohjeet Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmassa Ohje -otsikon alla esitetään Finanssivalvonnan tulkintoja lainsäädännön tai muun velvoittavan sääntelyn sisällöstä. Ohje -otsikon alla on lisäksi suosituksia ja muita toimintaohjeita, jotka eivät ole velvoittavia. Ohjeissa on myös kansainvälisten ohjeiden ja suositusten noudattamista koskevat Finanssivalvonnan suositukset. Ohjeen kirjoitustavasta ilmenee, milloin kyseessä on tulkinta ja milloin suositus tai muu toimintaohje. Ohjeiden kirjoitustapaa sekä määräysten ja ohjeiden oikeudellista luonnetta on selvitetty tarkemmin Finanssivalvonnan verkkopalvelussa. Finanssivalvonta.fi > Sääntely > Määräys- ja ohjekokoelma > Uusi määräyskokoelma

3 3 (17) Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja määritelmät Soveltamisala Määritelmät 4 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset Lainsäädäntö Euroopan unionin asetukset Euroopan unionin direktiivit Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuudet Kansainväliset suositukset 7 3 Tavoitteet 8 4 Raportointivelvollisuus Raportointivelvolliset Raportoinnin kohteena olevat rahoitusvälineet Säännellyllä markkinalla tai Suomessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevat rahoitusvälineet Rahoitusväline, jonka arvo riippuu säännellyllä markkinalla tai Suomessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevasta rahoitusvälineestä Liiketoimien toteuttaminen Toimeksiantojen edelleenvälittäminen Raportoitavat liiketoimet Raportointiaika 12 5 Raportointikanavat 13 6 Edellytykset raportointikanavalle 14 7 Kaupparaportin sisältö 15 8 Kumotut määräykset ja ohjeet 17

4 4 (17) 1 Soveltamisala ja määritelmät 1.1 Soveltamisala Näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetussa laissa tarkoitettuihin valvottaviin ja ulkomaisiin valvottaviin: luottolaitokset, jotka tarjoavat sijoituspalvelua sijoituspalveluyritykset ulkomaisten ETA-alueella toimiluvan saaneiden luottolaitosten Suomessa olevat sivuliikkeet, jotka tarjoavat sijoituspalvelua muussa kuin ETA-valtiossa toimiluvan saaneiden ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevat sivuliikkeet (kolmannen maan luottolaitosten sivuliikkeet), jotka tarjoavat sijoituspalvelua ulkomaisten ETA-alueella toimiluvan saaneiden sijoituspalveluyritysten Suomessa olevat sivuliikkeet muussa kuin ETA-valtiossa toimiluvan saaneiden ulkomaisten sijoituspalveluyritysten Suomessa olevat sivuliikkeet (kolmannen maan sijoituspalveluyritysten sivuliikkeet) suomalaiset rahastoyhtiöt, jotka tarjoavat sijoituspalvelua (omaisuudenhoito) ulkomaisten ETA-alueella toimiluvan saaneiden rahastoyhtiöiden Suomessa olevat sivuliikkeet, jotka tarjoavat sijoituspalveluja (omaisuudenhoito) muussa kuin ETA-valtiossa toimiluvan saaneiden ulkomaisten rahastoyhtiöiden Suomessa olevat sivuliikkeet (kolmannen maan rahastoyhtiö), jotka tarjoavat sijoituspalvelua (omaisuudenhoito) 1.2 Määritelmät Näissä määräyksissä ja ohjeissa käytetään jäljempänä seuraavia määritelmiä: (1) Rahoitusvälineellä tarkoitetaan sijoituspalvelulain 1 luvun 10 :ssä tarkoitettua rahoitusvälinettä, joka on kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai Suomessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, sekä rahoitusvälinettä, jonka arvo riippuu tällaisesta rahoitusvälineestä. (2) Säännellyllä markkinalla tarkoitetaan kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 :n 6 kohdassa tarkoitettua kaupankäyntimenettelyä.

5 5 (17) (3) Sijoituspalvelun tarjoajalla tarkoitetaan näissä määräyksissä ja ohjeissa kohdassa 1.1 esitettyjä valvottavia. 1 (4) Monenkeskisellä kaupankäyntijärjestelmällä tarkoitetaan kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain1 luvun 2 :n 7 kohdassa tarkoitettua kaupankäyntimenettelyä (5) Toimeksiannon toteuttajalla tarkoitetaan sijoituspalvelun tarjoajaa, joka ostaa tai myy rahoitusvälineen omissa nimissään omaan lukuunsa, toteuttaa asiakkaaltaan saamansa toimeksiannon ostamalla tai myymällä rahoitusvälineitä asiakkaan lukuun tai joka omaisuudenhoitajana toteuttaa asiakkaansa puolesta päättämänsä liiketoimen ostamalla tai myymällä rahoitusvälineitä asiakkaan lukuun. (6) Edelleenvälittäjällä tarkoitetaan sijoituspalvelun tarjoajaa, joka välittää asiakkaaltaan saamansa toimeksiannon edelleen muulle sijoituspalvelun tarjoajalle toteutettavaksi tai antaa omaisuudenhoitajana asiakkaansa puolesta päättämänsä liiketoimen muulle sijoituspalvelun tarjoajalle toteutettavaksi. (7) Liiketoimella tarkoitetaan rahoitusvälineiden ostoa ja myyntiä pois lukien arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet, optioiden tai katettujen optiotodistusten toteuttaminen ja ensisijaisilla markkinoilla toteutetut liiketoimet (rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin täytäntöönpanoasetuksen 5 artikla). (8) Arvopapereilla toteutettavalla rahoitustoimella tarkoitetaan osakkeiden lainaksiottamista tai -antamista tai muiden rahoitusvälineiden lainaksiottamista tai -antamista, takaisinostosopimuksia ja käänteisiä takaisinostosopimuksia sekä buy-sell back- ja sell-buy back sopimuksia (rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin täytäntöönpanoasetuksen 2 artiklan 10 kohta). (9) Yhdistetyllä toimeksiannolla tarkoitetaan useamman kuin yhden asiakkaan lukuun annettua osto-tai myyntitoimeksiantoa. (10) Yhdistetyllä liiketoimella tarkoitetaan useamman kuin yhden asiakkaan lukuun toteutunutta liiketoimea 1 Ks. myös arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10

6 6 (17) 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset 2.1 Lainsäädäntö Näiden määräysten ja ohjeiden aihepiiriin liittyy seuraava säädös: Arvopaperimarkkinalaki (746 /2012) 2.2 Euroopan unionin asetukset Näiden määräyksien ja ohjeiden aihepiiriin liittyy seuraava Euroopan unionin asetus: Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin täytäntöönpanoasetus (EY) N:o 1287/2006, annettu 10. päivänä elokuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta tietojen kirjaamista koskevien sijoituspalveluyritysten velvoitteiden, liiketoimista ilmoittamisen, markkinoiden avoimuuden, rahoitusvälineiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisen sekä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta; EUVL N:o L 241, s (rahoitusvälineiden markkinat - direktiivin täytäntöönpanoasetus ) 2.3 Euroopan unionin direktiivit Näiden määräyksien ja ohjeiden aihepiiriin liittyy läheisesti seuraava Euroopan unionin direktiivi: Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21. huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta; EUVL N:o L 145, s Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuudet Finanssivalvonnan oikeus antaa velvoittavia määräyksiä perustuu arvopaperimarkkinalain 14 luvun 8 :ään.

7 7 (17) 2.5 Kansainväliset suositukset Näiden määräysten ja ohjeiden aihepiiriin liittyvät seuraavat Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean (CESR) ohjeet ja julkilausumat, jotka CESR:n seuraaja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on päättänyt pitää voimassa sellaisenaan: CESR:n ohje kaupparaportoinnista (Level 3 Guidelines on MiFID Transaction Reporting; CESR/07 301). CESR:n julkilausuma johdannaiskauppojen raportoinnista (New Arrangements for the Reporting of Derivatives Trades in accordance with MiFID; CESR/07-627b). CESR:n ohje OTC-johdannaiskauppojen raportoinnista (How to report transactions on OTC derivative instruments, guidance; CESR /10-661). ESMA:n ohjeet ja suositukset ovat saatavilla osoitteesta sekä ESMA:n internetsivuilta osoitteesta

8 8 (17) 3 Tavoitteet (1) Näiden määräysten ja ohjeiden tavoitteena on koota yhteen eritasoiset säännökset sijoituspalvelun tarjoajien kaupparaportointivelvollisuudesta sekä saattaa sijoituspalvelun tarjoajien tietoon Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamia ohjeita ja suosituksia, joita niiden tulisi ottaa toiminnassaan huomioon. (2) Kaupparaportoinnin tavoitteena on, että Finanssivalvonnalla olisi kootusti saatavilla valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot kaupankäynnistä rahoitusvälineillä.

9 9 (17) 4 Raportointivelvollisuus 4.1 Raportointivelvolliset (1) Arvopaperimarkkinalain 14 luvun 7 :n 1 momentin mukaan kaupparaportointivelvollisuus koskee suomalaisia sijoituspalvelun tarjoajia ja ulkomaisten sijoituspalvelun tarjoajien Suomessa sijaitsevia sivuliikkeitä, jotka toteuttavat liiketoimia rahoitusvälineillä. (2) Arvopaperimarkkinalain 14 luvun 7 :n 5 momentin mukaan kaupparaportointivelvollisuus koskee myös kohdassa (1) mainittuja sijoituspalvelun tarjoajia, jos ne välittävät rahoitusvälinettä koskevan toimeksiannon muulle sijoituspalvelun tarjoajalle toteuttamista varten. (3) Arvopaperimarkkinalain 14 luvun 7 :n 2 ja 5 momentin mukaan raportointivelvollisuus ei koske kuitenkaan suomalaisen sijoituspalvelun tarjoajan ulkomailla sijaitsevan sivuliikkeen toteuttamia tai muulle sijoituspalvelun tarjoajalle toteuttamista varten välittämiä liiketoimia. OHJE (kohdat 4-5) (4) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan ulkomaisen sijoituspalvelun tarjoajan Suomessa sijaitseva sivuliike voi raportoida näiden määräysten ja ohjeiden mukaisesti liiketoimet Finanssivalvonnalle myös silloin, kun liiketoimi toteutetaan tarjottaessa sijoituspalvelua muualla kuin Suomessa. 2 Jos sivuliike päättää kuitenkin raportoida kotivaltioonsa ne liiketoimet, jotka se on toteuttanut tarjotessaan sijoituspalvelua Suomen ulkopuolella, Finanssivalvonta suosittaa, että tästä ilmoitetaan etukäteen Finanssivalvonnalle. (5) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan suomalaisen sijoituspalvelun tarjoajan ulkomailla sijaitsevan sivuliikkeen kaupparaportointivelvollisuus sijaintivaltiossa määräytyy sivuliikkeen sijaintivaltion lain mukaan. Jos suomalaisen sijoituspalvelun tarjoajan sivuliike ei ole velvollinen raportoimaan liiketoimea sijaintivaltiossa, Finanssivalvonta suosittaa, että sijoituspalvelun tarjoaja raportoi liiketoimen näiden määräysten ja ohjeiden mukaisesti Finanssivalvonnalle. 4.2 Raportoinnin kohteena olevat rahoitusvälineet Säännellyllä markkinalla tai Suomessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevat rahoitusvälineet (6) Arvopaperimarkkinalain 14 luvun 7 :n 1 ja 5 momentin mukaan sijoituspalvelun tarjoajan kaupparaportointivelvollisuus koskee kaikkia sellaisia rahoitusvälineitä, jotka ovat kaupan- 2 CESR/07-301, s. 3 4.

10 10 (17) käynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai Suomessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä. OHJE (kohdat 7-8) (7) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kaupparaportointivelvollisuus ei koske hyödyke-, valuutta- sekä korkojohdannaissopimuksia eli johdannaissopimuksia, joiden kohde-etuus ei ole suoraan tai välillisesti arvopaperi). 3 Finanssivalvonta pyytää tarvittaessa tiedot kyseisillä johdannaissopimuksilla tehdyistä kaupoista muiden ETA-valtioiden toimivaltaisilta viranomaisilta. (8) Finanssivalvonta suosittaa, että jos sijoituspalvelun tarjoaja ryhtyy käymään suoraan kauppaa kohdassa (7) tarkoitetuilla johdannaissopimuksilla toisen ETA-valtion säännellyllä markkinalla, se ilmoittaa tästä etukäteen Finanssivalvonnalle Rahoitusväline, jonka arvo riippuu säännellyllä markkinalla tai Suomessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevasta rahoitusvälineestä (9) Arvopaperimarkkinalain 14 luvun 7 :n 1 ja 5 momentin mukaan sijoituspalvelun tarjoajan kaupparaportointivelvollisuus koskee myös sellaisia rahoitusvälineitä, joiden arvo riippuu edellä luvun kohdassa (6) tarkoitetusta rahoitusvälineestä. OHJE (kohta 10) (10) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kaupparaportointivelvollisuus koskee kuitenkin vain sellaisia edellä kohdassa (9) tarkoitettuja rahoitusvälineitä, joiden arvo määräytyy yhden yksittäisen arvopaperin tai johdannaissopimuksen perusteella. Tarkempi ohjeistus löytyy CESR:n ohjeesta How to report transactions on OTC derivative instruments (CESR/10-661). 4.3 Liiketoimien toteuttaminen (11) Arvopaperimarkkinalain 14 luvun 7 :n 1 ja 5 momentin mukaan sijoituspalvelun tarjoajan kaupparaportointivelvollisuus koskee liiketoimia riippumatta siitä, missä liiketoimi toteutettiin. OHJE (kohta 12) (12) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan sijoituspalvelun tarjoajan katsotaan toteuttaneen liiketoimen seuraavissa tilanteissa: Sijoituspalvelun tarjoaja ostaa tai myy rahoitusvälineen omissa nimissään omaan lukuunsa esimerkiksi riippumatta siitä, kuka on liiketoimen vastapuoli tai onko liiketoimessa sijoituspalvelun tarjoajalla hintariski vai ei. Sijoituspalvelun tarjoaja toteuttaa asiakkaaltaan saamansa toimeksiannon ostamalla tai myymällä rahoitusvälineitä asiakkaan lukuun. 3 Tällaisten johdannaissopimusten raportoinnin osalta ks. CESR:n asiakirja "New Arrangements for the Reporting of Derivatives Trades in accordance with MiFID".

11 11 (17) Sijoituspalvelun tarjoaja toteuttaa omaisuudenhoitajana asiakkaansa puolesta päättämänsä liiketoimen ostamalla tai myymällä rahoitusvälineitä asiakkaan lukuun. 4.4 Toimeksiantojen edelleenvälittäminen (13) Arvopaperimarkkinalain 14 luvun 7 :n 5 momentin mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, joka välittää edelleen pykälän 1 momentissa tarkoitettua rahoitusvälinettä koskevan toimeksiannon toteutettavaksi muulle sijoituspalvelun tarjoajalle, on raportoitava Finanssivalvonnalle tieto liiketoimen toteutumisesta ja siitä, kenen lukuun liiketoimi on tehty, jollei liiketoimen toteuttanut sijoituspalvelun tarjoaja ole raportoinut näitä tietoja asianmukaisesti. OHJE (kohdat 14-16) (14) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan sijoituspalvelun tarjoajan katsotaan välittäneen edelleen toimeksiannon seuraavissa tilanteissa: Sijoituspalvelun tarjoaja välittää asiakkaaltaan saamansa toimeksiannon muulle sijoituspalvelun tarjoajalle toteutettavaksi. Sijoituspalvelun tarjoaja antaa omaisuudenhoitajana asiakkaansa puolesta päättämänsä liiketoimen muulle sijoituspalvelun tarjoajalle toteutettavaksi. (15) Jos ulkomaisen sijoituspalvelun tarjoajan sivuliike välittää asiakkaidensa toimeksiannot pääkonttorinsa tai muun toimipaikkansa taikka muun sijoituspalvelua tarjoavan yhteisön toteutettavaksi, sivuliike raportoi Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan edelleenvälittämiensä toimeksiantojen mukaiset kaupat Finanssivalvonnalle arvopaperimarkkinalain 14 luvun 7 :n ja näiden määräysten ja ohjeiden luvun 7 mukaisesti. Mikäli sivuliikkeen pääkonttori, muu toimipaikka tai muu sijoituspalvelun tarjoaja kuitenkin raportoi sivuliikkeen välittämien toimeksiantojen osalta asiakastiedot arvopaperimarkkinalain 14 luvun 7 :n ja näiden määräysten ja ohjeiden luvun 7 mukaisesti Finanssivalvonnalle, sivuliike ei toimita kaupparaportteja Finanssivalvonnalle. (16) Se, mitä edellä luvuissa 4.1, 4.2 ja jäljempänä luvuissa 4.5 ja 4.6 todetaan, koskee Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan myös toimeksiantojen edelleenvälittämistä. 4.5 Raportoitavat liiketoimet (17) Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin täytäntöönpanoasetuksen 5 artiklan mukaan raportoitaviin liiketoimiin eivät sisälly seuraavat: a) arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet b) optioiden tai katettujen optiotodistusten toteuttaminen c) liiketoimet, jotka toteutetaan ensisijaisilla markkinoilla (esimerkiksi liikkeeseenlasku, jakaminen tai merkintä) direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 18 alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuilla rahoitusvälineillä. OHJE (kohdat 18-20) (18) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan lainaussopimuksia ei tarvitse raportoida.

12 12 (17) (19) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan edellä kohdan 17 b) alakohdan tarkoittamien optioiden ja warranttien toteuttamisen lisäksi voidaan jättää raportoimatta myös muiden vastaavien johdannaisluonteisten rahoitusvälineiden, kuten termiinien ja muiden futuurien sekä osakeyhtiölain tarkoittamien optio-oikeuksien toteuttaminen. (20) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan sijoituspalvelun tarjoaja tekee pääsääntöisesti yhdestä liiketoimesta (osto tai myynti) yhden kaupparaportin. Poikkeuksia tästä ovat seuraavat tilanteet: Jos sijoituspalvelun tarjoaja toteuttaa liiketoimen kahden asiakkaansa välillä, sijoituspalvelun tarjoajan on raportoitava erikseen sekä osto että myynti, vaikka sijoituspalvelun tarjoaja ei ole tullut liiketoimessa asiakkaiden vastapuoleksi omaan lukuun. Jos sijoituspalvelun tarjoaja toteuttaa asiakkaan toimeksiannon säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä tulemalla liiketoimessa omaan lukuun asiakkaan vastapuoleksi, sijoituspalvelun tarjoaja on raportoitava erikseen sekä osto että myynti. Jos sijoituspalvelun tarjoaja välittää asiakkaan toimeksiannon muulle sijoituspalvelun tarjoajalle toteutettavaksi, mutta ei välitä asiakastietoja, toimeksiannon toteuttaja raportoi toteuttamansa liiketoimen ja edelleenvälittäjä erillisellä raportilla edelleenvälittämänsä toteutuneen liiketoimen asiakastietoineen. Yhdistettyjen toimeksiantojen osalta raportoidaan erikseen sekä toteutunut yhdistetty liiketoimi, että asiakaskohtainen erittely. 4.6 Raportointiaika (21) Arvopaperimarkkinalain 14 luvun 7 :n 1 ja 5 momentin mukaan sijoituspalvelun tarjoajan on raportoitava liiketoimi viipymättä ja viimeistään seuraavana pankkipäivänä.

13 13 (17) 5 Raportointikanavat (1) Arvopaperimarkkinalain 14 luvun 7 :n 3 ja 5 momentin mukaan liiketoimet voi Finanssivalvonnalle raportoida: a) sijoituspalvelun tarjoaja itse b) sijoituspalvelun tarjoajan puolesta toimiva kolmas taho c) sijoituspalvelun tarjoajan sijasta pörssi tai monenkeskisen kaupankäynnin järjestäjä tai niitä muussa ETA-valtiossa vastaava kaupankäynnin järjestäjä, jonka järjestämässä kaupankäynnissä liiketoimi toteutettiin; tai d) Sijoituspalvelun tarjoajan sijasta muu kauppojen täsmäytys- tai ilmoitusjärjestelmän ylläpitäjä, jonka Finanssivalvonta on erikseen hyväksynyt. (2) Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin täytäntöönpanoasetuksen 12 artiklan 2 kohdan mukaan toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä edellä kohdan (1) d) alakohdassa tarkoitettu kauppojen täsmäytys- tai ilmoitusjärjestelmä, jos järjestelmään sisältyvät liiketoimia koskevien tietojen raportointijärjestelyt ovat asetuksen (EY) N:o 1287/ artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen edellytysten mukaiset (ks. jäljempänä määräysten ja ohjeiden luku 6) ja toimivaltainen viranomainen valvoo, että edellytyksiä noudatetaan jatkuvasti. (3) Edellä kohdan (1) b) alakohdan mukaisesti järjestettyyn kaupparaportointiin soveltuvat myös säännökset ulkoistamisesta, ks. Määräykset ja ohjeet 1/2012 Ulkoistaminen. OHJE (kohdat 4-5) (4) Jos toisen ETA-valtion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt edellä tämän luvun kohdan (1) d) alakohdan mukaisesti kauppojen täsmäytys- tai ilmoitusjärjestelmän, Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan Finanssivalvonnan hyväksyntä edellytetään vain sille, että sama järjestelmä täyttää jäljempänä luvun 6 kohdan (1) e) alakohdassa esitettävät vaatimukset. 4 (5) Finanssivalvonta suosittaa, että kukin raportointivelvollinen sijoituspalvelun tarjoaja ilmoittaa etukäteen Finanssivalvonnalle, mitä raportointikanavia se aikoo käyttää liiketoimien raportointiin, sekä niitä koskevista muutoksista. 4 CESR/ s. 7.

14 14 (17) 6 Edellytykset raportointikanavalle (1) Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin täytäntöönpanoasetuksen 12 artiklan 1 kohdan mukaan raportit rahoitusvälineillä toteutetuista ja edelleenvälitetyistä liiketoimista on laadittava sähköisessä muodossa ja niiden laadinnassa käytettävien menetelmien on täytettävä seuraavat edellytykset: a) niiden on varmistettava tietoturva ja tietojen luottamuksellisuus; b) niihin on sisällyttävä menetelmiä, joilla tunnistetaan ja korjataan liiketoimia koskevaan raportointiin sisältyvät virheet; c) niihin on sisällyttävä menetelmiä, joilla varmennetaan liiketoimia koskevan raportin lähde; d) niihin on sisällyttävä asianmukaiset varotoimenpiteet, joiden avulla raportointia voidaan nopeasti jatkaa järjestelmän toimintahäiriöiden yhteydessä; e) niillä on pystyttävä ilmoittamaan näiden määräysten ja ohjeiden luvussa 4.6 säädetyssä määräajassa rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin täytäntöönpanoasetuksen (EY) N:o 1287/ artiklan mukaisesti vaaditut tiedot Finanssivalvonnan edellyttämässä muodossa ja kohdan (1) vaatimusten mukaisesti. (2) Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin täytäntöönpanoasetuksen 12 artiklan 1 kohdan mukaan raporttia ei tarvitse laatia sähköisessä muodossa poikkeuksellisissa olosuhteissa, jolloin ne voidaan laatia välineellä, jolla tiedot voidaan säilyttää siten, että ne ovat Finanssivalvonnan saatavilla muuten kuin sähköisessä muodossa. OHJE (kohta 3) (3) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan edellä kohdassa (2) tarkoitettu poikkeuksellinen olosuhde on käsillä valmiuslain (1552/2011) 3 :ssä tarkoitetuissa poikkeusoloissa.

15 15 (17) 7 Kaupparaportin sisältö (1) Kaupparaportin tietosisällöstä säädetään Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin täytäntöönpanoasetuksen 13 artiklassa. (2) Finanssivalvonta voi antaa arvopaperimarkkinalain 14 luvun 8 :n mukaan tarkempia määräyksiä rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin täytäntöönpanoasetuksen sallimissa rajoissa lain 14 luvun 7 :n 1 momentissa tarkoitetun kaupparaportin tietosisällöstä sekä tehokkaan valvonnan turvaamiseksi lain 14 luvun 7 :n 5 momentissa tarkoitetun kaupparaportin tietosisällöstä. Lisäksi Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä 7 :ssä tarkoitetun kaupparaportin toimitustavasta ja esitysmuodosta. MÄÄRÄYS (kohdat 3-5) (3) Sijoituspalvelun tarjoajan on toimitettava raportoitavat tiedot Finanssivalvonnalle kulloinkin voimassa olevan konekielisen tiedonvälityksen kuvauksen mukaisesti. Kuvaus ja siihen liittyvät raportointiesimerkit ovat saatavilla Finanssivalvonnan internetsivuilta (4) Kun liiketoimi rahoitusvälineellä toteutetaan säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä Suomessa, raportoinnin tulee sisältää lisäksi ns. kauppanumero, jos kaupankäynnin järjestäjä antaa sellaisen liiketoimelle. (5) Asiakkaan lukuun toteutettua tai edelleenvälitettyä liiketoimea koskevan raportin on sisällettävä asiakkaan yksilöintitieto seuraavasti: luonnollisen henkilön yksilöintitietona käytetään suomalaista henkilötunnusta. Jos luonnollisella henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, käytetään syntymäaikaa. Jos syntymäaikaa ei ole saatavilla, käytetään Euroclear Finland Oy:n antamaa keinotekoista tunnusta tai sijoituspalvelun tarjoajan antamaa yksilöllistä asiakastunnusta. yhteisöjen yksilöintitietona käytetään suomalaista Y-tunnusta. Jos yhteisöllä ei ole suomalaista Y-tunnusta, käytetään yhteisön kotivaltion Y tunnusta vastaavaa yhteisörekisteritunnusta, Euroclear Finland Oy:n antamaa keinotekoista tunnusta tai sijoituspalvelun tarjoajan antamaa yksilöllistä asiakastunnusta. OHJE (kohdat 6-8) (6) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kohdassa (5) mainittujen tietojen lisäksi sijoituspalvelun tarjoaja antaa jokaiselle asiakkaalleen yksilöllisen asiakastunnuksen, joka pysyy samana vähintään vuoden.

16 16 (17) (7) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kohdassa (5) mainittu yksilöintitieto raportoidaan myös liiketoimista, joissa sijoituspalvelun tarjoaja toteuttaa liiketoimen säännellyn markkinan tai monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella omaan lukuunsa asiakkaan ollessa kaupassa vastapuolena. (8) Edellä kohdasta (5) poiketen sijoituspalvelun tarjoaja voi Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kuitenkin antaa samalle asiakkaalle useita asiakastunnuksia, jos siihen on erityinen liiketoiminnallinen peruste, kuten esimerkiksi jos sijoituspalvelun tarjoajan asiakas on rahastoyhtiö, jonka sijoitusrahastoilla on kullakin oma asiakastunnus.

17 17 (17) 8 Kumotut määräykset ja ohjeet (1) Nämä määräykset ja ohjeet kumoavat voimaan tullessaan seuraavan standardin. Finanssivalvonnan standardi RA5.1 Kaupparaportointi, antopäivä

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kaupparaportointi Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi www.finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2018

Määräykset ja ohjeet 2/2018 Määräykset ja ohjeet 2/2018 Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n Dnro FIVA 20/01.00/2017 Antopäivä 12.12.2017 Voimaantulopäivä 3.1.2018 FINANSSIVALVONTA puh. 09 831 51 faksi

Lisätiedot

Standardi RA5.1. Kaupparaportointi. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA5.1. Kaupparaportointi. Määräykset ja ohjeet Standardi RA5.1 Kaupparaportointi Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2017

Määräykset ja ohjeet 7/2017 Määräykset ja ohjeet 7/2017 Keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville Dnro FIVA 10/01.00/2017 Antopäivä 8.8.2017 Voimaantulopäivä 8.8.2017 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 09 183 51 faksi 09 183 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi RA5.1. Kaupparaportointi. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA5.1. Kaupparaportointi. Määräykset ja ohjeet Standardi RA5.1 Kaupparaportointi Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2014

Määräykset ja ohjeet 5/2014 Määräykset ja ohjeet 5/2014 Raportointi varojen vakuussidonnaisuudesta Dnro FIVA 13/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2016

Määräykset ja ohjeet 7/2016 Määräykset ja ohjeet 7/2016 Ohjeet moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista Dnro FIVA 11/01.00/2016 Antopäivä 30.8.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2017

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Asiakasvalitusten käsittely Dnro FIVA 15/01.00/2012 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 1.1.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 Muutospäivä: 7.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2015

Määräykset ja ohjeet 9/2015 Määräykset ja ohjeet 9/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, muut Dnro FIVA 15/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 11/2014

Määräykset ja ohjeet 11/2014 Määräykset ja ohjeet 11/2014 Paikallispankkien vakavaraisuuden hallinnan raportointi Dnro FIVA 16/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2018

Määräykset ja ohjeet 5/2018 Määräykset ja ohjeet 5/2018 Varainsiirtojen mukana toimitettavat tiedot maksajasta ja Dnro 5/01.00/2018 Antopäivä 13.3.2018 Voimaantulopäivä 1.5.2018 FINANSSIVALVONTA puh. 09 183 51 faksi 09 183 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2015

Määräykset ja ohjeet 8/2015 Määräykset ja ohjeet 8/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, Dnro FIVA 17/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

K a u p p a r a p o r t o i n n i n r a p o r t o i n t i e s i m e r k i t

K a u p p a r a p o r t o i n n i n r a p o r t o i n t i e s i m e r k i t 1 (31) K a u p p a r a p o r t o i n n i n r a p o r t o i n t i e s i m e r k i t V e r s i o 1. 0 2 (31) Dokumentin muutoshistoria Versio Muutos Päiväys Versio 1.0 Liittyy TREM 3.0 versioon Lausunnolle

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset ja ohjeet 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 14.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2014

Määräykset ja ohjeet 6/2014 Määräykset ja ohjeet 6/2014 Raportointi varainhankintasuunnitelmista Dnro FIVA12/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 30.6.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 luku 7:

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2014

Määräykset ja ohjeet 9/2014 Määräykset ja ohjeet 9/2014 LEI-tunnuksen käyttöönotto Dnro FIVA 14/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 + FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Kaupparaportoinnin raportointiesimerkit

Kaupparaportoinnin raportointiesimerkit Versio 1.2 1 (34) Kaupparaportoinnin raportointiesimerkit Versio 1.2 2 (34) Dokumentin muutoshistoria Versio Muutos Päiväys Versio 1.0 Liittyy TREM 3.0 versioon Versio 1.1 Liittyy TREM 3.0 versioon Lausunnolle

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2016

Määräykset ja ohjeet 5/2016 Määräykset ja ohjeet 5/2016 Tuotehallintamenettely Dnro FIVA 7/01.00/2016 Antopäivä 24.5.2016 Voimaantulopäivä 5.9.2016 Muutospäivä 30.8.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Kaupparaportoinnin raportointiesimerkit

Kaupparaportoinnin raportointiesimerkit Versio 1.3 1 (38) Kaupparaportoinnin raportointiesimerkit Versio 1.3 2 (38) Dokumentin muutoshistoria Versio Muutos Päiväys Versio 1.0 Lausunnolle lähetettävä versio 26.11.2012 Liittyy TREM 3.0 versioon

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2015

Määräykset ja ohjeet 1/2015 Määräykset ja ohjeet 1/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet I osa Dnro FIVA 2/01.00/2015 Antopäivä 16.3.2015 Voimaantulopäivä 1.4.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 01.01.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 1 luvun :n 1 momentin 8 kohta, 13 ja 14 luku, 15 luvun :n 2 momentti ja 16 luvun 3,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2013

Määräykset ja ohjeet 10/2013 Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus Dnro FIVA 11/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831

Lisätiedot

Kaupparaportointi-infotilaisuus

Kaupparaportointi-infotilaisuus Kaupparaportointi-infotilaisuus 31.01.2013 Kaupparaportointi-infotilaisuus 31.1.2013 Ohjelma klo 9.00 n. 10.30 Kaupparaportoinnin muutokset markkinavalvoja Jyrki Kiviniemi EMIR ja johdannaissopimusten

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2016

Määräykset ja ohjeet X/2016 Määräykset ja ohjeet X/2016 Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiöt Dnro FIVA 16/01.00/2015 Antopäivä x.x.2016 Voimaantulopäivä x.x.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Epäilyttävien liiketoimien ilmoittaminen Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2016

Määräykset ja ohjeet 1/2016 Määräykset ja ohjeet 1/2016 Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiöt Dnro FIVA 16/01.00/2015 Antopäivä 29.2.2016 Voimaantulopäivä 1.3.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 11/2013

Määräykset ja ohjeet 11/2013 Määräykset ja ohjeet 11/2013 Sijoitussuositusten laatiminen ja levittäminen Dnro FIVA 12/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 12/2013 Kaupparaportointi. Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 12/2013 Kaupparaportointi. Yhteenveto ja palaute lausunnoista 1 (7) 10.6.2013 Julkinen Määräykset ja ohjeet 12/2013 Kaupparaportointi Yhteenveto ja palaute lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi vastaa lausunnolla olleessa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en) 8356/16 COR 1 EF 97 ECOFIN 330 DELACT 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut:

Lisätiedot

Laki. vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta

Laki. vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2014) 7 luvun 8 :n 2 momentti ja 19 luvun 6, sellaisena

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja Dnro FIVA 14/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 Muutospäivä: 1.6.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 09 183 51

Lisätiedot

KAUPINTATILIEN KÄYTTÖ JA ASIAKASTOIMEKSIANTOJEN SELVITYSTOIMINNASSA KÄYTETTÄVÄT MENETTELYTAVAT

KAUPINTATILIEN KÄYTTÖ JA ASIAKASTOIMEKSIANTOJEN SELVITYSTOIMINNASSA KÄYTETTÄVÄT MENETTELYTAVAT 1 KAUPINTATILIEN KÄYTTÖ JA ASIAKASTOIMEKSIANTOJEN SELVITYSTOIMINNASSA KÄYTETTÄVÄT MENETTELYTAVAT 2 1 Yleistä... 3 2 Kaupintatilin käyttö... 3 2.1 Toimeksiantojen toteuttaminen ja kaupintatilin käyttö kaupan

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

MiFID II/MiFIR ja kauppapaikat

MiFID II/MiFIR ja kauppapaikat MiFID II/MiFIR ja kauppapaikat Perustietoa kauppapaikkoja koskevasta sääntelystä Huom! Seuraavilla sivuilla esitetty kattaa rahoitusmarkkinadirektiivin eli MiFID II:n ja siihen liittyvän sääntelyn joitakin

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Sijoitussuositusten laatiminen ja levittäminen Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2012

Määräykset ja ohjeet 2/2012 Määräykset ja ohjeet 2/2012 Vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja Dnro FIVA 10/01.00/2011 Antopäivä 23.2.2012 Voimaantulopäivä 31.12.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja Dnro FIVA 14/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 Muutospäivä: 1.6.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51

Lisätiedot

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.6 Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7713/16 COR 1 EF 76 ECOFIN 273 DELACT 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut:

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro FIVA 14/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Soveltaminen (luku 1)

Soveltaminen (luku 1) Palaute 1 (5) Palaute saaduista lausunnoista: Rahoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat - standardi 2.1 sekä rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinointi -standardi 2.2 Lausuntopyynnössä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS

Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS Luottolaitosten riskitiedonkeruu Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.2.2014 Voimaantulopäivä 31.3.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR asetus (European Market Infrastucture Regulation) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:0 648/2012 OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet xx/2015

Määräykset ja ohjeet xx/2015 Määräykset ja ohjeet xx/2015 Luototussuhteen laskenta Dnro FIVA 3/01.00/2015 Antopäivä 22.6.2015 Voimaantulopäivä 1.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 19/2013

Määräykset ja ohjeet 19/2013 Määräykset ja ohjeet 19/2013 Vastuuvelan ja eläkevastuun kate: Muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavat eläkesäätiöt ja eläkekassat sekä hautaus- ja eroavustuskassat Dnro 4/01.00/2013 Antopäivä

Lisätiedot

osalta (rahoitusvälineiden markkinat) Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos

osalta (rahoitusvälineiden markkinat) Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta tietojen kirjaamista koskevien sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 162/14 23.6.2017 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1111, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2017, seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevien tietojen toimittamiseen liittyviä menettelyjä ja muotoja koskevista

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus - Yhteenveto lausunnoista 1 (5) 14.6.2013 Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel (LUONNOS) 6.2.2006 [Toimielinten välinen viite] Luonnos: KOMISSION ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta tietojen

Lisätiedot

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Standardi RA4.20 Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014

Määräykset ja ohjeet 1/2014 Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu Dnro FIVA 2/01.00/2014 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 31.3.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. toukokuuta 2016 (OR. en) 9541/16 EF 141 ECOFIN 516 DELACT 90 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 26. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 31.3.2017 L 87/411 KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/588, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä osakkeita, talletustodistuksia

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.11.2017 C(2017) 7684 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 17.11.2017, rahoitusvälineiden markkinoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA3.1. Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka

Lisätiedot

Standardi RA4.3. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.3. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.3 Sijoitusrahastojen raportointi Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 dnro 5/120/2004 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Raportointi Rahoitustarkastukselle

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 17.6.2017 L 155/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2017/1018, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta. Maksuvelvollinen

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta. Maksuvelvollinen Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) 1 :n 1 momentin 24 kohta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2011

Määräykset ja ohjeet 4/2011 Määräykset ja ohjeet 4/2011 Asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävän enimmäiskorvauksen laskentaan käytettävät Dnro FIVA 9/01.00/2011 Antopäivä 15.12.2011 Voimaantulopäivä 31.3.2012 FIASSIVALVOTA

Lisätiedot

TIEDONANTO. Erovalmistelut eivät kosketa ainoastaan EU:ta ja kansallisia viranomaisia vaan myös yksityisiä tahoja.

TIEDONANTO. Erovalmistelut eivät kosketa ainoastaan EU:ta ja kansallisia viranomaisia vaan myös yksityisiä tahoja. EUROOPAN KOMISSIO RAHOITUSVAKAUDEN, RAHOITUSPALVELUJEN JA PÄÄOMAMARKKINAUNIONIN PÄÄOSASTO Bryssel, 8. helmikuuta 2018 TIEDONANTO YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA JA ARVOPAPERIKAUPAN JÄLKEISIÄ

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2012

Määräykset ja ohjeet 1/2012 Määräykset ja ohjeet 1/2012 Ulkoistaminen rahoitussektoriin kuuluvissa valvottavissa Dnro Antopäivä 23.2.2012 Voimaantulopäivä 1.4.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Rahoitusoikeus Aalto-yliopisto

Rahoitusoikeus Aalto-yliopisto Rahoitusoikeus Aalto-yliopisto 13.3.2017 Annina Tanhuanpää Rahoitusmarkkinaosasto Lakien valmistelu Suomen perustuslain mukaan lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta. Lait valmistellaan siinä ministeriössä,

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET ELITE ALFRED BERG -KONSERNISSA. voimassa alkaen

TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET ELITE ALFRED BERG -KONSERNISSA. voimassa alkaen TOIMEKSIANTOJEN TOTEUTTAMISTA KOSKEVAT PERIAATTEET ELITE ALFRED BERG -KONSERNISSA voimassa 3.1.2018 alkaen VERSIOHALLINTA VERSIO MUUTOKSEN AIHE HYVÄKSYJÄ PÄIVÄ 1.0 Dokumentti laadittu SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 30.6.2016 L 175/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/1033, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2016, rahoitusvälineiden markkinoista

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro Antopäivä Voimaantulopäivä FINANSSIVALVONTA Lisätietoja

Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro Antopäivä Voimaantulopäivä  FINANSSIVALVONTA Lisätietoja Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro 4/01.00/2011 Antopäivä 15.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

7474/16 ADD 1 sj/ma/hmu 1 DGG 1B

7474/16 ADD 1 sj/ma/hmu 1 DGG 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0033 (COD) 7474/16 ADD 1 EF 67 ECON 260 CODEC 359 ILMOITUS: I-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014

Määräykset ja ohjeet 1/2014 Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu LUONNOS Dnro FIVA 2/01.00/2014 Antopäivä X.X.2016 Voimaantulopäivä 1.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi RA2.1. Epäilyttävien arvopaperikauppojen ja muiden liiketoimien ilmoittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA2.1. Epäilyttävien arvopaperikauppojen ja muiden liiketoimien ilmoittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA2.1 Epäilyttävien arvopaperikauppojen ja muiden liiketoimien ilmoittaminen Finanssivalvonnalle Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet. suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet. suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5 Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5 Lontoo 27.7.2012 Ohjeiden velvoittavuus 1. Tämän asiakirjan ohjeet on annettu Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan

Lisätiedot

12.5.2009. Koodi on maksuton. Arvopaperinvälittäjä, joka raportoitavat liiketoimet on toteuttanut.

12.5.2009. Koodi on maksuton. Arvopaperinvälittäjä, joka raportoitavat liiketoimet on toteuttanut. Ohje 1 (5) RAPORTIN TÄYTTÖOHJEITA Technical reporting firm identification Yhtiö, joka raportin toimittaa. Joko arvopaperinvälittäjä itse tai tämän puolesta toimiva muu taho. Raportin toimittavan yhtiön

Lisätiedot