Määräykset ja ohjeet 10/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Määräykset ja ohjeet 10/2013"

Transkriptio

1 Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus Dnro FIVA 11/01.00/2013 Antopäivä Voimaantulopäivä FINANSSIVALVONTA puh faksi Lisätietoja Markkinavalvonta/Markkinat

2 2 (19) Määräysten ja ohjeiden oikeudellinen luonne Määräykset Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmassa Määräys -otsikon alla esitetään Finanssivalvonnan antamat määräykset. Määräykset ovat velvoittavia oikeussääntöjä, joita on noudatettava. Finanssivalvonta antaa määräyksiä ainoastaan määräyksenantoon valtuuttavan lain säännöksen nojalla ja sen asettamissa rajoissa. Ohjeet Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmassa Ohje -otsikon alla esitetään Finanssivalvonnan tulkintoja lainsäädännön tai muun velvoittavan sääntelyn sisällöstä. Ohje -otsikon alla on lisäksi suosituksia ja muita toimintaohjeita, jotka eivät ole velvoittavia. Ohjeissa on myös kansainvälisten ohjeiden ja suositusten noudattamista koskevat Finanssivalvonnan suositukset. Ohjeen kirjoitustavasta ilmenee, milloin kyseessä on tulkinta ja milloin suositus tai muu toimintaohje. Ohjeiden kirjoitustapaa sekä määräysten ja ohjeiden oikeudellista luonnetta on selvitetty tarkemmin Finanssivalvonnan verkkopalvelussa. Finanssivalvonta.fi > Sääntely > Määräys- ja ohjekokoelma > Uusi määräyskokoelma

3 3 (19) Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja määritelmät Soveltamisala Määritelmät 4 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset Lainsäädäntö Euroopan unionin direktiivit Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuudet Kansainväliset suositukset 6 3 Tavoitteet 8 4 Sijoituspalvelun tarjoajan ilmoitus Finanssivalvonnalle Soveltamisala Ilmoitusvelvollisuus Esimerkkejä tilanteista, joissa ilmoitusvelvollisuus voi syntyä Salassapitovelvollisuus Ilmoituksen sisältö Sijoituspalvelun tarjoajan sisäiset ohjeet 13 5 Ilmoitusvelvollisen luonnollisen henkilön ilmoitus sijoituspalvelun tarjoajalle Soveltamisala Ilmoitusvelvollisuus Salassapitovelvollisuus 15 6 Raportointi Finanssivalvonnalle 17 7 Kumotut määräykset ja ohjeet 18 8 Liitteet 19

4 4 (19) 1 Soveltamisala ja määritelmät 1.1 Soveltamisala (1) Näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan seuraaviin Finanssivalvonnasta annetussa laissa tarkoitettuihin valvottaviin ja ulkomaisiin valvottaviin: luottolaitokset, jotka tarjoavat sijoituspalvelua sijoituspalveluyritykset ulkomaisten ETA-alueella toimiluvan saaneiden luottolaitosten Suomessa olevat sivuliikkeet, jotka tarjoavat sijoituspalvelua muussa kuin ETA-valtiossa toimiluvan saaneiden ulkomaisten luottolaitosten Suomessa olevat sivuliikkeet (kolmannen maan luottolaitosten sivuliikkeet), jotka tarjoavat sijoituspalvelua ulkomaisten ETA-alueella toimiluvan saaneiden sijoituspalveluyritysten Suomessa olevat sivuliikkeet muussa kuin ETA-valtiossa toimiluvan saaneiden ulkomaisten sijoituspalveluyritysten Suomessa olevat sivuliikkeet rahastoyhtiöt, jotka tarjoavat sijoituspalveluja ulkomaisten ETA-alueella toimiluvan saaneiden rahastoyhtiöiden Suomessa olevat sivuliikkeet, jotka tarjoavat sijoituspalveluja muussa kuin ETA-valtiossa toimiluvan saaneiden ulkomaisten rahastoyhtiöiden Suomessa olevat sivuliikkeet (kolmannen maan rahastoyhtiö), jotka tarjoavat sijoituspalvelua (2) Näitä määräyksiä ja ohjeita sovelletaan myös kohdassa (1) mainittujen yhteisöjen palveluksessa oleviin luonnollisiin henkilöihin. 1.2 Määritelmät Näissä määräyksissä ja ohjeissa käytetään jäljempänä seuraavia määritelmiä: (3) Säännellyllä markkinalla tarkoitetaan rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (748/2012) 1 luvun 2 :n 6 kohdassa tarkoitettua kaupankäyntimenettelyä. (4) Monenkeskisellä kaupankäyntijärjestelmällä tarkoitetaan rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (748/2012) 1 luvun 2 :n 7 kohdassa tarkoitettua kaupankäyntimenettelyä.

5 5 (19) (5) Sijoituspalvelun tarjoajalla tarkoitetaan luvun 1.1 kohdassa (1) tarkoitettuja valvottavia ja ulkomaisia valvottavia. (6) Ilmoitusvelvollisella tarkoitetaan sijoituspalvelun tarjoajaa ja sen palveluksessa olevaa luonnollista henkilöä.

6 6 (19) 2 Säädöstausta ja kansainväliset suositukset 2.1 Lainsäädäntö Näiden määräysten ja ohjeiden aihepiiriin liittyy seuraava säädös: Arvopaperimarkkinalaki (746/2012, jäljempänä myös AML) 2.2 Euroopan unionin direktiivit Näiden määräyksien ja ohjeiden aihepiiriin liittyvät läheisesti seuraavat Euroopan unionin direktiivit: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) (32003L0006); EUVL L 96, Komission direktiivi 2004/72/EY Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta hyväksyttyjen markkinakäytäntöjen, hyödykejohdannaisia koskevan sisäpiiritiedon määrittelemisen, sisäpiiriluettelojen laatimisen, johtohenkilöiden arvopaperikaupoista ilmoittamisen ja epäilyttävistä arvopaperikaupoista ilmoittamisen osalta (32004L0072); EUVL L 162, (artiklat 7 11). 2.3 Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuudet Finanssivalvonnan oikeus antaa velvoittavia määräyksiä perustuu AML 14 luvun 8 :ään. 2.4 Kansainväliset suositukset Määräysten ja ohjeiden aihepiiriin liittyvät seuraavat Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamat ohjeet ja suositukset, sekä ESMA:n edeltäjän Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean (CESR) antamat ohjeet ja suositukset, jotka ESMA on päättänyt pitää voimassa sellaisenaan: The Committee of European Securities Regulators (CESR): Market Abuse Directive, Level 3, First set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive (CESR/04-505b), s The Committee of European Securities Regulators (CESR): Market Abuse Directive, Level 3, Third set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive to the market (CESR/09-219), s 7-10

7 7 (19) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ohje toiminnan järjestämisestä automatisoidussa kaupankäyntiympäristössä, ESMA/2012/122 (FI), ohjeen luvut 6 ja 8. ESMA:n ohjeet ja suositukset ovat saatavilla osoitteesta Finanssivalvonta.fi sekä ESMA:n internetsivuilta osoitteesta

8 8 (19) 3 Tavoitteet (1) Markkinoiden väärinkäyttöä koskevan, AML 14 luvun 5 :ssä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden tarkoituksena on ehkäistä ennalta markkinoiden väärinkäyttöä ja tehostaa väärinkäytösten ilmituloa. (2) Näiden määräysten ja ohjeiden tavoitteena on antaa sijoituspalvelun tarjoajan ja sen palveluksessa olevan henkilön ilmoitusvelvollisuuteen liittyvät Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet. (3) Määräyksiä ja ohjeita laadittaessa on otettu huomioon Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamat ohjeet.

9 9 (19) 4 Sijoituspalvelun tarjoajan ilmoitus Finanssivalvonnalle 4.1 Soveltamisala (1) Tätä lukua sovelletaan sijoituspalvelun tarjoajiin. 4.2 Ilmoitusvelvollisuus (2) AML14 luvun 5 :n 1 momentin mukaan jos suomalaisella sijoituspalvelun tarjoajalla tai ulkomaisen sijoituspalvelun tarjoajan Suomessa sijaitsevalla sivuliikkeellä on syytä epäillä, että rahoitusvälinettä koskevaan liiketoimeen saattaa liittyä AML 14 luvun tai rikoslain (RL) 51 luvun vastaista sisäpiirintiedon käyttöä tai markkinoiden vääristämistä, sen on viipymättä ilmoitettava asiasta Finanssivalvonnalle. (3) AML12 ja 14 luvuissa säädetään sisäpiirintiedon käyttöä, sen ilmaisemisesta ja markkinoiden vääristämistä koskevista kielloista. Rikoslain 51 luvussa säädetään hyötymistarkoituksessa tapahtuvan sisäpiirintiedon väärinkäytön ja markkinoiden vääristämisen rangaistavuudesta. Säännöksissä määritellään muun muassa se, millä rahoitusvälineillä tehtyjä liiketoimia kyseiset kiellot koskevat. OHJE (kohdat 4-9) (4) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kohdassa (2) todettujen säännösten perusteella ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavilla rahoitusvälineillä tehtyjä liiketoimia: Suomessa säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena oleva rahoitusväline tai sen kohteeksi haettu rahoitusväline Suomessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena oleva rahoitusväline tai sen kohteeksi haettu rahoitusväline muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteena oleva rahoitusväline tai sen kohteeksi haettu rahoitusväline rahoitusväline, jonka arvo määräytyy edellä todetun rahoitusvälineen perusteella. (5) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan AML 14 luvun 5 :ssä tarkoitetulla rahoitusvälinettä koskevalla liiketoimella tarkoitetaan rahoitusvälineen ostoa ja myyntiä sekä rahoitusvälineen muuta luovutusta tai hankintaa (esim. lainaussopimuksen tekeminen tai osakkeen merkintä).

10 10 (19) (6) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan ilmoitusvelvollisuus koskee myös säännellyn markkinan ja monenkeskisen kaupankäyntijärjestelmän ulkopuolella tehtyjä liiketoimia, joiden kohteena on kohdassa (4) tarkoitettu rahoitusväline. (7) Finanssivalvonta suosittaa, että myös kohdassa (4) tarkoitettua rahoitusvälinettä koskevasta toimeksiannosta, jota ei sijoituspalvelun tarjoajan kieltäytymisen johdosta tai muusta syystä toteuteta, ilmoitetaan Finanssivalvonnalle, jos toimeksianto antaa aihetta epäilyyn markkinoiden väärinkäytöstä. 1 (8) Jos ilmoitusvelvollinen havaitsee, että liiketoimeen, joka koskee muussa ETA-valtiossa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena olevaa rahoitusvälinettä, saattaa liittyä markkinoiden väärinkäyttöä, Finanssivalvonta suosittaa, että ilmoitusvelvollinen ilmoittaa asiasta Finanssivalvonnalle. Sama koskee rahoitusvälinettä, jonka arvo määräytyy tällaisen rahoitusvälineen perusteella. (9) Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitus ei ole luonteeltaan rikosilmoitus (tutkintapyyntö), vaan kyseessä on ilmoitusvelvollisen havaitsema poikkeava liiketoimi taikka tilanne, jossa ilmoitusvelvollisella on muutoin syytä epäillä, että liiketoimeen saattaa liittyä sisäpiirintiedon lainvastaista käyttöä tai markkinoiden vääristämistä. 4.3 Esimerkkejä tilanteista, joissa ilmoitusvelvollisuus voi syntyä OHJE (kohdat 10-14) (10) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan AML:n 14 luvun 5 :ssä tarkoitettua markkinoiden väärinkäyttöön liittyvää epäilystä voidaan pitää aiheellisena, jos ilmoitusvelvollinen katsoo, että asiakkaan liiketoimessa (esimerkiksi arvopaperi- tai johdannaiskauppa taikka useamman arvopaperikaupan yhdistelmä) on yleisen kokemuksen perusteella jotain tavanomaisesta poikkeavaa. Laki ei edellytä, että ilmoitusvelvollinen erityisesti tutkisi arvopaperikauppoja ja muita liiketoimia tai niiden taustaa. (11) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) on antanut ohjeen, jossa esitetään esimerkkejä tilanteista, joissa saattaa olla kyse markkinoiden väärinkäyttöön liittyvästä liiketoimesta 2. Näitä tilanteita kuvataan kohdassa (12). (12) Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvästä epäilyttävästä liiketoimesta voi olla kyse esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: Tietyn rahoitusvälineen kaupat keskittyvät poikkeuksellisen paljon yhdelle tai useammalle sijoittajalle, joiden tiedetään kuuluvan kyseisen rahoitusvälineen liikkeeseenlaskijan lähipiiriin tai, joilla muuten on erityinen intressi kyseiseen liikkeeseenlaskijaan esim. julkisen ostotarjouksen tekijänä tai potentiaalisena ostotarjouksen tekijänä. Samat asiakkaat (pieni joukko asiakkaita) toistavat keskenään rahoitusvälineen kauppoja tietyn ajanjakson aikana. 1 Third set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive to the market (CESR/09-219), kohta Market Abuse Directive, Level 3, First set of CESR guidance and information on the common operation of the Directive (CESR/04-505b).

11 11 (19) Rahoitusvälineen kaupat tai toimeksiannot keskittyvät poikkeuksellisesti yhdelle asiakkaalle tai yhden asiakkaan useammalle arvo-osuustilille tai vastaavalle taikka muutamalle asiakkaalle erityisesti, jos ko. asiakkaat ovat yhteydessä toisiinsa. Asiakas antaa heti asiakassuhteen avattuaan huomattavan suuren toimeksiannon, tai "tukkuasiakas" antaa joko yllättävän suuren tai muuten poikkeuksellisen toimeksiannon tiettyyn rahoitusvälineeseen, erityisesti, jos asiakas vaatii toimeksiannon kiireellistä toteutusta tai että toimeksianto on toteutettava ennen jotain tiettyä ajankohtaa (= poikkeukselliset erityisehdot). Asiakkaan antama toimeksianto tai kaupankäynti poikkeaa merkittävästi asiakkaan aikaisemmasta sijoitustoiminnasta (esim. rahoitusvälineen tyyppi, sijoituksen koko, toimeksiannon koko, sijoituksen kesto). Asiakas vaatii toimeksiannon välitöntä toteutusta kaupankäynnin hintatasosta riippumatta, eikä kyse ole tavanomaisesta markkinahintaisen toimeksiannon (market order) antamisesta. Listayhtiön merkittävät osakkeenomistajat tai listayhtiön sisäpiiriläiset tekevät huomattavia kauppoja ennen listayhtiön pörssitiedotteen antamista. Poikkeuksellinen kaupankäynti listayhtiön osakkeella tai osakkeeseen oikeuttavalla johdannaissopimuksella ennen sellaisen tiedotteen julkistamista, joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan kyseisen rahoitusvälineen arvoon. Sijoituspalvelun tarjoajan palveluksessa oleva tai hänen lähipiiriinsä kuuluva käy kauppaa tai antaa toimeksiannon juuri ennen sijoituspalvelun tarjoajan asiakkaan samaa rahoitusvälinettä koskevan toimeksiannon toteuttamista. Rahoitusvälinettä koskevien kauppojen perusteena näyttäisi olevan ainoastaan nostaa, laskea tai ylläpitää rahoitusvälineen hintatasoa tai kasvattaa kaupankäynnin volyymiä (erityisesti jos tällaiset toimeksiannot toteutetaan kaupankäynnin päättymisen aikaan, eli ns. near the close -toteutukset). Osto- tai myyntitoimeksiannot poikkeavat kokonsa puolesta tavanomaisesta ja siten vaikuttavat huomattavasti rahoitusvälineen hintaan taikka kysyntään/tarjontaan (erityisesti jos tällaiset toimeksiannot toteutetaan kaupankäynnin päättymisen aikaan, eli ns. near the close -toteutukset). Rahoitusvälineen kaupoilla näytettäisiin pyrittävän nostamaan rahoitusvälineen hintaa ennen tuohon välineeseen liittyvien johdannaisten tai vaihtovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskua. Rahoitusvälineen kaupoilla näytettäisiin pyrittävän ylläpitämään rahoitusvälineen hintaa ennen tuohon välineeseen liittyvien johdannaisten tai vaihtovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskua markkinatrendin ollessa laskeva. Rahoitusvälineen kaupoilla näyttäisi olevan tarkoituksena muuttaa olemassa olevan position arvostusta, ilman että ko. positio pienenee tai suurenee. Rahoitusvälineen kaupat, joiden tavoitteena vaikuttaisi olevan markkinahinnan asettaminen arvopaperille tilanteessa, jossa arvopaperin markkinahinta ei arvopaperin epälikviydestä johtuen muodostu normaalin kysynnän ja tarjonnan kautta (ellei tätä ole yksiselitteisesti asianomaisen markkinapaikan säännöissä hyväksytty).

12 12 (19) Muutetaan rahoitusvälineen osto- ja myyntikurssia (sprediä), kun spreadiä käytetään rahoitusvälineen kaupan tai muun liiketoimen hinnan määräytymisen perusteena. Asiakas antaa pörssin huutokauppavaiheen (esim. opening call tai closing call) yhteydessä huomattavan suuria toimeksiantoja ja peruuttaa ne juuri ennen tarjouskirjan sulkeutumista tasapainohinnan laskemiseksi, jos tämä voi vaikuttaa tasapainohinnan määräytymiseen. Rahoitusvälineen kaupoilla näytettäisiin pyrittävän nostamaan tai alentamaan kaupankäyntipäivältä tai muulta ajanjaksolta laskettavaa arvopaperikauppojen keskihintaa (weighted average price). Rahoitusvälineen kaupoilla tavoitteena näyttäisi olevan, että johdannaissopimuksen alla olevan rahoitusvälineen hinta on sopimuksen erääntymispäivänä alle johdannaisen lunastushinnan. Rahoitusvälineen kauppojen tavoitteena näyttäisi olevan muuttaa johdannaissopimuksen alla olevan rahoitusvälineen hintaa siten, että se ylittää sopimuksen lunastushinnan erääntymispäivänä. (13) Kohtaan (12) sisältyvä esimerkkiluettelo ei ole tyhjentävä. (14) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on myös antanut ohjeen toiminnan järjestämisestä automatisoidussa kaupankäyntiympäristössä. 3 Siinä esitetään suosituksia muun muassa epäilyttävien liiketoimien ja toimeksiantojen tunnistamista ja niiden ilmoittamista koskevista järjestelyistä. Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan 3/2012, että sijoituspalvelun tarjoajat noudattavat Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antamaa ohjetta. 4.4 Salassapitovelvollisuus (15) AML14 luvun 5 :n 2 momentin mukaan ilmoituksen tekoa ei saa paljastaa sille, johon epäily kohdistuu, eikä muulle henkilölle. OHJE (kohta 16) (16) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan AML 14 luvun 5 :n 2 momentissa tarkoitettu salassapitovelvollisuus koskee sijoituspalvelun tarjoajaa ja tämän palveluksessa olevaa luonnollista henkilöä. 4.5 Ilmoituksen sisältö (17) AML 14 luvun 5 :n 3 momentin mukaan ilmoituksen on sisällettävä tiedot ilmoituksen tekijästä, epäilyttävästä liiketoimesta ja siihen liittyvistä henkilöistä sekä ilmoituksen tekijällä olevat tiedot, joilla saattaa olla merkitystä epäilyn selvittämiseksi. (18) AML14 luvun 8 :n mukaan Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä AML14 luvun 5 :ssä tarkoitetun markkinoiden väärinkäyttöön liittyvän ilmoituksen sisällöstä ja tekotavasta. 3 Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ohje (ESMA/2011/456/22) toiminnan järjestämisestä automatisoidussa kaupankäyntiympäristössä.

13 13 (19) MÄÄRÄYS (kohdat 19-21) (19) Sijoituspalvelun tarjoajan on toimitettava Finanssivalvonnalle seuraavat tiedot: Liiketoimen kuvaus, mukaan luettuna toimeksiannon anto- ja toteutushetki, toimeksiannon tyyppi sekä muut toimeksiannon ja kaupan/liiketoimen ominaispiirteet ja lisäksi puhelinnauhoitukset, jos ne ilmoitusvelvollisen käsityksen mukaan sisältävät epäillyn liiketoimen kannalta olennaista informaatiota. Sijoituspalvelun tarjoajan organisaatioyksikkö, jossa markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä havainto on tehty. Syyt epäilyihin, että kyseinen liiketoimi saattaa olla markkinoiden väärinkäyttöä. Tunnistetiedot niistä henkilöistä, joiden puolesta liiketoimi on toteutettu, sekä muista kyseessä olevaan liiketoimeen liittyvistä henkilöistä. Asema, jossa sijoituspalvelun tarjoaja toimi liiketoimessa (esimerkiksi kaupankäynti omaan tai asiakkaan lukuun). Kaikki muut tiedot, jotka voivat olla merkittäviä arvioitaessa epäilyttävää liiketoimea. Ilmoituksentekijän yhteystiedot (nimi, asema, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) (20) Jos kaikki kohdassa (19) vaaditut tiedot eivät ilmoitusajankohtana ole saatavilla, ilmoituksen on sisällettävä vähintään syy, miksi sijoituspalvelun tarjoaja epäilee, että liiketoimessa saattaa olla kyse sisäpiirintiedon käytöstä tai markkinoiden vääristämisestä. Kaikki puuttumaan jääneet tiedot on pyydettäessä toimitettava Finanssivalvonnalle heti, kun ne ovat saatavilla. (21) Ilmoitus on tehtävä postitse, sähköpostitse, faksilla tai puhelimitse. Puhelimitse tehty ilmoitus on vahvistettava kirjallisesti. Yhteystiedot ilmoituksen tekemiselle ovat: Finanssivalvonta /Markkinat -toimisto Osoite: PL Helsinki Sähköposti: Fax: Puh tai OHJE (kohta 22) (22) Ilmoitus voidaan tehdä näiden määräysten ja ohjeiden liitteenä olevalla lomakkeella. 4.6 Sijoituspalvelun tarjoajan sisäiset ohjeet OHJE (kohdat 23-26) (23) AML14 luvun 5 :ssä tarkoitettu markkinoiden väärinkäyttöön liittyvien epäilyttävien liiketoimien ilmoittamista koskeva velvollisuus koskee myös sijoituspalvelun tarjoajan palveluksessa olevia luonnollisia henkilöitä (ks. luku 5). (24) Finanssivalvonta suosittaa, että sijoituspalvelun tarjoaja laatii sisäiset kirjalliset ohjeet sekä luo menettelytavat ilmoitusten tekemiselle. Ohjeiden tulisi sisältää säännökset mm. siitä, kenelle markkinoiden väärinkäyttöön liittyvistä epäilyttävistä liiketoimista raportoidaan sijoituspalvelun tarjoajan organisaatiossa.

14 14 (19) (25) Finanssivalvonta suosittaa, että sijoituspalvelun tarjoaja järjestää ohjeistuksen lisäksi henkilöstölleen koulutusta markkinoiden väärinkäyttöön liittyvien epäilyttävien liiketoimien tunnistamisessa ja ilmoitusvelvollisuuden täyttämisestä. (26) Finanssivalvonta suosittaa, että sijoituspalvelun tarjoaja kirjaa kaikki Finanssivalvonnalle ilmoitetut markkinoiden väärinkäyttöön liittyvät epäilyttävät liiketoimet sekä ne tapaukset, joissa sijoituspalvelun tarjoaja ei ole katsonut ilmoituskynnyksen ylittyneen. Tiedot havainnon ilmoittajasta tulisi myös dokumentoida (nimi, asema ja ajankohta, jolloin havainto on ilmoitettu sijoituspalvelun tarjoajalle).

15 15 (19) 5 Ilmoitusvelvollisen luonnollisen henkilön ilmoitus sijoituspalvelun tarjoajalle 5.1 Soveltamisala (1) Tätä lukua sovelletaan sijoituspalvelun tarjoajien palveluksessa oleviin henkilöihin. 5.1 Ilmoitusvelvollisuus (2) AML14 luvun 5 :n mukaan sijoituspalvelun tarjoajan palveluksessa olevan, jolla on syytä epäillä, että rahoitusvälinettä koskevaan liiketoimeen saattaa liittyä AML14 luvun tai RL 51 luvun vastaista sisäpiirintiedon käyttöä tai markkinoiden vääristämistä, on viipymättä ilmoitettava asiasta sijoituspalvelun tarjoajalle. OHJE (kohdat 3-5 ) (3) AML 14 luvun 5 :ssä säädetty luonnollista henkilöä koskeva ilmoitusvelvollisuus on henkilökohtainen ja sen laiminlyönnistä voi seurata AML15 luvun 2 :n nojalla Finanssivalvonnasta annetussa laissa tarkoitettu seuraamusmaksu. (4) Edellä mainitun AML:n säännöksen nojalla sijoituspalvelun tarjoajan palveluksessa oleva henkilö ilmoittaa havaitsemistaan epäilyttävistä liiketoimista sijoituspalvelun tarjoajalle. (5) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan AML:n 14 luvun 5 :ssä tarkoitetulla sijoituspalvelun tarjoajan palveluksessa olevalla henkilöllä tarkoitetaan esimerkiksi meklaria, salkunhoitajaa, välitystoiminnasta vastaavaa henkilöä, compliance -henkilöä, asiakastoimeksiantoja vastaanottavaa henkilöä tai muuta vastaavissa tehtävissä työskentelevää henkilöä. 4 Ilmoitusvelvollisuuteen sovelletaan soveltuvin osin, mitä edellä luvuissa 4.2 ja 4.3 todetaan. 5.2 Salassapitovelvollisuus (6) AML14 luvun 5 :n mukaan ilmoituksen tekoa ei saa paljastaa sille, johon epäily kohdistuu, eikä muulle henkilölle. 4 Vrt. myös HE 32/2012 s. 166.

16 16 (19) OHJE (kohdat 7-8 ) (7) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kohdassa (6) tarkoitettu salassapitovelvollisuus koskee sijoituspalvelun tarjoajaa ja tämän palveluksessa olevaa luonnollista henkilöä. (8) Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan kohdassa (5) tarkoitetulla muulla henkilöllä ei kuitenkaan tarkoiteta sitä sijoituspalvelun tarjoajan määrittelemää tahoa (compliance -henkilö tai vastaava), jolle markkinoiden väärinkäyttöön liittyvät epäilykset ilmoitetaan sijoituspalvelun tarjoajan organisaatiossa.

17 17 (19) 6 Raportointi Finanssivalvonnalle (1) Näissä määräyksissä ja ohjeissa on edellä seuraavissa kohdissa annettu määräyksiä tietojen toimittamisesta Finanssivalvonnalle: Luku 4.5 kohdat (19) - (21).

18 18 (19) 7 Kumotut määräykset ja ohjeet (1) Nämä määräykset ja ohjeet kumoavat voimaan tullessaan seuraavat Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet: Rahoitustarkastuksen standardi RA2.1 Epäilyttävien arvopaperikauppojen ja muiden liiketoimien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Rahoitustarkastuksen standardi 2.4 Asiakkaan tunteminen - rahanpesun, terrorismin rahoittamisen sekä markkinoiden väärinkäytön estäminen luku 6.

19 19 (19) 8 Liitteet (1) Näihin määräyksiin ja ohjeisiin liittyvät seuraavat liitteet: Ilmoituslomake (malli)

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Epäilyttävien liiketoimien ilmoittaminen Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi RA2.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA2.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA2.1 Epäilyttävien arvopaperikauppojen ja muiden liiketoimien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 1.1

Lisätiedot

Standardi RA2.1. Epäilyttävien arvopaperikauppojen ja muiden liiketoimien ilmoittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA2.1. Epäilyttävien arvopaperikauppojen ja muiden liiketoimien ilmoittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA2.1 Epäilyttävien arvopaperikauppojen ja muiden liiketoimien ilmoittaminen Finanssivalvonnalle Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2018

Määräykset ja ohjeet 2/2018 Määräykset ja ohjeet 2/2018 Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n Dnro FIVA 20/01.00/2017 Antopäivä 12.12.2017 Voimaantulopäivä 3.1.2018 FINANSSIVALVONTA puh. 09 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Asiakasvalitusten käsittely Dnro FIVA 15/01.00/2012 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 1.1.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2015

Määräykset ja ohjeet 9/2015 Määräykset ja ohjeet 9/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, muut Dnro FIVA 15/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2016

Määräykset ja ohjeet 7/2016 Määräykset ja ohjeet 7/2016 Ohjeet moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista Dnro FIVA 11/01.00/2016 Antopäivä 30.8.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2017

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2015

Määräykset ja ohjeet 8/2015 Määräykset ja ohjeet 8/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, Dnro FIVA 17/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus - Yhteenveto lausunnoista 1 (5) 14.6.2013 Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 Muutospäivä: 7.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2014

Määräykset ja ohjeet 5/2014 Määräykset ja ohjeet 5/2014 Raportointi varojen vakuussidonnaisuudesta Dnro FIVA 13/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset ja ohjeet 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 14.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2014

Määräykset ja ohjeet 9/2014 Määräykset ja ohjeet 9/2014 LEI-tunnuksen käyttöönotto Dnro FIVA 14/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2016

Määräykset ja ohjeet 5/2016 Määräykset ja ohjeet 5/2016 Tuotehallintamenettely Dnro FIVA 7/01.00/2016 Antopäivä 24.5.2016 Voimaantulopäivä 5.9.2016 Muutospäivä 30.8.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 luku 7:

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 + FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 12/2013

Määräykset ja ohjeet 12/2013 Määräykset ja ohjeet 12/2013 Kaupparaportointi Dnro FIVA 13/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2015

Määräykset ja ohjeet 1/2015 Määräykset ja ohjeet 1/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet I osa Dnro FIVA 2/01.00/2015 Antopäivä 16.3.2015 Voimaantulopäivä 1.4.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2016

Määräykset ja ohjeet X/2016 Määräykset ja ohjeet X/2016 Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiöt Dnro FIVA 16/01.00/2015 Antopäivä x.x.2016 Voimaantulopäivä x.x.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kaupparaportointi Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi www.finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 1 luvun :n 1 momentin 8 kohta, 13 ja 14 luku, 15 luvun :n 2 momentti ja 16 luvun 3,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 01.01.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2016

Määräykset ja ohjeet 1/2016 Määräykset ja ohjeet 1/2016 Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiöt Dnro FIVA 16/01.00/2015 Antopäivä 29.2.2016 Voimaantulopäivä 1.3.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 11/2013

Määräykset ja ohjeet 11/2013 Määräykset ja ohjeet 11/2013 Sijoitussuositusten laatiminen ja levittäminen Dnro FIVA 12/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä.

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä. OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia Pörssin sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12 säännöksiä.

Lisätiedot

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä.

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä. LISTAYHTIÖN OMAT OSAKKEET 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja Dnro FIVA 14/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 Muutospäivä: 1.6.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustar Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro FIVA 14/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat.

Ohjeen jakson määräykset hankintojen määristä ovat väljempiä kuin asetuksen turvasatamalle asettamat enimmäisrajat. 1(5) OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA JA LUOVUTUS 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia :n (Pörssi) sääntöjen luvun 2.4.1 ja sääntökohtien 2.3.5.9 2.3.5.12

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Sijoitussuositusten laatiminen ja levittäminen Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDILUONNOKSIIN

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDILUONNOKSIIN 1 (5) SAADUISTA LAUSUNNOISTA STANDARDILUONNOKSIIN - Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen sekä markkinoiden väärinkäytösten estäminen, standardi 2.4 - Epäilyttävien

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2012

Määräykset ja ohjeet 2/2012 Määräykset ja ohjeet 2/2012 Vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja Dnro FIVA 10/01.00/2011 Antopäivä 23.2.2012 Voimaantulopäivä 31.12.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR asetus (European Market Infrastucture Regulation) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:0 648/2012 OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä

Lisätiedot

Rahoitusoikeus Aalto-yliopisto

Rahoitusoikeus Aalto-yliopisto Rahoitusoikeus Aalto-yliopisto 13.3.2017 Annina Tanhuanpää Rahoitusmarkkinaosasto Lakien valmistelu Suomen perustuslain mukaan lainsäädäntövaltaa käyttää eduskunta. Lait valmistellaan siinä ministeriössä,

Lisätiedot

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.6 Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä.

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä. 1 (5) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. Tausta ja sääntelypohja 2. Määritelmät Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen lainsäädäntöä,

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. maaliskuuta 2017 (OR. en) 8356/16 COR 1 EF 97 ECOFIN 330 DELACT 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut:

Lisätiedot

Standardi RA5.1. Kaupparaportointi. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA5.1. Kaupparaportointi. Määräykset ja ohjeet Standardi RA5.1 Kaupparaportointi Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2011

Määräykset ja ohjeet 4/2011 Määräykset ja ohjeet 4/2011 Asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävän enimmäiskorvauksen laskentaan käytettävät Dnro FIVA 9/01.00/2011 Antopäivä 15.12.2011 Voimaantulopäivä 31.3.2012 FIASSIVALVOTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014

Määräykset ja ohjeet 1/2014 Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu Dnro FIVA 2/01.00/2014 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 31.3.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet xx/2015

Määräykset ja ohjeet xx/2015 Määräykset ja ohjeet xx/2015 Luototussuhteen laskenta Dnro FIVA 3/01.00/2015 Antopäivä 22.6.2015 Voimaantulopäivä 1.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Soveltaminen (luku 1)

Soveltaminen (luku 1) Palaute 1 (5) Palaute saaduista lausunnoista: Rahoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat - standardi 2.1 sekä rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinointi -standardi 2.2 Lausuntopyynnössä

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä lukien toistaiseksi 1 (6) Arvopaperipörsseille, julkisen kaupankäynnin järjestäjille, optioyhteisöille, arvopaperinvälittäjille, liikkeeseenlaskijoille, arvopaperikeskuksille sekä selvitysosapuolille Määräys

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro Antopäivä Voimaantulopäivä FINANSSIVALVONTA Lisätietoja

Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro Antopäivä Voimaantulopäivä  FINANSSIVALVONTA Lisätietoja Määräykset ja ohjeet Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro 4/01.00/2011 Antopäivä 15.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: KOMISSION ASETUS, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: KOMISSION ASETUS, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], FI 10830 rev. 3 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2003) Ehdotus: KOMISSION ASETUS, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Standardi RA4.20 Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkääminen 20/10/2016 ESMA/2016/1478 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Standardi 5.5. Nimi ja nro 2

Standardi 5.5. Nimi ja nro 2 Standardi 5.5 markkinatavat Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (25) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 7 4 Normiperusta 8 4.1 EY-lainsäädäntö 8 4.2

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. toukokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. toukokuuta 2016 (OR. en) 9541/16 EF 141 ECOFIN 516 DELACT 90 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 26. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2013

Määräykset ja ohjeet 6/2013 Määräykset ja ohjeet 6/2013 Arvopaperien tarjoaminen ja listalleotto Dnro FIVA 7/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 19/2013

Määräykset ja ohjeet 19/2013 Määräykset ja ohjeet 19/2013 Vastuuvelan ja eläkevastuun kate: Muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavat eläkesäätiöt ja eläkekassat sekä hautaus- ja eroavustuskassat Dnro 4/01.00/2013 Antopäivä

Lisätiedot

Osoite ja postinumero, kotipaikka

Osoite ja postinumero, kotipaikka Dnro 4/120/2005 Sivu 1 (5) PERUSILMOITUS MUUTOSILMOITUS (Täytetään vain kohdat 1, 2, 6 sekä muuttuvat kohdat) Rahoitustarkastuksen sisäpiiristandardista 5.3 löytyvät taustaohjeet * -merkittyihin kohtiin.

Lisätiedot

Kaupparaportointi-infotilaisuus

Kaupparaportointi-infotilaisuus Kaupparaportointi-infotilaisuus 31.01.2013 Kaupparaportointi-infotilaisuus 31.1.2013 Ohjelma klo 9.00 n. 10.30 Kaupparaportoinnin muutokset markkinavalvoja Jyrki Kiviniemi EMIR ja johdannaissopimusten

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 2/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Ilmoituksen laatiminen ja toimittaminen Rahoitustarkastukselle_

Lisätiedot

MAR voimaan 3.7. Mistä on kysymys? Työeläkevakuuttajien hallinnon ajankohtaisseminaari

MAR voimaan 3.7. Mistä on kysymys? Työeläkevakuuttajien hallinnon ajankohtaisseminaari MAR voimaan 3.7. Mistä on kysymys? Työeläkevakuuttajien hallinnon ajankohtaisseminaari 23.8.2016 Sisältö Yleistä markkinoiden väärinkäyttöasetuksesta (MAR) Sisäpiiritiedon väärinkäyttö ja ilmaisukielto

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 4 :n 2 momentin 7 kohta ja 32 b :n 5 momentin 4 kohta, sellaisina

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS

Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS Luottolaitosten riskitiedonkeruu Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.2.2014 Voimaantulopäivä 31.3.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN

DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN Directors Institute of Finland Hallitusammattilaiset ry 7.6.2016 DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN OSIO UUDISTUU Sääntelyuudistusten myötä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Dnro FIVA 8/01.00/2015 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10785/16 EF 215 ECOFIN 673 DELACT 136 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 29. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä Muutokset alleviivattu 1 (5) Rahastoyhtiöille Määräys sisäpiirirekistereistä Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 :n 1 momentin nojalla määräyksen SRL 100 :ssä tarkoitetusta sisäpiirin

Lisätiedot

Julkinen. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla)

Julkinen. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla) 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla) MAR-asetukseen liittyvät tulkinnat ja kannanotot MAR on asetuksena suoraan sovellettavaa

Lisätiedot

Standardi RA5.1. Kaupparaportointi. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA5.1. Kaupparaportointi. Määräykset ja ohjeet Standardi RA5.1 Kaupparaportointi Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

1 Soveltamisala. Kenelle?

1 Soveltamisala. Kenelle? Ohjeet kauppojen hintavaihtelurajojen kalibroinnista ja kaupankäynnin pysäyttävien seikkojen julkistamisesta rahoitusmarkkinadirektiivin II mukaisesti 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 FI Sisällysluettelo

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA3.1. Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014) B 18 SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014) Suomen Asianajajaliiton hallitus on 16.6.2014 antanut sisäpiirintiedon hallinnasta asianajotoimistoissa seuraavan suosituksen:

Lisätiedot

7474/16 ADD 1 sj/ma/hmu 1 DGG 1B

7474/16 ADD 1 sj/ma/hmu 1 DGG 1B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0033 (COD) 7474/16 ADD 1 EF 67 ECON 260 CODEC 359 ILMOITUS: I-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista 1 (9) Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

Standardi RA6.1. Maksulaitosten ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavien henkilöiden toiminta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA6.1. Maksulaitosten ja maksupalvelua ilman toimilupaa tarjoavien henkilöiden toiminta. Määräykset ja ohjeet Standardi RA6.1 Maksulaitosten ja maksupalvelua ilman toimilupaa Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

K a u p p a r a p o r t o i n n i n r a p o r t o i n t i e s i m e r k i t

K a u p p a r a p o r t o i n n i n r a p o r t o i n t i e s i m e r k i t 1 (31) K a u p p a r a p o r t o i n n i n r a p o r t o i n t i e s i m e r k i t V e r s i o 1. 0 2 (31) Dokumentin muutoshistoria Versio Muutos Päiväys Versio 1.0 Liittyy TREM 3.0 versioon Lausunnolle

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Vero 2010 -tapahtuma 10. 11.3.2010 Päivi Turunen Esityksen sisältö Mikä Finanssivalvonta on ja mitä se tekee? Mikä on Finanssivalvonnan rooli pitkäaikaissäästämisessä?

Lisätiedot