Louhelan asukaskysely Vantaan asuinaluiden laatu tutkimushanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Louhelan asukaskysely 2010. Vantaan asuinaluiden laatu tutkimushanke"

Transkriptio

1 Vantaan asuinaluiden laatu tutkimushanke

2 Julkaisija Sähköposti: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi Ulkoasu, taitto Ritva-Leena Kujala Kansikuva Kuntatekniikan keskus/vihealueyksikkö Paino Vantaan kaupugin paino 3/2012 2

3 Sisällys Esipuhe 5 1 LOUHELA Vantaan vanhimpia kerrostaloalueita 6 2 Kyselyyn vastanneet ja tutkimusaineiston edustavuus 8 3 Kyselyyn vastanneiden taustatiedot kyselylomakkeessa ilmoitettujen tietojen mukaan 9 4 Louhelaan muuttosyyt, asumisaika Louhelassa ja tulevaisuus 10 5 Louhelan palvelut ja niiden käyttö 11 6 Kyselyn tulokset Louhela koetaan viihtyisäksi Viheralueet Louhelan vahvuutena Taloyhtiöiden viihtyisät pihat Viihtyisyyttä vähentävät asiat Roskaaminen, koirien jätökset ja liikennekäyttäytyminen Nuorisojoukot ja päihtyneet Huolena tulevaisuuden pysäköintijärjestelyt Lento- ja tieliikenteen melu Kunnostusta kaipaavat paikat Louhelan juna-asema - Asemarakennus on siivoton ja hissi haisee aina Louhelan ostoskeskus - Ostari on ruma ja rämä Talot kaipaavat kunnostusta Mätäojanlaakso - Mätäoja on nimensä ansainnut Teiden ja katujen kuntoon ollaan pääosin tyytyväisiä Täydennysrakentaminen ja kaavoitus Louhelan ostoskeskus 24 Yhteenveto 25 Lähteet 26 Liite 27 3

4 4

5 Esipuhe Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vantaan arkkitehtuuristrategian vuoden 2006 alussa. Siinä korostetaan tietoa ympäristöstä ja muutosten vaikutuksista perustana kaupungin hyvän ympäristön suunnittelulle ja rakentamiselle. Yhtenä käytännön toimenpiteenä on asukaspalautteen kerääminen ja analysointi. Strategian toteuttamiseksi kaupunkisuunnittelussa päätettiin vuosittain tehdä selvitys jostakin asuinalueesta. Ensimmäiseksi kohteeksi valittiin Varistoon 30 vuotta sitten kerralla rakennettu pientalovaltainen asuinalue, jossa tuolloin pidettiin asuntomessut. Variston valinta perustui siihen, että se on kaupunkikuvaltaan suhteellisen valmis asuinalue, koska sen asunnoista yli 90 prosenttia on valmistunut ennen 1990-lukua. Seuraavaksi kohteeksi valittiin Päiväkummun kaupunginosa. Toisaalta siellä on selkeästi vanha, alkuaan luvulta lähtien rakentunut jatkuvasti täydentyvä ja uusiutuva osa ja toisaalta eteläosaan on 1980-luvun loppuvuosista lähtien kaavoitettu ja rakennettu kokonaan uusi pientalovaltainen alue. Vuonna 2010 kysely toteutettiin kahdella vanhalla kerrostaloalueella, Louhelassa ja Rajatorpassa. Tässä julkaisussa käsitellään Louhelan asukaskyselyn tuloksia, Rajatorpasta on oma raporttinsa. Lisäksi molempien asuinalueiden tuloksia käsitellään asiantuntijaseminaarissa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään mm. alueiden viihtyisyyden parantamisessa sekä kehittämisessä. Arkkitehtuuristrategia korostaa myös monipuolista yhteistyötä kaupungin kehittämisessä. Asukkaille lähetettyä kyselyä oli ideoimassa laaja joukko työntekijöitä kaupungin eri toimialoilta. Lopullinen asukaskyselylomake muotoiltiin tietopalveluyksikön johdolla työryhmässä, johon kuuluivat kaupunkisuunnittelusta Ville Purma, Ritva Valo-Wossilus ja Jukka Kullberg, rakennusvalvonnasta Kaisa Ikävalko sekä tietopalveluyksiköstä Hanna Ahlgren-Leinvuo, Elina Parviainen ja Hannu Kyttälä. Asukaskyselyn otannasta ja aineiston edustavuudesta vastasi Juhani Riihelä. Kyselyn tulokset analysoi ja kokosi raportiksi Hanna Ahlgren-Leinvuo ja tietojen tallennuksesta vastasi Jaana Calenius. Tietojen tallennuksessa avusti myös tietopalvelun työharjoittelija Najma Qasim. Vantaalla Jukka Kullberg kaupunkisuunnittelujohtaja 5

6 1 LOUHELA Vantaan vanhimpia kerrostaloalueita Louhelan kerrostaloalue sijaitsee Länsi-Vantaalla Myyrmäen kaupunginosassa. Louhela on yksi Vantaan vanhimmista kerrostalolähiöistä. Alueen rakentaminen käynnistyi vuoden 1965 syksyllä. Ensimmäiset asukkaat muuttivat alueelle kesäkuussa 1966 ja viimeisetkin talot olivat valmiita vuonna Alueelle ei ole tämän jälkeen rakennettu uusia asuinrakennuksia. Louhelan muodostavat Louhelantien itäpuolella sijaitsevat asunto-osakeyhtiöt Kaarenhaltia, Kaarenkeiju, Kaarenmäki ja Kaarenpeikko. Louhelassa ei ole lainkaan kaupungin, säätiöiden tai yhdistysten vuokrataloja, vaan ainoastaan yksityisessä omistuksessa olevia vuokra-asuntoja. Louhelaan muutettiin 1960-luvulla pääkaupunkiseudun lisäksi eri puolilta Suomea Lappia myöten. Muuttajista suuri osa oli lapsiperheitä, kuten eräs alueella lapsuudessaan asunut muisteleekin:...muutaman vuoden ikähaarukalla Louhelassa oli satoja lapsia. Pelkästään omassa rapussa asui useita samanikäisiä leikkikavereita. Koskaan ei tarvinnut etsiä seuraa leikkeihin tai peleihin (Sorjanen, 2008, 91). (Hako 2008.) Tänä päivänä Louhelan alueella asuu reilut asukasta 1. Louhelan väestö on ikärakenteeltaan hieman vanhempaa kuin koko Vantaan väestö keskimäärin. Alle 16-vuotiaiden osuus on viimeisten parinkymmenen vuoden aikana laskenut neljällä prosenttiyksiköllä (vrt. koko Vantaa kaksi prosenttiyksikköä) ja yli 64-vuotiaiden osuus on kasvanut peräti 11 prosenttiyksiköllä (vrt. koko Vantaa kuusi prosenttiyksikköä). Louhelan väestö ikääntyy ja eläkeikäisten osuus väestöstä on kasvanut nopeammin kuin Vantaalla keskimäärin. Kuva 1: Kartta Louhelan alueesta. Jokiuoman puisto 1 Ådalsparke 1 Ostoskeskus metriä 200 6

7 Rakennusten lkm Kuvio 1: Louhelan asuinrakennusten lukumäärä valmistumisvuoden mukaan Valmistumisvuosi Taulukko 1: Louhelan, Myyrmäen ja koko Vantaan väestön ikärakenne vuodenvaihteessa 2009/2010. Louhela Myyrmäki Koko Vantaa Lkm % Lkm % Lkm % 0-6 -vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotta täyttäneet Yht Kuvio 2: Alle 16-vuotiaiden ja yli 64-vuotiaiden osuuden (%) kehitys Louhelassa vuotiaat Yli 64-vuotiaat 1 Louhela kuuluu virallisissa tilastoissa Myyrmäen kaupunginosaan. Tässä esitettyjen vain Louhelaa koskevien väestötietojen pohjana on rakennustasoinen väestö -tiedosto. Rakennustasoisen väestötiedoston avulla on mahdollista tarkastella kaupunginosan sisällä olevien alueiden väestömäärää erikseen. Rakennustasoinen väestötiedosto on saatavilla vasta vuodesta 1989 alkaen. 7

8 2 Kyselyyn vastanneet ja tutkimusaineiston edustavuus Asukaskysely lähetettiin toukokuussa 2010 kaikkiaan 486:lle louhelalaiselle 2. Kesäkuun alkuun mennessä kyselyyn oli vastannut 219 louhelalaista ja vastausprosentti oli 45. Vastausprosentin nostamiseksi kysely päätettiin lähettää uudelleen niille, jotka eivät siihen vielä olleet vastanneet. Tällä toisella kierroksella vastauksia saatiin 87 kappaletta. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 306 louhelalaista ja lopullinen vastausprosentti oli 63. Vastaajat poikkesivat alkuperäisestä tavoiteperusjoukosta (ts. Louhelassa asuvista henkilöistä) hieman sukupuolen ja iän mukaan. Naiset vastasi- vat kyselyyn miehiä aktiivisemmin ja vanhemmat vastaajat nuorempia aktiivisemmin. Tutkimusaineiston vinoumaa on tulosten raportoinnissa korjattu iän suhteen painokertoimen avulla, sillä iällä oli vaikutusta vastaajan mielipiteisiin. Sukupuolen aiheuttamaan vinoumaa ei sen sijaan ole korjattu kahdesta syystä. Ensinnäkin sukupuoli ei iän tavoin vaikuttanut vastaajan mielipiteisiin ja toiseksi sekä iän että sukupuolen aiheuttaman vinouman korjaaminen olisi pirstonut näin pienen tutkimusaineiston liian pieniin ryhmiin. Taulukko 2: Tavoiteperusjoukon ja vastaajien vertailu sukupuolen, iän, kielen ja asuntokunnan koon mukaan 3. Kaikki tavoiteperusjoukon asunnot olivat hallintamuodoltaan omistusasuntoja. Tavoiteperusjoukko Vastaajat Lkm % Lkm % P-arvo Sukupuoli Mies , ,5 0,0347 Nainen , ,5 Yht , ,0 Ikä , ,9 0, , , , , , ,6 Yht , ,0 Kieli Suomi , ,1 0,5129 Ruotsi 27 2,8 9 2,9 Muu 43 4,4 9 2,9 Yht , ,0 Asuntokunnan koko , ,0 0, , , , , , ,1 Yht , ,0 2 Otosmenetelmänä oli tasavälinen otanta, jossa otoskehikko oli järjestetty ensin huoneistojärjestykseen ja tämän jälkeen jokaisessa huoneistossa asuvat henkilöt edelleen satunnaiseen järjestykseen. Otoskehikosta poimittiin joka toinen henkilö. Menetelmästä johtuen 17 asuntoon lähti kaksi kyselylomaketta. Vastaajien joukossa oli 6 huoneistoa, joista tuli kaksi vastausta. 3 Vertailussa käytetyt taustatiedot ovat peräisin väestörekisteristä (eivät siis vastaajan lomakkeessa ilmoittamia tietoja). 8

9 3 Kyselyyn vastanneiden taustatiedot kyselylomakkeessa ilmoitettujen tietojen mukaan Louhelalaiset jakautuvat koulutustaustan mukaan melko tasaisesti. Vaikka painopiste onkin korkeintaan keskiasteen suorittaneissa, on ylemmän korkeakoulututkinnonkin suorittaneitakin lähes 15 prosenttia asukkaista. Vastaajista lähes puolet ilmoitti olevansa palkkatyössä. Eläkeläisiä oli hieman alle 40 prosenttia. Työttömiä, opiskelijoita ja kotona lasten kanssa olevia oli vain vähän. Lähes 75 prosenttia vastaajista asui joko yksin tai kahdestaan puolison kanssa. Vain noin neljännes vastauksista tuli lapsiperheistä. Louhelassa ei ole kaupungin tai yleishyödyllisten asuntoyhteisöjen omistamia vuokra-asuntoja eikä asumisoikeusasuntoja. Yksityisen omistamassa asunnossa vuokralla asui kuitenkin reilu kymmenesosa vastaajista. Taulukko 3: Vastaajat kyselylomakkeessa ilmoitettujen taustatietojen mukaan. Vastaajat Lkm % Vastaajat Lkm % Koulutus Kansa- tai peruskoulu 56 18,5 Keskiaste 67 22,2 Alin korkea-aste 49 16,2 Alempi korkeakouluaste 58 19,2 Ylempi korkeakouluaste 44 14,6 Muu 28 9, ,0 Työmarkkina-asema Palkansaaja ,1 Yrittäjä 11 3,6 Työtön 7 2,3 Opiskelija 13 4,2 Kotona lasten kanssa 13 4,2 Eläkeläinen ,9 Muu 2 0, ,0 Perhetyyppi Yksin asuva ,4 Pariskunta ,1 Yhden huoltajan lapsiperhe 11 3,6 Kahden huoltajan lapsiperhe 58 19,2 Muu 5 1, ,0 Lapsiperheet* Perheitä, joissa 0-6-vuotiaita 44 14,4 Perheitä, joissa 7-15-vuotiaita 35 11,4 Asumismuoto Omistusasunto ,2 Vuokra-asunto 37 12,2 Muu 2 0, ,0 * Lapsiperheiden prosenttiosuus laskettu vastaajien lukumäärästä (n=306) 9

10 4 Louhelaan muuttosyyt, asumisaika Louhelassa ja tulevaisuus Vastaajat olivat asuneet Louhelassa keskimäärin reilut 18 vuotta. Reilu neljännes vastaajista oli kuitenkin asunut Louhelassa korkeintaan viisi vuotta. Louhelassa yli 40 vuotta eli aivan alueen rakentamisesta lähtien asuneita oli 13 prosenttia vastaajista. Yli puolet vastanneista ilmoitti muuttaneensa Louhelaan sopivan asunnon vuoksi. Myös alueen sijainti (18 %) ja hyvät kulkuyhteydet (9 %) nousivat esiin muuttosyinä. Yli 60 prosenttia vastaajista arveli asuvansa Louhelassa vielä viiden vuoden kuluttua. 16 prosenttia vastaajista piti todennäköisenä, että muuttaa alueelta pois. Perustelut alueelta pois muuttamiseen liittyivät useimmiten elämäntilanteeseen, kuten muuttoon pois vanhempien luota, ikääntymiseen tai isomman asunnon tarpeeseen. Ilmakuva vuodelta

11 5 Louhelan palvelut ja niiden käyttö Louhelassa sijaitsi kyselyn toteuttamisen aikoihin nyt jo purettu 1960-luvulla rakennettu ostoskeskus, jossa sijaitsi Siwa-ruokakauppa, pub, ravintola sekä erikoisliikkeitä (esim. kampaamopalveluita). Lähes 70 prosenttia louhelalaisista oli sitä mieltä, että ostoskeskus oli tärkeä osa Louhelaa. Erityisesti ruokakauppa oli asukkaille tärkeä: 78 prosenttia vastaajista asioi ainakin kerran viikossa ostoskeskuksen ruokakaupassa. Vastaajien joukossa oli vain kaksi henkilöä, jotka eivät olleet koskaan asioineet ostoskeskuksen ruokakaupassa. Myös ostoskeskuksessa olevan ravintolan kesäterassi oli muutamalle vastaajalle yksi mielipaikoista, mutta kovin yleistä an- niskelu- tai ruokaravintolassa asiointi ei vastaajien keskuudessa ollut. Ostoskeskuksen muita palveluita käytettiin vähemmän. Louhelaiset käyttivät paljon myös Myyrmäen palveluita (mm. kauppakeskuksen marketteja sekä erikoisliikkeitä). Myös apteekki- ja postipalvelut haettiin Myyrmäestä. Yli 40 prosenttia louhelalaisista käytti M-junaa vähintään kerran viikossa. Louhelan ostoskeskukseen asukkaat kulkivat kävellen (98 prosenttia vastaajista). Myyrmäkeen sen sijaan matkattiin omalla autolla (42 prosenttia vastaajista), kävellen (31 %), pyörällä (13 %) tai julkisilla (12 %). Kuvio 3: Louhelan ja Myyrmäen alueen palveluiden käyttö. 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Louhelan ostoskeskus: ruokakauppa Myyrmäen palvelut M-juna Lähiliikenteen bussi Louhelan ostoskeskus: anniskeluravintola Louhelan ostoskeskus: erikoisliike Louhelan ostoskeskus: ruokaravintola Lähes päivittäin Vähintään kerran viikossa Pari kertaa kuukaudessa Harvemmin En koskaan 11

12 6 Kyselyn tulokset Louhelalaisia pyydettiin kyselylomakkeessa arvioimaan erilaisia asuinalueen viihtyisyyttä ja alueella viihtymistä koskevia väitteitä ja asioita. Lisäksi vastaajia pyydettiin kertomaan asuinalueensa parhaimmat ja huonoimmat puolet sekä merkitsemään kartalle mielipaikkansa, kunnostusta vaativat paikat sekä paikat, jotka he kokevat pelottaviksi tai vaarallisiksi. Lomakkeessa pyydettiin myös arvioimaan tiettyjen paikkojen kuntoa. Louhelaa pidettiin viihtyisänä asuinalueena ja aluksi käydään läpi asioita, mikä tekivät Louhelasta vastausten perusteella viihtyisän. Tämän jälkeen tarkastellaan asioita, mitkä puolestaan vähensivät Louhelan viihtyisyyttä. Kolmantena kohtana ovat paikat, jotka olivat vastaajien mielestä huonokuntoisia ja vaativat kunnostamista. Lopuksi käsitellään vastaajien mielipiteitä ja käsityksiä Louhelan kaavoituksesta ja täydennysrakentamisesta. Louhelan asukaskyselyn kyselylomake löytyy liitteestä Louhela koetaan viihtyisäksi 90 prosenttia vastaajista piti Louhelaa viihtyisänä. Täysin samaa mieltä siitä, että Louhela on viihtyisä, oli 43 prosenttia vastanneista ja melko samaa mieltä 47 prosenttia. Iän vaikutus näkyi siinä, että yli 60-vuotiaista peräti 57 prosenttia oli täysin samaa mieltä viihtyisyyttä koskevan väitteen kanssa kun taas alle 25-vuotiaista vain 19 prosenttia. Toisin sanoen vaikka suuri enemmistö vastaajista piti Louhelaa viihtyisänä suhtautuivat nuoremmat vastaajat asiaan vanhempia kriittisemmin. Tilanne oli samanlainen alueen yleisilmettä koskevan väittämän kanssa. Valtaosa eli 67 prosenttia ei ollut samaa mieltä Louhelan yleisilmettä koskevan kielteisen väittämän kanssa ( Yleisilme ei ole miellyttävä ). Yli 60-vuotiaista 37 prosenttia oli asiasta täysin eri mieltä kun taas alle 25-vuotiaista täysin eri mieltä olevia oli vain 13 prosenttia Viheralueet Louhelan vahvuutena Asuinalueiden viihtyisyyttä tarkastelevissa tutkimuksissa huomataan usein, että ihmiset paitsi arvostavat alueen rauhallisuutta ja luonnonläheisyyttä, myös kokevat oman asuinalueensa rauhalliseksi ja luonnonläheiseksi. Muun muassa Vantaan eräillä muilla asuinalueilla toteutetuissa asukaskyselyissä (ks. esim. Ahlgren-Leinvuo & Parviainen 2006; Ahlgren-Leinvuo & Henriksson 2007; Henriksson 2009) enemmistö vastaajista piti asuinaluettaan luonnonläheisenä ja rauhallisena. Asukkaat arvostavat myös sitä, että lähistöllä on ulkoiluun ja virkistäytymiseen sopivia viheralueita. Näin myös Louhelassa. Louhela rajautuu pohjoisessa Jokiuoman puistoon ja itäpuolella Mätäojanlaaksoon. Louhelantien ja junaradan länsipuolella sijaitsee puolestaan Viherpuisto. Myös Vaskivuoren metsät ja kalliot ovat lyhyen kävelymatkan päässä. Louhelan sijainti viheralueiden kainalossa onkin selkeästi yksi asuinalueen vahvuuksista. Viheralueet koettiin tärkeiksi. Kaikki asukaskyselyyn vastanneet olivat ainakin osittain sitä mieltä, että Louhelan viheralueet ovat heille tärkeitä ja kolme neljästä vastaajasta oli täysin sitä mieltä, että viheralueet ovat tärkeitä. Valtaosa vastaajista, eläkkeellä olevat hieman muita enemmän, piti aluetta myös luonnonläheisenä. Myös ulkoilumahdollisuuksia pidettiin hyvinä: vain harva vastaaja piti Louhelan ulkoilumahdollisuuksia huonoina. Lähiviheralueita myös käytettiin aktiivisesti. Jokiuomanpuistossa aikaa vietti lähes 80 prosenttia kyselyyn vastanneista vähintään kerran viikossa - kaksi viidestä vastaajasta lähes päivittäin. Jokiuomanpuisto on merkittävä ulkoilualue myös talvisin, jolloin yli puolet vastaajista käytti sitä vähintään kerran viikossa. Aktiivisimpia puiston käyttäjiä olivat lapsiperheet. 12

13 Kuvio 4: Mielipiteet asuinaluetta koskevista väittämistä: viheralueiden tärkeys, luonnonläheisyys, viihtyisyys, ulkoilumahdollisuuden ja yleisilme. 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Louhelan viheralueet ovat minulle tärkeitä Luonnonläheinen Louhela on viihtyisä Täysin samaa mieltä Osin samaa, osin eri mieltä Täysin eri mieltä Melko samaa mieltä Melko eri mieltä Ulkoilumahdollisuudet ovat huonot Yleisilme ei ole miellyttävä Kuvio 5: Jokiuomanpuiston ja Mätäojanlaakson käyttö kesällä ja talvella. 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Jokiuomanpuisto kesällä Jokiuomanpuisto talvella Lähes päivittäin Vähintään kerran viikossa Pari kertaa kuukaudessa Mätäojan laakso kesällä Harvemmin kuin pari kertaa kuukaudessa En koskaan Mätäojan laakso talvella 13

14 Viheralueet ja puistot nousivat esiin myös asuinalueen parhaina puolina. Kolme viidestä vastaajasta mainitsi Louhelan parhaaksi puoleksi nimenomaan luonnonläheisyyden tai viheralueet. Viheralueita ja luontoa arvostettiin niin ulkoilu- ja virkistysalueina, luontokohteena kuin maisemallisena elementtinä: Vihreä kaupunginosa, jossa luonto lähellä,...kauniita viheralueita ja pääsy Vantaan joelle ja keskuspuistoon viheralueita pitkin, Luonnonläheisyys, suuret ja viihtyisät puisto- ja piha-alueet..., Alueen rajautuminen Jokiuomanpuistoon ja Mätäojanlaaksoon...,...kuulee linnunlaulua ja näkee ikkunasta monenlaisia puita..., Luonto lähellä, hyvät ulkoiluja virkistysmahdollisuudet...,...puistoalue on todella kiva... Edelleen myös asukkaiden mielipaikat löytyivät useimmiten juuri viheralueilta. Karttaan 1 on koottu louhelalaisten kyselylomakkeen karttaan merkitsemät mielipaikat. Valtaosa merkinnöistä osuu Jokiuomanpuistoon, taloyhtiöiden piha-alueille ja Mätäojanlaaksoon sekä Louhelan nyt jo purettuun ostoskeskukseen, jonka jo aiemmin todettiinkin olleen vastaajien mielestä tärkeä osa Louhelaa. Reilun parin sadan louhelalaisen mielipaikka löytyi Jokiuomanpuiston alueelta. Usein kyseessä ei ollut mikään tietty kohta puistossa vaan koko puiston alue. Puisto mainittiin erityisesti ulkoiluja oleskelualueena, jossa viihdyttiin niin auringonoton, lasten, koiran, liikunnan, luonnon tarkkailun Kartta 1: Louhelalaisten mielipaikat lähiympäristössä metriä 14

15 kuin piknikin parissa. Yksittäisistä paikoista useimmin mainittiin matonpesupaikka, minigolf, sorsalammikko, lasten leikkipaikka puiston laidalla ja koirapuisto. Nurmialue sai useilta vastaajilta kiitosta. Parikymmentä vastaajaa piti erityisesti Eräkujan päässä olevasta pienestä viheralueesta, Louhipuistosta, joka oli monen mielestä loistava piknikpaikka aivan kodin vieressä. Lasten leikkipaikka on mukavasti sijoitettu mäen laelle josta avarat näkymät puistoon Kävely, pyöräily, hiihto mahdollista lähellä kotia Puisto on kiva ulkoilupaikka ja kesällä aivan ehdoton kerrostalossa asuvalle hellepäivinä Ulkoilen koiran kanssa Luonnonsuojelualue, kaunista ja rauhallista, paljon lintuja ja kasveja... Mielipaikkoja merkittiin myös Mätäojanlaaksoon. Lähes 50 louhelalaista piti aluetta mielipaikkanaan. Mätäojanlaaksosta pidettiin Jokiuomanpuiston tapaan hyvänä ulkoilualueena. Moni mainitsi peltomaiseman ja luonnonläheisyyden. Upea alue, jossa luonnon monimuotoisuus joka vuodenaika, mahtava linnusto ja kasvisto Mätäojanlaakso on ainutlaatuinen ulkoilumaasto. Aukea kesantopelto tuo mukavaa tilaa ympäristöön Mätäojan sillalta on kiva katsella sorsia Tykkään olla rakentamattomassa metsässä Taloyhtiöiden viihtyisät pihat Yli puolet louhelalaisista oli sitä mieltä, ettei alueella ole huonokuntoisia piha-alueita. Piha-alueeseen tyytyväisiä oli lähes 90 prosenttia vastaajista ja noin 80 vastaajaa ilmoittikin mielipaikakseen oman pihan, kodin tai parvekkeen. Monelle oma piha oli mielipaikka, koska koettiin, että siellä oli lasten hyvä ja turvallista leikkiä. Vastauksissa myös kiiteltiin oman taloyhtiön piha-aluetta siistiksi, hyvin hoidetuksi ja kauniiksi. Osalle vastaajista mielipaikka oli nimenomaan oma koti. Myös ikkunanäkymät mainittiin vastauksissa. Oman taloyhtiön suuri ja viihtyisä piha jossa lapset mahtuvat leikkimään ja pelaamaan, suuri grillikatos Oma piha, melko hyvin hoidettu, talvi-iltoina romanttinen, kun kuusessa palavat kynttilät Oman taloyhtiön piha, siellä kokoontuvat asukkaat vauvasta vaariin Kotini sijaitsee tässä Oma koti ja parveke on oivallinen oleskelutila 15

16 6.2 Viihtyisyyttä vähentävät asiat Roskaaminen, koirien jätökset ja liikennekäyttäytyminen Asukkaiden viihtyvyyteen omalla asuinalueellaan vaikuttavat monet asiat. Kyselylomakkeessa listattiin joitakin asioita, joiden voidaan olettaa vähentävän asukkaiden viihtyvyyttä. Näistä esitetyistä asioista louhelalaisia häiritsivät eniten roskaaminen, koirien jätökset sekä liikennekäyttäytyminen (ylinopeus, väärin pysäköinti ja ajaminen kevyen liikenteen väylillä - erikseen vastaajat mainitsivat mopoilijat). Ikä vaikutti mielipiteisiin. Roskaaminen, koirien jätökset ja liikennekäyttäytyminen häiritsivät erityisesti iäkkäämpiä vastaajia. Kun alle 25-vuotiaista vastaajista joka neljäs oli sitä mieltä, ettei Louhelassa esiinny roskaamista lainkaan, oli 60 vuotta täyttäneistä samaa mieltä vain kolme prosenttia. Yli 60-vuotiaista peräti 84 prosenttia koki asian häiritsevän heitä, alle 25-vuotiaista noin puolet. Kuvio 6 Asumisviihtyvyyttä vähentävät asiat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Roskaaminen Koirien keräämättä jätetyt jätökset Ylinopeutta ajavat autot Väärin pysäköidyt autot Lentoliikenteen melu Häiritsee Ei häiritse Ei esiinny Autoliikenne kevyen liikenteen väylillä/piha-alueilla Kerrostalojen huonokuntoiset piha-alueet Huonokuntoiset kerrostalot Louhelantien liikenteestä aiheutuva melu Asuinalueen liikenteestä aiheutuva melu Hämeenlinnanväylän liikenteestä aiheutuva melu Junaliikenteestä aiheutuva melu 16

17 6.2.2 Nuorisojoukot ja päihtyneet Aseman ja ostoskeskuksen seudut koettiin pelottaviksi paikoiksi. Asema koettiin pelottavaksi erityisesti iltaisin ja pimeän aikaan, jolloin pelkoa aiheuttivat nuorisojoukot ja päihtyneet. Ostoskeskuksessa levottomuutta aiheuttivat vastaajien mielestä ravintolan asiakkaat. Myös Jokiuomanpuisto koettiin pelottavaksi paikaksi kesäiltaisin, jolloin siellä nähtiin isojakin nuorisojoukkoja maleksimassa ja juopottelemassa. Jokiuomanpuistossa järjestetään kesäisin myös tapahtumia, jotka vetävät puoleensa paljon nuorta väkeä. Länsi-Vantaan Rockmusiikki ry on vuodesta 1991 alkaen järjestänyt siellä ilmaisen Louhela Jam -ulkoilmafestivaalin. Tapahtuma järjestettiin myös kesäkuun 2010 alussa ( ) eli samoihin aikoihin kuin Louhelan asukaskysely toteutettiin. Tapahtumaa ei vastauksissa mainittu, mutta se on saattanut näyttäytyä ainakin joillekin vastaajille epämieluisana nuorison kokoontumisena. Kartta 2: Vaaralliset ja pelottavat paikat metriä 17

18 6.2.3 Huolena tulevaisuuden pysäköintijärjestelyt Vastaajia huolestutti autojen pysäköintijärjestelyt tulevaisuudessa. Kyselyyn vastanneista 70 prosenttia ilmoitti, että heillä on auto ja valtaosa pysäköi autonsa varatulle pysäköintipaikalle (parkkipaikalle tai autotalliin). Enemmistö autoilevista oli tyytyväinen pysäköintijärjestelyihin, vain 25 vastaajaa ilmoitti olevansa tyytymätön. Myöskin vieraspysäköinti sujui enemmistön mielestä ongelmitta, vain noin joka neljäs vastaaja oli sitä mieltä, että Louhelassa on vaikea löytää vieraspysäköintipaikkaa. Osa vastaajista kuitenkin koki, että parkkipaikkoja on Louhelassa liian vähän. Moni myös pelkäsi tilanteen huonontuvan tulevaisuudessa, kun ostoskeskuksen edessä oleva tori menetetään uuden ostoskeskuksen rakentamisen myötä. Jonkun verran kritisoitiin myös parkkipaikkojen ja sähkötolppien kuntoa ja parkkialueiden ulkonäköä Lento- ja tieliikenteen melu Louhela sijaitsee lähellä lentokenttää ja yli 90 prosenttia vastaajista koki alueella olevan lentomelua. Heistä kuitenkin vain alle puolet (44 prosenttia) koki, että lentomelu vähentää Louhelan asumisviihtyvyyttä ja ainoastaan 8 prosentin mielestä asialla olin paljon vaikutusta. Lentomelu häiritsee jonkin verran asukkaita, mutta suurta huomiota asia ei louhelalaisten vastauksissa saanut. Myöskään tie- ja junaliikenteestä aiheutuva melu ei valtaosaa vastaajista häirinnyt. 18

19 6.3 Kunnostusta kaipaavat paikat Vastaajia pyydettiin arvioimaan tyytyväisyyttään asuinrakennukseensa ja asuinympäristönsä nykytilaan. Kuten alla olevasta kuviosta voi havaita, junaasema ja Louhelan ostoskeskus herättivät eniten tyytymättömyyttä, mutta myös Mätäojan laakson nykytilaan oltiin tyytymättömämpiä kuin muihin esitettyihin asioihin. Taulukkoon 4 on koottu tyytymättömyyttä selittäviä asioita kyselyn vastauksista. Kuvio 7: Tyytyväisyys ja tyytymättömyys asuinrakennusta tai asuinaluetta koskeviin asioihin. 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Juna-asema Ostoskeskus Mätäojan laakso Lasten leikkipaikat (vain lapsiperheet) Piha-alueen kunto Metsiköt ja puistikot Oman rakennuksen julkisivu Katuvalaistus Jokiuoman puisto Kerrostalojen julkisivujen kunto Tyytymätön Tyytyväinen Taulukko 4: Yleisimmät tyytymättömyyden aiheet teemoittain. Paikka Yleisimmät tyytymättömyyden aiheet Juna-asema Ostoskeskus Mätäojan laakso Lasten leikkipaikat Piha-alueen kunto Metsiköt ja puistikot Oman rakennuksen julkisivu Katuvalaistus Jokiuoman puisto Kerrostalojen julkisivujen kunto Epäsiisti/sotkuinen/likainen(132 kpl); remontin tarpeessa (33 kpl); turvaton/levoton (20 kpl) Huonokuntoinen (50 kpl); liian vähän palveluita (31 kpl); ravintola-asiakkaat (28 kpl); sotkuinen/epäsiisti (20 kpl); ruma (16 kpl) Hoitamattomuus (45 kpl); epäsiisteys (30 kpl); vesialueet (20 kpl); Kunnostus (10 kpl); enemmän välineitä (6 kpl); Istutukset (19 kpl); piha-alueen päällyste (10 kpl); suunnittelu (5 kpl); Hoitamattomuus (22 kpl); epäsiisteys (15 kpl) Ulkonäkö (18 kpl); kunnostuksen tarve (12 kpl) Rikkoutuneet/rikotut lamput (6 kpl); Siivottomuus/roskaisuus (24 kpl) Kunnostuksen tarve (12 kpl); ulkonäkö (8 kpl); 19

20 6.3.1 Louhelan juna-asema - Asemarakennus on siivoton ja hissi haisee aina Yli 60 prosenttia kyselyyn vastanneista oli tyytymättömiä Louhelan juna-asemaan. Noin joka kolmas louhelalainen ilmoitti matkustavansa Louhelan aseman kautta kulkevalla M-junalla vähintään kerran viikossa ja juna-asemaan tyytymättömiä oli Kartta 3: Huonokuntoiset ja kunnostusta vaativat paikat metriä 20

21 luonnollisesti eniten juuri heidän joukossaan. Lähes päivittäin junalla matkustavista 70 prosenttia oli tyytymättömiä asemaan. Heistäkin, jotka eivät koskaan käyttäneet lähijunaa, 44 prosenttia oli tyytymättömiä Louhelan juna-asemaan. Vastaajat olivat yksimielisiä siitä, mikä asemassa on vialla. Sitä pidettiin sotkuisena ja/tai likaisena. Asema ja erityisesti sen hissi myös haisivat useiden vastaajien mielestä pahalle. Yhteinen toive ja vaatimus oli, että asemarakennus remontoitaisiin. Asemalle toivottiin lisää järjestyksen valvontaa ja aseman portaikkoihin kaivattiin lisävaloa: osa mainitsi erityisesti asemalaiturin eteläpäässä olevat portaat vaarallisiksi pimeällä. Asemarakennus on siivoton ja hissi haisee aina Järkyttävä kunto, täysremontti! Epäsiisti, huono, hissi usein rikki, juopot majailee Sottainen, ei samaa tasoa kuin Itä-Vantaan asemat Kaupunki antaa huonon kuvan aseman hoitamattomuudesta Siivoton ja turvaton (pelottava) Ostari syksyllä Louhelan ostoskeskus - Ostari on ruma ja rämä Reilu kymmenkunta vastaajaa oli merkinnyt mielipaikakseen Louhelan ostoskeskuksen. Vaikka ostoskeskus ja ruokakauppa olivat louhelalaisille tärkeitä, kyselyn tulosten perusteella Louhelan ostoskeskukseen oltiin kuitenkin pikemminkin tyytymättömiä: yli puolet vastaajista ilmoitti olevansa tyytymätön ostoskeskukseen ja tyytymättömimpiä olivat ne, jotka eivät asioineet ostoskeskuksessa Yleisin tyytymättömyyden aihe oli ostoskeskuksen kunto: ostoskeskus oli vastaajien mielestä remontin tarpeessa. Muutamat vastaajat iloitsivat siitä, että ostoskeskus aiotaan purkaa ja tilalle rakentaa uusi. Ostoskeskukseen kaivattiin myös lisää palveluita, vastauksista nousi esiin muun muassa pankkiautomaatin tarve. Ja kuten nykyisen ruokatavarakaupan käyttäjien määrästä voi arvatakin, ruokakauppaa Louhelaan toivotaan myös jatkossa. Ravintolapalveluita osa ei sen sijaan ostoskeskukseen kaivannut. Monissa vastauksissa ravintolat tai pikemminkin niiden juopottelevat asiakkaat koettiin ongelmaksi. Ostoskeskusta pidettiin myös epäsiistinä, sotkuisena ja rumana. Ruma ja huonokuntoinen, baari luo levottomuutta Huonokuntoinen, mutta tarpeellinen Enemmän palveluja esim. pankkiautomaatti Bar+Siwa=är inte ett köpcentrum Epäsiisti, ruma, roskainen 21

22 6.3.3 Talot kaipaavat kunnostusta Louhelan ikäisellä asuinalueella rakennukset ovat usein vähintäänkin julkisivuremontin tarpeessa. Tämä nousi esiin myös vastauksissa. Alueen kerrostalojen ulkonäköön ei oltu aivan yhtä tyytyväisiä kuin alueen viihtyisyyteen ja yleisilmeeseen. Vain joka neljäs vastaaja piti Louhelan kerrostaloja kauniina ja 37 prosenttia oli asiasta eri mieltä. Ikä vaikutti mielipiteeseen: yli 64-vuotiasta yli puolet piti Louhelan kerrostaloja kauniina. Huonokuntoiset kerrostalot ja niiden piha-alueet eivät myöskään Louhelan kohdalla nousseet viihtyvyyttä vähentäviksi tekijöiksi - yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, ettei Louhelassa ollut huonokuntoisia piha-alueita ja lähes 45 prosenttia oli sitä mieltä, ettei alueella ollut huonokuntoisia kerrostaloja. Ikä vaikutti myös mielipiteisiin kerrostalojen huonokuntoisuudesta ja sen vaikutuksesta viihtyvyyteen. Kun yli 60-vuotiaista 56 prosenttia oli sitä mieltä, ettei Louhelassa ole huonokuntoisia kerrostaloja, alle 25-vuotiaista tätä mieltä oli vain 7 prosenttia. Kerrostalojen huono kunto häiritsi vain joka viidettä yli 60-vuotiasta, mutta alle 25-vuotiaista lähes joka toista vastaajaa. Kuvio 8: Mielipide väitteestä Louhelan kerrostalot ovat kauniita ikäryhmittäin. 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Alle 35-vuotiaat vuotiaat vuotiaat Yli 65-vuotiaat KAIKKI YHTEENSÄ Samaa mieltä Osin samaa, osin eri mieltä Eri mieltä 22

Rajatorpan asukaskysely Vantaan asuinaluiden laatu tutkimushanke

Rajatorpan asukaskysely Vantaan asuinaluiden laatu tutkimushanke Vantaan asuinaluiden laatu tutkimushanke Julkaisija Sähköposti: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi Ulkoasu, taitto Ritva-Leena Kujala Valokuvat Ritva-Leena Kujala Paino

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Kiteen Kotitalot Oy ja KOY Kesälahden Vuokratalot asiakastyytyväisyyskysely Yhteenvetoraportti N=124 Julkaistu: 24.4.2014 Vertailuryhmä: Kesälahden Vuokratalojen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta

Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta Ympäristöterveyskyselyn tuloksia 14.12.2016 Timo Lanki HSY:n ilmanlaadun tutkimusseminaari Tausta Kaivattiin ilmansaasteiden ja melun epidemiologisiin

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011 KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE Kirjekysely ja verkkokysely 2011 Kesä 2011 JOHDANTO Tässä raportissa on tulokset helsinkiläisille kohdistetusta kyselytutkimuksesta, jonka katu-

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014 Kysely toteutettiin netissä sekä lähetettiin paperiversioita asiakkaille. Vastausaikaa oli neljä kuukautta (kesäkuu-syyskuu). Vastauksia tuli netin kautta 29 kpl ja postitse 28 kpl. 1. Vastanneista naisia

Lisätiedot

JOENSUUN TÄYDENNYSRAKENTAMISOHJELMA KYSELYN TULOKSET

JOENSUUN TÄYDENNYSRAKENTAMISOHJELMA KYSELYN TULOKSET JOENSUUN TÄYDENNYSRAKENTAMISOHJELMA KYSELYN TULOKSET 13.10.2016 Lähtötiedot Vastauksia saatiin yhteensä 350 kappaletta Vastaajissa miehiä ja naisia suurin piirtein yhtä paljon Suurin osa vastaajista asukkaita,

Lisätiedot

1 18-30 v 2 31-50 v 3 51-65 v 4 yli 65 vuotta. 4. Kuinka kauan olette asunut tai lomaillut hankealueella? (merkitkää pidempi aika)

1 18-30 v 2 31-50 v 3 51-65 v 4 yli 65 vuotta. 4. Kuinka kauan olette asunut tai lomaillut hankealueella? (merkitkää pidempi aika) Asukaskysely Kollaja-hankkeen YVA TAUSTATIEDOT 1 T 1. Sukupuolenne 1 Nainen 2 Mies 2. Tämänhetkinen elämäntilanteenne? 1 Yksin asuva 2 Pariskunta 3 Lapsiperhe 3. Ikäryhmänne 1 18-30 v 2 31-50 v 3 51-65

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU

A. Asutteko Helsingissä? 1 Kyllä ---à JATKA 2 Ei à LOPETA HAASTATTELU Hyvää päivää / iltaa. Olen Oy:stä. Teemme parhaillaan tutkimusta 18-74 vuotta täyttäneiden Helsinkiläisten suhtautumisesta kaupungin liikenneolosuhteisiin. Voinko esittää Teille muutamia kysymyksiä? Tämä

Lisätiedot

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -kysely Avoinna 26.3.-18.5.2014 Liittyi Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheeseen, suunnattiin asukkaille Kysely keskittyi

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 SISÄLTÖ: ASUKASKYSELYN TOTEUTUS ASUKASKYSELYN TAVOITE JA AIHEPIIRIT ASUKASKYSELYN SISÄLTÖ ASUKSKYSELYN TULOS ASUKASKYSELYN ANALYYSIKARTAT ASUKASKYSELYN TOTEUTUS Kysely toteutettiin

Lisätiedot

Millaisia mielikuvia täydennysrakentaminen herättää asukkaissa?

Millaisia mielikuvia täydennysrakentaminen herättää asukkaissa? TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Millaisia mielikuvia täydennysrakentaminen herättää asukkaissa? Täydennysrakentaminen onnistuu! - seminaari 11.11.2015, Helsinki Anne Arvola, VTT Tausta ja tavoite Tämä

Lisätiedot

LIEVESTUOREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KYSELYN TULOKSET

LIEVESTUOREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KYSELYN TULOKSET LIEVESTUOREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KYSELYN TULOKSET LIEVESTUOREEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAKYSELY Kysely liittyy Laukaan kunnan ja Laukaan Kehitysyhtiö Oy:n keskustan kehittämissuunnitelman laatimiseen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja 1..01 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. 0 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA

HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Julkaistavissa.. klo. jälkeen HALLITUS VASTAAN OPPOSITIO KANSAN KANTA Hallitukseen luotetaan enemmän kuin oppositioon Suomalaisista kaksi viidestä ( %) ilmoittaa, että hallituksen kyky hoitaa maamme asioita

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely. Kiihtelysvaara. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Kiihtelysvaara Pasi Saukkonen 14.10.2015 116 Kiihtelysvaaralaista vastaajaa % 0 20 40 60 80 100 Kaupunkilainen vai maalainen? kaupunkilainen 3% Oletko mielestäsi sekä maalainen että kaupunkilainen

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015

Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 Itä-Suomen seudulliset liikkumistutkimukset 2015 Itä-Suomen liikkumistutkimus 2015 30.12.2015 2 Kalvosarjan sisältö Tutkimuksen taustatietoja Liikkumisen erityispiirteitä maakunnat ja Itä-Suomi seudut

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO

LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO LIITE 12 YLIHÄRMÄN OYK ASUKASKYSELY VASTAUSTEN YHTEENVETO JOHDANTO Kauhavan kaupungissa on käynnissä Ylihärmän osayleiskaavan laatiminen. Osayleiskaavalla ohjataan Ylihärmän kirkonseudun ja Hakolan maankäyttöä.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 13:2014

Tilastokatsaus 13:2014 Vantaa 13.11.2014 Tietopalvelu B16:2014 Pendelöinti Vantaan suuralueille ja suuralueilta Vantaalaisista työssäkäyvistä 45 prosentilla oli työpaikka Vantaalla. Enemmistö kaupungin työssäkäyvistä työskenteli

Lisätiedot

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 32 alaikäisyksikössä vuoden 2016 aikana. Vastaajia oli noin 610. YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö ALAIKÄISYKSIKÖIDEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Tuulivoima & lähiasukkaat

Tuulivoima & lähiasukkaat Tuulivoima & lähiasukkaat..0 Tutkimuksesta Tutkimuksella pyrittiin selvittämään asukkaiden mielipiteitä tuulivoimasta neljällä paikkakunnalla, jossa on moderneja tuulivoimaloita. Tutkimus toteutettiin

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012

Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Millaisessa kunnassa haluan asua? Kyselytutkimuksen raportti 18.7.2012 Reija Salovaara Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi, Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntienliitto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

Asukasbarometri 2010 Asukaskysely suomalaisista asuinympäristöistä

Asukasbarometri 2010 Asukaskysely suomalaisista asuinympäristöistä Asukasbarometri 2010 Asukaskysely suomalaisista asuinympäristöistä Anna Strandell Suomen ympäristökeskus/rakennetun ympäristön yksikkö Julkistamistilaisuus 24.1.2012 Asukasbarometri 2010 Kysely suomalaisten

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet

Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet Palvelurakentamisen vaikutus asuntotuotantoon Skanssissa - Kyselytutkimuksen tulokset ja verrokkikohteet Skanssi Turussa on rakentumassa uusi Skanssin 7000 asukkaan kerrostalovaltainen asuntoalue. Skanssin

Lisätiedot

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria!

Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Tule mukaan kehittämään Kauppatoria! Turun Kauppatoria ja lähiympäristön katuja koskeva kysely Tulokset Kyselyn ja tulokset ovat laatineet: Jimi Antikainen, Paula Keskikastari ja Jaana Mäkinen 16.4.2015

Lisätiedot

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010

VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 15.05.2012 VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE LAHDESSA JA SUURIMMISSA KAUPUNGEISSA 2010 YHTEENVETO Väestön koulutusaste on selvästi korkeampi yliopistokaupungeissa (,, )

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun Kerro kartalla -kysely 2013 kokonaistulokset

Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun Kerro kartalla -kysely 2013 kokonaistulokset Jakomäen, Tattarisuon ja Tattariharjun Kerro kartalla -kysely 2013 kokonaistulokset Suunnittelualueen kartta Yleistä Tässä Helsingin kaupungin rakennusviraston Kerrokartallakyselyssä on annettu palautetta

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä

Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä Tulokset syksyllä 2012 toteutetusta Sipoonkorven kansallispuiston kehittämiseen liittyvästä pehmogis-kyselystä 1 Kyselyn y sisältö 1. Etusivu, jolla tietoa alueen suunnittelusta ja kyselystä 2. Taustatiedot

Lisätiedot

Kuntapalvelukyselyn tulokset

Kuntapalvelukyselyn tulokset Kuntapalvelukyselyn tulokset 3.10.2012 Kysely oli avoinna MLL:n nettisivuilla www.mll.fi 5.-23.9.2012. Kyselyyn tuli yhteensä 1731 vastausta. Kyselyssä oli yhteensä 48 kysymystä yhdeksältä eri aihealueelta.

Lisätiedot

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS

NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS NUORET HELSINGISSÄ 2011 TUTKIMUS Nuoret Helsingissä 2011 -tutkimus on Helsingin kaupungin tietokeskuksen, opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteishanke. Tutkimuksella tuotetaan tietoa nuorten vapaa-ajasta

Lisätiedot

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen

Kuntalaiskysely Eno. Pasi Saukkonen Kuntalaiskysely Pasi Saukkonen 27.10.2015 (131 vastausta) % Koko aineisto (n. 500 vastausta) 0 20 40 60 80 100 4% Kaupunkilainen vai maalainen? Oletko mielestäsi kaupunkilainen maalainen 67 % a) kaupunkilainen

Lisätiedot

Kulosaaren ja Mustikkamaan Kerro kartalla -kysely 2014 kokonaistulokset

Kulosaaren ja Mustikkamaan Kerro kartalla -kysely 2014 kokonaistulokset Kulosaaren ja Mustikkamaan Kerro kartalla -kysely 2014 kokonaistulokset Suunnittelualueen kartta Yleistä Tässä Helsingin kaupungin rakennusviraston Kerro kartalla -kyselyssä on annettu palautetta Kulosaaren

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET

JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Liite 1 JÄRVI-POHJANMAAN VETOVOIMATEKIJÄT JA KEHITTÄMISEN KOHTEET Kyselytutkimus alueelle muuttaneille ja pendelöijille MARKKINATUTKIMUSPALVELUT 2013 Hannu Tuuri, Marja Katajavirta SISÄLTÖ 1. Taustatietoja

Lisätiedot

Asukastyytyväisyyskysely

Asukastyytyväisyyskysely Asukastyytyväisyyskysely toukokuu 2016 305 vastaajaa vuokra-asukkaiden vastausprosentti 31% Halusimme selvittää Mikä on asumisessa tärkeää? Miten hyvin se nykyisessä asumisessa toteutuu? Tyytyväisyyttä

Lisätiedot

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi

PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely 13.1.2009 PVO Vesivoima Oy Kollajan ympäristövaikutusten arviointi Porotalouskysely

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA HUOLTAJIEN KYSELYN TULOKSET LV. 2015-2016 Yleistä kyselystä Arviointikyselyn saivat 36 huoltajaa, joista palautui 32 Vastausprosentti 89 % Arviointikyselyn ajankohta oli 2.5

Lisätiedot

Tallella ikä eletty Ikääntyminen tilastoissa

Tallella ikä eletty Ikääntyminen tilastoissa Tallella ikä eletty Ikääntyminen tilastoissa Tiedotustilaisuus 9.2.24 Tilastokeskus 11.5.25 klo 9.-12. 55 Puumalan väestö 23 (TK:n kunnittainen väestöennuste) 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 5 1 15 2 25 3 35 4

Lisätiedot

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ]

[RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupunki Sivistystoimi [RAPORTTI KOULUKULJETUSKYSELYSTÄ] Parkanon kaupungin sivistystoimen koulukuljetuskyselyn vastausten yhteenveto perusopetuksen oppilaille ja heidän huoltajilleen kevät Sisällys.

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Pyhtään asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 39 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia 31

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen

Asukastutkimus 2016 Pirkkalan kunta 3.6.2016. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Asukastutkimus Pirkkalan kunta 3.6. Etta Partanen Anna Laiho Jari Holttinen Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset Yleistä

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille!

HARAVA kyselyn tulokset. Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! HARAVA kyselyn tulokset Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Vastaajat Vastaajat Yhteensä 252 vastausta Vastaajista 68 % naisia, 32 % miehiä Suurin osa vastaajista oli 18 64 vuotiaita, työikäisiä

Lisätiedot

Laskentamallin perusteet. Keskusta-Ounasjoen palveluverkko

Laskentamallin perusteet. Keskusta-Ounasjoen palveluverkko Laskentamallin perusteet Keskusta-Ounasjoen palveluverkko 13.4.2015 Perusväestö Keskusta-Ounasjoen alue. (Sisältää Keskustatoimintojen, Ratantauksen, Lapinrinteen, Karinrakan ja Ylikylän tilastoalueet).

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015

FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 FISKARSIN RUUKIN KYSELYN ANALYYSI 2015 Analyysin on suorittanut Fiskars Oyj 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tulokset... 3 2.1 Taustatietoa vastaajista... 3 2.1.1Vastaajien vuokratilat... 4 2.2.

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Miehikkälän asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Miehikkälän asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Miehikkälän asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 35 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY 5. - 23.10.2015 Yhteenveto 2.11.2015 Turvallisuuskyselyn tarkoituksena oli saada kaupungin asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä asuinalueensa turvallisuudesta ja kehittämistarpeista.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2008 FCG Efeko Oy:n tekemä kyselytutkimus 40 kunnassa Selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1992. Vuoden 2008

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015

Metsäpirtin multa. Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Metsäpirtin multa Asiakastyytyväisyyskysely 2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority 2 Helsingin

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSIA HYVINVOINTITIEDON KERUUSTA LAAJOISSA 4- VUOTISTERVEYSTARKASTUKSISSA, Oulu, Kempele, Liminka.

LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSIA HYVINVOINTITIEDON KERUUSTA LAAJOISSA 4- VUOTISTERVEYSTARKASTUKSISSA, Oulu, Kempele, Liminka. LAPSIPERHEIDEN KOKEMUKSIA HYVINVOINTITIEDON KERUUSTA LAAJOISSA 4- VUOTISTERVEYSTARKASTUKSISSA, Oulu, Kempele, Liminka. Salmi Sirpa ja Jurmu Tiina Opinnäytetyö, syksy 2012 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite

Lisätiedot

2016 Orimattilan Vuokratalot Oy - Asukastyytyväisyyskysely

2016 Orimattilan Vuokratalot Oy - Asukastyytyväisyyskysely 2016 Orimattilan Vuokratalot Oy - Asukastyytyväisyyskysely Taustaa ja menetelmiä Feelback Group toteutti Orimattilan Vuokratalot Oy:lle asukastyytyväisyyskyselyn. Kysely toteutettiin paperilomakekyselynä

Lisätiedot

A L K U S A N A T. Espoossa 13.12.2002. Teuvo Savikko Tieto- ja tutkimuspalvelujen päällikkö

A L K U S A N A T. Espoossa 13.12.2002. Teuvo Savikko Tieto- ja tutkimuspalvelujen päällikkö A L K U S A N A T Perhe- ja asuntokuntatyyppi vaihtelee pääkaupunkiseudun kunnissa. Espoossa ja Vantaalla perheet ja asuntokunnat ovat tyypiltään melko samanlaisia, mutta Helsingissä esimerkiksi lapsettomien

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen. Tutkimus, huhtikuu 2014

Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen. Tutkimus, huhtikuu 2014 Suomalaisautoilijoiden käsityksiä autohuollon ja varaosien vaikutuksista auton takuuseen Tutkimus, huhtikuu 2014 Tutkimuksen lähtökohdat EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan auton omistaja saa vapaasti päättää,

Lisätiedot

(TOIM.) JENNI VÄLINIEMI-LAURSON PEKKA BORG VESA KESKINEN YKSIN KAUPUNGISSA

(TOIM.) JENNI VÄLINIEMI-LAURSON PEKKA BORG VESA KESKINEN YKSIN KAUPUNGISSA (TOIM.) JENNI VÄLINIEMI-LAURSON PEKKA BORG VESA KESKINEN YKSIN KAUPUNGISSA Tämän esitteen teksteissä mainitut sivunumerot viittaavat Yksin kaupungissa -kirjaan, jonka voit ladata ilmaisena pdf-tiedostona

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen.

Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 Kunnallisen päivähoidon laatukyselyjen tulokset kevät 2009 Lapsen oma arvio päivähoidosta Päiväkodissa parasta on leikkiminen. 23.10.2009 1 Ketkä käyttivät ja missä yhteydessä? Kysely tehtiin

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Kysely Kauppakadun pihakatumuutoksesta kaupunkilaisille 2016

Kysely Kauppakadun pihakatumuutoksesta kaupunkilaisille 2016 Perusraportti Kysely Kauppakadun pihakatumuutoksesta kaupunkilaisille 2016 Kysely toteutettiin Webropol kyselytyökalun avulla ajanjaksolla15.8.-1.9.2016. Vastaajia oli 311. 1. Vastaajan sukupuoli 2. Vastaajan

Lisätiedot

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg

Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset Päivi Berg Miten se meitä liikuttaa? Suomalaisten liikunta- ja urheiluharrastukset 1981 2002 Päivi Berg Vuonna 2002 talvella vähintään kerran viikossa liikkui 87 %, kesällä 88 % väestöstä Nuorten kokonaan liikuntaa

Lisätiedot