Louhelan asukaskysely Vantaan asuinaluiden laatu tutkimushanke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Louhelan asukaskysely 2010. Vantaan asuinaluiden laatu tutkimushanke"

Transkriptio

1 Vantaan asuinaluiden laatu tutkimushanke

2 Julkaisija Sähköposti: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi Ulkoasu, taitto Ritva-Leena Kujala Kansikuva Kuntatekniikan keskus/vihealueyksikkö Paino Vantaan kaupugin paino 3/2012 2

3 Sisällys Esipuhe 5 1 LOUHELA Vantaan vanhimpia kerrostaloalueita 6 2 Kyselyyn vastanneet ja tutkimusaineiston edustavuus 8 3 Kyselyyn vastanneiden taustatiedot kyselylomakkeessa ilmoitettujen tietojen mukaan 9 4 Louhelaan muuttosyyt, asumisaika Louhelassa ja tulevaisuus 10 5 Louhelan palvelut ja niiden käyttö 11 6 Kyselyn tulokset Louhela koetaan viihtyisäksi Viheralueet Louhelan vahvuutena Taloyhtiöiden viihtyisät pihat Viihtyisyyttä vähentävät asiat Roskaaminen, koirien jätökset ja liikennekäyttäytyminen Nuorisojoukot ja päihtyneet Huolena tulevaisuuden pysäköintijärjestelyt Lento- ja tieliikenteen melu Kunnostusta kaipaavat paikat Louhelan juna-asema - Asemarakennus on siivoton ja hissi haisee aina Louhelan ostoskeskus - Ostari on ruma ja rämä Talot kaipaavat kunnostusta Mätäojanlaakso - Mätäoja on nimensä ansainnut Teiden ja katujen kuntoon ollaan pääosin tyytyväisiä Täydennysrakentaminen ja kaavoitus Louhelan ostoskeskus 24 Yhteenveto 25 Lähteet 26 Liite 27 3

4 4

5 Esipuhe Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vantaan arkkitehtuuristrategian vuoden 2006 alussa. Siinä korostetaan tietoa ympäristöstä ja muutosten vaikutuksista perustana kaupungin hyvän ympäristön suunnittelulle ja rakentamiselle. Yhtenä käytännön toimenpiteenä on asukaspalautteen kerääminen ja analysointi. Strategian toteuttamiseksi kaupunkisuunnittelussa päätettiin vuosittain tehdä selvitys jostakin asuinalueesta. Ensimmäiseksi kohteeksi valittiin Varistoon 30 vuotta sitten kerralla rakennettu pientalovaltainen asuinalue, jossa tuolloin pidettiin asuntomessut. Variston valinta perustui siihen, että se on kaupunkikuvaltaan suhteellisen valmis asuinalue, koska sen asunnoista yli 90 prosenttia on valmistunut ennen 1990-lukua. Seuraavaksi kohteeksi valittiin Päiväkummun kaupunginosa. Toisaalta siellä on selkeästi vanha, alkuaan luvulta lähtien rakentunut jatkuvasti täydentyvä ja uusiutuva osa ja toisaalta eteläosaan on 1980-luvun loppuvuosista lähtien kaavoitettu ja rakennettu kokonaan uusi pientalovaltainen alue. Vuonna 2010 kysely toteutettiin kahdella vanhalla kerrostaloalueella, Louhelassa ja Rajatorpassa. Tässä julkaisussa käsitellään Louhelan asukaskyselyn tuloksia, Rajatorpasta on oma raporttinsa. Lisäksi molempien asuinalueiden tuloksia käsitellään asiantuntijaseminaarissa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään mm. alueiden viihtyisyyden parantamisessa sekä kehittämisessä. Arkkitehtuuristrategia korostaa myös monipuolista yhteistyötä kaupungin kehittämisessä. Asukkaille lähetettyä kyselyä oli ideoimassa laaja joukko työntekijöitä kaupungin eri toimialoilta. Lopullinen asukaskyselylomake muotoiltiin tietopalveluyksikön johdolla työryhmässä, johon kuuluivat kaupunkisuunnittelusta Ville Purma, Ritva Valo-Wossilus ja Jukka Kullberg, rakennusvalvonnasta Kaisa Ikävalko sekä tietopalveluyksiköstä Hanna Ahlgren-Leinvuo, Elina Parviainen ja Hannu Kyttälä. Asukaskyselyn otannasta ja aineiston edustavuudesta vastasi Juhani Riihelä. Kyselyn tulokset analysoi ja kokosi raportiksi Hanna Ahlgren-Leinvuo ja tietojen tallennuksesta vastasi Jaana Calenius. Tietojen tallennuksessa avusti myös tietopalvelun työharjoittelija Najma Qasim. Vantaalla Jukka Kullberg kaupunkisuunnittelujohtaja 5

6 1 LOUHELA Vantaan vanhimpia kerrostaloalueita Louhelan kerrostaloalue sijaitsee Länsi-Vantaalla Myyrmäen kaupunginosassa. Louhela on yksi Vantaan vanhimmista kerrostalolähiöistä. Alueen rakentaminen käynnistyi vuoden 1965 syksyllä. Ensimmäiset asukkaat muuttivat alueelle kesäkuussa 1966 ja viimeisetkin talot olivat valmiita vuonna Alueelle ei ole tämän jälkeen rakennettu uusia asuinrakennuksia. Louhelan muodostavat Louhelantien itäpuolella sijaitsevat asunto-osakeyhtiöt Kaarenhaltia, Kaarenkeiju, Kaarenmäki ja Kaarenpeikko. Louhelassa ei ole lainkaan kaupungin, säätiöiden tai yhdistysten vuokrataloja, vaan ainoastaan yksityisessä omistuksessa olevia vuokra-asuntoja. Louhelaan muutettiin 1960-luvulla pääkaupunkiseudun lisäksi eri puolilta Suomea Lappia myöten. Muuttajista suuri osa oli lapsiperheitä, kuten eräs alueella lapsuudessaan asunut muisteleekin:...muutaman vuoden ikähaarukalla Louhelassa oli satoja lapsia. Pelkästään omassa rapussa asui useita samanikäisiä leikkikavereita. Koskaan ei tarvinnut etsiä seuraa leikkeihin tai peleihin (Sorjanen, 2008, 91). (Hako 2008.) Tänä päivänä Louhelan alueella asuu reilut asukasta 1. Louhelan väestö on ikärakenteeltaan hieman vanhempaa kuin koko Vantaan väestö keskimäärin. Alle 16-vuotiaiden osuus on viimeisten parinkymmenen vuoden aikana laskenut neljällä prosenttiyksiköllä (vrt. koko Vantaa kaksi prosenttiyksikköä) ja yli 64-vuotiaiden osuus on kasvanut peräti 11 prosenttiyksiköllä (vrt. koko Vantaa kuusi prosenttiyksikköä). Louhelan väestö ikääntyy ja eläkeikäisten osuus väestöstä on kasvanut nopeammin kuin Vantaalla keskimäärin. Kuva 1: Kartta Louhelan alueesta. Jokiuoman puisto 1 Ådalsparke 1 Ostoskeskus metriä 200 6

7 Rakennusten lkm Kuvio 1: Louhelan asuinrakennusten lukumäärä valmistumisvuoden mukaan Valmistumisvuosi Taulukko 1: Louhelan, Myyrmäen ja koko Vantaan väestön ikärakenne vuodenvaihteessa 2009/2010. Louhela Myyrmäki Koko Vantaa Lkm % Lkm % Lkm % 0-6 -vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotta täyttäneet Yht Kuvio 2: Alle 16-vuotiaiden ja yli 64-vuotiaiden osuuden (%) kehitys Louhelassa vuotiaat Yli 64-vuotiaat 1 Louhela kuuluu virallisissa tilastoissa Myyrmäen kaupunginosaan. Tässä esitettyjen vain Louhelaa koskevien väestötietojen pohjana on rakennustasoinen väestö -tiedosto. Rakennustasoisen väestötiedoston avulla on mahdollista tarkastella kaupunginosan sisällä olevien alueiden väestömäärää erikseen. Rakennustasoinen väestötiedosto on saatavilla vasta vuodesta 1989 alkaen. 7

8 2 Kyselyyn vastanneet ja tutkimusaineiston edustavuus Asukaskysely lähetettiin toukokuussa 2010 kaikkiaan 486:lle louhelalaiselle 2. Kesäkuun alkuun mennessä kyselyyn oli vastannut 219 louhelalaista ja vastausprosentti oli 45. Vastausprosentin nostamiseksi kysely päätettiin lähettää uudelleen niille, jotka eivät siihen vielä olleet vastanneet. Tällä toisella kierroksella vastauksia saatiin 87 kappaletta. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 306 louhelalaista ja lopullinen vastausprosentti oli 63. Vastaajat poikkesivat alkuperäisestä tavoiteperusjoukosta (ts. Louhelassa asuvista henkilöistä) hieman sukupuolen ja iän mukaan. Naiset vastasi- vat kyselyyn miehiä aktiivisemmin ja vanhemmat vastaajat nuorempia aktiivisemmin. Tutkimusaineiston vinoumaa on tulosten raportoinnissa korjattu iän suhteen painokertoimen avulla, sillä iällä oli vaikutusta vastaajan mielipiteisiin. Sukupuolen aiheuttamaan vinoumaa ei sen sijaan ole korjattu kahdesta syystä. Ensinnäkin sukupuoli ei iän tavoin vaikuttanut vastaajan mielipiteisiin ja toiseksi sekä iän että sukupuolen aiheuttaman vinouman korjaaminen olisi pirstonut näin pienen tutkimusaineiston liian pieniin ryhmiin. Taulukko 2: Tavoiteperusjoukon ja vastaajien vertailu sukupuolen, iän, kielen ja asuntokunnan koon mukaan 3. Kaikki tavoiteperusjoukon asunnot olivat hallintamuodoltaan omistusasuntoja. Tavoiteperusjoukko Vastaajat Lkm % Lkm % P-arvo Sukupuoli Mies , ,5 0,0347 Nainen , ,5 Yht , ,0 Ikä , ,9 0, , , , , , ,6 Yht , ,0 Kieli Suomi , ,1 0,5129 Ruotsi 27 2,8 9 2,9 Muu 43 4,4 9 2,9 Yht , ,0 Asuntokunnan koko , ,0 0, , , , , , ,1 Yht , ,0 2 Otosmenetelmänä oli tasavälinen otanta, jossa otoskehikko oli järjestetty ensin huoneistojärjestykseen ja tämän jälkeen jokaisessa huoneistossa asuvat henkilöt edelleen satunnaiseen järjestykseen. Otoskehikosta poimittiin joka toinen henkilö. Menetelmästä johtuen 17 asuntoon lähti kaksi kyselylomaketta. Vastaajien joukossa oli 6 huoneistoa, joista tuli kaksi vastausta. 3 Vertailussa käytetyt taustatiedot ovat peräisin väestörekisteristä (eivät siis vastaajan lomakkeessa ilmoittamia tietoja). 8

9 3 Kyselyyn vastanneiden taustatiedot kyselylomakkeessa ilmoitettujen tietojen mukaan Louhelalaiset jakautuvat koulutustaustan mukaan melko tasaisesti. Vaikka painopiste onkin korkeintaan keskiasteen suorittaneissa, on ylemmän korkeakoulututkinnonkin suorittaneitakin lähes 15 prosenttia asukkaista. Vastaajista lähes puolet ilmoitti olevansa palkkatyössä. Eläkeläisiä oli hieman alle 40 prosenttia. Työttömiä, opiskelijoita ja kotona lasten kanssa olevia oli vain vähän. Lähes 75 prosenttia vastaajista asui joko yksin tai kahdestaan puolison kanssa. Vain noin neljännes vastauksista tuli lapsiperheistä. Louhelassa ei ole kaupungin tai yleishyödyllisten asuntoyhteisöjen omistamia vuokra-asuntoja eikä asumisoikeusasuntoja. Yksityisen omistamassa asunnossa vuokralla asui kuitenkin reilu kymmenesosa vastaajista. Taulukko 3: Vastaajat kyselylomakkeessa ilmoitettujen taustatietojen mukaan. Vastaajat Lkm % Vastaajat Lkm % Koulutus Kansa- tai peruskoulu 56 18,5 Keskiaste 67 22,2 Alin korkea-aste 49 16,2 Alempi korkeakouluaste 58 19,2 Ylempi korkeakouluaste 44 14,6 Muu 28 9, ,0 Työmarkkina-asema Palkansaaja ,1 Yrittäjä 11 3,6 Työtön 7 2,3 Opiskelija 13 4,2 Kotona lasten kanssa 13 4,2 Eläkeläinen ,9 Muu 2 0, ,0 Perhetyyppi Yksin asuva ,4 Pariskunta ,1 Yhden huoltajan lapsiperhe 11 3,6 Kahden huoltajan lapsiperhe 58 19,2 Muu 5 1, ,0 Lapsiperheet* Perheitä, joissa 0-6-vuotiaita 44 14,4 Perheitä, joissa 7-15-vuotiaita 35 11,4 Asumismuoto Omistusasunto ,2 Vuokra-asunto 37 12,2 Muu 2 0, ,0 * Lapsiperheiden prosenttiosuus laskettu vastaajien lukumäärästä (n=306) 9

10 4 Louhelaan muuttosyyt, asumisaika Louhelassa ja tulevaisuus Vastaajat olivat asuneet Louhelassa keskimäärin reilut 18 vuotta. Reilu neljännes vastaajista oli kuitenkin asunut Louhelassa korkeintaan viisi vuotta. Louhelassa yli 40 vuotta eli aivan alueen rakentamisesta lähtien asuneita oli 13 prosenttia vastaajista. Yli puolet vastanneista ilmoitti muuttaneensa Louhelaan sopivan asunnon vuoksi. Myös alueen sijainti (18 %) ja hyvät kulkuyhteydet (9 %) nousivat esiin muuttosyinä. Yli 60 prosenttia vastaajista arveli asuvansa Louhelassa vielä viiden vuoden kuluttua. 16 prosenttia vastaajista piti todennäköisenä, että muuttaa alueelta pois. Perustelut alueelta pois muuttamiseen liittyivät useimmiten elämäntilanteeseen, kuten muuttoon pois vanhempien luota, ikääntymiseen tai isomman asunnon tarpeeseen. Ilmakuva vuodelta

11 5 Louhelan palvelut ja niiden käyttö Louhelassa sijaitsi kyselyn toteuttamisen aikoihin nyt jo purettu 1960-luvulla rakennettu ostoskeskus, jossa sijaitsi Siwa-ruokakauppa, pub, ravintola sekä erikoisliikkeitä (esim. kampaamopalveluita). Lähes 70 prosenttia louhelalaisista oli sitä mieltä, että ostoskeskus oli tärkeä osa Louhelaa. Erityisesti ruokakauppa oli asukkaille tärkeä: 78 prosenttia vastaajista asioi ainakin kerran viikossa ostoskeskuksen ruokakaupassa. Vastaajien joukossa oli vain kaksi henkilöä, jotka eivät olleet koskaan asioineet ostoskeskuksen ruokakaupassa. Myös ostoskeskuksessa olevan ravintolan kesäterassi oli muutamalle vastaajalle yksi mielipaikoista, mutta kovin yleistä an- niskelu- tai ruokaravintolassa asiointi ei vastaajien keskuudessa ollut. Ostoskeskuksen muita palveluita käytettiin vähemmän. Louhelaiset käyttivät paljon myös Myyrmäen palveluita (mm. kauppakeskuksen marketteja sekä erikoisliikkeitä). Myös apteekki- ja postipalvelut haettiin Myyrmäestä. Yli 40 prosenttia louhelalaisista käytti M-junaa vähintään kerran viikossa. Louhelan ostoskeskukseen asukkaat kulkivat kävellen (98 prosenttia vastaajista). Myyrmäkeen sen sijaan matkattiin omalla autolla (42 prosenttia vastaajista), kävellen (31 %), pyörällä (13 %) tai julkisilla (12 %). Kuvio 3: Louhelan ja Myyrmäen alueen palveluiden käyttö. 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Louhelan ostoskeskus: ruokakauppa Myyrmäen palvelut M-juna Lähiliikenteen bussi Louhelan ostoskeskus: anniskeluravintola Louhelan ostoskeskus: erikoisliike Louhelan ostoskeskus: ruokaravintola Lähes päivittäin Vähintään kerran viikossa Pari kertaa kuukaudessa Harvemmin En koskaan 11

12 6 Kyselyn tulokset Louhelalaisia pyydettiin kyselylomakkeessa arvioimaan erilaisia asuinalueen viihtyisyyttä ja alueella viihtymistä koskevia väitteitä ja asioita. Lisäksi vastaajia pyydettiin kertomaan asuinalueensa parhaimmat ja huonoimmat puolet sekä merkitsemään kartalle mielipaikkansa, kunnostusta vaativat paikat sekä paikat, jotka he kokevat pelottaviksi tai vaarallisiksi. Lomakkeessa pyydettiin myös arvioimaan tiettyjen paikkojen kuntoa. Louhelaa pidettiin viihtyisänä asuinalueena ja aluksi käydään läpi asioita, mikä tekivät Louhelasta vastausten perusteella viihtyisän. Tämän jälkeen tarkastellaan asioita, mitkä puolestaan vähensivät Louhelan viihtyisyyttä. Kolmantena kohtana ovat paikat, jotka olivat vastaajien mielestä huonokuntoisia ja vaativat kunnostamista. Lopuksi käsitellään vastaajien mielipiteitä ja käsityksiä Louhelan kaavoituksesta ja täydennysrakentamisesta. Louhelan asukaskyselyn kyselylomake löytyy liitteestä Louhela koetaan viihtyisäksi 90 prosenttia vastaajista piti Louhelaa viihtyisänä. Täysin samaa mieltä siitä, että Louhela on viihtyisä, oli 43 prosenttia vastanneista ja melko samaa mieltä 47 prosenttia. Iän vaikutus näkyi siinä, että yli 60-vuotiaista peräti 57 prosenttia oli täysin samaa mieltä viihtyisyyttä koskevan väitteen kanssa kun taas alle 25-vuotiaista vain 19 prosenttia. Toisin sanoen vaikka suuri enemmistö vastaajista piti Louhelaa viihtyisänä suhtautuivat nuoremmat vastaajat asiaan vanhempia kriittisemmin. Tilanne oli samanlainen alueen yleisilmettä koskevan väittämän kanssa. Valtaosa eli 67 prosenttia ei ollut samaa mieltä Louhelan yleisilmettä koskevan kielteisen väittämän kanssa ( Yleisilme ei ole miellyttävä ). Yli 60-vuotiaista 37 prosenttia oli asiasta täysin eri mieltä kun taas alle 25-vuotiaista täysin eri mieltä olevia oli vain 13 prosenttia Viheralueet Louhelan vahvuutena Asuinalueiden viihtyisyyttä tarkastelevissa tutkimuksissa huomataan usein, että ihmiset paitsi arvostavat alueen rauhallisuutta ja luonnonläheisyyttä, myös kokevat oman asuinalueensa rauhalliseksi ja luonnonläheiseksi. Muun muassa Vantaan eräillä muilla asuinalueilla toteutetuissa asukaskyselyissä (ks. esim. Ahlgren-Leinvuo & Parviainen 2006; Ahlgren-Leinvuo & Henriksson 2007; Henriksson 2009) enemmistö vastaajista piti asuinaluettaan luonnonläheisenä ja rauhallisena. Asukkaat arvostavat myös sitä, että lähistöllä on ulkoiluun ja virkistäytymiseen sopivia viheralueita. Näin myös Louhelassa. Louhela rajautuu pohjoisessa Jokiuoman puistoon ja itäpuolella Mätäojanlaaksoon. Louhelantien ja junaradan länsipuolella sijaitsee puolestaan Viherpuisto. Myös Vaskivuoren metsät ja kalliot ovat lyhyen kävelymatkan päässä. Louhelan sijainti viheralueiden kainalossa onkin selkeästi yksi asuinalueen vahvuuksista. Viheralueet koettiin tärkeiksi. Kaikki asukaskyselyyn vastanneet olivat ainakin osittain sitä mieltä, että Louhelan viheralueet ovat heille tärkeitä ja kolme neljästä vastaajasta oli täysin sitä mieltä, että viheralueet ovat tärkeitä. Valtaosa vastaajista, eläkkeellä olevat hieman muita enemmän, piti aluetta myös luonnonläheisenä. Myös ulkoilumahdollisuuksia pidettiin hyvinä: vain harva vastaaja piti Louhelan ulkoilumahdollisuuksia huonoina. Lähiviheralueita myös käytettiin aktiivisesti. Jokiuomanpuistossa aikaa vietti lähes 80 prosenttia kyselyyn vastanneista vähintään kerran viikossa - kaksi viidestä vastaajasta lähes päivittäin. Jokiuomanpuisto on merkittävä ulkoilualue myös talvisin, jolloin yli puolet vastaajista käytti sitä vähintään kerran viikossa. Aktiivisimpia puiston käyttäjiä olivat lapsiperheet. 12

13 Kuvio 4: Mielipiteet asuinaluetta koskevista väittämistä: viheralueiden tärkeys, luonnonläheisyys, viihtyisyys, ulkoilumahdollisuuden ja yleisilme. 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Louhelan viheralueet ovat minulle tärkeitä Luonnonläheinen Louhela on viihtyisä Täysin samaa mieltä Osin samaa, osin eri mieltä Täysin eri mieltä Melko samaa mieltä Melko eri mieltä Ulkoilumahdollisuudet ovat huonot Yleisilme ei ole miellyttävä Kuvio 5: Jokiuomanpuiston ja Mätäojanlaakson käyttö kesällä ja talvella. 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Jokiuomanpuisto kesällä Jokiuomanpuisto talvella Lähes päivittäin Vähintään kerran viikossa Pari kertaa kuukaudessa Mätäojan laakso kesällä Harvemmin kuin pari kertaa kuukaudessa En koskaan Mätäojan laakso talvella 13

14 Viheralueet ja puistot nousivat esiin myös asuinalueen parhaina puolina. Kolme viidestä vastaajasta mainitsi Louhelan parhaaksi puoleksi nimenomaan luonnonläheisyyden tai viheralueet. Viheralueita ja luontoa arvostettiin niin ulkoilu- ja virkistysalueina, luontokohteena kuin maisemallisena elementtinä: Vihreä kaupunginosa, jossa luonto lähellä,...kauniita viheralueita ja pääsy Vantaan joelle ja keskuspuistoon viheralueita pitkin, Luonnonläheisyys, suuret ja viihtyisät puisto- ja piha-alueet..., Alueen rajautuminen Jokiuomanpuistoon ja Mätäojanlaaksoon...,...kuulee linnunlaulua ja näkee ikkunasta monenlaisia puita..., Luonto lähellä, hyvät ulkoiluja virkistysmahdollisuudet...,...puistoalue on todella kiva... Edelleen myös asukkaiden mielipaikat löytyivät useimmiten juuri viheralueilta. Karttaan 1 on koottu louhelalaisten kyselylomakkeen karttaan merkitsemät mielipaikat. Valtaosa merkinnöistä osuu Jokiuomanpuistoon, taloyhtiöiden piha-alueille ja Mätäojanlaaksoon sekä Louhelan nyt jo purettuun ostoskeskukseen, jonka jo aiemmin todettiinkin olleen vastaajien mielestä tärkeä osa Louhelaa. Reilun parin sadan louhelalaisen mielipaikka löytyi Jokiuomanpuiston alueelta. Usein kyseessä ei ollut mikään tietty kohta puistossa vaan koko puiston alue. Puisto mainittiin erityisesti ulkoiluja oleskelualueena, jossa viihdyttiin niin auringonoton, lasten, koiran, liikunnan, luonnon tarkkailun Kartta 1: Louhelalaisten mielipaikat lähiympäristössä metriä 14

15 kuin piknikin parissa. Yksittäisistä paikoista useimmin mainittiin matonpesupaikka, minigolf, sorsalammikko, lasten leikkipaikka puiston laidalla ja koirapuisto. Nurmialue sai useilta vastaajilta kiitosta. Parikymmentä vastaajaa piti erityisesti Eräkujan päässä olevasta pienestä viheralueesta, Louhipuistosta, joka oli monen mielestä loistava piknikpaikka aivan kodin vieressä. Lasten leikkipaikka on mukavasti sijoitettu mäen laelle josta avarat näkymät puistoon Kävely, pyöräily, hiihto mahdollista lähellä kotia Puisto on kiva ulkoilupaikka ja kesällä aivan ehdoton kerrostalossa asuvalle hellepäivinä Ulkoilen koiran kanssa Luonnonsuojelualue, kaunista ja rauhallista, paljon lintuja ja kasveja... Mielipaikkoja merkittiin myös Mätäojanlaaksoon. Lähes 50 louhelalaista piti aluetta mielipaikkanaan. Mätäojanlaaksosta pidettiin Jokiuomanpuiston tapaan hyvänä ulkoilualueena. Moni mainitsi peltomaiseman ja luonnonläheisyyden. Upea alue, jossa luonnon monimuotoisuus joka vuodenaika, mahtava linnusto ja kasvisto Mätäojanlaakso on ainutlaatuinen ulkoilumaasto. Aukea kesantopelto tuo mukavaa tilaa ympäristöön Mätäojan sillalta on kiva katsella sorsia Tykkään olla rakentamattomassa metsässä Taloyhtiöiden viihtyisät pihat Yli puolet louhelalaisista oli sitä mieltä, ettei alueella ole huonokuntoisia piha-alueita. Piha-alueeseen tyytyväisiä oli lähes 90 prosenttia vastaajista ja noin 80 vastaajaa ilmoittikin mielipaikakseen oman pihan, kodin tai parvekkeen. Monelle oma piha oli mielipaikka, koska koettiin, että siellä oli lasten hyvä ja turvallista leikkiä. Vastauksissa myös kiiteltiin oman taloyhtiön piha-aluetta siistiksi, hyvin hoidetuksi ja kauniiksi. Osalle vastaajista mielipaikka oli nimenomaan oma koti. Myös ikkunanäkymät mainittiin vastauksissa. Oman taloyhtiön suuri ja viihtyisä piha jossa lapset mahtuvat leikkimään ja pelaamaan, suuri grillikatos Oma piha, melko hyvin hoidettu, talvi-iltoina romanttinen, kun kuusessa palavat kynttilät Oman taloyhtiön piha, siellä kokoontuvat asukkaat vauvasta vaariin Kotini sijaitsee tässä Oma koti ja parveke on oivallinen oleskelutila 15

16 6.2 Viihtyisyyttä vähentävät asiat Roskaaminen, koirien jätökset ja liikennekäyttäytyminen Asukkaiden viihtyvyyteen omalla asuinalueellaan vaikuttavat monet asiat. Kyselylomakkeessa listattiin joitakin asioita, joiden voidaan olettaa vähentävän asukkaiden viihtyvyyttä. Näistä esitetyistä asioista louhelalaisia häiritsivät eniten roskaaminen, koirien jätökset sekä liikennekäyttäytyminen (ylinopeus, väärin pysäköinti ja ajaminen kevyen liikenteen väylillä - erikseen vastaajat mainitsivat mopoilijat). Ikä vaikutti mielipiteisiin. Roskaaminen, koirien jätökset ja liikennekäyttäytyminen häiritsivät erityisesti iäkkäämpiä vastaajia. Kun alle 25-vuotiaista vastaajista joka neljäs oli sitä mieltä, ettei Louhelassa esiinny roskaamista lainkaan, oli 60 vuotta täyttäneistä samaa mieltä vain kolme prosenttia. Yli 60-vuotiaista peräti 84 prosenttia koki asian häiritsevän heitä, alle 25-vuotiaista noin puolet. Kuvio 6 Asumisviihtyvyyttä vähentävät asiat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Roskaaminen Koirien keräämättä jätetyt jätökset Ylinopeutta ajavat autot Väärin pysäköidyt autot Lentoliikenteen melu Häiritsee Ei häiritse Ei esiinny Autoliikenne kevyen liikenteen väylillä/piha-alueilla Kerrostalojen huonokuntoiset piha-alueet Huonokuntoiset kerrostalot Louhelantien liikenteestä aiheutuva melu Asuinalueen liikenteestä aiheutuva melu Hämeenlinnanväylän liikenteestä aiheutuva melu Junaliikenteestä aiheutuva melu 16

17 6.2.2 Nuorisojoukot ja päihtyneet Aseman ja ostoskeskuksen seudut koettiin pelottaviksi paikoiksi. Asema koettiin pelottavaksi erityisesti iltaisin ja pimeän aikaan, jolloin pelkoa aiheuttivat nuorisojoukot ja päihtyneet. Ostoskeskuksessa levottomuutta aiheuttivat vastaajien mielestä ravintolan asiakkaat. Myös Jokiuomanpuisto koettiin pelottavaksi paikaksi kesäiltaisin, jolloin siellä nähtiin isojakin nuorisojoukkoja maleksimassa ja juopottelemassa. Jokiuomanpuistossa järjestetään kesäisin myös tapahtumia, jotka vetävät puoleensa paljon nuorta väkeä. Länsi-Vantaan Rockmusiikki ry on vuodesta 1991 alkaen järjestänyt siellä ilmaisen Louhela Jam -ulkoilmafestivaalin. Tapahtuma järjestettiin myös kesäkuun 2010 alussa ( ) eli samoihin aikoihin kuin Louhelan asukaskysely toteutettiin. Tapahtumaa ei vastauksissa mainittu, mutta se on saattanut näyttäytyä ainakin joillekin vastaajille epämieluisana nuorison kokoontumisena. Kartta 2: Vaaralliset ja pelottavat paikat metriä 17

18 6.2.3 Huolena tulevaisuuden pysäköintijärjestelyt Vastaajia huolestutti autojen pysäköintijärjestelyt tulevaisuudessa. Kyselyyn vastanneista 70 prosenttia ilmoitti, että heillä on auto ja valtaosa pysäköi autonsa varatulle pysäköintipaikalle (parkkipaikalle tai autotalliin). Enemmistö autoilevista oli tyytyväinen pysäköintijärjestelyihin, vain 25 vastaajaa ilmoitti olevansa tyytymätön. Myöskin vieraspysäköinti sujui enemmistön mielestä ongelmitta, vain noin joka neljäs vastaaja oli sitä mieltä, että Louhelassa on vaikea löytää vieraspysäköintipaikkaa. Osa vastaajista kuitenkin koki, että parkkipaikkoja on Louhelassa liian vähän. Moni myös pelkäsi tilanteen huonontuvan tulevaisuudessa, kun ostoskeskuksen edessä oleva tori menetetään uuden ostoskeskuksen rakentamisen myötä. Jonkun verran kritisoitiin myös parkkipaikkojen ja sähkötolppien kuntoa ja parkkialueiden ulkonäköä Lento- ja tieliikenteen melu Louhela sijaitsee lähellä lentokenttää ja yli 90 prosenttia vastaajista koki alueella olevan lentomelua. Heistä kuitenkin vain alle puolet (44 prosenttia) koki, että lentomelu vähentää Louhelan asumisviihtyvyyttä ja ainoastaan 8 prosentin mielestä asialla olin paljon vaikutusta. Lentomelu häiritsee jonkin verran asukkaita, mutta suurta huomiota asia ei louhelalaisten vastauksissa saanut. Myöskään tie- ja junaliikenteestä aiheutuva melu ei valtaosaa vastaajista häirinnyt. 18

19 6.3 Kunnostusta kaipaavat paikat Vastaajia pyydettiin arvioimaan tyytyväisyyttään asuinrakennukseensa ja asuinympäristönsä nykytilaan. Kuten alla olevasta kuviosta voi havaita, junaasema ja Louhelan ostoskeskus herättivät eniten tyytymättömyyttä, mutta myös Mätäojan laakson nykytilaan oltiin tyytymättömämpiä kuin muihin esitettyihin asioihin. Taulukkoon 4 on koottu tyytymättömyyttä selittäviä asioita kyselyn vastauksista. Kuvio 7: Tyytyväisyys ja tyytymättömyys asuinrakennusta tai asuinaluetta koskeviin asioihin. 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Juna-asema Ostoskeskus Mätäojan laakso Lasten leikkipaikat (vain lapsiperheet) Piha-alueen kunto Metsiköt ja puistikot Oman rakennuksen julkisivu Katuvalaistus Jokiuoman puisto Kerrostalojen julkisivujen kunto Tyytymätön Tyytyväinen Taulukko 4: Yleisimmät tyytymättömyyden aiheet teemoittain. Paikka Yleisimmät tyytymättömyyden aiheet Juna-asema Ostoskeskus Mätäojan laakso Lasten leikkipaikat Piha-alueen kunto Metsiköt ja puistikot Oman rakennuksen julkisivu Katuvalaistus Jokiuoman puisto Kerrostalojen julkisivujen kunto Epäsiisti/sotkuinen/likainen(132 kpl); remontin tarpeessa (33 kpl); turvaton/levoton (20 kpl) Huonokuntoinen (50 kpl); liian vähän palveluita (31 kpl); ravintola-asiakkaat (28 kpl); sotkuinen/epäsiisti (20 kpl); ruma (16 kpl) Hoitamattomuus (45 kpl); epäsiisteys (30 kpl); vesialueet (20 kpl); Kunnostus (10 kpl); enemmän välineitä (6 kpl); Istutukset (19 kpl); piha-alueen päällyste (10 kpl); suunnittelu (5 kpl); Hoitamattomuus (22 kpl); epäsiisteys (15 kpl) Ulkonäkö (18 kpl); kunnostuksen tarve (12 kpl) Rikkoutuneet/rikotut lamput (6 kpl); Siivottomuus/roskaisuus (24 kpl) Kunnostuksen tarve (12 kpl); ulkonäkö (8 kpl); 19

20 6.3.1 Louhelan juna-asema - Asemarakennus on siivoton ja hissi haisee aina Yli 60 prosenttia kyselyyn vastanneista oli tyytymättömiä Louhelan juna-asemaan. Noin joka kolmas louhelalainen ilmoitti matkustavansa Louhelan aseman kautta kulkevalla M-junalla vähintään kerran viikossa ja juna-asemaan tyytymättömiä oli Kartta 3: Huonokuntoiset ja kunnostusta vaativat paikat metriä 20

21 luonnollisesti eniten juuri heidän joukossaan. Lähes päivittäin junalla matkustavista 70 prosenttia oli tyytymättömiä asemaan. Heistäkin, jotka eivät koskaan käyttäneet lähijunaa, 44 prosenttia oli tyytymättömiä Louhelan juna-asemaan. Vastaajat olivat yksimielisiä siitä, mikä asemassa on vialla. Sitä pidettiin sotkuisena ja/tai likaisena. Asema ja erityisesti sen hissi myös haisivat useiden vastaajien mielestä pahalle. Yhteinen toive ja vaatimus oli, että asemarakennus remontoitaisiin. Asemalle toivottiin lisää järjestyksen valvontaa ja aseman portaikkoihin kaivattiin lisävaloa: osa mainitsi erityisesti asemalaiturin eteläpäässä olevat portaat vaarallisiksi pimeällä. Asemarakennus on siivoton ja hissi haisee aina Järkyttävä kunto, täysremontti! Epäsiisti, huono, hissi usein rikki, juopot majailee Sottainen, ei samaa tasoa kuin Itä-Vantaan asemat Kaupunki antaa huonon kuvan aseman hoitamattomuudesta Siivoton ja turvaton (pelottava) Ostari syksyllä Louhelan ostoskeskus - Ostari on ruma ja rämä Reilu kymmenkunta vastaajaa oli merkinnyt mielipaikakseen Louhelan ostoskeskuksen. Vaikka ostoskeskus ja ruokakauppa olivat louhelalaisille tärkeitä, kyselyn tulosten perusteella Louhelan ostoskeskukseen oltiin kuitenkin pikemminkin tyytymättömiä: yli puolet vastaajista ilmoitti olevansa tyytymätön ostoskeskukseen ja tyytymättömimpiä olivat ne, jotka eivät asioineet ostoskeskuksessa Yleisin tyytymättömyyden aihe oli ostoskeskuksen kunto: ostoskeskus oli vastaajien mielestä remontin tarpeessa. Muutamat vastaajat iloitsivat siitä, että ostoskeskus aiotaan purkaa ja tilalle rakentaa uusi. Ostoskeskukseen kaivattiin myös lisää palveluita, vastauksista nousi esiin muun muassa pankkiautomaatin tarve. Ja kuten nykyisen ruokatavarakaupan käyttäjien määrästä voi arvatakin, ruokakauppaa Louhelaan toivotaan myös jatkossa. Ravintolapalveluita osa ei sen sijaan ostoskeskukseen kaivannut. Monissa vastauksissa ravintolat tai pikemminkin niiden juopottelevat asiakkaat koettiin ongelmaksi. Ostoskeskusta pidettiin myös epäsiistinä, sotkuisena ja rumana. Ruma ja huonokuntoinen, baari luo levottomuutta Huonokuntoinen, mutta tarpeellinen Enemmän palveluja esim. pankkiautomaatti Bar+Siwa=är inte ett köpcentrum Epäsiisti, ruma, roskainen 21

22 6.3.3 Talot kaipaavat kunnostusta Louhelan ikäisellä asuinalueella rakennukset ovat usein vähintäänkin julkisivuremontin tarpeessa. Tämä nousi esiin myös vastauksissa. Alueen kerrostalojen ulkonäköön ei oltu aivan yhtä tyytyväisiä kuin alueen viihtyisyyteen ja yleisilmeeseen. Vain joka neljäs vastaaja piti Louhelan kerrostaloja kauniina ja 37 prosenttia oli asiasta eri mieltä. Ikä vaikutti mielipiteeseen: yli 64-vuotiasta yli puolet piti Louhelan kerrostaloja kauniina. Huonokuntoiset kerrostalot ja niiden piha-alueet eivät myöskään Louhelan kohdalla nousseet viihtyvyyttä vähentäviksi tekijöiksi - yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, ettei Louhelassa ollut huonokuntoisia piha-alueita ja lähes 45 prosenttia oli sitä mieltä, ettei alueella ollut huonokuntoisia kerrostaloja. Ikä vaikutti myös mielipiteisiin kerrostalojen huonokuntoisuudesta ja sen vaikutuksesta viihtyvyyteen. Kun yli 60-vuotiaista 56 prosenttia oli sitä mieltä, ettei Louhelassa ole huonokuntoisia kerrostaloja, alle 25-vuotiaista tätä mieltä oli vain 7 prosenttia. Kerrostalojen huono kunto häiritsi vain joka viidettä yli 60-vuotiasta, mutta alle 25-vuotiaista lähes joka toista vastaajaa. Kuvio 8: Mielipide väitteestä Louhelan kerrostalot ovat kauniita ikäryhmittäin. 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Alle 35-vuotiaat vuotiaat vuotiaat Yli 65-vuotiaat KAIKKI YHTEENSÄ Samaa mieltä Osin samaa, osin eri mieltä Eri mieltä 22

Rajatorpan asukaskysely Vantaan asuinaluiden laatu tutkimushanke

Rajatorpan asukaskysely Vantaan asuinaluiden laatu tutkimushanke Vantaan asuinaluiden laatu tutkimushanke Julkaisija Sähköposti: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi Ulkoasu, taitto Ritva-Leena Kujala Valokuvat Ritva-Leena Kujala Paino

Lisätiedot

Millainen Maltsu? Malminkartanon asukaskyselyn tulokset. Liisi Ylönen. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Millainen Maltsu? Malminkartanon asukaskyselyn tulokset. Liisi Ylönen. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Millainen Maltsu? Malminkartanon asukaskyselyn tulokset Liisi Ylönen Kaupunkisuunnitteluvirasto 16.3.2017 Millainen Maltsu? kysely Linkki kyselyyn Kysely toteutettiin syksyllä 2016 399 vastaajaa, 2146

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake

Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake Datatiedostoihin Asuinalue.sav ja Asuinalue.xls liittyvä kyselylomake KAUPUNGIN ASEMANSEUDUN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄ TUTKIMUSLOMAKE 1. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT 1. Sukupuoli 1) mies 2) nainen 2. Ikäni on vuotta

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Kiteen Kotitalot Oy ja KOY Kesälahden Vuokratalot asiakastyytyväisyyskysely Yhteenvetoraportti N=124 Julkaistu: 24.4.2014 Vertailuryhmä: Kesälahden Vuokratalojen

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2012

Tilastokatsaus 11:2012 Osuus asuntokannasta, % Tilastokatsaus 11:2012 14.12.2012 Tietopalvelu B14:2012 n asuntokanta 31.12.2011 ja sen muutokset 2000-luvulla Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke

Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke Vantaan asuinalueiden laatu -tutkimushanke Kaunista luontoa, hyviä polkuja Päiväkummun asukaskysely 2008 Riikka Henriksson Osoite - Adress: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ITÄRANNAN KEHITTÄMINEN KYSELYN TULOKSET

LOVIISAN KAUPUNKI ITÄRANNAN KEHITTÄMINEN KYSELYN TULOKSET LOVIISAN KAUPUNKI ITÄRANNAN KEHITTÄMINEN KYSELYN TULOKSET YLEISTÄ KYSELYSTÄ Kyselyllä selvitettiin asukkaiden ja päättäjien näkemyksiä Loviisan Itärannan alueen suunnitteluvaihtoehtoihin. Mielipiteitä

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan

Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan Tiedote Julkaistavissa..0 klo 00.0 Suomalainen haluaa asua pientalossa lähellä kaupunkia tiivis, kaupunkimainen rakentaminen torjutaan Väite, jonka mukaan asumisen ja rakentamisen tulee olla tiivistä ja

Lisätiedot

Tiedonkeruuaika kirjekyselyssä hengen otanta

Tiedonkeruuaika kirjekyselyssä hengen otanta Katajanokka-Kruunuhaka K k käyttäjäkysely 010 1 Yleistä Tiedonkeruuaika kirjekyselyssä 1.9.-1.11.010 1000 hengen otanta Samaan aikaan Internetissä Digium-kysely Vastauksia saatiin yhteensä 8 - Otantakyselyyn

Lisätiedot

Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta

Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta Kaupunkilaisten kokemuksia elinympäristön laadusta Ympäristöterveyskyselyn tuloksia 14.12.2016 Timo Lanki HSY:n ilmanlaadun tutkimusseminaari Tausta Kaivattiin ilmansaasteiden ja melun epidemiologisiin

Lisätiedot

2010 - kokonaistulokset 15.6.2011

2010 - kokonaistulokset 15.6.2011 Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan Kerrokartalla-kysely kysely 2010 - kokonaistulokset 15.6.2011 Pihlajamäen, Pihlajiston ja Savelan Kerrokartalla-kysely 2010 Yleistä Tässä Helsingin kaupungin rakennusviraston

Lisätiedot

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013

Tekn.ltk 26.11.2013 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 2013 Tekn.ltk.11.13 ASIA NRO 9 Asiakastyytyväisyyskysely syksy 13 Kysely toteutettiin lähinnä nettikyselynä, paperiversio oli jaettu kunnan viraston toimipisteisiin. Vastauksia tuli netin kautta 9 kpl ja kaksi

Lisätiedot

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015

15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ. Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.2015 15 VUOTTA ELÄKKEELLÄ Tuoreen tutkimuksen tulokset Sini Kivihuhta 6.2.215 1 VAI 2 VUOTTA? 2 KYSELY 8-VUOTIAILLE VASTAUKSIA 5 Teetimme 5 puhelinhaastattelua vuonna 1935 syntyneille suomalaisille eläkeläisille

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut

Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011. Innovaatiopalvelut Jyväskylän kaupungin yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 Yhteispalvelupisteiden asiakaskysely 2011 - Asiakaskysely toteutettiin Palokan, Säynätsalon, Tikkakosken ja Vaajakosken yhteispalvelupisteissä

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi!

Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! ASUKASKYSELY 2016 2 Hyvä kauniaislainen! Tällä kyselyllä haluamme selvittää mielipiteesi kaupungin palveluista. Kiitämme Sinua arvokkaasta tutkimusavustasi! 1. MITEN TÄRKEINÄ PIDÄT ALLA MAINITTUJA HYVINVOINTIIN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 217. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 3477/2016 02.08.00 217 Liikennebarometri 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja

Lisätiedot

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT

KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT KYSELY ASUMISTARPEISTA JYVÄSKYLÄN IKÄÄNTYVILLE ASUMINEN NYT Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa ikäihmisten tulevaisuuden asumistarpeita ja odotuksia. Kysely on tarkoitettu yli 55-vuotiaille Jyväskylässä

Lisätiedot

Puotila-Vartioharju käyttäjäkysely 2010

Puotila-Vartioharju käyttäjäkysely 2010 Puotila-Vartioharju käyttäjäkysely 0 1 Yleistä Tiedonkeruuaika kirjekyselyssä 8.8.-.11.0 00 hengen otanta Samaan aikaan Internetissä Digium-kysely Vastauksia saatiin yhteensä 68 - Otantakyselyyn saatiin

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014

Asiakastyytyväisyyskysely kesä 2014 Kysely toteutettiin netissä sekä lähetettiin paperiversioita asiakkaille. Vastausaikaa oli neljä kuukautta (kesäkuu-syyskuu). Vastauksia tuli netin kautta 29 kpl ja postitse 28 kpl. 1. Vastanneista naisia

Lisätiedot

Järvenpään hyvinvointikampus. Kuntalaiskysely 2014

Järvenpään hyvinvointikampus. Kuntalaiskysely 2014 Järvenpään hyvinvointikampus Kuntalaiskysely 2014 Kehitysideoiden kerääminen kuntalaiskyselyllä hyvinvointikampushankkeen suunnittelua varten Kyselyaika 28.3. 15.4.2014 Paperilomake Järvenpään kaupunginkirjastossa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Asukaskysely

Siilinjärven kunta. Asukaskysely Siilinjärven kunta Asukaskysely 01 5.1.01 Sisältö Tutkimuksen toteutus Huomioita tutkimuksesta Vastaajarakenne 5 Kokonaistyytyväisyys Siilinjärveen Suositteluhalukkuus 8 Tyytyväisyys kunnan palveluihin

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 16:2016

TILASTOKATSAUS 16:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 16:2016 1 26.8.2016 PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT VANTAALLA Pitkäaikaistyöttömiä oli Vantaalla vuoden 2015 lopussa 4 850. Heistä useampi kuin kaksi viidestä oli ollut työttömänä

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Mikä tekee Malminkartanosta ainutlaatuisen asua, työskennellä ja virkistäytyä? Avokysymys, 182 vastausta

Mikä tekee Malminkartanosta ainutlaatuisen asua, työskennellä ja virkistäytyä? Avokysymys, 182 vastausta Mikä tekee Malminkartanosta ainutlaatuisen asua, työskennellä ja virkistäytyä? Avokysymys, 182 vastausta - Hyvät liikenneyhteydet - Keskustaan 15 min, lentokentän suuntaan, Myyrmäkeen - Hyvät pyöräily-yhteydet

Lisätiedot

Asumisen toiveet -tutkimus. Tiivistelmäyhteenveto tutkimuksesta

Asumisen toiveet -tutkimus. Tiivistelmäyhteenveto tutkimuksesta Asumisen toiveet -tutkimus Tiivistelmäyhteenveto tutkimuksesta 1 KodinOnni palvelukokemukset 2013 Yhteenveto Tutkimus toteutettiin Kotipaneelissa yhteistyössä Aller Media Oy:n kanssa. Kysely lähettiin

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011

KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE. Kirjekysely ja verkkokysely 2011 KYSELYTUTKIMUS HELSINGIN KATU- JA VIHERALUEIDEN KÄYTTÄJILLE Kirjekysely ja verkkokysely 2011 Kesä 2011 JOHDANTO Tässä raportissa on tulokset helsinkiläisille kohdistetusta kyselytutkimuksesta, jonka katu-

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 122 24.06.2015. 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ 1 (1) 122 Asianro 8060/08.00.00/2013 Lehtoniemi ja Peikkometsän alue, vuoropysäköintikysely Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelun tukipalvelut

Lisätiedot

Tulevaisuuden Kaijonharju asukaskysely

Tulevaisuuden Kaijonharju asukaskysely Tulevaisuuden Kaijonharju asukaskysely 9.-31.12.2016 YHTEENVETO KYSELYN TULOKSISTA 28.3.2017 KYSELYN LÄHTÖKOHDAT Kaijonharju-yliopiston alueella asuvilta, opiskelijoilta, alueen toimijoilta ja muilta alueesta

Lisätiedot

InSert - putkiremonttien asukaskysely. Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008

InSert - putkiremonttien asukaskysely. Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008 InSert - putkiremonttien asukaskysely Satu Paiho & Veijo Nykänen 14.4.2008 Yhteenveto vastaajista Kyselyyn vastasi noin 400 taloyhtiön osakkeenomistajaa Vastaajat asuvat noin 330 eri taloyhtiössä Noin

Lisätiedot

KUOPION NUORI -KYSELY

KUOPION NUORI -KYSELY KUOPION NUORI -KYSELY Nuorten Palvelu ry / Kauppakeskusten nuoret -hanke YHTEENVETO VASTAUKSISTA Kyselyn tausta Kuopion nuori -kysely oli Kuopion keskustassa asioiville ja aikaansa viettäville nuorille

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen retkeilykulttuurihanke. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö. Kävijäkyselytulokset 2013

Kaakkois-Suomen retkeilykulttuurihanke. Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö. Kävijäkyselytulokset 2013 Kävijäkyselytulokset 2013 Kysely tehty kesällä 2013 Satamosaaren (29), Ruuhonsaaren (25), Hietasaaren (12) ja Ilkonsaaren + Pullikaisen (3) retkisatamissa sekä Päihäniemen (8) virkistysalueella. Lisäksi

Lisätiedot

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen?

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Vantaan asuinalueiden laatu - tutkimushanke Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Variston asukaskysely 2007 Hanna Ahlgren-Leinvuo Riikka Henriksson Osoite: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

Uuden koulu nimi. Mansikka-ahon koulu 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen. Lasten- ja nuorten lautakunnalle

Uuden koulu nimi. Mansikka-ahon koulu 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen. Lasten- ja nuorten lautakunnalle 7.2.2014 Rehtori Pekka Lipiäinen Lasten- ja nuorten lautakunnalle Uuden koulu nimi Mansikka-ahon ja Tornionmäen koulut yhdistyvät ja koulutyö jatkuu uudessa koulurakennuksessa syksyllä 2014. Kouluun tulee

Lisätiedot

Koosteen on kasannut Tuija Tzoulas, kartat ja grafiikka Anna Broberg, Tuija Tzoulas ja Maarit Kahila.

Koosteen on kasannut Tuija Tzoulas, kartat ja grafiikka Anna Broberg, Tuija Tzoulas ja Maarit Kahila. Tämä tutkimusraportti toimii yhteenvetona Mellunmäen kaupunginosassa tehdystä pehmogiskyselystä, joka oli osa Tekes-rahoitteista Urbaani onni hanketta 2009-2010. Vastaavia yhteenvetoja on toimitettu muitakin,

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

JOENSUUN TÄYDENNYSRAKENTAMISOHJELMA KYSELYN TULOKSET

JOENSUUN TÄYDENNYSRAKENTAMISOHJELMA KYSELYN TULOKSET JOENSUUN TÄYDENNYSRAKENTAMISOHJELMA KYSELYN TULOKSET 13.10.2016 Lähtötiedot Vastauksia saatiin yhteensä 350 kappaletta Vastaajissa miehiä ja naisia suurin piirtein yhtä paljon Suurin osa vastaajista asukkaita,

Lisätiedot

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn!

Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! 1 Liite 9: Kyselylomake Tervetuloa vastaamaan Vanhankaupunginlahtea koskevaan kyselyyn! Helsingin kaupungin ympäristökeskus tekee Vanhankaupunginlahdelle uutta hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Lähtökohtana

Lisätiedot

Tiedonkeruuaika hengen otanta Samaan aikaan Internetissä Digium-kysely Vastauksia saatiin yhteensä 255

Tiedonkeruuaika hengen otanta Samaan aikaan Internetissä Digium-kysely Vastauksia saatiin yhteensä 255 Pasila käyttäjäkysely 009 1 Yleistä Tiedonkeruuaika 1.10.-11.1.009 1000 hengen otanta Samaan aikaan Internetissä Digium-kysely y Vastauksia saatiin yhteensä 55 - Otantakyselyyn saatiin vastauksia 8 (%)

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 9:2015

TILASTOKATSAUS 9:2015 TILASTOKATSAUS 9:2015 13.11.2015 VANTAAN ASUNTOKANTA JA SEN MUUTOKSIA 2004 2014 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa kaikkiaan 102 455 asuntoa. Niistä runsas 62

Lisätiedot

Tilastokatsaus 1:2014

Tilastokatsaus 1:2014 Tilastokatsaus 1:2014 Vantaa 3.1.2014 Tietopalvelu B1:2014 1 Vähintään 65 vuotta täyttäneet Vantaalla Vuoden 2013 alussa 65 vuotta täyttäneitä tai sitä vanhempia vantaalaisia oli 27 579 henkilöä. Heistä

Lisätiedot

Koosteen on kasannut Tuija Tzoulas, kartat ja grafiikka Anna Broberg, Tuija Tzoulas ja

Koosteen on kasannut Tuija Tzoulas, kartat ja grafiikka Anna Broberg, Tuija Tzoulas ja Tämä tutkimusraportti toimii yhteenvetona Matinkylän kaupunginosassa tehdystä pehmogis-kyselystä, joka oli osa Tekes-rahoitteista Urbaani onni hanketta 2009-2010. Vastaavia yhteenvetoja on toimitettu muitakin,

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2014

Tilastokatsaus 9:2014 Tilastokatsaus 9:214 Tilastokatsaus 9:213 Vantaa 1 24.6.214 Tietopalvelu B1:214 Tietoja työvoimasta ja työttömyydestä Työvoiman määrä kasvoi 7:lla (,7 %) vuoden 212 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien

Lisätiedot

1 18-30 v 2 31-50 v 3 51-65 v 4 yli 65 vuotta. 4. Kuinka kauan olette asunut tai lomaillut hankealueella? (merkitkää pidempi aika)

1 18-30 v 2 31-50 v 3 51-65 v 4 yli 65 vuotta. 4. Kuinka kauan olette asunut tai lomaillut hankealueella? (merkitkää pidempi aika) Asukaskysely Kollaja-hankkeen YVA TAUSTATIEDOT 1 T 1. Sukupuolenne 1 Nainen 2 Mies 2. Tämänhetkinen elämäntilanteenne? 1 Yksin asuva 2 Pariskunta 3 Lapsiperhe 3. Ikäryhmänne 1 18-30 v 2 31-50 v 3 51-65

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

Alue on myös Helsingin Kaupunkisuunnitteluviraston Esikaupunkien Renessanssi projektin kohdealueena. Diplomityössä sivuja: 42 (A3) + 6 (A1)

Alue on myös Helsingin Kaupunkisuunnitteluviraston Esikaupunkien Renessanssi projektin kohdealueena. Diplomityössä sivuja: 42 (A3) + 6 (A1) 1 Diplomityö liittyy TKK:n Yhdyskuntasuunnittelun Tutkimus- ja Koulutuskeskuksen Urbaani Onni tutkimukseen, jossa kerättiin helsinkiläisiltä heidän elinympäristöään koskevaa kokemusperäistä paikkatietoa.

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu

Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi Merituulen koulu Inkoon kunta toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille toukokuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä

Lisätiedot

Kera - Asukkaiden näkökulma. Vuoden 2013 Harava-kyselyn tuloksia Keran osayleiskaava-alueelta, sekä muiden asukasmielipiteiden tarkastelua

Kera - Asukkaiden näkökulma. Vuoden 2013 Harava-kyselyn tuloksia Keran osayleiskaava-alueelta, sekä muiden asukasmielipiteiden tarkastelua Kera - Asukkaiden näkökulma Vuoden 201 Harava-kyselyn tuloksia Keran osayleiskaava-alueelta, sekä 12.9.2014 muiden asukasmielipiteiden tarkastelua Kera - Asukkaiden näkökulma alueen suunnitteluun Anniina

Lisätiedot

Jalankulkijoiden liukastumiset

Jalankulkijoiden liukastumiset Liikenneturvan selvityksiä 3/2014 Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013 Leena Pöysti Leena Pöysti Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013 Liikenneturvan selvityksiä 3/2014 Liikenneturva

Lisätiedot

Lapinlahden keskustaajaman kehittäminen kyselyiden yhteenveto

Lapinlahden keskustaajaman kehittäminen kyselyiden yhteenveto Lapinlahden keskustaajaman kehittäminen kyselyiden yhteenveto Kyselyn tavoite ja toteutus Kysely on osa Iisalmen kaupungin sekä Sonkajärven, Vieremän ja Lapinlahden kuntien käynnistämää keskustaajamien

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2015

TILASTOKATSAUS 4:2015 Tilastokatsaus 6:212 TILASTOKATSAUS 4:2 1 12.8.2 TIETOJA TYÖVOIMASTA JA TYÖTTÖMYYDESTÄ Työvoiman määrä kasvoi 1 3:lla (,9 %) vuoden 213 aikana Vantaalla työvoimaan kuuluvien joukko on suurentunut vuodesta

Lisätiedot

3/2014. Tietoa lukijoista

3/2014. Tietoa lukijoista 3/2014 Tietoa lukijoista Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden, Suomen 2. luetuimman päivälehden, kuukausiliite. Se on maaseudulla asuvalle ihmiselle tehty aikakauslehti. Lehti on onnistunut tehtävässään ja

Lisätiedot

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014

Espoon kaupunginkirjasto Asukaskysely/Espoonlahti Syksy 2014 Espoonlahden kirjastoverkko Asukaskyselyn yhteenveto Taustatiedot Millainen on sinun kirjastosi -asukaskysely lähettiin Espoonlahden kaikkiin talouksiin elokuussa 2014. Ne taloudet, joilla on mainostenjakokielto,

Lisätiedot

SUHTAUTUMINEN PYÖRÄILYN EDISTÄMISEEN HELSINGISSÄ ) Helsingin tavoitteena on edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Miten suhtaudutte pyöräilyn edistämiseen Helsingissä? Oletteko % KAIKISTA vastaajista

Lisätiedot

Millaisia mielikuvia täydennysrakentaminen herättää asukkaissa?

Millaisia mielikuvia täydennysrakentaminen herättää asukkaissa? TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Millaisia mielikuvia täydennysrakentaminen herättää asukkaissa? Täydennysrakentaminen onnistuu! - seminaari 11.11.2015, Helsinki Anne Arvola, VTT Tausta ja tavoite Tämä

Lisätiedot

Hanskat tiskiin vai vasara käteen?

Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Hanskat tiskiin vai vasara käteen? Mitä suomalaiset ajattelevat kotiensa kunnossapidosta ja korjaamisesta Tiedotustilaisuus 12.4.2011 Tina Wessman, Qualitems Oy Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tarkoitus:

Lisätiedot

Tikkakosken asukaskysely 2010

Tikkakosken asukaskysely 2010 2010 Tikkakosken asukaskyselyn koontia Jyväskylän kaupungin innovaatiopalvelut - Asukaskyselyssä kerättiin tikkakoskelaisten ajatuksia alueen kehittämisestä ja kartoitettiin asukkaiden näkemyksiä Tikkakoskelle

Lisätiedot

LIEVESTUOREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KYSELYN TULOKSET

LIEVESTUOREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KYSELYN TULOKSET LIEVESTUOREEN KESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KYSELYN TULOKSET LIEVESTUOREEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAKYSELY Kysely liittyy Laukaan kunnan ja Laukaan Kehitysyhtiö Oy:n keskustan kehittämissuunnitelman laatimiseen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 15:2014

Tilastokatsaus 15:2014 19.12.2014 Tietopalvelu B18:2014 n asuntokanta 31.12.2013 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 100 600 asuntoa. Niistä vajaa 62 prosenttia (62 175) oli kerrostaloissa,

Lisätiedot

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14)

Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/2014 (lv. 13-14) Lasten arviointikyselyn tuloksia APIP-toiminnasta 4/14 (lv. 13-14) Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä lasta, joista palautui 16. Vastausprosentti oli 4,7 %. Lasten kysely muodostui 12

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin

Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin Kansalaisten suhtautuminen taidelainaamoihin 1..1 TNS Gallup Oy Jaakko Hyry t. Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Suomen Taitelijaseura halusi selvittää suomalaisten suhtautumista taidelainaamoihin. Tutkimus

Lisätiedot

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -kysely Avoinna 26.3.-18.5.2014 Liittyi Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheeseen, suunnattiin asukkaille Kysely keskittyi

Lisätiedot

PAIKAT, REITIT, RAKENNUKSET tärkeät, mukavat, kauniit, turvalliset epämielusat, rumat, pelottavat kehitettävät

PAIKAT, REITIT, RAKENNUKSET tärkeät, mukavat, kauniit, turvalliset epämielusat, rumat, pelottavat kehitettävät Lasten Parlamentti Tesoma-kävely 13.11.2012 PAIKAT, REITIT, RAKENNUKSET tärkeät, mukavat, kauniit, turvalliset epämielusat, rumat, pelottavat kehitettävät MITÄ MUUTTAISIT, MITÄ UUTTA? paikkoja, reittejä,

Lisätiedot

ARVONPELLON LEIKKIPUISTO HILJANPOLKU

ARVONPELLON LEIKKIPUISTO HILJANPOLKU ANTTILAN LÄHILIIKUNTAPAIKKA, ANSARITIE Anttilan uudella lähiliikunta-alueella on tekemistä kaikenikäisille, vauvasta vaariin. Avarassa leikkipuistossa on vauva-, lauta- ja ryhmäkeinu, kiipeilyverkko ja

Lisätiedot

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista

Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Suomalaisten käsityksiä kirjastoista Kesäkuu, Public Sakari Nurmela Työnro: Kantar TNS Oy, tentie C, Espoo Johdanto Tässä yhteenvetoraportissa esitetään keskeiset tulokset tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille

Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille Suonenjoen kaupunki Kysely lapsiperheille 1. Vastaajan tiedot / Taustamuuttujaosio Vastaajaa koskeva tieto 1.1. sukupuoli mies nainen 1.2. ikä alle 20 vuotta 20 30 vuotta 31 40 vuotta yli 40 vuotta 1.3.

Lisätiedot

Asumisviihtyvyys kaupungin vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa

Asumisviihtyvyys kaupungin vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa Asumisviihtyvyys kaupungin vuokra- ja asumisoikeusasunnoissa - v. 2005 asukaskyselyn tuloksia 13.3.2007 Erkki Korhonen Kaupungin omistamat vuokra- ja asumisoikeusasunnot 1.1.2005 Muut vuokraasunnot; 1%

Lisätiedot

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM

Kuntapalvelut Torniossa vuonna 2013 8.4.2013 HM 8.4.213 HM Sisällys Johdanto 1 Torit ja torikauppa 42 1. Kokonaisarvosana 2 Urheilu ja pelikentät 43 2. Tyytyväisyys asuinkuntaan: Laaja asuinkuntaindeksi 3 Sisäliikuntatilat 44 3. Tyytyväisyys asuinkuntaan:

Lisätiedot

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014

LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 LAIHIAN ASUKASKYSELY 2014 SISÄLTÖ: ASUKASKYSELYN TOTEUTUS ASUKASKYSELYN TAVOITE JA AIHEPIIRIT ASUKASKYSELYN SISÄLTÖ ASUKSKYSELYN TULOS ASUKASKYSELYN ANALYYSIKARTAT ASUKASKYSELYN TOTEUTUS Kysely toteutettiin

Lisätiedot

KERA Tulevaisuuspyörä

KERA Tulevaisuuspyörä KERA Tulevaisuuspyörä Työpaja 11.6.2013 Valtuustotalo Kimmo Rönkä Movense Oy TYÖPAJA: TULEVAISUUSPYÖRÄ ryhmien teemat 1. Houkutteleva korttelikaupunki ja käveltävä ympäristö (kirjurit: Ritva Helminen-Halkola,

Lisätiedot

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata?

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? TASAISESTI KOKO SUUNNITTELUALUEELLE NYKYISEEN ASUTUKSEEN TUKEUTUEN JA MAISEMAAN SOVELTUEN KYLÄKESKUSTAA PAINOTTAEN, MUUALLE

Lisätiedot

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO.

2 (8) Taulukko 1 Leirien väittämät ja tulokset ESPOON KAUPUNKI 02070 ESPOON KAUPUNKI WWW.ESPOO.FI ESBO STAD 02070 ESBO STAD WWW.ESBO. Nuorisopalvelut 1 (8) Loma-ajan toiminnan asiakaspalauteraportti 2012 Tässä raportissa selvitetään kesän 2012 loma-ajan toiminnasta kerättyjen asiakaspalautteiden keskeiset tulokset. Loma-ajan toimintojen

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014

Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja TNS 2014 RIGHT MA Kansalaisten käsityksiä taiteesta osana arkiympäristöä ja julkisia tiloja A TNS 0 RIGHT MA Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta.

Lisätiedot

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki

Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus. Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry Reino Myllymäki Tuusulan vetovoimatekijät -tutkimus Ruotsinkylän kyläyhdistys ry - Klemetskog Byförening r.f. Lahela-Seura ry 30.11.2013 Reino Myllymäki Tausta Tutkimus suoritettiin Etelä-Tuusulan kyläyhdistysten verkkosivustolla

Lisätiedot

OPISKELIJAN KAUPUNKI

OPISKELIJAN KAUPUNKI OPISKELIJAN KAUPUNKI Ideoita, uhkia ja mahdollisuuksia kaupunkikehittämiseen Tutkimusraportti Maria Rytkönen & Juhani Saari Esityksen tulokset Juhani Saari Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

Lisätiedot

Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu

Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu Keitä ARA-vuokra-asunnoissa asuu Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry:n (KOVA) seminaari 11.11.2015 Tuula Tiainen, ympäristöministeriö Näkökulmia ara-vuokra-asumiseen, 2014 - Innolink Research

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Kaarina. Asiakasnäkökulmaa strategiavalmisteluun

Lasten ja nuorten Kaarina. Asiakasnäkökulmaa strategiavalmisteluun Lasten ja nuorten Kaarina Asiakasnäkökulmaa strategiavalmisteluun Alle kouluikäisten näkemykset Kaarinasta Alle kouluikäisten näkemyksiä kartoitettiin sekä oman että yksityisen päivähoidon osalta Kyselyyn

Lisätiedot