Louhelan asukaskysely Vantaan asuinaluiden laatu tutkimushanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Louhelan asukaskysely 2010. Vantaan asuinaluiden laatu tutkimushanke"

Transkriptio

1 Vantaan asuinaluiden laatu tutkimushanke

2 Julkaisija Sähköposti: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi Ulkoasu, taitto Ritva-Leena Kujala Kansikuva Kuntatekniikan keskus/vihealueyksikkö Paino Vantaan kaupugin paino 3/2012 2

3 Sisällys Esipuhe 5 1 LOUHELA Vantaan vanhimpia kerrostaloalueita 6 2 Kyselyyn vastanneet ja tutkimusaineiston edustavuus 8 3 Kyselyyn vastanneiden taustatiedot kyselylomakkeessa ilmoitettujen tietojen mukaan 9 4 Louhelaan muuttosyyt, asumisaika Louhelassa ja tulevaisuus 10 5 Louhelan palvelut ja niiden käyttö 11 6 Kyselyn tulokset Louhela koetaan viihtyisäksi Viheralueet Louhelan vahvuutena Taloyhtiöiden viihtyisät pihat Viihtyisyyttä vähentävät asiat Roskaaminen, koirien jätökset ja liikennekäyttäytyminen Nuorisojoukot ja päihtyneet Huolena tulevaisuuden pysäköintijärjestelyt Lento- ja tieliikenteen melu Kunnostusta kaipaavat paikat Louhelan juna-asema - Asemarakennus on siivoton ja hissi haisee aina Louhelan ostoskeskus - Ostari on ruma ja rämä Talot kaipaavat kunnostusta Mätäojanlaakso - Mätäoja on nimensä ansainnut Teiden ja katujen kuntoon ollaan pääosin tyytyväisiä Täydennysrakentaminen ja kaavoitus Louhelan ostoskeskus 24 Yhteenveto 25 Lähteet 26 Liite 27 3

4 4

5 Esipuhe Kaupunginvaltuusto hyväksyi Vantaan arkkitehtuuristrategian vuoden 2006 alussa. Siinä korostetaan tietoa ympäristöstä ja muutosten vaikutuksista perustana kaupungin hyvän ympäristön suunnittelulle ja rakentamiselle. Yhtenä käytännön toimenpiteenä on asukaspalautteen kerääminen ja analysointi. Strategian toteuttamiseksi kaupunkisuunnittelussa päätettiin vuosittain tehdä selvitys jostakin asuinalueesta. Ensimmäiseksi kohteeksi valittiin Varistoon 30 vuotta sitten kerralla rakennettu pientalovaltainen asuinalue, jossa tuolloin pidettiin asuntomessut. Variston valinta perustui siihen, että se on kaupunkikuvaltaan suhteellisen valmis asuinalue, koska sen asunnoista yli 90 prosenttia on valmistunut ennen 1990-lukua. Seuraavaksi kohteeksi valittiin Päiväkummun kaupunginosa. Toisaalta siellä on selkeästi vanha, alkuaan luvulta lähtien rakentunut jatkuvasti täydentyvä ja uusiutuva osa ja toisaalta eteläosaan on 1980-luvun loppuvuosista lähtien kaavoitettu ja rakennettu kokonaan uusi pientalovaltainen alue. Vuonna 2010 kysely toteutettiin kahdella vanhalla kerrostaloalueella, Louhelassa ja Rajatorpassa. Tässä julkaisussa käsitellään Louhelan asukaskyselyn tuloksia, Rajatorpasta on oma raporttinsa. Lisäksi molempien asuinalueiden tuloksia käsitellään asiantuntijaseminaarissa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään mm. alueiden viihtyisyyden parantamisessa sekä kehittämisessä. Arkkitehtuuristrategia korostaa myös monipuolista yhteistyötä kaupungin kehittämisessä. Asukkaille lähetettyä kyselyä oli ideoimassa laaja joukko työntekijöitä kaupungin eri toimialoilta. Lopullinen asukaskyselylomake muotoiltiin tietopalveluyksikön johdolla työryhmässä, johon kuuluivat kaupunkisuunnittelusta Ville Purma, Ritva Valo-Wossilus ja Jukka Kullberg, rakennusvalvonnasta Kaisa Ikävalko sekä tietopalveluyksiköstä Hanna Ahlgren-Leinvuo, Elina Parviainen ja Hannu Kyttälä. Asukaskyselyn otannasta ja aineiston edustavuudesta vastasi Juhani Riihelä. Kyselyn tulokset analysoi ja kokosi raportiksi Hanna Ahlgren-Leinvuo ja tietojen tallennuksesta vastasi Jaana Calenius. Tietojen tallennuksessa avusti myös tietopalvelun työharjoittelija Najma Qasim. Vantaalla Jukka Kullberg kaupunkisuunnittelujohtaja 5

6 1 LOUHELA Vantaan vanhimpia kerrostaloalueita Louhelan kerrostaloalue sijaitsee Länsi-Vantaalla Myyrmäen kaupunginosassa. Louhela on yksi Vantaan vanhimmista kerrostalolähiöistä. Alueen rakentaminen käynnistyi vuoden 1965 syksyllä. Ensimmäiset asukkaat muuttivat alueelle kesäkuussa 1966 ja viimeisetkin talot olivat valmiita vuonna Alueelle ei ole tämän jälkeen rakennettu uusia asuinrakennuksia. Louhelan muodostavat Louhelantien itäpuolella sijaitsevat asunto-osakeyhtiöt Kaarenhaltia, Kaarenkeiju, Kaarenmäki ja Kaarenpeikko. Louhelassa ei ole lainkaan kaupungin, säätiöiden tai yhdistysten vuokrataloja, vaan ainoastaan yksityisessä omistuksessa olevia vuokra-asuntoja. Louhelaan muutettiin 1960-luvulla pääkaupunkiseudun lisäksi eri puolilta Suomea Lappia myöten. Muuttajista suuri osa oli lapsiperheitä, kuten eräs alueella lapsuudessaan asunut muisteleekin:...muutaman vuoden ikähaarukalla Louhelassa oli satoja lapsia. Pelkästään omassa rapussa asui useita samanikäisiä leikkikavereita. Koskaan ei tarvinnut etsiä seuraa leikkeihin tai peleihin (Sorjanen, 2008, 91). (Hako 2008.) Tänä päivänä Louhelan alueella asuu reilut asukasta 1. Louhelan väestö on ikärakenteeltaan hieman vanhempaa kuin koko Vantaan väestö keskimäärin. Alle 16-vuotiaiden osuus on viimeisten parinkymmenen vuoden aikana laskenut neljällä prosenttiyksiköllä (vrt. koko Vantaa kaksi prosenttiyksikköä) ja yli 64-vuotiaiden osuus on kasvanut peräti 11 prosenttiyksiköllä (vrt. koko Vantaa kuusi prosenttiyksikköä). Louhelan väestö ikääntyy ja eläkeikäisten osuus väestöstä on kasvanut nopeammin kuin Vantaalla keskimäärin. Kuva 1: Kartta Louhelan alueesta. Jokiuoman puisto 1 Ådalsparke 1 Ostoskeskus metriä 200 6

7 Rakennusten lkm Kuvio 1: Louhelan asuinrakennusten lukumäärä valmistumisvuoden mukaan Valmistumisvuosi Taulukko 1: Louhelan, Myyrmäen ja koko Vantaan väestön ikärakenne vuodenvaihteessa 2009/2010. Louhela Myyrmäki Koko Vantaa Lkm % Lkm % Lkm % 0-6 -vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotta täyttäneet Yht Kuvio 2: Alle 16-vuotiaiden ja yli 64-vuotiaiden osuuden (%) kehitys Louhelassa vuotiaat Yli 64-vuotiaat 1 Louhela kuuluu virallisissa tilastoissa Myyrmäen kaupunginosaan. Tässä esitettyjen vain Louhelaa koskevien väestötietojen pohjana on rakennustasoinen väestö -tiedosto. Rakennustasoisen väestötiedoston avulla on mahdollista tarkastella kaupunginosan sisällä olevien alueiden väestömäärää erikseen. Rakennustasoinen väestötiedosto on saatavilla vasta vuodesta 1989 alkaen. 7

8 2 Kyselyyn vastanneet ja tutkimusaineiston edustavuus Asukaskysely lähetettiin toukokuussa 2010 kaikkiaan 486:lle louhelalaiselle 2. Kesäkuun alkuun mennessä kyselyyn oli vastannut 219 louhelalaista ja vastausprosentti oli 45. Vastausprosentin nostamiseksi kysely päätettiin lähettää uudelleen niille, jotka eivät siihen vielä olleet vastanneet. Tällä toisella kierroksella vastauksia saatiin 87 kappaletta. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 306 louhelalaista ja lopullinen vastausprosentti oli 63. Vastaajat poikkesivat alkuperäisestä tavoiteperusjoukosta (ts. Louhelassa asuvista henkilöistä) hieman sukupuolen ja iän mukaan. Naiset vastasi- vat kyselyyn miehiä aktiivisemmin ja vanhemmat vastaajat nuorempia aktiivisemmin. Tutkimusaineiston vinoumaa on tulosten raportoinnissa korjattu iän suhteen painokertoimen avulla, sillä iällä oli vaikutusta vastaajan mielipiteisiin. Sukupuolen aiheuttamaan vinoumaa ei sen sijaan ole korjattu kahdesta syystä. Ensinnäkin sukupuoli ei iän tavoin vaikuttanut vastaajan mielipiteisiin ja toiseksi sekä iän että sukupuolen aiheuttaman vinouman korjaaminen olisi pirstonut näin pienen tutkimusaineiston liian pieniin ryhmiin. Taulukko 2: Tavoiteperusjoukon ja vastaajien vertailu sukupuolen, iän, kielen ja asuntokunnan koon mukaan 3. Kaikki tavoiteperusjoukon asunnot olivat hallintamuodoltaan omistusasuntoja. Tavoiteperusjoukko Vastaajat Lkm % Lkm % P-arvo Sukupuoli Mies , ,5 0,0347 Nainen , ,5 Yht , ,0 Ikä , ,9 0, , , , , , ,6 Yht , ,0 Kieli Suomi , ,1 0,5129 Ruotsi 27 2,8 9 2,9 Muu 43 4,4 9 2,9 Yht , ,0 Asuntokunnan koko , ,0 0, , , , , , ,1 Yht , ,0 2 Otosmenetelmänä oli tasavälinen otanta, jossa otoskehikko oli järjestetty ensin huoneistojärjestykseen ja tämän jälkeen jokaisessa huoneistossa asuvat henkilöt edelleen satunnaiseen järjestykseen. Otoskehikosta poimittiin joka toinen henkilö. Menetelmästä johtuen 17 asuntoon lähti kaksi kyselylomaketta. Vastaajien joukossa oli 6 huoneistoa, joista tuli kaksi vastausta. 3 Vertailussa käytetyt taustatiedot ovat peräisin väestörekisteristä (eivät siis vastaajan lomakkeessa ilmoittamia tietoja). 8

9 3 Kyselyyn vastanneiden taustatiedot kyselylomakkeessa ilmoitettujen tietojen mukaan Louhelalaiset jakautuvat koulutustaustan mukaan melko tasaisesti. Vaikka painopiste onkin korkeintaan keskiasteen suorittaneissa, on ylemmän korkeakoulututkinnonkin suorittaneitakin lähes 15 prosenttia asukkaista. Vastaajista lähes puolet ilmoitti olevansa palkkatyössä. Eläkeläisiä oli hieman alle 40 prosenttia. Työttömiä, opiskelijoita ja kotona lasten kanssa olevia oli vain vähän. Lähes 75 prosenttia vastaajista asui joko yksin tai kahdestaan puolison kanssa. Vain noin neljännes vastauksista tuli lapsiperheistä. Louhelassa ei ole kaupungin tai yleishyödyllisten asuntoyhteisöjen omistamia vuokra-asuntoja eikä asumisoikeusasuntoja. Yksityisen omistamassa asunnossa vuokralla asui kuitenkin reilu kymmenesosa vastaajista. Taulukko 3: Vastaajat kyselylomakkeessa ilmoitettujen taustatietojen mukaan. Vastaajat Lkm % Vastaajat Lkm % Koulutus Kansa- tai peruskoulu 56 18,5 Keskiaste 67 22,2 Alin korkea-aste 49 16,2 Alempi korkeakouluaste 58 19,2 Ylempi korkeakouluaste 44 14,6 Muu 28 9, ,0 Työmarkkina-asema Palkansaaja ,1 Yrittäjä 11 3,6 Työtön 7 2,3 Opiskelija 13 4,2 Kotona lasten kanssa 13 4,2 Eläkeläinen ,9 Muu 2 0, ,0 Perhetyyppi Yksin asuva ,4 Pariskunta ,1 Yhden huoltajan lapsiperhe 11 3,6 Kahden huoltajan lapsiperhe 58 19,2 Muu 5 1, ,0 Lapsiperheet* Perheitä, joissa 0-6-vuotiaita 44 14,4 Perheitä, joissa 7-15-vuotiaita 35 11,4 Asumismuoto Omistusasunto ,2 Vuokra-asunto 37 12,2 Muu 2 0, ,0 * Lapsiperheiden prosenttiosuus laskettu vastaajien lukumäärästä (n=306) 9

10 4 Louhelaan muuttosyyt, asumisaika Louhelassa ja tulevaisuus Vastaajat olivat asuneet Louhelassa keskimäärin reilut 18 vuotta. Reilu neljännes vastaajista oli kuitenkin asunut Louhelassa korkeintaan viisi vuotta. Louhelassa yli 40 vuotta eli aivan alueen rakentamisesta lähtien asuneita oli 13 prosenttia vastaajista. Yli puolet vastanneista ilmoitti muuttaneensa Louhelaan sopivan asunnon vuoksi. Myös alueen sijainti (18 %) ja hyvät kulkuyhteydet (9 %) nousivat esiin muuttosyinä. Yli 60 prosenttia vastaajista arveli asuvansa Louhelassa vielä viiden vuoden kuluttua. 16 prosenttia vastaajista piti todennäköisenä, että muuttaa alueelta pois. Perustelut alueelta pois muuttamiseen liittyivät useimmiten elämäntilanteeseen, kuten muuttoon pois vanhempien luota, ikääntymiseen tai isomman asunnon tarpeeseen. Ilmakuva vuodelta

11 5 Louhelan palvelut ja niiden käyttö Louhelassa sijaitsi kyselyn toteuttamisen aikoihin nyt jo purettu 1960-luvulla rakennettu ostoskeskus, jossa sijaitsi Siwa-ruokakauppa, pub, ravintola sekä erikoisliikkeitä (esim. kampaamopalveluita). Lähes 70 prosenttia louhelalaisista oli sitä mieltä, että ostoskeskus oli tärkeä osa Louhelaa. Erityisesti ruokakauppa oli asukkaille tärkeä: 78 prosenttia vastaajista asioi ainakin kerran viikossa ostoskeskuksen ruokakaupassa. Vastaajien joukossa oli vain kaksi henkilöä, jotka eivät olleet koskaan asioineet ostoskeskuksen ruokakaupassa. Myös ostoskeskuksessa olevan ravintolan kesäterassi oli muutamalle vastaajalle yksi mielipaikoista, mutta kovin yleistä an- niskelu- tai ruokaravintolassa asiointi ei vastaajien keskuudessa ollut. Ostoskeskuksen muita palveluita käytettiin vähemmän. Louhelaiset käyttivät paljon myös Myyrmäen palveluita (mm. kauppakeskuksen marketteja sekä erikoisliikkeitä). Myös apteekki- ja postipalvelut haettiin Myyrmäestä. Yli 40 prosenttia louhelalaisista käytti M-junaa vähintään kerran viikossa. Louhelan ostoskeskukseen asukkaat kulkivat kävellen (98 prosenttia vastaajista). Myyrmäkeen sen sijaan matkattiin omalla autolla (42 prosenttia vastaajista), kävellen (31 %), pyörällä (13 %) tai julkisilla (12 %). Kuvio 3: Louhelan ja Myyrmäen alueen palveluiden käyttö. 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Louhelan ostoskeskus: ruokakauppa Myyrmäen palvelut M-juna Lähiliikenteen bussi Louhelan ostoskeskus: anniskeluravintola Louhelan ostoskeskus: erikoisliike Louhelan ostoskeskus: ruokaravintola Lähes päivittäin Vähintään kerran viikossa Pari kertaa kuukaudessa Harvemmin En koskaan 11

12 6 Kyselyn tulokset Louhelalaisia pyydettiin kyselylomakkeessa arvioimaan erilaisia asuinalueen viihtyisyyttä ja alueella viihtymistä koskevia väitteitä ja asioita. Lisäksi vastaajia pyydettiin kertomaan asuinalueensa parhaimmat ja huonoimmat puolet sekä merkitsemään kartalle mielipaikkansa, kunnostusta vaativat paikat sekä paikat, jotka he kokevat pelottaviksi tai vaarallisiksi. Lomakkeessa pyydettiin myös arvioimaan tiettyjen paikkojen kuntoa. Louhelaa pidettiin viihtyisänä asuinalueena ja aluksi käydään läpi asioita, mikä tekivät Louhelasta vastausten perusteella viihtyisän. Tämän jälkeen tarkastellaan asioita, mitkä puolestaan vähensivät Louhelan viihtyisyyttä. Kolmantena kohtana ovat paikat, jotka olivat vastaajien mielestä huonokuntoisia ja vaativat kunnostamista. Lopuksi käsitellään vastaajien mielipiteitä ja käsityksiä Louhelan kaavoituksesta ja täydennysrakentamisesta. Louhelan asukaskyselyn kyselylomake löytyy liitteestä Louhela koetaan viihtyisäksi 90 prosenttia vastaajista piti Louhelaa viihtyisänä. Täysin samaa mieltä siitä, että Louhela on viihtyisä, oli 43 prosenttia vastanneista ja melko samaa mieltä 47 prosenttia. Iän vaikutus näkyi siinä, että yli 60-vuotiaista peräti 57 prosenttia oli täysin samaa mieltä viihtyisyyttä koskevan väitteen kanssa kun taas alle 25-vuotiaista vain 19 prosenttia. Toisin sanoen vaikka suuri enemmistö vastaajista piti Louhelaa viihtyisänä suhtautuivat nuoremmat vastaajat asiaan vanhempia kriittisemmin. Tilanne oli samanlainen alueen yleisilmettä koskevan väittämän kanssa. Valtaosa eli 67 prosenttia ei ollut samaa mieltä Louhelan yleisilmettä koskevan kielteisen väittämän kanssa ( Yleisilme ei ole miellyttävä ). Yli 60-vuotiaista 37 prosenttia oli asiasta täysin eri mieltä kun taas alle 25-vuotiaista täysin eri mieltä olevia oli vain 13 prosenttia Viheralueet Louhelan vahvuutena Asuinalueiden viihtyisyyttä tarkastelevissa tutkimuksissa huomataan usein, että ihmiset paitsi arvostavat alueen rauhallisuutta ja luonnonläheisyyttä, myös kokevat oman asuinalueensa rauhalliseksi ja luonnonläheiseksi. Muun muassa Vantaan eräillä muilla asuinalueilla toteutetuissa asukaskyselyissä (ks. esim. Ahlgren-Leinvuo & Parviainen 2006; Ahlgren-Leinvuo & Henriksson 2007; Henriksson 2009) enemmistö vastaajista piti asuinaluettaan luonnonläheisenä ja rauhallisena. Asukkaat arvostavat myös sitä, että lähistöllä on ulkoiluun ja virkistäytymiseen sopivia viheralueita. Näin myös Louhelassa. Louhela rajautuu pohjoisessa Jokiuoman puistoon ja itäpuolella Mätäojanlaaksoon. Louhelantien ja junaradan länsipuolella sijaitsee puolestaan Viherpuisto. Myös Vaskivuoren metsät ja kalliot ovat lyhyen kävelymatkan päässä. Louhelan sijainti viheralueiden kainalossa onkin selkeästi yksi asuinalueen vahvuuksista. Viheralueet koettiin tärkeiksi. Kaikki asukaskyselyyn vastanneet olivat ainakin osittain sitä mieltä, että Louhelan viheralueet ovat heille tärkeitä ja kolme neljästä vastaajasta oli täysin sitä mieltä, että viheralueet ovat tärkeitä. Valtaosa vastaajista, eläkkeellä olevat hieman muita enemmän, piti aluetta myös luonnonläheisenä. Myös ulkoilumahdollisuuksia pidettiin hyvinä: vain harva vastaaja piti Louhelan ulkoilumahdollisuuksia huonoina. Lähiviheralueita myös käytettiin aktiivisesti. Jokiuomanpuistossa aikaa vietti lähes 80 prosenttia kyselyyn vastanneista vähintään kerran viikossa - kaksi viidestä vastaajasta lähes päivittäin. Jokiuomanpuisto on merkittävä ulkoilualue myös talvisin, jolloin yli puolet vastaajista käytti sitä vähintään kerran viikossa. Aktiivisimpia puiston käyttäjiä olivat lapsiperheet. 12

13 Kuvio 4: Mielipiteet asuinaluetta koskevista väittämistä: viheralueiden tärkeys, luonnonläheisyys, viihtyisyys, ulkoilumahdollisuuden ja yleisilme. 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Louhelan viheralueet ovat minulle tärkeitä Luonnonläheinen Louhela on viihtyisä Täysin samaa mieltä Osin samaa, osin eri mieltä Täysin eri mieltä Melko samaa mieltä Melko eri mieltä Ulkoilumahdollisuudet ovat huonot Yleisilme ei ole miellyttävä Kuvio 5: Jokiuomanpuiston ja Mätäojanlaakson käyttö kesällä ja talvella. 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Jokiuomanpuisto kesällä Jokiuomanpuisto talvella Lähes päivittäin Vähintään kerran viikossa Pari kertaa kuukaudessa Mätäojan laakso kesällä Harvemmin kuin pari kertaa kuukaudessa En koskaan Mätäojan laakso talvella 13

14 Viheralueet ja puistot nousivat esiin myös asuinalueen parhaina puolina. Kolme viidestä vastaajasta mainitsi Louhelan parhaaksi puoleksi nimenomaan luonnonläheisyyden tai viheralueet. Viheralueita ja luontoa arvostettiin niin ulkoilu- ja virkistysalueina, luontokohteena kuin maisemallisena elementtinä: Vihreä kaupunginosa, jossa luonto lähellä,...kauniita viheralueita ja pääsy Vantaan joelle ja keskuspuistoon viheralueita pitkin, Luonnonläheisyys, suuret ja viihtyisät puisto- ja piha-alueet..., Alueen rajautuminen Jokiuomanpuistoon ja Mätäojanlaaksoon...,...kuulee linnunlaulua ja näkee ikkunasta monenlaisia puita..., Luonto lähellä, hyvät ulkoiluja virkistysmahdollisuudet...,...puistoalue on todella kiva... Edelleen myös asukkaiden mielipaikat löytyivät useimmiten juuri viheralueilta. Karttaan 1 on koottu louhelalaisten kyselylomakkeen karttaan merkitsemät mielipaikat. Valtaosa merkinnöistä osuu Jokiuomanpuistoon, taloyhtiöiden piha-alueille ja Mätäojanlaaksoon sekä Louhelan nyt jo purettuun ostoskeskukseen, jonka jo aiemmin todettiinkin olleen vastaajien mielestä tärkeä osa Louhelaa. Reilun parin sadan louhelalaisen mielipaikka löytyi Jokiuomanpuiston alueelta. Usein kyseessä ei ollut mikään tietty kohta puistossa vaan koko puiston alue. Puisto mainittiin erityisesti ulkoiluja oleskelualueena, jossa viihdyttiin niin auringonoton, lasten, koiran, liikunnan, luonnon tarkkailun Kartta 1: Louhelalaisten mielipaikat lähiympäristössä metriä 14

15 kuin piknikin parissa. Yksittäisistä paikoista useimmin mainittiin matonpesupaikka, minigolf, sorsalammikko, lasten leikkipaikka puiston laidalla ja koirapuisto. Nurmialue sai useilta vastaajilta kiitosta. Parikymmentä vastaajaa piti erityisesti Eräkujan päässä olevasta pienestä viheralueesta, Louhipuistosta, joka oli monen mielestä loistava piknikpaikka aivan kodin vieressä. Lasten leikkipaikka on mukavasti sijoitettu mäen laelle josta avarat näkymät puistoon Kävely, pyöräily, hiihto mahdollista lähellä kotia Puisto on kiva ulkoilupaikka ja kesällä aivan ehdoton kerrostalossa asuvalle hellepäivinä Ulkoilen koiran kanssa Luonnonsuojelualue, kaunista ja rauhallista, paljon lintuja ja kasveja... Mielipaikkoja merkittiin myös Mätäojanlaaksoon. Lähes 50 louhelalaista piti aluetta mielipaikkanaan. Mätäojanlaaksosta pidettiin Jokiuomanpuiston tapaan hyvänä ulkoilualueena. Moni mainitsi peltomaiseman ja luonnonläheisyyden. Upea alue, jossa luonnon monimuotoisuus joka vuodenaika, mahtava linnusto ja kasvisto Mätäojanlaakso on ainutlaatuinen ulkoilumaasto. Aukea kesantopelto tuo mukavaa tilaa ympäristöön Mätäojan sillalta on kiva katsella sorsia Tykkään olla rakentamattomassa metsässä Taloyhtiöiden viihtyisät pihat Yli puolet louhelalaisista oli sitä mieltä, ettei alueella ole huonokuntoisia piha-alueita. Piha-alueeseen tyytyväisiä oli lähes 90 prosenttia vastaajista ja noin 80 vastaajaa ilmoittikin mielipaikakseen oman pihan, kodin tai parvekkeen. Monelle oma piha oli mielipaikka, koska koettiin, että siellä oli lasten hyvä ja turvallista leikkiä. Vastauksissa myös kiiteltiin oman taloyhtiön piha-aluetta siistiksi, hyvin hoidetuksi ja kauniiksi. Osalle vastaajista mielipaikka oli nimenomaan oma koti. Myös ikkunanäkymät mainittiin vastauksissa. Oman taloyhtiön suuri ja viihtyisä piha jossa lapset mahtuvat leikkimään ja pelaamaan, suuri grillikatos Oma piha, melko hyvin hoidettu, talvi-iltoina romanttinen, kun kuusessa palavat kynttilät Oman taloyhtiön piha, siellä kokoontuvat asukkaat vauvasta vaariin Kotini sijaitsee tässä Oma koti ja parveke on oivallinen oleskelutila 15

16 6.2 Viihtyisyyttä vähentävät asiat Roskaaminen, koirien jätökset ja liikennekäyttäytyminen Asukkaiden viihtyvyyteen omalla asuinalueellaan vaikuttavat monet asiat. Kyselylomakkeessa listattiin joitakin asioita, joiden voidaan olettaa vähentävän asukkaiden viihtyvyyttä. Näistä esitetyistä asioista louhelalaisia häiritsivät eniten roskaaminen, koirien jätökset sekä liikennekäyttäytyminen (ylinopeus, väärin pysäköinti ja ajaminen kevyen liikenteen väylillä - erikseen vastaajat mainitsivat mopoilijat). Ikä vaikutti mielipiteisiin. Roskaaminen, koirien jätökset ja liikennekäyttäytyminen häiritsivät erityisesti iäkkäämpiä vastaajia. Kun alle 25-vuotiaista vastaajista joka neljäs oli sitä mieltä, ettei Louhelassa esiinny roskaamista lainkaan, oli 60 vuotta täyttäneistä samaa mieltä vain kolme prosenttia. Yli 60-vuotiaista peräti 84 prosenttia koki asian häiritsevän heitä, alle 25-vuotiaista noin puolet. Kuvio 6 Asumisviihtyvyyttä vähentävät asiat 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Roskaaminen Koirien keräämättä jätetyt jätökset Ylinopeutta ajavat autot Väärin pysäköidyt autot Lentoliikenteen melu Häiritsee Ei häiritse Ei esiinny Autoliikenne kevyen liikenteen väylillä/piha-alueilla Kerrostalojen huonokuntoiset piha-alueet Huonokuntoiset kerrostalot Louhelantien liikenteestä aiheutuva melu Asuinalueen liikenteestä aiheutuva melu Hämeenlinnanväylän liikenteestä aiheutuva melu Junaliikenteestä aiheutuva melu 16

17 6.2.2 Nuorisojoukot ja päihtyneet Aseman ja ostoskeskuksen seudut koettiin pelottaviksi paikoiksi. Asema koettiin pelottavaksi erityisesti iltaisin ja pimeän aikaan, jolloin pelkoa aiheuttivat nuorisojoukot ja päihtyneet. Ostoskeskuksessa levottomuutta aiheuttivat vastaajien mielestä ravintolan asiakkaat. Myös Jokiuomanpuisto koettiin pelottavaksi paikaksi kesäiltaisin, jolloin siellä nähtiin isojakin nuorisojoukkoja maleksimassa ja juopottelemassa. Jokiuomanpuistossa järjestetään kesäisin myös tapahtumia, jotka vetävät puoleensa paljon nuorta väkeä. Länsi-Vantaan Rockmusiikki ry on vuodesta 1991 alkaen järjestänyt siellä ilmaisen Louhela Jam -ulkoilmafestivaalin. Tapahtuma järjestettiin myös kesäkuun 2010 alussa ( ) eli samoihin aikoihin kuin Louhelan asukaskysely toteutettiin. Tapahtumaa ei vastauksissa mainittu, mutta se on saattanut näyttäytyä ainakin joillekin vastaajille epämieluisana nuorison kokoontumisena. Kartta 2: Vaaralliset ja pelottavat paikat metriä 17

18 6.2.3 Huolena tulevaisuuden pysäköintijärjestelyt Vastaajia huolestutti autojen pysäköintijärjestelyt tulevaisuudessa. Kyselyyn vastanneista 70 prosenttia ilmoitti, että heillä on auto ja valtaosa pysäköi autonsa varatulle pysäköintipaikalle (parkkipaikalle tai autotalliin). Enemmistö autoilevista oli tyytyväinen pysäköintijärjestelyihin, vain 25 vastaajaa ilmoitti olevansa tyytymätön. Myöskin vieraspysäköinti sujui enemmistön mielestä ongelmitta, vain noin joka neljäs vastaaja oli sitä mieltä, että Louhelassa on vaikea löytää vieraspysäköintipaikkaa. Osa vastaajista kuitenkin koki, että parkkipaikkoja on Louhelassa liian vähän. Moni myös pelkäsi tilanteen huonontuvan tulevaisuudessa, kun ostoskeskuksen edessä oleva tori menetetään uuden ostoskeskuksen rakentamisen myötä. Jonkun verran kritisoitiin myös parkkipaikkojen ja sähkötolppien kuntoa ja parkkialueiden ulkonäköä Lento- ja tieliikenteen melu Louhela sijaitsee lähellä lentokenttää ja yli 90 prosenttia vastaajista koki alueella olevan lentomelua. Heistä kuitenkin vain alle puolet (44 prosenttia) koki, että lentomelu vähentää Louhelan asumisviihtyvyyttä ja ainoastaan 8 prosentin mielestä asialla olin paljon vaikutusta. Lentomelu häiritsee jonkin verran asukkaita, mutta suurta huomiota asia ei louhelalaisten vastauksissa saanut. Myöskään tie- ja junaliikenteestä aiheutuva melu ei valtaosaa vastaajista häirinnyt. 18

19 6.3 Kunnostusta kaipaavat paikat Vastaajia pyydettiin arvioimaan tyytyväisyyttään asuinrakennukseensa ja asuinympäristönsä nykytilaan. Kuten alla olevasta kuviosta voi havaita, junaasema ja Louhelan ostoskeskus herättivät eniten tyytymättömyyttä, mutta myös Mätäojan laakson nykytilaan oltiin tyytymättömämpiä kuin muihin esitettyihin asioihin. Taulukkoon 4 on koottu tyytymättömyyttä selittäviä asioita kyselyn vastauksista. Kuvio 7: Tyytyväisyys ja tyytymättömyys asuinrakennusta tai asuinaluetta koskeviin asioihin. 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Juna-asema Ostoskeskus Mätäojan laakso Lasten leikkipaikat (vain lapsiperheet) Piha-alueen kunto Metsiköt ja puistikot Oman rakennuksen julkisivu Katuvalaistus Jokiuoman puisto Kerrostalojen julkisivujen kunto Tyytymätön Tyytyväinen Taulukko 4: Yleisimmät tyytymättömyyden aiheet teemoittain. Paikka Yleisimmät tyytymättömyyden aiheet Juna-asema Ostoskeskus Mätäojan laakso Lasten leikkipaikat Piha-alueen kunto Metsiköt ja puistikot Oman rakennuksen julkisivu Katuvalaistus Jokiuoman puisto Kerrostalojen julkisivujen kunto Epäsiisti/sotkuinen/likainen(132 kpl); remontin tarpeessa (33 kpl); turvaton/levoton (20 kpl) Huonokuntoinen (50 kpl); liian vähän palveluita (31 kpl); ravintola-asiakkaat (28 kpl); sotkuinen/epäsiisti (20 kpl); ruma (16 kpl) Hoitamattomuus (45 kpl); epäsiisteys (30 kpl); vesialueet (20 kpl); Kunnostus (10 kpl); enemmän välineitä (6 kpl); Istutukset (19 kpl); piha-alueen päällyste (10 kpl); suunnittelu (5 kpl); Hoitamattomuus (22 kpl); epäsiisteys (15 kpl) Ulkonäkö (18 kpl); kunnostuksen tarve (12 kpl) Rikkoutuneet/rikotut lamput (6 kpl); Siivottomuus/roskaisuus (24 kpl) Kunnostuksen tarve (12 kpl); ulkonäkö (8 kpl); 19

20 6.3.1 Louhelan juna-asema - Asemarakennus on siivoton ja hissi haisee aina Yli 60 prosenttia kyselyyn vastanneista oli tyytymättömiä Louhelan juna-asemaan. Noin joka kolmas louhelalainen ilmoitti matkustavansa Louhelan aseman kautta kulkevalla M-junalla vähintään kerran viikossa ja juna-asemaan tyytymättömiä oli Kartta 3: Huonokuntoiset ja kunnostusta vaativat paikat metriä 20

21 luonnollisesti eniten juuri heidän joukossaan. Lähes päivittäin junalla matkustavista 70 prosenttia oli tyytymättömiä asemaan. Heistäkin, jotka eivät koskaan käyttäneet lähijunaa, 44 prosenttia oli tyytymättömiä Louhelan juna-asemaan. Vastaajat olivat yksimielisiä siitä, mikä asemassa on vialla. Sitä pidettiin sotkuisena ja/tai likaisena. Asema ja erityisesti sen hissi myös haisivat useiden vastaajien mielestä pahalle. Yhteinen toive ja vaatimus oli, että asemarakennus remontoitaisiin. Asemalle toivottiin lisää järjestyksen valvontaa ja aseman portaikkoihin kaivattiin lisävaloa: osa mainitsi erityisesti asemalaiturin eteläpäässä olevat portaat vaarallisiksi pimeällä. Asemarakennus on siivoton ja hissi haisee aina Järkyttävä kunto, täysremontti! Epäsiisti, huono, hissi usein rikki, juopot majailee Sottainen, ei samaa tasoa kuin Itä-Vantaan asemat Kaupunki antaa huonon kuvan aseman hoitamattomuudesta Siivoton ja turvaton (pelottava) Ostari syksyllä Louhelan ostoskeskus - Ostari on ruma ja rämä Reilu kymmenkunta vastaajaa oli merkinnyt mielipaikakseen Louhelan ostoskeskuksen. Vaikka ostoskeskus ja ruokakauppa olivat louhelalaisille tärkeitä, kyselyn tulosten perusteella Louhelan ostoskeskukseen oltiin kuitenkin pikemminkin tyytymättömiä: yli puolet vastaajista ilmoitti olevansa tyytymätön ostoskeskukseen ja tyytymättömimpiä olivat ne, jotka eivät asioineet ostoskeskuksessa Yleisin tyytymättömyyden aihe oli ostoskeskuksen kunto: ostoskeskus oli vastaajien mielestä remontin tarpeessa. Muutamat vastaajat iloitsivat siitä, että ostoskeskus aiotaan purkaa ja tilalle rakentaa uusi. Ostoskeskukseen kaivattiin myös lisää palveluita, vastauksista nousi esiin muun muassa pankkiautomaatin tarve. Ja kuten nykyisen ruokatavarakaupan käyttäjien määrästä voi arvatakin, ruokakauppaa Louhelaan toivotaan myös jatkossa. Ravintolapalveluita osa ei sen sijaan ostoskeskukseen kaivannut. Monissa vastauksissa ravintolat tai pikemminkin niiden juopottelevat asiakkaat koettiin ongelmaksi. Ostoskeskusta pidettiin myös epäsiistinä, sotkuisena ja rumana. Ruma ja huonokuntoinen, baari luo levottomuutta Huonokuntoinen, mutta tarpeellinen Enemmän palveluja esim. pankkiautomaatti Bar+Siwa=är inte ett köpcentrum Epäsiisti, ruma, roskainen 21

22 6.3.3 Talot kaipaavat kunnostusta Louhelan ikäisellä asuinalueella rakennukset ovat usein vähintäänkin julkisivuremontin tarpeessa. Tämä nousi esiin myös vastauksissa. Alueen kerrostalojen ulkonäköön ei oltu aivan yhtä tyytyväisiä kuin alueen viihtyisyyteen ja yleisilmeeseen. Vain joka neljäs vastaaja piti Louhelan kerrostaloja kauniina ja 37 prosenttia oli asiasta eri mieltä. Ikä vaikutti mielipiteeseen: yli 64-vuotiasta yli puolet piti Louhelan kerrostaloja kauniina. Huonokuntoiset kerrostalot ja niiden piha-alueet eivät myöskään Louhelan kohdalla nousseet viihtyvyyttä vähentäviksi tekijöiksi - yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, ettei Louhelassa ollut huonokuntoisia piha-alueita ja lähes 45 prosenttia oli sitä mieltä, ettei alueella ollut huonokuntoisia kerrostaloja. Ikä vaikutti myös mielipiteisiin kerrostalojen huonokuntoisuudesta ja sen vaikutuksesta viihtyvyyteen. Kun yli 60-vuotiaista 56 prosenttia oli sitä mieltä, ettei Louhelassa ole huonokuntoisia kerrostaloja, alle 25-vuotiaista tätä mieltä oli vain 7 prosenttia. Kerrostalojen huono kunto häiritsi vain joka viidettä yli 60-vuotiasta, mutta alle 25-vuotiaista lähes joka toista vastaajaa. Kuvio 8: Mielipide väitteestä Louhelan kerrostalot ovat kauniita ikäryhmittäin. 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Alle 35-vuotiaat vuotiaat vuotiaat Yli 65-vuotiaat KAIKKI YHTEENSÄ Samaa mieltä Osin samaa, osin eri mieltä Eri mieltä 22

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen?

Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Vantaan asuinalueiden laatu - tutkimushanke Miltä tuntuu asua Varistossa 30 vuotta asuntomessujen jälkeen? Variston asukaskysely 2007 Hanna Ahlgren-Leinvuo Riikka Henriksson Osoite: Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu

Lisätiedot

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys

Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Salon keskustan sosiaalisen ympäristön selvitys Asukaskysely Nuorisokysely Eläytymismenetelmä Turun ammattikorkeakoulu Tekniikka, ympäristö ja talous Anna Kangas & Jari Hietaranta 2011 SISÄLTÖ 1. Esipuhe

Lisätiedot

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!

ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Tonttituotanto Maria E. Tolppanen ELKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ! KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA Hannikaisenkatu 17 PL 233, 40101 Jyväskylä SISÄLLYS 1. JOHDANTO

Lisätiedot

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja

ESIPUHE. Vaasassa helmikuussa 2003. Jouko Havunen Levón-instituutin johtaja ESIPUHE Maaseudun palvelujen väheneminen on ollut viime aikojen kestopuheenaihe. Vaihtoehtoisia tapoja tuottaa palveluja on koetettu kehittää ja osin siinä on onnistuttukin. Silti monin paikoin tilanne

Lisätiedot

S u o m e n y m p ä r i s t ö. Helka-Liisa Hentilä Maarit Wiik. Kaupunkikuva asukkaiden kokemana. Vantaan kokeiluprojektin kuvaus HELSINKI 2003

S u o m e n y m p ä r i s t ö. Helka-Liisa Hentilä Maarit Wiik. Kaupunkikuva asukkaiden kokemana. Vantaan kokeiluprojektin kuvaus HELSINKI 2003 S u o m e n y m p ä r i s t ö 619 Helka-Liisa Hentilä Maarit Wiik Kaupunkikuva asukkaiden kokemana Vantaan kokeiluprojektin kuvaus HELSINKI 2003........................... Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T

Lisätiedot

!!!! !!! !"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100" !!!!!!!!!!

!!!! !!! !#$%&'(()*%+&,%!!!!#$%&'!!!#$%&'(!!#$%&'($%&)*$%&!##$%&$'()*)+%,$-.%/0*)100 !!!!!!!!!! !!!!!!!!"#$%&'(()*%+&,%!!!"!#$%"&'!!""!#$%&'(!!"#$%&'($%&)*$%&"!"##$%&$'(")*)+%,$-.%/0*)100"!!!!!!!!!!! Sisällys 1. Johdanto... 1 1.1. Ostariuudistukset osana täydennysrakentamista... 2 1.2. Ostariuudistuksen

Lisätiedot

ASUKASKYSELYN TULOKSET

ASUKASKYSELYN TULOKSET ASUKASKYSELYN TULOKSET Sysmän taajaman kehittämisohjelma Petra Reimi 11.10.2013 Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma EAKR-hanke 1 Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 TAAJAMAN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004

LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Lempi Uusimaa projektin selvityksiä LOHJALAINEN KULUTTAJA 2004 Laurea - ammattikorkeakoulu Joulukuu 2004 EUROOPAN UNIONI Euroopan Sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet 2 1. JOHDANTO 3 2. TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Puolisona maahanmuuttaja

Puolisona maahanmuuttaja tutkimus Heli Sjöblom-Immala Puolisona maahanmuuttaja kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Puolisona maahanmuuttaja Heli Sjöblom-Immala Puolisona maahanmuuttaja Monikulttuuristen perheiden viihtyminen Suomessa

Lisätiedot

Kahden kerroksen kännykkäkansaa

Kahden kerroksen kännykkäkansaa Päivi Kurikka Kahden kerroksen kännykkäkansaa Nuorten tietotekniikan käyttö ja asenteet tietoyhteiskuntaa kohtaan Nuorten Suomi 2001 tutkimuksessa 2002 Sitra Sitra OSKU Helsinki 2002 ISBN 951-563-424-5

Lisätiedot

Saija Marjasto KARJARANNAN ASUKKAIDEN NÄKÖKULMIA ASUINALUEESTAAN JA RAKENNUSLIIKKEIDEN TOIMINNASTA

Saija Marjasto KARJARANNAN ASUKKAIDEN NÄKÖKULMIA ASUINALUEESTAAN JA RAKENNUSLIIKKEIDEN TOIMINNASTA Saija Marjasto KARJARANNAN ASUKKAIDEN NÄKÖKULMIA ASUINALUEESTAAN JA RAKENNUSLIIKKEIDEN TOIMINNASTA Liiketalouden koulutusohjelma Markkinoinnin ja viestinnän suuntautumisvaihtoehto 2012 KARJARANNAN ASUKKAIDEN

Lisätiedot

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 7 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu?

Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Palovaroitin, parisuhde vai pamppu? Selvitys vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuuden kokemiseen vaikuttavista tekijöistä Petteri Suominen Sanni Hyvärinen KANNEN SISÄPUOLI Palovaroitin,

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelu. Tarhapuisto. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186

Kaupunkisuunnittelu. Tarhapuisto. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186 Kaupunkisuunnittelu Tarhapuisto Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 16.3.2015 / II päivättyä asemakaavakarttaa nro 002186 1 Perus- ja tunnistetiedot Tarhapuisto Kaupunginosa 74, Havukoski Asemakaavan

Lisätiedot

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia

Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Nettityöpapereita 22/2011 Piia Bogdanoff Ulla Hämäläinen Bodyt, potkarit ja perhevapaat Äitiyspakkauskyselyn tuloksia Kelan tutkimusosasto Kirjoittajat Piia Bogdanoff, suunnittelija Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014

KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 KOTIHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYS 2014 Tampereen kaupunki Tilaajaryhmä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen yksikkö 8. elokuuta 2014 SISÄLLYS JOHDANTO 1. KOTIHOITO IKÄIHMISTEN PALVELUNA... 1 1.1 Mitä on

Lisätiedot

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä

Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 1 Riihimäen kaupunginkirjaston kyselytulokset Ratamo-kirjastojen asiakaskyselyssä 27.1. 15.11.214 Olli Setälä FM 2 Sisällys 1. Kyselyn taustaa, toteutus ja vastausten käsittely... 1 2. Vastaajat... 2 3.

Lisätiedot

SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2011. Omaa kotia etsimässä ASUMINEN. Nuorten asuminen 2010. Tiina Kupari (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2011. Omaa kotia etsimässä ASUMINEN. Nuorten asuminen 2010. Tiina Kupari (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2011 Omaa kotia etsimässä ASUMINEN Nuorten asuminen 2010 Tiina Kupari (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2011 Omaa kotia etsimässä Nuorten asuminen 2010 Tiina Kupari (toim.)

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe 4 1 MEIDÄN PIETARSAARI LASTEN JA NUORTEN AJATUKSIA KAUPUNGISTA 8 2 TAUSTATIETOA PIETARSAARESTA 17

Sisällys. Esipuhe 4 1 MEIDÄN PIETARSAARI LASTEN JA NUORTEN AJATUKSIA KAUPUNGISTA 8 2 TAUSTATIETOA PIETARSAARESTA 17 Sisällys Esipuhe 4 1 MEIDÄN PIETARSAARI LASTEN JA NUORTEN AJATUKSIA KAUPUNGISTA 8 2 TAUSTATIETOA PIETARSAARESTA 17 2.1 SIJAINTI, PINTA-ALAT JA ASUKASTIHEYDET 17 2.2 VÄKILUVUN KEHITYS JA KIELISUHTEET 17

Lisätiedot

LÄNSIMÄEN ASUKASKYSELYN TULOKSIA 2014

LÄNSIMÄEN ASUKASKYSELYN TULOKSIA 2014 LÄNSIMÄEN ASUKASKYSELYN TULOKSIA 2014 Olli Nuutila, Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki 2014 Aluksi Tämä tutkimusraportti toimii yhteenvetona Länsimäen kaupunginosassa tehdystä pehmogis-kyselystä, joka

Lisätiedot

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Töissä Suomessa Raportti Palvelualojen ammattiliiton maahanmuuttajajäsenten kokemuksista Anni Ritari

Lisätiedot

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE Kyselyraportti Kelan toimihenkilöyhdistyksen nuorisotoimikunta 4/2012 1 SISÄLLYS 1 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS 3 1.1 Taustaa 3 1.2 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

PROJEKTIRAPORTTI ALUEANALYYSIN TEKEMISESTÄ JA TULOKSISTA PIKKU HUOPALAHDESSA

PROJEKTIRAPORTTI ALUEANALYYSIN TEKEMISESTÄ JA TULOKSISTA PIKKU HUOPALAHDESSA PROJEKTIRAPORTTI ALUEANALYYSIN TEKEMISESTÄ JA TULOKSISTA PIKKU HUOPALAHDESSA Tytti Tonteri, Kaija Mannerström Aili Levänen Mirva Barton Merja Kallinki ja Annamari Aalto Sosiaalivirasto Haagan palvelupisteet

Lisätiedot

Romanien asuminen ja yhdenvertaisuus

Romanien asuminen ja yhdenvertaisuus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 8 2012 Romanien asuminen ja yhdenvertaisuus Sinikka Törmä Kari Huotari Kati Tuokkola YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 8 2012 Romanien asuminen ja yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4 Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki ... Nuorten Helsinki Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teksti: Kuvat: Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Tilastokatsaus 2005:12

Tilastokatsaus 2005:12 Tilastokatsaus 2005:12 Vantaan kaupunki Tilasto ja tutkimus 23.11.2005 Katsauksen laatija: Elina Parviainen, puh. 8392 9011 sähköposti: etunimi.sukunimi@vantaa.fi B19: 2005 ISBN 952-443-133-5, ISSN 0786-7476

Lisätiedot

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla

Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta maaseudulla Tutkimusraportti Keski-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueilta Kaisa Merilahti Matkailijoiden näkemyksiä kestävästä matkailusta

Lisätiedot

Suunnittelu ja osallisuus Lammin kirkonkylässä

Suunnittelu ja osallisuus Lammin kirkonkylässä Suunnitteluja osallisuuslammin kirkonkylässä Aluetieteenkenttäkurssi Helsinginyliopisto Maantieteenlaitos HirvensaloJ.,HirvensaloK., Laatikainen,Paul,Salomaaja Sjöblom Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3

Lisätiedot

Tämä on kuitenkin KORSO!

Tämä on kuitenkin KORSO! Tämä on kuitenkin KORSO! Asukkaiden näkemyksiä ja mielipiteitä Korson keskustasuunnitelman päivitystä varten Raportin kokosi 4V-hanke/ Riikka Hietala 27.10.2009 Asukkaiden näkemyksiä lyhyesti Korsolaiset

Lisätiedot

LAUKAAN MUUTTOLIIKE JA UUDET ASUKKAAT. Maarit Puttonen

LAUKAAN MUUTTOLIIKE JA UUDET ASUKKAAT. Maarit Puttonen LAUKAAN MUUTTOLIIKE JA UUDET ASUKKAAT _ Maarit Puttonen 1 Laukaan kunta 2.7.2014 Kannen kuvat: Kuusa, Laukaan kirkonkylä, Vihtavuori, Vihtasilta, Leppävesi, Lievestuore. Keski-Suomen liiton kuva-arkisto

Lisätiedot