Kunnanhallitus Mäntsälän kiinteistöjen hoidon ja huollon selvitys 164/ /2015. Kunnanhallitus 101

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 101 13.04.2015. Mäntsälän kiinteistöjen hoidon ja huollon selvitys 164/01.00.00/2015. Kunnanhallitus 101"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Mäntsälän kiinteistöjen hoidon ja huollon selvitys 164/ /2015 Kunnanhallitus 101 Kuntatalous on suurien haasteiden edessä. Rakenteita ja toimintatapoja on kehitettävä tai luovuttava kokonaan joistakin toiminnoista. Kunnan tavoitteiden mukaisesti teknisten palvelujen tehtävänä on ollut käynnistää selvitys Mäntsälän kunnan kiinteistöjen hoidon ja kunnossapidon järjestämisestä. Selvitystä on tehty yhteistyössä Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n kanssa. Selvityksessä on tutkittu Mäntsälän kunnan ja Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n kiinteistönpidon mahdollista ulkoistamista, sen perusteita, edellytyksiä ja vaikutuksia. Ulkoistamisella tarkoitetaan määriteltyjen toimintojen ja resurssien siirtämistä kunnalta liikkeenluovutuksena ulkopuoliselle toimijalle. Tässä selvityksessä on käsitelty kiinteistöjen ylläpidon hoidon, huollon ja puhtaanapidon liikkeenluovutusta, jossa kiinteistönpidon koko henkilöstö, kalusto ja sopimukset siirtyisivät uudelle toimijalle. Ulkoistamisella pyritään yleensä saavuttamaan: kustannussäästöjä mahdollisuus keskittyä omaan ydintoimintaan tukipalveluiden sijasta parempaa laatua ja palvelua tekemään muutosten toteuttamisesta helpompaa kiinteistä kustannuksista muuttuvampia (joustavuus) henkilökunnalle lisää kehittymismahdollisuuksia yhtenäisempiä työtapoja Selvityksessä on kuvattu Mäntsälän kunnan ja Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy:n kiinteistönhoidon ja huollon sekä puhtaanapidon nykytilaa niin kustannusten, laadun, henkilöstön kuin organisaation osalta. Selvityksessä on esitelty muissa kunnissa tehtyjä ulkoistuksia ja yksityisten ylläpitopalvelujen markkinatilannetta. Lisäksi selvitys kuvaa ulkoistuksen kohteet, ulkoistuksen potentiaalisia vaikutuksia sekä hankintamenettelyn yksityiskohdat. Selvityksen tavoite on, että Mäntsälän kunnan päättäjillä on riittävästi tietoa ulkoistuksen tarpeista ja mahdollisen ulkoistuksen seurauksista kunnalle päätöksentekoa varten. Eläkkeistä pyydetään tarkempi laskelma kuntien eläkevakuutukselta vasta sitten, jos kunnanhallitus päättää jatkaa ulkoistamisprosessia. Mäntsälän kiinteistönhoidon palveluista suurin osa tuotetaan ulkopuolisin voimin. Toimitilapalveluilla on useita sopimuksia eri toimijoiden ja kumppaneiden kanssa. Toimitilojen palvelujen osto oli vuonna 2014 n. 88,2 % koko toimitilojen ulkoisista menoista. Ulkoiset palvelujen ostot sisältävät muiden palvelujen ostoja, ostot tilikauden aikana, vuokrat ja muut toimintakulut. Toimitilojen

2 henkilöstökulujen osuus on n. 12 %. Investointien puolella palvelujen ostojen osuus on yli 90 %. Nykyaikainen kiinteistönhoito vaatii jatkuvaa kehittämistä ja ammattitaidon ylläpitämistä. Mäntsälän kunnan kiinteistönhuollolla on käytössään vähemmän resursseja kuin mitä toiminnalta vaadittaisiin. Korjausvelka kasvaa alibudjetoinnin seurauksena. Kaikki tämä näkyy toisaalta edullisina kustannuksina, toisaalta puutteina kiinteistöpalveluiden laadussa. Kiinteistöjen kunto rapistuu, eivätkä sisäiset asiakkaat välttämättä koe saavansa sitä palvelua mitä he tarvitsisivat voidakseen tehokkaasti tuottaa kunnan ydinpalveluita. Tilanteen parantaminen lähitulevaisuudessa ilman lisäresursointia tai toimintojen uudelleen organisointia voi olla haasteellista. Ennen vuosikymmenen vaihdetta puolet työntekijöistä jää eläkkeelle, ja uusien osaavien henkilöiden löytämisessä on havaittu haasteita. Jotta toimintaa saataisiin tehostettua ja laatua nostettua olisi toiminnan kehittämiseen panostettava enemmän. Mäntsälän kunnalla ei ole resursseja toiminnan ylläpitämiseen tasolla, jolla turvataan ydintoimintojen vaatimat välttämättömät tukipalvelut. Siirtämällä toiminta suuremman ammattiorganisaation hoitoon voidaan palveluiden laatua nostaa ehkä jopa nykyistä edullisemmilla kustannuksilla. Ulkoistus on syytä tehdä liikkeen luovutuksena, jolloin koko kiinteistöpalveluiden henkilöstö, kalusto ja sopimukset siirtyvät uudelle toimijalle. Näin varmistetaan Mäntsälän kiinteistöihin liittyvän henkilöstöllä olevan tietotaidon säilyminen kunnan käytössä. Elinkaarisopimuksilla ulkoistetut kiinteistöt on syytä jättää pois tästä ulkoistamissopimuksesta, koska niiden ylläpidosta on sovittu elinkaarisopimuksella. Puhtaanapitopalveluista osa on jo nyt tilattu ulkopuolelta ja nämä sopimukset on hyvä siirtää uudelle kiinteistönpidosta vastaavalle organisaatiolle. Kunnalle jää se osa puhtaanapidosta, josta nykyäänkin vastaa sen oma siivoushenkilökunta. Kunnossapidon investoinneista 40 prosenttia sisällytetään ulkoistamisen piiriin. Käyttötalouden kunnossapito ja 60 prosenttia kunnossapidon investoinneista jäävät edelleen kunnalle, kuten myös kunnan nykyinen kunnossapitohenkilöstö. Ulkoistamisen kautta pyritään parempaan toiminnan laatuun ja resurssien oikeaan kohdentamiseen. Muissa kunnissa tehtyjen ulkoistamisten perusteella on mahdollista olettaa myös saatavan säästöjä. Tärkeää on, että tekniset palvelut voivat keskittyä paremmin ydintehtäväänsä eli Mäntsälän elinvoimaisuuden vahvistamiseen tuotannollisten ongelmien ratkomisen sijasta. Henkilöstön kannalta kyseessä on muutos parempaan. Heidät siirretään liikkeenluovutuksella osaksi oman alansa ammattilaisten johtamaa, paremmin resursoitua organisaatiota, jolla on edellytykset uudistaa

3 työntekijöiden osaamista. Eläke-edut säilyvät, jos kunta päättää maksaa menetettävät edut korvaavasta lisäeläkkeestä. Kunnan palvelukseen jäävän johdon tehtävät muuttuvat kiinteistönhoidon osalta organisaation johtamisesta sopimuksen valvontaan. Tämä vaatii osaltaan uusien toimintatapojen omaksumista ja johtamisjärjestelmien kehittämistä. Kiinteistöjen kunto rapistuu, eivätkä sisäiset asiakkaat välttämättä koe saavansa sitä palvelua, mitä he tarvitsisivat voidakseen tehokkaasti tuottaa kunnan ydinpalveluita. Uusia teknisiä kiinteistönhoidon järjestelmiä on runsaasti ja niiden määrä kasvaa jatkuvasti. Koko toimintaa kattavia laatujärjestelmiä ei ole, eikä henkilöstöä pystytä kouluttamaan riittävästi. Kiinteistöjen korjausvelka on kasvanut merkittävästi ja se on vuoden 2014 selvityksen mukaan n. 10 milj.. Jo tehdyissä kiinteistönhoidon ulkoistuksissa Suomessa on saavutettu %:n säästöt. Mäntsälän tapauksessa tämä merkitsisi käyttötaloudessa n. euroa vuodessa käytettäväksi kiinteistöjen, rakenteiden ja palveluiden parantamiseen. Investointipuolella haetaan myös vastaavansuuruista säästöä. Laaditun selvityksen perusteella kunnan luottamushenkilöt sekä Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n hallitus voivat tehdä päätöksen Mäntsälän kiinteistöjen hoidon ja kunnossapidon toteuttamisesta tulevaisuudessa. Jos neuvottelujen perusteella havaitaan, että selkeään kustannussäästöön ja tavoitteisiin ei päästä, niin hankinta tullaan keskeyttämään. Kiinteistöjen hoidon ja huollon ulkoistamiseen liittyvä alustava aikataulu ja hankkeen eteneminen 1. Kunnanhallitus Hankintailmoitus liikkeelle Ohjausryhmä IV käsitellään osallistumishakemukset 4. Neuvottelukutsu Neuvottelut välisenä aikana 6. Ohjausryhmä V tarjouspyynnön käsittely Tarjousaika Sopimusneuvottelut tarvittaessa 9. Ohjausryhmä VI tarjousten vertailu Tekninen lautakunta antaa päätösesityksen ja lausunnon kilpailullisen neuvottelumenettelyn tarjouksista Kunnanhallitus tekee päätösesityksen lokakuussa valtuustolle 12. Kunnanvaltuusto tekee lopullisen päätöksen loka- marraskuussa. Toiminnan ulkoistamisella suuremman ammattiorganisaation hoidettavaksi tavoitellaan: 1. kustannussäästöjä 2. parempaa laatua ja palvelua 3. mahdollisuus keskittyä omaan ydintoimintaan tukipalveluiden tuottamisen sijasta

4 4. henkilökunnalle lisää kehittymismahdollisuuksia 5. tekemään muutosten toteuttamisesta helpompaa 6. kiinteistä kustannuksista muuttuvampia (joustavuus) 7. yhtenäisempiä työtapoja Hankintamenettelynä käytetään kilpailullista neuvottelumenettelyä. Ulkoistuksen kohteena on Mäntsälän kunnan kunnossapitovastuulla olevan kiinteistönhoidon ja huollon, sisältäen seuraavia osakokonaisuuksia: kiinteistöjen hoidon ja huollon kiinteistöjen ulkoalueiden hoidon LVISA -järjestelmien määräaikaistarkastukset ja -huollot kiinteistöjen päivystyspalvelut käyttäjäpalvelut teknisten järjestelmien (vika) huoltotehtävät nykyisin ostetut puhtaanapitopalvelut Mahdollisesti noin 40% kunnossapitoinvestoinneista Kunnossapidon pienhankinnat Neuvotteluissa on mukana teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja edustaja kunnanhallituksesta ja hankkeen ohjausryhmä. Sopimus on syytä tehdä vähintään viideksi vuodeksi, jotta uudelle toimijalle jää riittävästi aikaa sopeuttaa toiminta ja kattaa toiminnan aloittamiseen liittyvät investoinnit. Osallistumispyynnöllä kiinnostuneita tarjoajia pyydetään jättämään osallistumishakemus. Ilmoittautuneiden joukosta valitaan osallistujat neuvotteluihin, joiden aikana määritetään hankinnan lopullinen laajuus ja hankinnan muut yksityiskohdat. Neuvottelun pohjalta laaditaan tarjouspyyntö. Toimijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt toimija. Lopullisen päätöksen tarjoajan valinnasta ja sopimuksen tekemisestä tekee Mäntsälän kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto. Uuden toimijan on tarkoitus aloittaa vuoden vaihteessa. (Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Seppälä puh ) Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää 1. käynnistää kiinteistöjen hoidon ja huollon kilpailullisen neuvottelumenettelyn. Neuvottelumenettelyn jälkeen pyydetään neuvottelukumppaneilta tarjous. Tarjouspyyntö käsitellään teknisessä lautakunnassa, joka tekee päätösesityksen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Lopullisen päätöksen tarjoajan valinnasta ja sopimuksen tekemisestä tekee Mäntsälän kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto sekä Mäntsälän Vuokra--asunnot Oy:n hallitus. Uuden toimijan on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden vaihteessa 2. että, toiminnan ulkoistamisella tavoitellaan kustannussäästöjä, parempaa laatua ja palvelua, mahdollisuutta keskittyä omaan ydintoimintaan, lisätä kehittymismahdollisuuksia henkilökunnalle,

5 helpottaa muutosten toteuttamista ja yhtenäistää työtapoja. Päätavoitteena on saada säästöä nykyisistä kiinteistönhoidon ja huoltamisen käyttötalouden ja investointihankkeiden vuosittaisista kustannuksista. 3. valita kunnanhallituksen jäsenen kilpailullisen neuvottelumenettelyn ohjausryhmään 4. suorittaa asiassa yritysvaikutusten arvioinnin ennen lopullista päätöksentekoa. Käsittely: Tekninen johtaja Hannu Seppälä ja konsultti Heikki Lonka Granlund Oy:stä olivat asiantuntijoina pykälän esittelyssä. Käsittelyn kuluessa Erkki Laukkanen esitti seuraavan muutosesityksen: "Mäntsälän kunnan kiinteistöjen hoidon ja huollon selvitys ei hyväksytä esitystä ja asia keskeytetään ja pyydetään mahdollisimman pian valtuustolle seuraavia periaatteellisia kannanmäärityksiä varten: 1) Onko kuntapalveluja ulkoistamalla valtuuston käsityksen mukaan saavutettavissa sekä parempaa laatua että kokonaistaloudellisia säästöjä? 2) Mitkä ovat niitä kunnan ydinpalveluita, joiden ulkoistamista ei edes harkita ja mitkä niitä, joiden ulkoistamista voidaan harkita. 3) Onko kunnan henkilöstö- ja työnjohdollinen osaaminen ja töiden organisointi sellaisella tasolla, että kuntapalveluja ei nykyisellään kyetä tuottamaan kilpailukykyisellä hinta-laatu -suhteella yksityiseen sektoriin verrattuna. 4) Onko riittävällä tarkkuudella selvitetty esim. kuntatekniikassa ja kiinteistöhoidossa oman henkilökunnan kykyä ja halua kehittää omaa työtään kustannustehokkaammaksi. Viestit kuntatekniikan kentältä kertovat, että henkilöstön kehittämissuunnitelmiin on suhtauduttu hyvin nuivasti. Ennen mahdollisia ulkoistamispäätöksiä on oltava selvillä yksiselitteinen tieto siitä, millaisia kokonaistaloudellisia säästöjä ja palvelujen parannuksia ulkoistamisella saavutetaan." Hannele Nyfors kannatti tehtyä esitystä. Puheenjohtaja totesi asiasta äänestettävän, koska oli tehty kannatettu muutosesitys. Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi kättennostoäänestystä, joka äänetystapana hyväksyttiin. Käydyssä äänestyksessä kunnanjohtajan pohjaesitystä kannatti viisi (Salmi, Elomaa, Teppinen, Tilvis ja Virolainen) ja Laukkasen muutosesitystä neljä (Laukkanen, Liinamaa, Nyfors ja Kuisma). Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan päätösesityksen voittaneen. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan. Valittiin kilpailullisen neuvottelumenettelyn ohjausryhmään Veijo Peltola. Merkittiin, että Tapio Havula ja Marja-Leena Mäkipää ilmoittivat esteellisyytensä (ns.yhteisöjäävi) asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistuivat kokouksesta. Kokoukseen saapui varajäsen Kari Virolainen.

6 Tämän pykälän osalta puheenjohtajana toimi Petri Salmi. Merkittiin, että Anna Helin poistui kokouksesta tämän pykälän aikana klo Merkittiin, että Kari Kuisma, Reijo Liinamaa, Hannele Nyfors ja Erkki Laukkanen jättivät asiaan eriävän mielipiteensä.

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen

Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen 1. Johdanto Olemme keränneet tähän oppaaseen tärkeitä näkökulmia yrityksen IT-toimintojen ulkoistamisesta. Kunkin yrityksen tilanne on tietenkin aina yksilöllinen ja

Lisätiedot

Ehnroosin koulun väistötilat ja Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / väistötilojen tarjoukset / uudet väistötilatarjoukset

Ehnroosin koulun väistötilat ja Ehnroosin koulun suunnittelun käynnistäminen / lisämääräraha / väistötilojen tarjoukset / uudet väistötilatarjoukset Tekninen lautakunta 65 15.04.2014 Kunnanhallitus 118 22.04.2014 Kunnanvaltuusto 48 28.04.2014 Kunnanhallitus 188 23.06.2014 Kunnanhallitus 211 18.08.2014 Kunnanhallitus 231 04.09.2014 Ehnroosin koulun

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 24.5.2013

Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 24.5.2013 Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 2013 2025 24.5.2013 MÄNTSÄLÄN KIINTEISTÖJEN KEHITTÄMISOHJELMA 1 TIIVISTELMÄ Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelman tarkoitus on luoda yleiset tavoitteet

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kokousaika 11.4.2012 klo 18.30 20.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven seurakuntakoti, Lapinjärventie 24 B KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti KIRKON PALVELUKESKUS HeTa-projekti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 1. Nykytilan arviointi 3 1.1 Nykytilan tunnistetut ongelmat 4 1.2 Jäsenkato kasvussa 5 1.3 Tietohallinnon hoito 6 1.4 Nykytilan jatkuminen

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 6.11.2013 klo 13.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus Pykälä Sivu 18

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone

HÄMEENKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013. Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone PÖYTÄKIRJA 105 Tekninen lautakunta 6/2013 KOKOUSAIKA Tiistai 6.8.2013, klo 18.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, teknisen toimiston kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET pj Pekka Hakala X vj Mikko Ahola

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Ilkka Sihvola Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Sisällys Esipuhe 3 Johdanto 4 1. Julkisista ICT-hankinnoista tehdyt valitukset vuosina 2000 2005 5 1.1 Markkinaoikeudessa käsitellyt tapaukset ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot

Impulsseja Helmikuu 2015

Impulsseja Helmikuu 2015 Impulsseja Helmikuu 2015 Hanna Kuusela ja Matti Ylönen Ulkoistajan ja yhtiöittäjän käsikirja Kunnat ja valtio ovat viime vuosina kasvattaneet palvelujen ulkoistamista. Kuntien ja kuntayhtymien ostot yksityiseltä

Lisätiedot

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Ohjausryhmän loppuraportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1.1. Johtokunnan päätös toimintamallin kehitysmahdollisuuksien

Lisätiedot

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 1 Loppuraportti 22.9.2014 Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 TIETOHALLINNON NYKYTILA... 4 Kuntien ICT henkilöstö ja kustannukset... 4 Tietohallinnon

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 23.5.2012 klo 18.30 19.17 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2007 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 15.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 22.10.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 102

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS ASIALISTA 2/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 04.02.2008 KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

KUMPPANUUS. Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen

KUMPPANUUS. Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen ALANSA YKKÖNEN 5 /2010 Vaalassa ilmastotyö on arjen pieniä tekoja, kunnanjohtaja Tytti Määttä sivulla 36 kertoo. sivu 22 Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 4 20.01.2014. Mäntsälän kunnan taloushallintopalveluiden osto ja osakepääomamerkintä 10/02/2014. Kunnanhallitus 26.11.

Kunnanvaltuusto 4 20.01.2014. Mäntsälän kunnan taloushallintopalveluiden osto ja osakepääomamerkintä 10/02/2014. Kunnanhallitus 26.11. Kunnanvaltuusto 4 20.01.2014 Mäntsälän kunnan taloushallintopalveluiden osto ja osakepääomamerkintä 10/02/2014 Kunnanhallitus 26.11.2012 292 Mäntsälän kunta on ostanut taloushallinnon laskenta- ja kirjanpitopalvelut

Lisätiedot

Tukipalveluselvitys keskushallinnon, teknisen ja kiinteistöpalveluiden näkökulmasta

Tukipalveluselvitys keskushallinnon, teknisen ja kiinteistöpalveluiden näkökulmasta PÖYTYÄN KUNTA Tukipalveluselvitys keskushallinnon, teknisen ja kiinteistöpalveluiden näkökulmasta Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P25461P001 Selvitys 1 (29) Riitta Ekuri ja Kimmo Haapasalo Sisällysluettelo

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot