FITS-julkaisuja 37/2004. Sähköisen sinetin käyttö Suomen satamien konttiliikenteessä. Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FITS-julkaisuja 37/2004. Sähköisen sinetin käyttö Suomen satamien konttiliikenteessä. Loppuraportti"

Transkriptio

1 FITS-julkaisuja 37/2004 Sähköisen sinetin käyttö Suomen satamien konttiliikenteessä Loppuraportti

2

3 FITS-julkaisuja 37/2004 Sähköisen sinetin käyttö Suomen satamien konttiliikenteessä Loppuraportti

4 ISBN FITS-julkaisuja Helsinki 2003

5 Julkaisija KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Pekka Rautiainen (Oy EDI Management Finland Ltd) Julkaisun laji Toimeksiantaja Liikenne- ja viestintäministeriö Toimielimen asettamispäivämäärä Julkaisun nimi Sähköisen sinetin käyttö Suomen satamien konttiliikenteessä. Loppuraportti Tiivistelmä FITS e-seal -projektissa tutkittiin kansainvälisesti standardoitujen sähköisten sinettien hyödyntämistä Suomen satamien kautta kulkevassa konttiliikenteessä. RFID-tekniikkaan perustuvat sinetit tullaan aikanaan valmistamaan ISO TC104/SC4:ssä tekeillä olevaan standardin mukaisesti. Standardissa kuvataan sinetin kirjoittamisessa tai luennassa käytettävät tiedot ja radioprotokollat. Standardoinnissa on ollut viivästymiä. Sähköisten sinettien tärkeys on kuitenkin tiedostettu, ja ISO TC104 aikoo organisoida työn uudelleen vuoden 2004 aikana. Loppuraportin pääkohdat ovat: syyskuun 2001 jälkeisten uusien kansainvälisten turvallisuusvaatimusten vaikutus, sinetinhallintaprosessi, prosessin liittymäkohdat kansalliseen telematiikka-arkkitehtuuriin (Tarkki), sähköiseen sinetöintiin vaikuttavien standardien ja suositusten tilanne, luettelo potentiaalisista sähköisten sinettien valmistajista ja toimittajista. Tulokset ovat käyttökelpoisia tulevaisuuden piloteissa, kun sähköisiä sinettejä aikanaan on saatavilla kaupallisilla markkinoilla. Selvityksen tekemiseen on saatu Euroopan unionin liikenteen perusrakenteen kehittämiseen tarkoitettua TEN-T (Trans-European Networks-Transport) -rahoitusta. Avainsanat (asiasanat) Telematiikka, logistiikka, kontti, terminaali, satama, standardi, sähköinen sinetti, e-seal, turvallisuus Muut tiedot Sarjan nimi ja numero FITS-julkaisuja 37/2004 Kokonaissivumäärä 31 Kieli suomi Jakaja VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka ISSN Hinta Kustantaja Liikenne- ja viestintäministeriö ISBN ISBN Luottamuksellisuus julkinen

6 The publisher DESCRIPTION Date of publication Authors (from body, name, chairman and secretary of the body) Pekka Rautiainen (Oy EDI Management Finland Ltd) Type of publication Assigned by Ministry of Transport and Communications Date when body appointed Name of the publication Use of electronic container seal in traffic through Finnish ports Abstract FITS e-seal project studied how to utilize internationally standardized electronic container seals in container traffic through Finnish ports. RFID based seals will be manufactured by standard which is under development in ISO TC104/SC4. Standard will describe data and radio protocols needed, when you are writing or reading seal information. There have been delays in standardization. Anyway, the importance of e-seals is recognized and ISO TC104 will reorganize the work in Key issues of the final report are: the impacts of new international security requirements after September 2001, description of seal management process, process interfaces with national freight telematics architecture (Tarkki), status of standards and recommendations concerning electronic sealing, list of potential seal manufacturers and suppliers. The results are valid for future pilots when e-seals are available in the commercial markets. The e-seal-project has been granted European Community financial support in the field of Trans-European Networks - Transport. Keywords Telematics, logistics, container, terminal, port, standard, electronic seal, e-seal, security Miscellaneous Serial name and number FITS publications 37/2004 Pages, total 31 Distributed by VTT Building and Transport Lanquage Finnish ISSN Price ISBN ISBN Confidence status Public Published by Ministry of Transport and Communications

7 ESIPUHE FITS e-seal on Liikenne- ja viestintäministeriön tutkimus- ja kehitysohjelman hanke, jonka työskentelyyn ovat osallistuneet seuraavat konttiliikenteen parissa toimivat yritykset: Finncontainers Oy Ltd, edustajana Sarianne Reinikkala, Finnsteve Oy Ab, edustajana Mikko Malms, TeamLines Oy (josta hankkeen aikana tuli Finnlines Oyj:n tytäryritys), edustajana Simon Rönnberg. FITS-ohjelman edustajana työryhmässä on ollut Taneli Antikainen (LVM, MKL). Hankkeen konsulttina on toiminut EP-Logistics Oy, edustajana Pekka Rautiainen asti ja Teuvo Rantala alkaen. Selvityksen tekemiseen on saatu Euroopan unionin liikenteen perusrakenteen kehittämiseen tarkoitettua TEN-T (Trans-European Networks-Transport) -rahoitusta. Espoossa, huhtikuussa 2004 Teuvo Rantala

8

9 SISÄLTÖ ESIPUHE HANKKEEN KUVAUS JA TOTEUTUS Lähtökohdat ja tavoitteet MUUTOKSIA TURVALLISUUSAJATTELUSSA Container Security Initiative (CSI) Customs Trader Partnership (C-TPAT) Sinetöintikäytännön muutokset (ISO PAS 17712) IMO ISPS -turvamääräykset Irakin sodan vaikutukset sinettiteknologiaan SINETTI KONTTIKULJETUSKETJUSSA Lastikontin koskemattomuuden todentaminen Sinetinhallintaprosessi Kulkukaavio Sinetinhallintaprosessi käytännön tilanteissa Sinetinhallintaprosessin kohdistus Tarkki-arkkitehtuuriin Sinetin tarkastuksen automatisointiin liittyviä näkökohtia Sinetinhallintaprosessin roolit Roolien kohdistus Tarkki-arkkitehtuuriin Sinettitietojen välittäminen osapuolelta toiselle Sinettitietojen sisältö Sinettitietojen sisällyttäminen olemassaoleviin tietovirtoihin SÄHKÖISEN SINETIN STANDARDOINTI ISO TC104/SC4/WG2:n työ Sähköisen sinetin pilotteja TILANNE MARKKINOILLA Sinetit

10

11 1 HANKKEEN KUVAUS JA TOTEUTUS 1.1 Lähtökohdat ja tavoitteet FITS e-seal on Liikenne- ja viestintäministeriön tutkimus- ja kehitysohjelman hanke, jonka työskentelyyn ovat osallistuneet seuraavat konttiliikenteen parissa toimivat yritykset: Finncontainers Oy Ltd, edustajana Sarianne Reinikkala, Finnsteve Oy Ab, edustajana Mikko Malms, TeamLines Oy (josta hankkeen aikana tuli Finnlines Oyj:n tytäryritys), edustajana Simon Rönnberg. FITS-ohjelman edustajana työryhmässä on ollut Taneli Antikainen (LVM, MKL). Hankkeen konsulttina on toiminut EP-Logistics Oy, edustajana Pekka Rautiainen asti ja Teuvo Rantala alkaen. Tavoitteena oli luoda valmiudet käyttää kehitteillä olevan ISO standardin mukaista etäluettavaa sähköistä sinettiä Suomen satamien kautta kulkevassa konttiliikenteessä. Toimintamallien kehittelyn jälkeen painopisteen tuli olla kaupallisesti saatavilla olevan tekniikan hankinnassa ja asentamisessa, niin että menetelmiä voitaisiin esitellä aidossa sinetinluentaympäristössä. Tekniikan haltuunoton jälkeen valmiudet tuli liittää osaksi sinetinluentaketjua, joka kattaisi koko kuljetuksen kontituspaikasta kontin purkavaan paikkaan. Tavoitteen toteuttamiseksi tuli hakeutua yhteistyöhön vastaavien kansainvälisten hankkeiden kanssa, niin että suomalaiset ratkaisut olisivat käyttökelpoisia kuljetusketjun päästä päähän. Projekti vaiheistettiin portaittaiseksi, niin että se voitaisiin pysäyttää ennen teknisiä investointeja, jos näyttäisi siltä, että sinettien standardointi ja standardisinettien markkinat eivät kehittyisi odotetulla tavalla FITS-ohjelman aikana. Kokouksessaan hankkeen osapuolet päättivät käyttää tätä optiota, kun standardointi polki paikallaan ja sinettimarkkinatkin olivat vielä jääneet syntymättä. Samassa yhteydessä todettiin, että sähköiset sinetit tulevat ennemmin tai myöhemmin. Puoliväliin mennessä kertyneet tiedot ja kokemukset muodostavat hyvän pohjan jatkotöille, kun aika on kypsä sinettien pilotoinnille käytännön toiminnassa. 9

12 2 MUUTOKSIA TURVALLISUUSAJATTELUSSA FITS e-seal -hankkeen valmistelut alkoivat keväällä Valmistelujen aikana tapahtui syyskuun 11. päivän terrori-isku, jonka vaikutukset merikonttikuljetusten toimintaympäristöön tiedostettiin vasta myöhemmin. Kun 1990-luvun jälkipuoliskolla ryhdyttiin keskustelemaan konttien sähköisistä sineteistä ja niiden standardoimisesta, hyödyissä painotettiin joustavampaa, sujuvampaa ja automaattisemmin hoidettavaa liikennettä, ilman että tavaraturvallisuus heikentyisi. WTC:n iskun jälkitunnelmissa turvallisuuden takaamisesta tuli kuitenkin kuljetusten sujuvuutta ja taloudellisuutta tärkeämpi kehittämisen kohde, mihin toimialan on ollut sopeuduttava. Valtioiden välillä päätettiin useista kansainvälisistä turvamääräyksistä, joiden alkuperäisenä tehtävänä oli suojella Yhdysvaltojen aluetta sen ulkopuolelta mahdollisesti tulevalta uhalta 2.1 Container Security Initiative (CSI) Meriliikenteen uhkakuviin ovat kuuluneet konttien sisällä salakuljetettavat terroristit tai joukkotuhoaseet. Niiden torjumiseksi syntyi Yhdysvaltojen ajama aloite CSI eli Container Security Initiative. Sen ydinkohtia ovat pysyvät turvallisuuskriteerit (security criteria) kontteihin liittyvien riskien tunnistamiseksi, konttien tarkastus ennakkoon (pre-screening) ennen niiden saapumista amerikkalaiseen satamaan, läpivalaisutekniikan hyödyntäminen, älykkäiden ja turvallisten konttien (smart container) kehittäminen ja käyttö. CSI-aloitteeseen liittyy läheisesti niin sanottu 24 tunnin sääntö. Siinä edellytetään etukäteistietojen lähettämistä USA:n tullille vuorokautta ennen kontin lastaamista sikäläiseen satamaan menevään laivaan. Tarvittavien tietojen puuttuessa kontit on tarkastettava tai läpivalaistava, jos niille halutaan lastauslupa. Jokainen kontti on myös sinetöitävä, ja sinetin tunnus on pakollisena ilmoitettava tieto. Moni USA:n konttiliikenteestä riippuvainen eurooppalainen valtio teki vuosina kahdenvälisen CSI-sopimuksen amerikkalaisten kanssa, mikä aluksi herätti närää EU:n piirissä, koska sen arveltiin antavan ylimääräistä kilpailuetua 14:lle CSIkelpoiseksi nimetylle satamalle. Tilanne on kuitenkin rauhoittunut Yhdysvaltojen ja EU:n tulliviranomaisten päästyä marraskuussa 2003 sopimukseen yhteistyöstä, jolla CSI:n sisältämät velvoitteet ja hyödyt ulotetaan kattamaan samalla tavalla kaikki tulliunionin satamat. Sopimuksen on määrä astua voimaan vuoden 2004 alkukuukausina. 10

13 2.2 Customs Trader Partnership (C-TPAT) C-TPAT (Customs-Trader Partnership Against Terrorism) on Yhdysvaltojen tullin hanke, jossa hallinto yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa pyrkii parantamaan valtakunnan rajojen turvatasoa. Kumppanuusyrityksille on tarjolla eräitä käytännön etuja kuten tullitarkastusten väheneminen, rajanylitysviiveiden väheneminen, oikeus nimettyyn yhdyshenkilöön tullissa, oikeus tullin luottoasiakkuuteen, C-TPAT-sertifiointi joka oikeuttaa muihin ohjelmiin. Vastavuoroisesti yritykset tekevät turva-arviointeja itsestään ja alihankkijoistaan sekä sitoutuvat turvaperiaatteisiin, jotka koskevat muun muassa turvallisia toimintatapoja, fyysistä turvallisuutta, henkilökuntaan liittyvää turvallisuutta, koulutusta ja valmennusta, kulunvalvontaa, manifestiproseduureja, kuljetusten turvallisuutta. C-TPAT:n turva-ajattelu heijastuu aivan toimitusketjun alkulähteille. Myös eurooppalaiseen tullilainsäädäntöön ovat tulossa käsitteet valtuutettu toimija ja valtuutettu kuljettaja. Valtuutettujen osapuolien riskiluokitus on lähtökohtaisesti alhaisempi kuin valtuuttamattomien, minkä vuoksi niiden kuljetuksetkin selviävät kevyemmillä tarkastuksilla. Alun perin amerikkalaisten turvanormien täyttämisestä syntyy siis kilpailuetua myös suomalaisille yrityksille ja toimitusketjuille. Konttiliikenteeseen sovellettuna tämä tarkoittaa, että Yhdysvaltoihin menevä kontti kulkee sujuvimmin, jos valtuutetun viejän vähäriskiseksi arvioitu tavara kontitetaan valtuutetussa kontituspisteessä, josta kuljetusyksikkö jatkaa valtuutetun maakuljettajan kuljettamana satamaan valtuutettuun konttiterminaaliin ja sieltä edelleen valtuutetussa merikuljetusketjussa eteen päin. Luotettavalla sinetöinnillä ja sinetinhallinnalla ketju takaa, että toimituksen aikana ei ole tapahtunut mitään, mikä antaisi aihetta riskiarvion muuttamiseen. 2.3 Sinetöintikäytännön muutokset (ISO PAS 17712) C-TPAT piti kontin sinetöintiä olennaisena osana suunniteltua turvallisuuskonseptia, joten se otti ohjelmaansa tietyt lujuuskriteerit täyttävän mekaanisen sinetin vähimmäisvaatimusten määrittelemisen. Koska asialla oli kiire, lähtökohtana käytettiin amerikkalaista sinettien lujuusstandardia ASTM F1157. Kansainvälinen standardointiorganisaa- 11

14 tio ISO julkaisi sen pohjalta tammikuussa 2003 ISO PAS (Publicly Available Specification). Status PAS eli julkisesti saatavilla oleva määritys on voimassa kolme vuotta kerrallaan, ja sillä on käytäntöä ohjaava vaikutus, ennen kuin asia on käynyt läpi standardointiprosessin kaikki vaiheet. Sinetinvalmistajilla oli heti tarjota vaadittavat lujuusominaisuudet täyttäviä. pulttisinettejä, minkä vuoksi niiden käyttö on nopeasti yleistynyt, vaikka ISO PAS sallii muunkin tyyppiset sinetit. Oheisissa kuvissa on esimerkkejä C-TPAT-vaatimukset täyttävistä pulttisineteistä. Pulttisinetti (One Seal) Pulttisinetti (Universeal) Oletettavasti pulttisinetit yleistyvät myös ensimmäisen sukupolven sähköisten sinettien mekaanisena pohjana, johon tarvittavat elektroniset komponentit istutetaan. 2.4 IMO ISPS -turvamääräykset YK:n kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO (International Maritime Organization) hyväksyi joulukuussa 2002 määräyksen, jonka tavoitteena on torjua mahdollista meriliikenteen terrorismia. IMO:n jäsenenä myös Suomi sitoutui tähän ns. ISPS-koodiin (International Ship and Port Facility Security Code). Sen mukaiset turvatoimet astuvat voimaan ulkomaanliikenteessä olevissa aluksissa ja satamissa. ISPS-määräykset rajoittuvat tarkastelemaan ns. satamarakennetta eli sataman ja aluksen välitöntä vuorovaikutusaluetta, jonka käyttäminen laivan turvallisuutta uhkaaviin toimiin tulee pystyä estämään. Määräyksissä ei oteta kantaa siihen, millä tavoin esimerkiksi kontin sisältö todetaan, mutta niissä edellytetään, että satamarakenteeseen ei oteta vastaan eikä siellä säilytetä tuntematonta lastia. ISPS:n vaatimukset täyttävä kontrolli toteutuu, kun saapuvasta kontista tarkastetaan kontittajan vahvistamat lasti- ja sinettitiedot. Lisäksi konttien varastointialueella on valvottava, että sisältöön ei kajota varastoinnin aikana. Viime kädessä tästä varmistutaan tarkistamalla, että kontissa on sama sinetti kuin siinä oli sen tullessa terminaaliin. 12

15 Vastaavia turvatoimia joudutaan toteuttamaan myös EU-tasoisten aktiviteettien vuoksi. Niihin kuuluvat ISPS:ään liittyvä asetus, satamaturvallisuusdirektiivi, siihen pohjautuva kansallinen lainsäädäntö sekä mahdolliset maakuljetusmuotoja koskevat direktiiviehdotukset. 2.5 Irakin sodan vaikutukset sinettiteknologiaan Sähköisiä sinettejä oli kehitelty kaupallisiin konttikuljetuksiin, mutta ensimmäiset laajamittaiset sinettisovellukset tehtiin kuitenkin sotilaskäyttöön. Valmistautuessaan vuoden 2003 Irakin sotaan Yhdysvaltojen puolustusministeriö rahoitti myös RFIDteknologian kehityshankkeita. Niiden tuloksena syntyi kokonaisvaltainen järjestelmä, johon kuuluu sinettejä, kenttäkäyttöön tarkoitettuja kirjoitus- ja lukulaitteita sekä maailmanlaajuinen sinettien seurantaverkosto. Uuden järjestelmän tavoitteena oli tehostaa taistelukentälle lähetettävien huoltokonttien logistiikkaa, ja se on osa armeijan Dod TAV -konseptia (Department of Defence, Total Asset Visibility). Järjestelmän toimitti SAVI Technology. Järjestelmällä ohjattiin ja jäljitettiin tiettävästi noin konttikuljetusta. Käyttäjäverkoston kooksi on ilmoitettu 400 solmupisteettä 36 maassa. Siihen kuului sota-alueen lisäksi varikkoja, satamia, lentokenttiä ja rautatieterminaaleja, joiden kautta huoltokonttiliikennettä ohjattiin. Verkoston satamat olivat pääosin CSI-sopimuksen (Container Security Initiative) allekirjoittaneita satamia, joilla sittemmin on ollut keskeinen rooli myös merten turvallisia kauppakäytäviä kehittävässä Smart Secure Tradelanes -hankkeessa. 13

16 3 SINETTI KONTTIKULJETUSKETJUSSA 3.1 Lastikontin koskemattomuuden todentaminen Lastikontin sisällön koskemattomuus kuljetuksen aikana varmistetaan sinetöimällä kontin ovi yksilöllisesti tunnistettavalla mekaanisella sinetillä. Sinetin sulkee kuorman lastaaja ja aukaisee kuorman purkaja. Kuljetuksen varrella kuuluu tarkistaa alkuperäisen sinetin olemassaolo vähintään silloin, kun vastuu kontista siirtyy osapuolelta toiselle. Vastuukysymysten tiedostamattomuus tai operatiivisen toiminnan olosuhteet tosin saattavat johtaa puutteelliseen tarkastukseen. Kansainvälinen käytäntö toimialalla on ollut, että kontin kulloinenkin vastaanottaja tarkistaa sinetin ja vahvistaa tiedot koko ketjun organisaattorille. Se on tavallisimmin valtamerivarustamo, jonka kanssa tavaran ostaja tai myyjä on tehnyt sopimuksen kuljettamisesta ovelta ovelle lähtöpaikasta määräpaikkaan toiselle puolelle maapalloa. Seuraava kuvio havainnollistaa ketjua, jossa Suomeen saapuva kontti kuormataan Kauko-Idässä ja puretaan Vantaalla olevassa terminaalissa. Viejän varasto Tuojan varasto Santubong Keruukuljetus Kontin kuormaus Tavara Kontti Sinetti Jakelukuljetus Kontin purkaus Vantaa Maakuljetus Maakuljetus Kuching Konttiterminaali Konttiterminaali Helsinki Feederkuljetus Feederkuljetus Singapore Konttiterminaali Konttiterminaali Rotterdam Valtamerikuljetus Esimerkissä kuljetuksen alussa asetettu sinetti tarkastetaan 8 10 kertaa, ennen kuin se murretaan kontin purkauspisteessä. Jos alkuperäinen sinetti puuttuu tai on murtunut tai jos se on vaihdettu toiseksi, kontista vastuullisen osapuolen kuuluu ryhtyä toimiin kuorman määrän tai kunnon toteamiseksi. Yleensä tällöin tehdään yhteistyötä tulliviranomaisten kanssa, sillä sinetin murtamisen syynä on tavallisesti rikos, joka voi olla 14

17 varkaus tai yritys salakuljettaa kontissa jotain lastiin kuulumatonta. Terminaalien kirjanpidossa olevien merkintöjen perusteella pystytään etsimään vastuullinen osapuoli myös jälkeen päin, jos esimerkiksi kontista havaitaan kadonneen tavaraa. 3.2 Sinetinhallintaprosessi Kulkukaavio Oheisessa kaaviossa on kuvattu sinetinhallintaprosessin kulkua. Kontitus Sinetöinti Sinettitiedot Kontin luovutus seuraavalle osapuolelle Kontin kuljetus tai varastointi Sinetin tarkastus Sinetin alkuperäisyyden vertailu Sinetin poisto Kontin purkaus Kuljetusketjun pituudesta riippuen kaaviossa käytetyt prosessikomponentit luovutus, tarkastus, vertailu, kuljetus tai varastointi kertautuvat, kun vastuu kontista vaih- 15

18 tuu osapuolelta toiselle. Sen sijaan prosessikomponentit sinetöinti ja sinetin poisto esiintyvät ainoastaan kerran. Samaten niiden käyttämät sinettitiedot (sinetin tunnus, kontin tunnus jne) säilyvät muuttumattomana Sinetinhallintaprosessi käytännön tilanteissa Sinettien hallinta on prosessina suoraviivainen, yksinkertainen ja periaatteessa myös turvallinen. Käytännön tilanteissa siihen kuitenkin syntyy turva-aukkoja, koska hallittava ketju on pitkä ja hallintaan osallistuu monta osapuolta. Seuraavia puutteellisuuksia ja korjaavia toimenpiteitä on tiedostettu keskusteluissa: Todettu puutteellisuus Sinettiä ei aseteta konttiin kontituspaikassa vaan vasta myöhemmin kuljetuksen aikana esimerkiksi satamassa. Sinetin asettaja jää muulta ketjulta tuntemattomaksi. Jälkeen päin sinetöitäessä kontin sisältö jää tarkastamatta. Kontissa on useita ehjiä sinettejä. Tarkastuksessa ei tiedetä, mikä niistä on alkuperäinen. Tarkastustiedot raportoidaan eteen päin, mutta niiden vertailu alkuperäistietoihin jää tekemättä vastaanottajan puolella. Alkuperäinen sinetti on murrettu asiallisin perustein (esim. tullin tarkastuksessa), mutta uutta vastaavaa ei ole asetettu tai tieto asetetusta sinetistä ei ole välittynyt muualle ketjuun. Alkuperäinen sinetti on kunnossa, mutta se on asetettu konttiin tarkoituksellisesti väärin tai sen kiinnityskorvakkeita kontissa on peukaloitu. Osapuoli, jolle kontti luovutetaan (esim. aluksen perämies tai rautatieyhtiö), ei käytännössä kykene tarkastamaan sinettiä, mutta joutuu ottamaan kontin vastuulleen. Korjaavat toimenpiteet Toimintatavan muutos, johon myös uudet turva-aloitteet (CSI, C-TPAT, ISPS) pakottavat. Vrt. edellä. Edellä luetellut toimenpiteet vähentävät jälkeen päin sinetöimisen tarvetta. Tiedonkulun tehostaminen: alkuperäisen (=tarkastettavan) sinetin tietojen välittäminen kuljetustietojen mukana. Toimintatavan muutos. Automaattisen vertailun lisääminen tietojärjestelmiin. Myös sijaa uusille tracking-palveluille. Tiedonkulun tehostaminen. Toimintatavan muutos: Tullin asettama sinetti ei korvaa ns. varustamosinettiä, koska se saatetaan poistaa tullirajalla. Toimintatavan muutos: sinetin asettajaksi hyväksytään vain luotettu, viranomaisen takaama osapuoli (CSI ja C-TPAT ajavat tätä periaatetta). Sähköinen sinetti ratkaisee osittain. Terminaali joutuu toimimaan luotettavana osapuolena vastaanottajankin lukuun. Huomiota varastointi- ja lastausalueiden turvallisuuteen ja valvontaan. 16

19 3.2.3 Sinetinhallintaprosessin kohdistus Tarkki-arkkitehtuuriin FITS-ohjelmassa laaditussa kansallisessa tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuurissa (Tarkki) on määritelty toimitusketjun ylätason prosesseja ja niiden välistä tiedonvaihtoa kuljetusmuodoista riippumattomasti. Edellä kuvattu sinetinhallintaprosessilla on liittymiä seuraaviin Tarkissa määriteltyihin prosessikomponentteihin, joita se myös tarkentaa: Sinetinhallintaprosessi Vastaavat prosessikomponentit Tarkki-arkkitehtuurissa Kontitus Terminaalikäsittely Sinetöinti Kontin luovutus seuraavalle osapuolelle Haltuunotto kuljetukseen Luovutus kuljetuksesta Haltuunotto (välikäsittely) Luovutus (välikäsittely) Sinetin tarkastus Sinetin alkuperäisyyden vertailu Kontin kuljetus tai varastointi Siirtyminen Varastointi (välikäsittely) Sinetin poisto Kontin purkaus Terminaalikäsittely Sinetin asettamiseen, tarkastamiseen ja poistamiseen liittyviä prosessikomponentteja ei löydy Tarkista, ei myöskään vastinetta niiden käyttämälle tietojoukolle Sinettitiedot. Arkkitehtuurin tarkentamista tältä osin korjataan tekeillä olevassa merikuljetusten kohdearkkitehtuurissa (MeriArkki), sillä sinettiproseduurin hallinta on olennainen osa intermodaalikuljetusten turvatoimien hallintaa. 3.3 Sinetin tarkastuksen automatisointiin liittyviä näkökohtia Ihminen kykenee tarkastamaan sinetin ja siinä olevan tunnistenumeron vain lähietäisyydeltä. Luentavaiheeseen sisältyy turvallisuusriskejä etenkin purettaessa kontteja laivasta nosturilla, kun jalkamiehet joutuvat liikkumaan raskaiden työkoneiden seassa. Lisäksi ihmisen läsnäolo tässä kohdin hidastaa kontinkäsittelyprosessia, joka muilta osin yleen- 17

20 sä on koneistettu tai jopa automatisoitu. Huonojen sää- tai valaistusolojen vallitessa myös inhimillisten havaintovirheiden mahdollisuus lisääntyy. Sinetin tarkastaja kontrolloi samanaikaisesti kolmea asiaa: sinetin olemassaoloa tai eheyttä, sinetin tunnusta, sitä että sinetti on asetettu oikeaan konttiin. Tunnus on kirjoitettu sinettiin selkokielisin kirjaimin ja numeroin; toisinaan se on myös viivakoodina. Viivakooditetun tunnuksen luenta lukulaitteella vähentää virheitä mutta ei poista manuaalitarkastukseen liittyviä työturvallisuusriskejä. Optista lukua ja konenäköä ei ole tarkastuksessa tiettävästi hyödynnetty. Menetelmän heikkoutena voidaan pitää sitä, että onnistunut tunnistaminen edellyttää sinetin olevan aina asennossa, jossa sen merkinnät ovat kameran nähtävissä. Tarjolla olevista teknologioista radioaaltojen käyttämiseen perustuva RFID sopii tarkoitukseen hyvin, koska se mahdollistaa etäluennan pitkänkin matkan päästä. Tarvittavat RFID-komponentit voidaan liittää sinetin osaksi niin, että niiden avulla saadaan tieto myös siitä, onko sinetti ehjä. Tekniikka mahdollistaa myös kontin tunnuksen tai muiden lisätietojen kirjoittamisen sinettiin. RFID on myös koeteltua tekniikkaa, joten sille ei ole odotettavissa lähivuosina vaihtoehtoja sinetin tarkastuksen automatisoinnissa. Haasteena on riittävä standardointi, joka mahdollistaisi ensimmäisen sukupolven sähköisten sinettien massamarkkinoiden syntymisen. RFID-sinettien luenta on helppo järjestää sataman tai terminaalin kulkuportilla asentamalla luentalaitteisto ajokaistojen yläpuolelle. Seuraavassa kuvassa on esimerkki toteutetusta ratkaisusta (Savi Technologies). Kiinteä lukulaite (Savi Technologies) Kiinteä luentapiste (ECT) 18

21 Sen sijaan laivan lastauksessa tai purkauksessa luentajärjestelyt ovat monimutkaisempia. Käyttökelpoisin ratkaisu lienee, että luenta tapahtuu konttinosturin nostolaitteesta käsin. Tähän soveltuvia menetelmiä on käytössä eräissä eurooppalaisissa konttiterminaaleissa. Myös toisen sukupolven sähköisistä sineteistä on ollut merkkejä. Pidetään todennäköisenä, että tulevaisuudessa sinetti rakennetaan konttiin kiinteästi jo sen valmistusvaiheessa. Konseptista käytetään nimitystä smart secure container. Toukokuussa 2003 maailman suurin kontinvalmistaja CIMC ja sähköisten sinettien edelläkävijä SAVI Technologies ilmoittivat lyöttäytyneensä strategiseen kumppanuuteen älykontin kehittämiseksi. Sinetöintiominaisuuksien lisäksi kontissa olevat elektroniset moduulit pystyvät tarvittaessa esimerkiksi valvomaan lastitilan ilman hiilidioksidipitoisuutta, tunnistamaan kemiallisia tai biologisia aseita, paikantamaan kontin sijainnin ja jopa kommunikoimaan langattomasti Internetin kautta. 3.4 Sinetinhallintaprosessin roolit Sähköisen sinetin kaupallinen hyödyntäminen edellyttää yhteisöä, jossa on useita toimijoita erilaisissa rooleissa. Seuraavat roolit ovat keskeisimpiä: Sinetin valmistaja on toimija, joka yhdistää etäluentaan tarvittavat sähköiset komponentit mekaaniseen sinettiin. Toistaiseksi valmistusmarkkinat ovat kehittyneet niin, että mekaanisten sinettien markkinoita hallitsevat valmistajat ovat lyöttäytyneet yhteen sähköisten RFID-komponenttien valmistajien kanssa. On kuitenkin mahdollista, että tulevaisuudessa sähköinen sinetti on konttiin ( smart container ) valmistamisvaiheessa 19

22 asennettava osa, mikä johtaisi konttitehtaan ja elektroniikkavalmistajan suoraan yhteistyöhön. Sinetin välittäjä toimittaa valmiit sinetit niiden käyttäjille. Suuret mekaanisten sinettien ostajat (kuten konttivarustamot) tekevät usein maailmanlaajuisen sopimuksen yhden sinetinvalmistajan kanssa, jolloin välittäjän tehtävänä on jaella sinettejä paikallisesti esimerkiksi kontin kuormaajille. Osa välittäjistä on riippumattomia edustajia, osa sinettivalmistajien omia osastoja tai tytäryrityksiä. Kontin kuormaaja on joko satamassa tai sisämaassa toimiva kontitusterminaali (CFS eli container freight station) tai esimerkiksi tehtaan varasto, jossa kontti täytetään sekä sen jälkeen suljetaan ja sinetöidään. Konttivarustamo vastaa vähintään kontin merikuljetuksesta mutta voi tarjota myös koko kuljetuksen lähettäjältä vastaanottajalle ovelta ovelle -periaatteella. Suomen merikonttikuljetuksille on luonteenomaista, että merikuljetus jakautuu lähimeriliikennettä (short sea) alihankintana hoitavan feedervarustamon ja valtameren ylittävää liikennettä (deep sea) päämiehenä hoitavan valtamerivarustamon kesken. Konttiterminaali ottaa vastaan ja luovuttaa eteen päin kontteja. Suomessa konttiterminaalit ovat yleensä satamissa, jolloin niiden palveluketju alkaa terminaalin portilta ja loppuu laivaan tai päin vastoin. Kontin purkaja on joko satamassa tai sisämaassa toimiva terminaali, joka tarkistettuaan sinetin tyhjentää kontin ja luovuttaa purkamansa tavarat eteen päin. Sinetin kierrättäjä huolehtii sinetissä olevien elektronisten komponenttien kuten paristojen asianmukaisesta hävittämisestä tai toimittamisesta uusiokäyttöön. Tullin rooliin kuuluu sinetöimättömien tai rikkonaisella sinetillä varustettujen konttien sisällön tarkastaminen sekä mahdollisen uudelleensinetöinnin asianmukaisuuden vahvistaminen. Tracking-palvelu on esimerkiksi webissä oleva yleinen tietojärjestelmäpalvelu, joka pystyy hallinnoimaan sinettiä koko sen elinkaaren ajan ja tarvittaessa hälyttämään oikeata tahoa, jos sinetti on murrettu tai jos sen alkuperäisyyden vertailussa ilmenee epäjohdonmukaisuuksia. 20

23 3.4.1 Roolien kohdistus Tarkki-arkkitehtuuriin Sinetinhallintaprosessi Rooli Tarkki-arkkitehtuurissa Sinetin valmistaja Sinetin välittäjä Kontin kuormaaja Konttivarustamo Konttiterminaali Kontin purkaja Välikäsittelyoperaattori Kuljetusoperaattori Välikäsittelyoperaattori Välikäsittelyoperaattori Sinetin kierrättäjä Tulli Tracking-palvelu Lupaviranomainen Toimitusketjun seurantaoperaattori 3.5 Sinettitietojen välittäminen osapuolelta toiselle Sinettitietojen sisältö Kuljetuksissa hyödynnetään sinettejä useassa tarkoituksessa, ja vaatimukset sinettien sisältämistä tiedoista vaihtelevat sovellusalueittain. Kansainvälisissä konttikuljetuksissa käytettävissä mekaanisissa sineteissä on kuitenkin perusvaatimuksena yksilöllinen sinetin tunnus, jonka uniikkisuuden sinetin valmistaja takaa. Sinetin sähköisessä versiossa on lisäksi etäluettava tieto siitä, onko sinetti ehjä, sekä vapaamuotoinen tekstitieto, joka sisältää sinetöidyn kontin tunnuksen. Teknisesti olisi helppoa tehdä sinetti, johon voisi laittaa myös tiedot kontin sisällöstä, mutta sähköisessä muodossa olevat sisältötiedot halutaan pitää erillään kontista turvallisuussyistä. Ne välitetään muille osapuolille kontin ilmoitustietojen mukana kuljetusdokumenteissa tai niitä vastaavissa tiedonsiirtosanomissa. Seuraavassa kuvassa on havainnollistettu sinettitietoja sisältävien sanomien käyttöä tyypillisessä suomalaisessa konttiterminaalissa: 21

24 Terminaali-ilmoitus COPARN, COREOR omia Porttiraportti CODECO, omia Suomessa käytössä olevia tiedonsiirtosanomia Suuryksikköterminaali (Container terminal) Manifesti, konttimanifesti IFCSUM, COPRAR, omia Purkaus/lastausraportti, lastiplani BAPLIE, COARRI, IFCSUM, omia Portti Vienti- tai tuontiterminaali (Container Freight Station) IFTMAN, IFTMBF, DESADV, omia IFTMEX, IFTMDC, IFTMPC, omia Ahtaus Konttivarikko (Container depot) COPARN, omia CODECO, omia Pekka Rautiainen, EP-Logistics Oy Sinettitietojen sisällyttäminen olemassaoleviin tietovirtoihin Terminaali-ilmoituslomake Syksllä 2002 useat suomalaiset konttiterminaalit antoivat asiakkaalle ohjeen, jonka mukaan satamaan saapuvat vientikontit tuli sinetöidä pulttisinetillä ja sinetin numero tuli ilmoittaa etukäteen kontin terminaali-ilmoituksessa. Asiaan vaikuttivat kansainväliset turvamääräykset erityisesti Yhdysvaltoihin suuntautuvissa konttikuljetuksissa. Sinettitietojen kentät lisättiin käytössä olleisiin terminaali-ilmoituslomakkeisiin, josta ne olivat aiemmin puuttuneet. TERMIS Sinettitietoja puitiin myös FITS TERMIS projektissa, jossa samoihin aikoihin kehitettiin uusia ratkaisuja vientikonttien tietojen sähköisen ilmoittamisen lisäämiseksi. Hankkeen lopputuloksiin kuuluvan PortNet-sovelluksen kautta on mahdollista ilmoittaa sineteistä tosin suppeammassa muodossa kuin tulevaisuudessa todennäköisesti on pakollista. 22

FITS-julkaisuja 37/2004. Sähköisen sinetin käyttö Suomen satamien konttiliikenteessä. Loppuraportti

FITS-julkaisuja 37/2004. Sähköisen sinetin käyttö Suomen satamien konttiliikenteessä. Loppuraportti FITS-julkaisuja 37/2004 Sähköisen sinetin käyttö Suomen satamien konttiliikenteessä Loppuraportti FITS-julkaisuja 37/2004 Sähköisen sinetin käyttö Suomen satamien konttiliikenteessä Loppuraportti ISBN

Lisätiedot

TERMIS Satamaterminaalin ilmoitustietojen sähköinen toimittaminen Pekka Rautiainen EP-Logistics Oy FITS-syystapaaminen, Helsinki

TERMIS Satamaterminaalin ilmoitustietojen sähköinen toimittaminen Pekka Rautiainen EP-Logistics Oy FITS-syystapaaminen, Helsinki TERMIS Satamaterminaalin ilmoitustietojen sähköinen toimittaminen Pekka Rautiainen EP-Logistics Oy FITS-syystapaaminen, Helsinki 28.10.2003 Pekka Rautiainen, EP-Logistics Oy 28.10.2003 # 1 FITS TERMIS

Lisätiedot

Ohjelman internetsivut

Ohjelman internetsivut FITS Lisätietoja Ohjelman internetsivut www.vtt.fi/rte/projects/fits Ministeriön internetsivut www.mintc.fi Ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Liikenneneuvos Matti Roine liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri

Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Uudenmaan tiepiiri VIKING Liikenteenseurantapisteistön uudistamisen kuvaus Tielaitos Uudenmaan tiepiiri Liikennekeskus Opastinsilta 12 PL 70 00521 HELSINKI

Lisätiedot

Portnetin kehittäminen kohti kansallista Single Windowkonseptia

Portnetin kehittäminen kohti kansallista Single Windowkonseptia Portnetin kehittäminen kohti kansallista Single Windowkonseptia 23.1.2012 - Taustaa Ilmoitusmuodollisuusdirektiivi 2010/65/EU ->lokakuu 2010 Direktiivi on implementoitava kansallisesti 19.5.2012 mennessä

Lisätiedot

Verkkolaskun semanttinen malli

Verkkolaskun semanttinen malli Verkkolaskun semanttinen malli Verkkolaskun eurooppalainen kehitystyö CEN PC 434 Pirkko Vedenpää Integration Consultant Tieto, Value Networks pirkko.vedenpaa@tieto.com DIREKTIIVI 2014/55/EU sähköisestä

Lisätiedot

Sataman turva-asiat. Henrik von Bonsdorff, ylitarkastaja Trafi Meri seminaari Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Sataman turva-asiat. Henrik von Bonsdorff, ylitarkastaja Trafi Meri seminaari Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sataman turva-asiat Henrik von Bonsdorff, ylitarkastaja Trafi Meri 5.5.2015 -seminaari 5.5.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen sisältö Safety vs. Security turvallisuus turva ISPS Taustaa

Lisätiedot

Incoterms-toimituslausekkeet 2000

Incoterms-toimituslausekkeet 2000 Incoterms-toimituslausekkeet 2000 Alkuperäinen Incoterms 2000 on ICC julkaisu nro 560, ISBN 952-9815-22-0, jonka osalta oikeudenhaltijat ovat pidättäneet kaikki oikeudet. Lisätietoja: ICC Finland, www.iccfin.fi,

Lisätiedot

UBL sanomien käyttö sähköisessä kaupankäynnissä. Heikki Laaksamo, TIEKE ry

UBL sanomien käyttö sähköisessä kaupankäynnissä. Heikki Laaksamo, TIEKE ry UBL sanomien käyttö sähköisessä kaupankäynnissä Heikki Laaksamo, TIEKE ry Sähköisen, standardimuotoisen tiedonsiirron kehitys Suomessa Suomalainen standardi / Positiosidonnaiset tietueet KOTVA 1980-luvun

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

FITS-OHJELMA ON PUOLIMATKASSA MITÄ ON SAATU AIKAAN?

FITS-OHJELMA ON PUOLIMATKASSA MITÄ ON SAATU AIKAAN? FITS-OHJELMA ON PUOLIMATKASSA MITÄ ON SAATU AIKAAN? Risto Kulmala, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, risto.kulmala@vtt.fi Matti Roine, Liikenne- ja viestintäministeriö, matti.roine@mintc.fi Ohjelman

Lisätiedot

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen

Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen Kansallisen paikkatietoportaalin kehittäminen 20.9.2010 VN periaatepäätös Valtioneuvoston periaatepäätökseen 21.6.2007 kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007-2011 on kirjattuna:

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

PortNetin vaikuttavuuden arviointi

PortNetin vaikuttavuuden arviointi PortNetin vaikuttavuuden arviointi FITS-kevättapaaminen 10.4.2003 Raine Hautala & Pekka Leviäkangas 10.4.2003 PortNet > Kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva sovellus > PortNet-palvelulla

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006 Liikenteen ja logistiikan innovaatiohanke EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 Työn tavoite Työn päätavoitteena on liikennetelematiikan kansainvälisen huippuosaamisen

Lisätiedot

Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden t&k-ohjelma Ohjelman johtoryhmä

Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden t&k-ohjelma Ohjelman johtoryhmä Liikennetelematiikan rakenteiden ja palveluiden t&k-ohjelma Ohjelman johtoryhmä 22.1.2002 Finnish R&D Programme on ITS Infrastructures and Services Risto Kulmala 22.1.2002 0 Hallinta, tiedotus > Matti

Lisätiedot

eidas tilanne ja vaikutuksia Suomen ratkaisuihin

eidas tilanne ja vaikutuksia Suomen ratkaisuihin eidas tilanne ja vaikutuksia Suomen ratkaisuihin eidas asetus asetus (EU) N:o 910/2014 sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sovelletaan pääsääntöisesti

Lisätiedot

A7-0276/185

A7-0276/185 2.10.2013 A7-0276/185 Tarkistus 185 Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Mietintö A7-0276/2013 Linda McAvan Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti COM(2012)0788

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services

SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services SEN ASEMOINTI 1 SE autologistiikka compound, pdi, pds, ppo, transport, admin.services 2 SE Mäkinen 2008 Finished Vehicle Logistics Markets, Services, Resources 3 SE Mäkinen 2008 Finished Vehicle Logistics

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 8/2013 Virpi Mikkonen Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Miksi ohjelma? Kaupungistuminen jatkuu globaalisti Kaupungit kasvavat, kutistuvat ja muuttuvat Älykkäiden

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.7.2015 COM(2015) 362 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevista tilastoista annetun direktiivin 2009/42/EY

Lisätiedot

Taloushallinnon digitalisoituminen haaveilua ja arveluttavaa todellisuutta?

Taloushallinnon digitalisoituminen haaveilua ja arveluttavaa todellisuutta? Taloushallinnon digitalisoituminen haaveilua ja arveluttavaa todellisuutta? Työelämän tutkimuspäivät Työryhmä 32. Suomalaisen työn kiperimmät haasteet tulevaisuudessa Tampereen yliopisto 4.11.2016 Pirkko

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat

Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Automaatiojärjestelmän hankinnassa huomioitavat tietoturva-asiat Teollisuusautomaation tietoturvaseminaari Purchasing Manager, Hydro Lead Buyer, Industrial Control Systems 1 Agenda / esityksen tavoite

Lisätiedot

Turvallisuuden bisnesmalli

Turvallisuuden bisnesmalli Turvallisuuden bisnesmalli 19.4.2013 STM, esote Minä Valtioneuvoston palveluiden ja järjestelmien turvallisuus Puolustusvoimien tietoturvallisuuden toimialajohtaja Alma Median turvallisuuspäällikkö Professori

Lisätiedot

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I

PARTNERSHIP MONITOR. POTRA-NIS Oy I I Partnership Monitor PARTNERSHIP MONITOR Partnership Monitor on menetelmä teollisuusyrityksille tuottavuuden lisäämiseksi ja liiketoiminnan kasvattamiseksi hyvin toimivien asiakas- ja toimittajasuhteiden

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

Joko nyt alkaa suuryksiköiden uusi aika Suomen rautateillä?

Joko nyt alkaa suuryksiköiden uusi aika Suomen rautateillä? Joko nyt alkaa suuryksiköiden uusi aika Suomen rautateillä? Tommi Mäkelä Tampereen teknillinen yliopisto RATA2010 Jyväskylä 26.1.2010 2 Esityksen kysymykset 1. Miksi tämä aihe? 2. Maailma vie, Suomi vikisee?

Lisätiedot

Interfacing Product Data Management System

Interfacing Product Data Management System Interfacing Product Data Management System Tekijä: Työn valvoja: Mats Kuivalainen Timo Korhonen Esitelmän sisältö Työn suorituspaikka - Ideal Product Data Oy Käsitteitä Työn tavoitteet Työn tulokset 1/5

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

Tulevaisuuden kameravalvontaa SUBITO (Surveillance of Unattended Baggage including Identification and Tracking of the Owner)

Tulevaisuuden kameravalvontaa SUBITO (Surveillance of Unattended Baggage including Identification and Tracking of the Owner) Tulevaisuuden kameravalvontaa SUBITO (Surveillance of Unattended Baggage including Identification and Tracking of the Owner) Turvallisuusmessut 8.9.2010, Tampere Erikoistutkija Jukka Laitinen, VTT 8.9.2010

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Paikalla: Sami Luoma pj. Tiehallinto Timo Karhumäki siht. Tiehallinto. Jani Granqvist Iisakki Kosonen. Poissa: Sirkka Holmberg VR-Cargo Oy

Paikalla: Sami Luoma pj. Tiehallinto Timo Karhumäki siht. Tiehallinto. Jani Granqvist Iisakki Kosonen. Poissa: Sirkka Holmberg VR-Cargo Oy Kokousmuistio TKI 11.12.2002 sivu 1 FITS Hanke 3 "Liikenteen ja kuljetusten seuranta" Hankeryhmän kokous 11.12.2002 klo 9-11.00 Paikka: Tiehallinto, Uudenmaan tiepiirin liikennekeskuksen neuvotteluhuone

Lisätiedot

Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista

Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista Turvallisuus-ohjelma Kansainvälistä liiketoimintaa turvallisuusratkaisuista Tietoisku Kansallisessa turvallisuustutkimuksen päivässä 10.6.2010 Suvi Sundquist Ohjelman päällikkö Suomalaiset EU:n 7. puiteohjelmassaa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta

FITS 1 ohjelma-alue. Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta FITS 1 ohjelma-alue Liikennetelematiikan palvelujen edellytykset Yhteenveto toiminnasta pj Matti Roine, LVM ja Seppo Öörni, LVM sihteeri Markus Väyrynen, Sito FITS 1 > Tavoitteet > Toiminta > Tulokset

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 4.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet Finnish R&D Programme on ITS Infrastructure and Services - Ohjelman tavoitteet ja toimintaperiaatteet FITS-koordinaattori Risto Kulmala VTT Yhdyskuntatekniikka 15.3.2001 Liikennetelematiikka ja FITS KÄYTTÄJÄT

Lisätiedot

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Venäjän vientiprosessi käytännössä. Digipolis Oy, Kemi Huolintalinja Oy

Venäjän vientiprosessi käytännössä. Digipolis Oy, Kemi Huolintalinja Oy Venäjän vientiprosessi käytännössä Digipolis Oy, Kemi 29.1.2013 Koulutuksen sisältö Viennin suunnittelu Asiakirjat Pakkaus, lastaus ja kuljetus Rajamuodollisuudet Purkaus ja tullaus Kuka/mitä - huolitsija

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta

Perustietoa hankkeesta Perustietoa hankkeesta Kiina-verkosto on perustettu 1990 luvulla. Kam oon China verkoston nimellä toiminta on jatkunut vuodesta 2007 alkaen. Hankkeen hallinnoija: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 1.8.2012

Lisätiedot

Puhdas ja turvallinen vesiliikenne Toiminnan aaltoja Itämeren hyväksi

Puhdas ja turvallinen vesiliikenne Toiminnan aaltoja Itämeren hyväksi Puhdas ja turvallinen vesiliikenne Toiminnan aaltoja Itämeren hyväksi 22.1.2014 Piia Karjalainen, Liikenne- ja viestintäministeriö Merenkulku Itämerellä ja globaalisti uusien haasteiden edessä Elinkeinoelämän

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014

ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 ICES: 110 vuotta tiedettä ja merentutkimusta: Mitä ja miksi? Dr. Kai Myrberg ICES Delegaatti Helsinki 18.03.2014 Mikä ihmeen ICES? Mikä on ICES? (International Council for the Exploration of the Sea) (Kansainvälinen

Lisätiedot

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteet VBE II, vaihe 1: 2005-2006 Data yrityksistä ja rakennushankkeista TUT Tekniset ratkaisut RAK (VRLab)+ARK iroom validointi Työpajat Seminaarit Esitelmät Osallistuvat yritykset VTT Käyttöönotto- ja hyötymallit,

Lisätiedot

Connecting Europe Facility:

Connecting Europe Facility: Connecting Europe Facility: Kaupunkisolmukohdat TEN-T-rahoituksessa Arto Tevajärvi, Liikennevirasto 26.5.2016 Osiot TEN-T verkko ja Urban node - kaupunkisolmukohdat Kaupunkisolmukohtien strateginen kehittäminen

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

ecall-hätäviestijärjestelmä

ecall-hätäviestijärjestelmä ecall-hätäviestijärjestelmä Atte Melasniemi Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 12.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen sisältö: ecall - mikä se on? ecall-säädökset ecall-käyttöönotto

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi

LIITTEET. asiakirjaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 82 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ammattipätevyyksien tunnustamisesta sisävesiliikenteen alalla sekä

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet

Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet Liikennetelematiikkahankkeiden arviointiohjeet Risto Kulmala VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Risto Kulmala 22.4.2002 Tekijät >VTT/RTE Risto Kulmala Juha Luoma Pirkko Rämä >Strafica Oy Hannu Pesonen

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi Geologian tutkimuskeskus Inari, Angeli Rovaniemi 17.12.1997 Kaoliinitutkimukset Inarin kunnassa Angelin ympäristössä Jalkavaara 1 ja 2 nimisillä valtausalueilla kaivosrekisterinumero 5622/1 ja 2 Tutkimukset

Lisätiedot

MaaS maanläheisesti Paikallisliikenneliiton vuosikokous Mika Kulmala, Tampereen kaupunki Mika Varjola, Mattersoft Oy

MaaS maanläheisesti Paikallisliikenneliiton vuosikokous Mika Kulmala, Tampereen kaupunki Mika Varjola, Mattersoft Oy MaaS maanläheisesti Paikallisliikenneliiton vuosikokous 10.3.2016 Mika Kulmala, Tampereen kaupunki Mika Varjola, Mattersoft Oy Esityksen sisältö MaaS, liikenne palveluna Joukkoliikenne ja MaaS Tampereella

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri

Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri VIKING Eija Lahtinen Kelikamerapisteiden uusiminen ja käyttöönotto Kaakkois-Suomen tiepiiri Tiehallinto Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

Toiminnallinen turvallisuus

Toiminnallinen turvallisuus Toiminnallinen turvallisuus Mitä uutta standardeissa IEC 61508 Tekn.lis. Matti Sundquist, Sundcon Oy www.sundcon.fi matti.sundquist@sundcon.fi Mitä uutta standardeissa IEC 61508-1 ja -4? IEC 61508-1 (yleistä):

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

FITS/Hankealue 2: Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet

FITS/Hankealue 2: Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet FITS/Hankealue 2: Liikennetelematiikan vaikuttavuus ja käyttäjätarpeet 15 projektia Volyymi noin 750 000 Yhteyshenkilöt: Petri Jalasto (petri.jalasto@mintc.fi) Sabina Lindström (sabina.lindstrom@mintc.fi)

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita

Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Sääntelyn keventäminen - hallitusohjelman kärkihankkeita Susanna Metsälampi 29.10.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kärkihankkeet esityksessä Norminpurku http://www.lvm.fi/web/hanke/nor minpurku

Lisätiedot

Vesiliikenne TOT 5/03. Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Luotsikutterin kuljettaja.

Vesiliikenne TOT 5/03. Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Luotsikutterin kuljettaja. TOT-RAPORTTI 5/03 Luotsikutterin kuljettaja putosi mereen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Luotsikutterin kuljettajat NN (58 v.) ja MM olivat lähdössä suorittamaan työtehtävää. MM nousi kutteriin

Lisätiedot

Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina. SFS-seminaari Matti Lanu VTT Expert Services Oy

Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina. SFS-seminaari Matti Lanu VTT Expert Services Oy Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina SFS-seminaari 3.9.2014 Matti Lanu VTT Expert Services Oy SISÄLTÖ Käsitteistä Poliitiikka standardien hyödyntämisestä Standardit tulosten käyttöönotossa

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen

Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Hyvän työelämän eväät - Johtamisella vaikutetaan jaksamiseen Juha Sipilä Hyvinvointia työelämään -seminaari 12.10.2013 Kaikki alkaa ajatuksesta Luomisen prosessi koostuu kolmesta osatekijästä: 1) Kaikki

Lisätiedot

Plagiointi opintosuorituksissa TaY:n plagiointityöryhmän toimenpide-ehdotuksia

Plagiointi opintosuorituksissa TaY:n plagiointityöryhmän toimenpide-ehdotuksia TAUCHI Tampere Unit for Computer-Human Interaction Plagiointi opintosuorituksissa TaY:n plagiointityöryhmän toimenpide-ehdotuksia Veikko Surakka Research Group for Emotions, Sociality, and Computing Tampere

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

EGLO Enhancing Global Logistics Kansainvälisen logistiikan kehittämisohjelma

EGLO Enhancing Global Logistics Kansainvälisen logistiikan kehittämisohjelma EGLO Enhancing Global Logistics Kansainvälisen logistiikan kehittämisohjelma EGLO-työkalut tuottavat tulosta myös jatkossa Ismo Mäkinen ohjelmapäällikkö EGLO-vuosiseminaari 30.5.2006 1 EGLO Enhancing Global

Lisätiedot

IEC Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus

IEC Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus IEC 61508 Sähköisten/eletronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus Risto Nevalainen, FiSMA ry FiSMA 1 Taustaa, historiaa IEC 61508 standardin

Lisätiedot

EU:n elintarviketuki avustusjärjestöille 2013: kuljetus- ja varastointipalvelut.

EU:n elintarviketuki avustusjärjestöille 2013: kuljetus- ja varastointipalvelut. EU:n elintarviketuki avustusjärjestöille 2013: kuljetus- ja varastointipalvelut. Tieto Versio 2 URL http://dk.mercell.com/permalink/36567460.aspx Ulkoinen hankinta ID 234783-2013 Hankinnan tyyppi Jälki-ilmoitus

Lisätiedot

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE

- Big Data Forum Finland Jari Salo, TIEKE - Big Data Forum Finland 30.8.2016 Jari Salo, TIEKE Suomessa Big Data Forum Finland BiFF Big Data Forum Finland (BiFF) tuottaa ja välittää Big Dataosaamista yritysten-, tutkimus- ja oppilaitosten välillä

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot