LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JULKAISUJA 2013:11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JULKAISUJA 2013:11"

Transkriptio

1 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JULKAISUJA 2013:11

2 Mihin laatusuosituksia tarvitaan? Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat uudistaneet laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Tavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen. Toimintakykyinen vanhuus parantaa elämänlaatua, vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta ja hillitsee hoitokustannusten kasvua. hyödynnetty uusin tutkimustieto ja otettu huomioon yhteiskunnan muutokset.

3 TAUSTAA 1/2 Hallituksen evästyksiä suosituksen laatimiseen: erityisesti kiinnitettävä huomiota kotihoidon laatuun liittyvään sisältöön ja henkilöstön mitoitussuosituksen (vähintään 0,5 tasolla) toteutumiseen Termejä: palvelujen laatu = palvelun kyky vastata asiakkaiden selvitettyihin palvelutarpeisiin järjestelmällisesti, vaikuttavasti, säännösten mukaan ja kustannustehokkaasti. Laadukas palvelu ylläpitää tai parantaa asiakkaan toimintakykyä ja lisää terveyshyötyä, mutta turvaa myös hyvän palliatiivisen ja muun hoidon elämän loppuvaiheessa. Hyvälaatuinen palvelu on a) vaikuttavaa ja turvallista, b) asiakaslähtöistä ja asiakkaan tarpeisiin vastaavaa ja c) hyvin koordinoitua

4 TAUSTAA 2/2 Laatusuositus tukee kuntia niiden kehittämistyössä: Tukea asennemuutosta, ikäystävällisten asenteiden vahvistumista ja toiminnan eettistä perustaa Parantaa asiakaslähtöisyyttä ja laatua ja edistää laadun järjestelmällistä arviointia Asettamalla perustellut laadulliset ja määrälliset, lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet keskeisille laadun parantamista vaativille osa-alueille Osoittamalla tavoitteiden saavuttamisen todentamisen indikaattorit Edistää yhteistyötä eri toimijoiden kesken Tukee vanhuspalvelulain ja Kaste ohjelman (ikäihmisten palveluiden rakennetta ja sisältöä uudistetaan osaohjelman) toimeenpanoa Kannustaa iäkkäitä kuntalaisia osallistumaan ja vaikuttamaan sekä kehittämään palveluja

5

6 OSALLISUUS JA TOIMIJUUS 1/2 Ikääntyneen väestön osallisuus = mahdollisuus olla vaikuttamassa yhteisön jäsenenä ja kansalaisena yhteisön toimintaan ja palvelujen kehittämiseen Iäkkään henkilön osallisuus = osallistuminen omien palvelujen suunnitteluun, oman asian käsittelyyn asiakkaana sekä palvelujen laadun arviointiin myös silloin, kun toimintakyky on heikentynyt Osattomuus = yksinäisyyden ja turvattomuuden tunne tai pahimmillaan yhteisöstä syrjäytyminen ja osallistumismahdollisuuksien puuttuminen Vanhusneuvostot ikääntyneen osallisuuden vahvistajina Iäkkäiden osallisuuden vahvistamiseen tarvitaan uusia menetelmiä mielipide- ja palautekyselyjen sekä erilaisten kuulemistilaisuuksien lisäksi. Esim. kansalaisraati

7 1. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS 2/2 Suositukset: Vanhusneuvoston roolia ja toimintaedellytyksiä on vahvistettava ikääntyneen väestön osallisuuden monipuolisesti mahdollistavana keinona (kts. Vanhuspalvelulaki) Iäkkäällä on oltava mahdollisuus osallistua yhteisönsä toimintaan myös silloin, kun hänen toimintakykynsä on heikentynyt Iäkkäällä henkilöllä on oltava mahdollisuus vaikuttaa omien palvelujensa suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin

8 2. ASUMINEN JA ELINYMPÄRISTÖ Suositukset: Kunnat sisällyttävät ikääntyneen väestön asumisen, elinympäristön ja palvelujen toimivan kokonaisuuden osaksi vanhuspalvelulain edellyttämää kuntien suunnitelmaa. Palvelujen toimivaan kokonaisuuteen kuuluu, että ikääntyneelle väestölle turvataan mahdollisuus asioida omalla äidinkielellään palveluja käyttäessään Suunnitelmassa otetaan huomioon Valtioneuvoston periaatepäätös ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta (http://www.ym.fi/download/noname/%7beaf4ed7e-f e-8a33-1a9bc %7d/37430) Kunnat varautuvat kotona asumisen edistämiseen ja tulevaisuuden tilatarpeisiin Ympärivuorokautisen hoivan toimintayksikköjä kehitetään

9 3. MAHDOLLISIMMAN TERVEEN JA TOIMINTAKYKYISEN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMINEN Terve ikääntyminen tukee työurien pidentämistä, mahdollistaa iäkkäiden täysivaltaisen osallisuuden yhteiskunnassa, parantaa heidän elämänlaatuaan ja vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta Suositukset: Hyvinvointisuunnitelma Kunnan on tuettava ikääntyneen väestön toimintakykyä ja terveyttä toimenpiteillä, joilla vahvistetaan a) iäkkäiden ihmisten omaehtoista toimintaa, b) eri toimijoiden, kuten järjestöjen, seurakunnan ja yritysten yhteistyötä sekä c) kunnan eri toimialojen yhteistyötä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämisessä Kunnan palveluvalikossa on oltava kohdennettuja toimenpiteitä riskiryhmille. Tavoitteena on riskien varhainen tunnistaminen ja tuki Neuvontaa ja ohjausta toteutettaessa on ammattilaisten kiinnitettävä erityishuomio yleisen terveystiedon lisäksi aivoterveyden edistämiseen, ravitsemustiedon lisäämiseen, liikuntatiedon lisäämiseen, liikkumiskyvyn arviointiin, rokotuskattavuuden parantamiseen, psyko-sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseen ja omaehtoisen ennakoinnin mahdollisuuksiin

10 Riskiryhmät: aistitoimintojen heikkeneminen, alttius kaatumisille ym. tapaturmille ja luunmurtumat, ulkona liikkumisen väheneminen ja liikkumisen ongelmat, tasapaino-ongelmat ja lihasvoimien väheneminen, ravitsemustilan poikkeamat, laihtuminen, hauraus-raihnaus -oireyhtymään viittaavat merkit (HRO), kuten lihaskato, laihuus ja hidas liikkuminen, muistin heikkeneminen, muistihäiriöt, mielialan lasku, mielenterveyshäiriöt kuten masennus,runsas päihteiden käyttö, koettu yksinäisyys, runsas sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ja erilaiset siirtymät, esimerkiksi sairaalasta kotitutumistilanteet, pienituloisuus, puolison/elämäntoverin menettäminen, leskeytyminen, kaltoin kohtelu, perhe- tai läheisväkivalta tai sen uhka.

11 4. OIKEA PALVELU OIKEAAN AIKAAN Suositukset: Palvelujen saannin perusteet on julkaistava Palvelutarve on selvitettävä monipuolisesti yhteistyössä eri toimijoiden ja asiantuntijoiden sekä iäkkään henkilön kanssa Palvelusuunnitelman on oltava ajantasainen ja sen on katettava iäkkään henkilön tarvitsemien palvelujen kokonaisuus. Iäkkään henkilön näkemykset, tarpeet ja toiveet on kirjattava suunnitelmaan Palvelusuunnitelman on tuettava iäkkään henkilön palvelujen kokonaisuuden hallintaa, tavoitteellista kuntoutumista ja osallisuutta

12 Iäkkään henkilön on saatava hänelle myönnetyt palvelut, jotka perustuvat tutkittuun tietoon sekä hyviin hoito- ja toimintakäytäntöihin. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kuntoutukseen ja turvalliseen lääkehoitoon. Iäkkään henkilön on oltava aidosti osallinen ja hänen mielipidettään on kuultava palvelun toteuttamisessa Kuntoutuksen keinoin on tuettava toimintakyvyn palauttamista, säilymistä tai edistymistä sekä iäkkään henkilön toimijuutta Toimintakykyä ja kuntouttamista edistävän työtavan käyttöä on lisättävä niin kotihoidossa kuin palveluasumisessa ja laitoshoidossa Muistisairaiden kuntoutusta on järjestelmällisesti lisättävä Lääkehoitoa on toteutettava Turvallinen lääkehoito oppaan ohjaamana Palvelujen laatua on seurattava järjestelmällisesti, luotettavia arviointimenetelmiä käyttäen, osana omavalvontaa

13 Palvelusuunnitelman tekeminen Oltava ajantasainen ja sen on katettava iäkkään henkilön tarvitsemien palvelujen kokonaisuus. Iäkkään henkilön näkemykset, tarpeet ja toiveet on kirjattava suunnitelmaan. Tuettava iäkkään henkilön palvelujen kokonaisuuden hallintaa, tavoitteellista kuntoutumista ja osallisuutta. Sisällys: iäkkäälle henkilölle suunniteltujen palvelujen laatu ja määrä; kunnan järjestämisvastuulla olevista sosiaalipalveluista suunnitelma on toteutettava viranhaltijapäätöksen mukaisesti, iäkkään henkilön ja ammattihenkilöiden yhdessä asettamat tavoitteet joihin palvelujen ja muiden tukitoimien avulla pyritään, selkeät vastuut eri toimijoille, ml. iäkkään henkilön oma ja hänen omaistensa ja läheistensä toiminta, suunnitelma ennakoitujen riskien varalle: toimintakyvyn äkillinen heikkeneminen, omaisen sairastuminen tms., suunnitelman toteutumisen seurantaa ja tarpeiden uudelleen arviointia koskevat tiedot (määrävälein, vähintään puolivuosittain

14 5. PALVELUJEN RAKENNE 1/2 Suositukset: Palvelurakenne ja palveluvalikoima on suunniteltava kunnan asukkaiden tarpeita vastaavasti Koko ikääntyneestä väestöstä on tunnistettava yhtenäisellä tavalla suuret palvelujen tarvitsijaryhmät Tavoitteita asetettaessa on palvelurakennetta tarkasteltava kokonaisuutena huomioon ottaen vanhuspalvelulain palvelutarpeisiin vastaamista ohjaavat yleiset periaatteet sekä pitkäaikaisen hoidon ja huolenpidon toteuttamista ohjaavat periaatteet Ikääntyneen väestön palvelurakennetavoitteet on asetettava ja niitä on seurattava siten, että huomioon otetaan iäkkäiden säännöllisesti käyttämien palvelujen lisäksi muutkin palvelutarpeiden kannalta keskeiset palvelut

15 5. PALVELUJEN RAKENNE 2/2 Valtakunnalliset tavoitteet, joita kuntien on tavoitteita asetettaessa tarkasteltava suhteessa kunnan asukkaiden tarpeisiin:

16 6. HOIDON JA HUOLENPIDON TURVAAJAT Suositukset: Välitöntä työaikaa on kotihoidossa järjestelmällisesti seurattava. Välittömän työajan osuutta on lisättävä Kotihoidon henkilöstön vähimmäistarve määräytyy iäkkäille myönnettyjen palvelujen (tunteina) toteuttamiseen tarvittavan henkilöstön välittömään asiakastyöhön käytettävissä olevina tunteina Kotihoidon toimintayksikön henkilöstöön lasketaan mukaan asiakkaan välittömään hoitoon osallistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät. Lähiesimiehet ja kuntoutushenkilöstö huomioidaan kotihoidon välittömään työaikaan laskennassa vain sillä osuudella, kun he osallistuvat välittömään hoitotyöhön. Hoiva-avustajat jne. vain siltä osin, kun työ sisältää asiakkaiden perustarpeisiin vastaamista Suositus vähimmäismääräksi: tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodissa 0,50 työntekijää asiakasta kohden, terveyskeskusten vuodeosastojen pitkäaikaishoidossa 0,60-0,70 hoitotyöntekijää asiakasta kohden Vastuutyöntekijä

17 7. JOHTAMINEN Suositukset: kunnassa vanhuspalvelulain edellyttämä suunnitelma ikääntyneen väestön tukemisesta ja siinä tavoitteet kunnan iäkkäiden asukkaiden tarpeita vastaavalle palvelurakenteelle ja valikoimalle Strateginen johto vastaa, että palveluita on saatavilla ja että palvelurakenne ja valikoima on toimiva Strateginen johto vastaa kunnassa tarvittavan erityisosaamisen olemassa olosta Strateginen johto huolehtii, että käyttöön otetaan asianmukaiset arviointi-, seuranta- ja palautejärjestelmät sekä toiminnanohjausjärjestelmä Lähijohtajat vastaavat omissa toimintayksiköissään iäkkään henkilön oikeuksien ja osallisuuden toteutumista Henkilöstön johtaminen ja osaaminen

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta - Kuntakysely

Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta - Kuntakysely Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta - Kuntakysely Vaihe 1 Vastaajaa koskevat tiedot 1. Lomakkeen täyttäjä * 2. Virkanimike * 3. Sähköposti * 4. Puhelin *. Kuntaa/*kuntayhtymää koskevat tiedot Valitse.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Väli-Suomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 1.11.2011 31.10.2013 Kanta-Hämeen IKÄKASTE Pitsi II stm.fi/kaste PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Työntekijän avuksi 1 on osa IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II -hanketta Opas liittyy

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta?

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? KOTIHOIDON HENKILÖSTÖMITOITUS Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat

Lisätiedot

Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille

Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille Kaakon SOTE-INTO 2 Etelä-Kymenlaakson osahanke Hyväksytty 5/ 2010 Päivitetty 23.8.2012 Kaakon SOTE-INTO 2 / Etelä-Kymenlaakson osahanke 1 Kaakon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA. Muistiliiton strategia 2013-2016

VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA. Muistiliiton strategia 2013-2016 VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA Muistiliiton strategia 2013-2016 Sisältö 1. Johdanto 2. Katsaus toimintaympäristöön 3. Missio - Muistiliiton toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot 4. Visio 2016 - Välittävä vaikuttaja

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot