10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA"

Transkriptio

1 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Vuonna 23 metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta 11,8 miljardin euron arvosta. Sekä Suomen koko tavaraviennin että metsäteollisuustuotteiden viennin arvot pienenivät jo kolmatta vuotta peräkkäin. Metsäteollisuustuotteiden osalta vähennys oli neljä prosenttia. Metsäteollisuudessa supistuminen johtui lähinnä massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden hintojen laskusta. Eniten suomalaisia metsäteollisuustuotteita meni Saksaan (17 %) ja Britanniaan (14 %). Laajentuneen Euroopan unionin (EU25) alueelle suuntautui 69 prosenttia viennistä. Puun tuonti lisääntyi edelleen vuonna 23 päätyen ennätykselliseen 16,6 miljoonaan kuutiometriin. Kasvua edellisvuodesta oli kaksi prosenttia. Tuontipuusta 81 prosenttia hankittiin Venäjältä ja 9 prosenttia Virosta. Tärkein tuonnin puutavaralaji oli koivukuitupuu, joka muodosti reilun kolmanneksen tuontipuusta. Tukin osuus tuonnista on kuitenkin kasvanut selvästi 199-luvun puolivälin jälkeen. Puun vienti Suomesta on vähäistä, ja vuonna 23 määrä jäi,9 miljoonaan kuutiometriin. Puu Puun tuonti Suomeen alkoi kasvaa voimakkaasti 199-luvun puolivälissä. Viimeisen kuuden vuoden aikana entiset tuontiennätykset ovat rikkoutuneet toistuvasti lukuunottamatta vuotta 2. Vuonna 22 Suomi oli koko maailmassa kolmanneksi suurin puun tuoja (ks. luku 12). Vuonna 23 puun tuonti Suomeen lisääntyi kaksi prosenttia edellisvuodesta päätyen 16,6 miljoonaan kuutiometriin. Tuontipuu kattaa nykyisin noin viidenneksen metsäteollisuutemme puunkäytöstä (vrt. luku 8). Vuoden 24 alkupuoliskolla puun tuonti maahamme on jatkunut edellisvuotista tahtia (taulukot ). Pääosa tuontipuusta saapui maahamme Venäjältä, jonka osuus määrästä ylsi 81 prosenttiin vuonna 23. Seuraavaksi eniten puuta tuotiin Virosta (9 %) ja Latviasta (5 %). Tärkein Venäjältä ja Baltian maista tuotu puutavaralaji oli koivukuitupuu, Britanniasta laivattiin ainoastaan kuusikuitupuuta ja Uruguaysta eukalyptusta. Puumäärien kasvusta huolimatta eri maiden osuudet tuonnista ovat säilyneet melko vakaina viimeisen kymmenen vuoden aikana. Venäjän osuus on vaihdellut tänä aikana prosentin välillä (taulukot 1.4 ja 1.5). Puutavaralajeista tuotiin edelleen eniten koivukuitupuuta, jota virtasi Suomeen 6,3 miljoonaa kuutiometriä. Suomalaisten tuotantolaitosten koivukuitupuun tarvetta ei pystytty kattamaan kotimaisella tarjonnalla, ja toisaalta Luoteis-Venäjällä on niukasti koivukuitupuuta jalostavaa tuotantokapasiteettia. Tuonnin puutavaralajijakautuma on muuttunut 199- luvun puolivälin jälkeen selvästi tukkipuuvaltaisemmaksi. Tukkipuun tuonnin aallonpohja oli vuonna 1993, jonka jälkeen sen tuontiosuus on lisääntynyt. Suhteellisesti eniten on kasvanut kuusitukin tuonti (kuva 1.3). Vuonna 23 Suomeen tuotiin kuusitukkia 2,4 ja mäntytukkia 1,6 miljoonaa kuutiometriä. Havupuun (ml. havupuuhake) tuonnista puolet oli tukkia, mutta koivun tuonnista vain noin kymmenesosa. Tuontihakkeesta (1,4 milj. m³) 87 prosenttia oli tehty havupuusta. Suomi on vahvasti puun nettotuoja, sillä vuonna 23 maastamme vietiin ulkomaille vain,9 miljoonaa kuutiometriä puuta. Tästä lähes kaksi kolmasosaa meni Ruotsiin. Viety puu oli lähinnä mäntykuitu- ja mäntytukkipuuta sekä havuhaketta. Puun vienti on säilynyt likimain nykytasolla 196-luvulta lähtien (taulukot ). Metsätilastollinen vuosikirja

2 1 Foreign trade by forest industries Euroopan unionin laajentumisen vaikutus Suomen metsäteollisuuden EU-sisäkauppaan Euroopan unioniin liittyi kymmenen uutta jäsenmaata 1. toukokuuta 24. Uudet jäsenet olivat Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tsekin tasavalta, Unkari ja Viro, jotka samalla siirtyivät osaksi EU:n sisäkauppa-aluetta. Sisämarkkinoilla on tavoitteena tavaroiden vapaa liikkuminen maasta toiseen. Yritysten, jotka ostavat, myyvät, varastoivat, jalostavat ja siirtävät yhteisötavaraa sisämarkkinoilla verorajaa ylittämättä, ei tarvitse enää tehdä tulliselvityksiä eikä yleensä soveltaa tullilainsäädäntöä. Seuraavassa käsitellään laajentumisen vaikutuksia ulkomaankauppaan pääasiassa vuoden 23 tilastojen pohjalta. Suomeen tuotu puu tulee pääosin Itämeren alueelta. Ennen EU-laajenemista lähes kaikki tuontipuu hankittiin Euroopan unionin ulkopuolelta. Vuonna 23 vanhoista jäsenmaista vain Britanniasta, Ruotsista ja Saksasta tuotiin Suomeen vähäisiä määriä puuta, yhteensä noin 3 prosenttia tuonnista. Puun tuonnin alkuperämaajakauma on pysynyt jo pitkään melko vakaana. Jos tuonnin maittaiset osuudet säilyvät liittymisen jälkeenkin ennallaan, EU-maiden osuus puun tuonnista lisääntyy 17 prosenttiin. Osuuden kasvu johtuu Baltian maiden jäsenyydestä. Virossa, Latviassa ja Liettuassa ei ole lainkaan selluteollisuutta, vaikkakin Latviaan suunnitellaan lähivuosina sellutehtaan rakentamista. Baltian maista Suomeen tuotava havupuu oli lähes puhtaasti kuitupuuta, kun taas Venäjältä tuodusta havupuusta valtaosa oli tukkia. Uusista jäsenmaista suurin puuvaranto on Puolalla, jonka metsien puuston tilavuus yltää noin 1,9 miljardiin kuutiometriin. Määrä jää vain hieman Suomen metsävaroja pienemmäksi. Puolasta ei ole kuitenkaan tuotu Suomeen puuta 199-luvun alkupuoliskon jälkeen. Puolassa puun tarjonta perustuu lähes yksinomaan valtion metsien puuhun. Seuraavaksi eniten puustoa on Tsekissä (,7 mrd. m³) ja Slovakiassa (,6 mrd. m³). Baltian maissa on puustoa suhteellisen vähän,,3-,5 miljardia kuutiometriä kussakin (vrt. s. 363). Vuonna 23 Suomi ei vienyt puuta uusiin EU-jäsenmaihin. Suomen metsäteollisuustuotteiden vienti uusiin EU-jäsenmaihin on ollut suhteellisen vähäistä. Vuonna 23 niiden yhteenlaskettu osuus Suomen metsäteollisuustuotteiden viennistä oli neljä prosenttia. Lisäys kasvatti EU:n sisämarkkinoiden osuuden Suomen metsäteollisuustuotteiden viennistä 65 prosentista 69 prosenttiin. Uusista jäsenmaista Puola osti Suomesta selvästi eniten metsäteollisuustuotteita, yhteensä,2 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvolla mitaten Puola oli Suomen 13. tärkein kauppakumppani, ja melkein puolet uusiin EU-maihin kohdistuneesta metsäviennistä menikin Puolaan. Puola osti Suomesta pääasiassa papereita, etenkin aikakauslehtipaperia. Seuraavaksi tärkeimpiä olivat Viro (24.), Unkari (29.) ja Tsekki (31.), joiden osuudet Suomen metsäteollisuustuotteiden viennistä jäivät,4,6 prosentin välille. Metsäteollisuustuotteiden tuonti Suomeen oli vähäistä vuonna 23. Uusista EU-maista tuontia oli eniten Virosta (lähinnä huonekalut ja muut puuteokset) ja Puolasta (huonekalut). Kaikkiaan metsäteollisuustuotteiden tuonti uusista jäsenmaista jäi vain,2 miljardiin euroon. Metsäteollisuustuotteet Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta 11,8 miljardin euron arvosta vuonna 23. Suomen koko tavaraviennin arvo oli 46 miljardia euroa, mistä teollisuustuotteet kattoivat 98 prosenttia. Suomen kauppatase (= vientitulot - tuontimenot) on ollut vuodesta 1991 lähtien ylijäämäinen. Tuoteluokittain tarkasteltuna eniten maastamme vietiin sähköteknisiä tuotteita ja optisia laitteita, noin 12,3 miljardin euron arvosta (taulukko 1.). Vuonna 23 metsäteollisuustuotteiden viennin ja Suomen koko tavaraviennin arvot jatkoivat vähentymistään jo kolmatta vuotta peräkkäin. Edellinen vähentyi neljä ja jälkimmäinen kaksi prosenttia edellisvuodesta. Metsäteollisuustuotteet muodostivat Suomen koko tavaraviennin arvosta 25 prosenttia, mutta kymmenen viimeisen vuoden aikana niiden osuus on supistunut noin yhdeksän prosenttiyksikköä. Suomen metsäteollisuustuotteiden viennistä 17 prosenttia meni Saksaan. Seuraaviksi sijoittuivat Britannia (14 %), Yhdysvallat (7 %) ja Ranska (6 %). Laajentuneen 25 jäsenmaata kattavan Euroopan unionin (EU25) osuus metsäteollisuustuotteiden viennistä oli 69 prosenttia. Aasian osuus oli 1 ja Pohjois-Amerikan 7 prosenttia (taulukko 1.9). Metsäteollisuuden vientituloista 77 prosenttia (9, mrd. ) kertyi massa- ja paperiteollisuudesta. Sen vientimäärä lisääntyi neljällä prosentilla edellisvuodesta, mutta heikko hintakehitys pudotti viennin arvoa viidellä prosentilla. Papereiden hinnan putoaminen tasaantui viime vuoden marraskuussa, mutta yksikköhinnat eivät ole lähteneet nousuun vielä vuoden 24 alkusyksylläkään. Kartongin viennissä määrä- ja hintakehitys oli paperin kaltaista. Edellisis- 292 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 24

3 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa tä poiketen massojen hinta lähti heti tammikuun 24 jälkeen nousuun. Tuoteryhmittäin tarkasteltuna Saksa oli yleensä massa- ja paperiteollisuudelle merkittävin viennin kohdemaa. Sanomalehtipaperia vietiin kuitenkin eniten Britanniaan ja mekaanisia massoja sekä paperi- ja kartonkijalosteita Ruotsiin (taulukot ). Puutuoteteollisuuden tuotteita vietiin ulkomaille 2,8 miljardin euron arvosta vuonna 23. Sahatavaraviennin määrä ja arvo säilyivät suurinpiirtein edellisvuoden tasolla. Vanerin vienti lisääntyi viidellä prosentilla, mutta yksikköhinnan vastaavan suuruinen pudotus piti viennin arvon edellisvuoden lukemissa. Niin sahatavaran kuin vanerinkin vientihinnat olivat laskussa vuoden 23 aikana, mutta vuonna 24 sahatavaran hintojen alamäki on pysähtynyt ja vanerin hinnat ovat lähteneet nousuun. Puutuoteteollisuus vei tuotteitaan eniten Britanniaan lukuunottamatta vaneriteollisuutta, jonka tärkein kauppakumppani oli Saksa (taulukot ). Suomeen tuotiin vuonna 23 tavaroita 36,8 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteiden osuus tästä oli vain kolme prosenttia. Tärkein metsäteollisuustuotteiden tuonnin tuoteryhmä oli paperin ja kartongin jalosteet (,2 mrd. ). Metsäteollisuustuotteista vajaa kolmannes tuotiin Ruotsista ja runsas kymmenesosa Saksasta (taulukot ). Ulkomaankaupan tilastointi Ulkomaankauppatilastot kuvaavat Suomen ja muiden maiden välistä tavarakauppaa. Palvelujen kauppa jää tilaston ulkopuolelle. Tilastoituakseen tavaran täytyy fyysisesti saapua maahan tai lähteä maasta. Kauttakuljetuksia (transito) ei kirjata ulkomaankauppatilastoon. Metsäntutkimuslaitos julkaisee ulkomaankauppatilastoja myös Metinfo Tilastopalvelussa ja Metsätilastotiedotteissa. Tavaroiden ulkomaankaupan määrä- ja arvotiedot tilastoidaan tavaranimikkeittäin ja maittain. Ulkomaankauppatilastossa tavaroiden tilastoarvoina käytetään viennissä verottomia myyntihintoja, joihin sisällytetään vakuutus- ja rahtikustannukset Suomen rajalle saakka (FOB). Tuonnin tilastoarvo on arvonlisäveron laskemisen pohjana oleva verotusarvo, josta vähennetään kaikki Suomeen tuonnin yhteydessä kannetut verot. Tuonnin tilastoarvoon sisältyvät tavaran rahti- ja vakuutuskustannukset Suomen rajalle ensimmäiseen rajanylityspaikkaan saakka (CIF). Tilastoarvon määritelmä on yhteinen kaikille EU:n jäsenvaltioille, ja se on myös YK:n kansainvälisen tavarakaupan suositusten mukainen. Tilastossa puuksi luokitellaan raaka- ja jätepuu. Jätepuuhun sisältyvät sahanpuru ja muu puujäte. Raakapuu on pääosin metsästä hakattua, teollisesti käsittelemätöntä puuta, johon sisältyy kuitenkin myös haketettu tai kyllästetty raakapuu. Raakapuun määrä ilmoitetaan kuorellisina kiintokuutiometreinä. Suomalainen käytäntö poikkeaa tässä kansainvälisestä, sillä muualla tilavuus ilmoitetaan yleensä kuorettomana (vrt. luku 12). Normaalisti tuontipuu luovutusmitataan Suomessa. Jos puu jää välivarastoon rajan lähelle, niin huolintayritys hoitaa yleensä puutavaran mittauksen. Suoraan tehtaalle toimitettava puu mitataan useimmiten vastaanottavan tehtaan käyttämillä tehdasmittausmenetelmillä. Välivarastoitu kuitupuu mitataan yleensä pinomittauksella ja tukkipuu kehysotantamittauksella. Mittauksissa ei sallita systemaattista virhettä. Vertailtaessa tuontipuun ja kotimaisen puun hintoja pitää ottaa huomioon useita varauksia. Teollisuus ostaa pääosan tuontipuusta erillisiltä vientimyyjiltä, kun taas kotimainen raakapuu hankitaan pienehköinä erinä suoraan metsänomistajilta joko pysty- tai hankintakaupoin. Tuontipuun yksikköarvo kuvaa hintaa rajalla, jolloin siihen sisältyy erinäisiä rahti-, vakuutus- ym. kustannuksia. Esimerkiksi kotimaisen puun hankintahinnan suora vertaaminen tuontihintaan ei anna koti- ja ulkomaisen puun hintojen välisistä suhteista oikeaa kuvaa. Metsäteollisuustuotteita ovat puutuoteteollisuuden tuotteet (sahatavara, vaneri, viilu, lastulevy, kuitulevy, puiset huonekalut, muut puuteokset ja puutalot) sekä massa- ja paperiteollisuuden tuotteet (massa, paperi, kartonki sekä paperi- ja kartonkijalosteet). Tuotteiden tarkemmat määritelmät esitetään sivuilla 278. Metsäteollisuustuotteiden vientitilastojen kattavuus on pienentynyt hieman lokakuun 1999 jälkeen muuhun paperiin luokiteltavien tapettipapereiden vientimäärien salauksen takia (ks. taulukko 1., alaviite 1, s. 3). Tuonnissa liukosellun määrätieto on salattu, mutta arvo sisältyy tilastoon. Metsäntutkimuslaitos kokoaa puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppatilastonsa tullihallituksen ULTIKA-tietokannasta. Tullihallitus tilastoi Suomen ulkomaankauppaa Euroopan unionin jäsenmaissa sovellettavan CN-tavaranimikkeistön mukaan ( Metsäntutkimuslaitoksen julkaisemien ulkomaan- Metsätilastollinen vuosikirja

4 1 Foreign trade by forest industries kauppatilastojen yksityiskohtaiset laatuselosteet sekä kuukausittaiset tuonnin ja viennin ennakkotilastot ovat luettavissa Metinfo Tilastopalvelusta ( Laatuselosteissa esitetään mm. CN-tavaranimikkeistön muuntaminen metsätilastojen tuoteryhmiksi. Ulkomaankauppa jakautuu tilastoinnissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden väliseen sisäkauppaan ja unionin ulkopuolisten maiden kanssa käytävään ulkokauppaan. Tullihallitus koostaa ulkokaupan tilastot suoraan tulliselvitystiedoista. Ulkokaupassa tilastoituvat kynnysarvon (5 ) ylittävät tullausilmoitukset. Tulli arvioi, että Suomen ulkokaupasta,2 prosenttia alittaa kynnysarvon. Euroopan unionin jäsenmaiden välisen sisäkaupan tilastointi perustuu kauppaa harjoittavien yritysten tekemiin tilastoilmoituksiin (Intrastat-järjestelmä). Jos yrityksen viennin arvo EU-alueelle ylittää 1 euroa kalenterivuoden aikana, yritys antaa tilastoilmoituksen viennistään. Vastaavasti menetellään tuonnissa, mutta ilmoitusvelvollisuus määritellään erikseen viennille ja tuonnille. Suomen kaikesta sisäkaupasta tilastointirajan alittaa viennissä,9 ja tuonnissa 3,5 prosenttia. Metsäteollisuuden ulkomaankauppaa harjoittavat yleensä suuret yritykset, joten niiden kauppa tilastoituu varsin kattavasti. EUsisäkaupan osuus Suomen metsäsektorin ulkomaankaupasta on noin kaksi kolmasosaa ja ulkokaupan osuus yksi kolmasosa. Suomen ulkomaankauppa jaetaan tilastoissa kuuteen maanosaan (Eurooppa, Aasia, Afrikka, Pohjois- Amerikka, Latinalainen Amerikka ja Oseania). Maiden jakaminen maanosiin perustuu Tullihallituksen käyttämään maaluokitukseen. Eurooppaan kuuluviksi rajataan idässä Venäjä, Ukraina, Turkki ja Kypros (vrt. luku 12, jossa FAO:n tilastoissa Turkki luokitellaan Aasiaan). Euroopan unionin tilastot ilmoitetaan sekä vanhalle EU15-jaolle että uusien Euroopan unionin jäsenmaiden ryhmälle erikseen. Pohjois-Amerikkaan luetaan Kanadan ja Yhdysvaltojen lisäksi Grönlanti sekä St. Pierre ja Miquelon. Oseaniaan luokitellaan Australia, Uusi-Seelanti, Papua-Uusi- Guinea ja Tyynen meren kääpiövaltiot. Pohjoisessa Oseania rajautuu Aasiaan luokiteltuihin Indonesiaan ja Filippiineihin. Täydellinen luettelo maiden jaottelusta maanosiin löytyy Tullihallituksen julkaisemasta Intrastat-oppaasta ( 23/intrastat23_FI.pdf). Kirjallisuus Literature Intrastat Suomessa vuonna Tullihallitus, tilastoyksikkö. 46 s. Metsäsektorin suhdannekatsaus Metsäntutkimuslaitos. 68 s. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kuukausitilasto. Metsätilastotiedote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 23. Metsätilastotiedote 733. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 22 s. Metsäteollisuuden vuosikirja 24. Tilastot vuodelta 23. Metsäteollisuus ry. 52 s. PTT-katsaus 3/24. Suhdannekuva. Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos. 64 s. Toppinen, A. & Toropainen, M. (toim.). 24. Puun tuonti Suomeen ja Itämeren alueen metsäsektorin kehitys. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja s. Ulkomaankauppa 23. Taskutilasto. Tullihallitus, tilastoyksikkö. 33 s. Ulkomaankauppa, kuukausijulkaisut. 24. SVT. Tullihallitus, tilastoyksikkö. Muut tietolähteet Other sources of information Metinfo Tilastopalvelu, Metsäteollisuus ry, Tullihallitus, tilastopalvelu, Tullihallitus, ULTIKA-tietokanta 294 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 24

5 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 5 mrd. vuoden 23 rahana - billion in 23 money Suomen kokonaistavaravienti Total exports of goods Puu ja metsäteollisuustuotteet Roundwood and forest industry products Rahanarvot on muunnettu tukkuhintaindeksillä Monetary values are deflated using wholesale price index Kuva 1.1 Suomen tavaraviennin arvo Figure 1.1 Total value of exports of Finland, milj. m³ - mill. m³ Tuonti - Imports Vienti - Exports Nettotuonti - Net imports Kuva 1.2 Puun ulkomaankauppa Figure 1.2 Foreign trade in roundwood and wood residues, Metsätilastollinen vuosikirja

6 1 Foreign trade by forest industries 1 % Kuitupuu - Pulpwood Koivu - Birch Mänty - Pine Kuusi - Spruce Jätepuu - Wood residues Muu - Other Tukkipuu - Logs Koivu - Birch Mänty - Pine Kuusi - Spruce Luokkaan muu sisältyy koivua lukuunottamatta muut lehtipuut, polttopuu, hake ja kyllästetty puu. Category other includes hardwoods other than birch, fuelwood, chips and preserved wood. Kuva 1.3 Puutavaralajien osuudet puun tuonnista Figure 1.3 Imports of roundwood and wood residues by roundwood assortment, m³ Maksimi - Maximum, Keskiarvo - Average, Minimi - Minimum, Kuva 1.4 Puun tuonti kuukausittain Figure 1.4 Monthly imports of roundwood 296 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 24

7 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Vienti - Exports 11,8 mrd. - billion Tuonti - Imports 1,6 mrd. - billion Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Paperboard, converted paper and paperboard products Puu Roundwood and wood residues Sahatavara Sawn goods Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Other wood products Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Paperboard, converted paper and paperboard products Puu Roundwood and wood residues Paperi Paper Massa Pulp Paperi Paper Massa Pulp Sahatavara Sawn goods Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Other wood products Kuva 1.5 Puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankaupan jakautuminen tuoteryhmiin 23 Figure 1.5 Foreign trade in roundwood and forest industry products by product group, 23 Saksa Britannia Yhdysvallat Ranska Espanja Alankomaat Japani Ruotsi Belgia Italia Venäjä Tanska Puola Norja Australia Kreikka Itävalta Kiina Sveitsi Turkki Muut EU-jäsenmaa - EU Member State Muu maa - Other milj. - mill. Kuva 1.6 Suomen metsäteollisuustuotteiden viennin arvo maittain 23 Figure 1.6 Value of exports of Finnish forest industry products by country, 23 Germany United Kingdom USA France Spain The Netherlands Japan Sweden Belgium Italy Russian Federation Denmark Poland Norway Australia Greece Austria China Switzerland Turkey Others Metsätilastollinen vuosikirja

8 1 Foreign trade by forest industries ,,8,6,4 milj.m 3 - mill. m 3 Sahatavara - Sawn goods Tuotanto - Production Vienti - Exports milj.m 3 - mill. m 3 Tuotanto - Production,2 Vienti - Exports, Lastulevy - Particle board milj. t - mill. m.t. Mekaaniset massat Mechanical and semichemical pulp Tuotanto - Production 1 Vienti - Exports ,4 1,2 1,,8,6,4,2,,3,25,2,15,1 milj.m 3 - mill. m 3 Vaneri - Plywood Tuotanto - Production Vienti - Exports milj. t - mill. m.t. Kuitulevy - Fibreboard Tuotanto - Production,5 Vienti - Exports, milj. t - mill. m.t. Sellu - Chemical pulp Tuotanto - Production Vienti - Exports milj. t - mill. m.t. Paperi - Paper Tuotanto - Production 3 2 milj. t - mill. m.t. Kartonki - Paperboard Tuotanto - Production 6 3 Vienti - Exports 1 Vienti - Exports Lähteet: Tullihallitus; Metsäteollisuus ry Sources: Board of Customs; Finnish Forest Industries Federation Kuva 1.7 Metsäteollisuustuotteiden tuotanto ja vienti Figure 1.7 Production and exports of forest industry products, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 24

9 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa /m³ Sahatavara - Sawn goods /m³ Lastulevy - Particle board /m³ 1 Vaneri - Plywood /t - /m.t. 6 Kuitulevy - Fibreboard /t - /m.t. Mekaaniset massat Mechanical and semi-chemical pulp 1 8 /t - /m.t. Sellu - Chemical pulp /t - /m.t. Paperi - Paper 1 8 /t - /m.t. Kartonki - Paperboard Rahanarvot muunnettu tukkuhintaindeksillä Monetary values deflated using wholesale price index Kuva 1.8 Metsäteollisuustuotteiden viennin yksikköarvot vuoden 23 rahanarvossa Figure 1.8 Export unit values of forest industry products, , expressed in 23 money Metsätilastollinen vuosikirja

10 1 Foreign trade by forest industries 1. Suomen ulkomaankauppa 23 lyhyesti Finland s foreign trade in brief, 23 Tuote Product Yks. Määrä Arvo Osuus Unit Quantity Value Share 1 yks. milj. 1 units mill. % SUOMEN TAVARAVIENTI TOTAL EXPORTS OF GOODS Teollisuustuotteet Manufactured goods Metsäteollisuus Forest industries Puu Industrial roundwood and wood residues m³ Metsäteollisuustuotteet Forest industry products Sahatavara Sawn goods m³ Vaneri ja viilu Plywood and veneer sheets m³ Lastulevy Particle board m³ Kuitulevy Fibreboard t m.t Muut puutuotteet Other wood-based products Massa Pulp t m.t Paperi 1 Paper 1 t m.t Kartonki Paperboard t m.t Paperi- ja kartonkijalosteet Converted paper and paperboard products t m.t Muu teollisuus Other industries Sähkötekniset tuotteet ja optiset laitteet Electrical and optical equipment Perusmetallit, koneet ja laitteet, kulkuneuvot Basic metals, machines and transport equipments Muut teollisuustuotteet Other products Alkutuotanto ja kaivannaiset Primary production and mining Muu Other SUOMEN TAVARATUONTI TOTAL IMPORTS OF GOODS Teollisuustuotteet Manufactured goods Metsäteollisuus Forest industries Puu Industrial roundwood and wood residues m³ Metsäteollisuustuotteet Forest industry products Sahatavara Sawn goods m³ Vaneri ja viilu Plywood and veneer sheets m³ Lastulevy Particle board m³ Kuitulevy Fibreboard t m.t Muut puutuotteet Other wood-based products Massa 2 Pulp 2 t m.t Paperi Paper t m.t Kartonki Paperboard t m.t Paperi- ja kartonkijalosteet Converted paper and paperboard products t m.t Muu teollisuus Other industries Sähkötekniset tuotteet ja optiset laitteet Electrical and optical equipment Perusmetallit, koneet ja laitteet, kulkuneuvot Basic metals, machines and transport equipments Muut teollisuustuotteet Other products Alkutuotanto ja kaivannaiset Primary production and mining Muu Other Paperin viennistä puuttuvat salauksen vuoksi tullinimikkeiden 48241, ja määrätiedot, arvot sisältyvät tilastoon. The quantities of customs codes (CN) 48241, and are missing in exports of paper because of confidentiality, values are included. 2 Liukosellun tuontimäärä puuttuu salauksen vuoksi, arvo sisältyy tilastoon. The quantity of dissolving pulp is missing in imports because of confidentiality, value is included. 3 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 24

11 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 1.1 Puun tuonti Imports of roundwood and wood residues, Puutavaralaji Roundwood assortment Määrä Arvo Yksikköarvo Quantity Value Unit value milj. 1 m 3 mill. /m 3 YHTEENSÄ TOTAL RAAKAPUU INDUSTRIAL ROUNDWOOD Havupuu Softwood ,1 Mänty Pine ,5 mäntytukki pine logs , mäntykuitupuu pine pulpwood ,6 Kuusi Spruce ,3 kuusitukki spruce logs ,5 kuusikuitupuu spruce pulpwood ,1 Muut havupuut Other ,4 muu havutukki other logs ,8 muu havukuitupuu other pulpwood ,2 Lehtipuu Hardwood ,8 Koivu Birch ,1 koivutukki birch logs ,9 koivukuitupuu birch pulpwood ,1 Eukalyptus Eucalyptus ,3 Muut lehtipuut Other ,2 Polttopuu Fuelwood , Hake Chips , Kyllästetty puu Preserved wood 329,1 JÄTEPUU WOOD RESIDUES ,8 Kuitupuuhun sisältyy myös erikoispuutavaralajeja. Pulpwood includes also specific roundwood assortments. Lähteet: Tullihallitus; Metsäteollisuus ry; Metsäntutkimuslaitos Sources: Board of Customs; Finnish Forest Industries Federation; Finnish Forest Research Institute Metsätilastollinen vuosikirja 24 31

12 1 Foreign trade by forest industries 1.2 Puun tuonti Imports of roundwood and wood residues, m 3 Vuosi Raakapuu Roundwood Jätepuu Yhteensä Year Havupuu Lehtipuu Polttopuu Hake Kyllästetty puu Yhteensä Wood residues Total Softwood Hardwood Fuelwood Chips Preserved wood Total Kuukausi Month Vuoden 24 kuukausittaiset luvut ovat ennakkoarvioita. The figures for 1 8/24 are preliminary estimates. 32 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 24

13 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 1.3 Raakapuun tuonti puutavaralajeittain Imports of roundwood by roundwood assortment, m 3 Vuosi Mäntytukki Kuusitukki Koivutukki Mäntykuitupuu Kuusikuitupuu Koivukuitupuu Muu Raakapuu yhteensä Year Pine logs Spruce logs Birch logs Pine pulpwood Spruce pulpwood Birch pulpwood Other Roundwood total Kuukausi Month Vuoden 24 kuukausittaiset luvut ovat ennakkoarvioita. The figures for 1 8/24 are preliminary estimates. Lähteet: Tullihallitus; Metsäteollisuus ry; Metsäntutkimuslaitos Sources: Board of Customs; Finnish Forest Industries Federation; Finnish Forest Research Institute Metsätilastollinen vuosikirja 24 33

14 1 Foreign trade by forest industries 1.4 Puun tuonti maittain 23 Imports of roundwood and wood residues by country, 23 Puutavaralaji Roundwood assortment Venäjä Viro Latvia Britannia Uruguay Russia Estonia Latvia United Kingdom Uruguay Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value milj. milj. milj. milj. milj. 1 m³ mill. 1 m³ mill. 1 m³ mill. 1 m³ mill. 1 m³ mill. YHTEENSÄ TOTAL RAAKAPUU INDUSTRIAL ROUNDWOOD Havupuu Softwood Mänty Pine mäntytukki pine logs mäntykuitupuu pine pulpwood Kuusi Spruce kuusitukki spruce logs kuusikuitupuu spruce pulpwood Muut havupuut Other muu havutukki other logs muu havukuitupuu other pulpwood Lehtipuu Hardwood Koivu Birch koivutukki birch logs koivukuitupuu birch pulpwood Muut lehtipuut Other hardwood Polttopuu Fuelwood Hake Chips Kyllästetty puu Preserved wood JÄTEPUU WOOD RESIDUES Ruotsi Liettua Saksa Muut Yhteensä Sweden Lithuania Germany Others Total YHTEENSÄ TOTAL RAAKAPUU INDUSTRIAL ROUNDWOOD Havupuu Softwood Mänty Pine mäntytukki pine logs mäntykuitupuu pine pulpwood Kuusi Spruce kuusitukki spruce logs kuusikuitupuu spruce pulpwood Muut havupuut Other muu havutukki other logs muu havukuitupuu other pulpwood Lehtipuu Hardwood Koivu Birch koivutukki birch logs koivukuitupuu birch pulpwood Muut lehtipuut Other hardwood Polttopuu Fuelwood Hake Chips Kyllästetty puu Preserved wood JÄTEPUU WOOD RESIDUES Kuitupuuhun sisältyy myös erikoispuutavaralajeja. Pulpwood includes also specific roundwood assortments. 34 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 24

15 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 1.5 Puun tuonti maittain Imports of roundwood and wood residues by country, m 3 Vuosi Venäjä 1 Viro Latvia Britannia Uruguay Ruotsi Liettua Saksa 2 Valko-Venäjä Muut Yhteensä Year Russia 1 Estonia Latvia United Kingdom Uruguay Sweden Lithuania Germany 2 Belarus Others Total osuus tuonnista, % share of imports, % 23 81,4 9,2 5, 1,6 1,2,8,7,2 -, 1, 1 Vuoteen 1991 saakka Neuvostoliitto, johon Viron, Latvian, Liettuan ja Valko-Venäjän luvut sisältyvät. Figures for Estonia, Latvia, Lithuania, and Belarus are included under the USSR before the year Vuoteen 1989 saakka DDR ja Saksan liittotasavalta yhdessä. In 1989, West Germany and DDR are presented together. Metsätilastollinen vuosikirja 24 35

16 1 Foreign trade by forest industries 1.6 Puun vienti Exports of roundwood and wood residues, Puutavaralaji Roundwood assortment Määrä Arvo Yksikköarvo Quantity Value Unit value milj. 1 m 3 mill. /m 3 YHTEENSÄ TOTAL RAAKAPUU INDUSTRIAL ROUNDWOOD Havupuu Softwood ,3 Mänty Pine ,3 mäntytukki pine logs , mäntykuitupuu pine pulpwood ,9 Kuusi Spruce ,8 kuusitukki spruce logs ,9 kuusikuitupuu spruce pulpwood ,5 Muut havupuut Other 1 137,8 muu havutukki other logs ,6 muu havukuitupuu other pulpwood ,7 Lehtipuu Hardwood ,3 Koivu Birch ,6 koivutukki birch logs ,7 koivukuitupuu birch pulpwood ,8 Muut lehtipuut Other. Polttopuu Fuelwood ,5 Hake Chips ,1 Kyllästetty puu Preserved wood ,7 JÄTEPUU WOOD RESIDUES , Kuitupuuhun sisältyy myös erikoispuutavaralajeja. Pulpwood includes also specific roundwood assortments. 36 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 24

17 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 1.7 Puun vienti Exports of roundwood and wood residues, m 3 Vuosi Raakapuu Roundwood Jätepuu Yhteensä Year Havupuu Lehtipuu Polttopuu Hake Kyllästetty puu Yhteensä Wood residues Total Softwood Hardwood Fuelwood Chips Preserved wood Total Kuukausi Month Vuoden 24 kuukausittaiset luvut ovat ennakkoarvioita. The figures for 1 8/24 are preliminary estimates. Metsätilastollinen vuosikirja 24 37

18 1 Foreign trade by forest industries 1.8 Puun vienti maittain 23 Exports of roundwood and wood residues by country, 23 Puutavaralaji Roundwood assortment Ruotsi Egypti Britannia Irlanti Norja Sweden Egypt United Kingdom Ireland Norway Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value milj. milj. milj. milj. milj. 1 m³ mill. 1 m³ mill. 1 m³ mill. 1 m³ mill. 1 m³ mill. YHTEENSÄ TOTAL RAAKAPUU INDUSTRIAL ROUNDWOOD Havupuu Softwood Mänty Pine mäntytukki pine logs mäntykuitupuu pine pulpwood Kuusi Spruce kuusitukki spruce logs kuusikuitupuu spruce pulpwood Muut havupuut Other muu havutukki other logs muu havukuitupuu other pulpwood Lehtipuu Hardwood Koivu Birch koivutukki birch logs koivukuitupuu birch pulpwood Muut lehtipuut Other hardwood Polttopuu Fuelwood Hake Chips Kyllästetty puu Preserved wood JÄTEPUU WOOD RESIDUES Tanska Saksa Syyria Muut Yhteensä Denmark Germany Syria Others Total YHTEENSÄ TOTAL RAAKAPUU INDUSTRIAL ROUNDWOOD Havupuu Softwood Mänty Pine mäntytukki pine logs mäntykuitupuu pine pulpwood Kuusi Spruce kuusitukki spruce logs kuusikuitupuu spruce pulpwood Muut havupuut Other muu havutukki other logs muu havukuitupuu other pulpwood Lehtipuu Hardwood Koivu Birch koivutukki birch logs koivukuitupuu birch pulpwood Muut lehtipuut Other hardwood Polttopuu Fuelwood Hake Chips Kyllästetty puu Preserved wood JÄTEPUU WOOD RESIDUES Kuitupuuhun sisältyy myös erikoispuutavaralajeja. Pulpwood includes also special roundwood assortments. 38 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 24

19 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 1.9 Suomen ulkomaankauppa maittain 23 Finnish foreign trade by country, 23 Maa Country Koko Metsäteollisuus- Muu Koko Metsäteollisuustavaravienti tuotteiden vienti tavaravienti tavaratuonti tuotteiden tuonti Total exports Exports of forest Other exports Total imports Imports of forest of goods industry products of goods industry products milj. % milj. % milj. % milj. % milj. % mill. mill. mill. mill. mill. YHTEENSÄ TOTAL , , , , , Eurooppa Europe , , , , ,1 Euroopan Unioni EU25 The European Union EU , , , , ,4 EU15 EU , , , , , Alankomaat The Netherlands , , , , 31 2,9 Belgia Belgium , , , ,4 17 1,6 Britannia United Kingdom , , , ,3 29 2,7 Espanja Spain , ,4 66 1,9 64 1,6 12 1,1 Irlanti Ireland 234,5 71,6 163, , 3,2 Italia Italy , 423 3, , ,7 31 2,9 Itävalta Austria 462 1, 127 1, , 398 1,1 13 1,2 Kreikka Greece 392, ,2 251,7 14,3, Luxemburg Luxembourg 42,1 31,3 11, 38,1 1,1 Portugali Portugal 272,6 69,6 23,6 166,5 3 2,8 Ranska France , , , ,8 25 2,3 Ruotsi Sweden , , , , ,4 Saksa Germany , , , , ,6 Tanska Denmark 1 3 2, , , ,2 34 3,2 EU, uudet jäsenmaat EU, new member states ,1 58 4, , , ,4 Kypros Cyprus 13, 6, 7, 3,, Latvia Latvia 319,7 29,2 29,8 77,2 9,8 Liettua Lithuania 263,6 27,2 236,7 79,2 7,6 Malta Malta 4, 1, 3, 11,, Puola Poland 863 1, ,9 64 1, , 29 2,7 Slovakia Slovakia 89,2 38,3 51,1 94,3 6,6 Slovenia Slovenia 34,1 8,1 26,1 37,1 3,3 Tšekki Czech Republic 214,5 5,4 164,5 251,7 4,4 Unkari Hungary 357,8 58,5 299, , 4,3 Viro Estonia ,5 69, , , ,7 Muu Eurooppa Other Europe , , , , ,7 Norja Norway , , , ,8 2 1,8 Venäjä Russian Federation , , , ,9 84 7,8 Muut Others , , ,7 87 2,2 11 1, Aasia Asia , , , ,7 61 5,7 Japani Japan 985 2,1 56 4, , ,1 2,2 Kiina China , , , ,3 13 1,2 Muut Others 4 8 8,8 58 4, , ,3 46 4,3 Afrikka Africa 744 1, , ,4 218,6 9,8 Algeria Algeria 82,2 72,6 1, 2, - - Muut Others 662 1,4 2 1, ,3 216,6 9,8 Pohjois-Amerikka North America , , , , 22 2,1 Kanada Canada 51 1,1 82, ,2 123,3 7,7 Yhdysvallat USA , , , ,7 15 1,4 Muut Others 2, - - 2,, - - Latinalainen Amerikka Latin America 884 1, , ,1 65 1,8 13 1,2 Meksiko Mexico 137,3 33,3 14,3 39,1, Muut Others 747 1, , 632 1, ,7 13 1,2 Oseania Oceania 393, ,4 226,7 37,8 1,1 Australia Australia 333, ,3 185,5 283,8 1,1 Muut Others 6,1 19,2 41,1 24,1, Maittain erittelemätön Unspecified by country , Metsätilastollinen vuosikirja 24 39

20 1 Foreign trade by forest industries 1.1 Metsäteollisuustuotteiden vienti Exports of forest industry products, Tuote Product Yks Unit Määrä, Arvo Yksikköarvo Quantity Value Unit value 1 yksikköä milj. /yksikkö 1 units mill. /unit SUOMEN TAVARAVIENTI TOTAL EXPORTS OF GOODS PUU ROUNDWOOD AND WOOD RESIDUES m³ METSÄTEOLLISUUSTUOTTEET FOREST INDUSTRY PRODUCTS Puutuoteteollisuus Wood-products industry Sahatavara Sawn goods m³ Mäntysahatavara Pine sawn goods m³ Kuusisahatavara Spruce sawn goods m³ Muu havusahatavara Other sawn softwood m³ Höyläsahatavara Planed sawn softwood m³ Lehtisahatavara Sawn hardwood m³ Vaneri Plywood m³ Viilu Veneer sheets m³ Lastulevy Particle board m³ Kuitulevy Fibreboard t m.t Puiset huonekalut Wooden furniture Muut puuteokset Other wood products Puutalot Prefabricated wooden houses Massa- ja paperiteollisuus Pulp and paper industries t m.t Massa Pulp t m.t Mekaaninen puumassa Mechanical pulp t m.t Puolikemiallinen puumassa Semi-chemical pulp t m.t Valkaisematon sulfaattisellu Unbleached sulphate pulp t m.t Valkaistu sulfaattisellu Bleached sulphate pulp t m.t havusulfaatti softwood sulphate pulp t m.t lehtisulfaatti hardwood sulphate pulp t m.t Liukosellu Dissolving pulp t m.t Valkaisematon sulfiittisellu Unbleached sulphite pulp t m.t Valkaistu sulfiittisellu Bleached sulphite pulp t m.t. 2. Keräyspaperi ja -kartonki Recycled paper and pulp t m.t Muu kuin puumassa Pulp other than woodpulp t m.t Paperi Paper t m.t Sanomalehtipaperi Newsprint t m.t Aikakauslehtipaperi Magazine paper t m.t päällystämätön uncoated t m.t päällystetty coated t m.t Hienopaperi Fine paper t m.t päällystämätön uncoated t m.t päällystetty coated t m.t Säkkipaperi Sack paper t m.t Muu voimapaperi Other kraft paper t m.t Muu paperi Other paper t m.t Kartonki Paperboard t m.t Kraftlaineri Kraftliner t m.t Muu sulfaattikartonki Other sulphate paperboard t m.t Fluting Fluting t m.t Muu kartonki Other paperboard t m.t Paperi- ja kartonkijalosteet Converted paper and t m.t paperboard products MUUT TUOTTEET OTHER PRODUCTS Finnish Statistical Yearbook of Forestry 24

21 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 1.11 Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo Value of exports of forest industry products, Tuote Product milj. mill. % SUOMEN TAVARAVIENTI TOTAL EXPORTS OF GOODS , PUU ROUNDWOOD AND WOOD RESIDUES ,2 METSÄTEOLLISUUSTUOTTEET FOREST INDUSTRY PRODUCTS ,4 Puutuoteteollisuus Wood-products industry , Sahatavara Sawn goods ,2 Mäntysahatavara Pine sawn goods ,4 Kuusisahatavara Spruce sawn goods ,3 Muu havusahatavara Other sawn softwood, Höyläsahatavara Planed sawn softwood ,4 Lehtisahatavara Sawn hardwood , Vaneri Plywood ,2 Viilu Veneer sheets ,1 Lastulevy Particle board ,1 Kuitulevy Fibreboard , Puiset huonekalut Wooden furniture ,4 Muut puuteokset Other wood products ,7 Puutalot Prefabricated wooden houses ,3 Massa- ja paperiteollisuus Pulp and paper industries ,4 Massa Pulp ,1 Mekaaninen puumassa Mechanical pulp , Puolikemiallinen puumassa Semi-chemical pulp ,1 Valkaisematon sulfaattisellu Unbleached sulphate pulp Valkaistu sulfaattisellu Bleached sulphate pulp ,9 havusulfaatti softwood sulphate pulp ,1 lehtisulfaatti hardwood sulphate pulp ,8 Liukosellu Dissolving pulp Valkaisematon sulfiittisellu Unbleached sulphite pulp Valkaistu sulfiittisellu Bleached sulphite pulp -, Keräyspaperi ja -kartonki Recycled paper and pulp , Muu kuin puumassa Pulp other than woodpulp, Paperi Paper ,8 Sanomalehtipaperi Newsprint ,7 Aikakauslehtipaperi Magazine paper ,8 päällystämätön uncoated ,5 päällystetty coated ,3 Hienopaperi Fine paper , päällystämätön uncoated ,5 päällystetty coated ,5 Säkkipaperi Sack paper ,1 Muu voimapaperi Other kraft paper ,5 Muu paperi Other paper ,8 Kartonki Paperboard ,4 Kraftlaineri Kraftliner ,1 Muu sulfaattikartonki Other sulphate paperboard ,5 Fluting Fluting ,3 Muu kartonki Other paperboard ,5 Paperi- ja kartonkijalosteet Converted paper and ,2 paperboard products MUUT TUOTTEET OTHER PRODUCTS ,5 Metsätilastollinen vuosikirja

22 1 Foreign trade by forest industries 1.12 Puutuoteteollisuuden tuotteiden vientimäärät maittain 23 Exports of wood-products industries by country, 23 Maa Country Sahatavara Vaneri Viilu Lastulevy Kuitulevy Sawn goods Plywood Veneer sheets Particle board Fibreboard 1 t 1 m 3 1 m.t. YHTEENSÄ TOTAL 8 168, , 78,3 198,7 68,4 Eurooppa Europe 5 38,2 1 44,6 68,5 198,6 67,4 Euroopan Unioni EU25 The European Union EU ,1 976,2 63, 16, 63,1 EU15 EU , 958,6 53,8 152,4 62,3 Alankomaat The Netherlands 489,1 163,5, - 5,6 Belgia Belgium 123,7 19,7,1-2,1 Britannia United Kingdom 1 523,7 155,9,4 124,5 35,5 Espanja Spain 374,7 55,5 2,2 - - Irlanti Ireland 183,1 12,4-2,8 2,6 Italia Italy 258, 64,5,4 -,7 Itävalta Austria 7,8 26,7 3,1 - - Kreikka Greece 161,6 4,3 -,6,6 Luxemburg Luxembourg,, Portugali Portugal 8,1 5,8, - - Ranska France 797,6 89,7 12,1,1 1,8 Ruotsi Sweden 44,3 76,6 25,8 14,9 5,5 Saksa Germany 648,4 215, 8,1, 4,4 Tanska Denmark 422, 69,1 1,7 9,5 3,6 EU, uudet jäsenmaat EU, new member states 69,1 17,7 9,2 7,6,8 Kypros Cyprus 14,2 1,6 - -,1 Latvia Latvia,4,,,1,1 Liettua Lithuania 5,7,1 1,,2, Malta Malta , Puola Poland 8,1 4, 4,2,2,1 Slovakia Slovakia 1,7 1,4 3,1 - - Slovenia Slovenia,1,2, - - Tšekki Czech Republic 5,6 5,2, - - Unkari Hungary 2,1 2,5,6 -, Viro Estonia 13,2 2,5,3 7,1,6 Muu Eurooppa Other Europe 134,1 68,4 5,5 38,6 4,3 Norja Norway 53,8 37,6 3,7 5,5 1, Venäjä Russian Federation 4,1 2,6,1 25,2 2,9 Muut Others 76,2 28,2 1,6 7,9,4 Aasia Asia 1 665,4 52,2 8,9,1,4 Japani Japan 1 24,4 1,9,2,, Kiina China 56,7 1,9,2 - - Muut Others 584,2 39,4 8,5,,4 Afrikka Africa 1 156,4 1,7 -,,1 Algeria Algeria 396,5, Muut Others 759,8 1,4 -,,1 Pohjois-Amerikka North America 32,7 58,8 1,,,5 Kanada Canada 2,9 4,9,1 - - Yhdysvallat USA 29,7 53,9,9,,5 Muut Others Latinalainen Amerikka Latin America,,4, - - Meksiko Mexico -, Muut Others,,1, - - Oseania Oceania 5,8 14, Australia Australia 5,8 14, Muut Others,, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 24

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 18/2014 15.5.2014 Aarre Peltola Venäläisen puun osuus tuonnista kasvussa Suomeen

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Vuonna 22 metsäteollisuustuotteita vietiin maastamme 12 miljardin euron arvosta. Suomen koko tavaraviennistä metsäteollisuustuotteet muodostivat neljänneksen. Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2014 46/2014 5.11.2014 Annu Kaila Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2014 50/2014 4.12.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Vuosi 2005 oli viides peräkkäinen puun tuonnin ennätysvuosi. Tuonti kasvoi neljänneksellä edellisvuodesta 21,5 miljoonaan kuutiometriin. Puusta 79 prosenttia oli venäläistä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 28 38/28 6.1.28 Aarre Peltola Puun tuonti vauhdissa heinäkuussa Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2015 TILASTO: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola TILASTO Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola

Lisätiedot

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2002 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 1.8.2003 685 Puun tuonnissa 16 miljoonan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 3/2013 18.1.2013 Aarre Peltola Puun tuonti nousussa lokakuussa Puun kuukausittainen

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Puun tuonti paisui vuonna 24 ennätykselliseen 17,5 miljoonaan kuutiometriin määrän lisäännyttyä 5 prosentilla edellisvuodesta. Puusta 8 prosenttia tuli Venäjältä ja 7

Lisätiedot

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Raakapuuta tuotiin Suomeen 8,1 miljoonaa kuutiometriä vuonna 1996. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo väheni edellisvuodesta 8 prosenttia 55 miljardiin markkaan,

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 33/2012 3.8.2012 Aarre Peltola Suomeen tuotiin tammi toukokuussa 3,8 miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 9/2013 8.3.2013 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti ja puun tuonti supistuivat

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 17/2011 6.5.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jatkoi kasvuaan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 24/2011 10.6.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi reaalisesti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 9/2014 13.3.2014 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu 22 Toimittaja: Jukka Torvelainen 22..22 648 Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia jäljessä viime vuodesta Raakapuu Suomeen tuotiin elokuussa puuta 1, miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 37/2010 8.9.2010 Aarre Peltola Puun tuonti on lisääntynyt tasaisesti Puun tuonti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 42/2009 10.11.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin Suomeen tammi elokuussa vain 5,8 miljoonaa

Lisätiedot

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä.

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2006 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 27.7.2007 877 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Metsäteollisuustuotteiden viennin kasvu taittui vuonna 2001, ja vienti supistui edellisvuodesta viisi prosenttia 12,5 miljardiin euroon. Tärkeimpiä kauppakumppaneita

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 07/2008 6.3.2008 Aarre Peltola Suomeen tuotiin runsaasti puuta vuonna 2007, määrä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 38/2014 8.9.2014 Annu Kaila Puun tuonti laski 12 prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 22/2008 9.6.2008 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti notkahti maaliskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 31/2011 3.8.2011 Aarre Peltola Puun tuonti kiihtyi toukokuussa Suomeen tuotiin

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Sekä metsäteollisuustuotteiden viennissä että puun tuonnissa lyötiin vanhat ennätykset vuonna 19. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo kasvoi 7 prosenttia edellisvuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009 46/2009 11.12.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti jäi alle puoleen viime vuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 36/2009 9.9.2009 Aarre Peltola Polttopuun tuonti on moninkertaistunut edellisvuodesta

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2013 21.11.2014 Aarre Peltola Puuta tuotiin 11 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteita

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Suomen metsäteollisuuden ulkomaankauppa painottuu metsäteollisuustuotteiden vientiin ja raaka-aineena käytettävän puun tuontiin. Puun tuonnissa lyötiin selvästi entinen

Lisätiedot

puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta.

puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa tammikuu 21 Toimittaja: Aarre Peltola 17.4.21 71 Metsäteollisuustuotteiden vienti jatkui tammikuussa viimevuotista vauhtia Raaka- ja jätepuu Tammikuussa ulkomaista raaka-

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola 1..21 68 Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna 2 Metsäteollisuustuotteiden entinen vientiennätys lyötiin jälleen Raaka- ja

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009 12/2009 14.4.2009 Aarre Peltola Puun tuonti Suomeen romahti tammikuussa Tammikuussa

Lisätiedot

vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1

vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1 Metsäsektorin ulkomaankauppa elokuu 1 Toimittajat: Aarre Peltola Kimmo Sareva 1..1 0 Puuta virtasi vuolaasti maahamme elokuussa Raaka- ja jätepuu Elokuussa Suomeen tuotiin runsaasti raaka- ja jätepuuta.

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009 17/2009 8.5.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti on puolittunut viime vuodesta

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 40/2011 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 10.10.2011 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin puuta 10,2 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2012, ja sillä katettiin 17 prosenttia Suomen metsäteollisuuden puun hankinnasta. Puutavaralajeista eniten tuli

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 7/2009 6.3.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin yli 20 miljoonaa kuutiometriä vuonna

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin 20 miljoonaa kuutiometriä kuorellista puuta vuonna 2008. Määrä oli kaikkien aikojen toiseksi suurin. Tuontia vauhditti Venäjän vuoden vaihteeseen ajoittunut

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 5/2009 9.2.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti hidastui hieman marraskuussa Puun

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2012 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 24.10.2012 Aarre Peltola Puun tuonti 10,5 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2004 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 8.7.2005 781 Puun tuonti paisui

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Puun tuonti Suomeen ylsi 20 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2006. Viisi vuotta kestänyt puun tuonnin kasvu taittui, mutta tuotu määrä oli silti kaikkien aikojen toiseksi

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin vuonna 2010 puuta 12,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Tuonnin lisääntymisestä huolimatta määrä oli pienin

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Suomen metsäteollisuus toi maahamme 12,9 miljoonaa kuutiometriä ulkomaista puuta vuonna 2000. Määrä oli vain kaksi prosenttia pienempi, kuin ennätysvuonna 1999. Puun

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 13/2014 14.4.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti käynnistyi tammikuussa

Lisätiedot

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Puun tuonti Suomeen supistui 18,2 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2007 ja painottui entistä enemmän puumassateollisuuden tarpeisiin. Silti määrä oli kaikkien aikojen

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin puuta 11,4 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2013, ja sillä katettiin 17 prosenttia metsäteollisuuden puun hankinnasta. Tuontimäärä kasvoi edellisestä vuodesta

Lisätiedot

Suomeen tuotiin viime vuonna ennätykselliset

Suomeen tuotiin viime vuonna ennätykselliset A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu 2 Toimittaja: Jukka Torvelainen..24 1 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia.

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa lokakuu 2007 Toimittaja: Aarre Peltola 4.1.2008 894 Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Puun tuonti kääntyi laskuun vuonna 2011 päätyen 10,5 miljoonaan kuutiometriin. Määrä supistui 10 prosentilla edellisvuodesta, mutta ei kuitenkaan taantumavuoden 2009

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Metsäteollisuustuotteet. Puu. 1,1 miljardia euroa marraskuussa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Metsäteollisuustuotteet. Puu. 1,1 miljardia euroa marraskuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 2 Toimittaja: Jukka Torvelainen.2.26 84 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu Sahatavaran vientihinnan nousu jatkui helmikuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 9.5.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu Sahatavaran vientihinnan nousu jatkui helmikuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 9.5. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu 27 Toimittaja: Jukka Torvelainen..27 866 Sahatavaran vientihinnan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu Puu. metsäteollisuustuotteiden. Puun tuonti ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan kuutiometrin rajan

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu Puu. metsäteollisuustuotteiden. Puun tuonti ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan kuutiometrin rajan A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola.6.2 6 Puun tuonti ylitti ensimmäistä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu Sahatavaran vientihinta nousi 10 prosenttia tammi syyskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu Sahatavaran vientihinta nousi 10 prosenttia tammi syyskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 11.12.26 846 Sahatavaran vientihinta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 24/2014 5.6.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvussa maaliskuussa

Lisätiedot

tammikuun luvuista lähtien. Tullihallitus kerää raakapuun vienti- ja tuontitiedot kansainvälisen tilastokäytännön

tammikuun luvuista lähtien. Tullihallitus kerää raakapuun vienti- ja tuontitiedot kansainvälisen tilastokäytännön A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa tammikuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola 1.4.2 66 Puun tuonti jatkui vilkkaana

Lisätiedot

Suomeen tuotiin vuoden 2004 marraskuussa

Suomeen tuotiin vuoden 2004 marraskuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 24 Toimittaja: Aarre Peltola.2.25 5 Puun tuonti ennätysvauhdissa

Lisätiedot

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuonnista oli koivukuitupuuta 30 prosenttia, eli 1,5 miljoonaa kuutiota. Seuraavaksi eniten tuotiin kuusikuitupuuta

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuonnista oli koivukuitupuuta 30 prosenttia, eli 1,5 miljoonaa kuutiota. Seuraavaksi eniten tuotiin kuusikuitupuuta A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen.6.26 824 Metsäteollisuuden viennin

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Puun tuontimäärä kutistui edelleen marraskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 8.2.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Puun tuontimäärä kutistui edelleen marraskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 8.2. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 8.2.27 82 Puun tuontimäärä kutistui

Lisätiedot

Suomeen tuotiin heinäkuussa puuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kesäkuun tapaan uusi kuukausikohtainen

Suomeen tuotiin heinäkuussa puuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kesäkuun tapaan uusi kuukausikohtainen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa heinäkuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 13.1.26 841 Tammi heinäkuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014 34/2014 7.8.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti jatkui toukokuussa vakaana

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014 42/2014 7.10.2014 Annu Kaila Koivukuitupuun tuonti kasvussa Koivukuitupuun tuonti

Lisätiedot

*) %-yks. % 2018*)

*) %-yks. % 2018*) TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2017 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2017: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2017*)

muutos *) %-yks. % 2017*) TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2016 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2016: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yhteisöt Kirkko Tuntematon Valtio 41 % Valkopyökki 4 % Saksanpihta Männyt Muut puulajit 7 % Kuusi 34 % Tammet 1 Yksityinen 14 % Kunnat

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Kunnat 1 % Yksityinen 17 % Koivu, valeakaasia % Jalot lehtipuut 1 % Leppä % Muut puulajit 3 % Valtio 8 % Kuusi 7 % Mänty, lehtikuusi

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yksityistämisen alla oleva maa 1 % Lepät 1 % Haapa 3 % Muut puulajit 5 % Yksityinen 35 % Valtio 9 % Rauduskoivu 18 % Mänty 1 % Kuusi

Lisätiedot

0(76b7(2//,688'(1 8/.20$$1.$833$

0(76b7(2//,688'(1 8/.20$$1.$833$ (76b7(2//,688'(1 8/.2$$1.$833$ HWVlWHROOLVXXVWXRWWHLGHQYLHQQLQDUYRROL HQQlW\NVHOOLVHWPLOMDUGLDPDUNNDDYXRQQD 9LHQWLOLVllQW\LSURVHQWWLDHGHOOLV YXRGHVWD3DSHULQYLHQWLNDWWRLSXROHWPHW VlWHROOLVXXVWXRWWHLGHPPHYLHQQLQDUYRVWD

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 1 Yksityisyritykset 11 % Yksityistä misen alla oleva maa 15 % Valtion metsähallinto 37 % Muut puulajit Tervaleppä % 5 % Harmaaleppä

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailmassa on metsiä hieman yli neljä miljardia hehtaaria, ja ne peittävät maapallon maapintaalasta kolmanneksen. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta.

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu  METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta. METSÄVARAT Metsänomistus Puulajien osuus puuston tilavuudesta yksityishenk ilöt 19% kunnat 17% yritykset 3% yhteisöt 1% valtio 6% Lähde:Information on forests and forestry in the Czech Republic by 1 pyökki

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan Muuttuva Venäjä -metsäseminaari Joensuu 7.5.21 Jari Viitanen Metla Sisällys Raakapuun vienti Venäjältä 1992 28 Venäläisen raakapuun viennin globaali jakautuminen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

9 METSÄTEOLLISUUS. Metsäteollisuusyritykset

9 METSÄTEOLLISUUS. Metsäteollisuusyritykset 9 METSÄTEOLLISUUS Suomen metsäteollisuus supisti tuotantoaan vuonna 2001 metsäteollisuustuotteiden heikentyneen kysynnän vuoksi. Paperin ja kartongin tuotanto päätyi 13 miljoonaan tonniin jääden 7 prosenttia

Lisätiedot

Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR

Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR 1 Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR Eurooppa Aasia 77 % 11 % Muut 16 % Pohjois-Amerikka Afrikka Latin. Amerikka 7 % 2 % 1 % USA 7 % Oseania Päämarkkinamaat Saksa 1 % 18 % Muu Eurooppa

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 217 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-217 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 218 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 218 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä.

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden puuvarastot 31.12.2005 Toimittaja: Martti Aarne 7.2.2006 805 Mäntykuitupuuta yli 4 miljoonaa

Lisätiedot

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus 9 METSÄTEOLLISUUS Lähes kaikissa metsäteollisuuden tuoteryhmissä vuosi 1998 oli tuotantomääriltään ennätyksellinen. Myös massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus parani hieman edellisvuodesta. Vuoden

Lisätiedot

8 Puun käyttö. Raakapuu

8 Puun käyttö. Raakapuu 8 Puun käyttö Suomessa käytettiin raakapuuta 73,9 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2013, mikä oli 3 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuosina 2010 2012. Tästä meni metsäteollisuuden raaka-aineeksi 64,5

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailman maapinta-alasta noin kolmannes, hieman yli neljä miljardia hehtaaria, on metsien peitossa. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia ja Kanada,

Lisätiedot

8 Puun käyttö. metsäteollisuustuotteiden heikentynyt kysyntä.

8 Puun käyttö. metsäteollisuustuotteiden heikentynyt kysyntä. 8 Puun käyttö Suomessa käytettiin vuonna 2008 raakapuuta 72,8 miljoonaa kuutiometriä. Käyttö väheni edellisvuoden huippulukemista 11 prosenttia. Pääosa raakapuusta, 66,3 miljoonaa kuutiometriä, kului metsäteollisuudessa.

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

Sahatavaran markkinakatsaus Vientikuljetus- ja laivauspäivät, Kotka Kai Merivuori

Sahatavaran markkinakatsaus Vientikuljetus- ja laivauspäivät, Kotka Kai Merivuori Sahatavaran markkinakatsaus Vientikuljetus- ja laivauspäivät, Kotka 22.3.218 Kai Merivuori 27.3.218 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 12 1 cbm (12 month cumulative) 15 14 13 12 11 1 9

Lisätiedot