0(76b7(2//,688'(1 8/.20$$1.$833$

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "0(76b7(2//,688'(1 8/.20$$1.$833$"

Transkriptio

1 (76b7(2//,688'(1 8/.2$$1.$833$ HWVlWHROOLVXXVWXRWWHLGHQYLHQQLQDUYRROL HQQlW\NVHOOLVHWPLOMDUGLDPDUNNDDYXRQQD 9LHQWLOLVllQW\LSURVHQWWLDHGHOOLV YXRGHVWD3DSHULQYLHQWLNDWWRLSXROHWPHW VlWHROOLVXXVWXRWWHLGHPPHYLHQQLQDUYRVWD 3DSHULQNDUWRQJLQMDYDQHULQYLHQWLPll ULVVlVDDYXWHWWLLQXXGHWHQQlW\NVHWHWVl WHROOLVXXVWXRWWHLGHQMDUDDNDSXXQYLHQQLQ RVXXV6XRPHQNRNRQDLVWDYDUDYLHQQLVWlROL SURVHQWWLD5DDNDMDMlWHSXXWDWXRWLLQ 6XRPHHQPLOMRRQDDNXXWLRPHWULl YXRQQDPLNlROLWRLVHNVLVXXULQPllUl NDXWWDDLNRMHQ Ulkomaankaupan tilastointi Metsäntutkimuslaitos kokoaa raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppaa käsittelevät tilastot tullihallituksen ylläpitämästä ULTIKA-tietokannasta. Tullihallitus tilastoi Suomen ulkomaankauppaa Euroopan unionin käyttämän CN-tavaranimikkeistön (Combined Nomenclature) mukaan. Tässä luvussa käytetyt puutavaralajiluokat ja metsäteollisuuden tuoteryhmät on muodostettu CN-luokituksen nimikkeitä yhdistelemällä. Nimikkeiden yhdistely tuoteryhmiksi on esitetty Metsätilastollisessa vuosikirjassa 1996 sivulla 269 sekä raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppaa käsittelevissä metsätilastotiedotteissa. Tullihallitus kerää tilastotiedot Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa käytävästä kaupasta (ulkokauppa) suoraan tullauksista. Jäsenmaiden välisen kaupan (sisäkauppa) tilastointi perustuu sen sijaan ulkomaankauppaa harjoittavien tahojen tekemiin erillisiin tilastoilmoituksiin (INTRASTAT-järjestelmä). Tilastoilmoitukset kerätään yrityksiltä, joiden tuonnin ja/tai viennin arvo ylittää 55 markkaa. Euroopan unionin osalta tullitilastot eivät siis kata kaikkein pienimpien viejien ja tuojien ulkomaankauppaa. Tämä ei kuitenkaan juuri heikennä metsäsektorin ulkomaankauppatilastojen kattavuutta. EU-sisäkaupan osuus Suomen metsäsektorin ulkomaankaupasta on ollut noin kaksi kolmannesta. Ulkomaankauppatilastossa tavaroiden tilastoarvoina käytetään viennissä verottomia myyntihintoja, joihin sisällytetään vakuutus- ja rahtikustannukset Suomen rajalle saakka. Tuonnin tilastoarvo on arvonlisäveron laskemisen pohjana oleva verotusarvo, josta kuitenkin vähennetään kaikki Suomeen tuonnin yhteydessä kannettavat verot. Tuonnin tilastoarvoon sisältyvät tavaran rahti- ja vakuutuskustannukset Suomen rajalle ensimmäiseen rajanylityspaikkaan saakka. Luvun tiedot koskevat pääosin vuotta 19. Raaka- ja jätepuu Raakapuu on metsästä tulevaa teollisesti käsittelemätöntä puuta. Raakapuun ulkomaankaupan yhteydessä esitetään myös jätepuun vienti ja tuonti (taulukot 1.1 ja 1.2). Raakapuu luokitellaan tilastoissa puulajeittain, mutta tukkija kuitupuujakoa ei voida esittää, sillä raakapuuta ei luokitella puutavaralajeittain ulkomaankaupasta kerättävässä primääriaineistossa. Raaka- ja jätepuun aikasarjatiedot esitetään taulukoissa 1.5 ja 1.6. Vuonna 19 raaka- ja jätepuuta tuotiin Suomeen 8,9 miljoonaa kuutiometriä. Vain vuonna 19 raaka- ja jätepuun tuonti on ollut nykyistä suurempaa. Tuontipuusta noin puolet oli koivua. Raakapuusta 83 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Seuraavaksi tärkeimmät tuontimaat olivat Viro (1 %), ja Latvia (3 %). Jäte- Metsätilastollinen vuosikirja 255

2 1 Foreign trade by forest industries puuta tuotiin maahan,5 miljoonaa kuutiometriä. Jätepuusta prosenttia oli peräisin Venäjältä ja loput Virosta (taulukko 1.4). Raakapuun vienti,9 miljoonaa kuutiometriä oli tuontiin verrattuna vähäistä. Tärkein kohdemaa oli Ruotsi, jonka osuus raakapuun viennistä oli 48 prosenttia. Seuraavia olivat Egypti (13 %) ja Japani (1 %). Kaksi kolmannesta viennistä oli havuraakapuuta (taulukko 1.3). Metsäteollisuustuotteisiin verrattuna raakapuun ulkomaankaupan arvo oli vähäinen (3 % metsäteollisuustuotteiden ulkomaankaupan arvosta). Metsäteollisuustuotteet Metsäteollisuustuotteita ovat puutavarateollisuuden tuotteet (sahatavara, vaneri, viilu, lastulevy, kuitulevy, huonekalut, puutalot ja muut puuteokset) sekä massa- ja paperiteollisuuden tuotteet (massa, paperi, kartonki, paperin ja kartongin jalosteet). Metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppatilastot esitetään taulukoissa Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli 63,1 miljardia markkaa vuonna 19, mikä oli 3 prosenttia Suomen koko tavaraviennin arvosta (taulukko 1.12). Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo lisääntyi 14 prosenttia edellisvuodesta saavuttaen kaikkien aikojen ennätyksen. Paperin vienti kattoi puolet metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta. Paperin, kartongin ja vanerin vientimäärissä saavutettiin uudet ennätykset vuonna 19. Vuonna 19 Länsi-Euroopan osuus Suomen metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta oli 72 prosenttia. Muun Euroopan osuus oli 7 prosenttia, Aasian 1, Pohjois-Amerikan 5 ja muiden maanosien 6 prosenttia (taulukko 1.1). Metsäteollisuustuotteiden kolme tärkeintä vientimaata olivat edelleen Saksa (18%), Iso-Britannia (17%) ja Ranska (7%). Metsäteollisuustuotteiden tuonnin arvo oli 4,3 miljardia markkaa eli 7 prosenttia vastaavasta viennin arvosta ja 3 prosenttia koko tavaratuonnin arvosta vuonna 19. Metsäteollisuustuotteiden tuonti kohdistuu usein pienissä erissä tuotaviin erikoistuotteisiin. Tällöin myös tuoteryhmän tuonnin yksikköhinta on korkeampi kuin vastaava vientihinta (taulukot 1.7 ja 1.15). HWVlWHROOLVXXGHQXONRPDDQNDXSSDWLODVWRMDWDPPL²NHVlNXXOWDMDPXXWRNVHWWDPPL²NHVlNXXVWD Määrä Muutos Arvo Muutos 1 yks % milj. mk % 7XRQWL Raakapuu, m³ (+35) 1 4 (+46) Jätepuu, m³ 2 (+32) 22 (+21) Yhteensä, m³ (+35) 1 62 (+45) 9LHQWL Puutavarateollisuus, josta (+6) Sahatavara, m³ (+12) (+2) Vaneri ja viilu, m³ 472 (-3) (+11) Muu puutavarateollisuus (+14) Massa- ja paperiteollisuus, josta (+12) (+24) Massa, t 829 (-6) 2 1 (+7) Paperi, t (+18) (+31) Kartonki, t 1 74 (+1) (+14) Jalosteet, t 25 (-1) (+2) 256 Finnish Statistical Yearbook of Forestry

3 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 5DDNDSXXQMDPHWVlWHROOLVXXVWXRWWHLGHQXONRPDDQNDXSSDXXWRNVHWYXRGHVWD Määrä Arvo Yksikkö- Määrän Arvon Yksikköarvon 1 yks. milj. mk arvo, mk muutos-% muutos-% muutos-% 9,(17, 5DDNDSXXPò Havupuu, m³ Lehtipuu, m³ Muu, m³ lwhsxxpò HWVlWHROOLVXXVWXRWWHHW Sahatavara, m Vaneri ja viilu, m Lastulevy, m Kuitulevy, t Muu puutavarateollisuus Massa, t Paperi, t Kartonki, t Jalosteet, t , 5DDNDSXXPò Havupuu, m³ Lehtipuu, m³ Muu, m³ lwhsxxpò HWVlWHROOLVXXVWXRWWHHW Sahatavara, m Vaneri ja viilu, m Lastulevy, m Kuitulevy, t Muu puutavarateollisuus Massa, t Paperi, t Kartonki, t Jalosteet, t Ei sisällä liukosellua Kirjallisuus /LWHUDWXUH EU-jäsenyys muuttaa ulkomaankauppatilaston tiedonkeruuta. 19. Tullihallitus, tilastotuotanto ja -palvelu. Moniste. 2 s. Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L s. Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L s. INTRASTAT Suomessa vuonna Tullihallitus, tilastoyksikkö. Moniste. 3 s. Metsäsektorin suhdannekatsaus Metsäntutkimuslaitos. 65 s. Metsäteollisuustuotteiden vienti, kuukausitilasto. Metsätilastotiedote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Pulp & Paper International. Vol. 7. Vuosilta Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa, kuukausitilasto. Metsätilastotiedote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain. Metsätilastotiedote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Raakapuun vienti ja tuonti maittain. Metsätilastotiedote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Metsäteollisuus tilastot vuodelta Metsäteollisuus ry. Muut tietolähteet 2WKHUVRXUFHVRILQIRUPDWLRQ Metsäteollisuus ry Tullihallitus, tilastotuotanto ja -palvelu Tullihallitus, ULTIKA-tietokanta Metsätilastollinen vuosikirja 257

4 1 Foreign trade by forest industries mrd. mk 25 FIM billion Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet 2 15 Suomen kokonaistavaravienti Total exports of Finland 1 5 Raakapuu ja metsäteollisuustuotteet Roundwood and forest industry products Rahanarvot muunnettu tuotannon hintaindeksillä Monetary values deflated using production price index Sources: Board of Customs and Finnish Forest Research Institute.XYD6XRPHQWDYDUDYLHQWL²YXRGHQUDKDQDUYRVVD )LJXUH7RWDOH[SRUWVRI)LQODQG±H[SUHVVHGLQPRQH\ milj. m³ mill. m³ 12 Tuonti - Imports 9 Vienti - Exports Nettotuonti Net - imports Lähde: Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu Source: Finnish Forest Research Institute.XYD5DDNDSXXQXONRPDDQNDXSSD² )LJXUH)RUHLJQWUDGHLQURXQGZRRG± 258 Finnish Statistical Yearbook of Forestry

5 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Vienti - Exports 63,6 mrd. mk FIM - billion Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Paperboard, converted paper and paperboard products Raakapuu Roundwood Sahatavara Sawn goods Muut puutavarateollisuuden tuotteet Other wood products Tuonti - Imports 5,9 mrd. mk FIM - billion Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Paperboard, converted paper and paperboard products Raakapuu Roundwood Paperi Paper Massa Pulp Paperi Paper Sahatavara Sawn goods Sources: Massa Pulp Board of Customs and Finnish Forest Research Institute Puutavarateollisuuden tuotteet (pl. sahatavara) Other wood products.xyd5ddndsxxqmdphwvlwhroolvxxvwxrwwhlghqxonrpddqndxsdqduyrwxrwhu\kplwwllq )LJXU'LVWULEXWLRQRIIRUHLJQWUDGHLQURXQGZRRGDQGIRUHVWLQGXVWU\SURGXFWVE\SURGXFWJURXS 1 % 8 Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Paperboard and converted paper and paperboard products 6 Paperi Paper 4 2 Massa Pulp Puutavarateollisuuden tuotteet Products of wood products industry Raakapuu Roundwood Sources: Board of Customs and Finnish Forest Research Institute.XYD5DDNDSXXQMDPHWVlWHROOLVXXVWXRWWHLGHQRVXXGHWPHWVlWHROOLVXXGHQYLHQQLQDUYRVWD² )LJXUH3URSRUWLRQVRIURXQGZRRGDQGIRUHVWLQGXVWU\SURGXFWVLQIRUHVWLQGXVWU\H[SRUWV± Metsätilastollinen vuosikirja 259

6 1 Foreign trade by forest industries milj. m³ mill. m³ 12 Sahatavara Sawn - goods Tuotanto Production - Vienti - Exports milj. m³ mill. m³ 1 Vaneri - Plywood Tuotanto Production - Vienti - Exports milj. m³ mill. m³ milj. t 1.3 Lastulevy Particle - board Kuitulevy Fibreboard Tuotanto Production - Vienti - Exports Vienti - Exports 8 9 mill. m.t. Tuotanto Production - milj. t mill. m.t. milj. t mill. m.t. 5 8 Mekaaniset massat ja puolisellu Sellu - Chemical pulp Mechanical and semi-chemical pulp 4 6 Tuotanto Production Tuotanto Production Vienti - Exports Vienti - Exports 8 9 milj. t mill. m.t. milj. t 1 3 Paperi - Paper Kartonki - Paperboard 8 6 Tuotanto Production - 2 Tuotanto Production - mill. m.t. 4 2 Vienti - Exports 1 Vienti - Exports Sources: Tullihallitus ja Metsäteollisuus ry Board of Customs and Finnish Forest Industries Federation.XYDHWVlWHROOLVXXVWXRWWHLGHQWXRWDQWRMDYLHQWL² )LJXUH3URGXFWLRQDQGH[SRUWVRIIRUHVWLQGXVWU\SURGXFWV± 26 Finnish Statistical Yearbook of Forestry

7 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa mk/m³ 15 FIM/m³ mk/m³ 5 FIM/m³ Sahatavara Sawn - goods 3 2 Vaneri - Plywood mk/m³ FIM/m³ mk/t FIM/m.t Lastulevy Particle - board Kuitulevy Fibreboard mk/t FIM/m.t. mk/t FIM/m.t Mekaaniset massat ja puolisellu Mechanical and semi-chemical pulp Sellu - Chemical pulp mk/t FIM/m.t. mk/t FIM/m.t Paperi - Paper Kartonki - Paperboard Rahanarvot muunnettu tuotannon hintaindeksillä Monetary values deflated using production price index Sources: Board of Customs and Finnish Forest Research Institute.XYDHWVlWHROOLVXXVWXRWWHLGHQYLHQQLQ\NVLNN DUYRW²YXRGHQUDKDQDUYRVVD )LJXUH8QLWYDOXHVRIIRUHVWLQGXVWU\SURGXFWV±H[SUHVVHGLQPRQH\ Metsätilastollinen vuosikirja 261

8 1 Foreign trade by forest industries 5DDNDSXXQYLHQWL ([SRUWVRIURXQGZRRG Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Muutos 19/96 Puutavaralaji 5RXQGZRRGÃDVVRUWPHQW 1 m 3 milj. mk mk/m 3 &KDQJHÃ 4XDQWLW\Ã 9DOXHÃ 8QLWÃYDOXH Määrä, % Arvo, % Ã ÃP ),ÃPLOO ),P 3 4XDQWLW\ÃÈ 9DOXHÃÈ 5DDNDSXX,QGXVWULDOÃURXQGZRRG Havupuu, josta 6RIWZRRG mänty SLQHÃ kuusi VSUXFH muut havupuut RWKHU Lehtipuu, josta +DUGZRRG koivu ELUFK muut lehtipuut RWKHU Polttopuu )XHOZRRG Hake &KLSV Kyllästetty puu, josta,psuhjqdwhgãzrrg kyllästetyt havupylväät VRIWZRRGÃSROHV muu kyllästetty puu RWKHU lwhsxxã :RRGÃUHVLGXHV.DLNNLDDQ 7RWDO 6RXUFHV %RDUGÃRIÃ&XVWRPVÃDQGÃ)LQQLVKÃ)RUHVWÃ5HVHDUFKÃ,QVWLWXWH 5DDNDSXXQWXRQWL,PSRUWVRIURXQGZRRG Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Muutos 19/96 Puutavaralaji 5RXQGZRRGÃDVVRUWPHQW 1 m 3 milj. mk mk/m 3 &KDQJHÃ 4XDQWLW\Ã 9DOXHÃ 8QLWÃYDOXH Määrä, % Arvo, % Ã ÃP ),ÃPLOO ),P 3 4XDQWLW\ÃÈ 9DOXHÃÈ 5DDNDSXX,QGXVWULDOÃURXQGZRRG Ã Ã Havupuu, josta 6RIWZRRG mänty SLQHÃ kuusi VSUXFH muut havupuut RWKHU Lehtipuu, josta +DUGZRRG koivu ELUFK eukalyptus HXFDO\SWXV muut lehtipuut RWKHU Polttopuu )XHOZRRG Hake &KLSV Kyllästetty puu, josta,psuhjqdwhgãzrrg kyllästetyt havupylväät VRIWZRRGÃSROHV muu kyllästetty puu RWKHU lwhsxxã :RRGÃUHVLGXHV.DLNNLDDQ 7RWDO Ã Ã 6RXUFHV %RDUGÃRIÃ&XVWRPVÃDQGÃ)LQQLVKÃ)RUHVWÃ5HVHDUFKÃ,QVWLWXWH 262 Finnish Statistical Yearbook of Forestry

9 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 5DDNDSXXQYLHQWLPDLWWDLQ ([SRUWVRIURXQGZRRGE\FRXQWU\ Mänty Kuusi Havupuut yhteensä Lehtipuut yhteensä 3LQH 6SUXFH 6RIWZRRGÃWRWDO +DUGZRRGÃWRWDO Maa Määrä Arvo Maa Määrä Arvo Maa Määrä Arvo Maa Määrä Arvo 1 m 3 milj. mk 1 m 3 milj. mk 1 m 3 milj. mk 1 m 3 milj. mk &RXQWU\Ã Ã4XDQWLW\ 9DOXH &RXQWU\Ã 4XDQWLW\ 9DOXH &RXQWU\Ã 4XDQWLW\ 9DOXH &RXQWU\Ã 4XDQWLW\ 9DOXH ÃP ),ÃPLOO ÃP ),ÃPLOO ÃP ),ÃPLOO ÃP ),ÃPLOO Ruotsi Japani Ruotsi Saksa ZHGHQ -DSDQL 6ZHGHQ *HUPDQ\ Egypti Ruotsi 28 6 Egypti Ruotsi 6 3 (J\SW 6ZHGHQ (J\SW 6ZHGHQ Iso-Britannia Tanska 6 2 Japani 34 Latvia 4 5 8QLWHGÃ.LQJGRP 'HQPDUN -DSDQ /DWYLD Turkki Norja 4 1 Iso-Britannia Japani 2 1 7XUNH\ 1RUZD\ 8QLWHGÃ.LQJGRP -DSDQ Irlanti 19 2 Turkki Sveitsi 1 2,UHODQG 7XUNH\ 6ZLW]HUODQG Muut Muut 1 1 Muut Muut 2 2 2WKHUV 2WKHUV 2WKHUV 2WKHU <KWHHQVl <KWHHQVl <KWHHQVl <KWHHQVl 7RWDO 7RWDO 7RWDO 7RWDO Hake ja polttopuu Kyllästetty puu Raakapuu yhteensä Jätepuu &KLSVÃDQGÃIXHOZRRG,PSUHJQDWHGÃZRRG 5RXQGZRRGÃWRWDO :RRGÃUHVLGXHV Maa Määrä Arvo Maa Määrä Arvo Maa Määrä Arvo Maa Määrä Arvo 1 m 3 milj. mk 1 m 3 milj. mk 1 m 3 milj. mk 1 m 3 milj. mk &RXQWU\Ã 4XDQWLW\ 9DOXH &RXQWU\Ã 4XDQWLW\ 9DOXH &RXQWU\Ã 4XDQWLW\ 9DOXH &RXQWU\Ã 4XDQWLW\ 9DOXH ÃP ),ÃPLOO ÃP ),ÃPLOO ÃP ),ÃPLOO ÃP ),ÃPLOO Ruotsi Iso-Britannia 2 15 Ruotsi Ruotsi ZHGHQ 8QLWHGÃ.LQJGRP 6ZHGHQ 6ZHGHQ Norja 2 1 Turkki Egypti RUZD\ 7XUNH\ (J\SW Libya Japani /LE\D -DSDQ Syyria 11 9 Iso-Britannia \ULD 8QLWHGÃ.LQJGRP Irlanti 7 5 Turkki 35 25,UHODQG 7XUNH\ Muut 1 Muut Muut Muut 1 2WKHUV 2WKHUV 2WKHUV 2WKHUV <KWHHQVl <KWHHQVl <KWHHQVl <KWHHQVl 7RWDO 7RWDO 7RWDO 7RWDO 6RXUFHV %RDUGÃRIÃ&XVWRPVÃDQGÃ)LQQLVKÃ)RUHVWÃ5HVHDUFKÃ,QVWLWXWH Metsätilastollinen vuosikirja 263

10 1 Foreign trade by forest industries 5DDNDSXXQWXRQWLPDLWWDLQ,PSRUWVRIURXQGZRRGE\FRXQWU\ Mänty Kuusi Muut havupuut Havupuut yhteensä 3LQH 6SUXFH 2WKHUÃVRIWZRRG 6RIWZRRGÃWRWDO Maa Määrä Arvo Maa Määrä Arvo Maa Määrä Arvo Maa Määrä Arvo 1 m 3 milj. mk 1 m 3 milj. mk 1 m 3 milj. mk 1 m 3 milj. mk &RXQWU\Ã Ã4XDQWLW\ 9DOXH &RXQWU\Ã 4XDQWLW\ 9DOXH &RXQWU\Ã 4XDQWLW\ 9DOXH &RXQWU\Ã 4XDQWLW\ 9DOXH ÃP ),ÃPLOO ÃP ),ÃPLOO ÃP ),ÃPLOO ÃP ),ÃPLOO Venäjä Venäjä Ruotsi 1 1 Venäjä XVVLD 5XVVLD 6ZHGHQ 5XVVLD Viro Viro Venäjä 1 Viro (VWRQLD (VWRQLD 5XVVLD (VWRQLD Saksa Ruotsi 1 Viro Saksa *HUPDQ\ 6ZHGHQ (VWRQLD *HUPDQ\ Latvia Saksa Latvia /DWYLD *HUPDQ\ /DWYLD Valko-Venäjä 41 7 Valko-Venäjä 41 7 %HODUXV %HODUXV Ruotsi 27 5 Ruotsi ZHGHQ 6ZHGHQ <KWÃÃ7RWDO Ã <KWÃÃ7RWDO Ã <KWÃÃ7RWDO <KWÃÃ7RWDO Ã Koivu Eukalyptus Muut lehtipuut Lehtipuut yhteensä %LUFK (XFDO\SWXV 2WKHUÃKDUGZRRG +DUGZRRGÃWRWDO Venäjä Uruguay Venäjä Venäjä XVVLD 8UXJXD\ 5XVVLD 5XVVLD Viro Viro Viro (VWRQLD (VWRQLD (VWRQLD Latvia Latvia 8 2 Latvia /DWYLD /DWYLD /DWYLD Valko-Venäjä 33 6 Saksa 1 4 Uruguay %HODUXV *HUPDQ\ 8UXJXD\ Ruotsi 6 1 Valko-Venäjä ZHGHQ %HODUXV Muut - 2WKHUV Muut - 2WKHUV 2 Muut - 2WKHUV 8 6 <KWÃÃ7RWDO Ã <KWÃÃ7RWDO <KWÃÃ7RWDO <KWÃÃ7RWDO Ã Hake ja polttopuu Kyllästetty puu Raakapuu yhteensä Jätepuu &KLSVÃDQGÃIXHOZRRG,PSUHJQDWHGÃZRRG 5RXQGZRRGÃWRWDO :RRGÃUHVLGXHV Venäjä Venäjä Venäjä Venäjä XVVLD 5XVVLD 5XVVLD 5XVVLD Viro 12 2 Viro Viro Viro 26 3 (VWRQLD (VWRQLD (VWRQLD (VWRQLD Latvia 29 4 Latvia /DWYLD /DWYLD Saksa *HUPDQ\ Uruguay UXJXD\ Muut - 2WKHUV Muut - 2WKHUV Muut - 2WKHUV 1 1 <KWÃÃ7RWDO <KWÃÃ7RWDO <KWÃÃ7RWDO Ã Ã <KWÃÃ7RWDO 6RXUFHV %RDUGÃRIÃ&XVWRPVÃDQGÃ)LQQLVKÃ)RUHVWÃ5HVHDUFKÃ,QVWLWXWH 264 Finnish Statistical Yearbook of Forestry

11 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 5DDNDMDMlWHSXXQYLHQWL² ([SRUWVRIURXQGZRRGDQGZRRGUHVLGXHV± Vuosi Havupuu 1 Lehtipuu Polttopuu Hake 5DDNDSXX Jätepuu <KWHHQVl <HDU 6RIWZRRGà +DUGZRRGà )XHOZRRG &KLSV 5RXQGZRRG :RRGÃUHVLGXHV 7RWDO 1 m à à à 49 à à 36 à à 4 à à 47 à à 221 à à 2 à à 1 à à 15 à à 13 à à 7 à à 9 à à 3 à à 4 à à 5 à à à Sisältää kyllästetyn puun.,qfoxghvãlpsuhjqdwhgãzrrg 6RXUFHV %RDUGÃRIÃ&XVWRPVÃDQGÃ)LQQLVKÃ)RUHVWÃ5HVHDUFKÃ,QVWLWXWH Metsätilastollinen vuosikirja 265

12 1 Foreign trade by forest industries 5DDNDMDMlWHSXXQWXRQWL²,PSRUWVRIURXQGZRRGDQGZRRGUHVLGXHV± Vuosi Havupuu 1 Lehtipuu Polttopuu Hake 5DDNDSXX Jätepuu <KWHHQVl <HDU 6RIWZRRGà 1 +DUGZRRGà )XHOZRRG &KLSV 5RXQGZRRG :RRGÃUHVLGXHV 7RWDO 1 m à 691 à à 7 à à 898 à à 746 à à 441 à à 48 à à 579 à à 432 à à 7 à à 965 à à 941 à à 798 à à 449 à à 211 à à 173 à à 184 à à 161 à à 283 à à 351 à à 272 à à 26 à à 522 à à 2 à à 24 à à 159 à à 64 à à 17 à à 71 à à 364 à à 227 à à 255 à à 43 à à à à à 1 Sisältää kyllästetyn puun.,qfoxghvãlpsuhjqdwhgãzrrg 6RXUFHV %RDUGÃRIÃ&XVWRPVÃDQGÃ)LQQLVKÃ)RUHVWÃ5HVHDUFKÃ,QVWLWXWH 266 Finnish Statistical Yearbook of Forestry

13 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa HWVlWHROOLVXXVWXRWWHLGHQYLHQWL ([SRUWVRIIRUHVWLQGXVWU\SURGXFWV Yks. Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Muutos, 19/96 Tuote 3URGXFW 1 yks. milj. mk mk/yksikkö &KDQJHÃ 8QLW 4XDQWLW\ Ã9DOXH 8QLWÃYDOXH Määrä,% Arvo,% ÃÃXQLWV Ã),ÃPLOO ),XQLW 4XDQWLW\È 9DOXHÈ 3887$9$5$7(2//,6886 :22'Ã352'8&76Ã,1'86< Ã 6DKDWDYDUD 6DZQÃJRRGV m³ Ã Ã Ã mäntysahatavara SLQHÃVDZQÃJRRGV m³ kuusisahatavara VSUXFHÃVDZQÃJRRGV m³ muu havusahatavara RWKHUÃVDZQÃVRIWZRRG m³.. höylätty havusahatavara SODQHGÃVDZQÃVRIWZRRG m³ lehtisahatavara VDZQÃKDUGZRRG m³ DQHUL 3O\ZRRGÃ m³ Ã Ã 9LLOX 9HQHHUV m³ Ã /DVWXOHY\ 3DUWLFOHÃERDUG m³ Ã.XLWXOHY\ )LEUHERDUG t - m.t. Ã +XRQHNDOXW )XUQLWXUH. Ã XXWÃSXXWHRNVHW 2WKHUÃZRRGÃSURGXFWV. Ã 3XXWDORW 3UHIDEULFDWHGÃZRRGHQÃKRXVHV. $66$Ã-$Ã3$3(5,7(2// 38/3Ã$1'Ã3$3(5Ã,1'86< t - m.t. Ã Ã DVVD 3XOS t - m.t. Ã Ã Ã mekaaninen puumassa PHFKDQLFDOÃSXOS t - m.t puolikemiallinen puumassa VHPLFKHPLFDOÃSXOS t - m.t valkaisematon sulfaattisellu XQEOHDFKHGÃVXOSKDWHÃSXOS t - m.t valkaistu sulfaattisellu EOHDFKHGÃVXOSKDWHÃSXOS t - m.t havusulfaatti VRIWZRRGÃVXOSKDWHÃSXOS t - m.t lehtisulfaatti KDUGZRRGÃVXOSKDWHÃSXOS t - m.t liukosellu GLVVROYLQJÃSXOS t - m.t valkaisematon sulfiittisellu XQEOHDFKHGÃVXOSKLWHÃSXOS t - m.t valkaistu sulfiittisellu EOHDFKHGÃVXOSKLWHÃSXOS t - m.t keräyspaperi- ja massa UHF\FOHGÃSDSHUÃDQGÃSXOS t - m.t muu kuin puumassa SXOSÃRWKHUÃWKDQÃZRRGSXOS t - m.t DSHUL 3DSHU t - m.t. Ã Ã Ã sanomalehtipaperi QHZVSULQW t - m.t aikakauslehtipaperi PDJD]LQHÃSDSHU t - m.t päällystämätön XQFRDWHG t - m.t päällystetty FRDWHG t - m.t hienopaperi ILQHÃSDSHU t - m.t päällystämätön XQFRDWHG t - m.t päällystetty FRDWHG t - m.t säkkipaperi VDFNÃSDSHU t - m.t muu voimapaperi RWKHUÃNUDIWÃSDSHU t - m.t muu paperi RWKHUÃSDSHU t - m.t DUWRQNLÃ 3DSHUERDUG t - m.t. Ã Ã Ã kraftlaineri NUDIWOLQHU t - m.t muu sulfaattikartonki RWKHUÃVXOSKDWHÃSDSHUERDUGÃ t - m.t fluting IOXWLQJ t - m.t muu kartonki RWKHUÃSDSHUERDUG t - m.t DSHULQÃMDÃNDUWRQJLQÃMDORVWHHWÃ &RQYHUWHGÃSDSHUÃDQGÃ t - m.t. Ã Ã SDSHUERDUGÃURGXFWV.$,..,$$1 *5$1'Ã727$/. Ã 6RXUFHV %RDUGÃRIÃ&XVWRPVÃDQGÃ)LQQLVKÃ)RUHVWÃ5HVHDUFKÃ,QVWLWXWH Metsätilastollinen vuosikirja 267

14 268 Finnish Statistical Yearbook of Forestry HWVlWHROOLVXXVWXRWWHLGHQYLHQWLPllUlWPDLWWDLQ ([SRUWVRIIRUHVWLQGXVWU\SURGXFWVE\FRXQWU\ Saha- Vaneri Lastu- Kuitu- Mekaaniset Sellu Sanoma- Muu paino- ja Voima- Muu Paperi Kartonki Paperin ja tavara ja viilu levy levy massat lehtipaperi kirjoituspaperi paperi paperi yhteensä kartongin jalosteet Maa &RXQWU\Ã 6DZQ 3O\ZRRG 3DUWLFOH )LEUH HFKDQLFDOÃ &KHPLFDOÃ Ã1HZV 2WKHUÃSULQWLQJ.UDIWÃ 2WKHU 3DSHU Ã3DSHU &RQYHUWHG JRRGV DQGÃÃ ERDUG ERDUG SXOS SXOS ÃSULQW DQGÃZULWLQJ SDSHU SDSHU WRWDO ÃERDUG SURGXFWV YHQHHUV SDSHU 1 m 3 1 tonnia ÃÃPW. Eurooppa (XURSH 5 426,9 87,3 194,8 53,1 72, , 2, ,3 28,5 277,8 6 79,7 1 51,1 33,3 Euroopan unioni 7KHÃ(XURSHDQÃ8QLRQ 5 229,2 79,9 151,5 47,6 57, ,2 889, ,6 257,8 254,6 6 27, ,6 211, Alankomaat 7KHÃ1HWKHUODQGV 726,7 119,4 1,9 5,1 9,7 4,3 7,5 352,7 17,2 7,4 447,8 13,1 7,2 Belgia-Luxemburg %HOJLXP/X[HPERXUJ 17,4 23,5,3 1,2 1,8 25,9 38, 526,1 7,1 32,1 63,4 113,7 5,7 Espanja 6SDLQ 1,2 2, ,9 11,3 77,9 371,8 29,9 12,3 491,9 212,3 7,1 Irlanti,UHODQG 131,9 6,9 4,6 1,2,3 2,6 2,4 13,3,5 2,3 36,5 7,8 3,7 Iso-Britannia 8QLWHGÃ.LQJGRP 1 24,6 83,6 92,6 25, 7,7 236,9 299, ,7 42,6 77, ,3 222,7 3,4 Italia,WDO\ 224,4 4,4 4,5 1, 9,3 87,4 9,1 218,1 32, 5,7 264,9 6,2 7,1 Itävalta $XVWULD 18,3 2,5 - -, 18,5 9, 72,3 16,9 2, 1,3 21,6 4,4 Kreikka *UHHFH 121,6 1,8-2,,3 2,1 28,6 61,4 2,1 1,5 93,6 34,2 1,8 Portugali 3RUWXJDO 3,5 5, ,7 15,2 39,9 4,2,9 6,1 9,7 1,1 Ranska )UDQFH 746,4 91,9 -,5 1,1 15,5 49,1 493,9 27,8 32,8 63,5 53,9 26,3 Ruotsi 6ZHGHQ 44,3 86,6 27, 3,7 7,6 52,8 12,2 99,8 6,4 13,4 131,7 7,8 52,2 Saksa *HUPDQ\ 1 66, 237,6, 6,5 3,7 764,2 168, ,8 67,1 63, ,5 322,6 52,9 Tanska 'HQPDUN 67,8 52,1 2,6 1,3,, 91,1 116,8 4,2 3,1 215,1 63,9 11, Muu Länsi-Eurooppa 2WKHUÃ:HVWHUQÃ(XURSH 167,1 6,9 14,1 2,5,4 49,2 24, 21,5 7,3 3,5 236,3 38,6 22, Islanti,FHODQG 1, 3,8 8,9,3 - -,1 2,3,,1 2,6,1,9 Norja 1RUZD\ 13,9 36,4 5,1 1,6,3-1,2 77,6 4,4,5 92,6 21,2 18,2 Sveitsi 6ZLW]HUODQG 53,1 2,4 -,1,1 48,5 12,8 121,3 2,9 2,7 139,7 17,3 2,9 Muut 2WKHUV,2,3 -,5 -,7,9,3 -,3 1,5,1, Muu Eurooppa 5HVWÃRIÃ(XURSH 3,6 18,5 29,3 3,1 14,5 15,6 58,5 352,2 15,4 19,6 445,7 147,8,3 Latvia /DWYLDÃ,1,2 1,, - - 1, 8,6,5 1,4 11,5 9, 4,3 Liettua /LWKXDQLDÃ,1,,1, - - 1,3 8,,3,1 9,6 1,1 2,6 Puola 3RODQG 2,6 3,5,1, 4,3 1,2 9,7 132,5 3,3,4 146, 27,8 6,5 Slovakia 6ORYDNLD,, ,1,6 1, 1,1-1,2 12,3 1,3 1,4 Tsekin tasavalta &]HFKÃ5HSXEOLF 1,6 2,3 -, 4,5 5,1 1,1 9, 2,7, 12,8 7,5 3,7 Turkki 7XUNH\ 1,3 6,2 -, 2,2 1,3 29,2 29,9,9 6,7 66,8 17,2 2,6 Ukraina 8NUDLQH,5,,1, -,1,3 8,5, 1,1 1, 12,2 2,2 Unkari +XQJDU\ 15, 1,,, 1,, 7,1 27,6 4,4 1,4 4,5 14,8 4,7 Valko-Venäjä %HODUXV,,, ,1 2,8-1,4 4,2 1, 1,3 Venäjä 5XVVLDQÃ)HGHUDWLRQ 4,8 1,9 19,2 1,4,2 5,5,9 81,9,4 2,3,5 32,6 54,5 Viro (VWRQLDÃ 3,1 1,7 8,6 1,6 -, 4,5 12,6,1 1, 18,2 6,4 12,1 Muut 2WKHUV 1,3 1,1,,,3 1,8 2,3 2,7 2,8 2,5 28,3 7,9 1,3 Aasia $VLD 933,5 48,1 1,2 2, 4,3 13,9 157,1 469,4 4,6 46, 713,1 364, 82,8 Afrikka $IULFD 1 14,4,9,1,2,9 5,2 22,4 78,2 5,5 6,4 112,4 64,8 5,7 Pohjois-Amerikka 1RUWKÃ$PHULFD 24,2 35,6,5-11,5 4,7 7,6 652,6 13, 7,1 68,4 91,9 16,2 Lat. Amerikka /DWLQÃ$PHULFD -, ,,1 15,4 234,2 9,7 1,8 261,1 33,9 4,3 Oseania 2FHDQLD 8,6,4 -,3,2-36,4 1,6 1,5 6,9 23,4 29,6 5,4.$,..,$$1 *5$1'Ã727$/ Ã Ã Ã Ã Ã Ã 1 Foreign trade by forest industries 6RXUFHVÃ %RDUGÃRIÃ&XVWRPVÃDQGÃ)LQQLVKÃ)RUHVWÃ5HVHDUFKÃ,QVWLWXWH

15 Metsätilastollinen vuosikirja 269 HWVlWHROOLVXXVWXRWWHLGHQYLHQQLQDUYRPDLWWDLQ 9DOXHRIH[SRUWVRIIRUHVWLQGXVWU\SURGXFWVE\FRXQWU\ Saha- Vaneri Lastu- Kuitu- Mekaaniset Sellu Sanoma- Paino- ja Voima- Muu Paperi Kartonki Paperin ja tavara ja viilu levy levy massat lehtipaperi kirjoituspaperi paperi paperi yhteensä kartongin jalosteet Maa &RXQWU\Ã 6DZQ 3O\ZRRG 3DUWLFOH )LEUH HFKDQLFDOÃ &KHPLFDOÃ Ã1HZV 3ULQWLQJ.UDIWÃ 2WKHU 3DSHU Ã3DSHU &RQYHUWHG JRRGV DQGÃÃ ERDUG ERDUG SXOS SXOS ÃSULQW DQGÃZULWLQJ SDSHU SDSHU WRWDO ÃERDUG SURGXFWV YHQHHUV SDSHU milj. mk ),ÃPLOO Eurooppa (XURSH 6 37, ,6 229,6 11,2 148, , 2 78, ,4 1 12, , , 6 123, ,8 Euroopan unioni 7KHÃ(XURSHDQÃ8QLRQ 6 15, ,5 155, 9,7 118, , , , 1 1,5 1 3, , ,7 1 82,5 Alankomaat 7KHÃ1HWKHUODQGV 74,9 291,8 2,1 9,1 22,2 12,2 188,7 1 34,2 71,4 44,3 1 68,5 622,3 52,7 Belgia-Luxemburg %HOJLXP/X[HPERXUJ 12,3,3,3 1,7 4, 67, 12, ,2 29,5 152, 2 96,5 352,5 52,8 Espanja 6SDLQ 15,6 8, , 27,4 1,7 1 29,4 14,7 53, ,3 711,3 6,7 Irlanti,UHODQG 159,1 18,7 5, 2,3,7 7,1 51,6 49,9 2,2 13,1 116,7 44,6 23,2 Iso-Britannia 8QLWHGÃ.LQJGRP 1 622,4 2,7 9,1 52, 17,4 588,1 921,2 4 62,8 22,4 478, ,8 1 74,6 236,5 Italia,WDO\ 296,2 139,4 4,6 1,9 17, 2,6 25,4 716,7 12,7 42,9 887,6 22,7 62,6 Itävalta $XVWULD 118,7 86,7 - -, 43,5 24,2 248,5 47,1 11,3 331,1 91,8 52, Kreikka *UHHFH 136,6 5,4-3,8,6 5,6 68,3 218,7 6,7 7,8 31,5 93,7 19,5 Portugali 3RUWXJDO 4,1 17, ,7 36,6 143,4 15,2 4,1 199,3 4,8 8,3 Ranska )UDQFH 89,7 215,3 -,6 21,4 37,9 141,9 1 81,4 113,5 193, ,6 249,2 233, Ruotsi 6ZHGHQ 61,4 258,9 36,7 7,3 15,8 133,6 34,9 398,6 27,1 67,5 528, 278,6 427,7 Saksa *HUPDQ\ 1 23,1 812,2, 8,8 7, ,5 458,4 3 91,3 261,4 289, 4 91,1 1 2,4 455,9 Tanska 'HQPDUN 718,2 174,9 16,2 3,2,,1 259,4 446,8 17,7 17,6 741,6 213,3 135,7 Muu Länsi-Eurooppa 2WKHUÃ:HVWHUQÃ(XURSH 25,5 198,1 18,4 6,,7 122,4 65,5 74,8 33,5 17,5 821,2 198,2 217,8 Islanti,FHODQG 12,2 11,9 9,5,6 - -,3 1,4,1,7 11,5,5 9,3 Norja 1RUZD\ 126,4 124,8 8,9 4,4,5-27,3 286,9 2,9 2,3 337,3 111,3 182,8 Sveitsi 6ZLW]HUODQG 66,7 59,9 -,2,2 12,6 35,3 46,4 12,5 12,9 467,1,9 25,6 Muut 2WKHUV,2 1,5 -,9-1,8 2,6 1,1-1,6 5,3,5, Muu Eurooppa 5HVWÃRIÃ(XURSH 59,6,9 56,1 13,5 29,6 41,4 131, ,6 67,8 86, ,1 652,9 1 88,6 Latvia /DWYLDÃ,5 2,2 1,8, - - 2,6 38,5 3, 3,3 47,5 25, 49,9 Liettua /LWKXDQLDÃ,1,2,5, - - 3,8 36,2 1,3,6 41,9 6, 31,1 Puola 3RODQG 3,8 16,2,3,2 8,9 3,5 26,7 4,6 17,1 2,4 531,9 129,7 8, Slovakia 6ORYDNLD,1 4, ,2 1,7 2,6 37,7-5,3 45,6 44,5 14,3 Tsekin tasavalta &]HFKÃ5HSXEOLF 2,1 6,3 -,1 8,9 12,7 3,4 34,9 1,7,1 49,1 31,2 31,1 Turkki 7XUNH\ 2, 23,6 -,2 4,4 3,3 56,8 18,6 3,5 23,3 192,1 6,5 27,1 Ukraina 8NUDLQH 1,3,,3,1 -,3 1,1 43,7,2 5,4 5,4 57,9 35,3 Unkari +XQJDU\ 22,4 4,9,2, 2,, 18,5 1, 17,5 6,2 142,4 67,3 34,1 Valko-Venäjä %HODUXV,,, - - -,3 14,5-5,4 2,2 3,4 4,7 Venäjä 5XVVLDQÃ)HGHUDWLRQ 16, 6,3 36,2 7,5,4 15,3 2,5 457,4 1,9 17,3 479,1 169, 619,8 Viro (VWRQLDÃ 9,2 8,6 16,9 5,2 -,1 7,8 54,6,5 7,3 7,2 18,7 151, Muut 2WKHUV 2, 3,5 -,,7 4,5 5,3 76,7 12, 9,7 13,8 39,7 1,2 Aasia $VLD 1 78,3 145,8 1,8 4,5 8,7 293,7 368, ,3 15,5 217, , ,4 368,8 Afrikka $IULFD 1 74,1 4,,1,3 1,7 12,7 46,7 274,3 22,8 35,2 379, 198,9 31,1 Pohjois-Amerikka 1RUWKÃ$PHULFD 47,3 17,3 1, - 23,4 13,8 21, ,3 7,7 44, 2 517,7 382,3 245,5 Lat. Amerikka /DWLQÃ$PHULFD - 2, ,8,4 32, 4,8 3,8 13,7 1 31,3 126,4 35,3 Oseania 2FHDQLD 16,9 3,4 -,7,4-93,9 684,9 6,5 45,1 83,4 131,5 5,.$,..,$$1 *5$1'Ã727$/ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã 6RXUFHVÃ %RDUGÃRIÃ&XVWRPVÃDQGÃ)LQQLVKÃ)RUHVWÃ5HVHDUFKÃ,QVWLWXWH 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

16 1 Foreign trade by forest industries 6XRPHQXONRPDDQNDXSDQMDNDXWXPLQHQPDLWWDLQ 'LVWULEXWLRQRIIRUHLJQWUDGHE\FRXQWU\ Maa &RXQWU\ Koko tavara- Metsäteollisuus- Muu vienti Koko tavara- Metsäteollisuusvienti tuotteiden vienti tuonti tuotteiden tuonti 7RWDOÃH[SRUWV ([SRUWVÃRIÃIRUHVW 2WKHUÃH[SRUWV 7RWDOÃLPSRUWV,PSRUWVÃRIÃIRUHVW of goods LQGXVWU\ÃSURGXFWV of goods LQGXVWU\ÃSURGXFWV milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk % ),ÃPLOO ),ÃPLOO ),ÃPLOO ),ÃPLOO ),ÃPLOO Eurooppa (XURSH , , , , ,6 Euroopan unioni 7KHÃ(XURSHDQÃ8QLRQ , , , , ,5 Alankomaat 7KHÃ1HWKHUODQGV , , , , 187 4,4 Belgia-Luxemburg %HOJLXP/X[HPERXUJ , , , ,5 96 2,3 Espanja 6SDLQ , , , ,4 67 1,6 Irlanti,UHODQG 1 745,8 388, , ,9 4,1 Iso-Britannia 8QLWHGÃ.LQJGRP , , , , ,2 Italia,WDO\ , , , , 13 3, Itävalta $XVWULD 2 6,9 1,3 1 22, ,1 35,8 Kreikka *UHHFH 1 245,6 572,9 672,4 399,2 14,3 Portugali 3RUWXJDO 1 2,6 435,7 766, ,8 6,2 Ranska )UDQFH 9 2 4, , , , ,8 Ruotsi 6ZHGHQ , , , , ,2 Saksa *HUPDQ\ , , , , ,6 Tanska 'HQPDUN , , , , , Muu Länsi-Eurooppa 2WKHUÃ:HVWHUQÃ(XURSH , , , , ,3 Islanti,FHODQG 174,1 64,1 19,1 116,1 - - Norja 1RUZD\ , , ,5 5 3, ,7 Sveitsi 6ZLW]HUODQG , 898 1, , ,7 28,7 Muut 2WKHUV 38, 1, 27, 82,1 - - Muu Eurooppa 5HVWÃRIÃ(XURSH , , , , ,8 Latvia /DWYLDÃ 1 446,7 137,2 1 38,9 173,1 31,7 Liettua /LWKXDQLDÃ 86,4 89,1 771,5 156,1 2,1 Puola 3RODQG , , , 1 7 1,1 63 1,5 Slovakia 6ORYDNLD 32,2 117,2 23,1 217,1 1,2 Tsekin tasavalta &]HFKÃ5HSXEOLF 1 49,7 152, ,9 5,4 13,3 Turkki 7XUNH\ 1 683,8 317, ,9 39,2 1, Ukraina 8NUDLQH 615,3 159,3 455,3 62,, Unkari +XQJDU\ 1 29,5 279,4,5 519,3 42 1, Valko-Venäjä %HODUXV 141,1 32,1 11,1 27,, Venäjä 5XVVLD ,3 1 3, , , ,1 Viro (VWRQLDÃ 6 9 3,2 4, , ,4 23 5,4 Muut 2WKHUV 696,3 167,3 529,4 266,2 18,4 Aasia $VLD , , , , ,7 Afrikka $IULFD , , , ,9 79 1,8 Pohjois-Amerikka 1RUWKÃ$PHULFD , , , , 27 6,3 Lat. Amerikka /DWLQÃ$PHULFD , , , ,2 2,5 Oseania 2FHDQLD 3 1 1, , , ,8 3,1.$,..,$$1 *5$1'Ã727$/ Ã Ã Ã Ã Ã 6RXUFHV %RDUGÃRIÃ&XVWRPVÃDQGÃ)LQQLVKÃ)RUHVWÃ5HVHDUFKÃ,QVWLWXWH 27 Finnish Statistical Yearbook of Forestry

17 Metsätilastollinen vuosikirja HWVlWHROOLVXXVWXRWWHLGHQYLHQWL² ([SRUWVRIIRUHVWLQGXVWU\SURGXFWV± Tuote 3URGXFW Mittayksikkö QLWà Sahatavara 6DZQÃJRRGV 1 m à Vaneri ja viilu 3O\ZRRGÃDQGÃYHQHHU " Lastulevy 3DUWLFOHÃERDUG " Kuitulevy )LEUHERDUGÃ:DOOERDUG 1 t - PW Mekaaniset massat HFKDQLFDOÃSXOS " Sellu &KHPLFDOÃSXOS " à liukosellu GLVVROYLQJÃSXOS " muu sulfiittisellu RWKHUÃVXOSKLWHÃSXOS " sulfaattisellu VXOSKDWHÃSXOS " à Muut massat 2WKHUÃSXOS " Paperi 3DSHU " à sanomalehtipaperi QHZVSULQW " à muu paino- ja kirjoituspaperi RWKHUÃSULQWLQJÃDQGÃZULWLQJÃSDSHU " à voimapaperi NUDIWÃSDSHU " muu paperi RWKHUÃSDSHU " Kartonki 3DSHUERDUG " à 271 Paperin ja kartongin jalosteet " &RQYHUWHGÃSDSHUÃDQGÃSDSHUERDUGÃSURGXFWV Paperi, kartonki ja jalosteet yhteensä " à 3DSHUÃSDSHUERDUGÃDQGÃFRQYHUWHGÃSURGXFWVÃWRWDO 6RXUFHV %RDUGÃRIÃ&XVWRPVÃDQGÃ)LQQLVKÃ)RUHVWÃ5HVHDUFKÃ,QVWLWXWH 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

18 272 HWVlWHROOLVXXVWXRWWHLGHQYLHQQLQDUYR² 9DOXHRIH[SRUWVRIIRUHVWLQGXVWU\SURGXFWV± Tuote 3URGXFW milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk % ),ÃPLOO ),ÃPLOO ),ÃPLOO ),ÃPLOO ),ÃPLOO ),ÃPLOO ),ÃPLOO 682(1Ã7$9$5$9,(17, 727$/Ã(;32576Ã2)Ã*22'6 Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã 5$$.$Ã-$Ã-b7( ':22'Ã$1'Ã:22'Ã5(6,'8(6 3887$9$5$7(2//,6886 :22'352'8&76Ã,1'86< Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Sahatavara 6DZQÃJRRGV 924 9, , , , , , , Vaneri, viilu 3O\ZRRGÃDQGÃYHQHHUV 415 4, , , , , , ,4 Lastulevy 3DUWLFOHÃERDUG 43,4 222,4 1,2 25,1 259,1 243,1 232,1 Kuitulevy )LEUHERDUGÃ:DOOERDUG 62,6 131,2 13,1 131,1 117,1 17,1 116,1 Muut² 2WKHUVð 56,6 57 1, 463, , , , ,5 1 Foreign trade by forest industries $66$Ã-$Ã3$3(5,7(2//, /3Ã$1'Ã3$3(5Ã,1'86< Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Finnish Statistical Yearbook of Forestry Mekaaniset massat HFKDQLFDOÃSXOS 13,1 26, 131,1 143,1 194,1 13,1 1,1 Sellu &KHPLFDOÃSXOS , , , , , , ,9 liukosellu GLVVROYLQJÃSXOS 194 2, 423,8 326,3 1, muu sulfiittisellu RWKHUÃVXOSKLWHÃSXOS 334 3,4 58 1, 186,2 3, 6, 2, 1, sulfaattisellu VXOSKDWHÃSXOS 676 7, , , , , , ,9 Muut massat 2WKHUÃSXOS, 22, 86,1 32, 52, 43, 47, Paperi 3DSHU , , , , , , ,8 sanomalehtipaperi QHZVSULQW 631 6, , , , , , ,5 muu paino- ja kirjoituspaperi RWKHUÃSULQWLQJÃDQGÃZULWLQJÃSDSHU 539 5, , , , , , ,8 voimapaperi NUDIWÃSDSHU 241 2,5 72 1, ,3 1 39, , , ,7 muu paperi RWKHUÃSDSHU 222 2, , , , 1 424, , ,9 Kartonki 3DSHUERDUGÃ 681 7, , , , , , ,9 Paperin ja kartongin jalosteet &RQYHUWHGÃSDSHUÃDQGÃSDSHUERDUGÃSURGXFWV 258 2, , , , , , ,8 5$$.$388Ã-$Ã(76b7(2//, ':22'Ã$1'Ã)25(67Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã 78277((7Ã<+7((16b,1'86<Ã352'8&76Ã727$/Ã 88Ã9,(17, 27+(5Ã(;32576 Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã 1 Sisältää raakapuun lisäksi jätepuun, kyllästetyn puun, pylväät ja karkeasti syrjätyn puutavaran.,qãdgglwlrqãwrãurxqgzrrgãwkhãiroorzlqjãdvvruwphqwvãduhãlqfoxghgãzrrgãuhvlgxhvãlpsuhjqdwhgãzrrgãodujhãsrohvãdqgãurxjko\vtxd UHGÃZRRG ð Sisältää puiset huonekalut vuodesta 19 alkaen :RRGHQÃIXUQLWXUHÃLQFOXGHGÃDVÃRIÃ 6RXUFHVÃ %RDUGÃRIÃ&XVWRPVÃDQGÃ)LQQLVKÃ)RUHVWÃ5HVHDUFKÃ,QVWLWXWH

19 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa HWVlWHROOLVXXVWXRWWHLGHQYLHQQLQDUYRPDLWWDLQ² 9DOXHRIH[SRUWVRIIRUHVWLQGXVWU\SURGXFWVE\FRXQWU\± Maa &RXQWU\à milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk % ),ÃPLOO ),ÃPLOO ),ÃPLOO ),ÃPLOO ),ÃPLOO Eurooppa (XURSH , , , , ,9 Euroopan unioni 1 7KHÃ(XURSHDQÃ8QLRQà , , , , ,4 Alankomaat 7KHÃ1HWKHUODQGV , , , , ,5 Belgia-Luxemburg %HOJLXP/X[HPERXUJ 9 2, , , , ,5 Espanja 6SDLQ , , , , ,2 Irlanti,UHODQG 3 1, 391,7 449,7 432,8 388,6 Iso-Britannia 8QLWHGÃ.LQJGRP , , , , ,5 Italia,WDO\ , , , , ,9 Itävalta $XVWULD 5 1,3 83 1, ,2 78 1,3 1,3 Kreikka *UHHFH 411 1, , , 458,8 572,9 Portugali 3RUWXJDO 149,4 258,5 368,6 343,6 435,7 Ranska )UDQFH , , , , ,7 Ruotsi 6ZHGHQ , , , , ,2 Saksa *HUPDQ\ , , , , ,9 Tanska 'HQPDUN , , , , ,3 Muu Länsi-Eurooppa 2WKHUÃ:HVWHUQÃ(XURSH , , , , ,2 Islanti,FHODQG 47,1 57,1 63,1 59,1 64,1 Norja 1RUZD\ 632 1, , , , ,7 Sveitsi 6ZLW]HUODQG 871 2, , , , ,4 Muu Eurooppa 5HVWÃRIÃ(XURSH , , , , ,3 Latvia /DWYLDÃ.. 58,1 117,2 113,2 137,2 Liettua /LWKXDQLDÃ.. 28,1 55,1 68,1 89,1 Ent. Neuvostoliitto IRUPHUà , Puola 3RODQG 5,1 496,9 5 1, 634 1, ,3 Ent. Tšekkoslovakia IRUPHUÃ&]HFKRVORYDNLD 59, Slovakia 6ORYDNLD.. 113,2 77,1,2 117,2 Tsekin tasavalta &]HFKÃ5HSXEOLF.. 142,3 112,2 123,2 152,2 Turkki 7XUNH\ 118,3 123,2 25,4 262,5 317,5 Ukraina 8NUDLQH.. 48,1 14,2 113,2 159,3 Unkari +XQJDU\ 9,2 47,8 226,4 24,4 279,4 Valko-Venäjä %HODUXV.. 8, 13, 16, 32,1 Venäjä 5XVVLD , , ,9 1 3,1 Viro (VWRQLDÃ.. 169,3 283,5 318,6 4,6 Muut 2WKHUV 18,3 178,3 21,3 163,3 167,3 Aasia, josta: $VLDÃRIÃZKLFK , , , , ,5 Japani -DSDQ 548 1, , , , ,2 Kiina &KLQD 86,2 379,7 256,4 4,9 383,6 Afrikka $IULFD 872 2, , , , ,7 Pohjois-Amerikka 1RUWKÃ$PHULFD , , , , 3 3 5,4 josta USA RIÃZKLFKÃ86$ , , , , , Lat. Amerikka /DWLQÃ$PHULFD 393 1, 934 1, , 886 1, ,9 Oseania 2FHDQLD 453 1, , , , ,6.$,..,$$1 *5$1'Ã727$/ à à à à à 1 ð Sisältää vuosina silloisten EU-maiden lisäksi myös Itävallan ja Ruotsin, jotka liittyivät EU:n jäseniksi vuonna 19. $XVWULDÃDQGÃ6ZHGHQÃDUHÃDOVRÃLQFOXGHGÃGXULQJñ Sisältää puiset huonekalut vuodesta 19 alkaen - :RRGHQÃIXUQLWXUHÃLQFOXGHGÃDVÃRIà 6RXUFHV %RDUGÃRIÃ&XVWRPVÃDQGÃ)LQQLVKÃ)RUHVWÃ5HVHDUFKÃ,QVWLWXWH Metsätilastollinen vuosikirja 273

20 274 Finnish Statistical Yearbook of Forestry HWVlWHROOLVXXVWXRWWHLGHQYLHQWL² ([SRUWVRIIRUHVWLQGXVWU\SURGXFWV± $3XXWDYDUDWHROOLVXXGHQWXRWWHHW 3URGXFWVRIZRRGSURGXFWLQGXVWULHV Vuosi Sahatavara Vaneri ja viilu Lastulevy Kuitulevy <HDU 6DZQÃJRRGV 3O\ZRRGÃDQGÃYHQHHU 3DUWLFOHÃERDUG )LEUHERDUGÃ Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo, 1 m 3 milj. mk mk/m 3 1 m 3 milj. mk mk/m 3 1 m 3 milj. mk mk/m 3 1 t milj. mk mk/t 4XDQWLW\ 9DOXHÃ 8QLWÃYDOXH 4XDQWLW\ 9DOXHÃ 8QLWÃYDOXH 4XDQWLW\ 9DOXHÃ 8QLWÃYDOXH 4XDQWLW\ 9DOXHÃ 8QLWÃYDOXH ÃÃP 3 ),ÃPLOO ),P 3 ÃÃP 3 ),ÃPLOO ),P 3 ÃÃP 3 ),ÃPLOO ),P 3 ÃÃPW ),ÃPLOO ),PW Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã JATKUU 6RXUFHV %RDUGÃRIÃ&XVWRPVÃDQGÃ)LQQLVKÃ)RUHVWÃ5HVHDUFKÃ,QVWLWXWH &217 1 Foreign trade by forest industries

21 Metsätilastollinen vuosikirja 2 JATKOA &217,18$7,21 %DVVDWMDNHUl\VSDSHUL 3XOSDQGUHF\FOHGSDSHU Vuosi Mekaaniset massat Sulfaattisellu Liukosellu Muu sulfiittisellu Keräyspaperi ja muut massat <HDU HFKDQLFDOÃSXOS 6XOSKDWHÃSXOS 'LVVROYLQJÃSXOS 2WKHUÃVXOSKLWHÃSXOS 5HF\FOHGÃSDSHUÃDQGÃRWKHUÃSXOS Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo, 1 t milj. mk mk/t 1 t milj. mk mk/t 1 t milj. mk mk/t 1 t milj. mk mk/t 1 t milj. mk mk/t 4XDQWLW\ 9DOXHÃ 8QLWÃYDOXH 4XDQWLW\ 9DOXHÃ 8QLWÃYDOXH 4XDQWLW\ 9DOXHÃ 8QLWÃYDOXH 4XDQWLW\ 9DOXHÃ 8QLWÃYDOXH 4XDQWLW\ 9DOXHÃ 8QL WÃYDOXH ÃÃPW ),ÃPLOO ),PW ÃÃPW ),ÃPLOO ),PW ÃÃPW ),ÃPLOO ),PW ÃÃPW ),ÃPLOO ),PW ÃÃPW ),ÃPLOO ),PW Ã Ã Ã Ã Ã JATKUU 6RXUFHV %RDUGÃRIÃ&XVWRPVÃDQGÃ)LQQLVKÃ)RUHVWÃ5HVHDUFKÃ,QVWLWXWH &217 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

22 276 Finnish Statistical Yearbook of Forestry JATKOA &217,18$7,21 & 3DSHULMDNDUWRQNL 3DSHUDQGSDSHUERDUG Vuosi Sanomalehtipaperi Muu paino- ja kirjoituspaperi Voimapaperi Muu paperi Kartonki <HDU 1HZVSULQW 2WKHUÃSULQWLQJÃDQGÃZULWLQJÃSDSHU.UDIWÃSDSHU 2WKHUÃSDSHU 3DSHUERDUG Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Määrä, Arvo, Yksikköarvo, 1 t milj. mk mk/t 1 t milj. mk mk/t 1 t milj. mk mk/t 1 t milj. mk mk/t 1 t milj. mk mk/t 4XDQWLW\ 9DOXHÃ 8QLWÃYDOXH 4XDQWLW\ 9DOXHÃ 8QLWÃYDOXH 4XDQWLW\ 9DOXHÃ 8QLWÃYDOXH 4XDQWLW\ 9DOXHÃ 8QLWÃYDOXH 4XDQWLW\ 9DOXHÃ 8QL WÃYDOXH ÃÃPW ),ÃPLOO ),PW ÃÃPW ),ÃPLOO ),PW ÃÃPW ),ÃPLOO ),PW ÃÃPW ),ÃPLOO ),PW ÃÃPW ),ÃPLOO ),PW Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã 6RXUFHVÃ %RDUGÃRIÃ&XVWRPVÃDQGÃ)LQQLVKÃ)RUHVWÃ5HVHDUFKÃ,QVWLWXWH 1 Foreign trade by forest industries

23 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa HWVlWHROOLVXXVWXRWWHLGHQWXRQWL,PSRUWVRIIRUHVWLQGXVWU\SURGXFWV Yks. Määrä, Arvo, Yksikköarvo, Muutos, 19/96 Tuote 3URGXFW 1 yks. milj. mk mk/yksikkö &KDQJHÃ 8QLW 4XDQWLW\ Ã9DOXH 8QLWÃYDOXH Määrä,% Arvo,% ÃÃXQLWV Ã),ÃPLOO ),XQLW 4XDQWLW\È 9DOXHÈ 3887$9$5$7(2//,6886 :22'Ã352'8&76Ã,1'86<. Ã 6DKDWDYDUD 6DZQÃJRRGV m³ Ã mäntysahatavara SLQHÃVDZQÃJRRGV m³ kuusisahatavara VSUXFHÃVDZQÃJRRGV m³ muu havusahatavara RWKHUÃVDZQÃVRIWZRRG m³ höylätty havusahatavara SODQHGÃVDZQÃVRIWZRRG m³ lehtisahatavara VDZQÃKDUGZRRG m³ DQHUL 3O\ZRRGÃ m³ Ã 9LLOX 9HQHHUV m³ Ã /DVWXOHY\ 3DUWLFOHÃERDUG m³ Ã.XLWXOHY\ )LEUHERDUG t - m.t. Ã +XRQHNDOXW )XUQLWXUH. XXWÃSXXWHRNVHW 2WKHUÃZRRGÃSURGXFWV. 3XXWDORW 3UHIDEULFDWHGÃZRRGHQÃKRXVHV. $66$Ã-$Ã3$3(5,7(2// 38/3Ã$1'Ã3$3(5Ã,1'86< t - m.t. Ã DVVD 3XOS t - m.t. mekaaninen puumassa PHFKDQLFDOÃSXOS t - m.t puolikemiallinen puumassa VHPLFKHPLFDOÃSXOS t - m.t valkaisematon sulfaattisellu XQEOHDFKHGÃVXOSKDWHÃSXOS t - m.t valkaistu sulfaattisellu EOHDFKHGÃVXOSKDWHÃSXOS t - m.t havusulfaatti VRIWZRRGÃVXOSKDWHÃSXOS t - m.t lehtisulfaatti KDUGZRRGÃVXOSKDWHÃSXOS t - m.t liukosellu GLVVROYLQJÃSXOS t - m.t valkaisematon sulfiittisellu XQEOHDFKHGÃVXOSKLWHÃSXOS t - m.t valkaistu sulfiittisellu EOHDFKHGÃVXOSKLWHÃSXOS t - m.t keräyspaperi- ja massa UHF\FOHGÃSDSHUÃDQGÃSXOS t - m.t muu kuin puumassa SXOSÃRWKHUÃWKDQÃZRRGSXOS t - m.t DSHUL 3DSHU t - m.t. Ã sanomalehtipaperi QHZVSULQW t - m.t aikakauslehtipaperi PDJD]LQHÃSDSHU t - m.t päällystämätön XQFRDWHG t - m.t päällystetty FRDWHG t - m.t hienopaperi ILQHÃSDSHU t - m.t päällystämätön XQFRDWHG t - m.t päällystetty FRDWHG t - m.t säkkipaperi VDFNÃSDSHU t - m.t muu voimapaperi RWKHUÃNUDIWÃSDSHU t - m.t muu paperi RWKHUÃSDSHU t - m.t DUWRQNLÃ 3DSHUERDUG t - m.t. Ã kraftlaineri NUDIWOLQHU t - m.t muu sulfaattikartonki RWKHUÃVXOSKDWHÃSDSHUERDUGÃ t - m.t fluting IOXWLQJ t - m.t muu kartonki RWKHUÃSDSHUERDUG t - m.t DSHULQÃMDÃNDUWRQJLQÃMDORVWHHWÃ&RQYHUWHGÃSDSHUÃDQGÃ t - m.t. Ã Ã SDSHUERDUGÃURGXFWV.$,..,$$1 *5$1'Ã727$/. Ã 6RXUFHV %RDUGÃRIÃ&XVWRPVÃDQGÃ)LQQLVKÃ)RUHVWÃ5HVHDUFKÃ,QVWLWXWH Metsätilastollinen vuosikirja 277

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola 1..21 68 Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna 2 Metsäteollisuustuotteiden entinen vientiennätys lyötiin jälleen Raaka- ja

Lisätiedot

vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1

vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1 Metsäsektorin ulkomaankauppa elokuu 1 Toimittajat: Aarre Peltola Kimmo Sareva 1..1 0 Puuta virtasi vuolaasti maahamme elokuussa Raaka- ja jätepuu Elokuussa Suomeen tuotiin runsaasti raaka- ja jätepuuta.

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta.

puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa tammikuu 21 Toimittaja: Aarre Peltola 17.4.21 71 Metsäteollisuustuotteiden vienti jatkui tammikuussa viimevuotista vauhtia Raaka- ja jätepuu Tammikuussa ulkomaista raaka-

Lisätiedot

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2002 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 1.8.2003 685 Puun tuonnissa 16 miljoonan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 18/2014 15.5.2014 Aarre Peltola Venäläisen puun osuus tuonnista kasvussa Suomeen

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2014 50/2014 4.12.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu 22 Toimittaja: Jukka Torvelainen 22..22 648 Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia jäljessä viime vuodesta Raakapuu Suomeen tuotiin elokuussa puuta 1, miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2014 46/2014 5.11.2014 Annu Kaila Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43

Lisätiedot

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä.

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2006 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 27.7.2007 877 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 3/2013 18.1.2013 Aarre Peltola Puun tuonti nousussa lokakuussa Puun kuukausittainen

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Sekä metsäteollisuustuotteiden viennissä että puun tuonnissa lyötiin vanhat ennätykset vuonna 19. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo kasvoi 7 prosenttia edellisvuodesta

Lisätiedot

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Raakapuuta tuotiin Suomeen 8,1 miljoonaa kuutiometriä vuonna 1996. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo väheni edellisvuodesta 8 prosenttia 55 miljardiin markkaan,

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 33/2012 3.8.2012 Aarre Peltola Suomeen tuotiin tammi toukokuussa 3,8 miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2015 TILASTO: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola TILASTO Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 24/2011 10.6.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi reaalisesti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 9/2013 8.3.2013 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti ja puun tuonti supistuivat

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 9/2014 13.3.2014 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 17/2011 6.5.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jatkoi kasvuaan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 07/2008 6.3.2008 Aarre Peltola Suomeen tuotiin runsaasti puuta vuonna 2007, määrä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 28 38/28 6.1.28 Aarre Peltola Puun tuonti vauhdissa heinäkuussa Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 38/2014 8.9.2014 Annu Kaila Puun tuonti laski 12 prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 42/2009 10.11.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin Suomeen tammi elokuussa vain 5,8 miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 37/2010 8.9.2010 Aarre Peltola Puun tuonti on lisääntynyt tasaisesti Puun tuonti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 31/2011 3.8.2011 Aarre Peltola Puun tuonti kiihtyi toukokuussa Suomeen tuotiin

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2013 21.11.2014 Aarre Peltola Puuta tuotiin 11 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteita

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2012 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 24.10.2012 Aarre Peltola Puun tuonti 10,5 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 36/2009 9.9.2009 Aarre Peltola Polttopuun tuonti on moninkertaistunut edellisvuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009 46/2009 11.12.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti jäi alle puoleen viime vuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 22/2008 9.6.2008 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti notkahti maaliskuussa

Lisätiedot

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2004 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 8.7.2005 781 Puun tuonti paisui

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Suomen metsäteollisuuden ulkomaankauppa painottuu metsäteollisuustuotteiden vientiin ja raaka-aineena käytettävän puun tuontiin. Puun tuonnissa lyötiin selvästi entinen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 40/2011 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 10.10.2011 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 7/2009 6.3.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin yli 20 miljoonaa kuutiometriä vuonna

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009 12/2009 14.4.2009 Aarre Peltola Puun tuonti Suomeen romahti tammikuussa Tammikuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009 17/2009 8.5.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti on puolittunut viime vuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 5/2009 9.2.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti hidastui hieman marraskuussa Puun

Lisätiedot

Suomeen tuotiin viime vuonna ennätykselliset

Suomeen tuotiin viime vuonna ennätykselliset A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu 2 Toimittaja: Jukka Torvelainen..24 1 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 13/2014 14.4.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti käynnistyi tammikuussa

Lisätiedot

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia.

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa lokakuu 2007 Toimittaja: Aarre Peltola 4.1.2008 894 Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

Suomeen tuotiin vuoden 2004 marraskuussa

Suomeen tuotiin vuoden 2004 marraskuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 24 Toimittaja: Aarre Peltola.2.25 5 Puun tuonti ennätysvauhdissa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Metsäteollisuustuotteet. Puu. 1,1 miljardia euroa marraskuussa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Metsäteollisuustuotteet. Puu. 1,1 miljardia euroa marraskuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 2 Toimittaja: Jukka Torvelainen.2.26 84 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Suomen metsäteollisuus toi maahamme 12,9 miljoonaa kuutiometriä ulkomaista puuta vuonna 2000. Määrä oli vain kaksi prosenttia pienempi, kuin ennätysvuonna 1999. Puun

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu Puu. metsäteollisuustuotteiden. Puun tuonti ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan kuutiometrin rajan

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu Puu. metsäteollisuustuotteiden. Puun tuonti ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan kuutiometrin rajan A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola.6.2 6 Puun tuonti ylitti ensimmäistä

Lisätiedot

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuonnista oli koivukuitupuuta 30 prosenttia, eli 1,5 miljoonaa kuutiota. Seuraavaksi eniten tuotiin kuusikuitupuuta

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuonnista oli koivukuitupuuta 30 prosenttia, eli 1,5 miljoonaa kuutiota. Seuraavaksi eniten tuotiin kuusikuitupuuta A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen.6.26 824 Metsäteollisuuden viennin

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu Sahatavaran vientihinnan nousu jatkui helmikuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 9.5.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu Sahatavaran vientihinnan nousu jatkui helmikuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 9.5. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu 27 Toimittaja: Jukka Torvelainen..27 866 Sahatavaran vientihinnan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 24/2014 5.6.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvussa maaliskuussa

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Vuonna 22 metsäteollisuustuotteita vietiin maastamme 12 miljardin euron arvosta. Suomen koko tavaraviennistä metsäteollisuustuotteet muodostivat neljänneksen. Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu Sahatavaran vientihinta nousi 10 prosenttia tammi syyskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu Sahatavaran vientihinta nousi 10 prosenttia tammi syyskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 11.12.26 846 Sahatavaran vientihinta

Lisätiedot

tammikuun luvuista lähtien. Tullihallitus kerää raakapuun vienti- ja tuontitiedot kansainvälisen tilastokäytännön

tammikuun luvuista lähtien. Tullihallitus kerää raakapuun vienti- ja tuontitiedot kansainvälisen tilastokäytännön A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa tammikuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola 1.4.2 66 Puun tuonti jatkui vilkkaana

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Puun tuontimäärä kutistui edelleen marraskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 8.2.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Puun tuontimäärä kutistui edelleen marraskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 8.2. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 8.2.27 82 Puun tuontimäärä kutistui

Lisätiedot

Suomeen tuotiin heinäkuussa puuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kesäkuun tapaan uusi kuukausikohtainen

Suomeen tuotiin heinäkuussa puuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kesäkuun tapaan uusi kuukausikohtainen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa heinäkuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 13.1.26 841 Tammi heinäkuussa

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Metsäteollisuustuotteiden viennin kasvu taittui vuonna 2001, ja vienti supistui edellisvuodesta viisi prosenttia 12,5 miljardiin euroon. Tärkeimpiä kauppakumppaneita

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014 42/2014 7.10.2014 Annu Kaila Koivukuitupuun tuonti kasvussa Koivukuitupuun tuonti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014 34/2014 7.8.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti jatkui toukokuussa vakaana

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Vuosi 2005 oli viides peräkkäinen puun tuonnin ennätysvuosi. Tuonti kasvoi neljänneksellä edellisvuodesta 21,5 miljoonaan kuutiometriin. Puusta 79 prosenttia oli venäläistä

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Puun tuonti paisui vuonna 24 ennätykselliseen 17,5 miljoonaan kuutiometriin määrän lisäännyttyä 5 prosentilla edellisvuodesta. Puusta 8 prosenttia tuli Venäjältä ja 7

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Vuonna 23 metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta 11,8 miljardin euron arvosta. Sekä Suomen koko tavaraviennin että metsäteollisuustuotteiden viennin arvot pienenivät

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yhteisöt Kirkko Tuntematon Valtio 41 % Valkopyökki 4 % Saksanpihta Männyt Muut puulajit 7 % Kuusi 34 % Tammet 1 Yksityinen 14 % Kunnat

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Kunnat 1 % Yksityinen 17 % Koivu, valeakaasia % Jalot lehtipuut 1 % Leppä % Muut puulajit 3 % Valtio 8 % Kuusi 7 % Mänty, lehtikuusi

Lisätiedot

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta.

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu  METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta. METSÄVARAT Metsänomistus Puulajien osuus puuston tilavuudesta yksityishenk ilöt 19% kunnat 17% yritykset 3% yhteisöt 1% valtio 6% Lähde:Information on forests and forestry in the Czech Republic by 1 pyökki

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin puuta 10,2 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2012, ja sillä katettiin 17 prosenttia Suomen metsäteollisuuden puun hankinnasta. Puutavaralajeista eniten tuli

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin vuonna 2010 puuta 12,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Tuonnin lisääntymisestä huolimatta määrä oli pienin

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 1 Yksityisyritykset 11 % Yksityistä misen alla oleva maa 15 % Valtion metsähallinto 37 % Muut puulajit Tervaleppä % 5 % Harmaaleppä

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yksityistämisen alla oleva maa 1 % Lepät 1 % Haapa 3 % Muut puulajit 5 % Yksityinen 35 % Valtio 9 % Rauduskoivu 18 % Mänty 1 % Kuusi

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Puun tuonti Suomeen ylsi 20 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2006. Viisi vuotta kestänyt puun tuonnin kasvu taittui, mutta tuotu määrä oli silti kaikkien aikojen toiseksi

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin 20 miljoonaa kuutiometriä kuorellista puuta vuonna 2008. Määrä oli kaikkien aikojen toiseksi suurin. Tuontia vauhditti Venäjän vuoden vaihteeseen ajoittunut

Lisätiedot

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Puun tuonti Suomeen supistui 18,2 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2007 ja painottui entistä enemmän puumassateollisuuden tarpeisiin. Silti määrä oli kaikkien aikojen

Lisätiedot

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus 9 METSÄTEOLLISUUS Lähes kaikissa metsäteollisuuden tuoteryhmissä vuosi 1998 oli tuotantomääriltään ennätyksellinen. Myös massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus parani hieman edellisvuodesta. Vuoden

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Puun tuonti kääntyi laskuun vuonna 2011 päätyen 10,5 miljoonaan kuutiometriin. Määrä supistui 10 prosentilla edellisvuodesta, mutta ei kuitenkaan taantumavuoden 2009

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus

10 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus 10 METSÄTEOLLISUUS Metsäteollisuuden keskeisille toimialoille, sahoille ja paperiteollisuudelle, vuosi 1996 merkitsi notkahdusta alaspäin. Metsäteollisuuden kapasiteetin käyntiaste jäi 85 prosentin tasolle.

Lisätiedot

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Espanja 50 236 1,6 44 468-1,6 50 271-1,7 30 500 Kreikka 17 306 Iso-Britannia 11 204-7,5 10 037 21,7 2 940 44,3 866 Alankomaat 9 736 23,3 11 472 30,4 7 444

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin puuta 11,4 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2013, ja sillä katettiin 17 prosenttia metsäteollisuuden puun hankinnasta. Tuontimäärä kasvoi edellisestä vuodesta

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 5 Tervaleppä 8 % Tammi 3 % Haapa % Muut puulajit % Koivu 18 % Mänty 55 % Valtio 1 % Kuusi 1 % 3 1 ha Metsien ikärakenne v. 5 Havupuuvaltainen

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 217 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-217 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 218 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 218 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus

10 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus 10 METSÄTEOLLISUUS Metsäteollisuuden keskeisille toimialoille, sahoille ja paperiteollisuudelle, vuodet 1994 95 olivat korkeasuhdanteen aikaa; kuitenkin sahateollisuuden kannattavuus oli huono vuonna 1995.

Lisätiedot

PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6

PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6 PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6 Suomen puunjalostus ja sen merkitys eri puutavaralajit ja niiden laadun vaikutus puunjalostukseen puunjalostusmuodot 1 Puu on ekologinen materiaali

Lisätiedot

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus 9 METSÄTEOLLISUUS Useimmissa metsäteollisuuden tuoteryhmissä vuosi 1999 oli tuotantomääriltään ennätyksellinen. Puutuoteteollisuuden kannattavuus oli kuitenkin edellisvuotta heikompi. Vuoden 2000 alkupuoliskon

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

9 METSÄTEOLLISUUS. Metsäteollisuusyritykset

9 METSÄTEOLLISUUS. Metsäteollisuusyritykset 9 METSÄTEOLLISUUS Suomen metsäteollisuus supisti tuotantoaan vuonna 2001 metsäteollisuustuotteiden heikentyneen kysynnän vuoksi. Paperin ja kartongin tuotanto päätyi 13 miljoonaan tonniin jääden 7 prosenttia

Lisätiedot

Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR

Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR 1 Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR Eurooppa Aasia 77 % 11 % Muut 16 % Pohjois-Amerikka Afrikka Latin. Amerikka 7 % 2 % 1 % USA 7 % Oseania Päämarkkinamaat Saksa 1 % 18 % Muu Eurooppa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 31.8.2017 2 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2017 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2017 2 SUOMEN

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto. Metsäteollisuusyritykset. tilastot käsittelevät kuitenkin vain metsäteollisuusyritysten

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto. Metsäteollisuusyritykset. tilastot käsittelevät kuitenkin vain metsäteollisuusyritysten 9 METSÄTEOLLISUUS Metsäteollisuuden tuotannon määrä lisääntyi vuonna 2003 noin kahdella prosentilla edellisvuodesta, mutta liikevaihto aleni jo kolmatta vuotta peräkkäin ennen muuta tuotehintojen laskun

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-7) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 28.9.2018 1 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-5) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 31.7.2018 1 SUOMEN JA

Lisätiedot