10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA"

Transkriptio

1 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Vuonna 22 metsäteollisuustuotteita vietiin maastamme 12 miljardin euron arvosta. Suomen koko tavaraviennistä metsäteollisuustuotteet muodostivat neljänneksen. Metsäteollisuustuotteiden viennin, kuten Suomen koko tavaravienninkin arvo supistui jo toista vuotta peräkkäin. Metsäteollisuustuotteiden tärkein markkina-alue oli Euroopan unioni, jonne viennistä kohdistui kaksi kolmannesta. Puun tuonnissa rikottiin vuonna 22 ensi kertaa 16 miljoonan kuutiometrin raja. Tuontipuusta 83 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Uusia puun tuontiennätyksiä on viimeisen viiden vuoden aikana saavutettu jatkuvasti lukuunottamatta vuotta 2. Puun tuonnin lisääntyminen jatkui myös vuoden 23 alkupuoliskolla. Puu Puun tuonti Suomeen ylitti 16 miljoonaa kuutiometriä ensimmäisen kerran vuonna 22. Tuontipuuvirta jatkoi kasvuaan myös vuoden 23 alkupuoliskolla (muutos 1 % edellisvuodesta), jonka aikana tuotu puumäärä vastasi suunnilleen koko vuoden 1997 tuontia. Tuontipuu on muodostunut pysyvästi merkittäväksi osaksi metsäteollisuutemme puuhuoltoa, ja nykyään viidennes sen käyttämästä raakapuusta on peräisin ulkomailta. Tuontipuusta 83 prosenttia hankittiin Venäjältä. Viron osuus oli 1 ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin (taulukot ). Puutavaralajit palautettiin ulkomaankaupan tilastointiin vuonna 22 seitsemän vuoden tauon jälkeen. Vuosina puutavaralajeittaiset tuontimäärät arvioitiin Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten tietojen perusteella, mutta puutavaralajeittaisia arvo- ja yksikköarvotietoja ei ollut saatavilla. Suomeen tuodun puun keskimääräiset yksikköarvot ovat jälleen saatavissa, mutta niiden vertaaminen kotimaisen puun hintoihin on ongelmallista. Teollisuus ostaa pääosan tuontipuusta erillisiltä vientimyyjiltä, kun taas kotimainen raakapuu hankitaan pienehköinä erinä suoraan metsänomistajilta joko pysty- tai hankintakaupoin. Tuontipuun yksikköarvo kuvaa hintaa rajalla, ja siihen sisältyy erinäisiä rahti-, vakuutus- ym. kustannuksia. Vuonna 22 tuontipuun keskimääräiset yksikköarvot rajalla olivat: puutavaralaji yksikköarvo, /m³ mäntytukki 42,5 kuusitukki 44,2 koivutukki 44, mäntykuitupuu 27,3 kuusikuitupuu 29,6 koivukuitupuu 3,5 hake 32,4 Kolmannes tuodusta puusta oli koivukuitupuuta (5,8 milj. m³). Suomen metsäteollisuuden käyttämästä lehtikuitupuusta peräti 56 prosenttia olikin hankittu ulkomailta. Toiseksi eniten maahamme tuotiin kuusitukkia (2,4 milj. m³). Kuusen tuonti on kasvanut suhteellisesti nopeimmin, ja sen määrä on miltei kolminkertaistunut viidessä vuodessa. Havupuun (ml. havupuuhake) tuonnista suunnilleen puolet oli tukkia, mutta koivun tuonnista vain noin kahdeksasosa. Tuodusta hakkeesta (1,4 milj. m³) 9 prosenttia oli tehty havupuusta. Vuonna 22 maastamme vietiin,9 miljoonaa kuutiometriä puuta, mistä puolet meni Ruotsiin. Puutavaralajeista eniten vietiin mäntykuitupuuta (,3 milj. m³). Puun vienti on pysytellyt suurinpiirtein nykytasolla jo 196-luvulta saakka (taulukot ). Metsätilastollinen vuosikirja

2 1 Foreign trade by forest industries Metsäteollisuustuotteet Metsäteollisuustuotteiden samoin kuin Suomen koko tavaraviennin arvo väheni jo toisena vuonna peräkkäin. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo vuonna 22 12,2 miljardia euroa supistui kaksi prosenttia edellisvuodesta. Suomen koko tavaraviennin arvo oli 47 miljardia euroa, mistä 98 prosenttia muodostui teollisuustuotteista. Viennin merkittävin tuoteryhmä oli elektroniikkatuotteet ja optiset laitteet 28 prosentin osuudellaan. Metsäteollisuustuotteet kattoivat neljänneksen Suomen tavaraviennistä, mutta niiden suhteellinen osuus on pienentynyt vähitellen (taulukko 1.). Suomen kauppatase (= vientitulot tuonti menot) on ollut vuodesta 1991 lähtien ylijäämäinen. Metsäteollisuustuotteista kolme neljännestä vietiin Eurooppaan pääasiassa EU:n alueelle ja kymmenesosa Aasiaan. Tärkein vientimaa oli Saksa 18 prosentin osuudellaan. Seuraaviksi sijoittuivat Britannia (14 %) ja Yhdysvallat (7 %). Massa- ja paperiteollisuuden tuotteet (9,5 mrd. ) kattoivat neljä viidesosaa metsäteollisuuden viennistä. Suomalainen massa jalostetaan pääosin kotimaassa, mutta paperista 91 ja kartongista 84 prosenttia menee vientiin. Massa- ja paperiteollisuuden vientitoimitukset lisääntyivät kuusi prosenttia edellisvuodesta, mutta hintojen epäsuotuisa kehitys painoi viennin arvon kolme prosenttia edellisvuotista pienemmäksi. Papereiden hintojen alamäki jatkui myös vuoden 23 alkupuoliskolla, mutta massojen ja kartongin vientihintojen lasku näyttää sen sijaan heilahtelusta huolimatta pysähtyneen. Saksa oli merkittävin viennin kohdemaa kaikissa tärkeimmissä massaja paperiteollisuuden tuoteryhmissä lukuunottamatta sanomalehtipaperia ja muuta paperia, joita vietiin eniten Britanniaan (taulukot , ). Puutuoteteollisuuden viennin arvo ylsi 2,7 miljardiin euroon vuonna 22. Kasvua edellisvuodesta oli 2 prosenttia. Puutuoteteollisuuden viennin arvosta puolet kertyi sahatavarasta ja viidennes vanerista. Kauppakumppaneista Britannia osti eniten suomalaista sahatavaraa, lastulevyä ja kuitulevyä. Saksa oli puolestaan vaneriteollisuutemme tuotteiden suurin ostaja (taulukot ). Vaikka Suomessa metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa on vahvasti vientipainotteista, niitä silti tuotiin 1, miljardin euron arvosta. Tuonnin tärkein tuoteryhmä oli paperin ja kartongin jalosteet vajaan viidenneksen osuudellaan (taulukko 1.19). Metsäteollisuustuotteista kolmannes tuotiin Ruotsista ja runsas kymmenesosa Saksasta. Ulkomaankaupan tilastointi Ulkomaankauppatilastot kuvaavat Suomen ja muiden maiden välistä tavarakauppaa. Palvelujen kauppa jää tilaston ulkopuolelle. Tilastoituakseen tavaran täytyy fyysisesti saapua maahan tai lähteä maasta. Kauttakuljetuksia (transito) ei Suomessa kirjata ulkomaankauppatilastoon. Tavaroiden ulkomaankaupan määrä- ja arvotiedot tilastoidaan tavaranimikkeittäin ja maittain. Ulkomaankauppatilastossa tavaroiden tilastoarvoina käytetään viennissä verottomia myyntihintoja, joihin sisällytetään vakuutus- ja rahtikustannukset Suomen rajalle saakka (FOB). Tuonnin tilastoarvo on arvonlisäveron laskemisen pohjana oleva verotusarvo, josta vähennetään kaikki Suomeen tuonnin yhteydessä kannetut verot. Tuonnin tilastoarvoon sisältyvät tavaran rahti- ja vakuutuskustannukset Suomen rajalle ensimmäiseen rajanylityspaikkaan saakka (CIF). Tilastoarvon määritelmä on yhteinen kaikille EU:n jäsenvaltioille, ja se on myös YK:n kansainvälisen tavarakaupan suositusten mukainen. Tilastossa puuksi luokitellaan raaka- ja jätepuu. Jätepuuhun sisältyvät sahanpuru ja muu puujäte. Raakapuu on pääosin metsästä hakattua, teollisesti käsittelemätöntä puuta, johon sisältyy kuitenkin myös haketettu tai kyllästetty raakapuu. Raakapuun määrä ilmoitetaan kuorellisina kiintokuutiometreinä. Suomalainen käytäntö poikkeaa tässä kansainvälisestä, sillä muualla sen tilavuus ilmoitetaan yleensä kuorettomana (vrt. luku 12). Vuonna 22 puutavaralajijako palautettiin luokituksiin seitsemän vuoden tauon jälkeen. Nykyisin raakapuu eritellään jälleen puulajeittain tukki- ja kuitupuuhun. Vuosilta ei ole olemassa virallisia Tullihallituksen julkaisemia puutavaralajeittaisia ulkomaankauppatilastoja, vaan puutavaralajien tuontimäärät on arvioitu Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksiltä kerättyjen tilastojen pohjalta. Metsäteollisuustuotteita ovat puutuoteteollisuuden tuotteet (sahatavara, vaneri, viilu, lastulevy, kuitulevy, puiset huonekalut, muut puuteokset ja puutalot) sekä massa- ja paperiteollisuuden tuotteet (massa, paperi, kartonki sekä paperin ja kartongin 278 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 23

3 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa jalosteet). Metsäteollisuustuotteiden määritelmät esitetään sivuilla Metsäteollisuustuotteiden vientitilastojen kattavuus on pienentynyt hieman lokakuun 1999 jälkeen johtuen muuhun paperiin luokiteltavien tapettipapereiden vientimäärien salauksesta (ks. taulukko 1., ala-viite 1, s. 284). Tuonnissa liukosellun määrätieto on salattu jo pitkään, mutta arvo sisältyy tilastoon. Metla kokoaa puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppatilastonsa tullihallituksen ULTI- KA-tietokannasta. Tullihallitus tilastoi Suomen ulkomaankauppaa Euroopan unionin jäsenmaissa sovellettavan CN-tavaranimikkeistön mukaan ( Metlan julkaisemien ulkomaankauppatilastojen yksityiskohtaiset laatuselosteet sekä kuukausittaiset tuonnin ja viennin ennakkotilastot ovat luettavissa Metinfo Tilastopalvelusta ( Laatuselosteissa esitetään mm. CN-tavaranimikkeistön muuntaminen metsätilastojen tuoteryhmiksi. Ulkomaankauppa jakautuu tilastoinnissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden väliseen sisäkauppaan ja unionin ulkopuolisten maiden kanssa käytävään ulkokauppaan. Tullihallitus koostaa ulkokaupan tilastot suoraan tulliselvitystiedoista. Ulkokaupassa tilastoituvat kynnysarvon (5 ) ylittävät tullausilmoitukset. Tulli arvioi, että Suomen ulkokaupasta alittaa kynnysarvon,2 prosenttia. Euroopan unionin jäsenmaiden välisen sisäkaupan tilastointi perustuu kauppaa harjoittavien yritysten tekemiin tilastoilmoituksiin (INTRASTAT-järjestelmä). Jos yrityksen viennin arvo EU-alueelle ylittää 1 euroa kalenterivuoden aikana, yritys antaa tilastoilmoituksen viennistään. Vastaavasti menetellään tuonnissa, mutta ilmoitusvelvollisuus määritellään erikseen viennille ja tuonnille. Suomen kaikesta sisäkaupasta tilastointirajan alittaa viennissä,9 ja tuonnissa 3,5 prosenttia. Metsäteollisuuden ulkomaankauppaa harjoittavat yleensä suuret yritykset, joten niiden kauppa tilastoitunee varsin kattavasti. EU-sisäkaupan osuus Suomen metsäsektorin ulkomaankaupasta on noin kaksi kolmannesta. Suomen ulkomaankauppa jaetaan tilastoissa kuuteen maanosaan (Eurooppa, Aasia, Afrikka, Pohjois- Amerikka, Latinalainen Amerikka ja Oseania). Maiden jakaminen maanosiin perustuu Tullihallituksen käyttämään maaluokitukseen. Eurooppaan kuuluviksi rajataan idässä Venäjä, Ukraina, Turkki ja Kypros (vrt. luku 12, jossa FAO:n tilastoissa Turkki luokitellaan Aasiaan). Pohjois-Amerikkaan luetaan Kanadan ja Yhdysvaltojen lisäksi Grönlanti sekä St. Pierre ja Miquelon. Oseaniaan luokitellaan Australia, Uusi- Seelanti, Papua-Uusi-Guinea ja Tyynen meren pienet saarivaltiot. Pohjoisessa Oseania rajautuu Aasiaan luokiteltuihin Indonesiaan ja Filippiineihin. Täydellinen luettelo maiden jaottelusta maanosiin löytyy Tullihallituksen julkaisemasta Intrastat-oppaasta ( Kirjallisuus Literature INTRASTAT Suomessa vuonna Tullihallitus, tilastoyksikkö. 37 s. Metsäsektorin suhdannekatsaus Metsäntutkimuslaitos. 65 s. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kuukausitilasto. Metsätilastotiedote-sarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 22. Metsätilastotiedote 685. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 22 s. Metsäteollisuuden vuosikirja 23. Tilastot vuodelta 22. Metsäteollisuus ry. 47 s. Ulkomaankauppa 22. Taskutilasto. Tullihallitus, tilastoyksikkö. 31 s. Muut tietolähteet Other sources of information Metsäteollisuus ry, Tullihallitus, tilastopalvelu, Tullihallitus, ULTIKA-tietokanta Metsätilastollinen vuosikirja

4 1 Foreign trade by forest industries 5 mrd. vuoden 22 rahana - billion in 22 money Suomen kokonaistavaravienti Total exports of goods Raakapuu ja metsäteollisuustuotteet Roundwood and forest industry products Rahanarvot muunnettu tukkuhintaindeksillä Monetary values deflated using wholesale price index Kuva 1.1 Suomen tavaraviennin arvo Figure 1.1 Total value of exports of Finland, milj. m³ - mill. m³ Tuonti - Imports Vienti - Exports Nettotuonti - Net imports Kuva 1.2 Puun ulkomaankauppa Figure 1.2 Foreign trade in roundwood and wood residues, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 23

5 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Vienti - Exports 12,3 mrd. - billion Tuonti - Imports 1,6 mrd. - billion Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Paperboard, converted paper and paperboard products Puu Roundwood and wood residues Sahatavara Sawn goods Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Other wood products Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Paperboard, converted paper and paperboard products Puu Roundwood and wood residues Paperi Paper Massa Pulp Paperi Paper Massa Pulp Sahatavara Sawn goods Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Other wood products Kuva 1.3 Puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankaupan jakautuminen tuoteryhmiin 22 Figure 1.3 Foreign trade in roundwood and forest industry products by product group, 22 Saksa Britannia Yhdysvallat Ranska Espanja Alankomaat Japani Belgia Ruotsi Italia Venäjä Tanska Puola Norja Sveitsi Australia Itävalta Kiina Kreikka Kanada Muut EU-jäsenmaa - EU country Muu maa - Other milj. - mill. Kuva 1.4 Suomen metsäteollisuustuotteiden viennin arvo maittain 22 Figure 1.4 Value of exports of Finnish forest industry products by country, 22 Germany United Kingdom USA France Spain The Netherlands Japan Belgium Sweden Italy Russian Federation Denmark Poland Norway Switzerland Australia Austria China Greece Canada Others Metsätilastollinen vuosikirja

6 1 Foreign trade by forest industries ,,8,6,4 milj.m 3 - mill. m 3 Sahatavara - Sawn goods Tuotanto - Production Vienti - Exports milj.m 3 - mill. m 3 Tuotanto - Production,2 Vienti - Exports, Lastulevy - Particle board milj. t - mill. m.t. Mekaaniset massat Mechanical and semichemical pulp Tuotanto - Production 1 Vienti - Exports 1,4 1,2 1,,8,6,4,2,,3,25,2,15,1 milj.m 3 - mill. m 3 Vaneri - Plywood Tuotanto - Production Vienti - Exports milj. t - mill. m.t. Kuitulevy - Fibreboard Tuotanto - Production,5 Vienti - Exports, milj. t - mill. m.t. Sellu - Chemical pulp Tuotanto - Production Vienti - Exports 12 9 milj. t - mill. m.t. Paperi - Paper Tuotanto - Production 3 2 milj. t - mill. m.t. Kartonki - Paperboard Tuotanto - Production 6 3 Vienti - Exports 1 Vienti - Exports Lähteet: Tullihallitus; Metsäteollisuus ry Sources: Board of Customs; Finnish Forest Industries Federation Kuva 1.5 Metsäteollisuustuotteiden tuotanto ja vienti Figure 1.5 Production and exports of forest industry products, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 23

7 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa /m³ 3 Sahatavara - Sawn goods /m³ 3 Lastulevy - Particle board /m³ 1 Vaneri - Plywood /t - /m.t. 6 Kuitulevy - Fibreboard /t - /m.t. Mekaaniset massat Mechanical and semi-chemical pulp 8 6 /t - /m.t. Sellu - Chemical pulp /t - /m.t. Paperi - Paper 1 8 /t - /m.t. Kartonki - Paperboard Rahanarvot muunnettu tukkuhintaindeksillä Monetary values deflated using wholesale price index Kuva 1.6 Metsäteollisuustuotteiden viennin yksikköarvot vuoden 22 rahanarvossa Figure 1.6 Export unit values of forest industry products, , expressed in 22 money Metsätilastollinen vuosikirja

8 1 Foreign trade by forest industries 1. Suomen ulkomaankauppa 22 lyhyesti Finland s foreign trade in brief, 22 Tuote Product Yks. Määrä Arvo Osuus Unit Quantity Value Share 1 yks. milj. 1 units mill. % SUOMEN TAVARAVIENTI TOTAL EXPORTS OF GOODS Teollisuustuotteet Manufactured goods Metsäteollisuus Forest industries Puu Industrial roundwood and wood residues m³ Metsäteollisuustuotteet Forest industry products Sahatavara Sawn goods m³ Vaneri ja viilu Plywood and veneer sheets m³ Lastulevy Particle board m³ Kuitulevy Fibreboard t m.t Muut puutuotteet Other wood-based products Massa Pulp t m.t Paperi 1 Paper 1 t m.t Kartonki Paperboard t m.t Jalosteet Converted paper and paperboard products t m.t Muu teollisuus Other industries Sähkötekniset tuotteet ja optiset laitteet Electrical and optical equipment Perusmetallit, koneet ja laitteet, kulkuneuvot Basic metals, machines and transport equipments Muut teollisuustuotteet Other products Alkutuotanto ja kaivannaiset Primary production and mining Muu Other SUOMEN TAVARATUONTI TOTAL IMPORTS OF GOODS Teollisuustuotteet Manufactured goods Metsäteollisuus Forest industries Puu Industrial roundwood and wood residues m³ Metsäteollisuustuotteet Forest industry products Sahatavara Sawn goods m³ Vaneri ja viilu Plywood and veneer sheets m³ Lastulevy Particle board m³ Kuitulevy Fibreboard t m.t Muut puutuotteet Other wood-based products Massa 2 Pulp 2 t m.t Paperi Paper t m.t Kartonki Paperboard t m.t Jalosteet Converted paper and paperboard products t m.t Muu teollisuus Other industries Sähkötekniset tuotteet ja optiset laitteet Electrical and optical equipment Perusmetallit, koneet ja laitteet, kulkuneuvot Basic metals, machines and transport equipments Muut teollisuustuotteet Other products Alkutuotanto ja kaivannaiset Primary production and mining Muu Other Paperin viennistä puuttuvat salauksen vuoksi tullinimikkeiden 48241, ja määrätiedot, arvot sisältyvät tilastoon. The quantities of customs codes (CN) 48241, and are missing in exports of paper because of confidentiality, values are included. 2 Liukosellun tuontimäärä puuttuu salauksen vuoksi, arvo sisältyy tilastoon. The quantity of dissolving pulp is missing in imports because of confidentiality, value is included. 284 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 23

9 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 1.1 Puun tuonti Imports of roundwood and wood residues, Puutavaralaji Roundwood assortment Määrä Arvo Yksikköarvo Quantity Value Unit value milj. 1 m 3 mill. /m 3 YHTEENSÄ TOTAL RAAKAPUU INDUSTRIAL ROUNDWOOD Havupuu Softwood ,1 Mänty Pine ,6 mäntytukki pine logs ,5 mäntykuitupuu pine pulpwood ,3 Kuusi Spruce ,1 kuusitukki spruce logs ,2 kuusikuitupuu spruce pulpwood ,6 Muut havupuut Other ,5 muu havutukki other logs , muu havukuitupuu other pulpwood ,9 Lehtipuu Hardwood , Koivu Birch ,3 koivutukki birch logs , koivukuitupuu birch pulpwood ,5 Eukalyptus Eucalyptus ,8 Muut lehtipuut Other , Polttopuu Fuelwood ,6 Hake Chips ,4 Kyllästetty puu Impregnated wood 224,5 JÄTEPUU WOOD RESIDUES ,5 Vuosina männyn, kuusen ja koivun jako tukki- ja kuitupuuksi on arvioitu Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten ulkomaankauppatietojen perusteella. During , the sub-division of pine, spruce and birch into logs and pulpwood was estimated by using the foreign trade data of the member companies of the Finnish Forest Industries Federation. Lähteet: Tullihallitus; Metsäteollisuus ry; Metsäntutkimuslaitos Sources: Board of Customs; Finnish Forest Industries Federation; Finnish Forest Research Institute Metsätilastollinen vuosikirja

10 1 Foreign trade by forest industries 1.2 Puun tuonti maittain 22 Imports of roundwood and wood residues by country, 22 Puutavaralaji Roundwood assortment Venäjä Viro Latvia Britannia Liettua Russia Estonia Latvia United Kingdom Lithuania Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value milj. milj. milj. milj. milj. 1 m³ mill. 1 m³ mill. 1 m³ mill. 1 m³ mill. 1 m³ mill. YHTEENSÄ TOTAL RAAKAPUU INDUSTRIAL ROUNDWOOD Havupuu Softwood Mänty Pine mäntytukki pine logs mäntykuitupuu pine pulpwood Kuusi Spruce kuusitukki spruce logs kuusikuitupuu spruce pulpwood Muut havupuut Other muu havutukki other logs muu havukuitupuu other pulpwood Lehtipuu Hardwood Koivu Birch koivutukki birch logs koivukuitupuu birch pulpwood Muut lehtipuut Other hardwood Polttopuu Fuelwood Hake Chips Kyllästetty puu Impregnated wood JÄTEPUU WOOD RESIDUES Uruguay Ruotsi Saksa Muut Yhteensä Uruguay Sweden Germany Others Total YHTEENSÄ TOTAL RAAKAPUU INDUSTRIAL ROUNDWOOD Havupuu Softwood Mänty Pine mäntytukki pine logs mäntykuitupuu pine pulpwood Kuusi Spruce kuusitukki spruce logs kuusikuitupuu spruce pulpwood Muut havupuut Other muu havutukki other logs muu havukuitupuu other pulpwood Lehtipuu Hardwood Koivu Birch koivutukki birch logs koivukuitupuu birch pulpwood Muut lehtipuut Other hardwood Polttopuu Fuelwood Hake Chips Kyllästetty puu Impregnated wood JÄTEPUU WOOD RESIDUES Finnish Statistical Yearbook of Forestry 23

11 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 1.3 Puun tuonti Imports of roundwood and wood residues, m 3 Vuosi Raakapuu Roundwood Jätepuu Yhteensä Year Havupuu Lehtipuu Polttopuu Hake Kyllästetty puu Yhteensä Wood residues Total Softwood Hardwood Fuelwood Chips Impregnated wood Total Kuukausi Month Vuoden 23 kuukausittaiset luvut ovat ennakkoarvioita. The figures for 1 7/23 are preliminary estimates. Metsätilastollinen vuosikirja

12 1 Foreign trade by forest industries 1.4 Raakapuun tuonti puutavaralajeittain Imports of roundwood by roundwood assortment, m 3 Vuosi Mäntytukki Kuusitukki Koivutukki Mäntykuitupuu Kuusikuitupuu Koivukuitupuu Muu Raakapuu yhteensä Year Pine logs Spruce logs Birch logs Pine pulpwood Spruce pulpwood Birch pulpwood Other Roundwood total Kuukausi Month Vuosina männyn, kuusen ja koivun jako tukki- ja kuitupuuksi on arvioitu Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten ulkomaankauppatietojen perusteella. During , the sub-division of pine, spruce and birch into logs and pulpwood was estimated by using the foreign trade data of the member companies of the Finnish Forest Industries Federation. Vuoden 23 kuukausittaiset luvut ovat ennakkoarvioita. The figures for 1 7/23 are preliminary estimates. Lähteet: Tullihallitus; Metsäteollisuus ry; Metsäntutkimuslaitos Sources: Board of Customs; Finnish Forest Industries Federation; Finnish Forest Research Institute 288 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 23

13 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 1.5 Puun vienti Exports of roundwood and wood residues, Puutavaralaji Roundwood assortment Määrä Arvo Yksikköarvo Quantity Value Unit value milj. 1 m 3 mill. /m 3 YHTEENSÄ TOTAL RAAKAPUU INDUSTRIAL ROUNDWOOD Havupuu Softwood ,3 Mänty Pine ,8 mäntytukki pine logs ,1 mäntykuitupuu pine pulpwood ,2 Kuusi Spruce ,1 kuusitukki spruce logs ,9 kuusikuitupuu spruce pulpwood ,1 Muut havupuut Other 392,9 muu havutukki other logs muu havukuitupuu other pulpwood ,1 Lehtipuu Hardwood ,2 Koivu Birch ,7 koivutukki birch logs ,3 koivukuitupuu birch pulpwood , Muut lehtipuut Other 6, Polttopuu Fuelwood ,9 Hake Chips ,9 Kyllästetty puu Impregnated wood ,6 JÄTEPUU WOOD RESIDUES ,4 Metsätilastollinen vuosikirja

14 1 Foreign trade by forest industries 1.6 Puun vienti maittain 22 Exports of roundwood and wood residues by country, 22 Puutavaralaji Roundwood assortment Ruotsi Egypti Tanska Irlanti Norja Sweden Egypt Denmark Ireland Norway Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value milj. milj. milj. milj. milj. 1 m³ mill. 1 m³ mill. 1 m³ mill. 1 m³ mill. 1 m³ mill. YHTEENSÄ TOTAL RAAKAPUU INDUSTRIAL ROUNDWOOD Havupuu Softwood Mänty Pine mäntytukki pine logs mäntykuitupuu pine pulpwood Kuusi Spruce kuusitukki spruce logs kuusikuitupuu spruce pulpwood Muut havupuut Other muu havutukki other logs muu havukuitupuu other pulpwood Lehtipuu Hardwood Koivu Birch koivutukki birch logs koivukuitupuu birch pulpwood Muut lehtipuut Other hardwood Polttopuu Fuelwood Hake Chips Kyllästetty puu Impregnated wood JÄTEPUU WOOD RESIDUES Britannia Saudi-Arabia Syyria Muut Yhteensä United Kingdom Saudi Arabia Syria Others Total YHTEENSÄ TOTAL RAAKAPUU INDUSTRIAL ROUNDWOOD Havupuu Softwood Mänty Pine mäntytukki pine logs mäntykuitupuu pine pulpwood Kuusi Spruce kuusitukki spruce logs kuusikuitupuu spruce pulpwood Muut havupuut Other muu havutukki other logs muu havukuitupuu other pulpwood Lehtipuu Hardwood Koivu Birch koivutukki birch logs koivukuitupuu birch pulpwood Muut lehtipuut Other hardwood Polttopuu Fuelwood Hake Chips Kyllästetty puu Impregnated wood JÄTEPUU WOOD RESIDUES Finnish Statistical Yearbook of Forestry 23

15 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 1.7 Puun vienti Exports of roundwood and wood residues, m 3 Vuosi Raakapuu Roundwood Jätepuu Yhteensä Year Havupuu Lehtipuu Polttopuu Hake Kyllästetty puu Yhteensä Wood residues Total Softwood Hardwood Fuelwood Chips Impregnated wood Total Kuukausi Month Vuoden 23 kuukausittaiset luvut ovat ennakkoarvioita. The figures for 1 7/23 are preliminary estimates. Metsätilastollinen vuosikirja

16 1 Foreign trade by forest industries 1.8 Suomen ulkomaankauppa maittain 22 Finnish foreign trade by country, 22 Maa Country Koko Metsäteollisuus- Muu Koko Metsäteollisuustavaravienti tuotteiden vienti tavaravienti tavaratuonti tuotteiden tuonti Total exports Exports of forest Other exports Total imports Imports of forest of goods industry products of goods industry products milj. % milj. % milj. % milj. % milj. % mill. mill. mill. mill. mill. YHTEENSÄ TOTAL , , , , , Eurooppa Europe , , , ,2 93 9,1 Euroopan unioni The European Union , , , , ,7 Alankomaat The Netherlands ,6 54 4, , ,9 31 3, Belgia Belgium , , , ,5 17 1,7 Espanja Spain ,6 65 5, , ,6 11 1,1 Irlanti Ireland 362,8 69,6 293, , 2,2 Britannia United Kingdom , , , ,9 34 3,3 Italia Italy , , , ,9 31 3, Itävalta Austria 475 1, 135 1,1 34 1, 46 1,3 12 1,1 Kreikka Greece 41, , 278,8 79,2, Luxemburg Luxembourg 38,1 27,2 12, 41,1 1,1 Portugali Portugal 289,6 78,6 211,6 169,5 2 2, Ranska France ,6 79 6, , ,2 25 2,5 Ruotsi Sweden , , , , ,6 Saksa Germany , , , , ,1 Tanska Denmark , , , ,3 31 3, Muu Eurooppa Other Europe , , , , ,4 Norja Norway ,4 27 1, , ,3 22 2,1 Puola Poland 795 1, , , , 27 2,6 Sveitsi Switzerland 644 1, , ,4 46 1,3 6,6 Turkki Turkey 349,7 73,6 276,8 146,4 1, Unkari Hungary 34,7 76,6 264,8 244,7 4,4 Venäjä Russian Federation , , , , 75 7,2 Viro Estonia ,6 74, , ,7 99 9,6 Muut Others , , , ,9 29 2,8 Aasia Asia , , , ,8 59 5,7 Israel Israel 189,4 72,6 117,3 83,2, Japani Japan , , 54 1, ,4 3,3 Kiina China , , , ,5 11 1,1 Saudi-Arabia Saudi Arabia 377,8 62,5 315,9 2,, Muut Others ,6 47 3, , ,7 44 4,3 Afrikka Africa 74 1, , ,3 224,6 16 1,5 Algeria Algeria 78,2 7,6 8,, - - Egypti Egypt 159,3 76,6 84,2 9,, Muut Others 53 1, , 376 1,1 215,6 15 1,5 Pohjois-Amerikka North America , , , , 23 2,2 Kanada Canada 399,8 8,7 319,9 143,4 9,8 Yhdysvallat USA ,9 87 6, , ,6 15 1,4 Muut Others 2,, 2,, - - Latinalainen Amerikka Latin America , , , ,6 4,4 Brasilia Brazil 358,8 43,3 315,9 187,5 3,3 Muut Others 671 1, , , ,1 2,2 Oseania Oceania 435, ,3 28,8 273,8 1,1 Australia Australia 371,8 14 1,1 23,7 241,7 1,1 Muut Others 64,1 15,1 49,1 33,1, Maittain erittelemätön Unspecified by country , Finnish Statistical Yearbook of Forestry 23

17 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 1.9 Metsäteollisuustuotteiden vienti Exports of forest industry products, Tuote Product Yks Unit Määrä, Arvo Yksikköarvo Quantity Value Unit value 1 yks. milj. /yksikkö 1 units mill. /unit SUOMEN TAVARAVIENTI TOTAL EXPORTS OF GOODS PUU ROUNDWOOD AND WOOD RESIDUES m³ METSÄTEOLLISUUSTUOTTEET FOREST INDUSTRY PRODUCTS Puutuoteteollisuus Wood-products industry Sahatavara Sawn goods m³ Mäntysahatavara Pine sawn goods m³ Kuusisahatavara Spruce sawn goods m³ Muu havusahatavara Other sawn softwood m³ 275 Höyläsahatavara Planed sawn softwood m³ Lehtisahatavara Sawn hardwood m³ Vaneri Plywood m³ Viilu Veneer sheets m³ Lastulevy Particle board m³ Kuitulevy Fibreboard t m.t Puiset huonekalut Wooden furniture Muut puuteokset Other wood products Puutalot Prefabricated wooden houses Massa- ja paperiteollisuus Pulp and paper industries t m.t Massa Pulp t m.t Mekaaninen puumassa Mechanical pulp t m.t Puolikemiallinen puumassa Semi-chemical pulp t m.t Valkaisematon sulfaattisellu Unbleached sulphate pulp t m.t Valkaistu sulfaattisellu, josta Bleached sulphate pulp t m.t havusulfaatti softwood sulphate pulp t m.t lehtisulfaatti hardwood sulphate pulp t m.t Liukosellu Dissolving pulp t m.t Valkaisematon sulfiittisellu Unbleached sulphite pulp t m.t Valkaistu sulfiittisellu Bleached sulphite pulp t m.t Keräyspaperi ja -kartonki Recycled paper and pulp t m.t Muu kuin puumassa Pulp other than woodpulp t m.t Paperi Paper t m.t Sanomalehtipaperi Newsprint t m.t Aikakauslehtipaperi, josta Magazine paper t m.t päällystämätön uncoated t m.t päällystetty coated t m.t Hienopaperi, josta Fine paper t m.t päällystämätön uncoated t m.t päällystetty coated t m.t Säkkipaperi Sack paper t m.t Muu voimapaperi Other kraft paper t m.t Muu paperi Other paper t m.t Kartonki Paperboard t m.t Kraftlaineri Kraftliner t m.t Muu sulfaattikartonki Other sulphate paperboard t m.t Fluting Fluting t m.t Muu kartonki Other paperboard t m.t Paperin ja kartongin jalosteet Converted paper and t m.t paperboard products MUUT TUOTTEET OTHER PRODUCTS Metsätilastollinen vuosikirja

18 1 Foreign trade by forest industries 1.1 Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo Value of exports of forest industry products, Tuote Product milj. mill. % SUOMEN TAVARAVIENTI TOTAL EXPORTS OF GOODS , PUU ROUNDWOOD AND WOOD RESIDUES ,2 METSÄTEOLLISUUSTUOTTEET FOREST INDUSTRY PRODUCTS ,9 Puutuoteteollisuus Wood-products industry ,8 Sahatavara Sawn goods ,1 Mäntysahatavara Pine sawn goods ,3 Kuusisahatavara Spruce sawn goods ,3 Muu havusahatavara Other sawn softwood, Höyläsahatavara Planed sawn softwood ,5 Lehtisahatavara Sawn hardwood , Vaneri Plywood ,2 Viilu Veneer sheets ,1 Lastulevy Particle board ,1 Kuitulevy Fibreboard , Puiset huonekalut Wooden furniture ,4 Muut puuteokset Other wood products ,7 Puutalot Prefabricated wooden houses ,3 Massa- ja paperiteollisuus Pulp and paper industries ,1 Massa Pulp , Mekaaninen puumassa Mechanical pulp , Puolikemiallinen puumassa Semi-chemical pulp ,1 Valkaisematon sulfaattisellu Unbleached sulphate pulp , Valkaistu sulfaattisellu, josta Bleached sulphate pulp ,8 havusulfaatti softwood sulphate pulp , lehtisulfaatti hardwood sulphate pulp ,7 Liukosellu Dissolving pulp , Valkaisematon sulfiittisellu Unbleached sulphite pulp Valkaistu sulfiittisellu Bleached sulphite pulp -, Keräyspaperi ja -kartonki Recycled paper and pulp ,1 Muu kuin puumassa Pulp other than woodpulp 1, Paperi Paper ,3 Sanomalehtipaperi Newsprint ,8 Aikakauslehtipaperi, josta Magazine paper ,1 päällystämätön uncoated ,8 päällystetty coated ,3 Hienopaperi, josta Fine paper ,1 päällystämätön uncoated ,7 päällystetty coated ,4 Säkkipaperi Sack paper ,1 Muu voimapaperi Other kraft paper ,5 Muu paperi Other paper ,8 Kartonki Paperboard ,5 Kraftlaineri Kraftliner ,2 Muu sulfaattikartonki Other sulphate paperboard ,6 Fluting Fluting ,3 Muu kartonki Other paperboard ,4 Paperin ja kartongin jalosteet Converted paper and ,3 paperboard products MUUT TUOTTEET OTHER PRODUCTS ,9 294 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 23

19 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 1.11 Puutuoteteollisuuden tuotteiden vientimäärät maittain 22 Exports of wood-products industries by country, 22 Maa Country Sahatavara Vaneri Viilu Lastulevy Kuitulevy Sawn goods Plywood Veneer sheets Particle board Fibreboard 1 t 1 m 3 1 m.t. YHTEENSÄ TOTAL 8 187, 1 117, 75,4 219,1 72,5 Eurooppa Europe 5 298,8 1 1, 66,4 219,1 7,1 Euroopan unioni The European Union 5 97,9 927,1 55,1 174, 64,2 Alankomaat The Netherlands 558, 163,9,, 8, Belgia Belgium 137,3 2,8,1-2,3 Espanja Spain 285,1 51,3 2, - - Irlanti Ireland 147,9 12,4-1, 1,8 Britannia United Kingdom 1 427,9 122,9,3 152,1 29,6 Italia Italy 251,2 76,,2 -,7 Itävalta Austria 67,6 28,4 1,8 - - Kreikka Greece 149,8 6, , Luxemburg Luxembourg -, Portugali Portugal 8,2 11,4, - - Ranska France 819,6 82,2 2,,1 1,3 Ruotsi Sweden 41,6 84,3 22,3 13,8 5,7 Saksa Germany 745,4 24,7 7,1, 9,3 Tanska Denmark 458,4 62,5 1,2 6,9 4,5 Muu Eurooppa Other Europe 2,9 82,9 11,3 45,1 5,8 Norja Norway 64,1 36,9 3,6 5, 1,2 Puola Poland 7,4 5,5 3,4,3, Sveitsi Switzerland 55,4 14,,,5, Turkki Turkey,3 6,4,1 -, Unkari Hungary 22,1 2,,6,2 - Venäjä Russian Federation 6,1 1,7, 24,3 3,2 Viro Estonia 1,6 2,4,4 8,2,7 Muut Others 35,1 14,1 3,2 6,7,6 Aasia Asia 1 585,7 48,5 8,1,,5 Israel Israel 283,1 4,7 - -, Japani Japan 949,2 1,8,3 -, Kiina China 48,7 2,6,1, - Saudi-Arabia Saudi Arabia 21,9 3, - -, Muut Others 12,8 27,4 7,8 -,4 Afrikka Africa 1 212,7,6, -,2 Algeria Algeria 363,1, Egypti Egypt 563,8, Muut Others 285,8,5, -,2 Pohjois-Amerikka North America 85,3 5,,9-1,7 Kanada Canada,4 2,9,1 -,3 Yhdysvallat USA 84,8 47,1,8-1,4 Muut Others Latinalainen Amerikka Latin America,1, Brasilia Brazil Muut Others,1, Oseania Oceania 4,5 7,5 - -, Australia Australia 4,5 7,4 - -, Muut Others -, Metsätilastollinen vuosikirja

20 1 Foreign trade by forest industries 1.12 Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin arvo maittain 22 Value of exports of wood-products industries by country, 22 milj. mill. Maa Country Saha- Puulevyt Wood-based panels Muut Yhteensä tavara Vaneri Viilu Lastu- Kuitu- Yhteensä puutuotteet Total Sawn Plywood Veneer levy levy Total Other goods sheets Particle Fibreboard board YHTEENSÄ TOTAL 1 441,2 557,6 38,4 39,5 21,5 657, 641, ,9 Eurooppa Europe 952,7 494,3 33,6 39,5 2,9 588,4 52,4 2 43,5 Euroopan unioni The European Union 91,3 447,5 23,9 26,8 18,1 516,3 339, 1 756,6 Alankomaat The Netherlands 91, 61,8,, 2,1 63,9 12,5 167,4 Belgia Belgium 19,1 1,6,2 -,5 11,3 4, 34,4 Espanja Spain 44,5 32,3, ,1 11, 88,6 Irlanti Ireland 27,1 4,5 -,1,5 5,2 7,8 4, Britannia United Kingdom 272,7 59,8,2 21,9 9, 9,9 74,6 438,2 Italia Italy 52,9 36,1,4 -,2 36,7 8,5 98,1 Itävalta Austria 12,6 18,, ,7 12,9 44,2 Kreikka Greece 23,3 2,8 - -,3 3,1 7,2 33,6 Luxemburg Luxembourg -, ,2,1,3 Portugali Portugal 1,6 5,5, - - 5,5,9 8, Ranska France 141,4 42, 5,,1,3 47,3 26, 214,7 Ruotsi Sweden 1,2 37,1 11,3 3,7 1,8 53,9 64,3 128,4 Saksa Germany 129,3 112,3 3,9, 2,3 118,6 74,3 322,2 Tanska Denmark 75,6 24,5 1,5,9 1, 27,9 34,9 138,4 Muu Eurooppa Other Europe 51,4 46,8 9,7 12,7 2,8 72, 163,4 286,9 Norja Norway 2,4 19,5 1,5 1,4,5 22,8 49,7 92,9 Puola Poland 2, 3,2 2,7,2, 6,1 6, 14,1 Sveitsi Switzerland 11,9 1,,,2, 1,2 9,5 31,5 Turkki Turkey,1 3,7, -, 3,7,5 4,4 Unkari Hungary 5, 1,3,2,2-1,7 2, 8,8 Venäjä Russian Federation 2,4 1,1,1 7,1 1,6 9,9 59,2 71,4 Viro Estonia 2,9 1,1,9 2,3,5 4,7 22,7 3,3 Muut Others 6,9 6,9 4,4 1,4,2 12,9 13,7 33,5 Aasia Asia 34,3 32,3 3,4,,2 35,9 17, 447,2 Israel Israel 39, 2,3 - -, 2,3 1,4 42,6 Japani Japan 211,7 6,1,3 -, 6,4 95,6 313,7 Kiina China 8,8 1,5,, - 1,5,4 1,7 Saudi-Arabia Saudi Arabia 27,5 1,8 - -, 1,8, 29,4 Muut Others 17,2 2,7 3,1 -,1 24, 9,5 5,7 Afrikka Africa 162,5,5, -,,6,6 163,6 Algeria Algeria 59,9, - - -,, 6, Egypti Egypt 56,9, - - -,, 56,9 Muut Others 45,6,5, -,,5,5 46,7 Pohjois-Amerikka North America 2,2 27, 1,4 -,3 28,7 27,9 76,8 Kanada Canada,1 2,7,1 -, 2,9 6,1 9,1 Yhdysvallat USA 2,1 24,3 1,3 -,3 25,9 21,8 67,8 Muut Others ,, Latinalainen Amerikka Latin America,, ,3,1,4 Brasilia Brazil ,, Muut Others,, ,3,1,4 Oseania Oceania 1,5 3,2 - -, 3,2 3,8 8,4 Australia Australia 1,5 3,1 - -, 3,1 3,5 8,1 Muut Others -, ,1,2,3 296 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 23

21 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 1.13 Massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden vientimäärät maittain 22 Exports of pulp and paper industries by country, 22 1 t 1 m.t. Maa Country Massa Paperi Paper Kartonki Paperi- ja Yhteensä Pulp Sanoma- Aikakauslehti- Voima- Muu Yhteensä Paper- kartonki- Total lehtipaperi ja hienopaperi paperi paperi Total board jalosteet News- Magazine and Other Converted print fine paper paper products YHTEENSÄ TOTAL 2 243, 748, , 42,1 324, ,1 2 39,9 42, ,1 Eurooppa Europe 1 926,3 62, 5 983,5 326,3 224, , ,5 327, ,2 Euroopan unioni The European Union 1 723,2 549, , 289, 212, , ,2 236, ,4 Alankomaat The Netherlands 72,5 51,5 31,6 17,4 8, 378,5 11,6 3,8 556,4 Belgia Belgium 117,3 14,1 461,2 12,4 16,6 54,3 77,3 5,5 74,4 Espanja Spain 25,5 8, 445,7 26,7 14,5 566,8 294,8 11,6 898,8 Irlanti Ireland,3 2,9 2,5 1,3 2,5 27,2 9,3 1,5 38,2 Britannia United Kingdom 172,8 169, ,4 34,2 64, ,6 25,7 42,8 1 81,9 Italia Italy 16,1 12,5 275,3 54,8 12,5 355,2 68,7 8,5 538,5 Itävalta Austria 2,2 1,1 66,2 23,1,4 99,8 11,1 5,3 136,4 Kreikka Greece 12,3 28, 77, 4,4,9 11,3 38,1,8 161,4 Luxemburg Luxembourg -,5 15,4-1,8 26,6,1 1,4 28, Portugali Portugal 41,5 11,9 51,7 5,4,4 69,4 1,,5 121,5 Ranska France 15,8 38,5 524,2 27,5 24,5 614,6 43,8 25,6 835, Ruotsi Sweden 27,5 14,8 13,7 7,3 8,5 161,2 68,6 6, 497,4 Saksa Germany 796,3 62,3 1 55,3 66,6 42, , 424,5 54, ,3 Tanska Denmark, 52,8 125,7 8,1 5,4 192, 33,7 14,6 24,3 Muu Eurooppa Other Europe 23,1 52,7 816,6 37,3 12,6 919,2 29,3 91,2 1 53,8 Norja Norway 2,5 5,4 94,4 2,2 1,3 13,3 9,2 16,8 131,8 Puola Poland 67,8 7,4 189,8 6,1 1,4 24,7 45,6 7,7 325,7 Sveitsi Switzerland 53,6 9,4 87, 1,9,5 98,7 2,4 3,4 176, Turkki Turkey 8,4 8,4 65,5 2,1 2,1 78, 33,5 2,7 122,6 Unkari Hungary, 2, 55,3 5,6,1 63, 31, 2,3 96,2 Venäjä Russian Federation 43,4,9 148,1 1,5 5,2 155,7 76,7 32,1 37,9 Viro Estonia 1,7 4,4 19,2,1,6 24,3 7,6 1, 43,6 Muut Others 25,8 15, 157,2 17,8 1,4 191,4 66,4 16,2 299,8 Aasia Asia 173,9 13,7 512,2 37,1 31,7 684,7 341,4 44, , Israel Israel 5,3 9,3 18,4 2,3 2, 31,9 8,9 4,7 5,8 Japani Japan 26,4 24,6 116,5 8,7 2, 151,9 58,5,2 236,9 Kiina China 88,8 17,9 24,7 2,5 3,8 48,9 72,4 1,3 211,4 Saudi-Arabia Saudi Arabia,2,5 2,1 1,9 1,4 23,9 18,5 4,3 46,9 Muut Others 53,3 51,4 332,6 21,6 22,6 428,1 183,1 34,5 698,9 Afrikka Africa 17,6 18,9 58, 14,1 5, 95,9 64,1 5,9 183,6 Algeria Algeria 2, 1, 9,6,1, 1,8 2,1,3 15,3 Egypti Egypt 2, 12,9 12,3 6,8,5 32,4 1,6,2 36,2 Muut Others 13,6 5, 36,1 7,3 4,4 52,7 6,4 5,4 132,1 Pohjois-Amerikka North America 122,3 17,2 765,2 4,9 55,7 843,1 128, 26, ,5 Kanada Canada 3,9, 74,9,4 1,2 76,5 11,3 6,4 98,1 Yhdysvallat USA 118,4 17,2 69,3 4,5 54,6 766,6 116,7 19,8 1 21,5 Muut Others ,, Latinalainen Amerikka Latin America 2,4 1,9 175,3 16,6 2,5 196,2 64,7 6,4 269,8 Brasilia Brazil, - 54,1 2,4,3 56,8,3,3 57,5 Muut Others 2,4 1,9 121,2 14,1 2,1 139,4 64,4 6,1 212,3 Oseania Oceania,6 5, 146,8 3,1 4,6 159,4 34,1 8,8 23, Australia Australia,6 4,9 133,5 2,3 4,5 145,2 3,8 5,5 182, Muut Others -, 13,3,8,1 14,2 3,4 3,3 2,9 Metsätilastollinen vuosikirja

22 1 Foreign trade by forest industries 1.14 Massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden viennin arvo maittain 22 Value of exports of pulp and paper industries by country, 22 milj. mill. Maa Country Massa Paperi Paper Kartonki Paperi- ja Yhteensä Pulp Sanoma- Aikakauslehti- Voima- Muu Yhteensä Paper- kartonki- Total lehtipaperi ja hienopaperi paperi paperi Total board jalosteet News- Magazine and Other Converted print fine paper paper products YHTEENSÄ TOTAL 927,3 368, ,5 268,1 386,9 6 34, ,6 62, 9 57,7 Eurooppa Europe 82,2 36,1 4 16,5 217, 25, , ,4 495,9 7 4,8 Euroopan unioni The European Union 72,5 278, ,2 189, 196, ,8 987,8 328, ,7 Alankomaat The Netherlands 3,2 26,6 28,8 1,8 8,1 254,2 82,8 5,8 372,9 Belgia Belgium 52,7 7,7 295,2 9,2 1,5 322,6 57,9 9,3 442,5 Espanja Spain 9,9 39,9 297,4 16,3 11,7 365,3 17,1 16,3 561,7 Irlanti Ireland,2 1,4 15,5,9 2,3 2,1 7,6 1,5 29,4 Britannia United Kingdom 79,7 87,1 818,5 23,6 6,7 99, 166,8 46, 1 282,5 Italia Italy 44, 6,5 177,2 33,4 14,7 231,8 51,3 13,7 34,9 Itävalta Austria 8,6 5,4 44,6 13,1,6 63,7 9,8 8,5 9,7 Kreikka Greece 4,7 13, 48,1 2,7,9 64,6 18,7 1,5 89,6 Luxemburg Luxembourg -,3 12,4-11,7 24,4,1 2,1 26,6 Portugali Portugal 16,9 5,7 34,6 3,3,5 44,1 8,5,6 7,2 Ranska France 64,5 2,9 365,3 18,7 27,3 432,2 36,6 42,4 575,7 Ruotsi Sweden 78,5 7,2 97,4 5,3 8, 118, 44,3 74,3 315,1 Saksa Germany 33,6 31,8 1 58,1 46,8 34, , 37,8 82, ,8 Tanska Denmark, 25,2 98,1 5,1 5,4 133,8 25,4 24,1 183,2 Muu Eurooppa Other Europe 81,6 27,2 589,3 28,1 9, 653,6 225,6 167, ,1 Norja Norway,4 2,9 71, 2,1 1,2 77,2 8,9 27,8 114,3 Puola Poland 28,4 3,9 133,4 4,7 1, 143, 34,4 12,3 218,2 Sveitsi Switzerland 22,1 5,3 6,5 1,7,4 67,8 18,5 7,4 115,9 Turkki Turkey 3,2 3,8 35,3 1,5 1,3 41,9 2,2 3,2 68,5 Unkari Hungary, 1,1 36,1 3,5,1 4,8 22,5 4,3 67,7 Venäjä Russian Federation 15,8,6 125,3 1,5 2,3 129,7 65,2 63, 273,7 Viro Estonia,4 2,2 14,2,2 1,1 17,7 4,8 21,1 43,9 Muut Others 11,3 7,6 113,5 12,8 1,6 135,4 51, 28,1 225,9 Aasia Asia 68,1 45,1 319,3 25,9 31,1 421,5 256,9 31,4 778, Israel Israel 2,2 3,9 11,8 1,5 1,9 19,1 5,3 2,4 29,1 Japani Japan 14,4 13,5 74,9 5,7 2,7 96,8 66,4,7 178,3 Kiina China 32,9 5,8 15, 2,2 4,3 27,3 57, 1,2 118,5 Saudi-Arabia Saudi Arabia,1,2 13,1 1,4 1, 15,7 14,1 2,6 32,5 Muut Others 18,5 21,7 24,6 15,1 21,2 262,6 114,1 24,5 419,6 Afrikka Africa 7,9 7,9 36, 8,2 3,9 56, 38,3 6,4 18,7 Algeria Algeria,8,4 5,9,1, 6,5 2,3,5 1,1 Egypti Egypt,9 5, 7,1 3,9,4 16,4 1,2,3 18,8 Muut Others 6,3 2,5 22,9 4,1 3,5 33,1 34,8 5,5 79,8 Pohjois-Amerikka North America 47,7 5,5 536,6 4,2 55,4 61,7 17, 54,4 81,7 Kanada Canada 1,7, 52,4,4 1,1 53,9 7,6 8, 71,3 Yhdysvallat USA 45,9 5,5 484,1 3,9 54,3 547,8 99,4 46,3 739,4 Muut Others ,, Latinalainen Amerikka Latin America 1,2 1,1 127,6 1,3 2,9 142, 31,5 6,3 18,9 Brasilia Brazil, - 39,9 1,3,4 41,6,5,6 42,8 Muut Others 1,2 1,1 87,7 9, 2,6 1,4 3,9 5,6 138,2 Oseania Oceania,3 2,7 11,5 2,4 5,8 112,4 26,5 7,7 146,9 Australia Australia,3 2,7 92,6 1,8 5,6 12,6 23,7 5,7 132,3 Muut Others -, 9,,6,2 9,8 2,8 2, 14,6 Maittain erittelemätön Unspecified by country ,9 81, ,9 298 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 23

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2002 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 1.8.2003 685 Puun tuonnissa 16 miljoonan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 18/2014 15.5.2014 Aarre Peltola Venäläisen puun osuus tuonnista kasvussa Suomeen

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2014 50/2014 4.12.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2014 46/2014 5.11.2014 Annu Kaila Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Metsäteollisuustuotteiden viennin kasvu taittui vuonna 2001, ja vienti supistui edellisvuodesta viisi prosenttia 12,5 miljardiin euroon. Tärkeimpiä kauppakumppaneita

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2015 TILASTO: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola TILASTO Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 3/2013 18.1.2013 Aarre Peltola Puun tuonti nousussa lokakuussa Puun kuukausittainen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 9/2013 8.3.2013 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti ja puun tuonti supistuivat

Lisätiedot

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Raakapuuta tuotiin Suomeen 8,1 miljoonaa kuutiometriä vuonna 1996. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo väheni edellisvuodesta 8 prosenttia 55 miljardiin markkaan,

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 33/2012 3.8.2012 Aarre Peltola Suomeen tuotiin tammi toukokuussa 3,8 miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 38/2014 8.9.2014 Annu Kaila Puun tuonti laski 12 prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu 22 Toimittaja: Jukka Torvelainen 22..22 648 Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia jäljessä viime vuodesta Raakapuu Suomeen tuotiin elokuussa puuta 1, miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 17/2011 6.5.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jatkoi kasvuaan

Lisätiedot

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä.

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2006 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 27.7.2007 877 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 24/2011 10.6.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi reaalisesti

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Sekä metsäteollisuustuotteiden viennissä että puun tuonnissa lyötiin vanhat ennätykset vuonna 19. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo kasvoi 7 prosenttia edellisvuodesta

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Puun tuonti paisui vuonna 24 ennätykselliseen 17,5 miljoonaan kuutiometriin määrän lisäännyttyä 5 prosentilla edellisvuodesta. Puusta 8 prosenttia tuli Venäjältä ja 7

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 9/2014 13.3.2014 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 31/2011 3.8.2011 Aarre Peltola Puun tuonti kiihtyi toukokuussa Suomeen tuotiin

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Vuosi 2005 oli viides peräkkäinen puun tuonnin ennätysvuosi. Tuonti kasvoi neljänneksellä edellisvuodesta 21,5 miljoonaan kuutiometriin. Puusta 79 prosenttia oli venäläistä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 37/2010 8.9.2010 Aarre Peltola Puun tuonti on lisääntynyt tasaisesti Puun tuonti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 28 38/28 6.1.28 Aarre Peltola Puun tuonti vauhdissa heinäkuussa Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 42/2009 10.11.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin Suomeen tammi elokuussa vain 5,8 miljoonaa

Lisätiedot

puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta.

puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa tammikuu 21 Toimittaja: Aarre Peltola 17.4.21 71 Metsäteollisuustuotteiden vienti jatkui tammikuussa viimevuotista vauhtia Raaka- ja jätepuu Tammikuussa ulkomaista raaka-

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 07/2008 6.3.2008 Aarre Peltola Suomeen tuotiin runsaasti puuta vuonna 2007, määrä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola 1..21 68 Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna 2 Metsäteollisuustuotteiden entinen vientiennätys lyötiin jälleen Raaka- ja

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009 46/2009 11.12.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti jäi alle puoleen viime vuodesta

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Vuonna 23 metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta 11,8 miljardin euron arvosta. Sekä Suomen koko tavaraviennin että metsäteollisuustuotteiden viennin arvot pienenivät

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2013 21.11.2014 Aarre Peltola Puuta tuotiin 11 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteita

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2012 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 24.10.2012 Aarre Peltola Puun tuonti 10,5 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 36/2009 9.9.2009 Aarre Peltola Polttopuun tuonti on moninkertaistunut edellisvuodesta

Lisätiedot

vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1

vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1 Metsäsektorin ulkomaankauppa elokuu 1 Toimittajat: Aarre Peltola Kimmo Sareva 1..1 0 Puuta virtasi vuolaasti maahamme elokuussa Raaka- ja jätepuu Elokuussa Suomeen tuotiin runsaasti raaka- ja jätepuuta.

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 22/2008 9.6.2008 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti notkahti maaliskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Suomen metsäteollisuuden ulkomaankauppa painottuu metsäteollisuustuotteiden vientiin ja raaka-aineena käytettävän puun tuontiin. Puun tuonnissa lyötiin selvästi entinen

Lisätiedot

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2004 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 8.7.2005 781 Puun tuonti paisui

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Suomen metsäteollisuus toi maahamme 12,9 miljoonaa kuutiometriä ulkomaista puuta vuonna 2000. Määrä oli vain kaksi prosenttia pienempi, kuin ennätysvuonna 1999. Puun

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009 17/2009 8.5.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti on puolittunut viime vuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 40/2011 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 10.10.2011 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009 12/2009 14.4.2009 Aarre Peltola Puun tuonti Suomeen romahti tammikuussa Tammikuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 7/2009 6.3.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin yli 20 miljoonaa kuutiometriä vuonna

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin puuta 10,2 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2012, ja sillä katettiin 17 prosenttia Suomen metsäteollisuuden puun hankinnasta. Puutavaralajeista eniten tuli

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin 20 miljoonaa kuutiometriä kuorellista puuta vuonna 2008. Määrä oli kaikkien aikojen toiseksi suurin. Tuontia vauhditti Venäjän vuoden vaihteeseen ajoittunut

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 5/2009 9.2.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti hidastui hieman marraskuussa Puun

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin vuonna 2010 puuta 12,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Tuonnin lisääntymisestä huolimatta määrä oli pienin

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Puun tuonti Suomeen ylsi 20 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2006. Viisi vuotta kestänyt puun tuonnin kasvu taittui, mutta tuotu määrä oli silti kaikkien aikojen toiseksi

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 13/2014 14.4.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti käynnistyi tammikuussa

Lisätiedot

Suomeen tuotiin viime vuonna ennätykselliset

Suomeen tuotiin viime vuonna ennätykselliset A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu 2 Toimittaja: Jukka Torvelainen..24 1 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia.

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa lokakuu 2007 Toimittaja: Aarre Peltola 4.1.2008 894 Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Puun tuonti Suomeen supistui 18,2 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2007 ja painottui entistä enemmän puumassateollisuuden tarpeisiin. Silti määrä oli kaikkien aikojen

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin puuta 11,4 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2013, ja sillä katettiin 17 prosenttia metsäteollisuuden puun hankinnasta. Tuontimäärä kasvoi edellisestä vuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Metsäteollisuustuotteet. Puu. 1,1 miljardia euroa marraskuussa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Metsäteollisuustuotteet. Puu. 1,1 miljardia euroa marraskuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 2 Toimittaja: Jukka Torvelainen.2.26 84 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu Sahatavaran vientihinnan nousu jatkui helmikuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 9.5.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu Sahatavaran vientihinnan nousu jatkui helmikuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 9.5. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu 27 Toimittaja: Jukka Torvelainen..27 866 Sahatavaran vientihinnan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 24/2014 5.6.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvussa maaliskuussa

Lisätiedot

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuonnista oli koivukuitupuuta 30 prosenttia, eli 1,5 miljoonaa kuutiota. Seuraavaksi eniten tuotiin kuusikuitupuuta

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuonnista oli koivukuitupuuta 30 prosenttia, eli 1,5 miljoonaa kuutiota. Seuraavaksi eniten tuotiin kuusikuitupuuta A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen.6.26 824 Metsäteollisuuden viennin

Lisätiedot

Suomeen tuotiin vuoden 2004 marraskuussa

Suomeen tuotiin vuoden 2004 marraskuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 24 Toimittaja: Aarre Peltola.2.25 5 Puun tuonti ennätysvauhdissa

Lisätiedot

tammikuun luvuista lähtien. Tullihallitus kerää raakapuun vienti- ja tuontitiedot kansainvälisen tilastokäytännön

tammikuun luvuista lähtien. Tullihallitus kerää raakapuun vienti- ja tuontitiedot kansainvälisen tilastokäytännön A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa tammikuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola 1.4.2 66 Puun tuonti jatkui vilkkaana

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Puun tuonti kääntyi laskuun vuonna 2011 päätyen 10,5 miljoonaan kuutiometriin. Määrä supistui 10 prosentilla edellisvuodesta, mutta ei kuitenkaan taantumavuoden 2009

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu Puu. metsäteollisuustuotteiden. Puun tuonti ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan kuutiometrin rajan

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu Puu. metsäteollisuustuotteiden. Puun tuonti ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan kuutiometrin rajan A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola.6.2 6 Puun tuonti ylitti ensimmäistä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu Sahatavaran vientihinta nousi 10 prosenttia tammi syyskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu Sahatavaran vientihinta nousi 10 prosenttia tammi syyskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 11.12.26 846 Sahatavaran vientihinta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Puun tuontimäärä kutistui edelleen marraskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 8.2.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Puun tuontimäärä kutistui edelleen marraskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 8.2. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 8.2.27 82 Puun tuontimäärä kutistui

Lisätiedot

Suomeen tuotiin heinäkuussa puuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kesäkuun tapaan uusi kuukausikohtainen

Suomeen tuotiin heinäkuussa puuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kesäkuun tapaan uusi kuukausikohtainen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa heinäkuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 13.1.26 841 Tammi heinäkuussa

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014 42/2014 7.10.2014 Annu Kaila Koivukuitupuun tuonti kasvussa Koivukuitupuun tuonti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014 34/2014 7.8.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti jatkui toukokuussa vakaana

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Kunnat 1 % Yksityinen 17 % Koivu, valeakaasia % Jalot lehtipuut 1 % Leppä % Muut puulajit 3 % Valtio 8 % Kuusi 7 % Mänty, lehtikuusi

Lisätiedot

0(76b7(2//,688'(1 8/.20$$1.$833$

0(76b7(2//,688'(1 8/.20$$1.$833$ (76b7(2//,688'(1 8/.2$$1.$833$ HWVlWHROOLVXXVWXRWWHLGHQYLHQQLQDUYRROL HQQlW\NVHOOLVHWPLOMDUGLDPDUNNDDYXRQQD 9LHQWLOLVllQW\LSURVHQWWLDHGHOOLV YXRGHVWD3DSHULQYLHQWLNDWWRLSXROHWPHW VlWHROOLVXXVWXRWWHLGHPPHYLHQQLQDUYRVWD

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yhteisöt Kirkko Tuntematon Valtio 41 % Valkopyökki 4 % Saksanpihta Männyt Muut puulajit 7 % Kuusi 34 % Tammet 1 Yksityinen 14 % Kunnat

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yksityistämisen alla oleva maa 1 % Lepät 1 % Haapa 3 % Muut puulajit 5 % Yksityinen 35 % Valtio 9 % Rauduskoivu 18 % Mänty 1 % Kuusi

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 1 Yksityisyritykset 11 % Yksityistä misen alla oleva maa 15 % Valtion metsähallinto 37 % Muut puulajit Tervaleppä % 5 % Harmaaleppä

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

9 METSÄTEOLLISUUS. Metsäteollisuusyritykset

9 METSÄTEOLLISUUS. Metsäteollisuusyritykset 9 METSÄTEOLLISUUS Suomen metsäteollisuus supisti tuotantoaan vuonna 2001 metsäteollisuustuotteiden heikentyneen kysynnän vuoksi. Paperin ja kartongin tuotanto päätyi 13 miljoonaan tonniin jääden 7 prosenttia

Lisätiedot

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus 9 METSÄTEOLLISUUS Lähes kaikissa metsäteollisuuden tuoteryhmissä vuosi 1998 oli tuotantomääriltään ennätyksellinen. Myös massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus parani hieman edellisvuodesta. Vuoden

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2015

Markkinaraportti / lokakuu 2015 Markkinaraportti / lokakuu 2015 Yöpymiset 7 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä lokakuussa 7 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät runsaat neljä prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Markkinaraportti / marraskuu 2014

Markkinaraportti / marraskuu 2014 Markkinaraportti / marraskuu 214 Yöpymiset ulkomailta hieman nousussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä marraskuussa 1,1 %. Vähennys tuli kotimaasta miinuksen ollessa 2,5 %. Sen sijaan ulkomailta kirjattiin

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailmassa on metsiä hieman yli neljä miljardia hehtaaria, ja ne peittävät maapallon maapintaalasta kolmanneksen. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 2014

Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 2014 Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu 214 Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 214 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Export of Technology

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta.

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu  METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta. METSÄVARAT Metsänomistus Puulajien osuus puuston tilavuudesta yksityishenk ilöt 19% kunnat 17% yritykset 3% yhteisöt 1% valtio 6% Lähde:Information on forests and forestry in the Czech Republic by 1 pyökki

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

Markkinaraportti / kesäkuu 2015

Markkinaraportti / kesäkuu 2015 Markkinaraportti / kesäkuu 2015 Yöpymiset 2,5 % plussalla Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä kesäkuussa 2,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät yli neljä prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus

10 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus 10 METSÄTEOLLISUUS Metsäteollisuuden keskeisille toimialoille, sahoille ja paperiteollisuudelle, vuosi 1996 merkitsi notkahdusta alaspäin. Metsäteollisuuden kapasiteetin käyntiaste jäi 85 prosentin tasolle.

Lisätiedot

8 PUUN KÄYTTÖ. Metsäteollisuus

8 PUUN KÄYTTÖ. Metsäteollisuus 8 PUUN KÄYTTÖ Vuonna 24 raakapuuta käytettiin lähes 81 miljoonaa kuutiometriä eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Valtaosa raakapuusta, 75 miljoonaa kuutiometriä, käytettiin metsäteollisuudessa. Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

Markkinaraportti / helmikuu 2009

Markkinaraportti / helmikuu 2009 II / 29 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / helmikuu 29 Paluu vuoden 27 tasolle Yöpymiset jäivät Helsingissä tammi-helmikuussa lähelle toissa vuoden lukuja. Yöpymiset vähenivät helmikuussa

Lisätiedot

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto. Metsäteollisuusyritykset. tilastot käsittelevät kuitenkin vain metsäteollisuusyritysten

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto. Metsäteollisuusyritykset. tilastot käsittelevät kuitenkin vain metsäteollisuusyritysten 9 METSÄTEOLLISUUS Metsäteollisuuden tuotannon määrä lisääntyi vuonna 2003 noin kahdella prosentilla edellisvuodesta, mutta liikevaihto aleni jo kolmatta vuotta peräkkäin ennen muuta tuotehintojen laskun

Lisätiedot

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja

8 Puun käyttö. Metsätilastollinen vuosikirja 8 Puun käyttö Vuonna 2012 Suomessa käytettiin raakapuuta 70,8 miljoonaa kuutiometriä eli saman verran kuin kahtena aikaisempanakin vuotena. Tästä metsäteollisuuden raaka-aineena kului 61,5 miljoonaa kuutiometriä,

Lisätiedot

Markkinaraportti / marraskuu 2015

Markkinaraportti / marraskuu 2015 Markkinaraportti / marraskuu 2015 Yöpymiset vähenivät lähes 3 % Yöpymiset vähenivät Helsingissä marraskuussa vajaat 3 % vuoden takaisesta. Vähennystä tuli suhteellisesti suunnilleen yhtä paljon kotimaasta

Lisätiedot

8 Puun käyttö. Raakapuu

8 Puun käyttö. Raakapuu 8 Puun käyttö Suomessa käytettiin raakapuuta 73,9 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2013, mikä oli 3 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuosina 2010 2012. Tästä meni metsäteollisuuden raaka-aineeksi 64,5

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2015

Markkinaraportti / heinäkuu 2015 Markkinaraportti / heinäkuu 2015 Yöpymiset voimakkaassa kasvussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä heinäkuussa selvästi eli 18 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 437.800, oli kaikkien aikojen heinäkuun

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot