11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa"

Transkriptio

1 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin puuta 10,2 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2012, ja sillä katettiin 17 prosenttia Suomen metsäteollisuuden puun hankinnasta. Puutavaralajeista eniten tuli koivukuitupuuta ja haketta, joiden määrät ylsivät 4,1 ja 3,4 miljoonaan kuutiometriin. Tukin tuontimäärä jäi vähäiseksi. Venäläisen puun osuus tuonnista oli kaksi kolmasosaa. Puuta vietiin Suomesta ulkomaille 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jäi 11,0 miljardiin euroon vuonna 2012, mikä oli reaalisesti 5 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Metsäteollisuustuotteet muodostivat 19 prosenttia Suomen koko tavaraviennin arvosta. Massa- ja paperiteollisuuden viennin arvo oli 8,8 ja puutuoteteollisuuden 2,2 miljardia euroa. Arvolla mitattuna Suomi vei eniten metsäteollisuustuotteita Saksaan (1,9 mrd. ) ja Britanniaan (1,1 mrd. ). Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen 1,5 miljardin euron arvosta, josta Ruotsin osuus oli 24 prosenttia. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa -luvussa käsitellään puun ja metsäteollisuustuotteiden vientiä Suomesta ja tuontia Suomeen. Ulkomaankaupasta ilmoitetaan volyymi-, arvo- ja yksikköarvotietoja. Ulkomaankauppatilastot esitetään tuoteryhmittäin ja maittain. Muiden maiden metsätuotteiden ulkomaankauppatietoja käsitellään luvussa 13. Puu Puun tuonti supistui vuonna 2012 edellisvuodesta 3 prosentilla päätyen 10,2 miljoonaan kuutiometriin. Puun tuontimäärä puolittui aiemmasta vuonna 2009, josta lähtien vuotuinen tuonti on vaihdellut 9 12 miljoonan kuutiometrin välillä. Ulkomailta tuodun puun osuus Suomen metsäteollisuuden puun hankinnasta on ollut 2000-luvulla keskimäärin 23 prosenttia. Vuonna 2012 ulkomaisen puun osuus jäi 17 prosenttiin (puun hankinta: 60,4 milj. m³ = markkinahakkuut: 51,5 milj. m³ + puun tuonti: 10,2 milj. m³ puun vienti: 1,3 milj. m³). Venäläistä puuta oli teollisuuden puunhankinnasta 11 prosenttia. Metsäteollisuus käytti reilut kaksi kolmannesta tuontipuusta Kaakkois-Suomen alueella. Puun tuontivauhti lisääntyi neljänneksellä vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla. Suomeen vuonna 2012 tuodusta puusta kaksi kolmasosaa oli peräisin Venäjältä. Latvian osuus oli 16 ja Viron 14 prosenttia. Venäläisen puun osuus tuonnista oli loivassa nousussa, kun taas Latvian ja Viron osuudet pysyttelivät ennallaan. Vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla Viro ohitti Latvian tuontipuun lähteenä. Puutavaralajeista Suomeen tuotiin eniten koivukuitupuuta (4,1 milj. m³) ja haketta (3,4 milj. m³) vuonna Koivukuitupuun tuonti lisääntyi 15 prosenttia ja hakkeen supistui prosentin edellisvuodesta. Edeltäneen kymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna hake on jätepuun ohella ollut ainoa puutavaralaji, jonka tuonti on lisääntynyt. Hakkeen tuonnissa lisäys pitkän aikavälin keskiarvoon oli kolmannes. Muiden puutavaralajien tuonti supistui pitkän aikavälin vertailussa selvästi. Tukin tuonti Suomeen oli vähäistä, ja määrä jäi 0,5 miljoonaan kuutiometriin. Vuonna 2012 Suomesta vietiin ulkomaille 1,3 miljoonaa kuutiometriä puuta, ja määrä väheni 13 prosentilla vuoden takaisesta. Viennistä oli mäntytukkia tai -kuitupuuta 0,6 miljoonaa kuutiometriä, haketta 0,3 miljoonaa kuutiometriä ja jätepuuta 0,2 miljoonaa kuutiometriä. Neljä viidesosaa viedystä puusta meni Ruotsiin ja kymmenesosa Egyptiin. Metsätilastollinen vuosikirja

2 11 Foreign trade by forest industries Metsäteollisuustuotteet Suomen tavaraviennin arvo (56,9 mrd. ) supistui vuonna 2012 jo toista vuotta peräkkäin. Tavaroiden ulkomaankauppa jäi edellisvuoden tapaan alijäämäiseksi, ja vajetta kertyi 2,6 miljardia euroa. Kahta viimeistä vuotta lukuun ottamatta Suomen kauppatase (tavaroiden vientitulot vähennettynä niiden tuontimenoilla) jäi edellisen kerran alijäämäiseksi vuonna Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta 11,0 miljardin euron arvosta, mikä oli reaalisesti 5 prosenttia edellisvuotta vähemmän (deflatointi: tukkuhintaindeksi, 1949=100). Teollisuustuotteiden osuus Suomen tavaraviennin arvosta oli 95 prosenttia. Metallit, metallituotteet sekä koneet, laitteet ja kulkuneuvot kattoivat 32 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden osuus jäi 13 prosenttiin. Metsäteollisuustuotteiden osuus tavaraviennin arvosta päätyi 19 prosenttiin, joka oli prosenttiyksikön alempi kuin vuotta aiemmin. Metsäteollisuustuotteiden osuus viennistä laski lähes koko 2000-luvun ajan aina taantumaan saakka ja kävi alimmillaan 17 prosentissa. Pääosa Suomen metsäteollisuuden tuotannosta viedään ulkomaille. Vuonna 2012 paperin ja kartongin tuotannosta vietiin 93 prosenttia. Sahatavarasta päätyi ulkomaille 69 prosenttia ja vanerista 84 prosenttia, mutta puumassasta vain 26 prosenttia. Puutuoteteollisuudessa sahatavaran vientimäärä kasvoi ja vanerin supistui hieman. Massa- ja paperiteollisuudessa massan ja kartongin vienti kasvoi, kun taas paperin ja paperi- ja kartonkijalosteiden supistui. Metsäteollisuustuotteiden reaalinen vientihintataso oli useissa tuoteryhmissä edellisvuotista alhaisempi, mikä painoi koko metsäteollisuuden viennin arvoa alaspäin. Suomesta vietiin sahatavaraa 6,5 miljoonaa kuutiometriä (+5 % edellisvuodesta), ja sen viennin arvo oli 1,2 miljardia euroa. Vanerin vienti väheni hieman edellisvuodesta päätyen 0,9 miljoonaan kuutiometriin. Sahatavaran reaalinen yksikköhinta aleni 3 prosentilla ja vanerin prosentilla. Massa- ja paperiteollisuuden tuotteita vietiin 8,8 miljardin euron arvosta (reaalisesti 5 % edellisvuodesta). Massojen viennin arvo oli 1,4 miljardia euroa ja hintataso 12 prosenttia edellisvuotista alhaisempi. Papereiden viennin arvo jäi 5,0 miljardiin euroon. Tästä oli aikakauslehtipaperia 2,4 ja hienopaperia 1,9 miljardia euroa. Aikakauslehtipaperin hintataso oli 4 prosenttia edellisvuotista korkeampi ja hienopaperin 2 prosenttia matalampi. Paperin reaalihinta on liukunut vähitellen alaspäin jo vuodesta 2001 lähtien. Kartonkia vientiin maasta 2,0 miljardin euron arvosta. Kartongin hinta aleni 4 prosentilla edellisvuodesta. Suomalaisten metsäteollisuustuotteiden päämarkkina-alue on Eurooppa. Vuonna 2012 Euroopan unionin alueelle meni metsäteollisuustuotteiden viennistä 57 prosenttia ja muuhun Eurooppaan 11 prosenttia. Aasian osuus oli 16 prosenttia ja Pohjois-Amerikan 5 prosenttia. Yksittäisistä maista metsäteollisuuden kannalta tärkeimpiä olivat Saksa (1,9 mrd. ), Britannia (1,1 mrd. ) ja Venäjä (0,6 mrd. ). Tuoteryhmittäin tarkasteltuna sahatavaraa vietiin eniten Japaniin ja Egyptiin, vaneria Saksaan ja Britanniaan. Massaa meni eniten Kiinaan, paperia ja kartonkia Saksaan sekä paperi- ja kartonkijalosteita Ruotsiin. Suomen vienti on yritystyypeittäin tarkastellen keskittynyttä, sillä vuonna 2012 kokonaistavaraviennistä 23 prosenttia oli viiden suurimman vientiyrityksen varassa. Metsäteollisuus oli vielä keskittyneempää, sillä viisi suurinta viejää vastasi 59 prosentista metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta. Massa- ja paperiteollisuuden vienti oli puutuoteteollisuutta keskittyneempää. Sekä kokonaistavaraviennissä että metsäteollisuuden tuotteiden viennissä viiden suurimman yrityksen vientiosuus kuitenkin väheni edellisvuodesta. Tavaroiden viennin keskittyminen yrityksittäin, suurimpien viejien viennin arvo (CPA-tuoteluokitus): Metsäteollisuustuotteiden Arvo Osuus suurimmat viejät mrd. % 5 suurinta viejää 6, suurinta viejää 7, suurinta viejää 10,2 94 kaikki metsäteollisuuden 10,9 100 viejät (1 937 kpl) Suurten yritysten osuus metsäteollisuustuotteiden viennistä oli 92 prosenttia. Yritys luokitellaan suureksi, jos siinä työskentelee yli 250 henkilöä, tai jos sen liikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma yli 43 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 yksityisten kotimaisten yritysten osuus Suomen tavaraviennistä oli 55 prosenttia ja ulkomaalaisomisteisten yritysten 31 prosenttia. Ulkomaalaisomisteisella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka omistuksesta tai äänivallasta yli puolet on suoraan tai välillisesti ulkomaisen tahon hallussa. Metsäteollisuudessa 92 prosenttia 324 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2013

3 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 oli yksityisten kotimaisten yritysten ja 7 prosenttia ulkomaalaisomisteisten yritysten vientiä. Suomeen tuotiin vuonna 2012 tavaroita 59,5 miljardin euron arvosta, josta metsäteollisuustuotteiden osuus oli 1,5 miljardia euroa. Metsäteollisuustuotteiden tuonnin reaaliarvo jäi 8 prosenttia edellisvuotista pienemmäksi. Suomeen hankittiin eniten metsäteollisuustuotteita Ruotsista (0,4 mrd. ) ja Brasiliasta (0,2 mrd. ). Tärkein tuoteryhmä oli massa, jonka tuonnin arvo ylsi 0,3 miljardiin euroon. Ulkomaankaupan tilastointi Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden maiden välistä tavarakauppaa. Palvelujen kauppa jää tilaston ulkopuolelle. Tilastoituakseen tavaran täytyy saapua maahan tai lähteä maasta, eivätkä kauttakuljetukset (transito) sisälly tilastoon. Metsäteollisuuden ulkomaankauppatilasto sisältää puun ja metsäteollisuustuotteiden viennin Suomesta ja tuonnin Suomeen. Metla julkaisee metsäteollisuuden ulkomaankauppatilastoja myös Metsätilastotiedotteissa ja Metinfo Tilastopalvelussa, josta löytyy myös metsäteollisuuden ulkomaankauppatilaston yksityiskohtainen laatuseloste. Ulkomaankauppatilasto perustuu tietoihin, jotka kootaan Tullin ylläpitämästä Uljas-tietokannasta. Tietokanta, joka sisältää yksityiskohtaista tietoa Suomen ulkomaankaupasta vuodesta 1989 lähtien, on maksutta käytettävissä internetissä. Suomen ulkomaankauppa jakautuu tilastoinnissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden väliseen sisäkauppaan ja unionin ulkopuolisten maiden kanssa käytävään ulkokauppaan. Sisäkaupan tilastointi perustuu kauppaa harjoittavien yritysten tekemiin tilastoilmoituksiin (Intrastat-järjestelmä). Vuonna 2012 yrityksen oli annettava EU:n alueelle kohdistuvasta viennistään tilastoilmoitus Tullille, jos sisäkaupan viennin arvo ylitti euroa vuodessa. Sisäkaupan tuonnissa ilmoitusvelvollisuusraja oli euroa. Rajat ovat nousseet, sillä vielä vuonna 2007 ne olivat ja euroa. Kynnysarvon alle jäänyt kauppa ja vähäinen vastauskato arvioidaan ja lisätään Suomen ulkomaankaupan kokonaismäärään erittelemättömänä eränä. Tämän arvion osuus oli viennissä 2,7 ja tuonnissa 5,1 prosenttia Suomen koko EU-sisäkaupan arvosta vuonna Arvioitujen tietojen osuus on kasvanut viime vuosina ilmoitusvelvollisuusrajojen nousun myötä. Metsäteollisuuden ulkomaankauppaa harjoittavat pääasiassa suuret yritykset, joiden tuonti ja vienti kirjautuvat kattavasti Tullin sisäkaupan tiedonkeruuseen. Tulli koostaa EU:n ulkokauppaa koskevat tiedot tullausilmoituksista. Vuonna 2012 mukaan tilastoituivat euron kynnysarvon ylittäneet ilmoitukset. Katoongelmaa ei ulkokaupan tilastoitumisessa ole, koska tiedot perustuvat tulliselvityksiin. Suomeen tuodusta puusta kaksi kolmasosaa tuli EU:n ulkopuolelta vuonna Tulli julkaisee kuukausittain tilaston ulkomaankaupan ennakkotiedoista, joka myöhemmin tarkentuu lopulliseksi tilastoksi. Metsätilastollisessa vuosikirjassa julkaistut vuoden 2012 ja tätä varhaisemmat ulkomaankauppatilastot ovat lopullisia tietoja ja vuotta 2013 koskevat luvut ennakkotietoja. Vuonna 2012 Suomen koko tavaraviennin arvon ennakkotiedon ja lopullisen tiedon ero oli 0,9 prosenttia ja tavaratuonnin 2,0 prosenttia. Puun tuontimäärässä lopullinen tieto oli 1,5 prosenttia ja metsäteollisuustuotteiden viennin arvossa 0,7 prosenttia ennakkotietoa suurempi. Tavaroiden tilastoarvoina käytetään viennissä verottomia myyntihintoja, joihin sisältyvät vakuutus- ja rahtikustannukset Suomen rajalle saakka (Free on Board, FOB). Tuonnin tilastoarvo on arvonlisäveron laskemisen pohjana oleva verotusarvo, josta vähennetään Suomeen tuonnin yhteydessä kannetut verot. Tuonnin tilastoarvoon sisältyvät tavaran rahti- ja vakuutuskustannukset Suomen rajalle ensimmäiseen rajanylityspaikkaan saakka (Cost, Insurance and Freight, CIF). Tuonnissa tavaroiden alkuperämaaksi katsotaan pääsääntöisesti maa, jossa tavara on valmistettu tai jossa viimeisin taloudellisesti merkittävä osa valmistusta on tapahtunut. Tavaran pakkaamista ei pidetä valmistuksena. Jos alkuperämaa ei ole tiedossa, tuonti tilastoidaan lähetysmaan mukaan. Vienti tilastoidaan määrämaan mukaisesti. Metlan tilastossa käytetyt tavaralajit on muodostettu koko Euroopan unionin alueella sovellettavasta ulkomaankaupan yhdistetystä tavaranimikkeistöstä (Combined Nomenclature, CN). Taulukossa 11.0 muiden kuin metsäsektorin tuotteiden ryhmittely noudattaa tuoteluokittelua toiminnan lajin mukaan (Classification of Products by Activities, CPA). Jälkimmäinen luokitus eroaa muualla tässä luvussa sovelletusta tavaralajiluokituksesta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppatilastossa puuksi luokitellaan raaka- ja jätepuu. Jätepuuhun sisältyvät puupelletit ja muu jätepuu (sahanpuru ja muu puujäte). Raakapuu on pääosin metsästä hakattua, teollisesti käsittelemätöntä puuta, johon ulkomaankauppatilastossa sisältyy myös haketettu tai kyllästetty raakapuu. Metlan metsätilastoissa raakapuulle käytetään yleensä jakoa Metsätilastollinen vuosikirja

4 11 Foreign trade by forest industries tukki- ja kuitupuuhun. Tulli erottelee ulkomaankauppaluokituksessaan vain tukkipuun, ja loput kyseisen puulajin ulkomaankaupasta jää luokkaan muu. Pääsääntöisesti tämä luokka sisältää kuitupuuta, mutta esimerkiksi männyn viennissä mukana on runsaasti erikoispuutavaralajeja. Metlan ulkomaankauppatilastoissa tuonnissa kyseisestä luokasta käytetään nimitystä kuitupuu ja viennissä nimitystä muu. Raakapuun määrä ilmoitetaan Metlan tilastoissa kuorellisina kiintokuutiometreinä. Suomalainen käytäntö poikkeaa tässä kansainvälisestä, sillä muissa maissa tilavuus ilmoitetaan yleensä kuorettomana (vrt. luku 13). Vuoden 2005 alusta lähtien Tulli on tilastoinut aiemmasta käytännöstään poiketen puun ulkomaankaupan Suomessa kuorettomana. Metlan ulkomaankauppatilastoihin puun tilavuus muunnetaan kuorelliseksi. Hake ja polttopuu ilmoitetaan kuitenkin siinä kuoriasteessa, jossa puu ylittää rajan. Metsäteollisuustuotteiksi luokitellaan ulkomaankauppatilastossa puutuoteteollisuuden tuotteet (sahatavara, vaneri, viilu, lastulevy, kuitulevy, puiset huonekalut, muut puutuotteet ja puutalot) sekä massa- ja paperiteollisuuden tuotteet (massa, paperi, kartonki sekä paperi- ja kartonkijalosteet). Suomen ulkomaankauppa jaetaan tilastoissa kuuteen maanosaan (Eurooppa, Aasia, Afrikka, Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka ja Oseania). Maiden luokittelu maanosiin perustuu Tullin jaotteluun. Eurooppaan kuuluviksi rajataan idässä Venäjä, Ukraina, Turkki ja Kypros. Pohjois-Amerikkaan luetaan Kanadan ja Yhdysvaltojen lisäksi Grönlanti sekä Saint-Pierre ja Miquelon. Oseaniaan luokitellaan Australia, Uusi-Seelanti, Papua-Uusi- Guinea ja Tyynenmeren pienet saarivaltiot. Pohjoisessa Oseania rajautuu Aasiaan luokiteltuihin Indonesiaan ja Filippiineihin. Täydellinen luettelo maiden jaottelusta maanosiin kuten myös muutkin ulkomaankauppatilaston laatuselostetiedot löytyvät Tullin tilastopalvelun internetsivuilta. Kirjallisuus Literature Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 [verkkojulkaisu]. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote 43/2013. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 25 s. Saatavissa: Raakapuun käyttö 2012 [verkkojulkaisu]. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous Metsätilastotiedote 20/2013. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 10 s. Saatavissa: Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2012 [verkkojulkaisu]. Kauppa Tulli, tilastoyksikkö. 18 s. Saatavissa: yritykset/yritys12/liitteet/2013_m12.pdf Tilastointiperiaatteiden käsikirja 2012 [verkkojulkaisu]. Tulli, tilastoyksikkö. 15 s. Saatavissa: kasikirja/liitteet/kasikirja2012.pdf Tuonti tuoteluokittain (CPA2008). Kesäkuu 2013, lopulliset luvut 2012 [verkkojulkaisu] Tulli, tilastoyksikkö. Saatavissa: muut_tilastot/cpatuonti/cpatuonti13_06.xls Ulkomaankaupan kuljetukset 2012 [verkkojulkaisu]. Kauppa Tulli, tilastoyksikkö. 7 s. Saatavissa: kuljetukset/kuljetukset12/liitteet/2013_m08.pdf Vienti tuoteluokittain (CPA2008). Kesäkuu 2013, lopulliset luvut 2012 [verkkojulkaisu] Tulli, tilastoyksikkö. Saatavissa: muut_tilastot/cpavienti/cpavienti13_06.xls Muut tietolähteet Other sources of information Metinfo Tilastopalvelu, Metsäteollisuus ry, Tulli, tilastopalvelu, Tulli, Uljas-tietokanta, uljas.tulli.fi/ Metsäteollisuuden ulkomaankauppa [verkkojulkaisu]. SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2013 ja Metsätilastotiedotesarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Saatavissa: Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2013

5 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa mrd. vuoden 2012 rahana billion in 2012 monetary value Suomen tavaravienti Total exports of goods Metsäteollisuuden vienti Exports by forest industries Muut tuotteet Other products Rahanarvot on muunnettu tukkuhintaindeksillä (1949=100). Monetary values are deflated using wholesale price index (1949=100). Kuva 11.1 Suomen tavaraviennin reaaliarvo Figure 11.1 Total real value of exports of Finland, milj. m³ mill. m³ Tuonti Imports Vienti Exports Nettotuonti Net imports Kuva 11.2 Puun ulkomaankauppa Figure 11.2 Foreign trade in roundwood and wood residues, Metsätilastollinen vuosikirja

6 11 Foreign trade by forest industries 35 % Tuontipuun osuus Proportion of imported wood Venäläisen tuontipuun osuus Proportion of imported Russian wood Osuus = puun tuonti / (markkinahakkuut + puun tuonti puun vienti) Proportion = imports of wood / (commercial roundwood removals + imports of wood exports of wood) Kuva 11.3 Tuontipuun osuus suomalaisen metsäteollisuuden puunhankinnasta Figure 11.3 Proportion of imported wood of the wood procurement of the Finnish forest industries, Vienti Exports 11,0 mrd. billion Tuonti Imports 2,0 mrd. billion Kartonki sekä paperija kartonkijalosteet Paperboard, converted paper and paperboard products Puu Roundwood and wood residues Sahatavara Sawn goods Muut puutuotteet Other wood products Kartonki sekä paperija kartonkijalosteet Paperboard, converted paper and paperboard products Puu Roundwood and wood residues Paperi Paper Massa Pulp Paperi Paper Massa Pulp Sahatavara Sawn goods Muut puutuotteet Other wood products Kuva 11.4 Puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankaupan arvon jakautuminen tuoteryhmiin 2012 Figure 11.4 Foreign trade in roundwood and forest industry products by product group, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2013

7 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Saksa Britannia Venäjä Yhdysvallat Kiina Belgia Ranska Japani Espanja Puola Ruotsi Italia Turkki Alankomaat Egypti Australia Ukraina Norja Tanska Saudi-Arabia Muut EU-jäsenmaa EU Member State Muu maa Other milj. mill. Germany United Kingdom Russian Federation USA China Belgium France Japan Spain Poland Sweden Italy Turkey The Netherlands Egypt Australia Ukraine Norway Denmark Saudi Arabia Others Kuva 11.5 Suomen metsäteollisuustuotteiden viennin arvo määrämaittain 2012 Figure 11.5 Value of exports of Finnish forest industry products by country of destination, osuus metsäteollisuustuotteiden viennistä, % proportion of exports of forest industry products, % Saksa Germany Britannia United Kingdom Yhdysvallat USA Ranska France Espanja Spain Venäjä Russian Federation Ennen vuotta 1990 Saksaan sisältyvät silloin erilliset Saksan liittotasavalta ja Saksan demokraattinen tasavalta. Ennen vuotta 1992 Venäjällä tarkoitetaan Neuvostoliittoa. Before 1990 Germany included the formerly separate Federal Republic of Germany and Democratic Republic of Germany. Before 1992 the Russian Federation refers to the USSR. Kuva 11.6 Suomen metsäteollisuustuotteiden viennin arvon jakautuminen määrämaittain Figure 11.6 Percentage value of Finland s exports of forest industry products by country of destination, Metsätilastollinen vuosikirja

8 11 Foreign trade by forest industries 16 milj. m 3 mill. m 3 Sahatavara Sawn goods 1,6 milj. m 3 mill. m 3 Vaneri Plywood 12 Tuotanto Production 1,2 Tuotanto Production 8 0,8 4 Vienti Exports 0,4 Vienti Exports , milj. t mill. t Mekaaniset massat Mechanical and semichemical pulp 9 6 milj. t mill. t Sellu Chemical pulp Tuotanto Production Tuotanto Production 2 3 Vienti Exports Vienti Exports milj. t mill. t Paperi Paper 4 milj. t mill. t Kartonki Paperboard 9 6 Tuotanto Production 3 2 Tuotanto Production 3 Vienti Exports 1 Vienti Exports Lähteet: SVT: Tulli; Metsäteollisuus ry Sources: OSF: Finnish Customs; Finnish Forest Industries Federation Kuva 11.7 Metsäteollisuustuotteiden tuotanto ja vienti Figure 11.7 Production and exports of forest industry products, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2013

9 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa /m³, kuitulevy /t, vuoden 2012 rahana /m³, fibreboard /t, in 2012 monetary value Vaneri Plywood Kuitulevy Fibreboard Lastulevy Particle board 200 Sahatavara Sawn goods Rahanarvot on muunnettu tukkuhintaindeksillä (1949=100). Monetary values are deflated using wholesale price index (1949=100). Kuva 11.8 Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin reaaliset yksikköarvot Figure 11.8 Real unit values of exports of wood-products industries, /t vuoden 2012 rahana /t in 2012 monetary value Paperi Paper Sellu Chemical pulp Kartonki Paperboard Mekaaniset massat Mechanical and semi-chemical pulp Rahanarvot on muunnettu tukkuhintaindeksillä (1949=100). Monetary values are deflated using wholesale price index (1949=100). Kuva 11.9 Massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden viennin reaaliset yksikköarvot Figure 11.9 Real unit values of exports of pulp and paper industries, Metsätilastollinen vuosikirja

10 11 Foreign trade by forest industries 11.0 Suomen ulkomaankauppa 2012 Finland s foreign trade, 2012 Tuote Product Arvo Osuus Value Proportion milj. mill. % Suomen tavaravienti Total exports of goods Teollisuustuotteet Manufactured goods Metsäteollisuus Forest industries Puu Roundwood and wood residues 96 0 Metsäteollisuustuotteet Forest industry products Puutuoteteollisuus Wood-products industries Sahatavara Sawn goods Vaneri Plywood Viilu Veneer sheets 21 0 Lastulevy Particle board 7 0 Kuitulevy Fibreboard 18 0 Muut puutuotteet Other wood-based products Massa- ja paperiteollisuus Pulp and paper industries Massa Pulp Paperi Paper Kartonki Paperboard Paperi- ja kartonkijalosteet Converted paper and paperboard products Muu teollisuus Other industries Sähkö- ja elekroniikkateollisuuden tuotteet Electric and electronics industry products Metallit, koneet ja laitteet, kulkuneuvot Metals, machinery and transport equipment Muut teollisuustuotteet Other products Alkutuotanto ja kaivannaiset Primary production and mining Muu (muut tuotteet, sähkö, kaasu, lämpö ym.) Other (other products, electricity, gas, steam, etc.) Suomen tavaratuonti Total imports of goods Teollisuustuotteet Manufactured goods Metsäteollisuus Forest industries Puu Roundwood and wood residues Metsäteollisuustuotteet Forest industry products Puutuoteteollisuus Wood-products industries Sahatavara Sawn goods 91 0 Vaneri Plywood 50 0 Viilu Veneer sheets 21 0 Lastulevy Particle board 34 0 Kuitulevy Fibreboard 66 0 Muut puutuotteet Other wood-based products Massa- ja paperiteollisuus Pulp and paper industries Massa Pulp Paperi Paper Kartonki Paperboard Paperi- ja kartonkijalosteet Converted paper and paperboard products Muu teollisuus Other industries Sähkö- ja elekroniikkateollisuuden tuotteet Electric and electronics industry products Metallit, koneet ja laitteet, kulkuneuvot Metals, machinery and transport equipment Muut teollisuustuotteet Other products Alkutuotanto ja kaivannaiset Primary production and mining Muu (muut tuotteet, sähkö, kaasu, lämpö ym.) Other (other products, electricity, gas, steam, etc.) Viennin tilastoarvona käytetään tavaroiden verottomia myyntihintoja, joihin sisältyvät vakuutus- ja rahtikustannukset Suomen rajalle saakka (FOB). Tuonnin tilastoarvo on arvonlisäveron laskemisen pohjana oleva verotusarvo, josta vähennetään Suomeen tuonnin yhteydessä kannetut verot. Tuonnin tilastoarvoon sisältyvät tavaran rahti- ja vakuutuskustannukset Suomen rajalle rajanylityspaikkaan saakka (CIF). Luokkaan muut puutuotteet sisältyvät ne puutuoteteollisuuden tuotteet, jotka eivät ole sahatavaraa tai puulevyjä. Lisäksi mukana ovat puiset huonekalut ja puutalot. Foreign trade data are published in accordance with the statistical value concept. On exports, the FOB (free on board) value of merchandise is used, and on imports the CIF (cost, insurance, freight) value of the merchandise is applied. The category other wood-based products consists of products from the wood-products industries other than sawn goods and wood-based panels. In addition, the category includes wooden furniture and prefabricated wooden houses. 332 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2013

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Puun tuonti puutavaralajeittain Imports of roundwood and wood residues by wood assortment, Puutavaralaji Assortment Määrä Arvo Yksikköarvo Quantity Value Unit value m³ milj. mill. /m³ Yhteensä Total Raakapuu Roundwood Havupuu Softwood ,6 Mänty Pine ,0 mäntytukki pine logs ,1 mäntykuitupuu pine pulpwood ,4 Kuusi Spruce ,3 kuusitukki spruce logs ,9 kuusikuitupuu spruce pulpwood ,3 Muut havupuut Other softwood ,4 muu havutukki other logs muu havukuitupuu other pulpwood ,4 Lehtipuu Hardwood ,1 Koivu Birch ,8 koivutukki birch logs ,3 koivukuitupuu birch pulpwood ,1 Muut lehtipuut Other hardwood ,7 Polttopuu Fuelwood ,7 Hake Chips ,5 Havupuu Softwood ,6 Lehtipuu Hardwood ,6 Kyllästetty puu Preserved wood ,1 Jätepuu Wood residues ,5 Puupelletit Wood pellets ,0 Muu jätepuu Other ,7 Kuitupuu sisältää myös erikoispuutavaralajeja. Muu jätepuu sisältää sahanpurua ja muuta puujätettä. Pulpwood also includes special roundwood assortments. The wood residues category 'other' consists of sawdust, wood waste and scrap. Metsätilastollinen vuosikirja

12 11 Foreign trade by forest industries 11.2 Puun tuonti Imports of roundwood and wood residues, Vuosi Raakapuu Roundwood Jätepuu Kaikkiaan Year Havupuu Lehtipuu Polttopuu Hake Kyllästetty puu Yhteensä Wood residues Grand total Softwood Hardwood Fuelwood Chips Preserved wood Total m³ Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2013

13 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Raakapuun tuonti puutavaralajeittain Imports of roundwood by roundwood assortment, Vuosi Mäntytukki Kuusitukki Koivutukki Mäntykuitupuu Kuusikuitupuu Koivukuitupuu Muu Yhteensä Year Pine logs Spruce logs Birch logs Pine pulpwood Spruce pulpwood Birch pulpwood Other Total m³ Muu' sisältää muun havu- ja lehtipuun, polttopuun, hakkeen ja kyllästetyn puun, mutta ei jätepuuta. The category 'other' includes other roundwood respective to softwood and hardwood, fuelwood, chips and preserved wood. Wood residues are excluded. Lähteet: SVT: Metsäntutkimuslaitos; SVT: Tulli; Metsäteollisuus ry Sources: OSF: Finnish Forest Research Institute; OSF: Finnish Customs; Finnish Forest Industries Federation Metsätilastollinen vuosikirja

14 11 Foreign trade by forest industries 11.4 Puun tuonti alkuperämaittain 2012 Imports of roundwood and wood residues by country of origin, 2012 Puutavaralaji Assortment Venäjä Latvia Viro Ruotsi Liettua Russian Federation Latvia Estonia Sweden Lithuania Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. mill. mill. mill. mill. mill. Yhteensä Total Raakapuu Roundwood Havupuu Softwood Mänty Pine mäntytukki pine logs mäntykuitupuu pine pulpwood Kuusi Spruce kuusitukki spruce logs kuusikuitupuu spruce pulpwood Muut havupuut Other softwood muu havutukki other logs muu havukuitupuu other pulpwood Lehtipuu Hardwood Koivu Birch koivutukki birch logs koivukuitupuu birch pulpwood Muut lehtipuut Other hardwood Polttopuu Fuelwood Hake Chips Kyllästetty puu Preserved wood Jätepuu Wood residues Britannia Norja Saksa Muut Yhteensä United Kingdom Norway Germany Others Total Yhteensä Total Raakapuu Roundwood Havupuu Softwood Mänty Pine mäntytukki pine logs mäntykuitupuu pine pulpwood Kuusi Spruce kuusitukki spruce logs kuusikuitupuu spruce pulpwood Muut havupuut Other softwood muu havutukki other logs muu havukuitupuu other pulpwood Lehtipuu Hardwood Koivu Birch koivutukki birch logs koivukuitupuu birch pulpwood Muut lehtipuut Other hardwood Polttopuu Fuelwood Hake Chips Kyllästetty puu Preserved wood Jätepuu Wood residues Kuitupuu sisältää myös erikoispuutavaralajit. Pulpwood also includes special roundwood assortments. 336 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2013

15 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Puun tuonti alkuperämaittain Imports of roundwood and wood residues by country of origin, Vuosi Venäjä Latvia Viro Ruotsi Liettua Britannia Saksa Uruguay Valko-Venäjä Muut Yhteensä Year Russian Latvia Estonia Sweden Lithuania United Germany Uruguay Belarus Others Total Federation Kingdom m³ Vuoteen 1991 saakka Venäjällä tarkoitetaan Neuvostoliittoa, johon sisältyivät myös Viron, Latvian, Liettuan ja Valko-Venäjän luvut. Before 1992, the Russian Federation refers to the USSR, and the figures include Estonia, Latvia, Lithuania and Belarus. Metsätilastollinen vuosikirja

16 11 Foreign trade by forest industries 11.6 Puun vienti puutavaralajeittain Exports of roundwood and wood residues by wood assortment, Puutavaralaji Assortment Määrä Arvo Yksikköarvo Quantity Value Unit value m³ milj. mill. /m³ Yhteensä Total Raakapuu Roundwood Havupuu Softwood ,7 Mänty Pine ,4 mäntytukki pine logs ,5 muu other ,8 Kuusi Spruce ,8 kuusitukki spruce logs ,8 muu other ,8 Muut havupuut Other softwood ,1 muu havutukki other logs muu other ,1 Lehtipuu Hardwood ,9 Koivu Birch ,4 koivutukki birch logs muu other ,4 Muut lehtipuut Other hardwood ,9 Polttopuu Fuelwood ,2 Hake Chips ,5 Havupuu Softwood ,5 Lehtipuu Hardwood ,1 Kyllästetty puu Preserved wood ,0 Jätepuu Wood residues ,8 Puupelletit Wood pellets ,9 Muu jätepuu Other ,5 Muu sisältää kuitupuuta ja erikoispuutavaralajeja. Muu jätepuu sisältää sahanpurua ja muuta puujätettä. The category other includes pulpwood and special roundwood assortments. The wood residues category 'other' consists of sawdust, wood waste and scrap. 338 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2013

17 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Puun vienti Exports of roundwood and wood residues, Vuosi Raakapuu Roundwood Jätepuu Kaikkiaan Year Havupuu Lehtipuu Polttopuu Hake Kyllästetty puu Yhteensä Wood residues Grand total Softwood Hardwood Fuelwood Chips Preserved wood Total m³ Metsätilastollinen vuosikirja

18 11 Foreign trade by forest industries 11.8 Puun vienti määrämaittain 2012 Exports of roundwood and wood residues by country of destination, 2012 Puutavaralaji Assortment Ruotsi Egypti Britannia Libya Irlanti Sweden Egypt United Kingdom Libya Ireland Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value 1000 m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj m³ milj. mill. mill. mill. mill. mill. Yhteensä Total Raakapuu Roundwood Havupuu Softwood Mänty Pine mäntytukki pine logs muu other Kuusi Spruce kuusitukki spruce logs muu other Muut havupuut Other softwood muu havutukki other logs muu other Lehtipuu Hardwood Koivu Birch koivutukki birch logs muu other Muut lehtipuut Other hardwood Polttopuu Fuelwood Hake Chips Kyllästetty puu Preserved wood Jätepuu Wood residues Norja Saksa Viro Muut Yhteensä Norway Germany Estonia Others Total Yhteensä Total Raakapuu Roundwood Havupuu Softwood Mänty Pine mäntytukki pine logs muu other Kuusi Spruce kuusitukki spruce logs muu other Muut havupuut Other softwood muu havutukki other logs muu other Lehtipuu Hardwood Koivu Birch koivutukki birch logs muu other Muut lehtipuut Other hardwood Polttopuu Fuelwood Hake Chips Kyllästetty puu Preserved wood Jätepuu Wood residues Muu sisältää kuitupuuta ja erikoispuutavaralajeja. The category other includes pulpwood and special roundwood assortments. 340 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2013

19 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomen ulkomaankaupan arvo maittain 2012 Finnish foreign trade by country, 2012 Määrä- tai Country of destination Vienti Exports Tuonti Imports alkuperämaa or country of origin Puu ja metsä- Muut tavarat Yhteensä Puu ja metsä- Muut tavarat Yhteensä teollisuustuotteet Other goods Total teollisuustuotteet Other goods Total Wood and forest Wood and forest industry products industry products milj. % milj. milj. milj. % milj. milj. mill. mill. mill. mill. mill. mill. Yhteensä Total , , Eurooppa Europe , , Euroopan unioni The European Union , , Alankomaat The Netherlands 269 2, , Belgia Belgium 476 4, , Britannia United Kingdom , , Bulgaria Bulgaria 10 0, , Espanja Spain 412 3, , Irlanti Ireland 29 0, , Italia Italy 315 2, , Itävalta Austria 88 0, , Kreikka Greece 57 0, , Kypros Cyprus 8 0, ,0 4 4 Latvia Latvia 28 0, , Liettua Lithuania 41 0, , Luxemburg Luxembourg 6 0, , Malta Malta 1 0, Portugali Portugal 29 0, , Puola Poland 408 3, , Ranska France 428 3, , Romania Romania 18 0, , Ruotsi Sweden 455 4, , Saksa Germany , , Slovakia Slovakia 22 0, , Slovenia Slovenia 3 0, , Tanska Denmark 132 1, , Tšekki Czech Republic 21 0, , Unkari Hungary 55 0, , Viro Estonia 98 0, , Muu Eurooppa Other Europe , , Norja Norway 140 1, , Venäjä Russian Federation 611 5, , Muut Others 483 4, , Aasia Asia , , Japani Japan 414 3, , Kiina China 547 4, , Muut Others 827 7, , Afrikka Africa 559 5, , Algeria Algeria 118 1, Egypti Egypt 225 2, , Muut Others 216 2, , Pohjois-Amerikka North America 587 5, , Kanada Canada 16 0, , Yhdysvallat USA 571 5, , Muut Others 0 0, Latinalainen Amerikka Latin America 325 2, , Brasilia Brazil 115 1, , Muut Others 210 1, , Oseania Oceania 192 1, , Australia Australia 167 1, , Muut Others 25 0, , Maittain erittelemätön Unspecified by country Metsätilastollinen vuosikirja

20 11 Foreign trade by forest industries Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo määrämaittain Value of exports of forest industry products by country of destination, Määrämaa Country of destination milj. mill. Yhteensä Total Eurooppa Europe Euroopan unioni The European Union Alankomaat The Netherlands Belgia Belgium Britannia United Kingdom Bulgaria Bulgaria Espanja Spain Irlanti Ireland Italia Italy Itävalta Austria Kreikka Greece Kypros Cyprus Latvia Latvia Liettua Lithuania Luxemburg Luxembourg Malta Malta Portugali Portugal Puola Poland Ranska France Romania Romania Ruotsi Sweden Saksa Germany Slovakia Slovakia Slovenia Slovenia Tanska Denmark Tšekki Czech Republic Unkari Hungary Viro Estonia Muu Eurooppa Other Europe Norja Norway Venäjä Russian Federation Muut Others Aasia Asia Japani Japan Kiina China Muut Others Afrikka Africa Algeria Algeria Egypti Egypt Muut Others Pohjois-Amerikka North America Kanada Canada Yhdysvallat USA Muut Others Latinalainen Amerikka Latin America Brasilia Brazil Muut Others Oseania Oceania Australia Australia Muut Others Maittain erittelemätön Unspecified by country Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2013

21 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Metsäteollisuustuotteiden vientimäärät Export volumes of forest industry products, Tuote Product Yksikkö Unit yksikköä units Metsäteollisuustuotteet Forest industry products Puutuoteteollisuus Wood-products industries Sahatavara Sawn goods m³ Mäntysahatavara Pine sawn goods Kuusisahatavara Spruce sawn goods Muu havusahatavara Other sawn softwood Höyläsahatavara Planed sawn softwood Lehtisahatavara Sawn hardwood Vaneri Plywood Havuvaneri Softwood plywood Lehtivaneri Hardwood plywood Muut viilupintaiset levyt Other veneer-faced panels Viilu Veneer sheets Lastulevy Particle board Kuitulevy Fibreboard t Puiset huonekalut Wooden furniture Muut puutuotteet Other wood products Puutalot Prefabricated wooden houses Massa- ja paperiteollisuus Pulp and paper industries t Massa Pulp Mekaaninen puumassa Mechanical pulp Puolikemiallinen puumassa Semi-chemical pulp Valkaisematon sulfaattisellu Unbleached sulphate pulp Valkaistu sulfaattisellu Bleached sulphate pulp havusulfaatti softwood sulphate pulp lehtisulfaatti hardwood sulphate pulp Liukosellu Dissolving pulp Sulfiittisellu Sulphite pulp Keräyspaperi ja -kartonki Recycled paper and paperboard Muu kuin puumassa Pulp other than woodpulp Paperi Paper Sanomalehtipaperi Newsprint Aikakauslehtipaperi Magazine paper päällystämätön uncoated päällystetty coated Hienopaperi Fine paper päällystämätön uncoated päällystetty coated Säkkipaperi Sack paper Muu voimapaperi Other kraft paper Muu paperi Other paper Kartonki Paperboard Kraftlaineri Kraftliner Muu sulfaattikartonki Other sulphate paperboard Fluting Fluting Muu kartonki Other paperboard Paperi- ja kartonkijalosteet Converted paper and paperboard products Metsätilastollinen vuosikirja

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2015 TILASTO: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola TILASTO Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 18/2014 15.5.2014 Aarre Peltola Venäläisen puun osuus tuonnista kasvussa Suomeen

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2014 50/2014 4.12.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin vuonna 2010 puuta 12,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Tuonnin lisääntymisestä huolimatta määrä oli pienin

Lisätiedot

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2014 46/2014 5.11.2014 Annu Kaila Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 3/2013 18.1.2013 Aarre Peltola Puun tuonti nousussa lokakuussa Puun kuukausittainen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 9/2013 8.3.2013 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti ja puun tuonti supistuivat

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 38/2014 8.9.2014 Annu Kaila Puun tuonti laski 12 prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 9/2014 13.3.2014 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 33/2012 3.8.2012 Aarre Peltola Suomeen tuotiin tammi toukokuussa 3,8 miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 17/2011 6.5.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jatkoi kasvuaan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 24/2011 10.6.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi reaalisesti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 28 38/28 6.1.28 Aarre Peltola Puun tuonti vauhdissa heinäkuussa Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 31/2011 3.8.2011 Aarre Peltola Puun tuonti kiihtyi toukokuussa Suomeen tuotiin

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2012 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 24.10.2012 Aarre Peltola Puun tuonti 10,5 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 37/2010 8.9.2010 Aarre Peltola Puun tuonti on lisääntynyt tasaisesti Puun tuonti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 42/2009 10.11.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin Suomeen tammi elokuussa vain 5,8 miljoonaa

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Vuonna 22 metsäteollisuustuotteita vietiin maastamme 12 miljardin euron arvosta. Suomen koko tavaraviennistä metsäteollisuustuotteet muodostivat neljänneksen. Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Raakapuuta tuotiin Suomeen 8,1 miljoonaa kuutiometriä vuonna 1996. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo väheni edellisvuodesta 8 prosenttia 55 miljardiin markkaan,

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 22/2008 9.6.2008 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti notkahti maaliskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009 46/2009 11.12.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti jäi alle puoleen viime vuodesta

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin puuta 11,4 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2013, ja sillä katettiin 17 prosenttia metsäteollisuuden puun hankinnasta. Tuontimäärä kasvoi edellisestä vuodesta

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2002 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 1.8.2003 685 Puun tuonnissa 16 miljoonan

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2013 21.11.2014 Aarre Peltola Puuta tuotiin 11 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteita

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Vuosi 2005 oli viides peräkkäinen puun tuonnin ennätysvuosi. Tuonti kasvoi neljänneksellä edellisvuodesta 21,5 miljoonaan kuutiometriin. Puusta 79 prosenttia oli venäläistä

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Puun tuonti paisui vuonna 24 ennätykselliseen 17,5 miljoonaan kuutiometriin määrän lisäännyttyä 5 prosentilla edellisvuodesta. Puusta 8 prosenttia tuli Venäjältä ja 7

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Sekä metsäteollisuustuotteiden viennissä että puun tuonnissa lyötiin vanhat ennätykset vuonna 19. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo kasvoi 7 prosenttia edellisvuodesta

Lisätiedot

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä.

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2006 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 27.7.2007 877 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 07/2008 6.3.2008 Aarre Peltola Suomeen tuotiin runsaasti puuta vuonna 2007, määrä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu 22 Toimittaja: Jukka Torvelainen 22..22 648 Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia jäljessä viime vuodesta Raakapuu Suomeen tuotiin elokuussa puuta 1, miljoonaa

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin 20 miljoonaa kuutiometriä kuorellista puuta vuonna 2008. Määrä oli kaikkien aikojen toiseksi suurin. Tuontia vauhditti Venäjän vuoden vaihteeseen ajoittunut

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 36/2009 9.9.2009 Aarre Peltola Polttopuun tuonti on moninkertaistunut edellisvuodesta

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Metsäteollisuustuotteiden viennin kasvu taittui vuonna 2001, ja vienti supistui edellisvuodesta viisi prosenttia 12,5 miljardiin euroon. Tärkeimpiä kauppakumppaneita

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Puun tuonti kääntyi laskuun vuonna 2011 päätyen 10,5 miljoonaan kuutiometriin. Määrä supistui 10 prosentilla edellisvuodesta, mutta ei kuitenkaan taantumavuoden 2009

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 40/2011 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 10.10.2011 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009 12/2009 14.4.2009 Aarre Peltola Puun tuonti Suomeen romahti tammikuussa Tammikuussa

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2004 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 8.7.2005 781 Puun tuonti paisui

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009 17/2009 8.5.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti on puolittunut viime vuodesta

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Vuonna 23 metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta 11,8 miljardin euron arvosta. Sekä Suomen koko tavaraviennin että metsäteollisuustuotteiden viennin arvot pienenivät

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Puun tuonti Suomeen ylsi 20 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2006. Viisi vuotta kestänyt puun tuonnin kasvu taittui, mutta tuotu määrä oli silti kaikkien aikojen toiseksi

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 7/2009 6.3.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin yli 20 miljoonaa kuutiometriä vuonna

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Suomen metsäteollisuuden ulkomaankauppa painottuu metsäteollisuustuotteiden vientiin ja raaka-aineena käytettävän puun tuontiin. Puun tuonnissa lyötiin selvästi entinen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 5/2009 9.2.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti hidastui hieman marraskuussa Puun

Lisätiedot

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Puun tuonti Suomeen supistui 18,2 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2007 ja painottui entistä enemmän puumassateollisuuden tarpeisiin. Silti määrä oli kaikkien aikojen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola 1..21 68 Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna 2 Metsäteollisuustuotteiden entinen vientiennätys lyötiin jälleen Raaka- ja

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Suomen metsäteollisuus toi maahamme 12,9 miljoonaa kuutiometriä ulkomaista puuta vuonna 2000. Määrä oli vain kaksi prosenttia pienempi, kuin ennätysvuonna 1999. Puun

Lisätiedot

puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta.

puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa tammikuu 21 Toimittaja: Aarre Peltola 17.4.21 71 Metsäteollisuustuotteiden vienti jatkui tammikuussa viimevuotista vauhtia Raaka- ja jätepuu Tammikuussa ulkomaista raaka-

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 13/2014 14.4.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti käynnistyi tammikuussa

Lisätiedot

vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1

vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1 Metsäsektorin ulkomaankauppa elokuu 1 Toimittajat: Aarre Peltola Kimmo Sareva 1..1 0 Puuta virtasi vuolaasti maahamme elokuussa Raaka- ja jätepuu Elokuussa Suomeen tuotiin runsaasti raaka- ja jätepuuta.

Lisätiedot

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia.

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa lokakuu 2007 Toimittaja: Aarre Peltola 4.1.2008 894 Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 24/2014 5.6.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvussa maaliskuussa

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014 42/2014 7.10.2014 Annu Kaila Koivukuitupuun tuonti kasvussa Koivukuitupuun tuonti

Lisätiedot

Suomeen tuotiin viime vuonna ennätykselliset

Suomeen tuotiin viime vuonna ennätykselliset A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu 2 Toimittaja: Jukka Torvelainen..24 1 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014 34/2014 7.8.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti jatkui toukokuussa vakaana

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Metsäteollisuustuotteet. Puu. 1,1 miljardia euroa marraskuussa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Metsäteollisuustuotteet. Puu. 1,1 miljardia euroa marraskuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 2 Toimittaja: Jukka Torvelainen.2.26 84 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu Puu. metsäteollisuustuotteiden. Puun tuonti ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan kuutiometrin rajan

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu Puu. metsäteollisuustuotteiden. Puun tuonti ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan kuutiometrin rajan A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola.6.2 6 Puun tuonti ylitti ensimmäistä

Lisätiedot

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuonnista oli koivukuitupuuta 30 prosenttia, eli 1,5 miljoonaa kuutiota. Seuraavaksi eniten tuotiin kuusikuitupuuta

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuonnista oli koivukuitupuuta 30 prosenttia, eli 1,5 miljoonaa kuutiota. Seuraavaksi eniten tuotiin kuusikuitupuuta A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen.6.26 824 Metsäteollisuuden viennin

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu Sahatavaran vientihinnan nousu jatkui helmikuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 9.5.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu Sahatavaran vientihinnan nousu jatkui helmikuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 9.5. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu 27 Toimittaja: Jukka Torvelainen..27 866 Sahatavaran vientihinnan

Lisätiedot

tammikuun luvuista lähtien. Tullihallitus kerää raakapuun vienti- ja tuontitiedot kansainvälisen tilastokäytännön

tammikuun luvuista lähtien. Tullihallitus kerää raakapuun vienti- ja tuontitiedot kansainvälisen tilastokäytännön A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa tammikuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola 1.4.2 66 Puun tuonti jatkui vilkkaana

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu Sahatavaran vientihinta nousi 10 prosenttia tammi syyskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu Sahatavaran vientihinta nousi 10 prosenttia tammi syyskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 11.12.26 846 Sahatavaran vientihinta

Lisätiedot

Suomeen tuotiin vuoden 2004 marraskuussa

Suomeen tuotiin vuoden 2004 marraskuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 24 Toimittaja: Aarre Peltola.2.25 5 Puun tuonti ennätysvauhdissa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Puun tuontimäärä kutistui edelleen marraskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 8.2.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Puun tuontimäärä kutistui edelleen marraskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 8.2. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 8.2.27 82 Puun tuontimäärä kutistui

Lisätiedot

Suomeen tuotiin heinäkuussa puuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kesäkuun tapaan uusi kuukausikohtainen

Suomeen tuotiin heinäkuussa puuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kesäkuun tapaan uusi kuukausikohtainen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa heinäkuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 13.1.26 841 Tammi heinäkuussa

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yhteisöt Kirkko Tuntematon Valtio 41 % Valkopyökki 4 % Saksanpihta Männyt Muut puulajit 7 % Kuusi 34 % Tammet 1 Yksityinen 14 % Kunnat

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yksityistämisen alla oleva maa 1 % Lepät 1 % Haapa 3 % Muut puulajit 5 % Yksityinen 35 % Valtio 9 % Rauduskoivu 18 % Mänty 1 % Kuusi

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 1 Yksityisyritykset 11 % Yksityistä misen alla oleva maa 15 % Valtion metsähallinto 37 % Muut puulajit Tervaleppä % 5 % Harmaaleppä

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Kunnat 1 % Yksityinen 17 % Koivu, valeakaasia % Jalot lehtipuut 1 % Leppä % Muut puulajit 3 % Valtio 8 % Kuusi 7 % Mänty, lehtikuusi

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2017*)

muutos *) %-yks. % 2017*) TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2016 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2016: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 217 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-217 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 218 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 218 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-218 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Kauppatase Tuonti Vienti

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailmassa on metsiä hieman yli neljä miljardia hehtaaria, ja ne peittävät maapallon maapintaalasta kolmanneksen. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta.

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu  METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta. METSÄVARAT Metsänomistus Puulajien osuus puuston tilavuudesta yksityishenk ilöt 19% kunnat 17% yritykset 3% yhteisöt 1% valtio 6% Lähde:Information on forests and forestry in the Czech Republic by 1 pyökki

Lisätiedot

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä.

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden puuvarastot 31.12.2005 Toimittaja: Martti Aarne 7.2.2006 805 Mäntykuitupuuta yli 4 miljoonaa

Lisätiedot

Me olemme Metsä Fibre

Me olemme Metsä Fibre Me olemme Metsä Fibre Esityksen sisältö Metsä Fibre Globaalit volyymit Tuotannot / Varastot Pix-hinnat Markkina katsaukset Yhteenveto 2 Metsä Fibre, Saku Pänkäläinen Metsä Fibre: kestävää kasvua uusiutuvasta

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Teollisuustuotannon määrä kuukausittain

Teollisuustuotannon määrä kuukausittain Teollisuustuotannon määrä kuukausittain Industrial Production Volume Monthly 11 15 28=1 USA 1 95 9 EU28-maat / EU28 countries 85 8 Japani / Japan 75 7 Suomi / Finland 65 28 29 21 211 212 213 Kausipuhdistettu

Lisätiedot

8 Puun käyttö. Raakapuu

8 Puun käyttö. Raakapuu 8 Puun käyttö Suomessa käytettiin raakapuuta 73,9 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2013, mikä oli 3 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuosina 2010 2012. Tästä meni metsäteollisuuden raaka-aineeksi 64,5

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailman maapinta-alasta noin kolmannes, hieman yli neljä miljardia hehtaaria, on metsien peitossa. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia ja Kanada,

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2016 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 Kauppatase Vienti Tuonti 30.11.2016 2 SUOMEN JA SUOMEN

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-7) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 28.9.2018 1 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-5) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 31.7.2018 1 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-1) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 29.3.2018 1 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-3) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 31.5.2018 1 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-2) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 30.4.2018 1 SUOMEN JA

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2018 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE KUUKAUSITTAIN 2014-2018(1-10) Mrd. 6 5 4 3 2 1 0-1 2014 2015 2016 2017 2018 Kauppatase Vienti Tuonti 31.12.2018 1/23 SUOMEN

Lisätiedot