10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA"

Transkriptio

1 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Puun tuonti paisui vuonna 24 ennätykselliseen 17,5 miljoonaan kuutiometriin määrän lisäännyttyä 5 prosentilla edellisvuodesta. Puusta 8 prosenttia tuli Venäjältä ja 7 prosenttia Virosta. Eniten maahamme virtasi koivukuitupuuta, jonka osuus tuontimäärästä ylsi 36 prosenttiin. Puun vienti Suomesta oli tuontiin verrattuna vähäistä jääden vain 1,1 miljoonaan kuutiometriin. Vuonna 24 metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta 12 miljardilla eurolla, ja ne kattoivat 24 prosenttia Suomen tavaraviennin arvosta. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo kasvoi muuta teollisuutta hitaammin johtuen metsätuotteiden heikosta vientihintakehityksestä. Puu Vuonna 24 Suomeen tuotiin 17,5 miljoonaa kuutiometriä puuta. Tuontiennätysten sarja jatkui jo neljättä vuotta peräkkäin tuonnin lisäännyttyä tällä kertaa 5 prosentilla edellisvuodesta. Tuontipuu kattaakin vajaan neljänneksen suomalaisen metsäteollisuuden puun tarpeesta (ks. luku 8). Suomi on 2- luvulla ollut maailman suurimpia puun tuojia, ja vuonna 23 Suomi toi maailman maista kolmanneksi eniten puuta. (ks. luku 12). Vuonna 24 tuontipuusta 8 prosenttia hankittiin Venäjältä, vaikkakin itärajan takaa tulevan puun osuus tuonnista on hieman supistunut. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Venäjän osuus on ollut suurimmillaan 86 prosenttia. Viron osuus tuonnista oli 7, Latvian 6 ja Britannian 2 prosenttia (taulukot ). Tuontipuun alkuperämaiden osuudet ovat säilyneet melko vakaina tuontipuusuman ripeästä kasvusta huolimatta. Edes tammikuun 25 alussa Ruotsissa raivonneen Gudrun-myrskyn vaurioittamat 75 miljoonaa kuutiometriä puuta eivät ole juuri heiluttaneet maahamme suuntautuvia tuontipuuvirtoja. Puulajeista maahamme tuotiin edelleen eniten koivua, yhteensä 7, miljoonaa kuutiometriä. Tästä 9 prosenttia oli kuitupuuta. Suomalaisen metsäteollisuuden koivukuitupuun tarvetta ei saataisi katettua kotimaisella tarjonnalla, ja toisaalta Luoteis-Venäjällä on niukasti koivukuitupuuta jalostavaa tuotantokapasiteettia. Kuusta tuotiin 4,1 ja mäntyä 2,9 miljoonaa kuutiometriä. Havupuilla tuonnin puutavaralajijakautuma on muuttunut 199-luvun puolivälin jälkeen selvästi tukkipuuvaltaisemmaksi, ja suhteellisesti eniten on kasvanut kuusitukin tuonti. Vuonna 24 havukuitupuun (ml. havupuuhake) osuus oli 55 prosenttia havupuun tuonnista (taulukot ). Tuontihakkeesta (2,2 milj. m³) 9 prosenttia oli valmistettu havupuusta. Puun tuonti jatkoi kasvuaan myös vuoden 25 alkupuoliskolla, jolloin kuukausituonnissa ylitettiin kahteen otteeseen kahden miljoonan kuutiometrin raja. Vuoden 25 tammi elokuun jaksolla puuta virtasikin Suomeen neljänneksen enemmän kuin vuotta aiemmin (taulukko 1.2). Suomi on voimakkaasti puun nettotuoja. Vuonna 24 maastamme vietiin ulkomaille 1,1 miljoonaa kuutiometriä puuta, mistä kaksi kolmasosaa meni Ruotsiin. Raakapuun vienti (,8 milj. m³) muodostui lähinnä männystä ja havuhakkeesta. Jätepuuta vietiin,3 miljoonaa kuutiometriä. Puun vienti on säilynyt suunnilleen nykytasolla jo 196-luvulta lähtien (taulukot ). Metsäteollisuustuotteet Vuonna 24 Suomen metsäteollisuus vei tuotteitaan ulkomaille 12, miljardin euron arvosta. Suomen Metsätilastollinen vuosikirja

2 1 Foreign trade by forest industries koko tavaraviennin kuten metsäteollisuustuotteidenkin viennin arvo kääntyi kolmen laskevan vuoden jälkeen nousuun. Koko tavaraviennin arvo ylsi 48,9 miljardiin euroon, mistä teollisuustuotteet kattoivat 98 prosenttia. Suomen kauppatase (= vientitulot tuontimenot) on ollut ylijäämäinen vuodesta 1991 lähtien. Vuonna 24 perusmetallit, koneet, laitteet ja kulkuneuvot kattoivat 3 prosenttia tavaraviennistä. Sähköteknisten tuotteiden ja optisten laitteiden osuus oli 25 prosenttia. Metsäteollisuustuotteiden osuus ylsi 24 prosenttiin, joskin niiden osuus on vähitellen supistunut (taulukko 1.). Vuonna 24 metsäteollisuustuotteiden viennin määrät olivat kasvaneet kaikissa tärkeimmissä tuoteryhmissä, mutta alhaiset yksikköhinnat jarruttivat metsäteollisuuden viennin arvon kasvua. Maamme metsäteollisuustuotteiden viennistä 18 prosenttia meni Saksaan, joka oli massa- ja paperiteollisuutemme tärkein kauppakumppani. Britannian osuus metsäteollisuustuotteiden viennistä ylsi 13 prosenttiin, ja se oli suurin Suomen puutuoteteollisuuden tuotteiden ostaja. Seuraavaksi tärkeimmät kohdemaat olivat Yhdysvallat (7 %), Ranska (6 %) ja Espanja (5 %). Euroopan unionin (EU25) osuus metsäteollisuustuotteiden viennistä oli 68 prosenttia. Aasian osuus oli 11 ja Pohjois-Amerikan 8 prosenttia (taulukko 1.9). Metsäteollisuuden vientituloista 77 prosenttia kertyi massa- ja paperiteollisuudesta. Vuonna 24 paperin, kartongin sekä niiden jalosteiden noin viisi prosenttia edellisvuotista huonommat hinnat varjostivat viennin arvon kehitystä. Myös sahatavaran vientihinnat pysyivät matalina (taulukko 1.11). Paperiteollisuuden tuotteiden hinnat eivät lähteneet nousuun vielä vuoden 25 ensimmäisellä puoliskollakaan. Kevään lopulla alkanut paperiteollisuuden työtaistelu supisti voimakkaasti metsäteollisuuden tuotantoa ja vientiä. Puutuoteteollisuudessa vienti oli jo vuoden alussa jäänyt jälkeen edellisvuodesta, ja paperiteollisuuden työtaistelun myötä näin kävi myös massa- ja paperiteollisuudessa. Työselkkauksen vuoksi metsäteollisuuden ulkomaankauppatilastot kesältä 25 olivatkin varsin poikkeavat, sillä metsäteollisuuden vienti jäi erittäin vähäiseksi. Vuonna 24 maahamme tuotiin tavaroita 4,7 miljardin euron arvosta. Metsäteollisuustuotteiden osuus tuonnin arvosta oli kolme prosenttia. Tärkein tuotu metsäteollisuustuotteiden tuoteryhmä oli paperi- ja kartonkijalosteet (,2 mrd. ) (taulukot ). Vajaa kolmannes metsäteollisuustuotteiden tuonnista oli lähtöisin Ruotsista. Ulkomaankaupan tilastointi Ulkomaankauppatilastot kuvaavat Suomen ja muiden maiden välistä tavarakauppaa. Palvelujen kauppa jää tilaston ulkopuolelle. Tilastoituakseen tavaran täytyy fyysisesti saapua maahan tai lähteä maasta. Kauttakuljetuksia (transito) ei kirjata ulkomaankauppatilastoon. Metsäntutkimuslaitos julkaisee ulkomaankauppatilastoja myös Metinfo Tilastopalvelussa ja Metsätilastotiedotteissa. Metsäntutkimuslaitos koostaa metsäteollisuuden ulkomaankauppatilaston Tullihallituksen ULTIKAtietokannasta. Tullihallitus tilastoi Suomen koko ulkomaankaupan Euroopan unionissa sovellettavan CN-tavaranimikkeistön mukaisena ( ulkom/intrastat/index.html), josta johdetaan Metlan tilastoissa käytetty tuoteryhmittely. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisemien ulkomaankauppatilastojen yksityiskohtaiset laatuselosteet sekä ulkomaankaupan kuukausittaiset ennakkotilastot ovat luettavissa Metinfo Tilastopalvelusta ( tilasto/). Ulkomaankauppa jakautuu tilastoinnissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden väliseen sisäkauppaan ja unionin ulkopuolisten maiden kanssa käytävään ulkokauppaan. Tullihallitus koostaa ulkokaupan tilastot tulliselvitystiedoista, ja mukaan tilastoituvat kynnysarvon (5 ) ylittävät tullausilmoitukset. Arviolta,2 prosenttia Suomen ulkokaupasta alittaa kynnysarvon. Euroopan unionin jäsenmaiden välisen sisäkaupan tilastointi perustuu kauppaa harjoittavien yritysten tekemiin tilastoilmoituksiin (Intrastat-järjestelmä). Yrityksen viennin arvon ylittäessä 1 euroa EU:n alueelle kalenterivuoden aikana viennistä annetaan tilastoilmoitus. Vastaavasti menetellään tuonnissa. Ilmoitusvelvollisuus määritellään kuitenkin erikseen viennille ja tuonnille. Suomen sisäkaupasta tilastointirajan alittaa viennissä,9 ja tuonnissa 3,5 prosenttia. Metsäteollisuuden ulkomaankauppaa harjoittavat yleensä suuret yritykset, joten niiden kauppa tilastoituu varsin kattavasti. EU-sisäkaupan osuus Suomen metsäsektorin ulkomaankaupasta on noin kaksi kolmannesta. Tavaroiden ulkomaankaupan määrä- ja arvotiedot tilastoidaan tavaranimikkeittäin ja maittain. 296 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 25

3 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Tavaroiden tilastoarvoina käytetään viennissä verottomia myyntihintoja, joihin sisältyvät vakuutus- ja rahtikustannukset Suomen rajalle asti (FOB). Tuonnin tilastoarvo on arvonlisäveron laskemisen pohjana oleva verotusarvo, josta vähennetään Suomeen tuonnin yhteydessä kannetut verot. Tuonnin tilastoarvoon sisältyvät tavaran rahti- ja vakuutuskustannukset Suomen rajalle ensimmäiseen rajanylityspaikkaan saakka (CIF). Tilastossa puuksi luokitellaan raaka- ja jätepuu. Jätepuuhun sisältyvät sahanpuru ja muu puujäte. Raakapuu on pääosin metsästä hakattua, teollisesti käsittelemätöntä puuta, johon sisältyy kuitenkin myös haketettu tai kyllästetty raakapuu. Metlan tilastoissa raakapuulle käytetään joko tukki- ja kuitupuujakoa tai tukkipuu ja muu jakoa. Tulli erottelee ulkomaankauppaluokituksessaan vain tukkipuun, ja loput kyseisen puulajin ulkomaankaupasta menee luokkaan "muu". Pääsääntöisesti tämä luokka sisältää kuitupuuta, mutta esimerkiksi männyn viennissä joukossa on runsaasti erikoispuutavaralajeja. Metlan tilastoissa tuonnissa kyseisestä luokasta käytetäänkin nimitystä "kuitupuu" ja viennissä nimitystä "muu". Raakapuun määrä ilmoitetaan Metlan tilastoissa kuorellisina kiintokuutiometreinä. Suomalainen käytäntö poikkeaa tässä kansainvälisestä, sillä muualla tilavuus ilmoitetaan yleensä kuorettomana (vrt. luku 12). Vuoden 25 alusta lähtien Tullihallitus on tilastoinut puun ulkomaankaupan kuorettomana. Aiemmin puu tilastoitiin kuorellisena. Metsäntutkimuslaitoksen ulkomaankauppatilastoihin puu muunnetaan edelleen kuorelliseksi muunnoskertoimien avulla, jotka ovat pääpuutavaralajeissa: Mäntytukki 1,14 Mäntykuitupuu 1,15 Kuusitukki 1,12 Kuusikuitupuu 1,15 Koivutukki 1,12 Koivukuitupuu 1,16 Yleensä tuotu puu luovutusmitataan Suomessa. Rajan lähelle välivarastoitavan puutavaran mittauksesta vastaa tavallisesti huolintayritys; kuitupuu yleensä pinomitataan ja tukkipuu mitataan kehysotannalla. Suoraan tehtaalle toimitettava puu mitataan useimmiten vastaanottavan tehtaan käyttämillä tehdasmittausmenetelmillä. Tuontipuun ja kotimaisen puun hintojen vertailussa pitää ottaa huomioon useita varauksia. Teollisuus ostaa pääosan tuontipuusta erillisiltä vientimyyjiltä, kun taas kotimainen raakapuu hankitaan pienehköinä erinä suoraan metsänomistajilta joko pysty- tai hankintakaupoin. Tuontipuun yksikköarvo kuvaa hintaa rajalla, jolloin siihen sisältyy erinäisiä rahti-, vakuutus- ym. kustannuksia. Kotimaisen puun hankintahinnan suora vertaaminen tuontihintaan ei anna koti- ja ulkomaisen puun hintojen välisistä suhteista oikeaa kuvaa. Metsäteollisuustuotteita ovat puutuoteteollisuuden tuotteet (sahatavara, vaneri, viilu, lastulevy, kuitulevy, puiset huonekalut, muut puuteokset ja puutalot) sekä massa- ja paperiteollisuuden tuotteet (massa, paperi, kartonki sekä paperi- ja kartonkijalosteet). Tuotteiden kuvaukset esitetään sivulla Metsäteollisuustuotteiden vientitilastojen kattavuus on pienentynyt hieman lokakuun 1999 jälkeen muuhun paperiin luokiteltavien tapettipapereiden vientimäärien salauksen takia (ks. taulukko 1., alaviite s. 34). Tuonnissa liukosellun määrä oli salattu vuoden 25 maaliskuuhun saakka. Suomen ulkomaankauppa jaetaan tilastoissa kuuteen maanosaan (Eurooppa, Aasia, Afrikka, Pohjois- Amerikka, Latinalainen Amerikka ja Oseania). Maiden luokittelu maanosiin perustuu Tullihallituksen jaotteluun. Eurooppaan kuuluviksi rajataan idässä Venäjä, Ukraina, Turkki ja Kypros. Pohjois-Amerikkaan luetaan Kanadan ja Yhdysvaltojen lisäksi Grönlanti sekä St. Pierre ja Miquelon. Oseaniaan luokitellaan Australia, Uusi-Seelanti, Papua-Uusi- Guinea ja Tyynen meren pienet saarivaltiot. Pohjoisessa Oseania rajautuu Aasiaan luokiteltuihin Indonesiaan ja Filippiineihin. Täydellinen luettelo maiden jaottelusta maanosiin löytyy Tullihallituksen julkaisemasta Intrastat-oppaasta 7_Intrastat/. Metsätilastollinen vuosikirja

4 1 Foreign trade by forest industries Kirjallisuus Literature Intrastat Suomessa vuonna Tullihallitus, tilastoyksikkö. 46 s. Karvinen, S., Välkky, E. & Torniainen, T. 25. Luoteis-Venäjän metsätalouden taskutieto. Metsäntutkimuslaitos. 116 s. Metsäsektorin suhdannekatsaus Metsäntutkimuslaitos. 7 s. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kuukausitilasto. Metsätilastotiedotesarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 24. Metsätilastotiedote 781. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 22 s. Metsäteollisuuden vuosikirja 25. Tilastot vuodelta 24. Metsäteollisuus ry. 5 s. Toppinen, A. & Toropainen, M. (toim.). 24. Puun tuonti Suomeen ja Itämeren alueen metsäsektorin kehitys. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja s. Ulkomaankauppa, kuukausijulkaisut. 25. SVT. Tullihallitus, tilastoyksikkö. Muut tietolähteet Other sources of information Metinfo Tilastopalvelu, Metsäteollisuus ry, Tullihallitus, tilastopalvelu, Tullihallitus, ULTIKA-tietokanta 298 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 25

5 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 5 mrd. vuoden 24 rahana (muunnos tukkuhintaindeksi) billion in 24 money (deflator wholesale price index) Suomen kokonaistavaravienti Total exports of goods Metsäteollisuuden vienti Exports by forest industries Kuva 1.1 Suomen tavaraviennin arvo Figure 1.1 Total value of exports of Finland, milj. m³ - mill. m³ Tuonti - Imports Vienti - Exports Nettotuonti - Net imports Kuva 1.2 Puun ulkomaankauppa Figure 1.2 Foreign trade in roundwood and wood residues, Metsätilastollinen vuosikirja

6 1 Foreign trade by forest industries 8 milj. m³ - mill. m³ Tukkipuu - Logs 8 milj. m³ - mill. m³ Kuitupuu ja hake - Pulpwood and chips 6 6 Koivu Birch Mänty Pine Koivu Birch Kuusi Spruce 2 Mänty Pine Kuusi Spruce Hake Chips Kuva 1.3 Puun tuonti puutavaralajeittain Figure 1.3 Imports of roundwood by assortment, m³ Maksimi - Maximum, Keskiarvo - Average, Minimi - Minimum, Kuva 1.4 Puun tuonti kuukausittain Figure 1.4 Monthly imports of roundwood 3 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 25

7 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Vienti - Exports 12,1 mrd. - billion Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Paperboard, converted paper and paperboard products Paperi Paper Puu Roundwood and wood residues Sahatavara Sawn goods Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Other wood products Massa Pulp Tuonti - Imports 1,8 mrd. - billion Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Paperboard, converted paper and paperboard products Paperi Paper Massa Pulp Puu Roundwood and wood residues Sahatavara Sawn goods Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Other wood products Kuva 1.5 Puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankaupan jakautuminen tuoteryhmiin 24 Figure 1.5 Foreign trade in roundwood and forest industry products by product group, 24 Saksa Britannia Yhdysvallat Ranska Espanja Japani Alankomaat Ruotsi Belgia Italia Venäjä Tanska Puola Norja Australia Kiina Sveitsi Kreikka Turkki Itävalta Muut EU-jäsenmaa - EU Member State Muu maa - Other milj. - mill. Kuva 1.6 Suomen metsäteollisuustuotteiden viennin arvo maittain 24 Figure 1.6 Value of exports of Finnish forest industry products by country, 24 Germany United Kingdom USA France Spain Japan The Netherlands Sweden Belgium Italy Russian Federation Denmark Poland Norway Australia China Switzerland Greece Turkey Austria Others Metsätilastollinen vuosikirja 25 31

8 1 Foreign trade by forest industries ,,8,6,4 milj.m 3 - mill. m 3 Sahatavara - Sawn goods Tuotanto - Production Vienti - Exports milj.m 3 - mill. m 3 Tuotanto - Production,2 Vienti - Exports, Lastulevy - Particle board milj. t - mill. m.t. Mekaaniset massat Mechanical and semichemical pulp Tuotanto - Production 1 Vienti - Exports ,4 1,2 1,,8,6,4,2,,3,25,2,15,1 milj.m 3 - mill. m 3 Vaneri - Plywood Tuotanto - Production Vienti - Exports milj. t - mill. m.t. Kuitulevy - Fibreboard Tuotanto - Production,5 Vienti - Exports, milj. t - mill. m.t. Sellu - Chemical pulp Tuotanto - Production Vienti - Exports milj. t - mill. m.t. Paperi - Paper 3 milj. t - mill. m.t. Kartonki - Paperboard 9 Tuotanto - Production 2 Tuotanto - Production 6 3 Vienti - Exports 1 Vienti - Exports Lähteet: Tullihallitus; Metsäteollisuus ry Sources: Board of Customs; Finnish Forest Industries Federation Kuva 1.7 Metsäteollisuustuotteiden tuotanto ja vienti Figure 1.7 Production and exports of forest industry products, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 25

9 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa /m³ Sahatavara - Sawn goods /m³ Lastulevy - Particle board /m³ 1 Vaneri - Plywood /t - /m.t. 6 Kuitulevy - Fibreboard /t - /m.t. Mekaaniset massat Mechanical and semi-chemical pulp 1 8 /t - /m.t. Sellu - Chemical pulp /t - /m.t. Paperi - Paper 1 8 /t - /m.t. Kartonki - Paperboard Yksikköhinnat vuoden 24 rahana (muunnos tukkuhintaindeksi) Unit prices in 24 money (deflator wholesale price index) Kuva 1.8 Metsäteollisuustuotteiden viennin yksikköarvot Figure 1.8 Export unit values of forest industry products, Metsätilastollinen vuosikirja 25 33

10 1 Foreign trade by forest industries 1. Suomen ulkomaankauppa 24 lyhyesti Finland s foreign trade in brief, 24 Tuote Product Yks. Määrä Arvo Osuus Unit Quantity Value Share 1 yks. milj. 1 units mill. % SUOMEN TAVARAVIENTI TOTAL EXPORTS OF GOODS Teollisuustuotteet Manufactured goods Metsäteollisuus Forest industries Puu Roundwood and wood residues m³ Metsäteollisuustuotteet Forest industry products Sahatavara Sawn goods m³ Vaneri ja viilu Plywood and veneer sheets m³ Lastulevy Particle board m³ Kuitulevy Fibreboard t m.t Muut puutuotteet Other wood-based products Massa Pulp t m.t Paperi Paper t m.t Kartonki Paperboard t m.t Paperi- ja kartonkijalosteet Converted paper and paperboard products t m.t Muu teollisuus Other industries Sähkötekniset tuotteet ja optiset laitteet Electrical and optical equipments Perusmetallit, koneet ja laitteet, kulkuneuvot Basic metals, machines and transport equipments Muut teollisuustuotteet Other products Alkutuotanto ja kaivannaiset Primary production and mining Muu Other SUOMEN TAVARATUONTI TOTAL IMPORTS OF GOODS Teollisuustuotteet Manufactured goods Metsäteollisuus Forest industries Puu Roundwood and wood residues m³ Metsäteollisuustuotteet Forest industry products Sahatavara Sawn goods m³ Vaneri ja viilu Plywood and veneer sheets m³ 85 4 Lastulevy Particle board m³ Kuitulevy Fibreboard t m.t Muut puutuotteet Other wood-based products Massa Pulp t m.t Paperi Paper t m.t Kartonki Paperboard t m.t Paperi- ja kartonkijalosteet Converted paper and paperboard products t m.t Muu teollisuus Other industries Sähkötekniset tuotteet ja optiset laitteet Electrical and optical equipments Perusmetallit, koneet ja laitteet, kulkuneuvot Basic metals, machines and transport equipments Muut teollisuustuotteet Other products Alkutuotanto ja kaivannaiset Primary production and mining Muu Other Paperin viennistä puuttuvat salauksen vuoksi CN-tullinimikkeiden ja määrätiedot, arvot sisältyvät tilastoon. The quantities of customs codes (CN) and are missing in paper exports because of confidentiality, however values are included. Sellun tuonnista puuttuu liukosellun määrä salauksen vuoksi, arvo sisältyy tilastoon. The quantity of dissolving pulp is missing in imports because of confidentiality, however value is included. 34 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 25

11 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 1.1 Puun tuonti 2 24 Imports of roundwood and wood residues, 2 24 Puutavaralaji Roundwood assortment Määrä Arvo Yksikköarvo Quantity Value Unit value milj. 1 m 3 mill. /m 3 YHTEENSÄ TOTAL RAAKAPUU ROUNDWOOD Havupuu Softwood ,3 Mänty Pine ,9 mäntytukki pine logs ,4 mäntykuitupuu pine pulpwood ,5 Kuusi Spruce ,5 kuusitukki spruce logs ,6 kuusikuitupuu spruce pulpwood ,9 Muut havupuut Other softwood ,6 muu havutukki other logs , muu havukuitupuu other pulpwood ,5 Lehtipuu Hardwood , Koivu Birch ,9 koivutukki birch logs ,7 koivukuitupuu birch pulpwood ,8 Eukalyptus Eucalyptus ,3 Muut lehtipuut Other hardwood ,2 Polttopuu Fuelwood , Hake Chips , Kyllästetty puu Preserved wood 1 314,3 JÄTEPUU WOOD RESIDUES ,2 Kuitupuuhun sisältyy myös erikoispuutavaralajeja. Pulpwood also includes specific roundwood assortments. Lähteet: Tullihallitus; Metsäteollisuus ry; Metsäntutkimuslaitos Sources: Board of Customs; Finnish Forest Industries Federation; Finnish Forest Research Institute Metsätilastollinen vuosikirja 25 35

12 1 Foreign trade by forest industries 1.2 Puun tuonti Imports of roundwood and wood residues, m 3 Vuosi Raakapuu Roundwood Jätepuu Yhteensä Year Havupuu Lehtipuu Polttopuu Hake Kyllästetty puu Yhteensä Wood residues Total Softwood Hardwood Fuelwood Chips Preserved wood Total Kuukausi Month Vuoden 25 kuukausittaiset luvut ovat ennakkotietoja. The figures for 1 8/25 are preliminary data. 36 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 25

13 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 1.3 Raakapuun tuonti puutavaralajeittain Imports of roundwood by roundwood assortment, m 3 Vuosi Mäntytukki Kuusitukki Koivutukki Mäntykuitupuu Kuusikuitupuu Koivukuitupuu Muu Raakapuu yhteensä Year Pine logs Spruce logs Birch logs Pine pulpwood Spruce pulpwood Birch pulpwood Other Roundwood total Kuukausi Month Vuoden 25 kuukausittaiset luvut ovat ennakkotietoja. The figures for 1 8/25 are preliminary data. Lähteet: Tullihallitus; Metsäteollisuus ry; Metsäntutkimuslaitos Sources: Board of Customs; Finnish Forest Industries Federation; Finnish Forest Research Institute Metsätilastollinen vuosikirja 25 37

14 1 Foreign trade by forest industries 1.4 Puun tuonti maittain 24 Imports of roundwood and wood residues by country, 24 Puutavaralaji Roundwood assortment Venäjä Viro Latvia Britannia Ruotsi Russian Federation Estonia Latvia United Kingdom Sweden Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value milj. milj. milj. milj. milj. 1 m³ mill. 1 m³ mill. 1 m³ mill. 1 m³ mill. 1 m³ mill. YHTEENSÄ TOTAL RAAKAPUU ROUNDWOOD Havupuu Softwood Mänty Pine mäntytukki pine logs mäntykuitupuu pine pulpwood Kuusi Spruce kuusitukki spruce logs kuusikuitupuu spruce pulpwood Muut havupuut Other softwood muu havutukki other logs muu havukuitupuu other pulpwood Lehtipuu Hardwood Koivu Birch koivutukki birch logs koivukuitupuu birch pulpwood Muut lehtipuut Other hardwood Polttopuu Fuelwood Hake Chips Kyllästetty puu Preserved wood JÄTEPUU WOOD RESIDUES Uruguay Liettua Saksa Muut Yhteensä Uruguay Lithuania Germany Others Total YHTEENSÄ TOTAL RAAKAPUU ROUNDWOOD Havupuu Softwood Mänty Pine mäntytukki pine logs mäntykuitupuu pine pulpwood Kuusi Spruce kuusitukki spruce logs kuusikuitupuu spruce pulpwood Muut havupuut Other softwood muu havutukki other logs muu havukuitupuu other pulpwood Lehtipuu Hardwood Koivu Birch koivutukki birch logs koivukuitupuu birch pulpwood Muut lehtipuut Other hardwood Polttopuu Fuelwood Hake Chips Kyllästetty puu Preserved wood JÄTEPUU WOOD RESIDUES Kuitupuuhun sisältyy myös erikoispuutavaralajeja. Pulpwood also includes specific roundwood assortments. 38 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 25

15 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 1.5 Puun tuonti maittain Imports of roundwood and wood residues by country, m 3 Vuosi Venäjä Viro Latvia Britannia Ruotsi Uruguay Liettua Saksa Valko-Venäjä Muut Yhteensä Year Russian Federation Estonia Latvia United Kingdom Sweden Uruguay Lithuania Germany Belarus Others Total osuus tuonnista, % share of imports, % 24 8,5 7,4 6,3 2,2 1,2 1,2,7,4,, 1, Vuoteen 1991 saakka Venäjällä tarkoitetaan Neuvostoliittoa, johon myös Viron, Latvian, Liettuan ja Valko-Venäjän luvut sisältyivät. Figures for Estonia, Latvia, Lithuania, and Belarus are included under the Russian Federation before the year Vuonna 1989 Saksan lukuun sisältyivät silloin erilliset DDR ja Saksan liittotasavalta. In 1989, Germany includes West Germany and DDR. Metsätilastollinen vuosikirja 25 39

16 1 Foreign trade by forest industries 1.6 Puun vienti 2 24 Exports of roundwood and wood residues, 2 24 Puutavaralaji Roundwood assortment Määrä Arvo Yksikköarvo Quantity Value Unit value milj. 1 m 3 mill. /m 3 YHTEENSÄ TOTAL RAAKAPUU ROUNDWOOD Havupuu Softwood ,7 Mänty Pine ,2 mäntytukki pine logs ,6 muu other ,7 Kuusi Spruce ,1 kuusitukki spruce logs , muu other ,8 Muut havupuut Other softwood ,6 muu havutukki other logs muu other ,6 Lehtipuu Hardwood ,2 Koivu Birch ,9 koivutukki birch logs ,1 muu other ,9 Muut lehtipuut Other hardwood 511,4 Polttopuu Fuelwood , Hake Chips ,2 Kyllästetty puu Preserved wood ,1 JÄTEPUU WOOD RESIDUES ,8 Muu sisältää kuitupuuta ja erikoispuutavaralajeja. The category other includes pulpwood and specific roundwood assortments. 31 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 25

17 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 1.7 Puun vienti Exports of roundwood and wood residues, m 3 Vuosi Raakapuu Roundwood Jätepuu Yhteensä Year Havupuu Lehtipuu Polttopuu Hake Kyllästetty puu Yhteensä Wood residues Total Softwood Hardwood Fuelwood Chips Preserved wood Total Kuukausi Month Vuoden 25 kuukausittaiset luvut ovat ennakkotietoja. The figures for 1 8/25 are preliminary data. Metsätilastollinen vuosikirja

18 1 Foreign trade by forest industries 1.8 Puun vienti maittain 24 Exports of roundwood and wood residues by country, 24 Puutavaralaji Roundwood assortment Ruotsi Egypti Alankomaat Irlanti Tanska Sweden Egypt The Netherlands Ireland Denmark Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value milj. milj. milj. milj. milj. 1 m³ mill. 1 m³ mill. 1 m³ mill. 1 m³ mill. 1 m³ mill. YHTEENSÄ TOTAL RAAKAPUU ROUNDWOOD Havupuu Softwood Mänty Pine mäntytukki pine logs muu other Kuusi Spruce kuusitukki spruce logs muu other Muut havupuut Other softwood muu havutukki other logs muu other Lehtipuu Hardwood Koivu Birch koivutukki birch logs muu other Muut lehtipuut Other hardwood Polttopuu Fuelwood Hake Chips Kyllästetty puu Preserved wood JÄTEPUU WOOD RESIDUES Norja Britannia Saksa Muut Yhteensä Norway United Kingdom Germany Others Total YHTEENSÄ TOTAL RAAKAPUU ROUNDWOOD Havupuu Softwood Mänty Pine mäntytukki pine logs muu other Kuusi Spruce kuusitukki spruce logs muu other Muut havupuut Other softwood 1 2 muu havutukki other logs muu other 1 2 Lehtipuu Hardwood Koivu Birch koivutukki birch logs muu other Muut lehtipuut Other hardwood - - Polttopuu Fuelwood Hake Chips Kyllästetty puu Preserved wood JÄTEPUU WOOD RESIDUES Muu sisältää kuitupuuta ja erikoispuutavaralajeja. Other includes pulpwood and specific roundwood assortments. 312 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 25

19 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 1.9 Suomen ulkomaankauppa maittain 24 Finnish foreign trade by country, 24 Maa Country Metsäteollisuus- Muu Suomen tavara- Metsäteollisuus- Suomen tavaratuotteiden vienti tavaravienti vienti yhteensä tuotteiden tuonti tuonti yhteensä Exports of forest Exports of Total exports Imports of forest Total imports industry products other goods of goods industry products of goods milj. % milj. % milj. % milj. % milj. % mill. mill. mill. mill. mill. YHTEENSÄ TOTAL , , , , , Eurooppa Europe , , , , ,1 Euroopan unioni The European Union , , , , ,5 Alankomaat The Netherlands 496 4, , ,1 36 3, ,2 Belgia Belgium 452 3, , ,6 16 1, ,3 Britannia United Kingdom , , , 24 2, ,5 Espanja Spain 64 5, , ,6 11 1, 659 1,6 Irlanti Ireland 75,6 15,4 226,5 3, , Italia Italy 414 3, , , 3 2, ,9 Itävalta Austria 117 1, 313,8 43,9 13 1, , Kreikka Greece 133 1,1 173,5 36,6, 11,3 Kypros Cyprus 8,1 55,1 63,1, 3, Latvia Latvia 31,3 31,8 34,7 1,9 91,2 Liettua Lithuania 3,3 236,6 266,5 8,7 66,2 Luxemburg Luxembourg 46,4 12, 58,1 2,1 4,1 Malta Malta 1, 2, 3,, 16, Portugali Portugal 53,4 194,5 248,5 36 3,2 214,5 Puola Poland 224 1, , ,7 27 2, ,1 Ranska France 748 6, , ,5 25 2, ,6 Ruotsi Sweden 487 4, , , , ,9 Saksa Germany , , , , ,6 Slovakia Slovakia 28,2 44,1 72,1 4,4 144,4 Slovenia Slovenia 7,1 32,1 39,1 3,3 5,1 Tanska Denmark 284 2,4 83 2, ,2 33 2, ,5 Tšekki Czech Republic 47,4 163,4 21,4 5,4 256,6 Unkari Hungary 57,5 38 1, 437,9 3, ,2 Viro Estonia 71, , , , ,5 Muu Eurooppa Other Europe 95 7, , , , ,6 Norja Norway 198 1, , , 19 1, ,5 Venäjä Russian Federation 38 3, , ,9 17 9, ,1 Muut Others 372 3, , ,9 11 1, 855 2,1 Aasia Asia , , ,8 69 6, ,1 Japani Japan 53 4, , , 3, ,7 Kiina China 149 1, , , 19 1, ,9 Muut Others 63 5, , ,8 48 4, ,5 Afrikka Africa 265 2, , 99 2, 9,8 369,9 Algeria Algeria 66,6 3,1 97, , Egypti Egypt 62,5 92,2 154,3, 9, Muut Others 137 1,1 63 1,6 74 1,5 9,8 358,9 Pohjois-Amerikka North America 938 7, , ,4 23 2, , Kanada Canada 65, , , 7,6 15,4 Yhdysvallat USA 873 7, , ,4 16 1, ,6 Muut Others - - 1, 1, - -, Latinalainen Amerikka Latin America 186 1,6 88 2, , 1,9 84 2, Brasilia Brazil 38,3 272,7 31,6 8,7 254,6 Muut Others 148 1, , ,4 2,2 55 1,3 Oseania Oceania 176 1,5 31, ,, 393 1, Australia Australia 15 1,3 249,7 399,8, 373,9 Muut Others 26,2 61,2 86,2, 19, Maittain erittelemätön Unspecified by country 45, Metsätilastollinen vuosikirja

20 1 Foreign trade by forest industries 1.1 Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo maittain Value of exports of forest industry products by country, milj. mill. Maa Country YHTEENSÄ TOTAL Eurooppa Europe Euroopan Unioni The European Union Alankomaat The Netherlands Belgia Belgium Britannia United Kingdom Espanja Spain Irlanti Ireland Italia Italy Itävalta Austria Kreikka Greece Kypros Cyprus Latvia Latvia Liettua Lithuania Luxemburg Luxembourg Malta Malta Portugali Portugal Puola Poland Ranska France Ruotsi Sweden Saksa Germany Slovakia Slovakia Slovenia Slovenia Tanska Denmark Tšekki Czech Republic Unkari Hungary Viro Estonia Muu Eurooppa Other Europe Norja Norway Venäjä Russian Federation Muut Others Aasia Asia Japani Japan Kiina China Muut Others Afrikka Africa Algeria Algeria Egypti Egypt Muut Others Pohjois-Amerikka North America Kanada Canada Yhdysvallat USA Muut Others Latinalainen Amerikka Latin America Brasilia Brazil Muut Others Oseania Oceania Australia Australia Muut Others Maittain erittelemätön Unspecified by country Vuonna 1998 Belgian lukuun sisältyy myös Luxemburg. In 1998 Belgium and Luxembourg are presented together. 314 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 25

21 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 1.11 Metsäteollisuustuotteiden vienti Exports of forest industry products, Tuote Product Yks Unit Määrä Yksikköarvo Quantity Unit value 1 yksikköä /yksikkö 1 units /unit METSÄTEOLLISUUSTUOTTEET FOREST INDUSTRY PRODUCTS Puutuoteteollisuus Wood-products industries Sahatavara Sawn goods m³ Mäntysahatavara Pine sawn goods m³ Kuusisahatavara Spruce sawn goods m³ Muu havusahatavara Other sawn softwood m³ Höyläsahatavara Planed sawn softwood m³ Lehtisahatavara Sawn hardwood m³ Vaneri Plywood m³ Havuvaneri Softwood plywood m³ Lehtivaneri Hardwood plywood m³ Viilu Veneer sheets m³ Lastulevy Particle board m³ Kuitulevy Fibreboard t m.t Puiset huonekalut Wooden furniture Muut puuteokset Other wood products Puutalot Prefabricated wooden houses Massa- ja paperiteollisuus Pulp and paper industries t m.t Massa Pulp t m.t Mekaaninen puumassa Mechanical pulp t m.t Puolikemiallinen puumassa Semi-chemical pulp t m.t Valkaisematon sulfaattisellu Unbleached sulphate pulp t m.t Valkaistu sulfaattisellu Bleached sulphate pulp t m.t havusulfaatti softwood sulphate pulp t m.t lehtisulfaatti hardwood sulphate pulp t m.t Liukosellu Dissolving pulp t m.t Valkaisematon sulfiittisellu Unbleached sulphite pulp t m.t Valkaistu sulfiittisellu Bleached sulphite pulp t m.t Keräyspaperi ja -kartonki Recycled paper and pulp t m.t Muu kuin puumassa Pulp other than woodpulp t m.t Paperi Paper t m.t Sanomalehtipaperi Newsprint t m.t Aikakauslehtipaperi Magazine paper t m.t päällystämätön uncoated t m.t päällystetty coated t m.t Hienopaperi Fine paper t m.t päällystämätön uncoated t m.t päällystetty coated t m.t Säkkipaperi Sack paper t m.t Muu voimapaperi Other kraft paper t m.t Muu paperi Other paper t m.t Kartonki Paperboard t m.t Kraftlaineri Kraftliner t m.t Muu sulfaattikartonki Other sulphate paperboard t m.t Fluting Fluting t m.t Muu kartonki Other paperboard t m.t Paperi- ja kartonkijalosteet Converted paper and t m.t paperboard products Metsätilastollinen vuosikirja

22 1 Foreign trade by forest industries 1.12 Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo Value of exports of forest industry products, Tuote Product milj. mill. % SUOMEN TAVARAVIENTI TOTAL EXPORTS OF GOODS , PUU ROUNDWOOD AND WOOD RESIDUES ,2 METSÄTEOLLISUUSTUOTTEET FOREST INDUSTRY PRODUCTS ,5 Puutuoteteollisuus Wood-products industries ,7 Sahatavara Sawn goods ,9 Mäntysahatavara Pine sawn goods ,2 Kuusisahatavara Spruce sawn goods ,3 Muu havusahatavara Other sawn softwood 1, Höyläsahatavara Planed sawn softwood ,4 Lehtisahatavara Sawn hardwood , Vaneri Plywood ,2 Havuvaneri Softwood plywood ,5 Lehtivaneri Hardwood plywood ,7 Viilu Veneer sheets ,1 Lastulevy Particle board ,1 Kuitulevy Fibreboard , Puiset huonekalut Wooden furniture ,4 Muut puuteokset Other wood products ,6 Puutalot Prefabricated wooden houses ,3 Massa- ja paperiteollisuus Pulp and paper industries ,8 Massa Pulp , Mekaaninen puumassa Mechanical pulp , Puolikemiallinen puumassa Semi-chemical pulp ,1 Valkaisematon sulfaattisellu Unbleached sulphate pulp Valkaistu sulfaattisellu Bleached sulphate pulp ,8 havusulfaatti softwood sulphate pulp ,2 lehtisulfaatti hardwood sulphate pulp ,7 Liukosellu Dissolving pulp , Valkaisematon sulfiittisellu Unbleached sulphite pulp Valkaistu sulfiittisellu Bleached sulphite pulp, Keräyspaperi ja -kartonki Recycled paper and pulp , Muu kuin puumassa Pulp other than woodpulp 4, Paperi Paper ,4 Sanomalehtipaperi Newsprint ,5 Aikakauslehtipaperi Magazine paper ,7 päällystämätön uncoated ,5 päällystetty coated ,2 Hienopaperi Fine paper ,1 päällystämätön uncoated ,4 päällystetty coated ,7 Säkkipaperi Sack paper ,1 Muu voimapaperi Other kraft paper ,4 Muu paperi Other paper ,7 Kartonki Paperboard ,4 Kraftlaineri Kraftliner ,1 Muu sulfaattikartonki Other sulphate paperboard ,5 Fluting Fluting ,3 Muu kartonki Other paperboard ,5 Paperi- ja kartonkijalosteet Converted paper and ,1 paperboard products MUUT TUOTTEET OTHER PRODUCTS ,3 316 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 25

23 1 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 1.13 Puutuoteteollisuuden tuotteiden vientimäärät maittain 24 Exports of wood-products industries by country, 24 Maa Country Sahatavara Vaneri Viilu Lastulevy Kuitulevy Sawn goods Plywood Veneer sheets Particle board Fibreboard 1 t 1 m 3 1 m.t. YHTEENSÄ TOTAL 8 226, ,4 77, 241,7 62,9 Eurooppa Europe 5 215,6 1 18,5 64,1 241,5 6,8 Euroopan unioni The European Union 5 73,4 1 37,4 58,6 182,2 55,2 Alankomaat The Netherlands 452,6 162,7, - 5,2 Belgia Belgium 158,8 2,8,2-2, Britannia United Kingdom 1 451,6 187,8,6 12,9 31,4 Espanja Spain 34,9 47,5 2,1,, Irlanti Ireland 188,6 18,8 -,8 2,7 Italia Italy 271,7 63,1,4 -,6 Itävalta Austria 81,9 2,2 2,3 - - Kreikka Greece 15,9 4,2 - -,5 Kypros Cyprus 14,9 2,1 - -,4 Latvia Latvia 1,3,1,,1,1 Liettua Lithuania 7,1,2 1,8,2 - Luxemburg Luxembourg,, Malta Malta Portugali Portugal 9, 6,4, - - Puola Poland 8,3 6,2 3,6,3 - Ranska France 849,8 98,2 9,5,1 1, Ruotsi Sweden 43,2 81,2 24,9 12,9 6,5 Saksa Germany 651, 24,2 5,7-1,8 Slovakia Slovakia 4,6 1,1 4, - - Slovenia Slovenia 1,2,, - - Tanska Denmark 377,2 66,1 2, 38,3 2,4 Tšekki Czech Republic 4,8 5,8,2 - - Unkari Hungary 22, 2,7,8,2 - Viro Estonia 18,1 2,1,3 8,5,5 Muu Eurooppa Other Europe 142,2 71,1 5,6 59,3 5,6 Norja Norway 56,7 38,4 4, 6,3 3,5 Venäjä Russian Federation 7,5 1,4,1 44,6 1,7 Muut Others 78, 31,4 1,4 8,4,4 Aasia Asia 1 799,3 5, 11,8,,5 Japani Japan 1 162,8 1,2,1 -, Kiina China 62,4 2,9 - -,1 Muut Others 574, 36,9 11,7,,3 Afrikka Africa 1 164,8 1,9, - 1,4 Algeria Algeria 361,4, Egypti Egypt 482, Muut Others 321,1 1,9, - 1,4 Pohjois-Amerikka North America 41,6 6,6 1, -,3 Kanada Canada 1,9 6,4, - - Yhdysvallat USA 39,7 54,2 1, -,3 Muut Others Latinalainen Amerikka Latin America,7,6,,2 - Brasilia Brazil -,, - - Muut Others,7,6,,2 - Oseania Oceania 4,2 12,7 - -, Australia Australia 4,2 12,6 - -, Muut Others,, Metsätilastollinen vuosikirja

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 18/2014 15.5.2014 Aarre Peltola Venäläisen puun osuus tuonnista kasvussa Suomeen

Lisätiedot

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2014 46/2014 5.11.2014 Annu Kaila Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 17/2011 6.5.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jatkoi kasvuaan

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2014 50/2014 4.12.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 3/2013 18.1.2013 Aarre Peltola Puun tuonti nousussa lokakuussa Puun kuukausittainen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 33/2012 3.8.2012 Aarre Peltola Suomeen tuotiin tammi toukokuussa 3,8 miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2015 TILASTO: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola TILASTO Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 9/2013 8.3.2013 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti ja puun tuonti supistuivat

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 24/2011 10.6.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi reaalisesti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 42/2009 10.11.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin Suomeen tammi elokuussa vain 5,8 miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 28 38/28 6.1.28 Aarre Peltola Puun tuonti vauhdissa heinäkuussa Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Vuonna 22 metsäteollisuustuotteita vietiin maastamme 12 miljardin euron arvosta. Suomen koko tavaraviennistä metsäteollisuustuotteet muodostivat neljänneksen. Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 9/2014 13.3.2014 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 37/2010 8.9.2010 Aarre Peltola Puun tuonti on lisääntynyt tasaisesti Puun tuonti

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Vuosi 2005 oli viides peräkkäinen puun tuonnin ennätysvuosi. Tuonti kasvoi neljänneksellä edellisvuodesta 21,5 miljoonaan kuutiometriin. Puusta 79 prosenttia oli venäläistä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu 22 Toimittaja: Jukka Torvelainen 22..22 648 Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia jäljessä viime vuodesta Raakapuu Suomeen tuotiin elokuussa puuta 1, miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 31/2011 3.8.2011 Aarre Peltola Puun tuonti kiihtyi toukokuussa Suomeen tuotiin

Lisätiedot

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä.

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2006 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 27.7.2007 877 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Raakapuuta tuotiin Suomeen 8,1 miljoonaa kuutiometriä vuonna 1996. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo väheni edellisvuodesta 8 prosenttia 55 miljardiin markkaan,

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 38/2014 8.9.2014 Annu Kaila Puun tuonti laski 12 prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 07/2008 6.3.2008 Aarre Peltola Suomeen tuotiin runsaasti puuta vuonna 2007, määrä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009 46/2009 11.12.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti jäi alle puoleen viime vuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 22/2008 9.6.2008 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti notkahti maaliskuussa

Lisätiedot

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2002 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 1.8.2003 685 Puun tuonnissa 16 miljoonan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 36/2009 9.9.2009 Aarre Peltola Polttopuun tuonti on moninkertaistunut edellisvuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009 12/2009 14.4.2009 Aarre Peltola Puun tuonti Suomeen romahti tammikuussa Tammikuussa

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Metsäteollisuustuotteiden viennin kasvu taittui vuonna 2001, ja vienti supistui edellisvuodesta viisi prosenttia 12,5 miljardiin euroon. Tärkeimpiä kauppakumppaneita

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Sekä metsäteollisuustuotteiden viennissä että puun tuonnissa lyötiin vanhat ennätykset vuonna 19. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo kasvoi 7 prosenttia edellisvuodesta

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009 17/2009 8.5.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti on puolittunut viime vuodesta

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2013 21.11.2014 Aarre Peltola Puuta tuotiin 11 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteita

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Vuonna 23 metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta 11,8 miljardin euron arvosta. Sekä Suomen koko tavaraviennin että metsäteollisuustuotteiden viennin arvot pienenivät

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 7/2009 6.3.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin yli 20 miljoonaa kuutiometriä vuonna

Lisätiedot

vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1

vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1 Metsäsektorin ulkomaankauppa elokuu 1 Toimittajat: Aarre Peltola Kimmo Sareva 1..1 0 Puuta virtasi vuolaasti maahamme elokuussa Raaka- ja jätepuu Elokuussa Suomeen tuotiin runsaasti raaka- ja jätepuuta.

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola 1..21 68 Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna 2 Metsäteollisuustuotteiden entinen vientiennätys lyötiin jälleen Raaka- ja

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 5/2009 9.2.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti hidastui hieman marraskuussa Puun

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 40/2011 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 10.10.2011 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta.

puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa tammikuu 21 Toimittaja: Aarre Peltola 17.4.21 71 Metsäteollisuustuotteiden vienti jatkui tammikuussa viimevuotista vauhtia Raaka- ja jätepuu Tammikuussa ulkomaista raaka-

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin 20 miljoonaa kuutiometriä kuorellista puuta vuonna 2008. Määrä oli kaikkien aikojen toiseksi suurin. Tuontia vauhditti Venäjän vuoden vaihteeseen ajoittunut

Lisätiedot

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2004 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 8.7.2005 781 Puun tuonti paisui

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Puun tuonti Suomeen ylsi 20 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2006. Viisi vuotta kestänyt puun tuonnin kasvu taittui, mutta tuotu määrä oli silti kaikkien aikojen toiseksi

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Suomen metsäteollisuuden ulkomaankauppa painottuu metsäteollisuustuotteiden vientiin ja raaka-aineena käytettävän puun tuontiin. Puun tuonnissa lyötiin selvästi entinen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2012 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 24.10.2012 Aarre Peltola Puun tuonti 10,5 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin puuta 10,2 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2012, ja sillä katettiin 17 prosenttia Suomen metsäteollisuuden puun hankinnasta. Puutavaralajeista eniten tuli

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Suomen metsäteollisuus toi maahamme 12,9 miljoonaa kuutiometriä ulkomaista puuta vuonna 2000. Määrä oli vain kaksi prosenttia pienempi, kuin ennätysvuonna 1999. Puun

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 13/2014 14.4.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti käynnistyi tammikuussa

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin vuonna 2010 puuta 12,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Tuonnin lisääntymisestä huolimatta määrä oli pienin

Lisätiedot

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Puun tuonti Suomeen supistui 18,2 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2007 ja painottui entistä enemmän puumassateollisuuden tarpeisiin. Silti määrä oli kaikkien aikojen

Lisätiedot

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia.

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa lokakuu 2007 Toimittaja: Aarre Peltola 4.1.2008 894 Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Metsäteollisuustuotteet. Puu. 1,1 miljardia euroa marraskuussa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Metsäteollisuustuotteet. Puu. 1,1 miljardia euroa marraskuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 2 Toimittaja: Jukka Torvelainen.2.26 84 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin puuta 11,4 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2013, ja sillä katettiin 17 prosenttia metsäteollisuuden puun hankinnasta. Tuontimäärä kasvoi edellisestä vuodesta

Lisätiedot

Suomeen tuotiin viime vuonna ennätykselliset

Suomeen tuotiin viime vuonna ennätykselliset A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu 2 Toimittaja: Jukka Torvelainen..24 1 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 24/2014 5.6.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvussa maaliskuussa

Lisätiedot

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuonnista oli koivukuitupuuta 30 prosenttia, eli 1,5 miljoonaa kuutiota. Seuraavaksi eniten tuotiin kuusikuitupuuta

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuonnista oli koivukuitupuuta 30 prosenttia, eli 1,5 miljoonaa kuutiota. Seuraavaksi eniten tuotiin kuusikuitupuuta A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen.6.26 824 Metsäteollisuuden viennin

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu Sahatavaran vientihinta nousi 10 prosenttia tammi syyskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu Sahatavaran vientihinta nousi 10 prosenttia tammi syyskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 11.12.26 846 Sahatavaran vientihinta

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Puun tuonti kääntyi laskuun vuonna 2011 päätyen 10,5 miljoonaan kuutiometriin. Määrä supistui 10 prosentilla edellisvuodesta, mutta ei kuitenkaan taantumavuoden 2009

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu Puu. metsäteollisuustuotteiden. Puun tuonti ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan kuutiometrin rajan

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu Puu. metsäteollisuustuotteiden. Puun tuonti ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan kuutiometrin rajan A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola.6.2 6 Puun tuonti ylitti ensimmäistä

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu Sahatavaran vientihinnan nousu jatkui helmikuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 9.5.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu Sahatavaran vientihinnan nousu jatkui helmikuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 9.5. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu 27 Toimittaja: Jukka Torvelainen..27 866 Sahatavaran vientihinnan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Puun tuontimäärä kutistui edelleen marraskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 8.2.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Puun tuontimäärä kutistui edelleen marraskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 8.2. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 8.2.27 82 Puun tuontimäärä kutistui

Lisätiedot

tammikuun luvuista lähtien. Tullihallitus kerää raakapuun vienti- ja tuontitiedot kansainvälisen tilastokäytännön

tammikuun luvuista lähtien. Tullihallitus kerää raakapuun vienti- ja tuontitiedot kansainvälisen tilastokäytännön A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa tammikuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola 1.4.2 66 Puun tuonti jatkui vilkkaana

Lisätiedot

Suomeen tuotiin vuoden 2004 marraskuussa

Suomeen tuotiin vuoden 2004 marraskuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 24 Toimittaja: Aarre Peltola.2.25 5 Puun tuonti ennätysvauhdissa

Lisätiedot

Suomeen tuotiin heinäkuussa puuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kesäkuun tapaan uusi kuukausikohtainen

Suomeen tuotiin heinäkuussa puuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kesäkuun tapaan uusi kuukausikohtainen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa heinäkuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 13.1.26 841 Tammi heinäkuussa

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014 42/2014 7.10.2014 Annu Kaila Koivukuitupuun tuonti kasvussa Koivukuitupuun tuonti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014 34/2014 7.8.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti jatkui toukokuussa vakaana

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yhteisöt Kirkko Tuntematon Valtio 41 % Valkopyökki 4 % Saksanpihta Männyt Muut puulajit 7 % Kuusi 34 % Tammet 1 Yksityinen 14 % Kunnat

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yksityistämisen alla oleva maa 1 % Lepät 1 % Haapa 3 % Muut puulajit 5 % Yksityinen 35 % Valtio 9 % Rauduskoivu 18 % Mänty 1 % Kuusi

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Kunnat 1 % Yksityinen 17 % Koivu, valeakaasia % Jalot lehtipuut 1 % Leppä % Muut puulajit 3 % Valtio 8 % Kuusi 7 % Mänty, lehtikuusi

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 1 Yksityisyritykset 11 % Yksityistä misen alla oleva maa 15 % Valtion metsähallinto 37 % Muut puulajit Tervaleppä % 5 % Harmaaleppä

Lisätiedot

0(76b7(2//,688'(1 8/.20$$1.$833$

0(76b7(2//,688'(1 8/.20$$1.$833$ (76b7(2//,688'(1 8/.2$$1.$833$ HWVlWHROOLVXXVWXRWWHLGHQYLHQQLQDUYRROL HQQlW\NVHOOLVHWPLOMDUGLDPDUNNDDYXRQQD 9LHQWLOLVllQW\LSURVHQWWLDHGHOOLV YXRGHVWD3DSHULQYLHQWLNDWWRLSXROHWPHW VlWHROOLVXXVWXRWWHLGHPPHYLHQQLQDUYRVWD

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta.

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu  METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta. METSÄVARAT Metsänomistus Puulajien osuus puuston tilavuudesta yksityishenk ilöt 19% kunnat 17% yritykset 3% yhteisöt 1% valtio 6% Lähde:Information on forests and forestry in the Czech Republic by 1 pyökki

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 5 Tervaleppä 8 % Tammi 3 % Haapa % Muut puulajit % Koivu 18 % Mänty 55 % Valtio 1 % Kuusi 1 % 3 1 ha Metsien ikärakenne v. 5 Havupuuvaltainen

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailmassa on metsiä hieman yli neljä miljardia hehtaaria, ja ne peittävät maapallon maapintaalasta kolmanneksen. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia

Lisätiedot

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan Muuttuva Venäjä -metsäseminaari Joensuu 7.5.21 Jari Viitanen Metla Sisällys Raakapuun vienti Venäjältä 1992 28 Venäläisen raakapuun viennin globaali jakautuminen

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2015

Markkinaraportti / lokakuu 2015 Markkinaraportti / lokakuu 2015 Yöpymiset 7 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä lokakuussa 7 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät runsaat neljä prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Markkinaraportti / marraskuu 2014

Markkinaraportti / marraskuu 2014 Markkinaraportti / marraskuu 214 Yöpymiset ulkomailta hieman nousussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä marraskuussa 1,1 %. Vähennys tuli kotimaasta miinuksen ollessa 2,5 %. Sen sijaan ulkomailta kirjattiin

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

8 PUUN KÄYTTÖ. Metsäteollisuus

8 PUUN KÄYTTÖ. Metsäteollisuus 8 PUUN KÄYTTÖ Vuonna 24 raakapuuta käytettiin lähes 81 miljoonaa kuutiometriä eli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Valtaosa raakapuusta, 75 miljoonaa kuutiometriä, käytettiin metsäteollisuudessa. Metsäteollisuuden

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus 9 METSÄTEOLLISUUS Lähes kaikissa metsäteollisuuden tuoteryhmissä vuosi 1998 oli tuotantomääriltään ennätyksellinen. Myös massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus parani hieman edellisvuodesta. Vuoden

Lisätiedot

Markkinaraportti / joulukuu 2015

Markkinaraportti / joulukuu 2015 Markkinaraportti / joulukuu 2015 Yöpymiset lisääntyivät yli 20 % Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä joulukuussa yli 20 % vuoden takaisesta. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät lähes 30 % ja kotimaisetkin

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kauppa 2011 Handel Trade Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Kuvio 1. Suomen metsäteollisuusvienti ja tuonti v. 2004-2011(1-3) 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Mrd. e 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä.

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden puuvarastot 31.12.2005 Toimittaja: Martti Aarne 7.2.2006 805 Mäntykuitupuuta yli 4 miljoonaa

Lisätiedot

Puukauppa, kesäkuu 2008

Puukauppa, kesäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Puukauppa, kesäkuu 2008 25/2008 11.7.2008 Aarre Peltola Alkuvuoden puukauppa vaisua Alkuvuoden tapaan myös kesäkuussa puukauppa

Lisätiedot

9 METSÄTEOLLISUUS. Metsäteollisuusyritykset

9 METSÄTEOLLISUUS. Metsäteollisuusyritykset 9 METSÄTEOLLISUUS Suomen metsäteollisuus supisti tuotantoaan vuonna 2001 metsäteollisuustuotteiden heikentyneen kysynnän vuoksi. Paperin ja kartongin tuotanto päätyi 13 miljoonaan tonniin jääden 7 prosenttia

Lisätiedot

verrattuna oli 29 prosenttia. Mänty- ja kuusikuitupuuvarastot olivat yhteensä 4,6 miljoonaa kuutiometriä

verrattuna oli 29 prosenttia. Mänty- ja kuusikuitupuuvarastot olivat yhteensä 4,6 miljoonaa kuutiometriä A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden puuvarastot 30.6.2005 Toimittaja: Martti Aarne 23.8.2005 787 Kuitupuuvarastot lähes 50

Lisätiedot

Markkinaraportti / kesäkuu 2015

Markkinaraportti / kesäkuu 2015 Markkinaraportti / kesäkuu 2015 Yöpymiset 2,5 % plussalla Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä kesäkuussa 2,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät yli neljä prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2015

Markkinaraportti / syyskuu 2015 Markkinaraportti / syyskuu 2015 Yöpymiset 8 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä syyskuussa 8 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät neljä prosenttia ja ulkomailta tulleiden

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus

10 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus 10 METSÄTEOLLISUUS Metsäteollisuuden keskeisille toimialoille, sahoille ja paperiteollisuudelle, vuosi 1996 merkitsi notkahdusta alaspäin. Metsäteollisuuden kapasiteetin käyntiaste jäi 85 prosentin tasolle.

Lisätiedot