10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA"

Transkriptio

1 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Vuosi 2005 oli viides peräkkäinen puun tuonnin ennätysvuosi. Tuonti kasvoi neljänneksellä edellisvuodesta 21,5 miljoonaan kuutiometriin. Puusta 79 prosenttia oli venäläistä ja 7 prosenttia latvialaista. Suomeen tuodusta puusta noin 70 prosenttia oli kuitupuuta tai haketta. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo notkahti alaspäin kymmenellä prosentilla 10,7 miljardiin euroon. Viedyt määrät vähenivät selvästi kaikissa tuoteryhmissä paperiteollisuudessa käydyn työtaistelun vuoksi. Metsäteollisuustuotteiden vientituloista kolme neljäsosaa kertyi massa- ja paperiteollisuuden tuotteista. Puu Vuonna 2005 Suomeen tuotiin 21,5 miljoonaa kuutiometriä puuta. Tuonti kasvoi 23 prosentilla edellisvuodesta ja ylitti ensimmäistä kertaa 20 miljoonan kuutiometrin rajan. Samana vuonna Suomen metsistä hakattiin 52,6 miljoonaa kuutiometriä markkinapuuta (ks. luku 4), joten tuontipuun määrä vastasi noin kahta viidesosaa kotimaan hakkuista. Suomi on 2000-luvulla ollut maailman suurimpia puun tuojia. Vuonna 2004 sijaluku oli kolmas (ks. luku 12). Tuontipuun arvo oli 0,7 miljardia euroa, kun taas metsäteollisuustuotteiden tuonnin arvo oli 1,3 miljardia euroa. Suomeen vuonna 2005 tuodusta puusta noin 70 prosenttia oli kuitupuuta tai haketta. Puulajeista eniten tuotiin koivua (7,8 milj. m³), jonka tuonnista yhdeksän kymmenesosaa oli kuitupuuta. Kuusen tuonti lisääntyi eniten 6,0 miljoonaan kuutiometriin, ja kasvua oli 46 prosenttia edellisvuodesta. Myös männyn tuonti (3,5 milj. m³) suureni viidenneksellä. Sekä männyllä että kuusella kuitupuun osuus tuonnista oli 53 prosenttia (taulukko 10.1). Tuodusta hakkeesta 90 prosenttia oli tehty havupuusta. Määrä 2005 muutos 2005/2004 milj. m³ % Puun tuonti 21, tukkipuu 5, kuitupuu* 13, hake 2, muu 0, * kuitupuuksi on tässä laskettu myös tilastoluokat eukalyptus ja muu lehtipuu kokonaisuudessaan. Tuontipuusta 79 prosenttia oli peräisin Venäjältä. Vaikka venäläisen puun määrä onkin lisääntynyt jatkuvasti, sen osuus tuonnista on supistunut vähitellen. Tukkia tuotiin maahamme vain Venäjältä ja lisäksi vähäisiä määriä Ruotsista. Latvia (7 %) siirtyi Viron (6 %) edelle metsäteollisuutemme puunlähteenä. Baltian maista hankittu puu koostui lähes yksinomaan kuitupuusta tai hakkeesta. Ruotsin osuus puun tuonnista nousi kolmeen prosenttiin (taulukot ). Etelä-Ruotsissa korjattiin vuonna 2005 Gudrun-myrskyn vaurioittamaa puustoa. Vuoden 2006 tammi elokuussa puun tuonti jatkui edellisvuotista tahtia. Kesäkuun alussa Venäjä korotti havupuun vientitullin 2,5 eurosta neljään euroon. Samassa yhteydessä Venäjä vaati parin viikon ajan vietävien havupuiden läpimittaluokittaista lajittelua. Tullauskäytännön muutokset eivät kuitenkaan vähentäneet puun tuontia. Vuonna 2005 puuta vietiin ulkomaille 1,5 miljoonaa kuutiometriä, mistä puolet oli mäntyä. Vienti lisääntyi 38 prosentilla edellisvuodesta ja kaksi kolmasosaa siitä meni Ruotsiin. Puun vienti on vaihdellut 1960-luvulta lähtien 0,5 2,9 miljoonan kuutiometrin välillä (taulukot ), ja vuoden 2005 vienti oli keskimääräistä suurempaa. Metsätilastollinen vuosikirja

2 10 Foreign trade by forest industries Metsäteollisuustuotteet Metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta 10,7 miljardin euron arvosta vuonna Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo supistui 10 prosentilla edellisvuodesta johtuen lähinnä paperiteollisuudessa käydystä työtaistelusta. Selkkauksen vaikutus heijastui myös puutuoteteollisuuteen, joten metsäteollisuustuotteiden vienti supistui selvästi kaikissa tuoteryhmissä. Metsäteollisuuden ongelmista huolimatta Suomen koko tavaraviennin arvo (52,5 mrd. ) lisääntyi 7 prosentilla. Suomen kauppatase (= tavaroiden vientitulot tavaroiden tuontimenot) on ollut ylijäämäinen vuodesta 1991 lähtien. Vuonna 2005 Suomen koko tavaraviennin arvosta teollisuustuotteiden osuus oli 98 prosenttia. Perusmetallit, koneet, laitteet ja kulkuneuvot kattoivat 31 prosenttia tavaraviennistä. Sähköteknisten tuotteiden ja optisten laitteiden osuus ylsi 28 prosenttiin. Työtaistelun sävyttämä poikkeusvuosi supisti metsäteollisuustuotteiden osuutta Suomen viennistä peräti 4 prosenttiyksiköllä tähän asti alhaisimpaan lukemaan, 20 prosenttiin (taulukko 10.0). Metsäteollisuuden vientituloista kolme neljäsosaa kertyi massa- ja paperiteollisuudesta. Alaa vaivasivat edelleen alas vajonneet vientihinnat. Papereiden nimellishintojen liukuminen alaspäin kuitenkin pysähtyi. Puutuoteteollisuudessa sahatavaran hinta oli edelleen matala. Sekä mänty- että kuusisahatavaralla vuoden keskimääräinen vientihinta jäi 163 euroon kuutiometriltä, mikä oli 2 prosenttia matalampi kuin edellisvuonna (taulukko 10.11). Tärkein suomalaisten metsäteollisuustuotteiden ostaja oli edellisvuosien tapaan Saksa 17 prosentin osuudellaan. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Saksan osuus on pysynyt varsin vakaana vaihdellen prosentin välillä. Saksa on ollut tärkein Suomen massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden ostaja. Toiseksi tärkein metsäteollisuutemme kauppakumppani on ollut Britannia. Sen osuus suomalaisten metsäteollisuustuotteiden viennistä on kuitenkin supistunut kymmenessä vuodessa vähitellen 17 prosentista 12 prosenttiin. Seuraavaksi merkittävimmät ostajat vuonna 2005 olivat Yhdysvallat (7 %), Ranska (6 %) ja Espanja (5 %). Euroopan unionin alueelle metsäteollisuustuotteiden viennistä suuntautui 66 prosenttia. Aasian osuus oli 11 ja Pohjois-Amerikan 8 prosenttia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Euroopan unionin maiden (EU25) osuus metsäteollisuustuotteiden viennistä on supistunut kuudella prosenttiyksiköllä ja Pohjois-Amerikan lisääntynyt kolmella prosenttiyksiköllä. Vuoden 2006 tammi elokuussa metsäteollisuustuotteiden viennin nimellisarvo oli peräti 28 prosenttia edellisvuotta suurempi. Verrattaessa vuoden 2006 vientilukuja vuoteen 2005 on kuitenkin huomioitava työtaistelun vaikutus tulokseen, minkä vuoksi sekä metsäteollisuuden vienti että sen mukana Suomen koko tavaravienti näyttävät tavanomaisesta poikkeavia kasvulukuja. Kahden vuoden takaiseen jaksoon verrattuna metsäteollisuuden viennin arvo oli lisääntynyt neljällä prosentilla, joten alkuvuonna palattiin totutulle tasolle. Vuoden 2006 alkupuoliskolla sahatavaran yksikköhinnat ovat nousseet selvästi edellisvuoden pohjalukemista. Myös massan hinta on ollut nousussa. Papereiden hintataso on kuitenkin ollut edelleen varsin alhainen. Vuonna 2005 Suomen tavaratuonnin arvo lisääntyi 15 prosentilla päätyen 47,0 miljardiin euroon. Metsäteollisuustuotteiden tuonnin arvo oli 1,3 miljardia euroa. Niiden osuus Suomen koko tuonnista oli 3 prosenttia, eikä paperiteollisuudessa käyty työtaistelu kasvattanut metsäteollisuustuotteiden osuutta tuonnista. Tärkein metsäteollisuustuotteiden tuonnin tuoteryhmä oli paperi- ja kartonkijalosteet (0,3 mrd. ). Metsäteollisuustuotteiden tuonnista 30 prosenttia tuli Ruotsista (taulukot ). Ulkomaankaupan tilastointi Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden maiden välistä tavarakauppaa. Palvelujen kauppa jää tilaston ulkopuolelle. Tilastoituakseen tavaran täytyy saapua maahan tai lähteä maasta, kuitenkaan kauttakuljetukset (transito) eivät sisälly tilastoon. Metsäntutkimuslaitos (Metla) julkaisee ulkomaankauppatilastoja myös Metinfo Tilastopalvelussa ja Metsätilastotiedotteissa. Metla kokoaa metsäteollisuuden ulkomaankauppatilaston Tullihallituksen ylläpitämästä ULTIKAtietokannasta. Tullihallitus tilastoi Suomen koko ulkomaankaupan Euroopan unionissa sovellettavan CN-tavaranimikkeistön mukaisena, josta johdetaan Metlan tilastoissa käytetty tuoteryhmittely. Metlan julkaisemien ulkomaankauppatilastojen yksityiskohtaiset laatuselosteet sekä ulkomaankaupan kuukausittaiset ennakkotilastot löytyvät Metinfo Tilastopalvelusta ( 310 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2006

3 10 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Ulkomaankauppa jakautuu tilastoinnissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden väliseen sisäkauppaan ja unionin ulkopuolisten maiden kanssa käytävään ulkokauppaan. Tullihallitus koostaa ulkokaupan tilastot tulliselvitystiedoista, ja vuonna 2005 mukaan tilastoituivat kynnysarvon (1 000 ) ylittäneet tullausilmoitukset. Euroopan unionin jäsenmaiden välisen sisäkaupan tilastointi perustuu kauppaa harjoittavien yritysten tekemiin tilastoilmoituksiin (Intrastat-järjestelmä). Vuonna 2005 yrityksen viennin arvon ylittäessä euroa EU:n alueelle kalenterivuoden aikana viennistä annetaan tilastoilmoitus. Vastaavasti menetellään tuonnissa. Ilmoitusvelvollisuus määritellään kuitenkin erikseen viennille ja tuonnille. Suomen EU-sisäkaupasta kynnysarvorajan alitti viennissä 1,1 ja tuonnissa 2,6 prosenttia kaupan arvosta. Tulli arvioi kynnysarvon alle jääneen kaupan, muttei erittele sitä tuotteittain. Metsäteollisuuden ulkomaankauppaa harjoittavat yleensä suuret yritykset, joten niiden kauppa tilastoituu kattavasti. Ilmoitusvelvollisuusrajan ylittäneiden yritysten laiminlyöntejä tilastoilmoitusten antamisessa ei juuri tapahdu, joten vastauskadon ongelma on Suomessa merkityksetön. Ahvenanmaan maakunta ei kuulu Intrastat-järjestelmän piiriin, joten sen tilastot kerätään ulkokaupan tavoin tulliselvitystiedoista. EU-sisäkaupan osuus Suomen metsäteollisuuden ulkomaankaupasta on vajaat kaksi kolmannesta. Tavaroiden ulkomaankaupan määrä- ja arvotiedot tilastoidaan tavaranimikkeittäin ja maittain. Tavaroiden tilastoarvoina käytetään viennissä verottomia myyntihintoja, joihin sisältyvät vakuutus- ja rahtikustannukset Suomen rajalle asti (FOB). Tuonnin tilastoarvo on arvonlisäveron laskemisen pohjana oleva verotusarvo, josta vähennetään Suomeen tuonnin yhteydessä kannetut verot. Tuonnin tilastoarvoon sisältyvät tavaran rahti- ja vakuutuskustannukset Suomen rajalle ensimmäiseen rajanylityspaikkaan saakka (CIF). Tilastossa puuksi luokitellaan raaka- ja jätepuu. Jätepuuhun sisältyvät sahanpuru ja muu puujäte. Raakapuu on pääosin metsästä hakattua, teollisesti käsittelemätöntä puuta, johon sisältyy kuitenkin myös haketettu tai kyllästetty raakapuu. Metlan tilastoissa raakapuulle käytetään joko tukki- ja kuitupuujakoa tai tukkipuu ja muu-jakoa. Tulli erottelee ulkomaankauppaluokituksessaan vain tukkipuun, ja loput kyseisen puulajin ulkomaankaupasta jää luokkaan "muu". Pääsääntöisesti tämä luokka sisältää kuitupuuta, mutta esimerkiksi männyn viennissä mukana on runsaasti erikoispuutavaralajeja. Metlan tilastoissa tuonnissa kyseisestä luokasta käytetäänkin nimitystä "kuitupuu" ja viennissä nimitystä "muu". Raakapuun määrä ilmoitetaan Metlan tilastoissa kuorellisina kiintokuutiometreinä. Suomalainen käytäntö poikkeaa tässä kansainvälisestä, sillä muualla tilavuus ilmoitetaan yleensä kuorettomana (vrt. luku 12). Vuoden 2005 alusta lähtien Tullihallitus on tilastoinut aiemmasta käytännöstään poiketen puun ulkomaankaupan kuorettomana. Metlan ulkomaankauppatilastoihin puun tilavuus muunnetaan edelleen kuorelliseksi muunnoskertoimilla. Tuontipuun ja kotimaisen puun hintojen vertailussa pitää ottaa huomioon useita varauksia. Teollisuus ostaa pääosan tuontipuusta erillisiltä vientimyyjiltä, kun taas kotimainen raakapuu hankitaan pienehköinä erinä suoraan metsänomistajilta joko pysty- tai hankintakaupoin. Tuontipuun yksikköarvo kuvaa hintaa rajalla, jolloin siihen sisältyy erinäisiä rahti-, vakuutus- ym. kustannuksia. Esimerkiksi kotimaisen puun hankintahinnan ja tuontihinnan suora vertaaminen ei anna koti- ja ulkomaisen puun hintojen välisistä suhteista oikeaa kuvaa. Metsäteollisuustuotteita ovat puutuoteteollisuuden tuotteet (sahatavara, vaneri, viilu, lastulevy, kuitulevy, puiset huonekalut, muut puuteokset ja puutalot) sekä massa- ja paperiteollisuuden tuotteet (massa, paperi, kartonki sekä paperi- ja kartonkijalosteet). Tuotteiden kuvaukset esitetään sivulla 294. Suomen ulkomaankauppa jaetaan tilastoissa kuuteen maanosaan (Eurooppa, Aasia, Afrikka, Pohjois- Amerikka, Latinalainen Amerikka ja Oseania). Maiden luokittelu maanosiin perustuu Tullihallituksen jaotteluun. Eurooppaan kuuluviksi rajataan idässä Venäjä, Ukraina, Turkki ja Kypros. Pohjois-Amerikkaan luetaan Kanadan ja Yhdysvaltojen lisäksi Grönlanti sekä St. Pierre ja Miquelon. Oseaniaan luokitellaan Australia, Uusi-Seelanti, Papua-Uusi-Guinea ja Tyynen meren pienet saarivaltiot. Pohjoisessa Oseania rajautuu Aasiaan luokiteltuihin Indonesiaan ja Filippiineihin. Täydellinen luettelo maiden jaottelusta maanosiin kuten myös muutkin ulkomaankauppatilaston laatuselostetiedot löytyvät Tullihallituksen tilastopalvelun internetsivuilta ( 05_Ulkomaankauppatilastot/10_Tilastopalvelu/). Metsätilastollinen vuosikirja

4 10 Foreign trade by forest industries Kirjallisuus Literature Intrastat Suomessa vuonna Tullihallitus, tilastoyksikkö. 46 s. Karvinen, S., Välkky, E. & Torniainen, T Luoteis-Venäjän metsätalouden taskutieto. Metsäntutkimuslaitos. 116 s. Metsäsektorin suhdannekatsaus Metsäntutkimuslaitos. 54 s. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kuukausitilasto. Metsätilastotiedotesarja. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain Metsätilastotiedote 829. Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu. 27 s. Metsäteollisuuden tilastokirja Vuoden 2005 tiedot. Metsäteollisuus ry. 40 s. Metsäteollisuuden vuosikirja Metsäteollisuus ry. 30 s. Toppinen, A. & Toropainen, M. (toim.) Puun tuonti Suomeen ja Itämeren alueen metsäsektorin kehitys. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja s. Ulkomaankauppa, kuukausijulkaisut SVT. Tullihallitus, tilastoyksikkö. Muut tietolähteet Other sources of information Metinfo Tilastopalvelu, Metsäteollisuus ry, Tullihallitus, tilastopalvelu, Tullihallitus, ULTIKA-tietokanta 312 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2006

5 10 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 60 mrd. vuoden 2005 rahana - billion in 2005 monetary value Suomen kokonaistavaravienti Total exports of goods Metsäteollisuuden vienti Exports by forest industries Rahanarvot on muunnettu tukkuhintaindeksillä. Monetary values are deflated using wholesale price index. Kuva 10.1 Suomen tavaraviennin arvo Figure 10.1 Total value of exports of Finland, milj. m³ - mill. m³ Tuonti - Imports Vienti - Exports Nettotuonti - Net imports Kuva 10.2 Puun ulkomaankauppa Figure 10.2 Foreign trade in roundwood and wood residues, Metsätilastollinen vuosikirja

6 10 Foreign trade by forest industries 8 milj. m³ - mill. m³ Tukkipuu - Logs 8 milj. m³ - mill. m³ Kuitupuu ja hake - Pulpwood and chips 6 6 Koivu Birch Mänty Pine Koivu Birch Kuusi Spruce 2 Mänty Pine Kuusi Spruce Hake Chips Kuva 10.3 Puun tuonti puutavaralajeittain Figure 10.3 Imports of roundwood by assortment, Vienti - Exports 10,9 mrd. - billion Tuonti - Imports 2,0 mrd. - billion Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Paperboard, converted paper and paperboard products Paperi Paper Puu Roundwood and wood residues Sahatavara Sawn goods Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Other wood products Massa Pulp Kartonki sekä paperin ja kartongin jalosteet Paperboard, converted paper and paperboard products Paperi Paper Massa Pulp Puu Roundwood and wood residues Sahatavara Sawn goods Muut puutuoteteollisuuden tuotteet Other wood products Kuva 10.4 Puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankaupan jakautuminen tuoteryhmiin 2005 Figure 10.4 Foreign trade in roundwood and forest industry products by product group, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2006

7 10 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Saksa Britannia Yhdysvallat Ranska Espanja Japani Ruotsi Alankomaat Venäjä Belgia Italia Tanska Puola Norja Australia Kiina Sveitsi Turkki Kreikka Itävalta Muut EU-jäsenmaa - EU Member State Muu maa - Other milj. - mill. Kuva 10.5 Suomen metsäteollisuustuotteiden viennin arvo maittain 2005 Figure 10.5 Value of exports of Finnish forest industry products by country, 2005 Germany United Kingdom USA France Spain Japan Sweden The Netherlands Russian Federation Belgium Italy Denmark Poland Norway Australia China Switzerland Turkey Greece Austria Others osuus metsäteollisuustuotteiden viennistä,% share of exports of forest industry products, % Saksa Germany Britannia United Kingdom USA Ranska France Espanja Spain Venäjä Russian Federation Ennen vuotta 1990 Saksaan sisältyvät silloin erilliset Saksan liittotasavalta ja DDR. Ennen vuotta 1992 Venäjällä tarkoitetaan Neuvostoliittoa. Before 1990 Germany included West Germany and DDR. Before 1992 the Russian Federation refers to the USSR. Kuva 10.6 Suomen metsäteollisuustuotteiden viennin arvon jakautuminen maittain Figure 10.6 Percentage value of Finland's exports of forest industry products by country, Metsätilastollinen vuosikirja

8 10 Foreign trade by forest industries milj.m 3 - mill. m 3 Sahatavara - Sawn goods Tuotanto - Production Vienti - Exports ,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 milj.m 3 - mill. m 3 Vaneri - Plywood Tuotanto - Production Vienti - Exports ,0 milj.m 3 - mill. m 3 milj. t - mill. m.t. 0,30 Lastulevy - Particle board Kuitulevy - Fibreboard 0,8 0,25 Tuotanto - Production 0,20 0,6 0,15 0,4 0,10 Tuotanto - Production 0,2 Vienti - Exports 0,05 0,0 0,00 Vienti - Exports milj. t - mill. m.t. Mekaaniset massat Mechanical and semichemical pulp Tuotanto - Production 1 Vienti - Exports milj. t - mill. m.t. Sellu - Chemical pulp 6 Tuotanto - Production Vienti - Exports milj. t - mill. m.t. Paperi - Paper 3 milj. t - mill. m.t. Kartonki - Paperboard 9 Tuotanto - Production 2 Tuotanto - Production 6 3 Vienti - Exports 1 Vienti - Exports Lähteet: Tullihallitus; Metsäteollisuus ry Sources: Board of Customs; Finnish Forest Industries Federation Kuva 10.7 Metsäteollisuustuotteiden tuotanto ja vienti Figure 10.7 Production and exports of forest industry products, Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2006

9 10 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 1000 /m³, kuitulevy /t, vuoden 2005 rahana /m³, fibreboard /m.t., in 2005 monetary value Kuitulevy Fibreboard Vaneri Plywood Lastulevy Particle board Sahatavara Sawn goods Rahanarvot on muunnettu tukkuhintaindeksillä. Monetary values are deflated using wholesale price index. Kuva 10.8 Puutuoteteollisuuden tuotteiden viennin yksikköarvot Figure 10.8 Unit values of exports of wood-products industries, /t vuoden 2005 rahana /m.t in 2005 monetary value 800 Paperi Paper Kartonki Paperboard Sellu Chemical pulp 200 Mekaaniset massat Mechanical and semi-chemical pulp Rahanarvot on muunnettu tukkuhintaindeksillä. Monetary values are deflated using wholesale price index. Kuva 10.9 Massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden viennin yksikköarvot Figure 10.9 Unit values of exports of pulp and paper industries, Metsätilastollinen vuosikirja

10 10 Foreign trade by forest industries 10.0 Suomen ulkomaankauppa 2005 lyhyesti Finland s foreign trade in brief, 2005 Tuote Product Arvo Osuus Value Share milj. mill. % SUOMEN TAVARAVIENTI TOTAL EXPORTS OF GOODS Teollisuustuotteet Manufactured goods Metsäteollisuus Forest industries Puu Roundwood and wood residues Metsäteollisuustuotteet Forest industry products Puutuoteteollisuus Wood-products industries Sahatavara Sawn goods Vaneri Plywood Viilu Veneer sheets 42 0 Lastulevy Particle board 40 0 Kuitulevy Fibreboard 21 0 Muut puutuotteet Other wood-based products Massa- ja paperiteollisuus Pulp and paper industries Massa Pulp Paperi Paper Kartonki Paperboard Paperi- ja kartonkijalosteet Converted paper and paperboard products Muu teollisuus Other industries Sähkötekniset tuotteet ja optiset laitteet Electrical and optical equipments Perusmetallit, koneet ja laitteet, kulkuneuvot Basic metals, machines and transport equipments Muut teollisuustuotteet Other products Alkutuotanto ja kaivannaiset Primary production and mining Muu Other SUOMEN TAVARATUONTI TOTAL IMPORTS OF GOODS Teollisuustuotteet Manufactured goods Metsäteollisuus Forest industries Puu Roundwood and wood residues Metsäteollisuustuotteet Forest industry products Puutuoteteollisuus Wood-products industries Sahatavara Sawn goods Vaneri Plywood 38 0 Viilu Veneer sheets 12 0 Lastulevy Particle board 15 0 Kuitulevy Fibreboard 55 0 Muut puutuotteet Other wood-based products Massa- ja paperiteollisuus Pulp and paper industries Massa Pulp Paperi Paper Kartonki Paperboard Paperi- ja kartonkijalosteet Converted paper and paperboard products Muu teollisuus Other industries Sähkötekniset tuotteet ja optiset laitteet Electrical and optical equipments Perusmetallit, koneet ja laitteet, kulkuneuvot Basic metals, machines and transport equipments Muut teollisuustuotteet Other products Alkutuotanto ja kaivannaiset Primary production and mining Muu Other Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2006

11 10 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 10.1 Puun tuonti Imports of roundwood and wood residues, Puutavaralaji Roundwood assortment Määrä Arvo Yksikköarvo Quantity Value Unit value milj m 3 mill. /m 3 YHTEENSÄ TOTAL RAAKAPUU ROUNDWOOD Havupuu Softwood ,0 Mänty Pine ,8 mäntytukki pine logs ,1 mäntykuitupuu pine pulpwood ,3 Kuusi Spruce ,3 kuusitukki spruce logs ,6 kuusikuitupuu spruce pulpwood ,5 Muut havupuut Other softwood ,9 muu havutukki other logs ,2 muu havukuitupuu other pulpwood ,7 Lehtipuu Hardwood ,1 Koivu Birch ,1 koivutukki birch logs ,7 koivukuitupuu birch pulpwood ,5 Eukalyptus Eucalyptus ,0 Muut lehtipuut Other hardwood ,3 Polttopuu Fuelwood ,0 Hake Chips ,2 Kyllästetty puu Preserved wood ,6 JÄTEPUU WOOD RESIDUES ,2 Kuitupuuhun sisältyy myös erikoispuutavaralajeja. Pulpwood also includes specific roundwood assortments. Lähteet: Tullihallitus; Metsäteollisuus ry; Metsäntutkimuslaitos Sources: Board of Customs; Finnish Forest Industries Federation; Finnish Forest Research Institute Metsätilastollinen vuosikirja

12 10 Foreign trade by forest industries 10.2 Puun tuonti Imports of roundwood and wood residues, m 3 Vuosi Raakapuu Roundwood Jätepuu Yhteensä Year Havupuu Lehtipuu Polttopuu Hake Kyllästetty puu Yhteensä Wood residues Total Softwood Hardwood Fuelwood Chips Preserved wood Total Kuukausi Month Vuoden 2006 kuukausittaiset luvut ovat ennakkotietoja. The figures for 1 8/2006 are preliminary data. 320 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2006

13 10 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 10.3 Raakapuun tuonti puutavaralajeittain Imports of roundwood by roundwood assortment, m 3 Vuosi Mäntytukki Kuusitukki Koivutukki Mäntykuitupuu Kuusikuitupuu Koivukuitupuu Muu Raakapuu yhteensä Year Pine logs Spruce logs Birch logs Pine pulpwood Spruce pulpwood Birch pulpwood Other Roundwood total Kuukausi Month Vuoden 2006 kuukausittaiset luvut ovat ennakkotietoja. The figures for 1 8/2006 are preliminary data. Lähteet: Tullihallitus; Metsäteollisuus ry; Metsäntutkimuslaitos Sources: Board of Customs; Finnish Forest Industries Federation; Finnish Forest Research Institute Metsätilastollinen vuosikirja

14 10 Foreign trade by forest industries 10.4 Puun tuonti maittain 2005 Imports of roundwood and wood residues by country, 2005 Puutavaralaji Roundwood assortment Venäjä Latvia Viro Ruotsi Britannia Russian Federation Latvia Estonia Sweden United Kingdom Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value milj. milj. milj. milj. milj m³ mill m³ mill m³ mill m³ mill m³ mill. YHTEENSÄ TOTAL RAAKAPUU ROUNDWOOD Havupuu Softwood Mänty Pine mäntytukki pine logs mäntykuitupuu pine pulpwood Kuusi Spruce kuusitukki spruce logs kuusikuitupuu spruce pulpwood Muut havupuut Other softwood muu havutukki other logs muu havukuitupuu other pulpwood Lehtipuu Hardwood Koivu Birch koivutukki birch logs koivukuitupuu birch pulpwood Muut lehtipuut Other hardwood Polttopuu Fuelwood Hake Chips Kyllästetty puu Preserved wood JÄTEPUU WOOD RESIDUES Uruguay Liettua Saksa Muut Yhteensä Uruguay Lithuania Germany Others Total YHTEENSÄ TOTAL RAAKAPUU ROUNDWOOD Havupuu Softwood Mänty Pine mäntytukki pine logs mäntykuitupuu pine pulpwood Kuusi Spruce kuusitukki spruce logs kuusikuitupuu spruce pulpwood Muut havupuut Other softwood muu havutukki other logs muu havukuitupuu other pulpwood Lehtipuu Hardwood Koivu Birch koivutukki birch logs koivukuitupuu birch pulpwood Muut lehtipuut Other hardwood Polttopuu Fuelwood Hake Chips Kyllästetty puu Preserved wood JÄTEPUU WOOD RESIDUES Kuitupuuhun sisältyy myös erikoispuutavaralajeja. Pulpwood also includes specific roundwood assortments. 322 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2006

15 10 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 10.5 Puun tuonti maittain Imports of roundwood and wood residues by country, m 3 Vuosi Venäjä Latvia Viro Ruotsi Britannia Uruguay Liettua Saksa Valko-Venäjä Muut Yhteensä Year Russian Federation Latvia Estonia Sweden United Kingdom Uruguay Lithuania Germany Belarus Others Total osuus tuonnista, % share of imports, % ,2 6,8 5,7 3,5 1,8 1,2 0,8 0,6 0,3 0,2 100,0 Vuoteen 1991 saakka Venäjällä tarkoitetaan Neuvostoliittoa, johon myös Viron, Latvian, Liettuan ja Valko-Venäjän luvut sisältyivät. Vuonna 1989 Saksan lukuun sisältyivät silloin erilliset DDR ja Saksan liittotasavalta. Before 1992, the Russian Federation refers to the USSR and the figures include Estonia, Latvia, Lithuania, and Belarus. In 1989, Germany includes West Germany and DDR. Metsätilastollinen vuosikirja

16 10 Foreign trade by forest industries 10.6 Puun vienti Exports of roundwood and wood residues, Puutavaralaji Roundwood assortment Määrä Arvo Yksikköarvo Quantity Value Unit value milj m 3 mill. /m 3 YHTEENSÄ TOTAL RAAKAPUU ROUNDWOOD Havupuu Softwood ,5 Mänty Pine ,6 mäntytukki pine logs ,2 muu other ,2 Kuusi Spruce ,3 kuusitukki spruce logs ,3 muu other ,9 Muut havupuut Other softwood ,5 muu havutukki other logs muu other ,5 Lehtipuu Hardwood ,2 Koivu Birch ,4 koivutukki birch logs ,3 muu other ,9 Muut lehtipuut Other hardwood ,3 Polttopuu Fuelwood ,5 Hake Chips ,7 Kyllästetty puu Preserved wood ,1 JÄTEPUU WOOD RESIDUES ,8 Muu sisältää kuitupuuta ja erikoispuutavaralajeja. The category other includes pulpwood and specific roundwood assortments. 324 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2006

17 10 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 10.7 Puun vienti Exports of roundwood and wood residues, m 3 Vuosi Raakapuu Roundwood Jätepuu Yhteensä Year Havupuu Lehtipuu Polttopuu Hake Kyllästetty puu Yhteensä Wood residues Total Softwood Hardwood Fuelwood Chips Preserved wood Total Kuukausi Month Vuoden 2006 kuukausittaiset luvut ovat ennakkotietoja. The figures for 1 8/2006 are preliminary data. Metsätilastollinen vuosikirja

18 10 Foreign trade by forest industries 10.8 Puun vienti maittain 2005 Exports of roundwood and wood residues by country, 2005 Puutavaralaji Roundwood assortment Ruotsi Egypti Alankomaat Britannia Irlanti Sweden Egypt The Netherlands United Kingdom Ireland Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Määrä Arvo Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value Quantity Value milj. milj. milj. milj. milj m³ mill m³ mill m³ mill m³ mill m³ mill. YHTEENSÄ TOTAL RAAKAPUU ROUNDWOOD Havupuu Softwood Mänty Pine mäntytukki pine logs muu other Kuusi Spruce kuusitukki spruce logs muu other Muut havupuut Other softwood muu havutukki other logs muu other Lehtipuu Hardwood Koivu Birch koivutukki birch logs muu other Muut lehtipuut Other hardwood Polttopuu Fuelwood Hake Chips Kyllästetty puu Preserved wood JÄTEPUU WOOD RESIDUES Tanska Libya Norja Muut Yhteensä Denmark Libya Norway Others Total YHTEENSÄ TOTAL RAAKAPUU ROUNDWOOD Havupuu Softwood Mänty Pine mäntytukki pine logs muu other Kuusi Spruce kuusitukki spruce logs muu other Muut havupuut Other softwood muu havutukki other logs muu other Lehtipuu Hardwood Koivu Birch koivutukki birch logs muu other Muut lehtipuut Other hardwood Polttopuu Fuelwood Hake Chips Kyllästetty puu Preserved wood JÄTEPUU WOOD RESIDUES Muu sisältää kuitupuuta ja erikoispuutavaralajeja. The category other includes pulpwood and specific roundwood assortments. 326 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2006

19 10 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 10.9 Suomen ulkomaankauppa maittain 2005 Finnish foreign trade by country, 2005 Maa Country Vienti Exports Tuonti Imports Metsäteollisuus- Muut tavarat Yhteensä Metsäteollisuus- Muut tavarat Yhteensä tuotteet ja puu Other goods Total tuotteet ja puu Other goods Total Forest industry Forest industry products and wood products and wood milj. milj. milj. milj. milj. milj. mill. % mill. mill. mill. % mill. mill. YHTEENSÄ TOTAL , , Eurooppa Europe , , Euroopan unioni The European Union , , Alankomaat The Netherlands 459 4, , Belgia Belgium 390 3, , Britannia United Kingdom , , Espanja Spain 556 5, , Irlanti Ireland 78 0, , Italia Italy 357 3, , Itävalta Austria 108 1, , Kreikka Greece 108 1, , Kypros Cyprus 6 0, ,0 3 3 Latvia Latvia 29 0, , Liettua Lithuania 23 0, , Luxemburg Luxembourg 31 0, , Malta Malta 1 0, ,0 5 5 Portugali Portugal 39 0, , Puola Poland 219 2, , Ranska France 599 5, , Ruotsi Sweden 498 4, , Saksa Germany , , Slovakia Slovakia 17 0, , Slovenia Slovenia 6 0, , Tanska Denmark 264 2, , Tšekki Czech Republic 35 0, , Unkari Hungary 50 0, , Viro Estonia 69 0, , Muu Eurooppa Other Europe 986 9, , Norja Norway 203 1, , Venäjä Russian Federation 408 3, , Muut Others 375 3, , Aasia Asia , , Japani Japan 458 4, , Kiina China 133 1, , Muut Others 586 5, , Afrikka Africa 304 2, , Algeria Algeria 53 0, ,0 0 0 Egypti Egypt 99 0, , Muut Others 152 1, , Pohjois-Amerikka North America 828 7, , Kanada Canada 56 0, , Yhdysvallat USA 772 7, , Muut Others ,0 0 0 Latinalainen Amerikka Latin America 192 1, , Brasilia Brazil 43 0, , Muut Others 148 1, , Oseania Oceania 173 1, , Australia Australia 147 1, , Muut Others 26 0, , Maittain erittelemätön Unspecified by country 41 0, Metsätilastollinen vuosikirja

20 10 Foreign trade by forest industries Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo maittain Value of exports of forest industry products by country, milj. mill. Maa Country YHTEENSÄ TOTAL Eurooppa Europe Euroopan Unioni The European union Alankomaat The Netherlands Belgia Belgium Britannia United Kingdom Espanja Spain Irlanti Ireland Italia Italy Itävalta Austria Kreikka Greece Kypros Cyprus Latvia Latvia Liettua Lithuania Luxemburg Luxembourg Malta Malta Portugali Portugal Puola Poland Ranska France Ruotsi Sweden Saksa Germany Slovakia Slovakia Slovenia Slovenia Tanska Denmark Tšekki Czech Republic Unkari Hungary Viro Estonia Muu Eurooppa Other Europe Norja Norway Venäjä Russian Federation Muut Others Aasia Asia Japani Japan Kiina China Muut Others Afrikka Africa Algeria Algeria Egypti Egypt Muut Others Pohjois-Amerikka North America Kanada Canada Yhdysvallat USA Muut Others Latinalainen Amerikka Latin America Brasilia Brazil Muut Others Oseania Oceania Australia Australia Muut Others Maittain erittelemätön Unspecified by country Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2006

21 10 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Metsäteollisuustuotteiden vienti Exports of forest industry products, Tuote Product Yks Unit Määrä Yksikköarvo Quantity Unit value yksikköä /yksikkö units /unit METSÄTEOLLISUUSTUOTTEET FOREST INDUSTRY PRODUCTS Puutuoteteollisuus Wood-products industries Sahatavara Sawn goods m³ Mäntysahatavara Pine sawn goods Kuusisahatavara Spruce sawn goods Muu havusahatavara Other sawn softwood Höyläsahatavara Planed sawn softwood Lehtisahatavara Sawn hardwood Vaneri Plywood m³ Havuvaneri Softwood plywood Lehtivaneri Hardwood plywood Viilu Veneer sheets m³ Lastulevy Particle board m³ Kuitulevy Fibreboard t m.t Puiset huonekalut Wooden furniture Muut puuteokset Other wood products Puutalot Prefabricated wooden houses Massa- ja paperiteollisuus Pulp and paper industries t m.t Massa Pulp t m.t Mekaaninen puumassa Mechanical pulp Puolikemiallinen puumassa Semi-chemical pulp Valkaisematon sulfaattisellu Unbleached sulphate pulp Valkaistu sulfaattisellu Bleached sulphate pulp havusulfaatti softwood sulphate pulp lehtisulfaatti hardwood sulphate pulp Liukosellu Dissolving pulp Valkaisematon sulfiittisellu Unbleached sulphite pulp Valkaistu sulfiittisellu Bleached sulphite pulp Keräyspaperi ja -kartonki Recycled paper and paperboard Muu kuin puumassa Pulp other than woodpulp Paperi Paper t m.t Sanomalehtipaperi Newsprint Aikakauslehtipaperi Magazine paper päällystämätön uncoated päällystetty coated Hienopaperi Fine paper päällystämätön uncoated päällystetty coated Säkkipaperi Sack paper Muu voimapaperi Other kraft paper Muu paperi Other paper Kartonki Paperboard t m.t Kraftlaineri Kraftliner Muu sulfaattikartonki Other sulphate paperboard Fluting Fluting Muu kartonki Other paperboard Paperi- ja kartonkijalosteet Converted paper and t m.t paperboard products Metsätilastollinen vuosikirja

22 10 Foreign trade by forest industries Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo Value of exports of forest industry products, Tuote Product milj. mill. % SUOMEN TAVARAVIENTI TOTAL EXPORTS OF GOODS ,0 PUU ROUNDWOOD AND WOOD RESIDUES ,2 METSÄTEOLLISUUSTUOTTEET FOREST INDUSTRY PRODUCTS ,5 Puutuoteteollisuus Wood-products industries ,0 Sahatavara Sawn goods ,5 Mäntysahatavara Pine sawn goods ,0 Kuusisahatavara Spruce sawn goods ,1 Muu havusahatavara Other sawn softwood ,0 Höyläsahatavara Planed sawn softwood ,4 Lehtisahatavara Sawn hardwood ,0 Vaneri Plywood ,1 Havuvaneri Softwood plywood ,5 Lehtivaneri Hardwood plywood ,7 Viilu Veneer sheets ,1 Lastulevy Particle board ,1 Kuitulevy Fibreboard ,0 Puiset huonekalut Wooden furniture ,3 Muut puuteokset Other wood products ,6 Puutalot Prefabricated wooden houses ,3 Massa- ja paperiteollisuus Pulp and paper industries ,5 Massa Pulp ,6 Mekaaninen puumassa Mechanical pulp ,0 Puolikemiallinen puumassa Semi-chemical pulp ,0 Valkaisematon sulfaattisellu Unbleached sulphate pulp Valkaistu sulfaattisellu Bleached sulphate pulp ,5 havusulfaatti softwood sulphate pulp ,9 lehtisulfaatti hardwood sulphate pulp ,6 Liukosellu Dissolving pulp Valkaisematon sulfiittisellu Unbleached sulphite pulp Valkaistu sulfiittisellu Bleached sulphite pulp ,0 Keräyspaperi ja -kartonki Recycled paper and paperboard ,0 Muu kuin puumassa Pulp other than woodpulp ,0 Paperi Paper ,1 Sanomalehtipaperi Newsprint ,3 Aikakauslehtipaperi Magazine paper ,5 päällystämätön uncoated ,0 päällystetty coated ,5 Hienopaperi Fine paper ,2 päällystämätön uncoated ,1 päällystetty coated ,1 Säkkipaperi Sack paper ,1 Muu voimapaperi Other kraft paper ,3 Muu paperi Other paper ,6 Kartonki Paperboard ,8 Kraftlaineri Kraftliner ,1 Muu sulfaattikartonki Other sulphate paperboard ,4 Fluting Fluting ,2 Muu kartonki Other paperboard ,1 Paperi- ja kartonkijalosteet Converted paper and ,0 paperboard products MUUT TUOTTEET OTHER PRODUCTS ,3 330 Finnish Statistical Yearbook of Forestry 2006

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2014 18/2014 15.5.2014 Aarre Peltola Venäläisen puun osuus tuonnista kasvussa Suomeen

Lisätiedot

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43 miljardin euron arvosta Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2014 46/2014 5.11.2014 Annu Kaila Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi elokuussa 7,43

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 28 38/28 6.1.28 Aarre Peltola Puun tuonti vauhdissa heinäkuussa Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2012 9/2013 8.3.2013 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti ja puun tuonti supistuivat

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2014 50/2014 4.12.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti vilkastui jälleen syyskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2012 3/2013 18.1.2013 Aarre Peltola Puun tuonti nousussa lokakuussa Puun kuukausittainen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2012 33/2012 3.8.2012 Aarre Peltola Suomeen tuotiin tammi toukokuussa 3,8 miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 1/2015 TILASTO: Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola TILASTO Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 2014 15.1.2015 Aarre Peltola

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Puun tuonti paisui vuonna 24 ennätykselliseen 17,5 miljoonaan kuutiometriin määrän lisäännyttyä 5 prosentilla edellisvuodesta. Puusta 8 prosenttia tuli Venäjältä ja 7

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2011 17/2011 6.5.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo jatkoi kasvuaan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2008 22/2008 9.6.2008 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti notkahti maaliskuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2013 9/2014 13.3.2014 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2011 24/2011 10.6.2011 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvoi reaalisesti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu Raakapuu. Metsäteollisuustuotteet. Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa elokuu 22 Toimittaja: Jukka Torvelainen 22..22 648 Metsäteollisuuden viennin arvo viisi prosenttia jäljessä viime vuodesta Raakapuu Suomeen tuotiin elokuussa puuta 1, miljoonaa

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Vuonna 22 metsäteollisuustuotteita vietiin maastamme 12 miljardin euron arvosta. Suomen koko tavaraviennistä metsäteollisuustuotteet muodostivat neljänneksen. Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2009 42/2009 10.11.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin Suomeen tammi elokuussa vain 5,8 miljoonaa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2014 38/2014 8.9.2014 Annu Kaila Puun tuonti laski 12 prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2010 37/2010 8.9.2010 Aarre Peltola Puun tuonti on lisääntynyt tasaisesti Puun tuonti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2007 07/2008 6.3.2008 Aarre Peltola Suomeen tuotiin runsaasti puuta vuonna 2007, määrä

Lisätiedot

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Raakapuuta tuotiin Suomeen 8,1 miljoonaa kuutiometriä vuonna 1996. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo väheni edellisvuodesta 8 prosenttia 55 miljardiin markkaan,

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2009 36/2009 9.9.2009 Aarre Peltola Polttopuun tuonti on moninkertaistunut edellisvuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2011 31/2011 3.8.2011 Aarre Peltola Puun tuonti kiihtyi toukokuussa Suomeen tuotiin

Lisätiedot

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä.

Tuodusta puusta 78 prosenttia (15,6 milj. m³) oli peräisin Venäjältä. A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2006 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 27.7.2007 877 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2009 46/2009 11.12.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti jäi alle puoleen viime vuodesta

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Vuonna 23 metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta 11,8 miljardin euron arvosta. Sekä Suomen koko tavaraviennin että metsäteollisuustuotteiden viennin arvot pienenivät

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2009 17/2009 8.5.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti on puolittunut viime vuodesta

Lisätiedot

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti

ja Latvian 4 prosenttia. Muiden maiden osuudet jäivät alle prosenttiin. Ulkomaankaupan tavaraluokituksen parantuminen mahdollisti A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2002 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 1.8.2003 685 Puun tuonnissa 16 miljoonan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2009 12/2009 14.4.2009 Aarre Peltola Puun tuonti Suomeen romahti tammikuussa Tammikuussa

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Sekä metsäteollisuustuotteiden viennissä että puun tuonnissa lyötiin vanhat ennätykset vuonna 19. Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo kasvoi 7 prosenttia edellisvuodesta

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 2008 7/2009 6.3.2009 Aarre Peltola Puuta tuotiin yli 20 miljoonaa kuutiometriä vuonna

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Metsäteollisuustuotteiden viennin kasvu taittui vuonna 2001, ja vienti supistui edellisvuodesta viisi prosenttia 12,5 miljardiin euroon. Tärkeimpiä kauppakumppaneita

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2013 21.11.2014 Aarre Peltola Puuta tuotiin 11 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteita

Lisätiedot

vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1

vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa. Tuonti Nettotuonti Vienti 11 98/1 99/1 Metsäsektorin ulkomaankauppa elokuu 1 Toimittajat: Aarre Peltola Kimmo Sareva 1..1 0 Puuta virtasi vuolaasti maahamme elokuussa Raaka- ja jätepuu Elokuussa Suomeen tuotiin runsaasti raaka- ja jätepuuta.

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin 20 miljoonaa kuutiometriä kuorellista puuta vuonna 2008. Määrä oli kaikkien aikojen toiseksi suurin. Tuontia vauhditti Venäjän vuoden vaihteeseen ajoittunut

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna Metsäteollisuustuotteiden Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola 1..21 68 Puun tuonti päätyi lähes ennätyslukemiin vuonna 2 Metsäteollisuustuotteiden entinen vientiennätys lyötiin jälleen Raaka- ja

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 1 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Suomen metsäteollisuuden ulkomaankauppa painottuu metsäteollisuustuotteiden vientiin ja raaka-aineena käytettävän puun tuontiin. Puun tuonnissa lyötiin selvästi entinen

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 2008 5/2009 9.2.2009 Aarre Peltola Puun tuontivauhti hidastui hieman marraskuussa Puun

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Puun tuonti Suomeen ylsi 20 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2006. Viisi vuotta kestänyt puun tuonnin kasvu taittui, mutta tuotu määrä oli silti kaikkien aikojen toiseksi

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin puuta 10,2 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2012, ja sillä katettiin 17 prosenttia Suomen metsäteollisuuden puun hankinnasta. Puutavaralajeista eniten tuli

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta.

puusta 44 prosenttia oli koivua. Raaka- ja jätepuuta vietiin tammikuussa ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli pääasiassa havupuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa tammikuu 21 Toimittaja: Aarre Peltola 17.4.21 71 Metsäteollisuustuotteiden vienti jatkui tammikuussa viimevuotista vauhtia Raaka- ja jätepuu Tammikuussa ulkomaista raaka-

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 40/2011 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2010 10.10.2011 Aarre Peltola Puun tuonti ja metsäteollisuustuotteiden vienti

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin vuonna 2010 puuta 12,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Tuonnin lisääntymisestä huolimatta määrä oli pienin

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2012 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2011 24.10.2012 Aarre Peltola Puun tuonti 10,5 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 11 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Puun tuonti Suomeen supistui 18,2 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2007 ja painottui entistä enemmän puumassateollisuuden tarpeisiin. Silti määrä oli kaikkien aikojen

Lisätiedot

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys

vuoden aikana entinen puun tuontiennätys A JI Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2004 JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Toimittaja: Aarre Peltola 8.7.2005 781 Puun tuonti paisui

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2014 13/2014 14.4.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti käynnistyi tammikuussa

Lisätiedot

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA

10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA 10 METSÄTEOLLISUUDEN ULKOMAANKAUPPA Suomen metsäteollisuus toi maahamme 12,9 miljoonaa kuutiometriä ulkomaista puuta vuonna 2000. Määrä oli vain kaksi prosenttia pienempi, kuin ennätysvuonna 1999. Puun

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Suomeen tuotiin puuta 11,4 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2013, ja sillä katettiin 17 prosenttia metsäteollisuuden puun hankinnasta. Tuontimäärä kasvoi edellisestä vuodesta

Lisätiedot

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa 11 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa Puun tuonti kääntyi laskuun vuonna 2011 päätyen 10,5 miljoonaan kuutiometriin. Määrä supistui 10 prosentilla edellisvuodesta, mutta ei kuitenkaan taantumavuoden 2009

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2014 24/2014 5.6.2014 Aarre Peltola Metsäteollisuustuotteiden vienti kasvussa maaliskuussa

Lisätiedot

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia.

kasvanut, ja lokakuun tuonnista sen osuus oli jo 10 prosenttia. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa lokakuu 2007 Toimittaja: Aarre Peltola 4.1.2008 894 Puun tuonti Suomeen

Lisätiedot

Suomeen tuotiin viime vuonna ennätykselliset

Suomeen tuotiin viime vuonna ennätykselliset A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa joulukuu 2 Toimittaja: Jukka Torvelainen..24 1 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Metsäteollisuustuotteet. Puu. 1,1 miljardia euroa marraskuussa

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Metsäteollisuustuotteet. Puu. 1,1 miljardia euroa marraskuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 2 Toimittaja: Jukka Torvelainen.2.26 84 Metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa

METSÄTILASTOTIEDOTE. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014. Koivukuitupuun tuonti kasvussa Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2014 42/2014 7.10.2014 Annu Kaila Koivukuitupuun tuonti kasvussa Koivukuitupuun tuonti

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu Puu. metsäteollisuustuotteiden. Puun tuonti ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan kuutiometrin rajan

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu Puu. metsäteollisuustuotteiden. Puun tuonti ylitti ensimmäistä kertaa 2 miljoonan kuutiometrin rajan A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola.6.2 6 Puun tuonti ylitti ensimmäistä

Lisätiedot

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuonnista oli koivukuitupuuta 30 prosenttia, eli 1,5 miljoonaa kuutiota. Seuraavaksi eniten tuotiin kuusikuitupuuta

Vuoden ensimmäisen neljänneksen tuonnista oli koivukuitupuuta 30 prosenttia, eli 1,5 miljoonaa kuutiota. Seuraavaksi eniten tuotiin kuusikuitupuuta A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maaliskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen.6.26 824 Metsäteollisuuden viennin

Lisätiedot

tammikuun luvuista lähtien. Tullihallitus kerää raakapuun vienti- ja tuontitiedot kansainvälisen tilastokäytännön

tammikuun luvuista lähtien. Tullihallitus kerää raakapuun vienti- ja tuontitiedot kansainvälisen tilastokäytännön A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa tammikuu 2 Toimittaja: Aarre Peltola 1.4.2 66 Puun tuonti jatkui vilkkaana

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2014 34/2014 7.8.2014 Annu Kaila Metsäteollisuuden vienti jatkui toukokuussa vakaana

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu Sahatavaran vientihinnan nousu jatkui helmikuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 9.5.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu Sahatavaran vientihinnan nousu jatkui helmikuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 9.5. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa helmikuu 27 Toimittaja: Jukka Torvelainen..27 866 Sahatavaran vientihinnan

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu Sahatavaran vientihinta nousi 10 prosenttia tammi syyskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu Sahatavaran vientihinta nousi 10 prosenttia tammi syyskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa syyskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 11.12.26 846 Sahatavaran vientihinta

Lisätiedot

Suomeen tuotiin vuoden 2004 marraskuussa

Suomeen tuotiin vuoden 2004 marraskuussa A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 24 Toimittaja: Aarre Peltola.2.25 5 Puun tuonti ennätysvauhdissa

Lisätiedot

Suomeen tuotiin heinäkuussa puuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kesäkuun tapaan uusi kuukausikohtainen

Suomeen tuotiin heinäkuussa puuta 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kesäkuun tapaan uusi kuukausikohtainen A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa heinäkuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 13.1.26 841 Tammi heinäkuussa

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Puun tuontimäärä kutistui edelleen marraskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 8.2.

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu Puun tuontimäärä kutistui edelleen marraskuussa. Puu. Metsäteollisuustuotteet 8.2. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden ulkomaankauppa marraskuu 26 Toimittaja: Jukka Torvelainen 8.2.27 82 Puun tuontimäärä kutistui

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yhteisöt Kirkko Tuntematon Valtio 41 % Valkopyökki 4 % Saksanpihta Männyt Muut puulajit 7 % Kuusi 34 % Tammet 1 Yksityinen 14 % Kunnat

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 7 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Yksityistämisen alla oleva maa 1 % Lepät 1 % Haapa 3 % Muut puulajit 5 % Yksityinen 35 % Valtio 9 % Rauduskoivu 18 % Mänty 1 % Kuusi

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. Kunnat 1 % Yksityinen 17 % Koivu, valeakaasia % Jalot lehtipuut 1 % Leppä % Muut puulajit 3 % Valtio 8 % Kuusi 7 % Mänty, lehtikuusi

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2017*)

muutos *) %-yks. % 2017*) TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2016 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2016: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 1 Yksityisyritykset 11 % Yksityistä misen alla oleva maa 15 % Valtion metsähallinto 37 % Muut puulajit Tervaleppä % 5 % Harmaaleppä

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

0(76b7(2//,688'(1 8/.20$$1.$833$

0(76b7(2//,688'(1 8/.20$$1.$833$ (76b7(2//,688'(1 8/.2$$1.$833$ HWVlWHROOLVXXVWXRWWHLGHQYLHQQLQDUYRROL HQQlW\NVHOOLVHWPLOMDUGLDPDUNNDDYXRQQD 9LHQWLOLVllQW\LSURVHQWWLDHGHOOLV YXRGHVWD3DSHULQYLHQWLNDWWRLSXROHWPHW VlWHROOLVXXVWXRWWHLGHPPHYLHQQLQDUYRVWD

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta.

TŠEKKI. Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu  METSÄVARAT. Puulajien osuus puuston tilavuudesta. METSÄVARAT Metsänomistus Puulajien osuus puuston tilavuudesta yksityishenk ilöt 19% kunnat 17% yritykset 3% yhteisöt 1% valtio 6% Lähde:Information on forests and forestry in the Czech Republic by 1 pyökki

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan

Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan Venäjän n raakapuun vienti Pohjois-Eurooppaan Muuttuva Venäjä -metsäseminaari Joensuu 7.5.21 Jari Viitanen Metla Sisällys Raakapuun vienti Venäjältä 1992 28 Venäläisen raakapuun viennin globaali jakautuminen

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Lokakuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-lokakuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (107.600) lisääntyivät tammi-lokakuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailmassa on metsiä hieman yli neljä miljardia hehtaaria, ja ne peittävät maapallon maapintaalasta kolmanneksen. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia

Lisätiedot

9 METSÄTEOLLISUUS. Metsäteollisuusyritykset

9 METSÄTEOLLISUUS. Metsäteollisuusyritykset 9 METSÄTEOLLISUUS Suomen metsäteollisuus supisti tuotantoaan vuonna 2001 metsäteollisuustuotteiden heikentyneen kysynnän vuoksi. Paperin ja kartongin tuotanto päätyi 13 miljoonaan tonniin jääden 7 prosenttia

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja tammikuu 2012 Yöpymiset + 31 % tammikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (3.600) lisääntyivät tammikuussa 30,7 % vuoden 2011 tammikuuhun verrattuna.

Lisätiedot

Markkinaraportti / marraskuu 2014

Markkinaraportti / marraskuu 2014 Markkinaraportti / marraskuu 214 Yöpymiset ulkomailta hieman nousussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä marraskuussa 1,1 %. Vähennys tuli kotimaasta miinuksen ollessa 2,5 %. Sen sijaan ulkomailta kirjattiin

Lisätiedot

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä.

massateollisuuden hake ja puru mukaan lukien, oli vuoden 2005 lopussa 11,2 miljoonaa kuutiometriä. A JI JE = I J JEA @ JA A JI JK J E K I = EJ I A JI JE = I J E A JEA J F = L A K F K D! ' B= N " Metsäteollisuuden puuvarastot 31.12.2005 Toimittaja: Martti Aarne 7.2.2006 805 Mäntykuitupuuta yli 4 miljoonaa

Lisätiedot

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus. Investoinnit ja kannattavuus 9 METSÄTEOLLISUUS Lähes kaikissa metsäteollisuuden tuoteryhmissä vuosi 1998 oli tuotantomääriltään ennätyksellinen. Myös massa- ja paperiteollisuuden kannattavuus parani hieman edellisvuodesta. Vuoden

Lisätiedot

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu

Keski- ja Itä-Euroopan metsätietopalvelu METSÄVARAT Metsänomistus v. 1 Puulajien osuus puuston tilavuudesta v. 5 Tervaleppä 8 % Tammi 3 % Haapa % Muut puulajit % Koivu 18 % Mänty 55 % Valtio 1 % Kuusi 1 % 3 1 ha Metsien ikärakenne v. 5 Havupuuvaltainen

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2015

Markkinaraportti / lokakuu 2015 Markkinaraportti / lokakuu 2015 Yöpymiset 7 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä lokakuussa 7 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät runsaat neljä prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

Markkinaraportti / syyskuu 2014

Markkinaraportti / syyskuu 2014 Markkinaraportti / syyskuu 214 Yöpymiset syyskuussa hieman miinuksella Yöpymiset vähenivät Helsingissä syyskuussa 2,3 %. Vähennyksestä suurin osa tuli kotimaasta yöpymismäärän pienentyessä lähes neljä

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja heinäkuu 2012 Yöpymiset + 4 % tammi-heinäkuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (72.400) lisääntyivät tammi-heinäkuussa 3,9 % edellisvuodesta. Kasvua tuli

Lisätiedot

Markkinaraportti / maaliskuu 2014

Markkinaraportti / maaliskuu 2014 Markkinaraportti / maaliskuu 214 Kotimaan yöpymiset ennallaan maaliskuussa Yöpymiset vähenivät Helsingissä maaliskuussa 2,2 %. Miinus tuli kokonaan ulkomailta kotimaisten yöpymisten pysyessä ennallaan.

Lisätiedot

Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR

Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR 1 Metsäteollisuuden vienti Suomesta 2003 Arvo 11 mrd. EUR Eurooppa Aasia 77 % 11 % Muut 16 % Pohjois-Amerikka Afrikka Latin. Amerikka 7 % 2 % 1 % USA 7 % Oseania Päämarkkinamaat Saksa 1 % 18 % Muu Eurooppa

Lisätiedot

Markkinaraportti / kesäkuu 2015

Markkinaraportti / kesäkuu 2015 Markkinaraportti / kesäkuu 2015 Yöpymiset 2,5 % plussalla Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä kesäkuussa 2,5 % vuoden takaisesta. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät yli neljä prosenttia ja ulkomailta

Lisätiedot

13 Kansainvälisiä metsätilastoja

13 Kansainvälisiä metsätilastoja 13 Kansainvälisiä metsätilastoja Maailman maapinta-alasta noin kolmannes, hieman yli neljä miljardia hehtaaria, on metsien peitossa. Metsäpinta-alaltaan suurimmat maat ovat Venäjä, Brasilia ja Kanada,

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Markkinaraportti / huhtikuu 2015

Markkinaraportti / huhtikuu 2015 Markkinaraportti / huhtikuu 2015 Yöpymiset lähes ennallaan Yöpymiset pysyivät Helsingissä huhtikuussa melkein vuoden takaisella tasolla. Kotimaasta tulleiden yöpymiset lisääntyivät runsaan prosentin yöpymismäärän

Lisätiedot

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto. Metsäteollisuusyritykset. tilastot käsittelevät kuitenkin vain metsäteollisuusyritysten

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto. Metsäteollisuusyritykset. tilastot käsittelevät kuitenkin vain metsäteollisuusyritysten 9 METSÄTEOLLISUUS Metsäteollisuuden tuotannon määrä lisääntyi vuonna 2003 noin kahdella prosentilla edellisvuodesta, mutta liikevaihto aleni jo kolmatta vuotta peräkkäin ennen muuta tuotehintojen laskun

Lisätiedot

Puukauppa, joulukuu 2013

Puukauppa, joulukuu 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 3/2014 Puukauppa, joulukuu 2013 20.1.2014 Aarre Peltola Puukauppaa käytiin vuonna 2013 viidenneksen enemmän kuin vuotta aiemmin

Lisätiedot

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus

9 METSÄTEOLLISUUS. Tuotanto ja kotimainen kulutus 9 METSÄTEOLLISUUS Useimmissa metsäteollisuuden tuoteryhmissä vuosi 1999 oli tuotantomääriltään ennätyksellinen. Puutuoteteollisuuden kannattavuus oli kuitenkin edellisvuotta heikompi. Vuoden 2000 alkupuoliskon

Lisätiedot

PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6

PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6 PUUNJALOSTUS, PUUTAVARALAJIT, MITTA JA LAATUVAATIMUKSET OSIO 6 Suomen puunjalostus ja sen merkitys eri puutavaralajit ja niiden laadun vaikutus puunjalostukseen puunjalostusmuodot 1 Puu on ekologinen materiaali

Lisätiedot