Konsulttivetoinen ryhmärakennuttaminen ryhmärakennuttamisen edistämisessä Työpaja Ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Konsulttivetoinen ryhmärakennuttaminen ryhmärakennuttamisen edistämisessä Työpaja 28.3.2012 Ohjelma"

Transkriptio

1 Konsulttivetoinen ryhmärakennuttaminen ryhmärakennuttamisen edistämisessä Työpaja Ohjelma 9:00 Alkusanat ja Kaupunki- innovaa4o - toimintamallin esi7ely (Jyrki Jalli) 9:10 Esi7äytymiskierros 9:20 Pika- analyysin esi7ely ja tulokset (Katharina Mead & Jyrki Jalli) 9:40 KommenGpuheenvuorot - Mar& Polvinen, Asumisen rahoitus- ja kehi7ämiskeskus ARA - Jukka Lauri, Conect Oy 10:10 Ryhmätöiden pohjustus 10:15 Kahvit ja ryhmätyöpajat - Ryhmärakennu7amisen edistämisen Aekar7a - Rahoitusmekanismien kehi7äminen - AsukasAedotuksen ideoina 11:00 Ryhmätöiden purku, keskustelu ja jatkoaskeleet 11:45 Loppusanat (Peter Fredriksson, HSY) 12:00 Tilaisuus pää7yy

2 KONSULTTIVETOINEN RYHMÄRAKENNUTTAMINEN RYHMÄRAKENNUTTAMISEN EDISTÄMISESSÄ TYÖPAJA Kaupunki- innovaa,ot - hanke Katharina Mead Jyrki Jalli Ma6 Sivunen

3 ESITYKSEN SISÄLTÖ Pika- analyysin malli ja tavoi7eet: Miksi olemme täällä tänään? Konsul6vetoinen ryhmärakennu;aminen innovaa,ona: toimintamallin analysoin, Toimenpide- ehdotukset Jatkotoimenpiteet ja työpajatyöskentely h;p://www.uu;ahelsinkia.fi/asumaan/ryhmarakentaminen

4 Ryhmärakennuttamisen edistämiseksi on julkinen tahtotila Kataisen hallitus on nostanut ryhmärakennu;amisen yhdeksi painopistealueeksi: - parannetaan ryhmärakennu;amisen toimintaedellytyksiä ja käynnistetään ohjelma ryhmärakennu;amisen ja muiden uusien asumiskonsep,en edistämiseksi mukaan lukien kohtuuhintainen omistusasuntotuotanto. Ympäristöministeriö käynnistää ryhmärakennu;amisen edistämishankkeen 2013 Oikeusministeriö tarkastelee asuntokauppalakia ryhmärakennu;amisen kulmalta syksyllä 2012 Helsingin kaupungin maankäytön ja asumisen ohjelmassa yhtenä toiminnan painopisteenä on omatoimisen rakentamisen ja rakennu;amisen kehi;äminen. Esim. Helsinki on ollut edelläkävijä ryhmärakennu;amisen edistämisessä ton,nluovutuksen keinoin. h;p://www.uu;ahelsinkia.fi/asumaan/ryhmarakentaminen

5 Pika-analyysin tavoitteet ja sisältö Pika- analyysissä arvioidaan konsul6vetoista ryhmärakennu;amista innovaa,ona Onko malli elinkelpoinen ja onko sillä levi;ämisen edellytyksiä? Pika- analyysia varten analysoi,in markkina,etoa ja haastatel,in laajas, eri asiantun,jatahoja Arvioi,in syitä siihen miksi malli ei ole levinnyt ja keinoja toimintamallin levi;ämiseksi Tavoi;eena vauhdi;aa toimintamallia, käynnistää tulevat toimenpiteet sekä verko;aa keskeisiä tahoja ryhmärakennu;amisen edistämiseksi 5

6 Pika-analyysi fokusoituu konsulttivetoiseen ryhmärakennuttamiseen On tärkeää, e;ä projek,ssa on rakentamisen, sopimustekniikan ja projek,njohtamisen osaamista, jota ryhmässä ei väl;ämä;ä lähtökohtaises, ole Pika- analyysissa pureudutaan erityises, asunto- osakeyh,ömallisiin konsul6vetoisiin ryhmärakennu;amishankkeisiin Pientalohankkeet hallinnanjakosopimuksella eivät ole ongelma Oletus: Ryhmärakennu;amisen leviämistä edesau;aa rakennu;ajakonsul,n amma6taito sekä liiketoimintaedellytykset Pika- analyysin taustakatsauksessa tarkastellaan ryhmärakennu;amisen ken;ää laajemmin, analyysiosuus pureutuu asunto- osakeyh,ömuotoiseen ja konsul6vetoiseen ryhmärakennu;amiseen h;p://www.uu;ahelsinkia.fi/asumaan/ryhmarakentaminen

7 Ryhmärakennuttaminen on mahdollisuus! Toimintamalli edelly;ää uusien rakentamistapojen omaksumista Urakoitsija Hyvä, e;ä ryhmärakennut- tamiseen erikoistuneiden konsul6en amma6kunta syntynyt Aidos, uusi asiakaslähtöinen tapa tehdä laadukasta asuntotuotantoa Rakennu;ajakonsul6 Val,on virkamies Ryhmärakennu;aminen on hyvä keino yhdistää amma6mainen projek,njohto, tehokas hankinta ja yksilölliset tavoi;eet Edullisin keino saada pientalo Helsingissä Kaupungin virkamies Kunnat haluavat tukea ryhmä- rakennu;amista ja pää;äjät puoltavat. Halutaan vaihtoehtoja gryndaamiselle. Kaupungin virkamies Mielellään rahoite;aisiin, jos olisi toimiva ratkaisu Voisi toimia, jos as. oy olisi ylimaksuvalmis tai pitäisi lunastusrahastoa Lainanantaja Vihdoinkin voin vaiku;aa ko,ni ratkaisuihin Lainanantaja Urakoitsija Asukas

8 Ryhmärakennuttamisella ei ole varauksetonta tukea As. oy on vihoviimeinen rahoite;ava, liian riskial,s. Kuin olisi suorassa takauksessa naapureiden kanssa Lainanantaja Asukkaan kannalta on oleellista, e;ä joku o;aa kokonaisuudesta vastuun ja kantaa riskin, se tuo turvaa. Grynderika;eella kannetaan riskiä Urakoitsija Innokkaimmat ryhmärakennu;amisen puolestapuhujat eivät tunnista riskejä Lainanantaja Vastuutonta, e;ä kaupungit kannustavat näin epäselvään rakennu;amismuotoon Rakennu;ajakonsul6 Lainanantaja Raskas ja kanna;amaton prosessi Kaupungin virkamies Rakennu;ajakonsulteilla on vaihteleva osaaminen. Riski epäterveeseen bisnekseen ja hetkellisten voi;ojen tavoi;eluun Rakennu;ajakonsul6 Urakoitsija Ei juridinen vaan taloudellinen ongelma Lainanantaja Liian yksityiskohtaiset ja kysyntää vastaama;omat kaavat aiheu;avat lisäkustannuksia asukkaalle rakennusvaiheessa Vakuutustuo;eita ei ole tarjolla asunto- osakeyh,ölle Pankilla on osuu;aan suurempi maineriski Lainanantaja Deep pocket puu;uu: kuka vastaa, jos jotain sa;uu? Lainanantaja Pankki tuntee kyllä omat asiakkaansa, mu;a ei muita yhteisvastuullisia osakkaita Miten taata, e;ei kustannustaso karkaa käsistä? Lainanantaja Asukas

9 ESITYKSEN SISÄLTÖ Pika- analyysin malli ja tavoi;eet: Miksi olemme täällä tänään? KonsulGvetoinen ryhmärakennu7aminen innovaa4ona: toimintamallin analysoin4 Toimenpide- ehdotukset Jatkotoimenpiteet ja työpajatyöskentely h;p://www.uu;ahelsinkia.fi/asumaan/ryhmarakentaminen

10 Ryhmärakennuttaminen on välimuoto hartiapankkirakentamisen ja tuottajamuotoisen rakentamisen välissä Asukkaat ostavat palveluita kulu;ajina tai perustamansa as.oy:n kau;a Vaa,mukset tulevan asukkaan asiantuntemukselle sekä vaikutusmahdollisuudet kasvavat 1. Har,apankki- rakentaminen 2. Asukasvetoinen Asukkaat ostavat asunnon (asunto- osakkeen) Asukkaan vaikutusmahdollisuus pienenee Työläys ryhmärakennu;aminen 3. Konsul6vetoinen ryhmärakennu;aminen - as. oy, hallinnanjakosopimus 4. Tuo;ajamuotoinen rakentaminen alkuperäinen kuvalähde: Saraco D&M Oy

11 Asunto-osakeyhtiö osakkaineen rakennuttaa talon ja konsultoi asiantuntijaa Rakennu;aja- konsul6 sitoutuminen varausmaksulla rakennu;ajakonsul6palvelu (KSE 1995) Asukas perustaa & merkit- see osak- keen Asunto- osakeyh,ö Rakennu;ajakonsul6 johtaa rakentamista. Konsul6 edustaa asukkaita ja tekee urakka-, suunni;elu- ja muut sopimukset asoy:n nimiin. Rakennu;ajakonsul,n ja asunto- osakeyh,ön välillä pätevät konsul6toiminnan yleiset sopimusehdot (KSE 1995). Konsul,n palkkio perustuu asiantun,japalvelun tuo;amiseen. Rakennu;ajakonsul6 ei perusta asunto- osakeyh,ötä eikä ole yh,ön osakas. Hän ei omista tai myy yh,ön osakkeita. Rakennu;ajakonsul,n kassavirta käynnistyy vasta, kun rakennu;ajaryhmä on koossa

12 Rakennuttajakonsultti aloittaa hankkeen valmistelun ennen asukasryhmän muodostamista Asunto- osakeyh,ömuotoisen konsul6vetoisen ryhmärakennu;amisen prosessi Kuva: Saraco D&M Oy

13 Kysyntä Julkinen sääntely Konsulttivetoisen ryhmärakennuttamisen toimintamallin elinkelpoisuusanalyysi Konsul6vetoisen ryhmärakennu;amisen toimintamalli Tarjonta

14 Kysy ntä Julkine n sääntel y Konsul6vetoisen ryhmärakennu;amise n toimintamalli Toimintamallin elinkelpoisuudesta 1 ton6varaus varaa ton,n ja raportoi Kunta Tarjont a Suunni;elijat suunni;elutyö ostaa palveluita Rakennu;ajakonsul6 2 varausmaksu asukasmarkkinoin, Asukas antaa vakuuden antaa lainan Pankki ostaa asiantun,japalvelua rakennu;ajakonsul6palvelu (KSE 1995) merkitsee osakkeen luovu;aa osakkeen Asunto- osakeyh,ö 3 yh,ölaina Punaisissa kytköksissä on haasta;eluiden perusteella havai;u ongelmia tai esteitä liiketoimintamallin elinkelpoisuudelle. ostaa urakan Rakentaa (YSE 1998) Urakoitsijat

15 Elinkelpoisuuden esteistä 1. Ryhmärakennu7ajien rahoituksensaan4vaikeudet pullonkaulana Toimintamalli on herä;änyt paljon kiinnostusta ja rakennu;ajakonsulteille on tullut paljon yhteydeno;oja. Kiinnostus ei ole kuitenkaan nopeu;anut ryhmien muodostumiseksi, koska asukkailla on ollut vaikeuksia saada rahoitusta Vastuunkantomekanismin puu;uessa pankit edelly;ävät asukkailta reaalivakuuksia lainoituksen ehtona, mikä rajoi;aa kysyntää huoma;avas, Vastuunkantomekanismin puu;uessa pankit eivät lainoita peruste;avaa asunto- osakeyh,ötä 2. Asukasmarkkinoin4a on joudu7u hillitsemään, koska julkisuuteen on noste7u asuntokauppalain mahdolliset ris4riidat Laissa elinkeinonharjoi;ajalta kielletään perustaosakkuuden markkinoin,. Rakennu;ajakonsul,t eivät katso olevansa lain tarkoi;amia elinkeinonharjoi;ajia 3. Kysyntää vastaama7omien tongen luovu7aminen ryhmärakennu7amishankkeisiin Esimerkiksi kalliiden ja kysyntää vastaama;omien ton6en luovu;aminen rakennu;ajakonsulteille 4. Ryhmärakennu7amisen pelisääntöjen puu7uminen heikentää kysyntää Vastuita ja rooleja kuvaavien pelisääntöjen puu;uminen arvelu;aa. Henkilökohtaisen vastuu asukkaan näkökulmasta on hämärä

16 Konsulttivetoinen ryhmärakennuttaminen on innovaation alkuaallossa ja voi tavoittaa vain pienen osan potentiaalisista ryhmärakennuttajista Nykymallilla voi tavoi7aa innovaa4on omaksujien edelläkävijät Nykymalli toimii hyvin pientalohankkeissa, joissa vastuut rajataan hallinnonjakosopimuksella. Kerrostalojen osalta ensimmäiset hankkeet vasta käynnistymässä Nykymallilla konsul6vetoinen ryhmärakennu;aminen on juuri ja juuri elinkelpoinen varakkaassa asiakassegmen,ssä Rakennu;ajakonsul,t ovat osoi;aneet kiinnostusta toimintansa laajentamiseen ryhmärakennu;amisen ken;ään, jos toimintaedellytykset saadaan kuntoon Vetoapua julkiselta taholta! Toimenpiteet ryhmärakennu7amisen vakiinnu7amiseksi lii7yvät lainsäädäntöön, yhteisiin sopimusmalleihin sekä rahoitukseen Tanskassa ol,in Suomen nyky,lanne;a vastaavassa,lanteessa 1970 luvun lopulla, jolloin asukkaat kohtasivat ongelmia rahoituksen saannissa luvun alussa ryhmärakennu;amista edesaute6in lainsäädännön puolelta ja luomalla julkisia rahoitusmekanismeja Innovaa;orit Varhaiset omaksujat Aikainen enemmistö Myöhäinen enemmistö Kuhnailijat Diffusion of innova,ons (Rogers, 1962)

17 Kysyntä Julkinen sääntely Ryhmärakennuttamisen levittämisen edellytyksiä tarkasteltiin kysyntä-, tarjonta- ja sääntelytekijöiden kannalta Konsul6vetoisen ryhmärakennu;amisen toimintamalli Tarjonta

18 Konsulttivetoisen ryhmärakennuttamisen leviäminen kysynnän näkökulmasta Toimintamallin leviämistä edistävät tekijät: Toimintamallin leviämistä estävät tekijät: Asukkaan näkökulma: +Vaiku;aminen kodin ratkaisuihin +Mahdollisuus vaiku;aa kustannuksiin +Hinta ja laatu, mahdollisuus saada laadukasta ja kestävää Pankin näkökulma: +Uusia asiakkaita +Rakennushankkeen asukkaat,edossa alusta alkaen Asukas: - Lainansaan,vaikeudet - Sitoutumista voi viivästy;ää - Aikaavievä prosessi - Hankkeen todellinen kustannus voi poiketa hinta- arviosta - Asukas kantaa riskin Pankki: - Tuntematon toimintamalli - Vakuusvaje - Osakkaiden riippuvuus toisista osakkaista Tarjonta Konsul6vetoisen ryhmärakennu;amisen toimintamalli Kysyntä Julkinen sääntely - Maineriski

19 Konsulttivetoisen ryhmärakennuttamisen leviäminen tarjonnan näkökulmasta Toimintamallin leviämistä edistävät tekijät: Toimintamallin leviämistä estävät tekijät: Konsul&: Konsul&: + Uu;a liiketoimintaa, mahdollisuus differoitua suhteessa gryndituotantoon +Uudenlainen asiakaslähtöinen palvelumalli Kunta: +Pitkäaikaisia asukkaita +Kohtuuhintaista asuntotuotantoa +Kilpailun edistäminen +Kumppanuuskaavoituksen mahdollisuus +Kysyntä erilaisille tonteille - Hankkeiden volyymi ei riitä itsenäiseksi liiketoiminnoksi - Kapea asiakassegmen6 nykymallilla - Hankaluuksia markkinoinnissa lainsäädännön ollessa epäselvä - Konsul6en vaihtelevaan osaamiseen lii;yvä riskit Kunta: - Kaavoitus ei vastaa kysyntään tai pako;aa kompromisseihin - Eri kun,en erilaiset toimintatavat Tarjonta Konsul6vetoisen ryhmärakennu;amisen toimintamalli Kysyntä Julkinen sääntely

20 Konsulttivetoisen ryhmärakennuttamisen leviäminen julkissektorin näkökulmasta Toimintamallin leviämistä edistävät tekijät: + Vaihtoehto perinteisen asuntotuotannon rinnalle Toimintamallin leviämistä estävät tekijät: - Lainsäädännössä tuntematon malli Tarjonta Julkinen sääntely + Kestävän kehityksen näkökulma + Muutosta grynderivetoisiin markkinoihin + Kohtuuhintaista asuntotuotantoa - Asuntokauppalaista nousevat epäselvyydet Konsul6vetoisen ryhmärakennu;amisen toimintamalli Kysyntä

21 ESITYKSEN SISÄLTÖ Pika- analyysin malli ja tavoi;eet: Miksi olemme täällä tänään? Konsul6vetoinen ryhmärakennu;aminen innovaa,ona: toimintamallin analysoin, Toimenpide- ehdotukset ja työpajatyöskentely h;p://www.uu;ahelsinkia.fi/asumaan/ryhmarakentaminen

22 TOIMENPITEITÄ KONSULTTIVETOISEN RYHMÄRAKENNUTTAMISEN LEVITTÄMISEKSI 1. Asuntokauppalain selkeyttäminen (OM) 2. Sopimusmallien luonti (RAKLI, Ryhmärakennuttajat ry, SKOL) Tavoite: Rahoituksen saannin helpo7aminen 3. Tiedotus (YM, FKL, RT, kaupungit) Asuntokauppalain selkeyttäminen (OM) RS- järjestelmän soveltaminen ryhmärakennu;amiseen, lain tarkoi;aman elinkeinonharjoi;ajan määri;ely, ryhmärakennu;amisen, myös konsul6vetoisen, määri;ely Sopimusmallien luonti (RT, RAKLI) Osakassopimus, määri;ää ryhmärakennu;ajien oikeudet ja velvollisuudet, ja keskinäiset vastuut. Rakennu;ajakonsul,n ja asukkaan/ asunto- osakeyh,ön väliset sopimusmallit Tiedotus (YM, RT, kaupungit) Kunnille, pankeille, poten,aalisille ryhmärakennu;ajille

23 TYÖPAJATYÖSKENTELY TÄNÄÄN Ryhmä 1 - Ryhmärakennu;amisen edistämisen,ekar;a - Ympäristöministeriön ohjelma Lainsäädännön täsmentäminen, OM 2012 Ryhmä 2 - Rahoitusmekanismien kehi;äminen Miten ryhmärakennu;ajien rahoituksen saan,a voidaan edesau;aa? Ryhmä 3 - Tiedotuksen ideoin, Onko tarve;a ryhmärakennu;aja- asiamiehelle? Minkälaisia,edotuspalveluita tarvitaan, mille kohderyhmille ja miten/kenen toimesta ne tulisi järjestää?

KONSULTTIVETOISEN RYHMÄRAKENNUTTAMISEN PIKA-ANALYYSI

KONSULTTIVETOISEN RYHMÄRAKENNUTTAMISEN PIKA-ANALYYSI KONSULTTIVETOISEN RYHMÄRAKENNUTTAMISEN PIKA-ANALYYSI Kaupunki-innovaatiot -hanke Katharina Mead Jyrki Jalli Matti Sivunen TIIVISTELMÄ!"##"$%&'()(*(+,,#&##($-.-'&/&*$'0*#.+/12-0*$ 3,45"3('2**.6(5&#-0&5&*-(5(++&*$2+&*'2+%0&#..6($7($

Lisätiedot

Omatoiminen ryhmärakennuttaminen. 1 Omatoiminen ryhmärakennuttaminen 18.9.2012/Tuomas Kivelä

Omatoiminen ryhmärakennuttaminen. 1 Omatoiminen ryhmärakennuttaminen 18.9.2012/Tuomas Kivelä Omatoiminen ryhmärakennuttaminen 1 Omatoiminen ryhmärakennuttaminen 18.9.2012/Tuomas Kivelä Omatoiminen rakennuttaminen Helsingissä Helsingissä omatoimiseen rakennuttamiseen sekä omakotitonteilla että

Lisätiedot

Rakennusliikkeiden kartoitus ja alustava kustannusarvio Kolman Koto-hanke

Rakennusliikkeiden kartoitus ja alustava kustannusarvio Kolman Koto-hanke Rakennusliikkeiden kartoitus ja alustava kustannusarvio Kolman Koto-hanke Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Rakennuttajan tai konsultin kokoama ryhmä... 2 3. Kolman Koto asuinalueen haasteet rakennuttajan näkökulmasta...

Lisätiedot

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti

Täydennysrakentamis- käytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikka Tulosraportti Esipuhe Täydennysrakentamiseen ja sen käytäntöjen kehittämiseen liittyy monia mielenkiintoisia ulottuvuuksia ja näkökulmia. Täydennysrakentaminen

Lisätiedot

Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki-

Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki- Asuntotuotannon kilpailun esteet Pääkaupunki- Seudulla Loppuraportti Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset: viestinta@kkv.fi

Lisätiedot

7/2007 Teemana asuminen

7/2007 Teemana asuminen 7/2007 Teemana asuminen 30.11.2007 Tutkassa nyt Asuntomarkkinoiden toimivuuden varmistamiseksi on tehtävä jatkuvasti työtä...2 Kolumni Uudet myynti- ja rahoitusmallit törmäyskurssilla hinnan ilmoittamisvelvollisuuden

Lisätiedot

Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa

Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa Maan kä ytö tieteiden laitos Kolm an n en sektorin toimijat kohtuuhintaisten asu n tojen tu otan n ossa Sanna Ahonen, Aino Verkasalo, Kia Hakala Asuntotuotanto, joka toteutetaan julkisella tuella Kunnan

Lisätiedot

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus Muuttuva asuminen Tila-ohjelman tuloskatsaus Tila-ohjelma Tekesin Tila-ohjelma on edistänyt suomalaisten yritysten tiloihin liittyvää liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä. Ohjelmassa on kehitetty

Lisätiedot

Ryhmärakentamisen tekijät, näkijät ja hyvät mallit

Ryhmärakentamisen tekijät, näkijät ja hyvät mallit Ryhmärakentamisen tekijät, näkijät ja hyvät mallit Terttu Nupponen Tiivistelmä URBA:n ryhmärakentamisen vapaaehtoisesti syntynyt työryhmä tarkasteli konseptin yleistymismahdollisuuksia ensi sijassa sen

Lisätiedot

Lisärakentaminen taloyh1össä

Lisärakentaminen taloyh1össä Lisärakentaminen taloyh1össä TkT Jari Virta Syksy 2014 Lisä- ja täydennysrakentaminen? Lisärakentamisella tarkoitetaan yleensä kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen laajentamista tai uuden rakennuksen

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti Kerrostalojen korjaaminen -klinikka Tulosraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Tausta 3 1.2 Tavoitteet 4 1.3 KOy Jyrkkälänpolku 4 2. Klinikkatyöskentely 5 2.1 Klinikan toimintaperiaatteet 5 2.2 Klinikan

Lisätiedot

Erityisryhmien palveluasumisen. ja Kilpailun edistäminen

Erityisryhmien palveluasumisen. ja Kilpailun edistäminen Erityisryhmien palveluasumisen kilpailuolosuhteet ja Kilpailun edistäminen Helena Tuorila Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset:

Lisätiedot

Kuntien avainhetki. Muutoksesta menestyksen eväät

Kuntien avainhetki. Muutoksesta menestyksen eväät Kuntien avainhetki Muutoksesta menestyksen eväät Kuntien avainhetki Muutoksesta menestyksen eväät Sisältö Esipuhe 3 Kuntien uusi rooli: monitoimijasta kapellimestariksi 4 Mitä yrityksillä on tarjota kuntalaisille

Lisätiedot

on löytänyt paikkansa Talkoilla paikat uusiksi Luo ajaton sisustus Tutustu elämäntapapuutarhuriin ASOKOTIEN lehti 1/2010

on löytänyt paikkansa Talkoilla paikat uusiksi Luo ajaton sisustus Tutustu elämäntapapuutarhuriin ASOKOTIEN lehti 1/2010 Asokoti Talkoilla paikat uusiksi ASOKOTIEN lehti 1/2010 Luo ajaton sisustus Tutustu elämäntapapuutarhuriin ASOjärjestelmä 1990 2010 Asojärjestelmä on löytänyt paikkansa ti-ti-tyy sisältö 1/2010 18 Talkootoiminta

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen

Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen Kyselyvastausten yhteenveto Uudenmaan liitto 2015 1 Uudenmaan liitto 2015 Kansi: Ulvilantie 11, valokuva Satu Åkerblom Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa

Lisätiedot

KUNTIEN OMISTAMIEN ARAVAVUOKRA-ASUNTOJEN KYSYNNÄN

KUNTIEN OMISTAMIEN ARAVAVUOKRA-ASUNTOJEN KYSYNNÄN TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos KUNTIEN OMISTAMIEN ARAVAVUOKRA-ASUNTOJEN KYSYNNÄN HEIKKENEMISEN SYYT - CASE-KUNTANA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Kunnallistalous Pro gradu --tutkielma Toukokuu 2008 Ohjaaja:

Lisätiedot

Hajautetun energiantuotannon edistäminen Pirkanmaalla

Hajautetun energiantuotannon edistäminen Pirkanmaalla Hajautetun energiantuotannon edistäminen Pirkanmaalla Anna Kairamo Pro gradu -tutkielma Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Ympäristöpolitiikka ja aluetiede Toukokuu 2012 Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMINEN MUUTTUU PALVELUKSI

KORJAUSRAKENTAMINEN MUUTTUU PALVELUKSI Raportti 02/2015 KORJAUSRAKENTAMINEN MUUTTUU PALVELUKSI Jani Saarinen ja Antti Piirainen Vison Alliance Partners Oy Korjausrakentamisen kehittäminen Rakennettu ympäristö -ohjelma 2010-14 Tekes ESIPUHE

Lisätiedot

8-11. 4-7 Vuokra-asuminen tarjoaa helppoutta 12-13 Lukot siirtyvät digiaikaan. Arkkitehti on taiteilija ja insinööri

8-11. 4-7 Vuokra-asuminen tarjoaa helppoutta 12-13 Lukot siirtyvät digiaikaan. Arkkitehti on taiteilija ja insinööri Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 2 2012 4-7 Vuokra-asuminen tarjoaa helppoutta 12-13 Lukot siirtyvät digiaikaan 8-11 Arkkitehti on taiteilija ja insinööri Ministeri Kiuru: Vuokra-asuminen

Lisätiedot

varainsiirtoveron kantaminen yhtiölainaosuudesta merkitsee tosiasiassa pääoman hankinnan verottamista ja

varainsiirtoveron kantaminen yhtiölainaosuudesta merkitsee tosiasiassa pääoman hankinnan verottamista ja 1 (8) Euroopan yhteisöjen komissio (Pääsihteeri) Rue de la Loi, 200 / Wetstraat 200 B-1049 BRUXELLES / BRUSSEL Kantelu Kantelija Rakennusteollisuus RT ry PL 381 (Unioninkatu 14), FI-00131 Helsinki www.rakennusteollisuus.fi

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista 1 Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Suomen Yrittäjät 27.3.2015 2 Esimerkkilaskelma palvelusetelin

Lisätiedot

Uutisia Kiinteistöliitosta... 3 Ajankohtaista... 5 Vaikuttaminen... 9 Lakiasiat...10 Oikeustapaukset...10

Uutisia Kiinteistöliitosta... 3 Ajankohtaista... 5 Vaikuttaminen... 9 Lakiasiat...10 Oikeustapaukset...10 Sisältö Uutisia Kiinteistöliitosta... 3 Kiinteistöliiton puheenjohtajaksi Matti Inha... 3 Tiina Hallberg nimitetty vanhemmaksi lakimieheksi... 3 Merja Harju uusiin tehtäviin... 3 Maria Lautala Kiinteistöliitto

Lisätiedot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2014 Rödl & Partner laajenee Suomessa Tarkkana siirtohinnoittelussa Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot Sukupolvenvaihdos ottaa

Lisätiedot

Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys. valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista

Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys. valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista Realia Groupin asuntomarkkinaselvitys ja valtapuolueiden näkemykset asuntomarkkinoista 2015 HUHTIKUU 2015 Valtapuolueiden edustajat avaavat asuntomarkkina- poliittisia linjauksiaan ASUNTO- JA KIINTEISTÖMARKKINA

Lisätiedot

Teolisten korjausrakentamis menetelmien konseptointi

Teolisten korjausrakentamis menetelmien konseptointi Rakennustekn ikan laitos Teolisten korjausrakentamis menetelmien konseptointi TuomoLindstedt,AnniKärki,TuomoPalmu,Juha-Mati Junnonen TIEDE+ TEKNOLOGIA REPORT Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA

Lisätiedot

ASUNTOMARKKINAT VAATIVAT ASUNTOPOLIITTISIA UUDISTUKSIA REALIA GROUP SELVITTI PUOLUEIDEN KANNAN

ASUNTOMARKKINAT VAATIVAT ASUNTOPOLIITTISIA UUDISTUKSIA REALIA GROUP SELVITTI PUOLUEIDEN KANNAN TIEDOTE 1 (2) 13.4.2015 ASUNTOMARKKINAT VAATIVAT ASUNTOPOLIITTISIA UUDISTUKSIA REALIA GROUP SELVITTI PUOLUEIDEN KANNAN Realia Group on julkaissut vuotta 2015 tarkastelevan asuntomarkkinaselvityksen sekä

Lisätiedot

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020)

Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) 17.9.2012 Asunto-ohjelma 2012 2016 (-2020) KV hyväksynyt 17.9.2012 57 ASUNTO-OHJELMA 2012 2016 (-2020) 1. Johdanto 1.1. Yleistä Asunto-olojen kehittämisestä annetun lain mukaan valtuusto hyväksyy tarpeen

Lisätiedot

RAPORTTI 21.5.2012. SITRA Lähienergiainvestointien palvelu- ja rahoitusmallit

RAPORTTI 21.5.2012. SITRA Lähienergiainvestointien palvelu- ja rahoitusmallit RAPORTTI 21.5.2012 SITRA Lähienergiainvestointien palvelu- ja rahoitusmallit 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 TAUSTAA... 2 3 LÄHIENERGIAINVESTOINTEIHIN KANNUSTAVAT PALVELU- JA RAHOITUSMALLIT... 3 3.1 Palvelu-

Lisätiedot