MUISTIO. Lainvalmisteluosasto Katri Kummoinen OM 8/42/2011 Sofia Rajamäki S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUISTIO. Lainvalmisteluosasto Katri Kummoinen 5.10.2011 OM 8/42/2011 Sofia Rajamäki S"

Transkriptio

1 MUISTIO Lainvalmisteluosasto Katri Kummoinen OM 8/42/2011 Sofia Rajamäki S Asuntokauppalain uudistamistarpeista ryhmärakennuttamisen toimintaedellytyksien parantamiseksi 1 Asian tausta Ryhmärakennuttamisella ei ole virallista määritelmää ja hankkeita voidaan myös toteuttaa usealla eri tavalla, mutta yleisellä tasolla ryhmärakennuttamisella tarkoitetaan omatoimirakentamisen ja rakennusliikevetoisen asuntorakentamisen välimuotoa, jossa ryhmä tulevia asukkaita organisoituu ja ryhtyy rakennuttamishankkeeseen yhdessä. Ryhmärakennuttamisella pyritään muun muassa lisäämään asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa asuntoratkaisuihin, pienentämään hankintakustannuksia ja lisäämään niiden läpinäkyvyyttä, vahvistamaan yhteisöllisyyttä sekä lisäämään kilpailua asuntorakentamisessa. Viime vuosina ryhmärakennuttamisella on toteutettu pääosin pientalohankkeita, mutta nyttemmin myös kerrostalojen ryhmärakennuttaminen on yleistynyt. Erityisesti kerrostalohankkeissa tarkoituksenmukaisimpana toteuttamistapana on pidetty asuntoosakeyhtiömuotoa. Suuremmissa kohteissa erityispiirteenä on myös se, että projektiin on nimetty jo markkinointivaiheessa rakennuttajakonsultti, jonka tehtäviä ovat tyypillisesti muun muassa tulevan asuntoyhtiön perustajaosakkaiden eli tulevien asunnonomistajien hankkiminen, oman konsulttisopimuksensa, osakassopimusten ja muiden hankkeessa tarvittavien sopimusten laatiminen, urakoiden ja hankintojen kilpailuttaminen sekä rakennuttamisprojektin valvominen. Nykyiseen hallitusohjelmaan (Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma , s ) on kirjattu tavoitteeksi parantaa ryhmärakennuttamisen toimintaedellytyksiä ja käynnistää ohjelma ryhmärakennuttamisen ja muiden uusien asumiskonseptien edistämiseksi mukaan lukien kohtuuhintainen omistusasuntotuotanto. Lisäksi valtakunnallisen ryhmärakennuttamisyhdistyksen perustamista valmisteleva työryhmä on toimittanut valtioneuvostolle kesäkuussa 2011 aloitteen, jossa on esitetty asuntokauppalain tarkistamista ryhmärakennuttamishankkeiden yhtiölainoitusta haittaavien epäkohtien poistamiseksi. 2 Rakennuttamista koskeva sääntely 2.1 Yleistä Perinteisessä asunto-osakeyhtiömuotoisessa asuntotuotannossa käytetään yleisesti kahta järjestelmää: perustajaurakointia ja perustajarakennuttamista. Perustajaurakointijärjestelmässä asunto-osakeyhtiön perustajaosakkaana eli osakkaana, joka merkitsee perustavan yhtiön osakkeita, on rakennusliikkeen omistaja tai siinä määräävässä asemassa oleva osakas taikka rakennusliikkeen lukuun toimiva henkilö. Talo rakennutetaan kyseisellä

2 2(7) rakennusliikkeellä, joka siten toimii urakoitsijana samalla, kun saman rakennusliikkeen edustajilla on perustajaosakkuuden tuoma määräysvalta rakennuttajana toimivassa asunto-osakeyhtiössä. Perustajaosakas solmii siis urakkasopimuksen tosiasiallisesti itsensä kanssa. Sen sijaan perustajarakennuttamisessa asunto-osakeyhtiön perustajaosakkaana on muu taho, esimerkiksi niin sanottu yleishyödyllinen rakennuttajayhteisö taikka muu yritys tai sen edustaja, ja rakennushankkeen toteuttamiseksi käytetään perustajaosakkaaseen nähden ainakin periaatteessa ulkopuolista rakennusurakoitsijaa. Tällöin urakkasopimussuhteen osapuolten välillä vallitsee selvempi vastakkainasettelu kuin perustajaurakoinnissa. Riippumatta siitä, onko kyse perustajarakennuttamisesta vai perustajaurakoinnista, kuluttajaa suojataan rakentamishankkeissa asuntokauppalain (843/1994) säännöksillä. Suojan tarve on korostunut silloin, kun asunto-osaketta tai muuta asuinhuoneistoon hallintaan oikeuttavaa yhteisöosuutta ryhdytään tarjoamaan kuluttajalle ostettavaksi jo rakentamisvaiheessa eli ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt yhteisölle tulevat kaikki rakennukset tai sille lisää rakennettavat asuinhuoneistot käyttöön otettaviksi. Ostettavaksi tarjoamisella tarkoitetaan yhteisöosuuden tarjoamista kuluttajalle sellaisin ehdoin, että tämä ei voi ilman seuraamuksia vetäytyä kaupasta tai sellaisin ehdoin, että kuluttaja saa ilman seuraamuksia vetäytyä kaupasta, mutta hänen on asuntoosakkeen varaamiseksi maksettava rahamäärä, joka ylittää neljä prosenttia varauksen yhteydessä sovitusta kauppahinnasta. Kuluttajaostajaa rakentamisvaiheessa suojaavat säännökset sisältyvät asuntokauppalain 2 lukuun, jossa säädetään ensinnäkin perustajaosakkaan velvollisuudesta luovuttaa asuntoyhteisöä ja rakentamishanketta koskevat asiakirjat (niin sanotut turva-asiakirjat) rakentamishanketta luotottavan luottolaitoksen, tai jos tällaista luottoa ei hankita, aluehallintoviraston säilytettäväksi. Turva-asiakirjoista esimerkkinä mainittakoon yhteisön taloussuunnitelma, josta tulee ilmetä muun muassa hankkeen toteuttamisen pohjana oleva arvio rakennuskustannuksista sekä yhteisön ottamien ja otettaviksi suunniteltujen luottojen pääomat, korot, laina-ajat ja lyhennyssuunnitelmat sekä tiedot luottojen vakuuksista. Taloussuunnitelman tulee sisältää myös muun muassa rakentamisvaiheen jälkeistä tilikautta varten laadittu talousarvio, josta ilmenevät yhtiövastikkeen ja asunnon käyttöön liittyvien muiden maksujen arvioidut määrät alkaen kunkin rakennuksen arvioidusta käyttöönottamisajankohdasta. Yhteisö saa rakentamisvaiheen aikana ottaa velkaa, antaa varallisuuttaan vakuudeksi tai tehdä muita sitoumuksia vain taloussuunnitelman mukaisesti. Sen jälkeen, kun yksi tai useampi yhteisöosuus on myyty kuluttajalle, säilytettävänä olevassa taloussuunnitelmassa ilmoitettua velkojen yhteismäärää saadaan eräin poikkeuksin korottaa tai muita vastuita lisätä ainoastaan, jos kaikki ostajat kirjallisesti suostuvat ehdotettuun muutokseen. Asuntokauppalain 2 lukuun sisältyy myös säännöksiä perustajaosakkaalta edellytettävistä vakuuksista, eli rakennusaikaisesta vakuudesta, jonka tulee olla määrältään vähintään viisi prosenttia yhteisön taloussuunnitelmaan merkityistä rakennuskustannuksista ja jonka on kulloinkin vastattava vähintään kymmentä prosenttia myytyjen yhteisöosuuksien kauppahintojen yhteismäärästä, sekä rakennusvaiheen jälkeisestä vakuudesta, jonka on vastattava vähintään kahta prosenttia myytyjen osuuksien kauppahintojen yhteismäärästä. Lisäksi luvussa säädetään suorituskyvyttömyysvakuudesta, jonka on oltava voimassa, kunnes kymmenen vuotta on kulunut siitä, kun rakennusvalvontaviranomainen hyväksyi kyseisen rakennuksen käyttöönotettavaksi. Luvussa säädetään myös kauppahintojen maksutilistä sekä ostajien oikeudesta valita rakennustyön tarkkailija.

3 3(7) Asuntokauppalain 3 luvussa säädetään muun muassa siitä, jos joku asuntoja ennakkomarkkinoitaessa varaa asunnon ja maksaa varauksensa vakuudeksi myyjälle sovitun rahasumman (varausmaksun). Jos kauppa tehdään, varausmaksu on kokonaisuudessaan laskettava osaksi kauppahintaa. Jos kauppa jää syntymättä, myyjän on viipymättä palautettava varausmaksu. Varausmaksu on siis palautettava silloinkin, kun kauppa jää syntymättä ostajasta johtuvasta syystä. Sääntely on kuluttajan hyväksi pakottavaa. Kun perustajaosakas myy asunnon rakentamisvaiheessa tai sen jälkeen otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa, asunnon kauppaan sovelletaan lain 4 luvun säännöksiä. Luku sisältää muun muassa kauppahinnan maksamista koskevia säännöksiä, joiden mukaan sovittavat kauppahinnan ennakkoerät eivät saa olla niin suuria, että ne ovat epäsuhteessa myyjän suoritukseen erien erääntymisajankohtana. Ostajan taloudelliseksi turvaksi säädetään myös, että hinnankorotusehdot ovat mitättömiä, jos asuntoon sovelletaan tai on sovellettu 2 luvun säännöksiä taloussuunnitelmasta. Asunnon virhettä koskevien säännösten osalta on syytä huomata, että niiden mukainen perustajaosakkaan/myyjän vastuu on ankarampi kuin urakoitsijan YSE:n mukainen vastuu. Asuntokauppalakia vuonna 2006 muutettaessa ostajan turvaksi säädettiin myös, että myyjän on asetettava vakuus suorituskyvyttömyytensä varalta myös sellaisissa tapauksissa, että asuntoyhteisöön ei ole sovellettu lain 2 luvun säännöksiä eli että asunnot on myyty kuluttajille vasta rakennusten käyttöönottohyväksynnän jälkeen. 2.2 Keskeiset ryhmärakennuttamiseen soveltuvat säännökset Omatoiminen ryhmärakennuttaminen Kun ryhmärakennuttamisprojekti toteutetaan ilman rakennuttajakonsulttia esimerkiksi siten, että samalle alueelle omakotitaloa rakentavat tahot organisoituvat omatoimisesti ja hankkivat rakentamistyölle yhteisen ammattimaisen rakennuttajan, toiminta jää asuntokauppalain soveltamisalan ulkopuolelle. Koska sopimukset tehtäneen tällöin yleensä elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä, sovellettaviksi tulevat kuluttajansuojalain (38/1978) säännökset, joista keskeisimpinä voidaan tältä osin mainita 9 luvun säännökset rakennusurakasta ja pienempiä osaurakoita koskevat 8 luvun säännökset eräistä kuluttajapalvelussopimuksista. Jos sen sijaan rakennuttaminen toteutetaan siten, että rakennuttajatahona on asunto-osakeyhtiö tai muu asuntoyhteisö, tämän ja urakoitsijan välisessä suhteessa sovittaneen tavallisesti rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) soveltamisesta. Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan takuuajan pituus on kaksi vuotta. Takuuajan päättymisen jälkeenkin urakoitsija vastaa kymmenen vuoden ajan sellaisista virheistä, joiden tilaaja näyttää aiheutuneen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta tai olevan seurausta sovitun laadun varmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä ja joita tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana. Lisäksi yleisten sopimusehtojen mukaan urakoitsija on velvollinen antamaan tilaajalle vakuuden, jonka tulee olla, jollei toisin ole sovittu, rakennusaikana arvoltaan kymmenen prosenttia ja takuuaikana arvoltaan kaksi prosenttia arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Yleisissä sopimusehdoissa ei velvoiteta urakoitsijaa asettamaan vakuutta takuuajan jälkeiselle ajalle. Tilaajaa ei siten suojata esimerkiksi siltä varalta, että urakoitsija tulee maksukyvyttömäksi eikä kykene enää vastaamaan velvoitteistaan.

4 4(7) Konsulttivetoinen ryhmärakentaminen Sopimussuhteiden sääntelystä yleisesti Jos elinkeinonharjoittaja markkinoi kuluttajille ryhmärakennuttamista, markkinointiin sovelletaan kuluttajansuojalain 2 luvun säännöksiä. Elinkeinonharjoittaja ei esimerkiksi saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja, jos tiedot ovat omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen, jota hän ei ilman annettuja tietoja olisi tehnyt. Totuudenvastaiset tai harhaanjohtavat tiedot voivat koskea esimerkiksi kuluttajan oikeuksia, velvollisuuksia tai riskejä. Elinkeinonharjoittaja ei saa myöskään markkinoinnissa tai asiakassuhteessa jättää antamatta sellaisia asiayhteys huomioon ottaen olennaisia tietoja, jotka kuluttaja tarvitsee ostopäätöksen tai muun kulutushyödykkeeseen liittyvän päätöksen tekemiseksi ja joiden puuttuminen on omiaan johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei olisi riittävin tiedoin tehnyt. Siltä osin kuin kuluttajille suunnattu markkinointi koskee rakennuttajakonsultin palveluita, markkinointiin sovelletaan myös mainitun 2 luvun nojalla annettua hintamerkintäasetusta (valtioneuvoston asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa; 1359/1999). Varsinaiseen asuntojen markkinointiin sovelletaan puolestaan saman luvun nojalla annettua asuntotietoasetusta (valtioneuvoston asetus asuntojen markkinoinnissa annettavista tiedoista; 130/2001). Tosiasiallinen mahdollisuus ilmoittaa asetuksessa mainitut tiedot riippuu kuitenkin siitä, kuinka pitkälle ryhmärakennuttamishanke on markkinointivaiheessa suunniteltu. Kuluttajansuojalakia sovelletaan myös kaikkiin niihin sopimuksiin, jotka kuluttajaasemassa olevat rakennuttajat tekevät rakennuttajakonsultin tai urakoitsijoiden kanssa. Sen sijaan asuntoyhteisön nimissä tehdyt sopimukset jäävät kuluttajansuojalain soveltamisalan ulkopuolelle. Näissä tilanteissa yhtiön ja rakennuttajakonsultin välisissä sopimuksissa sovittaneen yleensä konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen (KSE 1995) soveltamisesta. Kyseisissä ehdoissa konsultin vastuuta on monilla eri tavoilla rajattu: konsultin vahingonkorvausvastuu on enintään hänen kokonaispalkkionsa suuruinen ja vastuu päättyy vuoden kuluttua suunnittelukohteen valmistumisesta, jollei kyse ole tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta. Asuntoyhteisön ja urakoitsijoiden välisissä suhteissa sovittaneen puolestaan yleensä edellä mainittujen rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) soveltamisesta. Erityisesti asuntokauppalain soveltumisesta Asuntokauppalaki koskee asunto-osakkeiden ja muiden asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien yhteisöosuuksien kauppaa, ostajan oikeudellisen ja taloudellisen aseman suojaamista rakentamisvaiheessa sekä eräitä muita edellä tarkoitettujen asuntojen ja asuntoyhteisön muiden tilojen tuotantoon ja myyntiin liittyviä oikeussuhteita. Muussa kuin asuntoyhteisömuodossa toteutettavat hankkeet jäävät siten kokonaan asuntokauppalain soveltamisalan ulkopuolelle. Myöskään asuntoyhteisömuotoisissa ryhmärakennuttamishankkeissa valtaosa asuntokauppalain säännöksistä ei sovellu, koska niissä ei ole asuntokauppalaissa tarkoitettua perustajaosakasta tai muuta elinkeinonharjoittajaa, joka myisi yhteisöosuuden kuluttajalle. Eriäviä tulkintoja on esitetty siitä, soveltuuko esimerkiksi asuntokauppalain 7 luvun 5

5 5(7) :n 2 momentin rangaistussäännös rakennuttajakonsultin suorittamaan ryhmärakennuttamishankkeen markkinointiin. Rangaistussäännöksellä on haluttu estää se, että kuluttajille markkinoitaisiin ryhtymistä asuntoyhteisön perustajaosakkaaksi, koska perustamattoman asunto-osakeyhtiön tai muun yhteisön oikeussuhteet ovat usein niin selkiytymättömiä, ettei kuluttaja saa riittävän täsmällistä käsitystä siitä, millaiseen hankkeeseen hän on sitoutumassa. Samoin perusteluna rangaistussäännöksen säätämiselle oli, että kuluttaja jää tällöin vaille asuntokauppalain 2 luvun mukaista suojaa (HE 14/1994 vp, s. 69). Rangaistussäännös koskee vain elinkeinonharjoittajan kuluttajille suorittamaa markkinointia. Elinkeinonharjoittajilla tarkoitetaan asuntokauppalaissa niitä, jotka ammattimaisesti myyvät tai tarjoavat asuinhuoneistoja vastiketta vastaan hankittaviksi. Tällaisia tahoja ovat paitsi rakennusliikkeet ja rakennuttajayhteisöt myös esimerkiksi kiinteistönvälittäjät (HE 14/1994 vp, s. 47). Rakennuttajakonsulttien toiminta on heidän hankkiessaan perustajaosakkaita hyvin samankaltaista kuin kiinteistönvälittäjän toiminta, sillä keskeistä kiinteistönvälittäjän toiminnassa on sopimuksen osapuolten saattaminen kosketuksiin toistensa kanssa sopimuksen aikaansaamiseksi (ks. kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain (1074/2000) 2 ). Ei olekaan poissuljettua, että rakennuttajakonsulttien toiminta olisi vastoin asuntokauppalain rangaistussäännöstä. Myös asuntokauppalain 3 luvun säännökset asuntojen ennakkomarkkinoinnin yhteydessä maksettavista varausmaksuista saattavat tulla sovellettaviksi konsulttivetoisissa rakennuttamishankkeissa, sillä ennen asuntoyhteisön perustamista konsultti tekee asunnoista kiinnostuneiden tahojen kanssa usein varaussopimuksen, jolla pyritään sitouttamaan asiakkaat hankkeeseen. Asuntokauppalain 3 luvun säännösten mukaan kuluttajan vetäytyessä hankkeesta varausmaksu on palautettava hänelle kokonaisuudessaan. Jos osakkeen tai yhteisöosuuden merkinnyt kuluttaja luovuttaa osakkeen tai osuuden edelleen, sovelletaan hänen ja ostajan väliseen kauppaan asuntokauppalain 6 luvun säännöksiä. Nämä säännökset koskevat myös uuden asunnon tai rakentamisvaiheessa myytävän asunnon kauppaa silloin, kun myyjänä on muu kuin elinkeinonharjoittaja. Myyjän 6 luvun mukainen vastuu asunnon virheistä on lievempi kuin 4 luvun mukainen vastuu. Keskeisiä eroja ryhmärakennuttamishankkeeseen osallistuvan kuluttajan ja asuntokauppalain mukaisen uuden asunnon ostavan kuluttajan oikeudellisessa asemassa Ryhmärakennuttamishankkeeseen osallistuvan kuluttajan ja asuntokauppalain mukaisen uuden asunnon rakentamisvaiheessa ostavan kuluttajan oikeudellisessa asemassa on ainakin seuraavia eroja: - Perinteisessä asuntoyhtiömuotoisessa rakennuttamisessa asuntokauppalain 2 luvun mukaiset turva-asiakirjat, kuten asuntoyhteisön taloussuunnitelma, on laadittava ja luovutettava säilyttäjälle ennen kuin osakkeita ryhdytään tarjoamaan kuluttajalle. Myös luvun mukaiset rakentamisvaiheen vakuus sekä vakuus perustajaosakkaan suorituskyvyttömyyden varalta on asetettava ennen tätä. Ryhmärakennuttamishankkeissa kuluttajien hyväksi ei ole voimassa tällaisia lakisääteisiä suojajärjestelmiä. - Ryhmärakennuttamishankkeessa kuluttaja kantaa hintariskin, kun asuntokauppalain mukaan tämä riski on perustajaosakkaalla. Asuntokauppalain mukaan hinnankorotusehdot ovat pääsääntöisesti mitättömiä, eikä asuntoyhteisö voi myöskään ottaa velkaa muutoin kuin taloussuunnitelmassa määrätyllä tavalla. Ryhmärakennuttamis-

6 6(7) hankkeessa kuluttajalla ei ole takeita asunnon loppuhinnasta. Hinta voi periaatteessa poiketa sekä alaspäin että ylöspäin alun perin arvioiduista rakentamiskustannuksista. - Ryhmärakennuttamishankkeessa ei ole tahoa, jolla olisi asuntokauppalain 4 luvun mukainen myyjän vastuu valmiista asunnoista kuluttajalle. Urakoitsija on vastuussa asuntoyhteisölle YSE:n mukaisesti. YSE:n mukainen urakoitsijan vastuu on rajoitetumpaa kuin asuntokauppalain 4 luvun mukainen perustajaosakkaan/myyjän vastuu, eikä YSE:ssä edellytetä urakoitsijalta esimerkiksi suorituskyvyttömyysvakuutta. Jos myöhemmin ilmenee vakavia rakennusvirheitä eikä urakoitsija enää ole olemassa tai se on suorituskyvytön, korjauskulut jäävät asuntoyhteisön/osakkaiden maksettavaksi. Rakennuttajakonsultin vastuu määräytynee yleensä KSE:n mukaisesti. - Ryhmärakennuttamishankkeissa yksittäiset osakkaat valikoitunevat hallituksen jäseneksi perustettavaan yhtiöön, koska yhtiö on osakkaiden määräysvallassa jo rakentamisvaiheessa. Asuntokauppalain mukaisissa hankkeissa määräysvalta/vastuu on perustajaosakkaalla rakentamisvaiheessa. - Ostajalla on asuntokauppalain mukaan mahdollisuus peruuttaa uuden asunnon kauppa, joskin kyse on sopimusrikkomuksesta. Myyjällä on tällöin oikeus lain mukaiseen vahingonkorvaukseen, jota voidaan sovitella erityisesti silloin, jos peruuttaminen on johtunut sosiaalisesta suoritusesteestä, kuten ostajan sairaudesta tai työttömyydestä. Jos kuluttaja on merkinnyt osakkeen perustettavasta yhtiöstä, tällaista vetäytymismahdollisuutta ei ole, vaan kuluttaja voi irtautua hankkeesta vain luovuttamalla osakkeen edelleen. - Jos osakkeen merkinneellä kuluttajalla on maksuvaikeuksia eikä hän saa luovutettua merkitsemäänsä osaketta edelleen, hankkeen loppuun saattaminen saattaa viivästyä taikka johtaa kohonneisiin suorituksiin muiden osalta (jos esimerkiksi yhtiö joutuu lunastamaan maksuvaikeuksiin joutuneen osakkaan osakkeen). 3 Mahdollisia lainsäädännön tarkistamistarpeita Lainsäädännön tarkistamistarpeita ei liity sellaiseen ryhmärakennuttamiseen, jossa kyse on omakotitaloista tai muista kohteista, joissa kukin kuluttaja tekee itse omat sopimuksensa elinkeinonharjoittajan kanssa. Asunto-osakeyhtiölle tai muulle yhteisölle rakennutettavissa kohteissa tarkistamistarpeet liittyvät erityisesti sellaisiin hankkeisiin, joiden käynnistäminen tapahtuu muiden kuin yhteisön tulevien asukkaiden toimesta, esimerkiksi siis rakennuttajakonsulttien aloitteesta. Ensinnäkin on tarpeen selventää se, pidetäänkö rakennuttajakonsulttien toimintaa asuntokauppalain 7 luvun 5 :n 2 momentin 3 kohdan vastaisena vai ei. Muun muassa tähän säännökseen liittyvien tulkintaepäselvyyksien johdosta rahoituslaitokset ovat valtioneuvostolle toimitetun aloitteen mukaan alkaneet suhtautua kriittisesti yhtiölainojen myöntämiseen. Jos päädytään sallimaan konsulttialoitteinen ryhmärakentaminen, samassa yhteydessä on syytä harkita, voidaanko/tulisiko osaa asuntokauppalain 2 luvun suojasäännöksistä soveltaa pakottavasti myös ryhmärakennuttamistilanteissa. Tällöin kuluttajien saama suoja ei jäisi yksittäisten konsulttien ammattitaidon varaan, vaan tietty minimitaso turvattaisiin lain säännöksin. Keskeistä kuluttajien aseman turvaamisen kannalta on myös se, että kuluttaja ennen hankkeeseen sitoutumista saa riittävät ja selkeät tiedot siitä, mitä velvoitteita osakkeen

7 7(7) merkitsijäksi ryhtyminen tuo ja miten osakkeen merkitsijän asema eroaa asuntokauppalain mukaisesta uuden asunnon ostajan asemasta. Tämän johdosta on syytä harkita tiedonantovelvollisuutta koskevien erityissäännösten säätämistä. Aiheellista on harkita myös sitä, onko konsultin vastuukysymysten sääntely lain tasolla tarpeen. Tältä osin huomio kiinnittyy erityisesti siihen, että rakennuttajakonsultin ja perustajarakennuttajan tosiasialliset tehtävät näyttäisivät olevan hyvin lähellä toisiaan, mutta siitä huolimatta rakennuttajakonsultin vastuu on huomattavasti rajatumpi ja velvoitteet vähäisemmät kuin perustajarakennuttajilla. 4 Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteet Ryhmärakennuttamisessa voidaan nähdä useita etuja suhteessa omatoimirakentamiseen ja toisaalta suhteessa rakennusliikevetoiseen rakentamiseen, ja myös kilpailun edistäminen asuntotuotantomarkkinoilla on suotavaa. Yhtiömuotoiseen ryhmärakennuttamiseen liittyen on kuitenkin aiheellista selvittää tarkemmin ainakin seuraavia seikkoja: - asuntokauppalain 7 luvun 5 :ään sisältyvän kriminalisointisäännöksen tarkistaminen/selkeyttäminen - konsultin tiedonantovelvollisuus ennen kuin kuluttaja sitoutuu hankkeeseen - voidaanko/onko perusteltua suojata osakkeen merkitsijäksi ryhtyvää kuluttajaa lain pakottavin säännöksin; miltä osin asuntokauppalain 2 luvun säännöksiä voitaisiin soveltaa myös yhtiömuotoisissa ryhmärakennuttamishankkeissa. J:\LAVO\YOY\HENKILÖT\Rajamäki\Asuntokauppa\Muistio asuntokauppalain tarkistamistarpeesta.doc

Kuluttajaoikeuden linjauksia

Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttaja virasto asiamies RAKENNUTTAJA JA VAKUUKSIEN ASETTAMINEN Tutustu tähän ohjeeseen, jos aiot myydä uuden asunnon hallintaan oikeuttavia asunto-osakkeita tai muita yhteisöosuuksia

Lisätiedot

Hal 302 Asuntokauppalaki 23.9.1994/843

Hal 302 Asuntokauppalaki 23.9.1994/843 1 luku. (7.10.2005/795) Yleiset säännökset Hal 302 Asuntokauppalaki 23.9.1994/843 1 luku. (7.10.2005/795) Yleiset säännökset 1 (7.10.2005/795) Lain soveltamisala. Tämä laki koskee asunto-osakkeiden ja

Lisätiedot

Lausunto 1 (6) 02.11.2011

Lausunto 1 (6) 02.11.2011 Lausunto 1 (6) 02.11.2011 Oikeusministeriö Kuulemistilaisuus 3.11.2011 ASUNTOKAUPPALAIN UUDISTUS RYHMÄRAKENNUTTAMISEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN PARANTAMISEKSI Suomen Kiinteistöliitto ry kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2005 N:o 795 797. Laki. N:o 795. asuntokauppalain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2005 N:o 795 797. Laki. N:o 795. asuntokauppalain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2005 N:o 795 797 SISÄLLYS N:o Sivu 795 Laki asuntokauppalain muuttamisesta... 3973 796 Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 228/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ryhmärakennuttamislaiksi sekä laeiksi asuntokauppalain 2 ja 7 luvun ja kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (6) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 8/ (6) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 8/2014 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle oikeusministeriön ryhmärakennuttamistyöryhmän mietinnöstä HEL 2011-000233 T 03 00 00 Lausuntoehdotus

Lisätiedot

Lausunto 2.11.2011 1 (5)

Lausunto 2.11.2011 1 (5) Lausunto 2.11.2011 1 (5) Oikeusministeriölle Kommenttipyyntö OM 8/42/2011 ASUNTOKAUPPALAIN UUDISTAMISTARPEISTA RYHMÄRAKENNUTTAMISEN TOIMINTA- EDELLYTYSTEN PARANTAMISEKSI Oikeusministeriö on pyytänyt Finanssialan

Lisätiedot

HE 18/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 18/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 18/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asuntokauppalain 8 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan asuntokauppalain voimaantulosäännöstä muutettavaksi

Lisätiedot

12/2014. Ryhmärakennuttaminen

12/2014. Ryhmärakennuttaminen 12/2014 Ryhmärakennuttaminen 12/2014 Ryhmärakennuttaminen Oikeusministeriö, Helsinki 2014 28.2.2014 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Ryhmärakennuttaminen Työryhmä, puheenjohtaja Katri

Lisätiedot

västyessä sekä asunnon virheestä ja virheen seuraamuksista.

västyessä sekä asunnon virheestä ja virheen seuraamuksista. 1994 vp- Ta VM 24-HE 14 Talousvaliokunnan mietintö n:o 24 hallituksen esityksestä asuntokauppaa koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunta on lähettänyt 11 päivänä maaliskuuta 1994 talousvaliokuntaan valmistelevasti

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 190/2015 Ryhmärakennuttamislaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 190/2015 Ryhmärakennuttamislaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä maaliskuuta 2015 190/2015 Ryhmärakennuttamislaki Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi

Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja. Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus Lakimies Miina Ojajärvi. kkv.fi. kkv.fi Mobiilimaksu ja kuluttajansuoja Viestintäviraston järjestämä teematilaisuus 10.2.2016 Lakimies Miina Ojajärvi Kuluttajansuojan toteutumisen edellytykset Kuluttajat tietävät, mikä mobiilimaksu on ja miten

Lisätiedot

3) asumisoikeusasunnoista annetussa laissa (650/90) tarkoitetun asumisoikeuden luovuttamista.

3) asumisoikeusasunnoista annetussa laissa (650/90) tarkoitetun asumisoikeuden luovuttamista. Asuntokauppalaki 23.9.1994/843 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Lain soveltamisala Tämä laki koskee asunto-osakkeiden ja muiden asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien

Lisätiedot

Selvitys Hitas-järjestelmästä ja prosessista

Selvitys Hitas-järjestelmästä ja prosessista 1(3) Selvitys Hitas-järjestelmästä ja prosessista 1. Tontinvaraus Hitas-prosessi alkaa tontinvarauksesta, jonka yhteydessä huomioidaan kaupungin ja asuntokannan kehittämistarpeet. Varauksen saatuaan rakennuttaja

Lisätiedot

Muistio 1 (8) 27.11.2014. Eduskunta Talousvaliokunta tav@eduskunta.fi

Muistio 1 (8) 27.11.2014. Eduskunta Talousvaliokunta tav@eduskunta.fi Muistio 1 (8) Eduskunta Talousvaliokunta tav@eduskunta.fi Kuultava: päälakimies, VT Jenni Hupli,. Kuulemispäivä: 28.11.2014 HE 228/2014 VP EDUSKUNNALLE RYHMÄRAKENNUTTAMISLAIKSI SEKÄ LAEIKSI ASUNTOKAUPPALAIN

Lisätiedot

Osaako asukasryhmä rakennuttaa?

Osaako asukasryhmä rakennuttaa? Osaako asukasryhmä rakennuttaa? Yhteisöllisyyttä asumiseen Tampere 14.5.2012 Juha Sarakorpi Saraco D&M Oy Ryhmärakennuttajat ry 1 Mitä rakennuttaminen on Rakennuttaminen on rakennushankkeen johtamista

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2011 1 (5) Kiinteistölautakunta To/21 01.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2011 1 (5) Kiinteistölautakunta To/21 01.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2011 1 (5) 629 Rakentamisen aloittamisen määräajan jatkaminen e-house Oy:n Alppikylän kohteissa (tontit 41299/7 ja 41300/1) Pöydälle pantu asia 17.11.2011 HEL 2011-007619

Lisätiedot

Näytesivut. 3.1 Asunnon vastaanotto ja tarkastaminen. 3.1.1 Ostajan velvollisuus tarkastaa kohde

Näytesivut. 3.1 Asunnon vastaanotto ja tarkastaminen. 3.1.1 Ostajan velvollisuus tarkastaa kohde 3 Uuden asunnon virhe 3.1 Asunnon vastaanotto ja tarkastaminen 3.1.1 Ostajan velvollisuus tarkastaa kohde Ostajalla on velvollisuus tarkastaa kaupan kohde kauppaa tehtäessä. Useimmiten uuden asunnon kaupassa

Lisätiedot

SOPIMUS. luonnos OSAPUOLET

SOPIMUS. luonnos OSAPUOLET Sivu 1 / 5 SOPIMUS luonnos OSAPUOLET I YIT Rakennus Oy, y-tunnus 1565583-5 Hatanpään valtatie 11 33100 TAMPERE, omasta ja kortteliin Tampella-992 perustettavan pysäköintiyhtiön puolesta, jäljempänä YIT

Lisätiedot

annetun lain 8 :n muuttamisesta Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

annetun lain 8 :n muuttamisesta Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta EV 191/1997 vp - HE 181/1997 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojasta kiinteistönvälityksessä annetun lain 8 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

SOMPASAARENLAITURI 8 RYHMÄRAKENNUTTAMISHANKE. Ryhmärakennuttamishankkeen tiedot hanketta markkinoitaessa ennen rakentamisvaiheen päättymistä

SOMPASAARENLAITURI 8 RYHMÄRAKENNUTTAMISHANKE. Ryhmärakennuttamishankkeen tiedot hanketta markkinoitaessa ennen rakentamisvaiheen päättymistä SOMPASAARENLAITURI 8 RYHMÄRAKENNUTTAMISHANKE Ryhmärakennuttamishankkeen tiedot hanketta markkinoitaessa 31.5.2017 ennen rakentamisvaiheen päättymistä Rakennuspaikan tiedot Kohde: Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaituri

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ehdotus Hallituksen esitykseksi laeiksi asuntokauppalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisäyksiä ja muutoksia asuntokauppalakiin

Lisätiedot

Miten markkinat vastaavat ryhmärakennuttamisen haasteisiin?

Miten markkinat vastaavat ryhmärakennuttamisen haasteisiin? Miten markkinat vastaavat ryhmärakennuttamisen haasteisiin? Asuntomarkkinat 2012 26.1.2012 Juha Sarakorpi, Saraco D&M Oy 1 Miksi ryhmärakennuttamista halutaan? Ihmiset kaipaavat asunnonhankkijoina: Enemmän

Lisätiedot

Miten aluehallintovirastot (AVI) valvovat kiinteistönvälittäjiä energiatodistusten osalta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Jouko Rikkilä (ESAVI)

Miten aluehallintovirastot (AVI) valvovat kiinteistönvälittäjiä energiatodistusten osalta. Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Jouko Rikkilä (ESAVI) Miten aluehallintovirastot (AVI) valvovat kiinteistönvälittäjiä energiatodistusten osalta 1 Yleistä AVI:n kiinteistönvälitysvalvonnasta Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä

Lisätiedot

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp -

Laki. HE 274/1998 vp. EV 306/1998 vp - EV 306/1998 vp - HE 274/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi aravalain, vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

ASUINHUONEISTON RAKENTAMISVAIHEEN KAUPPAKIRJA KH 90046

ASUINHUONEISTON RAKENTAMISVAIHEEN KAUPPAKIRJA KH 90046 ASUINHUONEISTON RAKENTAMISVAIHEEN KAUPPAKIRJA KH 90046 1 Sopijapuolet Myyjän nimi Kuluttaja-asiamiehen tarkastama ja hyväksymä sopimusasiakirja, n nimi Omistusosuus osakkeista 1 n nimi Omistusosuus osakkeista

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Rakennusalan tiedonantovelvollisuus Päätoteuttajan nimeäminen Työntekijätietojen kuukausittaista tiedonantovelvollisuutta ei ole yksityishenkilön omaan käyttöön rakennuttamassa kohteessa, mikäli työmaalle

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

ISÄNNÖITSIJÄ VUOKRAVÄLITTÄJÄNÄ ys

ISÄNNÖITSIJÄ VUOKRAVÄLITTÄJÄNÄ ys 1 ISÄNNÖITSIJÄ VUOKRAVÄLITTÄJÄNÄ ys Huhtikuu 2015 Tapio Nevala Välitystoimintaa koskeva lainsäädäntö Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä = välitysliikelaki Laki kiinteistöjen

Lisätiedot

Tilin numero Oulun Osuuspankki. Viimeinen kauppahintaerä on maksettava tallettamalla se myyjän tilille Pankki ja konttori

Tilin numero Oulun Osuuspankki. Viimeinen kauppahintaerä on maksettava tallettamalla se myyjän tilille Pankki ja konttori Lomakkeen tilaukset: puh. (09) 12 991 rtkoy@rakennusteollisuus.fi www.rakennusteollisuus.fi/rtkoy 1 Sopijapuolet Myyjän nimi Temotek Oy ASUINHUONEISTON RAKENTAMISVAIHEEN KAUPPAKIRJA Teknologiantie 4 F,

Lisätiedot

Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén

Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa Mia Hoffrén TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-2115-0 ISBN

Lisätiedot

AIESOPIMUS IKÄÄNTYVILLE IHMISILLE TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA. Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana.

AIESOPIMUS IKÄÄNTYVILLE IHMISILLE TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA. Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana. AIESOPIMUS IKÄÄNTYVILLE IHMISILLE TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana. Asunto Oy Lassinpuisto (yhtiö) nykyisenä maanomistajana,

Lisätiedot

Kiinteistöasiamies..2016 297-

Kiinteistöasiamies..2016 297- Kiinteistöasiamies..2016 297- V U O K R A S O P I M U S (luonnos 7.1.2016) Kuopion kaupunki vuokraa kenelle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion kaupungissa sijaitsevan kiinteistön

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

AIESOPIMUS ASUINKERROSTALORAKENTAMISEEN TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA. Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana, Y

AIESOPIMUS ASUINKERROSTALORAKENTAMISEEN TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA. Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana, Y AIESOPIMUS ASUINKERROSTALORAKENTAMISEEN TARKOITETUN ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOTEUTTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet Kempeleen kunta (kunta) alueen kaavoittajana, Y 0186002-9 Asunto Oy Lassinpuisto (yhtiö) nykyisenä

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. TARJOUS, asunto-osake Tarjoudumme ostamaan tässä mainitut osakkeet tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan viimeistään. 2. Kaupan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittavaksi.

kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittavaksi. 1993 vp - Ta VM 40 - HE 360/1992 vp Talousvaliokunnan mietintö n:o 40 hallituksen esityksestä laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunta on lähettänyt 12 päivänä

Lisätiedot

Suunnitelmista on saatava Hitas-työryhmän lausunto. 2 Varattavaa aluetta hallitsemaan on perustettava asunto-osakeyhtiö.

Suunnitelmista on saatava Hitas-työryhmän lausunto. 2 Varattavaa aluetta hallitsemaan on perustettava asunto-osakeyhtiö. 1 (5) (päivitetty 25.10.2016) VAPAARAHOITTEISESSA OMISTUSASUNTOTUOTANNOSSA NOUDATETTAVAT HITAS- JA HINTAKONTROLLOITUJA (PUOLIHITAS) ASUNTOJA KOSKEVAT EHDOT Nämä varausehdot koskevat kaikkia Hitas I-, Hitas

Lisätiedot

LAUSUNTO OIKEUSMINISTERIÖN RYHMÄRAKENNUTTAMISTYÖRYHMÄN MIETINTÖÖN

LAUSUNTO OIKEUSMINISTERIÖN RYHMÄRAKENNUTTAMISTYÖRYHMÄN MIETINTÖÖN Lausunto 1 (5) Oikeusministeriölle Lausuntopyyntö LAUSUNTO OIKEUSMINISTERIÖN RYHMÄRAKENNUTTAMISTYÖRYHMÄN MIETINTÖÖN Oikeusministeriö on pyytänyt Finanssialan Keskusliitolta (FK) lausuntoa ryhmärakennuttamistyöryhmän

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

Talosaneerauksen keskeiset sopimukset

Talosaneerauksen keskeiset sopimukset Talosaneerauspäivä Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys 8.11.2013, Radisson SAS, Oulu. AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Asianajaja Juha Ryynänen Oy 2 1. Suunnittelu. Toimeksiantosopimus. Usein KSE

Lisätiedot

Vapaarahoitteisessa omistusasuntotuotannossa noudatettavat Hitas II - ehdot (ryhmärakennuttaminen)

Vapaarahoitteisessa omistusasuntotuotannossa noudatettavat Hitas II - ehdot (ryhmärakennuttaminen) 1 (5) (päivitetty 25.10.2016) Vapaarahoitteisessa omistusasuntotuotannossa noudatettavat Hitas II - ehdot (ryhmärakennuttaminen) Varauksensaajalla tarkoitetaan näissä varausehdoissa myös jokaista ryhmärakennuttajaa.

Lisätiedot

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA

Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA Lapin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden ostamista ja myymistä koskeva KAUPPAKIRJA 19.6.2017 2 OSAPUOLET Myyjät 1. Rovaniemen kaupunki, Hallituskatu 7, PL 122, 96101 Rovaniemi; Jäljempänä Myyjä Ostaja

Lisätiedot

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja

Pellon myynti. Marica Twerin/Maatalouslinja Pellon myynti Marica Twerin/Maatalouslinja Muotovaatimukset / kauppa Kirjallisesti Osapuolten on allekirjoitettava kauppakirja ja kaupanvahvistajan vahvistettava kauppa kaikkien allekirjoittajien ollessa

Lisätiedot

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry

VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry VUOKRANANTAJAKOULU 2012 Suomen Vuokranantajat ry Onnistu ja menesty vuokranantajana ja asuntosijoittajana Tuorein tieto vuokramarkkinoista, lainsäädännöstä ja yleisistä käytännöistä Neuvontapalvelu, jossa

Lisätiedot

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 9.4.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy Urakkasopimukset ja vakuutusturva 2 Mitä vakuutusturvaan liittyviä näkökohtia asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla.

Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. TARJOUS, kiinteistö Tarjoudumme ostamaan tässä mainitun kiinteistön ja sillä olevat rakennukset tarjouksessa mainituilla ja muuten sovittavilla kauppaehdoilla. 1. Kaupantekopäivä Kauppakirja allekirjoitetaan

Lisätiedot

Tuiskun Pysäköinti Oy (Y-tunnus 2697477-8) jäljempänä pysäköintiyhtiö

Tuiskun Pysäköinti Oy (Y-tunnus 2697477-8) jäljempänä pysäköintiyhtiö LUONNOS 4.9.2015 OSAKASSOPIMUS 1. Sopijapuolet 1.1. Pysäköintiyhtiö Tuiskun Pysäköinti Oy (Y-tunnus 2697477-8) jäljempänä pysäköintiyhtiö 1.2. Osakkaat - Asunto Oy Tampereen Härmälänrannan Turva, (y-tunnus

Lisätiedot

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx

LUOVUTUSSOPIMUS. Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta. Saimaan Kuitu Oy *** xx LUOVUTUSSOPIMUS Taipalsaaren kunta, Savitaipaleen kunta ja Saimaan Kuitu Oy *** xx.6.2016 2 (7) 1 OSAPUOLET 1.1 Taipalsaaren kunta Y-tunnus: 0163320-5 Osoite: Kellomäentie 1 54920 TAIPALSAARI 1.2. Savitaipaleen

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Korjaushankkeen keskeiset sopimusriskit (asunto-osakeyhtiön näkökulma) Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry , Oulun pääkirjasto.

Korjaushankkeen keskeiset sopimusriskit (asunto-osakeyhtiön näkökulma) Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry , Oulun pääkirjasto. (asunto-osakeyhtiön näkökulma) Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry 25.2.2016, Oulun pääkirjasto. AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Korjaushankkeen keskeiset riskit? Vahinkoriskit.

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA 1 (7) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN OMAISUUDEN JA TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN LUOVUTUSSOPIMUS, APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet Sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan toiminnan ja

Lisätiedot

1. JOHDANTO 2. YHTEENVETO LAUSUNNOISTA

1. JOHDANTO 2. YHTEENVETO LAUSUNNOISTA 1. JOHDANTO Oikeusministeriö asetti 12 päivänä helmikuuta 2002 työryhmän valmistelemaan asuntokauppalain (843/1994) muuttamista. Tavoitteena oli lain tarkistaminen niin, että lain toimivuuden seurannassa

Lisätiedot

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin.

Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen. välitysliikerekisteriin. Päätös LSAVI / 1847 / 05.11.05 / 2014 Lounais-Suomi 3.10.2014 ASIA ASIASELOSTUS Välitystoiminnan kieltäminen ja uhkasakon asettaminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto on ryhtynyt 6.6.2014 xxxxxxxxxxxx:tä

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennustuotannon suuntautumisvaihtoehto. Opinnäytetyö.

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennustuotannon suuntautumisvaihtoehto. Opinnäytetyö. TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennustuotannon suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö RS-KOHTEEN ASUNNON OSTAJAN OPAS Työn valvoja Työn teettäjä Tampere 2005 DI Harri Miettinen

Lisätiedot

ASUNTOYHTIÖN TALOUSSUUNNITELMA

ASUNTOYHTIÖN TALOUSSUUNNITELMA RS -järjestelmä Asunto-osakeyhtiö Asunto Oy Kirkkonummen Ratapiha (y-tunnus 2780331-3) Perustajaosakas Rakennuskartio Oy (y-tunnus 0189229-0) Rakentaja (pääurakoitsija) Rakennuskartio Oy (y-tunnus 0189229-0)

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 / 5 Kaupunkiympäristö Asuntopalvelut

HELSINGIN KAUPUNKI 1 / 5 Kaupunkiympäristö Asuntopalvelut HELSINGIN KAUPUNKI 1 / 5 MIKÄ HITAS ON? Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hintaja laatutason sääntelyjärjestelmä. Hitasin tarkoituksena on tarjota asunnon ostajille

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan tiedonottovelvollisuus 1 Sovellettava

Lisätiedot

LAUSUNTO KOSKIEN RYHMÄRAKENNUTTAMISLAISTA ANNETTUA MIETINTÖÄ (OM 8/42/2011)

LAUSUNTO KOSKIEN RYHMÄRAKENNUTTAMISLAISTA ANNETTUA MIETINTÖÄ (OM 8/42/2011) Lausunto 1 (9) Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fi LAUSUNTO KOSKIEN RYHMÄRAKENNUTTAMISLAISTA ANNETTUA MIETINTÖÄ (OM 8/42/2011) Suomen Kiinteistöliitosta (Kiinteistöliitto/Suomen Kiinteistöliitto) kiittää

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus Kuntien vastuut 7.10.2015 Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus VRK:n ja kunnan välinen sopimus rakennustietojen ylläpidosta Väestörekisterikeskus voi sopia kunnan kanssa, että kunta vastaa

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA

OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA OMISTAJANVAIHDOSTEN ERITYISPIIRTEET HYVINVOINTIALALLA OTM Juhani Saarinen Asianajotoimisto Ismo Saarinen Ky 5.9.2017 klo 10.35-11.00 Metropolia, Bulevardi 31, Helsinki juhani.saarinen@saarinenlaw.fi YRITYSKAUPPA

Lisätiedot

Lausunnot asuntokauppatyöryhmän mietinnöstä

Lausunnot asuntokauppatyöryhmän mietinnöstä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:33 Lausunnot asuntokauppatyöryhmän mietinnöstä Tiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:33 Lausunnot asuntokauppatyöryhmän mietinnöstä Tiivistelmä OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa

Rakennusalan tiedonantovelvollisuus. urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa. Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa urakkaneuvotteluissa ja sopimuksissa Asiamies Karri Kivioja 12.5.2014 Vantaa Urakkatiedot Tilaajan velvollisuus antaa urakkatietoja on jokaisen tilaajan itsensä vastuulla myös ilman erillistä sopimista.

Lisätiedot

Ehdotus asuntokauppalainsäädännön uudistamiseksi

Ehdotus asuntokauppalainsäädännön uudistamiseksi LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:10 Ehdotus asuntokauppalainsäädännön uudistamiseksi Asuntokauppatyöryhmän mietintö LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:10 Ehdotus asuntokauppalainsäädännön uudistamiseksi Asuntokauppatyöryhmän

Lisätiedot

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015

VASTIKKEELLISEN RAHOITUKSEN EHDOT 20.10.2015 1. YLEISTÄ 1.1 EkoRent Oy (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Rahoituksenjärjestäjä ) (jäljempänä Joukkorahoittajat ) Projektikumppanin palveluun (jäljempänä Palvelu )

Lisätiedot

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract

LUONNOS RT 80343 KONSULTTISOPIMUS. Kohde. Tehtävä. Tilaaja. Konsultti. syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract RT 80343 KONSULTTISOPIMUS syyskuu 2014 korvaa RT 80252 1 (7) Konsultkontrakt Consulting contract Kohde Tehtävä Tilaaja Tilaajan edustaja sopimusasioissa Osoite Puhelin Laskutusosoite Konsultti Konsultin

Lisätiedot

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä.

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. MIKÄ HITAS ON? Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. Hitasin tarkoituksena on tarjota asunnon ostajille kohtuuhintaisia omistusasuntoja

Lisätiedot

Asuntokauppalaki. Tapio Nevala

Asuntokauppalaki. Tapio Nevala Asuntokauppalaki Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2011 2., uudistettu painos Copyright 2011 Talentum Media Oy ja Tapio Nevala Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto: NotePad

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY. myyjänä KEMIN KAUPUNKI. ostajana. kaupan kohteena

KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY. myyjänä KEMIN KAUPUNKI. ostajana. kaupan kohteena KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY myyjänä ja KEMIN KAUPUNKI ostajana kaupan kohteena VERKKOKARINKATU 11 VUOKRAOIKEUDET JA NIILLÄ SIJAITSEVAT RAKENNUKSET 24.10.2017 1 OSAPUOLET Kemin Teollisuuskylä Oy

Lisätiedot

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit

Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Rakennushankkeen oikeudelliset roolit Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 15.10.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy 2 Mitkä ovat rakennushankkeen keskeiset osapuolet? Mitkä

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPPAKIRJA Sivu 1/6 KAUPPAKIRJA 1. Sopijapuolet Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi 11 13, 00170 Helsinki / PL 1, 00099 Helsingin kaupunki (jäljempänä Helsinki)

Lisätiedot

Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa.

Yhtiön perustamishetken osakepääoma on 100 000 euroa. 1 OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Joutsan kunta 2) A.Reponen Oy Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan yhtiöllä sopijapuolten tänään perustamaa Kiinteistö Oy XXX nimistä kiinteistöyhtiötä ja osakkaalla

Lisätiedot

Ryhmärakennuttamiseen varattujen tonttien hakeminen jatkuvan tonttihaun kautta / hakuehdot 10.6.2015

Ryhmärakennuttamiseen varattujen tonttien hakeminen jatkuvan tonttihaun kautta / hakuehdot 10.6.2015 1 Ryhmärakennuttamiseen varattujen tonttien hakeminen jatkuvan tonttihaun kautta / hakuehdot 10.6.2015 1 Hakukohteet Jatkuvaan tonttihakuun on siirretty neljä ryhmärakennuttamiseen tarkoitettua tonttia

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

KAUPPAKIRJAN JA TALOUSSUUNNITELMAN LIITE 15.10.2013 ASUNTO OY HELSINGIN FENIXINRINNE Fenixinrinne 5, 00580 Helsinki 1 (5)

KAUPPAKIRJAN JA TALOUSSUUNNITELMAN LIITE 15.10.2013 ASUNTO OY HELSINGIN FENIXINRINNE Fenixinrinne 5, 00580 Helsinki 1 (5) Fenixinrinne 5, 00580 Helsinki 1 (5) YLEISTÄ Asunto Oy Helsingin Fenixinrinne on vapaarahoitteinen Hitas-omistusasuntokohde. Fenixinrinne sijaitsee Etelä-Hermannissa kävelymatkan päässä Kalasataman metroasemalta

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä.

Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. MIKÄ HITAS ON? Hitas on Helsingin kaupungin omistamille tonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmä. Hitasin tarkoituksena on tarjota asunnon ostajille kohtuuhintaisia omistusasuntoja

Lisätiedot

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle

YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle YSE poikkeamat ja niiden vaikutus sähköurakoitsijalle Jussi Kuusela Amplit Oy 17.5.2016 YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN HISTORIA 1895 Arkkitehtiklubi hyväksyi kaavakkeen käytettäväksi yleisesti rakennusurakoissa

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 340. Laki. korkolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2002

SISÄLLYS. N:o 340. Laki. korkolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2002 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2002 N:o 340 348 SISÄLLYS N:o Sivu 340 korkolain muuttamisesta... 2739 341 elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä

Lisätiedot

Asunto Oy Vantaan Kaneli

Asunto Oy Vantaan Kaneli Asunto Oy Vantaan Kaneli Ennakkomarkkinoinnin alustava MYYNTIHINTALUETTELO pvm 26.1.2015 Hinnat voimassa toistaiseksi Päivitetty Huoneisto tyyppi m2 myyntihinta lainaosuus velaton hinta velaton hinta 1.

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus

Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1 (5) Valionrannan kumppanuuskaavan suunnittelusopimus 1. Sopimuksen osapuolet Toimittajat Tilaajat 2. Hankkeen yhteyshenkilöt Tilaajan yhteyshenkilö: Rovaniemen kaupunki Toimittajan (jäljempänä ryhmän)

Lisätiedot

Lausunto 1 (7) 15.10.2013. rts@rakennustieto.fi. Lausuntopyyntö 20.9.2013 LAUSUNTOPYYNTÖ KSE 2013

Lausunto 1 (7) 15.10.2013. rts@rakennustieto.fi. Lausuntopyyntö 20.9.2013 LAUSUNTOPYYNTÖ KSE 2013 Lausunto 1 (7) rts@rakennustieto.fi Lausuntopyyntö 20.9.2013 LAUSUNTOPYYNTÖ KSE 2013 Suomen kiinteistöliitosta (Kiinteistöliitto/Suomen Kiinteistöliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikossa yksilöidyistä

Lisätiedot

Hallituksen vastuut ja velvollisuudet

Hallituksen vastuut ja velvollisuudet Hallituksen vastuut ja velvollisuudet Markus Talvio Toimitusjohtaja OTM JuriNet Oy ASTA Rakentaja 2015 Tampereen Messu ja Urheilukeskus 13.2.2015 Vastuut ja velvollisuudet Esityksen rakenne: 1. Hallituksen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 136/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi säästöpankkilain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 136/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi säästöpankkilain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 136/2006 vp Hallituksen esitys laiksi säästöpankkilain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi säästöpankkilain muuttamisesta (HE 145/2006 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot