KONSULTTIVETOISEN RYHMÄRAKENNUTTAMISEN PIKA-ANALYYSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONSULTTIVETOISEN RYHMÄRAKENNUTTAMISEN PIKA-ANALYYSI"

Transkriptio

1 KONSULTTIVETOISEN RYHMÄRAKENNUTTAMISEN PIKA-ANALYYSI Kaupunki-innovaatiot -hanke Katharina Mead Jyrki Jalli Matti Sivunen

2 TIIVISTELMÄ!"##"$%&'()(*(+,,#&##($-.-'&/&*$'0*#.+/12-0&#2*$ 3,45"3('2**.6(5&#-0&5&*-(5(++&*$2+&*'2+%0&#..6($7($ -.**&#-2/&*$-0&52*%&-2&-"$+21&"5&#2*$1(.48&6(5&#2'#&9$ :,45"3('2*-(5&#2++($-(&$;3('2**.6(5&#2++($-(3'0&-2-((*$ %&2*-(+072*$-(&$'2330#-(+072*$3('2**.#%3072'-27(<$70&##($ (#.''(&'#&$(&'01(-$-0-2.6(1(-$3('2**.#4(*''22*$,482##"$ +0%%.-.+0'#22*$1(&'.6(2*9$=&'()(*(+,,#&$ /&*$0#(*($ A,9$B*(+,,#&##"$2+&*'2+%0&#..6($7($+21&"5&#-"$(*(+,#0&?&*$ ',552*&++"$(#&(*-.*?7(4((#-(62+.&++(<$-,C%(7(++($7($ -.-.#-.5(++($+((7(#?$3,45"3('2**.6(5&#-($'0#'21((*$ '&37(++&#..-22*9$$ B*(+,,#&*$%""-.+0'#2*($0*<$26"$3,45"3('2**.6(5&*2*$0*$ 2+&*'2+%0&*2*$7($28&#-26"1"$-0&5&*-(5(++&$ (#.*-03('2*-(5&#2##(9$!"++"$42-'2++"$-0&5&*-(5(++&*$ %0-2*?((+&#2-$(#&(''((-$;$2+&$(#.''((-$;$'00#-.1(-$%2+'"#-""*$ 1(3(''((#-($7($(#.*-03('2*-(5&#2#-($1(+&#-.*22#-($ 5(3D&*((+&#2#-($3,45"#-"<$5&'"$0*$2#-2$5(++&*$+21&"5&#2++29$$ :(40&-.#$-.**&#-2/&*$-0&5&*-(5(++&*$+21&"5&#2'#&$ '2#'2&#&55"'#&$3(-'(&#-(1('#&$0*D2+5('#&9$=&'()(*(+,,#&##($ +21&"5&#2*$'(**(+-($'2#'2&#2-$-(40-$'00/&*$,4-2&#2*$ -,C%(7((*$7($,4-2*"$-.+0'#2*($3(40&-.#0*D2+5&2*$ 3(-'(&#25&#2'#&$#01&/&*$-0&52*%&-22-9$E&#"'#&$(*(+,,#&##"$ +((8&6.$3,45"3('2**.6(5&#2*$?2'(36($7($-0&52*%&82) '#2-$0-2/&*$&**0''((#?$1(#-((*9$!"5"$3(%03/$'0'0(($,4-22*$3,45"3('2**.6(5&#2*$ %23.#?2-0(<$*"'25,'#&"$7($-0&52*%&-2&-"9$F2$0*$-(3'0&-26.$ *&&*$7.+'&#2++2$#2'-03&++2$'.&*$(#.''(&82*<$ 3,45"3('2**.6(7&2*$7($.3('0&-#&70&82*$(1.'#&$ 3,45"3('2**.6(5&#2*$7($(#.*-03('2*-(5&#2*$'24&6"5&#-"$ 1(3-2*9$$!2'&7"-$4(+.(1(-$'&&6""$'(&''&($%&'()(*(+,,#&*$-2'25&#22*$ 0#(++&#-.*2&-($-(407($#2'"$G5%"3&#-C5&*&#-23&C-"$ 5(480++&#..82#-($28&#-""$(#.*-03('2*-(5&#2*$'24&6,5&#-"$$ F.052##(9$ 2

3 PIKA-ANALYYSIN SISÄLTÖ I&'"$0*$3,45"3('2*-(5&#2*$?+($F.052##(<$5&-'"$01(-$-.+21(&#..82**"',5"-$7($0*'0$ -0&5&*-(5(++&$2+&*'2+%0&*2*$7($#'((+(6(1&##(J$!" #$%&'&(&)**+$(,-&./$011-, K9 L9 M9 :,45"3('2**.6(5&#2*$-(3&*($ B*(+,,#&$3,45"3('2**.6(5&#2*$2+&*'2+%0&#..82#-($7($+21&6"5&#%0-2*?((+&#-($ =&'()(*(+,,#&*$704-0%""-C'#2-$ 46%NOOPPP9..6(42+#&*'&(9QO(#.5((*O3,45(3('2*-(5&*2*$ 3

4 PIKA-ANALYYSI PUREUTUU RYHMÄRAKENNUTTAMISEN TOIMINTAMALLIN EDELLYTYKSIIN JA ESTEISIIN, LEVITTÄMISTOIMENPITEISIIN SEKÄ SKAALAUTUVUUTEEN :,45"3('2**.6(5&#2++($-(3'0&-2-((*$(#.**0*$ 3('2**.#%3072'-27(<$70&82*$-.+21(-$(#.''((-$-0-2.6(1(-$ 3('2*-(5&#2*$70'0$&-#2<$(55(/+(&#-2*$'(*##($-(&$'0*#.+?*$ (+0&622#-(9$!"5"$%&'()(*(+,,#&$'2#'&6,,$-(3'(#-2+25((*$ '0*#.+/12-0&#-($3,45"3('2**.6(5&#-(<$'0#'($'(-#0552<$ 26"$+21&"5&#2*$(1(&*282++,-,'#2*"$0*$(55(/5(&*2*$ -0&5&*-(5(++&$7($0#((5&*2*9$ :,45"3('2**.6(5&*2*$0*$(+'(*.-$,+2&#-,"$F.052##(<$5.6($$ -0&5&*-($0*$'048(**.-$4(*'(+..'#&(9$=&'()(*(+,,#&*$ %""-.-'&5.#',#,5,#$0*N$!"#$"%&'()*&+#,--./+)"$,-%,"%01,% $# %3.0),$$+J$!(10&622*($0*$-.-'&($3,45"3('2**.6(5&#2*$*,','2*6""<$ #2*$2+&*'2+%0&#..6(<$#2'"$5(++&*$28&#-"5&#2*$7($+21&6"5&#2*$ 282++,-,'#&"9$=&'()(*(+,,#&$-0&5&&$-(.#-()(&*2&#-0*($ G5%"3&#-C5&*&#-23&C##"$KRSL$ (1(++2$ :,45"3('2**.6(5&#2*$28&#-"5&#2*$4(*''22++29$, #$%&'&(&)**+$(,-&./$011-2,!!.-'&&<$0*'0$3,45"3('2**.6(5&#2*$5(++&$2+&*'2+%0&*2*$7($ 1(3-22*0-26(1($1(& $(#.*-0-.0-(**0*$'2*-"##"$! T('22$123-(&+.'04-2&-($.+'05(&#&#-($3,45")3('2**.6(5&#2*$ 2#&523'2&#-"$! F2+1&6""<$5&-'"$01(-$+21&"5&#2*$282++,-,'#2-$7($ 5(480++&#..82-$! U-#&&$+21&6"5&#2*$2#-2&-"$5(3''&*0&+-($7($-0&5&*-()'2*-"#-"$!!.**&#-(($+21&"5&#2*$2*#&55"&#2-$1(&422-$7($#&-0.6(($ 32+21(*?-$#&80#3,45"-$7($(#&(''((-$-0&5&*-(5(++&*$ '",6CC*0600*$ :,45"3('2**.6(5&#2*$%&'()(*(+,,#&$0*$ $0#(*($ T2+#&*D&*$52-30%0+&(+.22*$'(.%.*'&2*$VSM$'.*-((W$7($1(+?0*$ VGI<$EXI<$A=I$7($!UIW$,4-2&#-"$1.0#&*($KRSR;KRSS$ (1(($>(.%.*'&)&**01((?0-$4(*'2'0'0*(&#..6(9$ >(.%.*'&)&**01((?0-$)-0&5&*-(5(++&$-"4-""$'2&*0&4&*<$70&++($ &**01((?0-$#((8((*$*,',&#-"$*0%2(55&*$'",-"*-CC*$7($..82-$'",-"**C-$+21&"5""*$7($#'((+(.-.5((*$*,',&#-"$ -240''((55&*$23&+(&#&++2$(+.2&++29$ 4

5 RYHMÄRAKENNUTTAMISEN UUSI TULEMINEN NOSTI TEEMAN HALLITUSOHJELMAAN :,45"3('2**.6(5&*2*$0*$(7(*'04-(&*2*$(&42$7($#2$0*$ 423"6"*,-$'&&**0#-.#-($*&&*$(#.''(&82*<$-0-2.6(7&2*$ '.&*$%0+&&?''072*$'2#'..82##(9$U-2*'&*$%""'(.%.*'&) #2.8.++($0*$1(+5&#-.*.-$7($%(3(&'(($'",**&##"$.#2&-($ 3,45"3('2**.6(5&#4(*''2&-($%&2*)$7($ '2330#-(+0'04-2&##(9$$ I,C#$>(-(&#2*$4(++&-.#$0*$*0#-(*.-$ 3,45"3('2**.6(5&#2*$,482'#&$%(&*0%&#-2(+.22'#&9$ T(++&-.#0472+5(##($2#&-2-""*<$26"$'.+.1(*$1((+&'(.82*$ (&'(*($Y%(3(**2-((*$3,45"3('2**.6(5&#2*$ -0&5&*-(282++,-,'#&"$7($'",**&#-2-""*$0472+5($ 3,45"3('2**.6(5&#2*$7($5.&82*$..#&2*$ (#.5&#'0*#2%?2*$28&#-"5&#2'#&$5.'((*$+.'&2*$ '04-..4&*-(&*2*$05&#-.#(#.*-0-.0-(*-09Y$ T2+#&*D&*$'(.%.*D&*$5((*'",-C*$7($(#.5&#2*$ (##($KRRZ)KRS[$,4-2*"$-0&5&**(*$%(&*0%&#-22*"$ 0*$05(-0&5&#2*$3('2*-(5&#2*$7($3('2**.6(5&#2*$ '24&6"5&*2*9$G4-2*"$-0&52*%&-22*"$IB)0472+5(##($ '(.%.*'&$(&'00$+.01.6(($-0*627($7($'&&*-2&#-C7"$5,C#$ 05(-0&5&#22*$'2330#-(+03('2**.6(5&#22*$7($) 3('2*-(5&#22*9$>(.%.*D&*1(+-..#-0$282++,6""<$26"$ '(.%.*D&*$-.+22$(#26(($2-.#&7(++2$-0*?*1(3(.'#&##($ 3,45"3('2*-(7&2*$7($5.&82*$(#.**0*-(31&-#&70&82*$ +.'..*$-0&5&1(-$3('2**.6(7(-$7($10&5&#-(($(#.''(&82*$ %.0+2#-($-0&5&1&2*$3('2**.6(7&2*$ -0&5&*-(5(480++&#..'#&($(#.*-0-.0-(**0##(9$$ Helsingin kaupungin aineistopankki / Kimmo Brandt 5

6 PIKA-ANALYYSIN SISÄLTÖ S9 =&'()(*(+,,#&*$-(10&622-$ 3" 4*5678&%1((90&6$+1(,-&8$(&, S9!(.#-($$ K9!0&5&*-(5(++&*$2#&62+,$ L9 U#&523''27"$.+'05(&+-($ L9 B*(+,,#&$3,45"3('2**.6(5&#2*$2+&*'2+%0&#..82#-($7($+21&6"5&#%0-2*?((+&#-($ M9 =&'()(*(+,,#&*$704-0%""-C'#2-$ 46%NOOPPP9..6(42+#&*'&(9QO(#.5((*O3,45(3('2*-(5&*2*$ 6

7 7 TULEVA ASUKAS PÄÄTTÄÄ, KONSULTTI OSALLISTUU :,45"3('2*-(5&#2++($-(&$;3('2**.6(5&#2++($-(3'0&-2-((*$ %&2*-(+072*$-(&$'2330#-(+072*$3('2**.#%3072'-27(<$70&##($ (#.''(&'#&$(&'01(-$-0-2.6(1(-$3('2**.#4(*''22*$,482##"$ +0%%.-.+0'#22*$1(&'.6(2*9$:,45"3('2**.6(5&*2*$,48&#-""$#&&#$05(-0&5&3('2*-(5&#2*$7($.3('0&**&*9$!.+21&2*$ (#.''(&82*$70.''0$10&$-0-2.6(($4(*''22*$05(-0&5&#2#?$ -(&$'0*#.+/12-0&#2#?9$!"##"$3(%03?##($-(3'(#-2++((*$(#.*-0) 0#('2,4?C5.0-0(<$5.6($-0&5&*-($10&8((*$5,C#$3('2*-(($ 5.&82*$7.3&8&#-2*$3(-'(&#.72*$1(3((*9$I.&-($3(-'(&#.7($ 10&1(-$0++($0#..#'.*-($-(&$(#.5&#0&'2.#,48&#-,#9$ 4*5678&%1((90&6$+1))&$-(3'0&-2-((*$ (#.**0*4(*'&*-(-(%((<$70##($(#.''((-$3('2**.6(1(-$ &-#2++22*$70'0$#.03((*$-(&$%23.#-26(1(*$(#.*-0)0#('2,4?C*$ 1"+&-,'#2++"9$B#.*-0)0#('2,4?C$4(*''&&$#..**&62+.*$7($ 3('2**.6(5&#2*$(55(/#..**&62+&70&82*$7($3('2**.6(7() '0*#.+?*$(1.++(9$=23.#-(7(0#(''((-$01(-$10&*22-$3,45",-,"$ 70'0$&-#2*"&#2#?$-(&$3('2**.6(7('0*#.+?*$ (9$ >0*#.+/12-0&#&($3,45"3('2**.6(5&#4(*''2&-(<$70&##($,3&-,#$0*$'00**.-$(#.''((-<$01(-$'",**&#-"*22-$2#&523'&'#&$ \0*2]-$A,<$2)T0.#2$0,$7($F(3(]0$^_I9$F&-2*$ 3,45"3('2**.6(5&#2*$,5%"3&++2$0*$'24&6,*,-$..#&$ (55(/'.*-(9$ :('2**.6(7('0*#.+/$-0-2.6(($4(*''22*$-.+21&2*$ (#.''(&82*$%23.#-(5(*$(#.*-0)0#('2,4?C*$+.'..*9$ :('2**.6(7('0*#.+/$704-(($%3072'?($7($7"372#-""$.3(''('&+%(&+.-$#2'"$4(*'&**(-9$=3072'?*704-(5&#2##($ 3('2**.6(7('0*#.+/$28.#-(($%23.#-26(1(($-(&$%23.#-26.($ (#.*-0)0#('2,4?C-"9$B#.''((-$06(1(-$0#(($(#.*-0*#($ #..**&62+..*<$+((-..*$7($(#.*-0'04-(&#&&*$ '.#-(**.#-(10&62&#&&*$4(*''22*$#..**&62+.1(&422##(9$$ B#.**0*$'.#-(**.'#2-$5.080#-.1(-$-0*?*$'.#-(**.'#&#-(<$ +&&6,5&#5('#.&#-($#2'"$4(*'2'24&-,#)<$#..**&62+.)$7($ 3('2**.#'.#-(**.'#&#-(9$B#.**0*$4&**(#-($7""1"-$%0&#$ %23.#-(7(.3('0&**&*<$2+&$D3,*8(.'#2*<$'(-2<$ -0*?*4(*'&**(*$'03'0'.#-(**.'#2-<$'&&*-2&#-C1"+&6"7"*$ %(+''&0$#2'"$(+0&-.#3&#'&+&#"9$=23.#-(7(0#(''((-$ 3('2**.6(1(-$&-#2++22*<$2&1"-'"$0#-($(#.*-0)0#('26(<$'.-2*$ -(1(*05(&#2##($..8&#(#.*-0-.0-(**0##(9$ :('2**.6(7('0*#.+/$-(370(($(#&(*-.*?7(%(+12+.(<$2&'"$ 5,,$(#.*-0)0#(''2&-(9$ A+&$3,45"3('2**.6(5&*2*$3,45")$-(&$'0*#.+/12-0&#-(<$ 1((?1(-$*2$(#.''((+-($#&-0.-.5&#-($7($0#(++&#-.5&#-(9$ >0*#.+/12-0&#22*$4(*''22#22*$#&-0.-.1(++($2&$1"+6"5"6"$ 2*#&#&7(&#2*($-(10&622*($0+2$,4-2&#C++&*2*$(#.5&*2*<$5&'"$ -((#$,48&#-""$.#2&*$(#.'(#12-0&#&($3,45&"9$

8 8 SUOMALAINEN HALUAA OMISTUSASUNNON F.05&$0*$05&#-.#(#.*-01(+-(&*2*$5((9$A5&#-.#(#.**0&##($ (#..$'0+52$*2+7"#-"$#.05(+(&#2#-($7($'0'0$5((*$*0&*$K<`$ 5&+700*(#-($(#.-.#-($(#.**0#-($'('#&$'0+5(#0#(($0*$ 05&#-.#'",-C##"9$VX(+?01(++(*$300+&$KRSR)+.1.*$ (#.*-05(3''&*0&++(<$GI$KRSSW$ F.0522*$-(31&-((*$+&#""$*0&*$L`$RRR$..6($(#.*-0($1.082##(<$ 706($'(#1(1(*$1"2#-C*$(#.*-0-(312$#((8((*$40&826.(9$VGIW$!"4"*$-(10&622#22*$0*$KRRR)+.1.++($%""#-,$7..3&$7($7..3&$1(&*$ 1.0**($KRR[$V!&+(#-0'2#'.#W9$=""'(.%.*'&#2.8.++($0*$ 3&&6"5"-C*$'04-..4&*-(&#-2*$(#.*-0-0*/2*$-(370*-(9$!"5"$ (7(($2-2*'&*$%&2*-(+07($4(+.(1(-$+(%#&%23422-$'24,#( $7($ 1&2+"'&*$'(.255('#&9$ :9%&,8&%1(-&&,+9/6&)&$+-1(,%/;$-<,B#.*-0)0#('2,4?C&-"$ 3('2**.-2-((*$,+22*#"$(55(/3('2**.6(7&++($-(&$ %23.#-(7(.3('0&-#&70&++(9$a#2&55(-$3('2**.6(7(-$01(-$%.4-(&-($ +&&'2,3&-,'#&"9$! F.05(+(&#&++($-(+0*3('2**.#5(3''&*0&++($V(#.*-0)<$-0&5&?+()$7($ &*b3(#-3.'-..3&3('2*-(5&*2*w$-0&5&&$32&+.-$slr$,3&-,#-"<$70&82*$ +&&'21(&4-0$,+&6""$'('#&$5&+700*(($2.30(9$G+&$KRR$5&+700*(*$ 2.30*$+&&'21(&480*$,3&-,'#&"$0*$5(3''&*0&++($#2&-#25"*N$Gc!$ :('2**.#<$F'(*#'($!(+0*3('2**.#<$E255&*'"&*2*<$d\\$ :('2**.#<$T(3-2+(<$F:X$7($E.7(-(+09$F..3&55(-$,3&-,'#2-$ -0&5&1(-$1(+-('.**(++&#2#?$#..3&++($-,C5(&++(<$%&2*255"-<$ %(&'(++&#2-$,3&-,'#2-$40&-(1(-$3('2**.#-0&5&*-(($,+22*#"$?2-,&++"<$3(7(-.&++($(+.2&++(9$$ F..3&55(-$'..#&$,3&-,#-"$5.080#-(1(-$*0&*$1&&82**2'#2*$ 5(3''&*0&82*$+&&'21(&480#-(9$V>&+%(&+.1&3(#-0W$KRRR)+.1.*$(+.##($ SR$#..3&*-($(#.*-03('2*-(7(($1(#-(#&$M`$%30#2*?#-($ -.0-(**0#-(9$VX!!$KRRZW$$ B#.*-0-.0-(**0##($'.**(*$'(**(+-($0*D2+5(*($0*$#2<$26"$ '((10&-26.$-0*/1(3(*-0$-.+22$4&-((#?$3('2**.#-.0-(*-00*$ #..3-2*$3('2**.#,4?C&82*$4(++&-2##($'2*6""9$ =""'(.%.*'&#2.8.++($'((10&-.#$0*$-.06(*.-$1&&52$1.0#&*($ -0*/1(3(*-0($2*255"*$'.&*$0*$3('2**26.9$:('2**.6(7(-$ 01(-$10&*22-$'233,6""$-0*/1(3(#-07((*$7($(+0&6(*22-$ (#.*-03('2*-(5&#2*$5(480++&#2#?$1(#-($5((*$(310*$'0406.(9$ B+0&-26.$-.0-(*-0$0*$0++.-$(++2$SR$e$-0*/1(3(**0*$ 5(480++&#-(5(#-($'2330#(+(#-($1.0#&*($KRR`$7($KRRf9$ V>&+%(&+.1&3(#-0W$$ =$(%7)&$+$&,%/-1>&<,U3&-,&#2#?$'2330#-(+04.0*2&#-072*$0#(+-($ (#.**0*0#-(7(++($0*$1"4"*$1(& (9$G+22*#"$ 4.0*2&#-0-,,%%&1(& ($2&$0+2$50*-(($7($(#.*-072*$ 5..*-2+.5(480++&#..82-$01(-$3(7(++&#2-<$2-2*'&*$1.0'3() (#.**0&##(9$a#2&55&-2*$1(+&**(*1(%(.#$'0#'22$1(&*$23&+(&#&($ %&*-(5(-23&((+27(9$B#&(''(&82*$0#(++&#-.5&#'",-"*-C7"$0*$1(&*$ 4(310&++($3('2**.#,3&-,'#&++"9$U3&+(&#-(5&*2*$7($,'#&+C++&*2*$ 0#(++&#-.5&*2*$01(-$3('2**.#,3&-,#-2*$+&#"%(+12+.&-(<$2&$ (#.**0*$#..**&62+.*$+"4-C'04?(9$VX"+&*&25&<$:(#'$_$!&50*2*$ KRRZ<$L<$LR;LZW$

9 RYHMÄRAKENNUTTAMINEN VOI MONIPUOLISTAA ASUNTOTUOTANTOA T2+#&*D&*$#2.8.*$(#.*-05(3''&*0&82*$0*D2+5(-$01(-$ #..3..#+.0'(+-((*$F.052##($4((#-(1&($7($*&&82*$ 3(-'(&#25&*2*$0*$'0'0$F.052*$-(+0.#'24&-,'#2*$'(**(+-($ 1"+6"5"-C*-"9$F(5(*-,,%%&#&"$1"4"&#2#-"$(#.*-0-(370**(#-($ &($(#.*-05(3''&*(4"&3&C&-"$5,C#$5.&##($F.052*$ '(#1.'2#'.'#&##(9$=""'(.%.*'&#2.8.*$ (#.*-05(3''&*(0*D2+5&2*$3(-'(&#25&#2'#&$'24&-26"1&"$ -0&5&*-(5(++27($10&8((*$#012+-(($5,C#$5.&82*$(#.*-072*$ (+&-(370**(#-($'"3#&1&2*$'(#1.'2#'.#-2*$(#.*-05(3''&*0&82*$ -0&5&1..82*$%(3(*-(5&#22*9$VX(+?01(++(*$300+&$KRSR)+.1.*$ (#.*-05(3''&*0&++(<$GI$KRSSW$ :('2**.#5((*$3&&6"1,,-22*$+&&6,1"*$%23.#282++,-,'#2*$ +&#"'#&$-(31&-((*$'.&-2*'&*$5.&-($,+2&#&"$'&+%(&+.++&#&($-0&5&(<$ 70-'($'(**.#-(1(-$3('2**.#+&&''2&-"$7($5.&-($(+(*$-0&5&70&-($ #..*-((5((*$7($'24&6"5""*$-0&5&*-((*#($'04?$..#&($ (#.*-05(3''&*0&82*$-0&5&1..6($+&#""1&"$&**01((?0&-($7($ (#&('(#+"4-C&#25%""$3('2*-(5&#-(9$VX(+?01(++(*$300+&$KRSR) +.1.*$(#.*-05(3''&*0&++(<$GI$KRSSW$ F..32-$3('2**.#+&&''22-$%,#-,1"-$#""-2+25""*$3('2**.#(+(*$ 5(3''&*0&-(9$>,#,**"*$'(#1(2##($'.#-(**.'#2-$10&8((*$ #&&3-""$4&*-0&4&*<$70++0&*$*2$*0.#21(-$*0%2(#?$7($ 10&5(''((#?9$>,#,**"*$42&'2*-,2##"$4&**(-$2&1"-$ '.&-2*'((*$+(#'2<$'0#'($4&*-072*$+(#'.%(&*2&-($10&8((*$2#-""$ (+0&-.'#&($1"42*-"5"++"9$!"5"*$5(480++&#-(($0#(+-((*$ *,',(&'(&*2*$(+&4(*'&*-0&4&*$%23.#-.1($.3('0&*?5(++&9$ V>&+%(&+.1&3(#-0W, U-2*'""*$T2+#&*D&*$#2.8.++($2&$0+2$3&&6"1"#?$-0&5&70&-(<$706($ 3('2**.#(+(*$'&+%(&+.$-0&5&#&$'.**0++(9$B+(++2$-(31&-((*$+&#""$ -0&5&70&-($7($-.0-(*-0'(%(#&-22/($(31&0&8.*$ -.0-(*-0-(3%22*$#((1.6(5&#2'#&9$:('2**.#(+(*$'&+%(&+.($ +&#""5"++"$'04-..4&*-(&*2*$(#.5&*2*$10&#&$ ($ %(3255&*$5,C#$..#&2*$(#.*-072*$'048(++(9$VX(+?01(++(*$ 300+&$KRSR)+.1.*$(#.*-05(3''&*0&++(<$GI$KRSSW$ E((-.$2&$0+2$0++.-$',#,**"*$7($-(370**(*$'0482<$2&1"-'"$ 5(3''&*(-0&5&7(-$0+2$%(*0#-(*22-$3&&6"1"#?$ +((8.*-.060',',"$%(3(*-(1&&*$-0&52*%&-2&#&&*$ (#&('(#-,,-,1"&#,,82*$'(#1(6(5&#2'#&9$V>&+%(&+.1&3(#-0W$ :,45"3('2**.6(5&*2*$1(#-(($7..3&$-"4"*$2%"'04-((*N$ '0#'($(#.''((-$01(-$?280##($70$#..**&62+.1(&422##(<$7($42$ #&-0.-.1(-$4(*''22#22*<$'0#'($10&1(-$3('2**.6(($&-#2++22*<$ 0*$+((-.$(&1(*$'2#'2&#2##"$(#25(##($-"5"*'(+-(&#&##($ 4(*''2&##(9$ 9

10 TAVOITELTAVAT HYÖDYT VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIEN KASVUSTA JA KUSTANNUKSIIN VAIKUTTAMISESTA X(&''($05(-0&5&#2-$7($3('2**.6(7('0*#.+/12-0&#2-$ 3,45"3('2**.6(5&#4(*''22-$10&1(-$0++($#&#"++C+-""*$1(3#&*$ 23&+(&#&($7($*2$10&1(-$#&-2*$%0&'2-($-0&#&#-((*<$%,3&-""*$-"5"*$ -,,%%&#&++"$4(*''2&++($#((1.6(5((*$,+22*#"$(&*('&*$ #2.3((1(-$'2#'2&#2-$4,C8,-N$ o $X(&'.-.#5(480++&#..'#&2*$+&#""5&*2*$23&-,&#2#?$(#.*-072*$ #..**&62+.1(&422##(9$B#.''(&82*<$2+&$-.0622*$ +0%%.'",6"7&2*$1(&'.6(5&#5(480++&#..82-$'(#1(1(-<$'0#'($ 42$%,#-,1"-$1(&'.6(5((*$#..**&62+.1(&422##($'0?*#($ 3(-'(&#.&4&*9$:,45"3('2**.6(5&*2*$0*$(#.'(#+"4-C&#-"$ 3('2*-(5&#-(9$I(480++&#2-$'.#-(**.#3&#'&-$7('(.-.1(-$'0'0$ 3('2*-(5&#3,45"++29$ o $B#.**0*$28.++&#25%&$4(*'&*-('.#-(**.#$,4-2&#&++"$.3(''('&+%(&+.&++($#2'"$4(*'&**0&++($V10+,,5&2-.W$7($*#9$ D3,*823&'(622*$7""82##"$%0&#$7($4&**(*$5""3",-,2##"$ &#-2*$3('2**.#'.#-(**.#-2*$%23.#-22++(9$ o $>.#-(**.#-2*$7($%(+''&0&82*$+"%&*"',1,,#$ :,45"3('2**.6(5&*2*$*0%2.6(($3('2*-(5&#2*$ '",**&#-,5&#-"$-0*-2&++(9$I(++&$282#(.6(($'(.%.*D&*$ 1.0'3(-0*/2*$-(370*-(($7($,+2&#2#?$28&#-""$'04-..4&*-(&#-($ (#.*-0-.0-(*-0(9$F2$5,C#$-.0$(+(++2$..#&($-0&5&70&-($7($ %(3(*-(($3('2*-(5&#2*$+((-.($7($(#&('(#+"4-C&#,,6"$7($ 50*&%.0+&#-(($(#.5&#2*$1(& (9$V!.05(#$>&12+"W$$ :,45"3('2*-(7(-$10&1(-$'24&-2++"$5,C#$,4-2&#C++&#,,6"$ 28&#-"1&"$?+(3(-'(&#.7($7($-0&5&*-(#""*-C7"$..-22*$-(+00*#($ 5.6($#2$2&$0+2$3,45"3('2**.6(5&#2*$282++,-,#9$ G4-2&#C++&#2-$?+(-$0+&1(-$'2#'2&#2*"$#..**&62+.+"4-C'04-(*($ 2#&523'&'#&$KRRf$1(+5&#-.*22##($E0%%.'&3&)#2*&03&-(+0##($ T2+#&*D&*$B3(g&(*3(**(##(9$Va.#&($(#.5&#'0*#2%-27($ %""'(.%.*'&# <$d.%%0*2*W$ 10 Helsingin kaupungin aineistopankki / Skyfoto, Sami Kurikka

11 RYHMÄRAKENNUTTAJIEN ETUA AJAMAAN PERUSTETTIIN YHDISTYS 2011 :,45"3('2**.6(5&#2#-($'&&**0#-.*2&82*$-(4072*$2-.7($ (7(5((*$%23.#-2/&*$(+'.#,'#,#-"$KRSS$ :,45"3('2**.6(7(-$3,9$G48&#-,#$(&'00$1((?($5..*$ 5.(##($%(325%&($-( &#&($7($0&'2.82++&#&($ -0&5&*-(282++,-,'#&"$3,45"3('2**.6(5&#2++29$$ =23.#-2-.*$,48&#-,'#2*$-(10&622*($0*$%(3(*-(($ 3,45"3('2**.6(5&#2*$-0&5&*-(282++,-,'#&"$5..*$ 5.(##($#2.3((1&*$-(10&*N$! B#.*-0'(.%%(($#""*-2+21&&*$+('2&4&*$7($+(&*-.+'&*-0&4&*$ #2'"$1&3(*05(&#'",-"*-C&4&*$1(&'.6(5&*2*$$! U8&#-""$3,45"3('2**.6(5&#2*$-0&5&*-(5(++&2*<$ #0%&5.#5(++&2*$7($5.&82*$'",-"*-C72*$+.05&#-($7($ '24&6"5&#-"$! :,45"3('2**.6(5&#2*$3(40&-.#5(++&2*$'24&6"5&*2*$! B#.5&#2*$3(40&-.#)$7($'24&6"5&#'2#'.#$B3(*$3(40&-.#)$ 7($'24&6"5&#%(*0#-2*$#..*-((5&*2*$-.'25((*$ 3,45"3('2**.6(5&#-($! >.*?2*$-0*/%0+&?&''((*$1(&'.6(5&*2*$! B#.5&#1(& *$'24&6"5&*2*$!!&280*$-.06(5&*2*$7($+21&6"5&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&#1(& #-(9$$ a.82*$,48&#-,'#2*$1&2#?*-"'(*(1(*($-0&5&&$ 3,45"3('2**.6(5&#2*$%03-((+&$ PPP93,45(3('2**.6(5&*2*9Q<$70'($(1(/&*$'21""++"$ KRSS9$$ 46%NOOPPP93,45(3('2**.6(5&*2*9QO$ 11

12 12 RYHMÄRAKENNUTTAMINEN ON KAIKKIEN OSAPUOLTEN MIELESTÄ MAHDOLLISUUS! >&&**0#-(1(($0*<$ 5&-2*$%(+70*$(#.'(#$ 10&#&$0#(++&#-.($ 3('2**.'#2*$ #..**&62+..*$ B#.'(#$ E(&*(*(*-(7($ :('2**.6(7('0*#.+/$ >(.%.*D&*$ 1&3'(5&2#$ X(+?0*$1&3'(5&2#$ a3('0&-#&7($ T,1"$26"$ 3,45"3('2**.6(5&) #22*$23&'0&#-.*2&82*$ '0*#.+/2*$ (55(/'.*-($ #,*-,*,-$ B&80#?$..#&$ (#&('(#+"4-C&*2*$-(%($ -248"$+((8.'(#-($ (#.*-0-.0-(*-0($ U8.++&#&*$'2&*0$#((8($ %&2*-(+0$T2+#&*D&##"$ I&2+2++""*$ 3(40&-26(&#&&*<$70#$ 0+&#&$-0&5&1($3(-'(&#.$ X&480&*'&*$10&*$ 1(&'.6(($'0?*&$ 3(-'(&#.&4&*$ =&2*-(+0%.0+2++($ 3,45"3('2**.6(5&*2*$0*$$ 4,1"$'2&*0$,48&#-""$ (55(/5(&*2*$%3072'?*704-0<$ -240'(#$4(*'&*-($7($,'#&+C++&#2-$ -(10&622-$ a3('0&-#&7($ >(.%.*D&*$ 1&3'(5&2#$ >.**(-$4(+.(1(-$-.'2($ 3,45"3('2**.6(5&#-($ 7($%""6"7"-$%.0+-(1(-9$ T(+.-((*$1(& ($ D3,*8((5&#2++29$ E(&*(*(*-(7($ X0&#&$-0&5&(<$70#$(#9$0,$ 0+&#&$Y,+&5('#.1(+5&#Y$$ -(&$%&-"&#&$ +.*(#-.#3(4(#-0($

13 13 RYHMÄRAKENNUTTAMISELLA EI OLE VARAUKSETONTA TUKEA B#.''((*$'(**(+-($0*$ &#-(<$26"$70'.$06(($ '0'0*(&#..82#-($1(#-..*$7($ '(*-(($3&#'&*<$#2$-.0$-.31((9$ h3,*823&'(622++($'(**2-((*$ 3&#'&"9$ E(&*(*(*-(7($ E(&*(*(*-(7($ :('2**.6(7('0*#.+/$ >(.%.*D&*$1&3'(5&2#$ a3('0&-#&7($ :('2**.6(7('0*#.+-2&++($0*$ 1(&4-2+21($0#((5&*2*9$A*$3&#'&$ 2%"-23122#22*$g&#*2'#22*$7($ 42-'2++&#-2*$10&6072*$-(10&62+..*9$$ E&&(*$,'#&-,&#'04-(&#2-$7($',#,*-""$ 1(#-((5(605(-$$(&42.6(1(-$ +&#"'.#-(**.'#&($(#.''((++2$ 3('2**.#1(&422##($ U&$7.3&8&*2*$1((*$-( &*2*$ 0*D2+5($$ =(*''&$-.*-22$',++"$05(-$ (#&(''((*#(<$5.6($2&$ 5.&-($,4-2&#1(#-..++&#&($ 0#(''(&-($ :(#'(#$7($'(**(6(5(-0*$ %30#2##&$ a3('0&-#&7($ E(&*(*(*-(7($ B#9$0,$0*$1&401&&52&*2*$ 3(40&-26(1(<$+&&(*$3&#'&(+?#9$ >.&*$0+&#&$#.03(##($ -('(.'#2##($*((%.32&82*$ '(*##($ E(&*(*(*-(7($ U&$0+2$1(#-..*'(*-(7((<$ 822%$%0]'2-$%..6..9$=(*'&++($ 0*$5(&*23&#'&9$ E(&*(*(*-(7($ X(#-..-0*-(<$26"$'(.%.*D&-$ '(**.#-(1(-$*"&*$2%"#2+1""*$ 3('2**.6(5&#5.0-00*$ E(&*(*(*-(7($ c**0''(&55(-$ 3,45"3('2**.6(5&#2*$ %.0+2#-(%.4.7(-$2&1"-$.#'0$ 3&#'27"$ B#.'(#$ I&-2*$-((-(<$262&$ '.#-(**.#-(#0$'(3'(($ '"#&#-"J$ X('..-.#-.062&-($2&$ 0+2$-(370++($(#.*-0) 0#('2,4?C++2$ :('2**.6(7('0*#.+/$

14 PIKA-ANALYYSIN SISÄLTÖ S9 K9 L9 M9 =&'()(*(+,,#&*$-(10&622-$ :,45"3('2**.6(5&#2*$-(3&*($ S9!(.#-($$ 3"?/$6$(-&6&))$(,1+$01)*, L9 U#&523''27"$.+'05(&+-($ B*(+,,#&$3,45"3('2**.6(5&#2*$2+&*'2+%0&#..82#-($7($+21&6"5&#%0-2*?((+&#-($ =&'()(*(+,,#&*$704-0%""-C'#2-$ 46%NOOPPP9..6(42+#&*'&(9QO(#.5((*O3,45(3('2*-(5&*2*$ 14

15 RYHMÄRAKENNUTTAMINEN ON VÄLIMUOTO HARTIAPANKKI- RAKENTAMISEN JA TUOTTAJAMUOTOISEN RAKENTAMISEN VÄLISSÄ B#.''((-$0#-(1(-$%(+12+.&-($'.+.6(7&*($-(&$%23.#-(5(*#($(#90,N*$'(.6($ B#.''((-$0#-(1(-$(#.**0*$ V(#.*-0)0#(''22*W$ X((?5.'#2-$-.+21(*$(#.''((*$(#&(*-.*-25.'#2++2$#2'"$1(&'.-.#5(480++&#..82-$'(#1(1(-$!,C+",#$ S9$T(3?(%(*''&)$ 3('2*-(5&*2*$ K9$B#.'(#12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ L9$>0*#.+/12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ B#.''((*$ 1(&'.-.#5(480++&#..#$ %&2*2*22$ M9$!.06(7(5.0-0&*2*$ 3('2*-(5&*2*$ S9 T(3?(%(*''&3('2*-(5&*2*N$B#.'(#$,'#&*$%""6""$7($1(#-(($#..**&62+.#-(<$'.#-(**.'#&#-(<$.3('0&#-(<$ 4(*'&**0&#-($7($3(40&-.'#2#-($7($0#(++&#-..$&-#2$3('2*-(5&#22*9$ K9 L9 B#.''((-$(+0&6(1(-$R)%&#-22#-"<$%""6"1"-$7($1(#-((1(-$'.#-(**.'#&#-(<$'.'&*$ 05(*$0#(*#($3(40&-.'#2#-(9$ B#.''((-$1(+&-#21(-$(55(/#..**&62+&70&-($7($3('2**.6(7('0*#.+?*$O$1(+107(*$ -226"5""*$7($1(+105((*$.3('0&-($7($4(*'&*-07(9$ L9 M9 :('2**.6(7('0*#.+/$1(+5&#-2+22$4(*'26(<$-2'22$'.#-(**.#(31&0*<$-226""$7($ 704-(($#..**&62+.($7($'0'0(($(#.'(#3,45"*i$-226""$7($1(+100$3('2**.#-,C-9$ B#.''((-$%""6"1"-$7($-2'21"-$1(+&*-07($'0*#.+?*$2#&-,'#2#-"i$(#.''((-$1(#-((1(-$ '.'&*$05(*$0#(*#($3(40&-.'#2#-(9$ M9 `9 h3,*823&$4(*''&&$-0*?*<$1(+5&#-2+22<$1(#-(($#..**&62+.#-(<$ '.#-(**.'#&#-(<$3('2*-(5&#2#-($7($5,,$(#.**0*$(#.''((++29$ B#.'(#$10&$1(+&-($%&*-(5(-23&((+27(<$'(+.#-2&-(<$1"+&#2&*&"9$ 15

16 HARTIAPANKKIRAKENTAMINEN RYHMÄSSÄ OLI AIEMMIN TYYPILLINEN KEINO HANKKIA PERHEELLE ASUNTO S9$T(3?(%(*''&)$ 3('2*-(5&*2*$ K9$B#.'(#12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ L9$>0*#.+/12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ M9$!.06(7(5.0-0&*2*$ 3('2*-(5&*2*$ =.4.-((*$4(3?(%(*''&3('2*-(5&#2#-(<$05(-0&5&#2#-($ 3('2*-(5&#2#-($-(&$05(-0&5&#2#-($3('2**.6(5&#2#-(<$'.*$ -(3'0&-2-((*$#&-"<$26"$%2342$-(&$3,45"$42*'&+C&-"$3,4-,,$ (#.*-03('2**.#4(*''22#22*$#((8('#22*$&-#2++22*$ (#.**0-9$B#.'(#$,'#&*$%""6""$7($1(#-(($#..**&62+.#-(<$ '.#-(**.'#&#-(<$.3('0&#-(<$4(*'&**0&#-($7($3(40&-.'#2#-($7($ 0#(++&#-..$&-#2$3('2*-(5&#22*9$ >.*$F.0522*$3('2**2/&*$2*#&55"&#&"$(#.*-0) 0#('2,4?C-(+07($-0&#-($#(-(($1.06($#&62*<$(#.''((-$ 3('2**./1(-$-(+0*$&-#2$7($0#(++&#-.&1(-$&-#2$#2*$ %,#-,6"5&#22*9$F..3&$0#($>3..*.4((*$7($>(-(7(*0'(*$ '2330#-(+0&#-($0*$3('2**26.$-"++"$-(10&*9$B55(/0#(#-072*$ 7"#2*-2*$-(&$5..-2*$-.6.72*$(55(/+(&#-2*$05&*$10&5&*$ #((60&$#,*-,"$-,C1"2*(#.*-0,4?C&-"9$B#.*-0)0#('25.0-0$ &3-(.-.&$-.+21&#-($(#.''(&#-($SjKR)+.1.++(<$70++0&*$(#.*-072*$ #&7((*$(+2/&*$'(.%(-($(#.*-072*$0#(''2&-(9$F&70&6(7&#-($ '24'2,-,&$D3,*8232&-"<$70-'($2*#&*$3('2*#&1(-$-(+0*$7($ 5,&1"-$#&62*$#2*$0#(''22-9$V:.0*(1((3(W$$ B&25%&*($1.0#&#(-0&*($-"5"$0+&$F.052##($%""(#&(++&*2*$ -(%($4(*''&($(#.*-0$7($5..-'&*$-(31&6(1(-$3('2**.'#2-$2+&$ 3('2*-(($*2$&-#2$-(&$#.'.+(&#-2*$,4-2&#-,C++"9$A5(-0&5&#2++($ 3('2*-(5&#2++($0*$4&#-03&(++&#2#?$1(41($#&7($#.05(+(&#2##($ (#.5&#2##(9$H"++22*3('2**.#1.0#&2*$(#.*-0%.+(##($ 1(+5&#-.&$-,,%%&-(+07($%2342&82*$05&*$7($-(+'0010&5&*<$ 4(3?(%(*''&-,C*$1(3(##(9$ SjfR;+.1.++($T2+#&*'&$+0%2/$-0*/2*$+.01.6(5&#2*$,4-2&#C&++2<$'.*$'"1&$&+5&<$26"$-0*?*$4(*''&7(-$'",/1"-$#&-"$ +&&'2-0&5&*-((*$2&1"-'"$05((*$-(3%22#22*$3('2*-(5&#22*9$$ 16

17 ASUKASVETOISET RYHMÄRAKENNUTTAMISHANKKEET EDELLYTTÄVÄT TIIVISTÄ RYHMÄÄ JA VANKKAA ASIANTUNTEMUSTA U'0)X&&''&$0+&$F.052*$2*#&55"&#2*$2'0+0D&*2*$(#.&*(+.2%&+0/$7($#2$ 1(+5&#-.&$KRRM9$U'0)X&&'&*$X23#0'.7(++($ /&*$'..#&$ 05(-0&5&#2*$3,45"3('2*-(5&#2*$'04826(9$A#(##($'04-2&#-($-.+21(-$ (#.''((-$0#(++&#-.&1(-$#..**&62+.-,C*$+&#"'#&$5,C#$&-#2$ 3('2*-(5&#22*9$B#.''(&'#&$0+&$0#('#&$1(+&'0&-.*.-$3('2**.#(+(*$1"'2"9$ a+'0%.0+&#-($3('2**.6(7('0*#.+/($2&$'",-26,$(%.*($5.6($ 7"+'&'"-22*$-(312$#2++(&#2++2$?280#-2/&*9$B#.''(&+-($0*$'..+.*.-$559$ #2.3((1((N$ YA5(-0&5&3('2*-(5&*2*$0*$1((?1($%3072'?$7($'(.%.*'&$10&#&$ 42+%06(($3('2*-(7&2*$.3(''(($%23.#-(5(++($05(-0&5&3('2*-(7&($ 1(3-2*$(#&(5&242*$1&3(*<$70'($40&-(&#&$'2#'&-2-,#?$3('2*-(7&2*$(#&0&-($ '(.%.*D&*$#..*-((*Y$ Y:,45"$4(70#&$42?$(+.##(9$T(*'2$0*$1&2-,$+0%%..*$3,45"*$ %23.#-(7(*$-0&52#-($:F)3(40&62&#2*($7($1(+5&&-$(#.**0-$0*$5,,-,$ 2-22*%"&*Y$ B+'.1(&422*$+.0%.5&#2*$#,&-"$0+&1(-$3(40&-.#1(&'2.82-$7($ 23&5&2+&#,,82-$#..**&62+.3(-'(&#.&#-(9$F..3&$523'&-,#$3,45&2*$'00##($ %,#,5&#2++2$0+&$,4-2&*2*$'&&**0#-.#$%3072'?&*$7($3('2*-(5&#4(33(#-.#9$ H"+'&'"-22*$-082/&*<$26"$U'0)X&&'0*$'(+-(&*2*$05(-0&5&*2*$ 3,45"3('2*-(5&#2*$0+&$' $%2342&82*$10&5(1(307(<$(&42.6(*.-$..%.5.#-($7($#&-"$5,C-2*$*0#-(6(*.-$23&5&2+&#,,'#&"$-,C*$ 7('(5&#22*$7($#..**&62+..*$+&&6,2*9$>0*k&'?-$(&42./1(-'&*$3,45&2*$ 4(70(5&#&(9$ A5(-0&5&3('2*-(7(-$2&1"-$,+22*#"$0+2$3('2*-(5&#2*$(55(/+(&#&(<$ 70-2*$0#($U'0)X&&'&*$(#.'(#4((#-(62+.&4&*$%047(.-.1&#-($ '24&-,#2480-.'#&#-($+&&6,&$7..3&$(55(/+(&#(1.*$-"3'2,-22*N$(&*('&*$ #..3&5%&&*$4(*''2&#&&*$2480-2/&*$%('0++&#-($ %3072'?*704-0'0*#.+/(<$70'($*0%2.6(&#&$7($7"3'2&#-"&#&$3('2*-(5&#-($ #2'"$28&#-"&#&$4(*''2&82*$#&#"&#-"$7($'2#'&*"&#-"$'0038&*0&*?(9$ :,45"3('2*-(5&#%30#2##&$0*$0#(''(&++2$'01(($-,C-"$7($#2*$0#(#-2*$ 7('(5&*2*$0#(%.0+&++2$0*$1(&'2((9$:,45"3('2*-(5&#2*$'0*#.+/($ (7(($+&&'2-0&5&**(++&#2-$-(10&622-$5.6($#2*$2&$-(31&-#2$0++($ 3&#?3&&8(##($(#.''(&82*$&*-32##&2*$'(*##(9$>0*#.+/$#2+'2,6""$ 3('2**.#%30#2##&(<$3,45"*$1(#-.&-($7($-,C*7('0(<$5&'"+&$%3072'?$ ((*$70'#22*'&*$05(-0&5&#2#?9$$ A5(-0&5&#2#?$&+5(*$(55(/3('2**.6(7(($ $#..3&*$ '2330#-(+04(*'2$0*$T235(**&*$SS$(#.**0*$'0482<$70'($0*$7(26.$ *2+7"'#&$-(+0'04-(&#2'#&$,4?C'#&$1(#-.&82*$3(7((5&#2'#&9$ B#.'(#12-0&#&($3,45"3('2**.6(5&#4(*''2&-($01(-$5,C#$ B3(g&(*3(**(*$KRRf$1(+5&#-.*.-$#2*&03&-(+0$E0%%.'&3&$#2'"$>0?$ '(.%.*D&##($39,N*$I(+-()-(+09$d&&##"$0*$-0&5&6.$?&1&&##"$,4-2&#-,C##"$ (55(/+(&#-2*$'(*##(9$ M9$!.06(7(5.0-0&*2*$ 3('2*-(5&*2*$ S9$T(3?(%(*''&)$ 3('2*-(5&*2*$ K9$B#.'(#12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ L9$>0*#.+/12-0&*2*$$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ 17

18 RAKENNUTTAJAKONSULTTI ON PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JOKA EDUSTAA ASUKKAITA KONSULTTIVETOISESSA RYHMÄRAKENNUTTAMIS- HANKKEESSA :('2**.6(7('0*#.+/12-0&#&##($(#.*-0)0#('2,4?C5.0-0&#&##($ 4(*''2&##($3('2**.6(7('0*#.+/$1(#-(($4(*''22*$ 1+$.&)6$+-1)9+-&,7($8&%1((90&>&8*567(,%/%/&6$+1+-&9$:,45"*$ '0'0(5&#-($1(3-2*$3('2**.6(7('0*#.+/$+((?&$1+$+99(($-1)6&-<$ 70&82*$%23.#-2++($(#.**0-$1(3(-((*<$7($+.0$#""**C-$3,45"*$ %""-C'#2* $F""*-C72*$(#26(5&*2*$2-.'"-22*$0*$-"3'2""$ 23&-,&#2#?$'2330#-(+04(*''2&##(<$70&##($(#.**0-$01(-$ 3('2**.#-2'*&#2#?$#&80'#&##($-0&#&&*#(9$:('2**.6(7('0*#.+/$ 1(35&#-(($3,45"3('2**.6(7&'#&$3,4-,1&2*$+.060'2+%0&#..82*$ 8&5/$-9+-/;$+-9%+1(",:,45"*$7"#2*2-$#&-0.-2-((*$4(*''22#22*$.&8&9+6&%+9))&9$T(*'2$10&8((*$-0-2.6(($(#.*-0) 0#('2,4?C5.0-0&#2*($-(&$05(-0*/#2*(9$ :('2**.6(7('0*#.+/2*$-24-"1"-$7($'0*#.+/2*$*0.8(6(5($ 52*262+,$(#.*-0)0#('2,4?C5.0-0&#&##($4(*''2&##($#((6(($ 70&+-(&*$0#&*$%0&'2-($-0&#&#-((*<$'0#'($1('&&*-.*2&-($'",-"*-C7"$2&$ 0+2$1&2+"$+((7(5&6(&#2#?$5.080#-.*.-9$$ >.*$3('2**.6(7(3,45"$0*$'006.$,4?C5.0-0&#2##($ 8&%1((90&>&%/(+9)A(,&.9+-9%+1))&,&+9(-/'/+&%1*5AB($7($ 523'&-#21"-$#2*$0#(''22-$05((*$'",6CC*9$A#(''(('#&$-.+21(-$ #&#"+-""$2480-$559$4(*''22*$3(40&-.'#2*$7"372#-"5&#2#-"$7($ 3,45"*$%""-C'#2*-20#-(9$E&#"'#&$0#('(##0%&5.#$#&#"+-""$2480-$ *&&82*$?+(*-2&82*$1(3(++2<$26"$70'.$3,45"3('2**.6(7&#-($+.0%..$ 4(*''22#-(9$:('2**.6(7('0*#.+/$2&$5&##""*$1(&422##($&-#2$ 523'&-#2$%23.#-26(1(*$(#.*-0)0#('2,4?C*$0#(''2&-(<$2&'"$ '0*#.+/$#&-2*$'",-"$,4?C##"$%""-"*-"1(+-((9$B#.*-0)$ 0#('2),4?C$-2'22$'0*#.+?*$'(*##($:CD,EF,)%047(&#2*$ ?&$3('2**.#(+(*$(55(/+(&#2*($#..**&62+.*$047(.'#22*$ 7($3('2**.6(5&#22*$+&&6,1&#-"$-24-"1&#-"$V2#&59$.3(''('&+%(&+.-W<$ -,C5((1(+10**(*$(#&(*5.'(&#2#-($7"372#-"5&#2#-"$7($1(+5&#-2+22$ *"&-"$'0#'21(-$%""-C'#2-$7($#0%&5.'#2-$(#.*-0)0#('2,4?C*$ %""-26"1"'#&$7($(++2'&370&-26(1('#&$#2'"$1(+100$,4?C*$ 3(4(*'",6C"9$T(*''22*$1(+5&#-.6.($'0*#.+/$4.0+24?&$#&&-"<$ 26"$'04-22*$.3('0&-#&7(V-W$#.03&6(($.3(''(#0%&5.'#2*$5.'(&#2-$ -('..(7(*$-24-"1"-9$ M9$!.06(7(5.0-0&*2*$ 3('2*-(5&*2*$ S9$T(3?(%(*''&)$ 3('2*-(5&*2*$ K9$B#.'(#12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ L9$>0*#.+/12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*N$(#9$0,$ 18

19 KONSULTTIVETOINEN RYHMÄRAKENNUTTAMINEN SOVELTUU HYVIN PIENTALO- RAKENTAMISEEN F.052##($3,45"3('2**2-.-$'04-22-$01(-$%""0#&*$0++22-$ %&2*-(+07(9$=&2*-(+0'04-2&##($'.'&*$3,45"*$7"#2*$0*$05(++($ -0*?++((*<$-(&$,4-2&*2*$-0*/$0*$10&-.$7('(($ 4(++&**(*7('0#0%&5.'#2++(9$!"++C&*$'.*'&*$(#.''((*$*"'C'.+5(#-($ 3('2*-(5&#2*$3&#'&-$7($1(#-..-$01(-$1233(6(1&##($ 05('0?-(+03('2*-(5&#22*9$=&2*-(+0)3('2*-(5&#22*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$#0%&&$4,1&*N$3,45"*$7"#2*2-$1(#-((1(-$1(&*$ 05(#-($0#..82#-((*$7($4,1"++"$%3072'?*704-(5&#2++2$%&2*-(+0*$ *2+&C4&**(-$01(-$7""*22-$'2#'&5""3"&#-"$%&2*255&'#&9$ >,#2&#2#-"$3,45"3('2**.6(5&#5.080#-($0*$'.**(*$ *"'C'.+5(#-($#((-.$4,1&"$'0'25.'#&(9$>04-22-$01(-$0++22-$ -0&#-(&#2'#&$%&2*&"<$(++2$',552*2*$(#.**0*$'04-2&-(9$ =&2*-(+0%.0+2++($3,45"3('2**.6(5&*2*$0*$%&2*-(+0%.0+2++($4,1"$ '2&*0$,48&#-""$(55(/5(&*2*$%3072'?*704-0<$-240''((-$ 4(*'&**(-$7($,'#&+C++&#2-$-(10&622-9$ >(.%.*D&-<$2-2*'&*$T2+#&*D&*$'(.%.*'&$0*$-.'2*.-$10&5(''((#?$ 3,45"3('2**.6(5&#-($1&&52$1.0#&*(9$>(.%.*D&*&*-32##&*"$0*$ -.'2($3,45"3('2**.6(5&#-($2#&523'&'#&$#&'#&<$'0#'($'.*$(#.'(#$ 0*$(&80#?$10&*.-$1(&'.6(($'0?*#($3('2*-(5&#22*<$ (($#2$ %23422*$?.'255&*$',#2&#22*$'.*-((*9$:,45"3('2**.6(5&*2*$ +&#""$(#.''(&82*$1(&'.6(5&#5(480++&#..'#&&*<$50*&%.0+&#-(($ (#.*-0-.0-(*-0($7($-.0$..6($'&+%(&+.(9$F2$0*$Y28.++&#&*$'2&*0$ #((8($%&2*-(+0$T2+#&*D&##"Y9$ =""'(.%.*'&#2.8.++($0*$ $.#2&-($%&2*24'C7"$ %&2*-(+0'04-2&-($'0*#.+/12-0&#2#?$3,45"3('2**.6(5(++(9$ X(#-..#.4-22-$01(-$#2+1"-$7($70'(&*2*$(#.'(#$0*$'(482*1"+&#2##"$ #0%&5.##.4-22##($'0*#.+?*$'(*##(9$=&2*-(+0'04-2&82*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$70'0$05(++($-(&$7(2-.++($-0*?++($0*$ 1233(6(1&##($1(#-.&82*$0#(+-($05('0?-(+03('2*-(5&#22*9$F&++0&*$ (#.'(#$0*$'.+.6(7(*$(#25(##($0#-(2##((*$3('2**.6(7('0*#.+?+-($ (#&(*-.*?7(%(+12+.(<$7($4"*-"$#.07(($'.+.6(7(*#.07(+('&9$ =""'(.%.*'&#2.8.*$'.**&++($0*$4,1&"$'0'25.'#&($ '0*#.+/12-0&#2#-($3,45"3('2**.6(5&#2#-($7($..#&($-0*627($0*$ #&&42*$-(3706.9$ T2+#&*D&*$'(.%.*'&#..**&62+.1&3(#-0##($+((8&-.##($#2+1&-,'#2##"$ VKRSKW$0*$'(3-0&-26.$-0P*40.#2)-,,%%&#2*$ '(.%.*'&3&1&-(+03('2*-(5&#2*$+"4-C'04?($7($'2&*07(<$70&++($ '(.%.*'&$10&$28&#-""$-0P*40.#2)3('2*-(5&#-(9$>FX$-0-2((<$26"$ -0P*40.#2)'04-22-$# (-$4,1&*$ (1('#&$5,C#$ 3,45"3('2**.6(5&#2*$'(.6(9$:(%03?##($#.0#&-2++((*$2#&59$26"$$ -0*?* #%30#2##27($-.+22$'24&6""$23&-,&#2#?$05(24-0&#2*$ 3,45"3('2*-(5&#2*$7($)3('2**.6(5&#2*$28&#-"5&#2'#&9$$ M9$!.06(7(5.0-0&*2*$ 3('2*-(5&*2*$ S9$T(3?(%(*''&)$ 3('2*-(5&*2*$ K9$B#.'(#12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ L9$>0*#.+/12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*N$%&2*-(+0-$ 19

20 S9$T(3?(%(*''&)$ 3('2*-(5&*2*$ TUOTTAJAMUOTOINEN ASUNTORAKENTAMINEN ON VALLITSEVA ASUNTOTUOTANNON MUOTO K9$B#.'(#12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ L9$>0*#.+/12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ M9$!.06(7(5.0-0&*2*$ 3('2*-(5&*2*$ =23.#-(7(.3('0&-#&7(*$-(&$D3,*823&*$+&&''22++2$+(&6(5(-$ (#.&*'04-22-$ ((*$(&*($(#.*-0,4?C5.0-0&#&*(9$ =23.#-(7(.3('0&-#&7($%23.#-(($-(+0,4?C*<$7($-0&5&&$#&&#$ %23.#-(7(0#(''((*($7($3('2**.6(($(#.&*-(+0*9$!.+21&++2$ (#.''(&++2$3('2**.#+&&'2$5,,$(#.*-0)0#(''22-9$$ =23.#-(7(0#('(#-(*$2+&$D3,*823&"$12+10&6(($:F)7"372#-2+5"9$ B#.*-0'(.%%(+(&*$:F)7"372#-2+5"$0*$'24&-26,$-.31('#&$*&&++2<$ 70-'($-2'21"-$#&-01(*$'(.%(*$(#.**0#-($70$ 3('2*-(5&#1(&422##(9$$h3,*823&*$0*$(**26(1($4(*'26($ '0#'21(-$-.31()(#&('&37(-$%(*'&*$V*#9$:F)%(*'&*W$ #"&+,-26"1"'#&9$:('2**.6(7(*$0*$559$(#2-26(1($,4?C*$7($ 0#(''22*0#-(7&2*$4,1"'#&$1('..82-9$X('..'#&++($%,3&-""*$ -.31((5((*$'04-22*$1(+5&#-.5&*2*$7($1(+5&#-.5&#2*$ 7"+'22*$&+52**2&82*$%..62&82*$7($1&'072*$'037((5&*2*$#&*"$ -(%(.'#2##(<$26"$3('2**.6(7($70.-..$5('#.1(&'2.'#&&*9$ h3,*823&12-0&#&##($4(*''2&##($(#.*-072*$-.+21&2*$05&#-(7&2*$ 5(480++&#..82-$1(&'.6(($2#&523'&'#&$(#.*-072*$ #..**&62+.3(-'(&#.&4&*$01(-$'",-"**C##"$3(7(++&#2-9$ B#.*-072*$4(*'&*-(4&*-($V0#-04&*-(W$5""3",-,,$ 5(3''&*(24-0&#2#?<$2+&$'.++0&*'&*$',#22##"$0+21(*$(+.22*$ (#.*-072*$4&*-(-(#0*$5.'((*9$h3,*823&12-0&#2-$4(*''22-$ 10&8((*$-0-2.6(($5,C#$T&-(#)-.0-(*-0*(9$ 20

Konsulttivetoinen ryhmärakennuttaminen ryhmärakennuttamisen edistämisessä Työpaja 28.3.2012 Ohjelma

Konsulttivetoinen ryhmärakennuttaminen ryhmärakennuttamisen edistämisessä Työpaja 28.3.2012 Ohjelma Konsulttivetoinen ryhmärakennuttaminen ryhmärakennuttamisen edistämisessä Työpaja 28.3.2012 Ohjelma 9:00 Alkusanat ja Kaupunki- innovaa4o - toimintamallin esi7ely (Jyrki Jalli) 9:10 Esi7äytymiskierros

Lisätiedot

Miten markkinat vastaavat ryhmärakennuttamisen haasteisiin?

Miten markkinat vastaavat ryhmärakennuttamisen haasteisiin? Miten markkinat vastaavat ryhmärakennuttamisen haasteisiin? Asuntomarkkinat 2012 26.1.2012 Juha Sarakorpi, Saraco D&M Oy 1 Miksi ryhmärakennuttamista halutaan? Ihmiset kaipaavat asunnonhankkijoina: Enemmän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2011 1 (5) Kiinteistölautakunta To/21 01.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2011 1 (5) Kiinteistölautakunta To/21 01.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2011 1 (5) 629 Rakentamisen aloittamisen määräajan jatkaminen e-house Oy:n Alppikylän kohteissa (tontit 41299/7 ja 41300/1) Pöydälle pantu asia 17.11.2011 HEL 2011-007619

Lisätiedot

Omatoiminen ryhmärakennuttaminen. 1 Omatoiminen ryhmärakennuttaminen 18.9.2012/Tuomas Kivelä

Omatoiminen ryhmärakennuttaminen. 1 Omatoiminen ryhmärakennuttaminen 18.9.2012/Tuomas Kivelä Omatoiminen ryhmärakennuttaminen 1 Omatoiminen ryhmärakennuttaminen 18.9.2012/Tuomas Kivelä Omatoiminen rakennuttaminen Helsingissä Helsingissä omatoimiseen rakennuttamiseen sekä omakotitonteilla että

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET

VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET Sivu 1 Versio: 3.4, 19.12.2014 VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET 1 (18) Sivu 2 Versio: 3.4, 19.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Testiympäristö... 3 2.1 Vetuma-palvelun testiympäristö... 3

Lisätiedot

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Tilatunnus Tilanumero Käyttötarkoitus Pinta ala '2C94 1,H1 HISSI 1 3,9 '2C9D 1,H2 HISSI 2 3,9 '2CA6 1,H3 HISSI 3 2,0 '2CAF 1,H4 HISSI 4 2,0 '2BC5 101 SÄ 1,8 '2BAA

Lisätiedot

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=3&head=nuori%20...

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=3&head=nuori%20... Sivu 1/28 " #%% ((%% ( * +, " -. / " - ("*0 "# % "# (( # # ( ( * # +,,-. /0,-,,2 3 #4 3 % % 5 5 * 4 % 3 6 4 4 44( ( % #"" #"#"# + 7. 4 %%2%%3 % 4 9#:200; 1 5242%% 1,1200/,/,/ (43%% 1 ("*01,01200/,202200/

Lisätiedot

Tietolan kansakoulun luokkapäiväkirjat. Ab Kirjastonhoidon päiväkirjat. Tietolan koulukirjaston hoidon päiväkirja

Tietolan kansakoulun luokkapäiväkirjat. Ab Kirjastonhoidon päiväkirjat. Tietolan koulukirjaston hoidon päiväkirja ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, M, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Tietolan kansakoulu Hyllyn numero 91-93 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta.

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta. ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-J Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken yhteiskoulu Hyllyn numero 146-153 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

Ryhmärakennuttamisesta muutosvoima?

Ryhmärakennuttamisesta muutosvoima? Ryhmärakennuttamisesta muutosvoima? Kehittyvä kerrostalo-seminaari 17.3.2011 Ville Mensio, projektipäällikkö Uudenmaan asumisen osaamiskeskus Osaamiskeskukset elintarvike hyvinvointi Innovatiiviset julkiset

Lisätiedot

Osaako asukasryhmä rakennuttaa?

Osaako asukasryhmä rakennuttaa? Osaako asukasryhmä rakennuttaa? Yhteisöllisyyttä asumiseen Tampere 14.5.2012 Juha Sarakorpi Saraco D&M Oy Ryhmärakennuttajat ry 1 Mitä rakennuttaminen on Rakennuttaminen on rakennushankkeen johtamista

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-25 mm Univerin uuden sylinterisarjan kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehittelyn saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

Fax 03-5461666 v.kangasaho@pp.inet.fi

Fax 03-5461666 v.kangasaho@pp.inet.fi Osanumero Kuvaus Kpl Hinta (alv 0%) Hinta (sis.alv) Hyllypaikka Tuote nro Nimi Kpl Hinta (alv 0%) Hinta (sis.alv) Hyllypaikka 204 2 501J9B 0245 2 444D 01078 2 101C 01202 LAAKERI 1 73,36 89,50 401A4B 1402

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO VANTAAN KOTISEUTUARKISTO MYYRMÄEN URHEILUTALOSÄÄTIÖ. 1 Hallituksen pöytäkirjat 1971-1976 4.2.1971-10.2.1976.

ARKISTOLUETTELO VANTAAN KOTISEUTUARKISTO MYYRMÄEN URHEILUTALOSÄÄTIÖ. 1 Hallituksen pöytäkirjat 1971-1976 4.2.1971-10.2.1976. Sivu 1(21) Ca Säätiön hallituksen pöytäkirjat 1971 1976 4.2.1971-10.2.1976 1 Hallituksen pöytäkirjat 1971-1976 4.2.1971-10.2.1976 Sivu 2(21) Cb Säätiön isännistön pöytäkirjat 1970 1976 1 Isännistön pöytäkirjat

Lisätiedot

Kuvat: Anju Asunta, Tuusulanjärven kamarimusiikki / Maarit Kytöharju, Järvenpään Teatteri / Timo Saarinen

Kuvat: Anju Asunta, Tuusulanjärven kamarimusiikki / Maarit Kytöharju, Järvenpään Teatteri / Timo Saarinen YEÄ & INFONI :, / ö, / ÄENÄÄ, g, ²,, ² 00 Y 000 E g, d ÄENÄÄ EINOIINEN UUUIUUNI g, d: g, d d, g g d ö I b, 0 b öö, dbfd d E f dbfd ö ö E, f UUUUNGI EO U, g ö ö, g b öö g ö, g,, d ö UUNI UUI ÄEEN d E I

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, K, O, R-S, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken kaupunginteatteri Hyllyn numero 874-875, 877-878, 880, 883-885,

Lisätiedot

Arocs 3663 L 8X4 B 16

Arocs 3663 L 8X4 B 16 Arocs 3663 L 8X4 B 16 Moottoriteho: 460 KW Sallittu kokonaispaino: 35500 kg Mallisarja: Mercedes-Benz Arocs Ajoneuvotyyppi: 3663L Akseliväli: 4500 mm Rakennemalli: 96404112400 MBKS MBKS MBKS Mercedes-Benz

Lisätiedot

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit BEP (Bodywork Exchange Parameter) ovat koodeja ajoneuvon eri mittojen tunnistamiseksi, jotta tietojen siirtäminen ajoneuvovalmistajan ja päällirakentajan välillä sujuisi helpommin. t noudattavat kansainvälistä

Lisätiedot

Kohtuuhintaisen asumisen mahdollisuudet Helsingissä kolmannen sektorin toimijoiden merkitys

Kohtuuhintaisen asumisen mahdollisuudet Helsingissä kolmannen sektorin toimijoiden merkitys Kohtuuhintaisen asumisen mahdollisuudet Helsingissä kolmannen sektorin toimijoiden merkitys Yhdistykset kohtuuhintaisen asumisen tuottajina seminaari 26.4.2012 Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö Maankäytön

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PALOLAUTAKUNTA

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PALOLAUTAKUNTA Sivu 1(30) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1974 1979 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1974-1979 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit Sivu 2(30) Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1974 1 Lähetettyjen kirjeiden

Lisätiedot

+,-./ /34,

+,-./ /34, !"#"$ %&'()%*' +,-./.01. 1 2./34,5 61708!"#$%$&'$ ()*)+",-.#/0%. #)#1"-%.$1 83 582 2$%)-$/ (&" 2004 ()+). 34$()+&56 7*'*)#1 &"#$%$&'. 7*'8$*&) 1 000 2$%)-$/. 9#&)-&". 2"#1: 7*'$;4'< =1) #1>+$&15.? /)&@$

Lisätiedot

Opetettavien aineitten patevyyskoodisto

Opetettavien aineitten patevyyskoodisto Opetettavien aineitten patevyyskoodisto aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao jp jq jr js jt ju jv jw jx jy jz ka kb kc kd as at au av aw ax Suomen kieli, 60 op. Suomen kieli, 120 op. Suomen kieli,

Lisätiedot

A DIAARIT, PÄIVÄKIRJAT JA MERKINTÄKIRJAT. Ab Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit

A DIAARIT, PÄIVÄKIRJAT JA MERKINTÄKIRJAT. Ab Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta A-G, J Arkistonmuodostaja/viranomainen Sosiaalilautakunta Hyllyn numero 1076-1077, 1079-1091 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

SVUL Lahden Piiri Talletus: Lahden Hiihtomuseo SVUL:n arkiston sisällysluettelo

SVUL Lahden Piiri Talletus: Lahden Hiihtomuseo SVUL:n arkiston sisällysluettelo Ark.yksikön sivu 1(37)18.6.2009 A DIAARIT JA MERKINTÄKIRJAT Aa Postikirjat 1 kansio Aa:1 Postikirjat 1969,1971-1974,1980 1 kansio Aa: 2 Postikirjat 1988-1991, 1985 Ab Vieraskirjat 1 kansio Ab:1 Lahden

Lisätiedot

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin Peruskäsitteitä 8. CA CB + BA BC AB b a a b DA DB + BA ( BC) + ( AB) b a a b Vastaus: CA a b, DA a b 8. DC DA + AC BA + AC BA BC AC ( BC AC ) + AC AC CB Vastaus:

Lisätiedot

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs KOEYHDISTELMÄROOLI Koe Aine Kokeen taso Koeryhmä Selite suomeksi eli Nimi Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi O RU Z 91 Äidinkielen koe, ruotsi svenska Svenska som O5 RU Z 92 Ruotsi toisena kielenä andraspråk

Lisätiedot

!"##$%&#"%''()*+,*-,.* /&'0&%(1&*23&4)*56%7(*5&88()*2&''(*9(+$131*:&*5$0";/$<'(*/&:&143%*

!##$%&#%''()*+,*-,.* /&'0&%(1&*23&4)*56%7(*5&88()*2&''(*9(+$131*:&*5$0;/$<'(*/&:&143%* Lorem ipsum dolor sit amet. Ecte dolobor perate vel ing ese digna conulla oreetum eriure magnis dolorperos autem aci bla faci tatie tie dolorper!"##$%&#"%''()*+,*-,.* /&'0&%(1&*23&4)*56%7(*5&88()*2&''(*9(+$131*:&*5$0";/$

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Ca Tielautakunnan toimituspöytäkirjat. Tielautakunnan toimituspöytäkirjat -liitteineen. Cb Tielautakunnan kokousten pöytäkirjat

Ca Tielautakunnan toimituspöytäkirjat. Tielautakunnan toimituspöytäkirjat -liitteineen. Cb Tielautakunnan kokousten pöytäkirjat ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta C-E, H-I, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Tielautakunta Hyllyn numero 1103 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Bc Tariffiyksikkökirjoja muuntopiireittäin ja järjestysnumeroittain

Bc Tariffiyksikkökirjoja muuntopiireittäin ja järjestysnumeroittain ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta B-E, G-K, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Sääksmäen Sähkö Oy Hyllyn numero 786-799 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

!"##$%&'(%&)*$%&+(),-*-"%$%.&

!##$%&'(%&)*$%&+(),-*-%$%.& "##$%&'(%&)*$%&+(),-*-"%$%.& "#$%$#&'"(')*"#+,--.-#,//**-%'"#+&$)'*0&)"*+&1*1/*/,')")*-+ + + + "#$%&'#()%*+*,-./010023456/57869:8057;- ;

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Arocs 3763 8X4/4 B 16

Arocs 3763 8X4/4 B 16 Arocs 3763 8X4/4 B 16 Moottoriteho: 460 KW Sallittu kokonaispaino: 37000 kg Mallisarja: Mercedes-Benz Arocs Akseliväli: 4850 mm Rakennemalli: 96403012400 MBKS MBKS MBKS Mercedes-Benz sind eingetragene

Lisätiedot

Harjoituksia MAA5 - HARJOITUKSIA. 1. Olkoon ABCD mielivaltainen nelikulmio. Merkitse siihen vektorit. mutta molemmat puolet itseisarvojen sisällä????

Harjoituksia MAA5 - HARJOITUKSIA. 1. Olkoon ABCD mielivaltainen nelikulmio. Merkitse siihen vektorit. mutta molemmat puolet itseisarvojen sisällä???? MAA5 - HARJOITUKSIA 1. Olkn ABCD mielivaltainen nelikulmi. Merkitse siihen vektrit a) AB b) CA ja DB. 2. Neljäkäs eli vinneliö n suunnikkaan erikistapaus. Mitkä seuraavista väitteistä vat tsia neljäkkäässä

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. Männänvarreton sylinteri Ø 16 mm

TEKNISET TIEDOT. Männänvarreton sylinteri Ø 16 mm Männänvarreton sylinteri Ø 16 mm Männänvarrettomien sylintereiden valikoima tarjoaa ratkaisun jokaiseen automaatio- ja asemointisovellutukseen. Hyödyntämällä edistynyttä muotoilua ja tuotantovaatimuksia

Lisätiedot

Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot

Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot ARKISTONMUODOSTAJA HUMANISTINEN TIEDEKUNTA B LUETTELOT Ba Ba:1 Ba:2 Ba:3 Bb Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot

Lisätiedot

Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 180 Päivitetty Pyramidi 4 Luku Ensimmäinen julkaistu versio

Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 180 Päivitetty Pyramidi 4 Luku Ensimmäinen julkaistu versio Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 8 Päivitetty 7.5.6 Pyramidi 4 Luku 5..6 Ensimmäinen julkaistu versio 7.5.6 Korjattu tehtävän 56 vastaus Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

VDMA-sylinterit, sarja 61 (DIN/ISO 6431)

VDMA-sylinterit, sarja 61 (DIN/ISO 6431) VDMA-sylinterit, sarja 61 (DIN/ISO 641) Päätyvaimennettuja, magneettimännällä Ø 2, 40,, 6, 80, 100, 1 yksi- tai kaksitoimisia Tekniset tiedot rakenne toiminta materiaalit asennus iskunpituus käyttöpaine

Lisätiedot

Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen

Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen 1. Hilbertin aksioomat 1-3 Oletetaan tunnetuiksi peruskäsitteet: piste, suora ja suora kulkee pisteen

Lisätiedot

Ryhmärakennuttaminen kohti. www.hel.fi/kv. 7.12.2010 Maria Mannisto

Ryhmärakennuttaminen kohti. www.hel.fi/kv. 7.12.2010 Maria Mannisto Ryhmärakennuttaminen kohti parempia koteja? Tonttiasiamies www.hel.fi/kv Maanomistajan näkökulma Rakennuttajakonsulttivetoinen ryhmärakennuttaminen Riddarsby Helsingin pilotti 20 omakotitaloa, jotka valmistuivat

Lisätiedot

Talletus: Lahden Hiihtomuseo Lahden Ahkeran arkiston sisällysluettelo

Talletus: Lahden Hiihtomuseo Lahden Ahkeran arkiston sisällysluettelo Ark.yksikön sivu 1 (22) 14.4.2009 A MERKINTÄKIRJAT Aa Diaarit ja merkintäkirjat 1 sidos Aa:1 Kirjediaari 1946 1 sidos Aa: 2 Kirjediaari Ab Lahden Ahkeran vuosijuhlien vieraskirjat 1 sidos Ab:1 Vieraskirja

Lisätiedot

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri Tallinna 2.4.2014 Rakentamisen määrä Suomessa 2 Helsingin asuntokanta

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-G Arkistonmuodostaja/viranomainen Taksoituslautakunta Hyllyn numero 726-732 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO. päiväys 8.5.2012 Sivu 1(12) VANTAAN KOTISEUTUARKISTO ASUNTO-OSAKEYHTIÖ SAHATIE 22 PÖYTÄKIRJAT. Yhtiökokousten pöytäkirjat 1963-1991

ARKISTOLUETTELO. päiväys 8.5.2012 Sivu 1(12) VANTAAN KOTISEUTUARKISTO ASUNTO-OSAKEYHTIÖ SAHATIE 22 PÖYTÄKIRJAT. Yhtiökokousten pöytäkirjat 1963-1991 PÖYTÄKIRJAT päiväys 8.5.202 Sivu (2) Ca Yhtiökokousten pöytäkirjat 963 99 Yhtiökokousten pöytäkirjat 963-99 PÖYTÄKIRJAT päiväys 8.5.202 Sivu 2(2) Cb Hallituksen pöytäkirjat 964 992 Hallituksen pöytäkirjat

Lisätiedot

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000 RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus RAI-seminaari Helsingissä 1..2007 Magnus Björkgren, VTM, FT Projektipäällikkö Chydenius-instituutti Tausta RUG-III/22 luokitus Validoitu Suomessa vuonna 1995/96

Lisätiedot

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. saapuneiden kirjeiden. Aa-Ab Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden. Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden diaari

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. saapuneiden kirjeiden. Aa-Ab Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden. Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden diaari ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Terveyslautakunta Hyllyn numero 886, 891-897,900, 905-909, 916-920, 934 Lukumäärä

Lisätiedot

HISTORIAN LAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/9 Handlingar, som enligt arkivschemat förvaras varaktigt

HISTORIAN LAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/9 Handlingar, som enligt arkivschemat förvaras varaktigt HISTORIAN LAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/9 LUETTELOT B Huomautuksia - Anmärkningar *) Arkistoyksiköt: ko = kotelo, si = sidos, la = laatikko *) Arkivenheter: b = band, k = kartong, l = låda Ba Ba: 1 Bb Bb:1

Lisätiedot

Stadicup 2005 tulospalvelu

Stadicup 2005 tulospalvelu Stadicup 2005 tulospalvelu Joukkue 9.6.-12.6.2005 Helsinki Voittajat ja parhaat pelaajat Pelaaja TB FC Espoo Pirjo Leppikangas HPS TC15 FC Kontu Heidi Partanen FC Kontu TC14 HJK Sini Ihamäki HJK TD13 TiPS

Lisätiedot

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1)

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1) Kertaus K1. a) OA i k b) B = (, 0, 5) K. K. a) AB (6 ( )) i () ( ( 7)) k 8i 4k AB 8 ( 1) 4 64116 819 b) 1 1 AB( ( 1)) i 1 i 4 AB ( ) ( 4) 416 0 45 5 K4. a) AB AO OB OA OB ( i ) i i i 5i b) Pisteen A paikkavektori

Lisätiedot

- Mistä tekijöistä ilmanvaihdon energiatehokkuus riippuu

- Mistä tekijöistä ilmanvaihdon energiatehokkuus riippuu KSU-6120 Rakennusten konetekniset laitteet Tentti 24.1.2011 Tentissci ei saa kaynaa muuta kirjallisuutta kuin jaettua kaavakokoelntaa. Kaikenlaisia laskimia,saa kayuaa. Tehlcitc)n loppuun on nterkitty

Lisätiedot

Rakennusliikkeiden kartoitus ja alustava kustannusarvio Kolman Koto-hanke

Rakennusliikkeiden kartoitus ja alustava kustannusarvio Kolman Koto-hanke Rakennusliikkeiden kartoitus ja alustava kustannusarvio Kolman Koto-hanke Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Rakennuttajan tai konsultin kokoama ryhmä... 2 3. Kolman Koto asuinalueen haasteet rakennuttajan näkökulmasta...

Lisätiedot

Matematiikan olympiavalmennus

Matematiikan olympiavalmennus Matematiikan olympiavalmennus Syyskuun 2014 vaativammat valmennustehtävät, ratkaisuja 1. Onko olemassa ehdot a + b + c = d ja 1 ab + 1 ac + 1 bc = 1 ad + 1 bd + 1 cd toteuttavia reaalilukuja a, b, c, d?

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Kansainväliset matematiikkaolympialaiset 2008

Kansainväliset matematiikkaolympialaiset 2008 Kansainväliset matematiikkaolympialaiset 2008 Tehtävät ja ratkaisuhahmotelmat 1. Teräväkulmaisen kolmion ABC korkeusjanojen leikkauspiste on H. Pisteen H kautta kulkeva ympyrä, jonka keskipiste on sivun

Lisätiedot

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 3.2.2009

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 3.2.2009 Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka..9 x x a) Ratkaise yhtälö =. 4 b) Ratkaise epäyhtälö x > x. c) Sievennä lauseke ( a b) (a b)(a+ b).. a) Osakkeen kurssi laski aamupäivällä,4 % ja keskipäivällä 5,6 %.

Lisätiedot

05<0!<032.3205+#,8=05+#: ;=0502

05<0!<032.3205+#,8=05+#: ;=0502 "# " $ %&&& '() *+#,-. "# " 455.. %&&& 02053.6300005470..20 5105125031222.63006025 3.6107+#,80139 +#,8015.6 2.6.62.52+#: ;2.62205.630030.622.67311232050320 05

Lisätiedot

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaari. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaari

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaari. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaari ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken kansalaiskoulu Hyllyn numero 161-166 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Stadi Cup 2013. Mestarit

Stadi Cup 2013. Mestarit Stadi Cup 2013 Mestarit E10 EBK/ Tiikerit E11 EPS/Tulipallot D12 ONS/ONS Ercoma Punainen D13 PK-35 C14 Honka/Akatemia C15 PK-35 B17 Honka/ 1 Ladies RiRa F8 A LPS EPS/ Salamatytöt valkoinen 0-8 HJK-J/Kannelmäki

Lisätiedot

Asuntorakennuttamisen ristiriitoja, asiakas- ja asukasintressejä. VVO Rakennuttaja Oy 1

Asuntorakennuttamisen ristiriitoja, asiakas- ja asukasintressejä. VVO Rakennuttaja Oy 1 Asuntorakennuttamisen ristiriitoja, asiakas- ja asukasintressejä VVO Rakennuttaja Oy 1 Conflicts in Housing Development and Building, customers and residents interests Outline for the presentation briefly

Lisätiedot

Lukion matematiikkakilpailun alkukilpailu 2015

Lukion matematiikkakilpailun alkukilpailu 2015 Lukion matematiikkakilpailun alkukilpailu 015 Avoimen sarjan tehtävät ja niiden ratkaisuja 1. Olkoot a ja b peräkkäisiä kokonaislukuja, c = ab ja d = a + b + c. a) Osoita, että d on kokonaisluku. b) Mitä

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

!""# $%&'( ' )' (*' " '' '( "! ' *'&' "! ' '( "!! )& "! # "! & "! ' "! $''!! &'&' $' '! $ & "!!" #!$ %! & '()%%'!! '!! # '&' &'!! &'&' *('(' &'!*! +& &*%!! $ & #" !!" "!!!" $ " # ' '&& % & #! # ' '&&

Lisätiedot

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi

Hysteerinen komedia meistä naisista...(ja vähän myös miehistä)! oivatuotanto.fi H d (j v ö )! H: Kj j j: Apö : S: Tjjj: Lv: V: V-p: Ä: M: Kp: Pv: Nö: Gfi : Kv: S Sd Bjö Jbdó N Hg T P Tj V Gd Ö J Tv K K J Tv, K Kj R H, K W K W Gd Ö J H, K Ld Mj H K Kj K 1 30 j 15 v Ap : Sf Ed 3 Sg,

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit. Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit. Saapuneiden ja lähtevien kirjeiden diaarikortit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-D, F-G Arkistonmuodostaja/viranomainen Koululautakunta Hyllyn numero 361-368, 391-397, 403-404, 406-407, 409-410, 412, 414 Lukumäärä

Lisätiedot

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela

ART HOUSE C M Y CM MY CY CMY K. Harjoitus tekee mestarin. Suomen kielen syventäviä harjoituksia maahanmuuttajille. Marja-Liisa Saunela J K T K j j I A-S A A L J A j-bjö M Sb V Hj 3: j j j j j j j Kj j j j j j K j j M j j j j S - j - j ö Hj 3 j j j j T ö j j ö - j TITOSANOMA Mj-L S Hj 3 S j j ART HOUS Hj C M Y CM MY CY CMY K Oj j K S L

Lisätiedot

Projektiivisen geometrian alkeita

Projektiivisen geometrian alkeita Projektiivisen geometrian alkeita Jotkin kilpailutehtävät saattavat ratketa helpoimmin menetelmillä, jotka kuuluvat ns. projektiivisen geometrian alaan. Projektiivinen geometria on eräänlaista pelkän viivoittimen

Lisätiedot

Stadicup 2011 F8 IKÄLUOKKA FAIR PLAY JOUKKUE (JAETTU PALKINTO) LPS 03-05 JA LPS PINKIT, FAIR PLAY PELAAJA PEPPI PISILÄ NJS ESPANJOL/SININEN.

Stadicup 2011 F8 IKÄLUOKKA FAIR PLAY JOUKKUE (JAETTU PALKINTO) LPS 03-05 JA LPS PINKIT, FAIR PLAY PELAAJA PEPPI PISILÄ NJS ESPANJOL/SININEN. Stadicup 2011 VUODEN 2011 26.STADI CUP TULOKSET JA PALKITUT! F8 IKÄLUOKKA FAIR PLAY JOUKKUE (JAETTU PALKINTO) LPS 03-05 JA LPS PINKIT, FAIR PLAY PELAAJA PEPPI PISILÄ NJS ESPANJOL/SININEN. F9 IKÄLUOKKA

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Pekka Hinkkanen 20.4.2010 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 91 000

Lisätiedot

1.7.2015. Pielisentie 40, 81700 LIEKSA Puh 040-736 6636 info@ldhtuning.fi www.ldhtuning.fi

1.7.2015. Pielisentie 40, 81700 LIEKSA Puh 040-736 6636 info@ldhtuning.fi www.ldhtuning.fi 1.7.2015 Pielisentie 40, 81700 LIEKSA Puh 040-736 6636 info@ldhtuning.fi www.ldhtuning.fi Diesel Power tehoyksiköiden soveltuvuustaulukko / hinnasto Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24% (ALV 24%) Hinnat

Lisätiedot

Geometriaa kuvauksin. Siirto eli translaatio

Geometriaa kuvauksin. Siirto eli translaatio Geometriaa kuvauksin Siirto eli translaatio Janan AB kuva on jana A B ja ABB A on suunnikas. Suora kuvautuu itsensä kanssa yhdensuuntaiseksi suoraksi. Kulmat säilyvät. Kuva ja alkukuva ovat yhtenevät.

Lisätiedot

Värikasetit ja -nauhat

Värikasetit ja -nauhat 14 Värikasetit ja -nauhat Xerox-tarvikekasetit 233 Armor-tarvikekasetit 234 PrintStar-tarvikekasetit 235 Brother 237 Canon 239 Epson 241 HP 242 Lexmark 248 OKI 249 Samsung 250 Xerox 250 Värinauhat ja -telat

Lisätiedot

Kutsu kevätkokoukseen!

Kutsu kevätkokoukseen! Y S- Tv A 1/13 JÄSENLEHTI Tää. 4 H YT-v 6 P p p? 10 Sf 12 Mä Tp A K vä!. 22 PUHEENJOHTAJALTA Tpä!!!! #x??* T ERTO J A p Y- : Y S- Tv A : ä Y T E : ä, www..f Y Fcb. Pää: M O, p YSTEA p@.f T: R P, vv vv@.f

Lisätiedot

ILTA-SANOMAT Arkistoluettelo

ILTA-SANOMAT Arkistoluettelo ILTA-SANOMAT Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO A Johtaminen Ab Johtoryhmän pöytäkirjat 1 B Yleishallinto Ba Toiminnan suunnittelu ja seuranta 2 Be Tiedotus- ja suhdetoiminta

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen klinikan tavoitteet ja toteutus

Kerrostalojen korjaaminen klinikan tavoitteet ja toteutus Kerrostalojen korjaaminen klinikan tavoitteet ja toteutus Turun läntisten alueiden kehittäminen 27.05.2014 Ilpo Peltonen, RAKLI ry Asuinalueiden ja kerrostalojen uudistaminen ja korjaaminen Ikääntyvien

Lisätiedot

Taitaja2008, Elektroniikkalajin semifinaali 24.1.2008

Taitaja2008, Elektroniikkalajin semifinaali 24.1.2008 Taitaja2008, Elektroniikkalajin semifinaali 24.1.2008 Kilpailijan nimi: 1) Oheisen kytkennän kokonaisresistanssi on n. 33 Ohm 150 Ohm a) 70 Ohmia b) 100 Ohmia c) 120 Ohmia 120 Ohm 2) Oheisen kytkennän

Lisätiedot

Tyyppi metalli puu lasi työ I 2 8 6 6 II 3 7 4 7 III 3 10 3 5

Tyyppi metalli puu lasi työ I 2 8 6 6 II 3 7 4 7 III 3 10 3 5 MATRIISIALGEBRA Harjoitustehtäviä syksy 2014 Tehtävissä 1-3 käytetään seuraavia matriiseja: ( ) 6 2 3, B = 7 1 2 2 3, C = 4 4 2 5 3, E = ( 1 2 4 3 ) 1 1 2 3 ja F = 1 2 3 0 3 0 1 1. 6 2 1 4 2 3 2 1. Määrää

Lisätiedot

SPA-ZC. Ostajan opas

SPA-ZC. Ostajan opas Ostajan opas Julkaistu: 18.01.2006 Tila: Vastaa englanninkielistä versiota C/24.02.2004 Versio: A Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet SPA-väylään liitettävä sähköinen/optinen

Lisätiedot

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli

ITK 236 Jups. Elektroninen liiketoiminta kahtena prosessina (Kambil & van Heck) Monikanavamalli IK 236 Jp Elr l h pr (Kbl & v Hc) Mvll l p fgr vr h vl 1 ll ypyä j v rll (hp://www.-fcr./) hc prr chcl Idvdl Org Idry Scy Grc b dl frwr cg f Sp-prl prl d cp /cgr cr ll lvl (.., hc prr). ). h cp c f dld

Lisätiedot

Pielisentie 40, LIEKSA Puh

Pielisentie 40, LIEKSA Puh 18.4.2016 Pielisentie 40, 81700 LIEKSA Puh 0207 191311 info@ldhtuning.fi www.ldhtuning.fi KCR Diesel Power tehoyksiköiden soveltuvuustaulukko / hinnasto Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24% (ALV 24%) Hinnat

Lisätiedot

Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä

Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä ENJA HYVÖNEN Moniulotteista ja moniammatillista yhteistyötä muutosten keskellä Tutkimus perusterveydenhuollon mielenterveystyöstä AKATEEMINEN VÄITÖKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston lääketieteellisen

Lisätiedot

Kuva: Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Laukkukuja 6 ALPPIKYLÄ

Kuva: Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Laukkukuja 6 ALPPIKYLÄ Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Kuva: Asumisoikeusyhdistys Suomen Omakoti Laukkukuja 6 ALPPIKYLÄ Säkkikatu 4 Esite 11.4.2014 Yksilöllistä asumista Helsingin uusimmassa kaupunginosassa Asumisoikeusyhdistys

Lisätiedot

Osakeluettelo ja osakeluettelokirja. Bb Kalusto- ja irtaimistoluettelo. Kalusto- ja irtaimistoluettelot

Osakeluettelo ja osakeluettelokirja. Bb Kalusto- ja irtaimistoluettelo. Kalusto- ja irtaimistoluettelot ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki B-E, G-I, K, M, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken Matkailu Oy Hyllyn numero 1388-1389 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus

Lisätiedot

169. 170. 171. 172. 173. 174. 5. Geometriset avaruudet. 5.1. Pisteavaruus, vektoriavaruus ja koordinaattiavaruus

169. 170. 171. 172. 173. 174. 5. Geometriset avaruudet. 5.1. Pisteavaruus, vektoriavaruus ja koordinaattiavaruus 5. Geometriset avaruudet 5.. Pisteavaruus, vektoriavaruus ja koordinaattiavaruus 69. Olkoon {b,b 2 } tason E 2 kanta ja olkoon u = 2b + 3b 2, v = 3b + 2b 2, w = b 2b 2. Määritä vektoreiden 2u v + w ja

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA

SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA OHJE ST 1.5 / 12.9.2013 SÄTEILYN KÄYTÖN VAPAUTTAMINEN TURVALLISUUSLUVASTA 1 Yleistä 3 2 Säteilyturvakeskuksen päätöksellä vapautettu säteilyn käyttö 3 2.1 Yleiset vaatimukset 3 2.2 Turvallisuusluvasta

Lisätiedot

Nopea kertolasku, Karatsuban algoritmi

Nopea kertolasku, Karatsuban algoritmi Nopea kertolasku, Karatsuban algoritmi Mikko Männikkö 16.8.2004 Lähde: ((Gathen and Gerhard 1999) luku II.8) Esityksen kulku Algoritmien analysointia (1), (2), (3), (4) Klassinen kertolasku Parempi tapa

Lisätiedot

Syntymäaika: 2. Kirjoita nimesi ja syntymäaikasi kaikkiin sivuille 1 ja 3-11 merkittyihin kohtiin.

Syntymäaika: 2. Kirjoita nimesi ja syntymäaikasi kaikkiin sivuille 1 ja 3-11 merkittyihin kohtiin. 1 Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kemian valintakoe Keskiviikkona 15.6. 2011 klo 9-12 Nimi: Yleiset ohjeet 1. Tarkista, että tehtäväpaperinipussa ovat kaikki sivut 1-12. 2. Kirjoita nimesi

Lisätiedot

HINNASTO 1.10.2011 ALV 23 % Tämä korvaa aiemmat hinnastot. Hinta / KPL

HINNASTO 1.10.2011 ALV 23 % Tämä korvaa aiemmat hinnastot. Hinta / KPL Reference 1.2 DC musta pianolakka 40 10243 02575 9 10 056,00 Reference 1.2 DC valkoinen pianolakka 40 10243 02578 0 10 056,00 Reference 1.2 DC kirsikka pianolakka 40 10243 02576 6 10 056,00 Reference 2.2

Lisätiedot

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013 Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen Esityksen sisältö Hieman asuntotuotannon ja kaavoituksen volyymeistä Espoossa Asuntotuotannon kriittiset tekijät maankäytön

Lisätiedot

"#"#!"$%&$%!#'#()#%*!

##!$%&$%!#'#()#%*! "#"#!"$%&$%!#'#()#%*!!"#$%&$'()*+,&(-$*-.)$"#/%.."($")/")$"#0,,($")('%1"+"&(&((") "11"$$&$,"$$,#,&((")!!!!!!!!!! 2"10,#,,.)*+&%0&($%) 2'$3&4".)$,"$$,#&$*-.)3,(3'() 5+-()6)711"$$&$,"$$,#,&8,.) *+,&(-$*-.)3,9&$$:1&.,.)

Lisätiedot

LVI JUHANI NIEMI OY. Tukkuhinnasto 1.1.2016 DUOFIX WC-ELEMENTIT, OMEGA.. MONOLITH LISÄ- JA VARAOSAT. Geberit Oy Tahkotie 1 01530 VANTAA www.geberit.

LVI JUHANI NIEMI OY. Tukkuhinnasto 1.1.2016 DUOFIX WC-ELEMENTIT, OMEGA.. MONOLITH LISÄ- JA VARAOSAT. Geberit Oy Tahkotie 1 01530 VANTAA www.geberit. Tukkuhinnasto 1.1.2016 DUOFIX WC-ELEMENTIT, SIGMA... DUOFIX WC-ELEMENTIT, OMEGA.. DUOFIX URINAALI... DUOFIX LISÄ- JA VARAOSAT... DUOFIX ELEMENTIT, MUUT...... MONOLITH. MONOLITH LISÄ- JA VARAOSAT. AQUA

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Värikasetit ja värinauhat

Värikasetit ja värinauhat 16 Värikasetit ja värinauhat Tulostimien poistoilman suodatus 225 Armor-tarvikekasetit 225 PrintStar-tarvikekasetit 228 HP 230 Epson 235 Canon 236 Lexmark 238 Brother 240 Samsung 241 Xerox 241 Värinauhat

Lisätiedot

Jatko-opintoseminaari Potenssit ja Möbius kuvaukset Cliffordin algebroissa. Petteri Laakkonen

Jatko-opintoseminaari Potenssit ja Möbius kuvaukset Cliffordin algebroissa. Petteri Laakkonen Jatko-opintoseminaari 2009-2010 Potenssit ja Möbius kuvaukset Cliffordin algebroissa Petteri Laakkonen 3.2.2010 Luku 6 Potenssit ja Möbius kuvaukset Tämä teksti noudattaa kirjan [1] luvun 6 tekstiä. Lauseiden,

Lisätiedot

Mohrin-Mascheronin lause kolmiulotteisessa harppi-viivaingeometriassa

Mohrin-Mascheronin lause kolmiulotteisessa harppi-viivaingeometriassa Mohrin-Mascheronin lause kolmiulotteisessa harppi-viivaingeometriassa Matematiikka Sakke Suomalainen Helsingin matematiikkalukio Ohjaaja: Ville Tilvis 29. marraskuuta 2010 Tiivistelmä Harppi ja viivain

Lisätiedot