KONSULTTIVETOISEN RYHMÄRAKENNUTTAMISEN PIKA-ANALYYSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONSULTTIVETOISEN RYHMÄRAKENNUTTAMISEN PIKA-ANALYYSI"

Transkriptio

1 KONSULTTIVETOISEN RYHMÄRAKENNUTTAMISEN PIKA-ANALYYSI Kaupunki-innovaatiot -hanke Katharina Mead Jyrki Jalli Matti Sivunen

2 TIIVISTELMÄ!"##"$%&'()(*(+,,#&##($-.-'&/&*$'0*#.+/12-0&#2*$ 3,45"3('2**.6(5&#-0&5&*-(5(++&*$2+&*'2+%0&#..6($7($ -.**&#-2/&*$-0&52*%&-2&-"$+21&"5&#2*$1(.48&6(5&#2'#&9$ :,45"3('2*-(5&#2++($-(&$;3('2**.6(5&#2++($-(3'0&-2-((*$ %&2*-(+072*$-(&$'2330#-(+072*$3('2**.#%3072'-27(<$70&##($ (#.''(&'#&$(&'01(-$-0-2.6(1(-$3('2**.#4(*''22*$,482##"$ +0%%.-.+0'#22*$1(&'.6(2*9$=&'()(*(+,,#&$ /&*$0#(*($ A,9$B*(+,,#&##"$2+&*'2+%0&#..6($7($+21&"5&#-"$(*(+,#0&?&*$ ',552*&++"$(#&(*-.*?7(4((#-(62+.&++(<$-,C%(7(++($7($ -.-.#-.5(++($+((7(#?$3,45"3('2**.6(5&#-($'0#'21((*$ '&37(++&#..-22*9$$ B*(+,,#&*$%""-.+0'#2*($0*<$26"$3,45"3('2**.6(5&*2*$0*$ 2+&*'2+%0&*2*$7($28&#-26"1"$-0&5&*-(5(++&$ (#.*-03('2*-(5&#2##(9$!"++"$42-'2++"$-0&5&*-(5(++&*$ %0-2*?((+&#2-$(#&(''((-$;$2+&$(#.''((-$;$'00#-.1(-$%2+'"#-""*$ 1(3(''((#-($7($(#.*-03('2*-(5&#2#-($1(+&#-.*22#-($ 5(3D&*((+&#2#-($3,45"#-"<$5&'"$0*$2#-2$5(++&*$+21&"5&#2++29$$ :(40&-.#$-.**&#-2/&*$-0&5&*-(5(++&*$+21&"5&#2'#&$ '2#'2&#&55"'#&$3(-'(&#-(1('#&$0*D2+5('#&9$=&'()(*(+,,#&##($ +21&"5&#2*$'(**(+-($'2#'2&#2-$-(40-$'00/&*$,4-2&#2*$ -,C%(7((*$7($,4-2*"$-.+0'#2*($3(40&-.#0*D2+5&2*$ 3(-'(&#25&#2'#&$#01&/&*$-0&52*%&-22-9$E&#"'#&$(*(+,,#&##"$ +((8&6.$3,45"3('2**.6(5&#2*$?2'(36($7($-0&52*%&82) '#2-$0-2/&*$&**0''((#?$1(#-((*9$!"5"$3(%03/$'0'0(($,4-22*$3,45"3('2**.6(5&#2*$ %23.#?2-0(<$*"'25,'#&"$7($-0&52*%&-2&-"9$F2$0*$-(3'0&-26.$ *&&*$7.+'&#2++2$#2'-03&++2$'.&*$(#.''(&82*<$ 3,45"3('2**.6(7&2*$7($.3('0&-#&70&82*$(1.'#&$ 3,45"3('2**.6(5&#2*$7($(#.*-03('2*-(5&#2*$'24&6"5&#-"$ 1(3-2*9$$!2'&7"-$4(+.(1(-$'&&6""$'(&''&($%&'()(*(+,,#&*$-2'25&#22*$ 0#(++&#-.*2&-($-(407($#2'"$G5%"3&#-C5&*&#-23&C-"$ 5(480++&#..82#-($28&#-""$(#.*-03('2*-(5&#2*$'24&6,5&#-"$$ F.052##(9$ 2

3 PIKA-ANALYYSIN SISÄLTÖ I&'"$0*$3,45"3('2*-(5&#2*$?+($F.052##(<$5&-'"$01(-$-.+21(&#..82**"',5"-$7($0*'0$ -0&5&*-(5(++&$2+&*'2+%0&*2*$7($#'((+(6(1&##(J$!" #$%&'&(&)**+$(,-&./$011-, K9 L9 M9 :,45"3('2**.6(5&#2*$-(3&*($ B*(+,,#&$3,45"3('2**.6(5&#2*$2+&*'2+%0&#..82#-($7($+21&6"5&#%0-2*?((+&#-($ =&'()(*(+,,#&*$704-0%""-C'#2-$ 46%NOOPPP9..6(42+#&*'&(9QO(#.5((*O3,45(3('2*-(5&*2*$ 3

4 PIKA-ANALYYSI PUREUTUU RYHMÄRAKENNUTTAMISEN TOIMINTAMALLIN EDELLYTYKSIIN JA ESTEISIIN, LEVITTÄMISTOIMENPITEISIIN SEKÄ SKAALAUTUVUUTEEN :,45"3('2**.6(5&#2++($-(3'0&-2-((*$(#.**0*$ 3('2**.#%3072'-27(<$70&82*$-.+21(-$(#.''((-$-0-2.6(1(-$ 3('2*-(5&#2*$70'0$&-#2<$(55(/+(&#-2*$'(*##($-(&$'0*#.+?*$ (+0&622#-(9$!"5"$%&'()(*(+,,#&$'2#'&6,,$-(3'(#-2+25((*$ '0*#.+/12-0&#-($3,45"3('2**.6(5&#-(<$'0#'($'(-#0552<$ 26"$+21&"5&#2*$(1(&*282++,-,'#2*"$0*$(55(/5(&*2*$ -0&5&*-(5(++&$7($0#((5&*2*9$ :,45"3('2**.6(5&*2*$0*$(+'(*.-$,+2&#-,"$F.052##(<$5.6($$ -0&5&*-($0*$'048(**.-$4(*'(+..'#&(9$=&'()(*(+,,#&*$ %""-.-'&5.#',#,5,#$0*N$!"#$"%&'()*&+#,--./+)"$,-%,"%01,% $# %3.0),$$+J$!(10&622*($0*$-.-'&($3,45"3('2**.6(5&#2*$*,','2*6""<$ #2*$2+&*'2+%0&#..6(<$#2'"$5(++&*$28&#-"5&#2*$7($+21&6"5&#2*$ 282++,-,'#&"9$=&'()(*(+,,#&$-0&5&&$-(.#-()(&*2&#-0*($ G5%"3&#-C5&*&#-23&C##"$KRSL$ (1(++2$ :,45"3('2**.6(5&#2*$28&#-"5&#2*$4(*''22++29$, #$%&'&(&)**+$(,-&./$011-2,!!.-'&&<$0*'0$3,45"3('2**.6(5&#2*$5(++&$2+&*'2+%0&*2*$7($ 1(3-22*0-26(1($1(& $(#.*-0-.0-(**0*$'2*-"##"$! T('22$123-(&+.'04-2&-($.+'05(&#&#-($3,45")3('2**.6(5&#2*$ 2#&523'2&#-"$! F2+1&6""<$5&-'"$01(-$+21&"5&#2*$282++,-,'#2-$7($ 5(480++&#..82-$! U-#&&$+21&6"5&#2*$2#-2&-"$5(3''&*0&+-($7($-0&5&*-()'2*-"#-"$!!.**&#-(($+21&"5&#2*$2*#&55"&#2-$1(&422-$7($#&-0.6(($ 32+21(*?-$#&80#3,45"-$7($(#&(''((-$-0&5&*-(5(++&*$ '",6CC*0600*$ :,45"3('2**.6(5&#2*$%&'()(*(+,,#&$0*$ $0#(*($ T2+#&*D&*$52-30%0+&(+.22*$'(.%.*'&2*$VSM$'.*-((W$7($1(+?0*$ VGI<$EXI<$A=I$7($!UIW$,4-2&#-"$1.0#&*($KRSR;KRSS$ (1(($>(.%.*'&)&**01((?0-$4(*'2'0'0*(&#..6(9$ >(.%.*'&)&**01((?0-$)-0&5&*-(5(++&$-"4-""$'2&*0&4&*<$70&++($ &**01((?0-$#((8((*$*,',&#-"$*0%2(55&*$'",-"*-CC*$7($..82-$'",-"**C-$+21&"5""*$7($#'((+(.-.5((*$*,',&#-"$ -240''((55&*$23&+(&#&++2$(+.2&++29$ 4

5 RYHMÄRAKENNUTTAMISEN UUSI TULEMINEN NOSTI TEEMAN HALLITUSOHJELMAAN :,45"3('2**.6(5&*2*$0*$(7(*'04-(&*2*$(&42$7($#2$0*$ 423"6"*,-$'&&**0#-.#-($*&&*$(#.''(&82*<$-0-2.6(7&2*$ '.&*$%0+&&?''072*$'2#'..82##(9$U-2*'&*$%""'(.%.*'&) #2.8.++($0*$1(+5&#-.*.-$7($%(3(&'(($'",**&##"$.#2&-($ 3,45"3('2**.6(5&#4(*''2&-($%&2*)$7($ '2330#-(+0'04-2&##(9$$ I,C#$>(-(&#2*$4(++&-.#$0*$*0#-(*.-$ 3,45"3('2**.6(5&#2*$,482'#&$%(&*0%&#-2(+.22'#&9$ T(++&-.#0472+5(##($2#&-2-""*<$26"$'.+.1(*$1((+&'(.82*$ (&'(*($Y%(3(**2-((*$3,45"3('2**.6(5&#2*$ -0&5&*-(282++,-,'#&"$7($'",**&#-2-""*$0472+5($ 3,45"3('2**.6(5&#2*$7($5.&82*$..#&2*$ (#.5&#'0*#2%?2*$28&#-"5&#2'#&$5.'((*$+.'&2*$ '04-..4&*-(&*2*$05&#-.#(#.*-0-.0-(*-09Y$ T2+#&*D&*$'(.%.*D&*$5((*'",-C*$7($(#.5&#2*$ (##($KRRZ)KRS[$,4-2*"$-0&5&**(*$%(&*0%&#-22*"$ 0*$05(-0&5&#2*$3('2*-(5&#2*$7($3('2**.6(5&#2*$ '24&6"5&*2*9$G4-2*"$-0&52*%&-22*"$IB)0472+5(##($ '(.%.*'&$(&'00$+.01.6(($-0*627($7($'&&*-2&#-C7"$5,C#$ 05(-0&5&#22*$'2330#-(+03('2**.6(5&#22*$7($) 3('2*-(5&#22*9$>(.%.*D&*1(+-..#-0$282++,6""<$26"$ '(.%.*D&*$-.+22$(#26(($2-.#&7(++2$-0*?*1(3(.'#&##($ 3,45"3('2*-(7&2*$7($5.&82*$(#.**0*-(31&-#&70&82*$ +.'..*$-0&5&1(-$3('2**.6(7(-$7($10&5&#-(($(#.''(&82*$ %.0+2#-($-0&5&1&2*$3('2**.6(7&2*$ -0&5&*-(5(480++&#..'#&($(#.*-0-.0-(**0##(9$$ Helsingin kaupungin aineistopankki / Kimmo Brandt 5

6 PIKA-ANALYYSIN SISÄLTÖ S9 =&'()(*(+,,#&*$-(10&622-$ 3" 4*5678&%1((90&6$+1(,-&8$(&, S9!(.#-($$ K9!0&5&*-(5(++&*$2#&62+,$ L9 U#&523''27"$.+'05(&+-($ L9 B*(+,,#&$3,45"3('2**.6(5&#2*$2+&*'2+%0&#..82#-($7($+21&6"5&#%0-2*?((+&#-($ M9 =&'()(*(+,,#&*$704-0%""-C'#2-$ 46%NOOPPP9..6(42+#&*'&(9QO(#.5((*O3,45(3('2*-(5&*2*$ 6

7 7 TULEVA ASUKAS PÄÄTTÄÄ, KONSULTTI OSALLISTUU :,45"3('2*-(5&#2++($-(&$;3('2**.6(5&#2++($-(3'0&-2-((*$ %&2*-(+072*$-(&$'2330#-(+072*$3('2**.#%3072'-27(<$70&##($ (#.''(&'#&$(&'01(-$-0-2.6(1(-$3('2**.#4(*''22*$,482##"$ +0%%.-.+0'#22*$1(&'.6(2*9$:,45"3('2**.6(5&*2*$,48&#-""$#&&#$05(-0&5&3('2*-(5&#2*$7($.3('0&**&*9$!.+21&2*$ (#.''(&82*$70.''0$10&$-0-2.6(($4(*''22*$05(-0&5&#2#?$ -(&$'0*#.+/12-0&#2#?9$!"##"$3(%03?##($-(3'(#-2++((*$(#.*-0) 0#('2,4?C5.0-0(<$5.6($-0&5&*-($10&8((*$5,C#$3('2*-(($ 5.&82*$7.3&8&#-2*$3(-'(&#.72*$1(3((*9$I.&-($3(-'(&#.7($ 10&1(-$0++($0#..#'.*-($-(&$(#.5&#0&'2.#,48&#-,#9$ 4*5678&%1((90&6$+1))&$-(3'0&-2-((*$ (#.**0*4(*'&*-(-(%((<$70##($(#.''((-$3('2**.6(1(-$ &-#2++22*$70'0$#.03((*$-(&$%23.#-26(1(*$(#.*-0)0#('2,4?C*$ 1"+&-,'#2++"9$B#.*-0)0#('2,4?C$4(*''&&$#..**&62+.*$7($ 3('2**.6(5&#2*$(55(/#..**&62+&70&82*$7($3('2**.6(7() '0*#.+?*$(1.++(9$=23.#-(7(0#(''((-$01(-$10&*22-$3,45",-,"$ 70'0$&-#2*"&#2#?$-(&$3('2**.6(7('0*#.+?*$ (9$ >0*#.+/12-0&#&($3,45"3('2**.6(5&#4(*''2&-(<$70&##($,3&-,#$0*$'00**.-$(#.''((-<$01(-$'",**&#-"*22-$2#&523'&'#&$ \0*2]-$A,<$2)T0.#2$0,$7($F(3(]0$^_I9$F&-2*$ 3,45"3('2**.6(5&#2*$,5%"3&++2$0*$'24&6,*,-$..#&$ (55(/'.*-(9$ :('2**.6(7('0*#.+/$-0-2.6(($4(*''22*$-.+21&2*$ (#.''(&82*$%23.#-(5(*$(#.*-0)0#('2,4?C*$+.'..*9$ :('2**.6(7('0*#.+/$704-(($%3072'?($7($7"372#-""$.3(''('&+%(&+.-$#2'"$4(*'&**(-9$=3072'?*704-(5&#2##($ 3('2**.6(7('0*#.+/$28.#-(($%23.#-26(1(($-(&$%23.#-26.($ (#.*-0)0#('2,4?C-"9$B#.''((-$06(1(-$0#(($(#.*-0*#($ #..**&62+..*<$+((-..*$7($(#.*-0'04-(&#&&*$ '.#-(**.#-(10&62&#&&*$4(*''22*$#..**&62+.1(&422##(9$$ B#.**0*$'.#-(**.'#2-$5.080#-.1(-$-0*?*$'.#-(**.'#&#-(<$ +&&6,5&#5('#.&#-($#2'"$4(*'2'24&-,#)<$#..**&62+.)$7($ 3('2**.#'.#-(**.'#&#-(9$B#.**0*$4&**(#-($7""1"-$%0&#$ %23.#-(7(.3('0&**&*<$2+&$D3,*8(.'#2*<$'(-2<$ -0*?*4(*'&**(*$'03'0'.#-(**.'#2-<$'&&*-2&#-C1"+&6"7"*$ %(+''&0$#2'"$(+0&-.#3&#'&+&#"9$=23.#-(7(0#(''((-$ 3('2**.6(1(-$&-#2++22*<$2&1"-'"$0#-($(#.*-0)0#('26(<$'.-2*$ -(1(*05(&#2##($..8&#(#.*-0-.0-(**0##(9$ :('2**.6(7('0*#.+/$-(370(($(#&(*-.*?7(%(+12+.(<$2&'"$ 5,,$(#.*-0)0#(''2&-(9$ A+&$3,45"3('2**.6(5&*2*$3,45")$-(&$'0*#.+/12-0&#-(<$ 1((?1(-$*2$(#.''((+-($#&-0.-.5&#-($7($0#(++&#-.5&#-(9$ >0*#.+/12-0&#22*$4(*''22#22*$#&-0.-.1(++($2&$1"+6"5"6"$ 2*#&#&7(&#2*($-(10&622*($0+2$,4-2&#C++&*2*$(#.5&*2*<$5&'"$ -((#$,48&#-""$.#2&*$(#.'(#12-0&#&($3,45&"9$

8 8 SUOMALAINEN HALUAA OMISTUSASUNNON F.05&$0*$05&#-.#(#.*-01(+-(&*2*$5((9$A5&#-.#(#.**0&##($ (#..$'0+52$*2+7"#-"$#.05(+(&#2#-($7($'0'0$5((*$*0&*$K<`$ 5&+700*(#-($(#.-.#-($(#.**0#-($'('#&$'0+5(#0#(($0*$ 05&#-.#'",-C##"9$VX(+?01(++(*$300+&$KRSR)+.1.*$ (#.*-05(3''&*0&++(<$GI$KRSSW$ F.0522*$-(31&-((*$+&#""$*0&*$L`$RRR$..6($(#.*-0($1.082##(<$ 706($'(#1(1(*$1"2#-C*$(#.*-0-(312$#((8((*$40&826.(9$VGIW$!"4"*$-(10&622#22*$0*$KRRR)+.1.++($%""#-,$7..3&$7($7..3&$1(&*$ 1.0**($KRR[$V!&+(#-0'2#'.#W9$=""'(.%.*'&#2.8.++($0*$ 3&&6"5"-C*$'04-..4&*-(&#-2*$(#.*-0-0*/2*$-(370*-(9$!"5"$ (7(($2-2*'&*$%&2*-(+07($4(+.(1(-$+(%#&%23422-$'24,#( $7($ 1&2+"'&*$'(.255('#&9$ :9%&,8&%1(-&&,+9/6&)&$+-1(,%/;$-<,B#.*-0)0#('2,4?C&-"$ 3('2**.-2-((*$,+22*#"$(55(/3('2**.6(7&++($-(&$ %23.#-(7(.3('0&-#&70&++(9$a#2&55(-$3('2**.6(7(-$01(-$%.4-(&-($ +&&'2,3&-,'#&"9$! F.05(+(&#&++($-(+0*3('2**.#5(3''&*0&++($V(#.*-0)<$-0&5&?+()$7($ &*b3(#-3.'-..3&3('2*-(5&*2*w$-0&5&&$32&+.-$slr$,3&-,#-"<$70&82*$ +&&'21(&4-0$,+&6""$'('#&$5&+700*(($2.30(9$G+&$KRR$5&+700*(*$ 2.30*$+&&'21(&480*$,3&-,'#&"$0*$5(3''&*0&++($#2&-#25"*N$Gc!$ :('2**.#<$F'(*#'($!(+0*3('2**.#<$E255&*'"&*2*<$d\\$ :('2**.#<$T(3-2+(<$F:X$7($E.7(-(+09$F..3&55(-$,3&-,'#2-$ -0&5&1(-$1(+-('.**(++&#2#?$#..3&++($-,C5(&++(<$%&2*255"-<$ %(&'(++&#2-$,3&-,'#2-$40&-(1(-$3('2**.#-0&5&*-(($,+22*#"$?2-,&++"<$3(7(-.&++($(+.2&++(9$$ F..3&55(-$'..#&$,3&-,#-"$5.080#-(1(-$*0&*$1&&82**2'#2*$ 5(3''&*0&82*$+&&'21(&480#-(9$V>&+%(&+.1&3(#-0W$KRRR)+.1.*$(+.##($ SR$#..3&*-($(#.*-03('2*-(7(($1(#-(#&$M`$%30#2*?#-($ -.0-(**0#-(9$VX!!$KRRZW$$ B#.*-0-.0-(**0##($'.**(*$'(**(+-($0*D2+5(*($0*$#2<$26"$ '((10&-26.$-0*/1(3(*-0$-.+22$4&-((#?$3('2**.#-.0-(*-00*$ #..3-2*$3('2**.#,4?C&82*$4(++&-2##($'2*6""9$ =""'(.%.*'&#2.8.++($'((10&-.#$0*$-.06(*.-$1&&52$1.0#&*($ -0*/1(3(*-0($2*255"*$'.&*$0*$3('2**26.9$:('2**.6(7(-$ 01(-$10&*22-$'233,6""$-0*/1(3(#-07((*$7($(+0&6(*22-$ (#.*-03('2*-(5&#2*$5(480++&#2#?$1(#-($5((*$(310*$'0406.(9$ B+0&-26.$-.0-(*-0$0*$0++.-$(++2$SR$e$-0*/1(3(**0*$ 5(480++&#-(5(#-($'2330#(+(#-($1.0#&*($KRR`$7($KRRf9$ V>&+%(&+.1&3(#-0W$$ =$(%7)&$+$&,%/-1>&<,U3&-,&#2#?$'2330#-(+04.0*2&#-072*$0#(+-($ (#.**0*0#-(7(++($0*$1"4"*$1(& (9$G+22*#"$ 4.0*2&#-0-,,%%&1(& ($2&$0+2$50*-(($7($(#.*-072*$ 5..*-2+.5(480++&#..82-$01(-$3(7(++&#2-<$2-2*'&*$1.0'3() (#.**0&##(9$a#2&55&-2*$1(+&**(*1(%(.#$'0#'22$1(&*$23&+(&#&($ %&*-(5(-23&((+27(9$B#&(''(&82*$0#(++&#-.5&#'",-"*-C7"$0*$1(&*$ 4(310&++($3('2**.#,3&-,'#&++"9$U3&+(&#-(5&*2*$7($,'#&+C++&*2*$ 0#(++&#-.5&*2*$01(-$3('2**.#,3&-,#-2*$+&#"%(+12+.&-(<$2&$ (#.**0*$#..**&62+.*$+"4-C'04?(9$VX"+&*&25&<$:(#'$_$!&50*2*$ KRRZ<$L<$LR;LZW$

9 RYHMÄRAKENNUTTAMINEN VOI MONIPUOLISTAA ASUNTOTUOTANTOA T2+#&*D&*$#2.8.*$(#.*-05(3''&*0&82*$0*D2+5(-$01(-$ #..3..#+.0'(+-((*$F.052##($4((#-(1&($7($*&&82*$ 3(-'(&#25&*2*$0*$'0'0$F.052*$-(+0.#'24&-,'#2*$'(**(+-($ 1"+6"5"-C*-"9$F(5(*-,,%%&#&"$1"4"&#2#-"$(#.*-0-(370**(#-($ &($(#.*-05(3''&*(4"&3&C&-"$5,C#$5.&##($F.052*$ '(#1.'2#'.'#&##(9$=""'(.%.*'&#2.8.*$ (#.*-05(3''&*(0*D2+5&2*$3(-'(&#25&#2'#&$'24&-26"1&"$ -0&5&*-(5(++27($10&8((*$#012+-(($5,C#$5.&82*$(#.*-072*$ (+&-(370**(#-($'"3#&1&2*$'(#1.'2#'.#-2*$(#.*-05(3''&*0&82*$ -0&5&1..82*$%(3(*-(5&#22*9$VX(+?01(++(*$300+&$KRSR)+.1.*$ (#.*-05(3''&*0&++(<$GI$KRSSW$ :('2**.#5((*$3&&6"1,,-22*$+&&6,1"*$%23.#282++,-,'#2*$ +&#"'#&$-(31&-((*$'.&-2*'&*$5.&-($,+2&#&"$'&+%(&+.++&#&($-0&5&(<$ 70-'($'(**.#-(1(-$3('2**.#+&&''2&-"$7($5.&-($(+(*$-0&5&70&-($ #..*-((5((*$7($'24&6"5""*$-0&5&*-((*#($'04?$..#&($ (#.*-05(3''&*0&82*$-0&5&1..6($+&#""1&"$&**01((?0&-($7($ (#&('(#+"4-C&#25%""$3('2*-(5&#-(9$VX(+?01(++(*$300+&$KRSR) +.1.*$(#.*-05(3''&*0&++(<$GI$KRSSW$ F..32-$3('2**.#+&&''22-$%,#-,1"-$#""-2+25""*$3('2**.#(+(*$ 5(3''&*0&-(9$>,#,**"*$'(#1(2##($'.#-(**.'#2-$10&8((*$ #&&3-""$4&*-0&4&*<$70++0&*$*2$*0.#21(-$*0%2(#?$7($ 10&5(''((#?9$>,#,**"*$42&'2*-,2##"$4&**(-$2&1"-$ '.&-2*'((*$+(#'2<$'0#'($4&*-072*$+(#'.%(&*2&-($10&8((*$2#-""$ (+0&-.'#&($1"42*-"5"++"9$!"5"*$5(480++&#-(($0#(+-((*$ *,',(&'(&*2*$(+&4(*'&*-0&4&*$%23.#-.1($.3('0&*?5(++&9$ V>&+%(&+.1&3(#-0W, U-2*'""*$T2+#&*D&*$#2.8.++($2&$0+2$3&&6"1"#?$-0&5&70&-(<$706($ 3('2**.#(+(*$'&+%(&+.$-0&5&#&$'.**0++(9$B+(++2$-(31&-((*$+&#""$ -0&5&70&-($7($-.0-(*-0'(%(#&-22/($(31&0&8.*$ -.0-(*-0-(3%22*$#((1.6(5&#2'#&9$:('2**.#(+(*$'&+%(&+.($ +&#""5"++"$'04-..4&*-(&*2*$(#.5&*2*$10&#&$ ($ %(3255&*$5,C#$..#&2*$(#.*-072*$'048(++(9$VX(+?01(++(*$ 300+&$KRSR)+.1.*$(#.*-05(3''&*0&++(<$GI$KRSSW$ E((-.$2&$0+2$0++.-$',#,**"*$7($-(370**(*$'0482<$2&1"-'"$ 5(3''&*(-0&5&7(-$0+2$%(*0#-(*22-$3&&6"1"#?$ +((8.*-.060',',"$%(3(*-(1&&*$-0&52*%&-2&#&&*$ (#&('(#-,,-,1"&#,,82*$'(#1(6(5&#2'#&9$V>&+%(&+.1&3(#-0W$ :,45"3('2**.6(5&*2*$1(#-(($7..3&$-"4"*$2%"'04-((*N$ '0#'($(#.''((-$01(-$?280##($70$#..**&62+.1(&422##(<$7($42$ #&-0.-.1(-$4(*''22#22*<$'0#'($10&1(-$3('2**.6(($&-#2++22*<$ 0*$+((-.$(&1(*$'2#'2&#2##"$(#25(##($-"5"*'(+-(&#&##($ 4(*''2&##(9$ 9

10 TAVOITELTAVAT HYÖDYT VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIEN KASVUSTA JA KUSTANNUKSIIN VAIKUTTAMISESTA X(&''($05(-0&5&#2-$7($3('2**.6(7('0*#.+/12-0&#2-$ 3,45"3('2**.6(5&#4(*''22-$10&1(-$0++($#&#"++C+-""*$1(3#&*$ 23&+(&#&($7($*2$10&1(-$#&-2*$%0&'2-($-0&#&#-((*<$%,3&-""*$-"5"*$ -,,%%&#&++"$4(*''2&++($#((1.6(5((*$,+22*#"$(&*('&*$ #2.3((1(-$'2#'2&#2-$4,C8,-N$ o $X(&'.-.#5(480++&#..'#&2*$+&#""5&*2*$23&-,&#2#?$(#.*-072*$ #..**&62+.1(&422##(9$B#.''(&82*<$2+&$-.0622*$ +0%%.'",6"7&2*$1(&'.6(5&#5(480++&#..82-$'(#1(1(-<$'0#'($ 42$%,#-,1"-$1(&'.6(5((*$#..**&62+.1(&422##($'0?*#($ 3(-'(&#.&4&*9$:,45"3('2**.6(5&*2*$0*$(#.'(#+"4-C&#-"$ 3('2*-(5&#-(9$I(480++&#2-$'.#-(**.#3&#'&-$7('(.-.1(-$'0'0$ 3('2*-(5&#3,45"++29$ o $B#.**0*$28.++&#25%&$4(*'&*-('.#-(**.#$,4-2&#&++"$.3(''('&+%(&+.&++($#2'"$4(*'&**0&++($V10+,,5&2-.W$7($*#9$ D3,*823&'(622*$7""82##"$%0&#$7($4&**(*$5""3",-,2##"$ &#-2*$3('2**.#'.#-(**.#-2*$%23.#-22++(9$ o $>.#-(**.#-2*$7($%(+''&0&82*$+"%&*"',1,,#$ :,45"3('2**.6(5&*2*$*0%2.6(($3('2*-(5&#2*$ '",**&#-,5&#-"$-0*-2&++(9$I(++&$282#(.6(($'(.%.*D&*$ 1.0'3(-0*/2*$-(370*-(($7($,+2&#2#?$28&#-""$'04-..4&*-(&#-($ (#.*-0-.0-(*-0(9$F2$5,C#$-.0$(+(++2$..#&($-0&5&70&-($7($ %(3(*-(($3('2*-(5&#2*$+((-.($7($(#&('(#+"4-C&#,,6"$7($ 50*&%.0+&#-(($(#.5&#2*$1(& (9$V!.05(#$>&12+"W$$ :,45"3('2*-(7(-$10&1(-$'24&-2++"$5,C#$,4-2&#C++&#,,6"$ 28&#-"1&"$?+(3(-'(&#.7($7($-0&5&*-(#""*-C7"$..-22*$-(+00*#($ 5.6($#2$2&$0+2$3,45"3('2**.6(5&#2*$282++,-,#9$ G4-2&#C++&#2-$?+(-$0+&1(-$'2#'2&#2*"$#..**&62+.+"4-C'04-(*($ 2#&523'&'#&$KRRf$1(+5&#-.*22##($E0%%.'&3&)#2*&03&-(+0##($ T2+#&*D&*$B3(g&(*3(**(##(9$Va.#&($(#.5&#'0*#2%-27($ %""'(.%.*'&# <$d.%%0*2*W$ 10 Helsingin kaupungin aineistopankki / Skyfoto, Sami Kurikka

11 RYHMÄRAKENNUTTAJIEN ETUA AJAMAAN PERUSTETTIIN YHDISTYS 2011 :,45"3('2**.6(5&#2#-($'&&**0#-.*2&82*$-(4072*$2-.7($ (7(5((*$%23.#-2/&*$(+'.#,'#,#-"$KRSS$ :,45"3('2**.6(7(-$3,9$G48&#-,#$(&'00$1((?($5..*$ 5.(##($%(325%&($-( &#&($7($0&'2.82++&#&($ -0&5&*-(282++,-,'#&"$3,45"3('2**.6(5&#2++29$$ =23.#-2-.*$,48&#-,'#2*$-(10&622*($0*$%(3(*-(($ 3,45"3('2**.6(5&#2*$-0&5&*-(282++,-,'#&"$5..*$ 5.(##($#2.3((1&*$-(10&*N$! B#.*-0'(.%%(($#""*-2+21&&*$+('2&4&*$7($+(&*-.+'&*-0&4&*$ #2'"$1&3(*05(&#'",-"*-C&4&*$1(&'.6(5&*2*$$! U8&#-""$3,45"3('2**.6(5&#2*$-0&5&*-(5(++&2*<$ #0%&5.#5(++&2*$7($5.&82*$'",-"*-C72*$+.05&#-($7($ '24&6"5&#-"$! :,45"3('2**.6(5&#2*$3(40&-.#5(++&2*$'24&6"5&*2*$! B#.5&#2*$3(40&-.#)$7($'24&6"5&#'2#'.#$B3(*$3(40&-.#)$ 7($'24&6"5&#%(*0#-2*$#..*-((5&*2*$-.'25((*$ 3,45"3('2**.6(5&#-($! >.*?2*$-0*/%0+&?&''((*$1(&'.6(5&*2*$! B#.5&#1(& *$'24&6"5&*2*$!!&280*$-.06(5&*2*$7($+21&6"5&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&#1(& #-(9$$ a.82*$,48&#-,'#2*$1&2#?*-"'(*(1(*($-0&5&&$ 3,45"3('2**.6(5&#2*$%03-((+&$ PPP93,45(3('2**.6(5&*2*9Q<$70'($(1(/&*$'21""++"$ KRSS9$$ 46%NOOPPP93,45(3('2**.6(5&*2*9QO$ 11

12 12 RYHMÄRAKENNUTTAMINEN ON KAIKKIEN OSAPUOLTEN MIELESTÄ MAHDOLLISUUS! >&&**0#-(1(($0*<$ 5&-2*$%(+70*$(#.'(#$ 10&#&$0#(++&#-.($ 3('2**.'#2*$ #..**&62+..*$ B#.'(#$ E(&*(*(*-(7($ :('2**.6(7('0*#.+/$ >(.%.*D&*$ 1&3'(5&2#$ X(+?0*$1&3'(5&2#$ a3('0&-#&7($ T,1"$26"$ 3,45"3('2**.6(5&) #22*$23&'0&#-.*2&82*$ '0*#.+/2*$ (55(/'.*-($ #,*-,*,-$ B&80#?$..#&$ (#&('(#+"4-C&*2*$-(%($ -248"$+((8.'(#-($ (#.*-0-.0-(*-0($ U8.++&#&*$'2&*0$#((8($ %&2*-(+0$T2+#&*D&##"$ I&2+2++""*$ 3(40&-26(&#&&*<$70#$ 0+&#&$-0&5&1($3(-'(&#.$ X&480&*'&*$10&*$ 1(&'.6(($'0?*&$ 3(-'(&#.&4&*$ =&2*-(+0%.0+2++($ 3,45"3('2**.6(5&*2*$0*$$ 4,1"$'2&*0$,48&#-""$ (55(/5(&*2*$%3072'?*704-0<$ -240'(#$4(*'&*-($7($,'#&+C++&#2-$ -(10&622-$ a3('0&-#&7($ >(.%.*D&*$ 1&3'(5&2#$ >.**(-$4(+.(1(-$-.'2($ 3,45"3('2**.6(5&#-($ 7($%""6"7"-$%.0+-(1(-9$ T(+.-((*$1(& ($ D3,*8((5&#2++29$ E(&*(*(*-(7($ X0&#&$-0&5&(<$70#$(#9$0,$ 0+&#&$Y,+&5('#.1(+5&#Y$$ -(&$%&-"&#&$ +.*(#-.#3(4(#-0($

13 13 RYHMÄRAKENNUTTAMISELLA EI OLE VARAUKSETONTA TUKEA B#.''((*$'(**(+-($0*$ &#-(<$26"$70'.$06(($ '0'0*(&#..82#-($1(#-..*$7($ '(*-(($3&#'&*<$#2$-.0$-.31((9$ h3,*823&'(622++($'(**2-((*$ 3&#'&"9$ E(&*(*(*-(7($ E(&*(*(*-(7($ :('2**.6(7('0*#.+/$ >(.%.*D&*$1&3'(5&2#$ a3('0&-#&7($ :('2**.6(7('0*#.+-2&++($0*$ 1(&4-2+21($0#((5&*2*9$A*$3&#'&$ 2%"-23122#22*$g&#*2'#22*$7($ 42-'2++&#-2*$10&6072*$-(10&62+..*9$$ E&&(*$,'#&-,&#'04-(&#2-$7($',#,*-""$ 1(#-((5(605(-$$(&42.6(1(-$ +&#"'.#-(**.'#&($(#.''((++2$ 3('2**.#1(&422##($ U&$7.3&8&*2*$1((*$-( &*2*$ 0*D2+5($$ =(*''&$-.*-22$',++"$05(-$ (#&(''((*#(<$5.6($2&$ 5.&-($,4-2&#1(#-..++&#&($ 0#(''(&-($ :(#'(#$7($'(**(6(5(-0*$ %30#2##&$ a3('0&-#&7($ E(&*(*(*-(7($ B#9$0,$0*$1&401&&52&*2*$ 3(40&-26(1(<$+&&(*$3&#'&(+?#9$ >.&*$0+&#&$#.03(##($ -('(.'#2##($*((%.32&82*$ '(*##($ E(&*(*(*-(7($ U&$0+2$1(#-..*'(*-(7((<$ 822%$%0]'2-$%..6..9$=(*'&++($ 0*$5(&*23&#'&9$ E(&*(*(*-(7($ X(#-..-0*-(<$26"$'(.%.*D&-$ '(**.#-(1(-$*"&*$2%"#2+1""*$ 3('2**.6(5&#5.0-00*$ E(&*(*(*-(7($ c**0''(&55(-$ 3,45"3('2**.6(5&#2*$ %.0+2#-(%.4.7(-$2&1"-$.#'0$ 3&#'27"$ B#.'(#$ I&-2*$-((-(<$262&$ '.#-(**.#-(#0$'(3'(($ '"#&#-"J$ X('..-.#-.062&-($2&$ 0+2$-(370++($(#.*-0) 0#('2,4?C++2$ :('2**.6(7('0*#.+/$

14 PIKA-ANALYYSIN SISÄLTÖ S9 K9 L9 M9 =&'()(*(+,,#&*$-(10&622-$ :,45"3('2**.6(5&#2*$-(3&*($ S9!(.#-($$ 3"?/$6$(-&6&))$(,1+$01)*, L9 U#&523''27"$.+'05(&+-($ B*(+,,#&$3,45"3('2**.6(5&#2*$2+&*'2+%0&#..82#-($7($+21&6"5&#%0-2*?((+&#-($ =&'()(*(+,,#&*$704-0%""-C'#2-$ 46%NOOPPP9..6(42+#&*'&(9QO(#.5((*O3,45(3('2*-(5&*2*$ 14

15 RYHMÄRAKENNUTTAMINEN ON VÄLIMUOTO HARTIAPANKKI- RAKENTAMISEN JA TUOTTAJAMUOTOISEN RAKENTAMISEN VÄLISSÄ B#.''((-$0#-(1(-$%(+12+.&-($'.+.6(7&*($-(&$%23.#-(5(*#($(#90,N*$'(.6($ B#.''((-$0#-(1(-$(#.**0*$ V(#.*-0)0#(''22*W$ X((?5.'#2-$-.+21(*$(#.''((*$(#&(*-.*-25.'#2++2$#2'"$1(&'.-.#5(480++&#..82-$'(#1(1(-$!,C+",#$ S9$T(3?(%(*''&)$ 3('2*-(5&*2*$ K9$B#.'(#12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ L9$>0*#.+/12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ B#.''((*$ 1(&'.-.#5(480++&#..#$ %&2*2*22$ M9$!.06(7(5.0-0&*2*$ 3('2*-(5&*2*$ S9 T(3?(%(*''&3('2*-(5&*2*N$B#.'(#$,'#&*$%""6""$7($1(#-(($#..**&62+.#-(<$'.#-(**.'#&#-(<$.3('0&#-(<$ 4(*'&**0&#-($7($3(40&-.'#2#-($7($0#(++&#-..$&-#2$3('2*-(5&#22*9$ K9 L9 B#.''((-$(+0&6(1(-$R)%&#-22#-"<$%""6"1"-$7($1(#-((1(-$'.#-(**.'#&#-(<$'.'&*$ 05(*$0#(*#($3(40&-.'#2#-(9$ B#.''((-$1(+&-#21(-$(55(/#..**&62+&70&-($7($3('2**.6(7('0*#.+?*$O$1(+107(*$ -226"5""*$7($1(+105((*$.3('0&-($7($4(*'&*-07(9$ L9 M9 :('2**.6(7('0*#.+/$1(+5&#-2+22$4(*'26(<$-2'22$'.#-(**.#(31&0*<$-226""$7($ 704-(($#..**&62+.($7($'0'0(($(#.'(#3,45"*i$-226""$7($1(+100$3('2**.#-,C-9$ B#.''((-$%""6"1"-$7($-2'21"-$1(+&*-07($'0*#.+?*$2#&-,'#2#-"i$(#.''((-$1(#-((1(-$ '.'&*$05(*$0#(*#($3(40&-.'#2#-(9$ M9 `9 h3,*823&$4(*''&&$-0*?*<$1(+5&#-2+22<$1(#-(($#..**&62+.#-(<$ '.#-(**.'#&#-(<$3('2*-(5&#2#-($7($5,,$(#.**0*$(#.''((++29$ B#.'(#$10&$1(+&-($%&*-(5(-23&((+27(<$'(+.#-2&-(<$1"+&#2&*&"9$ 15

16 HARTIAPANKKIRAKENTAMINEN RYHMÄSSÄ OLI AIEMMIN TYYPILLINEN KEINO HANKKIA PERHEELLE ASUNTO S9$T(3?(%(*''&)$ 3('2*-(5&*2*$ K9$B#.'(#12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ L9$>0*#.+/12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ M9$!.06(7(5.0-0&*2*$ 3('2*-(5&*2*$ =.4.-((*$4(3?(%(*''&3('2*-(5&#2#-(<$05(-0&5&#2#-($ 3('2*-(5&#2#-($-(&$05(-0&5&#2#-($3('2**.6(5&#2#-(<$'.*$ -(3'0&-2-((*$#&-"<$26"$%2342$-(&$3,45"$42*'&+C&-"$3,4-,,$ (#.*-03('2**.#4(*''22#22*$#((8('#22*$&-#2++22*$ (#.**0-9$B#.'(#$,'#&*$%""6""$7($1(#-(($#..**&62+.#-(<$ '.#-(**.'#&#-(<$.3('0&#-(<$4(*'&**0&#-($7($3(40&-.'#2#-($7($ 0#(++&#-..$&-#2$3('2*-(5&#22*9$ >.*$F.0522*$3('2**2/&*$2*#&55"&#&"$(#.*-0) 0#('2,4?C-(+07($-0&#-($#(-(($1.06($#&62*<$(#.''((-$ 3('2**./1(-$-(+0*$&-#2$7($0#(++&#-.&1(-$&-#2$#2*$ %,#-,6"5&#22*9$F..3&$0#($>3..*.4((*$7($>(-(7(*0'(*$ '2330#-(+0&#-($0*$3('2**26.$-"++"$-(10&*9$B55(/0#(#-072*$ 7"#2*-2*$-(&$5..-2*$-.6.72*$(55(/+(&#-2*$05&*$10&5&*$ #((60&$#,*-,"$-,C1"2*(#.*-0,4?C&-"9$B#.*-0)0#('25.0-0$ &3-(.-.&$-.+21&#-($(#.''(&#-($SjKR)+.1.++(<$70++0&*$(#.*-072*$ #&7((*$(+2/&*$'(.%(-($(#.*-072*$0#(''2&-(9$F&70&6(7&#-($ '24'2,-,&$D3,*8232&-"<$70-'($2*#&*$3('2*#&1(-$-(+0*$7($ 5,&1"-$#&62*$#2*$0#(''22-9$V:.0*(1((3(W$$ B&25%&*($1.0#&#(-0&*($-"5"$0+&$F.052##($%""(#&(++&*2*$ -(%($4(*''&($(#.*-0$7($5..-'&*$-(31&6(1(-$3('2**.'#2-$2+&$ 3('2*-(($*2$&-#2$-(&$#.'.+(&#-2*$,4-2&#-,C++"9$A5(-0&5&#2++($ 3('2*-(5&#2++($0*$4&#-03&(++&#2#?$1(41($#&7($#.05(+(&#2##($ (#.5&#2##(9$H"++22*3('2**.#1.0#&2*$(#.*-0%.+(##($ 1(+5&#-.&$-,,%%&-(+07($%2342&82*$05&*$7($-(+'0010&5&*<$ 4(3?(%(*''&-,C*$1(3(##(9$ SjfR;+.1.++($T2+#&*'&$+0%2/$-0*/2*$+.01.6(5&#2*$,4-2&#C&++2<$'.*$'"1&$&+5&<$26"$-0*?*$4(*''&7(-$'",/1"-$#&-"$ +&&'2-0&5&*-((*$2&1"-'"$05((*$-(3%22#22*$3('2*-(5&#22*9$$ 16

17 ASUKASVETOISET RYHMÄRAKENNUTTAMISHANKKEET EDELLYTTÄVÄT TIIVISTÄ RYHMÄÄ JA VANKKAA ASIANTUNTEMUSTA U'0)X&&''&$0+&$F.052*$2*#&55"&#2*$2'0+0D&*2*$(#.&*(+.2%&+0/$7($#2$ 1(+5&#-.&$KRRM9$U'0)X&&'&*$X23#0'.7(++($ /&*$'..#&$ 05(-0&5&#2*$3,45"3('2*-(5&#2*$'04826(9$A#(##($'04-2&#-($-.+21(-$ (#.''((-$0#(++&#-.&1(-$#..**&62+.-,C*$+&#"'#&$5,C#$&-#2$ 3('2*-(5&#22*9$B#.''(&'#&$0+&$0#('#&$1(+&'0&-.*.-$3('2**.#(+(*$1"'2"9$ a+'0%.0+&#-($3('2**.6(7('0*#.+/($2&$'",-26,$(%.*($5.6($ 7"+'&'"-22*$-(312$#2++(&#2++2$?280#-2/&*9$B#.''(&+-($0*$'..+.*.-$559$ #2.3((1((N$ YA5(-0&5&3('2*-(5&*2*$0*$1((?1($%3072'?$7($'(.%.*'&$10&#&$ 42+%06(($3('2*-(7&2*$.3(''(($%23.#-(5(++($05(-0&5&3('2*-(7&($ 1(3-2*$(#&(5&242*$1&3(*<$70'($40&-(&#&$'2#'&-2-,#?$3('2*-(7&2*$(#&0&-($ '(.%.*D&*$#..*-((*Y$ Y:,45"$4(70#&$42?$(+.##(9$T(*'2$0*$1&2-,$+0%%..*$3,45"*$ %23.#-(7(*$-0&52#-($:F)3(40&62&#2*($7($1(+5&&-$(#.**0-$0*$5,,-,$ 2-22*%"&*Y$ B+'.1(&422*$+.0%.5&#2*$#,&-"$0+&1(-$3(40&-.#1(&'2.82-$7($ 23&5&2+&#,,82-$#..**&62+.3(-'(&#.&#-(9$F..3&$523'&-,#$3,45&2*$'00##($ %,#,5&#2++2$0+&$,4-2&*2*$'&&**0#-.#$%3072'?&*$7($3('2*-(5&#4(33(#-.#9$ H"+'&'"-22*$-082/&*<$26"$U'0)X&&'0*$'(+-(&*2*$05(-0&5&*2*$ 3,45"3('2*-(5&#2*$0+&$' $%2342&82*$10&5(1(307(<$(&42.6(*.-$..%.5.#-($7($#&-"$5,C-2*$*0#-(6(*.-$23&5&2+&#,,'#&"$-,C*$ 7('(5&#22*$7($#..**&62+..*$+&&6,2*9$>0*k&'?-$(&42./1(-'&*$3,45&2*$ 4(70(5&#&(9$ A5(-0&5&3('2*-(7(-$2&1"-$,+22*#"$0+2$3('2*-(5&#2*$(55(/+(&#&(<$ 70-2*$0#($U'0)X&&'&*$(#.'(#4((#-(62+.&4&*$%047(.-.1&#-($ '24&-,#2480-.'#&#-($+&&6,&$7..3&$(55(/+(&#(1.*$-"3'2,-22*N$(&*('&*$ #..3&5%&&*$4(*''2&#&&*$2480-2/&*$%('0++&#-($ %3072'?*704-0'0*#.+/(<$70'($*0%2.6(&#&$7($7"3'2&#-"&#&$3('2*-(5&#-($ #2'"$28&#-"&#&$4(*''2&82*$#&#"&#-"$7($'2#'&*"&#-"$'0038&*0&*?(9$ :,45"3('2*-(5&#%30#2##&$0*$0#(''(&++2$'01(($-,C-"$7($#2*$0#(#-2*$ 7('(5&*2*$0#(%.0+&++2$0*$1(&'2((9$:,45"3('2*-(5&#2*$'0*#.+/($ (7(($+&&'2-0&5&**(++&#2-$-(10&622-$5.6($#2*$2&$-(31&-#2$0++($ 3&#?3&&8(##($(#.''(&82*$&*-32##&2*$'(*##(9$>0*#.+/$#2+'2,6""$ 3('2**.#%30#2##&(<$3,45"*$1(#-.&-($7($-,C*7('0(<$5&'"+&$%3072'?$ ((*$70'#22*'&*$05(-0&5&#2#?9$$ A5(-0&5&#2#?$&+5(*$(55(/3('2**.6(7(($ $#..3&*$ '2330#-(+04(*'2$0*$T235(**&*$SS$(#.**0*$'0482<$70'($0*$7(26.$ *2+7"'#&$-(+0'04-(&#2'#&$,4?C'#&$1(#-.&82*$3(7((5&#2'#&9$ B#.'(#12-0&#&($3,45"3('2**.6(5&#4(*''2&-($01(-$5,C#$ B3(g&(*3(**(*$KRRf$1(+5&#-.*.-$#2*&03&-(+0$E0%%.'&3&$#2'"$>0?$ '(.%.*D&##($39,N*$I(+-()-(+09$d&&##"$0*$-0&5&6.$?&1&&##"$,4-2&#-,C##"$ (55(/+(&#-2*$'(*##(9$ M9$!.06(7(5.0-0&*2*$ 3('2*-(5&*2*$ S9$T(3?(%(*''&)$ 3('2*-(5&*2*$ K9$B#.'(#12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ L9$>0*#.+/12-0&*2*$$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ 17

18 RAKENNUTTAJAKONSULTTI ON PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JOKA EDUSTAA ASUKKAITA KONSULTTIVETOISESSA RYHMÄRAKENNUTTAMIS- HANKKEESSA :('2**.6(7('0*#.+/12-0&#&##($(#.*-0)0#('2,4?C5.0-0&#&##($ 4(*''2&##($3('2**.6(7('0*#.+/$1(#-(($4(*''22*$ 1+$.&)6$+-1)9+-&,7($8&%1((90&>&8*567(,%/%/&6$+1+-&9$:,45"*$ '0'0(5&#-($1(3-2*$3('2**.6(7('0*#.+/$+((?&$1+$+99(($-1)6&-<$ 70&82*$%23.#-2++($(#.**0-$1(3(-((*<$7($+.0$#""**C-$3,45"*$ %""-C'#2* $F""*-C72*$(#26(5&*2*$2-.'"-22*$0*$-"3'2""$ 23&-,&#2#?$'2330#-(+04(*''2&##(<$70&##($(#.**0-$01(-$ 3('2**.#-2'*&#2#?$#&80'#&##($-0&#&&*#(9$:('2**.6(7('0*#.+/$ 1(35&#-(($3,45"3('2**.6(7&'#&$3,4-,1&2*$+.060'2+%0&#..82*$ 8&5/$-9+-/;$+-9%+1(",:,45"*$7"#2*2-$#&-0.-2-((*$4(*''22#22*$.&8&9+6&%+9))&9$T(*'2$10&8((*$-0-2.6(($(#.*-0) 0#('2,4?C5.0-0&#2*($-(&$05(-0*/#2*(9$ :('2**.6(7('0*#.+/2*$-24-"1"-$7($'0*#.+/2*$*0.8(6(5($ 52*262+,$(#.*-0)0#('2,4?C5.0-0&#&##($4(*''2&##($#((6(($ 70&+-(&*$0#&*$%0&'2-($-0&#&#-((*<$'0#'($1('&&*-.*2&-($'",-"*-C7"$2&$ 0+2$1&2+"$+((7(5&6(&#2#?$5.080#-.*.-9$$ >.*$3('2**.6(7(3,45"$0*$'006.$,4?C5.0-0&#2##($ 8&%1((90&>&%/(+9)A(,&.9+-9%+1))&,&+9(-/'/+&%1*5AB($7($ 523'&-#21"-$#2*$0#(''22-$05((*$'",6CC*9$A#(''(('#&$-.+21(-$ #&#"+-""$2480-$559$4(*''22*$3(40&-.'#2*$7"372#-"5&#2#-"$7($ 3,45"*$%""-C'#2*-20#-(9$E&#"'#&$0#('(##0%&5.#$#&#"+-""$2480-$ *&&82*$?+(*-2&82*$1(3(++2<$26"$70'.$3,45"3('2**.6(7&#-($+.0%..$ 4(*''22#-(9$:('2**.6(7('0*#.+/$2&$5&##""*$1(&422##($&-#2$ 523'&-#2$%23.#-26(1(*$(#.*-0)0#('2,4?C*$0#(''2&-(<$2&'"$ '0*#.+/$#&-2*$'",-"$,4?C##"$%""-"*-"1(+-((9$B#.*-0)$ 0#('2),4?C$-2'22$'0*#.+?*$'(*##($:CD,EF,)%047(&#2*$ ?&$3('2**.#(+(*$(55(/+(&#2*($#..**&62+.*$047(.'#22*$ 7($3('2**.6(5&#22*$+&&6,1&#-"$-24-"1&#-"$V2#&59$.3(''('&+%(&+.-W<$ -,C5((1(+10**(*$(#&(*5.'(&#2#-($7"372#-"5&#2#-"$7($1(+5&#-2+22$ *"&-"$'0#'21(-$%""-C'#2-$7($#0%&5.'#2-$(#.*-0)0#('2,4?C*$ %""-26"1"'#&$7($(++2'&370&-26(1('#&$#2'"$1(+100$,4?C*$ 3(4(*'",6C"9$T(*''22*$1(+5&#-.6.($'0*#.+/$4.0+24?&$#&&-"<$ 26"$'04-22*$.3('0&-#&7(V-W$#.03&6(($.3(''(#0%&5.'#2*$5.'(&#2-$ -('..(7(*$-24-"1"-9$ M9$!.06(7(5.0-0&*2*$ 3('2*-(5&*2*$ S9$T(3?(%(*''&)$ 3('2*-(5&*2*$ K9$B#.'(#12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ L9$>0*#.+/12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*N$(#9$0,$ 18

19 KONSULTTIVETOINEN RYHMÄRAKENNUTTAMINEN SOVELTUU HYVIN PIENTALO- RAKENTAMISEEN F.052##($3,45"3('2**2-.-$'04-22-$01(-$%""0#&*$0++22-$ %&2*-(+07(9$=&2*-(+0'04-2&##($'.'&*$3,45"*$7"#2*$0*$05(++($ -0*?++((*<$-(&$,4-2&*2*$-0*/$0*$10&-.$7('(($ 4(++&**(*7('0#0%&5.'#2++(9$!"++C&*$'.*'&*$(#.''((*$*"'C'.+5(#-($ 3('2*-(5&#2*$3&#'&-$7($1(#-..-$01(-$1233(6(1&##($ 05('0?-(+03('2*-(5&#22*9$=&2*-(+0)3('2*-(5&#22*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$#0%&&$4,1&*N$3,45"*$7"#2*2-$1(#-((1(-$1(&*$ 05(#-($0#..82#-((*$7($4,1"++"$%3072'?*704-(5&#2++2$%&2*-(+0*$ *2+&C4&**(-$01(-$7""*22-$'2#'&5""3"&#-"$%&2*255&'#&9$ >,#2&#2#-"$3,45"3('2**.6(5&#5.080#-($0*$'.**(*$ *"'C'.+5(#-($#((-.$4,1&"$'0'25.'#&(9$>04-22-$01(-$0++22-$ -0&#-(&#2'#&$%&2*&"<$(++2$',552*2*$(#.**0*$'04-2&-(9$ =&2*-(+0%.0+2++($3,45"3('2**.6(5&*2*$0*$%&2*-(+0%.0+2++($4,1"$ '2&*0$,48&#-""$(55(/5(&*2*$%3072'?*704-0<$-240''((-$ 4(*'&**(-$7($,'#&+C++&#2-$-(10&622-9$ >(.%.*D&-<$2-2*'&*$T2+#&*D&*$'(.%.*'&$0*$-.'2*.-$10&5(''((#?$ 3,45"3('2**.6(5&#-($1&&52$1.0#&*(9$>(.%.*D&*&*-32##&*"$0*$ -.'2($3,45"3('2**.6(5&#-($2#&523'&'#&$#&'#&<$'0#'($'.*$(#.'(#$ 0*$(&80#?$10&*.-$1(&'.6(($'0?*#($3('2*-(5&#22*<$ (($#2$ %23422*$?.'255&*$',#2&#22*$'.*-((*9$:,45"3('2**.6(5&*2*$ +&#""$(#.''(&82*$1(&'.6(5&#5(480++&#..'#&&*<$50*&%.0+&#-(($ (#.*-0-.0-(*-0($7($-.0$..6($'&+%(&+.(9$F2$0*$Y28.++&#&*$'2&*0$ #((8($%&2*-(+0$T2+#&*D&##"Y9$ =""'(.%.*'&#2.8.++($0*$ $.#2&-($%&2*24'C7"$ %&2*-(+0'04-2&-($'0*#.+/12-0&#2#?$3,45"3('2**.6(5(++(9$ X(#-..#.4-22-$01(-$#2+1"-$7($70'(&*2*$(#.'(#$0*$'(482*1"+&#2##"$ #0%&5.##.4-22##($'0*#.+?*$'(*##(9$=&2*-(+0'04-2&82*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$70'0$05(++($-(&$7(2-.++($-0*?++($0*$ 1233(6(1&##($1(#-.&82*$0#(+-($05('0?-(+03('2*-(5&#22*9$F&++0&*$ (#.'(#$0*$'.+.6(7(*$(#25(##($0#-(2##((*$3('2**.6(7('0*#.+?+-($ (#&(*-.*?7(%(+12+.(<$7($4"*-"$#.07(($'.+.6(7(*#.07(+('&9$ =""'(.%.*'&#2.8.*$'.**&++($0*$4,1&"$'0'25.'#&($ '0*#.+/12-0&#2#-($3,45"3('2**.6(5&#2#-($7($..#&($-0*627($0*$ #&&42*$-(3706.9$ T2+#&*D&*$'(.%.*'&#..**&62+.1&3(#-0##($+((8&-.##($#2+1&-,'#2##"$ VKRSKW$0*$'(3-0&-26.$-0P*40.#2)-,,%%&#2*$ '(.%.*'&3&1&-(+03('2*-(5&#2*$+"4-C'04?($7($'2&*07(<$70&++($ '(.%.*'&$10&$28&#-""$-0P*40.#2)3('2*-(5&#-(9$>FX$-0-2((<$26"$ -0P*40.#2)'04-22-$# (-$4,1&*$ (1('#&$5,C#$ 3,45"3('2**.6(5&#2*$'(.6(9$:(%03?##($#.0#&-2++((*$2#&59$26"$$ -0*?* #%30#2##27($-.+22$'24&6""$23&-,&#2#?$05(24-0&#2*$ 3,45"3('2*-(5&#2*$7($)3('2**.6(5&#2*$28&#-"5&#2'#&9$$ M9$!.06(7(5.0-0&*2*$ 3('2*-(5&*2*$ S9$T(3?(%(*''&)$ 3('2*-(5&*2*$ K9$B#.'(#12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ L9$>0*#.+/12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*N$%&2*-(+0-$ 19

20 S9$T(3?(%(*''&)$ 3('2*-(5&*2*$ TUOTTAJAMUOTOINEN ASUNTORAKENTAMINEN ON VALLITSEVA ASUNTOTUOTANNON MUOTO K9$B#.'(#12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ L9$>0*#.+/12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ M9$!.06(7(5.0-0&*2*$ 3('2*-(5&*2*$ =23.#-(7(.3('0&-#&7(*$-(&$D3,*823&*$+&&''22++2$+(&6(5(-$ (#.&*'04-22-$ ((*$(&*($(#.*-0,4?C5.0-0&#&*(9$ =23.#-(7(.3('0&-#&7($%23.#-(($-(+0,4?C*<$7($-0&5&&$#&&#$ %23.#-(7(0#(''((*($7($3('2**.6(($(#.&*-(+0*9$!.+21&++2$ (#.''(&++2$3('2**.#+&&'2$5,,$(#.*-0)0#(''22-9$$ =23.#-(7(0#('(#-(*$2+&$D3,*823&"$12+10&6(($:F)7"372#-2+5"9$ B#.*-0'(.%%(+(&*$:F)7"372#-2+5"$0*$'24&-26,$-.31('#&$*&&++2<$ 70-'($-2'21"-$#&-01(*$'(.%(*$(#.**0#-($70$ 3('2*-(5&#1(&422##(9$$h3,*823&*$0*$(**26(1($4(*'26($ '0#'21(-$-.31()(#&('&37(-$%(*'&*$V*#9$:F)%(*'&*W$ #"&+,-26"1"'#&9$:('2**.6(7(*$0*$559$(#2-26(1($,4?C*$7($ 0#(''22*0#-(7&2*$4,1"'#&$1('..82-9$X('..'#&++($%,3&-""*$ -.31((5((*$'04-22*$1(+5&#-.5&*2*$7($1(+5&#-.5&#2*$ 7"+'22*$&+52**2&82*$%..62&82*$7($1&'072*$'037((5&*2*$#&*"$ -(%(.'#2##(<$26"$3('2**.6(7($70.-..$5('#.1(&'2.'#&&*9$ h3,*823&12-0&#&##($4(*''2&##($(#.*-072*$-.+21&2*$05&#-(7&2*$ 5(480++&#..82-$1(&'.6(($2#&523'&'#&$(#.*-072*$ #..**&62+.3(-'(&#.&4&*$01(-$'",-"**C##"$3(7(++&#2-9$ B#.*-072*$4(*'&*-(4&*-($V0#-04&*-(W$5""3",-,,$ 5(3''&*(24-0&#2#?<$2+&$'.++0&*'&*$',#22##"$0+21(*$(+.22*$ (#.*-072*$4&*-(-(#0*$5.'((*9$h3,*823&12-0&#2-$4(*''22-$ 10&8((*$-0-2.6(($5,C#$T&-(#)-.0-(*-0*(9$ 20

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Tilatunnus Tilanumero Käyttötarkoitus Pinta ala '2C94 1,H1 HISSI 1 3,9 '2C9D 1,H2 HISSI 2 3,9 '2CA6 1,H3 HISSI 3 2,0 '2CAF 1,H4 HISSI 4 2,0 '2BC5 101 SÄ 1,8 '2BAA

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

45-.52)('-$6'#((%(! 7'8-$6$$-8)(! 58%%9-8)(!.#((-8.%9-()(!:%(2#8.76(!%+*)88%!

45-.52)('-$6'#((%(! 7'8-$6$$-8)(! 58%%9-8)(!.#((-8.%9-()(!:%(2#8.76(!%+*)88%! "##$%&#$'#()(*%"%+*%,%-.-$%/012%(3) 45-.52)('-$6'#((%( 7'8-$6$$-8)( 58%%9-8)(.#((-8.%9-()(:%(2#8.76(%+*)88% ;$%5.8-''5 0).+515$-%;99%..-'5+')%'5#$# ?@AB?CD @%(2#8.76('5#$#.#852*)$9% E1-((F7.).76

Lisätiedot

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit BEP (Bodywork Exchange Parameter) ovat koodeja ajoneuvon eri mittojen tunnistamiseksi, jotta tietojen siirtäminen ajoneuvovalmistajan ja päällirakentajan välillä sujuisi helpommin. t noudattavat kansainvälistä

Lisätiedot

+,-./ /34,

+,-./ /34, !"#"$ %&'()%*' +,-./.01. 1 2./34,5 61708!"#$%$&'$ ()*)+",-.#/0%. #)#1"-%.$1 83 582 2$%)-$/ (&" 2004 ()+). 34$()+&56 7*'*)#1 &"#$%$&'. 7*'8$*&) 1 000 2$%)-$/. 9#&)-&". 2"#1: 7*'$;4'< =1) #1>+$&15.? /)&@$

Lisätiedot

Arocs 3663 L 8X4 B 16

Arocs 3663 L 8X4 B 16 Arocs 3663 L 8X4 B 16 Moottoriteho: 460 KW Sallittu kokonaispaino: 35500 kg Mallisarja: Mercedes-Benz Arocs Ajoneuvotyyppi: 3663L Akseliväli: 4500 mm Rakennemalli: 96404112400 MBKS MBKS MBKS Mercedes-Benz

Lisätiedot

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin Peruskäsitteitä 8. CA CB + BA BC AB b a a b DA DB + BA ( BC) + ( AB) b a a b Vastaus: CA a b, DA a b 8. DC DA + AC BA + AC BA BC AC ( BC AC ) + AC AC CB Vastaus:

Lisätiedot

!! "! # $ %! &# '( ) * # + " & (, & # - "./ $ &!!! " " $ 0! &# '( ) # *& - 1 # 3 ) 45$!! "! $ # " ' "! 1 5 * ! 1 *#- $5 * $ : 5 ; 1<

!! ! # $ %! &# '( ) * # +  & (, & # - ./ $ &!!!   $ 0! &# '( ) # *& - 1 # 3 ) 45$!! ! $ #  ' ! 1 5 * ! 1 *#- $5 * $ : 5 ; 1< !"! ##"$ !! "! # $ %! &# '( ) * # + " & (, & # - "./ $ &!!! " " $ 0! &# '( ) # *& - 1 # 3 ) 45$!! "! $ # " ' "! 1 5 * - 16 5! 1 *#- $5 * 4-14 5$ 7 89 1: 5 ; 1< 5 $ =! %>

Lisätiedot

SVUL Lahden Piiri Talletus: Lahden Hiihtomuseo SVUL:n arkiston sisällysluettelo

SVUL Lahden Piiri Talletus: Lahden Hiihtomuseo SVUL:n arkiston sisällysluettelo Ark.yksikön sivu 1(37)18.6.2009 A DIAARIT JA MERKINTÄKIRJAT Aa Postikirjat 1 kansio Aa:1 Postikirjat 1969,1971-1974,1980 1 kansio Aa: 2 Postikirjat 1988-1991, 1985 Ab Vieraskirjat 1 kansio Ab:1 Lahden

Lisätiedot

Ca Tielautakunnan toimituspöytäkirjat. Tielautakunnan toimituspöytäkirjat -liitteineen. Cb Tielautakunnan kokousten pöytäkirjat

Ca Tielautakunnan toimituspöytäkirjat. Tielautakunnan toimituspöytäkirjat -liitteineen. Cb Tielautakunnan kokousten pöytäkirjat ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta C-E, H-I, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Tielautakunta Hyllyn numero 1103 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Opetettavien aineitten patevyyskoodisto

Opetettavien aineitten patevyyskoodisto Opetettavien aineitten patevyyskoodisto aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao jp jq jr js jt ju jv jw jx jy jz ka kb kc kd as at au av aw ax Suomen kieli, 60 op. Suomen kieli, 120 op. Suomen kieli,

Lisätiedot

Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot

Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot ARKISTONMUODOSTAJA HUMANISTINEN TIEDEKUNTA B LUETTELOT Ba Ba:1 Ba:2 Ba:3 Bb Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen

Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen 1. Hilbertin aksioomat 1-3 Oletetaan tunnetuiksi peruskäsitteet: piste, suora ja suora kulkee pisteen

Lisätiedot

Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 180 Päivitetty Pyramidi 4 Luku Ensimmäinen julkaistu versio

Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 180 Päivitetty Pyramidi 4 Luku Ensimmäinen julkaistu versio Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 8 Päivitetty 7.5.6 Pyramidi 4 Luku 5..6 Ensimmäinen julkaistu versio 7.5.6 Korjattu tehtävän 56 vastaus Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien

Lisätiedot

Johdanto 2. 2 Osamääräkunnan muodostaminen 7. 3 Osamääräkunnan isomorfismit 16. Lähdeluettelo 20

Johdanto 2. 2 Osamääräkunnan muodostaminen 7. 3 Osamääräkunnan isomorfismit 16. Lähdeluettelo 20 Osamääräkunta LuK-tutkielma Lauri Aalto Opiskelijanumero: 2379263 Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto Kevät 2016 Sisältö Johdanto 2 1 Käsitteitä ja merkintöjä 3 2 Osamääräkunnan muodostaminen

Lisätiedot

RYHMÄRAKENNUTTAMINEN. Asunto-osakeyhtiö Tampereen Annikki

RYHMÄRAKENNUTTAMINEN. Asunto-osakeyhtiö Tampereen Annikki RYHMÄRAKENNUTTAMINEN Asunto-osakeyhtiö Tampereen Annikki Mirja Torvinen Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Rakennustekniikan koulutusohjelma Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Lukumäärän laskeminen 1/7 Sisältö ESITIEDOT:

Lukumäärän laskeminen 1/7 Sisältö ESITIEDOT: Lukumäärän laskeminen 1/7 Sisältö Samapituisten merkkijonojen lukumäärä I Olkoon tehtävänä muodostaa annetuista merkeistä (olioista, alkioista) a 1,a 2,a 3,..., a n jonoja, joissa on p kappaletta merkkejä.

Lisätiedot

Mikäli huomaat virheen tai on kysyttävää liittyen malleihin, lähetä viesti osoitteeseen

Mikäli huomaat virheen tai on kysyttävää liittyen malleihin, lähetä viesti osoitteeseen Mikäli huomaat virheen tai on kysyttävää liittyen malleihin, lähetä viesti osoitteeseen anton.mallasto@aalto.fi. 1. 2. Muista. Ryhmän G aliryhmä H on normaali aliryhmä, jos ah = Ha kaikilla a G. Toisin

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-G Arkistonmuodostaja/viranomainen Taksoituslautakunta Hyllyn numero 726-732 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Algebra I, Harjoitus 6, , Ratkaisut

Algebra I, Harjoitus 6, , Ratkaisut Algebra I Harjoitus 6 9. 13.3.2009 Ratkaisut Algebra I Harjoitus 6 9. 13.3.2009 Ratkaisut (MV 6 sivua 1. Olkoot M ja M multiplikatiivisia monoideja. Kuvaus f : M M on monoidihomomorfismi jos 1 f(ab = f(af(b

Lisätiedot

HISTORIAN LAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/9 Handlingar, som enligt arkivschemat förvaras varaktigt

HISTORIAN LAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/9 Handlingar, som enligt arkivschemat förvaras varaktigt HISTORIAN LAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/9 LUETTELOT B Huomautuksia - Anmärkningar *) Arkistoyksiköt: ko = kotelo, si = sidos, la = laatikko *) Arkivenheter: b = band, k = kartong, l = låda Ba Ba: 1 Bb Bb:1

Lisätiedot

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000 RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus RAI-seminaari Helsingissä 1..2007 Magnus Björkgren, VTM, FT Projektipäällikkö Chydenius-instituutti Tausta RUG-III/22 luokitus Validoitu Suomessa vuonna 1995/96

Lisätiedot

Stadicup 2005 tulospalvelu

Stadicup 2005 tulospalvelu Stadicup 2005 tulospalvelu Joukkue 9.6.-12.6.2005 Helsinki Voittajat ja parhaat pelaajat Pelaaja TB FC Espoo Pirjo Leppikangas HPS TC15 FC Kontu Heidi Partanen FC Kontu TC14 HJK Sini Ihamäki HJK TD13 TiPS

Lisätiedot

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1)

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1) Kertaus K1. a) OA i k b) B = (, 0, 5) K. K. a) AB (6 ( )) i () ( ( 7)) k 8i 4k AB 8 ( 1) 4 64116 819 b) 1 1 AB( ( 1)) i 1 i 4 AB ( ) ( 4) 416 0 45 5 K4. a) AB AO OB OA OB ( i ) i i i 5i b) Pisteen A paikkavektori

Lisätiedot

OKL/LASTENTARHANOPETTAJIEN ARKIVFÖRTECKNING A 1/8 KOULUTUSOHJELMA

OKL/LASTENTARHANOPETTAJIEN ARKIVFÖRTECKNING A 1/8 KOULUTUSOHJELMA OKL/LASTENTARHANOPETTAJIEN ARKIVFÖRTECKNING A 1/8 LUETTELOT B Ba Ba: 1 1992 1995 Todistusjäljennöksiä (satunnaisia) Pääosa opintosuoritus- ja työtodistuksia, sis. nimilistoja soiton erillistodistuksen

Lisätiedot

Talletus: Lahden Hiihtomuseo Lahden Ahkeran arkiston sisällysluettelo

Talletus: Lahden Hiihtomuseo Lahden Ahkeran arkiston sisällysluettelo Ark.yksikön sivu 1 (22) 14.4.2009 A MERKINTÄKIRJAT Aa Diaarit ja merkintäkirjat 1 sidos Aa:1 Kirjediaari 1946 1 sidos Aa: 2 Kirjediaari Ab Lahden Ahkeran vuosijuhlien vieraskirjat 1 sidos Ab:1 Vieraskirja

Lisätiedot

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 3.2.2009

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 3.2.2009 Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka..9 x x a) Ratkaise yhtälö =. 4 b) Ratkaise epäyhtälö x > x. c) Sievennä lauseke ( a b) (a b)(a+ b).. a) Osakkeen kurssi laski aamupäivällä,4 % ja keskipäivällä 5,6 %.

Lisätiedot

Matematiikan olympiavalmennus

Matematiikan olympiavalmennus Matematiikan olympiavalmennus Syyskuun 2014 vaativammat valmennustehtävät, ratkaisuja 1. Onko olemassa ehdot a + b + c = d ja 1 ab + 1 ac + 1 bc = 1 ad + 1 bd + 1 cd toteuttavia reaalilukuja a, b, c, d?

Lisätiedot

Harjoitustehtävät, syyskuu Helpommat

Harjoitustehtävät, syyskuu Helpommat Harjoitustehtävät, syyskuu 2011. Helpommat Ratkaisuja 1. Ratkaise yhtälö a a + x = x. Ratkaisu. Ratkaistaan yhtälö reaalilukujen joukossa. Jos yhtälöllä onratkaisux, niin x 0. Jos a =0,yhtälöllä onratkaisux

Lisätiedot

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/13 Handlingar, som enligt arkivschemat förvaras varaktigt

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/13 Handlingar, som enligt arkivschemat förvaras varaktigt OPETTAJANKOULUTUSLAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/13 LUETTELOT B Huomautuksia - Anmärkningar Ba Erityisopettajakurssin arvosanaluettelot *) Arkistoyksiköt: ko = kotelo, si = sidos, la = laatikko *) Arkivenheter:

Lisätiedot

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 1 12 7 3 1 6 2 5 4 3 11 9 10 8 18 20 21 22 23 24 25 26

Lisätiedot

Lukion matematiikkakilpailun alkukilpailu 2015

Lukion matematiikkakilpailun alkukilpailu 2015 Lukion matematiikkakilpailun alkukilpailu 015 Avoimen sarjan tehtävät ja niiden ratkaisuja 1. Olkoot a ja b peräkkäisiä kokonaislukuja, c = ab ja d = a + b + c. a) Osoita, että d on kokonaisluku. b) Mitä

Lisätiedot

!""# $%&'( ' )' (*' " '' '( "! ' *'&' "! ' '( "!! )& "! # "! & "! ' "! $''!! &'&' $' '! $ & "!!" #!$ %! & '()%%'!! '!! # '&' &'!! &'&' *('(' &'!*! +& &*%!! $ & #" !!" "!!!" $ " # ' '&& % & #! # ' '&&

Lisätiedot

POHJOLAN TOIMISTOTARVIKE OY. PTT-KOODI KASETTIEN SOVELTUVUUS SIVUJA 5% Peitto HP Toner cartridge

POHJOLAN TOIMISTOTARVIKE OY. PTT-KOODI KASETTIEN SOVELTUVUUS SIVUJA 5% Peitto HP Toner cartridge POHJOLAN TOIMISTOTARVIKE OY PTT-KOODI KASETTIEN SOVELTUVUUS SIVUJA 5% Peitto HP Toner cartridge ISO19752/24712 PTT-CB435 HP LJ P1006/P1005 1 500 PTT-CB436 HP LJ P1505/M1319/M1522n/M1522nf/M1120 2 000 PTT-CB388

Lisätiedot

l 1 2l + 1, c) 100 l=0

l 1 2l + 1, c) 100 l=0 MATEMATIIKAN PERUSKURSSI I Harjoitustehtäviä syksy 5. Millä reaaliluvun arvoilla a) 9 =, b) 5 + 5 +, e) 5?. Kirjoita Σ-merkkiä käyttäen summat 4, a) + + 5 + + 99, b) 5 + 4 65 + + n 5 n, c)

Lisätiedot

Juuri 3 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty

Juuri 3 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kokoavia tehtäviä ILMAN TEKNISIÄ APUVÄLINEITÄ. A III, B II, C ei mikään, D I. a) Kolmion kulmien summa on 80. Kolmannen kulman suuruus on 80 85 0 85. Kolmiossa on kaksi 85 :n kulmaa, joten se on tasakylkinen.

Lisätiedot

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaarit

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaarit Kunta/Kuntainliitto Sääksmäen kunta Arkistonmuodostaja/viranomainen Kunnanvaltuusto ja kunnanlautakunta ARKISTOLUETTELO Pääsarjan nimike A E, G J, arkisto II : A E, G - J Hyllyn numero 964-1021,1025-1063,1113,1117-1118

Lisätiedot

Algebra 1, harjoitus 9, h = xkx 1 xhx 1. a) Käytetään molemmissa tapauksissa isomorfialausetta. Tarkastellaan kuvauksia

Algebra 1, harjoitus 9, h = xkx 1 xhx 1. a) Käytetään molemmissa tapauksissa isomorfialausetta. Tarkastellaan kuvauksia Algebra 1, harjoitus 9, 11.-12.11.2014. 1. Olkoon G ryhmä ja H G normaali aliryhmä. Tiedetään, että tällöin xhx 1 H kaikilla x G. Osoita, että itse asiassa xhx 1 = H kaikilla x G. Ratkaisu: Yritetään osoittaa,

Lisätiedot

ILTA-SANOMAT Arkistoluettelo

ILTA-SANOMAT Arkistoluettelo ILTA-SANOMAT Arkistoluettelo http://www.paivalehdenarkisto.fi/ SISÄLLYSLUETTELO A Johtaminen Ab Johtoryhmän pöytäkirjat 1 B Yleishallinto Ba Toiminnan suunnittelu ja seuranta 2 Be Tiedotus- ja suhdetoiminta

Lisätiedot

Tyyppi metalli puu lasi työ I 2 8 6 6 II 3 7 4 7 III 3 10 3 5

Tyyppi metalli puu lasi työ I 2 8 6 6 II 3 7 4 7 III 3 10 3 5 MATRIISIALGEBRA Harjoitustehtäviä syksy 2014 Tehtävissä 1-3 käytetään seuraavia matriiseja: ( ) 6 2 3, B = 7 1 2 2 3, C = 4 4 2 5 3, E = ( 1 2 4 3 ) 1 1 2 3 ja F = 1 2 3 0 3 0 1 1. 6 2 1 4 2 3 2 1. Määrää

Lisätiedot

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaarit

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G, J, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Kansakoulun johtokunta Hyllyn numero 106-114, 391 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Kutsu kevätkokoukseen!

Kutsu kevätkokoukseen! Y S- Tv A 1/13 JÄSENLEHTI Tää. 4 H YT-v 6 P p p? 10 Sf 12 Mä Tp A K vä!. 22 PUHEENJOHTAJALTA Tpä!!!! #x??* T ERTO J A p Y- : Y S- Tv A : ä Y T E : ä, www..f Y Fcb. Pää: M O, p YSTEA p@.f T: R P, vv vv@.f

Lisätiedot

Projektiivisen geometrian alkeita

Projektiivisen geometrian alkeita Projektiivisen geometrian alkeita Jotkin kilpailutehtävät saattavat ratketa helpoimmin menetelmillä, jotka kuuluvat ns. projektiivisen geometrian alaan. Projektiivinen geometria on eräänlaista pelkän viivoittimen

Lisätiedot

Nopea kertolasku, Karatsuban algoritmi

Nopea kertolasku, Karatsuban algoritmi Nopea kertolasku, Karatsuban algoritmi Mikko Männikkö 16.8.2004 Lähde: ((Gathen and Gerhard 1999) luku II.8) Esityksen kulku Algoritmien analysointia (1), (2), (3), (4) Klassinen kertolasku Parempi tapa

Lisätiedot

Värikasetit ja -nauhat

Värikasetit ja -nauhat 14 Värikasetit ja -nauhat Xerox-tarvikekasetit 233 Armor-tarvikekasetit 234 PrintStar-tarvikekasetit 235 Brother 237 Canon 239 Epson 241 HP 242 Lexmark 248 OKI 249 Samsung 250 Xerox 250 Värinauhat ja -telat

Lisätiedot

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA

PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA PYHÄTUNTURIN ASEMAKAAVA, OSA-ALUE B Asemakaavaehdotus 30.4.2009 YHTEENVETO KAAVA-ALUEISTA KORTTELIALUEET Käyttötarkoitus Osuus A (A, AP ja AK) 8,20% 15,12 C 4,69% 8,66 RA 43,83% 80,82 RM 24,69% 45,53 EN

Lisätiedot

A-osio. Tehdään ilman laskinta ja taulukkokirjaa! Valitse tehtävistä A1-A3 kaksi ja vastaa niihin. Maksimissaan tunti aikaa suorittaa A-osiota.

A-osio. Tehdään ilman laskinta ja taulukkokirjaa! Valitse tehtävistä A1-A3 kaksi ja vastaa niihin. Maksimissaan tunti aikaa suorittaa A-osiota. MAA5.2 Loppukoe 24.9.2013 Jussi Tyni Valitse 6 tehtävää Muista merkitä vastauspaperiin oma nimesi ja tee etusivulle pisteytysruudukko Kaikkiin tehtävien ratkaisuihin välivaiheet näkyviin! A1. A-osio. Tehdään

Lisätiedot

HINNASTO ME- ja 2TC- High Efficiency IE2 moottorit

HINNASTO ME- ja 2TC- High Efficiency IE2 moottorit ME- ja 2TC- High Efficiency IE2 moottorit Kotelointiluokka IP55, eristysluokka F, lämpenemä B-luokan mukainen (80 C), hyötysuhdeluokka IE2 (IEC60034-30) ME alumiinimoottorit ME alumiinimoottorit 3000 rpm

Lisätiedot

Katsaus Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan alueelta luovutettavien tonttien rahoitus- ja hallintamuotoihin

Katsaus Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan alueelta luovutettavien tonttien rahoitus- ja hallintamuotoihin Katsaus Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan alueelta luovutettavien tonttien rahoitus- ja hallintamuotoihin 1. Yleistä Kaupungilla on varattuna vuoden 2012 lopulla tontteja noin 10 000 asunnon rakentamista

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Raahen Laivakankaan geofysiikan tutkimukset. Sijainti 1:400 000. Eero Sandqren/?HM 8.10.1982

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Raahen Laivakankaan geofysiikan tutkimukset. Sijainti 1:400 000. Eero Sandqren/?HM 8.10.1982 Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA Eero Sandqren/?HM 8.10.1982 Raahen Laivakankaan geofysiikan tutkimukset Sijainti 1:400 000 Lähtökohta Lin joitus P Jämbäckin vuonna 1980 lähettämä Au-pitoinen, 14 ppm,

Lisätiedot

LVI JUHANI NIEMI OY. Tukkuhinnasto 1.1.2016 DUOFIX WC-ELEMENTIT, OMEGA.. MONOLITH LISÄ- JA VARAOSAT. Geberit Oy Tahkotie 1 01530 VANTAA www.geberit.

LVI JUHANI NIEMI OY. Tukkuhinnasto 1.1.2016 DUOFIX WC-ELEMENTIT, OMEGA.. MONOLITH LISÄ- JA VARAOSAT. Geberit Oy Tahkotie 1 01530 VANTAA www.geberit. Tukkuhinnasto 1.1.2016 DUOFIX WC-ELEMENTIT, SIGMA... DUOFIX WC-ELEMENTIT, OMEGA.. DUOFIX URINAALI... DUOFIX LISÄ- JA VARAOSAT... DUOFIX ELEMENTIT, MUUT...... MONOLITH. MONOLITH LISÄ- JA VARAOSAT. AQUA

Lisätiedot

Mohrin-Mascheronin lause kolmiulotteisessa harppi-viivaingeometriassa

Mohrin-Mascheronin lause kolmiulotteisessa harppi-viivaingeometriassa Mohrin-Mascheronin lause kolmiulotteisessa harppi-viivaingeometriassa Matematiikka Sakke Suomalainen Helsingin matematiikkalukio Ohjaaja: Ville Tilvis 29. marraskuuta 2010 Tiivistelmä Harppi ja viivain

Lisätiedot

HINNASTO 1.10.2011 ALV 23 % Tämä korvaa aiemmat hinnastot. Hinta / KPL

HINNASTO 1.10.2011 ALV 23 % Tämä korvaa aiemmat hinnastot. Hinta / KPL Reference 1.2 DC musta pianolakka 40 10243 02575 9 10 056,00 Reference 1.2 DC valkoinen pianolakka 40 10243 02578 0 10 056,00 Reference 1.2 DC kirsikka pianolakka 40 10243 02576 6 10 056,00 Reference 2.2

Lisätiedot

LAUSEKKEET JA NIIDEN MUUNTAMINEN

LAUSEKKEET JA NIIDEN MUUNTAMINEN LAUSEKKEET JA NIIDEN MUUNTAMINEN 1 LUKULAUSEKKEITA Ratkaise seuraava tehtävä: Retkeilijät ajoivat kahden tunnin ajan polkupyörällä maantietä pitkin 16 km/h nopeudella, ja sitten vielä kävelivät metsäpolkua

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

1. Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan. Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C

1. Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan. Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan Intro: C I Em7 I F I F I C I C I G I G C I E/G# I Am Am/G I F I C I F/G I C I C C E F G C Jälleen katsoa saan Jumalan Karitsaan C G C G Kuinka kauniisti kaiken teki

Lisätiedot

Syntymäaika: 2. Kirjoita nimesi ja syntymäaikasi kaikkiin sivuille 1 ja 3-11 merkittyihin kohtiin.

Syntymäaika: 2. Kirjoita nimesi ja syntymäaikasi kaikkiin sivuille 1 ja 3-11 merkittyihin kohtiin. 1 Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kemian valintakoe Keskiviikkona 15.6. 2011 klo 9-12 Nimi: Yleiset ohjeet 1. Tarkista, että tehtäväpaperinipussa ovat kaikki sivut 1-12. 2. Kirjoita nimesi

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 Isabella ja Pia, elämäntapaprinsessat 99 m 2 3h, k, kph, p ja sauna Kalasatama SATO Oyj/Saku Sipola OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 21.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2016 1 SISÄLLYS SATO lyhyesti Toimintaympäristö

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA

ARKISTOLUETTELO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO LASTENVALVOJA Sivu 1(16) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968 1977 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1968-1971 21.3.1968-31.12.1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1977 1.1.1972-9.3.1977 Sivu 2(16) Ab Lähetettyjen

Lisätiedot

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL.

Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST NOKKAVIPUL. Nokkavipuliittimet NOKKAVIPUL. UROS SK DN25 HST 2977044 A; PF64 NOKKAVIPUL. UROS SK DN32 HST 2977045 A; NX93 NOKKAVIPUL. UROS SK DN40 HST 2977046 A; RU35 NOKKAVIPUL. UROS SK DN50 HST 2977047 A; SL33 NOKKAVIPUL.

Lisätiedot

Matematiikan olympiavalmennus 2015 toukokuun tehtävät

Matematiikan olympiavalmennus 2015 toukokuun tehtävät Matematiikan olympiavalmennus 05 toukokuun tehtävät Ratkaisuja Kuperan viisikulmion jokainen lävistäjä on jonkin viisikulmion sivun suuntainen Osoita, että jokaisessa tällaisessa parissa lävistäjän ja

Lisätiedot

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E

LVI-numero Hitsattu teräsputki P235 TR1 / EN ;Suojamaalattu / Korro E Hitsattu putki PUTKI P235TR1 PUN 21,3X2,0 0404058 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset EN10204:2004/3.1;Toimituspituus 6 m; TM42 PUTKI P235TR1 PUN 26,9X2,3 0404094 punainen;hitsauskerroin V=1,0;Todistukset

Lisätiedot

ITSESÄÄTELYTAITOJEN TUKEMINEN DIGITARINATOIMINNAN AVULLA ALKUOPETUKSESSA

ITSESÄÄTELYTAITOJEN TUKEMINEN DIGITARINATOIMINNAN AVULLA ALKUOPETUKSESSA POUTIAINEN, RAIJA ITSESÄÄTELYTAITOJEN TUKEMINEN DIGITARINATOIMINNAN AVULLA ALKUOPETUKSESSA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

Lisätiedot

ASIA: HE 30/2015 vp VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016, Teema: luku 35.20

ASIA: HE 30/2015 vp VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016, Teema: luku 35.20 LAUSUNTO 1 (5) Eduskunta Valtiovarainvaliokunta, Asunto ja ympäristöjaosto ASIA: HE 30/2015 vp VALTION TALOUSARVIOKSI VUODELLE 2016, Teema: luku 35.20 kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi hallituksen

Lisätiedot

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. Vastaus: a) 90 b) 60 c) 216 d) 1260 e) 974,03 f) ,48

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. Vastaus: a) 90 b) 60 c) 216 d) 1260 e) 974,03 f) ,48 Trigonometriset funktiot 169. Muutetaan asteet radiaaneiksi. 180 astetta on radiaaneina π eli 180 = π rad Tällöin 1 rad. 180 45 1 a) 45 180 4 4 65 1 b) 65 180 6 10 c) 10 180 5 5 d) 5 180 4 40 7 e) 40 180

Lisätiedot

Pielisentie 40, LIEKSA Puh

Pielisentie 40, LIEKSA Puh 18.4.2016 Pielisentie 40, 81700 LIEKSA Puh 0207 191311 info@ldhtuning.fi www.ldhtuning.fi KCR Diesel Power tehoyksiköiden soveltuvuustaulukko / hinnasto Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24% (ALV 24%) Hinnat

Lisätiedot

Derivaatta. Joukko A C on avoin, jos jokaista z 0 A kohti on olemassa ǫ > 0: jos z z 0 < ǫ, niin z A. f : A C on yksiarvoinen.

Derivaatta. Joukko A C on avoin, jos jokaista z 0 A kohti on olemassa ǫ > 0: jos z z 0 < ǫ, niin z A. f : A C on yksiarvoinen. Derivaatta Joukko A C on avoin, jos jokaista z 0 A kohti on olemassa ǫ > 0: jos z z 0 < ǫ, niin z A. f : A C on yksiarvoinen. Määritelmä Funktio f : A C on derivoituva pisteessä z 0 A jos raja-arvo (riippumatta

Lisätiedot

Julkaisu 700-FE, -FS, -M, -CF, -CRF, -HA, -HC, -HK, -HL Releet ja ajastimet Tuotevalikoiman esittely Ohjausreleiden valinta

Julkaisu 700-FE, -FS, -M, -CF, -CRF, -HA, -HC, -HK, -HL Releet ja ajastimet Tuotevalikoiman esittely Ohjausreleiden valinta Julkaisu 700-FE, -FS, -M, -CF, -CRF, -HA, -HC, -HK, -HL Tuotevalikoiman esittely Ohjausreleiden valinta Tuotesarja 700-M Malli Pienoisohjausreleet Ohjausreleet Jousiliittimet Ruuviliittimet Ominaisuudet

Lisätiedot

Jatko-opintoseminaari Potenssit ja Möbius kuvaukset Cliffordin algebroissa. Petteri Laakkonen

Jatko-opintoseminaari Potenssit ja Möbius kuvaukset Cliffordin algebroissa. Petteri Laakkonen Jatko-opintoseminaari 2009-2010 Potenssit ja Möbius kuvaukset Cliffordin algebroissa Petteri Laakkonen 3.2.2010 Luku 6 Potenssit ja Möbius kuvaukset Tämä teksti noudattaa kirjan [1] luvun 6 tekstiä. Lauseiden,

Lisätiedot

Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta. Tekes

Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta. Tekes YM Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman seminaari Tekes ja ikääntyvään väestöön liittyvä asumisen kehittämistoiminta 27.9.2013 Tekes Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissinen Huippuostajat ja Rakennettu ympäristö

Lisätiedot

5 Ominaisarvot ja ominaisvektorit

5 Ominaisarvot ja ominaisvektorit 5 Ominaisarvot ja ominaisvektorit Olkoon A = [a jk ] n n matriisi. Tarkastellaan vektoriyhtälöä Ax = λx, (1) missä λ on luku. Sellaista λ:n arvoa, jolla yhtälöllä on ratkaisu x 0, kutsutaan matriisin A

Lisätiedot

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa

18.11.2o13. pohjois. Euroopassa. www.pohjola-norden.fi/eurooppa 18.11.213 p m d p k k Ep www.p-d.f/epp Pmd pkk Ep 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, k 6, Hk Pm v v vm v k v, k öd k k p. pm m pm k v mm k p mm. Sm Pmd m kd kk vv mp k. M m k, m mö m? Mk Pmd m Ep vd?

Lisätiedot

Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke. RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10.

Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke. RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10. Hyvät hankintamenettelyt -kehityshanke RT-ohjeiden päivitys / täydentäminen sekä ohjeiden käyttöönottoa tukevien työkalujen kehittäminen 20.10.2015 1 Taustaa Nykyiset hankintamenettelyjä koskevat RT-ohjeet

Lisätiedot

RYHMÄRAKENNUTTAMISHANKKEILLE TARJOTTAVAT KAUPUNGIN NEUVONTAPALVELUT

RYHMÄRAKENNUTTAMISHANKKEILLE TARJOTTAVAT KAUPUNGIN NEUVONTAPALVELUT HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄRAKENNUTTAMISHANKKEILLE TARJOTTAVAT KAUPUNGIN NEUVONTAPALVELUT AM-ohjelman täytäntöönpanopäätöksen (29.10.2012) mukainen selvitys HELSINGIN KAUPUNKI SELVITYS 1 Sisällys TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 90 000 asukkaan väestönkasvuun;

Lisätiedot

Lineaarikuvaukset. 12. joulukuuta F (A r ) = F (A r ) r .(3) F (s) = s. (4) Skalaareille kannattaa määritellä lisäksi seuraavat tulot:

Lineaarikuvaukset. 12. joulukuuta F (A r ) = F (A r ) r .(3) F (s) = s. (4) Skalaareille kannattaa määritellä lisäksi seuraavat tulot: Lineaarikuvaukset 12. joulukuuta 2005 1 Yleistys multivektoreille Olkoon F lineaarikuvaus vektoriavaruudessa. Yleistetään F luonnollisella tavalla terille F (a 1 a n ) = F (a 1 ) F (a n ), (1) sekä terien

Lisätiedot

Täydellinen kilpailu: markkinoilla suuri määrä yrityksiä. ----> Yksi yritys ei vaikuta hyödykkeen markkinahintaan.

Täydellinen kilpailu: markkinoilla suuri määrä yrityksiä. ----> Yksi yritys ei vaikuta hyödykkeen markkinahintaan. 5. EPÄTÄYDELLINEN KILPAILU Täydellinen kilpailu: markkinoilla suuri määrä yrityksiä. ----> Yksi yritys ei vaikuta hyödykkeen markkinahintaan. Epätäydellinen kilpailu: markkinoilla yksi tai vain muutama

Lisätiedot

PERUSASIOITA ALGEBRASTA

PERUSASIOITA ALGEBRASTA PERUSASIOITA ALGEBRASTA Matti Lehtinen Tässä luetellut lauseet ja käsitteet kattavat suunnilleen sen mitä algebrallisissa kilpatehtävissä edellytetään. Ns. algebrallisia struktuureja jotka ovat nykyaikaisen

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6 / 211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä vuoden 211 toisella neljänneksellä Tilauskanta oli ennätyskorkea: 1,7 mrd euroa Infrarakentamisessa hyvä tuloskehitys,

Lisätiedot

Työkalun merkki/malli Laikkatyyppi/Ø mm Huuvasarja

Työkalun merkki/malli Laikkatyyppi/Ø mm Huuvasarja 1 (6) Päivitetty 20.11.2007 ATA RA 5 Fiber/lamelli/ 125 402390 ATA RA 12-5 Kova/ 125 400120 ATA RA 14 Kova/ 25 403380 ATA RA 17 ATA-laikka/ 75 402810 ATA RA 5 Fiber/lamelli/ 180 402400 ATA RA 6/ RA 8 Fiber/lamelli/

Lisätiedot

Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä

Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä Kysely taloyhtiöasumisesta ja taloyhtiön kehittämisestä Kyselyn toteutus Vastaajamäärä: 500 Kohderyhmä: kerrostaloasukkaat Suomessa Tiedonkeruu: -9.1.017 Kyselyn teemat: Asukaskyselyjen hyödyntäminen taloyhtiön

Lisätiedot

Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kemian valintakoe Keskiviikkona 11.6. 2014 klo 10-13

Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kemian valintakoe Keskiviikkona 11.6. 2014 klo 10-13 1 Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistojen kemian valintakoe Keskiviikkona 11.6. 2014 klo 10-13 Yleiset ohjeet 1. Tarkasta, että tehtäväpaperinipussa ovat kaikki sivut 1-11 2. Kirjoita nimesi ja syntymäaikasi

Lisätiedot

Pyramidi 3 Geometria tehtävien ratkaisut sivu a)

Pyramidi 3 Geometria tehtävien ratkaisut sivu a) Pyramidi 3 Geometria tehtävien ratkaisut sivu 8 501 a) Kolmiossa C kaksi yhtä pitkää sivua kuin kolmiossa DEF ja näiden sivujen väliset kulmat ovat yhtä suuret, joten kolmiot ovat yhtenevät yhtenevyyslauseen

Lisätiedot

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

VIRALLISTEN LAJIKEKOKEIDEN TULO SYHD ISTELMIÄ 1978. KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 13 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 3 TMO MELA, ULLA LALLUKKA, LSA MATTLA JA JOUN KATLA: VRALLSTEN LAJKEKOKEDEN TULO SYHD STELMÄ 978 TKKURLA SSN 0356-7575 SSÄLLYS Sivu. Johdano Seliyksiä

Lisätiedot

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

KASVINVILJELYLAITOKSEN TIEDOTE N:o 17 EI] VIRALLISTEN LAJI KEKOKEIDEN TuLOSYHDISTELMIA 1979 MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS J MAATALOUDEN TUTKMUSKESKUS KASVNVLJELYLATOKSEN TEDOTE N:o 7 E] -4-t4 ' r L. 'e cev 3ek TMO MELA, ULLA LALLUKKA ja LSA MATTLA: VRALLSTEN LAJ KEKOKEDEN TuLOSYHDSTELMA 979 JOKONEN -923 SSN 0356-7575 SSÄLLYS

Lisätiedot

2 = 31415,92... 2 31 000 m

2 = 31415,92... 2 31 000 m Pyamidi Geometia tehtävien atkaisut sivu 6 40 Ympyän halkaisija d 00 m ja säde 00 m. a) kehän pituus p π d d 00 m π 68,... 60 ( m) b) pinta-ala π 00 m π 00 45,9... 40 a) ( ) 000 m a) kehän pituus 60 m

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO VANHAT ARKISTOT HOLHOUSLAUTAKUNTA. 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976-1978. Päätearkisto.

ARKISTOLUETTELO KESKUSHALLINTO VANHAT ARKISTOT HOLHOUSLAUTAKUNTA. 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976-1978. Päätearkisto. Sivu 1(11) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976 1978 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1976-1978 Sivu 2(11) Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1959 1987 1 Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1959-1969 2 Lähetettyjen

Lisätiedot

3 Vektorin kertominen reaaliluvulla

3 Vektorin kertominen reaaliluvulla 3 Vektorin kertominen reaaliluvulla Summalla a + a + a tarkoitetaan lausekkeessa esiintyvän vektorin a kanssa samansuuntaista, mutta pituudeltaan tähän nähden kolminkertaista vektoria. Tätä summaa on tarkoituksenmukaista

Lisätiedot

Tilastokatsaus 7:2013

Tilastokatsaus 7:2013 Tilastokatsaus 6:2012 Vantaa 1 21.8.2013 Tietopalvelu B12:2013 Asuntorakentaminen Vantaalla vuodesta 1970 Asuntokanta vuoden 2013 alussa Vantaalla oli vuoden 2013 alussa 99 620 asuntoa. Niistä 60 835 oli

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Kurssikoe on maanantaina 29.6. Muista ilmoittautua kokeeseen viimeistään 10 päivää ennen koetta! Ilmoittautumisohjeet löytyvät kurssin kotisivuilla.

Kurssikoe on maanantaina 29.6. Muista ilmoittautua kokeeseen viimeistään 10 päivää ennen koetta! Ilmoittautumisohjeet löytyvät kurssin kotisivuilla. HY / Avoin ylioisto Johdatus yliopistomatematiikkaan, kesä 201 Harjoitus 7 Ratkaisut palautettava viimeistään perjantaina 26.6.201 klo 16.00. Huom! Luennot ovat salissa CK112 maanantaista 1.6. lähtien.

Lisätiedot

Juuri 3 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Julkaiseminen sallittu vain koulun suljetussa verkossa.

Juuri 3 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Julkaiseminen sallittu vain koulun suljetussa verkossa. Trigonometria Ennakkotehtävät. a) Mäessä korkeus kasvaa metriä jokaista vaakasuunnassa edettyä 0 metriä kohden eli jyrkkyys prosentteina on : 0 = 0, = 0 %. b) Hahmotellaan tilannetta kuvan avulla. Kun

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/20 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/20 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti keskittymällä

Lisätiedot

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA

SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA SATAKUNNALLE OMA SATAKUNNAN LUONTOMATKAILUOHJELMA LUONTOMATKAILUOHJELMA Luontomatkailun mahdollisuudet Satakunnassa -tilaisuus Sanna-Mari Renfors, 31.3.2016 Hanna-Maria Marttila Ohjelman laadinnasta Laadinta

Lisätiedot

Ohjaus- ja merkinantolaitteet

Ohjaus- ja merkinantolaitteet Ohjaus- ja merkinantolaitteet /2 Johdanto Painikkeet ja merkkivalot 3SB2, 16 mm /4 Valmiit laiteyhdistelmät Painikkeet ja merkkivalot 3SB3, 22 mm Painikkeet ja merkkivalot, muovia, pyöreä /6 Valmiit laiteyhdistelmät

Lisätiedot