KONSULTTIVETOISEN RYHMÄRAKENNUTTAMISEN PIKA-ANALYYSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONSULTTIVETOISEN RYHMÄRAKENNUTTAMISEN PIKA-ANALYYSI"

Transkriptio

1 KONSULTTIVETOISEN RYHMÄRAKENNUTTAMISEN PIKA-ANALYYSI Kaupunki-innovaatiot -hanke Katharina Mead Jyrki Jalli Matti Sivunen

2 TIIVISTELMÄ!"##"$%&'()(*(+,,#&##($-.-'&/&*$'0*#.+/12-0&#2*$ 3,45"3('2**.6(5&#-0&5&*-(5(++&*$2+&*'2+%0&#..6($7($ -.**&#-2/&*$-0&52*%&-2&-"$+21&"5&#2*$1(.48&6(5&#2'#&9$ :,45"3('2*-(5&#2++($-(&$;3('2**.6(5&#2++($-(3'0&-2-((*$ %&2*-(+072*$-(&$'2330#-(+072*$3('2**.#%3072'-27(<$70&##($ (#.''(&'#&$(&'01(-$-0-2.6(1(-$3('2**.#4(*''22*$,482##"$ +0%%.-.+0'#22*$1(&'.6(2*9$=&'()(*(+,,#&$ /&*$0#(*($ A,9$B*(+,,#&##"$2+&*'2+%0&#..6($7($+21&"5&#-"$(*(+,#0&?&*$ ',552*&++"$(#&(*-.*?7(4((#-(62+.&++(<$-,C%(7(++($7($ -.-.#-.5(++($+((7(#?$3,45"3('2**.6(5&#-($'0#'21((*$ '&37(++&#..-22*9$$ B*(+,,#&*$%""-.+0'#2*($0*<$26"$3,45"3('2**.6(5&*2*$0*$ 2+&*'2+%0&*2*$7($28&#-26"1"$-0&5&*-(5(++&$ (#.*-03('2*-(5&#2##(9$!"++"$42-'2++"$-0&5&*-(5(++&*$ %0-2*?((+&#2-$(#&(''((-$;$2+&$(#.''((-$;$'00#-.1(-$%2+'"#-""*$ 1(3(''((#-($7($(#.*-03('2*-(5&#2#-($1(+&#-.*22#-($ 5(3D&*((+&#2#-($3,45"#-"<$5&'"$0*$2#-2$5(++&*$+21&"5&#2++29$$ :(40&-.#$-.**&#-2/&*$-0&5&*-(5(++&*$+21&"5&#2'#&$ '2#'2&#&55"'#&$3(-'(&#-(1('#&$0*D2+5('#&9$=&'()(*(+,,#&##($ +21&"5&#2*$'(**(+-($'2#'2&#2-$-(40-$'00/&*$,4-2&#2*$ -,C%(7((*$7($,4-2*"$-.+0'#2*($3(40&-.#0*D2+5&2*$ 3(-'(&#25&#2'#&$#01&/&*$-0&52*%&-22-9$E&#"'#&$(*(+,,#&##"$ +((8&6.$3,45"3('2**.6(5&#2*$?2'(36($7($-0&52*%&82) '#2-$0-2/&*$&**0''((#?$1(#-((*9$!"5"$3(%03/$'0'0(($,4-22*$3,45"3('2**.6(5&#2*$ %23.#?2-0(<$*"'25,'#&"$7($-0&52*%&-2&-"9$F2$0*$-(3'0&-26.$ *&&*$7.+'&#2++2$#2'-03&++2$'.&*$(#.''(&82*<$ 3,45"3('2**.6(7&2*$7($.3('0&-#&70&82*$(1.'#&$ 3,45"3('2**.6(5&#2*$7($(#.*-03('2*-(5&#2*$'24&6"5&#-"$ 1(3-2*9$$!2'&7"-$4(+.(1(-$'&&6""$'(&''&($%&'()(*(+,,#&*$-2'25&#22*$ 0#(++&#-.*2&-($-(407($#2'"$G5%"3&#-C5&*&#-23&C-"$ 5(480++&#..82#-($28&#-""$(#.*-03('2*-(5&#2*$'24&6,5&#-"$$ F.052##(9$ 2

3 PIKA-ANALYYSIN SISÄLTÖ I&'"$0*$3,45"3('2*-(5&#2*$?+($F.052##(<$5&-'"$01(-$-.+21(&#..82**"',5"-$7($0*'0$ -0&5&*-(5(++&$2+&*'2+%0&*2*$7($#'((+(6(1&##(J$!" #$%&'&(&)**+$(,-&./$011-, K9 L9 M9 :,45"3('2**.6(5&#2*$-(3&*($ B*(+,,#&$3,45"3('2**.6(5&#2*$2+&*'2+%0&#..82#-($7($+21&6"5&#%0-2*?((+&#-($ =&'()(*(+,,#&*$704-0%""-C'#2-$ 46%NOOPPP9..6(42+#&*'&(9QO(#.5((*O3,45(3('2*-(5&*2*$ 3

4 PIKA-ANALYYSI PUREUTUU RYHMÄRAKENNUTTAMISEN TOIMINTAMALLIN EDELLYTYKSIIN JA ESTEISIIN, LEVITTÄMISTOIMENPITEISIIN SEKÄ SKAALAUTUVUUTEEN :,45"3('2**.6(5&#2++($-(3'0&-2-((*$(#.**0*$ 3('2**.#%3072'-27(<$70&82*$-.+21(-$(#.''((-$-0-2.6(1(-$ 3('2*-(5&#2*$70'0$&-#2<$(55(/+(&#-2*$'(*##($-(&$'0*#.+?*$ (+0&622#-(9$!"5"$%&'()(*(+,,#&$'2#'&6,,$-(3'(#-2+25((*$ '0*#.+/12-0&#-($3,45"3('2**.6(5&#-(<$'0#'($'(-#0552<$ 26"$+21&"5&#2*$(1(&*282++,-,'#2*"$0*$(55(/5(&*2*$ -0&5&*-(5(++&$7($0#((5&*2*9$ :,45"3('2**.6(5&*2*$0*$(+'(*.-$,+2&#-,"$F.052##(<$5.6($$ -0&5&*-($0*$'048(**.-$4(*'(+..'#&(9$=&'()(*(+,,#&*$ %""-.-'&5.#',#,5,#$0*N$!"#$"%&'()*&+#,--./+)"$,-%,"%01,% $# %3.0),$$+J$!(10&622*($0*$-.-'&($3,45"3('2**.6(5&#2*$*,','2*6""<$ #2*$2+&*'2+%0&#..6(<$#2'"$5(++&*$28&#-"5&#2*$7($+21&6"5&#2*$ 282++,-,'#&"9$=&'()(*(+,,#&$-0&5&&$-(.#-()(&*2&#-0*($ G5%"3&#-C5&*&#-23&C##"$KRSL$ (1(++2$ :,45"3('2**.6(5&#2*$28&#-"5&#2*$4(*''22++29$, #$%&'&(&)**+$(,-&./$011-2,!!.-'&&<$0*'0$3,45"3('2**.6(5&#2*$5(++&$2+&*'2+%0&*2*$7($ 1(3-22*0-26(1($1(& $(#.*-0-.0-(**0*$'2*-"##"$! T('22$123-(&+.'04-2&-($.+'05(&#&#-($3,45")3('2**.6(5&#2*$ 2#&523'2&#-"$! F2+1&6""<$5&-'"$01(-$+21&"5&#2*$282++,-,'#2-$7($ 5(480++&#..82-$! U-#&&$+21&6"5&#2*$2#-2&-"$5(3''&*0&+-($7($-0&5&*-()'2*-"#-"$!!.**&#-(($+21&"5&#2*$2*#&55"&#2-$1(&422-$7($#&-0.6(($ 32+21(*?-$#&80#3,45"-$7($(#&(''((-$-0&5&*-(5(++&*$ '",6CC*0600*$ :,45"3('2**.6(5&#2*$%&'()(*(+,,#&$0*$ $0#(*($ T2+#&*D&*$52-30%0+&(+.22*$'(.%.*'&2*$VSM$'.*-((W$7($1(+?0*$ VGI<$EXI<$A=I$7($!UIW$,4-2&#-"$1.0#&*($KRSR;KRSS$ (1(($>(.%.*'&)&**01((?0-$4(*'2'0'0*(&#..6(9$ >(.%.*'&)&**01((?0-$)-0&5&*-(5(++&$-"4-""$'2&*0&4&*<$70&++($ &**01((?0-$#((8((*$*,',&#-"$*0%2(55&*$'",-"*-CC*$7($..82-$'",-"**C-$+21&"5""*$7($#'((+(.-.5((*$*,',&#-"$ -240''((55&*$23&+(&#&++2$(+.2&++29$ 4

5 RYHMÄRAKENNUTTAMISEN UUSI TULEMINEN NOSTI TEEMAN HALLITUSOHJELMAAN :,45"3('2**.6(5&*2*$0*$(7(*'04-(&*2*$(&42$7($#2$0*$ 423"6"*,-$'&&**0#-.#-($*&&*$(#.''(&82*<$-0-2.6(7&2*$ '.&*$%0+&&?''072*$'2#'..82##(9$U-2*'&*$%""'(.%.*'&) #2.8.++($0*$1(+5&#-.*.-$7($%(3(&'(($'",**&##"$.#2&-($ 3,45"3('2**.6(5&#4(*''2&-($%&2*)$7($ '2330#-(+0'04-2&##(9$$ I,C#$>(-(&#2*$4(++&-.#$0*$*0#-(*.-$ 3,45"3('2**.6(5&#2*$,482'#&$%(&*0%&#-2(+.22'#&9$ T(++&-.#0472+5(##($2#&-2-""*<$26"$'.+.1(*$1((+&'(.82*$ (&'(*($Y%(3(**2-((*$3,45"3('2**.6(5&#2*$ -0&5&*-(282++,-,'#&"$7($'",**&#-2-""*$0472+5($ 3,45"3('2**.6(5&#2*$7($5.&82*$..#&2*$ (#.5&#'0*#2%?2*$28&#-"5&#2'#&$5.'((*$+.'&2*$ '04-..4&*-(&*2*$05&#-.#(#.*-0-.0-(*-09Y$ T2+#&*D&*$'(.%.*D&*$5((*'",-C*$7($(#.5&#2*$ (##($KRRZ)KRS[$,4-2*"$-0&5&**(*$%(&*0%&#-22*"$ 0*$05(-0&5&#2*$3('2*-(5&#2*$7($3('2**.6(5&#2*$ '24&6"5&*2*9$G4-2*"$-0&52*%&-22*"$IB)0472+5(##($ '(.%.*'&$(&'00$+.01.6(($-0*627($7($'&&*-2&#-C7"$5,C#$ 05(-0&5&#22*$'2330#-(+03('2**.6(5&#22*$7($) 3('2*-(5&#22*9$>(.%.*D&*1(+-..#-0$282++,6""<$26"$ '(.%.*D&*$-.+22$(#26(($2-.#&7(++2$-0*?*1(3(.'#&##($ 3,45"3('2*-(7&2*$7($5.&82*$(#.**0*-(31&-#&70&82*$ +.'..*$-0&5&1(-$3('2**.6(7(-$7($10&5&#-(($(#.''(&82*$ %.0+2#-($-0&5&1&2*$3('2**.6(7&2*$ -0&5&*-(5(480++&#..'#&($(#.*-0-.0-(**0##(9$$ Helsingin kaupungin aineistopankki / Kimmo Brandt 5

6 PIKA-ANALYYSIN SISÄLTÖ S9 =&'()(*(+,,#&*$-(10&622-$ 3" 4*5678&%1((90&6$+1(,-&8$(&, S9!(.#-($$ K9!0&5&*-(5(++&*$2#&62+,$ L9 U#&523''27"$.+'05(&+-($ L9 B*(+,,#&$3,45"3('2**.6(5&#2*$2+&*'2+%0&#..82#-($7($+21&6"5&#%0-2*?((+&#-($ M9 =&'()(*(+,,#&*$704-0%""-C'#2-$ 46%NOOPPP9..6(42+#&*'&(9QO(#.5((*O3,45(3('2*-(5&*2*$ 6

7 7 TULEVA ASUKAS PÄÄTTÄÄ, KONSULTTI OSALLISTUU :,45"3('2*-(5&#2++($-(&$;3('2**.6(5&#2++($-(3'0&-2-((*$ %&2*-(+072*$-(&$'2330#-(+072*$3('2**.#%3072'-27(<$70&##($ (#.''(&'#&$(&'01(-$-0-2.6(1(-$3('2**.#4(*''22*$,482##"$ +0%%.-.+0'#22*$1(&'.6(2*9$:,45"3('2**.6(5&*2*$,48&#-""$#&&#$05(-0&5&3('2*-(5&#2*$7($.3('0&**&*9$!.+21&2*$ (#.''(&82*$70.''0$10&$-0-2.6(($4(*''22*$05(-0&5&#2#?$ -(&$'0*#.+/12-0&#2#?9$!"##"$3(%03?##($-(3'(#-2++((*$(#.*-0) 0#('2,4?C5.0-0(<$5.6($-0&5&*-($10&8((*$5,C#$3('2*-(($ 5.&82*$7.3&8&#-2*$3(-'(&#.72*$1(3((*9$I.&-($3(-'(&#.7($ 10&1(-$0++($0#..#'.*-($-(&$(#.5&#0&'2.#,48&#-,#9$ 4*5678&%1((90&6$+1))&$-(3'0&-2-((*$ (#.**0*4(*'&*-(-(%((<$70##($(#.''((-$3('2**.6(1(-$ &-#2++22*$70'0$#.03((*$-(&$%23.#-26(1(*$(#.*-0)0#('2,4?C*$ 1"+&-,'#2++"9$B#.*-0)0#('2,4?C$4(*''&&$#..**&62+.*$7($ 3('2**.6(5&#2*$(55(/#..**&62+&70&82*$7($3('2**.6(7() '0*#.+?*$(1.++(9$=23.#-(7(0#(''((-$01(-$10&*22-$3,45",-,"$ 70'0$&-#2*"&#2#?$-(&$3('2**.6(7('0*#.+?*$ (9$ >0*#.+/12-0&#&($3,45"3('2**.6(5&#4(*''2&-(<$70&##($,3&-,#$0*$'00**.-$(#.''((-<$01(-$'",**&#-"*22-$2#&523'&'#&$ \0*2]-$A,<$2)T0.#2$0,$7($F(3(]0$^_I9$F&-2*$ 3,45"3('2**.6(5&#2*$,5%"3&++2$0*$'24&6,*,-$..#&$ (55(/'.*-(9$ :('2**.6(7('0*#.+/$-0-2.6(($4(*''22*$-.+21&2*$ (#.''(&82*$%23.#-(5(*$(#.*-0)0#('2,4?C*$+.'..*9$ :('2**.6(7('0*#.+/$704-(($%3072'?($7($7"372#-""$.3(''('&+%(&+.-$#2'"$4(*'&**(-9$=3072'?*704-(5&#2##($ 3('2**.6(7('0*#.+/$28.#-(($%23.#-26(1(($-(&$%23.#-26.($ (#.*-0)0#('2,4?C-"9$B#.''((-$06(1(-$0#(($(#.*-0*#($ #..**&62+..*<$+((-..*$7($(#.*-0'04-(&#&&*$ '.#-(**.#-(10&62&#&&*$4(*''22*$#..**&62+.1(&422##(9$$ B#.**0*$'.#-(**.'#2-$5.080#-.1(-$-0*?*$'.#-(**.'#&#-(<$ +&&6,5&#5('#.&#-($#2'"$4(*'2'24&-,#)<$#..**&62+.)$7($ 3('2**.#'.#-(**.'#&#-(9$B#.**0*$4&**(#-($7""1"-$%0&#$ %23.#-(7(.3('0&**&*<$2+&$D3,*8(.'#2*<$'(-2<$ -0*?*4(*'&**(*$'03'0'.#-(**.'#2-<$'&&*-2&#-C1"+&6"7"*$ %(+''&0$#2'"$(+0&-.#3&#'&+&#"9$=23.#-(7(0#(''((-$ 3('2**.6(1(-$&-#2++22*<$2&1"-'"$0#-($(#.*-0)0#('26(<$'.-2*$ -(1(*05(&#2##($..8&#(#.*-0-.0-(**0##(9$ :('2**.6(7('0*#.+/$-(370(($(#&(*-.*?7(%(+12+.(<$2&'"$ 5,,$(#.*-0)0#(''2&-(9$ A+&$3,45"3('2**.6(5&*2*$3,45")$-(&$'0*#.+/12-0&#-(<$ 1((?1(-$*2$(#.''((+-($#&-0.-.5&#-($7($0#(++&#-.5&#-(9$ >0*#.+/12-0&#22*$4(*''22#22*$#&-0.-.1(++($2&$1"+6"5"6"$ 2*#&#&7(&#2*($-(10&622*($0+2$,4-2&#C++&*2*$(#.5&*2*<$5&'"$ -((#$,48&#-""$.#2&*$(#.'(#12-0&#&($3,45&"9$

8 8 SUOMALAINEN HALUAA OMISTUSASUNNON F.05&$0*$05&#-.#(#.*-01(+-(&*2*$5((9$A5&#-.#(#.**0&##($ (#..$'0+52$*2+7"#-"$#.05(+(&#2#-($7($'0'0$5((*$*0&*$K<`$ 5&+700*(#-($(#.-.#-($(#.**0#-($'('#&$'0+5(#0#(($0*$ 05&#-.#'",-C##"9$VX(+?01(++(*$300+&$KRSR)+.1.*$ (#.*-05(3''&*0&++(<$GI$KRSSW$ F.0522*$-(31&-((*$+&#""$*0&*$L`$RRR$..6($(#.*-0($1.082##(<$ 706($'(#1(1(*$1"2#-C*$(#.*-0-(312$#((8((*$40&826.(9$VGIW$!"4"*$-(10&622#22*$0*$KRRR)+.1.++($%""#-,$7..3&$7($7..3&$1(&*$ 1.0**($KRR[$V!&+(#-0'2#'.#W9$=""'(.%.*'&#2.8.++($0*$ 3&&6"5"-C*$'04-..4&*-(&#-2*$(#.*-0-0*/2*$-(370*-(9$!"5"$ (7(($2-2*'&*$%&2*-(+07($4(+.(1(-$+(%#&%23422-$'24,#( $7($ 1&2+"'&*$'(.255('#&9$ :9%&,8&%1(-&&,+9/6&)&$+-1(,%/;$-<,B#.*-0)0#('2,4?C&-"$ 3('2**.-2-((*$,+22*#"$(55(/3('2**.6(7&++($-(&$ %23.#-(7(.3('0&-#&70&++(9$a#2&55(-$3('2**.6(7(-$01(-$%.4-(&-($ +&&'2,3&-,'#&"9$! F.05(+(&#&++($-(+0*3('2**.#5(3''&*0&++($V(#.*-0)<$-0&5&?+()$7($ &*b3(#-3.'-..3&3('2*-(5&*2*w$-0&5&&$32&+.-$slr$,3&-,#-"<$70&82*$ +&&'21(&4-0$,+&6""$'('#&$5&+700*(($2.30(9$G+&$KRR$5&+700*(*$ 2.30*$+&&'21(&480*$,3&-,'#&"$0*$5(3''&*0&++($#2&-#25"*N$Gc!$ :('2**.#<$F'(*#'($!(+0*3('2**.#<$E255&*'"&*2*<$d\\$ :('2**.#<$T(3-2+(<$F:X$7($E.7(-(+09$F..3&55(-$,3&-,'#2-$ -0&5&1(-$1(+-('.**(++&#2#?$#..3&++($-,C5(&++(<$%&2*255"-<$ %(&'(++&#2-$,3&-,'#2-$40&-(1(-$3('2**.#-0&5&*-(($,+22*#"$?2-,&++"<$3(7(-.&++($(+.2&++(9$$ F..3&55(-$'..#&$,3&-,#-"$5.080#-(1(-$*0&*$1&&82**2'#2*$ 5(3''&*0&82*$+&&'21(&480#-(9$V>&+%(&+.1&3(#-0W$KRRR)+.1.*$(+.##($ SR$#..3&*-($(#.*-03('2*-(7(($1(#-(#&$M`$%30#2*?#-($ -.0-(**0#-(9$VX!!$KRRZW$$ B#.*-0-.0-(**0##($'.**(*$'(**(+-($0*D2+5(*($0*$#2<$26"$ '((10&-26.$-0*/1(3(*-0$-.+22$4&-((#?$3('2**.#-.0-(*-00*$ #..3-2*$3('2**.#,4?C&82*$4(++&-2##($'2*6""9$ =""'(.%.*'&#2.8.++($'((10&-.#$0*$-.06(*.-$1&&52$1.0#&*($ -0*/1(3(*-0($2*255"*$'.&*$0*$3('2**26.9$:('2**.6(7(-$ 01(-$10&*22-$'233,6""$-0*/1(3(#-07((*$7($(+0&6(*22-$ (#.*-03('2*-(5&#2*$5(480++&#2#?$1(#-($5((*$(310*$'0406.(9$ B+0&-26.$-.0-(*-0$0*$0++.-$(++2$SR$e$-0*/1(3(**0*$ 5(480++&#-(5(#-($'2330#(+(#-($1.0#&*($KRR`$7($KRRf9$ V>&+%(&+.1&3(#-0W$$ =$(%7)&$+$&,%/-1>&<,U3&-,&#2#?$'2330#-(+04.0*2&#-072*$0#(+-($ (#.**0*0#-(7(++($0*$1"4"*$1(& (9$G+22*#"$ 4.0*2&#-0-,,%%&1(& ($2&$0+2$50*-(($7($(#.*-072*$ 5..*-2+.5(480++&#..82-$01(-$3(7(++&#2-<$2-2*'&*$1.0'3() (#.**0&##(9$a#2&55&-2*$1(+&**(*1(%(.#$'0#'22$1(&*$23&+(&#&($ %&*-(5(-23&((+27(9$B#&(''(&82*$0#(++&#-.5&#'",-"*-C7"$0*$1(&*$ 4(310&++($3('2**.#,3&-,'#&++"9$U3&+(&#-(5&*2*$7($,'#&+C++&*2*$ 0#(++&#-.5&*2*$01(-$3('2**.#,3&-,#-2*$+&#"%(+12+.&-(<$2&$ (#.**0*$#..**&62+.*$+"4-C'04?(9$VX"+&*&25&<$:(#'$_$!&50*2*$ KRRZ<$L<$LR;LZW$

9 RYHMÄRAKENNUTTAMINEN VOI MONIPUOLISTAA ASUNTOTUOTANTOA T2+#&*D&*$#2.8.*$(#.*-05(3''&*0&82*$0*D2+5(-$01(-$ #..3..#+.0'(+-((*$F.052##($4((#-(1&($7($*&&82*$ 3(-'(&#25&*2*$0*$'0'0$F.052*$-(+0.#'24&-,'#2*$'(**(+-($ 1"+6"5"-C*-"9$F(5(*-,,%%&#&"$1"4"&#2#-"$(#.*-0-(370**(#-($ &($(#.*-05(3''&*(4"&3&C&-"$5,C#$5.&##($F.052*$ '(#1.'2#'.'#&##(9$=""'(.%.*'&#2.8.*$ (#.*-05(3''&*(0*D2+5&2*$3(-'(&#25&#2'#&$'24&-26"1&"$ -0&5&*-(5(++27($10&8((*$#012+-(($5,C#$5.&82*$(#.*-072*$ (+&-(370**(#-($'"3#&1&2*$'(#1.'2#'.#-2*$(#.*-05(3''&*0&82*$ -0&5&1..82*$%(3(*-(5&#22*9$VX(+?01(++(*$300+&$KRSR)+.1.*$ (#.*-05(3''&*0&++(<$GI$KRSSW$ :('2**.#5((*$3&&6"1,,-22*$+&&6,1"*$%23.#282++,-,'#2*$ +&#"'#&$-(31&-((*$'.&-2*'&*$5.&-($,+2&#&"$'&+%(&+.++&#&($-0&5&(<$ 70-'($'(**.#-(1(-$3('2**.#+&&''2&-"$7($5.&-($(+(*$-0&5&70&-($ #..*-((5((*$7($'24&6"5""*$-0&5&*-((*#($'04?$..#&($ (#.*-05(3''&*0&82*$-0&5&1..6($+&#""1&"$&**01((?0&-($7($ (#&('(#+"4-C&#25%""$3('2*-(5&#-(9$VX(+?01(++(*$300+&$KRSR) +.1.*$(#.*-05(3''&*0&++(<$GI$KRSSW$ F..32-$3('2**.#+&&''22-$%,#-,1"-$#""-2+25""*$3('2**.#(+(*$ 5(3''&*0&-(9$>,#,**"*$'(#1(2##($'.#-(**.'#2-$10&8((*$ #&&3-""$4&*-0&4&*<$70++0&*$*2$*0.#21(-$*0%2(#?$7($ 10&5(''((#?9$>,#,**"*$42&'2*-,2##"$4&**(-$2&1"-$ '.&-2*'((*$+(#'2<$'0#'($4&*-072*$+(#'.%(&*2&-($10&8((*$2#-""$ (+0&-.'#&($1"42*-"5"++"9$!"5"*$5(480++&#-(($0#(+-((*$ *,',(&'(&*2*$(+&4(*'&*-0&4&*$%23.#-.1($.3('0&*?5(++&9$ V>&+%(&+.1&3(#-0W, U-2*'""*$T2+#&*D&*$#2.8.++($2&$0+2$3&&6"1"#?$-0&5&70&-(<$706($ 3('2**.#(+(*$'&+%(&+.$-0&5&#&$'.**0++(9$B+(++2$-(31&-((*$+&#""$ -0&5&70&-($7($-.0-(*-0'(%(#&-22/($(31&0&8.*$ -.0-(*-0-(3%22*$#((1.6(5&#2'#&9$:('2**.#(+(*$'&+%(&+.($ +&#""5"++"$'04-..4&*-(&*2*$(#.5&*2*$10&#&$ ($ %(3255&*$5,C#$..#&2*$(#.*-072*$'048(++(9$VX(+?01(++(*$ 300+&$KRSR)+.1.*$(#.*-05(3''&*0&++(<$GI$KRSSW$ E((-.$2&$0+2$0++.-$',#,**"*$7($-(370**(*$'0482<$2&1"-'"$ 5(3''&*(-0&5&7(-$0+2$%(*0#-(*22-$3&&6"1"#?$ +((8.*-.060',',"$%(3(*-(1&&*$-0&52*%&-2&#&&*$ (#&('(#-,,-,1"&#,,82*$'(#1(6(5&#2'#&9$V>&+%(&+.1&3(#-0W$ :,45"3('2**.6(5&*2*$1(#-(($7..3&$-"4"*$2%"'04-((*N$ '0#'($(#.''((-$01(-$?280##($70$#..**&62+.1(&422##(<$7($42$ #&-0.-.1(-$4(*''22#22*<$'0#'($10&1(-$3('2**.6(($&-#2++22*<$ 0*$+((-.$(&1(*$'2#'2&#2##"$(#25(##($-"5"*'(+-(&#&##($ 4(*''2&##(9$ 9

10 TAVOITELTAVAT HYÖDYT VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIEN KASVUSTA JA KUSTANNUKSIIN VAIKUTTAMISESTA X(&''($05(-0&5&#2-$7($3('2**.6(7('0*#.+/12-0&#2-$ 3,45"3('2**.6(5&#4(*''22-$10&1(-$0++($#&#"++C+-""*$1(3#&*$ 23&+(&#&($7($*2$10&1(-$#&-2*$%0&'2-($-0&#&#-((*<$%,3&-""*$-"5"*$ -,,%%&#&++"$4(*''2&++($#((1.6(5((*$,+22*#"$(&*('&*$ #2.3((1(-$'2#'2&#2-$4,C8,-N$ o $X(&'.-.#5(480++&#..'#&2*$+&#""5&*2*$23&-,&#2#?$(#.*-072*$ #..**&62+.1(&422##(9$B#.''(&82*<$2+&$-.0622*$ +0%%.'",6"7&2*$1(&'.6(5&#5(480++&#..82-$'(#1(1(-<$'0#'($ 42$%,#-,1"-$1(&'.6(5((*$#..**&62+.1(&422##($'0?*#($ 3(-'(&#.&4&*9$:,45"3('2**.6(5&*2*$0*$(#.'(#+"4-C&#-"$ 3('2*-(5&#-(9$I(480++&#2-$'.#-(**.#3&#'&-$7('(.-.1(-$'0'0$ 3('2*-(5&#3,45"++29$ o $B#.**0*$28.++&#25%&$4(*'&*-('.#-(**.#$,4-2&#&++"$.3(''('&+%(&+.&++($#2'"$4(*'&**0&++($V10+,,5&2-.W$7($*#9$ D3,*823&'(622*$7""82##"$%0&#$7($4&**(*$5""3",-,2##"$ &#-2*$3('2**.#'.#-(**.#-2*$%23.#-22++(9$ o $>.#-(**.#-2*$7($%(+''&0&82*$+"%&*"',1,,#$ :,45"3('2**.6(5&*2*$*0%2.6(($3('2*-(5&#2*$ '",**&#-,5&#-"$-0*-2&++(9$I(++&$282#(.6(($'(.%.*D&*$ 1.0'3(-0*/2*$-(370*-(($7($,+2&#2#?$28&#-""$'04-..4&*-(&#-($ (#.*-0-.0-(*-0(9$F2$5,C#$-.0$(+(++2$..#&($-0&5&70&-($7($ %(3(*-(($3('2*-(5&#2*$+((-.($7($(#&('(#+"4-C&#,,6"$7($ 50*&%.0+&#-(($(#.5&#2*$1(& (9$V!.05(#$>&12+"W$$ :,45"3('2*-(7(-$10&1(-$'24&-2++"$5,C#$,4-2&#C++&#,,6"$ 28&#-"1&"$?+(3(-'(&#.7($7($-0&5&*-(#""*-C7"$..-22*$-(+00*#($ 5.6($#2$2&$0+2$3,45"3('2**.6(5&#2*$282++,-,#9$ G4-2&#C++&#2-$?+(-$0+&1(-$'2#'2&#2*"$#..**&62+.+"4-C'04-(*($ 2#&523'&'#&$KRRf$1(+5&#-.*22##($E0%%.'&3&)#2*&03&-(+0##($ T2+#&*D&*$B3(g&(*3(**(##(9$Va.#&($(#.5&#'0*#2%-27($ %""'(.%.*'&# <$d.%%0*2*W$ 10 Helsingin kaupungin aineistopankki / Skyfoto, Sami Kurikka

11 RYHMÄRAKENNUTTAJIEN ETUA AJAMAAN PERUSTETTIIN YHDISTYS 2011 :,45"3('2**.6(5&#2#-($'&&**0#-.*2&82*$-(4072*$2-.7($ (7(5((*$%23.#-2/&*$(+'.#,'#,#-"$KRSS$ :,45"3('2**.6(7(-$3,9$G48&#-,#$(&'00$1((?($5..*$ 5.(##($%(325%&($-( &#&($7($0&'2.82++&#&($ -0&5&*-(282++,-,'#&"$3,45"3('2**.6(5&#2++29$$ =23.#-2-.*$,48&#-,'#2*$-(10&622*($0*$%(3(*-(($ 3,45"3('2**.6(5&#2*$-0&5&*-(282++,-,'#&"$5..*$ 5.(##($#2.3((1&*$-(10&*N$! B#.*-0'(.%%(($#""*-2+21&&*$+('2&4&*$7($+(&*-.+'&*-0&4&*$ #2'"$1&3(*05(&#'",-"*-C&4&*$1(&'.6(5&*2*$$! U8&#-""$3,45"3('2**.6(5&#2*$-0&5&*-(5(++&2*<$ #0%&5.#5(++&2*$7($5.&82*$'",-"*-C72*$+.05&#-($7($ '24&6"5&#-"$! :,45"3('2**.6(5&#2*$3(40&-.#5(++&2*$'24&6"5&*2*$! B#.5&#2*$3(40&-.#)$7($'24&6"5&#'2#'.#$B3(*$3(40&-.#)$ 7($'24&6"5&#%(*0#-2*$#..*-((5&*2*$-.'25((*$ 3,45"3('2**.6(5&#-($! >.*?2*$-0*/%0+&?&''((*$1(&'.6(5&*2*$! B#.5&#1(& *$'24&6"5&*2*$!!&280*$-.06(5&*2*$7($+21&6"5&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&#1(& #-(9$$ a.82*$,48&#-,'#2*$1&2#?*-"'(*(1(*($-0&5&&$ 3,45"3('2**.6(5&#2*$%03-((+&$ PPP93,45(3('2**.6(5&*2*9Q<$70'($(1(/&*$'21""++"$ KRSS9$$ 46%NOOPPP93,45(3('2**.6(5&*2*9QO$ 11

12 12 RYHMÄRAKENNUTTAMINEN ON KAIKKIEN OSAPUOLTEN MIELESTÄ MAHDOLLISUUS! >&&**0#-(1(($0*<$ 5&-2*$%(+70*$(#.'(#$ 10&#&$0#(++&#-.($ 3('2**.'#2*$ #..**&62+..*$ B#.'(#$ E(&*(*(*-(7($ :('2**.6(7('0*#.+/$ >(.%.*D&*$ 1&3'(5&2#$ X(+?0*$1&3'(5&2#$ a3('0&-#&7($ T,1"$26"$ 3,45"3('2**.6(5&) #22*$23&'0&#-.*2&82*$ '0*#.+/2*$ (55(/'.*-($ #,*-,*,-$ B&80#?$..#&$ (#&('(#+"4-C&*2*$-(%($ -248"$+((8.'(#-($ (#.*-0-.0-(*-0($ U8.++&#&*$'2&*0$#((8($ %&2*-(+0$T2+#&*D&##"$ I&2+2++""*$ 3(40&-26(&#&&*<$70#$ 0+&#&$-0&5&1($3(-'(&#.$ X&480&*'&*$10&*$ 1(&'.6(($'0?*&$ 3(-'(&#.&4&*$ =&2*-(+0%.0+2++($ 3,45"3('2**.6(5&*2*$0*$$ 4,1"$'2&*0$,48&#-""$ (55(/5(&*2*$%3072'?*704-0<$ -240'(#$4(*'&*-($7($,'#&+C++&#2-$ -(10&622-$ a3('0&-#&7($ >(.%.*D&*$ 1&3'(5&2#$ >.**(-$4(+.(1(-$-.'2($ 3,45"3('2**.6(5&#-($ 7($%""6"7"-$%.0+-(1(-9$ T(+.-((*$1(& ($ D3,*8((5&#2++29$ E(&*(*(*-(7($ X0&#&$-0&5&(<$70#$(#9$0,$ 0+&#&$Y,+&5('#.1(+5&#Y$$ -(&$%&-"&#&$ +.*(#-.#3(4(#-0($

13 13 RYHMÄRAKENNUTTAMISELLA EI OLE VARAUKSETONTA TUKEA B#.''((*$'(**(+-($0*$ &#-(<$26"$70'.$06(($ '0'0*(&#..82#-($1(#-..*$7($ '(*-(($3&#'&*<$#2$-.0$-.31((9$ h3,*823&'(622++($'(**2-((*$ 3&#'&"9$ E(&*(*(*-(7($ E(&*(*(*-(7($ :('2**.6(7('0*#.+/$ >(.%.*D&*$1&3'(5&2#$ a3('0&-#&7($ :('2**.6(7('0*#.+-2&++($0*$ 1(&4-2+21($0#((5&*2*9$A*$3&#'&$ 2%"-23122#22*$g&#*2'#22*$7($ 42-'2++&#-2*$10&6072*$-(10&62+..*9$$ E&&(*$,'#&-,&#'04-(&#2-$7($',#,*-""$ 1(#-((5(605(-$$(&42.6(1(-$ +&#"'.#-(**.'#&($(#.''((++2$ 3('2**.#1(&422##($ U&$7.3&8&*2*$1((*$-( &*2*$ 0*D2+5($$ =(*''&$-.*-22$',++"$05(-$ (#&(''((*#(<$5.6($2&$ 5.&-($,4-2&#1(#-..++&#&($ 0#(''(&-($ :(#'(#$7($'(**(6(5(-0*$ %30#2##&$ a3('0&-#&7($ E(&*(*(*-(7($ B#9$0,$0*$1&401&&52&*2*$ 3(40&-26(1(<$+&&(*$3&#'&(+?#9$ >.&*$0+&#&$#.03(##($ -('(.'#2##($*((%.32&82*$ '(*##($ E(&*(*(*-(7($ U&$0+2$1(#-..*'(*-(7((<$ 822%$%0]'2-$%..6..9$=(*'&++($ 0*$5(&*23&#'&9$ E(&*(*(*-(7($ X(#-..-0*-(<$26"$'(.%.*D&-$ '(**.#-(1(-$*"&*$2%"#2+1""*$ 3('2**.6(5&#5.0-00*$ E(&*(*(*-(7($ c**0''(&55(-$ 3,45"3('2**.6(5&#2*$ %.0+2#-(%.4.7(-$2&1"-$.#'0$ 3&#'27"$ B#.'(#$ I&-2*$-((-(<$262&$ '.#-(**.#-(#0$'(3'(($ '"#&#-"J$ X('..-.#-.062&-($2&$ 0+2$-(370++($(#.*-0) 0#('2,4?C++2$ :('2**.6(7('0*#.+/$

14 PIKA-ANALYYSIN SISÄLTÖ S9 K9 L9 M9 =&'()(*(+,,#&*$-(10&622-$ :,45"3('2**.6(5&#2*$-(3&*($ S9!(.#-($$ 3"?/$6$(-&6&))$(,1+$01)*, L9 U#&523''27"$.+'05(&+-($ B*(+,,#&$3,45"3('2**.6(5&#2*$2+&*'2+%0&#..82#-($7($+21&6"5&#%0-2*?((+&#-($ =&'()(*(+,,#&*$704-0%""-C'#2-$ 46%NOOPPP9..6(42+#&*'&(9QO(#.5((*O3,45(3('2*-(5&*2*$ 14

15 RYHMÄRAKENNUTTAMINEN ON VÄLIMUOTO HARTIAPANKKI- RAKENTAMISEN JA TUOTTAJAMUOTOISEN RAKENTAMISEN VÄLISSÄ B#.''((-$0#-(1(-$%(+12+.&-($'.+.6(7&*($-(&$%23.#-(5(*#($(#90,N*$'(.6($ B#.''((-$0#-(1(-$(#.**0*$ V(#.*-0)0#(''22*W$ X((?5.'#2-$-.+21(*$(#.''((*$(#&(*-.*-25.'#2++2$#2'"$1(&'.-.#5(480++&#..82-$'(#1(1(-$!,C+",#$ S9$T(3?(%(*''&)$ 3('2*-(5&*2*$ K9$B#.'(#12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ L9$>0*#.+/12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ B#.''((*$ 1(&'.-.#5(480++&#..#$ %&2*2*22$ M9$!.06(7(5.0-0&*2*$ 3('2*-(5&*2*$ S9 T(3?(%(*''&3('2*-(5&*2*N$B#.'(#$,'#&*$%""6""$7($1(#-(($#..**&62+.#-(<$'.#-(**.'#&#-(<$.3('0&#-(<$ 4(*'&**0&#-($7($3(40&-.'#2#-($7($0#(++&#-..$&-#2$3('2*-(5&#22*9$ K9 L9 B#.''((-$(+0&6(1(-$R)%&#-22#-"<$%""6"1"-$7($1(#-((1(-$'.#-(**.'#&#-(<$'.'&*$ 05(*$0#(*#($3(40&-.'#2#-(9$ B#.''((-$1(+&-#21(-$(55(/#..**&62+&70&-($7($3('2**.6(7('0*#.+?*$O$1(+107(*$ -226"5""*$7($1(+105((*$.3('0&-($7($4(*'&*-07(9$ L9 M9 :('2**.6(7('0*#.+/$1(+5&#-2+22$4(*'26(<$-2'22$'.#-(**.#(31&0*<$-226""$7($ 704-(($#..**&62+.($7($'0'0(($(#.'(#3,45"*i$-226""$7($1(+100$3('2**.#-,C-9$ B#.''((-$%""6"1"-$7($-2'21"-$1(+&*-07($'0*#.+?*$2#&-,'#2#-"i$(#.''((-$1(#-((1(-$ '.'&*$05(*$0#(*#($3(40&-.'#2#-(9$ M9 `9 h3,*823&$4(*''&&$-0*?*<$1(+5&#-2+22<$1(#-(($#..**&62+.#-(<$ '.#-(**.'#&#-(<$3('2*-(5&#2#-($7($5,,$(#.**0*$(#.''((++29$ B#.'(#$10&$1(+&-($%&*-(5(-23&((+27(<$'(+.#-2&-(<$1"+&#2&*&"9$ 15

16 HARTIAPANKKIRAKENTAMINEN RYHMÄSSÄ OLI AIEMMIN TYYPILLINEN KEINO HANKKIA PERHEELLE ASUNTO S9$T(3?(%(*''&)$ 3('2*-(5&*2*$ K9$B#.'(#12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ L9$>0*#.+/12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ M9$!.06(7(5.0-0&*2*$ 3('2*-(5&*2*$ =.4.-((*$4(3?(%(*''&3('2*-(5&#2#-(<$05(-0&5&#2#-($ 3('2*-(5&#2#-($-(&$05(-0&5&#2#-($3('2**.6(5&#2#-(<$'.*$ -(3'0&-2-((*$#&-"<$26"$%2342$-(&$3,45"$42*'&+C&-"$3,4-,,$ (#.*-03('2**.#4(*''22#22*$#((8('#22*$&-#2++22*$ (#.**0-9$B#.'(#$,'#&*$%""6""$7($1(#-(($#..**&62+.#-(<$ '.#-(**.'#&#-(<$.3('0&#-(<$4(*'&**0&#-($7($3(40&-.'#2#-($7($ 0#(++&#-..$&-#2$3('2*-(5&#22*9$ >.*$F.0522*$3('2**2/&*$2*#&55"&#&"$(#.*-0) 0#('2,4?C-(+07($-0&#-($#(-(($1.06($#&62*<$(#.''((-$ 3('2**./1(-$-(+0*$&-#2$7($0#(++&#-.&1(-$&-#2$#2*$ %,#-,6"5&#22*9$F..3&$0#($>3..*.4((*$7($>(-(7(*0'(*$ '2330#-(+0&#-($0*$3('2**26.$-"++"$-(10&*9$B55(/0#(#-072*$ 7"#2*-2*$-(&$5..-2*$-.6.72*$(55(/+(&#-2*$05&*$10&5&*$ #((60&$#,*-,"$-,C1"2*(#.*-0,4?C&-"9$B#.*-0)0#('25.0-0$ &3-(.-.&$-.+21&#-($(#.''(&#-($SjKR)+.1.++(<$70++0&*$(#.*-072*$ #&7((*$(+2/&*$'(.%(-($(#.*-072*$0#(''2&-(9$F&70&6(7&#-($ '24'2,-,&$D3,*8232&-"<$70-'($2*#&*$3('2*#&1(-$-(+0*$7($ 5,&1"-$#&62*$#2*$0#(''22-9$V:.0*(1((3(W$$ B&25%&*($1.0#&#(-0&*($-"5"$0+&$F.052##($%""(#&(++&*2*$ -(%($4(*''&($(#.*-0$7($5..-'&*$-(31&6(1(-$3('2**.'#2-$2+&$ 3('2*-(($*2$&-#2$-(&$#.'.+(&#-2*$,4-2&#-,C++"9$A5(-0&5&#2++($ 3('2*-(5&#2++($0*$4&#-03&(++&#2#?$1(41($#&7($#.05(+(&#2##($ (#.5&#2##(9$H"++22*3('2**.#1.0#&2*$(#.*-0%.+(##($ 1(+5&#-.&$-,,%%&-(+07($%2342&82*$05&*$7($-(+'0010&5&*<$ 4(3?(%(*''&-,C*$1(3(##(9$ SjfR;+.1.++($T2+#&*'&$+0%2/$-0*/2*$+.01.6(5&#2*$,4-2&#C&++2<$'.*$'"1&$&+5&<$26"$-0*?*$4(*''&7(-$'",/1"-$#&-"$ +&&'2-0&5&*-((*$2&1"-'"$05((*$-(3%22#22*$3('2*-(5&#22*9$$ 16

17 ASUKASVETOISET RYHMÄRAKENNUTTAMISHANKKEET EDELLYTTÄVÄT TIIVISTÄ RYHMÄÄ JA VANKKAA ASIANTUNTEMUSTA U'0)X&&''&$0+&$F.052*$2*#&55"&#2*$2'0+0D&*2*$(#.&*(+.2%&+0/$7($#2$ 1(+5&#-.&$KRRM9$U'0)X&&'&*$X23#0'.7(++($ /&*$'..#&$ 05(-0&5&#2*$3,45"3('2*-(5&#2*$'04826(9$A#(##($'04-2&#-($-.+21(-$ (#.''((-$0#(++&#-.&1(-$#..**&62+.-,C*$+&#"'#&$5,C#$&-#2$ 3('2*-(5&#22*9$B#.''(&'#&$0+&$0#('#&$1(+&'0&-.*.-$3('2**.#(+(*$1"'2"9$ a+'0%.0+&#-($3('2**.6(7('0*#.+/($2&$'",-26,$(%.*($5.6($ 7"+'&'"-22*$-(312$#2++(&#2++2$?280#-2/&*9$B#.''(&+-($0*$'..+.*.-$559$ #2.3((1((N$ YA5(-0&5&3('2*-(5&*2*$0*$1((?1($%3072'?$7($'(.%.*'&$10&#&$ 42+%06(($3('2*-(7&2*$.3(''(($%23.#-(5(++($05(-0&5&3('2*-(7&($ 1(3-2*$(#&(5&242*$1&3(*<$70'($40&-(&#&$'2#'&-2-,#?$3('2*-(7&2*$(#&0&-($ '(.%.*D&*$#..*-((*Y$ Y:,45"$4(70#&$42?$(+.##(9$T(*'2$0*$1&2-,$+0%%..*$3,45"*$ %23.#-(7(*$-0&52#-($:F)3(40&62&#2*($7($1(+5&&-$(#.**0-$0*$5,,-,$ 2-22*%"&*Y$ B+'.1(&422*$+.0%.5&#2*$#,&-"$0+&1(-$3(40&-.#1(&'2.82-$7($ 23&5&2+&#,,82-$#..**&62+.3(-'(&#.&#-(9$F..3&$523'&-,#$3,45&2*$'00##($ %,#,5&#2++2$0+&$,4-2&*2*$'&&**0#-.#$%3072'?&*$7($3('2*-(5&#4(33(#-.#9$ H"+'&'"-22*$-082/&*<$26"$U'0)X&&'0*$'(+-(&*2*$05(-0&5&*2*$ 3,45"3('2*-(5&#2*$0+&$' $%2342&82*$10&5(1(307(<$(&42.6(*.-$..%.5.#-($7($#&-"$5,C-2*$*0#-(6(*.-$23&5&2+&#,,'#&"$-,C*$ 7('(5&#22*$7($#..**&62+..*$+&&6,2*9$>0*k&'?-$(&42./1(-'&*$3,45&2*$ 4(70(5&#&(9$ A5(-0&5&3('2*-(7(-$2&1"-$,+22*#"$0+2$3('2*-(5&#2*$(55(/+(&#&(<$ 70-2*$0#($U'0)X&&'&*$(#.'(#4((#-(62+.&4&*$%047(.-.1&#-($ '24&-,#2480-.'#&#-($+&&6,&$7..3&$(55(/+(&#(1.*$-"3'2,-22*N$(&*('&*$ #..3&5%&&*$4(*''2&#&&*$2480-2/&*$%('0++&#-($ %3072'?*704-0'0*#.+/(<$70'($*0%2.6(&#&$7($7"3'2&#-"&#&$3('2*-(5&#-($ #2'"$28&#-"&#&$4(*''2&82*$#&#"&#-"$7($'2#'&*"&#-"$'0038&*0&*?(9$ :,45"3('2*-(5&#%30#2##&$0*$0#(''(&++2$'01(($-,C-"$7($#2*$0#(#-2*$ 7('(5&*2*$0#(%.0+&++2$0*$1(&'2((9$:,45"3('2*-(5&#2*$'0*#.+/($ (7(($+&&'2-0&5&**(++&#2-$-(10&622-$5.6($#2*$2&$-(31&-#2$0++($ 3&#?3&&8(##($(#.''(&82*$&*-32##&2*$'(*##(9$>0*#.+/$#2+'2,6""$ 3('2**.#%30#2##&(<$3,45"*$1(#-.&-($7($-,C*7('0(<$5&'"+&$%3072'?$ ((*$70'#22*'&*$05(-0&5&#2#?9$$ A5(-0&5&#2#?$&+5(*$(55(/3('2**.6(7(($ $#..3&*$ '2330#-(+04(*'2$0*$T235(**&*$SS$(#.**0*$'0482<$70'($0*$7(26.$ *2+7"'#&$-(+0'04-(&#2'#&$,4?C'#&$1(#-.&82*$3(7((5&#2'#&9$ B#.'(#12-0&#&($3,45"3('2**.6(5&#4(*''2&-($01(-$5,C#$ B3(g&(*3(**(*$KRRf$1(+5&#-.*.-$#2*&03&-(+0$E0%%.'&3&$#2'"$>0?$ '(.%.*D&##($39,N*$I(+-()-(+09$d&&##"$0*$-0&5&6.$?&1&&##"$,4-2&#-,C##"$ (55(/+(&#-2*$'(*##(9$ M9$!.06(7(5.0-0&*2*$ 3('2*-(5&*2*$ S9$T(3?(%(*''&)$ 3('2*-(5&*2*$ K9$B#.'(#12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ L9$>0*#.+/12-0&*2*$$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ 17

18 RAKENNUTTAJAKONSULTTI ON PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JOKA EDUSTAA ASUKKAITA KONSULTTIVETOISESSA RYHMÄRAKENNUTTAMIS- HANKKEESSA :('2**.6(7('0*#.+/12-0&#&##($(#.*-0)0#('2,4?C5.0-0&#&##($ 4(*''2&##($3('2**.6(7('0*#.+/$1(#-(($4(*''22*$ 1+$.&)6$+-1)9+-&,7($8&%1((90&>&8*567(,%/%/&6$+1+-&9$:,45"*$ '0'0(5&#-($1(3-2*$3('2**.6(7('0*#.+/$+((?&$1+$+99(($-1)6&-<$ 70&82*$%23.#-2++($(#.**0-$1(3(-((*<$7($+.0$#""**C-$3,45"*$ %""-C'#2* $F""*-C72*$(#26(5&*2*$2-.'"-22*$0*$-"3'2""$ 23&-,&#2#?$'2330#-(+04(*''2&##(<$70&##($(#.**0-$01(-$ 3('2**.#-2'*&#2#?$#&80'#&##($-0&#&&*#(9$:('2**.6(7('0*#.+/$ 1(35&#-(($3,45"3('2**.6(7&'#&$3,4-,1&2*$+.060'2+%0&#..82*$ 8&5/$-9+-/;$+-9%+1(",:,45"*$7"#2*2-$#&-0.-2-((*$4(*''22#22*$.&8&9+6&%+9))&9$T(*'2$10&8((*$-0-2.6(($(#.*-0) 0#('2,4?C5.0-0&#2*($-(&$05(-0*/#2*(9$ :('2**.6(7('0*#.+/2*$-24-"1"-$7($'0*#.+/2*$*0.8(6(5($ 52*262+,$(#.*-0)0#('2,4?C5.0-0&#&##($4(*''2&##($#((6(($ 70&+-(&*$0#&*$%0&'2-($-0&#&#-((*<$'0#'($1('&&*-.*2&-($'",-"*-C7"$2&$ 0+2$1&2+"$+((7(5&6(&#2#?$5.080#-.*.-9$$ >.*$3('2**.6(7(3,45"$0*$'006.$,4?C5.0-0&#2##($ 8&%1((90&>&%/(+9)A(,&.9+-9%+1))&,&+9(-/'/+&%1*5AB($7($ 523'&-#21"-$#2*$0#(''22-$05((*$'",6CC*9$A#(''(('#&$-.+21(-$ #&#"+-""$2480-$559$4(*''22*$3(40&-.'#2*$7"372#-"5&#2#-"$7($ 3,45"*$%""-C'#2*-20#-(9$E&#"'#&$0#('(##0%&5.#$#&#"+-""$2480-$ *&&82*$?+(*-2&82*$1(3(++2<$26"$70'.$3,45"3('2**.6(7&#-($+.0%..$ 4(*''22#-(9$:('2**.6(7('0*#.+/$2&$5&##""*$1(&422##($&-#2$ 523'&-#2$%23.#-26(1(*$(#.*-0)0#('2,4?C*$0#(''2&-(<$2&'"$ '0*#.+/$#&-2*$'",-"$,4?C##"$%""-"*-"1(+-((9$B#.*-0)$ 0#('2),4?C$-2'22$'0*#.+?*$'(*##($:CD,EF,)%047(&#2*$ ?&$3('2**.#(+(*$(55(/+(&#2*($#..**&62+.*$047(.'#22*$ 7($3('2**.6(5&#22*$+&&6,1&#-"$-24-"1&#-"$V2#&59$.3(''('&+%(&+.-W<$ -,C5((1(+10**(*$(#&(*5.'(&#2#-($7"372#-"5&#2#-"$7($1(+5&#-2+22$ *"&-"$'0#'21(-$%""-C'#2-$7($#0%&5.'#2-$(#.*-0)0#('2,4?C*$ %""-26"1"'#&$7($(++2'&370&-26(1('#&$#2'"$1(+100$,4?C*$ 3(4(*'",6C"9$T(*''22*$1(+5&#-.6.($'0*#.+/$4.0+24?&$#&&-"<$ 26"$'04-22*$.3('0&-#&7(V-W$#.03&6(($.3(''(#0%&5.'#2*$5.'(&#2-$ -('..(7(*$-24-"1"-9$ M9$!.06(7(5.0-0&*2*$ 3('2*-(5&*2*$ S9$T(3?(%(*''&)$ 3('2*-(5&*2*$ K9$B#.'(#12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ L9$>0*#.+/12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*N$(#9$0,$ 18

19 KONSULTTIVETOINEN RYHMÄRAKENNUTTAMINEN SOVELTUU HYVIN PIENTALO- RAKENTAMISEEN F.052##($3,45"3('2**2-.-$'04-22-$01(-$%""0#&*$0++22-$ %&2*-(+07(9$=&2*-(+0'04-2&##($'.'&*$3,45"*$7"#2*$0*$05(++($ -0*?++((*<$-(&$,4-2&*2*$-0*/$0*$10&-.$7('(($ 4(++&**(*7('0#0%&5.'#2++(9$!"++C&*$'.*'&*$(#.''((*$*"'C'.+5(#-($ 3('2*-(5&#2*$3&#'&-$7($1(#-..-$01(-$1233(6(1&##($ 05('0?-(+03('2*-(5&#22*9$=&2*-(+0)3('2*-(5&#22*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$#0%&&$4,1&*N$3,45"*$7"#2*2-$1(#-((1(-$1(&*$ 05(#-($0#..82#-((*$7($4,1"++"$%3072'?*704-(5&#2++2$%&2*-(+0*$ *2+&C4&**(-$01(-$7""*22-$'2#'&5""3"&#-"$%&2*255&'#&9$ >,#2&#2#-"$3,45"3('2**.6(5&#5.080#-($0*$'.**(*$ *"'C'.+5(#-($#((-.$4,1&"$'0'25.'#&(9$>04-22-$01(-$0++22-$ -0&#-(&#2'#&$%&2*&"<$(++2$',552*2*$(#.**0*$'04-2&-(9$ =&2*-(+0%.0+2++($3,45"3('2**.6(5&*2*$0*$%&2*-(+0%.0+2++($4,1"$ '2&*0$,48&#-""$(55(/5(&*2*$%3072'?*704-0<$-240''((-$ 4(*'&**(-$7($,'#&+C++&#2-$-(10&622-9$ >(.%.*D&-<$2-2*'&*$T2+#&*D&*$'(.%.*'&$0*$-.'2*.-$10&5(''((#?$ 3,45"3('2**.6(5&#-($1&&52$1.0#&*(9$>(.%.*D&*&*-32##&*"$0*$ -.'2($3,45"3('2**.6(5&#-($2#&523'&'#&$#&'#&<$'0#'($'.*$(#.'(#$ 0*$(&80#?$10&*.-$1(&'.6(($'0?*#($3('2*-(5&#22*<$ (($#2$ %23422*$?.'255&*$',#2&#22*$'.*-((*9$:,45"3('2**.6(5&*2*$ +&#""$(#.''(&82*$1(&'.6(5&#5(480++&#..'#&&*<$50*&%.0+&#-(($ (#.*-0-.0-(*-0($7($-.0$..6($'&+%(&+.(9$F2$0*$Y28.++&#&*$'2&*0$ #((8($%&2*-(+0$T2+#&*D&##"Y9$ =""'(.%.*'&#2.8.++($0*$ $.#2&-($%&2*24'C7"$ %&2*-(+0'04-2&-($'0*#.+/12-0&#2#?$3,45"3('2**.6(5(++(9$ X(#-..#.4-22-$01(-$#2+1"-$7($70'(&*2*$(#.'(#$0*$'(482*1"+&#2##"$ #0%&5.##.4-22##($'0*#.+?*$'(*##(9$=&2*-(+0'04-2&82*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$70'0$05(++($-(&$7(2-.++($-0*?++($0*$ 1233(6(1&##($1(#-.&82*$0#(+-($05('0?-(+03('2*-(5&#22*9$F&++0&*$ (#.'(#$0*$'.+.6(7(*$(#25(##($0#-(2##((*$3('2**.6(7('0*#.+?+-($ (#&(*-.*?7(%(+12+.(<$7($4"*-"$#.07(($'.+.6(7(*#.07(+('&9$ =""'(.%.*'&#2.8.*$'.**&++($0*$4,1&"$'0'25.'#&($ '0*#.+/12-0&#2#-($3,45"3('2**.6(5&#2#-($7($..#&($-0*627($0*$ #&&42*$-(3706.9$ T2+#&*D&*$'(.%.*'&#..**&62+.1&3(#-0##($+((8&-.##($#2+1&-,'#2##"$ VKRSKW$0*$'(3-0&-26.$-0P*40.#2)-,,%%&#2*$ '(.%.*'&3&1&-(+03('2*-(5&#2*$+"4-C'04?($7($'2&*07(<$70&++($ '(.%.*'&$10&$28&#-""$-0P*40.#2)3('2*-(5&#-(9$>FX$-0-2((<$26"$ -0P*40.#2)'04-22-$# (-$4,1&*$ (1('#&$5,C#$ 3,45"3('2**.6(5&#2*$'(.6(9$:(%03?##($#.0#&-2++((*$2#&59$26"$$ -0*?* #%30#2##27($-.+22$'24&6""$23&-,&#2#?$05(24-0&#2*$ 3,45"3('2*-(5&#2*$7($)3('2**.6(5&#2*$28&#-"5&#2'#&9$$ M9$!.06(7(5.0-0&*2*$ 3('2*-(5&*2*$ S9$T(3?(%(*''&)$ 3('2*-(5&*2*$ K9$B#.'(#12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ L9$>0*#.+/12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*N$%&2*-(+0-$ 19

20 S9$T(3?(%(*''&)$ 3('2*-(5&*2*$ TUOTTAJAMUOTOINEN ASUNTORAKENTAMINEN ON VALLITSEVA ASUNTOTUOTANNON MUOTO K9$B#.'(#12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ L9$>0*#.+/12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ M9$!.06(7(5.0-0&*2*$ 3('2*-(5&*2*$ =23.#-(7(.3('0&-#&7(*$-(&$D3,*823&*$+&&''22++2$+(&6(5(-$ (#.&*'04-22-$ ((*$(&*($(#.*-0,4?C5.0-0&#&*(9$ =23.#-(7(.3('0&-#&7($%23.#-(($-(+0,4?C*<$7($-0&5&&$#&&#$ %23.#-(7(0#(''((*($7($3('2**.6(($(#.&*-(+0*9$!.+21&++2$ (#.''(&++2$3('2**.#+&&'2$5,,$(#.*-0)0#(''22-9$$ =23.#-(7(0#('(#-(*$2+&$D3,*823&"$12+10&6(($:F)7"372#-2+5"9$ B#.*-0'(.%%(+(&*$:F)7"372#-2+5"$0*$'24&-26,$-.31('#&$*&&++2<$ 70-'($-2'21"-$#&-01(*$'(.%(*$(#.**0#-($70$ 3('2*-(5&#1(&422##(9$$h3,*823&*$0*$(**26(1($4(*'26($ '0#'21(-$-.31()(#&('&37(-$%(*'&*$V*#9$:F)%(*'&*W$ #"&+,-26"1"'#&9$:('2**.6(7(*$0*$559$(#2-26(1($,4?C*$7($ 0#(''22*0#-(7&2*$4,1"'#&$1('..82-9$X('..'#&++($%,3&-""*$ -.31((5((*$'04-22*$1(+5&#-.5&*2*$7($1(+5&#-.5&#2*$ 7"+'22*$&+52**2&82*$%..62&82*$7($1&'072*$'037((5&*2*$#&*"$ -(%(.'#2##(<$26"$3('2**.6(7($70.-..$5('#.1(&'2.'#&&*9$ h3,*823&12-0&#&##($4(*''2&##($(#.*-072*$-.+21&2*$05&#-(7&2*$ 5(480++&#..82-$1(&'.6(($2#&523'&'#&$(#.*-072*$ #..**&62+.3(-'(&#.&4&*$01(-$'",-"**C##"$3(7(++&#2-9$ B#.*-072*$4(*'&*-(4&*-($V0#-04&*-(W$5""3",-,,$ 5(3''&*(24-0&#2#?<$2+&$'.++0&*'&*$',#22##"$0+21(*$(+.22*$ (#.*-072*$4&*-(-(#0*$5.'((*9$h3,*823&12-0&#2-$4(*''22-$ 10&8((*$-0-2.6(($5,C#$T&-(#)-.0-(*-0*(9$ 20

Konsulttivetoinen ryhmärakennuttaminen ryhmärakennuttamisen edistämisessä Työpaja 28.3.2012 Ohjelma

Konsulttivetoinen ryhmärakennuttaminen ryhmärakennuttamisen edistämisessä Työpaja 28.3.2012 Ohjelma Konsulttivetoinen ryhmärakennuttaminen ryhmärakennuttamisen edistämisessä Työpaja 28.3.2012 Ohjelma 9:00 Alkusanat ja Kaupunki- innovaa4o - toimintamallin esi7ely (Jyrki Jalli) 9:10 Esi7äytymiskierros

Lisätiedot

Miten markkinat vastaavat ryhmärakennuttamisen haasteisiin?

Miten markkinat vastaavat ryhmärakennuttamisen haasteisiin? Miten markkinat vastaavat ryhmärakennuttamisen haasteisiin? Asuntomarkkinat 2012 26.1.2012 Juha Sarakorpi, Saraco D&M Oy 1 Miksi ryhmärakennuttamista halutaan? Ihmiset kaipaavat asunnonhankkijoina: Enemmän

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5 Tekijä Pitkä matematiikka 6..06 8 On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 5 sivun AB pituudesta. Pitää siis osoittaa, että DE = AB. 5 Muodostetaan vektori DE. DE =

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2011 1 (5) Kiinteistölautakunta To/21 01.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2011 1 (5) Kiinteistölautakunta To/21 01.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2011 1 (5) 629 Rakentamisen aloittamisen määräajan jatkaminen e-house Oy:n Alppikylän kohteissa (tontit 41299/7 ja 41300/1) Pöydälle pantu asia 17.11.2011 HEL 2011-007619

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO. Kopio SIVISTYSTOIMI KESKITETYT PALVELUT ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY LAKKAUTETUT TOIMIELIMET URHEILULAUTAKUNTA

ARKISTOLUETTELO. Kopio SIVISTYSTOIMI KESKITETYT PALVELUT ORGANISAATIO JA TOIMINTA PÄÄTÖKSENTEKOMENETTELY LAKKAUTETUT TOIMIELIMET URHEILULAUTAKUNTA Sivu 1(23) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1960 1976 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1960-1971 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1972-1976 Sivu 2(23) Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1960 1976 1 Lähetettyjen

Lisätiedot

Omatoiminen ryhmärakennuttaminen. 1 Omatoiminen ryhmärakennuttaminen 18.9.2012/Tuomas Kivelä

Omatoiminen ryhmärakennuttaminen. 1 Omatoiminen ryhmärakennuttaminen 18.9.2012/Tuomas Kivelä Omatoiminen ryhmärakennuttaminen 1 Omatoiminen ryhmärakennuttaminen 18.9.2012/Tuomas Kivelä Omatoiminen rakennuttaminen Helsingissä Helsingissä omatoimiseen rakennuttamiseen sekä omakotitonteilla että

Lisätiedot

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012

-Jotta maailma olisi parempi paikka wappuna. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 -J w. RAKENNUSINSINÖÖRIKILLAN VIRALLINEN KILTALEHTI JO VUODESTA 1963 2/2012 JOS ET NÄE LUKEA ALLAOLEVAA PIILOTETTUA TEKSTIÄ, JUO LISÄÄ SKUMPPAA, SILLÄ STEREOGRAMMIEN NÄKEMINEN ONNISTUU VAIN SILMÄT KILLISSÄ.

Lisätiedot

VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET

VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET Sivu 1 Versio: 3.4, 19.12.2014 VETUMA-PALVELUN PALVELINVARMENTEET 1 (18) Sivu 2 Versio: 3.4, 19.12.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Testiympäristö... 3 2.1 Vetuma-palvelun testiympäristö... 3

Lisätiedot

c) Vektorit ovat samat, jos ne ovat samansuuntaiset ja yhtä pitkät. Vektorin a kanssa sama vektori on vektori d.

c) Vektorit ovat samat, jos ne ovat samansuuntaiset ja yhtä pitkät. Vektorin a kanssa sama vektori on vektori d. Tekijä Pitkä matematiikka 4 9.12.2016 20 a) Vektorin a kanssa samansuuntaisia ovat vektorit b ja d. b) Vektorit ovat erisuuntaiset, jos ne eivät ole yhdensuuntaiset (samansuuntaiset tai vastakkaissuuntaiset).

Lisätiedot

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros

KOHDE: Kansakoulukuja 1 Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Fredrikinkatu 57 Tilatiedot 1. Kerros Tilatunnus Tilanumero Käyttötarkoitus Pinta ala '2C94 1,H1 HISSI 1 3,9 '2C9D 1,H2 HISSI 2 3,9 '2CA6 1,H3 HISSI 3 2,0 '2CAF 1,H4 HISSI 4 2,0 '2BC5 101 SÄ 1,8 '2BAA

Lisätiedot

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=3&head=nuori%20...

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=3&head=nuori%20... Sivu 1/28 " #%% ((%% ( * +, " -. / " - ("*0 "# % "# (( # # ( ( * # +,,-. /0,-,,2 3 #4 3 % % 5 5 * 4 % 3 6 4 4 44( ( % #"" #"#"# + 7. 4 %%2%%3 % 4 9#:200; 1 5242%% 1,1200/,/,/ (43%% 1 ("*01,01200/,202200/

Lisätiedot

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3

asunnottoman äänenkannattaja vuodesta 1987 nro 2 / 2017 hinta 3 m d 1987 2 / 2017 3 2 3 KOHTI PAREMPAA www..f m.m@.f m m TOIMISTO K 2 D 3.. 00500 H m().f Tm S T 050 407 9702 Jö Vd P 050 407 9703 Am O U P 050 443 0102 m().f Aö Om Am2 - C Bd 050 443 1063 M m J L 050

Lisätiedot

Tietolan kansakoulun luokkapäiväkirjat. Ab Kirjastonhoidon päiväkirjat. Tietolan koulukirjaston hoidon päiväkirja

Tietolan kansakoulun luokkapäiväkirjat. Ab Kirjastonhoidon päiväkirjat. Tietolan koulukirjaston hoidon päiväkirja ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, M, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Tietolan kansakoulu Hyllyn numero 91-93 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta.

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta. ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-J Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken yhteiskoulu Hyllyn numero 146-153 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY

SUODATIN- PATRUUNAT MASINO-HYDROSTO KEY OY 1 SUODATIN- PATRUUNAT 2006 10 MASINO- KEY OY 2 Masino-Hydrosto key Oy toimittaa suodatusjärjestelmiä, suodattimia ja patruunoita hydrauli- ja kiertovoitelujärjestelmiin, kompressoreihin, ilmalle, vedelle

Lisätiedot

Ryhmärakennuttamisesta muutosvoima?

Ryhmärakennuttamisesta muutosvoima? Ryhmärakennuttamisesta muutosvoima? Kehittyvä kerrostalo-seminaari 17.3.2011 Ville Mensio, projektipäällikkö Uudenmaan asumisen osaamiskeskus Osaamiskeskukset elintarvike hyvinvointi Innovatiiviset julkiset

Lisätiedot

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys

Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Lappeenrannan Ilmailuyhdistys Tapahtuman tuloksia, moottoripyörät Kierroksia: 396 Osallistujia: 328 Autot Moottoripyörät Kaikki Ajoneuvo Lähtöaika Aika 400 (s) Nopeus (km/h) Valmistaja Malli Tyyppi Selitys

Lisätiedot

Osaako asukasryhmä rakennuttaa?

Osaako asukasryhmä rakennuttaa? Osaako asukasryhmä rakennuttaa? Yhteisöllisyyttä asumiseen Tampere 14.5.2012 Juha Sarakorpi Saraco D&M Oy Ryhmärakennuttajat ry 1 Mitä rakennuttaminen on Rakennuttaminen on rakennushankkeen johtamista

Lisätiedot

0, niin vektorit eivät ole kohtisuorassa toisiaan vastaan.

0, niin vektorit eivät ole kohtisuorassa toisiaan vastaan. Tekijä Pitkä matematiikka 4 9.1.016 168 a) Lasketaan vektorien a ja b pistetulo. a b = (3i + 5 j) (7i 3 j) = 3 7 + 5 ( 3) = 1 15 = 6 Koska pistetulo a b 0, niin vektorit eivät ole kohtisuorassa toisiaan

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-250 mm ISO 6431 / VDMA 24562 sylinterit Ø 32-25 mm Univerin uuden sylinterisarjan kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehittelyn saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

TALVIKAUDEN LINJASTOSUUNNITELMALUONNOS

TALVIKAUDEN LINJASTOSUUNNITELMALUONNOS 1 () död 10 TIUDE -1 IJTOUUITEUOO öd J - d T g g d 09 - -d 1 %: 18 %: g J % d 09 11, d 0 % ö ö, d d, g d ö T - b ö d, d, ö T d T d d T, d ö J 11 (://f/f///), d, d -, ö d T 8, Fc 2 B, 1 T, 0-11, fx 0- @f,

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO VANTAAN KOTISEUTUARKISTO MYYRMÄEN URHEILUTALOSÄÄTIÖ. 1 Hallituksen pöytäkirjat 1971-1976 4.2.1971-10.2.1976.

ARKISTOLUETTELO VANTAAN KOTISEUTUARKISTO MYYRMÄEN URHEILUTALOSÄÄTIÖ. 1 Hallituksen pöytäkirjat 1971-1976 4.2.1971-10.2.1976. Sivu 1(21) Ca Säätiön hallituksen pöytäkirjat 1971 1976 4.2.1971-10.2.1976 1 Hallituksen pöytäkirjat 1971-1976 4.2.1971-10.2.1976 Sivu 2(21) Cb Säätiön isännistön pöytäkirjat 1970 1976 1 Isännistön pöytäkirjat

Lisätiedot

Kuvat: Anju Asunta, Tuusulanjärven kamarimusiikki / Maarit Kytöharju, Järvenpään Teatteri / Timo Saarinen

Kuvat: Anju Asunta, Tuusulanjärven kamarimusiikki / Maarit Kytöharju, Järvenpään Teatteri / Timo Saarinen YEÄ & INFONI :, / ö, / ÄENÄÄ, g, ²,, ² 00 Y 000 E g, d ÄENÄÄ EINOIINEN UUUIUUNI g, d: g, d d, g g d ö I b, 0 b öö, dbfd d E f dbfd ö ö E, f UUUUNGI EO U, g ö ö, g b öö g ö, g,, d ö UUNI UUI ÄEEN d E I

Lisätiedot

45-.52)('-$6'#((%(! 7'8-$6$$-8)(! 58%%9-8)(!.#((-8.%9-()(!:%(2#8.76(!%+*)88%!

45-.52)('-$6'#((%(! 7'8-$6$$-8)(! 58%%9-8)(!.#((-8.%9-()(!:%(2#8.76(!%+*)88%! "##$%&#$'#()(*%"%+*%,%-.-$%/012%(3) 45-.52)('-$6'#((%( 7'8-$6$$-8)( 58%%9-8)(.#((-8.%9-()(:%(2#8.76(%+*)88% ;$%5.8-''5 0).+515$-%;99%..-'5+')%'5#$# ?@AB?CD @%(2#8.76('5#$#.#852*)$9% E1-((F7.).76

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, K, O, R-S, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken kaupunginteatteri Hyllyn numero 874-875, 877-878, 880, 883-885,

Lisätiedot

Fax 03-5461666 v.kangasaho@pp.inet.fi

Fax 03-5461666 v.kangasaho@pp.inet.fi Osanumero Kuvaus Kpl Hinta (alv 0%) Hinta (sis.alv) Hyllypaikka Tuote nro Nimi Kpl Hinta (alv 0%) Hinta (sis.alv) Hyllypaikka 204 2 501J9B 0245 2 444D 01078 2 101C 01202 LAAKERI 1 73,36 89,50 401A4B 1402

Lisätiedot

Arocs 3663 L 8X4 B 16

Arocs 3663 L 8X4 B 16 Arocs 3663 L 8X4 B 16 Moottoriteho: 460 KW Sallittu kokonaispaino: 35500 kg Mallisarja: Mercedes-Benz Arocs Ajoneuvotyyppi: 3663L Akseliväli: 4500 mm Rakennemalli: 96404112400 MBKS MBKS MBKS Mercedes-Benz

Lisätiedot

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit

Mittamerkinnät. Yleistä. BEP-koodit BEP (Bodywork Exchange Parameter) ovat koodeja ajoneuvon eri mittojen tunnistamiseksi, jotta tietojen siirtäminen ajoneuvovalmistajan ja päällirakentajan välillä sujuisi helpommin. t noudattavat kansainvälistä

Lisätiedot

RYHMÄRAKENNUTTAMINEN. Asunto-osakeyhtiö Tampereen Annikki

RYHMÄRAKENNUTTAMINEN. Asunto-osakeyhtiö Tampereen Annikki RYHMÄRAKENNUTTAMINEN Asunto-osakeyhtiö Tampereen Annikki Mirja Torvinen Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Rakennustekniikan koulutusohjelma Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Kohtuuhintaisen asumisen mahdollisuudet Helsingissä kolmannen sektorin toimijoiden merkitys

Kohtuuhintaisen asumisen mahdollisuudet Helsingissä kolmannen sektorin toimijoiden merkitys Kohtuuhintaisen asumisen mahdollisuudet Helsingissä kolmannen sektorin toimijoiden merkitys Yhdistykset kohtuuhintaisen asumisen tuottajina seminaari 26.4.2012 Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö Maankäytön

Lisätiedot

+,-./ /34,

+,-./ /34, !"#"$ %&'()%*' +,-./.01. 1 2./34,5 61708!"#$%$&'$ ()*)+",-.#/0%. #)#1"-%.$1 83 582 2$%)-$/ (&" 2004 ()+). 34$()+&56 7*'*)#1 &"#$%$&'. 7*'8$*&) 1 000 2$%)-$/. 9#&)-&". 2"#1: 7*'$;4'< =1) #1>+$&15.? /)&@$

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PALOLAUTAKUNTA

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS PALOLAUTAKUNTA Sivu 1(30) Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit 1974 1979 1 Saapuneiden kirjeiden diaarit 1974-1979 2 Saapuneiden kirjeiden diaarit Sivu 2(30) Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit 1974 1 Lähetettyjen kirjeiden

Lisätiedot

!! "! # $ %! &# '( ) * # + " & (, & # - "./ $ &!!! " " $ 0! &# '( ) # *& - 1 # 3 ) 45$!! "! $ # " ' "! 1 5 * ! 1 *#- $5 * $ : 5 ; 1<

!! ! # $ %! &# '( ) * # +  & (, & # - ./ $ &!!!   $ 0! &# '( ) # *& - 1 # 3 ) 45$!! ! $ #  ' ! 1 5 * ! 1 *#- $5 * $ : 5 ; 1< !"! ##"$ !! "! # $ %! &# '( ) * # + " & (, & # - "./ $ &!!! " " $ 0! &# '( ) # *& - 1 # 3 ) 45$!! "! $ # " ' "! 1 5 * - 16 5! 1 *#- $5 * 4-14 5$ 7 89 1: 5 ; 1< 5 $ =! %>

Lisätiedot

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC

Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin. Peruskäsitteitä 282. Vastaus: CA = a b, = BA + AC BA = BC AC = AC CB. Vastaus: DC = AC BC Laudatur 5 MAA5 ratkaisut kertausharjoituksiin Peruskäsitteitä 8. CA CB + BA BC AB b a a b DA DB + BA ( BC) + ( AB) b a a b Vastaus: CA a b, DA a b 8. DC DA + AC BA + AC BA BC AC ( BC AC ) + AC AC CB Vastaus:

Lisätiedot

A DIAARIT, PÄIVÄKIRJAT JA MERKINTÄKIRJAT. Ab Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit

A DIAARIT, PÄIVÄKIRJAT JA MERKINTÄKIRJAT. Ab Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta A-G, J Arkistonmuodostaja/viranomainen Sosiaalilautakunta Hyllyn numero 1076-1077, 1079-1091 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs

Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi. Provet i modersmålet, Franska, medellång. Engelska, medellång. lärokurs. Grekiska, kort lärokurs KOEYHDISTELMÄROOLI Koe Aine Kokeen taso Koeryhmä Selite suomeksi eli Nimi Selite ruotsiksi eli Nimi ruotsiksi O RU Z 91 Äidinkielen koe, ruotsi svenska Svenska som O5 RU Z 92 Ruotsi toisena kielenä andraspråk

Lisätiedot

Opetettavien aineitten patevyyskoodisto

Opetettavien aineitten patevyyskoodisto Opetettavien aineitten patevyyskoodisto aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao jp jq jr js jt ju jv jw jx jy jz ka kb kc kd as at au av aw ax Suomen kieli, 60 op. Suomen kieli, 120 op. Suomen kieli,

Lisätiedot

!"##$%&#"%''()*+,*-,.* /&'0&%(1&*23&4)*56%7(*5&88()*2&''(*9(+$131*:&*5$0";/$<'(*/&:&143%*

!##$%&#%''()*+,*-,.* /&'0&%(1&*23&4)*56%7(*5&88()*2&''(*9(+$131*:&*5$0;/$<'(*/&:&143%* Lorem ipsum dolor sit amet. Ecte dolobor perate vel ing ese digna conulla oreetum eriure magnis dolorperos autem aci bla faci tatie tie dolorper!"##$%&#"%''()*+,*-,.* /&'0&%(1&*23&4)*56%7(*5&88()*2&''(*9(+$131*:&*5$0";/$

Lisätiedot

SVUL Lahden Piiri Talletus: Lahden Hiihtomuseo SVUL:n arkiston sisällysluettelo

SVUL Lahden Piiri Talletus: Lahden Hiihtomuseo SVUL:n arkiston sisällysluettelo Ark.yksikön sivu 1(37)18.6.2009 A DIAARIT JA MERKINTÄKIRJAT Aa Postikirjat 1 kansio Aa:1 Postikirjat 1969,1971-1974,1980 1 kansio Aa: 2 Postikirjat 1988-1991, 1985 Ab Vieraskirjat 1 kansio Ab:1 Lahden

Lisätiedot

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi ,

LVI-Dahl Oy Robert Huberin tie 5, PL 212, Vantaa puh , faksi , Painemittarihanat S004.16. Painemittarihanat DIN 16270 Materiaalit: Messinki, 1.0460, 1.4571 Messinki C.22.8 1.4571 120 C 250 bar 400 bar 400 bar 200 C - 300 bar 280 bar 16270A 250-10 +120 100 79 63 27

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

Ca Tielautakunnan toimituspöytäkirjat. Tielautakunnan toimituspöytäkirjat -liitteineen. Cb Tielautakunnan kokousten pöytäkirjat

Ca Tielautakunnan toimituspöytäkirjat. Tielautakunnan toimituspöytäkirjat -liitteineen. Cb Tielautakunnan kokousten pöytäkirjat ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta C-E, H-I, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Tielautakunta Hyllyn numero 1103 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

!"##$%&'(%&)*$%&+(),-*-"%$%.&

!##$%&'(%&)*$%&+(),-*-%$%.& "##$%&'(%&)*$%&+(),-*-"%$%.& "#$%$#&'"(')*"#+,--.-#,//**-%'"#+&$)'*0&)"*+&1*1/*/,')")*-+ + + + "#$%&'#()%*+*,-./010023456/57869:8057;- ;

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

Bc Tariffiyksikkökirjoja muuntopiireittäin ja järjestysnumeroittain

Bc Tariffiyksikkökirjoja muuntopiireittäin ja järjestysnumeroittain ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta B-E, G-K, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Sääksmäen Sähkö Oy Hyllyn numero 786-799 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka Poistetaan yhtälöparista muuttuja s ja ratkaistaan muuttuja r.

Tekijä Pitkä matematiikka Poistetaan yhtälöparista muuttuja s ja ratkaistaan muuttuja r. Tekijä Pitkä matematiikka 4 16.12.2016 K1 Poistetaan yhtälöparista muuttuja s ja ratkaistaan muuttuja r. 3 r s = 0 4 r+ 4s = 2 12r 4s = 0 + r+ 4s = 2 13 r = 2 r = 2 13 2 Sijoitetaan r = esimerkiksi yhtälöparin

Lisätiedot

VDMA-sylinterit, sarja 61 (DIN/ISO 6431)

VDMA-sylinterit, sarja 61 (DIN/ISO 6431) VDMA-sylinterit, sarja 61 (DIN/ISO 641) Päätyvaimennettuja, magneettimännällä Ø 2, 40,, 6, 80, 100, 1 yksi- tai kaksitoimisia Tekniset tiedot rakenne toiminta materiaalit asennus iskunpituus käyttöpaine

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. Männänvarreton sylinteri Ø 16 mm

TEKNISET TIEDOT. Männänvarreton sylinteri Ø 16 mm Männänvarreton sylinteri Ø 16 mm Männänvarrettomien sylintereiden valikoima tarjoaa ratkaisun jokaiseen automaatio- ja asemointisovellutukseen. Hyödyntämällä edistynyttä muotoilua ja tuotantovaatimuksia

Lisätiedot

Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot

Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot ARKISTONMUODOSTAJA HUMANISTINEN TIEDEKUNTA B LUETTELOT Ba Ba:1 Ba:2 Ba:3 Bb Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot Humanistisen tiedekunnan opiskelijavalintaan liittyvät nimiluettelot

Lisätiedot

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012

TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 TEOLOGIAN YLIOPPILAIDEN TIEDEKUNTAYHDISTYKSEN JULKAISU VUODESTA 1853 4/2012 P 4 V 5 P 6 L 7 A H g 10 K 12 N ö ( ) 15 T,, 16 A3 - N 20 Dg! 18 R 21 E 19 K: K R 22 R 23 L - Hd R, Sf L, I V A V K - Sf L K

Lisätiedot

Arocs 3763 8X4/4 B 16

Arocs 3763 8X4/4 B 16 Arocs 3763 8X4/4 B 16 Moottoriteho: 460 KW Sallittu kokonaispaino: 37000 kg Mallisarja: Mercedes-Benz Arocs Akseliväli: 4850 mm Rakennemalli: 96403012400 MBKS MBKS MBKS Mercedes-Benz sind eingetragene

Lisätiedot

Harjoituksia MAA5 - HARJOITUKSIA. 1. Olkoon ABCD mielivaltainen nelikulmio. Merkitse siihen vektorit. mutta molemmat puolet itseisarvojen sisällä????

Harjoituksia MAA5 - HARJOITUKSIA. 1. Olkoon ABCD mielivaltainen nelikulmio. Merkitse siihen vektorit. mutta molemmat puolet itseisarvojen sisällä???? MAA5 - HARJOITUKSIA 1. Olkn ABCD mielivaltainen nelikulmi. Merkitse siihen vektrit a) AB b) CA ja DB. 2. Neljäkäs eli vinneliö n suunnikkaan erikistapaus. Mitkä seuraavista väitteistä vat tsia neljäkkäässä

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK

AIKAKAUSLEHDET. tammik. Suomen Suurin SiSuStuSlehti. Kevään. värikkäät astiat. Talvi 1/0. arke. herkut. retkel MAK 1 UU mmk 2006 AIKAKAUSLHDT 75 : O R V A I L m U J Am I M Kää JAS ä M A KU r 0 1 ä y ö d K h h H r Sm Sr SSSSh ärkkää RUOKA, JUOM A, KITT IÖ, M AT K A ILU, HY VIVO ITI r y, y 3 ää & r h r d 2008 öö r g

Lisätiedot

Johdanto 2. 2 Osamääräkunnan muodostaminen 7. 3 Osamääräkunnan isomorfismit 16. Lähdeluettelo 20

Johdanto 2. 2 Osamääräkunnan muodostaminen 7. 3 Osamääräkunnan isomorfismit 16. Lähdeluettelo 20 Osamääräkunta LuK-tutkielma Lauri Aalto Opiskelijanumero: 2379263 Matemaattisten tieteiden laitos Oulun yliopisto Kevät 2016 Sisältö Johdanto 2 1 Käsitteitä ja merkintöjä 3 2 Osamääräkunnan muodostaminen

Lisätiedot

Ryhmärakennuttaminen kohti. www.hel.fi/kv. 7.12.2010 Maria Mannisto

Ryhmärakennuttaminen kohti. www.hel.fi/kv. 7.12.2010 Maria Mannisto Ryhmärakennuttaminen kohti parempia koteja? Tonttiasiamies www.hel.fi/kv Maanomistajan näkökulma Rakennuttajakonsulttivetoinen ryhmärakennuttaminen Riddarsby Helsingin pilotti 20 omakotitaloa, jotka valmistuivat

Lisätiedot

Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen

Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen Hilbertin aksioomat ja tarvittavat määritelmät Tiivistelmä Geometria-luentomonisteesta Heikki Pitkänen 1. Hilbertin aksioomat 1-3 Oletetaan tunnetuiksi peruskäsitteet: piste, suora ja suora kulkee pisteen

Lisätiedot

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360

Ilmastointi PUSSISUODATIN ALTECH CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 PUSSISUODATIN ALTECH CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 Ilmastointi Tuote LVI-numero Pikakoodi 7754400 OK08 CL-36-3-M5 LASIKUITU L360 CL-36-3-M5 LASIKUITU L500 CL-63-6-M5 LASIKUITU L360 CL-63-6-M5 LASIKUITU L500 CL-66-6-M5 LASIKUITU L360 CL-66-6-M5 LASIKUITU

Lisätiedot

Lukumäärän laskeminen 1/7 Sisältö ESITIEDOT:

Lukumäärän laskeminen 1/7 Sisältö ESITIEDOT: Lukumäärän laskeminen 1/7 Sisältö Samapituisten merkkijonojen lukumäärä I Olkoon tehtävänä muodostaa annetuista merkeistä (olioista, alkioista) a 1,a 2,a 3,..., a n jonoja, joissa on p kappaletta merkkejä.

Lisätiedot

SOMPASAARENLAITURI 8 RYHMÄRAKENNUTTAMISHANKE. Ryhmärakennuttamishankkeen tiedot hanketta markkinoitaessa ennen rakentamisvaiheen päättymistä

SOMPASAARENLAITURI 8 RYHMÄRAKENNUTTAMISHANKE. Ryhmärakennuttamishankkeen tiedot hanketta markkinoitaessa ennen rakentamisvaiheen päättymistä SOMPASAARENLAITURI 8 RYHMÄRAKENNUTTAMISHANKE Ryhmärakennuttamishankkeen tiedot hanketta markkinoitaessa 31.5.2017 ennen rakentamisvaiheen päättymistä Rakennuspaikan tiedot Kohde: Asunto Oy Helsingin Sompasaarenlaituri

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 180 Päivitetty Pyramidi 4 Luku Ensimmäinen julkaistu versio

Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 180 Päivitetty Pyramidi 4 Luku Ensimmäinen julkaistu versio Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 8 Päivitetty 7.5.6 Pyramidi 4 Luku 5..6 Ensimmäinen julkaistu versio 7.5.6 Korjattu tehtävän 56 vastaus Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien

Lisätiedot

Mikäli huomaat virheen tai on kysyttävää liittyen malleihin, lähetä viesti osoitteeseen

Mikäli huomaat virheen tai on kysyttävää liittyen malleihin, lähetä viesti osoitteeseen Mikäli huomaat virheen tai on kysyttävää liittyen malleihin, lähetä viesti osoitteeseen anton.mallasto@aalto.fi. 1. 2. Muista. Ryhmän G aliryhmä H on normaali aliryhmä, jos ah = Ha kaikilla a G. Toisin

Lisätiedot

2 Vektorit koordinaatistossa

2 Vektorit koordinaatistossa Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 5..06 Vektorit koordinaatistossa Ennakkotehtävät. Esimerkiksi 4i 4i4i i 4i Kaikkien reittien esitysmuoto vektoreiden i a avulla lausuttuna

Lisätiedot

- Mistä tekijöistä ilmanvaihdon energiatehokkuus riippuu

- Mistä tekijöistä ilmanvaihdon energiatehokkuus riippuu KSU-6120 Rakennusten konetekniset laitteet Tentti 24.1.2011 Tentissci ei saa kaynaa muuta kirjallisuutta kuin jaettua kaavakokoelntaa. Kaikenlaisia laskimia,saa kayuaa. Tehlcitc)n loppuun on nterkitty

Lisätiedot

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri Tallinna 2.4.2014 Rakentamisen määrä Suomessa 2 Helsingin asuntokanta

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-G Arkistonmuodostaja/viranomainen Taksoituslautakunta Hyllyn numero 726-732 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO. päiväys 8.5.2012 Sivu 1(12) VANTAAN KOTISEUTUARKISTO ASUNTO-OSAKEYHTIÖ SAHATIE 22 PÖYTÄKIRJAT. Yhtiökokousten pöytäkirjat 1963-1991

ARKISTOLUETTELO. päiväys 8.5.2012 Sivu 1(12) VANTAAN KOTISEUTUARKISTO ASUNTO-OSAKEYHTIÖ SAHATIE 22 PÖYTÄKIRJAT. Yhtiökokousten pöytäkirjat 1963-1991 PÖYTÄKIRJAT päiväys 8.5.202 Sivu (2) Ca Yhtiökokousten pöytäkirjat 963 99 Yhtiökokousten pöytäkirjat 963-99 PÖYTÄKIRJAT päiväys 8.5.202 Sivu 2(2) Cb Hallituksen pöytäkirjat 964 992 Hallituksen pöytäkirjat

Lisätiedot

Matriisipotenssi. Koska matriisikertolasku on liitännäinen (sulkuja ei tarvita; ks. lause 2), voidaan asettaa seuraava määritelmä: ja A 0 = I n.

Matriisipotenssi. Koska matriisikertolasku on liitännäinen (sulkuja ei tarvita; ks. lause 2), voidaan asettaa seuraava määritelmä: ja A 0 = I n. Matriisipotenssi Koska matriisikertolasku on liitännäinen (sulkuja ei tarvita; ks. lause 2), voidaan asettaa seuraava määritelmä: Määritelmä Oletetaan, että A on n n -matriisi (siis neliömatriisi) ja k

Lisätiedot

OKL/LASTENTARHANOPETTAJIEN ARKIVFÖRTECKNING A 1/8 KOULUTUSOHJELMA

OKL/LASTENTARHANOPETTAJIEN ARKIVFÖRTECKNING A 1/8 KOULUTUSOHJELMA OKL/LASTENTARHANOPETTAJIEN ARKIVFÖRTECKNING A 1/8 LUETTELOT B Ba Ba: 1 1992 1995 Todistusjäljennöksiä (satunnaisia) Pääosa opintosuoritus- ja työtodistuksia, sis. nimilistoja soiton erillistodistuksen

Lisätiedot

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. saapuneiden kirjeiden. Aa-Ab Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden. Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden diaari

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. saapuneiden kirjeiden. Aa-Ab Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden. Saapuneiden ja lähetettyjen kirjeiden diaari ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Terveyslautakunta Hyllyn numero 886, 891-897,900, 905-909, 916-920, 934 Lukumäärä

Lisätiedot

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000 RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus RAI-seminaari Helsingissä 1..2007 Magnus Björkgren, VTM, FT Projektipäällikkö Chydenius-instituutti Tausta RUG-III/22 luokitus Validoitu Suomessa vuonna 1995/96

Lisätiedot

HISTORIAN LAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/9 Handlingar, som enligt arkivschemat förvaras varaktigt

HISTORIAN LAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/9 Handlingar, som enligt arkivschemat förvaras varaktigt HISTORIAN LAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/9 LUETTELOT B Huomautuksia - Anmärkningar *) Arkistoyksiköt: ko = kotelo, si = sidos, la = laatikko *) Arkivenheter: b = band, k = kartong, l = låda Ba Ba: 1 Bb Bb:1

Lisätiedot

Esimerkki: Tarkastellaan korkeudella h ht () putoavaa kappaletta, jonka massa on m (ks. kuva).

Esimerkki: Tarkastellaan korkeudella h ht () putoavaa kappaletta, jonka massa on m (ks. kuva). 6 DIFFERENTIAALIYHTÄLÖISTÄ Esimerkki: Tarkastellaan korkeudella h ht () putoavaa kappaletta, jonka massa on m (ks. kuva). Newtonin II:n lain (ma missä Yhtälö dh dt m dh dt F) mukaan mg, on kiihtyvyys ja

Lisätiedot

Algebra I, Harjoitus 6, , Ratkaisut

Algebra I, Harjoitus 6, , Ratkaisut Algebra I Harjoitus 6 9. 13.3.2009 Ratkaisut Algebra I Harjoitus 6 9. 13.3.2009 Ratkaisut (MV 6 sivua 1. Olkoot M ja M multiplikatiivisia monoideja. Kuvaus f : M M on monoidihomomorfismi jos 1 f(ab = f(af(b

Lisätiedot

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1)

Juuri 4 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty Kertaus. b) B = (3, 0, 5) K2. 8 ( 1) Kertaus K1. a) OA i k b) B = (, 0, 5) K. K. a) AB (6 ( )) i () ( ( 7)) k 8i 4k AB 8 ( 1) 4 64116 819 b) 1 1 AB( ( 1)) i 1 i 4 AB ( ) ( 4) 416 0 45 5 K4. a) AB AO OB OA OB ( i ) i i i 5i b) Pisteen A paikkavektori

Lisätiedot

Peitelevy ja peitelaippa

Peitelevy ja peitelaippa Peitelevy ja peitelaippa Tuote LVI-numero Pikakoodi PEITELAATTA MERIKA 5688050 JF92 50-75-110/VALKOINEN 510 PEITELEVY ORAS D70/G1/2 167051 PEITELEVY KAULUKSELLA 50 MM-130 MM PEITELEVY KAULUKSELLA 75 MM-150

Lisätiedot

Stadicup 2005 tulospalvelu

Stadicup 2005 tulospalvelu Stadicup 2005 tulospalvelu Joukkue 9.6.-12.6.2005 Helsinki Voittajat ja parhaat pelaajat Pelaaja TB FC Espoo Pirjo Leppikangas HPS TC15 FC Kontu Heidi Partanen FC Kontu TC14 HJK Sini Ihamäki HJK TD13 TiPS

Lisätiedot

SIRIUS ACT ohjauskalusteet valintaopas. Lyhennelmä luettelosta IC Luettelo sisältää tyypillisimmät. siemens.fi/sirius

SIRIUS ACT ohjauskalusteet valintaopas. Lyhennelmä luettelosta IC Luettelo sisältää tyypillisimmät. siemens.fi/sirius SIRIUS ACT ohjauskalusteet valintaopas Lyhennelmä luettelosta IC10 2017. Luettelo sisältää tyypillisimmät ohjauskalusteet siemens.fi/sirius SIRIUS ACT Ohjauskalusteet SIRIUS ACT nykyaikainen sarja korkealuokkaisia

Lisätiedot

RYHMÄRAKENNUTTAMISHANKKEILLE TARJOTTAVAT KAUPUNGIN NEUVONTAPALVELUT

RYHMÄRAKENNUTTAMISHANKKEILLE TARJOTTAVAT KAUPUNGIN NEUVONTAPALVELUT HELSINGIN KAUPUNKI RYHMÄRAKENNUTTAMISHANKKEILLE TARJOTTAVAT KAUPUNGIN NEUVONTAPALVELUT AM-ohjelman täytäntöönpanopäätöksen (29.10.2012) mukainen selvitys HELSINGIN KAUPUNKI SELVITYS 1 Sisällys TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Tekijä Pitkä matematiikka

Tekijä Pitkä matematiikka Tekijä Pitkä matematiikka 5..017 110 Valitaan suoralta kaksi pistettä ja piirretään apukolmio, josta koordinaattien muutokset voidaan lukea. Vaakasuoran suoran kulmakerroin on nolla. y Suoran a kulmakerroin

Lisätiedot

Talletus: Lahden Hiihtomuseo Lahden Ahkeran arkiston sisällysluettelo

Talletus: Lahden Hiihtomuseo Lahden Ahkeran arkiston sisällysluettelo Ark.yksikön sivu 1 (22) 14.4.2009 A MERKINTÄKIRJAT Aa Diaarit ja merkintäkirjat 1 sidos Aa:1 Kirjediaari 1946 1 sidos Aa: 2 Kirjediaari Ab Lahden Ahkeran vuosijuhlien vieraskirjat 1 sidos Ab:1 Vieraskirja

Lisätiedot

1 Algebralliset perusteet

1 Algebralliset perusteet 1 Algebralliset perusteet 1.1 Renkaat Tämän luvun jälkeen opiskelijoiden odotetaan muistavan, mitä ovat renkaat, vaihdannaiset renkaat, alirenkaat, homomorfismit, ideaalit, tekijärenkaat, maksimaaliset

Lisätiedot

Rakennusliikkeiden kartoitus ja alustava kustannusarvio Kolman Koto-hanke

Rakennusliikkeiden kartoitus ja alustava kustannusarvio Kolman Koto-hanke Rakennusliikkeiden kartoitus ja alustava kustannusarvio Kolman Koto-hanke Sisällys 1. Taustaa... 2 2. Rakennuttajan tai konsultin kokoama ryhmä... 2 3. Kolman Koto asuinalueen haasteet rakennuttajan näkökulmasta...

Lisätiedot

Matematiikan olympiavalmennus

Matematiikan olympiavalmennus Matematiikan olympiavalmennus Syyskuun 2014 vaativammat valmennustehtävät, ratkaisuja 1. Onko olemassa ehdot a + b + c = d ja 1 ab + 1 ac + 1 bc = 1 ad + 1 bd + 1 cd toteuttavia reaalilukuja a, b, c, d?

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Kansainväliset matematiikkaolympialaiset 2008

Kansainväliset matematiikkaolympialaiset 2008 Kansainväliset matematiikkaolympialaiset 2008 Tehtävät ja ratkaisuhahmotelmat 1. Teräväkulmaisen kolmion ABC korkeusjanojen leikkauspiste on H. Pisteen H kautta kulkeva ympyrä, jonka keskipiste on sivun

Lisätiedot

Lista Nobinan HSL-alueella kulkevista bussilinjoista

Lista Nobinan HSL-alueella kulkevista bussilinjoista Lista Nobinan HSL-alueella kulkevista bussilinjoista Helsingin sisäiset linjat 79 Herttoniemi (M) - Latokartano - Malmi - Siltamäki - Puistolan asema 80 Herttoniemi(M) - Roihuvuori - Roihupelto 81 Kulosaari

Lisätiedot

05<0!<032.3205+#,8=05+#: ;=0502

05<0!<032.3205+#,8=05+#: ;=0502 "# " $ %&&& '() *+#,-. "# " 455.. %&&& 02053.6300005470..20 5105125031222.63006025 3.6107+#,80139 +#,8015.6 2.6.62.52+#: ;2.62205.630030.622.67311232050320 05

Lisätiedot

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 3.2.2009

Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka 3.2.2009 Preliminäärikoe Pitkä Matematiikka..9 x x a) Ratkaise yhtälö =. 4 b) Ratkaise epäyhtälö x > x. c) Sievennä lauseke ( a b) (a b)(a+ b).. a) Osakkeen kurssi laski aamupäivällä,4 % ja keskipäivällä 5,6 %.

Lisätiedot

EUVOSTOASETUS(EY):o /2008, annettu, Iraniinkohdistuvistarajoittavistatoimenpiteistäannetun asetuksen(ey):o423/2007muuttamisesta

EUVOSTOASETUS(EY):o /2008, annettu, Iraniinkohdistuvistarajoittavistatoimenpiteistäannetun asetuksen(ey):o423/2007muuttamisesta ConseilUE PUBLIC EUVOSTOASETUS(EY):o /2008, annettu, Iraniinkohdistuvistarajoittavistatoimenpiteistäannetun asetuksen(ey):o423/2007muuttamisesta EUROOPANUNIONINNEUVOSTO,joka ottaahuomiooneuroopanyhteisönperustamissopimuksenjaerityisestisen60ja301artiklan,

Lisätiedot

POHJOLAN TOIMISTOTARVIKE OY. PTT-KOODI KASETTIEN SOVELTUVUUS SIVUJA 5% Peitto HP Toner cartridge

POHJOLAN TOIMISTOTARVIKE OY. PTT-KOODI KASETTIEN SOVELTUVUUS SIVUJA 5% Peitto HP Toner cartridge POHJOLAN TOIMISTOTARVIKE OY PTT-KOODI KASETTIEN SOVELTUVUUS SIVUJA 5% Peitto HP Toner cartridge ISO19752/24712 PTT-CB435 HP LJ P1006/P1005 1 500 PTT-CB436 HP LJ P1505/M1319/M1522n/M1522nf/M1120 2 000 PTT-CB388

Lisätiedot

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä

Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä #1727521 1 (6) LUONNOS 2 -MÄÄRÄYS STUK S/1/2017 Säteilyturvakeskuksen määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä Säteilyturvakeskuksen päätöksen mukaisesti määrätään säteilylain

Lisätiedot

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaari. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaari

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaari. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaari ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken kansalaiskoulu Hyllyn numero 161-166 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaarit

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaarit Kunta/Kuntainliitto Sääksmäen kunta Arkistonmuodostaja/viranomainen Kunnanvaltuusto ja kunnanlautakunta ARKISTOLUETTELO Pääsarjan nimike A E, G J, arkisto II : A E, G - J Hyllyn numero 964-1021,1025-1063,1113,1117-1118

Lisätiedot

KUUROMYKKÄIN LEHTI SUONEN KUUROMYKKÄINLIITON ÄÄNENKANNATTAJA

KUUROMYKKÄIN LEHTI SUONEN KUUROMYKKÄINLIITON ÄÄNENKANNATTAJA UUROMYÄIN LEHTI UONEN UUROMYÄINLIITON ÄÄNENANNATTAJA N: 12 J TO IMITTAJ AT: JOHN UNDBERG HUUGO NYBERG V T 22: 1917 T H 2 M L (J ) IV L W' 1521 R H N - L - L V N J 300 H M L Wbg g 'V 1520 N H 38 H Wbg M

Lisätiedot

Asuntorakennuttamisen ristiriitoja, asiakas- ja asukasintressejä. VVO Rakennuttaja Oy 1

Asuntorakennuttamisen ristiriitoja, asiakas- ja asukasintressejä. VVO Rakennuttaja Oy 1 Asuntorakennuttamisen ristiriitoja, asiakas- ja asukasintressejä VVO Rakennuttaja Oy 1 Conflicts in Housing Development and Building, customers and residents interests Outline for the presentation briefly

Lisätiedot

Stadi Cup 2013. Mestarit

Stadi Cup 2013. Mestarit Stadi Cup 2013 Mestarit E10 EBK/ Tiikerit E11 EPS/Tulipallot D12 ONS/ONS Ercoma Punainen D13 PK-35 C14 Honka/Akatemia C15 PK-35 B17 Honka/ 1 Ladies RiRa F8 A LPS EPS/ Salamatytöt valkoinen 0-8 HJK-J/Kannelmäki

Lisätiedot

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/13 Handlingar, som enligt arkivschemat förvaras varaktigt

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/13 Handlingar, som enligt arkivschemat förvaras varaktigt OPETTAJANKOULUTUSLAITOS ARKIVFÖRTECKNING A 1/13 LUETTELOT B Huomautuksia - Anmärkningar Ba Erityisopettajakurssin arvosanaluettelot *) Arkistoyksiköt: ko = kotelo, si = sidos, la = laatikko *) Arkivenheter:

Lisätiedot

Algebra 1, harjoitus 9, h = xkx 1 xhx 1. a) Käytetään molemmissa tapauksissa isomorfialausetta. Tarkastellaan kuvauksia

Algebra 1, harjoitus 9, h = xkx 1 xhx 1. a) Käytetään molemmissa tapauksissa isomorfialausetta. Tarkastellaan kuvauksia Algebra 1, harjoitus 9, 11.-12.11.2014. 1. Olkoon G ryhmä ja H G normaali aliryhmä. Tiedetään, että tällöin xhx 1 H kaikilla x G. Osoita, että itse asiassa xhx 1 = H kaikilla x G. Ratkaisu: Yritetään osoittaa,

Lisätiedot