KONSULTTIVETOISEN RYHMÄRAKENNUTTAMISEN PIKA-ANALYYSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONSULTTIVETOISEN RYHMÄRAKENNUTTAMISEN PIKA-ANALYYSI"

Transkriptio

1 KONSULTTIVETOISEN RYHMÄRAKENNUTTAMISEN PIKA-ANALYYSI Kaupunki-innovaatiot -hanke Katharina Mead Jyrki Jalli Matti Sivunen

2 TIIVISTELMÄ!"##"$%&'()(*(+,,#&##($-.-'&/&*$'0*#.+/12-0&#2*$ 3,45"3('2**.6(5&#-0&5&*-(5(++&*$2+&*'2+%0&#..6($7($ -.**&#-2/&*$-0&52*%&-2&-"$+21&"5&#2*$1(.48&6(5&#2'#&9$ :,45"3('2*-(5&#2++($-(&$;3('2**.6(5&#2++($-(3'0&-2-((*$ %&2*-(+072*$-(&$'2330#-(+072*$3('2**.#%3072'-27(<$70&##($ (#.''(&'#&$(&'01(-$-0-2.6(1(-$3('2**.#4(*''22*$,482##"$ +0%%.-.+0'#22*$1(&'.6(2*9$=&'()(*(+,,#&$ /&*$0#(*($ A,9$B*(+,,#&##"$2+&*'2+%0&#..6($7($+21&"5&#-"$(*(+,#0&?&*$ ',552*&++"$(#&(*-.*?7(4((#-(62+.&++(<$-,C%(7(++($7($ -.-.#-.5(++($+((7(#?$3,45"3('2**.6(5&#-($'0#'21((*$ '&37(++&#..-22*9$$ B*(+,,#&*$%""-.+0'#2*($0*<$26"$3,45"3('2**.6(5&*2*$0*$ 2+&*'2+%0&*2*$7($28&#-26"1"$-0&5&*-(5(++&$ (#.*-03('2*-(5&#2##(9$!"++"$42-'2++"$-0&5&*-(5(++&*$ %0-2*?((+&#2-$(#&(''((-$;$2+&$(#.''((-$;$'00#-.1(-$%2+'"#-""*$ 1(3(''((#-($7($(#.*-03('2*-(5&#2#-($1(+&#-.*22#-($ 5(3D&*((+&#2#-($3,45"#-"<$5&'"$0*$2#-2$5(++&*$+21&"5&#2++29$$ :(40&-.#$-.**&#-2/&*$-0&5&*-(5(++&*$+21&"5&#2'#&$ '2#'2&#&55"'#&$3(-'(&#-(1('#&$0*D2+5('#&9$=&'()(*(+,,#&##($ +21&"5&#2*$'(**(+-($'2#'2&#2-$-(40-$'00/&*$,4-2&#2*$ -,C%(7((*$7($,4-2*"$-.+0'#2*($3(40&-.#0*D2+5&2*$ 3(-'(&#25&#2'#&$#01&/&*$-0&52*%&-22-9$E&#"'#&$(*(+,,#&##"$ +((8&6.$3,45"3('2**.6(5&#2*$?2'(36($7($-0&52*%&82) '#2-$0-2/&*$&**0''((#?$1(#-((*9$!"5"$3(%03/$'0'0(($,4-22*$3,45"3('2**.6(5&#2*$ %23.#?2-0(<$*"'25,'#&"$7($-0&52*%&-2&-"9$F2$0*$-(3'0&-26.$ *&&*$7.+'&#2++2$#2'-03&++2$'.&*$(#.''(&82*<$ 3,45"3('2**.6(7&2*$7($.3('0&-#&70&82*$(1.'#&$ 3,45"3('2**.6(5&#2*$7($(#.*-03('2*-(5&#2*$'24&6"5&#-"$ 1(3-2*9$$!2'&7"-$4(+.(1(-$'&&6""$'(&''&($%&'()(*(+,,#&*$-2'25&#22*$ 0#(++&#-.*2&-($-(407($#2'"$G5%"3&#-C5&*&#-23&C-"$ 5(480++&#..82#-($28&#-""$(#.*-03('2*-(5&#2*$'24&6,5&#-"$$ F.052##(9$ 2

3 PIKA-ANALYYSIN SISÄLTÖ I&'"$0*$3,45"3('2*-(5&#2*$?+($F.052##(<$5&-'"$01(-$-.+21(&#..82**"',5"-$7($0*'0$ -0&5&*-(5(++&$2+&*'2+%0&*2*$7($#'((+(6(1&##(J$!" #$%&'&(&)**+$(,-&./$011-, K9 L9 M9 :,45"3('2**.6(5&#2*$-(3&*($ B*(+,,#&$3,45"3('2**.6(5&#2*$2+&*'2+%0&#..82#-($7($+21&6"5&#%0-2*?((+&#-($ =&'()(*(+,,#&*$704-0%""-C'#2-$ 46%NOOPPP9..6(42+#&*'&(9QO(#.5((*O3,45(3('2*-(5&*2*$ 3

4 PIKA-ANALYYSI PUREUTUU RYHMÄRAKENNUTTAMISEN TOIMINTAMALLIN EDELLYTYKSIIN JA ESTEISIIN, LEVITTÄMISTOIMENPITEISIIN SEKÄ SKAALAUTUVUUTEEN :,45"3('2**.6(5&#2++($-(3'0&-2-((*$(#.**0*$ 3('2**.#%3072'-27(<$70&82*$-.+21(-$(#.''((-$-0-2.6(1(-$ 3('2*-(5&#2*$70'0$&-#2<$(55(/+(&#-2*$'(*##($-(&$'0*#.+?*$ (+0&622#-(9$!"5"$%&'()(*(+,,#&$'2#'&6,,$-(3'(#-2+25((*$ '0*#.+/12-0&#-($3,45"3('2**.6(5&#-(<$'0#'($'(-#0552<$ 26"$+21&"5&#2*$(1(&*282++,-,'#2*"$0*$(55(/5(&*2*$ -0&5&*-(5(++&$7($0#((5&*2*9$ :,45"3('2**.6(5&*2*$0*$(+'(*.-$,+2&#-,"$F.052##(<$5.6($$ -0&5&*-($0*$'048(**.-$4(*'(+..'#&(9$=&'()(*(+,,#&*$ %""-.-'&5.#',#,5,#$0*N$!"#$"%&'()*&+#,--./+)"$,-%,"%01,% $# %3.0),$$+J$!(10&622*($0*$-.-'&($3,45"3('2**.6(5&#2*$*,','2*6""<$ #2*$2+&*'2+%0&#..6(<$#2'"$5(++&*$28&#-"5&#2*$7($+21&6"5&#2*$ 282++,-,'#&"9$=&'()(*(+,,#&$-0&5&&$-(.#-()(&*2&#-0*($ G5%"3&#-C5&*&#-23&C##"$KRSL$ (1(++2$ :,45"3('2**.6(5&#2*$28&#-"5&#2*$4(*''22++29$, #$%&'&(&)**+$(,-&./$011-2,!!.-'&&<$0*'0$3,45"3('2**.6(5&#2*$5(++&$2+&*'2+%0&*2*$7($ 1(3-22*0-26(1($1(& $(#.*-0-.0-(**0*$'2*-"##"$! T('22$123-(&+.'04-2&-($.+'05(&#&#-($3,45")3('2**.6(5&#2*$ 2#&523'2&#-"$! F2+1&6""<$5&-'"$01(-$+21&"5&#2*$282++,-,'#2-$7($ 5(480++&#..82-$! U-#&&$+21&6"5&#2*$2#-2&-"$5(3''&*0&+-($7($-0&5&*-()'2*-"#-"$!!.**&#-(($+21&"5&#2*$2*#&55"&#2-$1(&422-$7($#&-0.6(($ 32+21(*?-$#&80#3,45"-$7($(#&(''((-$-0&5&*-(5(++&*$ '",6CC*0600*$ :,45"3('2**.6(5&#2*$%&'()(*(+,,#&$0*$ $0#(*($ T2+#&*D&*$52-30%0+&(+.22*$'(.%.*'&2*$VSM$'.*-((W$7($1(+?0*$ VGI<$EXI<$A=I$7($!UIW$,4-2&#-"$1.0#&*($KRSR;KRSS$ (1(($>(.%.*'&)&**01((?0-$4(*'2'0'0*(&#..6(9$ >(.%.*'&)&**01((?0-$)-0&5&*-(5(++&$-"4-""$'2&*0&4&*<$70&++($ &**01((?0-$#((8((*$*,',&#-"$*0%2(55&*$'",-"*-CC*$7($..82-$'",-"**C-$+21&"5""*$7($#'((+(.-.5((*$*,',&#-"$ -240''((55&*$23&+(&#&++2$(+.2&++29$ 4

5 RYHMÄRAKENNUTTAMISEN UUSI TULEMINEN NOSTI TEEMAN HALLITUSOHJELMAAN :,45"3('2**.6(5&*2*$0*$(7(*'04-(&*2*$(&42$7($#2$0*$ 423"6"*,-$'&&**0#-.#-($*&&*$(#.''(&82*<$-0-2.6(7&2*$ '.&*$%0+&&?''072*$'2#'..82##(9$U-2*'&*$%""'(.%.*'&) #2.8.++($0*$1(+5&#-.*.-$7($%(3(&'(($'",**&##"$.#2&-($ 3,45"3('2**.6(5&#4(*''2&-($%&2*)$7($ '2330#-(+0'04-2&##(9$$ I,C#$>(-(&#2*$4(++&-.#$0*$*0#-(*.-$ 3,45"3('2**.6(5&#2*$,482'#&$%(&*0%&#-2(+.22'#&9$ T(++&-.#0472+5(##($2#&-2-""*<$26"$'.+.1(*$1((+&'(.82*$ (&'(*($Y%(3(**2-((*$3,45"3('2**.6(5&#2*$ -0&5&*-(282++,-,'#&"$7($'",**&#-2-""*$0472+5($ 3,45"3('2**.6(5&#2*$7($5.&82*$..#&2*$ (#.5&#'0*#2%?2*$28&#-"5&#2'#&$5.'((*$+.'&2*$ '04-..4&*-(&*2*$05&#-.#(#.*-0-.0-(*-09Y$ T2+#&*D&*$'(.%.*D&*$5((*'",-C*$7($(#.5&#2*$ (##($KRRZ)KRS[$,4-2*"$-0&5&**(*$%(&*0%&#-22*"$ 0*$05(-0&5&#2*$3('2*-(5&#2*$7($3('2**.6(5&#2*$ '24&6"5&*2*9$G4-2*"$-0&52*%&-22*"$IB)0472+5(##($ '(.%.*'&$(&'00$+.01.6(($-0*627($7($'&&*-2&#-C7"$5,C#$ 05(-0&5&#22*$'2330#-(+03('2**.6(5&#22*$7($) 3('2*-(5&#22*9$>(.%.*D&*1(+-..#-0$282++,6""<$26"$ '(.%.*D&*$-.+22$(#26(($2-.#&7(++2$-0*?*1(3(.'#&##($ 3,45"3('2*-(7&2*$7($5.&82*$(#.**0*-(31&-#&70&82*$ +.'..*$-0&5&1(-$3('2**.6(7(-$7($10&5&#-(($(#.''(&82*$ %.0+2#-($-0&5&1&2*$3('2**.6(7&2*$ -0&5&*-(5(480++&#..'#&($(#.*-0-.0-(**0##(9$$ Helsingin kaupungin aineistopankki / Kimmo Brandt 5

6 PIKA-ANALYYSIN SISÄLTÖ S9 =&'()(*(+,,#&*$-(10&622-$ 3" 4*5678&%1((90&6$+1(,-&8$(&, S9!(.#-($$ K9!0&5&*-(5(++&*$2#&62+,$ L9 U#&523''27"$.+'05(&+-($ L9 B*(+,,#&$3,45"3('2**.6(5&#2*$2+&*'2+%0&#..82#-($7($+21&6"5&#%0-2*?((+&#-($ M9 =&'()(*(+,,#&*$704-0%""-C'#2-$ 46%NOOPPP9..6(42+#&*'&(9QO(#.5((*O3,45(3('2*-(5&*2*$ 6

7 7 TULEVA ASUKAS PÄÄTTÄÄ, KONSULTTI OSALLISTUU :,45"3('2*-(5&#2++($-(&$;3('2**.6(5&#2++($-(3'0&-2-((*$ %&2*-(+072*$-(&$'2330#-(+072*$3('2**.#%3072'-27(<$70&##($ (#.''(&'#&$(&'01(-$-0-2.6(1(-$3('2**.#4(*''22*$,482##"$ +0%%.-.+0'#22*$1(&'.6(2*9$:,45"3('2**.6(5&*2*$,48&#-""$#&&#$05(-0&5&3('2*-(5&#2*$7($.3('0&**&*9$!.+21&2*$ (#.''(&82*$70.''0$10&$-0-2.6(($4(*''22*$05(-0&5&#2#?$ -(&$'0*#.+/12-0&#2#?9$!"##"$3(%03?##($-(3'(#-2++((*$(#.*-0) 0#('2,4?C5.0-0(<$5.6($-0&5&*-($10&8((*$5,C#$3('2*-(($ 5.&82*$7.3&8&#-2*$3(-'(&#.72*$1(3((*9$I.&-($3(-'(&#.7($ 10&1(-$0++($0#..#'.*-($-(&$(#.5&#0&'2.#,48&#-,#9$ 4*5678&%1((90&6$+1))&$-(3'0&-2-((*$ (#.**0*4(*'&*-(-(%((<$70##($(#.''((-$3('2**.6(1(-$ &-#2++22*$70'0$#.03((*$-(&$%23.#-26(1(*$(#.*-0)0#('2,4?C*$ 1"+&-,'#2++"9$B#.*-0)0#('2,4?C$4(*''&&$#..**&62+.*$7($ 3('2**.6(5&#2*$(55(/#..**&62+&70&82*$7($3('2**.6(7() '0*#.+?*$(1.++(9$=23.#-(7(0#(''((-$01(-$10&*22-$3,45",-,"$ 70'0$&-#2*"&#2#?$-(&$3('2**.6(7('0*#.+?*$ (9$ >0*#.+/12-0&#&($3,45"3('2**.6(5&#4(*''2&-(<$70&##($,3&-,#$0*$'00**.-$(#.''((-<$01(-$'",**&#-"*22-$2#&523'&'#&$ \0*2]-$A,<$2)T0.#2$0,$7($F(3(]0$^_I9$F&-2*$ 3,45"3('2**.6(5&#2*$,5%"3&++2$0*$'24&6,*,-$..#&$ (55(/'.*-(9$ :('2**.6(7('0*#.+/$-0-2.6(($4(*''22*$-.+21&2*$ (#.''(&82*$%23.#-(5(*$(#.*-0)0#('2,4?C*$+.'..*9$ :('2**.6(7('0*#.+/$704-(($%3072'?($7($7"372#-""$.3(''('&+%(&+.-$#2'"$4(*'&**(-9$=3072'?*704-(5&#2##($ 3('2**.6(7('0*#.+/$28.#-(($%23.#-26(1(($-(&$%23.#-26.($ (#.*-0)0#('2,4?C-"9$B#.''((-$06(1(-$0#(($(#.*-0*#($ #..**&62+..*<$+((-..*$7($(#.*-0'04-(&#&&*$ '.#-(**.#-(10&62&#&&*$4(*''22*$#..**&62+.1(&422##(9$$ B#.**0*$'.#-(**.'#2-$5.080#-.1(-$-0*?*$'.#-(**.'#&#-(<$ +&&6,5&#5('#.&#-($#2'"$4(*'2'24&-,#)<$#..**&62+.)$7($ 3('2**.#'.#-(**.'#&#-(9$B#.**0*$4&**(#-($7""1"-$%0&#$ %23.#-(7(.3('0&**&*<$2+&$D3,*8(.'#2*<$'(-2<$ -0*?*4(*'&**(*$'03'0'.#-(**.'#2-<$'&&*-2&#-C1"+&6"7"*$ %(+''&0$#2'"$(+0&-.#3&#'&+&#"9$=23.#-(7(0#(''((-$ 3('2**.6(1(-$&-#2++22*<$2&1"-'"$0#-($(#.*-0)0#('26(<$'.-2*$ -(1(*05(&#2##($..8&#(#.*-0-.0-(**0##(9$ :('2**.6(7('0*#.+/$-(370(($(#&(*-.*?7(%(+12+.(<$2&'"$ 5,,$(#.*-0)0#(''2&-(9$ A+&$3,45"3('2**.6(5&*2*$3,45")$-(&$'0*#.+/12-0&#-(<$ 1((?1(-$*2$(#.''((+-($#&-0.-.5&#-($7($0#(++&#-.5&#-(9$ >0*#.+/12-0&#22*$4(*''22#22*$#&-0.-.1(++($2&$1"+6"5"6"$ 2*#&#&7(&#2*($-(10&622*($0+2$,4-2&#C++&*2*$(#.5&*2*<$5&'"$ -((#$,48&#-""$.#2&*$(#.'(#12-0&#&($3,45&"9$

8 8 SUOMALAINEN HALUAA OMISTUSASUNNON F.05&$0*$05&#-.#(#.*-01(+-(&*2*$5((9$A5&#-.#(#.**0&##($ (#..$'0+52$*2+7"#-"$#.05(+(&#2#-($7($'0'0$5((*$*0&*$K<`$ 5&+700*(#-($(#.-.#-($(#.**0#-($'('#&$'0+5(#0#(($0*$ 05&#-.#'",-C##"9$VX(+?01(++(*$300+&$KRSR)+.1.*$ (#.*-05(3''&*0&++(<$GI$KRSSW$ F.0522*$-(31&-((*$+&#""$*0&*$L`$RRR$..6($(#.*-0($1.082##(<$ 706($'(#1(1(*$1"2#-C*$(#.*-0-(312$#((8((*$40&826.(9$VGIW$!"4"*$-(10&622#22*$0*$KRRR)+.1.++($%""#-,$7..3&$7($7..3&$1(&*$ 1.0**($KRR[$V!&+(#-0'2#'.#W9$=""'(.%.*'&#2.8.++($0*$ 3&&6"5"-C*$'04-..4&*-(&#-2*$(#.*-0-0*/2*$-(370*-(9$!"5"$ (7(($2-2*'&*$%&2*-(+07($4(+.(1(-$+(%#&%23422-$'24,#( $7($ 1&2+"'&*$'(.255('#&9$ :9%&,8&%1(-&&,+9/6&)&$+-1(,%/;$-<,B#.*-0)0#('2,4?C&-"$ 3('2**.-2-((*$,+22*#"$(55(/3('2**.6(7&++($-(&$ %23.#-(7(.3('0&-#&70&++(9$a#2&55(-$3('2**.6(7(-$01(-$%.4-(&-($ +&&'2,3&-,'#&"9$! F.05(+(&#&++($-(+0*3('2**.#5(3''&*0&++($V(#.*-0)<$-0&5&?+()$7($ &*b3(#-3.'-..3&3('2*-(5&*2*w$-0&5&&$32&+.-$slr$,3&-,#-"<$70&82*$ +&&'21(&4-0$,+&6""$'('#&$5&+700*(($2.30(9$G+&$KRR$5&+700*(*$ 2.30*$+&&'21(&480*$,3&-,'#&"$0*$5(3''&*0&++($#2&-#25"*N$Gc!$ :('2**.#<$F'(*#'($!(+0*3('2**.#<$E255&*'"&*2*<$d\\$ :('2**.#<$T(3-2+(<$F:X$7($E.7(-(+09$F..3&55(-$,3&-,'#2-$ -0&5&1(-$1(+-('.**(++&#2#?$#..3&++($-,C5(&++(<$%&2*255"-<$ %(&'(++&#2-$,3&-,'#2-$40&-(1(-$3('2**.#-0&5&*-(($,+22*#"$?2-,&++"<$3(7(-.&++($(+.2&++(9$$ F..3&55(-$'..#&$,3&-,#-"$5.080#-(1(-$*0&*$1&&82**2'#2*$ 5(3''&*0&82*$+&&'21(&480#-(9$V>&+%(&+.1&3(#-0W$KRRR)+.1.*$(+.##($ SR$#..3&*-($(#.*-03('2*-(7(($1(#-(#&$M`$%30#2*?#-($ -.0-(**0#-(9$VX!!$KRRZW$$ B#.*-0-.0-(**0##($'.**(*$'(**(+-($0*D2+5(*($0*$#2<$26"$ '((10&-26.$-0*/1(3(*-0$-.+22$4&-((#?$3('2**.#-.0-(*-00*$ #..3-2*$3('2**.#,4?C&82*$4(++&-2##($'2*6""9$ =""'(.%.*'&#2.8.++($'((10&-.#$0*$-.06(*.-$1&&52$1.0#&*($ -0*/1(3(*-0($2*255"*$'.&*$0*$3('2**26.9$:('2**.6(7(-$ 01(-$10&*22-$'233,6""$-0*/1(3(#-07((*$7($(+0&6(*22-$ (#.*-03('2*-(5&#2*$5(480++&#2#?$1(#-($5((*$(310*$'0406.(9$ B+0&-26.$-.0-(*-0$0*$0++.-$(++2$SR$e$-0*/1(3(**0*$ 5(480++&#-(5(#-($'2330#(+(#-($1.0#&*($KRR`$7($KRRf9$ V>&+%(&+.1&3(#-0W$$ =$(%7)&$+$&,%/-1>&<,U3&-,&#2#?$'2330#-(+04.0*2&#-072*$0#(+-($ (#.**0*0#-(7(++($0*$1"4"*$1(& (9$G+22*#"$ 4.0*2&#-0-,,%%&1(& ($2&$0+2$50*-(($7($(#.*-072*$ 5..*-2+.5(480++&#..82-$01(-$3(7(++&#2-<$2-2*'&*$1.0'3() (#.**0&##(9$a#2&55&-2*$1(+&**(*1(%(.#$'0#'22$1(&*$23&+(&#&($ %&*-(5(-23&((+27(9$B#&(''(&82*$0#(++&#-.5&#'",-"*-C7"$0*$1(&*$ 4(310&++($3('2**.#,3&-,'#&++"9$U3&+(&#-(5&*2*$7($,'#&+C++&*2*$ 0#(++&#-.5&*2*$01(-$3('2**.#,3&-,#-2*$+&#"%(+12+.&-(<$2&$ (#.**0*$#..**&62+.*$+"4-C'04?(9$VX"+&*&25&<$:(#'$_$!&50*2*$ KRRZ<$L<$LR;LZW$

9 RYHMÄRAKENNUTTAMINEN VOI MONIPUOLISTAA ASUNTOTUOTANTOA T2+#&*D&*$#2.8.*$(#.*-05(3''&*0&82*$0*D2+5(-$01(-$ #..3..#+.0'(+-((*$F.052##($4((#-(1&($7($*&&82*$ 3(-'(&#25&*2*$0*$'0'0$F.052*$-(+0.#'24&-,'#2*$'(**(+-($ 1"+6"5"-C*-"9$F(5(*-,,%%&#&"$1"4"&#2#-"$(#.*-0-(370**(#-($ &($(#.*-05(3''&*(4"&3&C&-"$5,C#$5.&##($F.052*$ '(#1.'2#'.'#&##(9$=""'(.%.*'&#2.8.*$ (#.*-05(3''&*(0*D2+5&2*$3(-'(&#25&#2'#&$'24&-26"1&"$ -0&5&*-(5(++27($10&8((*$#012+-(($5,C#$5.&82*$(#.*-072*$ (+&-(370**(#-($'"3#&1&2*$'(#1.'2#'.#-2*$(#.*-05(3''&*0&82*$ -0&5&1..82*$%(3(*-(5&#22*9$VX(+?01(++(*$300+&$KRSR)+.1.*$ (#.*-05(3''&*0&++(<$GI$KRSSW$ :('2**.#5((*$3&&6"1,,-22*$+&&6,1"*$%23.#282++,-,'#2*$ +&#"'#&$-(31&-((*$'.&-2*'&*$5.&-($,+2&#&"$'&+%(&+.++&#&($-0&5&(<$ 70-'($'(**.#-(1(-$3('2**.#+&&''2&-"$7($5.&-($(+(*$-0&5&70&-($ #..*-((5((*$7($'24&6"5""*$-0&5&*-((*#($'04?$..#&($ (#.*-05(3''&*0&82*$-0&5&1..6($+&#""1&"$&**01((?0&-($7($ (#&('(#+"4-C&#25%""$3('2*-(5&#-(9$VX(+?01(++(*$300+&$KRSR) +.1.*$(#.*-05(3''&*0&++(<$GI$KRSSW$ F..32-$3('2**.#+&&''22-$%,#-,1"-$#""-2+25""*$3('2**.#(+(*$ 5(3''&*0&-(9$>,#,**"*$'(#1(2##($'.#-(**.'#2-$10&8((*$ #&&3-""$4&*-0&4&*<$70++0&*$*2$*0.#21(-$*0%2(#?$7($ 10&5(''((#?9$>,#,**"*$42&'2*-,2##"$4&**(-$2&1"-$ '.&-2*'((*$+(#'2<$'0#'($4&*-072*$+(#'.%(&*2&-($10&8((*$2#-""$ (+0&-.'#&($1"42*-"5"++"9$!"5"*$5(480++&#-(($0#(+-((*$ *,',(&'(&*2*$(+&4(*'&*-0&4&*$%23.#-.1($.3('0&*?5(++&9$ V>&+%(&+.1&3(#-0W, U-2*'""*$T2+#&*D&*$#2.8.++($2&$0+2$3&&6"1"#?$-0&5&70&-(<$706($ 3('2**.#(+(*$'&+%(&+.$-0&5&#&$'.**0++(9$B+(++2$-(31&-((*$+&#""$ -0&5&70&-($7($-.0-(*-0'(%(#&-22/($(31&0&8.*$ -.0-(*-0-(3%22*$#((1.6(5&#2'#&9$:('2**.#(+(*$'&+%(&+.($ +&#""5"++"$'04-..4&*-(&*2*$(#.5&*2*$10&#&$ ($ %(3255&*$5,C#$..#&2*$(#.*-072*$'048(++(9$VX(+?01(++(*$ 300+&$KRSR)+.1.*$(#.*-05(3''&*0&++(<$GI$KRSSW$ E((-.$2&$0+2$0++.-$',#,**"*$7($-(370**(*$'0482<$2&1"-'"$ 5(3''&*(-0&5&7(-$0+2$%(*0#-(*22-$3&&6"1"#?$ +((8.*-.060',',"$%(3(*-(1&&*$-0&52*%&-2&#&&*$ (#&('(#-,,-,1"&#,,82*$'(#1(6(5&#2'#&9$V>&+%(&+.1&3(#-0W$ :,45"3('2**.6(5&*2*$1(#-(($7..3&$-"4"*$2%"'04-((*N$ '0#'($(#.''((-$01(-$?280##($70$#..**&62+.1(&422##(<$7($42$ #&-0.-.1(-$4(*''22#22*<$'0#'($10&1(-$3('2**.6(($&-#2++22*<$ 0*$+((-.$(&1(*$'2#'2&#2##"$(#25(##($-"5"*'(+-(&#&##($ 4(*''2&##(9$ 9

10 TAVOITELTAVAT HYÖDYT VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIEN KASVUSTA JA KUSTANNUKSIIN VAIKUTTAMISESTA X(&''($05(-0&5&#2-$7($3('2**.6(7('0*#.+/12-0&#2-$ 3,45"3('2**.6(5&#4(*''22-$10&1(-$0++($#&#"++C+-""*$1(3#&*$ 23&+(&#&($7($*2$10&1(-$#&-2*$%0&'2-($-0&#&#-((*<$%,3&-""*$-"5"*$ -,,%%&#&++"$4(*''2&++($#((1.6(5((*$,+22*#"$(&*('&*$ #2.3((1(-$'2#'2&#2-$4,C8,-N$ o $X(&'.-.#5(480++&#..'#&2*$+&#""5&*2*$23&-,&#2#?$(#.*-072*$ #..**&62+.1(&422##(9$B#.''(&82*<$2+&$-.0622*$ +0%%.'",6"7&2*$1(&'.6(5&#5(480++&#..82-$'(#1(1(-<$'0#'($ 42$%,#-,1"-$1(&'.6(5((*$#..**&62+.1(&422##($'0?*#($ 3(-'(&#.&4&*9$:,45"3('2**.6(5&*2*$0*$(#.'(#+"4-C&#-"$ 3('2*-(5&#-(9$I(480++&#2-$'.#-(**.#3&#'&-$7('(.-.1(-$'0'0$ 3('2*-(5&#3,45"++29$ o $B#.**0*$28.++&#25%&$4(*'&*-('.#-(**.#$,4-2&#&++"$.3(''('&+%(&+.&++($#2'"$4(*'&**0&++($V10+,,5&2-.W$7($*#9$ D3,*823&'(622*$7""82##"$%0&#$7($4&**(*$5""3",-,2##"$ &#-2*$3('2**.#'.#-(**.#-2*$%23.#-22++(9$ o $>.#-(**.#-2*$7($%(+''&0&82*$+"%&*"',1,,#$ :,45"3('2**.6(5&*2*$*0%2.6(($3('2*-(5&#2*$ '",**&#-,5&#-"$-0*-2&++(9$I(++&$282#(.6(($'(.%.*D&*$ 1.0'3(-0*/2*$-(370*-(($7($,+2&#2#?$28&#-""$'04-..4&*-(&#-($ (#.*-0-.0-(*-0(9$F2$5,C#$-.0$(+(++2$..#&($-0&5&70&-($7($ %(3(*-(($3('2*-(5&#2*$+((-.($7($(#&('(#+"4-C&#,,6"$7($ 50*&%.0+&#-(($(#.5&#2*$1(& (9$V!.05(#$>&12+"W$$ :,45"3('2*-(7(-$10&1(-$'24&-2++"$5,C#$,4-2&#C++&#,,6"$ 28&#-"1&"$?+(3(-'(&#.7($7($-0&5&*-(#""*-C7"$..-22*$-(+00*#($ 5.6($#2$2&$0+2$3,45"3('2**.6(5&#2*$282++,-,#9$ G4-2&#C++&#2-$?+(-$0+&1(-$'2#'2&#2*"$#..**&62+.+"4-C'04-(*($ 2#&523'&'#&$KRRf$1(+5&#-.*22##($E0%%.'&3&)#2*&03&-(+0##($ T2+#&*D&*$B3(g&(*3(**(##(9$Va.#&($(#.5&#'0*#2%-27($ %""'(.%.*'&# <$d.%%0*2*W$ 10 Helsingin kaupungin aineistopankki / Skyfoto, Sami Kurikka

11 RYHMÄRAKENNUTTAJIEN ETUA AJAMAAN PERUSTETTIIN YHDISTYS 2011 :,45"3('2**.6(5&#2#-($'&&**0#-.*2&82*$-(4072*$2-.7($ (7(5((*$%23.#-2/&*$(+'.#,'#,#-"$KRSS$ :,45"3('2**.6(7(-$3,9$G48&#-,#$(&'00$1((?($5..*$ 5.(##($%(325%&($-( &#&($7($0&'2.82++&#&($ -0&5&*-(282++,-,'#&"$3,45"3('2**.6(5&#2++29$$ =23.#-2-.*$,48&#-,'#2*$-(10&622*($0*$%(3(*-(($ 3,45"3('2**.6(5&#2*$-0&5&*-(282++,-,'#&"$5..*$ 5.(##($#2.3((1&*$-(10&*N$! B#.*-0'(.%%(($#""*-2+21&&*$+('2&4&*$7($+(&*-.+'&*-0&4&*$ #2'"$1&3(*05(&#'",-"*-C&4&*$1(&'.6(5&*2*$$! U8&#-""$3,45"3('2**.6(5&#2*$-0&5&*-(5(++&2*<$ #0%&5.#5(++&2*$7($5.&82*$'",-"*-C72*$+.05&#-($7($ '24&6"5&#-"$! :,45"3('2**.6(5&#2*$3(40&-.#5(++&2*$'24&6"5&*2*$! B#.5&#2*$3(40&-.#)$7($'24&6"5&#'2#'.#$B3(*$3(40&-.#)$ 7($'24&6"5&#%(*0#-2*$#..*-((5&*2*$-.'25((*$ 3,45"3('2**.6(5&#-($! >.*?2*$-0*/%0+&?&''((*$1(&'.6(5&*2*$! B#.5&#1(& *$'24&6"5&*2*$!!&280*$-.06(5&*2*$7($+21&6"5&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&#1(& #-(9$$ a.82*$,48&#-,'#2*$1&2#?*-"'(*(1(*($-0&5&&$ 3,45"3('2**.6(5&#2*$%03-((+&$ PPP93,45(3('2**.6(5&*2*9Q<$70'($(1(/&*$'21""++"$ KRSS9$$ 46%NOOPPP93,45(3('2**.6(5&*2*9QO$ 11

12 12 RYHMÄRAKENNUTTAMINEN ON KAIKKIEN OSAPUOLTEN MIELESTÄ MAHDOLLISUUS! >&&**0#-(1(($0*<$ 5&-2*$%(+70*$(#.'(#$ 10&#&$0#(++&#-.($ 3('2**.'#2*$ #..**&62+..*$ B#.'(#$ E(&*(*(*-(7($ :('2**.6(7('0*#.+/$ >(.%.*D&*$ 1&3'(5&2#$ X(+?0*$1&3'(5&2#$ a3('0&-#&7($ T,1"$26"$ 3,45"3('2**.6(5&) #22*$23&'0&#-.*2&82*$ '0*#.+/2*$ (55(/'.*-($ #,*-,*,-$ B&80#?$..#&$ (#&('(#+"4-C&*2*$-(%($ -248"$+((8.'(#-($ (#.*-0-.0-(*-0($ U8.++&#&*$'2&*0$#((8($ %&2*-(+0$T2+#&*D&##"$ I&2+2++""*$ 3(40&-26(&#&&*<$70#$ 0+&#&$-0&5&1($3(-'(&#.$ X&480&*'&*$10&*$ 1(&'.6(($'0?*&$ 3(-'(&#.&4&*$ =&2*-(+0%.0+2++($ 3,45"3('2**.6(5&*2*$0*$$ 4,1"$'2&*0$,48&#-""$ (55(/5(&*2*$%3072'?*704-0<$ -240'(#$4(*'&*-($7($,'#&+C++&#2-$ -(10&622-$ a3('0&-#&7($ >(.%.*D&*$ 1&3'(5&2#$ >.**(-$4(+.(1(-$-.'2($ 3,45"3('2**.6(5&#-($ 7($%""6"7"-$%.0+-(1(-9$ T(+.-((*$1(& ($ D3,*8((5&#2++29$ E(&*(*(*-(7($ X0&#&$-0&5&(<$70#$(#9$0,$ 0+&#&$Y,+&5('#.1(+5&#Y$$ -(&$%&-"&#&$ +.*(#-.#3(4(#-0($

13 13 RYHMÄRAKENNUTTAMISELLA EI OLE VARAUKSETONTA TUKEA B#.''((*$'(**(+-($0*$ &#-(<$26"$70'.$06(($ '0'0*(&#..82#-($1(#-..*$7($ '(*-(($3&#'&*<$#2$-.0$-.31((9$ h3,*823&'(622++($'(**2-((*$ 3&#'&"9$ E(&*(*(*-(7($ E(&*(*(*-(7($ :('2**.6(7('0*#.+/$ >(.%.*D&*$1&3'(5&2#$ a3('0&-#&7($ :('2**.6(7('0*#.+-2&++($0*$ 1(&4-2+21($0#((5&*2*9$A*$3&#'&$ 2%"-23122#22*$g&#*2'#22*$7($ 42-'2++&#-2*$10&6072*$-(10&62+..*9$$ E&&(*$,'#&-,&#'04-(&#2-$7($',#,*-""$ 1(#-((5(605(-$$(&42.6(1(-$ +&#"'.#-(**.'#&($(#.''((++2$ 3('2**.#1(&422##($ U&$7.3&8&*2*$1((*$-( &*2*$ 0*D2+5($$ =(*''&$-.*-22$',++"$05(-$ (#&(''((*#(<$5.6($2&$ 5.&-($,4-2&#1(#-..++&#&($ 0#(''(&-($ :(#'(#$7($'(**(6(5(-0*$ %30#2##&$ a3('0&-#&7($ E(&*(*(*-(7($ B#9$0,$0*$1&401&&52&*2*$ 3(40&-26(1(<$+&&(*$3&#'&(+?#9$ >.&*$0+&#&$#.03(##($ -('(.'#2##($*((%.32&82*$ '(*##($ E(&*(*(*-(7($ U&$0+2$1(#-..*'(*-(7((<$ 822%$%0]'2-$%..6..9$=(*'&++($ 0*$5(&*23&#'&9$ E(&*(*(*-(7($ X(#-..-0*-(<$26"$'(.%.*D&-$ '(**.#-(1(-$*"&*$2%"#2+1""*$ 3('2**.6(5&#5.0-00*$ E(&*(*(*-(7($ c**0''(&55(-$ 3,45"3('2**.6(5&#2*$ %.0+2#-(%.4.7(-$2&1"-$.#'0$ 3&#'27"$ B#.'(#$ I&-2*$-((-(<$262&$ '.#-(**.#-(#0$'(3'(($ '"#&#-"J$ X('..-.#-.062&-($2&$ 0+2$-(370++($(#.*-0) 0#('2,4?C++2$ :('2**.6(7('0*#.+/$

14 PIKA-ANALYYSIN SISÄLTÖ S9 K9 L9 M9 =&'()(*(+,,#&*$-(10&622-$ :,45"3('2**.6(5&#2*$-(3&*($ S9!(.#-($$ 3"?/$6$(-&6&))$(,1+$01)*, L9 U#&523''27"$.+'05(&+-($ B*(+,,#&$3,45"3('2**.6(5&#2*$2+&*'2+%0&#..82#-($7($+21&6"5&#%0-2*?((+&#-($ =&'()(*(+,,#&*$704-0%""-C'#2-$ 46%NOOPPP9..6(42+#&*'&(9QO(#.5((*O3,45(3('2*-(5&*2*$ 14

15 RYHMÄRAKENNUTTAMINEN ON VÄLIMUOTO HARTIAPANKKI- RAKENTAMISEN JA TUOTTAJAMUOTOISEN RAKENTAMISEN VÄLISSÄ B#.''((-$0#-(1(-$%(+12+.&-($'.+.6(7&*($-(&$%23.#-(5(*#($(#90,N*$'(.6($ B#.''((-$0#-(1(-$(#.**0*$ V(#.*-0)0#(''22*W$ X((?5.'#2-$-.+21(*$(#.''((*$(#&(*-.*-25.'#2++2$#2'"$1(&'.-.#5(480++&#..82-$'(#1(1(-$!,C+",#$ S9$T(3?(%(*''&)$ 3('2*-(5&*2*$ K9$B#.'(#12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ L9$>0*#.+/12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ B#.''((*$ 1(&'.-.#5(480++&#..#$ %&2*2*22$ M9$!.06(7(5.0-0&*2*$ 3('2*-(5&*2*$ S9 T(3?(%(*''&3('2*-(5&*2*N$B#.'(#$,'#&*$%""6""$7($1(#-(($#..**&62+.#-(<$'.#-(**.'#&#-(<$.3('0&#-(<$ 4(*'&**0&#-($7($3(40&-.'#2#-($7($0#(++&#-..$&-#2$3('2*-(5&#22*9$ K9 L9 B#.''((-$(+0&6(1(-$R)%&#-22#-"<$%""6"1"-$7($1(#-((1(-$'.#-(**.'#&#-(<$'.'&*$ 05(*$0#(*#($3(40&-.'#2#-(9$ B#.''((-$1(+&-#21(-$(55(/#..**&62+&70&-($7($3('2**.6(7('0*#.+?*$O$1(+107(*$ -226"5""*$7($1(+105((*$.3('0&-($7($4(*'&*-07(9$ L9 M9 :('2**.6(7('0*#.+/$1(+5&#-2+22$4(*'26(<$-2'22$'.#-(**.#(31&0*<$-226""$7($ 704-(($#..**&62+.($7($'0'0(($(#.'(#3,45"*i$-226""$7($1(+100$3('2**.#-,C-9$ B#.''((-$%""6"1"-$7($-2'21"-$1(+&*-07($'0*#.+?*$2#&-,'#2#-"i$(#.''((-$1(#-((1(-$ '.'&*$05(*$0#(*#($3(40&-.'#2#-(9$ M9 `9 h3,*823&$4(*''&&$-0*?*<$1(+5&#-2+22<$1(#-(($#..**&62+.#-(<$ '.#-(**.'#&#-(<$3('2*-(5&#2#-($7($5,,$(#.**0*$(#.''((++29$ B#.'(#$10&$1(+&-($%&*-(5(-23&((+27(<$'(+.#-2&-(<$1"+&#2&*&"9$ 15

16 HARTIAPANKKIRAKENTAMINEN RYHMÄSSÄ OLI AIEMMIN TYYPILLINEN KEINO HANKKIA PERHEELLE ASUNTO S9$T(3?(%(*''&)$ 3('2*-(5&*2*$ K9$B#.'(#12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ L9$>0*#.+/12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ M9$!.06(7(5.0-0&*2*$ 3('2*-(5&*2*$ =.4.-((*$4(3?(%(*''&3('2*-(5&#2#-(<$05(-0&5&#2#-($ 3('2*-(5&#2#-($-(&$05(-0&5&#2#-($3('2**.6(5&#2#-(<$'.*$ -(3'0&-2-((*$#&-"<$26"$%2342$-(&$3,45"$42*'&+C&-"$3,4-,,$ (#.*-03('2**.#4(*''22#22*$#((8('#22*$&-#2++22*$ (#.**0-9$B#.'(#$,'#&*$%""6""$7($1(#-(($#..**&62+.#-(<$ '.#-(**.'#&#-(<$.3('0&#-(<$4(*'&**0&#-($7($3(40&-.'#2#-($7($ 0#(++&#-..$&-#2$3('2*-(5&#22*9$ >.*$F.0522*$3('2**2/&*$2*#&55"&#&"$(#.*-0) 0#('2,4?C-(+07($-0&#-($#(-(($1.06($#&62*<$(#.''((-$ 3('2**./1(-$-(+0*$&-#2$7($0#(++&#-.&1(-$&-#2$#2*$ %,#-,6"5&#22*9$F..3&$0#($>3..*.4((*$7($>(-(7(*0'(*$ '2330#-(+0&#-($0*$3('2**26.$-"++"$-(10&*9$B55(/0#(#-072*$ 7"#2*-2*$-(&$5..-2*$-.6.72*$(55(/+(&#-2*$05&*$10&5&*$ #((60&$#,*-,"$-,C1"2*(#.*-0,4?C&-"9$B#.*-0)0#('25.0-0$ &3-(.-.&$-.+21&#-($(#.''(&#-($SjKR)+.1.++(<$70++0&*$(#.*-072*$ #&7((*$(+2/&*$'(.%(-($(#.*-072*$0#(''2&-(9$F&70&6(7&#-($ '24'2,-,&$D3,*8232&-"<$70-'($2*#&*$3('2*#&1(-$-(+0*$7($ 5,&1"-$#&62*$#2*$0#(''22-9$V:.0*(1((3(W$$ B&25%&*($1.0#&#(-0&*($-"5"$0+&$F.052##($%""(#&(++&*2*$ -(%($4(*''&($(#.*-0$7($5..-'&*$-(31&6(1(-$3('2**.'#2-$2+&$ 3('2*-(($*2$&-#2$-(&$#.'.+(&#-2*$,4-2&#-,C++"9$A5(-0&5&#2++($ 3('2*-(5&#2++($0*$4&#-03&(++&#2#?$1(41($#&7($#.05(+(&#2##($ (#.5&#2##(9$H"++22*3('2**.#1.0#&2*$(#.*-0%.+(##($ 1(+5&#-.&$-,,%%&-(+07($%2342&82*$05&*$7($-(+'0010&5&*<$ 4(3?(%(*''&-,C*$1(3(##(9$ SjfR;+.1.++($T2+#&*'&$+0%2/$-0*/2*$+.01.6(5&#2*$,4-2&#C&++2<$'.*$'"1&$&+5&<$26"$-0*?*$4(*''&7(-$'",/1"-$#&-"$ +&&'2-0&5&*-((*$2&1"-'"$05((*$-(3%22#22*$3('2*-(5&#22*9$$ 16

17 ASUKASVETOISET RYHMÄRAKENNUTTAMISHANKKEET EDELLYTTÄVÄT TIIVISTÄ RYHMÄÄ JA VANKKAA ASIANTUNTEMUSTA U'0)X&&''&$0+&$F.052*$2*#&55"&#2*$2'0+0D&*2*$(#.&*(+.2%&+0/$7($#2$ 1(+5&#-.&$KRRM9$U'0)X&&'&*$X23#0'.7(++($ /&*$'..#&$ 05(-0&5&#2*$3,45"3('2*-(5&#2*$'04826(9$A#(##($'04-2&#-($-.+21(-$ (#.''((-$0#(++&#-.&1(-$#..**&62+.-,C*$+&#"'#&$5,C#$&-#2$ 3('2*-(5&#22*9$B#.''(&'#&$0+&$0#('#&$1(+&'0&-.*.-$3('2**.#(+(*$1"'2"9$ a+'0%.0+&#-($3('2**.6(7('0*#.+/($2&$'",-26,$(%.*($5.6($ 7"+'&'"-22*$-(312$#2++(&#2++2$?280#-2/&*9$B#.''(&+-($0*$'..+.*.-$559$ #2.3((1((N$ YA5(-0&5&3('2*-(5&*2*$0*$1((?1($%3072'?$7($'(.%.*'&$10&#&$ 42+%06(($3('2*-(7&2*$.3(''(($%23.#-(5(++($05(-0&5&3('2*-(7&($ 1(3-2*$(#&(5&242*$1&3(*<$70'($40&-(&#&$'2#'&-2-,#?$3('2*-(7&2*$(#&0&-($ '(.%.*D&*$#..*-((*Y$ Y:,45"$4(70#&$42?$(+.##(9$T(*'2$0*$1&2-,$+0%%..*$3,45"*$ %23.#-(7(*$-0&52#-($:F)3(40&62&#2*($7($1(+5&&-$(#.**0-$0*$5,,-,$ 2-22*%"&*Y$ B+'.1(&422*$+.0%.5&#2*$#,&-"$0+&1(-$3(40&-.#1(&'2.82-$7($ 23&5&2+&#,,82-$#..**&62+.3(-'(&#.&#-(9$F..3&$523'&-,#$3,45&2*$'00##($ %,#,5&#2++2$0+&$,4-2&*2*$'&&**0#-.#$%3072'?&*$7($3('2*-(5&#4(33(#-.#9$ H"+'&'"-22*$-082/&*<$26"$U'0)X&&'0*$'(+-(&*2*$05(-0&5&*2*$ 3,45"3('2*-(5&#2*$0+&$' $%2342&82*$10&5(1(307(<$(&42.6(*.-$..%.5.#-($7($#&-"$5,C-2*$*0#-(6(*.-$23&5&2+&#,,'#&"$-,C*$ 7('(5&#22*$7($#..**&62+..*$+&&6,2*9$>0*k&'?-$(&42./1(-'&*$3,45&2*$ 4(70(5&#&(9$ A5(-0&5&3('2*-(7(-$2&1"-$,+22*#"$0+2$3('2*-(5&#2*$(55(/+(&#&(<$ 70-2*$0#($U'0)X&&'&*$(#.'(#4((#-(62+.&4&*$%047(.-.1&#-($ '24&-,#2480-.'#&#-($+&&6,&$7..3&$(55(/+(&#(1.*$-"3'2,-22*N$(&*('&*$ #..3&5%&&*$4(*''2&#&&*$2480-2/&*$%('0++&#-($ %3072'?*704-0'0*#.+/(<$70'($*0%2.6(&#&$7($7"3'2&#-"&#&$3('2*-(5&#-($ #2'"$28&#-"&#&$4(*''2&82*$#&#"&#-"$7($'2#'&*"&#-"$'0038&*0&*?(9$ :,45"3('2*-(5&#%30#2##&$0*$0#(''(&++2$'01(($-,C-"$7($#2*$0#(#-2*$ 7('(5&*2*$0#(%.0+&++2$0*$1(&'2((9$:,45"3('2*-(5&#2*$'0*#.+/($ (7(($+&&'2-0&5&**(++&#2-$-(10&622-$5.6($#2*$2&$-(31&-#2$0++($ 3&#?3&&8(##($(#.''(&82*$&*-32##&2*$'(*##(9$>0*#.+/$#2+'2,6""$ 3('2**.#%30#2##&(<$3,45"*$1(#-.&-($7($-,C*7('0(<$5&'"+&$%3072'?$ ((*$70'#22*'&*$05(-0&5&#2#?9$$ A5(-0&5&#2#?$&+5(*$(55(/3('2**.6(7(($ $#..3&*$ '2330#-(+04(*'2$0*$T235(**&*$SS$(#.**0*$'0482<$70'($0*$7(26.$ *2+7"'#&$-(+0'04-(&#2'#&$,4?C'#&$1(#-.&82*$3(7((5&#2'#&9$ B#.'(#12-0&#&($3,45"3('2**.6(5&#4(*''2&-($01(-$5,C#$ B3(g&(*3(**(*$KRRf$1(+5&#-.*.-$#2*&03&-(+0$E0%%.'&3&$#2'"$>0?$ '(.%.*D&##($39,N*$I(+-()-(+09$d&&##"$0*$-0&5&6.$?&1&&##"$,4-2&#-,C##"$ (55(/+(&#-2*$'(*##(9$ M9$!.06(7(5.0-0&*2*$ 3('2*-(5&*2*$ S9$T(3?(%(*''&)$ 3('2*-(5&*2*$ K9$B#.'(#12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ L9$>0*#.+/12-0&*2*$$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ 17

18 RAKENNUTTAJAKONSULTTI ON PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JOKA EDUSTAA ASUKKAITA KONSULTTIVETOISESSA RYHMÄRAKENNUTTAMIS- HANKKEESSA :('2**.6(7('0*#.+/12-0&#&##($(#.*-0)0#('2,4?C5.0-0&#&##($ 4(*''2&##($3('2**.6(7('0*#.+/$1(#-(($4(*''22*$ 1+$.&)6$+-1)9+-&,7($8&%1((90&>&8*567(,%/%/&6$+1+-&9$:,45"*$ '0'0(5&#-($1(3-2*$3('2**.6(7('0*#.+/$+((?&$1+$+99(($-1)6&-<$ 70&82*$%23.#-2++($(#.**0-$1(3(-((*<$7($+.0$#""**C-$3,45"*$ %""-C'#2* $F""*-C72*$(#26(5&*2*$2-.'"-22*$0*$-"3'2""$ 23&-,&#2#?$'2330#-(+04(*''2&##(<$70&##($(#.**0-$01(-$ 3('2**.#-2'*&#2#?$#&80'#&##($-0&#&&*#(9$:('2**.6(7('0*#.+/$ 1(35&#-(($3,45"3('2**.6(7&'#&$3,4-,1&2*$+.060'2+%0&#..82*$ 8&5/$-9+-/;$+-9%+1(",:,45"*$7"#2*2-$#&-0.-2-((*$4(*''22#22*$.&8&9+6&%+9))&9$T(*'2$10&8((*$-0-2.6(($(#.*-0) 0#('2,4?C5.0-0&#2*($-(&$05(-0*/#2*(9$ :('2**.6(7('0*#.+/2*$-24-"1"-$7($'0*#.+/2*$*0.8(6(5($ 52*262+,$(#.*-0)0#('2,4?C5.0-0&#&##($4(*''2&##($#((6(($ 70&+-(&*$0#&*$%0&'2-($-0&#&#-((*<$'0#'($1('&&*-.*2&-($'",-"*-C7"$2&$ 0+2$1&2+"$+((7(5&6(&#2#?$5.080#-.*.-9$$ >.*$3('2**.6(7(3,45"$0*$'006.$,4?C5.0-0&#2##($ 8&%1((90&>&%/(+9)A(,&.9+-9%+1))&,&+9(-/'/+&%1*5AB($7($ 523'&-#21"-$#2*$0#(''22-$05((*$'",6CC*9$A#(''(('#&$-.+21(-$ #&#"+-""$2480-$559$4(*''22*$3(40&-.'#2*$7"372#-"5&#2#-"$7($ 3,45"*$%""-C'#2*-20#-(9$E&#"'#&$0#('(##0%&5.#$#&#"+-""$2480-$ *&&82*$?+(*-2&82*$1(3(++2<$26"$70'.$3,45"3('2**.6(7&#-($+.0%..$ 4(*''22#-(9$:('2**.6(7('0*#.+/$2&$5&##""*$1(&422##($&-#2$ 523'&-#2$%23.#-26(1(*$(#.*-0)0#('2,4?C*$0#(''2&-(<$2&'"$ '0*#.+/$#&-2*$'",-"$,4?C##"$%""-"*-"1(+-((9$B#.*-0)$ 0#('2),4?C$-2'22$'0*#.+?*$'(*##($:CD,EF,)%047(&#2*$ ?&$3('2**.#(+(*$(55(/+(&#2*($#..**&62+.*$047(.'#22*$ 7($3('2**.6(5&#22*$+&&6,1&#-"$-24-"1&#-"$V2#&59$.3(''('&+%(&+.-W<$ -,C5((1(+10**(*$(#&(*5.'(&#2#-($7"372#-"5&#2#-"$7($1(+5&#-2+22$ *"&-"$'0#'21(-$%""-C'#2-$7($#0%&5.'#2-$(#.*-0)0#('2,4?C*$ %""-26"1"'#&$7($(++2'&370&-26(1('#&$#2'"$1(+100$,4?C*$ 3(4(*'",6C"9$T(*''22*$1(+5&#-.6.($'0*#.+/$4.0+24?&$#&&-"<$ 26"$'04-22*$.3('0&-#&7(V-W$#.03&6(($.3(''(#0%&5.'#2*$5.'(&#2-$ -('..(7(*$-24-"1"-9$ M9$!.06(7(5.0-0&*2*$ 3('2*-(5&*2*$ S9$T(3?(%(*''&)$ 3('2*-(5&*2*$ K9$B#.'(#12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ L9$>0*#.+/12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*N$(#9$0,$ 18

19 KONSULTTIVETOINEN RYHMÄRAKENNUTTAMINEN SOVELTUU HYVIN PIENTALO- RAKENTAMISEEN F.052##($3,45"3('2**2-.-$'04-22-$01(-$%""0#&*$0++22-$ %&2*-(+07(9$=&2*-(+0'04-2&##($'.'&*$3,45"*$7"#2*$0*$05(++($ -0*?++((*<$-(&$,4-2&*2*$-0*/$0*$10&-.$7('(($ 4(++&**(*7('0#0%&5.'#2++(9$!"++C&*$'.*'&*$(#.''((*$*"'C'.+5(#-($ 3('2*-(5&#2*$3&#'&-$7($1(#-..-$01(-$1233(6(1&##($ 05('0?-(+03('2*-(5&#22*9$=&2*-(+0)3('2*-(5&#22*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$#0%&&$4,1&*N$3,45"*$7"#2*2-$1(#-((1(-$1(&*$ 05(#-($0#..82#-((*$7($4,1"++"$%3072'?*704-(5&#2++2$%&2*-(+0*$ *2+&C4&**(-$01(-$7""*22-$'2#'&5""3"&#-"$%&2*255&'#&9$ >,#2&#2#-"$3,45"3('2**.6(5&#5.080#-($0*$'.**(*$ *"'C'.+5(#-($#((-.$4,1&"$'0'25.'#&(9$>04-22-$01(-$0++22-$ -0&#-(&#2'#&$%&2*&"<$(++2$',552*2*$(#.**0*$'04-2&-(9$ =&2*-(+0%.0+2++($3,45"3('2**.6(5&*2*$0*$%&2*-(+0%.0+2++($4,1"$ '2&*0$,48&#-""$(55(/5(&*2*$%3072'?*704-0<$-240''((-$ 4(*'&**(-$7($,'#&+C++&#2-$-(10&622-9$ >(.%.*D&-<$2-2*'&*$T2+#&*D&*$'(.%.*'&$0*$-.'2*.-$10&5(''((#?$ 3,45"3('2**.6(5&#-($1&&52$1.0#&*(9$>(.%.*D&*&*-32##&*"$0*$ -.'2($3,45"3('2**.6(5&#-($2#&523'&'#&$#&'#&<$'0#'($'.*$(#.'(#$ 0*$(&80#?$10&*.-$1(&'.6(($'0?*#($3('2*-(5&#22*<$ (($#2$ %23422*$?.'255&*$',#2&#22*$'.*-((*9$:,45"3('2**.6(5&*2*$ +&#""$(#.''(&82*$1(&'.6(5&#5(480++&#..'#&&*<$50*&%.0+&#-(($ (#.*-0-.0-(*-0($7($-.0$..6($'&+%(&+.(9$F2$0*$Y28.++&#&*$'2&*0$ #((8($%&2*-(+0$T2+#&*D&##"Y9$ =""'(.%.*'&#2.8.++($0*$ $.#2&-($%&2*24'C7"$ %&2*-(+0'04-2&-($'0*#.+/12-0&#2#?$3,45"3('2**.6(5(++(9$ X(#-..#.4-22-$01(-$#2+1"-$7($70'(&*2*$(#.'(#$0*$'(482*1"+&#2##"$ #0%&5.##.4-22##($'0*#.+?*$'(*##(9$=&2*-(+0'04-2&82*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$70'0$05(++($-(&$7(2-.++($-0*?++($0*$ 1233(6(1&##($1(#-.&82*$0#(+-($05('0?-(+03('2*-(5&#22*9$F&++0&*$ (#.'(#$0*$'.+.6(7(*$(#25(##($0#-(2##((*$3('2**.6(7('0*#.+?+-($ (#&(*-.*?7(%(+12+.(<$7($4"*-"$#.07(($'.+.6(7(*#.07(+('&9$ =""'(.%.*'&#2.8.*$'.**&++($0*$4,1&"$'0'25.'#&($ '0*#.+/12-0&#2#-($3,45"3('2**.6(5&#2#-($7($..#&($-0*627($0*$ #&&42*$-(3706.9$ T2+#&*D&*$'(.%.*'&#..**&62+.1&3(#-0##($+((8&-.##($#2+1&-,'#2##"$ VKRSKW$0*$'(3-0&-26.$-0P*40.#2)-,,%%&#2*$ '(.%.*'&3&1&-(+03('2*-(5&#2*$+"4-C'04?($7($'2&*07(<$70&++($ '(.%.*'&$10&$28&#-""$-0P*40.#2)3('2*-(5&#-(9$>FX$-0-2((<$26"$ -0P*40.#2)'04-22-$# (-$4,1&*$ (1('#&$5,C#$ 3,45"3('2**.6(5&#2*$'(.6(9$:(%03?##($#.0#&-2++((*$2#&59$26"$$ -0*?* #%30#2##27($-.+22$'24&6""$23&-,&#2#?$05(24-0&#2*$ 3,45"3('2*-(5&#2*$7($)3('2**.6(5&#2*$28&#-"5&#2'#&9$$ M9$!.06(7(5.0-0&*2*$ 3('2*-(5&*2*$ S9$T(3?(%(*''&)$ 3('2*-(5&*2*$ K9$B#.'(#12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ L9$>0*#.+/12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*N$%&2*-(+0-$ 19

20 S9$T(3?(%(*''&)$ 3('2*-(5&*2*$ TUOTTAJAMUOTOINEN ASUNTORAKENTAMINEN ON VALLITSEVA ASUNTOTUOTANNON MUOTO K9$B#.'(#12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ L9$>0*#.+/12-0&*2*$ 3,45"3('2**.6(5&*2*$ M9$!.06(7(5.0-0&*2*$ 3('2*-(5&*2*$ =23.#-(7(.3('0&-#&7(*$-(&$D3,*823&*$+&&''22++2$+(&6(5(-$ (#.&*'04-22-$ ((*$(&*($(#.*-0,4?C5.0-0&#&*(9$ =23.#-(7(.3('0&-#&7($%23.#-(($-(+0,4?C*<$7($-0&5&&$#&&#$ %23.#-(7(0#(''((*($7($3('2**.6(($(#.&*-(+0*9$!.+21&++2$ (#.''(&++2$3('2**.#+&&'2$5,,$(#.*-0)0#(''22-9$$ =23.#-(7(0#('(#-(*$2+&$D3,*823&"$12+10&6(($:F)7"372#-2+5"9$ B#.*-0'(.%%(+(&*$:F)7"372#-2+5"$0*$'24&-26,$-.31('#&$*&&++2<$ 70-'($-2'21"-$#&-01(*$'(.%(*$(#.**0#-($70$ 3('2*-(5&#1(&422##(9$$h3,*823&*$0*$(**26(1($4(*'26($ '0#'21(-$-.31()(#&('&37(-$%(*'&*$V*#9$:F)%(*'&*W$ #"&+,-26"1"'#&9$:('2**.6(7(*$0*$559$(#2-26(1($,4?C*$7($ 0#(''22*0#-(7&2*$4,1"'#&$1('..82-9$X('..'#&++($%,3&-""*$ -.31((5((*$'04-22*$1(+5&#-.5&*2*$7($1(+5&#-.5&#2*$ 7"+'22*$&+52**2&82*$%..62&82*$7($1&'072*$'037((5&*2*$#&*"$ -(%(.'#2##(<$26"$3('2**.6(7($70.-..$5('#.1(&'2.'#&&*9$ h3,*823&12-0&#&##($4(*''2&##($(#.*-072*$-.+21&2*$05&#-(7&2*$ 5(480++&#..82-$1(&'.6(($2#&523'&'#&$(#.*-072*$ #..**&62+.3(-'(&#.&4&*$01(-$'",-"**C##"$3(7(++&#2-9$ B#.*-072*$4(*'&*-(4&*-($V0#-04&*-(W$5""3",-,,$ 5(3''&*(24-0&#2#?<$2+&$'.++0&*'&*$',#22##"$0+21(*$(+.22*$ (#.*-072*$4&*-(-(#0*$5.'((*9$h3,*823&12-0&#2-$4(*''22-$ 10&8((*$-0-2.6(($5,C#$T&-(#)-.0-(*-0*(9$ 20

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus

Muuttuva asuminen. Tila-ohjelman tuloskatsaus Muuttuva asuminen Tila-ohjelman tuloskatsaus Tila-ohjelma Tekesin Tila-ohjelma on edistänyt suomalaisten yritysten tiloihin liittyvää liiketoimintaa ja kansainvälistä kilpailukykyä. Ohjelmassa on kehitetty

Lisätiedot

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19!

Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! JYVÄSKYLÄ STUDIES IN THE ARTS 74 A,88" K@DFFH,*H Q+9?%+7 A+C+) 93O?; 19! Мир героев романа Александра Солженицына В круге первом Esitetään Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

Thaleen lause. Puoliympyrän sisältämä kehäkulma on suora. (Thales Miletolainen, n. 634 n. 547 eaa)

Thaleen lause. Puoliympyrän sisältämä kehäkulma on suora. (Thales Miletolainen, n. 634 n. 547 eaa) Nimekästä geometriaa Matemaattisiin lauseisiin tai muihin tuloksiin viitataan usein henkilönnimin. Yleensä tällaiset asiat ovat jotenkin tärkeitä, ja niiden todistuksiin tutustuminen opettavaa. Thaleen

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENNETTA EHEYTTÄVÄN LAADUKKAAN PIENTALOASUMISEN LOPPURAPORTTI

YHDYSKUNTARAKENNETTA EHEYTTÄVÄN LAADUKKAAN PIENTALOASUMISEN LOPPURAPORTTI YHDYSKUNTARAKENNETTA EHEYTTÄVÄN LAADUKKAAN PIENTALOASUMISEN LOPPURAPORTTI KUUMA-SEUTU Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti 2012 KUUMA-kunnat

Lisätiedot

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013

Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut. Käyttäjäopas 28.2.2013 Danske Bankin Elektroniset ulkomaanmaksut Käyttäjäopas 28.2.2013 Sivu 2 / 28 Sisällysluettelo OSA 1. YLEISTÄ... 3 1. JOHDANTO... 3 2. TERMIT... 3 3. AINEISTON TOIMITTAMINEN PANKKIIN... 4 4. TOIMEKSIANNON

Lisätiedot

Asuntorahoituksen merkityksestä kansantaloudessa

Asuntorahoituksen merkityksestä kansantaloudessa Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Matti Louekoski 1 Asuntoreformiyhdistyksen seminaari, Ostrobotnian juhlasali Helsinki 21.3.2001 Asuntorahoituksen merkityksestä kansantaloudessa Rahoitus on

Lisätiedot

7 Asiakkaana liikenteessä

7 Asiakkaana liikenteessä 7 Asiakkaana liikenteessä Liikkuminen palveluna - julkishallinto muutoksen edistäjänä Sonja Heikkilä, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin alueen asukasmäärä kasvaa merkittävästi, eikä tilaa

Lisätiedot

Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti

Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti Kolman Koto esiselvityshanke 1.7.2012 31.12.2014 Loppuraportti Sisällys 1 Hankkeen toteuttaja... 2 2 Hankkeen nimi ja tunnus... 2 3 Yhteenveto hankkeesta... 2 4 Raportti... 3 4.1 Hankkeen tavoitteet...

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö maankäytössä Eväitä yhteistyön rakentamiseen ja hallintaan Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-412-7 (painettu) ISBN 978-952-213-422-6 (pdf) TEKIJÄ Työryhmä 1. painos

Lisätiedot

Suurpellosta TALOUS. tietoajan puistokaupunki Espoon sydämeen 1/2007. VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus

Suurpellosta TALOUS. tietoajan puistokaupunki Espoon sydämeen 1/2007. VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus 1/2007 VVO:n sidosryhmälehti ja osavuosikatsaus s. 6 Espoon kaupungin projektijohtaja Matti Kokkinen:: Suurpellosta tietoajan puistokaupunki Espoon sydämeen TALOUS Sisältö Uutiset 02 04 06 09 10 11 Uutiset

Lisätiedot

Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys

Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys BoF Online 13 2012 Palveluiden viennin viimeaikainen kehitys Elisa Newby ja Jaakko Suni Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen

Lisätiedot

+Työmaa. kotiaan. Mestari rakentaa. forum. Kati Pesonen- Hellstenin työssä uusia vivahteita. Energiatehokkuutta. Hyvinkään asuntomessuilla

+Työmaa. kotiaan. Mestari rakentaa. forum. Kati Pesonen- Hellstenin työssä uusia vivahteita. Energiatehokkuutta. Hyvinkään asuntomessuilla 3/2013 Infratyönjohtajilla on kysyntää Ryhmärakentamisen suosio kasvaa Tikkurilassa piisaa palavereja Älyä putkeen Kuopiossa Kati Pesonen- Hellstenin työssä uusia vivahteita Energiatehokkuutta Hyvinkään

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

1 KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMISEN SUOSITUKSET

1 KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMISEN SUOSITUKSET 1 (5) Tiivistelmä 27.1.2015 Rakennettu ympäristö ohjelma 2009 2014; Korjausrakentamisen kehittäminen -teema 1 KORJAUSRAKENTAMISEN KEHITTÄMISEN SUOSITUKSET Korjausrakentamisessa on valtava kehityspotentiaali.

Lisätiedot

MAL-aiesopimukset ja institutionaalinen epäselvyys

MAL-aiesopimukset ja institutionaalinen epäselvyys MAL-aiesopimukset ja institutionaalinen epäselvyys Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty kandidaatintyö Espoossa 10.2.2015 Lari Tuominen Ohjaaja: Professori

Lisätiedot

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015

Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 1995 2015 Pohjoismaisten matematiikkakilpailujen tehtävät ja ratkaisut 995 05 Tehtävät 9. Pohjoismainen matematiikkakilpailu, 5.3.995 995.. Olkoon AB O-keskisen ympyrän halkaisija. Valitaan ympyrän kehältä pistec

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki

Vuosikertomus 2013. Kiinteistöliitto Kotisi asialla. Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Vuosikertomus 2013 Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Kiinteistöliitto Kotisi asialla 1 Vuosikertomus 2013 Kiinteistöliitto lyhyesti

Lisätiedot

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin

Liite. Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin Liite Tarkentava virka- ja työehtosopimus, joka laadittiin 26 päivänä marraskuuta 2014 valtiovarainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014

ASUNTO-OHJELMA 2014-2016. luonnos 24.3.2014 ASUNTO-OHJELMA 2014-2016 luonnos 24.3.2014 Sisällysluettelo... 0 Sisällysluettelo... 1 JOHDANTO... 2 1. Tavoitteet ja toimenpiteet... 3 1.1 Tavoitteet... 3 1.2 Toimenpiteet... 3 1.3 Toimeenpano ja seuranta...

Lisätiedot

HANKERAPORTTI ENERGIATEHOKKAAN RAKENTAMISEN MALLIALUE. Tekes Kestävä yhdyskunta ohjelman projekti 760/31/08

HANKERAPORTTI ENERGIATEHOKKAAN RAKENTAMISEN MALLIALUE. Tekes Kestävä yhdyskunta ohjelman projekti 760/31/08 K A N K A A N P Ä Ä N P I T K Ä M Ä K I ENERGIATEHOKKAAN RAKENTAMISEN MALLIALUE HANKERAPORTTI Koonnut 28.1.2009 projektisihteeri Mariitta Vuorenpää Tekes Kestävä yhdyskunta ohjelman projekti 760/31/08

Lisätiedot

5/ 2007. Koulutustilaisuus: Taloyhtiöiden peruskorjaukset. Liitto tarjoaa jäsenilleen maksuttomat

5/ 2007. Koulutustilaisuus: Taloyhtiöiden peruskorjaukset. Liitto tarjoaa jäsenilleen maksuttomat 5/ 2007 Koulutustilaisuus: Taloyhtiöiden peruskorjaukset Liitto tarjoaa jäsenilleen maksuttomat kotisivut Kiinteistön omistajien varauduttava energiatodistuksiin Oulu edullisin indeksitalovertailussa Kiinteistöpalvelualalle

Lisätiedot

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku

Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Matkailuinnovaatiot ja julkisen rahoituksen haku Oivalluksen portaat 10.11.2011 Pauli Santala Kysymyksiä Mikä ihmeen matkailuinnovaatio, mihin niitä tarvitaan? Missä niitä matkailuinnovaatioita oikein

Lisätiedot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot

News. Rödl & Partner laajenee Suomessa 2/2014. Tarkkana siirtohinnoittelussa. Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot News Asianajotoimisto Rödl & Partnerin asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2014 Rödl & Partner laajenee Suomessa Tarkkana siirtohinnoittelussa Perustajaosakkaan vastuut ja vaihtoehdot Sukupolvenvaihdos ottaa

Lisätiedot

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013

Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 Esittelyssä hallituksen uudet jäsenet s. 8 Kutsu kevätiltamiin s. 14 Remburssilla maailman ääriin s. 25 1/2013 NOPEAMPAA KASVUA LIIKETOIMINNALLESI Intrum Rahoitus on markkinoiden uusi ja monipuolinen pk-yrityksille

Lisätiedot

Valtion matkustussääntö

Valtion matkustussääntö Valtion matkustussääntö 2015 1a/2015 Valtion matkustussääntö 2015 Valtiovarainministeriön julkaisuja 1a/2015 Valtio työnantajana 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023

Lisätiedot

"#"#!"$%&$%!#'#()#%*!

##!$%&$%!#'#()#%*! "#"#!"$%&$%!#'#()#%*!!"#$%&$'()*+,&(-$*-.)$"#/%.."($")/")$"#0,,($")('%1"+"&(&((") "11"$$&$,"$$,#,&((")!!!!!!!!!! 2"10,#,,.)*+&%0&($%) 2'$3&4".)$,"$$,#&$*-.)3,(3'() 5+-()6)711"$$&$,"$$,#,&8,.) *+,&(-$*-.)3,9&$$:1&.,.)

Lisätiedot

opkk.fi KOHTEET LÖYDÄT KOHDENUMEROLLA: Painos 110.000 kpl Itellan päiväpostijako www.asuntoviikko.fi Nro 38 5.10.2012

opkk.fi KOHTEET LÖYDÄT KOHDENUMEROLLA: Painos 110.000 kpl Itellan päiväpostijako www.asuntoviikko.fi Nro 38 5.10.2012 opkk.fi Y H T E I S T Y Ö S S Ä S A T A K U N N A N K I I N T E I S T Ö N V Ä L I T T Ä J Ä T R Y KOHTEET LÖYDÄT KOHDENUMEROLLA: Painos 110.000 kpl Itellan päiväpostijako www.asuntoviikko.fi Nro 38 5.10.2012

Lisätiedot

Kuvailulehti. Kehittämiskeskus 15.6.2007

Kuvailulehti. Kehittämiskeskus 15.6.2007 Julkaisija Kuvailulehti Maanmittauslaitos Julkaisun päivämäärä Kehittämiskeskus 15.6.2007 Tekijät Projektin johtoryhmä: Jukka Lahtinen(pj), Sakari Haulos, Aimo Koskinen, Päivi Mattila, Suvi Rihtniemi,

Lisätiedot

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Vuosikertomus 2007 1 Vuosikertomus 2007 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot