Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland VIC: 106

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland VIC: 106"

Transkriptio

1 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland VIC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and HousingCensus 1980 Osa XI Del XI Volume XI Kesämökit Fritidshus Summer cottages #Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office of Finland HELSINKI 198

2 ISSN ISBN Helsinki 198. Valtion painatuskeskus

3 3 ALKUSANAT Tilastokeskus pani toimeen lakisääteisen väestö- ja asunto- laskennan. Laskennan tilastot julkaistaan sarjassa SVT VI C:106 kaikkiaan 3 osana. Tämä XI osa sisältää tietoja kesämökeistä ja muista vapaa-ajan asuinrakennuksista. Tiedot ovat mainitulta laskenta-ajankohdalta ja hallinnollinen aluejako on mukainen. Julkaisun laatimista on johtanut aktuaari Rolf Ahlfors. Helsingissä, Tilastokeskuksessa lokakuussa 198 OLAVI E. NIITAMO Göran Strengell FÖRORD Statistikcentralen förrättade lagstadgad folk- och bostadsräkning Statistiken publiceras i serien FOS VI C:106 i totalt 3 delar. Föreliggande volym XI innehåller uppgifter om fritidshus vid nämnda räkningstidpunkt. Den administrativa områdesindelningen avser förhållandena Publikationen har redigerats av aktuarie Rolf Ahlfors. Helsingfors, Statistikcentralen i oktober 198 OLAVI E. NIITAMO Göran Strengell E 1

4 4 SISÄLTÖ Sivu Alkusanat Vuoden 1980 väestö- ja asuntolaskenta Käsitteet ja luokitukset Huomautuksia tauluihin... 1 Summary... 1 Finnish-English vocabulary... 4 Tiivistelmä... 9 Vertailutaulut A. Kesämökit ja muut vapaa-ajan asuinrakennukset rakentamisvuoden mukaan B. Kesämökit ja muut vapaa-ajan asuinrakennukset rakentamisvuoden mukaan lääneittäin C. Kesämökit ja muut vapaa-ajan asuinrakennukset lattiapintaalan mukaan D. Kesämökit ja muut vapaa-ajan asuinrakennukset lattiapintaalan mukaan lääneittäin Kuvio 1. Kesämökit ja muut vapaa-ajan asuinrakennukset lattiapintaalan mukaan Taulut 1. Kesämökit ja muut vapaa-ajan asuinrakennukset rakentamisvuoden mukaan ; koko maa ja läänit kuntamuodon mukaan 40. Kesämökit ja muut vapaa-ajan asuinrakennukset lattiapintaalan mukaan ; koko maa ja läänit kuntamuodon mukaan Kesämökkien ja muiden vapaa-ajan asuinrakennusten lukumäärä ja lattiapinta-ala rakennuksen sijainnin mukaan ; koko maa, läänit, seutukaava-alueet, Etelä-Pohjanmaa, Vaasan rannikkoseutu ja Keski-Pohjanmaa kuntamuodon mukaan, kunnat Yksityisten henkilöiden ja perikuntien omistamat kesämökit ja muut vapaa-ajan asuinrakennukset omistajan asuinkunnan ja kesämökin sijaintikunnan mukaan ; kunnat Yksityisten henkilöiden ja perikuntien omistamat kesämökit ja muut vapaa-ajan asuinrakennukset sijaintikunnan ja omistajan asuinkunnan mukaan ; kunnat Yksityisten henkilöiden ja perikuntien omistamat kesämökit ja muut vapaa-ajan asuinrakennukset lattiapinta-alan mukaan ja muut kuin yhteisomistuksessa olevat kesämökit omistajan sosioekonomisen aseman mukaan ; koko maa ja läänit kuntamuodon mukaan

5 5 Sivu Liitteet 1. Sosioekonominen asema -luokitus Seutukaava-alueet, Etelä-Pohjanmaa, Vaasan rannikkoseutu, Keski-Pohjanmaa Kesämökki lomake

6 6 INNEHÅLL Sida Förord Folk- och bostadsräkningen Begrepp och klassificeringar Anmärkningar till tabellerna Summary... 1 Finnish-English vocabulary... 4 Sammanfattning Jämförelsetabeller A. Fritidshus efter byggnadsår B. Fritidshus efter byggnadsår länsvis C. Fritidshus efter golvyta D. Fritidshus efter golvyta länsvis Figur 1. Fritidshus efter golvyta Tabeller 1. Fritidshus efter byggnadsår ; hela landet och län efter kommunform Fritidshus efter golvyta ; hela landet och län efter kommunform Fritidshusens antal och golvyta efter byggnadens belägenhet ; hela landet, län, regionplaneområden, södra Österbotten, Vasa kustområde och mellersta Österbotten efter kommunform, kommuner Av enskilda personer och stärbhus ägda fritidshus efter ägarens hemort och fritidshusets belägenhetskommun ; kommuner Av enskilda personer och stärbhus ägda fritidshus efter belägenhetskommun och ägarens hemort ; kommuner Av enskilda personer och stärbhus ägda fritidshus efter golvyta och andra än samägda fritidshus efter ägarens socioekonomiska ställning ; hela landet och län efter kommunform Bilagor 1. Klassificering enligt socioekonomisk ställning Regionplaneområden, södra Österbotten, Vasa kustområde, mellersta Österbotten Fritidshusblankett

7 7 CONTENTS Page Foreword^ ^ Population and Housing Census 1980^ Concepts and classifications^ Comments on the tables1^... 1 Summary Finnish-English vocabulary... 4 Résumé^ ^... 9 Comparing tables A. Summer cottages and other residential buildings for recreational use by year of completion Nov B. Summer cottages and other residential buildings for recreational use by year of completion and province Nov C. Summer cottages and other residential buildings for recreational use by floor space Nov D. Summer cottages and other residential buildings for recreational use by floor space and province Nov Figure 1. Summer cottages and other residential buildings for recreational use by floor space Nov Tables 1. Summer cottages and other residential buildings for recreational use by year of completion Nov ; whole country and provinces by type of municipality Summer cottages and other residential buildings for recreational use by floor space Nov ; whole country and provinces by type of municipality Number and floor space of summer cottages and other residential buildings for recreational use by site of building Nov ; whole country, provinces, regional planning areas by type of municipality, municipalities Summer cottages and other residential buildings for recreational use owned by private persons or heirs by owner s municipality of residence and municipality of site Nov ; municipalities Summer cottages and other residential buildings for recreational use owned by private persons or heirs by municipality of site and owner s municipality of residence Nov ; municipalities ) In Finnish and Swedish only

8 8 Page 6. Summer cottages and other residential buildings for recreational use owned by private persons or heirs by floor space and summer cottages other than those jointly owned by owner's socio-economic status Nov ; whole country and provinces by type of municipality Appendices 1. Socio-economic status classification Regional planning areas Questionnaire form of summer cottages^ ) In Finnish and Swedish only

9 9 1. VUODEN 1980 VÄESTÖ- JA ASUNTOLASKENTA Vuoden 1980 väestölaskentalain (154/38) mukaan Suomessa tulee tehdä väestölaskenta ja siihen liittyvä asunto- ja kiinteistölaskenta joka kymmenes vuosi. Tämän lain mukaisia väestölaskentoja on tehty vuosina 1950, I960, 1970 ja Lisäksi Tilastokeskus teki asuntoja elinkeinotutkimuksen, joka perustui vuonna 1975 annettuun lakiin (94/75). Vuoden 1980 väestö- ja asuntolaskenta perustuu paitsi väestölaskentalakiin, myös väestökirjalakiin (141/69, muutos 558/78), jonka perusteella kerättiin rakennus- ja huoneistotiedot. Asetus vuoden 1980 väestölaskennasta annettiin joulukuussa 1979 (953/79). Vuoden 1980 väestö- ja asuntolaskennan laskenta-ajankohta oli Aikaisemmat väestölaskennat on pantu toimeen vuodenvaihteessa. Vuoden 1980 laskennan hallinnollinen aluejako on mukainen. Vuoden 1980 väestö- ja asuntolaskennassa olivat selvitysten kohteina seuraavat perusjoukot: henkilöt, perheet, asuntokunnat, asunnot ja toimitilat sekä rakennukset mukaan lukien kesämökit ja muut vapaa-ajan asuinrakennukset. Osa perusjoukkoja koskevista tiedoista on kerätty lomakkeilla, osa on saatu rekistereistä ja tiedostoista. Tietoja kerättiin seuraavilla lomakkeilla: henkilölomake, asuntolomake, toimitilalomake, rakennuslomake, kesämökkilomake, tutkintolomake ja työvoimatiedustelulomake. Lomakkeiden vastaanoton ja karhunnan, tietojen täydentämisen ja tarkistamisen sekä koodituksen hoitivat kunnissa toimineet väestölaskentatoimistot. Tarkempi selvitys vuoden 1980 väestölaskennasta sisältyy julkaisuun SVT VI C:106 osa XVIII, Hakemisto. Se sisältää myös väestölaskennan taululuettelon, taulumallit sekä keskeiset käsitteet, määritelmät ja luokitukset sekä väestölaskenta-asetuksen. Vuoden 1980 väestölaskennan lopulliset tilastot julkaistaan sarjassa Suomen virallinen tilasto VI C:106 yhteensä 3 osana. Julkaisemattomia tilastoja ja erityisselvityksiä väestölaskennan aineistoista saa Tilastokeskuksesta. Tilastokeskuksen Tutkimuksia-sarjassa julkaistaan lisäksi selvitykset keskeisten laskentatietojen luotettavuudesta ja peittävyydestä.

10 10. KÄSITTEET JA LUOKITUKSET Kesämökit ja muut vapaa-ajan asuinrakennukset Kesämökillä ja muulla vapaa-ajan asuinrakennuksella tarkoitetaan kiinteästi sijaintipaikalleen rakennettua rakennusta, jota käytetään loma- tai vapaa-ajan asuntona. Liiketoimintaa palvelevat vapaa-ajan asuinrakennukset kuten vuokrattavat lomamökit, lomakylien rakennukset yms. eivät sisälly kesämökkien lukumäärään vaan väestölaskennan julkaisusarjan SVT VI C:106 osassa X esitettyyn rakennuskantaan. Siirrettäviä kesämökkejä ja ns. siirtolapuutarhamökkejä ei lueta kesämökkien eikä rakennusten lukumääriin. Lattiapinta-ala Kesämökin lattiapinta-alalla tarkoitetaan kaikkien kerrosten yhteenlaskettua pinta-alaa. Samassa rakennuksessa olevat sauna, pesuhuone ja pukeutumishuone lasketaan mukaan pinta-alaan. Sen sijaan pinta-alaan ei lasketa mukaan sellaisia tiloja kuten parveke, kuisti, terassi yms. Lämmitysaine Lämmitysaineella tarkoitetaan rakennuksen lämmityksessä pääasiallisesti käytettyä polttoainetta. Luokittelu on seuraava: - puu - öljy tai kaasu - sähkö - muu - rakennus ei ole lämmitettävä Lämmityksellä tarkoitetaan sekä kiinteitä lämmitysjärjestelmiä että siirrettäviä kamiinoita ja muita lämmönlähteitä. Rakentamisvuosi Rakentamisvuodella tarkoitetaan vuotta, jona rakennus valmistui käyttökuntoon. Jos rakennuksessa on tehty sellaisia perusparannuksia, jotka ovat rinnastettavissa uudelleen rakentamiseen, rakennusvuosi on perusparannusvuosi.

11 11 Sosioekonominen asema Sosioekonominen asema -luokitus kuvaa väestön jakautumista sosiaaliselta ja taloudelliselta asemaltaan erilaisiin ryhmiin. Luokitus perustuu tietoihin pääasiallisesta toiminnasta, ammatista, ammattiasemasta ja elinkeinosta sekä työpaikan juridisesta muodosta. Sosioekonominen asema -luokitus on liitteenä 1. Talviasuttavuus Kesämökki tai muu vapaa-ajan asuinrakennus katsotaan talviasuttavaksi, jos sen lämmitys ja lämmöneristys ovat sellaiset, että rakennusta voidaan lämmittää myös talviaikaan normaaliin huonelämpötilaan. Yhteisomistus Yhteisomistus tarkoittaa, että kesämökki tai muu vapaa-ajan asuinrakennus on eri kotitalouksiin kuuluvien henkilöiden yhteisesti omistama. Kotitalouden (ruokakunnan) muodostavat yhdessä asuvat perheenjäsenet ja muut henkilöt, joilla on yhteinen ruokatalous. Yksityisten henkilöiden ja perikuntien omistamat kesämökit Yksityisten henkilöiden ja perikuntien omistamat kesämökit on rajattu laskennan kesämökkejä koskevasta aineistosta omistajan henkilötunnuksen avulla. Näin ollen yksityisten henkilöiden ja perikuntien omistamien kesämökkien lukumäärään sisältyvät vain ne kesämökit/ joiden yhden omistajan henkilötunnus oli ilmoitettu laskennan kesämökkilomakkeella.

12 1 3. HUOMAUTUKSIA TAULUIHIN TAULU 1: Kesämökit ja muut vapaa-ajan asuinrakennukset rakentamisvuoden mukaan Arkistonumero: 901 Aluejako julkaisussa: Koko maa ja läänit kuntamuodon mukaan Saatavissa lisäksi: Tilastokeskuksesta on saatavissa lisäksi maksullisina valokopioina ja mikrofilmeinä seutukaava-alueet, Etelä-Pohjanmaa, Vaasan rannikkoseutu ja Keskipohjanmaa kuntamuodon mukaan, kunnat. Aikaisemmat väestölaskennat: Lähinnä vastaavat (kesämökin omistavat ruokakunnat): 1970 SVT, VI C:104, osa XII, taulu 1 (161) TAULU : Kesämökit ja muut vapaa-ajan asuinrakennukset lattiapinta-alan mukaan Arkistonumero: 90 Aluejako julkaisussa: Koko maa ja läänit kuntamuodon mukaan Saatavissa lisäksi: Tilastokeskuksesta on saatavissa lisäksi maksullisina valokopioina ja mikrofilmeinä seutukaava-alueet, Etelä-Pohjanmaa, Vaasan rannikkoseutu ja Keskipohjanmaa kuntamuodon mukaan, kunnat. Aikaisemmat väestölaskennat: Lähinnä vastaavat (kesämökin omistavat ruokakunnat): 1970 SVT, VI C:104, osa XII, taulu 1 (161) TAULU 3: Kesämökkien ja muiden vapaa-ajan asuinrakennusten lukumäärä ja lattiapinta-ala rakennuksen sijainnin mukaan Arkistonumero: 903

13 13 Aluejako julkaisussa: Koko maa, läänit, seutukaava-alueet, Etelä-Pohjanmaa, Vaasan rannikkoseutu ja Keski-Pohjanmaa kuntamuodon mukaan, kunnat Aikaisemmat väestölaskennat: Vastaavaa taulua ei ole laadittu aikaisemmissa väestölaskennoissa. TAULU 4: Yksityisten henkilöiden ja perikuntien omistamat kesämökit omistajan asuinkunnan ja kesämökin sijaintikunnan mukaan Arkistonumero: 904 Aluejako julkaisussa: Kunnat Huomautuksia: Kesämökkien lukumäärään sisältyvät vain ne yksityisten henkilöiden ja perikuntien omistamat kesämökit, joiden yhden omistajan henkilötunnus on ilmoitettu laskennan kesämökkilomakkeella. Aikaisemmat väestölaskennat: Lähinnä vastaavat (kesämökin omistavat ruokakunnat): 1970 SVT, VI C:104, osa XII, taulu 3 (108A) TAULU 5: Yksityisten henkilöiden ja perikuntien omistamat kesämökit sijaintikunnan ja omistajan asuinkunnan mukaan Arkistonumero: 905 Aluejako julkaisussa: Kunnat Huomautuksia: Ks. taulu 4. Aikaisemmat väestölaskennat: Lähinnä vastaavat (kesämökin omistavat ruokakunnat): 1970 SVT, VI C :104, osa XII, taulu 4 (108B)

14 14 TAULU 6; Yksityisten henkilöiden ja perikuntien omistamat kesämökit lattiapintaalan mukaan ja muut kuin yhteisomistuksessa olevat kesämökit omistajan sosioekonomisen aseman mukaan Arkistonumero: 906 Aluejako julkaisussa: Koko maa ja läänit kuntamuodon mukaan Saatavissa lisäksi: Huomautuksia: Tilastokeskuksesta on saatavissa lisäksi maksullisina valokopioina ja mikrofilmeinä ; seutukaava-alueet, Etelä-Pohjanmaa, Vaasan rannikkoseutu ja Keskipohjanmaa kuntamuodon mukaan, kunnat. Ks. taulu 4. Aikaisemmat väestölaskennat: Lähinnä vastaavat (kesämökin omistavat ruokakunnat): 1970 SVT, VI C:104, osa XII, taulu (106)

15 15 1. FOLK- OCH BOSTADSRÄKNINGEN 1980 I enlighet med folkräkningslagen av år 1938 (154/38) skall folkräkning och därtill ansluten bostads- och fastighetsräkning genomföras vart tionde år i Finland. I enlighet med nämnda lag har folkräkningar förrättats åren 1950, 1960, 1970 och Därtill utförde Statistikcentralen en bostads- och näringsutredning, som baserade sig på en lag given år 1975 (94/75). Folk- och bostadsräkningen 1980 grundar sig förutom på folkräkningslagen, även på lagen om befolkningsböcker (141/69, ändring 558/78), som utgjorde grundvalen för insamlandet av uppgifter om byggnader och lägenheter. En förordning om folk- och bostadsräkningen 1980 gavs i december 1979 (953/79). Tidpunkten för folk- och bostadsräkningen 1980 var Tidigare folkräkningar har verkställts vid årsskiftet. I 1980 års räkning följer den administrativa områdesindelningen förhållandena Folk- och bostadsräkningen 1980 omfattade följande populationer: personer, familjer, bostadshushåll, bostäder och verksamhetslokaler samt byggnader inklusive fritidshus. En del av uppgifterna om populationerna insamlades medelst blanketter, en del inhämtades ur register och datafiler. Blanketterna var följande: personblankett, bostadsblankett, blankett för verksamhetslokaler, byggnadsblankett, fritidshusblankett, examensblankett och blanketten för arbetskraftsenkäten. Folkräkningsbyråerna i kommunerna tog emot och krävde in blanketterna samt kompletterade, granskade och kodade uppgifterna. En utförligare beskrivning av folkräkningen 1980 ingår i publikationen FOS VI C:106 del XVIII, Register. Registervolymen innehåller dessutom en förteckning över folkräkningens tabeller, modeller av tabellerna och centrala begrepp, definitioner och klassificeringar samt folkräknings förordningen. Den slutliga statistiken från folkräkningen 1980 publiceras i serien Finlands officiella statistik VI C:106 i sammanlagt 3 delar. Opublicerad statistik och specialutredningar kan erhållas på Statistikcentralen. I Statistikcentralens serie Undersökningar publiceras därtill utredningar om de mest centrala folkräkningsuppgifternas tillförlitlighet och täckning.

16 16. BEGREPP OCH KLASSIFICERINGAR Av enskilda personer och stärbhus ägda fritidshus Fritidshus ägda av enskilda personer och stärbhus har begränsats med hjälp av ägarens personbeteckning. Således ingår i antalet fritidshus endast de av enskilda personer och stärbhus ägda fritidshus för vilka en ägares personbeteckning uppgivits på räkningens fritidshusblankett. Bränsle Med bränsle för uppvärmning avses det bränsle som huvudsakligen används. Klassificeringen är följande: - ved - olja, gas elektricitet - annat - ingen uppvärmning Med uppvärmning avses såväl fasta uppvärmningsanordningar som flyttbara kaminer och andra värmekällor. Byggnadsår- Med byggnadsår avses det år byggnaden blev färdig att tas i bruk. Om det i byggnaden utförts sådana genomgripande förbättringar, som kan jämställas med ombyggnad, avses det år dessa utfördes. Fritidshus Med fritidshus avses icke-flyttbart bostadshus, som främst ägaren använder som semester- eller fritidsbostad. Byggnader för fritidsbruk som betjänar affärsverksamhet, såsom stugor för uthyrning, semesterbyarnas byggnader o.a.d. ingår inte i antalet fritidshus utan i byggnadsbeståndet i folkräkningens publikationsserie FOS VI C:106 del X. Fritidshus som är byggda så de inte är fast förankrade där det är belägna samt s.k. kolonistugor har inte räknats med i antalet fritidshus eller byggnader.

17 17 Golvyta Med byggnadens golvyta avses den sammanlagda golvytan i alla våningar. Bastu, tvättrum och omklädningsrum som finns i samma byggnad medräknas i golvytan. Utrymmen som balkong, altan, terass osv. medräknas däremot inte i golvytan. Samägda fritidshus Med samägda fritidshus avses fritidshus som ägs gemensamt av personer som hör till olika hushåll. Med hushåll avses familjemedlemmar och andra personer som bor tillsammans och har gemensamt kosthåll. Socioekonomisk ställning Klassificeringen av socioekonomisk ställning beskriver befolkningens fördelning på olika grupper utifrån social och ekonomisk ställning. Klassificeringen bygger på uppgifter om huvudsaklig verksamhet, yrke, ställning i yrket och näringsgren samt arbetsplatsens juridiska form. Klassificeringen ingår i bilaga 1. Vinterbonad Ett fritidshus anses vara vinterbonat, om uppvärmningen och isoleringen är sådan att byggnaden kan uppvärmas till normal rumstemperatur även vintertid E 1

18 18 3. ANMÄRKNINGAR TILL TABELLERNA TABELL 1; Fritidshus efter byggnadsår Arkivnummer: 901 Områdesindelning i publikationen: Hela landet och län efter kommunform Dessutom tillgängligt: Förutom ovannämnda kan motsvarande uppgifter för regionplaneområden, södra Österbotten, Vasa kustområde och mellersta Österbotten efter kommunform och kommuner erhållas från Statistikcentralen i form av avgiftsbelagda ljuskopior eller som mikrofilm. Tidigare folkräkningar: Närmast motsvarande (hushåll, som äger sommarstuga): 1970 FOS, VI C :104, del XII, tabell 1 (161) TABELL : Fritidshus efter golvyta Arkivnummer: 90 Områdesindelning i publikationen: Hela landet och län efter kommunform Dessutom tillgängligt: Förutom ovannämnda kan motsvarande uppgifter för regionplaneområden, södra Österbotten, Vasa kustområde och mellersta Österbotten efter kommunform och kommuner erhållas från Statistikcentralen i form av avgiftsbelagda ljuskopior eller som mikrofilm. Tidigare folkräkningar: Närmast motsvarande (hushåll, som äger sommarstuga) 1970 FOS, VI C :104, del XII, tabell 1 (161) TABELL 3 : Fritidshusens antal och golvyta efter byggnadens belägenhet Arkivnummer: 903

19 19 Områdesindelning i publikationen: Hela landet, län, regionplaneområden, södra Österbotten, Vasa kustområde och mellersta Österbotten efter kommunform och kommuner Tidigare folkräkningar: Motsvarande tabell har inte uppgjorts i tidigare folkräkningar. TABELL 4: Av enskilda personer och stärbhus ägda fritidshus efter ägarens hemort och fritidshusets belägenhetskommun Arkivnummer: 904 Områdesindelning i publikationen: Kommuner Anmärkningar : I antalet fritidshus ingår endast fritidshus ägda av enskilda personer och stärbhus och för vilka en ägares personbeteckning uppgivits på räkningens fritidshusblankett. Tidigare folkräkningar: Närmast motsvarande (hushåll, som äger sommarstuga): 1970 FOS, VI C :104, del XII, tabell 3 (108A) TABELL 5: Av enskilda personer och stärbhus ägda fritidshus efter belägenhetskommun och ägarens hemort Arkivnummer: 905 Områdesindelning i publikationen: Kommuner Anmärkningar : Se tabell 4. Tidigare folkräkningar: Närmast motsvarande (hushåll, som äger sommarstuga): 1970 FOS, VI C :104, del XII, tabell 4 (108B)

20 0 TABELL 6 ; Av enskilda personer och stärbhus ägda fritidshus efter golvyta och andra än samägda fritidshus efter ägarens socioekonomiska ställning Arkivnummer: 906 Områdesindelning i publikationen: Hela landet och län efter kommunform Dessutom tillgängligt: Förutom ovannämnda kan motsvarande uppgifter för regionplaneområden, södra Österbotten, Vasa kustområde och mellersta Österbotten efter kommunform och kommuner erhållas från Statistikcentralen i form av avgiftsbelagda ljuskopior eller som mikrofilm. Anmärkningar: Se tabell 4. Tidigare folkräkningar: Närmast motsvarande (hushåll, som äger sommarstuga): 1970 FOS, VI C:104, del XII, tabell (106)

21 1 SUMMARY According to the Census Act of 1938, a general population census encompassing the related census of housing and real estate is to be conducted every tenth year in Finland. In accordance with this Act, population censuses have been carried out in 1950, 1960, 1970 and most recently in By virtue of a specific act, the Central Statistical Office additionally conducted a population and housing census on the 1st of January, Population censuses examine the occupational and industrial structure, family and household structure, number and structure of buildings, business premises and dwellings and the housing conditions of the population permanently residing in the country at the moment of enumeration. The 1980 population census compiled data using personal, housing, business premises, buildings, summer cottages, completed education and degrees and labour force survey questionnaire forms. The date of the enumeration was Nowember The population census is described in the publication "Index" (OSF VI C:106, Vol. XVIII), which also includes a list and models of tables. Floor space Floor space refers to the total floor space of all storeys. Saunas, washing rooms and dressing rooms situated in the same building are included in floor space, whereas areas such as balconies, verandahs, terraces etc. are not accounted for. Heating fuel Heating fuel refers to the fuel primarily used in heating the building. The following classification is applied: - wood - oil, gas - electricity - other - no heating system Heating refers to permanent heating systems, portable space heaters and other heating systems.

22 Joint ownership A summer cottage or other recreational building is regarded to be in joint ownership when two or more persons belonging to different households own it. Socio-economic status The classification is based on data on type of activity, occupation, industrial status, branch of industry and the juridical form of the place of employment. Classification by socio-economic status is presented in Appendix 1. Summer cottages and other buildings for recreational use Summer cottages and other buildings for recreational use refer to permanently sited buildings used mainly by the owner as holiday or leisuretime dwellings. Recreational buildings serving business or for commercial use, such as rented cottages and buildings in holiday villages, are not included in figures for summer cottages but instead in the building stock introduced in the population and housing census publication series OSF VI C:106, Vol. X. Movable summer cottages and rented municipally-owned summer allotments are excluded from the number of summer cottages and building stock. Summer cottages owned by private persons or heirs The data on summer cottages owned by private persons or heirs are collected from the census material concerning summer cottages by means of the personal number (social security number) of the owner. Thus the number of summer cottages owned by private persons or heirs only includes the summer cottages, for which the personal number of one owner had been informed on the summer cottages questionnaire forms. Winterized building A summer cottage or recreational building is considered to be inhabitable in winter if it is equipped for year-round use.

23 3 Year of completion The year of completion indicates the year when the buildings were taken into use. If renovation comparable to rebuilding has been carried out in the building, the year of renovation is applied as the year of completion.

24 4 FINNISH-ENGLISH VOCABULARY Alkup. käyttötarkoitus Alue Original use Region Ei lämmitystä Ei omalla tontilla Ei saunaa Ei talviasuttava Ei yhteisomistuksessa Eri kotitalouksiin kuuluvien yhteisomistuksessa No heating system Not on owned lot No sauna Not inhabitable in winter Not jointly owned Jointly owned by persons belonging to different households Kaikki Kesämökin sijaintikunta Kesämökit ja muut vapaa-ajan rakennukset omistajan asuinkunnan mukaan Kesämökit ja muut vapaa-ajan rakennukset sijaintikunnan mukaan Kesämökki (-it, -jä) Kesämökkien lukumäärä Koko maa All Place of summer cottage (municipality) Summer cottages and other residential buildings for recreational use by owner's municicipality of residence Summer cottages and other residential buildings for recreational use by municipality of site Summer cottage (-s) Number of summer cottages Whole country Lattiapinta-ala Lattiapinta-alan mukaan Lämmitysaine Floor space By floor space Heating, fuel Muu Muuhun käyttöön Other For other use Niistä Of which Omalla tontilla On owned lot Omistajan asuinkunta Owner's municipality of residence Omistajan sosioekonominen asema Owner's socio-economic status (Sosioekonominen asema -luokitus, liite 1) (Socio-economic status classification, Appendix 1) Omistussuhde tuntematon Ownership unknown Puu Wood

25 5 Rakennettu alunperin Rakentamisvuosi Built originally for Year of completion Sauna Sauna eri rakennuksessa Sauna mökkirakennuksessa Sähkö Sauna Sauna in other building than summer cottage Sauna in summer cottage Electricity Talviasuttava Tuntematon Inhabitable in winter Unknown Vapaa-ajan käyttöön For recreational use Yhteensä Yhteisomistuksessa Total Jointly owned Öljy, kaasu Oil, gas

26 7 TIIVISTELMÄ, VERTAILUTAULUT JA KUVIO SAMMANFATTNING, JÄMFÖRELSETABELLER OCH FIGUR COMPARING TABLES AND FIGURE

27 9 TIIVISTELMÄ Väestö- ja asuntolaskennan mukaan maassamme oli vuonna 1980 lähes kesämökkiä ja muuta vapaa-ajan asuinrakennusta. Lukuun eivät sisälly liiketoimintaa palvelevat vapaa-ajan rakennukset kuten lomakylien mökit tms. eivätkä siirtolapuutarhamökit. Vuoden 1970 laskennan luvut kuvaavat kesämökin omistaneita ruokakuntia, joten niitä ei voida verrata vuoden 1980 itse mökkejä kuvaaviin lukuihin. Kesämökin omistaneita ruokakuntia oli vuonna 1970 noin ; itse mökkien määrä on yhteisomistuksen vuoksi pienempi. Suurin osa kesämökeistä sijaitsi maan eteläosissa. Eniten niitä oli Turun ja Porin läänissä: lähes Hämeen läänissä oli mökkiä, Uudenmaan läänissä , Mikkelin läänissä lähes ja Kymen läänissä runsaat Näissä viidessä läänissä oli lähes kaksi kolmasosaa kaikista maan kesämökeistä. Ks. taulu B. Maamme kesämökkikanta on suhteellisen uutta: runsaat 60 prosenttia oli laskennan mukaan rakennettu vuoden 1960 jälkeen. Vuoden 1970 jälkeen rakennettujen mökkien osuus oli suurin Lapin, Mikkelin ja Oulun lääneissä. Yli kolme neljäsosaa kaikista mökeistä oli rakennettu alunperin vapaaajan käyttöön. Vuoden 1960 jälkeen valmistuneista oli vapaa-ajan käyttöön rakennettujen osuus vielä suurempi: yli 96 prosenttia. Alkuaan muuhun käyttöön rakennettuja oli kaikkiaan vajaat Lähes yhdeksän kymmenesosaa niistä oli valmistunut ennen vuotta Yli kaksikymmentä vuotta vanhojen osuus alunperin vapaa-ajan käyttöön rakennetuista mökeistä sen sijaan oli vain vajaa neljäsosa. Taulut A ja B. Kesämökkien keskipinta-ala oli noin 4 neliömetriä. Keskipinta-ala oli suurin Uudenmaan läänissä, 48 neliömetriä, ja pienin Mikkelin läänissä, 38 neliömetriä. Alunperin vapaa-ajan käyttöön rakennetut mökit olivat keskimäärin pienempiä kuin muuhun käyttöön rakennetut. Edellisten keskipinta-ala oli 38 neliötä, jälkimmäisten lähes 56 neliötä. Mitä suurempia mökit olivat pinta-alaltaan, sitä pienempi osa niistä oli rakennettu alunperin vapaa-ajan käyttöön. Alle 40 neliömetrin mökeistä 88 prosenttia oli rakennettu alunperin kesämökeiksi, mutta yli sadan neliön mökeistä vain 45 prosenttia. Taulu C ja kuvio 1. Viidesosa kesämökeistä oli talviasuttavia. Yleisin lämmitysaine oli puu. Lähes 16 prosentissa mökeistä käytettiin jotain muuta lämmitysainetta. Noin kymmenesosa oli kokonaan vailla lämmitystä. Noin 90 prosentilla kesämökeistä oli sauna. Sauna eri rakennuksessa oli hieman yleisempi kuin itse mökkirakennuksessa.

28 30 Selvitys vuoden 1980 väestö- ja asuntolaskennan tilastojen luotettavuudesta ja peittävyydestä julkaistaan Tilastokeskuksen Tutkimuksia-sarjassa. Tarkempi selvitys laskennan suorittamisesta sisältyy julkaisuun SVT VI Csl06, osa XVIII, Hakemisto.

Väestölaskenta Folkräkningen Population census

Väestölaskenta Folkräkningen Population census Suomen virallinen tila sto Finlands o fficie lla Statistik O fficial statistics o f Finland V I C:104 Väestölaskenta Folkräkningen Population census 1970 Osa XII Del XII V olum e XII HELSINKI 1975 Kesämökit

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto VI C:06 Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 980 Osa III B Del III B

Lisätiedot

1980 Osa XII Del XII Volume XII

1980 Osa XII Del XII Volume XII Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XII Del XII Volume

Lisätiedot

1980 Osa VIII Del VIII Volume VIII

1980 Osa VIII Del VIII Volume VIII Suom en virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland V I C:0 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 90 Osa VIII Del VIII Volume

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen 20,3 20,4 20,5 20,7 21,1 21,2 21,5 22,4 22,5 23,7 23,2 23,7 23,6 24,6 25,4 5,4 5,5 5,8 5,7 6,4 6,5 6,3 6,5 6,4 6,6 6,4

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Steriloinnit - ennakkotiedot Steriliseringar - preliminära uppgifter 2006 Sterilisations - preliminary data 2006

Steriloinnit - ennakkotiedot Steriliseringar - preliminära uppgifter 2006 Sterilisations - preliminary data 2006 Steriloinnit - ennakkotiedot 2006 4.7.2007 Steriliseringar - preliminära uppgifter 2006 Sterilisations - preliminary data 2006 Ennakkotietojen mukaan sterilointien kokonaismäärä on vähentynyt 24 prosentilla

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Myönnetyt rakennusluvat

Myönnetyt rakennusluvat Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Rakentaminen 2009 Byggandet 2009 Construction 2009 Myönnetyt rakennusluvat 2009, toukokuu Beviljade byggnadslov 2009,

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2008 Tietoisku 13/2008 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin eläjiä 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Liitetaulukot - Tabellbilager - Appendix Tables

Liitetaulukot - Tabellbilager - Appendix Tables Liitetaulukot - Tabellbilager - Appendix Tables Liitetaulukko 1. Huoltoapua/toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ja henkilöt 1970 2009 Tabellbilag 1. Hushåll och personer som fått socialhjälp/utkomststöd

Lisätiedot

tilastotiedotus statistisk rapport ISSN

tilastotiedotus statistisk rapport ISSN # tilastotiedotus statistisk rapport ISSN 0355-2365 Tilastokeskus 978 Statistikcentralen Tiedustelut-Förfrdgningar Päiväys-Datum N:o-Nr Pekka Myrskylä 5.4.978 VÄ 978:6 Hannele Sauli Ossi Honkanen 90-6022

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2014 Tietoisku 8/2014 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pysynyt ennallaan 2. Perheiden keskikoko hieman pienentynyt 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016)

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Väestön pääasiallinen toiminta LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 8962 9014 9157 9284 9554 9719 9942 10168 10562 10741

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables

Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables Liitetaulukko 1. Huoltoapua/toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ja henkilöt 1970 2016 Tabellbilaga 1. Hushåll och personer som fått socialhjälp/utkomststöd

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA

VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA VIERASKIELISET JA ASUMINEN ESPOOSSA Tietoisku 3/2015 Arja Munter Palveluliiketoimi Kaupunkitieto Tilastokeskuksen vieraskielisten asumista koskevat tiedot ovat vuoden 2012 lopun tietoja. Tuolloin Espoossa

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables:

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja antavien klinikoiden määrä ja koko 1992-2007 Tabell 1:

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables

Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables Liitetaulukot - Tabellbilagor - Appendix Tables Liitetaulukko 1. Huoltoapua/toimeentulotukea saaneet kotitaloudet ja henkilöt 1970 2015 Tabellbilaga 1. Hushåll och personer som fått socialhjälp/utkomststöd

Lisätiedot

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse

Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Use of spatial data in the new production environment and in a data warehouse Nordic Forum for Geostatistics 2007 Session 3, GI infrastructure and use of spatial database Statistics Finland, Population

Lisätiedot

Väestölaskenta Folkräkningen Population census

Väestölaskenta Folkräkningen Population census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official statistics of Finland VI C:0 Väestölaskenta Folkräkningen Population census 970 Osa X Del X Volume X HELSINKI 97 Rakennuskanta, liike- yms.

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto

Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto Sosiaaliturva 2008 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 1/2008 Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto 7.1.2008 Aborter i januari-juni

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

1970 Osa XIII Del XIII Volume XIII

1970 Osa XIII Del XIII Volume XIII Suomen virallinen tilasto Finlands of f iciel la statisti«official statistics of Finland VI C:104 Väestölaskenta Folkräkningen Population census 1970 Osa XIII Del XIII Volume XIII HELSINKI 1975 Tulot ammatin,

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2011 Accommodation statistics 2011, January Nights spent by foreign tourists in Finland increased by per cent in January The number of recorded nights spent by foreign tourists at

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2012 Sida 1(400) KEVAS INKÖP 2012 Materialet omfattar Kevas inköp 2012. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 Tietoisku 11/2016 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

VÄESTÖTILASTOA VUODEN 1950 YLEINEN VÄESTÖLASKENTA III NIDE ASUNTOKANTA BEFOLKNINGSSTATISTIK 1950 ÄRS ALLMÄNNA FOLKRÄKNING III DELEN BOSTADSBESTÅNDET

VÄESTÖTILASTOA VUODEN 1950 YLEINEN VÄESTÖLASKENTA III NIDE ASUNTOKANTA BEFOLKNINGSSTATISTIK 1950 ÄRS ALLMÄNNA FOLKRÄKNING III DELEN BOSTADSBESTÅNDET SVT VI : C ; kieli nimeke rinnakkaisn. swe rinnakkaisn. eng osan tiedot osan tiedot swe osan tiedot eng julkaisija sarja fin ylänimeke huom. svt aihealue tietovuosi alue finsweeng Vuoden yleinen väestölaskenta

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 8.3.2013 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011

Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011 Finland, Data Sources Last revision: 01-11-2011 LIVE BIRTHS Live births by age/cohort of mother 1976-1981: Väestö 1976-1981 Osa I, Väestörakenne ja väestönmuutokset, Koko maa ja läänit. Suomen Virallinen

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2015 Tietoisku 9/2015 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014

Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Maaliskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 24.4.2014 klo 9.00 Työttömyys vähentynyt teollisen alan ammateissa. Useammassa kunnassa työttömyys kääntynyt

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2013 Accommodation statistics 2013, February Nights spent by foreign tourists in Finland down by 2.5 per cent in February 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA Tietoisku 3/2011 Kuva: Teija Jokiranta Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 aikana Espooseen muuttaneista oli nuoria vähemmän kuin koko

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: heinäkuu 2012 Sysselsättningsöversikt: juli 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS heinäkuu 2012 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 3128568 ja Olli Peltola puh +358 50 312

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 20.10.2014 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Pohjanmaa lukuina tilasto- ja ennakointiportaali www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Tilastotiedon hyödyntäminen seminaari 25.3.2010 Irina Nori Pohjanmaan liitto irina.nori@obotnia.fi

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.2.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja vuoden takaista enemmän. Ulkomaalainen työvoima kasvanut yli 200

Lisätiedot

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Räddningsverket och brandsäkerhet Bölen alueen rakentajien infotilaisuus Infotillfälle för byggare på Böle området 31.1.2011 Thomas Nyqvist palotarkastusinsinööri brandsynsingenjör

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilöt 31.12.2002 tilastotiedote 8/2003

Terveydenhuollon ammattihenkilöt 31.12.2002 tilastotiedote 8/2003 Stakes/StakesTieto 22.5.2003 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2241 Kaija Vaalgamaa Fax. (09) 3967 2459 e-mail: kaija.vaalgamaa@stakes.fi ISSN 1459-2355 (Internet) ISSN

Lisätiedot

Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa

Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa Maakuntakohtaiset ulkomaankauppatilastot Toimiala Online -palvelussa Tulli Tilastointi Tilastojohtaja Timo Koskimäki Toimiala Online-seminaari 12.10.2011 Sisällys: Ulkomaankauppa maakunnittain tilasto

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2015 Sida 1(349) KEVAS INKÖP 2015 Materialet omfattar Kevas inköp 2015. Det har uppdaterats 4.4.2016. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilöt 31.12.2003

Terveydenhuollon ammattihenkilöt 31.12.2003 Tilastotiedote Statistikmeddelande 10/2004 Terveydenhuollon ammattihenkilöt 31.12.2003 Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 31.12.2003 Kaija Vaalgamaa +358 9 3967 2241 kaija.vaalgamaa@stakes.fi

Lisätiedot

33 Lähiulkoilukerta Aluetyyppi, etäisyys Visit closetohome Type of area, distance distance 0,5 h > 0,5 h % ulkoilukerroista / of visits Ulkoiluharrastus / Outdoor activity Kuntokävely, kävelylenkkeily

Lisätiedot

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy

OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU. k-m² eª = m². m²-vy ALUETEHOKKUUS JA TEHOKKUUSLUKU OMRÅDESEFFEKTIVITET OCH EXPLOATERINGSTALET Aluetehokkuusluku (eª) ilmaisee rakennusten kokonaispinta-alan suhteessa maa-alueen pinta-alaan. Tehokkuusluku kuvaa siten kaavoitetun

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol. Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016

Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol. Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Turun hallinto-oikeus Åbo förvaltningsdomstol Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse 2016 SAATTEEKSI Vuonna 2016 Turun hallinto-oikeuteen saapui 1 772 asiaa. Hallinto-oikeus ratkaisi 1 880 asiaa.

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kauppa 2013 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2012 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2012 Figur 1. Export och import efter landskap år 2012 Uusimaa - Nyland Varsinais-Suomi

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2011

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2011 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2011 Tietoisku 8/2011 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pienentynyt 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Yksilapsisuus yleisintä Suur-Matinkylässä 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2012

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2012 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2012 Tietoisku 9/2012 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko ennallaan 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation

Yhteyshenkilön nimi, tehtävä ja organisaatio Kontaktpersonens namn, uppgift och organisation Taiteen edistämiskeskus Pohjanmaan aluetoimipiste Wolffintie 35 C, 65200 Vaasa Saapumispäivämäärä Ankomstdatum 1. Hakijan tiedot Uppgifter om sökanden Yhteisön virallinen (rekisteröity) nimi Sammanslutningens

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2009

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2009 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2009 Tietoisku 10/2009 Sisällys 1. Suur-Matinkylässä eniten yksin asuvia 2. Lapsettomia pareja entistä enemmän 3. Viidennes lapsiperheistä yksinhuoltajaperheitä 4. Kielikirjo perheissä

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.12.2014 klo 9.00 Työttömyys lisääntynyt yli 15 prosentilla, toiseksi eniten koko maassa. Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset tammi kesäkuussa vuonna ennakkotilasto

Raskaudenkeskeytykset tammi kesäkuussa vuonna ennakkotilasto Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 23/2005 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland 12.10.2005 Terveys 2005 Hälsa Health Raskaudenkeskeytykset

Lisätiedot

Asuntokunnat ja perheet 2007 TIETOISKU 9/2007. Sisällys

Asuntokunnat ja perheet 2007 TIETOISKU 9/2007. Sisällys Asuntokunnat ja perheet 2007 TIETOISKU 9/2007 Sisällys 1 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 1.1 Asuntokuntien määrä ja koko 2 PERHEET 2.1 Perhetyyppi 2.2 Lapsiperheet 2.3 Perheiden äidinkieli Kuva: Ee-mailin toimitus

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 2014

Elokuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Elokuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.9.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys kasvaa lähes viidenneksen vuosivauhtia. Ammateittain työttömyys kasvaa suhteellisesti

Lisätiedot

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR Sipoonkorpi-työryhmien mietinnöt 1993 ja 2004 Natura 2000 Ekologinen verkosto Itä-Uudellamaalla, Väre 2002 Ehdotus asetukseksi Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta

Lisätiedot

Kevas inköp 2013 Sida 1(379)

Kevas inköp 2013 Sida 1(379) Kevas inköp 2013 Sida 1(379) KEVAS INKÖP 2013 Materialet omfattar Kevas inköp 2013. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Fleet. Statistics of Finland. Transport och turism. ISSN 1799 0432 (painettu) (painettu) ISSN 1795 51655 (SVT)

Fleet. Statistics of Finland. Transport och turism. ISSN 1799 0432 (painettu) (painettu) ISSN 1795 51655 (SVT) Kauppalaivastotilasto 20100 Statistik över handelsflottan Finnish Merchant Fleet Statistics Suomen virallinenn tilasto Liikenne Finlands ja officiella matkailu statistik 2011 Transport Official Statistics

Lisätiedot

tîlastotiedotus statisti sk rapport Tilastokeskus Statistikcentralen Tiedustelut - Förfrägningar

tîlastotiedotus statisti sk rapport Tilastokeskus Statistikcentralen Tiedustelut - Förfrägningar tîlastotiedotus statisti sk rapport Tilastokeskus Statistikcentralen Tiedustelut - Förfrägningar Pekka Myrskylä puh 45 12l/243 Päiväys - Datum 04.09.1974 Q 7 A 2# / 4t N :o -N r VÄ 1974:17 TIETOJA VUONNA

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 3.6.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 2 3 4 5 6 7 8

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 25.9.217 1 (17) Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 17 2 17

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2-päästöt 31.1.2 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh/ Month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 2 3 4 5 6 7

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2015

Marraskuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 22.12.2015 klo 9.00 Työttömien määrän kasvu hidastunut koko maassa, Pohjanmaan ELYalueen tahti nyt maan keskiarvoa.

Lisätiedot

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source

Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source Sähköntuotannon polttoaineet ja CO 2 päästöt 23.1.218 1 () Sähköntuotanto energialähteittäin Power generation by energy source 8 7 6 GWh / kk GWh / month 5 4 3 2 1 7 8 9 1 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996

KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 KYSELYLOMAKE: FSD1122 KUNNANJOHTAJIEN KÄSITYKSET KUNNALLISALAN KEHIT- TÄMISSÄÄTIÖSTÄ 1996 QUESTIONNAIRE: FSD1122 MUNICIPAL MANAGERS VIEWS ON THE FOUNDATION FOR MUNICIPAL DEVELOPMENT 1996 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2015

Helmikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Helmikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.3.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja lähes kolmanneksen vuoden takaista enemmän. Pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad T L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad hankesuunnittelu - förplanering 2011-01-11 ARCHITECTURE & INTERIORS - SINCE 1991 nk project choraeusgatan 16 choraeuksenkatu

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer

Toimitusnumero/ Förrättningsnummer 1(5) Maanmittaustoimitus, kiinteistönmääritys (KML 283 ) Kohde 638-439-876-3 Vattenområde, 638-439-878-1 Venepaikka, 638-439-878-2 Hiekanottopaikka, 638-439-878-3 Båtstrand, 638-439-878-4 Båtplats,638-439-878-5

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2011 Figur 1. Export och import efter landskap år 2011 Uusimaa - Nyland Itä-Uusimaa

Lisätiedot

Metsämaan omistus 2012. Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän. Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2014

Metsämaan omistus 2012. Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän. Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2014 Metsämaan omistus 2012 14.2.2014 Jussi Leppänen Yrjö Sevola Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän Vuoden 2006 jälkeen

Lisätiedot