Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta - Kuntakysely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta - Kuntakysely"

Transkriptio

1 Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta - Kuntakysely Vaihe 1 Vastaajaa koskevat tiedot 1. Lomakkeen täyttäjä * 2. Virkanimike * 3. Sähköposti * 4. Puhelin *. Kuntaa/*kuntayhtymää koskevat tiedot Valitse. *jos valitsit edellisestä kysymyksestä kuntayhtymän, mitkä kunnat kuuluvat kuntayhtymään, ensimmäinen kunta valitse kunta

2 valitse kunta valitse kunta valitse 10.. kunta valitse 11.. kunta valitse kunta valitse kunta valitse kunta valitse kunta valitse 1. Jos kuntia on enemmän kuin 10, kirjoita tähän loppujen nimet 17. Toimivatko sosiaali- ja terveystoimi kunnassanne

3 nmlkj yhdessä nmlkj erillisinä Vaihe 2 Kuntaanne tai yhteistoiminta-aluettanne (järjestämisvastuussa) olevaa tahoa koskevat kysymykset Kunnan yleiset velvollisuudet (2 luku) Yhteistyö (4 ) 18. Toteutetaanko kunnassanne yhteistyötä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemisessa (4 )? Kyllä Ei 1.Kunnan eri toimialojen kesken nmlkj nmlkj 2.Muiden julkisten tahojen kanssa nmlkj nmlkj 3.Ikääntynyttä väestöä edustavien järjestöjen kanssa nmlkj nmlkj 4.Yleishyödyllisten järjestöjen kanssa nmlkj nmlkj.seurakunan kanssa nmlkj nmlkj.elinkeinoelämän kanssa nmlkj nmlkj 7.Muun tahon kanssa nmlkj nmlkj 19. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muu, minkä tahon kanssa? 20. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi ( ) Onko kunnassanne ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemista sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämistä ja kehittämistä koskevaa suunnitelmaa, joka painottaa kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä ( )? Mikäli vastaat kyllä, lomakkeelle avautuu lisäkysymyksiä, muuten lomake ohjaa automaattisesti kysymykseen 23. * 21. Onko suunnitelmassa arvioitu kuntanne ikääntyneen väestön aseman ja heidän tarvitsemiensa palveluiden osalta ( )

4 julkisten tilastotietojen perusteella erillisin kyselyin hyvinvointia edistävän toiminnan ja palvelutarpeiden selvitysten perusteella ei 1. ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa gfedc gfedc gfedc gfedc 2.ikääntyneille tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua 3.ikääntyneen väestön palvelutarpeeseen vaikuttavia tekijöitä 4.ikääntyneen väestön asumiseen ja asumistarpeiden ennakointiin liittyviä tekijöitä.ikääntyneen väestön kuntoutumista edistäviä tekijöitä gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc.muuta, mitä? gfedc gfedc gfedc gfedc 22. Merkitse rasti, jos seuraavat väittämät ovat suunnitelmassa ikääntyneen väestön osalta ( ) hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi kotona asumisen edistämiseksi kuntoutumisen edistämiseksi tarvittavien palveluiden järjestämiseksi ja kehittämiseksi kotona asumisen mahdollistamiseksi omaishoidon kehittämiseksi kehittämiseksi määritelty tavoitteet määritelty toimenpiteet arvioitu tarvittavat voimavarat määritelty eri toimialojen vastuut määritelty yhteistyö kunnassa toimivien julkisten tahojen, yritysten, järjestöjen, yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc 23. Onko kunnassanne muodostettu hyvinvointikertomus (ks. myös terveydenhuoltolain 12 1 momentti)? * 24. Palvelujen riittävyyden ja laadun arviointi ( )

5 Seurataanko kuntanne ikäihmiselle suunnattujen palveluiden koettua laatua ja riittävyyttä ( )? * Kyllä Jossain määrin Ei ollenkaan Asiakkailta säännöllisesti kerätyllä palautteella nmlkj nmlkj nmlkj Asiakkaiden omaisilta tai läheisiltä säännöllisesti kerätyllä palautteella nmlkj nmlkj nmlkj Kunnan henkilöstöltä säännöllisesti kerätyllä palautteella nmlkj nmlkj nmlkj Muulla tavoin nmlkj nmlkj nmlkj 2. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä tai jossain määrin, niin kerrotko vapaamuotoisesti miten seuranta tapahtuu A) Asiakkailta säännöllisesti kerätyllä palautteella 2. B) Asiakkaiden omaisilta tai läheisiltä säännöllisesti kerätyllä palautteella 27. C) Kunnan henkilöstöltä säännöllisesti kerätyllä palautteella 28. D) Seuranta tapahtuu muulla tavoin, miten? 29. Onko kuntanne eri toimipisteissä käytössä jokin muu iäkkäiden asiakkaiden palveluiden laatua ja riittävyyttä kuvaava laatujärjestelmä ( )? *

6 30. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, kerro mikä laatujärjestelmä on käytössä. 31. Seurataanko kunnassanne sosiaaliasiamiehen vuosittaisia selvityksiä ( )? * 32. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, miten sosiaaliasiamiehen vuosittaisia selvitystä on hyödynnetty kunnan päätöksenteossa? 33. Kootaanko kunnassanne säännöllisesti tietoa iäkkäiden henkilöiden palveluihin käytetyistä taloudellisista voimavaroista ( )? * 34. Kootaanko kunnassanne tietoa henkilöstön määrästä ja koulutuksesta iäkkäiden henkilöiden palveluissa ( )? * 3. Seurataanko kunnasanne järjestelmällisesti henkilöstömääriä eri toimintayksiköissä ( )? * Kyllä Ei Ei ole Terveyskeskus vuodeosasto nmlkj nmlkj nmlkj Vanhainkoti nmlkj nmlkj nmlkj Tehostettu palveluasuminen (ympärivuorokautinen palvelu) nmlkj nmlkj nmlkj Tavallinen palveluasuminen nmlkj nmlkj nmlkj

7 Kotihoito nmlkj nmlkj nmlkj Kotisairaanhoito nmlkj nmlkj nmlkj Kotipalvelu nmlkj nmlkj nmlkj Iäkkäiden päivätoiminta nmlkj nmlkj nmlkj Palveluohjaus nmlkj nmlkj nmlkj Iäkkäiden neuvontapalvelut nmlkj nmlkj nmlkj Omaishoidon tuen vastuuhenkilöt nmlkj nmlkj nmlkj Asiakasvastaavat nmlkj nmlkj nmlkj Muistikoordinaattorit nmlkj nmlkj nmlkj Muu nmlkj nmlkj nmlkj 3. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kohtaan Muu, kyllä, niin mikä seuranta on kyseessä? 37. Onko kunnassanne seurantajärjestelmää, josta eri toimintayksikköjen henkilöstön suunnitellut ja toteutuneet vakanssit voidaan koota ( )? * 38. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, millainen järjestelmä on käytössä? Palvelujen kieli (8 ) 39. Onko kunnassanne iäkkäiden henkilöiden mahdollista saada kuntanne virallisen/virallisten kielien lisäksi palvelua myös muilla pohjoismaisilla kielillä joko suoraan tai tulkkauksen avulla (8 )? * Kyllä Ei suomi nmlkj nmlkj

8 ruotsi nmlkj nmlkj islanti nmlkj nmlkj norja nmlkj nmlkj tanska nmlkj nmlkj muu nmlkj nmlkj 40. Jos vastasit edelliseen kysymykseen muu, millä muulla kielellä on mahdollista saada palvelua? Kunnan voimavarat (9 ) 41. Olivatko kunnassanne vanhuspalvelujen järjestämiseen budjetoidut määrärahat vuonna 2012 riittävät seuraavien ikääntyneille suunnattujen palvelujen järjestämiseen (9 )? * Täysin riittävät Melko riittävät Melko riittämättömät Täysin riittämättömät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Terveydenhuollon palvelut Ikääntyneen väestön toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen Iäkkäille järjestettävät sosiaalipalvelut 42. Miten arvioisitte, tuleeko vanhuspalvelulain voimaantulo lisäämään ikääntyneille suunnattujen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen kohdennettuja menoja kunnassanne (9 )? * 43. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, mihin erityisesti kohdentuvia?

9 44. Kootaanko kunnassanne säännöllisesti tietoa iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseen kohdennetuista voimavaroista (9 )? * Asiantuntemus (10 ) 4. Onko kunnassanne käytettävissä ikääntyneiden henkilöiden palvelutarpeiden vaatimaa erityisosaamista (10 ) * Kyllä Ei hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisestä nmlkj nmlkj gerontologisesta hoitotyöstä nmlkj nmlkj gerontologisesta sosiaalityöstä nmlkj nmlkj geriatriasta nmlkj nmlkj lääkehoidosta nmlkj nmlkj ravitsemuksesta nmlkj nmlkj monialaisesta kuntoutuksesta nmlkj nmlkj suun terveydenhuollosta nmlkj nmlkj muusta nmlkj nmlkj 4. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, kohtaan muusta, kerrotko mistä erityisosaamista on. 47. Millä keinoin olette järjestäneet kuntanne käyttöön ikääntyneiden henkilöiden palvelutarpeiden vaatimaa erityisosaamista (10 )? 48. Millaiseksi arvioisit koulutetun työvoiman riittävyyden kunnassanne, kun arvioitte sitä suhteessa ikääntyneiden henkilöiden palvelutarpeeseen (10 )? * nmlkj a)koulutettua työvoimaa on riittävästi

10 nmlkj nmlkj b)koulutettua työvoimaa on melko hyvin c)koulutettua työvoimaa ei ole riittävästi 49. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, että koulutettua työvoimaa ei ole riittävästi, missä ammateissa ei ole riittävästi? 0. Miten arvioisitte vanhuspalvelulain voimaantulon vaikuttavan ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen ja järjestämiseen tarvittavan koulutetun työvoiman määrään kunnassanne (10 )? * nmlkj a)lisääntyy nmlkj b)ei muutu nmlkj c)vähenee Vanhusneuvosto (11 ) 1. Onko kunnassanne asetettu vanhusneuvosto tai vastaava (11 )? Mikäli vastaat kyllä, lomakkeelle avautuu lisäkysymyksiä, muuten lomake ohjaa automaattisesti kysymykseen 7. * Vanhusneuvoston toiminta 2. Vanhusneuvosto vaikuttaa ikääntyneen väestön hyvinvointiin, terveyteen, osallisuuteen, elinympäristöihin, asumiseen, liikkumiseen ym. kysymyksiin (11 ) * 1.osallistumalla ikääntyneen väestön hyvinvointia ja palveluja määrittävän suunnitelman valmisteluun 2.osallistumalla ikääntyneen väestön hyvinvointia ja palveluja määrittävän suunnitelman toteutumisen arviointiin 3.osallistumalla kunnan eri toimialoilla (esim. yhdyskuntasuunnittelu, kaavoitus, Kyllä Ei nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11 liikennejärjestelyt, kulttuuri- ja liikennepalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut) ikääntyneen väestön asemaan ja toimintamahdollisuuksiin vaikuttavan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan nmlkj nmlkj 4.muulla tavoin nmlkj nmlkj 3. Jos vastasit edelliseen kysymykseen Muulla tavoin, kyllä, kerro miten 4. Osoitetaanko vanhusneuvoston toiminnalle kunnan puolesta (11 )? * Kyllä Ei Kokoustiloja nmlkj nmlkj Kokoustarvikkeita nmlkj nmlkj Tukea virkamiehiltä nmlkj nmlkj Muuta tukea nmlkj nmlkj. Jos vastasit edelliseen kysymykseen Tukea virkamiehiltä, kyllä, millaista tukea on saatavissa?. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, Muuta tukea, kyllä, millaista tukea on saatavissa? Hyvinvointia edistävät palvelut (12 ) 7. Järjestetäänkö kunnassanne ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja (12 )? *

12 8. Järjestetäänkö kunnassanne ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia terveystarkastuksia tai vastaanottoja tai kotikäyntejä (12 )? Mikäli vastaat kyllä, lomakkeelle avautuu lisäkysymyksiä, muuten lomake ohjaa automaattisesti kysymykseen 3. * Hyvinvointia edistävät palvelut 9. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, onko niitä kohdennettu riskiryhmille kuten Kyllä Ei iäkkäät omaishoitajat nmlkj nmlkj muistisairaat nmlkj nmlkj päihteiden käyttäjät nmlkj nmlkj mielenterveysasiakkaat nmlkj nmlkj vähävaraiset nmlkj nmlkj päivystyspoliklinikoiden suurkäyttäjät nmlkj nmlkj äskettäin leskeksi jääneet nmlkj nmlkj koko iäkäs väestö nmlkj nmlkj tietyt ikäluokat (esim. 7-vuotiaat, 80-vuotiaat) nmlkj nmlkj muu nmlkj nmlkj 0. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muu, mille riskiryhmälle kohdennettu? 1. Sisältyykö kunnassanne iäkkäille suunnattuihin neuvontapalveluihin, terveystarkastuksiin, vastaanottoihin tai kotikäynteihin (12 ) hyvinvoinnin, terveellisten elämäntapojen ja toimintakyvyn edistämiseen sekä sairauksien ja tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvää ohjausta? Aina Useimmiten Joskus Harvoin

13 ikääntyneen väestön terveyden ja toimintakyvyn heikkenemisestä aiheutuvien sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien tunnistamista ja niihin liittyvää varhaista tukea? sosiaalihuoltoa ja muuta sosiaaliturvaa koskevaa ohjausta? sairaanhoitoa, monialaista kuntoutusta ja turvallista lääkehoitoa koskevaa ohjausta? hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista edistävien palvelujen käytön ohjausta? muuta, mitä? 2. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muuta, kerro mitä. Palvelutarpeiden selvittäminen 3. Iäkkään henkilön palveluntarpeet ja niihin vastaaminen (3 luku) Onko kunnassanne mielestäsi riittävästi erityisesti ikääntyneelle väestölle suunnattua (13 ) * terveyskeskuksen vuodeosastohoitoa lyhytaikaiseen hoitoon (akuuttihoito, kuntoutus, jatkohoito erikoissairaalasta ) terveyskeskuksen vuodeosastohoitoa pitkäaikaiseen hoitoon Riittävästi melko riittävästi kohtuullisesti riittämättömästi liikaa ei tarvetta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj vanhainkotihoitoa nmlkj nmlkj tehostettua palveluasumista ikäihmisille nmlkj nmlkj tavallista palveluasumista ikäihmisille nmlkj nmlkj erityisesti ikäihmisille kohdennettuja päihdepalveluita erityisesti ikäihmisille kohdennettuja mielenterveyspalveluita kotihoitoa (kotipalvelua ja/tai kotisairaanhoitoa) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 4. Halutessasi voit kuvata tähän miten kunnassanne kotihoito on organisoitu?

14 . Miten arvioisit, ovatko kuntanne iäkkäille järjestetyt sosiaali- ja terveyspalvelut (13 ) * Aina useimmiten joskus harvoin laadukkaita riittäviä oikea-aikaisia kuntoutumista edistäviä itsenäistä suoriutumista edistäviä osallisuutta lisääviä muuta palvelutarvetta ennaltaehkäiseviä kotiin annettavia palveluja suosivia. Kuinka usein toteutuvat ikääntyneille henkilöille kohdennetussa pitkäaikaisessa hoidossa seuraavat periaatteet (14 ) * palvelutarpeen mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka järjestetään pääsääntöisesti iäkkään henkilön yksityiskotiin tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaan pitkäaikaista laitoshoitoa vanhainkodissa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla tarjotaan vain erityisen painavista syistä (lääketieteelliset perusteet, arvokkuus, turvallisuus) iäkkäälle henkilölle pyritään varmistamaan turvallisuuden, merkityksekkyyden ja arvokkuuden kokemus palveluissa iäkkäiden henkilöiden mahdollisuuksia ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta vuorovaikutusta ja osallistua mielekkääseen hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan tuetaan iäkkäille pariskunnille järjestetään mahdollisuus asua yhdessä, kun toinen tai molemmat ovat ympärivuorokautisen asumispalvelun tarpeessa iäkkäälle henkilölle, joka on siirtynyt ympärivuorokautisen asumispalvelun piiriin, pyritään takaamaan hoitojärjestelyn pysyvyys Aina useimmiten joskus harvoin muu periaate 7. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muu periaate, kerro mikä.

15 8. Vanhuspalvelulain 14 mukaan kunnan on toteutettava iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaan järjestettävillä palveluilla. Voiko iäkäs henkilö odottaa saavansa tällaista palvelua seuraavissa esimerkkitilanteissa? * Aina useimmiten joskus harvoin a.palvelutarve edellyttää apua säännöllisesti neljä kertaa päivässä b.palvelutarve edellyttää apua säännöllisesti kolme kertaa päivässä c.palvelutarve edellyttää apua säännöllisesti viikonloppuina d.palvelutarve edellyttää apua säännöllisesti yöllä e.palvelutarve edellyttää apua epäsäännöllisesti yöllä f.lisääntynyt palvelutarve edellyttää välitöntä avun määrän lisäämistä (esim. (esim. sairaanhoidollista apua) g.kuntoutumisen tukeminen edellyttää (määräaikaisesti) fysioterapeutin tai toimintaterapeutin apua asiakkaan kotona h.sairaalassa katsotaan perjantai-illaksi tai viikonlopuksi suunnitellun kotiutumisen edellyttävän kotihoidon apua jo perjantai-iltana ja viikonloppuna i.omaishoitajan lakisääteisen loman aikana j.omaishoitajan sairastuessa 9. Palvelutarpeiden selvittäminen (1 ) Miten kunnassanne on pääsääntöisesti järjestetty iäkkään henkilön palvelutarpeen selvittäminen (1 ) seuraavissa tilanteissa iäkäs henkilö on hakeutunut sosiaalihuoltolain 40 a :ssä tarkoitettuun sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin; * gfedc a.sosiaalihuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc b.terveydenhuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc c.erillinen yksikkö arvioi gfedc d.moniammatillinen (Esim. SAS) ryhmä arvioi gfedc e.muutoin 70. Jos vastasit edelliseen kohtaan, muutoin, miten?

16 71. iäkäs henkilö on tehnyt kunnalle sosiaalipalveluja koskevan hakemuksen saadakseen sosiaalipalveluja toimintakykynsä tukemiseksi tai suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista * gfedc a.sosiaalihuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc b.terveydenhuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc c.erillinen yksikkö arvioi gfedc d.moniammatillinen (Esim. SAS) ryhmä arvioi gfedc e.muutoin 72. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muutoin, miten? 73. hyvinvointia edistävien palvelujen (mm. iäkkäiden neuvontapalvelut, hyvinvointia edistävät kotikäynnit. 12 ) yhteydessä on yhdessä iäkkään henkilön kanssa arvioitu, että hän tarvitsee säännöllisesti apua toimintakykynsä tukemiseksi tai suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista * gfedc a.sosiaalihuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc b.terveydenhuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc c.erillinen yksikkö arvioi gfedc d.moniammatillinen (Esim. SAS) ryhmä arvioi gfedc e.muutoin 74. Jos vastasit edelliseen kysymykseen muutoin, miten? 7. iäkkään henkilön palveluntarpeesta on tehty ilmoitus, ja sen selvittäminen on iäkkään henkilön taikka hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan mielestä tarpeen. Tällainen tilanne on esimerkiksi iäkkään henkilön sairaalasta kotiutumisen yhteydessä tehtävä palvelutarpeen arviointi. *

17 gfedc a.sosiaalihuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc b.terveydenhuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc c.erillinen yksikkö arvioi gfedc d.moniammatillinen (Esim. SAS) ryhmä arvioi gfedc e.muutoin 7. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muutoin, miten? 77. kunnan järjestämiä sosiaalipalveluja säännöllisesti saavan iäkkään henkilön olosuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia (palvelutarve lisääntyy, omaishoitaja ei voi jatkaa, tms.) * gfedc a)sosiaalihuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc b)terveydenhuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc c)erillinen yksikkö arvioi gfedc d)moniammatillinen (Esim. SAS) ryhmä arvioi gfedc e)muutoin 78. Jos vastasit edelliseen kysymykseen muutoin, kerro miten? 79. iäkkään henkilön palvelutarpeeseen ei voida enää vastata kotiin järjestettävien palveluiden avulla * gfedc a.sosiaalihuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc b.terveydenhuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc c.erillinen yksikkö arvioi gfedc d.moniammatillinen (Esim. SAS) ryhmä arvioi gfedc e.muutoin 80. Jos vastasit edelliseen kysymykseen muutoin, kerro miten

18 81. Palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä arvioidaan (1 ) * miltä osin iäkäs henkilö pystyy suoriutumaan tavanomaisista elämän toiminnoista asuin- ja toimintaympäristössään järjestelmällisesti tarvittaessa ei ollenkaan nmlkj nmlkj nmlkj missä asioissa iäkäs henkilö tarvitsee tukea ja apua nmlkj nmlkj nmlkj iäkkään henkilön ympäristön esteettömyys nmlkj nmlkj nmlkj iäkkään henkilön asumisen turvallisuus nmlkj nmlkj nmlkj iäkkään henkilön lähipalvelujen saatavuus nmlkj nmlkj nmlkj 82. Palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä arvioidaan (1 ) iäkkään henkilön toimintakyky monipuolisesti ja luotettavia arviointimenetelmiä käyttäen * järjestelmällisesti tarvittaessa ei ollenkaan fyysinen toimintakyky nmlkj nmlkj nmlkj psyykkinen toimintakyky nmlkj nmlkj nmlkj kognitiivinen toimintakyky nmlkj nmlkj nmlkj sosiaalinen toimintakyky nmlkj nmlkj nmlkj 83. Mitä toimintakyvyn arviointimenetelmiä/ mittareita käytätte toimintakyvyn eri ulottuvuuksien mittaamiseen? 84. Millä keinoin ja mistä lähteistä (esim. olette varmistaneet valitsemienne arviointimenetelmien luotettavuuden ja toistettavuuden? 8. Miten arvioisitte kunnassanne iäkkään henkilön mahdollisuutta päästä palvelutarpeen arviointiin (1 ) Asiakas pääsee kiireellisissä tapauksissa palvelutarpeen arviointiin samana tai viimeistään

19 seuraavana arkipäivänä nmlkj Aina nmlkj Useimmiten nmlkj Joskus nmlkj Harvoin 8. Asiakas pääsee palvelutarpeen arviointiin muissa kuin kiireellisissä tapauksissa * Aina Useimmiten Joskus Harvoin Ei koskaan viimeistään 7 arkipäivän aikana nmlkj 7-14 päivässä nmlkj kestää yli 14 päivää nmlkj Palvelusuunnitelma (1 ) Palvelusuunnitelma, päätös ja odotusajat 87. Onko kunnassanne käytössä yhtenäinen, kaikkien iäkkään henkilön säännöllisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin osallistuvien toimijoiden käyttämä palvelusuunnitelmamalli? * 88. Sisältyvätkö kunnassanne käytettyyn iäkkään henkilön palvelusuunnitelmaan seuraavat osat * Aina Tarvittaessa Ei a)iäkkään henkilön oma näkemys tarvitsemistaan palveluiden vaihtoehdoista nmlkj nmlkj nmlkj b)iäkkään henkilön hoitoon osallistuvan omaisen näkemys tarvittavien palveluiden vaihtoehdoista nmlkj nmlkj nmlkj c)kuntoutumisen mahdollisuudet ja kuntoutumissuunnitelma nmlkj nmlkj nmlkj d)iäkkään henkilön terveydentilan ja olosuhteiden perusteella tunnistetut, odotettavissa olevat kriisitilanteet ja suunnitelma niiden varalta nmlkj nmlkj nmlkj e)omaisten iäkkäälle henkilölle antama apu ja sen tuki (ml. omaishoidon tuki) nmlkj nmlkj nmlkj f)suunnitelma hoitavan omaisen sairastumisen tai kuoleman varalle nmlkj nmlkj nmlkj g)suunnitellut kotihoidon säännölliset palvelut nmlkj nmlkj nmlkj h)kotihoidon tukipalvelut (kauppa-, ateria-, turva-, kuljetus- ym. palvelut) nmlkj nmlkj nmlkj i)muut sosiaalipalvelut nmlkj nmlkj nmlkj

20 j)suunnitellut perusterveydenhuollon palvelut nmlkj nmlkj nmlkj k)suunnitellut erikoissairaanhoidon palvelut nmlkj nmlkj nmlkj l)suunnitellut terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut, joiden osana mm. yksilölliset kulttuuritarpeet, toiveet ja niiden toteutus nmlkj nmlkj nmlkj 89. Kun iäkkään henkilön palvelusuunnitelma laaditaan, onko suunnitelmaa tekevällä ammattihenkilöllä yleensä käytettävissään seuraavia asiakasta koskevia potilas- ja asiakastietoja asiakkaan suostumuksella * a)kunnan sosiaalityön asiakastiedot b)kotihoidon asiakas- ja potilaskertomustiedot c)terveyskeskuksen potilaskertomustiedot d)erikoissairaanhoidon potilaskertomustiedot Ei Ainoastaan erikseen pyydettäessä Katseluoikeus sähköisiin asiakastietoihin Yhteinen tietojärjestelmä 90. Kun iäkkäälle henkilölle on tehty palvelusuunnitelma, onko suunnitelma yleensä käytettävissä, kun iäkäs henkilö asioi seuraavien ammattihenkilöiden kanssa ja on antanut suostumuksensa tietojen yhteiskäyttöön * Ei kyllä a)kunnan sosiaalityöntekijä nmlkj nmlkj b)kotihoidon lähityöntekijä nmlkj nmlkj c)terveyskeskuslääkäri nmlkj nmlkj d)erikoissairaanhoidon ammattihenkilö nmlkj nmlkj e)suunnitelmaa toteuttavan yksityisen palveluntuottajan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö f)muu ammattiryhmä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 91. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muu ammattiryhmä, mikä ammattiryhmä? 92. Mahdollistaako kuntanne tietojärjestelmä tai kirjaamiskäytäntö (joko erillisenä seurantana tai jatkuvasti ajantasaisesti seuraten, esim. toiminnanohjausjärjestelmällä) iäkkäälle henkilölle tehdyn palvelusuunnitelman toteutumisen seurannan seuraavien palveluiden osalta *

21 Ei Kyllä, erillinen seuranta Kyllä, jatkuvasti seuraten a)kotihoidon käynnistyminen nmlkj nmlkj nmlkj b)kotihoidon päivittäinen toteutus nmlkj nmlkj nmlkj c)kotihoidon tavoitteiden saavuttaminen nmlkj nmlkj nmlkj d)kuntoutumissuunnitelman toteutus jatkuvasti seuraten nmlkj nmlkj nmlkj e)kuntoutumistavoitteiden saavuttaminen seuraten nmlkj nmlkj nmlkj f)tukipalveluiden toteutus nmlkj nmlkj nmlkj g)muutto ympärivuorokautisesti valvottuun asumis- ja hoitoympäristöön nmlkj nmlkj nmlkj Vastuutyöntekijä (17 - sovelletaan alkaen) 93. Nimetäänkö kunnassanne vastuutyöntekijä iäkkäälle henkilölle, jos hän tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa? * 94. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, millaisille asiakkaille vastuutyöntekijä nimetään hauraalle iäkkäälle henkilölle, joka asuu kotiin tuotavien palvelujen avulla yksin Aina useimmiten joskus harvoin omaishoidon tuella hoidettavalle asiakkaalle, joka tarvitsee paljon apua henkilölle, jonka arvioidaan tarvitsevan apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa muulloin 9. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muulloin, kerro milloin. 9. Aiheutuuko vastuutyöntekijän nimeämisestä kunnalle lisäkustannuksia

22 97. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, mitä lisäkustannuksia? Päätös sosiaalipalvelujen myöntämisestä, oikeus palveluihin (18 ) ja odotusajat (2 ) 98. Tehdäänkö kunnassanne hallintopäätös vanhustenhuollon ympärivuorokautisen asumispalvelun tai sosiaalihuoltolainmukaisen laitoshoidon myöntämisestä asiakkaalle: Aina Useimmiten Joskus Ei koskaan a.tehdään myönteinen päätös jos palvelu voidaan myöntää b.tehdään kielteinen päätös palvelua ei voida myöntää c.asetetaan jonoon ja tehdään myönteinen päätös kun paikka vapautuu vapautuu d. tehdään pelkästään asiakasmaksupäätös e. muuten 99. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muuten kerro miten Minkä ammattiryhmän edustaja yleensä tekee päätöksen? nmlkj a.sosiaalityöntekijä nmlkj b.lääkäri nmlkj d.muu 101. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muu kerro mikä ammattiryhmä.

23 102. Onko kunnassanne käytössä kirjallinen muutoksenhakuohje liitettäväksi mukaan hallintopäätökseen? 103. Tehdäänkö kunnassanne hallintopäätös kotipalvelujen/kotiin annettavien palvelujen myöntämisestä asiakkaalle? Aina useimmiten joskus ei koskaan a.tehdään myönteinen päätös jos palvelu voidaan myöntää b. tehdään kielteinen päätös palvelua ei voida myöntää c. asetetaan jonoon ja tehdään myönteinen päätös kun palvelu voidaan käynnistää d. tehdään pelkästään asiakasmaksupäätös 104. Minkä ammattiryhmän edustaja tekee päätöksen? nmlkj a. Sosiaalityöntekijä nmlkj b. Lääkäri nmlkj d. Muu 10. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muu, mikä ammattiryhmä tekee päätöksen? 10. Onko kunnassanne käytössä kirjallinen muutoksenhakuohje liitettäväksi mukaan hallintopäätökseen? 107. Missä ajassa yleensä iäkäs henkilö saa kiireellisesti tarvitsemansa sosiaalipalvelut (18 )? nmlkj samana päivänä nmlkj viimeistään seuraavana päivänä

24 nmlkj viikon sisällä nmlkj kestää yli viikon 108. Missä ajassa yleensä tehdään päätös iäkkään henkilön ei-kiireellisesti tarvitsemista sosiaalipalveluista (18 )? nmlkj viikon kuluessa nmlkj yli viikko - alle kuukaudessa nmlkj 1-2 kuukauden kuluttua palvelutarpeen arvioinnista nmlkj kolmen kuukauden kuluessa palvelutarpeen arvioinnista nmlkj yli kolmen kuukauden kuluttua palvelutarpeen arvioinnista 109. Missä ajassa iäkäs henkilö yleensä saa hänelle myönnetyt ei-kiireelliset sosiaalipalvelut (18 )? nmlkj viikon kuluessa nmlkj yli viikko - alle kuukaudessa nmlkj 1-2 kuukauden kuluttua päätöksestä nmlkj kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä nmlkj yli kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta 110. Seurataanko kunnassanne odotusaikoja sosiaalipalveluihin (2 )? 111. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, kerro miten Jos seurataan, julkistetaanko kunnassanne odotusaikoja sosiaalipalveluihin ( 2 )? 113. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, kyllä missä julkistetaan?

25 114. Mahdollistaako kuntanne tietojärjestelmä tai kirjaamiskäytäntö viiveiden ja odotusaikojen seuraamisen (2 )? Kyllä Ei a)viive tai odotusaika palvelutarpeen selvittämiseen nmlkj nmlkj b)viive tai odotusaika palvelusuunnitelman valmistumiseen nmlkj nmlkj c)viive tai odotusaika palvelupäätökseen nmlkj nmlkj d)viive tai odotusaika palvelupäätöksestä palvelun toteutukseen nmlkj nmlkj 11. Mitkä seuraavista palveluista ovat sellaisia, joiden toteutumista asiakas saattaa kunnassanne joutua odottamaan pitempään kuin kolme kuukautta (Vanhuspalvelulaki 18 ; 2 )? gfedc a)omaishoidon tuki gfedc b)kotihoito gfedc c)kotona tapahtuva kuntoutus gfedc d)asunnon muutostyöt gfedc e)lyhytaikainen ympärivuorokautinen hoiva, esim. omaishoitajan lakisääteisen vapaan yhteydessä gfedc f)pysyvä muutto palveluasuntoon, jossa ei ole ympärivuorokautista ammatillista valvontaa gfedc g)pysyvä muutto ympärivuorokautiseen asumispalveluun gfedc h)pitkäaikainen laitoshoito Johtaminen 11. Miten arvioitte johtamisen toteutuvan kuntanne ikäihmisille sosiaali- ja terveyspalvelua antavissa toimintayksiköissä ( 21 )? Aina useimmiten joskus harvoin johtaminen on asiakaslähtöistä johtaminen tukee kuntoutumista edistävää työtapaa johtaminen on eri viranomaisten ja ammattiryhmien yhteistyötä kehittävää johtaminen on toimintatapoja kehittävää muunlaista 117. Jos vastasit edelliseen kysymykseen muunlaista, kerro millaista.

26 118. Millaisiksi arvioitte kuntanne ikäihmisille sosiaali- ja terveyspalvelua antavien toimintayksikköjen toimitilat (22 ) Aina Useimmiten Joskus Harvoin toimitilat ovat riittäviä toimitilat ovat turvallisia toimitilat ovat esteettömiä toimitilat ovat kodikkaita toimitilat ovat iäkkäiden asiakkaiden palvelutarpeisiin soveltuvia muunlaisia 119. Jos vastasit edelliseen kysymykseen muunlaisia, kerro millaisia Miten suuressa osassa kuntanne ikäihmisten palveluiden toimintayksiköistä arvioitte olevan omavalvontasuunnitelman ( 23 )? nmlkj Suurimmassa osassa nmlkj Melko useassa nmlkj Aika harvassa ole ollenkaan 121. Jos toimintayksiköissä on omavalvontasuunnitelmat, ovatko ne julkisesti nähtävissä (23 )? 122. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, kerro missä nähtävissä. gfedc Toimintayksikköjen ilmoitustauluilla gfedc Toimintayksikköjen internet sivuilla gfedc Kunnan sivuilla toimintayksiköittäin

27 gfedc Ei tietoa 123. Miten kuntanne eri toimintayksikköjen omavalvontasuunnitelmien rakennetta ja toteuttamista seurataan (23 )? 124. Miten arvioitte kunnassanne toteutettavan viranomaisvalvontaa seuraavien ikäihmisten palveluihin liittyvien toimintojen osalta (24 )? Aina Useimmiten Joskus Harvoin oman toiminnan osalta yksityisen palvelutoiminnan osalta ostopalveluiden osalta muiden kunnan alueella tuotettavien yksityisien palvelujen osalta yleishyödyllisten järjestöjen osalta muulta osin 12. Jos vastasit edelliseen kysymykseen muulta osin, kerro miltä osin. 12. Mikä taho kunnassanne toteuttaa viranomaisvalvontaa (24 )? Lopuksi Sinulla on vielä mahdollisuus kertoa mielipiteitäsi ja ajatuksiasi seuraavista asioista: 127. Mitkä palveluihin liittyvät asiat koet oman kuntasi näkökulmasta suurimmiksi haasteiksi heinäkuussa voimaanastuvan Vanhuspalvelulain toimeenpanossa?

28 128. Missä asioissa kunnassasi on pystytty luomaan ikääntyneen väestön palveluihin uudenlaisia ja toimivia käytäntöjä? 129. Jotain muuta, mitä ei vielä ole tullut tässä käsiteltyä? Suuret kiitokset osallistumisestasi tähän vanhuspalvelulain seurantakyselyyn! 0% valmiina

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito Kotihoitopalvelut Lempäälässä, palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet Sisältö 1. Johdanto 1.1. Visio 1.2. Kotihoito 2. Palvelutarpeen arviointi 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma 4. Kotihoidon sisältö

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Väli-Suomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 1.11.2011 31.10.2013 Kanta-Hämeen IKÄKASTE Pitsi II stm.fi/kaste PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Työntekijän avuksi 1 on osa IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II -hanketta Opas liittyy

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA IKÄÄNTYMINEN ON PARASTA AIKAA PÄLKÄNEELLÄ Vanhuspalveluiden ohjelma v. 2010 2020 ja toimenpidesuunnitelma v. 2010 2015 2 Näinhän se on, kun kuljemme täällä elämän rataa ja kestämme päivät,

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016

Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 Kauniaisten ikääntymispoliittinen strategia 2011 2016 KV STF 21.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Ikääntymispoliittisen strategian rakenne 3. Lähtökohdat Kauniaisissa 3.1. Kauniaisten kaupungin toimintaa

Lisätiedot