Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta - Kuntakysely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta - Kuntakysely"

Transkriptio

1 Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta - Kuntakysely Vaihe 1 Vastaajaa koskevat tiedot 1. Lomakkeen täyttäjä * 2. Virkanimike * 3. Sähköposti * 4. Puhelin *. Kuntaa/*kuntayhtymää koskevat tiedot Valitse. *jos valitsit edellisestä kysymyksestä kuntayhtymän, mitkä kunnat kuuluvat kuntayhtymään, ensimmäinen kunta valitse kunta

2 valitse kunta valitse kunta valitse 10.. kunta valitse 11.. kunta valitse kunta valitse kunta valitse kunta valitse kunta valitse 1. Jos kuntia on enemmän kuin 10, kirjoita tähän loppujen nimet 17. Toimivatko sosiaali- ja terveystoimi kunnassanne

3 nmlkj yhdessä nmlkj erillisinä Vaihe 2 Kuntaanne tai yhteistoiminta-aluettanne (järjestämisvastuussa) olevaa tahoa koskevat kysymykset Kunnan yleiset velvollisuudet (2 luku) Yhteistyö (4 ) 18. Toteutetaanko kunnassanne yhteistyötä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemisessa (4 )? Kyllä Ei 1.Kunnan eri toimialojen kesken nmlkj nmlkj 2.Muiden julkisten tahojen kanssa nmlkj nmlkj 3.Ikääntynyttä väestöä edustavien järjestöjen kanssa nmlkj nmlkj 4.Yleishyödyllisten järjestöjen kanssa nmlkj nmlkj.seurakunan kanssa nmlkj nmlkj.elinkeinoelämän kanssa nmlkj nmlkj 7.Muun tahon kanssa nmlkj nmlkj 19. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muu, minkä tahon kanssa? 20. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi ( ) Onko kunnassanne ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemista sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämistä ja kehittämistä koskevaa suunnitelmaa, joka painottaa kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä ( )? Mikäli vastaat kyllä, lomakkeelle avautuu lisäkysymyksiä, muuten lomake ohjaa automaattisesti kysymykseen 23. * 21. Onko suunnitelmassa arvioitu kuntanne ikääntyneen väestön aseman ja heidän tarvitsemiensa palveluiden osalta ( )

4 julkisten tilastotietojen perusteella erillisin kyselyin hyvinvointia edistävän toiminnan ja palvelutarpeiden selvitysten perusteella ei 1. ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa gfedc gfedc gfedc gfedc 2.ikääntyneille tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua 3.ikääntyneen väestön palvelutarpeeseen vaikuttavia tekijöitä 4.ikääntyneen väestön asumiseen ja asumistarpeiden ennakointiin liittyviä tekijöitä.ikääntyneen väestön kuntoutumista edistäviä tekijöitä gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc.muuta, mitä? gfedc gfedc gfedc gfedc 22. Merkitse rasti, jos seuraavat väittämät ovat suunnitelmassa ikääntyneen väestön osalta ( ) hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi kotona asumisen edistämiseksi kuntoutumisen edistämiseksi tarvittavien palveluiden järjestämiseksi ja kehittämiseksi kotona asumisen mahdollistamiseksi omaishoidon kehittämiseksi kehittämiseksi määritelty tavoitteet määritelty toimenpiteet arvioitu tarvittavat voimavarat määritelty eri toimialojen vastuut määritelty yhteistyö kunnassa toimivien julkisten tahojen, yritysten, järjestöjen, yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc 23. Onko kunnassanne muodostettu hyvinvointikertomus (ks. myös terveydenhuoltolain 12 1 momentti)? * 24. Palvelujen riittävyyden ja laadun arviointi ( )

5 Seurataanko kuntanne ikäihmiselle suunnattujen palveluiden koettua laatua ja riittävyyttä ( )? * Kyllä Jossain määrin Ei ollenkaan Asiakkailta säännöllisesti kerätyllä palautteella nmlkj nmlkj nmlkj Asiakkaiden omaisilta tai läheisiltä säännöllisesti kerätyllä palautteella nmlkj nmlkj nmlkj Kunnan henkilöstöltä säännöllisesti kerätyllä palautteella nmlkj nmlkj nmlkj Muulla tavoin nmlkj nmlkj nmlkj 2. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä tai jossain määrin, niin kerrotko vapaamuotoisesti miten seuranta tapahtuu A) Asiakkailta säännöllisesti kerätyllä palautteella 2. B) Asiakkaiden omaisilta tai läheisiltä säännöllisesti kerätyllä palautteella 27. C) Kunnan henkilöstöltä säännöllisesti kerätyllä palautteella 28. D) Seuranta tapahtuu muulla tavoin, miten? 29. Onko kuntanne eri toimipisteissä käytössä jokin muu iäkkäiden asiakkaiden palveluiden laatua ja riittävyyttä kuvaava laatujärjestelmä ( )? *

6 30. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, kerro mikä laatujärjestelmä on käytössä. 31. Seurataanko kunnassanne sosiaaliasiamiehen vuosittaisia selvityksiä ( )? * 32. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, miten sosiaaliasiamiehen vuosittaisia selvitystä on hyödynnetty kunnan päätöksenteossa? 33. Kootaanko kunnassanne säännöllisesti tietoa iäkkäiden henkilöiden palveluihin käytetyistä taloudellisista voimavaroista ( )? * 34. Kootaanko kunnassanne tietoa henkilöstön määrästä ja koulutuksesta iäkkäiden henkilöiden palveluissa ( )? * 3. Seurataanko kunnasanne järjestelmällisesti henkilöstömääriä eri toimintayksiköissä ( )? * Kyllä Ei Ei ole Terveyskeskus vuodeosasto nmlkj nmlkj nmlkj Vanhainkoti nmlkj nmlkj nmlkj Tehostettu palveluasuminen (ympärivuorokautinen palvelu) nmlkj nmlkj nmlkj Tavallinen palveluasuminen nmlkj nmlkj nmlkj

7 Kotihoito nmlkj nmlkj nmlkj Kotisairaanhoito nmlkj nmlkj nmlkj Kotipalvelu nmlkj nmlkj nmlkj Iäkkäiden päivätoiminta nmlkj nmlkj nmlkj Palveluohjaus nmlkj nmlkj nmlkj Iäkkäiden neuvontapalvelut nmlkj nmlkj nmlkj Omaishoidon tuen vastuuhenkilöt nmlkj nmlkj nmlkj Asiakasvastaavat nmlkj nmlkj nmlkj Muistikoordinaattorit nmlkj nmlkj nmlkj Muu nmlkj nmlkj nmlkj 3. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kohtaan Muu, kyllä, niin mikä seuranta on kyseessä? 37. Onko kunnassanne seurantajärjestelmää, josta eri toimintayksikköjen henkilöstön suunnitellut ja toteutuneet vakanssit voidaan koota ( )? * 38. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, millainen järjestelmä on käytössä? Palvelujen kieli (8 ) 39. Onko kunnassanne iäkkäiden henkilöiden mahdollista saada kuntanne virallisen/virallisten kielien lisäksi palvelua myös muilla pohjoismaisilla kielillä joko suoraan tai tulkkauksen avulla (8 )? * Kyllä Ei suomi nmlkj nmlkj

8 ruotsi nmlkj nmlkj islanti nmlkj nmlkj norja nmlkj nmlkj tanska nmlkj nmlkj muu nmlkj nmlkj 40. Jos vastasit edelliseen kysymykseen muu, millä muulla kielellä on mahdollista saada palvelua? Kunnan voimavarat (9 ) 41. Olivatko kunnassanne vanhuspalvelujen järjestämiseen budjetoidut määrärahat vuonna 2012 riittävät seuraavien ikääntyneille suunnattujen palvelujen järjestämiseen (9 )? * Täysin riittävät Melko riittävät Melko riittämättömät Täysin riittämättömät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Terveydenhuollon palvelut Ikääntyneen väestön toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen Iäkkäille järjestettävät sosiaalipalvelut 42. Miten arvioisitte, tuleeko vanhuspalvelulain voimaantulo lisäämään ikääntyneille suunnattujen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen kohdennettuja menoja kunnassanne (9 )? * 43. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, mihin erityisesti kohdentuvia?

9 44. Kootaanko kunnassanne säännöllisesti tietoa iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseen kohdennetuista voimavaroista (9 )? * Asiantuntemus (10 ) 4. Onko kunnassanne käytettävissä ikääntyneiden henkilöiden palvelutarpeiden vaatimaa erityisosaamista (10 ) * Kyllä Ei hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisestä nmlkj nmlkj gerontologisesta hoitotyöstä nmlkj nmlkj gerontologisesta sosiaalityöstä nmlkj nmlkj geriatriasta nmlkj nmlkj lääkehoidosta nmlkj nmlkj ravitsemuksesta nmlkj nmlkj monialaisesta kuntoutuksesta nmlkj nmlkj suun terveydenhuollosta nmlkj nmlkj muusta nmlkj nmlkj 4. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, kohtaan muusta, kerrotko mistä erityisosaamista on. 47. Millä keinoin olette järjestäneet kuntanne käyttöön ikääntyneiden henkilöiden palvelutarpeiden vaatimaa erityisosaamista (10 )? 48. Millaiseksi arvioisit koulutetun työvoiman riittävyyden kunnassanne, kun arvioitte sitä suhteessa ikääntyneiden henkilöiden palvelutarpeeseen (10 )? * nmlkj a)koulutettua työvoimaa on riittävästi

10 nmlkj nmlkj b)koulutettua työvoimaa on melko hyvin c)koulutettua työvoimaa ei ole riittävästi 49. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, että koulutettua työvoimaa ei ole riittävästi, missä ammateissa ei ole riittävästi? 0. Miten arvioisitte vanhuspalvelulain voimaantulon vaikuttavan ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen ja järjestämiseen tarvittavan koulutetun työvoiman määrään kunnassanne (10 )? * nmlkj a)lisääntyy nmlkj b)ei muutu nmlkj c)vähenee Vanhusneuvosto (11 ) 1. Onko kunnassanne asetettu vanhusneuvosto tai vastaava (11 )? Mikäli vastaat kyllä, lomakkeelle avautuu lisäkysymyksiä, muuten lomake ohjaa automaattisesti kysymykseen 7. * Vanhusneuvoston toiminta 2. Vanhusneuvosto vaikuttaa ikääntyneen väestön hyvinvointiin, terveyteen, osallisuuteen, elinympäristöihin, asumiseen, liikkumiseen ym. kysymyksiin (11 ) * 1.osallistumalla ikääntyneen väestön hyvinvointia ja palveluja määrittävän suunnitelman valmisteluun 2.osallistumalla ikääntyneen väestön hyvinvointia ja palveluja määrittävän suunnitelman toteutumisen arviointiin 3.osallistumalla kunnan eri toimialoilla (esim. yhdyskuntasuunnittelu, kaavoitus, Kyllä Ei nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11 liikennejärjestelyt, kulttuuri- ja liikennepalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut) ikääntyneen väestön asemaan ja toimintamahdollisuuksiin vaikuttavan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan nmlkj nmlkj 4.muulla tavoin nmlkj nmlkj 3. Jos vastasit edelliseen kysymykseen Muulla tavoin, kyllä, kerro miten 4. Osoitetaanko vanhusneuvoston toiminnalle kunnan puolesta (11 )? * Kyllä Ei Kokoustiloja nmlkj nmlkj Kokoustarvikkeita nmlkj nmlkj Tukea virkamiehiltä nmlkj nmlkj Muuta tukea nmlkj nmlkj. Jos vastasit edelliseen kysymykseen Tukea virkamiehiltä, kyllä, millaista tukea on saatavissa?. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, Muuta tukea, kyllä, millaista tukea on saatavissa? Hyvinvointia edistävät palvelut (12 ) 7. Järjestetäänkö kunnassanne ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja (12 )? *

12 8. Järjestetäänkö kunnassanne ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia terveystarkastuksia tai vastaanottoja tai kotikäyntejä (12 )? Mikäli vastaat kyllä, lomakkeelle avautuu lisäkysymyksiä, muuten lomake ohjaa automaattisesti kysymykseen 3. * Hyvinvointia edistävät palvelut 9. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, onko niitä kohdennettu riskiryhmille kuten Kyllä Ei iäkkäät omaishoitajat nmlkj nmlkj muistisairaat nmlkj nmlkj päihteiden käyttäjät nmlkj nmlkj mielenterveysasiakkaat nmlkj nmlkj vähävaraiset nmlkj nmlkj päivystyspoliklinikoiden suurkäyttäjät nmlkj nmlkj äskettäin leskeksi jääneet nmlkj nmlkj koko iäkäs väestö nmlkj nmlkj tietyt ikäluokat (esim. 7-vuotiaat, 80-vuotiaat) nmlkj nmlkj muu nmlkj nmlkj 0. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muu, mille riskiryhmälle kohdennettu? 1. Sisältyykö kunnassanne iäkkäille suunnattuihin neuvontapalveluihin, terveystarkastuksiin, vastaanottoihin tai kotikäynteihin (12 ) hyvinvoinnin, terveellisten elämäntapojen ja toimintakyvyn edistämiseen sekä sairauksien ja tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvää ohjausta? Aina Useimmiten Joskus Harvoin

13 ikääntyneen väestön terveyden ja toimintakyvyn heikkenemisestä aiheutuvien sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien tunnistamista ja niihin liittyvää varhaista tukea? sosiaalihuoltoa ja muuta sosiaaliturvaa koskevaa ohjausta? sairaanhoitoa, monialaista kuntoutusta ja turvallista lääkehoitoa koskevaa ohjausta? hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista edistävien palvelujen käytön ohjausta? muuta, mitä? 2. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muuta, kerro mitä. Palvelutarpeiden selvittäminen 3. Iäkkään henkilön palveluntarpeet ja niihin vastaaminen (3 luku) Onko kunnassanne mielestäsi riittävästi erityisesti ikääntyneelle väestölle suunnattua (13 ) * terveyskeskuksen vuodeosastohoitoa lyhytaikaiseen hoitoon (akuuttihoito, kuntoutus, jatkohoito erikoissairaalasta ) terveyskeskuksen vuodeosastohoitoa pitkäaikaiseen hoitoon Riittävästi melko riittävästi kohtuullisesti riittämättömästi liikaa ei tarvetta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj vanhainkotihoitoa nmlkj nmlkj tehostettua palveluasumista ikäihmisille nmlkj nmlkj tavallista palveluasumista ikäihmisille nmlkj nmlkj erityisesti ikäihmisille kohdennettuja päihdepalveluita erityisesti ikäihmisille kohdennettuja mielenterveyspalveluita kotihoitoa (kotipalvelua ja/tai kotisairaanhoitoa) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 4. Halutessasi voit kuvata tähän miten kunnassanne kotihoito on organisoitu?

14 . Miten arvioisit, ovatko kuntanne iäkkäille järjestetyt sosiaali- ja terveyspalvelut (13 ) * Aina useimmiten joskus harvoin laadukkaita riittäviä oikea-aikaisia kuntoutumista edistäviä itsenäistä suoriutumista edistäviä osallisuutta lisääviä muuta palvelutarvetta ennaltaehkäiseviä kotiin annettavia palveluja suosivia. Kuinka usein toteutuvat ikääntyneille henkilöille kohdennetussa pitkäaikaisessa hoidossa seuraavat periaatteet (14 ) * palvelutarpeen mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka järjestetään pääsääntöisesti iäkkään henkilön yksityiskotiin tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaan pitkäaikaista laitoshoitoa vanhainkodissa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla tarjotaan vain erityisen painavista syistä (lääketieteelliset perusteet, arvokkuus, turvallisuus) iäkkäälle henkilölle pyritään varmistamaan turvallisuuden, merkityksekkyyden ja arvokkuuden kokemus palveluissa iäkkäiden henkilöiden mahdollisuuksia ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta vuorovaikutusta ja osallistua mielekkääseen hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan tuetaan iäkkäille pariskunnille järjestetään mahdollisuus asua yhdessä, kun toinen tai molemmat ovat ympärivuorokautisen asumispalvelun tarpeessa iäkkäälle henkilölle, joka on siirtynyt ympärivuorokautisen asumispalvelun piiriin, pyritään takaamaan hoitojärjestelyn pysyvyys Aina useimmiten joskus harvoin muu periaate 7. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muu periaate, kerro mikä.

15 8. Vanhuspalvelulain 14 mukaan kunnan on toteutettava iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaan järjestettävillä palveluilla. Voiko iäkäs henkilö odottaa saavansa tällaista palvelua seuraavissa esimerkkitilanteissa? * Aina useimmiten joskus harvoin a.palvelutarve edellyttää apua säännöllisesti neljä kertaa päivässä b.palvelutarve edellyttää apua säännöllisesti kolme kertaa päivässä c.palvelutarve edellyttää apua säännöllisesti viikonloppuina d.palvelutarve edellyttää apua säännöllisesti yöllä e.palvelutarve edellyttää apua epäsäännöllisesti yöllä f.lisääntynyt palvelutarve edellyttää välitöntä avun määrän lisäämistä (esim. (esim. sairaanhoidollista apua) g.kuntoutumisen tukeminen edellyttää (määräaikaisesti) fysioterapeutin tai toimintaterapeutin apua asiakkaan kotona h.sairaalassa katsotaan perjantai-illaksi tai viikonlopuksi suunnitellun kotiutumisen edellyttävän kotihoidon apua jo perjantai-iltana ja viikonloppuna i.omaishoitajan lakisääteisen loman aikana j.omaishoitajan sairastuessa 9. Palvelutarpeiden selvittäminen (1 ) Miten kunnassanne on pääsääntöisesti järjestetty iäkkään henkilön palvelutarpeen selvittäminen (1 ) seuraavissa tilanteissa iäkäs henkilö on hakeutunut sosiaalihuoltolain 40 a :ssä tarkoitettuun sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin; * gfedc a.sosiaalihuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc b.terveydenhuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc c.erillinen yksikkö arvioi gfedc d.moniammatillinen (Esim. SAS) ryhmä arvioi gfedc e.muutoin 70. Jos vastasit edelliseen kohtaan, muutoin, miten?

16 71. iäkäs henkilö on tehnyt kunnalle sosiaalipalveluja koskevan hakemuksen saadakseen sosiaalipalveluja toimintakykynsä tukemiseksi tai suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista * gfedc a.sosiaalihuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc b.terveydenhuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc c.erillinen yksikkö arvioi gfedc d.moniammatillinen (Esim. SAS) ryhmä arvioi gfedc e.muutoin 72. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muutoin, miten? 73. hyvinvointia edistävien palvelujen (mm. iäkkäiden neuvontapalvelut, hyvinvointia edistävät kotikäynnit. 12 ) yhteydessä on yhdessä iäkkään henkilön kanssa arvioitu, että hän tarvitsee säännöllisesti apua toimintakykynsä tukemiseksi tai suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista * gfedc a.sosiaalihuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc b.terveydenhuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc c.erillinen yksikkö arvioi gfedc d.moniammatillinen (Esim. SAS) ryhmä arvioi gfedc e.muutoin 74. Jos vastasit edelliseen kysymykseen muutoin, miten? 7. iäkkään henkilön palveluntarpeesta on tehty ilmoitus, ja sen selvittäminen on iäkkään henkilön taikka hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan mielestä tarpeen. Tällainen tilanne on esimerkiksi iäkkään henkilön sairaalasta kotiutumisen yhteydessä tehtävä palvelutarpeen arviointi. *

17 gfedc a.sosiaalihuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc b.terveydenhuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc c.erillinen yksikkö arvioi gfedc d.moniammatillinen (Esim. SAS) ryhmä arvioi gfedc e.muutoin 7. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muutoin, miten? 77. kunnan järjestämiä sosiaalipalveluja säännöllisesti saavan iäkkään henkilön olosuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia (palvelutarve lisääntyy, omaishoitaja ei voi jatkaa, tms.) * gfedc a)sosiaalihuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc b)terveydenhuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc c)erillinen yksikkö arvioi gfedc d)moniammatillinen (Esim. SAS) ryhmä arvioi gfedc e)muutoin 78. Jos vastasit edelliseen kysymykseen muutoin, kerro miten? 79. iäkkään henkilön palvelutarpeeseen ei voida enää vastata kotiin järjestettävien palveluiden avulla * gfedc a.sosiaalihuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc b.terveydenhuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc c.erillinen yksikkö arvioi gfedc d.moniammatillinen (Esim. SAS) ryhmä arvioi gfedc e.muutoin 80. Jos vastasit edelliseen kysymykseen muutoin, kerro miten

18 81. Palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä arvioidaan (1 ) * miltä osin iäkäs henkilö pystyy suoriutumaan tavanomaisista elämän toiminnoista asuin- ja toimintaympäristössään järjestelmällisesti tarvittaessa ei ollenkaan nmlkj nmlkj nmlkj missä asioissa iäkäs henkilö tarvitsee tukea ja apua nmlkj nmlkj nmlkj iäkkään henkilön ympäristön esteettömyys nmlkj nmlkj nmlkj iäkkään henkilön asumisen turvallisuus nmlkj nmlkj nmlkj iäkkään henkilön lähipalvelujen saatavuus nmlkj nmlkj nmlkj 82. Palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä arvioidaan (1 ) iäkkään henkilön toimintakyky monipuolisesti ja luotettavia arviointimenetelmiä käyttäen * järjestelmällisesti tarvittaessa ei ollenkaan fyysinen toimintakyky nmlkj nmlkj nmlkj psyykkinen toimintakyky nmlkj nmlkj nmlkj kognitiivinen toimintakyky nmlkj nmlkj nmlkj sosiaalinen toimintakyky nmlkj nmlkj nmlkj 83. Mitä toimintakyvyn arviointimenetelmiä/ mittareita käytätte toimintakyvyn eri ulottuvuuksien mittaamiseen? 84. Millä keinoin ja mistä lähteistä (esim. olette varmistaneet valitsemienne arviointimenetelmien luotettavuuden ja toistettavuuden? 8. Miten arvioisitte kunnassanne iäkkään henkilön mahdollisuutta päästä palvelutarpeen arviointiin (1 ) Asiakas pääsee kiireellisissä tapauksissa palvelutarpeen arviointiin samana tai viimeistään

19 seuraavana arkipäivänä nmlkj Aina nmlkj Useimmiten nmlkj Joskus nmlkj Harvoin 8. Asiakas pääsee palvelutarpeen arviointiin muissa kuin kiireellisissä tapauksissa * Aina Useimmiten Joskus Harvoin Ei koskaan viimeistään 7 arkipäivän aikana nmlkj 7-14 päivässä nmlkj kestää yli 14 päivää nmlkj Palvelusuunnitelma (1 ) Palvelusuunnitelma, päätös ja odotusajat 87. Onko kunnassanne käytössä yhtenäinen, kaikkien iäkkään henkilön säännöllisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin osallistuvien toimijoiden käyttämä palvelusuunnitelmamalli? * 88. Sisältyvätkö kunnassanne käytettyyn iäkkään henkilön palvelusuunnitelmaan seuraavat osat * Aina Tarvittaessa Ei a)iäkkään henkilön oma näkemys tarvitsemistaan palveluiden vaihtoehdoista nmlkj nmlkj nmlkj b)iäkkään henkilön hoitoon osallistuvan omaisen näkemys tarvittavien palveluiden vaihtoehdoista nmlkj nmlkj nmlkj c)kuntoutumisen mahdollisuudet ja kuntoutumissuunnitelma nmlkj nmlkj nmlkj d)iäkkään henkilön terveydentilan ja olosuhteiden perusteella tunnistetut, odotettavissa olevat kriisitilanteet ja suunnitelma niiden varalta nmlkj nmlkj nmlkj e)omaisten iäkkäälle henkilölle antama apu ja sen tuki (ml. omaishoidon tuki) nmlkj nmlkj nmlkj f)suunnitelma hoitavan omaisen sairastumisen tai kuoleman varalle nmlkj nmlkj nmlkj g)suunnitellut kotihoidon säännölliset palvelut nmlkj nmlkj nmlkj h)kotihoidon tukipalvelut (kauppa-, ateria-, turva-, kuljetus- ym. palvelut) nmlkj nmlkj nmlkj i)muut sosiaalipalvelut nmlkj nmlkj nmlkj

20 j)suunnitellut perusterveydenhuollon palvelut nmlkj nmlkj nmlkj k)suunnitellut erikoissairaanhoidon palvelut nmlkj nmlkj nmlkj l)suunnitellut terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut, joiden osana mm. yksilölliset kulttuuritarpeet, toiveet ja niiden toteutus nmlkj nmlkj nmlkj 89. Kun iäkkään henkilön palvelusuunnitelma laaditaan, onko suunnitelmaa tekevällä ammattihenkilöllä yleensä käytettävissään seuraavia asiakasta koskevia potilas- ja asiakastietoja asiakkaan suostumuksella * a)kunnan sosiaalityön asiakastiedot b)kotihoidon asiakas- ja potilaskertomustiedot c)terveyskeskuksen potilaskertomustiedot d)erikoissairaanhoidon potilaskertomustiedot Ei Ainoastaan erikseen pyydettäessä Katseluoikeus sähköisiin asiakastietoihin Yhteinen tietojärjestelmä 90. Kun iäkkäälle henkilölle on tehty palvelusuunnitelma, onko suunnitelma yleensä käytettävissä, kun iäkäs henkilö asioi seuraavien ammattihenkilöiden kanssa ja on antanut suostumuksensa tietojen yhteiskäyttöön * Ei kyllä a)kunnan sosiaalityöntekijä nmlkj nmlkj b)kotihoidon lähityöntekijä nmlkj nmlkj c)terveyskeskuslääkäri nmlkj nmlkj d)erikoissairaanhoidon ammattihenkilö nmlkj nmlkj e)suunnitelmaa toteuttavan yksityisen palveluntuottajan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö f)muu ammattiryhmä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 91. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muu ammattiryhmä, mikä ammattiryhmä? 92. Mahdollistaako kuntanne tietojärjestelmä tai kirjaamiskäytäntö (joko erillisenä seurantana tai jatkuvasti ajantasaisesti seuraten, esim. toiminnanohjausjärjestelmällä) iäkkäälle henkilölle tehdyn palvelusuunnitelman toteutumisen seurannan seuraavien palveluiden osalta *

21 Ei Kyllä, erillinen seuranta Kyllä, jatkuvasti seuraten a)kotihoidon käynnistyminen nmlkj nmlkj nmlkj b)kotihoidon päivittäinen toteutus nmlkj nmlkj nmlkj c)kotihoidon tavoitteiden saavuttaminen nmlkj nmlkj nmlkj d)kuntoutumissuunnitelman toteutus jatkuvasti seuraten nmlkj nmlkj nmlkj e)kuntoutumistavoitteiden saavuttaminen seuraten nmlkj nmlkj nmlkj f)tukipalveluiden toteutus nmlkj nmlkj nmlkj g)muutto ympärivuorokautisesti valvottuun asumis- ja hoitoympäristöön nmlkj nmlkj nmlkj Vastuutyöntekijä (17 - sovelletaan alkaen) 93. Nimetäänkö kunnassanne vastuutyöntekijä iäkkäälle henkilölle, jos hän tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa? * 94. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, millaisille asiakkaille vastuutyöntekijä nimetään hauraalle iäkkäälle henkilölle, joka asuu kotiin tuotavien palvelujen avulla yksin Aina useimmiten joskus harvoin omaishoidon tuella hoidettavalle asiakkaalle, joka tarvitsee paljon apua henkilölle, jonka arvioidaan tarvitsevan apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa muulloin 9. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muulloin, kerro milloin. 9. Aiheutuuko vastuutyöntekijän nimeämisestä kunnalle lisäkustannuksia

22 97. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, mitä lisäkustannuksia? Päätös sosiaalipalvelujen myöntämisestä, oikeus palveluihin (18 ) ja odotusajat (2 ) 98. Tehdäänkö kunnassanne hallintopäätös vanhustenhuollon ympärivuorokautisen asumispalvelun tai sosiaalihuoltolainmukaisen laitoshoidon myöntämisestä asiakkaalle: Aina Useimmiten Joskus Ei koskaan a.tehdään myönteinen päätös jos palvelu voidaan myöntää b.tehdään kielteinen päätös palvelua ei voida myöntää c.asetetaan jonoon ja tehdään myönteinen päätös kun paikka vapautuu vapautuu d. tehdään pelkästään asiakasmaksupäätös e. muuten 99. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muuten kerro miten Minkä ammattiryhmän edustaja yleensä tekee päätöksen? nmlkj a.sosiaalityöntekijä nmlkj b.lääkäri nmlkj d.muu 101. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muu kerro mikä ammattiryhmä.

23 102. Onko kunnassanne käytössä kirjallinen muutoksenhakuohje liitettäväksi mukaan hallintopäätökseen? 103. Tehdäänkö kunnassanne hallintopäätös kotipalvelujen/kotiin annettavien palvelujen myöntämisestä asiakkaalle? Aina useimmiten joskus ei koskaan a.tehdään myönteinen päätös jos palvelu voidaan myöntää b. tehdään kielteinen päätös palvelua ei voida myöntää c. asetetaan jonoon ja tehdään myönteinen päätös kun palvelu voidaan käynnistää d. tehdään pelkästään asiakasmaksupäätös 104. Minkä ammattiryhmän edustaja tekee päätöksen? nmlkj a. Sosiaalityöntekijä nmlkj b. Lääkäri nmlkj d. Muu 10. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muu, mikä ammattiryhmä tekee päätöksen? 10. Onko kunnassanne käytössä kirjallinen muutoksenhakuohje liitettäväksi mukaan hallintopäätökseen? 107. Missä ajassa yleensä iäkäs henkilö saa kiireellisesti tarvitsemansa sosiaalipalvelut (18 )? nmlkj samana päivänä nmlkj viimeistään seuraavana päivänä

24 nmlkj viikon sisällä nmlkj kestää yli viikon 108. Missä ajassa yleensä tehdään päätös iäkkään henkilön ei-kiireellisesti tarvitsemista sosiaalipalveluista (18 )? nmlkj viikon kuluessa nmlkj yli viikko - alle kuukaudessa nmlkj 1-2 kuukauden kuluttua palvelutarpeen arvioinnista nmlkj kolmen kuukauden kuluessa palvelutarpeen arvioinnista nmlkj yli kolmen kuukauden kuluttua palvelutarpeen arvioinnista 109. Missä ajassa iäkäs henkilö yleensä saa hänelle myönnetyt ei-kiireelliset sosiaalipalvelut (18 )? nmlkj viikon kuluessa nmlkj yli viikko - alle kuukaudessa nmlkj 1-2 kuukauden kuluttua päätöksestä nmlkj kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä nmlkj yli kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta 110. Seurataanko kunnassanne odotusaikoja sosiaalipalveluihin (2 )? 111. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, kerro miten Jos seurataan, julkistetaanko kunnassanne odotusaikoja sosiaalipalveluihin ( 2 )? 113. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, kyllä missä julkistetaan?

25 114. Mahdollistaako kuntanne tietojärjestelmä tai kirjaamiskäytäntö viiveiden ja odotusaikojen seuraamisen (2 )? Kyllä Ei a)viive tai odotusaika palvelutarpeen selvittämiseen nmlkj nmlkj b)viive tai odotusaika palvelusuunnitelman valmistumiseen nmlkj nmlkj c)viive tai odotusaika palvelupäätökseen nmlkj nmlkj d)viive tai odotusaika palvelupäätöksestä palvelun toteutukseen nmlkj nmlkj 11. Mitkä seuraavista palveluista ovat sellaisia, joiden toteutumista asiakas saattaa kunnassanne joutua odottamaan pitempään kuin kolme kuukautta (Vanhuspalvelulaki 18 ; 2 )? gfedc a)omaishoidon tuki gfedc b)kotihoito gfedc c)kotona tapahtuva kuntoutus gfedc d)asunnon muutostyöt gfedc e)lyhytaikainen ympärivuorokautinen hoiva, esim. omaishoitajan lakisääteisen vapaan yhteydessä gfedc f)pysyvä muutto palveluasuntoon, jossa ei ole ympärivuorokautista ammatillista valvontaa gfedc g)pysyvä muutto ympärivuorokautiseen asumispalveluun gfedc h)pitkäaikainen laitoshoito Johtaminen 11. Miten arvioitte johtamisen toteutuvan kuntanne ikäihmisille sosiaali- ja terveyspalvelua antavissa toimintayksiköissä ( 21 )? Aina useimmiten joskus harvoin johtaminen on asiakaslähtöistä johtaminen tukee kuntoutumista edistävää työtapaa johtaminen on eri viranomaisten ja ammattiryhmien yhteistyötä kehittävää johtaminen on toimintatapoja kehittävää muunlaista 117. Jos vastasit edelliseen kysymykseen muunlaista, kerro millaista.

26 118. Millaisiksi arvioitte kuntanne ikäihmisille sosiaali- ja terveyspalvelua antavien toimintayksikköjen toimitilat (22 ) Aina Useimmiten Joskus Harvoin toimitilat ovat riittäviä toimitilat ovat turvallisia toimitilat ovat esteettömiä toimitilat ovat kodikkaita toimitilat ovat iäkkäiden asiakkaiden palvelutarpeisiin soveltuvia muunlaisia 119. Jos vastasit edelliseen kysymykseen muunlaisia, kerro millaisia Miten suuressa osassa kuntanne ikäihmisten palveluiden toimintayksiköistä arvioitte olevan omavalvontasuunnitelman ( 23 )? nmlkj Suurimmassa osassa nmlkj Melko useassa nmlkj Aika harvassa ole ollenkaan 121. Jos toimintayksiköissä on omavalvontasuunnitelmat, ovatko ne julkisesti nähtävissä (23 )? 122. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, kerro missä nähtävissä. gfedc Toimintayksikköjen ilmoitustauluilla gfedc Toimintayksikköjen internet sivuilla gfedc Kunnan sivuilla toimintayksiköittäin

27 gfedc Ei tietoa 123. Miten kuntanne eri toimintayksikköjen omavalvontasuunnitelmien rakennetta ja toteuttamista seurataan (23 )? 124. Miten arvioitte kunnassanne toteutettavan viranomaisvalvontaa seuraavien ikäihmisten palveluihin liittyvien toimintojen osalta (24 )? Aina Useimmiten Joskus Harvoin oman toiminnan osalta yksityisen palvelutoiminnan osalta ostopalveluiden osalta muiden kunnan alueella tuotettavien yksityisien palvelujen osalta yleishyödyllisten järjestöjen osalta muulta osin 12. Jos vastasit edelliseen kysymykseen muulta osin, kerro miltä osin. 12. Mikä taho kunnassanne toteuttaa viranomaisvalvontaa (24 )? Lopuksi Sinulla on vielä mahdollisuus kertoa mielipiteitäsi ja ajatuksiasi seuraavista asioista: 127. Mitkä palveluihin liittyvät asiat koet oman kuntasi näkökulmasta suurimmiksi haasteiksi heinäkuussa voimaanastuvan Vanhuspalvelulain toimeenpanossa?

28 128. Missä asioissa kunnassasi on pystytty luomaan ikääntyneen väestön palveluihin uudenlaisia ja toimivia käytäntöjä? 129. Jotain muuta, mitä ei vielä ole tullut tässä käsiteltyä? Suuret kiitokset osallistumisestasi tähän vanhuspalvelulain seurantakyselyyn! 0% valmiina

Miten kunnissa on varauduttu vanhuspalvelulain toimeenpanoon?

Miten kunnissa on varauduttu vanhuspalvelulain toimeenpanoon? Miten kunnissa on varauduttu vanhuspalvelulain toimeenpanoon? Anja Noro, THT, gerontologian dosentti, Tutkimuspäällikkö, Ikäihmisten palvelut yksikkö, THL KASTE-seminaari 13.11.2013 Vanhuspalvelulain toimeenpanon

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto

Vanhuspalvelulaki voimaan Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto Palvelujohtaja Pirkko Soidinmäki Lain tavoitteet Ikääntynyt väestö ( =vanhuuseläkeikäiset) - tuetaan hyvinvointia,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme

Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Ikäihmisten palveluiden kehittäminen Minna-Liisa Luoma RISTO hankkeen tuotosten esittely ja päätösseminaari Näin me sen teimme Minna-Liisa Luoma 1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä

Lisätiedot

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät sosiaalihuollon ll asumispalveluilta 12.8.2013 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Iäkkään henkilön palvelutarpeisiin vastaaminen, yleiset periaatteet Kunnan on järjestettävä

Lisätiedot

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta

Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Vanhuspalvelulain toimeenpanon valvonta Ylitarkastaja Lilli Autti Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 240/2014) Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain esittely mitä merkitsee kansalaiselle? Vanhusneuvostopäivät 2.10.2013 Sami Uotinen Johtava lakimies

Vanhuspalvelulain esittely mitä merkitsee kansalaiselle? Vanhusneuvostopäivät 2.10.2013 Sami Uotinen Johtava lakimies Vanhuspalvelulain esittely mitä merkitsee kansalaiselle? Vanhusneuvostopäivät 2.10.2013 Sami Uotinen Johtava lakimies Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA?

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? Senioriliikkeen kevätkokous 22.04.2013 Helsinki Aulikki Kananoja LAKI l l Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta 2014: KUNTAKYSELY

Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta 2014: KUNTAKYSELY (http://www.thl.fi) (http://www.valvira.fi) Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta 2014: KUNTAKYSELY HUOM. Jos olette jo aikaisemmin aloittaneet kyselylomakkeen täyttämisen ja teillä on tunnistekoodi,

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri, EMBA osastopäällikkö sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 21.9.2015

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Lisätietoa: www.stm.fi Tiedotteet Tiedote 66/2012 VALMISTELUN KONTEKSTI TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS Ikäihmisten palvelujen

Lisätiedot

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla

Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Laatusuositus ikäystävällisen Suomen asialla Kaste-kehittämisfoorumi 13.11.2013 13.11.2013 Laatusuositus / Matti Mäkelä 1 Laatusuositusten taustaa Aiemmat suositukset 2001, 2008: STM ja Kuntaliitto Suosituksissa

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki. toimeenpano vuonna Satu Karppanen

Vanhuspalvelulaki. toimeenpano vuonna Satu Karppanen Vanhuspalvelulaki toimeenpano vuonna 2015 Satu Karppanen Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( vanhuspalvelulaki ) V V V 2 20.4.2015 Etunimi

Lisätiedot

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä

Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä Kuntien toiminta ja ennakointi ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa ja elinympäristöjen kehittämisessä 6.4.2017 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ym.fi Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1

suomalaisille? Lappi Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Millaisia palveluja vanhoille suomalaisille? Lappi 28.11.2014 28.11.2014 Vanhuspalvelujen tavoitteet / Matti Mäkelä 1 Muutosten tuulia 2014 Vanhoja ihmisiä on vuosi vuodelta enemmän Hyvinvoivia vanhoja

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Takaako uusi vanhuspalvelulaki arvokkaan vanhuuden?

Takaako uusi vanhuspalvelulaki arvokkaan vanhuuden? Takaako uusi vanhuspalvelulaki arvokkaan vanhuuden? Kaakkois-Suomen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämispäivä 8.11.2012 Matti Mäkelä 8.11.2012 Vanhuspalvelulaki / Matti Mäkelä 1 Vanhuspalvelulaki:

Lisätiedot

Lakiesityksen taustaa

Lakiesityksen taustaa Lakiesityksen taustaa Vanhuspalvelulaki ollut esillä vuosikymmenet (n.30) Väestön ikääntyminen - 65 vuotta täyttäneitä yli miljoona, - väestön keski-iän nousu - ikäpyramidin huippu huonokuntoisempi Lakiesityksen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS. Tiedotustilaisuus 18.9.2013

IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS. Tiedotustilaisuus 18.9.2013 IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS Tiedotustilaisuus Sairaalasta kotiin - kotihoito on ikäihmisten palvelujen perusta Laitostavasta rakenteesta siirrytään kotona pärjäämistä ja itsehoitoisuutta tukevaan

Lisätiedot

TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa

TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa TOIMIA-suositukset tukevat ikäpalvelulain toimeenpanoa Matti Mäkelä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos TOIMIA-seminaari TOIMIA Ikäpalvelulain tukena Suositus iäkkään henkilön palvelutarpeen arviointiin Toimintakyvyn

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013

Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Vanhuspalvelulaki voimaan 1.7.2013 Mikä muuttuu? 13/3/14 Esitetty Pietari Brahen rotary-klubissa 25.02.2014. Materiaali pohjautuu Sosiaali- ja Terveysministeriön materiaaliin. Raahea koskevat täydennykset

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto 4.2.2015

Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto 4.2.2015 Vanhuspalvelulain käytännön toteutus Vanhusneuvosto 4.2.2015 Palvelujohtaja Eeva-Liisa Saarman Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito 5.2.2015 Lain tarkoitus on tukea koko ikääntyneen väestön hyvinvointia,

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Lain tavoitteet. Ikääntynyt väestö (vanhuuseläkeikäiset) Iäkäs henkilö (toimintakyky heikentynyt ikään liittyvien syiden takia)

Lain tavoitteet. Ikääntynyt väestö (vanhuuseläkeikäiset) Iäkäs henkilö (toimintakyky heikentynyt ikään liittyvien syiden takia) Tuotantolautakunta LIITTEET 12.6.2013 Iäkäs henkilö (toimintakyky heikentynyt ikään liittyvien syiden takia) laadukkaiden, oikea-aikaisten, yksilöllistä tarvetta vastaavien palvelujen saanti paranee

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

K05_2. Järjestäjä* (Kunnilla tilastokeskuksen kolminumeroinen kuntakoodi, kuntayhtymillä ja yhteistoiminta-alueilla nelinumeroinen aluekoodi)

K05_2. Järjestäjä* (Kunnilla tilastokeskuksen kolminumeroinen kuntakoodi, kuntayhtymillä ja yhteistoiminta-alueilla nelinumeroinen aluekoodi) Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta 2016 KUNTAKYSELY : Year=vuosi Vanhuspalvelujen järjestäjävastuussa olevaa aluetta koskevat tiedot K04. Mitkä kunnat vastauksenne kattaa?* K05_1. Järjestäjätyyppi*

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Laki ikääntyneen toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980. Niina Kaukonen

Laki ikääntyneen toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980. Niina Kaukonen Laki ikääntyneen toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi 1.1.2012 alkaen Juva ei kuulu yhteistoiminta-alueeseen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016

Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 Keski-Pohjanmaa Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016 SenioriKaste Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Tavoitteena on kehittää vanhustyön palveluja ja toimintatapoja,

Lisätiedot

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä

Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Vanhuspalvelut vastuutyöntekijä Toimintaohje 1.1.2015 Palvelutuotantolautakunta xx.xx.2015 Sisältö 1. VASTUUTYÖNTEKIJÄ VANHUSPALVELULAKI 17 3 2. VASTUUTYÖNTEKIJÄ OULUNKAARELLA 4 2.1 Vastuutyöntekijän tarpeen

Lisätiedot

Mobiili kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14

Mobiili kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14 Mobiili kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14 14 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Ikälaissa 13, 14, 19, 21 14 19 21 ikääntyneen henkilön tulee

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa

Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvonta sosiaalihuollossa 26.11.2013 Jaana Mäklin Vastuualuepäällikkö, TtM Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Jaana Mäklin Esityksen rakenne Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015

Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Vanhuspalvelulain velvoitteiden toteutuminen Kokkolassa ja Kruunupyyssä Maija Juola Vanhustenhuollon palvelujohtaja 29.5.2015 Menettelytapasäännöksiä Vanhuspalveluissa ei subjektiivisia uusia oikeuksia

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖHALLINNOSSA

LUOTTAMUSHENKILÖHALLINNOSSA Terveydenedistämisaktiivisuus ikääntyneiden palveluissa 2014 Tässä vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta-kyselystä 2014 valitut kysymykset, joiden avulla kuvataan TEAviisari-verkkopalvelussa kuntien

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen

Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta. Eveliina Pöyhönen Ajankohtaista STM:n hallinnonalalta Eveliina Pöyhönen Uusi sosiaalihuoltolaki Lain tarkoitus: Edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta Vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

Vanhusneuvostojen rooli Vanhuspalvelulain mukaan on toimia ikäihmisten edunvalvojana

Vanhusneuvostojen rooli Vanhuspalvelulain mukaan on toimia ikäihmisten edunvalvojana Vanhusneuvostojen rooli Vanhuspalvelulain mukaan on toimia ikäihmisten edunvalvojana 1 Määritelmiä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Ikääntynyt

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä ikäihmisen tukena Hämeenlinnassa. Reija Lumivuokko, Ikäpalo-hanke, Hämeenlinnan kaupunki

Vastuutyöntekijä ikäihmisen tukena Hämeenlinnassa. Reija Lumivuokko, Ikäpalo-hanke, Hämeenlinnan kaupunki Vastuutyöntekijä ikäihmisen tukena Hämeenlinnassa Reija Lumivuokko, Ikäpalo-hanke, Hämeenlinnan kaupunki 21.10.2014 Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö Hämeenlinnassa Hämeenlinnassa on asukkaita 67 806, joista

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn i t tukemisesta t sekä iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.2012 Lakiesityksen tausta

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä) RANUA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 4 093 21,8 % (930 hlöä) 3 254 3 040 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 904 (22 %) 1

Lisätiedot

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.

Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa. Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2. Uudenlaiset palvelut rakenteiden muutoksessa Pirkko Karjalainen Toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto Metropolia-seminaari 28.2.2013 Rakenne ja ihminen/vanhus Palvelurakenteet ja niiden uudistaminen

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen hyvän laadun ja lainmukaisen toiminnan varmistaminen Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Ikäihmisten palvelujen hyvän laadun ja lainmukaisen toiminnan varmistaminen Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Ikäihmisten palvelujen hyvän laadun ja lainmukaisen toiminnan varmistaminen 24.9.2014 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Vanhuspalvelulaki Laissa säädetään järjestämisvastuussa olevan kunnan velvollisuuksista,

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Miten I&O muutosagentti mukana Keski-Suomen sotevalmistelussa

Miten I&O muutosagentti mukana Keski-Suomen sotevalmistelussa Miten I&O muutosagentti mukana Keski-Suomen sotevalmistelussa 1 20.03.2017 Iäkkäille ja omaisille yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut Lisäämme mahdollisimman

Lisätiedot

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija

Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Anitta Mikkola, kotihoidon osastonhoitaja, Ikäihminen toimijana kehittämisjakson vetäjä Sodankylän hyvinvointisuunnitelman laatija Väestökehitys - painopiste ennaltaehkäisevään työhön, hyviä vuosia kotona

Lisätiedot

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos)

Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Yksityiset palvelut Siun sotessa - Valinnanvapaus sosiaalipalveluissa ja henkilökohtainen budjetointi (lakiluonnos) Toimialuejohtaja Leena Korhonen 26.1.2017 leena.korhonen(at)siunsote.fi Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA

IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI SULKAVALLA 5.11.2015 IÄKKÄIDEN PALVELUIDEN RIITTÄVYYDEN JA LAADUN ARVIOINTI 1.Taustaa 2.Väestön kehitys 3.Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali-

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAIN TOTEUTUMISEN SEURANTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNALLE 4/2015

VANHUSPALVELULAIN TOTEUTUMISEN SEURANTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNALLE 4/2015 Lain pykälä Lakiteksti Vanhusten palvelut 4 Yhteistyö Kunnan eri toimialojen on toimittava yhteistyössä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi.

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä. 9.4.2014 Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta?

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? KOTIHOIDON HENKILÖSTÖMITOITUS Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat

Lisätiedot

Kotihoidon, tavallisen palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon toimintatavat 2016

Kotihoidon, tavallisen palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon toimintatavat 2016 Kotihoidon, tavallisen palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon toimintatavat 2016 Vanhuspalvelujen seuranta -tutkimuksen toimintayksikkökyselyn tuloksia 11.4.2017 Vanhuspalvelujen seuranta 2016 Sisältö

Lisätiedot

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Eduskunnan Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kirjallinen kannanotto ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta Viite: Kutsunne

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Palvelutarpeen arviointi prosessi KKE ohjausryhmälle 4.4.2014 Tarja Viitikko Palvelutarpeen arviointi/ yhteyskeskus tavoitteena

Lisätiedot

Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira

Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira Lainsäädäntö kaltoinkohteluun puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä Kätketyt äänet 15.6.2015 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 22.6.2015 Tähän esityksen nimi/tekijä 1 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta

Lisätiedot

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito

Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito Iäkäs ihminen, asuminen, hoito ja huolenpito RAI-seminaari 24.3.2011 Kirsi Kiviniemi TtT, kehittämispäällikkö Sisältö Ihmislähtöisen asumisen sekä hoidon ja huolenpidon yhdistäminen Iäkäs ihminen Asuminen

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Kotihoidon, tukipalveluiden ja palveluohjauksen henkilökunnalle syksyllä 2014 1. Ikä Vastaajien määrä: 86

Lisätiedot