Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta - Kuntakysely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta - Kuntakysely"

Transkriptio

1 Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta - Kuntakysely Vaihe 1 Vastaajaa koskevat tiedot 1. Lomakkeen täyttäjä * 2. Virkanimike * 3. Sähköposti * 4. Puhelin *. Kuntaa/*kuntayhtymää koskevat tiedot Valitse. *jos valitsit edellisestä kysymyksestä kuntayhtymän, mitkä kunnat kuuluvat kuntayhtymään, ensimmäinen kunta valitse kunta

2 valitse kunta valitse kunta valitse 10.. kunta valitse 11.. kunta valitse kunta valitse kunta valitse kunta valitse kunta valitse 1. Jos kuntia on enemmän kuin 10, kirjoita tähän loppujen nimet 17. Toimivatko sosiaali- ja terveystoimi kunnassanne

3 nmlkj yhdessä nmlkj erillisinä Vaihe 2 Kuntaanne tai yhteistoiminta-aluettanne (järjestämisvastuussa) olevaa tahoa koskevat kysymykset Kunnan yleiset velvollisuudet (2 luku) Yhteistyö (4 ) 18. Toteutetaanko kunnassanne yhteistyötä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemisessa (4 )? Kyllä Ei 1.Kunnan eri toimialojen kesken nmlkj nmlkj 2.Muiden julkisten tahojen kanssa nmlkj nmlkj 3.Ikääntynyttä väestöä edustavien järjestöjen kanssa nmlkj nmlkj 4.Yleishyödyllisten järjestöjen kanssa nmlkj nmlkj.seurakunan kanssa nmlkj nmlkj.elinkeinoelämän kanssa nmlkj nmlkj 7.Muun tahon kanssa nmlkj nmlkj 19. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muu, minkä tahon kanssa? 20. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi ( ) Onko kunnassanne ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemista sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämistä ja kehittämistä koskevaa suunnitelmaa, joka painottaa kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä ( )? Mikäli vastaat kyllä, lomakkeelle avautuu lisäkysymyksiä, muuten lomake ohjaa automaattisesti kysymykseen 23. * 21. Onko suunnitelmassa arvioitu kuntanne ikääntyneen väestön aseman ja heidän tarvitsemiensa palveluiden osalta ( )

4 julkisten tilastotietojen perusteella erillisin kyselyin hyvinvointia edistävän toiminnan ja palvelutarpeiden selvitysten perusteella ei 1. ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa gfedc gfedc gfedc gfedc 2.ikääntyneille tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua 3.ikääntyneen väestön palvelutarpeeseen vaikuttavia tekijöitä 4.ikääntyneen väestön asumiseen ja asumistarpeiden ennakointiin liittyviä tekijöitä.ikääntyneen väestön kuntoutumista edistäviä tekijöitä gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc.muuta, mitä? gfedc gfedc gfedc gfedc 22. Merkitse rasti, jos seuraavat väittämät ovat suunnitelmassa ikääntyneen väestön osalta ( ) hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi kotona asumisen edistämiseksi kuntoutumisen edistämiseksi tarvittavien palveluiden järjestämiseksi ja kehittämiseksi kotona asumisen mahdollistamiseksi omaishoidon kehittämiseksi kehittämiseksi määritelty tavoitteet määritelty toimenpiteet arvioitu tarvittavat voimavarat määritelty eri toimialojen vastuut määritelty yhteistyö kunnassa toimivien julkisten tahojen, yritysten, järjestöjen, yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc 23. Onko kunnassanne muodostettu hyvinvointikertomus (ks. myös terveydenhuoltolain 12 1 momentti)? * 24. Palvelujen riittävyyden ja laadun arviointi ( )

5 Seurataanko kuntanne ikäihmiselle suunnattujen palveluiden koettua laatua ja riittävyyttä ( )? * Kyllä Jossain määrin Ei ollenkaan Asiakkailta säännöllisesti kerätyllä palautteella nmlkj nmlkj nmlkj Asiakkaiden omaisilta tai läheisiltä säännöllisesti kerätyllä palautteella nmlkj nmlkj nmlkj Kunnan henkilöstöltä säännöllisesti kerätyllä palautteella nmlkj nmlkj nmlkj Muulla tavoin nmlkj nmlkj nmlkj 2. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä tai jossain määrin, niin kerrotko vapaamuotoisesti miten seuranta tapahtuu A) Asiakkailta säännöllisesti kerätyllä palautteella 2. B) Asiakkaiden omaisilta tai läheisiltä säännöllisesti kerätyllä palautteella 27. C) Kunnan henkilöstöltä säännöllisesti kerätyllä palautteella 28. D) Seuranta tapahtuu muulla tavoin, miten? 29. Onko kuntanne eri toimipisteissä käytössä jokin muu iäkkäiden asiakkaiden palveluiden laatua ja riittävyyttä kuvaava laatujärjestelmä ( )? *

6 30. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, kerro mikä laatujärjestelmä on käytössä. 31. Seurataanko kunnassanne sosiaaliasiamiehen vuosittaisia selvityksiä ( )? * 32. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, miten sosiaaliasiamiehen vuosittaisia selvitystä on hyödynnetty kunnan päätöksenteossa? 33. Kootaanko kunnassanne säännöllisesti tietoa iäkkäiden henkilöiden palveluihin käytetyistä taloudellisista voimavaroista ( )? * 34. Kootaanko kunnassanne tietoa henkilöstön määrästä ja koulutuksesta iäkkäiden henkilöiden palveluissa ( )? * 3. Seurataanko kunnasanne järjestelmällisesti henkilöstömääriä eri toimintayksiköissä ( )? * Kyllä Ei Ei ole Terveyskeskus vuodeosasto nmlkj nmlkj nmlkj Vanhainkoti nmlkj nmlkj nmlkj Tehostettu palveluasuminen (ympärivuorokautinen palvelu) nmlkj nmlkj nmlkj Tavallinen palveluasuminen nmlkj nmlkj nmlkj

7 Kotihoito nmlkj nmlkj nmlkj Kotisairaanhoito nmlkj nmlkj nmlkj Kotipalvelu nmlkj nmlkj nmlkj Iäkkäiden päivätoiminta nmlkj nmlkj nmlkj Palveluohjaus nmlkj nmlkj nmlkj Iäkkäiden neuvontapalvelut nmlkj nmlkj nmlkj Omaishoidon tuen vastuuhenkilöt nmlkj nmlkj nmlkj Asiakasvastaavat nmlkj nmlkj nmlkj Muistikoordinaattorit nmlkj nmlkj nmlkj Muu nmlkj nmlkj nmlkj 3. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kohtaan Muu, kyllä, niin mikä seuranta on kyseessä? 37. Onko kunnassanne seurantajärjestelmää, josta eri toimintayksikköjen henkilöstön suunnitellut ja toteutuneet vakanssit voidaan koota ( )? * 38. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, millainen järjestelmä on käytössä? Palvelujen kieli (8 ) 39. Onko kunnassanne iäkkäiden henkilöiden mahdollista saada kuntanne virallisen/virallisten kielien lisäksi palvelua myös muilla pohjoismaisilla kielillä joko suoraan tai tulkkauksen avulla (8 )? * Kyllä Ei suomi nmlkj nmlkj

8 ruotsi nmlkj nmlkj islanti nmlkj nmlkj norja nmlkj nmlkj tanska nmlkj nmlkj muu nmlkj nmlkj 40. Jos vastasit edelliseen kysymykseen muu, millä muulla kielellä on mahdollista saada palvelua? Kunnan voimavarat (9 ) 41. Olivatko kunnassanne vanhuspalvelujen järjestämiseen budjetoidut määrärahat vuonna 2012 riittävät seuraavien ikääntyneille suunnattujen palvelujen järjestämiseen (9 )? * Täysin riittävät Melko riittävät Melko riittämättömät Täysin riittämättömät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Terveydenhuollon palvelut Ikääntyneen väestön toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen Iäkkäille järjestettävät sosiaalipalvelut 42. Miten arvioisitte, tuleeko vanhuspalvelulain voimaantulo lisäämään ikääntyneille suunnattujen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen kohdennettuja menoja kunnassanne (9 )? * 43. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, mihin erityisesti kohdentuvia?

9 44. Kootaanko kunnassanne säännöllisesti tietoa iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseen kohdennetuista voimavaroista (9 )? * Asiantuntemus (10 ) 4. Onko kunnassanne käytettävissä ikääntyneiden henkilöiden palvelutarpeiden vaatimaa erityisosaamista (10 ) * Kyllä Ei hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisestä nmlkj nmlkj gerontologisesta hoitotyöstä nmlkj nmlkj gerontologisesta sosiaalityöstä nmlkj nmlkj geriatriasta nmlkj nmlkj lääkehoidosta nmlkj nmlkj ravitsemuksesta nmlkj nmlkj monialaisesta kuntoutuksesta nmlkj nmlkj suun terveydenhuollosta nmlkj nmlkj muusta nmlkj nmlkj 4. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, kohtaan muusta, kerrotko mistä erityisosaamista on. 47. Millä keinoin olette järjestäneet kuntanne käyttöön ikääntyneiden henkilöiden palvelutarpeiden vaatimaa erityisosaamista (10 )? 48. Millaiseksi arvioisit koulutetun työvoiman riittävyyden kunnassanne, kun arvioitte sitä suhteessa ikääntyneiden henkilöiden palvelutarpeeseen (10 )? * nmlkj a)koulutettua työvoimaa on riittävästi

10 nmlkj nmlkj b)koulutettua työvoimaa on melko hyvin c)koulutettua työvoimaa ei ole riittävästi 49. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, että koulutettua työvoimaa ei ole riittävästi, missä ammateissa ei ole riittävästi? 0. Miten arvioisitte vanhuspalvelulain voimaantulon vaikuttavan ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen ja järjestämiseen tarvittavan koulutetun työvoiman määrään kunnassanne (10 )? * nmlkj a)lisääntyy nmlkj b)ei muutu nmlkj c)vähenee Vanhusneuvosto (11 ) 1. Onko kunnassanne asetettu vanhusneuvosto tai vastaava (11 )? Mikäli vastaat kyllä, lomakkeelle avautuu lisäkysymyksiä, muuten lomake ohjaa automaattisesti kysymykseen 7. * Vanhusneuvoston toiminta 2. Vanhusneuvosto vaikuttaa ikääntyneen väestön hyvinvointiin, terveyteen, osallisuuteen, elinympäristöihin, asumiseen, liikkumiseen ym. kysymyksiin (11 ) * 1.osallistumalla ikääntyneen väestön hyvinvointia ja palveluja määrittävän suunnitelman valmisteluun 2.osallistumalla ikääntyneen väestön hyvinvointia ja palveluja määrittävän suunnitelman toteutumisen arviointiin 3.osallistumalla kunnan eri toimialoilla (esim. yhdyskuntasuunnittelu, kaavoitus, Kyllä Ei nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

11 liikennejärjestelyt, kulttuuri- ja liikennepalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut) ikääntyneen väestön asemaan ja toimintamahdollisuuksiin vaikuttavan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan nmlkj nmlkj 4.muulla tavoin nmlkj nmlkj 3. Jos vastasit edelliseen kysymykseen Muulla tavoin, kyllä, kerro miten 4. Osoitetaanko vanhusneuvoston toiminnalle kunnan puolesta (11 )? * Kyllä Ei Kokoustiloja nmlkj nmlkj Kokoustarvikkeita nmlkj nmlkj Tukea virkamiehiltä nmlkj nmlkj Muuta tukea nmlkj nmlkj. Jos vastasit edelliseen kysymykseen Tukea virkamiehiltä, kyllä, millaista tukea on saatavissa?. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, Muuta tukea, kyllä, millaista tukea on saatavissa? Hyvinvointia edistävät palvelut (12 ) 7. Järjestetäänkö kunnassanne ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja (12 )? *

12 8. Järjestetäänkö kunnassanne ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia terveystarkastuksia tai vastaanottoja tai kotikäyntejä (12 )? Mikäli vastaat kyllä, lomakkeelle avautuu lisäkysymyksiä, muuten lomake ohjaa automaattisesti kysymykseen 3. * Hyvinvointia edistävät palvelut 9. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, onko niitä kohdennettu riskiryhmille kuten Kyllä Ei iäkkäät omaishoitajat nmlkj nmlkj muistisairaat nmlkj nmlkj päihteiden käyttäjät nmlkj nmlkj mielenterveysasiakkaat nmlkj nmlkj vähävaraiset nmlkj nmlkj päivystyspoliklinikoiden suurkäyttäjät nmlkj nmlkj äskettäin leskeksi jääneet nmlkj nmlkj koko iäkäs väestö nmlkj nmlkj tietyt ikäluokat (esim. 7-vuotiaat, 80-vuotiaat) nmlkj nmlkj muu nmlkj nmlkj 0. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muu, mille riskiryhmälle kohdennettu? 1. Sisältyykö kunnassanne iäkkäille suunnattuihin neuvontapalveluihin, terveystarkastuksiin, vastaanottoihin tai kotikäynteihin (12 ) hyvinvoinnin, terveellisten elämäntapojen ja toimintakyvyn edistämiseen sekä sairauksien ja tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvää ohjausta? Aina Useimmiten Joskus Harvoin

13 ikääntyneen väestön terveyden ja toimintakyvyn heikkenemisestä aiheutuvien sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien tunnistamista ja niihin liittyvää varhaista tukea? sosiaalihuoltoa ja muuta sosiaaliturvaa koskevaa ohjausta? sairaanhoitoa, monialaista kuntoutusta ja turvallista lääkehoitoa koskevaa ohjausta? hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista edistävien palvelujen käytön ohjausta? muuta, mitä? 2. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muuta, kerro mitä. Palvelutarpeiden selvittäminen 3. Iäkkään henkilön palveluntarpeet ja niihin vastaaminen (3 luku) Onko kunnassanne mielestäsi riittävästi erityisesti ikääntyneelle väestölle suunnattua (13 ) * terveyskeskuksen vuodeosastohoitoa lyhytaikaiseen hoitoon (akuuttihoito, kuntoutus, jatkohoito erikoissairaalasta ) terveyskeskuksen vuodeosastohoitoa pitkäaikaiseen hoitoon Riittävästi melko riittävästi kohtuullisesti riittämättömästi liikaa ei tarvetta nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj vanhainkotihoitoa nmlkj nmlkj tehostettua palveluasumista ikäihmisille nmlkj nmlkj tavallista palveluasumista ikäihmisille nmlkj nmlkj erityisesti ikäihmisille kohdennettuja päihdepalveluita erityisesti ikäihmisille kohdennettuja mielenterveyspalveluita kotihoitoa (kotipalvelua ja/tai kotisairaanhoitoa) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 4. Halutessasi voit kuvata tähän miten kunnassanne kotihoito on organisoitu?

14 . Miten arvioisit, ovatko kuntanne iäkkäille järjestetyt sosiaali- ja terveyspalvelut (13 ) * Aina useimmiten joskus harvoin laadukkaita riittäviä oikea-aikaisia kuntoutumista edistäviä itsenäistä suoriutumista edistäviä osallisuutta lisääviä muuta palvelutarvetta ennaltaehkäiseviä kotiin annettavia palveluja suosivia. Kuinka usein toteutuvat ikääntyneille henkilöille kohdennetussa pitkäaikaisessa hoidossa seuraavat periaatteet (14 ) * palvelutarpeen mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka järjestetään pääsääntöisesti iäkkään henkilön yksityiskotiin tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaan pitkäaikaista laitoshoitoa vanhainkodissa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla tarjotaan vain erityisen painavista syistä (lääketieteelliset perusteet, arvokkuus, turvallisuus) iäkkäälle henkilölle pyritään varmistamaan turvallisuuden, merkityksekkyyden ja arvokkuuden kokemus palveluissa iäkkäiden henkilöiden mahdollisuuksia ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta vuorovaikutusta ja osallistua mielekkääseen hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan tuetaan iäkkäille pariskunnille järjestetään mahdollisuus asua yhdessä, kun toinen tai molemmat ovat ympärivuorokautisen asumispalvelun tarpeessa iäkkäälle henkilölle, joka on siirtynyt ympärivuorokautisen asumispalvelun piiriin, pyritään takaamaan hoitojärjestelyn pysyvyys Aina useimmiten joskus harvoin muu periaate 7. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muu periaate, kerro mikä.

15 8. Vanhuspalvelulain 14 mukaan kunnan on toteutettava iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaan järjestettävillä palveluilla. Voiko iäkäs henkilö odottaa saavansa tällaista palvelua seuraavissa esimerkkitilanteissa? * Aina useimmiten joskus harvoin a.palvelutarve edellyttää apua säännöllisesti neljä kertaa päivässä b.palvelutarve edellyttää apua säännöllisesti kolme kertaa päivässä c.palvelutarve edellyttää apua säännöllisesti viikonloppuina d.palvelutarve edellyttää apua säännöllisesti yöllä e.palvelutarve edellyttää apua epäsäännöllisesti yöllä f.lisääntynyt palvelutarve edellyttää välitöntä avun määrän lisäämistä (esim. (esim. sairaanhoidollista apua) g.kuntoutumisen tukeminen edellyttää (määräaikaisesti) fysioterapeutin tai toimintaterapeutin apua asiakkaan kotona h.sairaalassa katsotaan perjantai-illaksi tai viikonlopuksi suunnitellun kotiutumisen edellyttävän kotihoidon apua jo perjantai-iltana ja viikonloppuna i.omaishoitajan lakisääteisen loman aikana j.omaishoitajan sairastuessa 9. Palvelutarpeiden selvittäminen (1 ) Miten kunnassanne on pääsääntöisesti järjestetty iäkkään henkilön palvelutarpeen selvittäminen (1 ) seuraavissa tilanteissa iäkäs henkilö on hakeutunut sosiaalihuoltolain 40 a :ssä tarkoitettuun sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin; * gfedc a.sosiaalihuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc b.terveydenhuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc c.erillinen yksikkö arvioi gfedc d.moniammatillinen (Esim. SAS) ryhmä arvioi gfedc e.muutoin 70. Jos vastasit edelliseen kohtaan, muutoin, miten?

16 71. iäkäs henkilö on tehnyt kunnalle sosiaalipalveluja koskevan hakemuksen saadakseen sosiaalipalveluja toimintakykynsä tukemiseksi tai suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista * gfedc a.sosiaalihuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc b.terveydenhuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc c.erillinen yksikkö arvioi gfedc d.moniammatillinen (Esim. SAS) ryhmä arvioi gfedc e.muutoin 72. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muutoin, miten? 73. hyvinvointia edistävien palvelujen (mm. iäkkäiden neuvontapalvelut, hyvinvointia edistävät kotikäynnit. 12 ) yhteydessä on yhdessä iäkkään henkilön kanssa arvioitu, että hän tarvitsee säännöllisesti apua toimintakykynsä tukemiseksi tai suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista * gfedc a.sosiaalihuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc b.terveydenhuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc c.erillinen yksikkö arvioi gfedc d.moniammatillinen (Esim. SAS) ryhmä arvioi gfedc e.muutoin 74. Jos vastasit edelliseen kysymykseen muutoin, miten? 7. iäkkään henkilön palveluntarpeesta on tehty ilmoitus, ja sen selvittäminen on iäkkään henkilön taikka hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan mielestä tarpeen. Tällainen tilanne on esimerkiksi iäkkään henkilön sairaalasta kotiutumisen yhteydessä tehtävä palvelutarpeen arviointi. *

17 gfedc a.sosiaalihuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc b.terveydenhuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc c.erillinen yksikkö arvioi gfedc d.moniammatillinen (Esim. SAS) ryhmä arvioi gfedc e.muutoin 7. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muutoin, miten? 77. kunnan järjestämiä sosiaalipalveluja säännöllisesti saavan iäkkään henkilön olosuhteissa tapahtuu olennaisia muutoksia (palvelutarve lisääntyy, omaishoitaja ei voi jatkaa, tms.) * gfedc a)sosiaalihuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc b)terveydenhuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc c)erillinen yksikkö arvioi gfedc d)moniammatillinen (Esim. SAS) ryhmä arvioi gfedc e)muutoin 78. Jos vastasit edelliseen kysymykseen muutoin, kerro miten? 79. iäkkään henkilön palvelutarpeeseen ei voida enää vastata kotiin järjestettävien palveluiden avulla * gfedc a.sosiaalihuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc b.terveydenhuollon ammattihenkilö yksin tai työparin kanssa gfedc c.erillinen yksikkö arvioi gfedc d.moniammatillinen (Esim. SAS) ryhmä arvioi gfedc e.muutoin 80. Jos vastasit edelliseen kysymykseen muutoin, kerro miten

18 81. Palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä arvioidaan (1 ) * miltä osin iäkäs henkilö pystyy suoriutumaan tavanomaisista elämän toiminnoista asuin- ja toimintaympäristössään järjestelmällisesti tarvittaessa ei ollenkaan nmlkj nmlkj nmlkj missä asioissa iäkäs henkilö tarvitsee tukea ja apua nmlkj nmlkj nmlkj iäkkään henkilön ympäristön esteettömyys nmlkj nmlkj nmlkj iäkkään henkilön asumisen turvallisuus nmlkj nmlkj nmlkj iäkkään henkilön lähipalvelujen saatavuus nmlkj nmlkj nmlkj 82. Palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä arvioidaan (1 ) iäkkään henkilön toimintakyky monipuolisesti ja luotettavia arviointimenetelmiä käyttäen * järjestelmällisesti tarvittaessa ei ollenkaan fyysinen toimintakyky nmlkj nmlkj nmlkj psyykkinen toimintakyky nmlkj nmlkj nmlkj kognitiivinen toimintakyky nmlkj nmlkj nmlkj sosiaalinen toimintakyky nmlkj nmlkj nmlkj 83. Mitä toimintakyvyn arviointimenetelmiä/ mittareita käytätte toimintakyvyn eri ulottuvuuksien mittaamiseen? 84. Millä keinoin ja mistä lähteistä (esim. olette varmistaneet valitsemienne arviointimenetelmien luotettavuuden ja toistettavuuden? 8. Miten arvioisitte kunnassanne iäkkään henkilön mahdollisuutta päästä palvelutarpeen arviointiin (1 ) Asiakas pääsee kiireellisissä tapauksissa palvelutarpeen arviointiin samana tai viimeistään

19 seuraavana arkipäivänä nmlkj Aina nmlkj Useimmiten nmlkj Joskus nmlkj Harvoin 8. Asiakas pääsee palvelutarpeen arviointiin muissa kuin kiireellisissä tapauksissa * Aina Useimmiten Joskus Harvoin Ei koskaan viimeistään 7 arkipäivän aikana nmlkj 7-14 päivässä nmlkj kestää yli 14 päivää nmlkj Palvelusuunnitelma (1 ) Palvelusuunnitelma, päätös ja odotusajat 87. Onko kunnassanne käytössä yhtenäinen, kaikkien iäkkään henkilön säännöllisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin osallistuvien toimijoiden käyttämä palvelusuunnitelmamalli? * 88. Sisältyvätkö kunnassanne käytettyyn iäkkään henkilön palvelusuunnitelmaan seuraavat osat * Aina Tarvittaessa Ei a)iäkkään henkilön oma näkemys tarvitsemistaan palveluiden vaihtoehdoista nmlkj nmlkj nmlkj b)iäkkään henkilön hoitoon osallistuvan omaisen näkemys tarvittavien palveluiden vaihtoehdoista nmlkj nmlkj nmlkj c)kuntoutumisen mahdollisuudet ja kuntoutumissuunnitelma nmlkj nmlkj nmlkj d)iäkkään henkilön terveydentilan ja olosuhteiden perusteella tunnistetut, odotettavissa olevat kriisitilanteet ja suunnitelma niiden varalta nmlkj nmlkj nmlkj e)omaisten iäkkäälle henkilölle antama apu ja sen tuki (ml. omaishoidon tuki) nmlkj nmlkj nmlkj f)suunnitelma hoitavan omaisen sairastumisen tai kuoleman varalle nmlkj nmlkj nmlkj g)suunnitellut kotihoidon säännölliset palvelut nmlkj nmlkj nmlkj h)kotihoidon tukipalvelut (kauppa-, ateria-, turva-, kuljetus- ym. palvelut) nmlkj nmlkj nmlkj i)muut sosiaalipalvelut nmlkj nmlkj nmlkj

20 j)suunnitellut perusterveydenhuollon palvelut nmlkj nmlkj nmlkj k)suunnitellut erikoissairaanhoidon palvelut nmlkj nmlkj nmlkj l)suunnitellut terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut, joiden osana mm. yksilölliset kulttuuritarpeet, toiveet ja niiden toteutus nmlkj nmlkj nmlkj 89. Kun iäkkään henkilön palvelusuunnitelma laaditaan, onko suunnitelmaa tekevällä ammattihenkilöllä yleensä käytettävissään seuraavia asiakasta koskevia potilas- ja asiakastietoja asiakkaan suostumuksella * a)kunnan sosiaalityön asiakastiedot b)kotihoidon asiakas- ja potilaskertomustiedot c)terveyskeskuksen potilaskertomustiedot d)erikoissairaanhoidon potilaskertomustiedot Ei Ainoastaan erikseen pyydettäessä Katseluoikeus sähköisiin asiakastietoihin Yhteinen tietojärjestelmä 90. Kun iäkkäälle henkilölle on tehty palvelusuunnitelma, onko suunnitelma yleensä käytettävissä, kun iäkäs henkilö asioi seuraavien ammattihenkilöiden kanssa ja on antanut suostumuksensa tietojen yhteiskäyttöön * Ei kyllä a)kunnan sosiaalityöntekijä nmlkj nmlkj b)kotihoidon lähityöntekijä nmlkj nmlkj c)terveyskeskuslääkäri nmlkj nmlkj d)erikoissairaanhoidon ammattihenkilö nmlkj nmlkj e)suunnitelmaa toteuttavan yksityisen palveluntuottajan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö f)muu ammattiryhmä nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj 91. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muu ammattiryhmä, mikä ammattiryhmä? 92. Mahdollistaako kuntanne tietojärjestelmä tai kirjaamiskäytäntö (joko erillisenä seurantana tai jatkuvasti ajantasaisesti seuraten, esim. toiminnanohjausjärjestelmällä) iäkkäälle henkilölle tehdyn palvelusuunnitelman toteutumisen seurannan seuraavien palveluiden osalta *

21 Ei Kyllä, erillinen seuranta Kyllä, jatkuvasti seuraten a)kotihoidon käynnistyminen nmlkj nmlkj nmlkj b)kotihoidon päivittäinen toteutus nmlkj nmlkj nmlkj c)kotihoidon tavoitteiden saavuttaminen nmlkj nmlkj nmlkj d)kuntoutumissuunnitelman toteutus jatkuvasti seuraten nmlkj nmlkj nmlkj e)kuntoutumistavoitteiden saavuttaminen seuraten nmlkj nmlkj nmlkj f)tukipalveluiden toteutus nmlkj nmlkj nmlkj g)muutto ympärivuorokautisesti valvottuun asumis- ja hoitoympäristöön nmlkj nmlkj nmlkj Vastuutyöntekijä (17 - sovelletaan alkaen) 93. Nimetäänkö kunnassanne vastuutyöntekijä iäkkäälle henkilölle, jos hän tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa? * 94. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, millaisille asiakkaille vastuutyöntekijä nimetään hauraalle iäkkäälle henkilölle, joka asuu kotiin tuotavien palvelujen avulla yksin Aina useimmiten joskus harvoin omaishoidon tuella hoidettavalle asiakkaalle, joka tarvitsee paljon apua henkilölle, jonka arvioidaan tarvitsevan apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa muulloin 9. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muulloin, kerro milloin. 9. Aiheutuuko vastuutyöntekijän nimeämisestä kunnalle lisäkustannuksia

22 97. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, mitä lisäkustannuksia? Päätös sosiaalipalvelujen myöntämisestä, oikeus palveluihin (18 ) ja odotusajat (2 ) 98. Tehdäänkö kunnassanne hallintopäätös vanhustenhuollon ympärivuorokautisen asumispalvelun tai sosiaalihuoltolainmukaisen laitoshoidon myöntämisestä asiakkaalle: Aina Useimmiten Joskus Ei koskaan a.tehdään myönteinen päätös jos palvelu voidaan myöntää b.tehdään kielteinen päätös palvelua ei voida myöntää c.asetetaan jonoon ja tehdään myönteinen päätös kun paikka vapautuu vapautuu d. tehdään pelkästään asiakasmaksupäätös e. muuten 99. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muuten kerro miten Minkä ammattiryhmän edustaja yleensä tekee päätöksen? nmlkj a.sosiaalityöntekijä nmlkj b.lääkäri nmlkj d.muu 101. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muu kerro mikä ammattiryhmä.

23 102. Onko kunnassanne käytössä kirjallinen muutoksenhakuohje liitettäväksi mukaan hallintopäätökseen? 103. Tehdäänkö kunnassanne hallintopäätös kotipalvelujen/kotiin annettavien palvelujen myöntämisestä asiakkaalle? Aina useimmiten joskus ei koskaan a.tehdään myönteinen päätös jos palvelu voidaan myöntää b. tehdään kielteinen päätös palvelua ei voida myöntää c. asetetaan jonoon ja tehdään myönteinen päätös kun palvelu voidaan käynnistää d. tehdään pelkästään asiakasmaksupäätös 104. Minkä ammattiryhmän edustaja tekee päätöksen? nmlkj a. Sosiaalityöntekijä nmlkj b. Lääkäri nmlkj d. Muu 10. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, muu, mikä ammattiryhmä tekee päätöksen? 10. Onko kunnassanne käytössä kirjallinen muutoksenhakuohje liitettäväksi mukaan hallintopäätökseen? 107. Missä ajassa yleensä iäkäs henkilö saa kiireellisesti tarvitsemansa sosiaalipalvelut (18 )? nmlkj samana päivänä nmlkj viimeistään seuraavana päivänä

24 nmlkj viikon sisällä nmlkj kestää yli viikon 108. Missä ajassa yleensä tehdään päätös iäkkään henkilön ei-kiireellisesti tarvitsemista sosiaalipalveluista (18 )? nmlkj viikon kuluessa nmlkj yli viikko - alle kuukaudessa nmlkj 1-2 kuukauden kuluttua palvelutarpeen arvioinnista nmlkj kolmen kuukauden kuluessa palvelutarpeen arvioinnista nmlkj yli kolmen kuukauden kuluttua palvelutarpeen arvioinnista 109. Missä ajassa iäkäs henkilö yleensä saa hänelle myönnetyt ei-kiireelliset sosiaalipalvelut (18 )? nmlkj viikon kuluessa nmlkj yli viikko - alle kuukaudessa nmlkj 1-2 kuukauden kuluttua päätöksestä nmlkj kolmen kuukauden kuluessa päätöksestä nmlkj yli kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta 110. Seurataanko kunnassanne odotusaikoja sosiaalipalveluihin (2 )? 111. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, kerro miten Jos seurataan, julkistetaanko kunnassanne odotusaikoja sosiaalipalveluihin ( 2 )? 113. Jos vastasit edelliseen kysymykseen, kyllä missä julkistetaan?

25 114. Mahdollistaako kuntanne tietojärjestelmä tai kirjaamiskäytäntö viiveiden ja odotusaikojen seuraamisen (2 )? Kyllä Ei a)viive tai odotusaika palvelutarpeen selvittämiseen nmlkj nmlkj b)viive tai odotusaika palvelusuunnitelman valmistumiseen nmlkj nmlkj c)viive tai odotusaika palvelupäätökseen nmlkj nmlkj d)viive tai odotusaika palvelupäätöksestä palvelun toteutukseen nmlkj nmlkj 11. Mitkä seuraavista palveluista ovat sellaisia, joiden toteutumista asiakas saattaa kunnassanne joutua odottamaan pitempään kuin kolme kuukautta (Vanhuspalvelulaki 18 ; 2 )? gfedc a)omaishoidon tuki gfedc b)kotihoito gfedc c)kotona tapahtuva kuntoutus gfedc d)asunnon muutostyöt gfedc e)lyhytaikainen ympärivuorokautinen hoiva, esim. omaishoitajan lakisääteisen vapaan yhteydessä gfedc f)pysyvä muutto palveluasuntoon, jossa ei ole ympärivuorokautista ammatillista valvontaa gfedc g)pysyvä muutto ympärivuorokautiseen asumispalveluun gfedc h)pitkäaikainen laitoshoito Johtaminen 11. Miten arvioitte johtamisen toteutuvan kuntanne ikäihmisille sosiaali- ja terveyspalvelua antavissa toimintayksiköissä ( 21 )? Aina useimmiten joskus harvoin johtaminen on asiakaslähtöistä johtaminen tukee kuntoutumista edistävää työtapaa johtaminen on eri viranomaisten ja ammattiryhmien yhteistyötä kehittävää johtaminen on toimintatapoja kehittävää muunlaista 117. Jos vastasit edelliseen kysymykseen muunlaista, kerro millaista.

26 118. Millaisiksi arvioitte kuntanne ikäihmisille sosiaali- ja terveyspalvelua antavien toimintayksikköjen toimitilat (22 ) Aina Useimmiten Joskus Harvoin toimitilat ovat riittäviä toimitilat ovat turvallisia toimitilat ovat esteettömiä toimitilat ovat kodikkaita toimitilat ovat iäkkäiden asiakkaiden palvelutarpeisiin soveltuvia muunlaisia 119. Jos vastasit edelliseen kysymykseen muunlaisia, kerro millaisia Miten suuressa osassa kuntanne ikäihmisten palveluiden toimintayksiköistä arvioitte olevan omavalvontasuunnitelman ( 23 )? nmlkj Suurimmassa osassa nmlkj Melko useassa nmlkj Aika harvassa ole ollenkaan 121. Jos toimintayksiköissä on omavalvontasuunnitelmat, ovatko ne julkisesti nähtävissä (23 )? 122. Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, kerro missä nähtävissä. gfedc Toimintayksikköjen ilmoitustauluilla gfedc Toimintayksikköjen internet sivuilla gfedc Kunnan sivuilla toimintayksiköittäin

27 gfedc Ei tietoa 123. Miten kuntanne eri toimintayksikköjen omavalvontasuunnitelmien rakennetta ja toteuttamista seurataan (23 )? 124. Miten arvioitte kunnassanne toteutettavan viranomaisvalvontaa seuraavien ikäihmisten palveluihin liittyvien toimintojen osalta (24 )? Aina Useimmiten Joskus Harvoin oman toiminnan osalta yksityisen palvelutoiminnan osalta ostopalveluiden osalta muiden kunnan alueella tuotettavien yksityisien palvelujen osalta yleishyödyllisten järjestöjen osalta muulta osin 12. Jos vastasit edelliseen kysymykseen muulta osin, kerro miltä osin. 12. Mikä taho kunnassanne toteuttaa viranomaisvalvontaa (24 )? Lopuksi Sinulla on vielä mahdollisuus kertoa mielipiteitäsi ja ajatuksiasi seuraavista asioista: 127. Mitkä palveluihin liittyvät asiat koet oman kuntasi näkökulmasta suurimmiksi haasteiksi heinäkuussa voimaanastuvan Vanhuspalvelulain toimeenpanossa?

28 128. Missä asioissa kunnassasi on pystytty luomaan ikääntyneen väestön palveluihin uudenlaisia ja toimivia käytäntöjä? 129. Jotain muuta, mitä ei vielä ole tullut tässä käsiteltyä? Suuret kiitokset osallistumisestasi tähän vanhuspalvelulain seurantakyselyyn! 0% valmiina

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät sosiaalihuollon ll asumispalveluilta 12.8.2013 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Iäkkään henkilön palvelutarpeisiin vastaaminen, yleiset periaatteet Kunnan on järjestettävä

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA?

TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? TOTEUTTAAKO VANHUSPALVELULAKI VALTAA VANHUUS -LIIKKEEN TEEMOJA? Senioriliikkeen kevätkokous 22.04.2013 Helsinki Aulikki Kananoja LAKI l l Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan

Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Tukevasti kotona - myös muistisairaana Yhteinen vastuu ikääntyneistä Tulit juuri oikeaan paikkaan Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri, EMBA osastopäällikkö sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut 21.9.2015

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki. toimeenpano vuonna Satu Karppanen

Vanhuspalvelulaki. toimeenpano vuonna Satu Karppanen Vanhuspalvelulaki toimeenpano vuonna 2015 Satu Karppanen Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( vanhuspalvelulaki ) V V V 2 20.4.2015 Etunimi

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Lisätietoa: www.stm.fi Tiedotteet Tiedote 66/2012 VALMISTELUN KONTEKSTI TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS Ikäihmisten palvelujen

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Lain tavoitteet. Ikääntynyt väestö (vanhuuseläkeikäiset) Iäkäs henkilö (toimintakyky heikentynyt ikään liittyvien syiden takia)

Lain tavoitteet. Ikääntynyt väestö (vanhuuseläkeikäiset) Iäkäs henkilö (toimintakyky heikentynyt ikään liittyvien syiden takia) Tuotantolautakunta LIITTEET 12.6.2013 Iäkäs henkilö (toimintakyky heikentynyt ikään liittyvien syiden takia) laadukkaiden, oikea-aikaisten, yksilöllistä tarvetta vastaavien palvelujen saanti paranee

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.

Sirkka Jakonen Johtaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto. Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue. Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3. Vanhuspalvelulain valvonta Sirkka Jakonen Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Vanhuspalvelulaki seminaari 27.3.2014 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi! Vanhuspalvelulailla pyritään turvaamaan

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut

Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikäihmisten varhainen tuki ja palvelut Ikääntyvien varhainen tuki Vanhuspalvelulaki: Hyvinvointia edistävät palvelut Ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.

Laki ikääntyneen väestön. iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn i t tukemisesta t sekä iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluista Kari Välimäki Kansliapäällikkö Ohjausryhmän puheenjohtaja 19.4.2012 Lakiesityksen tausta

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen hyvän laadun ja lainmukaisen toiminnan varmistaminen Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Ikäihmisten palvelujen hyvän laadun ja lainmukaisen toiminnan varmistaminen Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Ikäihmisten palvelujen hyvän laadun ja lainmukaisen toiminnan varmistaminen 24.9.2014 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Vanhuspalvelulaki Laissa säädetään järjestämisvastuussa olevan kunnan velvollisuuksista,

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Varsinais-Suomen alueen vastaukset

Varsinais-Suomen alueen vastaukset Varsinais-Suomen alueen vastaukset 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Valitkaa kunta, tai kunnat, jotka kuuluvat kuntayhtymään/yhteistoiminta-alueeseen. 10 2. Valitkaa yksi parhaaksi arvioimanne vaihtoehto : Kyselyn

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN

IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Vanhusten palvelut 1 (8) IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN id: 404395 2 (8) SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAIN TOTEUTUMISEN SEURANTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNALLE 4/2015

VANHUSPALVELULAIN TOTEUTUMISEN SEURANTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNALLE 4/2015 Lain pykälä Lakiteksti Vanhusten palvelut 4 Yhteistyö Kunnan eri toimialojen on toimittava yhteistyössä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi.

Lisätiedot

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuoltolain valmistelun tilanne 1.2.2012 Työryhmän tehtävä Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän tehtävänä: selvittää sosiaalihuoltoa koskevien

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma

Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tapahtuma Palvelutarpeen arvioinnin kriteerit lainsäädännössä Erityisasiantuntija Marja Pajukoski, THL 29.3.2012 1 Yleiset tarpeen arvioinnin kriteerit

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain

Tavoitetaso kotihoidon piirissä vähintään 25 % omaishoidon tuen piirissä 4 % ympärivrk hoitopaikkoja riittävästi. suoritetaan vuosittain 1 Liite 9 TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2007-2008 Vaikuttavuus ja palvelukyky Kriittiset menestystekijät Kriteerit/ Mittarit Palvelujen saatavuus 75 v täyttäneiden palvelujen kattavuus/v Tavoitetaso 2007 2008

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

IKÄIHMINEN TOIMIJANA -HANKE. SODANKYLÄN KEHITTÄMISJAKSO Anitta Kaisanlahti

IKÄIHMINEN TOIMIJANA -HANKE. SODANKYLÄN KEHITTÄMISJAKSO Anitta Kaisanlahti IKÄIHMINEN TOIMIJANA -HANKE SODANKYLÄN KEHITTÄMISJAKSO 1.12.2013-31.7.2014 Anitta Kaisanlahti VANHUSPALVELULAKI 1.7.2013 IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET Tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS - Sosiaalihuoltolain uudistuksen tilanne

SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS - Sosiaalihuoltolain uudistuksen tilanne SOSIAALIHUOLLON LAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS - Sosiaalihuoltolain uudistuksen tilanne Marja Heikkilä* 21.5.2012 * Hyödynnetty osin hallitusneuvos Virpi Vuorisen materiaalia Työryhmän työn tulos - Työryhmän

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Mikä on terveydenhuollon peruspalvelua ja mikä erikoispalvelua?

Mikä on terveydenhuollon peruspalvelua ja mikä erikoispalvelua? Mikä on terveydenhuollon peruspalvelua ja mikä erikoispalvelua? Antti Turunen 26.1.2017 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Käsitteet ovat epämääräisiä Peruspalvelussa potilas voi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet 2017 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO,

Lisätiedot

Kotihoidon myöntämisen perusteet Lapissa

Kotihoidon myöntämisen perusteet Lapissa Kotihoidon myöntämisen perusteet Lapissa PALVELUOHJAUS JA PALVELUTARPEEN ARVIOINTI LÄHTÖKOHTANA PALVELUIDEN MYÖNTÄMISELLE Palvelutarpeisiin vastataan ammattitaitoisella palveluohjauksella ja palvelutarpeen

Lisätiedot

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet

Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Väestön ikääntyminen ja palvelujen kehittäminen, kansallisen tason näkymät ja tavoitteet Hyvä ikääntyminen mahdollisuuksien Seinäjoella seminaari, 6.9.2010 Peruspalveluministeri Paula Risikko TAVOITTEET

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen palveluissa Edellytykset yy ja haasteet Inari 20.9.2013 Mirja Laiti Työkalupakin arviointia Kokonaisuudessaan erinomainen työväline henkilöstön

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ IÄKKÄIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA. Vanhuspalvelulaki

LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ IÄKKÄIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA. Vanhuspalvelulaki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ IÄKKÄIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA Vanhuspalvelulaki Lain valmistelun taustaa 1/3 Lain valmisteluna taustana on hallituksen vastaus välikysymykseen

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä

IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI TILANTEESSA. Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä IKÄIHMISTEN PALVELUKETJUN ANALYYSI 18.4.16 TILANTEESSA Terveys- ja hoivapalveluiden johtoryhmä 12..16 Ikäihmisten palveluiden strategiassa 12-1-2 on pidetty palveluketjun kehittämistä ohjaavana valtakunnallista

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA

LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA Lopen kunta Perusturvalautakunta 26.10.2016 97 Perusturva Vanhuspalvelut LOPEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OHJELMA 2017 2018 Sisko Haapanen Vanhuspalvelujen johtaja JOHDANTO Seudullinen ikäihmisten ohjelma 2015

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi. Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto

Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi. Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto sisältö Toimintakyvyn määrittelyä Toimintakyvyn arviointi

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

VANHUUSOIKEUDEN KURSSI Perhe- ja jäämistöoikeuden valinnaiset opinnot. Anna Mäki-Petäjä-Leinonen

VANHUUSOIKEUDEN KURSSI Perhe- ja jäämistöoikeuden valinnaiset opinnot. Anna Mäki-Petäjä-Leinonen VANHUUSOIKEUDEN KURSSI 15.-19.4.2013 Perhe- ja jäämistöoikeuden valinnaiset opinnot Anna Mäki-Petäjä-Leinonen Perheoikeuden dosentti Vanhuspotilaan hoito ja hoiva Oikeus hyvään hoitoon ja hoivaan PL 19

Lisätiedot

Ikäihmisten tulevaisuuden palvelukokonaisuudet kotona asumista tukemassa

Ikäihmisten tulevaisuuden palvelukokonaisuudet kotona asumista tukemassa Ikäihmisten tulevaisuuden palvelukokonaisuudet kotona asumista tukemassa Ikäihmisten asiakasprosessityöryhmän tuloksia SenioriKaste hankkeen projektipäällikkö, Ikäihmisten palveluiden koordinaattori Leila

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Säännökset hoitopaikan valintaoikeudesta sisältyvät terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvalautakunnan 28.1.2016 päätös Perusturvan palvelut Suurin osa perusturvan toimialan eli sosiaali- ja terveyden huollon palveluista ovat lakisääteisiä. Palvelut

Lisätiedot

Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan

Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan Taina Jaako Eksote, hoivajohtaja 29.8.2016 Valvanne Symposium IV Eksote kartalla Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 220 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut

Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut Millaista valmennusta ja tukea uudessa laissa tarvitaan? Anu Autio, asiantuntija, Espoon vammaispalvelut Lausuntopalaute Valmennuksen ja tuen suhdetta sosiaalihuoltolain mukaiseen sosiaaliohjaukseen ja

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla

Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Vaikeasti työllistyvien tukeminen välityömarkkinoilla Eveliina Pöyhönen Keitä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt? Ei yhtenäistä määritelmää voi tarkoittaa pitkäaikaistyöttömiä, vammaisia, osatyökykyisiä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin n IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAVAN PÄIVÄTOIMINNAN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2016 Ikäihmisten kuntouttava päivätoiminta Ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan Päivitetty: 14.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ikäihmisten

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

Henkilöstön määrää on lisättävä vanhusten hoito- ja hoivapalveluissa. Tämä edellyttää kaupunginjohtajan määrärahaesityksen merkittävää korotusta.

Henkilöstön määrää on lisättävä vanhusten hoito- ja hoivapalveluissa. Tämä edellyttää kaupunginjohtajan määrärahaesityksen merkittävää korotusta. Eläkkeensaajien Keskusliiton espoolaisten jäsenyhdistysten aluetoimikunta kokoontui Leppävaaran palvelukeskuksessa ja päätti yksimielisesti esittää Espoon kaupungille seuraavaa: Vanhusten hoidon ja hoivan

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot