HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE"

Transkriptio

1 1 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄT Satakunnan sairaanhoitopiiri toimii koko hankkeen hallinnoivana tahona. Sairaanhoitopiiri vastaa ministeriön ja aluehallintoviraston ohjeiden sekä hankesuunnitelman mukaisesti seuraavista hankkeen tehtävistä: 1. Toteuttamiseen liittyvät tehtävät Ohjausryhmän kokoaminen ja sen toiminnan organisointi; Hankkeen yleisen osuuden toteuttaminen hankesuunnitelman ja rahoittajan ohjeiden mukaisena; kehittämisosioiden tukeminen, ohjaaminen ja seuranta siten, että niiden toiminta vastaa hankkeen tavoitteita ja hankesuunnitelmaa; Koko hankkeen arvioinnin toteuttaminen; Yhteydenpito ja yhteistyö rahoittajaan ja yhteistyötahoihin; Muut hankkeen onnistumisen kannalta välttämättömät toimenpiteet, jotka ilmenevät hankkeen kuluessa. 2. Hankkeen raportointiin ja maksatukseen liittyvät tehtävät Aloitusilmoitus Hallinnoijan ja kehittämisosioiden toteuttajien välisten sopimusten laatiminen ja toimittaminen Lounais-Suomen aluehallintovirastolle; Yhteisen maksatushakemuksen sekä vaadittavien selvitysten ja raporttien laatiminen ja kokoaminen rahoittajalle määräajoin. Hallinnoija kokoaa yhteen kehittämisosioiden raportit ja selvitykset; Valtionavustuksen välittäminen kehittämisosioiden toteuttajille niiden maksatuksessa hyväksyttyjen todellisten toimintakustannusten perusteella; Aluehallintoviraston ohjeiden mukainen talousohjaus kehittämisosioiden toteuttajille; Pääkirjaraportin ja talousarvion toteutumisvertailun tekeminen kalenterivuosittain eriteltynä sekä selvitys koko hankkeen toteutumisesta; Valtionavustuksen hakeminen hankkeen toiminta-ajalta rahoittajan ilmoittamiin määräaikoihin mennessä; Valtionavustusselvityksen tekeminen rahoittajalle hankkeen kustannuksista, valtionavustuksen käytöstä sekä hankkeen tuloksista kuuden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä; Tilintarkastajan lausunnon toimittaminen valtionavustusselvityksen yhteydessä aluehallintovirastolle hallinnoijan kirjanpidossa olevista kustannuksista; Maksatushakemuksen laadinnasta ja sisällöstä toimitetaan erillinen ohjeistus kehittämisosioiden toteuttajille mennessä. Hankkeen toteutuminen raportoidaan kolmella erillisellä maksatushakemuksella ajoilta , ja

2 2. KEHITTÄMISOSIOTA TOTEUTTAVAN TAHON TEHTÄVÄT 2 Kehittämisosiota toteuttava taho (kunta, kuntayhtymä, yhteistoiminta-alue) vastaa ministeriön, aluehallintoviraston ja koko hankkeen hallinnoijan (Satakunnan sairaanhoitopiiri) ohjeiden sekä hankesuunnitelman mukaisesti seuraavista tehtävistä: 1. Kehittämisosion toteutukseen liittyvät tehtävät Kehittämisosion käynnistäminen; Kehittämisosion toteuttaminen organisaation omien käytäntöjen mukaisesti; o Mm. tarvittavan projektihenkilöstön palkkaaminen. o Työsuhde voi kestää enintään asti. Tarvittavien ostopalveluiden hankinta voimassa oleva hankintalainsäädäntö huomioon ottaen; o Hankinnat on kilpailutettava lainmukaisesti. o Hankinta-asiakirjat on säilytettävä hankintalain ja rahoittajan määräysten mukaisesti. o Myös kynnysarvon alittavien hankintojen osalta on tehtävä kilpailutus. Markkinat kartoitetaan lähettämällä 3-5 hankinnan tarjoajalle tarjouspyyntö. o Suorahankintoja ei pääsääntöisesti hyväksytä, ja niistä on sovittava etukäteen hallinnoijan kanssa. Suorahankinnoissa vastuu on aina hankkivalla organisaatiolla. Kynnysarvon ylittävistä suorahankinnoista on toimitettava hallinnoijalle tilintarkastuslausunto, josta tulee ilmetä suorahankintojen oikeudelliset perusteet. Em. selvitys toimitetaan maksatushakemuksen liitteenä rahoittajalle. o Hankinnoista aiheutuvat kustannukset kirjataan hankkeen menoiksi hyvää kirjanpitotapaa noudattaen. Ennakkomaksuja ei hyväksytä eli menon katsotaan realisoituvan vasta kun hankinta on vastaanotettu. Kehittämisosion muutoksista neuvotteleminen hankkeen projektipäällikön kanssa o Rahoittajan on hyväksyttävä hankesuunnitelman muutokset; Toteutumisen seuranta ja itsearviointi; Kehittämisosion sekä siinä syntyneiden toimintamallien kuvaaminen Innokylän verkkopalveluun erillisten hallinnoijan ohjeiden mukaisesti; Hankkeen yleisten tavoitteiden edistäminen alueella; sekä Muut hankkeen onnistumisen kannalta välttämättömät toimenpiteet, jotka ilmenevät hankkeen kuluessa. 2. Kehittämisosion raportointiin ja maksatukseen liittyvät tehtävät Asianmukaisen, kehittämisosiota toteuttavan tahon muusta kirjanpidosta erillisen tai erotettavissa olevan kirjanpidon järjestäminen ja ylläpitäminen; o Kehittämisosiolle on määriteltävä kirjanpidossa oma kustannuspaikka tai vastaava tunniste, josta hankekustannukset ovat selkeästi osoitettavissa. Kaikkien kustannusten kirjaaminen kirjanpitoon kehittämisosion kustannuspaikalle; Toteutuneet kustannukset on laskutettava täysimääräisinä (100 %) hallinnoijalta jokaisen maksatushakemuksen yhteydessä; o Omarahoitusosuutta ei saa vähentää hallinnoijalle esitettävistä kokonaiskustannuksista, sillä valtionavustus maksetaan hallinnoijalle raportoitujen kustannusten perusteella.

3 3 Kirjanpidon oikeellisuuden varmistaminen; o Jos kehittämisosion kirjanpidossa on virhekirjaus, kehittämisosion toteuttaja vastaa virheestä ja mahdollisesta siitä johtuvasta valtionavustuksen hylkäämisestä tai takaisinperinnästä o Kehittämisosion kirjanpidosta tulee poistaa virhekirjaukset, tai jos kirjanpitoon ei ole mahdollista tehdä muutoksia, on kirjanpidon raporttiin (pääkirjaan) merkittävä selkeästi virhekirjauksen kohdalle, ettei kustannus ole valtionavustukseen oikeuttava eikä sisälly maksatushakemukseen. Maksatushakemukseen pyydettävien tietojen ja tarvittavien selvitysten hallinnoijalle toimittaminen hallinnoijan määrittelemän aikataulun mukaisesti; o Selvitykset ja tiedot on toimitettava hallinnoijan pyytämässä muodossa (esimerkiksi tarkoitukseen varatuilla lomakkeilla ja hallinnoijan ohjeiden mukaisesti allekirjoitettuina). o Hallinnoijan pyytämiin mahdollisiin lisäselvityksiin on vastattava. Tietojen on oltava oikeita ja riittäviä. Lisätietojen hankkiminen voi viivyttää valtionavustuksen maksatusta. Kehittämisosion asiakirja-aineiston, laskujen, tositteiden ja niihin kuuluvien liitteiden säilyttäminen rahoittajan ohjeiden mukaisesti; Laskujen oikeellisuuden tarkistaminen; Tarvittavien selvitysten tekeminen kehittämisosion päättyessä; Tilintarkastajan lausunnon toimittaminen (kehittämisosion kirjanpidosta) hallinnoijalle pyydetyssä aikataulussa o Hallinnoija toimittaa tilintarkastuslausunnon valtionavustusselvityksen liitteenä aluehallintovirastolle; Kehittämisosion toteuttaja voi koota kehittämisosion tueksi projekti-/ tukiryhmiä oman tarpeensa mukaisesti. Kehittämisosion toteuttaja määrittelee ko. ryhmien kokoonpanon ja tehtävät.

4 3. KEHITTÄMISOSIOIDEN OMARAHOITUSOSUUDET 4 Hankkeen omarahoitusosuuden suhteen kehittämisosioiden toteuttajien vastuut määrittyvät Satakunnan ja Varsinais-Suomen osalta eri tavoin. Satakunnan alueen kehittämisosiot Satakunnan sairaanhoitopiiri laskuttaa kunnilta kehittämisosion omarahoitusosuuden (25 %:a kehittämisosion kokonaiskustannuksista). Satakunnan sairaanhoitopiiri vastaa Satakunnan kuntien osalta yleisen osuuden omarahoitusosuudesta. Jos Satakunnan kehittämisosioiden kustannuksia ei hyväksytä valtionavustukseen oikeuttaviksi, sairaanhoitopiiri perii kehittämisosion toteuttajalta ko. oikeudettoman osuuden kokonaisuudessaan takaisin. Ko. osuus jää kehittämisosion toteuttajan omaksi kustannukseksi. Takaisinperintä tehdään myös hankkeen päättymisen jälkeen, jos hankkeeseen kohdistuu rahoittajan tai muun valvovan viranomaisen tarkastus. Varsinais-Suomen alueen kehittämisosiot Satakunnan sairaanhoitopiiri laskuttaa kunnilta 1) kehittämisosion omarahoitusosuuden (25 %:a kehittämisosion kokonaiskustannuksista) sekä 2) yleisen osuuden omarahoitusosuuden kehittämisosion rahoitusosuuden suhteessa, joka lasketaan seuraavasti: Kehittämisosion toteutuneet kustannukset/ kaikkien kehittämisosioiden kokonaiskustannukset = suhdeluku, jolla kerrotaan yleisen osuuden kustannusten omarahoitusosuus. Jos Varsinais-Suomen kehittämisosioiden kustannuksia ei hyväksytä valtionavustukseen oikeuttaviksi, Satakunnan sairaanhoitopiiri perii kehittämisosion toteuttajalta ko. oikeudettoman osuuden kokonaisuudessaan takaisin. Ko. osuus jää kehittämisosion toteuttajan omaksi kustannukseksi. Takaisinperintä tehdään myös hankkeen päättymisen jälkeen, jos hankkeeseen kohdistuu rahoittajan tai muun valvovan viranomaisen tarkastus.

5 4. KUSTANNUSTEN HYVÄKSYTTÄVYYS Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia ovat mm: Projektiin palkattavan henkilöstön kustannukset sivukuluineen; Kaikki hanketyöntekijät pitävät o hankepäiväkirjaa, josta ilmenee päivittäin tehdyn työn pääasiallinen sisältö, sekä o kuukausittaista työaikaseurantaa, johon merkitään päiväkohtaisesti hankkeelle tehdyt työtunnit. Osa-aikainen hanketyöntekijä merkitsee työaikaseurantaan lisäksi organisaatiolle tehdyt muut työtunnit ja kokonaistyöajan. o Työntekijä ja työntekijän esimies allekirjoittavat hankepäiväkirjan ja työaikaseurannan, jotka arkistoidaan kehittämisosion asiakirjoihin. Kotimaan matkakustannukset; o projektissa työskentelevien matkakulut ministeriön ohjeen mukaan; o ohjausryhmän jäsenten kokousmatkakulut; o asiantuntijapalvelun tarjoajien (esim. kouluttajat) matkakulut. Koulutuskustannukset; o kouluttajan palkkio; o koulutustilat; o kohtuulliset koulutustarjoilut (kahvitus); o projektissa työskentelevän henkilön mahdolliset osallistumismaksut hankkeen ulkopuolisista koulutuksista. Asianmukaiset asiantuntijapalkkiot, ostopalvelut ja laitehankinnat; o muistettava hankintalainsäädännön mukainen kilpailutus; o laitehankintojen on oltava rahoittajan etukäteen hyväksymiä; o teknologiaan liittyvät hankinnat tulee olla aina rahoittajan etukäteen hyväksymiä, ja ennen hankintaa on otettava yhteys projektipäällikköön. Kokouspalkkiot kunnallisten kokoussääntöjen mukaisesti; Vuokramenot, joiden tulee perustua todellisiin kustannuksiin; (hanketyöntekijän työtilan vuokra) Hallinnointikustannukset, joiden tulee perustua vyörytettyihin kustannuksiin ja ne tulee pystyä osoittamaan vyörytysperusteet sisältävällä laskelmalla, joka liitetään allekirjoitettuna maksatushakemukseen; o allekirjoitettu selvitys kustannusten laskemistavasta, ei laskennallisia kustannuksia. Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia eivät ole: Koulutuskustannukset, jotka aiheutuvat kunnan lakisääteisestä täydennyskoulutusvelvoitteesta (esim. pätevöitymiskoulutus); Työnohjauskustannukset; Laite- ja kalustehankinnat (poikkeuksena välttämättömät hankkeen työntekijän käyttöön tulevat työvälineet); Tietoteknologian käyttöön ja kehittämiseen liittyvät menot (poikkeuksena hankkeen työntekijän käyttöön tuleva henkilökohtainen työväline esim. tietokoneen tai matkapuhelimen hankinta). Hanketyöntekijöiden työvaatekustannukset; Omaisuuden poistokirjaukset; Laskennalliset kustannukset; Ravintolalaskut (muut kuin normaalit kokouskahvit ym.); Toiminta, johon kunta saa valtionosuutta.

6 Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia vähentävät: 6 Tulorahoitus; o hallinnoijalle toimitetuissa kirjanpidon raporteissa tulee näkyä myös tulotilit. Muu kuin kunnallinen rahoitus (yritysten, säätiöiden, järjestöjen ymv. antama rahoitus) Jos on epäselvyyttä siitä, ovatko kustannukset hyväksyttäviä vai ei, neuvoa pitää kysyä hallinnoijalta, jonka tehtävänä on viime kädessä selvittää asia rahoittajalta. Näin vältytään mahdollisilta valtionavustuksen hylkäyksiltä ja takaisinperinnältä.

7 7 5. HANKINNAT JA KILPAILUTUS Kaste -hankkeissa on noudatettava Lakia julkisista hankinnoista (348/2007), jonka sisällön voi katsoa osoitteesta Hankintalaki edellyttää pääsääntöisesti kynnysarvon ylittävien julkisten hankintojen kilpailutusta. Tavara- ja palveluhankinnan kilpailutuksen kansallinen kynnysarvo on Hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on käytettävä suurinta kokonaisarvoa koko hankinta-ajalta optioineen. Jos oman organisaation hankintasäännöissä kilpailutuksen kynnysarvo on alempi kuin kansallinen kynnysarvo , noudatetaan oman organisaation hankintasääntöjä. Ns. pienhankinnat (kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat) kilpailutetaan kevyin menettelyin. Jokaisella hankintayksiköllä tulisi olla omat sääntönsä pienhankintojen kilpailuttamisen suhteen. Kaikkien hankintojen osalta kartoitetaan markkinat lähettämällä tarjouspyyntö 3 5 yritykselle. Ko. tarjouspyyntöä ei tarvitse laatia samalla tarkkuudella kuin kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa, mutta saatuja tarjouksia on käsiteltävä puolueettomasti. Lisätietoja pienhankinnoista voi katsoa osoitteesta: Hankkeessa ei pääsääntöisesti hyväksytä suorahankintoja. Mikäli sellainen on kuitenkin tehtävä pakottavista syistä, projektipäällikköön on otettava etukäteen yhteyttä hankinnan hyväksyttävyyden selvittämiseksi. Kaikkien aineistoihin, laitteisiin, koneisiin tms. liittyvien hankintojen tai yli :a ylittävien koulutus- tai asiantuntijapalvelujen osalta on otettava yhteyttä projektipäällikköön. Hallinnoija suosittelee, että kaikista hankinnoista tiedotetaan projektipäällikköä, pois lukien pienimuotoiset, esim. projektihenkilöstön työvälineisiin liittyvät hankinnat.

8 6. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ Satakunnan sairaanhoitopiiri pyytää hankesuunnitelmassa määriteltyjä tahoja nimeämään jäsenensä ohjausryhmään. Ohjausryhmään kutsuttavat organisaatiot edustavat hankealuetta kattavasti sekä maantieteellisesti että sisällöllisesti. Ohjausryhmän kokoonpanoa voidaan täydentää tarvittaessa hankkeen kuluessa. Sairaanhoitopiiri kutsuu koolle hankkeen ohjausryhmän hankkeen alkuvaiheessa. Satakunnan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Olli Wanne toimii ohjausryhmän puheenjohtajana. Projektisihteeri toimii ohjausryhmän sihteerinä. Ohjausryhmän tehtävänä on Ohjata, kehittää ja arvioida hankkeen toimintatapoja ja sisältöä; Tarkistaa kehittämisosioiden hankesuunnitelmien muutokset; Tehdä tarvittaessa muutosesityksiä Lounais-Suomen aluehallintovirastolle ja ministeriölle hankkeelle asetetuista tavoitteista ja sisällöistä; Seurata kustannusarviossa pysymistä ja edistää yhteistyötä hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi ja tuotosten hyödyntämiseksi; Raportoida toiminnastaan Länsi-Suomen Kaste-aluejohtoryhmälle; Hoitaa muut hallinnoivan tahon ohjausryhmälle hankkeen aikana määrittelemät tehtävät. Ohjausryhmän tehtävänä on huolehtia siitä, että jokainen hankkeen rahoitukseen osallistuva taho saa vastinetta panostukselleen.

9 7. PROJEKTIN HENKILÖSTÖ Projektipäällikkö Hallinnoija valitsee hankkeen projektipäällikön, joka on työsuhteessa Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Projektipäällikkö toimii koko hankealueella. Projektipäällikkö koordinoi hanketta tavoitteiden ja kustannusarvion mukaisesti; seuraa ja ohjaa kehittämisosioiden toimintaa hankesuunnitelman mukaisesti; varmistaa yhteistyön hankkeessa ja tukee verkostoitumista; laatii hankkeeseen liittyviä suunnitelmia ja strategioita; tekee yhteistyötä ja verkostoituu valtakunnallisesti samanlaista kehittämistyötä tekevien kanssa; vastaa hankkeen kokonaisraportoinnista; vastaa yhteistyöstä KASTE-ohjelmassa nimettyjen asiantuntijoiden kanssa; on vastuussa yhteydenpidosta sosiaali- ja terveysministeriöön ja Lounais-Suomen aluehallintovirastoon; vastaa sosiaali- ja terveysministeriön sekä aluehallintoviraston viestien ja ohjeistuksen välittämisestä kehittämisosioiden toteuttajille; vastaa hankkeen yleisestä tiedottamisesta; sekä vastaa muista hankkeen onnistumisen kannalta välttämättömistä tehtävistä. Projektisihteeri Hallinnoija palkkaa projektiin projektisihteerin. Projektisihteeri vastaa taloushallintoon liittyvistä tehtävistä; vastaa asiakirjahallinnosta; tiedottaa ja markkinoi hanketta, sekä ylläpitää www-sivuja; toimii koulutussihteerinä; huolehtii omalta osaltaan hankintoihin liittyvistä tehtävistä (esimerkiksi kilpailutus); opastaa kehittämisosioiden toteuttajia em. tehtävissä, sekä vastaa muista hankkeen edellyttämistä tehtävistä. Kehittämisosioiden henkilöstö Kehittämisosioita toteuttavat tahot vastaavat oman kehittämisosionsa hankehenkilöstön rekrytoinnista ja työnjohdosta omien käytäntöjensä mukaisesti. Kehittämisosioiden hanketyöntekijät vastaavat omalta osaltaan hankkeen tavoitteiden mukaisesta toiminnasta sekä tarkistetussa talousarviossa pysymisestä. Projektityöntekijöiden kehittämistyö ei saa sisältää yksin tehtävää asiakastyötä muutoin kuin silloin, kun siihen sisältyy erityinen kehittämistehtävä. Projektityöllä ei saa korvata organisaation normaalia perustyötä. Projektipäälliköllä on oikeus valvoa ja ohjeistaa kehittämisosioiden hankehenkilöstöä, jotta kehittämisosio toteutetaan hankesuunnitelman ja rahoittajan ohjeiden mukaisesti. Kehittämisosioiden hanketyöntekijät raportoivat projektipäällikölle tekemästään työstä. He toimittavat projektipäällikölle tarvittavat kirjalliset selvitykset erikseen sovittavina määräaikoina, esimerkiksi maksatushakemuksen ja valtionavustusselvityksen yhteydessä. Projektipäällikön kanssa on neuvoteltava mm. merkittävistä hankinnoista, koulutuksista ja muutoksista hankesuunnitelmaan.

10 8. ASIAKIRJAHALLINTO Kehittämisosiota toteuttavan tahon (kunta, kuntayhtymä, yhteistoiminta-alue) vastuulla on mm. huolehtia kehittämisosiota koskevan asiakirja-aineiston säilyttämisestä rahoittajan ohjeiden mukaisesti. Kehittämisosiota koskevaa asiakirja-aineistoa ovat mm. kehittämisosion kirjanpidon materiaali (pääkirjat ja tuloslaskelmat) kehittämisosion maksatushakemusaineisto o hankkeen menot ja rahoitus-lomake ja siihen sisältyvä kirjanpito o hankkeen menot ja rahoitus-lomakkeen liite (lomake) o henkilöstömenot selvitys: palkansaajan nimi, asema ja kuvaus tehdystä työstä, palkanmaksun ajanjakso, prosentuaalinen työaika, maksettu palkkasumma (eriteltynä palkka ja sivukulujen osuus) (lomake) o selvitys asiantuntijapalveluista ja palkkioista o selvitystä koulutuksista: Nimi, kohderyhmä, tavoite, ajankohta, osallistujat o väliraportit o loppuraportti laskut, joita täydennetään tarvittaessa liitteillä (esim. tarjoilulaskuihin liitettävä ohjelma ja osallistujalista) tositteet, joita täydennetään tarvittaessa liitteillä matkalaskut, joihin liitetään kuitit ja ohjelmat hankinta-asiakirjat (tarjouspyynnöt, tarjoukset ja hankintapäätökset) kehittämisosion projekti/tukiryhmän kokousten asialistat ja muistiot liitteineen kehittämisosiossa järjestettyjen koulutusten ohjelmat ja osallistujalistat projektityöntekijän työajan seurantalomake ja hankepäiväkirja (esimiehen allekirjoittamat) tarkennetut hanke- ja koulutussuunnitelmat sekä kehittämisosiossa laaditut raportit sekä edellä mainittuihin liittyvät liitteet. Hallinnoijalle toimitetaan lisäksi arkistoitavaksi: kopiot hankinta-asiakirjoista (tarjouspyynnöt, tarjoukset, hankintapäätökset) koulutusohjelmat, joihin hanketyöntekijä on osallistunut

11 9. KASTE-HANKKEIDEN VIESTINTÄ JA KOULUTUKSET 11 Viestintä Kaste -logoa tulee käyttää kaikissa hankkeen toimintaan liittyvissä asiakirjoissa, raporteissa, diaesityksissä, koulutusohjelmissa, kutsuissa, esitteissä, lehti-ilmoittelussa tms. aineistossa. Projektisihteeri laatii mm. esite- ja posteri-pohjat, joita käytetään kaikissa kehittämisosioissa. Satakunnan sairaanhoitopiirin internet-sivut toimivat hankkeen pääviestintäkanavana: Kehittämisosioiden toteuttajat voivat linkittää hankesivut omille internet-sivuilleen. Internet-sivuille laitettava aineisto toimitetaan projektisihteerille erillisen ohjeen mukaisesti. Kehittämisosioiden hanketyöntekijöiden on huolehdittava tarvittavien tietojen laittamisesta THL:n ylläpitämille sivuille Projektisihteeri laatii erillisen ohjeen Innokylään laitettavasta aineistosta. Koulutukset Hankkeen järjestämien koulutusten tulee olla suunnattuja pääasiassa kuntatoimijoille. Niihin saa kuitenkin osallistua myös hankkeen yhteistyökumppaneita ja muita toimijoita, mutta etusijalla ovat hanketoimijat. Kehittämisosioiden järjestämistä koulutuksissa ja tapahtumissa esiintyvien asiantuntijoiden diaesitykset julkaistaan hankkeen kotisivuilla, mistä tulee ilmoittaa asiantuntijalle etukäteen. Hankerahoituksella järjestetyissä koulutuksissa ja tapahtumissa on kerättävä osallistujalista, joka liitetään koulutuksesta aiheutuneisiin ostolaskuihin (mm. tarjoilu- ja tilavuokralaskuihin). 10. HANKETTA OHJAAVAT ASIAKIRJAT STM:n päätös: STM/3473/2013 Valtionavustuksen myöntäminen kehittämishankkeeseen STM julkaisuja 2012:18 Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustukset HANKEOPAS Sopimus Pois Syrjästä Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen hankkeen hallinnoimisesta ja organisoimisesta Palkkakustannusten hyväksyttävyys ja todentaminen Kaste hankkeissa, STM/5134/2012/ Valtionavustusta saaneiden kehittämishankkeiden tilintarkastus ja asiakirjojen säilytys STM Lounais-Suomen aluehallintoviraston ohjauskirje

Hankkeen projektisihteerinä toimii ajalla Elisa Bruk, puh

Hankkeen projektisihteerinä toimii ajalla Elisa Bruk, puh Tiedote 19.8.2016 1(7) Kehittämisosioiden vastuuhenkilöille Hanketyöntekijöille Kehittämisosion taloudesta vastaavat MAKSATUSHAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI 1. AIKATAULU JA PROJEKTISIHTEERIN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

19.5.2014. Satakunnan keskussairaala, neuvotteluhuone N2, (N-rakennus, 2. krs) Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori.

19.5.2014. Satakunnan keskussairaala, neuvotteluhuone N2, (N-rakennus, 2. krs) Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori. 1(11) 19.5.2014 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 27.5.2014 klo 12.00 14.30 Paikka Satakunnan keskussairaala, neuvotteluhuone N2, (N-rakennus, 2. krs) Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori.

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

Kärkihankkeiden hallinnointi ja maksatus

Kärkihankkeiden hallinnointi ja maksatus Kärkihankkeiden hallinnointi ja maksatus Kärkihankkeiden ohjauspäivät 7. 8.2.2017 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Jaana Jaakkola 7.2.2017 1 Hankkeen käynnistäminen Sopimus hankkeen hallinnoinnista

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KEHITTÄMISHANKKEESEEN

VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KEHITTÄMISHANKKEESEEN PÄÄTÖS 27.2.2009 STM/4810/2008 Hankkeen tunniste 031/HTO/KH/2009 VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KEHITTÄMISHANKKEESEEN HAKIJA Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Mariankatu 16-20 67200 Kokkola HAKEMUS Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

PÄÄTÖS Hankkeen tunniste 014/HTO/KH/2011 VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KEHITTÄMISHANKKEESEEN

PÄÄTÖS Hankkeen tunniste 014/HTO/KH/2011 VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KEHITTÄMISHANKKEESEEN PÄÄTÖS 30.3.2011 Hankkeen tunniste 014/HTO/KH/2011 VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KEHITTÄMISHANKKEESEEN HAKIJA Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 Rovaniemi HAKEMUS Kolpeneen palvelukeskuksen

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off 20.9.2016 Eeva-Kaisa Linna Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä,

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Rahoitusinfo Noormarkun klubi 12.2.2015 Satakunnan ELY-keskus, Maaseutuyksikkö, Raija Wessman 2.2.2015 1 Yksinkertaistetut kustannusmallit Käytetään ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHANKKEEN HALLINNOINTI, TALOUS JA VALVONTA

VALTIONAVUSTUSHANKKEEN HALLINNOINTI, TALOUS JA VALVONTA VALTIONAVUSTUSHANKKEEN HALLINNOINTI, TALOUS JA VALVONTA Anne Kumpula Sosiaali- ja terveysministeriö 16.2.2017 Kärkihankkeet Toteutetaan hallituksen Hyvinvointi ja terveys - strategiaa kärkihankkeiden toimintasuunnitelmien

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020, hakeminen ja tukikelpoisuus Pohjois-Pohjanmaan liitto 6.5.2014 Hallintoa kevennetään Yksinkertaistetut kustannusmallit laajempaan käyttöön

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Valtionavustusten käytön valvonta

Valtionavustusten käytön valvonta Valtionavustusten käytön valvonta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA 1 PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA Projektiohjeita sovelletaan kaikkiin sellaisiin kehittämishankkeisiin ja projekteihin, joiden toteuttamisesta vastaa sitä varten erikseen perustettu organisaatio ja joille

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Päivitetty 23.8.2016 Sivu 1 25.8.2016

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Maakuntakirjastokokous

Maakuntakirjastokokous Maakuntakirjastokokous 13.9.2016 Päivi Almgren 13.9.2016 1 Valtionavustuslaki 688/2001 Valtionavustus ei saa kattaa valtionavustuksen kohteena olevasta hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty KH 2.5.2016 149 Voimaantulo 2.5.2016 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Hankesuunnitelma (Hyrrä-palvelun mukainen hankesuunnitelma, jonka hakija kirjaa hyrrään)

Hankesuunnitelma (Hyrrä-palvelun mukainen hankesuunnitelma, jonka hakija kirjaa hyrrään) Luethan ensin hakemuksen täyttöohjeet. Huom! Hyrrä toimii parhaiten Mozilla Firefox selaimella varmista, että selaimen oikeassa yläkulmassa olevasta pudotusvalikosta, kohdasta uusi yksityinen ikkuna selain

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Pori 3.10.2011 Hannu Sulin

Ideasta hankkeeksi Pori 3.10.2011 Hannu Sulin Ideasta hankkeeksi Pori 3.10.2011 Hannu Sulin Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1.1.2010 (1705/2009) ja Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009) Yleiset kirjastot:

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA Yleistä maksaa hankkeelle rahoituksen maksatushakemuksen perusteella rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin toteutuneisiin tukikelpoisiin

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa

Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Tilaajavastuulain huomioiminen julkisissa hankinnoissa Marko Rossi Hankinta-asiantuntija 8.3.2016 Tilaajavastuulain suhde hankintalakiin Tilaajavastuulaki ei lähtökohtaisesti vaikuta hankintalainsäädännön

Lisätiedot

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! 4.2.2016 Erkki Kainulainen Jämsä Elämäsi tarina 1 Hankintadirektiivit ja uusi hankintalaki I Uudet hankintadirektiivit on hyväksytty EU:ssa keväällä 2014

Lisätiedot

Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? vs

Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? vs Mikä muuttui maaseuturahaston maksatuksessa? 2014-2020 vs. 2007-2013 Maksua haetaan sähköisesti ja käsittely tapahtuu sähköisesti (paperillakin voi hakea, mutta ei mielellään) Hakijalle lähtee ilmoitus

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen Työpaikkatoiminnan määritelmä Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka kattaa saman yrityksen kaikissa Suomen toimipisteissä työskentelevät

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

1 Kuntoutuksen kehittäminen

1 Kuntoutuksen kehittäminen Terveysosasto Kuntoutusryhmä Lomake 4 Kehittämistyö 4.6.2014 Oma väylä hankkeen kuntoutuksen kehittämisprojekti vuosina 2015 2017 Palveluntuottaja 1 Kuntoutuksen kehittäminen Palveluntuottaja osallistuu

Lisätiedot

Sopimus Seniori Kaste-hankkeen yhteistyöstä, hallinnoimisesta ja organisoimisesta. Pl Kokkola. puh.

Sopimus Seniori Kaste-hankkeen yhteistyöstä, hallinnoimisesta ja organisoimisesta. Pl Kokkola. puh. SOPIMUS Sopimus Seniori Kaste-hankkeen yhteistyöstä, hallinnoimisesta ja organisoimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Hankkeen hallinnoija Hallinnoivan tahon yhteyshenkilö Kokkolan kaupunki Pl 43 67101 Kokkola

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1/5 1.9.2016 TARJOUSPYYNTÖ LIETOHALLIN PALVELUISTA JA LIEDON LUKION SIIVOUKSESTA 1 HANKINNAN KOHDE Liedon kunta pyytää tarjouksia Liedon keskustaajamaan sijoittuvan Lietohallin palveluista ja Liedon lukion

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

Hanke Salon keskusta-alueella Salo

Hanke Salon keskusta-alueella Salo PAIKAL - Paikallinen kehittäminen Turun ja Salon seuduilla Hanke Salon keskusta-alueella Salo 13.9.2016 Omaehtoisen, alhaalta ylöspäin suuntautuvan kansalaistoimijalähtöisen paikallisen kehittämistoiminnan

Lisätiedot

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille 0 Sisällys Maksatushakemuksien täyttäminen sähköisessä järjestelmässä... 2 Ennakkomaksatushakemus... 2 Välimaksatushakemus... 3 Välimaksatushakemus operatiivinen

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY

YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY PÄÄTÖS 19.3.2009 YLEISAVUSTUS ULKOMAANKAUPPAA JA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISTÄ EDISTÄVILLE JÄRJESTÖILLE JA YHTEISÖILLE: FINLAND CONVENTION BUREAU RY OHJEET YLEISAVUSTUKSEN HAKEMISESTA, KÄYTTÄMISESTÄ JA

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Hankkeiden loppuraportointi

Hankkeiden loppuraportointi 15.11.2012 Hankkeiden loppuraportointi Sisältöraportointi Yleistä loppuraportoinnista Loppuraportin kautta vastuuviranomainen ja komissio saavat tiedot hankkeen toteutuksesta Raportointi on edellytys EU-rahoituksen

Lisätiedot

Valtionavustuksen yleisohje hakijoille ja rahoituksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen yleisohje hakijoille ja rahoituksen asianmukainen käyttö Jaana Summanen, asiantuntija Valtionavustuksen yleisohje hakijoille ja rahoituksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2013 tiedotustilaisuus 2.11.2012, Opetushallitus Valtionavustuslaki

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE

YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE 2/500/2016/OPH YLEISOHJE VALTIONAVUSTUSTEN HAKIJOILLE JA KÄYTTÄJILLE Opetushallituksen yleisohje harkinnanvaraisten valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta Sisällysluettelo 1.Yleistä...

Lisätiedot

Toiminta-aika suunnitellaan hakemuksessa. Toiminnan on päätyttävä kuitenkin viimeistään

Toiminta-aika suunnitellaan hakemuksessa. Toiminnan on päätyttävä kuitenkin viimeistään TIETOA HAKIJALLE 1. Mihin voi hakea rahoitusta? Toiminnalla tuetaan ja edistetään sosiaalista osallisuutta ja työelämävalmiuksia sekä kehitetään asuinympäristöä Joensuun kantakaupungin alueella. Kantakaupungin

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU15155 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Liperin kunta Nurmeksen kaupunki Polvijärven kunta Valtimon

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE 1 Kv 3.3.2008 Sääntö tulee voimaan heti Kumottu 20.12.2000 hyväksymä konserniohje HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE Tarkoitus ja tavoite Soveltamisala Sitovuus Hyvinkään kaupungin konserniohjeella tuetaan

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä

Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Tarjouspyyntö Perusturvakuntayhtymä Karviaisen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista ja tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävistä Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta pyytää tarjousta

Lisätiedot

Kyssäreitä. Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Kyssäreitä. Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling Kyssäreitä Marko Rossi Hankinta-asiantuntija Kuntamarkkinat 2016 1) Mikä ihmeen ESPD? 2) Miten kilpailutan sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnan siirtymäkaudella? 3) Suorahankinnasta ilmoittaminen

Lisätiedot

Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa ja DM

Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa ja DM Muutokset yritysten rahoituksen kustannusmallissa ja tarkastusraporttipohjassa 9.9. ja 16.9.2014 DM 1321497 Yksinkertaisen kustannusarvion (flat rate) kokeilu Tekesin rahoittamissa hankkeissa Kokeiluun

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Puitesopimukset. PTCServices Oy

Puitesopimukset. PTCServices Oy Rakennusurakoiden kilpailuttaminen Puitesopimukset 6.4.2011 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto Hankintayksiköille

Lisätiedot

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje)

TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) TEEMAHANKKEEN SEURANTALOMAKKEET (Yleisohje) Teemahankkeen seurantatiedot (indikaattoritiedot) tallennetaan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KASTE-OHJELMAA TOTEUTTAVAN KEHITTÄMISHANKKEEN VALTIONAVUSTUSSELVITYS

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KASTE-OHJELMAA TOTEUTTAVAN KEHITTÄMISHANKKEEN VALTIONAVUSTUSSELVITYS 1 Lomake saapunut Diaarinumero Käsittelijä SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KASTE-OHJELMAA TOTEUTTAVAN KEHITTÄMISHANKKEEN VALTIONAVUSTUSSELVITYS Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1. Hankkeen nimi Keski-Suomen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Esitys: Sovittaneen, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja osallistujat lähettävät

Esitys: Sovittaneen, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja osallistujat lähettävät Selkämeren kansallispuiston ystävät ry Hallituksen kokous 3.5.2016 Kokouspaikka: Sähköinen kokous sähköpostiviestein Osallistujat: Lasse Lovén, pj Asiat: Raimo Hakila Jarmo Mäntynen Pia Söderlund Juhani

Lisätiedot

Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin

Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin 20.12.2015 Ohje korvauksen hakemisesta yliopiston hyväksymän koulutusohjelman mukaisen työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin yksityisille terveyspalvelujen tuottajille ja työnantajan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Tilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pohjois-Pohjanmaalla 15.12.2015 Palveluesimies Virpi Niemi 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

LINJAUKSET TUKIKELPOISISTA KUSTANNUKSISTA ESR-HANKKEISSA

LINJAUKSET TUKIKELPOISISTA KUSTANNUKSISTA ESR-HANKKEISSA Viite Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (501/2011) Muistio 12.5.2011 Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille

Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 1(7) Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille Tarjouspyyntö 2(7) TARJOUSPYYNTÖ Korttikoulutukset työnhakija-asiakkaille. 1. HANKINNAN TAUSTA JA TARKOITUS Oulun kaupungin Konsernipalveluiden

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat

Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Kansalliset hankinnat sekä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palveluhankinnat Johtava lakimies Katariina Huikko Kansalliset hankinnat OSA III, luku 11» Tavara- ja palveluhankinnat, jotka

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Aika 15.11.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili

Lisätiedot

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus 1 (5) TIEDOT AVUSTUKSEN SAAJASTA Avustuksen saaja Puutteellisesti täytettyä maksatushakemusta ei käsitellä Osoite Yhteyshenkilö Puhelin/email TIEDOT HANKKEESTA JA RAHOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Hankkeen nimi Avustuksen

Lisätiedot