HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE"

Transkriptio

1 1 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄT Satakunnan sairaanhoitopiiri toimii koko hankkeen hallinnoivana tahona. Sairaanhoitopiiri vastaa ministeriön ja aluehallintoviraston ohjeiden sekä hankesuunnitelman mukaisesti seuraavista hankkeen tehtävistä: 1. Toteuttamiseen liittyvät tehtävät Ohjausryhmän kokoaminen ja sen toiminnan organisointi; Hankkeen yleisen osuuden toteuttaminen hankesuunnitelman ja rahoittajan ohjeiden mukaisena; kehittämisosioiden tukeminen, ohjaaminen ja seuranta siten, että niiden toiminta vastaa hankkeen tavoitteita ja hankesuunnitelmaa; Koko hankkeen arvioinnin toteuttaminen; Yhteydenpito ja yhteistyö rahoittajaan ja yhteistyötahoihin; Muut hankkeen onnistumisen kannalta välttämättömät toimenpiteet, jotka ilmenevät hankkeen kuluessa. 2. Hankkeen raportointiin ja maksatukseen liittyvät tehtävät Aloitusilmoitus Hallinnoijan ja kehittämisosioiden toteuttajien välisten sopimusten laatiminen ja toimittaminen Lounais-Suomen aluehallintovirastolle; Yhteisen maksatushakemuksen sekä vaadittavien selvitysten ja raporttien laatiminen ja kokoaminen rahoittajalle määräajoin. Hallinnoija kokoaa yhteen kehittämisosioiden raportit ja selvitykset; Valtionavustuksen välittäminen kehittämisosioiden toteuttajille niiden maksatuksessa hyväksyttyjen todellisten toimintakustannusten perusteella; Aluehallintoviraston ohjeiden mukainen talousohjaus kehittämisosioiden toteuttajille; Pääkirjaraportin ja talousarvion toteutumisvertailun tekeminen kalenterivuosittain eriteltynä sekä selvitys koko hankkeen toteutumisesta; Valtionavustuksen hakeminen hankkeen toiminta-ajalta rahoittajan ilmoittamiin määräaikoihin mennessä; Valtionavustusselvityksen tekeminen rahoittajalle hankkeen kustannuksista, valtionavustuksen käytöstä sekä hankkeen tuloksista kuuden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä; Tilintarkastajan lausunnon toimittaminen valtionavustusselvityksen yhteydessä aluehallintovirastolle hallinnoijan kirjanpidossa olevista kustannuksista; Maksatushakemuksen laadinnasta ja sisällöstä toimitetaan erillinen ohjeistus kehittämisosioiden toteuttajille mennessä. Hankkeen toteutuminen raportoidaan kolmella erillisellä maksatushakemuksella ajoilta , ja

2 2. KEHITTÄMISOSIOTA TOTEUTTAVAN TAHON TEHTÄVÄT 2 Kehittämisosiota toteuttava taho (kunta, kuntayhtymä, yhteistoiminta-alue) vastaa ministeriön, aluehallintoviraston ja koko hankkeen hallinnoijan (Satakunnan sairaanhoitopiiri) ohjeiden sekä hankesuunnitelman mukaisesti seuraavista tehtävistä: 1. Kehittämisosion toteutukseen liittyvät tehtävät Kehittämisosion käynnistäminen; Kehittämisosion toteuttaminen organisaation omien käytäntöjen mukaisesti; o Mm. tarvittavan projektihenkilöstön palkkaaminen. o Työsuhde voi kestää enintään asti. Tarvittavien ostopalveluiden hankinta voimassa oleva hankintalainsäädäntö huomioon ottaen; o Hankinnat on kilpailutettava lainmukaisesti. o Hankinta-asiakirjat on säilytettävä hankintalain ja rahoittajan määräysten mukaisesti. o Myös kynnysarvon alittavien hankintojen osalta on tehtävä kilpailutus. Markkinat kartoitetaan lähettämällä 3-5 hankinnan tarjoajalle tarjouspyyntö. o Suorahankintoja ei pääsääntöisesti hyväksytä, ja niistä on sovittava etukäteen hallinnoijan kanssa. Suorahankinnoissa vastuu on aina hankkivalla organisaatiolla. Kynnysarvon ylittävistä suorahankinnoista on toimitettava hallinnoijalle tilintarkastuslausunto, josta tulee ilmetä suorahankintojen oikeudelliset perusteet. Em. selvitys toimitetaan maksatushakemuksen liitteenä rahoittajalle. o Hankinnoista aiheutuvat kustannukset kirjataan hankkeen menoiksi hyvää kirjanpitotapaa noudattaen. Ennakkomaksuja ei hyväksytä eli menon katsotaan realisoituvan vasta kun hankinta on vastaanotettu. Kehittämisosion muutoksista neuvotteleminen hankkeen projektipäällikön kanssa o Rahoittajan on hyväksyttävä hankesuunnitelman muutokset; Toteutumisen seuranta ja itsearviointi; Kehittämisosion sekä siinä syntyneiden toimintamallien kuvaaminen Innokylän verkkopalveluun erillisten hallinnoijan ohjeiden mukaisesti; Hankkeen yleisten tavoitteiden edistäminen alueella; sekä Muut hankkeen onnistumisen kannalta välttämättömät toimenpiteet, jotka ilmenevät hankkeen kuluessa. 2. Kehittämisosion raportointiin ja maksatukseen liittyvät tehtävät Asianmukaisen, kehittämisosiota toteuttavan tahon muusta kirjanpidosta erillisen tai erotettavissa olevan kirjanpidon järjestäminen ja ylläpitäminen; o Kehittämisosiolle on määriteltävä kirjanpidossa oma kustannuspaikka tai vastaava tunniste, josta hankekustannukset ovat selkeästi osoitettavissa. Kaikkien kustannusten kirjaaminen kirjanpitoon kehittämisosion kustannuspaikalle; Toteutuneet kustannukset on laskutettava täysimääräisinä (100 %) hallinnoijalta jokaisen maksatushakemuksen yhteydessä; o Omarahoitusosuutta ei saa vähentää hallinnoijalle esitettävistä kokonaiskustannuksista, sillä valtionavustus maksetaan hallinnoijalle raportoitujen kustannusten perusteella.

3 3 Kirjanpidon oikeellisuuden varmistaminen; o Jos kehittämisosion kirjanpidossa on virhekirjaus, kehittämisosion toteuttaja vastaa virheestä ja mahdollisesta siitä johtuvasta valtionavustuksen hylkäämisestä tai takaisinperinnästä o Kehittämisosion kirjanpidosta tulee poistaa virhekirjaukset, tai jos kirjanpitoon ei ole mahdollista tehdä muutoksia, on kirjanpidon raporttiin (pääkirjaan) merkittävä selkeästi virhekirjauksen kohdalle, ettei kustannus ole valtionavustukseen oikeuttava eikä sisälly maksatushakemukseen. Maksatushakemukseen pyydettävien tietojen ja tarvittavien selvitysten hallinnoijalle toimittaminen hallinnoijan määrittelemän aikataulun mukaisesti; o Selvitykset ja tiedot on toimitettava hallinnoijan pyytämässä muodossa (esimerkiksi tarkoitukseen varatuilla lomakkeilla ja hallinnoijan ohjeiden mukaisesti allekirjoitettuina). o Hallinnoijan pyytämiin mahdollisiin lisäselvityksiin on vastattava. Tietojen on oltava oikeita ja riittäviä. Lisätietojen hankkiminen voi viivyttää valtionavustuksen maksatusta. Kehittämisosion asiakirja-aineiston, laskujen, tositteiden ja niihin kuuluvien liitteiden säilyttäminen rahoittajan ohjeiden mukaisesti; Laskujen oikeellisuuden tarkistaminen; Tarvittavien selvitysten tekeminen kehittämisosion päättyessä; Tilintarkastajan lausunnon toimittaminen (kehittämisosion kirjanpidosta) hallinnoijalle pyydetyssä aikataulussa o Hallinnoija toimittaa tilintarkastuslausunnon valtionavustusselvityksen liitteenä aluehallintovirastolle; Kehittämisosion toteuttaja voi koota kehittämisosion tueksi projekti-/ tukiryhmiä oman tarpeensa mukaisesti. Kehittämisosion toteuttaja määrittelee ko. ryhmien kokoonpanon ja tehtävät.

4 3. KEHITTÄMISOSIOIDEN OMARAHOITUSOSUUDET 4 Hankkeen omarahoitusosuuden suhteen kehittämisosioiden toteuttajien vastuut määrittyvät Satakunnan ja Varsinais-Suomen osalta eri tavoin. Satakunnan alueen kehittämisosiot Satakunnan sairaanhoitopiiri laskuttaa kunnilta kehittämisosion omarahoitusosuuden (25 %:a kehittämisosion kokonaiskustannuksista). Satakunnan sairaanhoitopiiri vastaa Satakunnan kuntien osalta yleisen osuuden omarahoitusosuudesta. Jos Satakunnan kehittämisosioiden kustannuksia ei hyväksytä valtionavustukseen oikeuttaviksi, sairaanhoitopiiri perii kehittämisosion toteuttajalta ko. oikeudettoman osuuden kokonaisuudessaan takaisin. Ko. osuus jää kehittämisosion toteuttajan omaksi kustannukseksi. Takaisinperintä tehdään myös hankkeen päättymisen jälkeen, jos hankkeeseen kohdistuu rahoittajan tai muun valvovan viranomaisen tarkastus. Varsinais-Suomen alueen kehittämisosiot Satakunnan sairaanhoitopiiri laskuttaa kunnilta 1) kehittämisosion omarahoitusosuuden (25 %:a kehittämisosion kokonaiskustannuksista) sekä 2) yleisen osuuden omarahoitusosuuden kehittämisosion rahoitusosuuden suhteessa, joka lasketaan seuraavasti: Kehittämisosion toteutuneet kustannukset/ kaikkien kehittämisosioiden kokonaiskustannukset = suhdeluku, jolla kerrotaan yleisen osuuden kustannusten omarahoitusosuus. Jos Varsinais-Suomen kehittämisosioiden kustannuksia ei hyväksytä valtionavustukseen oikeuttaviksi, Satakunnan sairaanhoitopiiri perii kehittämisosion toteuttajalta ko. oikeudettoman osuuden kokonaisuudessaan takaisin. Ko. osuus jää kehittämisosion toteuttajan omaksi kustannukseksi. Takaisinperintä tehdään myös hankkeen päättymisen jälkeen, jos hankkeeseen kohdistuu rahoittajan tai muun valvovan viranomaisen tarkastus.

5 4. KUSTANNUSTEN HYVÄKSYTTÄVYYS Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia ovat mm: Projektiin palkattavan henkilöstön kustannukset sivukuluineen; Kaikki hanketyöntekijät pitävät o hankepäiväkirjaa, josta ilmenee päivittäin tehdyn työn pääasiallinen sisältö, sekä o kuukausittaista työaikaseurantaa, johon merkitään päiväkohtaisesti hankkeelle tehdyt työtunnit. Osa-aikainen hanketyöntekijä merkitsee työaikaseurantaan lisäksi organisaatiolle tehdyt muut työtunnit ja kokonaistyöajan. o Työntekijä ja työntekijän esimies allekirjoittavat hankepäiväkirjan ja työaikaseurannan, jotka arkistoidaan kehittämisosion asiakirjoihin. Kotimaan matkakustannukset; o projektissa työskentelevien matkakulut ministeriön ohjeen mukaan; o ohjausryhmän jäsenten kokousmatkakulut; o asiantuntijapalvelun tarjoajien (esim. kouluttajat) matkakulut. Koulutuskustannukset; o kouluttajan palkkio; o koulutustilat; o kohtuulliset koulutustarjoilut (kahvitus); o projektissa työskentelevän henkilön mahdolliset osallistumismaksut hankkeen ulkopuolisista koulutuksista. Asianmukaiset asiantuntijapalkkiot, ostopalvelut ja laitehankinnat; o muistettava hankintalainsäädännön mukainen kilpailutus; o laitehankintojen on oltava rahoittajan etukäteen hyväksymiä; o teknologiaan liittyvät hankinnat tulee olla aina rahoittajan etukäteen hyväksymiä, ja ennen hankintaa on otettava yhteys projektipäällikköön. Kokouspalkkiot kunnallisten kokoussääntöjen mukaisesti; Vuokramenot, joiden tulee perustua todellisiin kustannuksiin; (hanketyöntekijän työtilan vuokra) Hallinnointikustannukset, joiden tulee perustua vyörytettyihin kustannuksiin ja ne tulee pystyä osoittamaan vyörytysperusteet sisältävällä laskelmalla, joka liitetään allekirjoitettuna maksatushakemukseen; o allekirjoitettu selvitys kustannusten laskemistavasta, ei laskennallisia kustannuksia. Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia eivät ole: Koulutuskustannukset, jotka aiheutuvat kunnan lakisääteisestä täydennyskoulutusvelvoitteesta (esim. pätevöitymiskoulutus); Työnohjauskustannukset; Laite- ja kalustehankinnat (poikkeuksena välttämättömät hankkeen työntekijän käyttöön tulevat työvälineet); Tietoteknologian käyttöön ja kehittämiseen liittyvät menot (poikkeuksena hankkeen työntekijän käyttöön tuleva henkilökohtainen työväline esim. tietokoneen tai matkapuhelimen hankinta). Hanketyöntekijöiden työvaatekustannukset; Omaisuuden poistokirjaukset; Laskennalliset kustannukset; Ravintolalaskut (muut kuin normaalit kokouskahvit ym.); Toiminta, johon kunta saa valtionosuutta.

6 Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia vähentävät: 6 Tulorahoitus; o hallinnoijalle toimitetuissa kirjanpidon raporteissa tulee näkyä myös tulotilit. Muu kuin kunnallinen rahoitus (yritysten, säätiöiden, järjestöjen ymv. antama rahoitus) Jos on epäselvyyttä siitä, ovatko kustannukset hyväksyttäviä vai ei, neuvoa pitää kysyä hallinnoijalta, jonka tehtävänä on viime kädessä selvittää asia rahoittajalta. Näin vältytään mahdollisilta valtionavustuksen hylkäyksiltä ja takaisinperinnältä.

7 7 5. HANKINNAT JA KILPAILUTUS Kaste -hankkeissa on noudatettava Lakia julkisista hankinnoista (348/2007), jonka sisällön voi katsoa osoitteesta Hankintalaki edellyttää pääsääntöisesti kynnysarvon ylittävien julkisten hankintojen kilpailutusta. Tavara- ja palveluhankinnan kilpailutuksen kansallinen kynnysarvo on Hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on käytettävä suurinta kokonaisarvoa koko hankinta-ajalta optioineen. Jos oman organisaation hankintasäännöissä kilpailutuksen kynnysarvo on alempi kuin kansallinen kynnysarvo , noudatetaan oman organisaation hankintasääntöjä. Ns. pienhankinnat (kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat) kilpailutetaan kevyin menettelyin. Jokaisella hankintayksiköllä tulisi olla omat sääntönsä pienhankintojen kilpailuttamisen suhteen. Kaikkien hankintojen osalta kartoitetaan markkinat lähettämällä tarjouspyyntö 3 5 yritykselle. Ko. tarjouspyyntöä ei tarvitse laatia samalla tarkkuudella kuin kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa, mutta saatuja tarjouksia on käsiteltävä puolueettomasti. Lisätietoja pienhankinnoista voi katsoa osoitteesta: Hankkeessa ei pääsääntöisesti hyväksytä suorahankintoja. Mikäli sellainen on kuitenkin tehtävä pakottavista syistä, projektipäällikköön on otettava etukäteen yhteyttä hankinnan hyväksyttävyyden selvittämiseksi. Kaikkien aineistoihin, laitteisiin, koneisiin tms. liittyvien hankintojen tai yli :a ylittävien koulutus- tai asiantuntijapalvelujen osalta on otettava yhteyttä projektipäällikköön. Hallinnoija suosittelee, että kaikista hankinnoista tiedotetaan projektipäällikköä, pois lukien pienimuotoiset, esim. projektihenkilöstön työvälineisiin liittyvät hankinnat.

8 6. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ Satakunnan sairaanhoitopiiri pyytää hankesuunnitelmassa määriteltyjä tahoja nimeämään jäsenensä ohjausryhmään. Ohjausryhmään kutsuttavat organisaatiot edustavat hankealuetta kattavasti sekä maantieteellisesti että sisällöllisesti. Ohjausryhmän kokoonpanoa voidaan täydentää tarvittaessa hankkeen kuluessa. Sairaanhoitopiiri kutsuu koolle hankkeen ohjausryhmän hankkeen alkuvaiheessa. Satakunnan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Olli Wanne toimii ohjausryhmän puheenjohtajana. Projektisihteeri toimii ohjausryhmän sihteerinä. Ohjausryhmän tehtävänä on Ohjata, kehittää ja arvioida hankkeen toimintatapoja ja sisältöä; Tarkistaa kehittämisosioiden hankesuunnitelmien muutokset; Tehdä tarvittaessa muutosesityksiä Lounais-Suomen aluehallintovirastolle ja ministeriölle hankkeelle asetetuista tavoitteista ja sisällöistä; Seurata kustannusarviossa pysymistä ja edistää yhteistyötä hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi ja tuotosten hyödyntämiseksi; Raportoida toiminnastaan Länsi-Suomen Kaste-aluejohtoryhmälle; Hoitaa muut hallinnoivan tahon ohjausryhmälle hankkeen aikana määrittelemät tehtävät. Ohjausryhmän tehtävänä on huolehtia siitä, että jokainen hankkeen rahoitukseen osallistuva taho saa vastinetta panostukselleen.

9 7. PROJEKTIN HENKILÖSTÖ Projektipäällikkö Hallinnoija valitsee hankkeen projektipäällikön, joka on työsuhteessa Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Projektipäällikkö toimii koko hankealueella. Projektipäällikkö koordinoi hanketta tavoitteiden ja kustannusarvion mukaisesti; seuraa ja ohjaa kehittämisosioiden toimintaa hankesuunnitelman mukaisesti; varmistaa yhteistyön hankkeessa ja tukee verkostoitumista; laatii hankkeeseen liittyviä suunnitelmia ja strategioita; tekee yhteistyötä ja verkostoituu valtakunnallisesti samanlaista kehittämistyötä tekevien kanssa; vastaa hankkeen kokonaisraportoinnista; vastaa yhteistyöstä KASTE-ohjelmassa nimettyjen asiantuntijoiden kanssa; on vastuussa yhteydenpidosta sosiaali- ja terveysministeriöön ja Lounais-Suomen aluehallintovirastoon; vastaa sosiaali- ja terveysministeriön sekä aluehallintoviraston viestien ja ohjeistuksen välittämisestä kehittämisosioiden toteuttajille; vastaa hankkeen yleisestä tiedottamisesta; sekä vastaa muista hankkeen onnistumisen kannalta välttämättömistä tehtävistä. Projektisihteeri Hallinnoija palkkaa projektiin projektisihteerin. Projektisihteeri vastaa taloushallintoon liittyvistä tehtävistä; vastaa asiakirjahallinnosta; tiedottaa ja markkinoi hanketta, sekä ylläpitää www-sivuja; toimii koulutussihteerinä; huolehtii omalta osaltaan hankintoihin liittyvistä tehtävistä (esimerkiksi kilpailutus); opastaa kehittämisosioiden toteuttajia em. tehtävissä, sekä vastaa muista hankkeen edellyttämistä tehtävistä. Kehittämisosioiden henkilöstö Kehittämisosioita toteuttavat tahot vastaavat oman kehittämisosionsa hankehenkilöstön rekrytoinnista ja työnjohdosta omien käytäntöjensä mukaisesti. Kehittämisosioiden hanketyöntekijät vastaavat omalta osaltaan hankkeen tavoitteiden mukaisesta toiminnasta sekä tarkistetussa talousarviossa pysymisestä. Projektityöntekijöiden kehittämistyö ei saa sisältää yksin tehtävää asiakastyötä muutoin kuin silloin, kun siihen sisältyy erityinen kehittämistehtävä. Projektityöllä ei saa korvata organisaation normaalia perustyötä. Projektipäälliköllä on oikeus valvoa ja ohjeistaa kehittämisosioiden hankehenkilöstöä, jotta kehittämisosio toteutetaan hankesuunnitelman ja rahoittajan ohjeiden mukaisesti. Kehittämisosioiden hanketyöntekijät raportoivat projektipäällikölle tekemästään työstä. He toimittavat projektipäällikölle tarvittavat kirjalliset selvitykset erikseen sovittavina määräaikoina, esimerkiksi maksatushakemuksen ja valtionavustusselvityksen yhteydessä. Projektipäällikön kanssa on neuvoteltava mm. merkittävistä hankinnoista, koulutuksista ja muutoksista hankesuunnitelmaan.

10 8. ASIAKIRJAHALLINTO Kehittämisosiota toteuttavan tahon (kunta, kuntayhtymä, yhteistoiminta-alue) vastuulla on mm. huolehtia kehittämisosiota koskevan asiakirja-aineiston säilyttämisestä rahoittajan ohjeiden mukaisesti. Kehittämisosiota koskevaa asiakirja-aineistoa ovat mm. kehittämisosion kirjanpidon materiaali (pääkirjat ja tuloslaskelmat) kehittämisosion maksatushakemusaineisto o hankkeen menot ja rahoitus-lomake ja siihen sisältyvä kirjanpito o hankkeen menot ja rahoitus-lomakkeen liite (lomake) o henkilöstömenot selvitys: palkansaajan nimi, asema ja kuvaus tehdystä työstä, palkanmaksun ajanjakso, prosentuaalinen työaika, maksettu palkkasumma (eriteltynä palkka ja sivukulujen osuus) (lomake) o selvitys asiantuntijapalveluista ja palkkioista o selvitystä koulutuksista: Nimi, kohderyhmä, tavoite, ajankohta, osallistujat o väliraportit o loppuraportti laskut, joita täydennetään tarvittaessa liitteillä (esim. tarjoilulaskuihin liitettävä ohjelma ja osallistujalista) tositteet, joita täydennetään tarvittaessa liitteillä matkalaskut, joihin liitetään kuitit ja ohjelmat hankinta-asiakirjat (tarjouspyynnöt, tarjoukset ja hankintapäätökset) kehittämisosion projekti/tukiryhmän kokousten asialistat ja muistiot liitteineen kehittämisosiossa järjestettyjen koulutusten ohjelmat ja osallistujalistat projektityöntekijän työajan seurantalomake ja hankepäiväkirja (esimiehen allekirjoittamat) tarkennetut hanke- ja koulutussuunnitelmat sekä kehittämisosiossa laaditut raportit sekä edellä mainittuihin liittyvät liitteet. Hallinnoijalle toimitetaan lisäksi arkistoitavaksi: kopiot hankinta-asiakirjoista (tarjouspyynnöt, tarjoukset, hankintapäätökset) koulutusohjelmat, joihin hanketyöntekijä on osallistunut

11 9. KASTE-HANKKEIDEN VIESTINTÄ JA KOULUTUKSET 11 Viestintä Kaste -logoa tulee käyttää kaikissa hankkeen toimintaan liittyvissä asiakirjoissa, raporteissa, diaesityksissä, koulutusohjelmissa, kutsuissa, esitteissä, lehti-ilmoittelussa tms. aineistossa. Projektisihteeri laatii mm. esite- ja posteri-pohjat, joita käytetään kaikissa kehittämisosioissa. Satakunnan sairaanhoitopiirin internet-sivut toimivat hankkeen pääviestintäkanavana: Kehittämisosioiden toteuttajat voivat linkittää hankesivut omille internet-sivuilleen. Internet-sivuille laitettava aineisto toimitetaan projektisihteerille erillisen ohjeen mukaisesti. Kehittämisosioiden hanketyöntekijöiden on huolehdittava tarvittavien tietojen laittamisesta THL:n ylläpitämille sivuille Projektisihteeri laatii erillisen ohjeen Innokylään laitettavasta aineistosta. Koulutukset Hankkeen järjestämien koulutusten tulee olla suunnattuja pääasiassa kuntatoimijoille. Niihin saa kuitenkin osallistua myös hankkeen yhteistyökumppaneita ja muita toimijoita, mutta etusijalla ovat hanketoimijat. Kehittämisosioiden järjestämistä koulutuksissa ja tapahtumissa esiintyvien asiantuntijoiden diaesitykset julkaistaan hankkeen kotisivuilla, mistä tulee ilmoittaa asiantuntijalle etukäteen. Hankerahoituksella järjestetyissä koulutuksissa ja tapahtumissa on kerättävä osallistujalista, joka liitetään koulutuksesta aiheutuneisiin ostolaskuihin (mm. tarjoilu- ja tilavuokralaskuihin). 10. HANKETTA OHJAAVAT ASIAKIRJAT STM:n päätös: STM/3473/2013 Valtionavustuksen myöntäminen kehittämishankkeeseen STM julkaisuja 2012:18 Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustukset HANKEOPAS Sopimus Pois Syrjästä Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen hankkeen hallinnoimisesta ja organisoimisesta Palkkakustannusten hyväksyttävyys ja todentaminen Kaste hankkeissa, STM/5134/2012/ Valtionavustusta saaneiden kehittämishankkeiden tilintarkastus ja asiakirjojen säilytys STM Lounais-Suomen aluehallintoviraston ohjauskirje

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016.

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Tiedote 4.9.2014 1(5) Kehittämisosioiden vastuuhenkilöille Hanketyöntekijöille Kehittämisosion taloudesta vastaavat MAKSATUSHAKEMUSTEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI 1. AIKATAULU Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Hankkeen hallinnoijan Satakunnan sairaanhoitopiirin esittämä maksatusaikataulu:

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Hankkeen hallinnoijan Satakunnan sairaanhoitopiirin esittämä maksatusaikataulu: Tiedote 10.8.2015 1(5) Kehittämisosioiden vastuuhenkilöille Hanketyöntekijöille Kehittämisosion taloudesta vastaavat MAKSATUSHAKEMUSTEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI 1. AIKATAULU Pois syrjästä hankkeen

Lisätiedot

Hankkeen projektisihteerinä toimii ajalla Elisa Bruk, puh

Hankkeen projektisihteerinä toimii ajalla Elisa Bruk, puh Tiedote 19.8.2016 1(7) Kehittämisosioiden vastuuhenkilöille Hanketyöntekijöille Kehittämisosion taloudesta vastaavat MAKSATUSHAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI 1. AIKATAULU JA PROJEKTISIHTEERIN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

19.5.2014. Satakunnan keskussairaala, neuvotteluhuone N2, (N-rakennus, 2. krs) Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori.

19.5.2014. Satakunnan keskussairaala, neuvotteluhuone N2, (N-rakennus, 2. krs) Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori. 1(11) 19.5.2014 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 27.5.2014 klo 12.00 14.30 Paikka Satakunnan keskussairaala, neuvotteluhuone N2, (N-rakennus, 2. krs) Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori.

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 15% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 15% Käytössä perustelluissa rahoittajan hyväksymissä poikkeustapauksissa, joissa hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

6.5.2014. Satakunnan keskussairaala, Laboratorion neuvotteluhuone, sijainti N0. Osoite: Sairaalantie 3, 28500 Pori.

6.5.2014. Satakunnan keskussairaala, Laboratorion neuvotteluhuone, sijainti N0. Osoite: Sairaalantie 3, 28500 Pori. 1(11) 6.5.2014 YHTEISVOIMIN KOTONA - HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ma 12.5.2014 klo 11.30 13.00 Paikka Satakunnan keskussairaala, Laboratorion neuvotteluhuone, sijainti N0. Osoite: Sairaalantie 3,

Lisätiedot

Hallinnoijan tehtävät

Hallinnoijan tehtävät TALOUSOHJEET Hallinnoijan tehtävät Vastata hankkeen toteuttamisesta ja sen seurannan ja arvioinnin järjestämisestä toteumaraporttien ja maksatushakemusten tekemisestä valtionavustusselvityksen tekemisestä

Lisätiedot

Hanketukien maksatus 2014-2020

Hanketukien maksatus 2014-2020 Hanketukien maksatus 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit ja maksatuksen hakeminen Anette Mäkelä 18.3.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit 2014-2020 Käytetään pääsääntöisesti Perustuvat EU:n yleisasetuksen

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

Kirjanpitokysymykset. Valtionapukoulutus. 4.2.2014 Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 1

Kirjanpitokysymykset. Valtionapukoulutus. 4.2.2014 Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 1 Kirjanpitokysymykset Valtionapukoulutus 4.2.2014 Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 1 Erillinen projekti- / hankekirjanpito Projektin / hankkeen kirjanpito on eriytettävä avustuksensaajan kirjanpidosta riittävän

Lisätiedot

TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA

TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA KYS-ERVA-alue 1 (7) TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA Sopimus hankkeen hallinnoimisesta ja organisoimisesta KYS-ERVA-alue

Lisätiedot

Kärkihankkeiden hallinnointi ja maksatus

Kärkihankkeiden hallinnointi ja maksatus Kärkihankkeiden hallinnointi ja maksatus Kärkihankkeiden ohjauspäivät 7. 8.2.2017 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Jaana Jaakkola 7.2.2017 1 Hankkeen käynnistäminen Sopimus hankkeen hallinnoinnista

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1. Sopimusosapuolet Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki:, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Hankehallinnointikoulutus

Hankehallinnointikoulutus Hankehallinnointikoulutus Kankaanpää 16.4.2010 Maija Saari EU-koordinaattori Yleiset edellytykset, VN asetus Menojen tulee olla: - hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellisia - määrältään kohtuullisia

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 27.3.2015 Avustuksen tausta: lainsäädäntö ja valvonta Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen

Lisätiedot

Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston neuvotteluhuone Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori

Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston neuvotteluhuone Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori MUISTIO 1/2014 1(4) POIS SYRJÄSTÄ HANKKEEN ALOITUSKOKOUS Aika 14.2.2014 klo 13.00 15.30 Paikka Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston neuvotteluhuone Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori Paikalla Alpo Komminaho,

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KEHITTÄMISHANKKEESEEN

VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KEHITTÄMISHANKKEESEEN PÄÄTÖS 27.2.2009 STM/4810/2008 Hankkeen tunniste 031/HTO/KH/2009 VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KEHITTÄMISHANKKEESEEN HAKIJA Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Mariankatu 16-20 67200 Kokkola HAKEMUS Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Hankkeen tunniste 014/HTO/KH/2011 VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KEHITTÄMISHANKKEESEEN

PÄÄTÖS Hankkeen tunniste 014/HTO/KH/2011 VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KEHITTÄMISHANKKEESEEN PÄÄTÖS 30.3.2011 Hankkeen tunniste 014/HTO/KH/2011 VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KEHITTÄMISHANKKEESEEN HAKIJA Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 Rovaniemi HAKEMUS Kolpeneen palvelukeskuksen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit 12/2014 Noora Hakolan esityksen pohjalta Pekka Selkälä Yksinkertaistetut kustannusmallit (KehL 28/2014 13 ) Prosenttiperusteinen

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä 22.5.2014 Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä Paikka: Satakunnan keskussairaala, Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori. B1 koulutusluokka (B-rakennus) Aika: pe 16.5 klo 9.00 14.00 Osallistujat Marjo Jasu,

Lisätiedot

Kirjanpito ja kustannukset. Jarmo Heikkilä

Kirjanpito ja kustannukset. Jarmo Heikkilä Kirjanpito ja kustannukset Jarmo Heikkilä Kirjanpito Kirjanpitoon hankkeelle oma kustannuspaikka tai tili Kirjanpito on järjestettävä osaksi tuensaajan kirjanpitoa Tuettavan toimepiteen kirjanpito tulee

Lisätiedot

Turvakotipalvelut, talousasiat

Turvakotipalvelut, talousasiat Turvakotipalvelut, talousasiat Alustavia linjauksia 20.3.2015 20.3.2015 Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 1 Yleistä Turvakotipalvelujen tuottajille vuosittain maksettavan korvauksen kokonaismäärä valtion

Lisätiedot

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät kokonaismenot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen

Maksatus Lump sum -hankkeissa. Aila Jumppanen Maksatus Lump sum -hankkeissa Aila Jumppanen Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset ja seurantaraportit tehdään EURA:ssa hankepäätöksen mukaisessa aikataulussa. Maksatuskaudet 1-2 ja palautuspäivät on mainittu

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE Hyväksytty: Yhtymähallitus 26.9.2017 36 Yleiset periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hankinnat toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti. EU-kynnysarvon

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Ohjausryhmä. Petri Veijalainen

Ohjausryhmä. Petri Veijalainen Ohjausryhmä Petri Veijalainen 1 Ohjausryhmä Ohjausryhmä asetetaan, jos tuensaaja tai rahoittaja katsoo sen tarpeelliseksi Edellytetään esim. kun toiminta ulottuu useammalle alueelle tai on muuten laaja-alaista,

Lisätiedot

Maksatushakemukset. -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012

Maksatushakemukset. -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012 Maksatushakemukset -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012 EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off 20.9.2016 Eeva-Kaisa Linna Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä,

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 Flat rate rahoitteisten hankkeiden art. 13 mukainen menojen varmentaminen Kuopio 31.8., Oulu 13.9., Seinäjoki 20.9., Helsinki 27.9.2011 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Lisätiedot

Tietoisku maksatushakemuksista

Tietoisku maksatushakemuksista Tietoisku maksatushakemuksista Sisäasioiden rahastot Sonja Lyytikäinen 8.6.2017 Miksi raportoidaan? Hankkeen seuranta niin rahoittajan kuin tuen saajankin näkökulmasta Rahoituksen käyttäminen tukipäätöksen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

TeamFinland Explorer-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta

TeamFinland Explorer-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta TeamFinland Explorer-rahoitus Hyväksyttävät kustannukset ja projektiseuranta Rahoitusehdot: Yritysten de minimis -avustus 30.8.2017 DM 1817112 v.2 Copyright Tekes Projektin vastuullinen johtaja: Lue rahoituspäätös

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHANKKEEN HALLINNOINTI, TALOUS JA VALVONTA

VALTIONAVUSTUSHANKKEEN HALLINNOINTI, TALOUS JA VALVONTA VALTIONAVUSTUSHANKKEEN HALLINNOINTI, TALOUS JA VALVONTA Anne Kumpula Sosiaali- ja terveysministeriö 16.2.2017 Kärkihankkeet Toteutetaan hallituksen Hyvinvointi ja terveys - strategiaa kärkihankkeiden toimintasuunnitelmien

Lisätiedot

Valtionavustusten taloudenhoito

Valtionavustusten taloudenhoito Valtionavustusten taloudenhoito Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN, MAASEUDUN YRITYSTUEN JA TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUN HAKEMISESTA

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN, MAASEUDUN YRITYSTUEN JA TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUN HAKEMISESTA 1(5) MÄÄRÄYS Nro 53/15 Dnro 1189/54/2015 Voimassaoloaika 2.7.2015-31.12.2023 MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN, MAASEUDUN YRITYSTUEN JA TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUN HAKEMISESTA Maaseutuvirasto

Lisätiedot

Valtionavustuspäätös, avustuksen käyttö ja raportointi. Ohjeistus on suuntaa-antava. Tarkista tulkinta ollessasi epävarma valtiovarainministeriöstä.

Valtionavustuspäätös, avustuksen käyttö ja raportointi. Ohjeistus on suuntaa-antava. Tarkista tulkinta ollessasi epävarma valtiovarainministeriöstä. Valtionavustuspäätös, avustuksen käyttö ja raportointi Ohjeistus on suuntaa-antava. Tarkista tulkinta ollessasi epävarma valtiovarainministeriöstä. Valtionavustuspäätös Valtiovarainministeriö tekee kirjallisen

Lisätiedot

Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskentamalli FLAT RATE

Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskentamalli FLAT RATE Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskentamalli FLAT RATE Kainuun maakunta -kuntayhtymä y ke 17.8.2011 klo 9.00 Oili Paloniemi, EU-koordinaattori Heikki Immonen, EU-hankekoordinaattori Mikä flat rate

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Rahoitusinfo Noormarkun klubi 12.2.2015 Satakunnan ELY-keskus, Maaseutuyksikkö, Raija Wessman 2.2.2015 1 Yksinkertaistetut kustannusmallit Käytetään ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot

TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.-1.9.2010 Artikla 13 tarkastukset ja niiden havainnot Riitta Mensalo Neuvotteleva virkamies Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA

Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA Tarjouspyyntö ja sen velvoitteet Tarjousten käsittely Hankintapäätös

Lisätiedot

Hankekoulutus. Interreg IV A Pohjoinen Kemi 13.10.2010 TALOUSHALLINTO. Marja-Leena Miettinen

Hankekoulutus. Interreg IV A Pohjoinen Kemi 13.10.2010 TALOUSHALLINTO. Marja-Leena Miettinen Hankekoulutus Interreg IV A Pohjoinen Kemi 13.10.2010 TALOUSHALLINTO Marja-Leena Miettinen Kansallinen tarkastaja Suomalaiset toimijat anovat TEM:ltä ( Työ-ja elinkeinoministeriö) sertifikaatin kansalliselle

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Kukka Kukkonen ja Pirjo Onkalo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Päivitetty 2.2.2017 Sivu 1 3.2.2017

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma , hakeminen ja tukikelpoisuus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020, hakeminen ja tukikelpoisuus Pohjois-Pohjanmaan liitto 6.5.2014 Hallintoa kevennetään Yksinkertaistetut kustannusmallit laajempaan käyttöön

Lisätiedot

Julkisten toimijoiden tilintarkastus. Johtava asiantuntija Marita Virtanen KHT, JHTT, CIA, CCSA, CFE, CISA Piia-Tuulia Rauhala

Julkisten toimijoiden tilintarkastus. Johtava asiantuntija Marita Virtanen KHT, JHTT, CIA, CCSA, CFE, CISA Piia-Tuulia Rauhala Julkisten toimijoiden tilintarkastus Johtava asiantuntija Marita Virtanen KHT, JHTT, CIA, CCSA, CFE, CISA Piia-Tuulia Lausuntomallien taustaa Yliopistouudistus vuonna 2010 Tekesin aikaisempi tilintarkastusmallipohja

Lisätiedot

Sopimus Seniori Kaste-hankkeen yhteistyöstä, hallinnoimisesta ja organisoimisesta. Pl Kokkola. puh.

Sopimus Seniori Kaste-hankkeen yhteistyöstä, hallinnoimisesta ja organisoimisesta. Pl Kokkola. puh. SOPIMUS Sopimus Seniori Kaste-hankkeen yhteistyöstä, hallinnoimisesta ja organisoimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Hankkeen hallinnoija Hallinnoivan tahon yhteyshenkilö Kokkolan kaupunki Pl 43 67101 Kokkola

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen

Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen Hyvä hankehallinto Kieltenopetuksen varhentaminen, kehittäminen ja lisääminen Aloitustapaaminen 15.5.2017 Eeva-Kaisa Linna Opetushallitus valtionapuviranomaisena Prosessivastuu Päätöksenteko Valvontavastuu

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA

muutokset on saatettava PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA 1 PROJEKTIOHJEET 1. SOVELTAMISALA Projektiohjeita sovelletaan kaikkiin sellaisiin kehittämishankkeisiin ja projekteihin, joiden toteuttamisesta vastaa sitä varten erikseen perustettu organisaatio ja joille

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta suoraan haettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Päivitetty 23.8.2016 Sivu 1 25.8.2016

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA

OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA OPETUSHALLITUKSEN RAHOITTAMIEN ESR-HANKKEIDEN MAKSATUSHAKEMUSTEN LAADINTA Yleistä maksaa hankkeelle rahoituksen maksatushakemuksen perusteella rahoituspäätöksen mukaisin ehdoin toteutuneisiin tukikelpoisiin

Lisätiedot

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2010 (Dno 539/531/2010) Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

SOLID-rahastojen haku 2013. Budjetin laatiminen

SOLID-rahastojen haku 2013. Budjetin laatiminen SOLID-rahastojen haku 2013 Budjetin laatiminen Budjetin tarkoitus Budjetti on hakijan näkemys tietyn ajanjakson taloudellisista tarpeista ja resursseista Auttaa hankkeen suunnittelussa Budjetilla annetaan

Lisätiedot

Valtionavustusten käytön valvonta

Valtionavustusten käytön valvonta Valtionavustusten käytön valvonta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUSOPIMUKSET

KARKKILAN KAUPUNGIN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUSOPIMUKSET KARKKILAN KAUPUNGIN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN ALAISET PALVELUSOPIMUKSET 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Palvelusopimusten periaatteet 3 2. Hankintamenettely 3 3. Hakumenettely 3 4. Hakuaika 3 5. Tarjousten käsittely

Lisätiedot

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus )

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 25.9.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: KUSTANNUSTEN JA RAHOITUKSEN RAPORTOINTI YHTEISHANKKEEN MAKSATUSHAKEMUKSEEN

Lisätiedot

LAPE-ohjausryhmä

LAPE-ohjausryhmä LAPE-ohjausryhmä 10.10.2017 talousassistentti Elina Järvenpää Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä Kuntien omarahoitusosuus - Kun kuntien omarahoitusosuus lasketaan 0,40 / asukas, yhteissummaksi

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015 Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Tampereen kaupungin hankintojen kilpailuttaminen Tampereen kaupungin eri yksiköiden hankintojen

Lisätiedot

Avustuspäätöksestä, selvitysvaiheesta sekä avustusten valvonnasta. Viivi Lajunen, OKM

Avustuspäätöksestä, selvitysvaiheesta sekä avustusten valvonnasta. Viivi Lajunen, OKM Avustuspäätöksestä, selvitysvaiheesta sekä avustusten valvonnasta Viivi Lajunen, OKM Agenda Valtionavustusten valvonnasta Valtionavustuksen saaminen Ajankohtaista huomioitavaa Mitä selvitys sisältää? Kysymyksiä

Lisätiedot

Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus. Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa

Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus. Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa Tulkkien ja välityskeskusten kilpailutus Huom: esitys perustuu valmisteluvaiheen tietoihin, joihin voi tulla muutoksia tarjouskilpailussa Tulkkauspalvelujen hankinnan lakiperusta Hankintalaki 348/07 Valtioneuvoston

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty KH 2.5.2016 149 Voimaantulo 2.5.2016 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE 0 TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE Voimaantulo 1.3.2011 Kvalt 17.1.2011 7 2 Teuvan kunnan hankintaohje 1.3.2011 alkaen Teuvan kunta toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Lisätiedot

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) nimeä ja projektikoodia (A..). Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) nimeä ja projektikoodia (A..). Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 19.12.2011 (korvaa ohjeen 3.2.2011) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: KUSTANNUSTEN JA RAHOITUKSEN RAPORTOINTI YHTEISHANKKEEN MAKSATUSHAKEMUKSEEN

Lisätiedot

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 1(5) STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 Näitä ehtoja sovelletaan projektirahoitukseen, jota SFS on myöntänyt standardisointia edistävän projektitoiminnan rahoitusta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014

Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014 Valtionavustusten käyttö ja käytön valvonta Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden seminaari 6.11.2014 Opetushallituksen vastuut valtionapuviranomaisena Päätöksenteko Prosessivastuu Valvontavastuu Vaikuttavuuden

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Pori 3.10.2011 Hannu Sulin

Ideasta hankkeeksi Pori 3.10.2011 Hannu Sulin Ideasta hankkeeksi Pori 3.10.2011 Hannu Sulin Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1.1.2010 (1705/2009) ja Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1766/2009) Yleiset kirjastot:

Lisätiedot

Imatran kaupungin hankinnat OPAS KILPAILUTUKSIIN OSALLISTUVILLE

Imatran kaupungin hankinnat OPAS KILPAILUTUKSIIN OSALLISTUVILLE Imatran kaupungin hankinnat OPAS KILPAILUTUKSIIN OSALLISTUVILLE Hankinnan periaatteet Imatran kaupunki noudattaa hankinnoissa avoimuuden ja tasapuolisuuden periaatetta. S.2 Hankintalain mukaisen kynnysarvon

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje 1 Lähtökohdat Hankinnoissa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä kaupungin hankintaohjetta hankinnan arvosta riippuen. Hankinnat tulee suorittaa

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Tavoitteet Tavoite kehittää yhteistyön ja valmennuksen keinoin toimintatavat, joiden tuloksena: Palvelujen tuottajat löydetään ja niitä kehittyy

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN OSTOPALVELUT

LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN OSTOPALVELUT LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN OSTOPALVELUT SISÄLLYSLUETTELO 1. LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMEN OSTOPALVELUJEN PERIAATTEET... 3 2. HANKINTAMENETTELY... 3 3. OSTOPALVELUJEN HAKUMENETTELY... 3 4. HAKUAIKA... 3 5.

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS KESKI-UUDENMAAN VALINNANVAPAUSKOKEILUHANKKEEN HALLINNOIMISESTA JA ORGANISOIMISESTA

YHTEISTYÖSOPIMUS KESKI-UUDENMAAN VALINNANVAPAUSKOKEILUHANKKEEN HALLINNOIMISESTA JA ORGANISOIMISESTA 1 YHTEISTYÖSOPIMUS KESKI-UUDENMAAN VALINNANVAPAUSKOKEILUHANKKEEN HALLINNOIMISESTA JA ORGANISOIMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet Hyvinkään kaupunki PL 46 05801 Hyvinkää Järvenpään kaupunki Hallintokatu 2

Lisätiedot

Hallinnollinen koulutus

Hallinnollinen koulutus Hallinnollinen koulutus Sisäasioiden rahastot ISF, AMIF Sonja Lyytikäinen 8.6.2017 Yleiset velvoitteet laki sisäasioiden rahastoista (903/2014) asetus sisäasioiden rahastoista (351/2015) EU:n yleisasetus

Lisätiedot