HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE"

Transkriptio

1 1 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄT Satakunnan sairaanhoitopiiri toimii koko hankkeen hallinnoivana tahona. Sairaanhoitopiiri vastaa ministeriön ja aluehallintoviraston ohjeiden sekä hankesuunnitelman mukaisesti seuraavista hankkeen tehtävistä: 1. Toteuttamiseen liittyvät tehtävät Ohjausryhmän kokoaminen ja sen toiminnan organisointi; Hankkeen yleisen osuuden toteuttaminen hankesuunnitelman ja rahoittajan ohjeiden mukaisena; kehittämisosioiden tukeminen, ohjaaminen ja seuranta siten, että niiden toiminta vastaa hankkeen tavoitteita ja hankesuunnitelmaa; Koko hankkeen arvioinnin toteuttaminen; Yhteydenpito ja yhteistyö rahoittajaan ja yhteistyötahoihin; Muut hankkeen onnistumisen kannalta välttämättömät toimenpiteet, jotka ilmenevät hankkeen kuluessa. 2. Hankkeen raportointiin ja maksatukseen liittyvät tehtävät Aloitusilmoitus Hallinnoijan ja kehittämisosioiden toteuttajien välisten sopimusten laatiminen ja toimittaminen Lounais-Suomen aluehallintovirastolle; Yhteisen maksatushakemuksen sekä vaadittavien selvitysten ja raporttien laatiminen ja kokoaminen rahoittajalle määräajoin. Hallinnoija kokoaa yhteen kehittämisosioiden raportit ja selvitykset; Valtionavustuksen välittäminen kehittämisosioiden toteuttajille niiden maksatuksessa hyväksyttyjen todellisten toimintakustannusten perusteella; Aluehallintoviraston ohjeiden mukainen talousohjaus kehittämisosioiden toteuttajille; Pääkirjaraportin ja talousarvion toteutumisvertailun tekeminen kalenterivuosittain eriteltynä sekä selvitys koko hankkeen toteutumisesta; Valtionavustuksen hakeminen hankkeen toiminta-ajalta rahoittajan ilmoittamiin määräaikoihin mennessä; Valtionavustusselvityksen tekeminen rahoittajalle hankkeen kustannuksista, valtionavustuksen käytöstä sekä hankkeen tuloksista kuuden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä; Tilintarkastajan lausunnon toimittaminen valtionavustusselvityksen yhteydessä aluehallintovirastolle hallinnoijan kirjanpidossa olevista kustannuksista; Maksatushakemuksen laadinnasta ja sisällöstä toimitetaan erillinen ohjeistus kehittämisosioiden toteuttajille mennessä. Hankkeen toteutuminen raportoidaan kolmella erillisellä maksatushakemuksella ajoilta , ja

2 2. KEHITTÄMISOSIOTA TOTEUTTAVAN TAHON TEHTÄVÄT 2 Kehittämisosiota toteuttava taho (kunta, kuntayhtymä, yhteistoiminta-alue) vastaa ministeriön, aluehallintoviraston ja koko hankkeen hallinnoijan (Satakunnan sairaanhoitopiiri) ohjeiden sekä hankesuunnitelman mukaisesti seuraavista tehtävistä: 1. Kehittämisosion toteutukseen liittyvät tehtävät Kehittämisosion käynnistäminen; Kehittämisosion toteuttaminen organisaation omien käytäntöjen mukaisesti; o Mm. tarvittavan projektihenkilöstön palkkaaminen. o Työsuhde voi kestää enintään asti. Tarvittavien ostopalveluiden hankinta voimassa oleva hankintalainsäädäntö huomioon ottaen; o Hankinnat on kilpailutettava lainmukaisesti. o Hankinta-asiakirjat on säilytettävä hankintalain ja rahoittajan määräysten mukaisesti. o Myös kynnysarvon alittavien hankintojen osalta on tehtävä kilpailutus. Markkinat kartoitetaan lähettämällä 3-5 hankinnan tarjoajalle tarjouspyyntö. o Suorahankintoja ei pääsääntöisesti hyväksytä, ja niistä on sovittava etukäteen hallinnoijan kanssa. Suorahankinnoissa vastuu on aina hankkivalla organisaatiolla. Kynnysarvon ylittävistä suorahankinnoista on toimitettava hallinnoijalle tilintarkastuslausunto, josta tulee ilmetä suorahankintojen oikeudelliset perusteet. Em. selvitys toimitetaan maksatushakemuksen liitteenä rahoittajalle. o Hankinnoista aiheutuvat kustannukset kirjataan hankkeen menoiksi hyvää kirjanpitotapaa noudattaen. Ennakkomaksuja ei hyväksytä eli menon katsotaan realisoituvan vasta kun hankinta on vastaanotettu. Kehittämisosion muutoksista neuvotteleminen hankkeen projektipäällikön kanssa o Rahoittajan on hyväksyttävä hankesuunnitelman muutokset; Toteutumisen seuranta ja itsearviointi; Kehittämisosion sekä siinä syntyneiden toimintamallien kuvaaminen Innokylän verkkopalveluun erillisten hallinnoijan ohjeiden mukaisesti; Hankkeen yleisten tavoitteiden edistäminen alueella; sekä Muut hankkeen onnistumisen kannalta välttämättömät toimenpiteet, jotka ilmenevät hankkeen kuluessa. 2. Kehittämisosion raportointiin ja maksatukseen liittyvät tehtävät Asianmukaisen, kehittämisosiota toteuttavan tahon muusta kirjanpidosta erillisen tai erotettavissa olevan kirjanpidon järjestäminen ja ylläpitäminen; o Kehittämisosiolle on määriteltävä kirjanpidossa oma kustannuspaikka tai vastaava tunniste, josta hankekustannukset ovat selkeästi osoitettavissa. Kaikkien kustannusten kirjaaminen kirjanpitoon kehittämisosion kustannuspaikalle; Toteutuneet kustannukset on laskutettava täysimääräisinä (100 %) hallinnoijalta jokaisen maksatushakemuksen yhteydessä; o Omarahoitusosuutta ei saa vähentää hallinnoijalle esitettävistä kokonaiskustannuksista, sillä valtionavustus maksetaan hallinnoijalle raportoitujen kustannusten perusteella.

3 3 Kirjanpidon oikeellisuuden varmistaminen; o Jos kehittämisosion kirjanpidossa on virhekirjaus, kehittämisosion toteuttaja vastaa virheestä ja mahdollisesta siitä johtuvasta valtionavustuksen hylkäämisestä tai takaisinperinnästä o Kehittämisosion kirjanpidosta tulee poistaa virhekirjaukset, tai jos kirjanpitoon ei ole mahdollista tehdä muutoksia, on kirjanpidon raporttiin (pääkirjaan) merkittävä selkeästi virhekirjauksen kohdalle, ettei kustannus ole valtionavustukseen oikeuttava eikä sisälly maksatushakemukseen. Maksatushakemukseen pyydettävien tietojen ja tarvittavien selvitysten hallinnoijalle toimittaminen hallinnoijan määrittelemän aikataulun mukaisesti; o Selvitykset ja tiedot on toimitettava hallinnoijan pyytämässä muodossa (esimerkiksi tarkoitukseen varatuilla lomakkeilla ja hallinnoijan ohjeiden mukaisesti allekirjoitettuina). o Hallinnoijan pyytämiin mahdollisiin lisäselvityksiin on vastattava. Tietojen on oltava oikeita ja riittäviä. Lisätietojen hankkiminen voi viivyttää valtionavustuksen maksatusta. Kehittämisosion asiakirja-aineiston, laskujen, tositteiden ja niihin kuuluvien liitteiden säilyttäminen rahoittajan ohjeiden mukaisesti; Laskujen oikeellisuuden tarkistaminen; Tarvittavien selvitysten tekeminen kehittämisosion päättyessä; Tilintarkastajan lausunnon toimittaminen (kehittämisosion kirjanpidosta) hallinnoijalle pyydetyssä aikataulussa o Hallinnoija toimittaa tilintarkastuslausunnon valtionavustusselvityksen liitteenä aluehallintovirastolle; Kehittämisosion toteuttaja voi koota kehittämisosion tueksi projekti-/ tukiryhmiä oman tarpeensa mukaisesti. Kehittämisosion toteuttaja määrittelee ko. ryhmien kokoonpanon ja tehtävät.

4 3. KEHITTÄMISOSIOIDEN OMARAHOITUSOSUUDET 4 Hankkeen omarahoitusosuuden suhteen kehittämisosioiden toteuttajien vastuut määrittyvät Satakunnan ja Varsinais-Suomen osalta eri tavoin. Satakunnan alueen kehittämisosiot Satakunnan sairaanhoitopiiri laskuttaa kunnilta kehittämisosion omarahoitusosuuden (25 %:a kehittämisosion kokonaiskustannuksista). Satakunnan sairaanhoitopiiri vastaa Satakunnan kuntien osalta yleisen osuuden omarahoitusosuudesta. Jos Satakunnan kehittämisosioiden kustannuksia ei hyväksytä valtionavustukseen oikeuttaviksi, sairaanhoitopiiri perii kehittämisosion toteuttajalta ko. oikeudettoman osuuden kokonaisuudessaan takaisin. Ko. osuus jää kehittämisosion toteuttajan omaksi kustannukseksi. Takaisinperintä tehdään myös hankkeen päättymisen jälkeen, jos hankkeeseen kohdistuu rahoittajan tai muun valvovan viranomaisen tarkastus. Varsinais-Suomen alueen kehittämisosiot Satakunnan sairaanhoitopiiri laskuttaa kunnilta 1) kehittämisosion omarahoitusosuuden (25 %:a kehittämisosion kokonaiskustannuksista) sekä 2) yleisen osuuden omarahoitusosuuden kehittämisosion rahoitusosuuden suhteessa, joka lasketaan seuraavasti: Kehittämisosion toteutuneet kustannukset/ kaikkien kehittämisosioiden kokonaiskustannukset = suhdeluku, jolla kerrotaan yleisen osuuden kustannusten omarahoitusosuus. Jos Varsinais-Suomen kehittämisosioiden kustannuksia ei hyväksytä valtionavustukseen oikeuttaviksi, Satakunnan sairaanhoitopiiri perii kehittämisosion toteuttajalta ko. oikeudettoman osuuden kokonaisuudessaan takaisin. Ko. osuus jää kehittämisosion toteuttajan omaksi kustannukseksi. Takaisinperintä tehdään myös hankkeen päättymisen jälkeen, jos hankkeeseen kohdistuu rahoittajan tai muun valvovan viranomaisen tarkastus.

5 4. KUSTANNUSTEN HYVÄKSYTTÄVYYS Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia ovat mm: Projektiin palkattavan henkilöstön kustannukset sivukuluineen; Kaikki hanketyöntekijät pitävät o hankepäiväkirjaa, josta ilmenee päivittäin tehdyn työn pääasiallinen sisältö, sekä o kuukausittaista työaikaseurantaa, johon merkitään päiväkohtaisesti hankkeelle tehdyt työtunnit. Osa-aikainen hanketyöntekijä merkitsee työaikaseurantaan lisäksi organisaatiolle tehdyt muut työtunnit ja kokonaistyöajan. o Työntekijä ja työntekijän esimies allekirjoittavat hankepäiväkirjan ja työaikaseurannan, jotka arkistoidaan kehittämisosion asiakirjoihin. Kotimaan matkakustannukset; o projektissa työskentelevien matkakulut ministeriön ohjeen mukaan; o ohjausryhmän jäsenten kokousmatkakulut; o asiantuntijapalvelun tarjoajien (esim. kouluttajat) matkakulut. Koulutuskustannukset; o kouluttajan palkkio; o koulutustilat; o kohtuulliset koulutustarjoilut (kahvitus); o projektissa työskentelevän henkilön mahdolliset osallistumismaksut hankkeen ulkopuolisista koulutuksista. Asianmukaiset asiantuntijapalkkiot, ostopalvelut ja laitehankinnat; o muistettava hankintalainsäädännön mukainen kilpailutus; o laitehankintojen on oltava rahoittajan etukäteen hyväksymiä; o teknologiaan liittyvät hankinnat tulee olla aina rahoittajan etukäteen hyväksymiä, ja ennen hankintaa on otettava yhteys projektipäällikköön. Kokouspalkkiot kunnallisten kokoussääntöjen mukaisesti; Vuokramenot, joiden tulee perustua todellisiin kustannuksiin; (hanketyöntekijän työtilan vuokra) Hallinnointikustannukset, joiden tulee perustua vyörytettyihin kustannuksiin ja ne tulee pystyä osoittamaan vyörytysperusteet sisältävällä laskelmalla, joka liitetään allekirjoitettuna maksatushakemukseen; o allekirjoitettu selvitys kustannusten laskemistavasta, ei laskennallisia kustannuksia. Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia eivät ole: Koulutuskustannukset, jotka aiheutuvat kunnan lakisääteisestä täydennyskoulutusvelvoitteesta (esim. pätevöitymiskoulutus); Työnohjauskustannukset; Laite- ja kalustehankinnat (poikkeuksena välttämättömät hankkeen työntekijän käyttöön tulevat työvälineet); Tietoteknologian käyttöön ja kehittämiseen liittyvät menot (poikkeuksena hankkeen työntekijän käyttöön tuleva henkilökohtainen työväline esim. tietokoneen tai matkapuhelimen hankinta). Hanketyöntekijöiden työvaatekustannukset; Omaisuuden poistokirjaukset; Laskennalliset kustannukset; Ravintolalaskut (muut kuin normaalit kokouskahvit ym.); Toiminta, johon kunta saa valtionosuutta.

6 Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia vähentävät: 6 Tulorahoitus; o hallinnoijalle toimitetuissa kirjanpidon raporteissa tulee näkyä myös tulotilit. Muu kuin kunnallinen rahoitus (yritysten, säätiöiden, järjestöjen ymv. antama rahoitus) Jos on epäselvyyttä siitä, ovatko kustannukset hyväksyttäviä vai ei, neuvoa pitää kysyä hallinnoijalta, jonka tehtävänä on viime kädessä selvittää asia rahoittajalta. Näin vältytään mahdollisilta valtionavustuksen hylkäyksiltä ja takaisinperinnältä.

7 7 5. HANKINNAT JA KILPAILUTUS Kaste -hankkeissa on noudatettava Lakia julkisista hankinnoista (348/2007), jonka sisällön voi katsoa osoitteesta Hankintalaki edellyttää pääsääntöisesti kynnysarvon ylittävien julkisten hankintojen kilpailutusta. Tavara- ja palveluhankinnan kilpailutuksen kansallinen kynnysarvo on Hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on käytettävä suurinta kokonaisarvoa koko hankinta-ajalta optioineen. Jos oman organisaation hankintasäännöissä kilpailutuksen kynnysarvo on alempi kuin kansallinen kynnysarvo , noudatetaan oman organisaation hankintasääntöjä. Ns. pienhankinnat (kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat) kilpailutetaan kevyin menettelyin. Jokaisella hankintayksiköllä tulisi olla omat sääntönsä pienhankintojen kilpailuttamisen suhteen. Kaikkien hankintojen osalta kartoitetaan markkinat lähettämällä tarjouspyyntö 3 5 yritykselle. Ko. tarjouspyyntöä ei tarvitse laatia samalla tarkkuudella kuin kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa, mutta saatuja tarjouksia on käsiteltävä puolueettomasti. Lisätietoja pienhankinnoista voi katsoa osoitteesta: Hankkeessa ei pääsääntöisesti hyväksytä suorahankintoja. Mikäli sellainen on kuitenkin tehtävä pakottavista syistä, projektipäällikköön on otettava etukäteen yhteyttä hankinnan hyväksyttävyyden selvittämiseksi. Kaikkien aineistoihin, laitteisiin, koneisiin tms. liittyvien hankintojen tai yli :a ylittävien koulutus- tai asiantuntijapalvelujen osalta on otettava yhteyttä projektipäällikköön. Hallinnoija suosittelee, että kaikista hankinnoista tiedotetaan projektipäällikköä, pois lukien pienimuotoiset, esim. projektihenkilöstön työvälineisiin liittyvät hankinnat.

8 6. HANKKEEN OHJAUSRYHMÄ Satakunnan sairaanhoitopiiri pyytää hankesuunnitelmassa määriteltyjä tahoja nimeämään jäsenensä ohjausryhmään. Ohjausryhmään kutsuttavat organisaatiot edustavat hankealuetta kattavasti sekä maantieteellisesti että sisällöllisesti. Ohjausryhmän kokoonpanoa voidaan täydentää tarvittaessa hankkeen kuluessa. Sairaanhoitopiiri kutsuu koolle hankkeen ohjausryhmän hankkeen alkuvaiheessa. Satakunnan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Olli Wanne toimii ohjausryhmän puheenjohtajana. Projektisihteeri toimii ohjausryhmän sihteerinä. Ohjausryhmän tehtävänä on Ohjata, kehittää ja arvioida hankkeen toimintatapoja ja sisältöä; Tarkistaa kehittämisosioiden hankesuunnitelmien muutokset; Tehdä tarvittaessa muutosesityksiä Lounais-Suomen aluehallintovirastolle ja ministeriölle hankkeelle asetetuista tavoitteista ja sisällöistä; Seurata kustannusarviossa pysymistä ja edistää yhteistyötä hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi ja tuotosten hyödyntämiseksi; Raportoida toiminnastaan Länsi-Suomen Kaste-aluejohtoryhmälle; Hoitaa muut hallinnoivan tahon ohjausryhmälle hankkeen aikana määrittelemät tehtävät. Ohjausryhmän tehtävänä on huolehtia siitä, että jokainen hankkeen rahoitukseen osallistuva taho saa vastinetta panostukselleen.

9 7. PROJEKTIN HENKILÖSTÖ Projektipäällikkö Hallinnoija valitsee hankkeen projektipäällikön, joka on työsuhteessa Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään. Projektipäällikkö toimii koko hankealueella. Projektipäällikkö koordinoi hanketta tavoitteiden ja kustannusarvion mukaisesti; seuraa ja ohjaa kehittämisosioiden toimintaa hankesuunnitelman mukaisesti; varmistaa yhteistyön hankkeessa ja tukee verkostoitumista; laatii hankkeeseen liittyviä suunnitelmia ja strategioita; tekee yhteistyötä ja verkostoituu valtakunnallisesti samanlaista kehittämistyötä tekevien kanssa; vastaa hankkeen kokonaisraportoinnista; vastaa yhteistyöstä KASTE-ohjelmassa nimettyjen asiantuntijoiden kanssa; on vastuussa yhteydenpidosta sosiaali- ja terveysministeriöön ja Lounais-Suomen aluehallintovirastoon; vastaa sosiaali- ja terveysministeriön sekä aluehallintoviraston viestien ja ohjeistuksen välittämisestä kehittämisosioiden toteuttajille; vastaa hankkeen yleisestä tiedottamisesta; sekä vastaa muista hankkeen onnistumisen kannalta välttämättömistä tehtävistä. Projektisihteeri Hallinnoija palkkaa projektiin projektisihteerin. Projektisihteeri vastaa taloushallintoon liittyvistä tehtävistä; vastaa asiakirjahallinnosta; tiedottaa ja markkinoi hanketta, sekä ylläpitää www-sivuja; toimii koulutussihteerinä; huolehtii omalta osaltaan hankintoihin liittyvistä tehtävistä (esimerkiksi kilpailutus); opastaa kehittämisosioiden toteuttajia em. tehtävissä, sekä vastaa muista hankkeen edellyttämistä tehtävistä. Kehittämisosioiden henkilöstö Kehittämisosioita toteuttavat tahot vastaavat oman kehittämisosionsa hankehenkilöstön rekrytoinnista ja työnjohdosta omien käytäntöjensä mukaisesti. Kehittämisosioiden hanketyöntekijät vastaavat omalta osaltaan hankkeen tavoitteiden mukaisesta toiminnasta sekä tarkistetussa talousarviossa pysymisestä. Projektityöntekijöiden kehittämistyö ei saa sisältää yksin tehtävää asiakastyötä muutoin kuin silloin, kun siihen sisältyy erityinen kehittämistehtävä. Projektityöllä ei saa korvata organisaation normaalia perustyötä. Projektipäälliköllä on oikeus valvoa ja ohjeistaa kehittämisosioiden hankehenkilöstöä, jotta kehittämisosio toteutetaan hankesuunnitelman ja rahoittajan ohjeiden mukaisesti. Kehittämisosioiden hanketyöntekijät raportoivat projektipäällikölle tekemästään työstä. He toimittavat projektipäällikölle tarvittavat kirjalliset selvitykset erikseen sovittavina määräaikoina, esimerkiksi maksatushakemuksen ja valtionavustusselvityksen yhteydessä. Projektipäällikön kanssa on neuvoteltava mm. merkittävistä hankinnoista, koulutuksista ja muutoksista hankesuunnitelmaan.

10 8. ASIAKIRJAHALLINTO Kehittämisosiota toteuttavan tahon (kunta, kuntayhtymä, yhteistoiminta-alue) vastuulla on mm. huolehtia kehittämisosiota koskevan asiakirja-aineiston säilyttämisestä rahoittajan ohjeiden mukaisesti. Kehittämisosiota koskevaa asiakirja-aineistoa ovat mm. kehittämisosion kirjanpidon materiaali (pääkirjat ja tuloslaskelmat) kehittämisosion maksatushakemusaineisto o hankkeen menot ja rahoitus-lomake ja siihen sisältyvä kirjanpito o hankkeen menot ja rahoitus-lomakkeen liite (lomake) o henkilöstömenot selvitys: palkansaajan nimi, asema ja kuvaus tehdystä työstä, palkanmaksun ajanjakso, prosentuaalinen työaika, maksettu palkkasumma (eriteltynä palkka ja sivukulujen osuus) (lomake) o selvitys asiantuntijapalveluista ja palkkioista o selvitystä koulutuksista: Nimi, kohderyhmä, tavoite, ajankohta, osallistujat o väliraportit o loppuraportti laskut, joita täydennetään tarvittaessa liitteillä (esim. tarjoilulaskuihin liitettävä ohjelma ja osallistujalista) tositteet, joita täydennetään tarvittaessa liitteillä matkalaskut, joihin liitetään kuitit ja ohjelmat hankinta-asiakirjat (tarjouspyynnöt, tarjoukset ja hankintapäätökset) kehittämisosion projekti/tukiryhmän kokousten asialistat ja muistiot liitteineen kehittämisosiossa järjestettyjen koulutusten ohjelmat ja osallistujalistat projektityöntekijän työajan seurantalomake ja hankepäiväkirja (esimiehen allekirjoittamat) tarkennetut hanke- ja koulutussuunnitelmat sekä kehittämisosiossa laaditut raportit sekä edellä mainittuihin liittyvät liitteet. Hallinnoijalle toimitetaan lisäksi arkistoitavaksi: kopiot hankinta-asiakirjoista (tarjouspyynnöt, tarjoukset, hankintapäätökset) koulutusohjelmat, joihin hanketyöntekijä on osallistunut

11 9. KASTE-HANKKEIDEN VIESTINTÄ JA KOULUTUKSET 11 Viestintä Kaste -logoa tulee käyttää kaikissa hankkeen toimintaan liittyvissä asiakirjoissa, raporteissa, diaesityksissä, koulutusohjelmissa, kutsuissa, esitteissä, lehti-ilmoittelussa tms. aineistossa. Projektisihteeri laatii mm. esite- ja posteri-pohjat, joita käytetään kaikissa kehittämisosioissa. Satakunnan sairaanhoitopiirin internet-sivut toimivat hankkeen pääviestintäkanavana: Kehittämisosioiden toteuttajat voivat linkittää hankesivut omille internet-sivuilleen. Internet-sivuille laitettava aineisto toimitetaan projektisihteerille erillisen ohjeen mukaisesti. Kehittämisosioiden hanketyöntekijöiden on huolehdittava tarvittavien tietojen laittamisesta THL:n ylläpitämille sivuille Projektisihteeri laatii erillisen ohjeen Innokylään laitettavasta aineistosta. Koulutukset Hankkeen järjestämien koulutusten tulee olla suunnattuja pääasiassa kuntatoimijoille. Niihin saa kuitenkin osallistua myös hankkeen yhteistyökumppaneita ja muita toimijoita, mutta etusijalla ovat hanketoimijat. Kehittämisosioiden järjestämistä koulutuksissa ja tapahtumissa esiintyvien asiantuntijoiden diaesitykset julkaistaan hankkeen kotisivuilla, mistä tulee ilmoittaa asiantuntijalle etukäteen. Hankerahoituksella järjestetyissä koulutuksissa ja tapahtumissa on kerättävä osallistujalista, joka liitetään koulutuksesta aiheutuneisiin ostolaskuihin (mm. tarjoilu- ja tilavuokralaskuihin). 10. HANKETTA OHJAAVAT ASIAKIRJAT STM:n päätös: STM/3473/2013 Valtionavustuksen myöntäminen kehittämishankkeeseen STM julkaisuja 2012:18 Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustukset HANKEOPAS Sopimus Pois Syrjästä Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen hankkeen hallinnoimisesta ja organisoimisesta Palkkakustannusten hyväksyttävyys ja todentaminen Kaste hankkeissa, STM/5134/2012/ Valtionavustusta saaneiden kehittämishankkeiden tilintarkastus ja asiakirjojen säilytys STM Lounais-Suomen aluehallintoviraston ohjauskirje

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh

2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite - mahdollinen yhteyshenkilö ja puh TYÖMINISTERIÖ Sopijaosapuolet Palvelun myyjä PUITESOPIMUSPOHJA LIITE 3 1) Nimi (Ytunnus) Osoite mahdollinen yhteyshenkilö ja puh Palvelun ostaja 2) xxxx työvoimatoimisto (työvoimaviranomaisen nimi) Osoite

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje YLEISTÄ Lomakkeen käyttötarkoitus: lomakkeella haetaan määräaikoina haettavaksi julistettavia erityisavustuksia (oppimateriaalin tuotantoon/hankintaan,

Lisätiedot

LAAJAKAISTAHANKKEEN KUSTANNUSTEN JA TULOJEN RAPORTOINTI

LAAJAKAISTAHANKKEEN KUSTANNUSTEN JA TULOJEN RAPORTOINTI Ohje 1 (6) 4.4.2013 LAAJAKAISTAHANKKEEN KUSTANNUSTEN JA TULOJEN RAPORTOINTI 1. Tarkoitus ja sisältö Laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain (1186/2009) mukaan rakennettavien viestintäverkkojen

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten, laitosten

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO

KSE 1995 RT 13-10574 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT SISÄLLYSLUETTELO RT 13-10574 ohjetiedosto huhtikuu 1995 korvaa RT 13-10214 1(8) KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för konsultverksamhet KSE 1995 General conditions for consulting KSE 1995 KSE

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot