30. kesäkuuta 2015 / 1. - Liikkumisen palveluistamiseen (MaaS) tarvittavan digitaalisen datan inventaario kasvukäytävällä -

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "30. kesäkuuta 2015 / 1. - Liikkumisen palveluistamiseen (MaaS) tarvittavan digitaalisen datan inventaario kasvukäytävällä -"

Transkriptio

1 30. kesäkuuta 2015 / 1 - Liikkumisen palveluistamiseen (MaaS) tarvittavan digitaalisen datan inventaario kasvukäytävällä -

2 30. kesäkuuta 2015 / 2 Sisällys 1. Alkusanat ja johdanto Selvityksen tausta, tavoitteet ja sisältö Selvityksen tausta Suomen kasvukäytävä liikkumispalveluiden kehitysalustana Suomen kasvukäytävän visiona Euroopan johtava älyliikenteen kokeilualustasta Selvityksen sisältö Liikkumisen palveluistaminen (MaaS) Liikkumisen palveluistamisen ekosysteemi Liikkumisen palveluistamisen ytimessä matkaketjujen muodostaminen Liikenteen tietovarannot ovelta ovelle -palveluiden mahdollistamiseksi Liikkumisen palveluistamisen viitekehys ja -arkkitehtuuri Nykytila Yleistä nykytila-analyysistä Ryhmä 1 välttämättömät -nykytila Valtakunnallinen joukkoliikenteen koontitietokanta Rataliikenteen aikataulutiedot Digiroad Liikkumisen paikallisverkot - Ryhmä Ryhmä 2 edistyneempiä palveluita mahdollistavat -nykytila Tieliikenteen häiriötiedot Tieliikenteen tietyötiedot Tieliikenteen häiriöiden tilannekuvatieto Paikannuspisteistö - AlertC Tieliikenteen ajokelitiedot Tieliikenteen kelikameroiden tiedot Tieliikenteen määrä ja nopeusmittaustiedot Tieliikenteen sujuvuus ja matka-aikatieto Tiesääasemien tiedot Rataliikenteen junien kokoonpanotiedot Valtakunnallisen joukkoliikenteen reititysrajapinnat (API) Rataliikenteen staattiset metatiedot... 30

3 30. kesäkuuta 2015 / Liikkumisen paikallisverkot - Ryhmä Ryhmä 3 erittäin laajoja mahdollistavat -nykytila Rataliikenteen reaaliaikainen sijaintitieto Liikkumisen paikallisverkot - Ryhmä Tulevaisuus Lähiaikoina käyttöön tulevat tietovarannot Waltti valtakunnallinen maksukortti Taksi-API Valtakunnallinen taksien tilausrajapinta VR-API Valtakunnallisen raideliikenneoperaattorin palvelurajapinnat Lähiaikoina tapahtuva taustajärjestelmien kehitys Matka.fi -koontitietokanta ja HSL - Avoin reittiopas Digitraffic Digiroad Liikenneviraston paikannuspisteistö Liikkumisen yhteiskäyttöratkaisut Näkyvissä oleva pitkän tähtäimen kehitys Jatkotoimenpidesuositukset Yhteenveto Liitteet... 43

4 30. kesäkuuta 2015 / 4 1. Alkusanat ja johdanto Selvitystyön tarkoituksena on inventoida liikkumisen palveluiden kehittämistä tukevat oleelliset digitaaliset datat Helsingistä Hämeenlinnan kautta Tampereelle ulottuvalla Suomen kasvukäytävällä (http://suomenkasvukaytava.fi/). Jotta liikkumisen monipuolisia tulevaisuuden palveluita voidaan kehittää, tulee käytettävissä olla riittävän laadukkaat digitaaliset tietovarannot sekä laadukkaat, ylläpidetyt palvelurajapinnat tiedon ja palveluiden integroimiseksi osaksi liikkumispalveluita. Kasvukäytäväverkosto käynnisti järjestäytymisensä jälkeen vuonna 2014 laajan visiotyövaiheen. Liikkuminen ja älyliikenne nousivat tässä prosessissa voimakkaasti esille. Visioluonnos esiteltiin syksyllä 2014, jonka jälkeen verkoston ylin johto (neuvottelukunta) hyväksyi vision kokouksessaan Visio viitoittaa ja velvoittaakin jatkossa myös älyliikenteen hyväksi tehtävää kehittämistyötä koko kasvukäytäväalueella. Tehty inventointiselvitystyö noudattaa lisäksi Sipilän hallitusohjelman (Ratkaisujen Suomi ) tavoitteita ja soveltuu tavoitteisiin johtavien kärkihankkeiden sisään erityisesti liikkumisen palveluistamisen edistämisen ja kokeilukulttuurin vahvistamisen osalta. Selvitystyössä käytiin laajasti läpi kasvukäytävän liikenteen digitaalisten datojen nykytilanne ja tunnistettu lähiaikojen kehitys. Tietovarannot ja -palvelut luokiteltiin kiireellisyysryhmiin sen perusteella, kuinka tärkeitä ne ovat liikkumisen palveluiden kehittämiseksi. Ryhmittelyä noudatellen laadittiin suosituksia digitaalisen valmiuden kehittämiseksi. Työ kohdistettiin henkilöliikenteeseen vaikkakin liikenteen palveluistaminen tulevaisuudessa sisältänee myös tavaraliikenteen integraatiota. Selvitystyössä inventoitiin tietovarantojen ja palveluiden nykytilannetta työn tekijöiden olemassa olevaan tietämykseen sekä tietolähteisiin perustuen. Lisäksi työssä kuultiin lukuisaa joukkoa asiantuntijoita ja kasvukäytävän kuntia, joilla on oleellinen rooli kasvukäytävän liikennetiedon ja - palveluiden kehittymisessä. Työn ohjausryhmään ovat kuuluneet Anna-Mari Ahonen sekä Pia Eskelinen Hämeenlinnan kaupungilta. Selvitystyö on tehty Suomen kasvukäytävän toimeksiannosta asiantuntijatyönä Infotripla Oy:ssä, jossa työstä ovat vastanneet Arto Luoma ja Kimmo Ylisiurunen. Työssä on hyödynnetty lisäksi Infotriplan muun henkilökunnan laaja-alainen aihealueen asiantuntijuus. Selvitystyön on mahdollistanut Hämeen liiton myöntämä alueellinen kehittämistuki, mistä suuret kiitokset Hämeen liitolle.

5 30. kesäkuuta 2015 / 5 2. Selvityksen tausta, tavoitteet ja sisältö 2.1 Selvityksen tausta Selvitystyön tarkoituksena oli inventoida liikkumisen palveluiden kehittämistä tukevat oleelliset digitaaliset datat Helsingistä Hämeenlinnan kautta Tampereelle ulottuvalla Suomen kasvukäytävällä. Tavoitteena on edistää liikkumisen palveluistamista (MaaS Mobility as a Service), missä liikkumiseen tarvittavat palvelut ovat yhteen toimivia ja mahdollistavat ovelta-ovelle matkaketjujen muodostamisen liikkujille. Työn inventointitulokset ja työssä esitetyt kehityssuositukset tähtäävät liikkumisen palveluekosysteemin synnyn mahdollistamiseen Suomen kasvukäytävällä. Työssä on ensisijaisesti keskitytty liikkumisen palveluistamisen mahdollistaviin tietoihin, minkä lisäksi on pyritty luomaan kuva siitä, miten tilanne on lähiaikoina (1-2 vuotta) muuttumassa ja millaisia liikkumispalveluiden syntyä tukevia palvelurakenteita on syntymässä. Suomessa on kuluneen vuoden aikana tehty paljon työtä, jotta MaaS saataisiin nostettua idean tasolta todelliseksi kaupalliseksi innovaatioksi. Vahvaa ohjaavaa kehittämisroolia työssä ovat ottaneet mm. LVM, Tekes ja ITS Finland. Työhön on osallistunut lainsäätäjien, asiantuntijoiden, kehittäjien, rahoittajien ja julkisten organisaatioiden lisäksi myös laaja joukko erikokoisia yrityksiä pienistä start-upeista aina ylikansallisiin suuryrityksiin. Tämän työn aikana Suomen kasvukäytävä on suurten liikennevolyymiensa (myös pendelöinti), tiiviin taajamarakenteensa, monipuolisten matkaketjujensa, vahvojen runkolinjojensa (VT3 ja päärata lähellä toisiaan) ja systemaattisen järjestäytymisensä (kasvukäytäväverkosto) johdosta tunnistettu MaaS:iin liittyvien kokeiluiden suhteen maan parhaaksi kehitysalustaksi. MaaS (kuvataan tarkemmin jäljempänä luvussa 3) on alkeellisimmillaan palveluiden yhdistämistä, seuraavassa vaiheessa niiden maksamista ja maksuliikenteen tarkkaa hallitsemista (clearing) ja myöhemmin mm. yhteisöllisyyden vahvaa kasvamista (ns. liikkumisen Spotify tai liikkumisen Facebook ) sekä erilaisten muiden toimialojen bisnesekosysteemien linkittymistä liikkumisen bisnesekosysteemin kanssa. Mahdollisuudet ovat rajattomat. Suomalaisittain ongelmallista on ollut se, että täällä synnytetyt kehitysideat liittyvät suoraan MaaS:in myöhempiin vaiheisiin. Osasimme nähdä muita pidemmälle tilanteessa, jossa monissa muissa maissa oli kuitenkin perustyön osalta ehditty jo paljon Suomea pidemmälle. Ideamme oli siis muita edellä, mutta jalkatyö jäljessä. Onko muiden saavuttama etumatka vielä kirittävissä kiinni? Syntyykö MaaS:ista vientikelpoista palveluliiketoimintaa sen synnyinmaassa, vai ostammeko MaaS-palveluita kohta ylikansallisilta operaattoreilta? Aika näyttää. Tämän selvityksen tarkoitus on ollut saattaa alkuun kasvukäytäväalustaa koskeva kokonaisvaltainen MaaS-kehittäminen selvittämällä kohdealueella liikkumisen avoimen datan tilanne kokonaisvaltaisesti. Alueet ylittävien palveluekosysteemien kehittämistä ei ole vielä muuallakaan maailmassa juuri tehty, maailmalta löytyvät MaaS-palvelukokonaisuudet ovat paikallisia ja yleensä lähinnä kaupunkikohtaisia. Selvityksen tarkoituksena on myös helpottaa paikallisten ja kansallisten toimijoiden, omien start up:ien ja kasvuyritysten mahdollisuuksia päästä testaamaan palveluitaan koko tällä kasvukäytävän laajuisella alustalla.

6 30. kesäkuuta 2015 / 6 Suomen kasvukäytävän näkökulmasta tämä selvitystyö tuloksineen luo mahdollisuuden suunnitella kasvukäytävän liikkumisen kehittämistä liikennejärjestelmän digitalisoinnin keinoin. Työn tulokset ovat hyödynnettävissä edistettäessä kasvukäytävän roolia kansallisena ja jopa kansainvälisenä digitaalisen liikkumispalveluekosysteemin kehitysalustana. Selvitys auttaa käynnistämään kuntien yhteisiä tiedon harmonisointiin ja käytettävyyden parantamiseen tähtääviä hankkeita ja toteuttaa mitä parhaimmin Suomen kasvukäytävä verkoston voimassaolevaa VISIO 2020 asiakirjaa. 2.2 Suomen kasvukäytävä liikkumispalveluiden kehitysalustana Suomen kasvukäytävä voimakkaasti kehittyvä Helsinki Hämeenlinna Tampere korridori omaa vahvan kansallisen roolin ihmisten päivittäisessä liikkumisessa, työssäkäynnissä, asumisessa ja teollisuuden kuljetusten ja toimintojen alustana. Nopean liikkumisen, suuren väestömäärän, laajan työpaikkatarjonnan ja runsaan pendelöinnin ( henkeä) ansiosta ko. korridori - Suomen ainoana eurooppalaisen mittapuun mukaisena kasvukäytävänä - toimii jo osittain kuin suuri kaupunki (kuva 1). Kuva 1. Kasvukäytävä ja taajamien välinen työssäkäynti 2009 (Elinvoimakartasto / Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen kasvukäytävä verkosto, 2014)

7 30. kesäkuuta 2015 / 7 Kasvukäytävän toimiminen yhtenäisenä työvoimapoolina ja kansallisen kehityksen selkärankana edellyttää liikkumisen sujuvuutta. Joukkoliikenteen kokonaisuus on koko maan osalta pystyttävä jatkossa hoitamaan nykyistä paremmalla kustannustehokkuudella ja sen lisäksi vähähiilisemmin. Kasvukäytävällä tämä tarkoittaa ratkaisua, jossa selkärangan runkolinjoja VT3:a ja päärataa tulee vahvistaa sekä palvelutason että infran osalta ja runkolinjoihin liittyvä alueellinen syöttöliikenne on ajateltava palveluna perusteellisesti uudelleen. Kasvukäytävän kehittäminen joukkoliikenteenkin osalta kokonaisuutena tasaa eriarvoisuutta suurten kaupunkien ja nauhakaupungin pienempien taajamien välillä ja mahdollistaa joukkoliikenteeseen tukeutuvan opiskelun ja työssäkäynnin myös suurten keskusten väliin jäävistä kasvukäytävän osista. Julkisten organisaatioiden suorittamat henkilöliikenteen palveluostot tulee jatkossa pystyä hoitamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti yli sektorirajojen. Ostoliikenteen merkittävä hyötysuhteen parantaminen on mahdollista, mutta edellyttää muutoksia sekä nykyisiin toimintatapoihin että lainsäädäntöön. 2.3 Suomen kasvukäytävän visiona Euroopan johtava älyliikenteen kokeilualustasta Kasvukäytäväverkosto käynnisti järjestäytymisensä jälkeen vuonna 2014 laajan visiotyövaiheen. Viiteen työpajaan kokoontui kevään ja kesän 2014 aikana yhteensä yli 150 asiantuntijan joukko työstämään kasvukäytävän potentiaalin kannalta oleellisimpia teemoja. Liikkuminen ja älyliikenne nousivat tässä prosessissa voimakkaasti esiin jo ensimmäisestä monialaisesta asiantuntijatyöpajasta lähtien. Visioluonnos esiteltiin TEM:n Kaupunkifoorumissa Hämeenlinnassa syksyllä 2014, jonka jälkeen sitä käsiteltiin kasvukäytäväverkoston ohjausryhmässä vielä lisää. Verkoston ylin johto (neuvottelukunta) hyväksyi vision kokouksessaan Visio viitoittaa ja velvoittaakin jatkossa myös älyliikenteen hyväksi tehtävää kehittämistyötä koko kasvukäytäväalueella. Suomen kasvukäytävän alueella sijaitsee 40 % maan työpaikoista ja kasvukäytävällä tehdään jo noin puolet maan yritysten liikevaihdosta. Kasvukäytävän vision mukaisesti: Liikkuvaa elämää viettävän nauhakaupunkilaisen arki sujuu kuin suurella kaupunkiseudulla. Tarjolla on houkuttelevia asumisen mahdollisuuksia eri osissa kasvukäytävää. Suomen kasvukäytävä on Euroopan johtava älyliikenteen kokeilualusta Suomen kasvukäytävän liikenteen tietovarantojen avaaminen ja käytön mahdollistaminen on perusedellytys kasvukäytävän vision toteutumiseksi, esimerkiksi seuraavien vision tavoitteiden näkökulmasta: Euroopan johtava älyliikenteen kokeilualusta - Suomen kasvukäytävä on noussut älyliikenteen johtavaksi kokeilualustaksi Euroopassa. Tämän on mahdollistanut alueelta löytyvä eurooppalaisittain huippuluokan osaaminen ja toimijoiden vahva tahto yhdistää viisaasti voimavaroja.

8 30. kesäkuuta 2015 / 8 Euroopan paras liikenteen tilannekuva - Palveluiden ostaminen, yhdistäminen ja maksaminen mobiilisti - Alusta alkaen kasvukäytävän älyliikennetyö on pohjautunut avoimen datan muodostamaan alustaan. Tämä tarjoaa kaikille toimijoille mahdollisuuden rakentaa omiaan elementtejään jo valmiille älyliikennealustalle. Älykkäät matkaketjut - Järjestelmän päälle on rakennettu älykkäisiin matkaketjuihin perustuva liikenteen ekosysteemi. Uudelleen ajateltu liikennepalvelu - Liikkumisen digitaalinen paketointi on mahdollistanut uuden ajan yhteisöllisyyden vahvistumisen edelleen. Lisätietoa Suomen kasvukäytävän visiosta Selvityksen sisältö Kasvukäytävä liikkumisen palveluiden alustana koostuu valtakunnallisen tie- ja katuliikenteen, valtakunnallisen ja paikallisen joukkoliikenteen sekä paikallisen liityntäliikenteen palveluista ja yhteyksistä (kuva 2). Suomen kasvukäytävän laajuisten liikkumispalveluiden kehittäminen edellyttää digitaalisen aineiston käyttöä näistä kaikista liikkumisen palvelukerroksista. Selvityksen sisältö keskittyi nimenomaan digitaalisen liikenneaineiston inventointiin. Kuva 2. Kasvukäytävä liikkumista tukevien palveluiden kehitysalustana. Kasvukäytävässä tunnistettiin tarve selvittää ja inventoida seuraavat tietovarantokokonaisuudet liikkumisen palveluiden kehittämisen tukemiseksi. Liikkumisen runkoverkot Joukkoliikenteen tiedot raide- ja linja-autoliikenne Tieverkon tiedot - maantieverkosto Liikenneverkon olosuhdetiedot - tiesää- ja kelitiedot Liikkumisen paikallisverkot Joukkoliikenteen tiedot raide- (vain PKS) ja linja-autoliikenne Kevyen liikenteen tiedot kuntien pyöräilyn tiedot

9 30. kesäkuuta 2015 / 9 Katuverkon tiedot seuranta ja häiriötiedot Kuntien liikenneympäristön olosuhdetiedot tiesää- ja keli, yms. Liityntäliikennettä tukevat palvelut taksi, pysäköinti Lisäksi tunnistettiin tarve kuvata liikkumispalveluita tukevien staattisten tietojen tila sisältäen liikenneverkkojen (tie-, katu, joukkoliikenne) digitaaliset perustiedot. Perustietoja ovat digitaalisen infrastruktuurin tiedot mm. liikenneverkon ominaisuustiedot. Perustietojen analyysi tehtiin palveluiden kehittämisen kannalta tarpeelliseksi tunnistetussa laajuudessa. Selvityksen sisältö ja tulokset ovat jatkossa tarvittaessa tarkennettavissa ja täydennettävissä palveluideoiden ja tarpeiden kehittyessä. Kasvukäytävän tietovarantojen kokonaiskuvan inventoinnissa selvitettiin eri liikennemuotojen (tieja katuliikenne, joukkoliikenne, pyöräily) hyödynnettävien digitaalisten tietovarantojen nykytila ja niiden kehitystarpeita. Kehitystarpeet esitetään suosituksiksi kaskukäytävän tietovarantojen ja - palveluiden kehittämiselle. Selvitys on laadittu asiantuntijatyönä perustuen tekijöiden laajaan tietämykseen liikennetietovarantojen nykytilasta sekä työn aikaisiin täydentäviin sidosryhmäselvityksiin. Selvitys laadittiin erittäin tiiviissä aikataulussa, ja siten haasteeksi muodostui mm. kuntakohtaisiin tietoihin varmistuksen saaminen tiedon tuottavalta taholta.

10 30. kesäkuuta 2015 / Liikkumisen palveluistaminen (MaaS) 3.1 Liikkumisen palveluistamisen ekosysteemi Liikkumisen palveluistaminen (MaaS) tarkoittaa liikkumisen ja liikenteen palveluiden uudenlaista palveluekosysteemiä, missä sujuvien ja saumattomien liikkumispalvelujen toteuttamiseksi liikkumisoperaattorit voivat yhdistellä ja paketoida asiakkailleen liikkumispalveluita (kuva 3). Liikkumisoperaattorit yhdistelevät liikkumisen palveluita luoden lisäarvoa asiakkailleen. Kuva 3. MaaS palveluekosysteemin päätoimijoina liikkumisoperaattorit (Liikenne- ja viestintäministeriö 05/2015) Liikkumisen palveluekosysteemin perustuksena toimivat eri toimijoiden (julkinen ja yksityinen) avaamat tieto- ja palvelurajapinnat. Palvelupaketointi ja niitä tuottavien liikkumisoperaattoreiden toiminta mahdollistuu, jos eri liikennetoimijoiden tiedot ovat kattavasti käytettävissä, ja siten liikkumisen palveluiden kehittymiseksi tulisikin huolehtia ensivaiheessa kattavien tietovarastojen avaamisesta ja käytön esteiden madaltamisesta (kuva 4).

11 30. kesäkuuta 2015 / 11 Kuva 4. Liikkumisen palveluistamisen ytimessä tietovarastot ja palvelurajapinnat ( Mobility Interface Specification (MISP) will allow mobility operators to scale, Intellectual Ventures ) Liikkumisen palveluistaminen nähdään tulevaisuudessa erittäin laaja-alaiseksi osin vielä tunnistamattomaksikin palvelukokonaisuudeksi - sisältäen ihmisten ja tavaroiden liikkumisen ja uudet palvelumallit. Tässä työssä keskityttiin erityisesti liikenteen tietovarantoihin, jotka mahdollistavat ihmisten liikkumisen tukemiseksi toteutettavia palveluita ja toimivat siten ekosysteemin perustuksen rakentamisessa. Liikkumisen palveluistamisen ekosysteemin edistämiseksi on Suomessa käynnissä lukuisia aloitteita ja kehityshankkeita sekä julkisen että yksityisen sektorin edistämänä. Liikenneviranomaiset edistävät liikkumisen palveluistamista erityisissä julkisen sektorin vastuualueelle kuuluvien palvelurakenteiden (ml. säätely) kehittämistyöryhmissä. LiikenneLabra (LVM, Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto), Tekes ja Finpro ovat käynnistäneet liikkumisen palveluistamisen ekosysteemin, teknologian, palvelurakenteiden kehittämiseksi sekä viennin tueksi omat ohjelmansa. LiikenneLabran jatkoksi valmistellaan parhaillaan vaihetta 2. Erityiset kehitysalueet ja korridorit, kuten Suomen kasvukäytävä ja kaupungeista ainakin Helsinki, Tampere, Turku, Seinäjoki ja Salo ovat käynnistäneet tai ovat käynnistämässä MaaS aiheisia kehityspilotointeja. 23 suomessa toimivaa organisaatiota ovat keväällä 2015 käynnistäneet Maas.fi - yhteistyön, jonka tavoitteena on synnyttää Suomeen maailman ensimmäinen liikenteen palveluoperaattori. Suomen kasvukäytävä on ollut Maas.fi yhteisönä tunnetun konsortion jäsen. Kasvukäytäväverkosto osallistui operaattorin synnyttämiseen tähtäävän prosessin ensimmäiseen, hankemuotoiseen osuuteen.

12 30. kesäkuuta 2015 / 12 Useat isot ja pienet yritykset ovat käynnistäneet aktiivisesti kehitys- ja pilotointihankkeita MaaS konseptien kehittämiseksi ja tuomiseksi markkinoille. Jotkut yritykset ovat jo käynnistäneet rajallisille käyttäjäryhmille kohdistettuja palveluratkaisuja. 3.2 Liikkumisen palveluistamisen ytimessä matkaketjujen muodostaminen MaaS palvelut perustuvat matkaketjujen muodostamiseen ja yhdistämiseen. Matkaketjujen ja - pakettien muodostaminen nähdään nykyisin erittäin laajasti viimeisten kilometrien taksimatkan kytkemisestä matkaketjuun aina kuukausiperusteiseen matkapalvelupakettiin (kuva 5). Vähimmilläänkin MaaS palveluksi käsitetään esimerkiksi kahden eri liikenneoperaattorin tuottamien matkojen yhdistelmä. Kuva 5. Matkaketjujen ja -pakettien muodostamisen suomalainen visio (ITS Finland 12/2014) MaaS palveluiden kehittymisen erityiseksi edistäjäksi on tunnistettu liikkujan matkustusoikeuden todentamiseksi vaadittavien tunnisteiden/lippujen välittäminen liikkumispalveluiden tarjoajan käyttöön sekä näitä tukevien taustaprosessien (toimijoiden välinen sopiminen ja maksaminen) toteutuminen. Liikennepalveluiden käyttäjä (liikkuja) on liikkumisoperaattoreiden asiakas ja tällöin liikkumisoperaattori palvelee asiakkaitaan heidän tarpeita vastaavilla matkaketjuvaihtoehdoilla. Matkaketjuvaihtoehtojen muodostamiseksi ja hallitsemiseksi tarvitaan oleellinen tieto vaihtoehtoisista yhteyksistä, olosuhteista sekä käyttäjien tarpeista. Suomen kasvukäytävän alueella matkaketjujen merkitys korostuu kasvukäytävän liikenteen suurten volyymien, pendelöinnin ja toisaalta pitkien välimatkojen asettaessa vaatimuksia

13 30. kesäkuuta 2015 / 13 liikkumiselle. Matkaketjuajattelun edistäminen tällaisen mittakaavan liikkumisympäristössä nähdään erittäin tarpeelliseksi mm. liikennejärjestelmän kustannustehokkuuden näkökulmasta. On nähtävissä, että liikkumisen palveluistaminen kehittyy jatkossa monella eri tasolla monen eri toimijan toimesta. Palveluistamisen ekosysteemin nuoruus ja siten kehittymättömyys ei ole vielä mahdollistanut kaikkien liikkumisen tulevaisuuden kehitysvisioiden kuvaamista, joten kehityshankkeissa edetään voimakkaasti pilotoiden ja iteroiden kohti tulevaisuuden digitaalisesti tuettua monipuolisempaa liikennejärjestelmää. Tietovarantojen ja palvelun osien avaaminen ekosysteemin käyttöön mahdollistaa niiden käytön laajemmissakin kokonaisuuksissa tulevaisuudessa. Tietovarantojen tulee mahdollistaa liikenteen palveluistamisen eritasoiset kehityspolut Liikenteen tietovarannot ovelta ovelle -palveluiden mahdollistamiseksi Liikkumisen palveluistamistavoitteiden edistämiseksi on keskeistä edesauttaa runkoliikenteen, paikallisliikenteen ja first and last mile -palvelut yhdistävien ratkaisujen kehittäminen. Ovelta ovelle palveluiden mahdollistamiseksi voidaan liikenteen tietovarannot ja palvelut jakaa kolmeen ryhmään tiedon välttämättömyyden näkökulmasta. Ryhmässä 1 on MaaS palveluiden toteuttamisen näkökulmasta välttämättömät tiedot, jotka mahdollistavat matkaketjujen muodostamisen ja reitityksen ilman matkustusoikeustiedon tai lipun toimitusta. Ryhmässä 2 on edistyneempien palvelukokonaisuuksien toteuttamisen mahdollistavat tiedot, joiden avulla matkaketjujen muodostamisen lisäksi voidaan matkapaketti muodostaa ja toimittaa matkustusoikeudella/lipulla ja palvelut ovat merkittävästi luotettavampia ja laadukkaampia. Ryhmässä 3 on erittäin laajat palveluratkaisut mahdollistavat tiedot, jotka avaavat liikkumisoperaattoreille mahdollisuuden kilpailla asiakasrajapinnassa palveluiden laadulla. Näistä ryhmän 1 tiedot asettavat siis minimitason MaaS palveluiden kehittämiselle. Seuraavassa ryhmät esitelty tieto- ja palveluesimerkein. Ryhmä 1 välttämättömät tiedot joukkoliikenteen aikatauluaineisto (sisältäen GTFS tyyppiset tiedot lähdöistä, linjoista ja pysäkeistä) nykytilaa vastaavat digitaalisen infran tiedot (sisältäen Digiroad tasoiset tiedot) Ryhmä 2 edistyneempiä palveluita mahdollistavat tiedot reaaliaikaiset liikennejärjestelmän (tie, katu, joukkoliikenne) häiriö- ja poikkeustiedot joukkoliikenteen reitityspalvelurajapinnat (API) digitaalisen infran tarkemmat aineistot (esim. kuntakohtaiset osoite- ja paikkatietoaineistot) liikenneverkon ajantasaiset olosuhdetiedot (keli ja sää)

14 30. kesäkuuta 2015 / 14 liikenneoperaattoreiden (esim. taksi, joukkoliikenne, yhteiskäyttöpalvelut) palveluiden varaaminen, tilaaminen ja maksaminen (palvelurajapinnat) matkan maksaminen ja matkustusoikeuden/lippujen toimitus etukäteen (palvelurajapinnat) Ryhmä 3 erittäin laajat palveluratkaisut mahdollistavat tiedot liityntäpysäköinnin tilatieto, varaus ja maksaminen pysäköinnin varaus ja maksaminen ajantasainen liikennevälineiden seurantatieto yhteisölliset palvelut ja niiden tuottamat tiedot muiden liiketoimintaekosysteemien integrointirajapinnat ja palvelut 3.4 Liikkumisen palveluistamisen viitekehys ja -arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö on esittänyt MaaS palveluekosysteemin viitekehykseksi älykkään infrastruktuurin ja palveluiden kokonaisuuden, mikä asettaa MaaS palveluiden kehittämiselle valtakunnalliset suuntaviivat ja tavoitteet. Viitekehyksessä korostuu tietoinfrastruktuurin ja palveluiden kerroksellisuus ja riippuvuus toisistaan (kuva 6). Kuva 6. Liikenne- ja viestintäministeriön MaaS palveluekosysteemin viitekehys (Liikenne- ja viestintäministeriö 05/2015) Edellä kuvattua MaaS palveluekosysteemin viitekehystä noudattaen voidaan muodostaa MaaS palveluekosysteemin toteuttamista ohjaava tekninen liikkumisen palveluistamisen viitearkkitehtuuri

15 30. kesäkuuta 2015 / 15 (kuva 7). Karkea liikkumisen palveluiden viitearkkitehtuuri muodostuu seuraavassa kuvassa esitetysti tasoista digitaalinen infrastruktuuri, digitaalinen tieto, liikkumisoperaattorin tukipalvelut sekä liikkumisoperaattorin palvelut asiakkaille. Kuva 7. Liikkumisen palveluiden viitearkkitehtuuri Tämä selvitystyö kohdistuu viitearkkitehtuurin digitaalisen tiedon ja digitaalisen infrastruktuurin nykytilaan ja tunnistettuun kehitykseen Suomen kasvukäytävän liikkumista tukevien palveluiden kehityksen mahdollistajina. Digitaalisen tiedon ja digitaalisen infrastruktuurin osalta inventoitiin nykytilanne ja lähiaikojen kehitys (kappale 4) sekä laadittiin suosituksia jatkokehitykselle (kappale 5) noudatellen liikenteen tietovarantojen ryhmittelyä (kappale 3.3). (kuva 8) Kuva 8. Digitaalisen tiedon ja infrastruktuurin nykytilan inventointi ja suositukset

16 30. kesäkuuta 2015 / Nykytila 4.1. Yleistä nykytila-analyysistä Liikkumisen palveluistamiseen (MaaS) tarvittavan digitaalisen datan inventaario kasvukäytävällä tehtiin vastaten edellä kuvatun liikkumisen palveluistamisen viitearkkitehtuurin (ks. kappale 3.4) tasoja digitaalinen tieto sekä digitaalinen infrastruktuuri, jotka mahdollistavat MaaS palveluekosysteemin palvelurakenteiden synnyn ja kehittymisen. Digitaaliset tietovarannot ja palvelut selvitettiin liikkumisen runkoverkon, paikallisverkon ja näitä tukevan staattisen aineiston osalta edellä kuvattua tiedon välttämättömyyden näkökulmasta laadittua ryhmittelyä noudatellen. Liikkumisen runkoverkkojen liikennetietojen ja liikkumista tukevien staattisten aineistojen osalta inventointi kohdistettiin seuraaviin tieto- ja palvelusisältöihin: joukkoliikenteen tiedot raide- ja linja-autoliikenne tieverkon tiedot - maantieverkosto liikenneverkon olosuhdetiedot - tiesää- ja kelitiedot kuntien osoiteaineistot tie- ja katuverkon digitaaliset perustietoaineistot Tieto- ja palvelusisältöjen inventointitulokset perustuvat tekijöiden olemassa olevaan asiantuntijatietoon sekä niitä täydentäneisiin asiantuntijahaastatteluihin. Liikkumisen paikallisverkkojen osalta inventointi kohdistettiin mm. seuraaviin tieto- ja palvelusisältöihin: Staattiset tiedot paikkatietoaineistot (katuosoiteaineistot, kiinnostavat paikat (esim. sairaalat, taksiasemat) tie- ja katuverkon geometriatieto (digiroad -tiedot) joukkoliikenteen reittien ja pysäkkien sijaintitiedot pyöräilyreittien sijaintitiedot pysäköintilaitosten ja alueiden (ml. liityntäpysäköinti) sijainti- ja paikkojen lukumäärätieto yhteiskäyttöautojen ja pyörien käyttöpaikkatiedot katuverkon liikenteen ja joukkoliikenteen tilastotieto Liikennejärjestelmän muuttuvat tiedot joukkoliikenteen aikatauluaineistot, poikkeus- ja häiriötiedot sekä reaaliaikainen liikennevälineen seurantatieto joukkoliikenteen reititystiedot ja niiden palvelurajapinnat (API) pysäköintilaitosten ja alueiden (ml. liityntäpysäköinti) vapaana olevien paikkojen määrätieto katuverkon sää- ja keli- sekä häiriötiedot (tietyöt, onnettomuudet yms.) katuverkon sujuvuus- ja kunnossapitotieto yhteiskäyttöautojen ja pyörien vapaanaolo - ja varaustiedot

17 30. kesäkuuta 2015 / 17 Kasvukäytävän liikkumisen paikallisverkkojen avoimia liikenneverkon ja liikenteen tietoja selvitettiin kuntakyselyllä. Kyselyssä kunnille toimitettiin kuntien palveluiden (mm. julkiset tietolähteet, kuten verkkosivut) perusteella ja asiantuntija-arviona tehty esitäytetty inventointilomake tarkistettavaksi. Alueen kunnista vain osa vastasi tehtyyn kyselyyn, mutta vastausten perusteella voidaan olettaa ennakkoon muodostetun kuvan avoimista tiedoista olevan varsin lähellä todellista nykytilaa. Kuntakyselyssä käytetyt inventointilomakkeet ovat selvityksen erillisenä liitedokumenttina käytettävissä tarvittaessa. Kasvukäytävän suurimpien kuntien osalta (Tampere, Hämeenlinna sekä PK-seutu) liikkumisen paikallisverkkojen tiedot perustuvat julkisiin tietolähteisiin sekä olemassa olevaan asiantuntijatietämykseen eikä näiden paikkakuntien osalta ollut tarvetta erilliseen kyselyyn. Tietoaineistoista on seuraavissa kappaleissa käsitelty tietolajien sisältö, perustiedot, lisensointi, tiedon kattavuus, hyödynnettävyys ja käyttörajoitukset, rajapintaa koskevat lisätiedot sekä yhteystiedot.

18 30. kesäkuuta 2015 / Ryhmä 1 välttämättömät -nykytila Valtakunnallinen joukkoliikenteen koontitietokanta Tiedon sisältö Joukkoliikenteen aikatauluaineistot Kalkati.net (XML) sekä GTFS -muodossa. Perustiedot Formaatti: XML ja GTFS Standardi: Ei standardinmukainen Saatavuus: Käytössä Ylläpitäjä: Liikennevirasto Lisenssi: Liikenneviraston avoimen tietoaineiston lisenssi Tiedon kattavuus Tavoitteena kaikki julkinen joukkoliikenne, mutta käytännössä mukana osittain Matkahuollon, VR:n ja joidenkin kaupunkien linja-autoliikenne. Kasvukäytävän alueella esimerkiksi Hämeenlinnan paikallisliikenne puuttuu tiedoista. Joukkoliikennettä tilaavat kunnat voivat vaikuttaa tiedon kattavuuteen lähettämällä aikatauluaineistot Matka.fi:n käyttöön Kalkati.net- tai GTFS -formaatissa. Nykyisin myös Waltti - toiminnassa mukana olevat kunnat voivat ilmoittaa tietonsa käytettäväksi suoraan Matka-fi - palvelussa. Hyödynnettävyys ja käyttörajoitukset Hyödynnettävissä avoimena datana. Hyödyntäjien tiedot tallennetaan. Tietojen kattavuuteen ja ajantasaisuuteen tulee kiinnittää huomiota hyödynnettäessä. Rajapinnan osoite Yhteystiedot Reittioppaan käyttöliittymä: API ja koontikannan tiedot: Rataliikenteen aikataulutiedot Tiedon sisältö Rajapinta palauttaa aikataulujen mukaiset junien aikataulutiedot halutulta aikaväliltä, halutulta reitiltä tai vain yhden junan aikataulutiedot. Rajapinnan kautta ei ole saatavilla koko aikatauluaineistoa esim. GTFS -muodossa. Perustiedot Formaatti: JSON/REST Standardi: Ei standardinmukainen Saatavuus: Beta -koekäyttövaiheessa / Käytössä

19 30. kesäkuuta 2015 / 19 Ylläpitäjä: Liikennevirasto Lisenssi: Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen Tiedon kattavuus Kaikki junaliikenne, joka on saatavilla Liikenneviraston LIIKE -perheen sovelluksista. Hyödynnettävyys ja käyttörajoitukset Hyödynnettävissä avoimena datana ilman tunnistautumista. Tietoa saa käyttää, jatkojalostaa sekä yhdistää muihin tietoihin vapaasti. Rajapinnan osoite (URL palauttaa junan 1 kaikki aikataulut kyseisenä päivänä) Yhteystiedot Kehittäjäyhteisö: https://groups.google.com/forum/#!forum/rata_digitraffic_fi Digiroad Tiedon sisältö Digiroad sisältää teiden ja katujen staattisen aineiston eli geometrian sekä ominaisuustiedot, kuten: Tien virallinen nimi ja numero Osoitenumerot Tien sijainti Tien leveys ja päällyste Kaistojen lukumäärä Nopeusrajoitus Sillat ja tunnelit Kääntymis- ja ajokiellot Leveys-, korkeus- ja painorajoitukset Bussipysäkit Tavara- ja matkustajaliikenneterminaalit Perustiedot Formaatti: ESRI shapefile Standardi: Ei standardinmukainen Saatavuus: Käytössä / (Digiroad 2 kehitysvaiheessa) Ylläpitäjä: Liikennevirasto (Huom. Tiedon ylläpitäjäorganisaatioita ovat Maanmittauslaitos, Liikennevirasto ja kunnat.) Lisenssi: Liikenneviraston avoimen tietoaineiston lisenssi Tiedon kattavuus Koko Suomen tie- ja katuverkon tarkat sijainnit sekä tärkeimmät ominaisuustiedot (yhteensä noin km).

20 30. kesäkuuta 2015 / 20 Hyödynnettävyys ja käyttörajoitukset Hyödynnettävissä avoimena datana. Hyödyntäjien yhteystiedot tallennetaan. Rajapinnan osoite https://extranet.liikennevirasto.fi/extranet/web/public/latauspalvelu Yhteystiedot Tiedot katseltavissa myös karttapohjalla latauspalvelussa https://extranet.liikennevirasto.fi/extranet/web/public/latauspalvelu Liikkumisen paikallisverkot - Ryhmä 1 Joukkoliikenteen aikatauluaineistot Kattavat joukkoliikenteen aikatauluaineisto GTFS -muodossa ovat saatavilla HSL:n ja Tampereen seudullisen joukkoliikenteen alueilta. Niihin kuuluvien kuntien alueelta on myös saatavissa joukkoliikenteen poikkeus- ja häiriötiedot, liikennevälineiden seurantatieto sekä reittioppaan avoimet datarajapinnat API -tyyppisesti. Lisää tietoa näistä löytyy mm. ITS Factory -wikistä sekä -sivustolta. Digiroad -tiedot Tie- ja katuverkon geometriatietoja kunnat toimittavat Digiroad palveluun, mistä tieto jaellaan avoimena datana Digiroad -palvelun avulla. Digiroadin tietojen ajantasaisuus kasvukäytävän alueen kunnissa on seuraavanlainen: Kunta Akaa Hattula Hausjärvi Helsinki Hyvinkää Hämeenlinna Hämeenkyrö Janakkala Kangasala Lempäälä Loppi Nokia Pirkkala Pälkäne Riihimäki Tampere Valkeakoski Viimeisin ylläpitoajankohta 2014/ /03 Ei tietoa 2010/ / /05 Ei tietoa, mutta tiedot on viety Digiroadiin Ei tietoa 2014/ /06 Ei tietoa 2014/ /11 Ei tietoa 2014/ /06 Ei tietoa

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä

Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen datan käyttömahdollisuudet liikenteessä Open Data Tampere Region Kickoff 20.2.2013 Avoimen n käyttömahdollisuudet liikenteessä Liikenneinsinööri Mika Kulmala Tampereen kaupunki Tarvitaan uusia innovatiivisia ratkaisuja liikkumiseen ja liikenteeseen

Lisätiedot

Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö

Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö Älyliikenteen innovaatio-, kokeilu- ja kehitysympäristö ITS Factory lyhyesti Älyliikenteen yhteistyöverkosto aloittanut Tampereella jo 2006 (Tampere region ITS - TRITS) ITS Factory perustettu 2012 Mukana

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Suomen kasvukäytävän ELINVOIMAKARTASTO

Suomen kasvukäytävän ELINVOIMAKARTASTO Suomen kasvukäytävän ELINVOIMAKARTASTO Elinvoiman indikaattoreita kasvukäytäväalueella / 2014 Osa 3 pendelöinti, asiointi Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen kasvukäytävä -verkosto Konsultti: Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto

Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto Älyä ja tietoa liikenteeseen Asta Tuominen Liikennevirasto 13.3.2014 Sisältö Liikennevirasto lyhyesti Lähivuosina meillä ja maailmalla Liikenneviraston strategia Mitä älyliikenne tarkoittaa? Esimerkkejä

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON DIGIROAD-PALVELU

LIIKENNEVIRASTON DIGIROAD-PALVELU LIIKENNEVIRASTON DIGIROAD-PALVELU MIKÄ ON DIGIROAD? Digiroad on kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka sisältää teiden ja katujen keskilinjan geometriatiedot sekä liikkumisen suunnittelua palvelevat

Lisätiedot

Liikkuminen palveluina Mobility as a Service

Liikkuminen palveluina Mobility as a Service Mobility as a Service Suomesta älyliikenteen innovaatioalusta Suomeen kehitetään maailman ensimmäinen avoin innovaatioalusta liikkumisen palveluille. Tekes kokoaa -yhteisön, johon mukaan tulevien yritysten

Lisätiedot

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta

Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Kokemuksia julkisen datan avaamisesta Ville Meloni Forum Virium Helsinki Tietojohtamisen verkoston seminaari 23.11.2012 Helsinki Region Infoshare Avataan Helsingin seutua koskevaa julkista tietoa kaikkien

Lisätiedot

Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja. ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola

Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja. ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola Multimodaalisilla ratkaisuilla kohti asiakaslähtöisempiä liikkumisen palveluja ECOMM 2014 jälkiseminaari 24.9.2014 Jenni Eskola Liikkumistili kohti yhteiskäyttöisyyttä ja liikkumisen palveluja 23.9.2014

Lisätiedot

TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Palvelevan joukkoliikennejärjestelmän tarpeet digitaalisille palveluille ja reaaliaikaiselle informaatiolle TransSmart seminaari 11.11.2015 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi HSL TransSmart yhteistyö Älykäs

Lisätiedot

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi

Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Case: Helsinki Region Infoshare - pääkaupunkiseudun tiedot avoimiksi Projektipäällikkö Ville Meloni Forum Virium Helsinki 5.4.2011 Hankkeen yhteenveto Avataan Helsingin seutua koskevaa tietoa kaikkien

Lisätiedot

Innovatiivisen liikennejärjestelmän. tiekartta. Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT

Innovatiivisen liikennejärjestelmän. tiekartta. Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT Innovatiivisen liikennejärjestelmän operoinnin tiekartta Satu Innamaa, Elina Aittoniemi, Hanna Askola ja Risto Kulmala INTRANS-ohjelma, VTT 2 Tausta INTRANS-ohjelmalla tuetaan alan yhteisiä ponnisteluja

Lisätiedot

Kokemuksia datan avaamisesta ja esimerkkejä avoimesta ympäristödatasta pääkaupunkiseudulta

Kokemuksia datan avaamisesta ja esimerkkejä avoimesta ympäristödatasta pääkaupunkiseudulta Kokemuksia datan avaamisesta ja esimerkkejä avoimesta ympäristödatasta pääkaupunkiseudulta Ville Meloni Forum Virium Helsinki Green Net Finland - Ympäristömonitoroinnin 8. kansallinen seminaari 10.4.2013

Lisätiedot

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Valtakunnallinen joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI) Versio 0.9 06.03.2005 Tavoite Joukkoliikenteen reititys- ja aikataulupalvelu (MATKA.FI)

Lisätiedot

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti

Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala. Kaisa Leena Välipirtti Avoimen hallinnon edistäminen LVM:n hallinnonala Kaisa Leena Välipirtti LVM:n hallinnonalasta Kansalaisten arjen ministeriö Kompakti ministeriö, jossa kolme osastoa Hallinnonalalla neljä virastoa (+ kolme

Lisätiedot

Avaras, kyselykooste. Petri Linna, TTY Porin laitos

Avaras, kyselykooste. Petri Linna, TTY Porin laitos Avaras, kyselykooste Petri Linna, TTY Porin laitos Kyselyn tausta Toteutusaika: 2013/12-2014/1 Rajaus: kunnat ja ICT-yritykset Satakunnassa Otos: Lähetetyt/vastaajat Kunta 81/17 ICT 86/27 Tavoite: Selvitetään

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tietojärjestelmät

Joukkoliikenteen tietojärjestelmät Joukkoliikenteen tietojärjestelmät tietopalvelut ja työkalut pysäkit, reitit, aikataulut Martin Johansson Sisältö Matkustajanäkökulma (matka.fi ja digitransit.fi) Infopalveluiden kehittäjät avoin data

Lisätiedot

Liikennetiedot Yleisradion palveluissa

Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Esimerkki 1.0 19.05.2004 Liikennetiedot Yleisradion palveluissa Tavoite Arkkitehtuuri kuvaa, kuinka Yleisradio saa

Lisätiedot

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä

DIGIROAD. Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä 1 Kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä Ajoneuvopääteseminaari 19.3.2002 Johtava konsultti Pekka Petäjäniemi 2 -hankkeen tavoitteet Kehittää kansallinen tie- ja katutietojärjestelmä, joka mahdollistaa

Lisätiedot

Kokemuksia datan avaamisesta pääkaupunkiseudulla. Projektipäällikkö Ville Meloni - Forum Virium Helsinki Open Data Tampere Region Kick-off 20.2.

Kokemuksia datan avaamisesta pääkaupunkiseudulla. Projektipäällikkö Ville Meloni - Forum Virium Helsinki Open Data Tampere Region Kick-off 20.2. Kokemuksia datan avaamisesta pääkaupunkiseudulla Projektipäällikkö Ville Meloni - Forum Virium Helsinki Open Data Tampere Region Kick-off 20.2.2013 ONNEA TAMPERE! Kehittäjätyökaluja uusille sähköisille

Lisätiedot

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12.

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12. DIMENTEQ OY ÖRNINKATU 15 24100 SALO FINLAND WWW.DIMENTEQ.FI ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖISEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Dimenteq Oy, 18.12.2011

Lisätiedot

MaaS maanläheisesti Paikallisliikenneliiton vuosikokous Mika Kulmala, Tampereen kaupunki Mika Varjola, Mattersoft Oy

MaaS maanläheisesti Paikallisliikenneliiton vuosikokous Mika Kulmala, Tampereen kaupunki Mika Varjola, Mattersoft Oy MaaS maanläheisesti Paikallisliikenneliiton vuosikokous 10.3.2016 Mika Kulmala, Tampereen kaupunki Mika Varjola, Mattersoft Oy Esityksen sisältö MaaS, liikenne palveluna Joukkoliikenne ja MaaS Tampereella

Lisätiedot

Poimintoja hallitusohjelmasta

Poimintoja hallitusohjelmasta Joukkoliikenteen kehittäminen kaupunkiseuduilla mitä edellytyksiä valtio luo? Jenni Eskola, Liikennevirasto Iida Huhtanen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne ja maankäyttö 2015 8.10.2015 1 Poimintoja

Lisätiedot

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö

Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003. Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö Miksi HEILI-ohjelma 3.6.2003 Yli-insinööri Seppo Öörni Liikenne- ja viestintäministeriö 1 HEILI Henkilöliikenteen info-ohjelma Edistää yhteistyötä henkilöliikenteen tiedotuspalveluiden ja joukkoliikenteen

Lisätiedot

Liikkuminen palveluna. Tekes Palvelumuotoilijoiden tapaaminen

Liikkuminen palveluna. Tekes Palvelumuotoilijoiden tapaaminen Liikkuminen palveluna Tekes Palvelumuotoilijoiden tapaaminen 26.1.2015 Liikkumisoperaattoripalvelu Ovelta ovelle -liikkumispalveluoperaattori alueiden välille Tekes käynnistää markkinavuoropuhelun uudenlaiset

Lisätiedot

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos

AVARAS. (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) , 156 k, TTY Porin laitos AVARAS (Avoimista tietovarannoista liiketoimintaa Satakuntaan) 1.8.2013.- 31.12.2014, 156 k, TTY Porin laitos Avointen tietovarantojen hyödyntämistä tukevan tiedon tuottaminen Satakuntalaisen elinkeinoelämän

Lisätiedot

Liikenteen sähköisten palvelujen ekosysteemi Kohti avointa arvoverkkoa

Liikenteen sähköisten palvelujen ekosysteemi Kohti avointa arvoverkkoa Liikenteen sähköisten palvelujen ekosysteemi Kohti avointa arvoverkkoa Liikennelabra-päivä 01.04.2016 Thomas Casey, VTT Englanninkielinen raportti: http://www.vtt.fi/inf/pdf/technology/2016/t255.pdf Mitä

Lisätiedot

Liikenteen monipalvelumalli - Kansallinen kehittämisohjelma. 12.6.2012 Älykästä ja oikeudenmukaista liikennettä

Liikenteen monipalvelumalli - Kansallinen kehittämisohjelma. 12.6.2012 Älykästä ja oikeudenmukaista liikennettä Liikenteen monipalvelumalli - Kansallinen kehittämisohjelma 12.6.2012 Älykästä ja oikeudenmukaista liikennettä Visio Asiakkaalla on käytettävissään toimivien markkinoiden tuottamia palveluita ja sovelluksia

Lisätiedot

Tietovarannot. Anna Eteläaho. Analyysi ja yhteenveto avoimen datan innovaatiokilpailun kilpailutöistä. Intressiryhmän 2. kokous 27.2.

Tietovarannot. Anna Eteläaho. Analyysi ja yhteenveto avoimen datan innovaatiokilpailun kilpailutöistä. Intressiryhmän 2. kokous 27.2. Analyysi ja yhteenveto avoimen datan innovaatiokilpailun kilpailutöistä Tietovarannot Anna Eteläaho Intressiryhmän 2. kokous 27.2.2014 AVARAS 1.8.2013 31.12.2014 www.tut.fi/avaras Taustaa Apps4Finland

Lisätiedot

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016

BigData - liikenne esimerkkinä. Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 BigData - liikenne esimerkkinä Tietoyhteiskunta-akatemia Ostrobotnia, Helsinki 14.3.2016 Public Dig Data & Internet of Things Liikenne esimerkkinä Tieto Corporation Public @LeilaLehtinen Leila.Lehtinen@tieto.com

Lisätiedot

Digiroadpysäkkisovelluskoulutus

Digiroadpysäkkisovelluskoulutus Digiroadpysäkkisovelluskoulutus Emmi Sallinen / Digiroad-operaattori Henni Vainio / Digiroad-operaattori 2.6.2015 Tilaisuuden sisältö ja tavoite Valtakunnallisen pysäkkirekisterin esittely Digiroadin näkökulmasta

Lisätiedot

Saariston liikennepalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa

Saariston liikennepalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Saariston liikennepalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Liikenneneuvos Eeva Linkama, LVM Saaristoliikenteen neuvottelukunta 11.11.2014 Selvityksen taustalla on vuoden 2012 liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen. Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4.

Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen. Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4. Avoimen datan löytäminen, käyttöönotto ja jakaminen Havainnolliset analyysit avoimella paikkatiedolla ProGIS ry ja Poligon, 11.4.2013 Tanja Lahti Mikä on avoin data ja HRI? Julkista Lupa käyttää http://opendefinition.org/okd/suomi/

Lisätiedot

Matka.fi LVM Informaatio ja maksujärjestelmätyöryhmä:

Matka.fi LVM Informaatio ja maksujärjestelmätyöryhmä: LVM Informaatio ja maksujärjestelmätyöryhmä: Tavoitetilana on, että kuka tahansa saa yhdestä lähteestä kaiken tarvitsemansa liikennetiedon: ennen matkaa valitakseen kulkumuodon, reitin ja matkustusajankohdan

Lisätiedot

Avointa dataa Helsingin seudulta

Avointa dataa Helsingin seudulta Avointa dataa Helsingin seudulta Geoinformatiikan valtakunnallinen tutkimuspäivä 2013 23.5.2013 Ville Meloni Forum Virium Helsinki Mikä on HRI? Helsinki Region Infoshare Avataan Helsingin seutua koskevaa

Lisätiedot

HSL-tietoisku: Uusi Avoin reittiopas ja pysäkkikuulutukset. Kerkko Vanhanen, VAMPO-seminaari 3.6.2015

HSL-tietoisku: Uusi Avoin reittiopas ja pysäkkikuulutukset. Kerkko Vanhanen, VAMPO-seminaari 3.6.2015 HSL-tietoisku: Uusi Avoin reittiopas ja pysäkkikuulutukset Kerkko Vanhanen, VAMPO-seminaari 3.6.2015 HSL-liikenteessä tehdään päivittäin noin miljoona nousua joukkoliikennevälineisiin Infopalveluilla paras

Lisätiedot

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto

AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto AVOIN DATA AVAIN UUTEEN Seminaarin avaus 1.11.11 Kansleri Ilkka Niiniluoto Helsingin yliopisto TIETEELLINEN TIETO tieteellinen tieto on julkista tieteen itseäänkorjaavuus ja edistyvyys tieto syntyy tutkimuksen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Vedia-monipalvelu - liikenteen palvelut yhdeltä luukulta. 1.4.2011 Erikoistutkija Armi Vilkman, VTT

Vedia-monipalvelu - liikenteen palvelut yhdeltä luukulta. 1.4.2011 Erikoistutkija Armi Vilkman, VTT Vedia-monipalvelu - liikenteen palvelut yhdeltä luukulta 1.4.2011 Erikoistutkija Armi Vilkman, VTT 2 3 Onko älyliikenne pelkkää sanahelinää vai oikeita palveluita? CO2 päästörajat vaikuttavat liikkumiseen

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma ja miksi sitä tehdään? Liikennejärjestelmä sisältää liikenteen kokonaisuuden,

Lisätiedot

Digitaalisten palveluiden kehittyminen Turun seudun joukkoliikenteessä

Digitaalisten palveluiden kehittyminen Turun seudun joukkoliikenteessä Digitaalisten palveluiden kehittyminen Turun seudun joukkoliikenteessä 08.03.2016 Jari Paasikivi Kehittämispäällikkö Turun kaupunki, Ympäristötoimiala 8.3.2016 1 Sisältö 1. Palvelujen ja tekniikan kehittyminen

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Tiedon avaamisen työpaja 6.5.

Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Tiedon avaamisen työpaja 6.5. Kouluttajina Jari Salo ja Jyrki Kasvi TIEKEstä (Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus). Päivän aiheet: Tiedon avaaminen Standardit ja tietomuodot Rajapinnat ja tiedonsiirto Juridiikka

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen

Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen Digitaalisuus rakennetussa ympäristössä -seminaari FinnBuild 2.10.2014 Sampo Hietanen Liikenne on keskellä isoa rakennemurrosta A change for good level of service

Lisätiedot

Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus

Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät 2014 Ilkka Kankkunen Toimitusjohtaja TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy 29.10.2014 Waltti - Joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmä hanke Tilannekatsaus 2 Waltti-hanke

Lisätiedot

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus

UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus UUSI PYSÄKKITYÖKALU - koulutus 29.4.2014 Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Kouluttajat Tietopalveluasiantuntija Susanna Kymäläinen / Liikennevirasto Susanna.kymalainen@liikennevirasto.fi, p. 040 6766

Lisätiedot

Liikennepolitiikan suunnan tarkistaminen Antti Rainio ja Risto Kulmala

Liikennepolitiikan suunnan tarkistaminen Antti Rainio ja Risto Kulmala Uusi arjen tietoyhteiskunta Liikennepolitiikan suunnan tarkistaminen Antti Rainio ja Risto Kulmala Kriittisiä kehitystekijöitä Kuinka teknologian mahdollisuudet hyödynnetään? Miten kuljetusten tehokkuutta

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä strategian laadintaprosessi, sisältö ja toteutuksen suuntaviivoja Lähtökohtana

Lisätiedot

Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito

Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito Joukkoliikenteen pysäkkitietojen valtakunnallinen ylläpito Perustiedot pysäkkitietojen ylläpidosta kunnille ja Ely-keskuksille 12.5.2014 Tavoitteet pysäkkitiedon kansallisessa ylläpidossa Kattava ja laadukas

Lisätiedot

Pyöräilyn ja kävelyn T&K hanke: Pyöräilynavigaattorin kehittäminen

Pyöräilyn ja kävelyn T&K hanke: Pyöräilynavigaattorin kehittäminen Pyöräilyn ja kävelyn T&K hanke: Pyöräilynavigaattorin kehittäminen Infotripla Oy Vuonna 2001 perustettu suomalainen informaatioalan palveluyritys Tarjoamme ja kehitämme asiakkaillemme tietojärjestelmiä

Lisätiedot

Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014

Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014 Data käyttöön! Ministeriön datapolitiikka osana työ- ja elinkeinopolitiikkaa 18.3.2014 Antti Eskola Kaupallinen neuvos Innovaatiopolitiikan ryhmä Työ- ja elinkeinoministeriö Data käyttöön mutta mikä data?

Lisätiedot

Viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? 24.9.2013 Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? 24.9.2013 Sara Lukkarinen, Motiva Oy Viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? 24.9.2013 Sara Lukkarinen, Motiva Oy Esityksen sisältö Lähtökohdat viisaan liikkumisen työlle Mitä on viisas liikkuminen ja liikkumisen ohjaus? Liikkumisen ohjauksen

Lisätiedot

Työpaikkojen liikkumisen ohjaus LIVE -ryhmätyö 17.3.2011. Helsingin seudun liikenne, Anna Ruskovaara

Työpaikkojen liikkumisen ohjaus LIVE -ryhmätyö 17.3.2011. Helsingin seudun liikenne, Anna Ruskovaara Työpaikkojen liikkumisen ohjaus LIVE -ryhmätyö 17.3.2011 Helsingin seudun liikenne, Anna Ruskovaara 14.3.2011 Työpaikat aiheuttavat 27 % henkilökilometreistä 28 % 18 % 4 % työ koulu, opiskelu työasia 6

Lisätiedot

Liikenteen monipalvelumalli - tilannekatsaus

Liikenteen monipalvelumalli - tilannekatsaus Liikenteen monipalvelumalli - tilannekatsaus 30.5.2012 Tampere Juuso Kummala, Liikennevirasto Liikennejärjestelmän tulevaisuuden haasteina talous ja ympäristö Resurssien rajallisuus vs. vaatimus korkeasta

Lisätiedot

Käyttäjäkokeiluista liiketoimintaa. TransSmart seminaari Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö VTT

Käyttäjäkokeiluista liiketoimintaa. TransSmart seminaari Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö VTT Käyttäjäkokeiluista liiketoimintaa TransSmart seminaari Karri Rantasila, Asiakaspäällikkö VTT ÄLYKKÄÄT LIIKENNEPALVELUT Visio:» Älykäs, turvallinen ja kestävä liikkuminen vähähiilistä energiaa hyödyntäen»

Lisätiedot

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014

Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla. Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Datan jalostamisesta uutta liiketoimintaa yhteistyo lla Vesa Sorasahi Miktech Oy 20.11.2014 Käsitteitä Avointa tietoa ovat ne digitaaliset sisällöt ja datat, joita kuka tahansa voi vapaasti ja maksutta

Lisätiedot

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014

Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä. Petri Rönneikkö 15.10.2014 Liikennekeskukset turvallisuutta ja sujuvuutta edistämässä Petri Rönneikkö 15.10.2014 LIIKENNEKESKUKSET LIIKENNEVIRASTOSSA Liikenneviraston organisaatio Pääjohtaja Sisäinen tarkastus ELY-liikenne Viestintä

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut

Lisätiedot

Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013

Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013 Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013 Tähänastisia seurantakohteita: Tampereella seurattiin indikaattoreita ja pari hanketta Kaupunkiseudun aiesopimus 2011-2012 Kulkutapajakauman kehitys

Lisätiedot

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan

Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan Avoin data ja liiketoiminta Avoimen datan vaikutuksia tiedontuottajan toimintaan SKS/Poligonin talviseminaari 3.2.2011 Antti Kosonen MML Tietopalvelukeskus MML ja avoin data 2011 alusta MML on tarjonnut

Lisätiedot

Joukkoliikenteen ennustepalvelu

Joukkoliikenteen ennustepalvelu Ennustepalvelun arkkitehtuuri Liikennetelematiikan kansallinen arkkitehtuuri Versio 1.0 Pvm 27.11.2008 Joukkoliikenteen ennustepalvelu Tavoite Dokumentin tarkoitus Dokumentit tarkoitus on dokumentoida

Lisätiedot

Älyliikenteen mahdollisuudet

Älyliikenteen mahdollisuudet Älyliikenteen mahdollisuudet 23.10.2014 Eetu Pilli-Sihvola erityisasiantuntija, älyliikenne Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Älyliikenne? Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen liikenteen

Lisätiedot

Liikenne palveluna viimeaikaisten selvitysten parhaita paloja. Johanna Särkijärvi 17.9.2015 Vähähiilisen liikenteen mahdollisuudet -seminaari

Liikenne palveluna viimeaikaisten selvitysten parhaita paloja. Johanna Särkijärvi 17.9.2015 Vähähiilisen liikenteen mahdollisuudet -seminaari Liikenne palveluna viimeaikaisten selvitysten parhaita paloja Johanna Särkijärvi 17.9.2015 Vähähiilisen liikenteen mahdollisuudet -seminaari Teemat 1) Liikenne palveluna - mistä on kyse 2) Liiketoimintamahdollisuudet

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012

Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 Tampereen kaupunkiseudun ja Liikennetutkimuksen tarve ja käyttökohteet alueellisen liikenteen kysynnän perustietoaineisto merkitys kasvanut kaupunkiseutujenjaniidenja niiden kehysalueiden kasvun myötä

Lisätiedot

OULA TelemArk - arkkitehtuuri

OULA TelemArk - arkkitehtuuri OULA TelemArk - arkkitehtuuri Fax +358 (0)8 551 3870 www.buscom.fi Date: 9.12.2004 Page: 1 Versiohistoria Versio Pvm Tekijä Muutoksen kuvaus 0.01 02.03.2004 Pvu Ensimmäinen versio. 0.02 11.03.2004 Pvu

Lisätiedot

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Juha Mäkinen SITO POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI 31.1.2012 POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040, SEMINAARI 31.1.2012

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Jyväskylän kaupunki SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Jyväskylän kaupunki Opastinsilta

Lisätiedot

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus

Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa. Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus Askeleet kunnan paikkatietopalvelujen toteuttamisessa Antti Rainio Kunnat ja Inspire -koulutus 29.1.2013 Prosessit tuottavat ja tarvitsevat paikkatietoa Tuotetun tiedon jakaminen HALLINNON TIETOPROSESSEJA

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi

Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet. 18.11.2015 Jukka Talvi Verkoston kartoitus ja jatkoaskeleet 18.11.2015 Jukka Talvi www.cafepress.com Voisko älyliikenne olla Oulun juttu? Selvitys huhti-elokuu 2015 Liiketoimintamahdollisuudet Toimijaverkosto Esitys tavoitteista

Lisätiedot

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö

Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Kunnat ja paikkatietoaineistojen yhteiskäyttö Sanna Jokela Paikkatietoyhteistyön koordinaattori LOUNAISPAIKKA Lounais-Suomen alueellinen paikkatietokeskus ja yhteistyöverkosto. Ajatuksena syntyi jo vuonna

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikkumisen ohjaus ohjelman avajaistilaisuus 30.9.2010 Liikkumisen ohjaus Liikkumisen ohjauksella

Lisätiedot

absoluuttisia matkustajamääriä havaitaan kuitenkin huomattavasti suurempi työssäkäyntiliikenteen kasvu Lahden seudun ja pääkaupunkiseudun

absoluuttisia matkustajamääriä havaitaan kuitenkin huomattavasti suurempi työssäkäyntiliikenteen kasvu Lahden seudun ja pääkaupunkiseudun PITKÄN MATKAN TYÖSSÄKÄYNTILIIKENNE HYÖTYY NOPEISTA RATAYHTEYKSISTÄ Liikennemäärät Turun seudun ja pääkaupunkiseudun välillä ovat kasvaneet huomattavasti vuodesta 2005. Myös Lahden ja pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Tulevaisuuden sähköinen kaupunkiliikenne seminaari 3.5.2012 Kerkko Vanhanen kehittämisryhmän päällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa

Lisätiedot

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio

Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana. Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio Sopimus paikkatiedon hyödyntämisen mahdollistajana Inspire-verkoston työpaja Antti Rainio 17.1.2013 Sopimusviidakko Yhteinen sopimusmalli Käyttöehdot SOPIMUSMALLI Verkkopalvelusopimus

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI 2010 2012 Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut Ajotapakoulutus Pysäköintipalvelut Joukkoliikenne

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallituksen iltakoulu 5.11.2012 Asta Manninen, Pekka Vuori Yhteistyö: Tieke ja FVH, Ville Meloni Helsinki, Espoo, Vantaa,

Helsingin kaupunginhallituksen iltakoulu 5.11.2012 Asta Manninen, Pekka Vuori Yhteistyö: Tieke ja FVH, Ville Meloni Helsinki, Espoo, Vantaa, Helsingin kaupunginhallituksen iltakoulu 5.11.2012 Asta Manninen, Pekka Vuori Yhteistyö: Tieke ja FVH, Ville Meloni Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen Helsinki Region Infoshare - Yhteenveto Avataan Helsingin

Lisätiedot

Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä Käyttäjälähtöinen tutkimusosio

Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä Käyttäjälähtöinen tutkimusosio Sähköiset ajoneuvot kehäradan syöttö- ja asiointiliikenteessä Käyttäjälähtöinen tutkimusosio Sanna Ahonen Sirkku Wallin A Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK) Aalto-yliopisto SYÖKSY-hankkeen

Lisätiedot

Etelä Suomen näkökulmasta

Etelä Suomen näkökulmasta Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Aluerakenteen kh kehitys Etelä Suomen näkökulmasta Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen 25.11.2013 Etelä Suomen aluerakenne 2030 Asuminen, ympäristö

Lisätiedot

Bussilla, pyörällä vai autoillen? Urbaania saavutettavuutta mittaamassa. Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto MetropAccess-hanke

Bussilla, pyörällä vai autoillen? Urbaania saavutettavuutta mittaamassa. Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto MetropAccess-hanke Bussilla, pyörällä vai autoillen? Urbaania saavutettavuutta mittaamassa Tuuli Toivonen Helsingin yliopisto MetropAccess-hanke Tavoitettavuus ja liikkuminen arkipäivän peruskysymyksiä Mikä on paras kulkumuoto?

Lisätiedot

ESTEETÖN NAVIGOINTI. Ari Virtanen

ESTEETÖN NAVIGOINTI. Ari Virtanen ESTEETÖN NAVIGOINTI Ari Virtanen NOPPA Näkövammaisten opastusjärjestelmän pilottiprojekti Liikenne- ja viestintäministeriön matkustajainformaation visio: Vuonna 2006 kuka tahansa saa henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Kehittämissuunnitelma Kuva: Jouko Aaltonen Joukkoliikenteen vaihtopaikat ja liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Tavoitteena: parantaa matkaketjujen

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Valikoima-, hankinta- ja logistiikkapalveluyhtiö,

Lisätiedot

Liikkuminen palveluna julkishallinto muutoksen edistäjänä. Sonja Heikkilä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Liikkuminen palveluna julkishallinto muutoksen edistäjänä. Sonja Heikkilä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Liikkuminen palveluna julkishallinto muutoksen edistäjänä Sonja Heikkilä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Liikkumispalveluita käytetään tällä hetkellä erikseen Lisäksi usein omistetaan auto MaaS-konseptissa

Lisätiedot

Näin julkaiset dataa. Kuntien avoin data - miten liikkeelle Hami Kekkonen

Näin julkaiset dataa. Kuntien avoin data - miten liikkeelle Hami Kekkonen Näin julkaiset dataa Kuntien avoin data - miten liikkeelle 11.11.2014 Hami Kekkonen Helsinki Region Infoshare www.hri.fi Avoimen datan palvelu, datakatalogi, jossa olevia pääkaupunkiseutua tai sen osia

Lisätiedot

Open Arctic Challenge -kilpailu. Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Open Arctic Challenge -kilpailu. Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Open Arctic Challenge -kilpailu Anna Keskitalo Data-asiantuntija 6Aika - Avoin data ja rajapinnat www.ouka.fi/oac Idea Digitaalisen avoimuuden innovaatiokilpailu Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Suomen alueella.

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus

Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Tampereen kaupunkiseutu Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Sisältö INKA yleisesti Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus Kaupungin rooli Rahoitus Esimerkkiprojekteja Mikä INKA on? Tausta Tavoitteena

Lisätiedot

Liikenteen monipalvelumalli

Liikenteen monipalvelumalli Liikenteen monipalvelumalli Kansallinen ohjelma - UDIT Luonnos Elias Pöyry, Eera Oy Juuso Kummala, Liikennevirasto 31.5.2011 Lähtökohtana monipalvelumallille on päästöjen vähentäminen ja turvallisuuden

Lisätiedot

Helsingin seudun MALaiesopimuksen. seurannan valmistelusta. Arja Salmi

Helsingin seudun MALaiesopimuksen. seurannan valmistelusta. Arja Salmi Helsingin seudun MALaiesopimuksen ja sen seurannan valmistelusta Arja Salmi Helsingin seudun MAL-valmistelu Kolme valmisteluryhmää: 1. Maankäyttö ja liikenne (Pekka Normo, YM) 2. Asuminen (Tommi Laanti,

Lisätiedot

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk

Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk Henkilöliikenteen telematiikan kansallinen järjestelmäarkkitehtuuri TelemArk 29.6.2001 Tausta ja tavoitteet! Henkilöliikenteen kansallista järjestelmäarkkitehtuuria tarvitaan ohjaamaan liikennetelematiikan

Lisätiedot

Liikenteen sosiaaliset innovaatiot. Sara Lukkarinen, Motiva Oy 11.12.2014

Liikenteen sosiaaliset innovaatiot. Sara Lukkarinen, Motiva Oy 11.12.2014 Kuva: eltis.org Liikenteen sosiaaliset innovaatiot Sara Lukkarinen, Motiva Oy 11.12.2014 VIISAS LIIKKUMINEN Ympäristöä säästävä + turvallinen + sujuva + terveellinen + taloudellinen = VIISAS LIIKKUMINEN

Lisätiedot

XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA

XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA XXX kaupunki / kunta SOPIMUS DIGIROAD-TIETOJÄRJESTELMÄN TIETOJEN YLLÄPIDOSTA Sopimus Digiroad-tietojärjestelmän tietojen ylläpidosta 2/6 1. Sopijapuolet Liikennevirasto Opastinsilta 12 A XXX kaupunki /

Lisätiedot

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä

NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen. TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä NCC Plaza Business Park Kiinteistö ja sen yritysten verkottaminen TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä Sisältö Pilotin aikataulu ja toimijat Pilotin tavoitteet ja kohderyhmä Pilotin sisältö

Lisätiedot

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso

Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Liikkumisen palveluiden valtakunnallinen palvelutaso Marja Rosenberg 14.12.2015 Asiakkaan matkan kokonaisuus Tyytyväisyys ja palvelutason seuranta Liikkumis tarve Asiakkaan tarvitsemat tiedot matkustusmuodon

Lisätiedot

Aineistojen avoimuus alueellisesta näkökulmasta. Faris Alsuhail 15.10.2013

Aineistojen avoimuus alueellisesta näkökulmasta. Faris Alsuhail 15.10.2013 Aineistojen avoimuus alueellisesta näkökulmasta Faris Alsuhail 15.10.2013 Lounaispaikka? (paikkatietokeskus.lounaispaikka.fi) Lounais-Suomen alueellinen paikkatietokeskus Kokoaa yhteen lounaisen Suomen

Lisätiedot

Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille

Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Kohti uutta liikennepolitiikkaa Älyä liikenteeseen ja viisautta liikkujille Logistics 13 -seminaari 9.4.2013 Marko Forsblom Uusi liikennepolitiikka vastaa haasteisiin ja hyödyntää mahdollisuudet Automaattinen

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

Palvelutuotannon ja palveluinnovaation avoin kehittämismalli älykkäässä kaupungissa: toimintakonsepti ja -malli julkisen päätöksenteon tueksi

Palvelutuotannon ja palveluinnovaation avoin kehittämismalli älykkäässä kaupungissa: toimintakonsepti ja -malli julkisen päätöksenteon tueksi Palvelutuotannon ja palveluinnovaation avoin kehittämismalli älykkäässä kaupungissa: toimintakonsepti ja -malli julkisen päätöksenteon tueksi Laurea University of Applied Sciences, Espoo, Finland Prof.

Lisätiedot