Tietohallinto- ohjelma Kajaanin kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietohallinto- ohjelma 2014-2018 Kajaanin kaupunki"

Transkriptio

1 Tietohallinto- ohjelma Kajaanin kaupunki

2 Kajaanin kaupunki 2(16) Sisältö 1. Johdanto Tietohallinto- ohjelman lähtökohdat Tietohallinnon tavoitteet ja tehtävä Ohjelmakauden keskeiset kehittämisalueet Tietohallinnon organisoiminen ja toimintamallin kehittäminen Tietotekniikkapalveluiden tehokas järjestäminen Verkostojen vahvistaminen ICT- hankintatoimen kehittäminen Henkilöstön ICT- osaamisen kehittäminen Tietohallinnon osaamisen ja roolien kehittäminen Kehittämisen perustana yhteiset ratkaisut Tietohallinto- ohjelman toteutumiseen liittyvät riskit Yhteenveto Liitteet... 16

3 Kajaanin kaupunki 3(16) 1. Johdanto Kuntapalvelut nojaavat yhä enemmän tieto- ja viestintäteknisiin ratkaisuihin. Tietotekniikan tehokkaampi hyödyntäminen mahdollistaa uusien ja vähemmän resursseja sitovien palveluprosessien käyttöönoton. Samalla saavutetaan paremmin toimivat ja kuntalaisten tarpeista lähtevä palveluiden toteuttaminen. Kajaanin kaupungin tietohallinto-ohjelman taustalla on toiminnan tarvelähtöisyys. Tällä tarkoitetaan sitä, että kaupungin toimialojen, liikelaitosten ja yhtiöiden toiminnallinen tarve määrittää tietoteknisten ratkaisujen toteutuksen. Ohjelman tavoitteena on varmistaa tarpeen ja tarjonnan kohtaaminen. Tietohallinto- ohjelmassa asemoidaan ydintoiminnan ja tietojenkäsittelyn muodostaman kokonaisuuden hallinta, kehittäminen ja johtaminen osana kaupungin johtamisjärjestelmää sekä Kajaanin kaupungin strategisten tavoitteiden täyttämistä. Ohjelmassa myös kiinnitetään kaupungin keskeiset tietohallinnon johtamiseen liittyvät toimintatavat sekä merkittävimmät tietohallinnon ja tietotekniikan tehokkaampaan hyödyntämiseen tähtäävät kehittämisen toimenpiteet. Tietohallinto- ohjelman aikajänne ulottuu vuoteen Toiminta- ja tietojenkäsittelyympäristön kehityksen seurannan myötä on kuitenkin varauduttava tarkistamaan ja tarvittaessa päivittämään ohjelmaa nopeammallakin rytmillä.

4 Kajaanin kaupunki 4(16) 2. Tietohallinto- ohjelman lähtökohdat Ensisijaisen lähtökohdan tietohallinto-ohjelmalle muodostaa kaupunkistrategia Ohjelman laadinnan aikataulu kytkettiin kaupunkistrategian päivittämisen aikatauluun mahdollisimman hyvän kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Kuvassa 1 on tunnistettu yleisellä tasolla kaupunkistrategian sidoksia tietohallinto- ohjelmaan: Kuva 1. Kaupunkistrategia tietohallinto- ohjelman lähtökohtana Kaupunkistrategiaan kirjattuja tietohallintoon vaikuttavia sisältöjä ovat mm.: kokonaisvaltainen asiakastuntemuksen parantaminen, jolla ohjataan palvelujen järjestämistä ja tehostetaan palvelujen tuotantoa saavutettavuuden parantamiseen liittyen toimivat tietoliikenneyhteydet. Lisäksi tietohallinto- ohjelman laadinnassa on huomioitu kaupungin toiminnan kehittämistä tukevien muiden ohjelmien tavoitteet ja niiden asettamat vaatimukset tietohallinnolle. Erityisesti kaupungin palveluohjelmassa, hyvinvoinnin edistämisohjelmassa ja henkilöstöohjelmassa on odotuksia tietohallinnolle. Lisäksi laadinnassa on huomioitu vuonna 2011 tehdyn tietohallinnon nykytila- analyysin tuloksia, joita myös tarvittavilta osin tarkennettiin. Ohjelman laadinnan yhteydessä kaupungin johtoryhmä sekä tietohallinnon ohjausryhmä ovat kiinnittäneet kaupungin tietohallintoon liittyvät pääperiaatteet ja - linjaukset, joiden mukaan tietohallintoa kehitetään mahdollistamaan em. strategioissa ja ohjelmissa määriteltyjen tavoitteiden täyttämistä.

5 Kajaanin kaupunki 5(16) 3. Tietohallinnon tavoitteet ja tehtävä Tietohallinto on kaupungin tavoitteiden saavuttamisen ja kaupungin palvelutoiminnan kehittämisen strateginen mahdollistaja. Keskeinen tehtävä ohjelmakaudella on kehittää tietohallinnon organisointia, rooleja ja toimintamallia siten, että tietohallinnon ja palvelutoiminnan (substanssijohdon) välinen yhteistyö muodostuu mahdollisimman tiiviiksi ja tuloksekkaaksi. Ohjelmakauden toimenpiteet keskittyvät ensisijaisesti suunnittelutoimintojen kehittämiseen unohtamatta kuitenkaan perustietotekniikkajärjestelyitä, joiden kehittämisen lähtökohtana ovat ohjelmakaudella tunnistetut kaupungin toiminnan kehittämisen tarpeet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Kuva 3: Ohjelmakauden toimenpiteiden pääpaino suunnittelutoimintojen kehittämisessä Tietohallinnon suunnittelutoiminnalla tarkoitetaan toimintoja ja osaamista, joka mahdollistaa kaupungin palveluiden järjestämisen tieto- ja viestintätekniikan avulla, antaa riittävän kehittämis- ja suunnittelutuen substanssijohdolle sekä mahdollistaa palveluprosessien kehitystuen. Toimiva tietohallinto on siten osa kaupungin johtamisjärjestelmää. Koska tietohallinto on myös koko kaupunkiorganisaatiota ja -konsernia koskeva toiminto, tietohallinnon kokonaisuuden ohjauksen ja hallinnan kehittäminen korostuu myös tietohallinto-ohjelman toimenpiteissä. Tietotekniikkatoiminnot taas käsittävät jokapäiväiseen työskentelyyn näkyvät asiat, kuten työasemat ja niihin liittyvän tuen, fyysisten tietoliikenneverkkojen ja - palveluiden toteuttamisen, sovelluspalvelimiin ja muuhun tietoteknisen infrastruktuuriin liittyvät järjestelyt sekä tietotekniikan käytön tuen ja käyttäjähallinnan. Ohjelmakauden toimenpiteiden painopiste on vahvistaa Kajaanin kaupungin tietohallinnon suunnittelukykyä siten, että tietohallinto voi toimia sille asetetun tavoitteen mukaisesti kaupungin palvelutoiminnan kehittämisen strategisena mahdollistajana. Tietotekniikkapalveluiden kehittäminen lähtee toiminnan tarpeista ja siinä huomioidaan erityisesti myös kansallisella tasolla tapahtuvat muutokset mm. SOTEpalveluissa.

6 Kajaanin kaupunki 6(16) 4. Ohjelmakauden keskeiset kehittämisalueet Kuvassa 4 on esitetty ohjelmakauden keskeiset tietohallinnon kehittämisalueet, joiden tavoitteena on lisätä tietohallinnon suunnitelmallisuutta, vaikuttavuutta ja kykyä tukea palvelutoiminnan kehittämistä. Kuva 4: Tietohallinnon keskeiset kehittämiskohteet Tietohallinnon organisoiminen ja toimintamallin kehittäminen Kaupungin organisaatioon hajautuneen tietohallinnon ja erityisesti sen suunnittelutoimintojen sekä - osaamisen uudelleen järjestely on keskeinen toimenpide, jolla nostetaan tietohallinnon kykyä toimia tulevassa roolissaan. Eri toimialoilla olevien ja keskitetyn tietohallinnon henkilöstön yhteistyötä tiivistetään tuomalla heidät saman hallinnan (=ohjauksen) alle. Konsernitason-/kaupunkitason kehittämiseen liittyvät tietohallintoresurssit ja varaukset keskitetään. Sen sijaan toimialakohtaiset ja toimialojen palvelutoiminnan kehittämiseen liittyvät varaukset sisällytetään toimialojen omiin suunnitelmiin. Tietohallinnon organisoitumista ja sen toimivuutta arvioidaan ohjelmakauden aikana. Toimintamalli edellyttää tietohallinnan kokonaishallinnan ja - ohjauksen kehittämistä. Siinä korostuu tietohallinnon ohjausryhmän toiminta, joten sen roolia ja toimintatapoja selkeytetään. Kokonaisuuden hallinta mahdollistaa yhteiset tietohallinnon menetelmät. Tietohallin-

7 Kajaanin kaupunki 7(16) toon liittyvien asioiden käsittely kiinnitetään kiinteämmin kaupungin asioiden käsittelyrytmiin tietohallinnon vuosikellon avulla. Tietohallinnon vuosikello on esitetty liitteessä 1. Kaupunkistrategian toteuttamisen ja sitä tukevien tietohallintotoimenpiteiden hallintaan varataan riittävät resurssit sekä työkalut. Seurantaa tukemaan otetaan käyttöön tietohallinnon mittaristo, jonka avulla tietohallinnon toimintakykyä kehitetään vastaamaan paremmin toiminnan tarpeita. Mittareilla seurataan tietohallinnon toimintamallin kehittymistä sekä tietohallinnon tuloksellisuutta. Mittareita lisätään ja tarkennetaan kokemusten karttuessa ja toimintamallin kehittyessä. Mittarit on kuvattu ohjelman liitteessä Tietotekniikkapalveluiden tehokas järjestäminen Toimintaympäristöjen monimutkaistuessa toimittaja- ja sopimushallintaa kehittämällä (yhteistyössä substanssijohdon kanssa) varmistetaan kaupungin toimialojen palvelutoimintaa ja niiden kehittämistä tukevat joustavat ja kehittyvät tietotekniikkapalvelut. Tietotekniikkapalveluiden ja ICT- tuotantojärjestelyiden kehittämisessä seurataan erityisesti kansallisen ERVArakennemuutoksen tuomia vaikutuksia nykyjärjestelyihin. Tietotekniikkapalveluiden kehittämisen lähtökohtana on hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti nykyjärjestelyiden vahvuudet. Mahdollisen uudelleenjärjestelyn ensisijainen lähtökohta on tukeutuminen alueellisiin tai kansallisiin (kunnallisiin) toimijoihin ja yhteistyöhön. Eri järjestämisvaihtoehtoja tarkastellaan rakennemuutoksen etenemisen aikataulussa (mm. oma tuotanto tai ICT- markkinoiden hyödyntäminen). ICT- palvelutuotantoon liittyvän kaupungin oman osaamisen kehittäminen on riippuvainen sovittavista järjestämistavoista. 4.3 Verkostojen vahvistaminen Kajaanin kaupunki hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti kansallisen kehityksen ja sieltä tulevat kaupungille soveltuvat palvelutoiminnan kehittämistä tukevat ratkaisut. Myös sellainen tietohallinnon erikoisosaaminen, jota tarvitaan harvoin ja jonka kehittäminen sekä ylläpitäminen vaativat paljon panoksia, hankitaan verkostosta. Esimerkkeinä tällaisesta osaamisesta on tietoturvaan ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen tukeen liittyvä osaaminen. Ohjelmakauden alussa ja erityisesti sen aikana kehittyvät kansalliset ratkaisut myös tietotekniikkapalveluiden sekä ICT- palvelutuotannon järjestelyissä pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti Kajaanin kaupungin järjestelyiden kehittämisessä. Kaupungin tietohallintotoimenpiteiden ja alueen muun kehittämistoiminnan kokonaishallintaa lisätään riittävällä yhteistyöllä. Tietohallinnon toimenpiteillä edistetään mahdollisuuksien mukaan ajan tasalla olevan toimintaympäristön kehittyminen myös elinkeinoelämää varten. Kajaanin kaupunki täyttää myös kansalliset tavoitteet avaamalla hallussaan olevaa sähköistä tietoa ( avointa dataa ) mahdollisuuksien mukaan yritysten, kolmannen sektorin ja julkisen hallinnon käyttöön.

8 Kajaanin kaupunki 8(16) 4.4 ICT- hankintatoimen kehittäminen ICT- hankintoja ohjataan siten, että hankinnoilla varmistetaan kaupungin kokonaisuuteen ja tavoitteisiin perustuvat, parhaat mahdolliset tietotekniset ratkaisut. Kaikki ICT- hankinnat (myös toimialatason) hyväksytään tietohallinnon ohjausryhmässä tai muuten yhteisesti sovittavalla tavalla. Hankintojen arvioinnissa keskeistä on varmistaa niiden hyöty- ja vaikuttavuustavoitteiden asettaminen ja täyttyminen. 4.5 Henkilöstön ICT- osaamisen kehittäminen Henkilöstön ICT- osaaminen on tärkeässä roolissa tietojärjestelmien tehokkaan käytön varmistamiseksi. Kajaanin kaupunki panostaa lähitulevaisuudessa henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Tämän työn ohessa kuvataan eri työtehtävissä tarvittava henkilöstön ICT- osaaminen. Samalla kehitetään uudenlaisia tapoja lisätä henkilöstön ICT- osaamista perinteisen kouluttamisen sijasta. Kolmas tavoite osaamisen kehittämisessä on panostaa uusien ohjelmistojen käyttöönottokoulutukseen. Tietojärjestelmien pääkäyttäjätoimintaa ja sen ohjausta kehitetään siten, että järjestelmien heidän osaaminen ja mahdollisuudet osallistuminen kaupungin toiminnan kehittämiseen ovat mahdollisimman hyvät. Myös henkilöstön kykyä käyttää ja soveltaa tietotekniikkaa omissa työtehtävissään ja työympäristöissä lisätään.

9 Kajaanin kaupunki 9(16) 5. Tietohallinnon osaamisen ja roolien kehittäminen Tietohallinnon johtamista ja kokonaisarkkitehtuurien hallintaa yhdessä kaupunki- ja toimialajohdon kanssa kehitetään tiivistyvän yhteistyön ja tarvittaessa sitä tukevien koulutusohjelmien kautta. Kokonaisuuteen sisältyy myös hankintojen-, toimittajanhallinnan ja sopimushallinnan osaamisen kehittäminen sekä hallinta. Kaupungin palvelutoiminnan muutoksiin tähtäävien projektien hallinta ja muutoksen johtaminen vaatii tiivistä yhteistyötä tietohallinnon sekä substanssijohdon kesken. Tietohallintoon lisätään toimialojen toiminnan tuntemusta. Sitä tuetaan riittävällä toimialakohtaisten palvelutoiminnan kehittämiseen liittyvien ratkaisuiden ja markkinoiden tuntemuksella. Oleellisia osaamisen kehittämisalueita tietohallinnossa on prosessikehitykseen, projektinhallintaan - ja menetelmiin, tiedonhallintaan ja ratkaisujen hallintaan liittyvä osaaminen. Henkilöstön kykyä soveltaa tietotekniikkaa omassa työssään ja työympäristössä lisätään. Myös pääkäyttäjien toiminnan kehittämisen kyvykkyyttä lisätään. Henkilöstön kouluttautumista tuetaan järjestämällä sitä tukevat sähköiset oppimisympäristöt ja oppimista tukevat materiaalit. Kuva 5: Tietohallinto-osaaminen tavoitetilassaan koostuu usean tason osaamisesta Tietohallinto muodostuu varsinaisten tietohallinnon ammattilaisten, poliittisen päätöksenteon, substanssijohdon, käyttäjien ja pääkäyttäjien muodostamasta kokonaisuudesta. Eri toimi-

10 Kajaanin kaupunki 10(16) joiden roolien selkeyttämisellä päästään parhaaseen mahdolliseen toimintamalliin. Kokonaisuuden hallinta ja tietohallinnon rooli toiminnassa on esitetty kuvassa 6. Kuva 6: Tietohallinnon rooli kokonaisuuden hallinnassa Kuvan 6 mukainen kokonaisuus vaatii selkeät roolit sekä tehtävät substanssi- ja tietohallintojohdon välille. Kuvassa 7 on kuvattu substanssijohdon ja tietohallinnon välinen keskeinen roolijako ja tehtävät.

11 Kajaanin kaupunki 11(16) Kuva 7: Substanssijohdon ja tietohallintojohdon roolit ja vastuut Roolien ja vastuiden lisäksi tietohallinnon roolien kehittämiseksi tietohallinto- ohjelmaan on kirjattu tietohallinnon päätöksenteon periaatteet. Ne on esitetty alla olevassa taulukossa. Rahoitukseen liittyvät päätökset Kaupunkitasoiset uudet tietohallintoprojektit ja nykyjärjestelmien kehittämisprojektit Toimialakohtaiset uudet tietohallintoprojektit ja nykyjärjestelmien kehittämisprojektit Tietohallinnon toimittajien palvelutason laadun seuranta ja korjaavien toimenpiteiden sopiminen Henkilöstön ICT - koulutukset Tietohallinnon yhteistyöhankkeet Keskitetyt kehitys- ja käyttökustannukset valmistellaan tietohallinnon ohjausryhmässä ja päätetään kaupungin ohjeistuksen mukaan. Toimialakohtaiset rahoituspäätökset valmistelee toimialat. Tietohallinnon ohjausryhmä valmistelee, kaupunginhallitus päättää Toimialajohtajat yhdessä tietohallinnon kanssa valmistelevat kaikki hankkeet käsiteltäväksi tietohallinnon ohjausryhmässä. Ohjausryhmä arvioi onko hankkeella kaupunkitasoisia vaikutuksia. Hankintasäännöstö määrittelee hankkeen päätösvallan. Ylätasolla tietohallinnon ohjausryhmä ja tarkemmin tietohallintopäällikkö Koko henkilöstöä koskevista koulutuksista päätetään tietohallinnon ohjausryhmässä. Toimialojen sovelluskohtaisista koulutuksista päättävät toimialat rahoituksiensa puitteissa. Tietohallinnon ohjausryhmä ja/tai kaupunginhallitus (projektimäärärahat) Taulukko 1. Tietohallinnon päätöksenteon periaatteet

12 Kajaanin kaupunki 12(16) 6. Kehittämisen perustana yhteiset ratkaisut Kokonaisuuden hallinnan kannalta keskeistä on varmistaa, että Kajaanin kaupungin tietotekninen ympäristö ja tietohallinnon kehittyminen rakentuu yhteisten tavoitteiden ja ratkaisujen pohjalta. Lähtökohtana ovat konsernitason ratkaisut, kivijalka, jonka rakentuminen voi lähteä myös toimialakohtaisten tarpeiden pohjalta. Ohjausta ja toimintatapoja terävöittämällä varmistetaan, että kaikissa sekä konserni- että toimialakohtaisissa ratkaisuissa pohjana on joko kaupunkiin jo valittu tai hankinnan yhteydessä valittava yhteinen perusratkaisu. Tavoitteena on, että ratkaisuja yhtenäistämällä päästään tilanteeseen, jossa myös ratkaisujen taustalla olevat tietoaineistot yhtenäistyvät. Tämä mahdollistaa myös asteittaisen tietojen hyödyntämisen lisäämisen johtamistoiminnassa (ns. tiedolla johtamisen mahdollistumisen). Kuva 8: Tietohallinnon ja yhteisen kivijalan kehittäminen Kuvan 8 tarkempi sisältö on kuvattu konsernitason hankkeiden ja yhteisten ratkaisujen osalta ohjelman liitteessä 3. Kuvassa 8 on kuvattu vaiheet, miten tietohallinnosta tulee toimialojen, liikelaitosten ja yhtiöiden strateginen kumppani. Kumppanuuden syntyminen edellyttää vaiheittaista toimintatapojen muutosta alkaen tietohallinnon uudelleen järjestämisestä. Uudelleen järjestelyn jälkeen aloitetaan uusien toimintatapojen sisäänajo. Tämän vaiheen jälkeen tietohallinnon kehitysasioita viedään eteenpäin projektimaisesti yhdessä organisaation kanssa.

13 Kajaanin kaupunki 13(16) 7. Tietohallinto- ohjelman toteutumiseen liittyvät riskit Kajaanin kaupungin tietohallinto- ohjelman laadinnan yhteydessä on tunnistettu riskejä, joilla on vaikutusta toteutuessaan ohjelmakauden tavoitteiden toteutumiseen. Tunnistetut riskit ovat taloudellisia, toiminnallisia, henkilöihin ja sopimuksiin liittyviä riskejä. Riskien yhteenveto on esitetty kuvassa 9. Kuva 9: Yhteenveto tietohallinto- ohjelman toteutumiseen liittyvistä riskeistä Yhteenvedossa esitetyt riskit luokitellaan merkittäviin (punainen), kohtalaisiin (keltainen) ja vähäisiin (vihreä) riskeihin. Eri luokkien riskeihin reagoidaan eri tavoilla. Merkittäviin riskeihin reagoidaan aktiivisesti ja pyritään estämään niiden toteutuminen. Kohtalaisten riskien kehittymistä seurataan ja reagoidaan, jottei niistä pääse muodostumaan kriittisiä riskejä. Vähäisten riskien osalta tilannetta seurataan. Taloudelliset riskit sijoittuvat arviossa merkittäviin - ja kohtalaisiin riskeihin. Merkittävä riski on ICT- investointien määrärahojen riittävyys. Keino tämän riskin välttämiseksi on tietohallinto-ohjelmaan perustuva toimenpidesuunnitelman laadinta, jossa investoinnit on määritelty ja aikataulutettu. Tämän perusteella muodostuu hankintakokonaisuus, joka hyväksytetään kaupunginhallituksessa. Kohtalainen taloudellinen riski on tietoteknisten palveluiden hintojen nousu. Tämä riski vaatii aktiivista seurantaa, koska tulevaisuudessa tietohallinto tulee ostamaan enemmän valmiita palveluita kaupungin toiminnallisen tarpeen tukemiseen. Keinona riskin välttämiseksi on palvelujen kilpailutus sekä verkostojen hyödyntäminen.

14 Kajaanin kaupunki 14(16) Toiminnalliset riskit sijoittuvat arviossa merkittäviin ja kohtalaisiin riskeihin. Merkittävä riski on toimintaympäristön rakennemuutos. Tällä muutoksella tarkoitetaan SOTE- uudistusta sekä mahdollista kuntarakenteessa tapahtuvaa muutosta. Rakennemuutosten toteutuessa kaupungin tietohallinnon resurssien riittävyys on kyseenalainen toteuttamaan kaikkia tietohallinto-ohjelmaan kirjattuja tavoitteita. Keinot riskin välttämiseksi ovat aktiivinen tilanteen seuraaminen ja vaikuttaminen tietohallintoa koskeviin päätöksiin. Rakennemuutoksen myötä tulevat toiminnalliset muutokset päivitetään tietohallinto- ohjelmaan. Toinen merkittävä riski on tietohallinnon toimintamalli käyttöönotto koko kaupunkiorganisaatiossa. Konsernitason hankkeiden eteenpäin vienti vaatii uuden toimintamallin käyttöönottoa, jotta toimialat, liikelaitokset ja yhtiöt voivat täysimääräisesti hyödyntää uusia investointeja. Keino riskin ehkäisemiseksi on aktiivinen toimintamallin perehdyttäminen organisaatiolle. Kohtalaisista riskeistä merkityksellisin on organisaation kyky johtaa muutosta, joita ICT- investointien myötä tapahtuu. Muutokset tulevat olemaan lähinnä muutoksia työn tekemisen tavoissa. Riskin välttäminen vaatii organisaation esimiehiltä sitoutumista ja muutoksen läpivientitaitoja. Lisäksi tarvitaan aktiivista vuorovaikutusta toimialojen, liikelaitoksen ja yhtiöiden sekä tietohallinnon kesken. Riskin toteutumisella on suora vaikutus tietohallinto- ohjelman odotusarvon heikkenemiseen, joka on tuottavuuden lisääminen kaupunkikonsernissa tietohallinnon ratkaisuilla. Henkilöriskit sijoittuvat arviossa kohtalaisiin riskeihin. Merkityksellisin riski näistä on ICThankinta- ja sopimusosaaminen. Tietohallinnon rooli muuttuu tulevaisuudessa yhä enemmän toiminnoksi, joka hankkii markkinoilta valmiita ICT- ja palveluratkaisuja, jotka kytketään osaksi kaupungin varsinaista palvelutuotantoa. Keinot riskin välttämiseksi ovat tiivis yhteistyö kaupungin hankintatoimen kanssa sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntäminen merkittävimmissä hankinnoissa. Sopimusriski sijoittuu arviossa kohtalaiseksi riskiksi. Sopimushallinta ja sopimussisällöt ovat entistä merkittävämpiä tulevaisuudessa hankintojen lisääntyessä. Riskin välttämiseksi tietohallinnon sopimusten laadintaa kiinnitetään huomiota ja sopimuksia laaditaan yhteistyössä hankintatoimen sekä lakimiesten kanssa.

15 Kajaanin kaupunki 15(16) 8. Yhteenveto Kajaanin kaupungin tietohallinto-ohjelma on laadittu siksi, että sen avulla varmistetaan kaupunkikonsernin toimialojen, liikelaitosten ja yhtiöiden toiminnallisen tarpeen ja tietohallinnon ratkaisujen paras mahdollinen yhteensopivuus. Tavoitteena ohjelmassa on, että sen avulla toimintaa ja palvelutuotantoa voidaan tehostaa ja sitä kautta saavuttaa taloudellisia hyötyjä. Ohjelmassa painotetaan tietohallinnon toimintamallia ja roolia, tällä pyritään siihen, että tietohallinto kykenee paremmin vastaamaan toiminnan kehitystarpeisiin. Ohjelmassa omana painopistealueena ovat tietotekniset ratkaisut. Ilman ajanmukaisia ratkaisuja toiminnan kehittäminen on rajallista. Kajaanin kaupungin toiminnalliset tarpeet vaativat kehityspanostusta, tämä edellyttää tietohallintoratkaisuissa kunnallisen ja alueellisten ratkaisujen lisäksi kansalliseen verkostojen ratkaisujen sekä osaamisen hyödyntämistä. Kaupungin henkilöstön ICT- osaamiseen kiinnitetään huomiota ohjelmakauden aikana ja parannetaan pääkäyttäjien mahdollisuutta kehittää toimintaa. Tietohallinnon hankinnoilla toteutetaan käytännössä kaupungin substanssitoiminnan tietohallinnolle asettamat tavoitteet. Hankintojen toteutusta terävöitetään ohjelmakauden aikana ja hankinnoissa hyödynnetään verkostoissa olevia valmiita ratkaisuja. Tietohallinto- ohjelmassa on määritetty keskeiset, yhteiset ratkaisut, joilla tietohallinto toteuttaa toimialojen, liikelaitosten ja yhtiöiden tarpeita kertainvestoinneilla. Tällä vältetään päällekkäiset järjestelmähankinnat ja mahdollistetaan järjestelmien parempi yhteen toimivuus. Toimintaympäristön ja teknologian kehittyminen on jatkuvaa, tämä vaatii sitä, että tietohallinto- ohjelmaa tarkastellaan vuosittain kaupungin eri organisaatioiden kanssa. Ohjelmaa päivitetään toiminnan tarvetta vastaavaksi tarvittaessa kesken ohjelmakauden.

16 Kajaanin kaupunki 16(16) 9. Liitteet Liite 1: Tietohallinnon vuosikello Liite 2: Lähtötilanteen tietohallinnon mittarit Liite 3: Tietohallinnon ratkaisut

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin 1 Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin Vaatimukset kuntien palveluille kasvavat Kunnat kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia keinoja työn tuottavuuden

Lisätiedot

mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen heikkoudet) ja mahdollisuuksia arvioidaan

mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen heikkoudet) ja mahdollisuuksia arvioidaan Hankasalmen kunnan riskien hallinnan arviointiohjelma 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointiohjelmaan kunnan johtoryhmä määrittelee mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla?

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Liikennepoliittiset teemat Ari-Pekka Manninen Liikennepolitiikan päämäärä ja uuden ajan liikennepolitiikka Liikennepolitiikan päämäärä on

Lisätiedot

Kehittämistyö sosiaali- ja terveystoimessa

Kehittämistyö sosiaali- ja terveystoimessa 1 Kehittämistyö sosiaali- ja terveystoimessa Elina Välikangas Kehittämis- ja laatupäällikkö Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotanto 29.4.2010 EFQM VIITEKEHYS (Euroopan laatupalkintomalli)

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA PD-projektityö/Vesa Helin Tutkimuksen tausta strategisen ja toiminnan vaikuttavuuteen tähtäävän toiminnan

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu PoSoTe hanke II vaihe Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu Valmistelua ohjaava rakenne Maakuntauudistuksen valmistelu / PoSoTe Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa

Lisätiedot

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston seminaari 1.9.2016 Jussi Kleemola TÄMÄ ON SOLITA. Liikevaihto 2015 49,7 miljoonaa euroa Yli 430 ammattilaista Yli

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016

Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016 Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016 Juhani Korhonen, VM/JulkICT JUHTA 17.2.2015 JulkICT-osasto Strategian valmistelun taustaa Nykytila: useita strategioita ja linjauksia viesti ja tavoitetila

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Korkeakoulukaupunki Tampere elinkeinoelämän näkökulma alueen osaamistarpeisiin. 18.3.2014 Peer Haataja, Tampereen kauppakamari

Korkeakoulukaupunki Tampere elinkeinoelämän näkökulma alueen osaamistarpeisiin. 18.3.2014 Peer Haataja, Tampereen kauppakamari Korkeakoulukaupunki Tampere elinkeinoelämän näkökulma alueen osaamistarpeisiin 18.3.2014 Peer Haataja, Tampereen kauppakamari Kilpailu muokkaa yrityksiä, työn tekemisen tavat muuttuvat Millaista osaamista

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun. Heli Suuronen

Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun. Heli Suuronen Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun Heli Suuronen Tausta Ihmettelyn aihe: Miten palvelujen digitalisoituminen vaikuttaa palveluverkkojen suunnitteluun? Miten digitaaliset

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen IT2012 30.10.2012 Strategiaprosessi 2020: Asiakaslupauksemme EI muutu TOIMINTA- AJATUKSEMME Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa tavoiteohjattuja ja tehokkaita organisaatioita

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Ohjelmapolku: Otsikko: Strategiasta johtamalla toteutukseen KA-työ mahdollistajana strategioiden toteutukseen Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Miten korkeakoulun

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Osaatko ratkaista kaupunkialgoritmin? Tietojohtamisella kohti parempaa palvelujen vaikuttavuutta Ravintola Palace, Helsinki

Osaatko ratkaista kaupunkialgoritmin? Tietojohtamisella kohti parempaa palvelujen vaikuttavuutta Ravintola Palace, Helsinki Osaatko ratkaista kaupunkialgoritmin? Tietojohtamisella kohti parempaa palvelujen vaikuttavuutta 10.2.2016 Ravintola Palace, Helsinki Turun kaupungin tietojohtamisen kehittämishanke Turun kaupungin tietojohtamisen

Lisätiedot

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Kunnan tehtävät ja vastuu vesihuollossa Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuoltolain velvoitteet Vesihuollon kehittäminen Vesihuollon järjestäminen Toiminta-alueen

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Kuntalaisfoorumi Uuden sukupolven organisaatio 4.10.2010 Veijo

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty KH 2.5.2016 149 Voimaantulo 2.5.2016 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa

Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa Sote-uudistus ja Kuntaliiton tuki kuntien tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa DRG-käyttäjäpäivät 2015 Lahti 4.12.2015 toimitusjohtaja Kuntaliitto Sote palvelurakenneuudistuksen tavoitteet Luoda

Lisätiedot

Kelan kuntoutuksen näkymiä Soteuudistamistyöskentelyssä

Kelan kuntoutuksen näkymiä Soteuudistamistyöskentelyssä Kelan kuntoutuksen näkymiä Soteuudistamistyöskentelyssä Koppi-kuntoutusseminaari 16.11.2016 Mikko Toivanen osaamiskeskuksen päällikkö, työ- ja toimintakykyetuudet 1 Kela kuntoutuksen kehittämistoiminnassa

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

HELSINGIN ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN LINJAUKSET. Sopeutumisryhmä

HELSINGIN ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN LINJAUKSET. Sopeutumisryhmä HELSINGIN ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISEN LINJAUKSET Sopeutumisryhmä 30.11.2016 1 Helsingin sopeutumisen linjausten aikataulu Sopeutumislinjaukset valmiina vietäväksi luottamushenkilöelimen käsittelyyn

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen

Uudistuva esiopetus ja. näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Uudistuva esiopetus ja näkökulmia paikallisen ops työn aloittamiseen Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa OPETUSHALLITUS 25.9.2013 1 Kirjoittamaan voi oppia sitten kun hampaat putoaa Esiopetus uudistuu Esiopetuksen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma

Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma Turo Kilpeläinen Toimitusjohtaja/rehtori Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600 1 Yhdessä ja/vai erikseen ICT:n eri osa-alueilla

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN

SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN SOTE-UUDISTUKSEN ETENEMINEN Vaikutukset ICT-yhteistyön sisältöön ja organisointiin Maritta Korhonen 5.5.2015 Taustaa Sote-rakenneuudistuksen valmistelu käynnissä jo kahden edellisen vaalikauden aikana.

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen

Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen tietohallinto mitä RAKETTI-hankkeen jälkeen Korkeakoulujen KOTA-seminaari 20.8.2013 Juha Haataja ICT-asiat korkeakoulujen strategioissa Korkeakoulujen tietohallintotoimintojen strategisen

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 1 (5) KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Osaamisen kehittäminen on laaja-alaista ja monipuolisia käytännön toimenpiteitä osaamisen varmistamiseksi. Kehittämistoimet suunnataan Jämsän kaupungissa

Lisätiedot

Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö. Maakuntien Sote ICT muutos isokuva. Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5.

Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö. Maakuntien Sote ICT muutos isokuva. Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5. Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö Maakuntien Sote ICT muutos isokuva Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5.2016 Kansallinen AKUSTI -foorumi STM THL VM KELA www.kunnat.net/akusti Pohjois-Suomi

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot