Tietohallinto- ohjelma Kajaanin kaupunki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietohallinto- ohjelma 2014-2018 Kajaanin kaupunki"

Transkriptio

1 Tietohallinto- ohjelma Kajaanin kaupunki

2 Kajaanin kaupunki 2(16) Sisältö 1. Johdanto Tietohallinto- ohjelman lähtökohdat Tietohallinnon tavoitteet ja tehtävä Ohjelmakauden keskeiset kehittämisalueet Tietohallinnon organisoiminen ja toimintamallin kehittäminen Tietotekniikkapalveluiden tehokas järjestäminen Verkostojen vahvistaminen ICT- hankintatoimen kehittäminen Henkilöstön ICT- osaamisen kehittäminen Tietohallinnon osaamisen ja roolien kehittäminen Kehittämisen perustana yhteiset ratkaisut Tietohallinto- ohjelman toteutumiseen liittyvät riskit Yhteenveto Liitteet... 16

3 Kajaanin kaupunki 3(16) 1. Johdanto Kuntapalvelut nojaavat yhä enemmän tieto- ja viestintäteknisiin ratkaisuihin. Tietotekniikan tehokkaampi hyödyntäminen mahdollistaa uusien ja vähemmän resursseja sitovien palveluprosessien käyttöönoton. Samalla saavutetaan paremmin toimivat ja kuntalaisten tarpeista lähtevä palveluiden toteuttaminen. Kajaanin kaupungin tietohallinto-ohjelman taustalla on toiminnan tarvelähtöisyys. Tällä tarkoitetaan sitä, että kaupungin toimialojen, liikelaitosten ja yhtiöiden toiminnallinen tarve määrittää tietoteknisten ratkaisujen toteutuksen. Ohjelman tavoitteena on varmistaa tarpeen ja tarjonnan kohtaaminen. Tietohallinto- ohjelmassa asemoidaan ydintoiminnan ja tietojenkäsittelyn muodostaman kokonaisuuden hallinta, kehittäminen ja johtaminen osana kaupungin johtamisjärjestelmää sekä Kajaanin kaupungin strategisten tavoitteiden täyttämistä. Ohjelmassa myös kiinnitetään kaupungin keskeiset tietohallinnon johtamiseen liittyvät toimintatavat sekä merkittävimmät tietohallinnon ja tietotekniikan tehokkaampaan hyödyntämiseen tähtäävät kehittämisen toimenpiteet. Tietohallinto- ohjelman aikajänne ulottuu vuoteen Toiminta- ja tietojenkäsittelyympäristön kehityksen seurannan myötä on kuitenkin varauduttava tarkistamaan ja tarvittaessa päivittämään ohjelmaa nopeammallakin rytmillä.

4 Kajaanin kaupunki 4(16) 2. Tietohallinto- ohjelman lähtökohdat Ensisijaisen lähtökohdan tietohallinto-ohjelmalle muodostaa kaupunkistrategia Ohjelman laadinnan aikataulu kytkettiin kaupunkistrategian päivittämisen aikatauluun mahdollisimman hyvän kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Kuvassa 1 on tunnistettu yleisellä tasolla kaupunkistrategian sidoksia tietohallinto- ohjelmaan: Kuva 1. Kaupunkistrategia tietohallinto- ohjelman lähtökohtana Kaupunkistrategiaan kirjattuja tietohallintoon vaikuttavia sisältöjä ovat mm.: kokonaisvaltainen asiakastuntemuksen parantaminen, jolla ohjataan palvelujen järjestämistä ja tehostetaan palvelujen tuotantoa saavutettavuuden parantamiseen liittyen toimivat tietoliikenneyhteydet. Lisäksi tietohallinto- ohjelman laadinnassa on huomioitu kaupungin toiminnan kehittämistä tukevien muiden ohjelmien tavoitteet ja niiden asettamat vaatimukset tietohallinnolle. Erityisesti kaupungin palveluohjelmassa, hyvinvoinnin edistämisohjelmassa ja henkilöstöohjelmassa on odotuksia tietohallinnolle. Lisäksi laadinnassa on huomioitu vuonna 2011 tehdyn tietohallinnon nykytila- analyysin tuloksia, joita myös tarvittavilta osin tarkennettiin. Ohjelman laadinnan yhteydessä kaupungin johtoryhmä sekä tietohallinnon ohjausryhmä ovat kiinnittäneet kaupungin tietohallintoon liittyvät pääperiaatteet ja - linjaukset, joiden mukaan tietohallintoa kehitetään mahdollistamaan em. strategioissa ja ohjelmissa määriteltyjen tavoitteiden täyttämistä.

5 Kajaanin kaupunki 5(16) 3. Tietohallinnon tavoitteet ja tehtävä Tietohallinto on kaupungin tavoitteiden saavuttamisen ja kaupungin palvelutoiminnan kehittämisen strateginen mahdollistaja. Keskeinen tehtävä ohjelmakaudella on kehittää tietohallinnon organisointia, rooleja ja toimintamallia siten, että tietohallinnon ja palvelutoiminnan (substanssijohdon) välinen yhteistyö muodostuu mahdollisimman tiiviiksi ja tuloksekkaaksi. Ohjelmakauden toimenpiteet keskittyvät ensisijaisesti suunnittelutoimintojen kehittämiseen unohtamatta kuitenkaan perustietotekniikkajärjestelyitä, joiden kehittämisen lähtökohtana ovat ohjelmakaudella tunnistetut kaupungin toiminnan kehittämisen tarpeet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Kuva 3: Ohjelmakauden toimenpiteiden pääpaino suunnittelutoimintojen kehittämisessä Tietohallinnon suunnittelutoiminnalla tarkoitetaan toimintoja ja osaamista, joka mahdollistaa kaupungin palveluiden järjestämisen tieto- ja viestintätekniikan avulla, antaa riittävän kehittämis- ja suunnittelutuen substanssijohdolle sekä mahdollistaa palveluprosessien kehitystuen. Toimiva tietohallinto on siten osa kaupungin johtamisjärjestelmää. Koska tietohallinto on myös koko kaupunkiorganisaatiota ja -konsernia koskeva toiminto, tietohallinnon kokonaisuuden ohjauksen ja hallinnan kehittäminen korostuu myös tietohallinto-ohjelman toimenpiteissä. Tietotekniikkatoiminnot taas käsittävät jokapäiväiseen työskentelyyn näkyvät asiat, kuten työasemat ja niihin liittyvän tuen, fyysisten tietoliikenneverkkojen ja - palveluiden toteuttamisen, sovelluspalvelimiin ja muuhun tietoteknisen infrastruktuuriin liittyvät järjestelyt sekä tietotekniikan käytön tuen ja käyttäjähallinnan. Ohjelmakauden toimenpiteiden painopiste on vahvistaa Kajaanin kaupungin tietohallinnon suunnittelukykyä siten, että tietohallinto voi toimia sille asetetun tavoitteen mukaisesti kaupungin palvelutoiminnan kehittämisen strategisena mahdollistajana. Tietotekniikkapalveluiden kehittäminen lähtee toiminnan tarpeista ja siinä huomioidaan erityisesti myös kansallisella tasolla tapahtuvat muutokset mm. SOTEpalveluissa.

6 Kajaanin kaupunki 6(16) 4. Ohjelmakauden keskeiset kehittämisalueet Kuvassa 4 on esitetty ohjelmakauden keskeiset tietohallinnon kehittämisalueet, joiden tavoitteena on lisätä tietohallinnon suunnitelmallisuutta, vaikuttavuutta ja kykyä tukea palvelutoiminnan kehittämistä. Kuva 4: Tietohallinnon keskeiset kehittämiskohteet Tietohallinnon organisoiminen ja toimintamallin kehittäminen Kaupungin organisaatioon hajautuneen tietohallinnon ja erityisesti sen suunnittelutoimintojen sekä - osaamisen uudelleen järjestely on keskeinen toimenpide, jolla nostetaan tietohallinnon kykyä toimia tulevassa roolissaan. Eri toimialoilla olevien ja keskitetyn tietohallinnon henkilöstön yhteistyötä tiivistetään tuomalla heidät saman hallinnan (=ohjauksen) alle. Konsernitason-/kaupunkitason kehittämiseen liittyvät tietohallintoresurssit ja varaukset keskitetään. Sen sijaan toimialakohtaiset ja toimialojen palvelutoiminnan kehittämiseen liittyvät varaukset sisällytetään toimialojen omiin suunnitelmiin. Tietohallinnon organisoitumista ja sen toimivuutta arvioidaan ohjelmakauden aikana. Toimintamalli edellyttää tietohallinnan kokonaishallinnan ja - ohjauksen kehittämistä. Siinä korostuu tietohallinnon ohjausryhmän toiminta, joten sen roolia ja toimintatapoja selkeytetään. Kokonaisuuden hallinta mahdollistaa yhteiset tietohallinnon menetelmät. Tietohallin-

7 Kajaanin kaupunki 7(16) toon liittyvien asioiden käsittely kiinnitetään kiinteämmin kaupungin asioiden käsittelyrytmiin tietohallinnon vuosikellon avulla. Tietohallinnon vuosikello on esitetty liitteessä 1. Kaupunkistrategian toteuttamisen ja sitä tukevien tietohallintotoimenpiteiden hallintaan varataan riittävät resurssit sekä työkalut. Seurantaa tukemaan otetaan käyttöön tietohallinnon mittaristo, jonka avulla tietohallinnon toimintakykyä kehitetään vastaamaan paremmin toiminnan tarpeita. Mittareilla seurataan tietohallinnon toimintamallin kehittymistä sekä tietohallinnon tuloksellisuutta. Mittareita lisätään ja tarkennetaan kokemusten karttuessa ja toimintamallin kehittyessä. Mittarit on kuvattu ohjelman liitteessä Tietotekniikkapalveluiden tehokas järjestäminen Toimintaympäristöjen monimutkaistuessa toimittaja- ja sopimushallintaa kehittämällä (yhteistyössä substanssijohdon kanssa) varmistetaan kaupungin toimialojen palvelutoimintaa ja niiden kehittämistä tukevat joustavat ja kehittyvät tietotekniikkapalvelut. Tietotekniikkapalveluiden ja ICT- tuotantojärjestelyiden kehittämisessä seurataan erityisesti kansallisen ERVArakennemuutoksen tuomia vaikutuksia nykyjärjestelyihin. Tietotekniikkapalveluiden kehittämisen lähtökohtana on hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti nykyjärjestelyiden vahvuudet. Mahdollisen uudelleenjärjestelyn ensisijainen lähtökohta on tukeutuminen alueellisiin tai kansallisiin (kunnallisiin) toimijoihin ja yhteistyöhön. Eri järjestämisvaihtoehtoja tarkastellaan rakennemuutoksen etenemisen aikataulussa (mm. oma tuotanto tai ICT- markkinoiden hyödyntäminen). ICT- palvelutuotantoon liittyvän kaupungin oman osaamisen kehittäminen on riippuvainen sovittavista järjestämistavoista. 4.3 Verkostojen vahvistaminen Kajaanin kaupunki hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti kansallisen kehityksen ja sieltä tulevat kaupungille soveltuvat palvelutoiminnan kehittämistä tukevat ratkaisut. Myös sellainen tietohallinnon erikoisosaaminen, jota tarvitaan harvoin ja jonka kehittäminen sekä ylläpitäminen vaativat paljon panoksia, hankitaan verkostosta. Esimerkkeinä tällaisesta osaamisesta on tietoturvaan ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen tukeen liittyvä osaaminen. Ohjelmakauden alussa ja erityisesti sen aikana kehittyvät kansalliset ratkaisut myös tietotekniikkapalveluiden sekä ICT- palvelutuotannon järjestelyissä pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti Kajaanin kaupungin järjestelyiden kehittämisessä. Kaupungin tietohallintotoimenpiteiden ja alueen muun kehittämistoiminnan kokonaishallintaa lisätään riittävällä yhteistyöllä. Tietohallinnon toimenpiteillä edistetään mahdollisuuksien mukaan ajan tasalla olevan toimintaympäristön kehittyminen myös elinkeinoelämää varten. Kajaanin kaupunki täyttää myös kansalliset tavoitteet avaamalla hallussaan olevaa sähköistä tietoa ( avointa dataa ) mahdollisuuksien mukaan yritysten, kolmannen sektorin ja julkisen hallinnon käyttöön.

8 Kajaanin kaupunki 8(16) 4.4 ICT- hankintatoimen kehittäminen ICT- hankintoja ohjataan siten, että hankinnoilla varmistetaan kaupungin kokonaisuuteen ja tavoitteisiin perustuvat, parhaat mahdolliset tietotekniset ratkaisut. Kaikki ICT- hankinnat (myös toimialatason) hyväksytään tietohallinnon ohjausryhmässä tai muuten yhteisesti sovittavalla tavalla. Hankintojen arvioinnissa keskeistä on varmistaa niiden hyöty- ja vaikuttavuustavoitteiden asettaminen ja täyttyminen. 4.5 Henkilöstön ICT- osaamisen kehittäminen Henkilöstön ICT- osaaminen on tärkeässä roolissa tietojärjestelmien tehokkaan käytön varmistamiseksi. Kajaanin kaupunki panostaa lähitulevaisuudessa henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Tämän työn ohessa kuvataan eri työtehtävissä tarvittava henkilöstön ICT- osaaminen. Samalla kehitetään uudenlaisia tapoja lisätä henkilöstön ICT- osaamista perinteisen kouluttamisen sijasta. Kolmas tavoite osaamisen kehittämisessä on panostaa uusien ohjelmistojen käyttöönottokoulutukseen. Tietojärjestelmien pääkäyttäjätoimintaa ja sen ohjausta kehitetään siten, että järjestelmien heidän osaaminen ja mahdollisuudet osallistuminen kaupungin toiminnan kehittämiseen ovat mahdollisimman hyvät. Myös henkilöstön kykyä käyttää ja soveltaa tietotekniikkaa omissa työtehtävissään ja työympäristöissä lisätään.

9 Kajaanin kaupunki 9(16) 5. Tietohallinnon osaamisen ja roolien kehittäminen Tietohallinnon johtamista ja kokonaisarkkitehtuurien hallintaa yhdessä kaupunki- ja toimialajohdon kanssa kehitetään tiivistyvän yhteistyön ja tarvittaessa sitä tukevien koulutusohjelmien kautta. Kokonaisuuteen sisältyy myös hankintojen-, toimittajanhallinnan ja sopimushallinnan osaamisen kehittäminen sekä hallinta. Kaupungin palvelutoiminnan muutoksiin tähtäävien projektien hallinta ja muutoksen johtaminen vaatii tiivistä yhteistyötä tietohallinnon sekä substanssijohdon kesken. Tietohallintoon lisätään toimialojen toiminnan tuntemusta. Sitä tuetaan riittävällä toimialakohtaisten palvelutoiminnan kehittämiseen liittyvien ratkaisuiden ja markkinoiden tuntemuksella. Oleellisia osaamisen kehittämisalueita tietohallinnossa on prosessikehitykseen, projektinhallintaan - ja menetelmiin, tiedonhallintaan ja ratkaisujen hallintaan liittyvä osaaminen. Henkilöstön kykyä soveltaa tietotekniikkaa omassa työssään ja työympäristössä lisätään. Myös pääkäyttäjien toiminnan kehittämisen kyvykkyyttä lisätään. Henkilöstön kouluttautumista tuetaan järjestämällä sitä tukevat sähköiset oppimisympäristöt ja oppimista tukevat materiaalit. Kuva 5: Tietohallinto-osaaminen tavoitetilassaan koostuu usean tason osaamisesta Tietohallinto muodostuu varsinaisten tietohallinnon ammattilaisten, poliittisen päätöksenteon, substanssijohdon, käyttäjien ja pääkäyttäjien muodostamasta kokonaisuudesta. Eri toimi-

10 Kajaanin kaupunki 10(16) joiden roolien selkeyttämisellä päästään parhaaseen mahdolliseen toimintamalliin. Kokonaisuuden hallinta ja tietohallinnon rooli toiminnassa on esitetty kuvassa 6. Kuva 6: Tietohallinnon rooli kokonaisuuden hallinnassa Kuvan 6 mukainen kokonaisuus vaatii selkeät roolit sekä tehtävät substanssi- ja tietohallintojohdon välille. Kuvassa 7 on kuvattu substanssijohdon ja tietohallinnon välinen keskeinen roolijako ja tehtävät.

11 Kajaanin kaupunki 11(16) Kuva 7: Substanssijohdon ja tietohallintojohdon roolit ja vastuut Roolien ja vastuiden lisäksi tietohallinnon roolien kehittämiseksi tietohallinto- ohjelmaan on kirjattu tietohallinnon päätöksenteon periaatteet. Ne on esitetty alla olevassa taulukossa. Rahoitukseen liittyvät päätökset Kaupunkitasoiset uudet tietohallintoprojektit ja nykyjärjestelmien kehittämisprojektit Toimialakohtaiset uudet tietohallintoprojektit ja nykyjärjestelmien kehittämisprojektit Tietohallinnon toimittajien palvelutason laadun seuranta ja korjaavien toimenpiteiden sopiminen Henkilöstön ICT - koulutukset Tietohallinnon yhteistyöhankkeet Keskitetyt kehitys- ja käyttökustannukset valmistellaan tietohallinnon ohjausryhmässä ja päätetään kaupungin ohjeistuksen mukaan. Toimialakohtaiset rahoituspäätökset valmistelee toimialat. Tietohallinnon ohjausryhmä valmistelee, kaupunginhallitus päättää Toimialajohtajat yhdessä tietohallinnon kanssa valmistelevat kaikki hankkeet käsiteltäväksi tietohallinnon ohjausryhmässä. Ohjausryhmä arvioi onko hankkeella kaupunkitasoisia vaikutuksia. Hankintasäännöstö määrittelee hankkeen päätösvallan. Ylätasolla tietohallinnon ohjausryhmä ja tarkemmin tietohallintopäällikkö Koko henkilöstöä koskevista koulutuksista päätetään tietohallinnon ohjausryhmässä. Toimialojen sovelluskohtaisista koulutuksista päättävät toimialat rahoituksiensa puitteissa. Tietohallinnon ohjausryhmä ja/tai kaupunginhallitus (projektimäärärahat) Taulukko 1. Tietohallinnon päätöksenteon periaatteet

12 Kajaanin kaupunki 12(16) 6. Kehittämisen perustana yhteiset ratkaisut Kokonaisuuden hallinnan kannalta keskeistä on varmistaa, että Kajaanin kaupungin tietotekninen ympäristö ja tietohallinnon kehittyminen rakentuu yhteisten tavoitteiden ja ratkaisujen pohjalta. Lähtökohtana ovat konsernitason ratkaisut, kivijalka, jonka rakentuminen voi lähteä myös toimialakohtaisten tarpeiden pohjalta. Ohjausta ja toimintatapoja terävöittämällä varmistetaan, että kaikissa sekä konserni- että toimialakohtaisissa ratkaisuissa pohjana on joko kaupunkiin jo valittu tai hankinnan yhteydessä valittava yhteinen perusratkaisu. Tavoitteena on, että ratkaisuja yhtenäistämällä päästään tilanteeseen, jossa myös ratkaisujen taustalla olevat tietoaineistot yhtenäistyvät. Tämä mahdollistaa myös asteittaisen tietojen hyödyntämisen lisäämisen johtamistoiminnassa (ns. tiedolla johtamisen mahdollistumisen). Kuva 8: Tietohallinnon ja yhteisen kivijalan kehittäminen Kuvan 8 tarkempi sisältö on kuvattu konsernitason hankkeiden ja yhteisten ratkaisujen osalta ohjelman liitteessä 3. Kuvassa 8 on kuvattu vaiheet, miten tietohallinnosta tulee toimialojen, liikelaitosten ja yhtiöiden strateginen kumppani. Kumppanuuden syntyminen edellyttää vaiheittaista toimintatapojen muutosta alkaen tietohallinnon uudelleen järjestämisestä. Uudelleen järjestelyn jälkeen aloitetaan uusien toimintatapojen sisäänajo. Tämän vaiheen jälkeen tietohallinnon kehitysasioita viedään eteenpäin projektimaisesti yhdessä organisaation kanssa.

13 Kajaanin kaupunki 13(16) 7. Tietohallinto- ohjelman toteutumiseen liittyvät riskit Kajaanin kaupungin tietohallinto- ohjelman laadinnan yhteydessä on tunnistettu riskejä, joilla on vaikutusta toteutuessaan ohjelmakauden tavoitteiden toteutumiseen. Tunnistetut riskit ovat taloudellisia, toiminnallisia, henkilöihin ja sopimuksiin liittyviä riskejä. Riskien yhteenveto on esitetty kuvassa 9. Kuva 9: Yhteenveto tietohallinto- ohjelman toteutumiseen liittyvistä riskeistä Yhteenvedossa esitetyt riskit luokitellaan merkittäviin (punainen), kohtalaisiin (keltainen) ja vähäisiin (vihreä) riskeihin. Eri luokkien riskeihin reagoidaan eri tavoilla. Merkittäviin riskeihin reagoidaan aktiivisesti ja pyritään estämään niiden toteutuminen. Kohtalaisten riskien kehittymistä seurataan ja reagoidaan, jottei niistä pääse muodostumaan kriittisiä riskejä. Vähäisten riskien osalta tilannetta seurataan. Taloudelliset riskit sijoittuvat arviossa merkittäviin - ja kohtalaisiin riskeihin. Merkittävä riski on ICT- investointien määrärahojen riittävyys. Keino tämän riskin välttämiseksi on tietohallinto-ohjelmaan perustuva toimenpidesuunnitelman laadinta, jossa investoinnit on määritelty ja aikataulutettu. Tämän perusteella muodostuu hankintakokonaisuus, joka hyväksytetään kaupunginhallituksessa. Kohtalainen taloudellinen riski on tietoteknisten palveluiden hintojen nousu. Tämä riski vaatii aktiivista seurantaa, koska tulevaisuudessa tietohallinto tulee ostamaan enemmän valmiita palveluita kaupungin toiminnallisen tarpeen tukemiseen. Keinona riskin välttämiseksi on palvelujen kilpailutus sekä verkostojen hyödyntäminen.

14 Kajaanin kaupunki 14(16) Toiminnalliset riskit sijoittuvat arviossa merkittäviin ja kohtalaisiin riskeihin. Merkittävä riski on toimintaympäristön rakennemuutos. Tällä muutoksella tarkoitetaan SOTE- uudistusta sekä mahdollista kuntarakenteessa tapahtuvaa muutosta. Rakennemuutosten toteutuessa kaupungin tietohallinnon resurssien riittävyys on kyseenalainen toteuttamaan kaikkia tietohallinto-ohjelmaan kirjattuja tavoitteita. Keinot riskin välttämiseksi ovat aktiivinen tilanteen seuraaminen ja vaikuttaminen tietohallintoa koskeviin päätöksiin. Rakennemuutoksen myötä tulevat toiminnalliset muutokset päivitetään tietohallinto- ohjelmaan. Toinen merkittävä riski on tietohallinnon toimintamalli käyttöönotto koko kaupunkiorganisaatiossa. Konsernitason hankkeiden eteenpäin vienti vaatii uuden toimintamallin käyttöönottoa, jotta toimialat, liikelaitokset ja yhtiöt voivat täysimääräisesti hyödyntää uusia investointeja. Keino riskin ehkäisemiseksi on aktiivinen toimintamallin perehdyttäminen organisaatiolle. Kohtalaisista riskeistä merkityksellisin on organisaation kyky johtaa muutosta, joita ICT- investointien myötä tapahtuu. Muutokset tulevat olemaan lähinnä muutoksia työn tekemisen tavoissa. Riskin välttäminen vaatii organisaation esimiehiltä sitoutumista ja muutoksen läpivientitaitoja. Lisäksi tarvitaan aktiivista vuorovaikutusta toimialojen, liikelaitoksen ja yhtiöiden sekä tietohallinnon kesken. Riskin toteutumisella on suora vaikutus tietohallinto- ohjelman odotusarvon heikkenemiseen, joka on tuottavuuden lisääminen kaupunkikonsernissa tietohallinnon ratkaisuilla. Henkilöriskit sijoittuvat arviossa kohtalaisiin riskeihin. Merkityksellisin riski näistä on ICThankinta- ja sopimusosaaminen. Tietohallinnon rooli muuttuu tulevaisuudessa yhä enemmän toiminnoksi, joka hankkii markkinoilta valmiita ICT- ja palveluratkaisuja, jotka kytketään osaksi kaupungin varsinaista palvelutuotantoa. Keinot riskin välttämiseksi ovat tiivis yhteistyö kaupungin hankintatoimen kanssa sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntäminen merkittävimmissä hankinnoissa. Sopimusriski sijoittuu arviossa kohtalaiseksi riskiksi. Sopimushallinta ja sopimussisällöt ovat entistä merkittävämpiä tulevaisuudessa hankintojen lisääntyessä. Riskin välttämiseksi tietohallinnon sopimusten laadintaa kiinnitetään huomiota ja sopimuksia laaditaan yhteistyössä hankintatoimen sekä lakimiesten kanssa.

15 Kajaanin kaupunki 15(16) 8. Yhteenveto Kajaanin kaupungin tietohallinto-ohjelma on laadittu siksi, että sen avulla varmistetaan kaupunkikonsernin toimialojen, liikelaitosten ja yhtiöiden toiminnallisen tarpeen ja tietohallinnon ratkaisujen paras mahdollinen yhteensopivuus. Tavoitteena ohjelmassa on, että sen avulla toimintaa ja palvelutuotantoa voidaan tehostaa ja sitä kautta saavuttaa taloudellisia hyötyjä. Ohjelmassa painotetaan tietohallinnon toimintamallia ja roolia, tällä pyritään siihen, että tietohallinto kykenee paremmin vastaamaan toiminnan kehitystarpeisiin. Ohjelmassa omana painopistealueena ovat tietotekniset ratkaisut. Ilman ajanmukaisia ratkaisuja toiminnan kehittäminen on rajallista. Kajaanin kaupungin toiminnalliset tarpeet vaativat kehityspanostusta, tämä edellyttää tietohallintoratkaisuissa kunnallisen ja alueellisten ratkaisujen lisäksi kansalliseen verkostojen ratkaisujen sekä osaamisen hyödyntämistä. Kaupungin henkilöstön ICT- osaamiseen kiinnitetään huomiota ohjelmakauden aikana ja parannetaan pääkäyttäjien mahdollisuutta kehittää toimintaa. Tietohallinnon hankinnoilla toteutetaan käytännössä kaupungin substanssitoiminnan tietohallinnolle asettamat tavoitteet. Hankintojen toteutusta terävöitetään ohjelmakauden aikana ja hankinnoissa hyödynnetään verkostoissa olevia valmiita ratkaisuja. Tietohallinto- ohjelmassa on määritetty keskeiset, yhteiset ratkaisut, joilla tietohallinto toteuttaa toimialojen, liikelaitosten ja yhtiöiden tarpeita kertainvestoinneilla. Tällä vältetään päällekkäiset järjestelmähankinnat ja mahdollistetaan järjestelmien parempi yhteen toimivuus. Toimintaympäristön ja teknologian kehittyminen on jatkuvaa, tämä vaatii sitä, että tietohallinto- ohjelmaa tarkastellaan vuosittain kaupungin eri organisaatioiden kanssa. Ohjelmaa päivitetään toiminnan tarvetta vastaavaksi tarvittaessa kesken ohjelmakauden.

16 Kajaanin kaupunki 16(16) 9. Liitteet Liite 1: Tietohallinnon vuosikello Liite 2: Lähtötilanteen tietohallinnon mittarit Liite 3: Tietohallinnon ratkaisut

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Lausunto Palvelut ja tiedot käytössä - Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia

Lausunto Palvelut ja tiedot käytössä - Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia JulkICT strategia Kotkan kaupunki Tietohallinto Asia: Lausunto Palvelut ja tiedot käytössä - Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012-2020 Viite: VM:n lausuntopyyntö VM 155:00/2011 1. Vastaajan

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus 23.1.2017 Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 STRATEGISET ARVOT... 3 Avoimuus... 3 Kestävä kasvu... 3 Kuntalaislähtöisyys... 3 Uudistumisvalmius... 3

Lisätiedot

ONION-hanke. Tiivistelmä

ONION-hanke. Tiivistelmä ONION-hanke Tiivistelmä ONION-HANKE 2013 aloitettu ONION-hanke hahmotti, OYS ervalle kokonaisvaltaista tietojärjestelmäarkkitehtuuria ja vaihtoehtoisia toteutustapoja sille. Työhön kuului: ❶ ❷ Nykytilan

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa (käyttöönotto osana hyvinvointiohjelmaa) TE-johdon ajakohtaisfoorumi 20.8.2014 Matti Hermunen Sisältö Mitä tapahtuu toimistoissa syksyllä 2014 => Miksi

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Tietohallinto päiväys 13.03.2014 1 Yhteenveto Kotkan ja Haminan tietohallintoyksiköt vastaavat

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1 1909/07.01.00/2015 Kaupunginhallitus 189 25.5.2015 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valmistelijat / lisätiedot: Juha Kalander,

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

ICT-muutostukiohjelman vaikuttavuus muutosten pyörteissä

ICT-muutostukiohjelman vaikuttavuus muutosten pyörteissä ICT-muutostukiohjelman vaikuttavuus muutosten pyörteissä Ohjelmapäällikkö Ossi Korhonen valtiovarainministeriö, JulkICT-toiminto Kuntien ICT-muutostuen päätösseminaari, 25.11.2015 Selvitys tehty 21 selvitysalueella,

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu Tampereen kaupunkiseudulla ja Sastamala-Punkalaidun alueella

Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu Tampereen kaupunkiseudulla ja Sastamala-Punkalaidun alueella Työvoima- ja yrityspalveluiden alueellinen kokeilu 2017-18 Tampereen kaupunkiseudulla ja Sastamala-Punkalaidun alueella Regina Saari ohjelmajohtaja Tampereen kaupunki Taustaa Tampereen kaupunkiseutu hakeutui

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin

Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin 1 Uusi ratkaisumalli kuntakentän ICT-haasteisiin Vaatimukset kuntien palveluille kasvavat Kunnat kohtaavat lähivuosina merkittäviä haasteita, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan uusia keinoja työn tuottavuuden

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen heikkoudet) ja mahdollisuuksia arvioidaan

mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen heikkoudet) ja mahdollisuuksia arvioidaan Hankasalmen kunnan riskien hallinnan arviointiohjelma 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointiohjelmaan kunnan johtoryhmä määrittelee mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

SADe-ohjelman terveiset

SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari, Helsinki 23.4.2013 Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Raportointi ohjelman etenemisestä: hallituksen

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT Hankintatoimen kehittäminen teknologiateollisuudessa - VTT mukana kehitystyössä VTT:n Liiketoiminta ja teknologian johtaminen -osaamiskeskuksen toteuttamissa

Lisätiedot

Kriteeristön esittely

Kriteeristön esittely Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin aikataulu ja käytännön järjestelyt Kriteeristön esittely Sari Mikkola Koulutuskeskus Salpaus Laadunhallintajärjestelmien itsearviointi 2015 Lähtökohta Itsearviointi

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Kehittämistyö sosiaali- ja terveystoimessa

Kehittämistyö sosiaali- ja terveystoimessa 1 Kehittämistyö sosiaali- ja terveystoimessa Elina Välikangas Kehittämis- ja laatupäällikkö Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotanto 29.4.2010 EFQM VIITEKEHYS (Euroopan laatupalkintomalli)

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla?

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Liikennepoliittiset teemat Ari-Pekka Manninen Liikennepolitiikan päämäärä ja uuden ajan liikennepolitiikka Liikennepolitiikan päämäärä on

Lisätiedot

- Committed to Excellence

- Committed to Excellence Turun kehittämismallin 1.5.17 kulmakivet Sari Hannila, kehittämispäällikkö - Committed to Excellence Kesäkuu 17 Sari Hannila, kehittämispäällikkö Taustalla strategia ja visio Suomen Turku on kiinnostava

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa

Lisätiedot

Kiila-viitearkkitehtuuri. Jani Harju,

Kiila-viitearkkitehtuuri. Jani Harju, Kiila-viitearkkitehtuuri Jani Harju, 8.4.2015 Käytetty arkkitehtuurimalli Arkkitehtuurimalliksi valittiin Kartturi-malli Jatkokehitetty JHS-179:stä Kartturi-mallia on käytetty mm. VAKAVA:ssa sekä Etelä-Suomen

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

23.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI

23.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI 23.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI Turun kaupungin tarkastuslautakunta 9.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 2 2 Tavoitteiden sisältö

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Aija Rinkinen Opetushallitus Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Aija Rinkinen Opetushallitus For Osaamisen learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Suomi maailman osaavimmaksi kansaksi 2020 Koulutukseen on panostettava

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA PD-projektityö/Vesa Helin Tutkimuksen tausta strategisen ja toiminnan vaikuttavuuteen tähtäävän toiminnan

Lisätiedot

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Johtavien viranhaltijoiden kokous 16.5.2017 KUNTIEN TIETOHALLINTO- JA ICT-PALVELUT MAAKUNNAN TIETOHALLINTO JA ICT- PALVELUT Hankkeen päävaiheet

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

Kuntien työhyvinvoinnin johtamista koskeva selvitys

Kuntien työhyvinvoinnin johtamista koskeva selvitys Kuntien työhyvinvoinnin johtamista koskeva selvitys Tiivistelmä Kevalle luovutetusta raportista Vertikal Oy Simo Pokki ja Pirjo Tuosa 30.9.2017 Kevan toimeksianto Deskstudy -tutkimus työhyvinvoinnin ja

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti Kysely henkilöstölle pormestarimallista Kysely pormestarimallista Loorassa e-lomakekysely 3.9.-25.9.2015 Kysymykset: Millaisia tehtäviä pormestarilla tulisi

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Finland first valtionhankinnat digitaalisesti

Finland first valtionhankinnat digitaalisesti Finland first valtionhankinnat digitaalisesti erityisasiantuntija Tero Meltti Valtio Expo 10.5.2017 Valtion hankintojen digitalisointi Nykytila ja tavoitetila vuonna 2019 2 HANDI Valtion hankintojen digitalisointi

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Organisaatiotoimikunta 30.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016

Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016 Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016 Juhani Korhonen, VM/JulkICT JUHTA 17.2.2015 JulkICT-osasto Strategian valmistelun taustaa Nykytila: useita strategioita ja linjauksia viesti ja tavoitetila

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty KH 2.5.2016 149 Voimaantulo 2.5.2016 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJELMA KH KV

KITEEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJELMA KH KV KITEEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJELMA 2017-2021 KH 11.12.2017 392 KV 18.12.2017 83 HANKINTAOHJELMA Sivu 2 (8) Kiteen kaupungin käyttämät tavara- ja palveluhankinnat olivat vuonna 2016 yhteensä 42,6 miljoonaa

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 < Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 ICT ympäristön yleiskuvaus Esityspohjien sisältö 1. ICT ympäristön yleiskuvauspohja: toimijat, henkilöstömäärät, budjetit 2. Tietohallinnon / ICT:n hallintomalli

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu PoSoTe hanke II vaihe Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu Valmistelua ohjaava rakenne Maakuntauudistuksen valmistelu / PoSoTe Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos Paikkatietomarkkinat 3.11.2009 Helsingin Messukeskus 9.11.2009 on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi.

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Pasi Laukka 27.3.2014 Palvelut on järjestettävä Kaupunkistrategian kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät strategiset linjaukset

Lisätiedot

Korkeakoulujen ICT-osaamisen ja -yhteistyön kehittäminen

Korkeakoulujen ICT-osaamisen ja -yhteistyön kehittäminen Korkeakoulujen ICT-osaamisen ja -yhteistyön kehittäminen perusosaamisen kivijalka valetaan ensin Turo Kilpeläinen Rehtori/toimitusjohtaja Kajaan ammattikorkeakoulu turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600

Lisätiedot

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa Selvitysvaiheen tehtävät Kunta- ja palvelurakennemuutos Selvitysvaiheen tehtävät 1.0. Selvitysvaiheen projektointi Suunnittelu 1.1. Nykytilan kuvaaminen 1.2.

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Kehittäminen. Kehittämisjohtaja Timo Nousiainen

Kehittäminen. Kehittämisjohtaja Timo Nousiainen Kehittäminen Kehittämisjohtaja Timo Nousiainen Kaupungin strateginen kehittäminen - Asiakkaan/kuntalaisen mukaan saaminen kehittämiseen - Muutoshaasteisiin kunnissa vastataan kehittämällä toimintaa - Kaupunkistrategiaa

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot