Tietohallinto- ohjelma Kajaanin kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietohallinto- ohjelma 2014-2018 Kajaanin kaupunki"

Transkriptio

1 Tietohallinto- ohjelma Kajaanin kaupunki

2 Kajaanin kaupunki 2(16) Sisältö 1. Johdanto Tietohallinto- ohjelman lähtökohdat Tietohallinnon tavoitteet ja tehtävä Ohjelmakauden keskeiset kehittämisalueet Tietohallinnon organisoiminen ja toimintamallin kehittäminen Tietotekniikkapalveluiden tehokas järjestäminen Verkostojen vahvistaminen ICT- hankintatoimen kehittäminen Henkilöstön ICT- osaamisen kehittäminen Tietohallinnon osaamisen ja roolien kehittäminen Kehittämisen perustana yhteiset ratkaisut Tietohallinto- ohjelman toteutumiseen liittyvät riskit Yhteenveto Liitteet... 16

3 Kajaanin kaupunki 3(16) 1. Johdanto Kuntapalvelut nojaavat yhä enemmän tieto- ja viestintäteknisiin ratkaisuihin. Tietotekniikan tehokkaampi hyödyntäminen mahdollistaa uusien ja vähemmän resursseja sitovien palveluprosessien käyttöönoton. Samalla saavutetaan paremmin toimivat ja kuntalaisten tarpeista lähtevä palveluiden toteuttaminen. Kajaanin kaupungin tietohallinto-ohjelman taustalla on toiminnan tarvelähtöisyys. Tällä tarkoitetaan sitä, että kaupungin toimialojen, liikelaitosten ja yhtiöiden toiminnallinen tarve määrittää tietoteknisten ratkaisujen toteutuksen. Ohjelman tavoitteena on varmistaa tarpeen ja tarjonnan kohtaaminen. Tietohallinto- ohjelmassa asemoidaan ydintoiminnan ja tietojenkäsittelyn muodostaman kokonaisuuden hallinta, kehittäminen ja johtaminen osana kaupungin johtamisjärjestelmää sekä Kajaanin kaupungin strategisten tavoitteiden täyttämistä. Ohjelmassa myös kiinnitetään kaupungin keskeiset tietohallinnon johtamiseen liittyvät toimintatavat sekä merkittävimmät tietohallinnon ja tietotekniikan tehokkaampaan hyödyntämiseen tähtäävät kehittämisen toimenpiteet. Tietohallinto- ohjelman aikajänne ulottuu vuoteen Toiminta- ja tietojenkäsittelyympäristön kehityksen seurannan myötä on kuitenkin varauduttava tarkistamaan ja tarvittaessa päivittämään ohjelmaa nopeammallakin rytmillä.

4 Kajaanin kaupunki 4(16) 2. Tietohallinto- ohjelman lähtökohdat Ensisijaisen lähtökohdan tietohallinto-ohjelmalle muodostaa kaupunkistrategia Ohjelman laadinnan aikataulu kytkettiin kaupunkistrategian päivittämisen aikatauluun mahdollisimman hyvän kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Kuvassa 1 on tunnistettu yleisellä tasolla kaupunkistrategian sidoksia tietohallinto- ohjelmaan: Kuva 1. Kaupunkistrategia tietohallinto- ohjelman lähtökohtana Kaupunkistrategiaan kirjattuja tietohallintoon vaikuttavia sisältöjä ovat mm.: kokonaisvaltainen asiakastuntemuksen parantaminen, jolla ohjataan palvelujen järjestämistä ja tehostetaan palvelujen tuotantoa saavutettavuuden parantamiseen liittyen toimivat tietoliikenneyhteydet. Lisäksi tietohallinto- ohjelman laadinnassa on huomioitu kaupungin toiminnan kehittämistä tukevien muiden ohjelmien tavoitteet ja niiden asettamat vaatimukset tietohallinnolle. Erityisesti kaupungin palveluohjelmassa, hyvinvoinnin edistämisohjelmassa ja henkilöstöohjelmassa on odotuksia tietohallinnolle. Lisäksi laadinnassa on huomioitu vuonna 2011 tehdyn tietohallinnon nykytila- analyysin tuloksia, joita myös tarvittavilta osin tarkennettiin. Ohjelman laadinnan yhteydessä kaupungin johtoryhmä sekä tietohallinnon ohjausryhmä ovat kiinnittäneet kaupungin tietohallintoon liittyvät pääperiaatteet ja - linjaukset, joiden mukaan tietohallintoa kehitetään mahdollistamaan em. strategioissa ja ohjelmissa määriteltyjen tavoitteiden täyttämistä.

5 Kajaanin kaupunki 5(16) 3. Tietohallinnon tavoitteet ja tehtävä Tietohallinto on kaupungin tavoitteiden saavuttamisen ja kaupungin palvelutoiminnan kehittämisen strateginen mahdollistaja. Keskeinen tehtävä ohjelmakaudella on kehittää tietohallinnon organisointia, rooleja ja toimintamallia siten, että tietohallinnon ja palvelutoiminnan (substanssijohdon) välinen yhteistyö muodostuu mahdollisimman tiiviiksi ja tuloksekkaaksi. Ohjelmakauden toimenpiteet keskittyvät ensisijaisesti suunnittelutoimintojen kehittämiseen unohtamatta kuitenkaan perustietotekniikkajärjestelyitä, joiden kehittämisen lähtökohtana ovat ohjelmakaudella tunnistetut kaupungin toiminnan kehittämisen tarpeet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Kuva 3: Ohjelmakauden toimenpiteiden pääpaino suunnittelutoimintojen kehittämisessä Tietohallinnon suunnittelutoiminnalla tarkoitetaan toimintoja ja osaamista, joka mahdollistaa kaupungin palveluiden järjestämisen tieto- ja viestintätekniikan avulla, antaa riittävän kehittämis- ja suunnittelutuen substanssijohdolle sekä mahdollistaa palveluprosessien kehitystuen. Toimiva tietohallinto on siten osa kaupungin johtamisjärjestelmää. Koska tietohallinto on myös koko kaupunkiorganisaatiota ja -konsernia koskeva toiminto, tietohallinnon kokonaisuuden ohjauksen ja hallinnan kehittäminen korostuu myös tietohallinto-ohjelman toimenpiteissä. Tietotekniikkatoiminnot taas käsittävät jokapäiväiseen työskentelyyn näkyvät asiat, kuten työasemat ja niihin liittyvän tuen, fyysisten tietoliikenneverkkojen ja - palveluiden toteuttamisen, sovelluspalvelimiin ja muuhun tietoteknisen infrastruktuuriin liittyvät järjestelyt sekä tietotekniikan käytön tuen ja käyttäjähallinnan. Ohjelmakauden toimenpiteiden painopiste on vahvistaa Kajaanin kaupungin tietohallinnon suunnittelukykyä siten, että tietohallinto voi toimia sille asetetun tavoitteen mukaisesti kaupungin palvelutoiminnan kehittämisen strategisena mahdollistajana. Tietotekniikkapalveluiden kehittäminen lähtee toiminnan tarpeista ja siinä huomioidaan erityisesti myös kansallisella tasolla tapahtuvat muutokset mm. SOTEpalveluissa.

6 Kajaanin kaupunki 6(16) 4. Ohjelmakauden keskeiset kehittämisalueet Kuvassa 4 on esitetty ohjelmakauden keskeiset tietohallinnon kehittämisalueet, joiden tavoitteena on lisätä tietohallinnon suunnitelmallisuutta, vaikuttavuutta ja kykyä tukea palvelutoiminnan kehittämistä. Kuva 4: Tietohallinnon keskeiset kehittämiskohteet Tietohallinnon organisoiminen ja toimintamallin kehittäminen Kaupungin organisaatioon hajautuneen tietohallinnon ja erityisesti sen suunnittelutoimintojen sekä - osaamisen uudelleen järjestely on keskeinen toimenpide, jolla nostetaan tietohallinnon kykyä toimia tulevassa roolissaan. Eri toimialoilla olevien ja keskitetyn tietohallinnon henkilöstön yhteistyötä tiivistetään tuomalla heidät saman hallinnan (=ohjauksen) alle. Konsernitason-/kaupunkitason kehittämiseen liittyvät tietohallintoresurssit ja varaukset keskitetään. Sen sijaan toimialakohtaiset ja toimialojen palvelutoiminnan kehittämiseen liittyvät varaukset sisällytetään toimialojen omiin suunnitelmiin. Tietohallinnon organisoitumista ja sen toimivuutta arvioidaan ohjelmakauden aikana. Toimintamalli edellyttää tietohallinnan kokonaishallinnan ja - ohjauksen kehittämistä. Siinä korostuu tietohallinnon ohjausryhmän toiminta, joten sen roolia ja toimintatapoja selkeytetään. Kokonaisuuden hallinta mahdollistaa yhteiset tietohallinnon menetelmät. Tietohallin-

7 Kajaanin kaupunki 7(16) toon liittyvien asioiden käsittely kiinnitetään kiinteämmin kaupungin asioiden käsittelyrytmiin tietohallinnon vuosikellon avulla. Tietohallinnon vuosikello on esitetty liitteessä 1. Kaupunkistrategian toteuttamisen ja sitä tukevien tietohallintotoimenpiteiden hallintaan varataan riittävät resurssit sekä työkalut. Seurantaa tukemaan otetaan käyttöön tietohallinnon mittaristo, jonka avulla tietohallinnon toimintakykyä kehitetään vastaamaan paremmin toiminnan tarpeita. Mittareilla seurataan tietohallinnon toimintamallin kehittymistä sekä tietohallinnon tuloksellisuutta. Mittareita lisätään ja tarkennetaan kokemusten karttuessa ja toimintamallin kehittyessä. Mittarit on kuvattu ohjelman liitteessä Tietotekniikkapalveluiden tehokas järjestäminen Toimintaympäristöjen monimutkaistuessa toimittaja- ja sopimushallintaa kehittämällä (yhteistyössä substanssijohdon kanssa) varmistetaan kaupungin toimialojen palvelutoimintaa ja niiden kehittämistä tukevat joustavat ja kehittyvät tietotekniikkapalvelut. Tietotekniikkapalveluiden ja ICT- tuotantojärjestelyiden kehittämisessä seurataan erityisesti kansallisen ERVArakennemuutoksen tuomia vaikutuksia nykyjärjestelyihin. Tietotekniikkapalveluiden kehittämisen lähtökohtana on hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti nykyjärjestelyiden vahvuudet. Mahdollisen uudelleenjärjestelyn ensisijainen lähtökohta on tukeutuminen alueellisiin tai kansallisiin (kunnallisiin) toimijoihin ja yhteistyöhön. Eri järjestämisvaihtoehtoja tarkastellaan rakennemuutoksen etenemisen aikataulussa (mm. oma tuotanto tai ICT- markkinoiden hyödyntäminen). ICT- palvelutuotantoon liittyvän kaupungin oman osaamisen kehittäminen on riippuvainen sovittavista järjestämistavoista. 4.3 Verkostojen vahvistaminen Kajaanin kaupunki hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti kansallisen kehityksen ja sieltä tulevat kaupungille soveltuvat palvelutoiminnan kehittämistä tukevat ratkaisut. Myös sellainen tietohallinnon erikoisosaaminen, jota tarvitaan harvoin ja jonka kehittäminen sekä ylläpitäminen vaativat paljon panoksia, hankitaan verkostosta. Esimerkkeinä tällaisesta osaamisesta on tietoturvaan ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämisen tukeen liittyvä osaaminen. Ohjelmakauden alussa ja erityisesti sen aikana kehittyvät kansalliset ratkaisut myös tietotekniikkapalveluiden sekä ICT- palvelutuotannon järjestelyissä pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti Kajaanin kaupungin järjestelyiden kehittämisessä. Kaupungin tietohallintotoimenpiteiden ja alueen muun kehittämistoiminnan kokonaishallintaa lisätään riittävällä yhteistyöllä. Tietohallinnon toimenpiteillä edistetään mahdollisuuksien mukaan ajan tasalla olevan toimintaympäristön kehittyminen myös elinkeinoelämää varten. Kajaanin kaupunki täyttää myös kansalliset tavoitteet avaamalla hallussaan olevaa sähköistä tietoa ( avointa dataa ) mahdollisuuksien mukaan yritysten, kolmannen sektorin ja julkisen hallinnon käyttöön.

8 Kajaanin kaupunki 8(16) 4.4 ICT- hankintatoimen kehittäminen ICT- hankintoja ohjataan siten, että hankinnoilla varmistetaan kaupungin kokonaisuuteen ja tavoitteisiin perustuvat, parhaat mahdolliset tietotekniset ratkaisut. Kaikki ICT- hankinnat (myös toimialatason) hyväksytään tietohallinnon ohjausryhmässä tai muuten yhteisesti sovittavalla tavalla. Hankintojen arvioinnissa keskeistä on varmistaa niiden hyöty- ja vaikuttavuustavoitteiden asettaminen ja täyttyminen. 4.5 Henkilöstön ICT- osaamisen kehittäminen Henkilöstön ICT- osaaminen on tärkeässä roolissa tietojärjestelmien tehokkaan käytön varmistamiseksi. Kajaanin kaupunki panostaa lähitulevaisuudessa henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Tämän työn ohessa kuvataan eri työtehtävissä tarvittava henkilöstön ICT- osaaminen. Samalla kehitetään uudenlaisia tapoja lisätä henkilöstön ICT- osaamista perinteisen kouluttamisen sijasta. Kolmas tavoite osaamisen kehittämisessä on panostaa uusien ohjelmistojen käyttöönottokoulutukseen. Tietojärjestelmien pääkäyttäjätoimintaa ja sen ohjausta kehitetään siten, että järjestelmien heidän osaaminen ja mahdollisuudet osallistuminen kaupungin toiminnan kehittämiseen ovat mahdollisimman hyvät. Myös henkilöstön kykyä käyttää ja soveltaa tietotekniikkaa omissa työtehtävissään ja työympäristöissä lisätään.

9 Kajaanin kaupunki 9(16) 5. Tietohallinnon osaamisen ja roolien kehittäminen Tietohallinnon johtamista ja kokonaisarkkitehtuurien hallintaa yhdessä kaupunki- ja toimialajohdon kanssa kehitetään tiivistyvän yhteistyön ja tarvittaessa sitä tukevien koulutusohjelmien kautta. Kokonaisuuteen sisältyy myös hankintojen-, toimittajanhallinnan ja sopimushallinnan osaamisen kehittäminen sekä hallinta. Kaupungin palvelutoiminnan muutoksiin tähtäävien projektien hallinta ja muutoksen johtaminen vaatii tiivistä yhteistyötä tietohallinnon sekä substanssijohdon kesken. Tietohallintoon lisätään toimialojen toiminnan tuntemusta. Sitä tuetaan riittävällä toimialakohtaisten palvelutoiminnan kehittämiseen liittyvien ratkaisuiden ja markkinoiden tuntemuksella. Oleellisia osaamisen kehittämisalueita tietohallinnossa on prosessikehitykseen, projektinhallintaan - ja menetelmiin, tiedonhallintaan ja ratkaisujen hallintaan liittyvä osaaminen. Henkilöstön kykyä soveltaa tietotekniikkaa omassa työssään ja työympäristössä lisätään. Myös pääkäyttäjien toiminnan kehittämisen kyvykkyyttä lisätään. Henkilöstön kouluttautumista tuetaan järjestämällä sitä tukevat sähköiset oppimisympäristöt ja oppimista tukevat materiaalit. Kuva 5: Tietohallinto-osaaminen tavoitetilassaan koostuu usean tason osaamisesta Tietohallinto muodostuu varsinaisten tietohallinnon ammattilaisten, poliittisen päätöksenteon, substanssijohdon, käyttäjien ja pääkäyttäjien muodostamasta kokonaisuudesta. Eri toimi-

10 Kajaanin kaupunki 10(16) joiden roolien selkeyttämisellä päästään parhaaseen mahdolliseen toimintamalliin. Kokonaisuuden hallinta ja tietohallinnon rooli toiminnassa on esitetty kuvassa 6. Kuva 6: Tietohallinnon rooli kokonaisuuden hallinnassa Kuvan 6 mukainen kokonaisuus vaatii selkeät roolit sekä tehtävät substanssi- ja tietohallintojohdon välille. Kuvassa 7 on kuvattu substanssijohdon ja tietohallinnon välinen keskeinen roolijako ja tehtävät.

11 Kajaanin kaupunki 11(16) Kuva 7: Substanssijohdon ja tietohallintojohdon roolit ja vastuut Roolien ja vastuiden lisäksi tietohallinnon roolien kehittämiseksi tietohallinto- ohjelmaan on kirjattu tietohallinnon päätöksenteon periaatteet. Ne on esitetty alla olevassa taulukossa. Rahoitukseen liittyvät päätökset Kaupunkitasoiset uudet tietohallintoprojektit ja nykyjärjestelmien kehittämisprojektit Toimialakohtaiset uudet tietohallintoprojektit ja nykyjärjestelmien kehittämisprojektit Tietohallinnon toimittajien palvelutason laadun seuranta ja korjaavien toimenpiteiden sopiminen Henkilöstön ICT - koulutukset Tietohallinnon yhteistyöhankkeet Keskitetyt kehitys- ja käyttökustannukset valmistellaan tietohallinnon ohjausryhmässä ja päätetään kaupungin ohjeistuksen mukaan. Toimialakohtaiset rahoituspäätökset valmistelee toimialat. Tietohallinnon ohjausryhmä valmistelee, kaupunginhallitus päättää Toimialajohtajat yhdessä tietohallinnon kanssa valmistelevat kaikki hankkeet käsiteltäväksi tietohallinnon ohjausryhmässä. Ohjausryhmä arvioi onko hankkeella kaupunkitasoisia vaikutuksia. Hankintasäännöstö määrittelee hankkeen päätösvallan. Ylätasolla tietohallinnon ohjausryhmä ja tarkemmin tietohallintopäällikkö Koko henkilöstöä koskevista koulutuksista päätetään tietohallinnon ohjausryhmässä. Toimialojen sovelluskohtaisista koulutuksista päättävät toimialat rahoituksiensa puitteissa. Tietohallinnon ohjausryhmä ja/tai kaupunginhallitus (projektimäärärahat) Taulukko 1. Tietohallinnon päätöksenteon periaatteet

12 Kajaanin kaupunki 12(16) 6. Kehittämisen perustana yhteiset ratkaisut Kokonaisuuden hallinnan kannalta keskeistä on varmistaa, että Kajaanin kaupungin tietotekninen ympäristö ja tietohallinnon kehittyminen rakentuu yhteisten tavoitteiden ja ratkaisujen pohjalta. Lähtökohtana ovat konsernitason ratkaisut, kivijalka, jonka rakentuminen voi lähteä myös toimialakohtaisten tarpeiden pohjalta. Ohjausta ja toimintatapoja terävöittämällä varmistetaan, että kaikissa sekä konserni- että toimialakohtaisissa ratkaisuissa pohjana on joko kaupunkiin jo valittu tai hankinnan yhteydessä valittava yhteinen perusratkaisu. Tavoitteena on, että ratkaisuja yhtenäistämällä päästään tilanteeseen, jossa myös ratkaisujen taustalla olevat tietoaineistot yhtenäistyvät. Tämä mahdollistaa myös asteittaisen tietojen hyödyntämisen lisäämisen johtamistoiminnassa (ns. tiedolla johtamisen mahdollistumisen). Kuva 8: Tietohallinnon ja yhteisen kivijalan kehittäminen Kuvan 8 tarkempi sisältö on kuvattu konsernitason hankkeiden ja yhteisten ratkaisujen osalta ohjelman liitteessä 3. Kuvassa 8 on kuvattu vaiheet, miten tietohallinnosta tulee toimialojen, liikelaitosten ja yhtiöiden strateginen kumppani. Kumppanuuden syntyminen edellyttää vaiheittaista toimintatapojen muutosta alkaen tietohallinnon uudelleen järjestämisestä. Uudelleen järjestelyn jälkeen aloitetaan uusien toimintatapojen sisäänajo. Tämän vaiheen jälkeen tietohallinnon kehitysasioita viedään eteenpäin projektimaisesti yhdessä organisaation kanssa.

13 Kajaanin kaupunki 13(16) 7. Tietohallinto- ohjelman toteutumiseen liittyvät riskit Kajaanin kaupungin tietohallinto- ohjelman laadinnan yhteydessä on tunnistettu riskejä, joilla on vaikutusta toteutuessaan ohjelmakauden tavoitteiden toteutumiseen. Tunnistetut riskit ovat taloudellisia, toiminnallisia, henkilöihin ja sopimuksiin liittyviä riskejä. Riskien yhteenveto on esitetty kuvassa 9. Kuva 9: Yhteenveto tietohallinto- ohjelman toteutumiseen liittyvistä riskeistä Yhteenvedossa esitetyt riskit luokitellaan merkittäviin (punainen), kohtalaisiin (keltainen) ja vähäisiin (vihreä) riskeihin. Eri luokkien riskeihin reagoidaan eri tavoilla. Merkittäviin riskeihin reagoidaan aktiivisesti ja pyritään estämään niiden toteutuminen. Kohtalaisten riskien kehittymistä seurataan ja reagoidaan, jottei niistä pääse muodostumaan kriittisiä riskejä. Vähäisten riskien osalta tilannetta seurataan. Taloudelliset riskit sijoittuvat arviossa merkittäviin - ja kohtalaisiin riskeihin. Merkittävä riski on ICT- investointien määrärahojen riittävyys. Keino tämän riskin välttämiseksi on tietohallinto-ohjelmaan perustuva toimenpidesuunnitelman laadinta, jossa investoinnit on määritelty ja aikataulutettu. Tämän perusteella muodostuu hankintakokonaisuus, joka hyväksytetään kaupunginhallituksessa. Kohtalainen taloudellinen riski on tietoteknisten palveluiden hintojen nousu. Tämä riski vaatii aktiivista seurantaa, koska tulevaisuudessa tietohallinto tulee ostamaan enemmän valmiita palveluita kaupungin toiminnallisen tarpeen tukemiseen. Keinona riskin välttämiseksi on palvelujen kilpailutus sekä verkostojen hyödyntäminen.

14 Kajaanin kaupunki 14(16) Toiminnalliset riskit sijoittuvat arviossa merkittäviin ja kohtalaisiin riskeihin. Merkittävä riski on toimintaympäristön rakennemuutos. Tällä muutoksella tarkoitetaan SOTE- uudistusta sekä mahdollista kuntarakenteessa tapahtuvaa muutosta. Rakennemuutosten toteutuessa kaupungin tietohallinnon resurssien riittävyys on kyseenalainen toteuttamaan kaikkia tietohallinto-ohjelmaan kirjattuja tavoitteita. Keinot riskin välttämiseksi ovat aktiivinen tilanteen seuraaminen ja vaikuttaminen tietohallintoa koskeviin päätöksiin. Rakennemuutoksen myötä tulevat toiminnalliset muutokset päivitetään tietohallinto- ohjelmaan. Toinen merkittävä riski on tietohallinnon toimintamalli käyttöönotto koko kaupunkiorganisaatiossa. Konsernitason hankkeiden eteenpäin vienti vaatii uuden toimintamallin käyttöönottoa, jotta toimialat, liikelaitokset ja yhtiöt voivat täysimääräisesti hyödyntää uusia investointeja. Keino riskin ehkäisemiseksi on aktiivinen toimintamallin perehdyttäminen organisaatiolle. Kohtalaisista riskeistä merkityksellisin on organisaation kyky johtaa muutosta, joita ICT- investointien myötä tapahtuu. Muutokset tulevat olemaan lähinnä muutoksia työn tekemisen tavoissa. Riskin välttäminen vaatii organisaation esimiehiltä sitoutumista ja muutoksen läpivientitaitoja. Lisäksi tarvitaan aktiivista vuorovaikutusta toimialojen, liikelaitoksen ja yhtiöiden sekä tietohallinnon kesken. Riskin toteutumisella on suora vaikutus tietohallinto- ohjelman odotusarvon heikkenemiseen, joka on tuottavuuden lisääminen kaupunkikonsernissa tietohallinnon ratkaisuilla. Henkilöriskit sijoittuvat arviossa kohtalaisiin riskeihin. Merkityksellisin riski näistä on ICThankinta- ja sopimusosaaminen. Tietohallinnon rooli muuttuu tulevaisuudessa yhä enemmän toiminnoksi, joka hankkii markkinoilta valmiita ICT- ja palveluratkaisuja, jotka kytketään osaksi kaupungin varsinaista palvelutuotantoa. Keinot riskin välttämiseksi ovat tiivis yhteistyö kaupungin hankintatoimen kanssa sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntäminen merkittävimmissä hankinnoissa. Sopimusriski sijoittuu arviossa kohtalaiseksi riskiksi. Sopimushallinta ja sopimussisällöt ovat entistä merkittävämpiä tulevaisuudessa hankintojen lisääntyessä. Riskin välttämiseksi tietohallinnon sopimusten laadintaa kiinnitetään huomiota ja sopimuksia laaditaan yhteistyössä hankintatoimen sekä lakimiesten kanssa.

15 Kajaanin kaupunki 15(16) 8. Yhteenveto Kajaanin kaupungin tietohallinto-ohjelma on laadittu siksi, että sen avulla varmistetaan kaupunkikonsernin toimialojen, liikelaitosten ja yhtiöiden toiminnallisen tarpeen ja tietohallinnon ratkaisujen paras mahdollinen yhteensopivuus. Tavoitteena ohjelmassa on, että sen avulla toimintaa ja palvelutuotantoa voidaan tehostaa ja sitä kautta saavuttaa taloudellisia hyötyjä. Ohjelmassa painotetaan tietohallinnon toimintamallia ja roolia, tällä pyritään siihen, että tietohallinto kykenee paremmin vastaamaan toiminnan kehitystarpeisiin. Ohjelmassa omana painopistealueena ovat tietotekniset ratkaisut. Ilman ajanmukaisia ratkaisuja toiminnan kehittäminen on rajallista. Kajaanin kaupungin toiminnalliset tarpeet vaativat kehityspanostusta, tämä edellyttää tietohallintoratkaisuissa kunnallisen ja alueellisten ratkaisujen lisäksi kansalliseen verkostojen ratkaisujen sekä osaamisen hyödyntämistä. Kaupungin henkilöstön ICT- osaamiseen kiinnitetään huomiota ohjelmakauden aikana ja parannetaan pääkäyttäjien mahdollisuutta kehittää toimintaa. Tietohallinnon hankinnoilla toteutetaan käytännössä kaupungin substanssitoiminnan tietohallinnolle asettamat tavoitteet. Hankintojen toteutusta terävöitetään ohjelmakauden aikana ja hankinnoissa hyödynnetään verkostoissa olevia valmiita ratkaisuja. Tietohallinto- ohjelmassa on määritetty keskeiset, yhteiset ratkaisut, joilla tietohallinto toteuttaa toimialojen, liikelaitosten ja yhtiöiden tarpeita kertainvestoinneilla. Tällä vältetään päällekkäiset järjestelmähankinnat ja mahdollistetaan järjestelmien parempi yhteen toimivuus. Toimintaympäristön ja teknologian kehittyminen on jatkuvaa, tämä vaatii sitä, että tietohallinto- ohjelmaa tarkastellaan vuosittain kaupungin eri organisaatioiden kanssa. Ohjelmaa päivitetään toiminnan tarvetta vastaavaksi tarvittaessa kesken ohjelmakauden.

16 Kajaanin kaupunki 16(16) 9. Liitteet Liite 1: Tietohallinnon vuosikello Liite 2: Lähtötilanteen tietohallinnon mittarit Liite 3: Tietohallinnon ratkaisut

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa (käyttöönotto osana hyvinvointiohjelmaa) TE-johdon ajakohtaisfoorumi 20.8.2014 Matti Hermunen Sisältö Mitä tapahtuu toimistoissa syksyllä 2014 => Miksi

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Tietohallinto päiväys 13.03.2014 1 Yhteenveto Kotkan ja Haminan tietohallintoyksiköt vastaavat

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1 1909/07.01.00/2015 Kaupunginhallitus 189 25.5.2015 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valmistelijat / lisätiedot: Juha Kalander,

Lisätiedot

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit

Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Toimintamallin uudistus, strategiat ja prosessit Esi- ja perusopetuksen kehittämisverkoston päätösseminaari katse kohti tulevaisuutta 11.5.2006 Tampere Veli-Matti Kanerva, kehityspäällikkö Kasvatus- ja

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen heikkoudet) ja mahdollisuuksia arvioidaan

mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen heikkoudet) ja mahdollisuuksia arvioidaan Hankasalmen kunnan riskien hallinnan arviointiohjelma 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointiohjelmaan kunnan johtoryhmä määrittelee mihin (priorisoituihin) asiakokonaisuuksiin liittyviä riskejä (ml. toimintatapojen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT Hankintatoimen kehittäminen teknologiateollisuudessa - VTT mukana kehitystyössä VTT:n Liiketoiminta ja teknologian johtaminen -osaamiskeskuksen toteuttamissa

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka

KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS. Tsr/R.Tajakka KUOPION KAUPUNGIN PALVELUALUEUUDISTUS Tsr/R.Tajakka 1 1) PALVELUALUEUUDISTUKSEN TAUSTAT JA TAVOITTEET 2 Mitkä ovat uudistuksen tavoitteet? Asiakkaan (ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden) näkökulman entistäkin

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

SADe-ohjelman terveiset

SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari, Helsinki 23.4.2013 Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Raportointi ohjelman etenemisestä: hallituksen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

11.10.2013 Tekijän nimi

11.10.2013 Tekijän nimi 11.10.2013 Tekijän nimi Arkkitehtuuri kehittämisen välineenä Kokonaisarkkitehtuuri hallitun muutoksen avaimena Etelä-Savon maakuntaliitto 10.10.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mikkelin ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

Kriteeristön esittely

Kriteeristön esittely Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin aikataulu ja käytännön järjestelyt Kriteeristön esittely Sari Mikkola Koulutuskeskus Salpaus Laadunhallintajärjestelmien itsearviointi 2015 Lähtökohta Itsearviointi

Lisätiedot

Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016

Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016 Digitalisaatiostrategia valmistelutilanne 2/2016 Juhani Korhonen, VM/JulkICT JUHTA 17.2.2015 JulkICT-osasto Strategian valmistelun taustaa Nykytila: useita strategioita ja linjauksia viesti ja tavoitetila

Lisätiedot

23.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI

23.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI 23.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI Turun kaupungin tarkastuslautakunta 9.2.2012 TALOUSARVION TAVOITTEET JA TALOUSARVIOPROSESSI SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa... 2 2 Tavoitteiden sisältö

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin

TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA. PD-projektityö/Vesa Helin TIETOPERUSTAINEN JOHTAMINEN KUNTAORGANISAATION SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUTOIMINNAN SUUNNITTELUSSA PD-projektityö/Vesa Helin Tutkimuksen tausta strategisen ja toiminnan vaikuttavuuteen tähtäävän toiminnan

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta

Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Henkilöstöjohdon rooli ja organisaation tiedonhallinta Strateginen työhyvinvointijohtaminen kunta-alalla Pauli Forma Henkilöstöjohtamisen seminaari 9.4.2013 Perustuu Kevan julkaisuun 1/2013 (Pauli Forma,

Lisätiedot

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu

PoSoTe hanke II vaihe. Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu PoSoTe hanke II vaihe Valmistelutehtävät Valmistelun linjaukset ja periaatteet Valmistelutyön organisointi Aikataulu Valmistelua ohjaava rakenne Maakuntauudistuksen valmistelu / PoSoTe Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Espoon kaupungin omistajapolitiikka

Espoon kaupungin omistajapolitiikka Espoon kaupungin omistajapolitiikka ESPOON KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA 2016 2 (5) Sisällysluettelo 1 Tausta... 3 2 Omistajapolitiikan päämäärä... 3 3 Omistajapolitiikan tavoitteet... 4 4 Ohjausperiaatteet...

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 < Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 ICT ympäristön yleiskuvaus Esityspohjien sisältö 1. ICT ympäristön yleiskuvauspohja: toimijat, henkilöstömäärät, budjetit 2. Tietohallinnon / ICT:n hallintomalli

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista

Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti. Kysely henkilöstölle pormestarimallista Tampere 2017 toimintamallin uudistamisprojekti Kysely henkilöstölle pormestarimallista Kysely pormestarimallista Loorassa e-lomakekysely 3.9.-25.9.2015 Kysymykset: Millaisia tehtäviä pormestarilla tulisi

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Kuntalaisten tarpeiden arviointi

Kuntalaisten tarpeiden arviointi Kuntalaisten tarpeiden arviointi Sähköinen hyvinvointikertomus tutuksi Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Se on tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus

Lisätiedot

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa Selvitysvaiheen tehtävät Kunta- ja palvelurakennemuutos Selvitysvaiheen tehtävät 1.0. Selvitysvaiheen projektointi Suunnittelu 1.1. Nykytilan kuvaaminen 1.2.

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma

Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma Kommenttipuheenvuoro: AMK-sektorin näkökulma Turo Kilpeläinen Toimitusjohtaja/rehtori Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600 1 Yhdessä ja/vai erikseen ICT:n eri osa-alueilla

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty KH 2.5.2016 149 Voimaantulo 2.5.2016 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Organisaatiotoimikunta 30.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö

sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Moniammatillisuus sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa Neuvotteleva virkamies Ulla Närhi Sosiaali- ja terveysministeriö Rakenteiden uudistaminen: Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Lisätiedot

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti

Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Ohjelmapolku: Otsikko: Strategiasta johtamalla toteutukseen KA-työ mahdollistajana strategioiden toteutukseen Miten suunnittelu- ja kehitystyötä toteutetaan arkkitehtuurilähtöisesti Miten korkeakoulun

Lisätiedot

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa.

Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, yritysten kansainvälistymistä, Suomeen suuntautuvia investointeja sekä maakuvaa. Taustatekijät 1. Maailmantalouden

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Pasi Laukka 27.3.2014 Palvelut on järjestettävä Kaupunkistrategian kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät strategiset linjaukset

Lisätiedot

Korkeakoulujen ICT-osaamisen ja -yhteistyön kehittäminen

Korkeakoulujen ICT-osaamisen ja -yhteistyön kehittäminen Korkeakoulujen ICT-osaamisen ja -yhteistyön kehittäminen perusosaamisen kivijalka valetaan ensin Turo Kilpeläinen Rehtori/toimitusjohtaja Kajaan ammattikorkeakoulu turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porvoon kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KV 25.3.2015 KH 16.3.2015 2 Sisällys 1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet... 3 2. Sisäisen

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Korkeakoulukaupunki Tampere elinkeinoelämän näkökulma alueen osaamistarpeisiin. 18.3.2014 Peer Haataja, Tampereen kauppakamari

Korkeakoulukaupunki Tampere elinkeinoelämän näkökulma alueen osaamistarpeisiin. 18.3.2014 Peer Haataja, Tampereen kauppakamari Korkeakoulukaupunki Tampere elinkeinoelämän näkökulma alueen osaamistarpeisiin 18.3.2014 Peer Haataja, Tampereen kauppakamari Kilpailu muokkaa yrityksiä, työn tekemisen tavat muuttuvat Millaista osaamista

Lisätiedot

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle

Elinvoimainen ja oppiva kaupunkiseutu Markus Pauni. Strateginen päämäärä. Kaupunkistrategian. Sivistystoimen tavoitteet ja hankkeet valtuustokaudelle Elinvoimainen oppiva kaupunkiseutu tavoitteet Kulttuurin liikunnan edelläkävijyys Ohjelma fyysisten olosuhteiden kehittämiseksi nuorisotoimen lautakunnan liikuntalautakunnan toimialalla Järjestö- harrastustoiminnan

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Organisaation

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja

Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja Keva 1.4.2014 ----------------------------------- Kari Hakari Tilaajajohtaja, HT Tampereen kaupunki Uusi julkinen hallinta hallinnonuudistusten

Lisätiedot

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020

Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat. Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Yhtenäisempi henkilöstöhallinto, tehokkaat toimintatavat Valtion henkilöstöjohtamisen iso kuva 2020 Miksi tämä työ tehtiin? Henkilöstöhallinto on osa henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta. Valtion henkilöstöjohtamisessa

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Pedagogisen johtamisen hankkeen johtoryhmän jäsen Ritva Ylitervo ja AMKEn kehittämispäällikkö

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Osaatko ratkaista kaupunkialgoritmin? Tietojohtamisella kohti parempaa palvelujen vaikuttavuutta Ravintola Palace, Helsinki

Osaatko ratkaista kaupunkialgoritmin? Tietojohtamisella kohti parempaa palvelujen vaikuttavuutta Ravintola Palace, Helsinki Osaatko ratkaista kaupunkialgoritmin? Tietojohtamisella kohti parempaa palvelujen vaikuttavuutta 10.2.2016 Ravintola Palace, Helsinki Turun kaupungin tietojohtamisen kehittämishanke Turun kaupungin tietojohtamisen

Lisätiedot

Ohjelmajohtamisen kehittäminen

Ohjelmajohtamisen kehittäminen Ohjelmajohtamisen kehittäminen Valtuuston strategiaseminaari, Hotelli Korpilampi Ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält Mitä on ohjelmajohtaminen? Ohjelmajohtaminen on tapa organisoida ja johtaa merkittäviä muutoksia

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 1 (5) KOULUTUSSUUNNITELMA 2016 Osaamisen kehittäminen on laaja-alaista ja monipuolisia käytännön toimenpiteitä osaamisen varmistamiseksi. Kehittämistoimet suunnataan Jämsän kaupungissa

Lisätiedot

Kehittäminen. Kehittämisjohtaja Timo Nousiainen

Kehittäminen. Kehittämisjohtaja Timo Nousiainen Kehittäminen Kehittämisjohtaja Timo Nousiainen Kaupungin strateginen kehittäminen - Asiakkaan/kuntalaisen mukaan saaminen kehittämiseen - Muutoshaasteisiin kunnissa vastataan kehittämällä toimintaa - Kaupunkistrategiaa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö. Maakuntien Sote ICT muutos isokuva. Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5.

Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö. Maakuntien Sote ICT muutos isokuva. Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5. Maakuntien ja kuntien kansallinen ja alueellinen yhteistyö Maakuntien Sote ICT muutos isokuva Selvityshenkilö Pekka Kantola 24.5.2016 Kansallinen AKUSTI -foorumi STM THL VM KELA www.kunnat.net/akusti Pohjois-Suomi

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Suunnitelma Valtiovarainministeriö/Julkisen hallinnon ICT - toiminto/vaatimukset ja suositukset JHKA-sihteeristö 22.1.2014 Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurijaoston työsuunnitelma 2014 Julkisen hallinnon

Lisätiedot