Henkilöstön hiljaisen tiedon kytkentä organisaation menestymiseen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstön hiljaisen tiedon kytkentä organisaation menestymiseen"

Transkriptio

1 Marko Kesti Henkilöstön hiljaisen tiedon kytkentä organisaation menestymiseen

2 Tavoitteet Tavoitteena, että seminaarin jälkeen: ymmärrän henkilöstön hiljaisen tiedon kytkennön organisaation oppimiseen ja kehittymiseen ymmärrän miten henkilöstö vaikuttaa yrityksen menestymiseen tiedän menestyvien organisaatioiden toimintatapoja ja -periaatteita

3 Sisältö Terminologiaa hiljaisen tiedon kytkentä oppimiseen ryhmän oppimisen balanssi-dissonanssiteoria organisaation systeemiälykkyys ja tärkeä kyvykkyydet TAUKO Henkilöstön vaikutus yrityksen menestymiseen menestyvien organisaatioiden toimintatapoja miksi kehittymisessä on vaikea onnistua? menestymisen tekijöitä tutkimuksien mukaan Huipputuottavuuden kehittämisen case-esimerkit

4 Terminologiaa Hiljainen tieto (tacit knowhow) = Kokemusperäistä tietotaitoa, jota on usein vaikea tunnistaa tai pukea sanoiksi ( signal Hiljainen signaali (tacit = Ihmisten hiljaisesta tiedosta kumpuava mielipide tai tuntemus, joka sisältää kehittämiseen tarvittavaa toimintaan ohjaavaa tietoa ( performance Inhimillinen menestystekijä (human success factor, intangible driver of = organisaation tunnistettu inhimillinen tekijä, jolla on suuri merkitys strategian ja tavoitteiden saavuttamiseen Kyvykkyys (capability) = inhimillisen menestystekijän tavoiteltava ominaisuus (esim. esimiestoiminta, (. ym toimintakulttuuri, johtaminen, ydinosaamisen ( competence ) Kompetenssi = mitattu kyvykkyystaso, jolla organisaatio tai yksilö toteuttaa tunnistettua inhimillistä menestystekijää tai sen ominaisuutta (competence attribute) Työelämän laatu (Quality of working Life) = organisaatiossa koettu toiminnan kokonaislaatu ja työhyvinvointi. Käsittää kaikki organisaation kyvykkyydet (johtaminen, esimiestoiminta, toimintakulttuuri, osaaminen ja prosessit) Työyhteisö tai työyhteisöryhmä = ryhmä tai tiimi joka tekee yhdessä töitä yhteisen tavoitteen saavuttamiseen. Työyhteisöllä on oma lähiesimies, joka vastaa ryhmän toiminnasta

5 Hiljaisen tiedon kytkentä organisaation oppimiseen

6 Oppimisen vaiheet ja kehittyminen A = Tietoisuuden herääminen B = Tutkiminen C = Vertailu (vertailusosialisaatio) D = Soveltaminen A B D B D A D C Hypoteesit Metaforat Viitekehykset Mallit Paradigmat C B A Teoriat Kokemukset D Käsitteet Benchmarking B C A C Bredekamp, S., Rosegrant, T Reaching Potentials Through Approriate Curriculums Conseptual Frameworks for Applying the Guidelines. Washington Kesti, M Huipputuottava organisaatio. Edita.

7 Hiljaisen tiedon jalostuminen osaamiseksi Tiedon käsitteellistäminen ja jalostaminen 2 3 Mallintaminen ja soveltamisen suunnittelu Inhimillinen menestystekijä 1 Tietojen, kokemusten ja tuntemusten jakaminen 4 Sisäistäminen ja tekemällä oppiminen 1 Sosialisaatio, tiedon jakaminen (tacit to tacit) 2 Ulkoistaminen, tiedon käsitteellistäminen (tacit to explicit) 3 Yhdistäminen, tiedon soveltaminen (explicit to explicit) 4 Sisäistäminen, toteuttamisen taitaminen (explicit to tacit) Kesti, M Huipputuottava organisaatio. Edita. Nonaka I. and Takeuchi H. (1995), The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press.

8 Hiljaisen tiedon ja oppimisen jäävuori Toiminta Learning by doing, short-term working memory Action doing barrier Conceptializing, explicit knowledge Awareness barrier Tacit knowledge Tekeminen ja tekemällä oppiminen, lyhytkestoinen työmuisti Toimintaan ryhtymisen kynnys Käsitteellistäminen, tietoinen ajattelu Tietoisuuden kynnys Hiljainen tieto Kesti, M (käsikirjoitus). Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen, Talentum.

9 Hiljaisen tiedon ja tekemisen jäävuorimalli Byrokratia, hierarkia, kiire Uhat, pelot, häpeä, stressi Kesti, M (käsikirjoitus). Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen, Talentum.

10 Ryhmän balanssi-dissonanssiteoria uuteen asiaan suhtautumisessa E /- A /- - MV M K E A - MV E MV - A - - M K M K E A MV E - - A - - MV M K M K Kesti. M (käsikirjoitus). Strateginen henkilöstötuottavuuden kehittäminen. Talentum. Heider, F., The psychology of interpersonal behavior. New York: Wiley 1958

11 Ryhmän balanssi-dissonanssiteoria uuteen asiaan suhtautumisessa Näin varmistat uuden asian sujuvan etenemisen ryhmässä 1. Valmistele esiteltävä asia huolella ja perustele hyödyt 2. Tunnista mielipidevaikuttajat ja osallista heidät kehittämiseen 3. Esittele asia ryhmälle ja kuuntele eri näkemyksiä 4. Arvosta kyynikkojen tuomaa kritiikkiä, se on tarpeen asian edelleen kehittämiseksi E /- A /- - MV M K E MV A - M K E A MV M K Kesti. M (käsikirjoitus). Strateginen henkilöstötuottavuuden kehittäminen. Talentum. Heider, F., The psychology of interpersonal behavior. New York: Wiley 1958

12 Oppivan organisaation kehittyminen Kesti, M Huipputuottava organisaatio. Edita. Senge, P. M. (1990). The Fifth Discipline. The art and practice of the learning organization. Currency Doubleday. USA

13 Organisaatio systeeminä Inhimillisten menestystekijöiden kyvykkyyksien tunnistaminen J Johtaminen Prosessit eli työtavat P E O Osaaminen T Esimiestoiminta Toimintakulttuuri

14 Organisaatio systeeminä Inhimillisten menestystekijöiden kyvykkyyksien tunnistaminen J Johtaminen Prosessit eli työtavat P E O Osaaminen T Esimiestoiminta Toimintakulttuuri

15 Organisaatio systeeminä Systeemiälykkyyden muotoutuminen kyvykkyyksistä Johtaminen J Prosessit eli työtavat P E O Osaaminen T Esimiestoiminta Toimintakulttuuri

16 Organisaatio systeeminä Älykäs organisaatiosysteemi Johtaminen J Prosessit eli työtavat P E Esimiestoiminta O Osaaminen T Toimintakulttuuri

17 Systeemiälykkyyden positiivinen kierre Toisiaan tukevat kyvykkyydet P Prosessit eli työtavat Osaaminen O J Johtaminen Esimiestoiminta Toimintakulttuuri T E Johdon ja esimiesten välillä vallitsee hyvä ja avoin vuorovaikutus. Tavoitteita sovitaan esimiesten kanssa ja heidän mielipiteitään kuunnellaan. Esimiehet ovat ryhmänsä valmentajia ja rakentavat luottamusta työyhteisöön. Ryhmän toimintakulttuuri on keskustelevaa, jossa uskalletaan puhua avoimesti toisia kunnioittaen. Ryhmässä osataan ratkaista ristiriitoja. Osaamista kehitetään jatkuvasti ja ryhmän hyvän hengen ansiosta osaamista jaetaan auliisti. Organisaatio oppii ja haluaa viedä hyvät käytännöt toimintamalleiksi (prosessit), jotka tehostavat toimintaa ja mahdollistavat jatkuvan oppimisen. Prosessit ja työroolien hahmottaminen helpottaa työn jakamista ja parantaa resurssien käyttöä. Prosessien avulla johto saa oikeaa tietoa organisaatiosta ja sen kehittämisestä strategian mukaisesti.

18 Systeemiälykkyyden positiivinen kierre Kehittymistä edistävät vaikutussuhteet Prosessit P O Osaaminen Johtaminen J Esimiestoiminta T E Toimintakulttuuri Johto tukee rakentavan toimintakulttuurin syntymistä oikealla arvojohtamisella (esim. virheitä sallitaan ja niistä opitaan). Toimintakulttuuri tukee sovittujen toimintatapojen käytöönottamista. Selkeillä prosesseilla ja niiden roolien tunnistamisella helpotetaan esimiestoimintaa. Myös organisaation tukiprosessit (kehityskeskustelut ym.) vahvistavat esimiestoimintaa. Esimiehet vahvistavat ryhmän jäsenten rooleihin liittyvää osaamisen kehittämistä ja toimivat kannustavina valmentajina. Osaaminen ja sen myötä syntyneet innovaatiot (tuote ja työmenetelmä-innovaatiot) antavat uusia mahdollisuuksia johdon strategiseen suunnitteluun.

19 Systeemiälykkyyden negatiivinen spiraali Kehittymisen estävät vaikutussuhteet Prosessit P O Osaaminen J Johtaminen Esimiestoiminta T E Toimintakulttuuri Johtaminen puuttuu ryhmän toimintaan antamalla määräyksiä ohi esimiesportaan. Toimintakulttuurissa ei rakennu hyvää yhteishenkeä, koska ryhmän jäsenet kokevat saavansa epäoikeudenmukaista kohtelua. Toimintakulttuuriin syntyy useita kilpailevia toimintatapoja, jotka estävät yhdessä sovittujen toimintatapojen eli prosessien syntymisen. Monet erilaiset toimintatavat vaikeuttavat esimiestyötä. Esimiehet kokevat prosessimaisen toimintatavan uhkana eivätkä halua jakaa valtaa ja vastuuta osaajille. Systemaattisten toimintatapojen puuttuessa esimiehet teettävät töitä tunnollisilla vastuun kantajilla. Tiettyjen osaajien ylikuormittuminen johtaa tyytymättömyyteen, josta syytetään johtoa. Henkilöstön kyky tuottaa innovaatioita heikkenee, jolloin johdon on vaikea tuottaa kilpailukykyistä strategiaa.

20 Kyvykkyydet organisaatiosysteemissä Kyvykkyydet eivät ole optimaalisesti Johtaminen J Prosessit eli työtavat P E Esimiestoiminta O Osaaminen T Toimintakulttuuri

21 Kyvykkyydet organisaatiosysteemissä Kyvykkyydet huipputuottavassa organisaatiossa Johtaminen J Prosessit eli työtavat P E Esimiestoiminta O Osaaminen T Toimintakulttuuri

22 Systeemiälykkyyden mentaalinen malli Cheng Zinnong (Chief Editor); revised edition 1999, Chinese Acupuncture and Moxibution, Foreing Language Press Beijing

23 Hiljaisten signaalien mittaaminen Yerkes-Dodson laki ja kompetenssien mittaaminen Korkea Optimaalinen suoritustaso Suorituskyky Kompetenssiasteikko 100% 92% 70% Matala Ikävystyminen, turhautuminen Matala Kiivastuminen, ilottomuus Korkea Paineet 38% 0% 0 1 Tarve lisätä määrää 1 Tarve kehittää laatua 0 Luova jännite Stressi

24 Hiljaisten signaalien mittaaminen Kompetenssien mittaaminen ja visualisointi 2 3 Optimaalinen suoritustaso 4 3 Kompetenssiasteikko 2 100% 92% 70% Kompetenssi 1 38% Lisää määrää Kehitä laatua 0% 0 Tarve lisätä määrää Tarve kehittää laatua 0

25 Kehittämisviuhka Kollektiivinen näkemys kehittämistarpeista Kehitysviuhkan periaate. Esimerkkinä esimiesarvioinnin kysymys: Tavoitteiden selkeyttäminen Tavoiteraja 70%

26 Ryhmän kehittämistarpeet Esimiestoiminnan kompetenssit Lisää määrällistä panostusta, lue kommentit Panosta laatuun, kouluta esimiehiä, lue kommentit kommentit

27 Menestyvien organisaatioiden toimintaperiaatteita

28 Tunnusomaista menestyvälle organisaatiolle

29 Myynti (liikevaihto) Myynti (liikevaihto) Henkilöstön vaikutus menestymiseen Tuloslaskelma, henkilöstötuottavuuden kasvu esimerkkiyrityksessä Esimerkki: 370 hengen teollisuusyritys, jonka liikevaihto 100 M. 10 % vähennys poissaoloissa ja vaihtuvuudessa tuo 1 % lisää liikevaihtoa (1 M ) ja vähentää henkilöstökuluja 1 %. 5 % parannus työelämän laadussa lisää tuottavuuskapasiteettia, joka liikevaihdoksi muutettuna vastaa 5 M (5 % lisää liikevaihtoa). 100 M 106 M 62 % Muuttuvat kulut (62 M ) 62 % Muuttuvat Kulut 65,7 M 15 % 15 % Myyntikate Henkilöstökulut (15 M ) Muut kikut 14 % 15 % Myyntikate Henkilöstökulut Muut kikut 8 % TULOS 8 M 9 % TULOS 9,54 M Tulosparannus 19 % eli 1,54 M

30 Miksi kehittämisessä on vaikea onnistua? Vain 20% organisaation työyhteisöryhmistä kykenee kehittämään omaa toimintaansa, 80% ei siihen pysty! Kehittämiseen ei ole aikaa kaiken kiireen keskellä! Kehittämisajasta 80% haaskataan ongelmien märehtimiseen ja vain 20 % ratkaisujen hakemiseen! Johdon näkemys tilanteesta poikkeaa liikaa henkilöstön näkemyksistä! Muutoksen toteuttamiseen ei ole ammattitaitoa! Syyllistämis- ja puolustusmekanismit estävät oppimisen! Työyhteisöillä ei ole riittävästi valtaa ja vastuuta tehdä tuottavuutta ja työviihtyvyyttä parantavia toimenpiteitä!

31 Työn uudet organisointitavat Tunnusomaista huipputuottavalle organisaatiolle prosessit moniammatillisuus ( roolit ) tiimi- ja ryhmätyö toiminnan arviointi ja mittaaminen Toiminnan organisointi työtehtävien kierto kannustava palkitseminen matala hierarkia Töiden koordinointi HRM-tukitoiminnot tiedon välittyminen tiimien ja johdon vuorovaikutus esimiestoiminnan tuki investoinnit koulutukseen ja kehittämiseen /lähteet:: New forms of Work Organisation. European Commission, Unit D3, October 2002 Työn uudet organisointitavat. TYKES raportti 39, Helsinki 2005/

32 Työn uudet organisointitavat Tunnusomaista huipputuottavalle organisaatiolle Tunnusomaista hyvä ryhmätoiminta, jossa - jäsenillä on hyvät vaikutusmahdollisuudet - jäsenillä paljon vastuuta sekä omasta että ryhmän määrällisistä ja laadullisista tavoitteista - jäsenillä on monipuolista osaamista ja kykyä tarvittaessa jakaa tehtäviä keskenään - hyvä vuorovaikutus ryhmän sisällä sekä sen ulkopuolisiin tahoihin - hyvistä tuloksista palkitaan - dialogiin perustuva valveutunut esimiestoiminta Yleisimpiä ongelmia toiminnan kehittämisessä - vaikeudet muuttaa työpaikan toimintakulttuuria - vaikeudet ymmärtää ongelmien laajuutta - johdon asiantuntemuksen puute henkilöstön kehittämisessä - työntekijöiden vastustus - vaikea järjestää aikaa kehittämiseen - muutoksen vaatiman ammattitaidon puute /lähteet:: New forms of Work Organisation. European Commission, Unit D3, October 2002 Työn uudet organisointitavat. TYKES raportti 39, Helsinki 2005/

33 Työn uudet organisointitavat Luokittelu ja jakautuminen 1. Traditionaaliset työorganisaatiot - eivät hyödynnä uusia organisointi- ja toimintatapoja - uusia organisointi- ja toimintatapoja vasta suunnitellaan 2. Osittaiset hyödyntäjät - ovat ottaneet osittain käyttöön uusia organisointija toimintatapoja 3. Systemaattiset hyödyntäjät - käyttö systemaattista ja se liittyy liiketoimintastrategiaan EU(10) Suomi 40 % 13 % 50 % 83 % 10 % 4 % /lähteet:: New forms of Work Organisation. European Commission, Unit D3, October 2002 Työn uudet organisointitavat. TYKES raportti 39, Helsinki 2005/

34 Edellytyksen huipputiimin rakentamiseen Marcial Losadan tutkimus Suorituskyky Yksilö Tasapainotila Ryhmä Vastaus Kysymys huipputuottavat tiimit P/N>5 <3 >3 Losada-line P/N suhde (eli positiivisten ja negatiivisten kokemusten suhde) Losada M. & Heaphy, E. (2004) The role of positivity and connectivity in the performance of business teams: A nonlinear dynamics model. American Behavioral Scientist, 47 (6);

35 Intoenergia 5 1,25 = 3,0 Ristiriidoissa on energiaa Ratkaisemalla lisäenergiaa kehittymiseen Ratkaisut tuovat lisäenergiaa kehittymiseen Työyhteisö muutos-paineessa 5 hengen ryhmä 1 5 hengen ryhmä 5 0,75 = 0,24 Ryhmän tuottavuudessa lähes 13 kertainen ero! Ratkaistaan ja sovitaan ristiriidat Ristiriitoja, jotka pitäisi ratkaista ja sopia Unohdetaan asiakkaat ja perustehtävä Laskeva tuottavuus syö kilpailukykyä, saneeraus Konfliktit kääntävät huomion sisäänpäin Lisääntyvät -poissaolot -vaihtuvuus -myöhästelyt -virheet Fant Sari, Hyvä, paha työyhteisö. Kaleva 65/2004 Kesti. M Hiljaiset signaalit avain organisaation kehittämiseen. Edita.

36 Jos ajattelet että osaat tai ajattelet että et osaa, olet oikeassa. HENRY FORD

37 Ei toteudu Itsearvostus Itsearvostuksen kehittämisen vaiheet Tyytyväiset työntekijät Tyytymättömät työntekijät Tuottavuus 3 Hyvä tuottavuus 1 4 kehittämiseen 2 Toteutuu 2 Opetellaan yhteistyö Huono tuottavuus tyytyväisyys tuottavuus Itsearvostustaso 3 Kompetenssit Päämäärä Itsearvostustaso 2 Identiteetti Yhteenkuuluvuus Itsearvostustaso 1 Fyysinen turvallisuus Emotionaalinen turvallisuus 4 Kehitetään kompetensseja 3 Sovitaan tavoitteet ja investoidaan 1 Laaditaan henkilöstöstrategia Kesti, M Hiljaiset signaalit avain organisaation kehittämiseen Kano N Attractive Quality and Must-Be Quality. Journal of the Japanese Society for Quality Control, April, Youngs Bettie B., The Vital 6 Ingredients of Self Esteem: How to develop Them In Your Students. Jalmar Press, California. Herzberg, F., Mausner, B. & Snynerman, B. The Motivation to Work, Second Edition, Chapman and Hall.

38 Henkilöstötuottavuuden kehittäminen Henkilöstötuottavuuden johtaminen 1. HR-liiketoiminta-analyysi Kehittämissuunnitelma 2. Kehittämismittaus -hiljaiset signaalit (ehrm) Parempi henkilöstötuottavuus 3. Kehittämispalaverit työyhteisöryhmissä 4. Kehittämisen aktivointi -Innovaatiomylly (HRIS) - Seurantapalaverit 2 x ½ pv 0,5 h/henkilö 2,5 h/ryhmä 2 h/esimiespaja 2 h/johto HR 15 h/tt toteutus Tehokas ja käytännönläheinen kehittäminen, hyödyntäen henkilöstön hiljaista tietoa Yhteensä 1 % työajasta per työntekijä

39 Esimerkki työelämäinnovaatiosta, osasto 1

40 Esimerkki työelämäinnovaatiosta, osasto 2

41 Mcompetence Oy Teemme menestyviä organisaatioita Marko Kesti

42 Hiljaiset signaalit mittausmenelmän IPR-oikeudet ja hyödyllisyysmalli: Kesti, M., Procedure and arrangement for controlling and optimizing a process, PCT/FI02/ Kirja koskien Hiljaiset signaalit menetelmää työyhteisöjen ja organisaatioiden kehittämisessä: Kesti, M. (2005). Hiljaiset signaalit avain organisaation kehittämiseen, Edita Publishing. Kirja koskien hiljaiset signaalit menetelmää organisaatioiden kilpailukyvyn ja tuottavuuden kehittämisessä: Kesti, M. (2007). Huipputuottava organisaatio, Edita Publishing, Helsinki. Hiljaiset signaalit menetelmän esittely kansainvälisessä tiedejulkaisussa: Kesti, M., Syväjärvi, A., & Stenvall J. (2008). E-HRM in Competence Recognition and Management The Tacit Signal HRIS. In Torres-Coronas, T. and Arias-Olivia, M. (eds.) Encyclopedia of Human Resource Information Systems: Challenges in E-HRM. Idea Group Publishing Inc, USA. Tutkimusartikkeli, jossa esitellään Hiljaiset signaalit menetelmä ja tutkimustuloksia: Kesti Marko, Antti Syväjärvi & Jari Stenvall (2009). Hiljaiset signaalit HRIS: yksi ratkaisu organisaation inhimillisen pääoman ja henkilöstötuottavuuden kehittämisessä. Hallinnon tutkimus 1, Kansainvälisessä konferenssissa palkittu tutkimus hiljaiset signaalit menetelmän hyödyntämisessä käytännössä: Kesti, M. & Syväjärvi, A. (2009a). The Tacit Signal E-HRM Method at Organization Performance Development. TIIM 2009 conference paper. Bangkok. Hiljaiset signaalit menetelmää käsittelevä tutkimusartikkeli organisaatioiden kilpailukyvyn kehittämisessä: Kesti, M. and Syväjärvi, A. (2009b) Human Tacit Signals at Organization Performance Development, Industrial Management and Datasystems, accepted for publication 10/20/09. Hiljaiset signaalit kehittämistutkimusten perusteella laaditun henkilöstötuottavuuden skenaariolaskennan esittely: Kesti, M., Syväjärvi A., Stenvall J. (2009 c). Human capital scenario-calculation. Työelämän Tutkimuspäivät, Tampere. Kirjallisuus ja tutkimuksia

punainen lanka - Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka Sykettätyöhön.

punainen lanka - Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka Sykettätyöhön. Henkilöstötuottavuuden punainen lanka - työhyvinvoinnilla tuottavuutta Marko Kesti Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 Ota yhteyttä ja seuraa blogiani: markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja tuottavuus

Työhyvinvointi ja tuottavuus Työhyvinvointi ja tuottavuus DI HTT Marko Kesti marko.kesti@mcompetence.com EVP HRM-Performance, Mcompetence Oy Researcher, Lapin Yliopisto Tietokirjailija, Suomen tietokirjailijat ry Henkilöstö on yrityksen

Lisätiedot

palveleva henkilöstöjohtamisen mittaristo?

palveleva henkilöstöjohtamisen mittaristo? Miten rakentaa johtoa palveleva henkilöstöjohtamisen mittaristo? Marko Kesti marko.kesti@mcompetence.com R&D Director, Mcompetence Oy Ph.D. Researcher, Lapin Yliopisto Tietokirjailija, Suomen tietokirjailijat

Lisätiedot

Työelämän laadun merkitys organisaation kilpailukyvylle

Työelämän laadun merkitys organisaation kilpailukyvylle Työelämän laadun merkitys organisaation kilpailukyvylle Marko Kesti marko.kesti@mcompetence.com EVP HRM-Performance, Mcompetence Oy Ph.D. Researcher, Lapin Yliopisto Tietokirjailija, Suomen tietokirjailijat

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

Miten työhyvinvointi muutetaan euroiksi?

Miten työhyvinvointi muutetaan euroiksi? Miten työhyvinvointi muutetaan euroiksi? Marko Kesti marko.kesti@mcompetence.com EVP HRM-Performance, Mcompetence Oy HTT, Lapin Yliopisto Tietokirjailija, Suomen tietokirjailijat ry Henkilöstö on yrityksen

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuus kuntaorganisaatioissa

Henkilöstötuottavuus kuntaorganisaatioissa Henkilöstötuottavuus kuntaorganisaatioissa Marko Kesti Dr., M.Sc. EVP, Mcompetence Oy Adjunct Professor HRM-P, University of Lapland Non-fiction writer (http://markokesti.wordpress.com/) +358 40 717 8006

Lisätiedot

Tuottava esimies simulaatiopeli Työhyvinvointi tuottamaan

Tuottava esimies simulaatiopeli Työhyvinvointi tuottamaan Tuottava esimies simulaatiopeli Työhyvinvointi tuottamaan Marko Kesti Dr., M.Sc. Adjunct Professor University of Lapland Non-fiction writer (http://markokesti.wordpress.com/) marko.kesti@playgain.fi Esimiestoiminta

Lisätiedot

Työelämä odottaa osaamista. Esa Poikela Lapin yliopisto esa.poikela@ulapland.fi Pedaforum 26.9.2010

Työelämä odottaa osaamista. Esa Poikela Lapin yliopisto esa.poikela@ulapland.fi Pedaforum 26.9.2010 Työelämä odottaa osaamista Esa Poikela Lapin yliopisto esa.poikela@ulapland.fi Pedaforum 26.9.2010 Lapin yliopiston Työelämä- ja rekrytointi-palvelujen selvitykset 2007 ja 2008 23 osaamisalueesta hallitaan

Lisätiedot

Tutkittua tietoa henkilöstötuottavuudesta

Tutkittua tietoa henkilöstötuottavuudesta Tutkittua tietoa henkilöstötuottavuudesta mitä se on ja miten sitä johdetaan? Marko Kesti Dosentti, HTT, DI Apulaisprofessori, Henkilöstötuottavuus, Lapin Yliopisto Tietokirjailija (http://markokesti.wordpress.com/)

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN. organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla

OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN. organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN Anita Keskinen 4.2.2008 organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla sisältää kaiken sellaisen tarkoituksellisen toiminnan,

Lisätiedot

Mittauksesta. Kouvolan kaupungin 360 mittaukset ja henkilökohtaiset purkucoachaukset Yhteenvetoraportti ja vertailut toimialoittain

Mittauksesta. Kouvolan kaupungin 360 mittaukset ja henkilökohtaiset purkucoachaukset Yhteenvetoraportti ja vertailut toimialoittain Free and Focus co-energy. Kouvolan kaupungin 360 mittaukset ja henkilökohtaiset purkucoachaukset Yhteenvetoraportti ja vertailut toimialoittain 4.4.2016 Innotiimi / Anssi Juutilainen www.innotiimi-icg.com

Lisätiedot

Uuden sukupolven henkilöstökysely

Uuden sukupolven henkilöstökysely Uuden sukupolven henkilöstökysely Marko Kesti Apulaisprofessori, HTT, DI Tutkimusjohtaja, Henkilöstötuottavuus, Lapin Yliopisto EVP, Mcompetence Oy Tietokirjailija (http://markokesti.wordpress.com/) 040

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yrityksessä toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yrityksessä toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Yrityksessä toimiminen 15 osp Tavoitteet: arvioi oman alan tarjontaa ja uusien asiakkaiden löytymistä tuotteistamisen lähtökohdista. täsmentää

Lisätiedot

Tuottava esimies - simulaatiopeli

Tuottava esimies - simulaatiopeli Tuottava esimies - simulaatiopeli Marko Kesti Dr., M.Sc. Adjunct Professor HRM-P University of Lapland Non-fiction writer (http://markokesti.wordpress.com/) marko.kesti@playgain.fi Pelillistämisen viitekehys

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet esi- ja perusopetuksessa Osa ohjausjärjestelmää, jonka tarkoitus on varmistaa opetuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda

Opetussuunnitelman perusteet esi- ja perusopetuksessa Osa ohjausjärjestelmää, jonka tarkoitus on varmistaa opetuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda Opetussuunnitelman perusteet esi- ja perusopetuksessa Osa ohjausjärjestelmää, jonka tarkoitus on varmistaa opetuksen tasa-arvo ja laatu sekä luoda hyvät edellytykset oppilaiden kasvulle, kehitykselle ja

Lisätiedot

Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä. Leadership-tapahtuma

Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä. Leadership-tapahtuma Keskity oleelliseen tuottavuuden kehityksessä Leadership-tapahtuma 2.2.2012 Minä olen tehokkaimmillani ja tuottavimmillani kun Olen asiantuntevassa työryhmässä, jossa kukin tietää roolinsa ja sparraa toisiaan

Lisätiedot

Työelämän laadun merkitys organisaation kilpailukyvylle

Työelämän laadun merkitys organisaation kilpailukyvylle Työelämän laadun merkitys organisaation kilpailukyvylle Marko Kesti Dosentti, HTT, DI Apulaisprofessori, Henkilöstötuottavuus, Lapin Yliopisto Tietokirjailija (http://markokesti.wordpress.com/) 040 717

Lisätiedot

Tuottavuutta Metsästämässä. Aapo Varis / 3.5.2016

Tuottavuutta Metsästämässä. Aapo Varis / 3.5.2016 Tuottavuutta Metsästämässä Aapo Varis / 3.5.2016 Sisältö Johtaminen tuottavuuden inhimillinen ulottuvuus Toiminnan kehittäminen Taloudellisten resurssien käyttö Tuottavuus = Tuotos/Panos Panokset: Yritys

Lisätiedot

Sitä saadaan, mitä mitataan!

Sitä saadaan, mitä mitataan! Sitä saadaan, mitä mitataan! Kehittämisen tueksi esimiestyön 360-palaute, VMBaro ja kehityskeskustelumalli ValtioExpo Niina Turumäki/Valtiokonttori Yhteiset työkalut 360-palaute Esimiestyön ja johtamisen

Lisätiedot

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat

Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Mittarit kertovat ja eurot puhuvat Uuden työelämän trendit -huippuseminaari Tornio 7.9.2016 Tauno Hepola, Mcompetence Oy Toimitusjohtaja, yritysvalmentaja TYÖELÄMÄN LAADULLA ON MAHDOLLISTA RAKENTAA KILPAILUETUA,

Lisätiedot

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Tervetuloa Lahteen! Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Muutos on mahdollisuus 21.10.2015 Työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti Strategisen työhyvinvoinnin osa-alueet (Aura & Saarikoski,

Lisätiedot

Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY. Pienryhmämalli, Method Skillmotor

Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY. Pienryhmämalli, Method Skillmotor Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY Pienryhmämalli, Method Skillmotor Työelämän suuntauksia ja juuria Painopiste tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittämisessä siirtymässä

Lisätiedot

Työhyvinvointi tuottavuuden kestävä virtalähde

Työhyvinvointi tuottavuuden kestävä virtalähde Työhyvinvointi tuottavuuden kestävä virtalähde Marko Kesti Dr., M.Sc. Adjunct Professor HRM-P, University of Lapland Non-fiction writer (http://markokesti.wordpress.com/) 040 717 8006 marko.kesti@ulapland.fi

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003

RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 RATKAISEEKO ehr HR-STRATEGISET HAASTEET? - Tutkimus 2003 Tutkimustuloksia henkilöstötyön tietojärjestelmistä 2003 26.9.2003 jarmo.peltoniemi@paconsulting.com Matka HR-järjestelmien maailmaan Oppi ja suositukset

Lisätiedot

STRATEGINEN HENKILÖSTÖTUOTTAVUUDEN LASKENTA JA OHJAUS, HILJAISET SIGNAALIT

STRATEGINEN HENKILÖSTÖTUOTTAVUUDEN LASKENTA JA OHJAUS, HILJAISET SIGNAALIT STRATEGINEN HENKILÖSTÖTUOTTAVUUDEN LASKENTA JA OHJAUS, HILJAISET SIGNAALIT LOPPURAPORTTI Jaana Turunen, Teija Hartikka, Riikka Tarkiainen ja Eeva Kuusela SAARIJÄRVEN KAUPUNKI SISÄLTÖ Tiivistelmä 3 Kehittämishankkeen

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Osaamistarpeiden strategialähtöinen ennakointi ja johtaminen. Esimiestyö osaamisen kehittämisen välineenä

Osaamistarpeiden strategialähtöinen ennakointi ja johtaminen. Esimiestyö osaamisen kehittämisen välineenä Osaamistarpeiden strategialähtöinen ennakointi ja johtaminen Esimiestyö osaamisen kehittämisen välineenä 24.11.2010 Seinäjoki Dosentti, KTT Tarja Pietiläinen OSAAMISEN JOHTAMISEN KOKONAISUUS STRATEGIA

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN PRAKSIS

LASTENSUOJELUN PRAKSIS LASTENSUOJELUN PRAKSIS vastaa lastensuojelun haasteisiin Kehrä Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät Kehittävä sosiaalityöntekijä 30.9.2011 Tiina Muukkonen Lastensuojelun haasteet niistä on runsaudenpula

Lisätiedot

Asteen verran paremmin

Asteen verran paremmin yhdessä paremmmin Asteen verran paremmin Humap361 perustuu moderniin systeemiseen johtamisajatteluun, jonka lähtökohtana on yhteistyösuhteiden ja koko työyhteisön kehittäminen. me lupaamme Vastuullinen

Lisätiedot

Sähköisen portfolion käsitteet opintoohjaajankoulutuksessa

Sähköisen portfolion käsitteet opintoohjaajankoulutuksessa Sähköisen portfolion käsitteet opintoohjaajankoulutuksessa Opettajankoulutuspäällikkö, KT Jukka Lerkkanen 28.11.2007 Jyväskylä OSTU-seminaari 28.11.2007 Määriteltävät käsitteet sähköinen portfolio, kompetenssi,

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen 14.4.2016

Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen 14.4.2016 Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Pirjo Kovalainen 14.4.2016 Nuorten tieto- ja neuvontatyön osaamiskartta Osaamiskartan laatiminen ja kehitystyön prosessi lähti liikkeelle osana laajempaa laadun

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

Tuottava esimies simulaatiopeli Työhyvinvointi tuottamaan

Tuottava esimies simulaatiopeli Työhyvinvointi tuottamaan Tuottava esimies simulaatiopeli Työhyvinvointi tuottamaan Marko Kesti Dr., M.Sc. Adjunct Professor University of Lapland Non-fiction writer (http://markokesti.wordpress.com/) marko.kesti@playgain.fi Esimiestoiminta

Lisätiedot

MARTTI HELSILÄ & SARI SALOJÄRVI (TOIM.) STRATEGISEN HENKILÖSTÖ- JOHTAMISEN KÄYTÄNNÖT

MARTTI HELSILÄ & SARI SALOJÄRVI (TOIM.) STRATEGISEN HENKILÖSTÖ- JOHTAMISEN KÄYTÄNNÖT MARTTI HELSILÄ & SARI SALOJÄRVI (TOIM.) STRATEGISEN HENKILÖSTÖ- JOHTAMISEN KÄYTÄNNÖT TALENTUM Helsinki 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Timppa Airaksinen Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1412-1

Lisätiedot

Balanced Scorecard henkilöstöjohtamisessa 15.9.2015

Balanced Scorecard henkilöstöjohtamisessa 15.9.2015 Balanced Scorecard henkilöstöjohtamisessa 15.9.2015 TERVETULOA WEBINAARIIN! o Toteutus Etelä-Savon ammattiopisto Mikkeli, Askel hanke (Asiakkuuksien kehittäminen ja liiketoimintaosaaminen) o Webinaarin

Lisätiedot

Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena

Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena Elina Moisio 11.12.2003 KOPA-projekti Kohti osaamisen palkitsemista Käynnistyi syksyllä 2002 Mukana Niilo Hakonen, Elina Moisio ja Aino Salimäki Palkitsemisjärjestelmän

Lisätiedot

RATKO-malli & tutkimus- ja kehittämishankkeen taustaa

RATKO-malli & tutkimus- ja kehittämishankkeen taustaa TUTKITTUA TIETOA TYÖTEHTÄVIEN RÄÄTÄLÖINNISTÄ RATKO-mallin soveltaminen työyhteisössä Kyvyt käyttöön päivät Tampere 14.10.2015 RATKO-malli & tutkimus- ja kehittämishankkeen taustaa Minna Tarvainen 2 1 Työntekijä

Lisätiedot

Toimialan ja yritysten uudistuminen

Toimialan ja yritysten uudistuminen Toimialan ja yritysten uudistuminen - mahdollisuuksia ja karikoita Jari Kuusisto MIT Sloan School of Management University of Vaasa 1 Jari Kuusisto University of Vaasa Esityksen rakenne Metsäsektorin lähtötilanne

Lisätiedot

Strategia, johtaminen ja KA. Virpi Einola-Pekkinen 29.4.2015

Strategia, johtaminen ja KA. Virpi Einola-Pekkinen 29.4.2015 Strategia, johtaminen ja KA 29.4.2015 Valtiovarainministeriö Talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VM vastaa vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta valtiontalouden

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

Voiko kohtaamista johtaa?- myönteisen vuorovaikutuksen luominen hoivakontakteissa. Mainio Vire Oy Laura Saarinen

Voiko kohtaamista johtaa?- myönteisen vuorovaikutuksen luominen hoivakontakteissa. Mainio Vire Oy Laura Saarinen Voiko kohtaamista johtaa?- myönteisen vuorovaikutuksen luominen hoivakontakteissa Mainio Vire Oy Laura Saarinen Yrityksen arvopohja luo jo suunnan kohtaamiselle Yrityksemme arvot on luotu yhdessä henkilökuntamme

Lisätiedot

Mitä työikäisten kuntoutuksen kehittämisessä on tapahtunut?

Mitä työikäisten kuntoutuksen kehittämisessä on tapahtunut? Mitä työikäisten kuntoutuksen kehittämisessä on tapahtunut? Terveysosasto, kuntoutusryhmä, suunnittelija Leena Penttinen ja Tutkimusosasto, johtava tutkija Riitta Seppänen-Järvelä 30.9.2014 TK2-hankkeen

Lisätiedot

Samanaikaisen innovatiivisuuden ja tehokkuuden edistäminen. Olli-Pekka Kauppila, Mira Halonen & Ville Koiste Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Samanaikaisen innovatiivisuuden ja tehokkuuden edistäminen. Olli-Pekka Kauppila, Mira Halonen & Ville Koiste Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Samanaikaisen innovatiivisuuden ja tehokkuuden edistäminen Olli-Pekka Kauppila, Mira Halonen & Ville Koiste Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Taustaa: uutta luovan innovatiivisuuden ja olemassa olevan

Lisätiedot

Työhyvinvointi - tuottavuuden kestävä virtalähde

Työhyvinvointi - tuottavuuden kestävä virtalähde Mistä virtaa työelämään? Työhyvinvointi - tuottavuuden kestävä virtalähde Marko Kesti Dosentti, HTT, DI Apulaisprofessori, Henkilöstötuottavuus, Lapin Yliopisto Tietokirjailija (http://markokesti.wordpress.com/)

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

Tutkimuksen lähtökohtana toimintaympäristön muutos o o o o o Ammattikorkeakoulut käyvät läpi rakenteellista muutosta -> strategisen ja tavoitteellisem

Tutkimuksen lähtökohtana toimintaympäristön muutos o o o o o Ammattikorkeakoulut käyvät läpi rakenteellista muutosta -> strategisen ja tavoitteellisem Strategiapohjainen osaamisen johtaminen 3.5.2016 Heidi Ahokallio-Leppälä Tutkimuksen lähtökohtana toimintaympäristön muutos o o o o o Ammattikorkeakoulut käyvät läpi rakenteellista muutosta -> strategisen

Lisätiedot

A lyka s kunta - avoin, luova, virheet tunnistava ja uutta oppiva

A lyka s kunta - avoin, luova, virheet tunnistava ja uutta oppiva A lyka s kunta - avoin, luova, virheet tunnistava ja uutta oppiva Jari Stenvall Professori Johtamiskorkeakoulu/ Tampereen yliopisto Jari.stenvall@uta.fi Sisältö Miltä älykkäiden kuntien kehittämispolitiikka

Lisätiedot

Työn n imua, tuottavuutta ja kukoistavia työpaikkoja

Työn n imua, tuottavuutta ja kukoistavia työpaikkoja Työn n imua, tuottavuutta ja kukoistavia työpaikkoja Tuottavuuden pyöre reän pöydän seminaari 19.3.2009 Jari Hakanen, vanhempi tutkija sosiaalipsykologian dosentti Positiivinen kääk äänne työel elämän

Lisätiedot

Elämänkatsomustieto. Arto Vaahtokari Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu arto.vaahtokari@helsinki.fi. Sari Muhonen

Elämänkatsomustieto. Arto Vaahtokari Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu arto.vaahtokari@helsinki.fi. Sari Muhonen Elämänkatsomustieto Arto Vaahtokari Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu arto.vaahtokari@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä

Lisätiedot

ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN

ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN LEAD13 3.9. 2013 Helsinki ORGANISAATION UUDISTUMISKYVYN KEHITTÄMINEN Prof. Aino Kianto Lappeenrannan teknillinen yliopisto aino.kianto@lut.fi Sisältö Organisaation uudistumiskyky Uudistumiskyvyn avaintekijät

Lisätiedot

LAPIN KIRJASTOPÄIVÄT Työelämän muutos: Massatyöläisestä läpinäkyväksi yksilöksi

LAPIN KIRJASTOPÄIVÄT Työelämän muutos: Massatyöläisestä läpinäkyväksi yksilöksi LAPIN KIRJASTOPÄIVÄT Työelämän muutos: Massatyöläisestä läpinäkyväksi yksilöksi 22.5.2008 Heli Kiemunki Työelämän kehittämishankkeista Koulutus- ja kehittämishankkeet Kunta-alan ohjaus- ja palvelujärjestelmän

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN ALUEEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TIKKAKOSKEN ALUEEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TIKKAKOSKEN ALUEEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tikkakosken varhaiskasvatuspalvelut 41160 Tikkakoski SISÄLLYS 1. TIKKAKOSKEN VARHAISKASVATUSPALVELUT 2 2. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMIVA ARKI......3 3. HYVINVOIVA

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille www.johtamisverkosto.fi

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille www.johtamisverkosto.fi Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille www.johtamisverkosto.fi 28.10.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Miten tukea ja ohjata opiskelijoiden työssä tapahtuvaa oppimista? Anne Virtanen

Miten tukea ja ohjata opiskelijoiden työssä tapahtuvaa oppimista? Anne Virtanen Miten tukea ja ohjata opiskelijoiden työssä tapahtuvaa oppimista? Anne Virtanen Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos OHTY / TAO Alustus TAO-seminaarissa 29.4.2011 Tutkimuskohteena opiskelijoiden

Lisätiedot

Kriittisen polun hallinta CRIPMAN (CRItical Path MANagement) Pekka Maijala & Jaakko Paasi

Kriittisen polun hallinta CRIPMAN (CRItical Path MANagement) Pekka Maijala & Jaakko Paasi Kriittisen polun hallinta CRIPMAN (CRItical Path MANagement) Pekka Maijala & Jaakko Paasi CRIPMAN CRIPMAN on tuotteen arvoverkoston tai sen osan toiminnan optimoinnin ja kehittämisen menetelmä. Kriittisen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen VII johtajuusfoorumi 2013 Tampereen yliopisto 17.-18.4.2013. Johtajuus ja työhyvinvointi

Varhaiskasvatuksen VII johtajuusfoorumi 2013 Tampereen yliopisto 17.-18.4.2013. Johtajuus ja työhyvinvointi Varhaiskasvatuksen VII johtajuusfoorumi 2013 Tampereen yliopisto 17.-18.4.2013 Johtajuus ja työhyvinvointi Eeva Hujala ja Elina Fonsén Johtamistyö Mukaillen Nivala 2010 Arvot Strategia, Vasu ja toiminnalliset

Lisätiedot

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN?

OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? 1 OSAAMMEKO KAIKEN TÄMÄN? MITÄ UUTTA OSAAMISTA TARVITSEMME? MITEN TEEMME OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ OSAN ARKEA? TEEMA: OSAAMISEN JOHTAMINEN 2 3 ERITYYPPISET OSAAMISET KYNNYSOSAAMISET - Perusosaamiset - yhteisiä

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Onnistunut liikkumissuunnitelma - ohjeet liikkumissuunnitelman tekemiseen

Onnistunut liikkumissuunnitelma - ohjeet liikkumissuunnitelman tekemiseen Onnistunut liikkumissuunnitelma - ohjeet liikkumissuunnitelman tekemiseen Mikä on liikkumissuunnitelma ja miksi se kannattaa tehdä? Liikkumissuunnitelma antaa konkreettisen suunnan Liikkumissuunnitelma

Lisätiedot

Työn n imua, tuottavuutta ja kukoistavia työpaikkoja

Työn n imua, tuottavuutta ja kukoistavia työpaikkoja Työn n imua, tuottavuutta ja kukoistavia työpaikkoja Tuottavuuden pyöre reän pöydän seminaari 19.3.2009 Jari Hakanen, vanhempi tutkija sosiaalipsykologian dosentti Positiivinen kääk äänne työel elämän

Lisätiedot

HUMAN RESOURCES AND KNOWLEDGE MANAGEMENT

HUMAN RESOURCES AND KNOWLEDGE MANAGEMENT HUMAN RESOURCES AND KNOWLEDGE MANAGEMENT 8.10.2011 Päivi Huotari Paivi.huotari@hamk.fi KVALIFIKAATIO, KOMPETENSSI JA AMMATTITAITO Teoriatieto Työn kompetenssikvalifikaatio TYÖ- ELÄMÄ kvalifikaatiovaatimus

Lisätiedot

Learning cafen yhteenveto. Helsinki 23.1.2014

Learning cafen yhteenveto. Helsinki 23.1.2014 Learning cafen yhteenveto Helsinki 23.1.2014 Miten ohjaamme asiakkaita ammatilliseen kuntoutukseen? Tieto tulleista muutoksista (palveluntuottajat), tiedon jakaminen sidosryhmille/ammattilaisille ja asiakkaille

Lisätiedot

Peruskoulujen tasa-arvo hanke

Peruskoulujen tasa-arvo hanke Peruskoulujen tasa-arvo hanke Peruskoulujen tasa-arvo hanke Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, joka kohdennetaan koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin Hankekokonaisuus,

Lisätiedot

Voivatko alueyhteisöt oppia toisiltaan? Avauksia hyvän käytännön teoriaan ja metodologiaan

Voivatko alueyhteisöt oppia toisiltaan? Avauksia hyvän käytännön teoriaan ja metodologiaan Voivatko alueyhteisöt oppia toisiltaan? Avauksia hyvän käytännön teoriaan ja metodologiaan Maantieteen päivät 27.10.2012 Helsingissä Seija Virkkala, Vaasan yliopisto Botnia Atlantica Institute s partners

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Onko kaupunki palvelu?

Onko kaupunki palvelu? Onko kaupunki palvelu? Erja Väyrynen Uhattu kaupunki IX kaupunkisuunnitteluseminaari Tiedekeskus Heureka, Vantaa, 20.10.2010 Esityksen sisältö Mikä kaupunkialueiden kehittämistä uhkaa? Palvelukehittämisen

Lisätiedot

Miksi on tärkeää, että hyvinvovinti on strateginen kysymys?

Miksi on tärkeää, että hyvinvovinti on strateginen kysymys? Kunta-alan hyvinvointiseminaari 01.06.2016, Helsinki Miksi on tärkeää, että hyvinvovinti on strateginen kysymys? Guy Ahonen Professori Intangibles Management Finland www.imafi.fi Henkilöstön hyvinvointi,

Lisätiedot

Kohti dialogista johtamista

Kohti dialogista johtamista Kohti dialogista johtamista Työhyvinvoinnin ja johtamisen kehittämishanke Tampereen hiippakunnassa 7.5.2010 Ari Hukari 7.5.2010 Ari Hukari Lähtökohtia (Kirkon työolobarometri 2007) Kirkon työntekijät kokevat

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimen strategia

Joensuun seudun hankintatoimen strategia Joensuun seudun hankintatoimen strategia Page 1 Visio Vuonna 2015 Joensuun seudun hankintatoimi on edistyksellisten ja kilpailukykyisten hankintapalveluiden tarjoaja ja aluekehityksellisesti merkittävä

Lisätiedot

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa

Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Osaamisen varmistaminen ja johtaminen Metsä Groupissa Hyvä maine ja osaamisen johtaminen muuttuvassa työelämässä -seminaari Anneli Karhula, SVP HR, Metsä Group 17.5.2016 Tuotteemme tulevat metsästä Me

Lisätiedot

Toimijaverkostot. Anne Kuvaja Kehittämispäällikkö Työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkayksikkö Itä-Suomen aluehallintovirasto 26.10.

Toimijaverkostot. Anne Kuvaja Kehittämispäällikkö Työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkayksikkö Itä-Suomen aluehallintovirasto 26.10. Toimijaverkostot aluehallinnon myllerryksessä Anne Kuvaja Kehittämispäällikkö Työnantaja- ja henkilöstöpolitiikkayksikkö Itä-Suomen aluehallintovirasto lli i t 26.10.2011 Mitä aluehallinnon a muutoksessa

Lisätiedot

TUNNUSMERKKEJÄ VALMIUDET OSAAMISEN JOHTAMISEEN

TUNNUSMERKKEJÄ VALMIUDET OSAAMISEN JOHTAMISEEN OSAAMISEN JOHTAMINEN = LAAJA KOKONAISUUS HALLITA JA OHJATA KAIKKEA SITÄ TIETOA, TAITOA JA KOKEMUSTA, MIKÄ ON ORGANISAATIOSSA OLEMASSA, HANKITTAVISSA JA MUUTETTAVISSA TUNNUSMERKKEJÄ - avoimuus - arvojen

Lisätiedot

Suomen 6. suurin rakennusalan konserni

Suomen 6. suurin rakennusalan konserni Suomen 6. suurin rakennusalan konserni Liikevaihto 227 M - Uudisrakentaminen - Korjausrakentaminen - Asunnot -Toimitilat - Kiinteistönhoito- ja siivouspalvelut Liikevaihto 325 M Henkilöstö 1650 Liikevaihto

Lisätiedot

Moniammatillisuus terveydenhuollossa. Palvelupäällikkö Jaana Helenius 26.9.2013

Moniammatillisuus terveydenhuollossa. Palvelupäällikkö Jaana Helenius 26.9.2013 Moniammatillisuus terveydenhuollossa Palvelupäällikkö Jaana Helenius 26.9.2013 Moniammatillisuus Yhteistyö on monitasoinen ja uloitteinen, useista osa-alueista koostuva ilmiö, jonka määrittely vaihtelee

Lisätiedot

Työelämän kehittämisen tutkimusseminaari 14.2.2006 Essi Saru, Tukkk

Työelämän kehittämisen tutkimusseminaari 14.2.2006 Essi Saru, Tukkk HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMINEN JA ORGANISATORINEN OPPIMINEN TULOKSELLISUUSTEKIJÖINÄ Työelämän kehittämisen tutkimusseminaari 14.2.2006 Essi Saru, Tukkk HRD, mitä se on? Human Resource Development

Lisätiedot

Pk-yritys hyvä työnantaja 2009

Pk-yritys hyvä työnantaja 2009 Pk-yritys hyvä työnantaja 2009 Suomen Yrittäjät 8.7.2009 6.7.2009 1 Yritysten määrä kokoluokittain 2007 Keskisuuret yritykset (50-249 hlöä) 2 396; 0,9 % Pienyritykset (10-49 hlöä) 14 578; 5,8 % Suuryritykset

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen ajoitus ja mittarin valinta oppisopimuskoulutuksessa

Laadunvarmistuksen ajoitus ja mittarin valinta oppisopimuskoulutuksessa Laadunvarmistuksen ajoitus ja mittarin valinta oppisopimuskoulutuksessa yhteys henkilökohtaistamiseen apulaisrehtori Aiheen käsittely Esimerkki laadunvarmistuksesta, alustus 40 min Pohdintatehtävät, ryhmätyö

Lisätiedot

Miten AMK voittaa johtamis- ja muutospelissä? AMK Päivät Lahdessa 2014 Tero J. Kauppinen

Miten AMK voittaa johtamis- ja muutospelissä? AMK Päivät Lahdessa 2014 Tero J. Kauppinen Miten AMK voittaa johtamis- ja muutospelissä? AMK Päivät Lahdessa 2014 Tero J. Kauppinen Ajankohtainen symboli Uskommeko oikeisiin asioihin? Johtamisen uusi symboli Voima vs. ketteryys voittamisesta Voittajia

Lisätiedot

Strategiseen ohjaukseen kohdistuvat paineet muutostilanteissa. PKS - henkilöstöstrategiahankkeen tulosseminaari 2.6.2009 Prof.

Strategiseen ohjaukseen kohdistuvat paineet muutostilanteissa. PKS - henkilöstöstrategiahankkeen tulosseminaari 2.6.2009 Prof. Strategiseen ohjaukseen kohdistuvat paineet muutostilanteissa PKS - henkilöstöstrategiahankkeen tulosseminaari 2.6.2009 Prof. Pirjo Ståhle Mitä muutoksessa johdetaan Tulevaisuutta Ennakointi Strategiset

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Kummiyritystoiminta on pitkäjänteistä yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välillä, peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen ja. Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta

Lisätiedot

ULKOMAISEN HENKILÖSTÖN TUKIPALVELUIDEN SEURANTARAPORTTI LUOVUTETTU 27.4.2012 KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

ULKOMAISEN HENKILÖSTÖN TUKIPALVELUIDEN SEURANTARAPORTTI LUOVUTETTU 27.4.2012 KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO ULKOMAISEN HENKILÖSTÖN TUKIPALVELUIDEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ SEURANTARAPORTTI LUOVUTETTU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS Johdanto...1 1 Toimenpide-ehdotusten toteutuminen ja kv-henkilöstöpalveluiden kehittyminen...2

Lisätiedot

Kohti inklusiivisempaa ammatillista oppilaitosta ja opetusta

Kohti inklusiivisempaa ammatillista oppilaitosta ja opetusta Kohti inklusiivisempaa ammatillista oppilaitosta ja opetusta Kaija Peuna Jyväskylän ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu kaija.peuna@jamk.fi STEPS FOR INCLUSION Segregation Integration Inclusion

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta-alalta. Taija Hämäläinen

Ajankohtaista kunta-alalta. Taija Hämäläinen Ajankohtaista kunta-alalta Taija Hämäläinen 2010 Kuntakenttä myllerryksessä 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Kuntarakennelaki 478/2013 Kuntien selvitykset 2. Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen

Lisätiedot

Esa Saarinen Filosofia ja systeemiajattelu. Kokonaisuus. Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu kevät 2010

Esa Saarinen Filosofia ja systeemiajattelu. Kokonaisuus. Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu kevät 2010 Esa Saarinen Filosofia ja systeemiajattelu luento V / 17.3.2010 Kokonaisuus Aalto-yliopisto Teknillinen korkeakoulu kevät 2010 Filosofia ja systeemiajattelu (3 op, L) Mat-2.1197/TU-53.1150 3.2. Noste 17.2.

Lisätiedot

Mihin huomio kiinnittyy s, e kasvaa ja vahvistuu

Mihin huomio kiinnittyy s, e kasvaa ja vahvistuu Mihin huomio kiinnittyy, se kasvaa ja vahvistuu Marika Tammeaid 31.10.2011 1 1. päivä: ä Ratkaisukeskeisyyden perusteet Ratkaisukeskeisyyden perusteet Ongelmapuheesta ratkaisupuheeseen Arvostavan vuorovaikutuskulttuurin

Lisätiedot

HANKETAPAAMINEN. Suomussalmi 24.4.2012 KAIRA-hanke Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen/s10179

HANKETAPAAMINEN. Suomussalmi 24.4.2012 KAIRA-hanke Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen/s10179 HANKETAPAAMINEN Suomussalmi 24.4.2012 KAIRA-hanke Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen/s10179 2 Näytön aika Virta-Kainuu Na-He ry Kotvanen Kuhmon työsilta Suomut ry Kaito Kaira Osallisuus

Lisätiedot

Maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisen tulevaisuudennäkymiä. Turku, Nanna Wilhelmsson, KL 1

Maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisen tulevaisuudennäkymiä. Turku, Nanna Wilhelmsson, KL 1 Maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisen tulevaisuudennäkymiä Turku, Nanna Wilhelmsson, KL 1 Mikä maahanmuuttajan tilanne on? Maahanmuuttajan polku on usein umpikuja, hän ei pääse sisään koulutusjärjestelmään

Lisätiedot

Kansalaisen taidot 2 (OPH 2011) Opettajan peruskysymykset

Kansalaisen taidot 2 (OPH 2011) Opettajan peruskysymykset - UUSI OPS 2016 - Osallistava opetus ja oppilaan ajattelun kehittäminen Markus Leppiniemi Kansalaisen taidot 1 (OPH 2011) Ajattelun taidot Työskentelyn ja vuorovaikutuksen taidot Käden ja ilmaisun taidot

Lisätiedot

OSAAMISEN KEHITTÄMISEN UUDET ULOTTUVUUDET. Esa Poikela 15.5.2013 ETAPPI 13 Lapin aikuiskoulutusfoorumi

OSAAMISEN KEHITTÄMISEN UUDET ULOTTUVUUDET. Esa Poikela 15.5.2013 ETAPPI 13 Lapin aikuiskoulutusfoorumi OSAAMISEN KEHITTÄMISEN UUDET ULOTTUVUUDET Esa Poikela 15.5.2013 ETAPPI 13 aikuiskoulutusfoorumi Osaamisen kehittämisen uudet ulottuvuudet A Oppimisen ja osaamisen tuottaminen Maailman hypoteesit Osaamisen

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

Tutkimusyhtiö. HR Intelligence to support business success

Tutkimusyhtiö. HR Intelligence to support business success Tutkimusyhtiö Corporate Image Oy HR Intelligence to support business success Corporate Image Oy Perustettu 1986 Eik Erikoisosaamineni i globaalit henkilöstö- ja johtamis Toimipisteet Espoo, Turku, Tukholma

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Uudet työtavat Älykkäät ratkaisut. 18.4.2013 Tiina Moberg, TDC Oy

Uudet työtavat Älykkäät ratkaisut. 18.4.2013 Tiina Moberg, TDC Oy Uudet työtavat Älykkäät ratkaisut 18.4.2013 Tiina Moberg, TDC Oy 1 Tele1 Europe perustetaan. -95 Kaupallinen toiminta aloitetaan Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. Kaupallinen toiminta alkaa Suomessa Clinet

Lisätiedot