Viestintää ja vaikuttavuutta Monikulttuurisen liikuntakentän uudistaminen -seminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintää ja vaikuttavuutta Monikulttuurisen liikuntakentän uudistaminen -seminaari"

Transkriptio

1 Viestintää ja vaikuttavuutta Monikulttuurisen liikuntakentän uudistaminen -seminaari Marko Lähteenmäki, Helena Tukia, Kaarina Wilskman 1

2 Edellytykset hyvälle viestinnälle fuusiotilanteessa Selkeä toiminta-ajatus ja yhteisesti hyväksytty strategia - Keitä me olemme ja mitä haluamme saada aikaan? - Miksi muutos/fuusio on tarpeellinen? - Muodostetaan yhteisesti hyväksyttävät ydinviestit Oman henkilöstön sitouttaminen - Erityisesti fuusiotilanteessa jokainen työntekijä on aktiivinen viestijä Keskeiset sidosryhmät mukaan prosessiin - Ketkä mahdollistavat toimintamme? Kenelle toimintamme on tarkoitettu? => Vastaammeko sidosryhmien odotuksiin? Marko Lähteenmäki, Helena Tukia, Kaarina Wilskman 2

3 Edellytykset hyvälle viestinnälle fuusiotilanteessa Uusi liitto -> uusi nimi ja uusi ilme - Vanhaa ei tarvitse unohtaa, mutta viestinnässä edustetaan uutta organisaatiota - Uusi visuaalinen ilme yhdistää ja sitouttaa sekä omaa väkeä että asiakkaita Marko Lähteenmäki, Helena Tukia, Kaarina Wilskman 3

4 Viestinnän ja vaikuttamisen haasteet Marko Lähteenmäki, Helena Tukia, Kaarina Wilskman 4

5 Toiminnalle lisää vaikuttavuutta sosiaalisen markkinoinnin avulla NSMC (www.thensmc.com) määrittelee sosiaalisen markkinoinnin näin: lähestymistapa, johon pohjautuvilla toimenpiteillä pyritään muuttamaan tai ylläpitämään ihmisten käyttäytymistä siten, että se hyödyttää sekä yksilöitä että yhteiskuntaa yleisesti. Sosiaalisen markkinoinnin tavoitteena on aina muuttaa tai ylläpitää ihmisten käyttäytymistä ei sitä, miten tietoisia he ovat tietystä asiasta tai mitä mieltä he ovat siitä Marko Lähteenmäki, Helena Tukia, Kaarina Wilskman 5

6 Mistä sosiaalisessa markkinoinnissa on kyse? se ei ole markkinointia sosiaalisessa mediassa se ei ole kalliita mainostoimistokampanjoita se on toimintatapa, jonka tavoitteena on muuttaa ihmisen käyttäytymistä siten, että se hyödyttää yksilöitä ja koko yhteiskuntaa (vrt. yhteiskunnallinen markkinointi) (www.thensmc.com; Premissi 3/11) siinä voidaan käyttää monia samoja tekniikoita kuin kaupallisessa markkinoinnissa se on vaiheittain etenevä prosessi se voi lähestyä aihetta myös epäsuorasti Marko Lähteenmäki, Helena Tukia, Kaarina Wilskman 6

7 Keskeiset osatekijät sosiaalisessa markkinoinnissa Vaikka et koskaan alkaisi soveltaa sosiaalista markkinointia, niin jo pelkästään näiden neljän kysymyksen pohtiminen voi tuoda lisäarvoa hankkeisiin ja linjauksiin. Ymmärränkö todella kohderyhmääni, ja näenkö asiat sen näkökulmasta? Onko minulla selkeä käsitys siitä, mitä haluan kohderyhmäni tekevän? Jos kohderyhmäni tekee niin kuin haluan, ovatko tekemisen edut suuremmat kuin sen kustannukset tai haitat? Käytänkö parhaita mahdollisia eri toimenpiteiden yhdistelmiä rohkaistakseni ihmisiä päätymään haluttuun lopputulokseen? Marko Lähteenmäki, Helena Tukia, Kaarina Wilskman 7

8 Mitä hyötyä sosiaalisen markkinoinnin prosessin noudattamisesta on? poliittisesti: se auttaa varmistamaan, että linjaukset perustuvat tietoisuuteen ihmisten arkielämästä, jolloin poliittisista tavoitteista tulee realistisia ja toteuttamiskelpoisia. strategisesti: se auttaa kohdentamaan voimavaroja kustannustehokkaasti ja valitsemaan toimenpiteitä, jotka ovat pitkällä tähtäimellä vaikuttavimpia. toteutuksessa ja jakelussa: se auttaa kehittämään tuotteita, palveluja ja viestintää, jotka vastaavat ihmisten tarpeisiin ja motivaatioihin ja ovat sopusoinnussa heidän arkielämänsä kanssa Marko Lähteenmäki, Helena Tukia, Kaarina Wilskman 8

9 Sosiaalisen markkinoinnin projektin menestystekijät (1/ 3) 1. KÄYTTÄYTYMINEN Muutetaan ihmisten todellista käyttäytymistä Vaikutetaan tiettyihin käyttäytymismalleihin, ei vain tietoon, asenteisiin ja uskomuksiin Asetetaan selkeät, täsmälliset, mitattavat ja ajallisesti rajatut käyttäytymistavoitteet 2. ASIAKASLÄHTÖISYYS Keskitytään kohderyhmään Pyritään ymmärtämään kattavasti heidän arkielämäänsä, asenteitaan ja nykyistä käyttäytymistään Käytetään erilaisia tietolähteitä ja tutkimusmenetelmiä Marko Lähteenmäki, Helena Tukia, Kaarina Wilskman 9 1

10 Menestystekijät (2/ 3) 3. TEOREETTISEN TIEDON KÄYTTÖ Sovelletaan käyttäytymisteorioita. Sosiaalisen vaihdon teoria tulisi ottaa huomioon jokaisessa sosiaalisen markkinoinnin hankkeessa. 4. YMMÄRTÄMYS Hankitaan syvällinen ymmärtämys siitä, mikä kohderyhmää motivoi ja mitkä asiat vaikuttavat sen käyttäytymiseen Tunnistetaan tunnetason esteet ja fyysiset esteet 5. VAIHTOKAUPPA Vaihtokauppa tarkoittaa positiivisen käyttäytymisen etujen maksimointia ja käyttäytymismuutoksen haittojen minimointia. Otetaan huomioon, mitä kohderyhmä arvostaa: tarjotaan kannustimia, houkuttimia ja palkkioita asiakaslähtöisesti Marko Lähteenmäki, Helena Tukia, Kaarina Wilskman 10

11 Menestystekijät (3/3) 6. KILPAILIJAT Pyritään ymmärtämään, mitkä kaikki tekijät kilpailevat kohderyhmän ajasta ja huomiosta ja saavat ihmiset käyttäytymään tietyllä tavalla. Kilpailijoiden vaikutusta vähennetään vaihtokaupan edullisuudella. 7. SEGMENTOINTI Toimenpiteet räätälöidään tietyille kohderyhmän segmenteille. 8. MENETELMIEN YHDISTÄMINEN Käytettävien menetelmien perustana on oltava syvällinen ymmärrys kohderyhmästä. Pyritään vaikuttamaan käyttäytymisen muutokseen eri keinojen yhdistelmällä. Ei luoteta yksinomaan tiedon lisäämiseen Marko Lähteenmäki, Helena Tukia, Kaarina Wilskman 11

12 Esimerkki segmentoinnista: Perinteinen tiedota ja toivo parasta - lähestymistapa Kaikikke sama viesti:älä haistele liimaa tai aerosoleja, ne voivat tappaa sinut Miten kauheaa, en todellakaan tee niin! Ei kiinnosta Liima on lasten huume. Kuolisin häpeästä, jos joku näkisi minut haistelemassa sitä Hmm, en tiennytkään, että liimaa voi haistella. Taidanpa kokeilla! Marko Lähteenmäki, Helena Tukia, Kaarina Wilskman 12

13 Segmentoitu lähestymistapa Jaa kohdeyleisösi samankaltaisiin ryhmiin ja suunnittele jokaiselle ryhmälle oma kohdennettu interventio Marko Lähteenmäki, Helena Tukia, Kaarina Wilskman 13

14 Markkinoinnin neljä kilpailukeinoa 4 P:tä Tuote (Product) Käyttäytyminen, johon kohderyhmää yritetään suostutella Halutun käyttäytymisen tuottamat hyödyt Konkreettiset tuotteet tai palvelut, jotka tukevat tai helpottavat halutun käyttäytymisen omaksumista, esimerkiksi tupakoinnin lopettamisen apupaketti tai lajitellun kierrätysjätteen keräys Hinta (Price) Rahallinen hinta ja esteet, jotka estävät kohderyhmää omaksumasta haluttua käyttäytymistä tai vaikeuttavat sitä. Esteet voivat olla myös fyysisiä, tunneperäisiä tai psykologisia. Paikka (Place) Paikka, jossa kohderyhmä toteuttaa haluttua käyttäytymistä tai jossa tuote tai palvelu on saatavilla. Myynnin edistäminen (Promotion) Keinot, joilla tuotteesta tai palvelusta, sen arvosta/hinnasta ja paikasta tiedotetaan kohdesegmentille Marko Lähteenmäki, Helena Tukia, Kaarina Wilskman 14

15 Onnistuneen hankkeen prosessi Esisuunnittelu Määrittely Kehitys Toteutus Arviointi Seuranta Marko Lähteenmäki, Helena Tukia, Kaarina Wilskman 15

16 Tarpeen tunnistaminen ja esisuunnittelu Ennen sosiaalisen markkinoinnin hankkeen aloittamista kannattaa tehdä ennakkosuunnittelua ja arvioida, onko hankkeelle tarpeeksi tukea ja vastata seuraaviin kysymyksiin: Mihin asiaan tai haasteeseen halutaan puuttua? Mitä resursseja ja muita varoja on käytettävissä? Mahdolliset riskit? Alustava aikataulu? TUOTOS: tiivis ennakkosuunnitelma, jossa kuvataan kohteena oleva asia ja selvitetään, kehen se vaikuttaa ja ketkä voivat sen mahdollistaa Marko Lähteenmäki, Helena Tukia, Kaarina Wilskman 16

17 Määrittely Määrittelyvaiheessa valitaan toteutettavat toimenpiteet sen perusteella, millä keinoin todennäköisimmin saadaan aikaan ja ylläpidetään haluttu tulos olemassa olevien resurssien puitteissa. Kootaan yhteen toimenpiteelle keskeiset henkilöt Muodostetaan ohjausryhmä ja käydään läpi odotukset ja resurssit Selvitetään mitä on tehty jo aikaisemmin Analysoidaan asiaan vaikuttavia tekijöitä ja miten niihin voidaan vaikuttaa Hankitaan hankkeen etenemiselle tarvittavat tiedot ensi- ja toissijaisen tutkimustyön kautta TUOTOS: Kirjallinen raportti, joka sisältää yhteenvedon tähän mennessä tehdystä työstä ja perustelut toimenpiteille Marko Lähteenmäki, Helena Tukia, Kaarina Wilskman 17

18 Kehitys, suunnittelu, mitoitus Mitoitusvaiheessa valittuja toimenpiteitä kehitetään tässä edelleen ja tavoitteet tarkennetaan. Tässä vaiheessa on jo olemassa hyvä ymmärrys kohderyhmästä ja heidän käyttäytymistään ja tavoitteitaan on analysoitu ja keskeisiin sidosryhmiin on oltu yhteydessä. TUOTOS: Sosiaalisen markkinoinnin suunnitelma, jossa on yksityiskohtaiset, mitattavat, saavutettavissa olevat, realistiset ja aikatauluun sidotut tavoitteet SMARTtavoitteet: specific, measurable, achievable, realistic, timebound Marko Lähteenmäki, Helena Tukia, Kaarina Wilskman 18

19 Olennaista tavoitteen asettelu Kumpi ohjaa paremmin? Vähennetään liikennekuolemia Lisätään imetystä Edistetään nuorten terveyttä X kunnassa kukaan ei kuole liikenneonnettomuudessa X kunnassa äitien keskimääräinen imetysaika pitenee kuudesta viikosta kahdeksaan (kokonaistavoite 6 kk) (Brighton and Hove, ks. Premissi 3/11) Kunnan X ammatillisessa oppilaitoksessa aloittavien opiskelijoiden keskuudessa tupakoinnin aloittaminen vähenee kolmanneksella edelliseen vuoteen verrattuna Tietoisuuden ja kiinnostuksen herättäminen ei ole vaikuttava tavoite Marko Lähteenmäki, Helena Tukia, Kaarina Wilskman 19

20 Toteutus Tässä vaiheessa laitetaan sosiaalisen markkinoinnin toimenpide käytäntöön. Tämän vaiheen tapahtumat ovat erilaiset joka toimenpiteessä, mutta tiettyjä keskeisiä tehtäviä on syytä toteuttaa: Seurataan ja arvioidaan prosessia sen edetessä. Kerätään palautetta toteutukseen osallistuvalta henkilöstöltä ja sidosryhmiltä Seurataan ympäristöä laajemmin, jotta havaitaan muutoksia tai kehityskulkuja, jotka saattavat vaikuttaa toimenpiteeseen Tarkistetaan toteutussuunnitelmaa saadun palautteen perusteella. KESKEINEN TAVOITE: Halutun vaikutuksen saavuttaminen kohderyhmän käyttäytymisessä määritetyn aikataulun puitteissa Marko Lähteenmäki, Helena Tukia, Kaarina Wilskman 20

21 Arviointi Tässä vaiheessa arvioidaan muodollisesti toimenpiteen vaikutus. Arvioinnin tarkoituksena on tunnistaa vahvuudet ja heikkoudet, määrittää onko toimenpiteellä vaikutusta ja mitata investoinnin tuotot. On kerättävä yksityiskohtaista tietoa siitä, miten toimenpide on vaikuttanut ja mitä sillä on saatu aikaan. TUOTOS: Arviointiraportti, jossa käsitellään alkuperäiset tavoitteet, käytetyt menetelmät, tunnistetut tulokset ja suositukset jatkotoimenpiteiksi Marko Lähteenmäki, Helena Tukia, Kaarina Wilskman 21

22 Seuranta Seurantavaiheessa käydään läpi arvioinnin tulokset yhdessä sidosryhmien kanssa, käsitellään seurauksia ja tehdään jatkosuunnitelmia. Tällä varmistetaan, että suorittajat, organisaatio ja sidosryhmät oppivat kokemuksesta ja että opittu asia hyödynnetään jatkossa. Arvioinnin tulosten jakaminen helpottaa jatkotoimenpiteitä ja onnistumisista ja epäonnistumisista oppimista tulevissa toimenpiteissä. Tällä tavoin onnistuneista toimenpiteistä tulee yleisesti hyväksyttyjä ja sovellettuja käytäntöjä Marko Lähteenmäki, Helena Tukia, Kaarina Wilskman 22

23 Esimerkkejä > Sohwcase-välilehti Marko Lähteenmäki, Helena Tukia, Kaarina Wilskman 23

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

KEHITTÄMISPROSESSI NÄKYVÄKSI Näkökulmia ja ohjeita itsearviointiin

KEHITTÄMISPROSESSI NÄKYVÄKSI Näkökulmia ja ohjeita itsearviointiin KEHITTÄMISPROSESSI NÄKYVÄKSI Näkökulmia ja ohjeita itsearviointiin Syyskuu 2007 Sosiaalitaidon työpapereita SISÄLLYS 1 ESIPUHE...1 2 ITSEARVIOINTI KOKEMUKSELLISENA OPPIMISENA...2 3 ITSEARVIOINNIN TARKOITUS...5

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

URBANworks. Yhdennettyjä ratkaisuja kestävän kehityksen ohjaukseen ja johtamiseen Itämeren kaupungeissa

URBANworks. Yhdennettyjä ratkaisuja kestävän kehityksen ohjaukseen ja johtamiseen Itämeren kaupungeissa Euroopan unionin osarahoittama URBANworks Yhdennettyjä ratkaisuja kestävän kehityksen ohjaukseen ja johtamiseen Itämeren kaupungeissa Työkalupakki, joka auttaa paikallisviranomaisia kehittämään organisaatioyksikön,

Lisätiedot

Sosiaalinen markkinointi tupakoimattomuuden edistämisessä Tupakatta paras amiksessa -kehittäminen

Sosiaalinen markkinointi tupakoimattomuuden edistämisessä Tupakatta paras amiksessa -kehittäminen Sosiaalinen markkinointi tupakoimattomuuden edistämisessä Tupakatta paras amiksessa -kehittäminen Heidi Löflund-Kuusela Eeva Honkanummi 2.12.2014 Löflund-Kuusela & Honkanummi 1 Sosiaalinen markkinointi

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA MARKKINOINTISUUNNITELMA Case: SFC Hämeenhelmi LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Majoitustoiminta Opinnäytetyö Syksy 2014 Eeva Koivuniemi Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI

ARVIOINTI JA RAPORTOINTI ww.mue25.net ARVIOINTI JA RAPORTOINTI TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. The Projektia koordinoi

Lisätiedot

Integroidun markkinointiviestintäkampanjan viestinnällisen onnistumisen mittaristo

Integroidun markkinointiviestintäkampanjan viestinnällisen onnistumisen mittaristo Integroidun markkinointiviestintäkampanjan viestinnällisen onnistumisen mittaristo Rönnqvist, Taina 2013 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lepppävaara Integroidun markkinointiviestintäkampanjan

Lisätiedot

Eurooppalainen rikoksentorjuntaverkosto

Eurooppalainen rikoksentorjuntaverkosto Eurooppalainen rikoksentorjuntaverkosto EUCPN:n käsikirjasarja nro 3 Rikoksentorjuntaa koskevien hankkeiden arviointi Laadittu Towards a European Centre of Expertise on Crime Prevention -hankkeen yhteydessä

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA MAINOSTOIMISTOJEN ALIHANKINTAAN KESKITTYVÄLLÄ YRITYKSELLÄ

MARKKINOINTISUUNNITELMA MAINOSTOIMISTOJEN ALIHANKINTAAN KESKITTYVÄLLÄ YRITYKSELLÄ MARKKINOINTISUUNNITELMA MAINOSTOIMISTOJEN ALIHANKINTAAN KESKITTYVÄLLÄ YRITYKSELLÄ CASE: RDN Media LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Markkinointi / Johtaminen ja viestintä Opinnäytetyö Syksy 2009 Kimmo

Lisätiedot

YHTEISÖVIESTINTÄ OSANA HYVÄNTEKEVÄISYYSJÄRJESTÖN TOIMINTAA

YHTEISÖVIESTINTÄ OSANA HYVÄNTEKEVÄISYYSJÄRJESTÖN TOIMINTAA YHTEISÖVIESTINTÄ OSANA HYVÄNTEKEVÄISYYSJÄRJESTÖN TOIMINTAA Viestintäsuunnitelma Lastenklinikoiden Kummit ry:lle Tampereen ammattikorkeakoulu Viestinnän koulutusohjelman opinnäytetyö Mediatuottamisen suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin

Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin Tulevaisuuden tuotteiden ja käyttöliittymien kehittäminen Pikaopas yrityksessä sovellettavaan kehittämisprojektiin 29.12.2000 Matti Vuori Jouni Kivistö-Rahnasto AUTOMAATIO Sisällysluettelo 1 Työkalupakin

Lisätiedot

Tökkäyksiä vai halauksia miten vaikuttaa käyttäytymiseen liikkumisen lisäämiseksi?

Tökkäyksiä vai halauksia miten vaikuttaa käyttäytymiseen liikkumisen lisäämiseksi? Tökkäyksiä vai halauksia miten vaikuttaa käyttäytymiseen liikkumisen lisäämiseksi? Liiku Mieli Hyväksi -päätösseminaari Urheiluopisto Varala 28.8.2015 Johannes Parkkonen Suomen Mielenterveysseura On vaikeaa

Lisätiedot

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA

BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA BENCHMARKING-MENETELMÄN HYÖDYNTÄMINEN YRITYKSEN ENERGIANHALLINNAN TYÖKALUN TOTEUTUKSEN SUUNNITTELUSSA LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Sähköinen liiketoiminta Opinnäytetyö Syksy

Lisätiedot

Piirijärjestön toiminnan kehittämisen työskentelymalli

Piirijärjestön toiminnan kehittämisen työskentelymalli Piirijärjestön toiminnan kehittämisen työskentelymalli Aaro Harju Sivistysliitto Kansalaisfoorumi 2005 2 Työskentelyn tavoite ja toteutus Ohessa on työkalu sovellettavaksi piirijärjestön toiminnan kehittämiseen.

Lisätiedot

Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin

Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin Ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen akateemiseen asiantuntijatiimiin Mari Kanniainen Oulun yliopisto Pro Gradu 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tutkimusasetelma... 4 2 ORGANISAATIOVIESTINTÄ ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA...

Lisätiedot

Markkinointitapahtuma Case: IVT Center

Markkinointitapahtuma Case: IVT Center Markkinointitapahtuma Case: IVT Center Joensuu, Inka 2010 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Markkinointitapahtuma Case: IVT Center Riihimäki Inka Joensuu Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Kandidaatintyö SKENAARIOMENETELMÄN KÄYTTÖ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ

Kandidaatintyö SKENAARIOMENETELMÄN KÄYTTÖ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Kandidaatintyö SKENAARIOMENETELMÄN KÄYTTÖ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Valvoja: Kirsi Hellsten Lappeenranta 1.4.2008

Lisätiedot

Annika Korhonen YLIVIESKAN LIIKUNTAKESKUKSEN VISUAALINEN MARKKINOINTI

Annika Korhonen YLIVIESKAN LIIKUNTAKESKUKSEN VISUAALINEN MARKKINOINTI Annika Korhonen YLIVIESKAN LIIKUNTAKESKUKSEN VISUAALINEN MARKKINOINTI Opinnäytetyö CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieskan

Lisätiedot

LAATUTÄHTEÄ TAVOITTELEMASSA Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit

LAATUTÄHTEÄ TAVOITTELEMASSA Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit LAATUTÄHTEÄ TAVOITTELEMASSA Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit LAATUTÄHTEÄ TAVOITTELEMASSA Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit Julkaisija: Stakes, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus,

Lisätiedot

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön M e r v i A a l t o - K a l l i o P a u l a S a i k k o n e n P i r j o K o s k i n e n - O l l o n q v i s t Arvioinnin kartalla matka teoriasta käytäntöön TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS CENTRET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Opinnäytetyöopas SOSIAALINEN MARKKINOINTI JÄRJESTÖISSÄ

Opinnäytetyöopas SOSIAALINEN MARKKINOINTI JÄRJESTÖISSÄ 1 Opinnäytetyöopas SOSIAALINEN MARKKINOINTI JÄRJESTÖISSÄ Perustutkinto Ammatillinen toiminta ja kehittäminen järjestötyön toimintaympäristössä 30 op Opintojaksovastaava Reijo Viitanen Sanna Laine & Piia

Lisätiedot

Sanna Kaijanen ja Kati Virtanen (toim.) Laatua järjestöjen koulutukseen

Sanna Kaijanen ja Kati Virtanen (toim.) Laatua järjestöjen koulutukseen Sanna Kaijanen ja Kati Virtanen (toim.) Laatua järjestöjen koulutukseen SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE Finlands social och hälsa rf SOSTE Finnish Society for Social and Health Helsinki 2012

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA UUDELLE TUOTERYHMÄLLE

MARKKINOINTISUUNNITELMA UUDELLE TUOTERYHMÄLLE MARKKINOINTISUUNNITELMA UUDELLE TUOTERYHMÄLLE Case: Vaakatalo Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2009 Tuuli Tuominen Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous TUOMINEN,

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

Kaste-ohjelman valtionavustushankkeet

Kaste-ohjelman valtionavustushankkeet Kaste-ohjelman valtionavustushankkeet Näkökulmia osahankkeiden arviointiin Kivipelto, Minna; Heinonen, Hanna; Larivaara, Meri; Jonsson, Pia Maria; Kotiranta, Tuija; Vierros, Anne; Vuorenmaa, Maritta; Maijanen,

Lisätiedot

Opas liike-elämätaitoihin: Yrittäjyyden perusteet. TES - Transnational Entrepreneurial Spirit. Grundtvig 2008-2010

Opas liike-elämätaitoihin: Yrittäjyyden perusteet. TES - Transnational Entrepreneurial Spirit. Grundtvig 2008-2010 Opas liike-elämätaitoihin: Yrittäjyyden perusteet TES - Transnational Entrepreneurial Spirit Grundtvig 2008-2010 Johdanto Yrittäjyyteen ryhtyminen vaatii paljon erilaisia taitoja. Ammattitaito on yrittäjyyden

Lisätiedot