GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA"

Transkriptio

1 GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

2 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus Johdon katsaus Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan taloudellisuus Toiminnan tuottavuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu Henkisten ja aineellisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Talousarvion toteutumalaskelma Tuotto- ja kululaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitus.50 2

3 1. Toimintakertomus 1.1 Johdon katsaus Kehittämisen päälinjat Vuoden 2006 toiminnalliset tavoitteet saavutettiin eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta hyvin. Laitos osallistui aktiivisesti kansallisen sekä maa- ja metsätalousministeriön paikkatietostrategian luomiseen ja eurooppalaisen koordinaatti- ja korkeusjärjestelmän kehittämiseen. Kansallisen EUREF-FIN koordinaattijärjestelmän ylläpitämiseksi laitos mittasi uudelleen EUREF-FIN kiintopisteet. Laitos sai valmiiksi uuden valtakunnallisen korkeusjärjestelmän. Tämän järjestelmän käyttöä koskeva Julkisen Hallinnon Suositus saadaan valmiiksi vuonna 2007, jolloin korkeusjärjestelmä myös virallisesti julkistetaan. Tutkimushankkeet saatiin toteutettua suunnitellusti. Kansainvälinen ja kotimainen tutkimusyhteistyö säilyi entisellä tasolla samoin kuin yhteistyö Itämereen rajoittuvien valtioiden kanssa geodeettisissa mittauksissa. Vuoden lopussa laitoksen asema sekä koti- että ulkomaisessa tutkimuskentässä oli hyvä. Laitoksen tehokkuus on kehittynyt viime vuosina suotuisasti. Laitoksen ulkopuolelta saamien tulojen kasvu on ollut ripeää, samalla kun kustannukset ovat kasvaneet perin maltillisesti. Tämän kehityksen seurauksena laitoksen toiminta on kehittynyt suotuisasti niiden suunnitelmien mukaisesti, jotka on asetettu vuodelle Kuitenkin on huomattava, että vain budjettirahoituksen avulla voidaan tehdä ne merkittävät tutkimuslaiteinvestoinnit, joita tullaan tarvitsemaan vuosina Toiminnan kulut olivat vuonna 2006 yhteensä 4,279 M, jossa on kasvua edellisestä vuodesta 1,85 %. Ulkopuolelta saatu (mukaan lukien sekä maksullinen että yhteisrahoitteinen) rahoitus kasvoi vuodesta ,6 % olleen kaikkiaan M, mikä on 30,6 % laitoksen kokonaiskuluista. Laitoksen tuotokset ja laadunhallinta ovat olleet kuluneina vuosina suunnilleen samalla tasolla. Suoritteiden, eli tieteellisten julkaisujen ja asiantuntijatehtävien, tulee tulevina vuosina kuitenkin lisääntymään, sillä laitoksen tutkimustoiminta on laajentunut ja tulokset tästä tullaan saamaan lähivuosina. Vaikka kilpailu ulkopuolisen rahoituksen hankkimisesta kiristyy jatkuvasti, onnistui laitos vuonna 2006 hyvin tutkimushakemuksissaan, mikä osoittaa laitoksen tekemien hakemusten korkeaa laatua. Laitokseen vuosikymmenten aikana kertynyt henkinen pääoma on suuri, sillä henkilökunnan kokemus ja koulutustaso ovat korkeat. Koulutustaso tullaan pitämään tulevinakin vuosina korkealla, jotta laitos selviytyy kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailussa. Merkittävänä ongelmana on kuitenkin pätevien henkilöiden saanti ja on nähtävissä, että tämän vuoksi laitoksen henkilökunta on tulevina vuosina nykyistä kansainvälisempää. Laitoksella vuonna 2004 aloitettu tutkimushenkilökunnan jatkokoulutuksen edistäminen tulee lisäämään lähivuosina laitoksella työskentelevien ja tohtorin tutkinnon suorittaneiden määrää. Tulevina vuosina tapahtuu laitoksen toimialalla elinkeinoelämässä hallinnossa ja työmarkkinoilla edelleen muutoksia, jotka vaikuttavat voimakkaasti laitoksen toimintaedellytyksiin. Kartoitus ja paikannusalan kaupalliset markkinat kasvavat ja Euroopan Unioni luo voimakkaasti yhtenäistävää karttapolitiikkaa. Rakennemuutokset yritystoiminnan kentässä jatkuvat ja keskittymistä tapahtuu edelleen. Työvoiman vähetessä kyvykkäistä työntekijöistä tulee nykyistä suurempi kysyntä ja siitä on tulossa laitoksen toimintaa merkittävästi rajoittava tekijä, ellei valtiovalta kehitä palkkaustaan ja työsuhde-ehtojaan. Voidakseen taata maallemme korkeatasoisen kartastoalan osaamisen laitosta kehitetään osana eurooppalaista tutkimusverkkoa ja tutkimusaluetta, josta se tulevina vuosina voi yhteistyön kautta saada sekä osaamista että rahoitusta kotimaasta saatavien voimavarojen lisäksi. Tämän lisäksi on alettava kehittämään laitoksen toimintaa globaalissa tutkimuksen ja tuotekehityksen kentässä. 3

4 1.2 Vaikuttavuus Kansallisen paikkatietostrategian toteuttaminen. Geodeettinen laitos on tukenut kansallisen paikkatietostrategian toteuttamista osallistumalla paikkatietoasiain neuvottelukunnan työhön erityisesti johtamalla Tietopalvelu ja yhteiskäyttöjaostoa, jossa työssä on demonstroitu hajautettua paikkatietoarkkitehtuuria ja -infrastruktuuria sekä sen sovellutusmahdollisuuksia. Lisäksi laitoksen osalta on saatu valmiiksi Julkisen Hallinnon Suositus. Suomen valtakunnallisen koodinaattijärjestelmän EUREF-FIN ylläpitämiseksi ja maamme maankuoren liikkeiden määrittämiseksi mitattiin kaikkiaan 100 pistettä. Tulosten avulla selvitetään kiintopisteverkon vakaus ja arvioidaan tulevaisuudessa mahdollisesti tarvittavia muutoksia. Laitos sai valmiiksi uuden valtakunnallisen korkeusjärjestelmän N2000 perusteiltaan ja määritti Suomeen uudet maannousuluvut ja yli 6000 ensimmäisen luokan korkeuspisteen uuden korkeuden. Julkisen hallinnon suositus uudesta valtakunnallisesta korkeusjärjestelmästä valmistuu vuonna 2007, kun on saatu lasketuksi myös II-luokan kiintopisteiden korkeudet. Geodeettinen laitos luo ja ylläpitää valtakunnalliset koordinaatti-, korkeus- ja painovoimajärjestelmät. Tämä toiminta takaa sen, että maassamme on tarkat ja ajantasaiset valtakunnalliset koordinaattijärjestelmät kartoituksen, paikkatietojen käytön sekä navigoinnin tarpeisiin. Nämä järjestelmät on sidottu muiden maiden vastaaviin järjestelmiin. Tämä luo keskeisen perustan nykyaikaisen tietoyhteiskunnan ja sen palvelujen kehittämiselle Suomessa sekä mahdollistaa yhteistyön muiden maiden kanssa. Laitos toimii pituuden ja putoamiskiihtyvyyden kansallisena mittanormaalilaboratoriona ja on näin osa kansallista ja kansainvälistä mittanormaalitoimintaa. Lisäksi laitos suorittaa kartoituslaitteiden ja menetelmien arviointia ja testausta. Näiden toimeen avulla voidaan osaltaan varmistua siitä, maamme kartat ovat laadukkaita ja mittausmenetelmät tarkkoja. Lisäksi toiminta luo edellytyksiä sille, että maamme voi osallistua kansainväliseen kartoitus- ja mittausalan toimintaan. Geodeettisen laitoksen suorittama kartoitus- ja paikkatietotekniikan tutkimus vaikuttaa maamme ja sen elinkeinoelämän kykyyn hyödyntää alan uusia laitteita, menetelmiä ja tietokantoja. Oleellinen osa tätä työtä ovat myös kartoitusmenetelmien ja karttojen laadunarviointimenetelmien kehittäminen, mitkä omalta osaltaan lisäävät merkittävästi mahdollisuuksia paikkatietojen yhteiskäytölle. Paikkatietojen tehokas yhteiskäyttö lisää hallinnon ja elinkeinoelämän työn tuottavuutta ja tehokkuutta, koska töiden suunnittelu tehostuu ja nopeutuu, maastotöiden tarve vähenee ja toteutettujen toimenpiteiden dokumentointi paranee. Lisäksi on todettava, että kartoitusalan tutkimuksella tuetaan kustannuksiltaan edullisen kartantuotannon säilymistä Suomessa. Geodeettinen laitos kehittää menetelmiä paikannussatelliittien hyödyntämiseksi maassamme. Tämä työ on maamme tulevaisuuden kannalta tärkeää, koska näin voidaan saada tulevan Galileopaikannussateliittijärjestelmän tarjoamat hyödyt maassamme käyttöön, koska maamme pohjoinen sijainti asettaa satelliittipaikannukselle erityisvaatimuksia. Paikannusteknologialla on ratkaiseva merkitys paikkatietokantojen nopealle päivitykselle ja käytölle, rakennustoiminnalle sekä liikenteen ohjaukselle ja - valvonnalle. Tämä teknologia tarjoaa suuret mahdollisuudet elinkeinoelämän ja hallinnon tuottavuuden lisäämiselle nykyisessä tietoyhteiskunnassa. 4

5 1.3 Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan taloudellisuus Laitoksen toiminta raportoidaan osaamisalueittain sekä suoritettujen töiden että kustannusten osalta. Koordinaattijärjestelmät Suomen uuteen koordinaattijärjestelmään EUREF-FIN siirtyminen on koko valtakunnan kattava vuosia jatkuva prosessi, vaikka järjestelmä sinänsä saatiin valmiiksi jo vuonna Geodeettisen laitoksen ja Maanmittauslaitoksen yhteinen työryhmä on määritellyt minkälaisia muunnoskaavoja tulisi käyttää vanhasta koordinaattijärjestelmästä uuteen siirryttäessä ja tutkii kuinka muunnokset voidaan toteuttaa erilaisissa tiedonhallintaohjelmissa. Eräs työryhmän keskeisimpiä tehtäviä on tehdä esitykset käytettävistä standardeista sekä niistä tiedottaminen käyttäjille (mm. julkishallinnon suositukset 153 ja 154). Maanmittausalan konsultit, yritykset ja kunnat tarvitsevat yksityiskohtaista neuvontaa siitä, kuinka vanhat koordinaattijärjestelmät voidaan liittää EUREF-järjestelmään ja kuinka näiden väliset muunnokset voidaan on tehtävä. Geodeettisen laitoksen kolmiopisteiden tarkistusten ja pisterekisterin osalta kertomusvuonna ei ole ollut kertomusvuonna mainittavaa toimintaa. Vuonna 2003 tarkistettiin pohjoisen viimeiset kohtuullisen kävelymatkan päässä ajokelpoisista teistä olevat pisteet. Saaristossa on vielä muutama mahdollisesti tarkistettava piste, muut vielä käymättömät pisteet ovat tiettömien taipaleiden takana ja vaatisivat helikopterin käyttöä. Näiden osalta tarkastusta ei ole tarkoitus tehdä. Resurssien vähäisyyden takia pisteselostusten julkaisun laatiminen on ollut hidasta. Pysyvän GPS-verkon havainnot luovat yhteyden kansainvälisiin geodeettisiin järjestelmiin ja rungon valtakunnalliselle EUREF-FIN- koordinaattijärjestelmälle. Suomen pysyvä GPS-verkko FinnRef on Suomen EUREF-FIN koordinaattijärjestelmän runko, jonka avulla koordinaatisto on realisoitu. Neljä FinnRef asemaa on Euroopan laajuisessa EPN-verkossa ja yksi maailmanlaajuisessa IGS-verkossa. Näiden asemien avulla FinnRef luo saumattoman yhteyden maailmanlaajuisiin koordinaattijärjestelmiin. FinnRef:n tuottamat pitkät luotettavat aikasarjat mahdollistavat maankuoren liikkeiden, kuten maankohoamisen, tutkimisen. Tämän lisäksi FinnRefiä voidaan käyttää ilmakehän tutkimuksessa, mm. troposfäärin vesihöyrysisällön mittaamiseksi kvasi-reaaliaikaisesti. Geodesian ja geodynamiikan osasto on vastuussa fyysisestä asemasta ja sen stabiiliudesta sekä datan laadusta. Datansiirtovastuu on Navigoinnin ja paikannuksen osastolla. Suomen uuden korkeusjärjestelmän N2000 luontiin liittyen osallistuttiin yhteispohjoismaiseen Itämeren ympäri ulottuvan vaaitusverkon tasoitukseen, jonka kautta laskettiin maannousuluvut Fennoskandian alueelle. Suomen kolmannen valtakunnallisen tarkkavaaituksen havainnot käsiteltiin ja kansallinen tasoitus suoritettiin käyttäen Metsähovin kiintopisteelle SF348 geopotentiaaliarvoa m 2 s 2. Lähtöarvo on saatu Itämeren maiden vaaitusverkkojen yhteistasoituksesta.. Yhteensopivuus Ruotsin uuden järjestelmän kanssa on hyvä, ero maiden rajalla on alle 2 mm. Yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa valmisteltiin uuden järjestelmän käytännön realisaatiota. Järjestelmän julkistaminen tapahtuu v Tähän liittyy myös useiden laitosten (GL, MML, Merentutkimuslaitos, Merenkulkulaitos) yhteinen tiedotuskampanja. Jatkettiin yhteistyötä Venäjän karttalaitoksen kanssa, jotta Suomen uusi korkeusjärjestelmä saadaan sidotuksi Venäjän korkeusjärjestelmään. EUREF-alakomission toimesta on aloitettu v EUVN-DA-niminen projekti (European Unified Vertical Network - Densification Action), jonka tavoitteena on tihentää Euroopan GPS-satelliiteilla mitattujen vaaituspisteiden verkkoa yhtenäisen eurooppalaisen korkeusjärjestelmän kehittämiseksi. Geodeettinen laitos on käsitellyt vuonna 2005 rekognosoitujen ja mitattujen pisteiden (yhteensä 31 kpl) datat. Projekti liittyy eurooppalaisen paikannussatelliitteihin perustuvan korkeusjärjestelmän luontiin ja uuteen eurooppalaiseen tarkkuusgeoidiin. Projektin tuloksena Suomen tarkkavaaitusverkko liittyy myös eurooppalaiseen satelliittipohjaiseen korkeusverkkoon. Samalla syntyi myös koko maan kattava tarkka pisteistö, jonka avulla luodaan uuteen korkeusjärjestelmään liittyvä kansallinen tarkka geoidimalli. 5

6 Metsähovin tutkimusasemasta on vuosien kuluessa muodostunut merkittävä osa Geodeettisen laitoksen toimintaa. Asemalla tehtävät mittaukset palvelevat sekä laitoksen omaa tutkimusta että kansainvälistä tiedeyhteisöä. Laitteistonsa puolesta se on eräs monipuolisimmista asemista maailmassa. Metsähovin tuottamaa havaintoaineistoa käytetään mm. globaalien koordinaatistojen ylläpidossa, satelliittien ratalaskuissa ja geodynamiikan tutkimuksessa. Metsähovissa on myös Suomen painovoiman peruspiste ja uuden N2000 korkeusjärjestelmän peruspiste. Metsähoviin on sijoitettu seuraavat tutkimuslaitteet: satelliittilaser, geodeettinen VLBI-laitteisto, GPS- ja GLONASS-vastaanottimet, DORIS-maa-asema ja suprajohtava gravimetri. Helsingin Yliopiston Seismologian laitos asensi asemalle v seismometrin, joka toimii samassa huoneessa suprajohtavan gravimetrin kanssa. Metsähovissa on myös ISO-standardin mukaisesti rakennettu vaaituksen testikenttä. Tutkimusaseman lähellä, Kylmälässä, on fotogrammetrinen testikenttä, jota on käytetty vuodesta 1995 lähtien fotogrammetristen testausmenetelmien kehittämiseen ja kuvausjärjestelmien laadunvalvontaan. Metsähovin mittauslaitteilla mitattujen tietojen avulla osallistutaan seuraavien tieteellisten havaintoverkkojen tai tietopankkien toimintaan: IGS: International GNSS Service, IAG:n (International Association of Geodesy, Kansainvälinen geodeettinen assosiaatio) alainen maailmanlaajuinen palvelu, jonka yli 200 aseman datoja käytetään mm. GPS-satelliittien tarkkojen ratojen laskemiseen, ITRFkoordinaatiston ylläpitoon, geodynamiikan tutkimukseen yms., EPN: EUREF permanent GNSS-network, Euroopanlaajuinen pysyvien GNSS-asemien verkko, eurooppalaisen koordinaattijärjestelmä perusta, DORIS: Doppler Orbitography by Radiopositioning Integrated on Satellite, ranskan avaruushallinnon (CNES) ja geoinformatiikan laitoksen (IGN) maailmanlaajuinen havaintojärjestelmä ja havaintoverkko, ILRS: International Laser Ranging Service, joka on IAG:n alainen satelliittilaserasemien havaintoverkko, IVS: International VLBI Service, joka on IAG:n alainen VLBI-asemien havaintoverkko, GGP: Global Geodynamics Project, suprajohtavien gravimetriasemien verkko, sekä Information System and Data Center, ICET: International Center for Earth Tides (ICET), joka kerää kansainvälisesti suprajohtavien gravimetrien dataa. Painovoima Painovoimasatelliittimissiot CHAMP ja GRACE tuovat jatkuvasti uusia globaalisia geopotentiaalimalleja. Projektissa seurataan satelliittimissioiden datan tuotantoa ja tutkitaan staattisien painovoimakenttämallien tarkkuutta Pohjoismaiden alueella. Lisäksi tutkitaan painovoimankentän vaihtelua GRACE:n kuukausimallien avulla. Etsitään yhteyttä ilmakehän, meren, vesivaipan/lumen aiheuttamaan maankuoren kuormitukseen ja tämän vaikutusta panovoimadataan. Käytetään apuna mm. GPS- ja suprajohtavan gravimetrin havaintoja. Seurataan myös painovoimasatelliitti GOCE:n kehitystä ja jatkosatelliittien ideoiden edistymistä. Parannetaan GRACE kuukausidatan käsittelyä ja pyritään mallintamaan painovoimamuutoksista vesistövaihtelua ja toisinpäin. Tutkitaan maannousuun liittyviä painovoimamuutoksia Fennoskandian alueella ja niiden vaikutusta satelliittidataan. Laitoksella otettiin käyttöön uudet staattiset painovoimakenttämallit. GRACE:n painovoimamallit ovat käytössä ja niiden avulla pystytään laskemaan Fennoskandian alueen massa-vaihtelut. Eri tasoitusetäisyydet on testattu ja aikasarjoja on verrattu suprajohtavan gravimetrin ja vesimalli-aikasarjojen kanssa. Satelliitin datasta laskettu Suomen vesivaraston keskiarvon vaihtelu korreloi Suomen kokonaisvesivaraston vaihtelun kanssa. Korrelaatiot ovat hyviä. Aloitettiin tutkia Itämeren vaihtuvan vedenkorkeuden vaikutusta GRACE:n aikasarjoihin. Absoluuttisilla painovoimanmittauksilla saadaan tarkkoja vertausarvoja metrologian, geodesian, geofysiikan ja geologian käyttöön. Kun mittaukset toistetaan, voidaan vaihtelun perusteella tutkia geofysikaalisia prosesseja (joista meillä tärkein on Fennoskandian jääkaudenjälkeinen maannousu) ja valvoa korkeuskiintopisteiden stabiilisuutta maan massakeskipisteeseen nähden. Mittauksia tehtiin Suomessa 10 pisteellä yhteistyössä pohjoismaisten ja saksalaisten yhteistyökumppanien kanssa. Osallistutaan kansainvälisiin vertauksiin (osana kansallista mittanormaalilaboratoriotoimintaa) ja 6

7 Etelämantereella tehtäviin mittauksiin. Kotimaan pisteillä mitattiin Metsähovissa (useita kertoja), Vaasassa (kaksi pistettä), Joensuussa, Kevolla, Sodankylässä ja Kuusamossa. Metsähovissa mitattiin vuoden 2006 alussa pitkoja sarjoja supran kalibrointia varten. Hannoverin yliopiston (Institut für Erdmessung, IfE) absoluuttigravimetri osallistui kesällä 2006 Metsähovissa keskinäiseen vertaukseen. Hannoverin yliopiston kanssa on jatkettu pohjoismaista absoluuttipainovoimamittauskampanjaa. Etelämantereella mitattiin joulukuussa 2005 pisteellä Aboa (Suomi). Mittaukset jatkuivat v pisteillä, Sanae IV (Etelä- Afrikka), ja Novolazarevskaya (Venäjä). Aboalla kyseessä oli toistomittaus; edelliset mittaukset oli tehty 1994, 2001 ja Aboan pisteen mittaukset ja ennen kaikkea mittausten jatkaminen ovat arvokkaita painovoiman muutosten seuraamiseksi, koska vastaavia toistomittauksia ei Etelämantereella ole. Painovoiman suhteellisia mittauksia tehdään kolmella jousigravimetrilla, LCR-G55, LCR-G600 ja Scintrex CG5. Näillä relatiivigravimetreilla pidetään yllä valtakunnallista painovoimaverkkoa sekä suoritetaan muita tihennysmittauksia, painovoiman gradientin mittauksia ja kalibrointimittauksia. Gravimetreilla tehdään myös mittanormaalitoimintaan kuuluvia tilausmittauksia ja ylläpidetään Masala-Vihti kalibrointilinjaa. Keurusselän impaktirakenteen painovoimatutkimusta jatkettiin vuoden 2005 havaintoihin (EW, NS, NE-SW, NW-SE profiilit ja minimi-alueen tihennys) tukeutuen. Relatiivimittaukset ovat oleellinen osa laitoksen mittaustoimintaa. Ilman relatiivimittauksia ei voida ylläpitää valtakunnallista painovoimaverkkoa. Metsähovin painovoimalaboratoriossa sijaitsevalla suprajohtavalla gravimetrilla GWR T020 mitataan painovoiman ajallisia muutoksia, jotka ovat pienempiä kuin g. Projektin tarkoituksena on ylläpitää jatkuva painovoiman rekisteröinti ja huolehtia saatavan datan laadusta. Kansainvälinen yhteistyöhön liittyen suprajohtavan gravimetrin havaintoaineisto on lähetetty GGP (Global Geodynamics Project) projektin kansainväliseen tietopankkiin (GFZ, Potsdam). Myös muiden projektiin kuuluvien suprajohtavien gravimetrien (20) aineisto on käytettävissä. Aineisto on CD-levyillä Geodeettisella laitoksella ja myös saatavilla kansainvälisestä tietopankista (http://etggp.oma.be/). Johtuen suuresta tarkkuudesta, instrumenttia sovelletaan monipuolisesti tutkimustoimintaan. Mainittakoon mm. yleinen vuoksitutkimus, paikallisen hydrologian vaikutus, ilmakehän ja Itämeren aiheuttama kuormitus. Suprajohtavan gravimetrin havainnot jatkuivat pääosin normaalisti ja data lähetettiin GGP:n datapankkiin. Suprajohtava gravimetri on eräs geodynamiikan tutkimuksen tärkeimpiä havaintolaitteita. Suprajohtavan gravimetrin havainnoista saadaan maan sisärakenteeseen liittyviä tärkeitä mittaustuloksia ja kuuluminen globaaliin havaintoverkkoon mahdollistaa myös muiden asemien havaintojen käyttämisen. Laitoksessa kehitetään geoidilaskentaa ja tutkitaan Suomen alueen geoidimallia. Lisäksi laaditaan ellipsoidisten ja ortometristen korkeuksien väliset muunnokset. Tutkitaan painovoimahavaintojen tihennyksen vaikutusta geoidimallin tarkkuuteen Satakunnan alueella. Tehdään tarvittaessa paikallisia geoidisovituksia. Annetaan neuvoja ja apua geoidiin liittyvissä kysymyksissä sekä laitoksen sisällä että ulkopuolisille kyselijöille. Maankuoren liikkeet Geodeettinen laitos seuraa ja tutkii mittaamiensa kiintopisteiden avulla Suomen sisäisiä maankuoren liikkeitä. Tutkimisaineistona käytetään vuonna tehtyä EUREF-FIN mittausta, jossa mitattiin 100 I-luokan kolmiopistettä GPS:llä. Mittaus toistettiin vuonna Kesällä 2006 mitattiin yksi täysi vuorokausi jokaisella pisteellä ja lisäksi liitospisteillä toinen vuorokausi. Projekti jakautui neljään osaan. Ensimmäisessä osassa mitattiin Ahvenanmaan pisteet yhdessä muutaman mantereella olevan sidospisteen kanssa. Mantereella tehtävä mittaus jakautui helikopterilla tehtävään Lapin mittaukseen ja autoilla/jalan tehtävään muun Suomen mittaukseen, joka mitattiin kahdessa erillisessä jaksossa. Mittaukset sujuivat suunnitelmien mukaisesti. Laskenta ja analyysi tehdään v Tutkimus liittyy maankuoren liikkeiden ymmärtämiseen ja analyysimenetelmien kehittämiseen. Tutkimustuloksia hyödynnetään paitsi yleisessä geodynamiikan tutkimuksessa myös koordinaatti- ja korkeusjärjestelmien ylläpidossa. Geodeettinen laitos on osallistunut Suomen Etelämannertutkimusohjelmaan vuodesta 1989 lähtien. Aboalle rakennettiin vuonna 2003 pysyvä GPS-asema. Tarkoituksena on tutkia sekä maankuoren liikkeitä, että tarjota alueella oleville tutkijoille tarkan reaaliaikaisen paikannuksen mahdollisuus. Lisäksi Aboalla on lisäksi mitattu absoluuttista painovoimaa neljä kertaa ja Novolazarevskaya (RU) 7

8 sekä Sanae IV:llä (RSA) kaksi kertaa. Kun GPS- ja painovoima-aikasarjat yhdistetään, voidaan teoriassa erotella nykyisten ja muinaisten jäämassojen aiheuttaman muutoksen toisistaan. Vuoden 2006 aikana laskettiin kauden 2005/2006 kenttämittauskampanjan tulokset ja analysoitiin kolmen vuoden GPS-aikasarjat. Absoluuttista painovoimaa mitattiin 2005/2006 Aboalla, Sane IV:llä ja Novolazarevskayalla. Aboalla tehtyyn absoluuttimittaukseen liittyi painovoimalaboratorion lähialueen lumitopografian uudelleenkartoitus ( ) ja laboratoriolta alas jäätikölle suuntautuvien profiilien (20 kpl, 35 km) lumenkorkeuksien uusintamittaus ( ). Molemmat tehtiin GPS RTK-menetelmin. Aboan GPS-aseman huollettiin, ja saatiin nyt jo kolmannen vuoden katkeamaton aikasarja aseman sijainnista. Geodeettinen laitos oli mukana Suomen Akatemian järjestämässä Etelämannertutkimuksen evaluoinnissa, jossa tutkimuksen laatu arvioitiin hyväksi, mutta kritiikki kohdistui julkaisujen vähäisyyteen. Julkaisujen määrä lisääntyy jatkossa, koska vasta nyt on mahdollista hyödyntää tähän asti kerättyjä aikasarjoja ja toistomittauksia. Etelämannertutkimus on eräs näkyvimmistä laitoksen töistä. Polaaritutkimuksen merkitys ilmastomuutosten tutkimuksessa korostuu entisestään, ja nimenomaan geodeettiset mittaukset luovat sen stabiilin vertausjärjestelmän joissa muutoksia voidaan luotettavasti mitata. Pitkää interferometrisesti rekisteröivää vesivaakaa on kehitetty Geodeettisessa laitoksessa vuodesta 1965 lähtien pohjoismaisen maannousun tutkimukseen, maan vuoksideformaatioiden ja maan sisärakennetutkimukseen. Laitoksen käyttämät vesivaa at (NS 63 m ja EW 177 m pitkät) Lohjan Tytyrin kaivoksessa ovat mitanneet kallioperän pieniä liikkeitä välisenä aikana. Laitteen teknisiä ominaisuuksia on parannettu vuodesta 2000 lähtien ja rekisteröivän interferometrin automatisointi on pääosin tehty v Laitteen interferometristä erotuskykyä ja stabiilisuutta parantamalla pyritään saamaan selville maan sisärakenteen uusia ominaisuuksia sekä muita mielenkiintoisia tektonisia liikkeitä. Laitteen koemittaukset aloitetaan Lohjan tutkimusasemalla vuoden 2007 alussa. Aiemman Lohjan Tytyrin kaivoksessa rekisteröineen EW- ja NS-vesivaa an loppuvuoden 1993 ja alkuvuoden 1994 rekisteröintejä on tulkittu manuaalisesti mikrofilminlukulaitteella. Rekisteröinneistä on piirretty aikasarjat ja havaittu kuten aiemmista tutkimuksista oli odotettavaa, että vuoden 1994 elokuun puolivälistä lähtien kummakin vaa an toisen pään rekisteröinti on käyttökelvotonta. Havaintoja on analysoitu edelleen Eterna3.3 vuoksianalyysiohjelmistolla. Pitkän vesivaa'an kehitystyö on esimerkki laitoksella tehtävästä instrumenttirakentamisesta. Vastaavia laitteita on muutamia maailmassa, mutta sille ei ole kaupallista valmistajaa, eikä laitteita voi hankkia mistään. Kehitystyön tuloksena on syntynyt uusia innovaatioita, jotka parantavat mittausten laatua ja tarkkuutta. Geodeettinen laitos on tutkinut Posivan (aikaisemmin Teollisuuden Voima, TVO) tilauksesta maankuoren deformaatioita tutkimusalueilla, jotka on valittu mahdollisiksi ydinjätteen loppusijoituspaikoiksi. Tutkimukset alkoivat ensimmäisenä Olkiluodossa, jonne perustettiin kymmenen GPS-pilarin tutkimusverkko vuonna Verkkoa laajennettiin kolmella uudella pilarilla vuonna Kivettyyn ja Romuvaaralle puolestaan rakennettiin seitsemän pilarin verkot vuonna Yksi GPS-pilari jokaisella tutkimusalueella kuuluu pysyvien GPS-asemien FinnRef-verkkoon. GPSmittaukset aloitettiin Olkiluodossa vuonna 1995 ja Kivetyssä sekä Romuvaaralla vuonna Pilarien väliset km etäisyydet on mitattu kaksi kertaa vuodessa paitsi vuonna 2000, jolloin ionosfäärin korkean aktiivisuuden vuoksi GPS-mittauksia ei tehty lainkaan. Tutkimukset ovat keskittyneet nykyään Olkiluotoon, joka on Eduskunnan periaatepäätoksen nojalla valittu mahdolliseksi ydinjätteen loppusijoituspaikaksi. Tästä johtuen vuodesta 2002 alkaen Kivetyssä ja Romuvaaralla on tehty enää yksi mittauskampanja vuodessa. Näiden tutkimusalueiden mittauksia ei ole haluttu kokonaan lopettaa, koska niitä voidaan pitää vertausaineistona Olkiluodon tutkimuksille. GPS-mittausten tuloksina olevista aikasarjoista voidaan määrittää GPS-pilarien liikkeet toisiinsa nähden, joista puolestaan saamme kuvan maankuoren liikkeistä tutkimusalueilla. Posivan projektissa saadaan maankuoren liikkeiden tarkka suuruus selville ydinjätteiden sijoitusalueella. Vaaituksen lisääminen GPShavaintojen rinnalle parantaa korkeusmuutosten seurantaa, erityisesti luolaston rakentamisen aikana. Tutkimus tuottaa myös uutta tietoa paitsi maankuoren liikunnoista myös äärimmäisen tarkan GPSmittauksen suorittamisesta. Laitoksessa on tutkittu maankuoren vaihtelevasta kuormituksesta aiheutuvaa korkeudenmuutosta ja satelliitin signaalin kulusta troposfäärin läpi syntyvän kulkumatkan muuttumista. Nämä ovat osittain sidoksissa toisiinsa, sillä ilmanpaineen vaihtelun vuoksi sekä maankuoren kuormitus että troposfäärin aiheuttama viive muuttuvat. Niitä molempia ei voi mallintaa yhden havaintoaineiston tai havaintotekniikan avulla. Maankuoren kuormitusta on mallinnettu käyttäen paitsi GPS-havaintoja, myös suprajohtavaa gravimetria ja satelliittigravimetriaa. Laskuissa käytetään samoja teoreettisia malleja ja ympäristötietoja kuin suprajohtavan gravimetrin tapauksessa. Troposfäärin vaikutusta GPS- 8

9 signaaliin on tutkittu käyttäen Ilmatieteen laitoksessa tuotettua troposfäärin viivemallia. Maankuoren kuormituksessa on useita eri komponentteja. Tärkeimpinä ovat muuttuvan ilmanpaineen sekä maankosteuden ja merenkorkeuden vaihtelun synnyttämä kuormitus. Kuormitus on laskettu Metsähovin suprajohtavan gravimetrin havaintojen, HIRLAM-aineistosta n. 500 km:n etäisyydelle Metsähovin ympäristössä johdettujen painetietojen, mareografihavainnoista lasketun Itämeren merenkorkeuden, Metsähovissa tehtyjen pohjavesimittausten, Suomen Ympäristökeskuksen tuottaman Suomen vesivarastomallin ja Climate Prediction Centerin globaalin vesimallin avulla. Lisäksi on käytetty GRACE-painovoimasatelliitin datoja. Greenin funktioiden avulla laskettua maanuoren korkeusvaihtelumallia on verrattu Metsähovin pysyvän GPS-aseman aikasarjaan. Metrologia ja laatu Geodeettinen laitos toimii lain (581/2000) perusteella pituuden ja putoamiskiihtyvyyden kansallisena mittanormaalilaboratoriona (KML). Laitos liittyi v kansainväliseen kansallisten mittanormaalien ja kalibrointi- ja mittaustodistusten vastavuoroiseen tunnustamissopimukseen (MRA, Mutual Recognition Arrangement) ja sai luottamuslauseen Euroopan metrologian laitosten yhteistyöorganisaation laatuforumissa (EUROMET QS-Forum). Toimintaa ohjaa laadunhallintajärjestelmä, joka täyttää ISO/IEC ja ISO standardien vaatimukset. Tätä varten KML-laadunhallintajärjestelmämme on kehitetty ISO standardin vaatimusten tasolle, jolla pyritään pysymään jatkossakin. Mittanormaalejamme ovat mm. kvartsimetrit, perusviivat, tarkkuustakymetrikalustot ym. elektroniset etäisyydenmittauslaitteistot (EDM), laserinterferometrit ja lattakomparaattorit. Huolehdimme näillä tehtyjen mittausten jäljitettävyydestä, ja tarjoamme korkealuokkaisia mittaus- ja kalibrointipalveluita monenlaisilla geodesian sovellusalueilla. Nummelan normaaliperusviivan syksyn 2005 interferenssimittausten laskenta saatettiin päätökseen. Tulokset olivat erinomaiset: Ne sopivat hyvin yhteen vuoden 1996 tulosten kanssa, ja mittausepävarmuus oli tavanomaisen pieni. Laskennan yhteydessä Tuorlan kvartsimetrivertausten ohjeisto täydennettiin entistä valmiimmaksi. Perusviivamittauksen tulokset koko laajuudessaan julkaistaan yhdessä vuodelle 2007 suunnitellun mittauksen tulosten kanssa. Japanin-yhteistyön jatko vaihtui japanilaisten esityksestä molempien osapuolten (GL, AIST) osallistumiseksi kansainväliseen vertailumittaukseen KRISSissä, Daejeonissa, Koreassa (Korea Research Institute of Standards and Sciencessa; Asia-Pacific Metrology Programme (APMP) Comparison for pilot study on calibration of EDM). Em. laitosten lisäksi neljäs osallistuja oli Taiwanin ITRI, ja mekometri- ja takymetrivertailujen jälkeen japanilaiset testasivat uutta femtosekuntitaajuuskampaetäisyysmittariaan osana samaa vertailumittausta. GL osallistui vertailuun siirtämällä mittakaavan Nummelasta TKK:n mekometrilla. Tulosten käsittely ja julkaisun valmistelu jatkuu. Japanilaiset ovat edelleen kiinnostuneita tulemaan uuden kojeensa kanssa myös Nummelaan. Metrologian tutkimus ja yhteistyö eri osapuolten kanssa takaa osaston ja koko laitoksen mittausten luotettavuuden ja korkean tason. Sitoutuminen ISO/IEC ja ISO standardeihin on edellytys toiminnan korkean tason säilyttämiselle myös tulevaisuudessa. Absoluuttipainovoiman mittausta on kuvattu edellä. Laitos on tehnyt sisäiseen auditoinnin laatinut vuosiraportin. Vertausmittaukset Hannoverin yliopiston absoluuttigravimetrin kanssa tehtiin Metsähovissa. On ylläpidetty kansallista mittanormaalia ja Metsähovin painovoiman peruspistettä. Vaaituslattojen kalibrointia on tehty sekä omien lattojen osalta että tilaustyönä ja digitaalivaaituskoneiden systeemikalibrointia on jatkettu lattakomparaattoritilaan rakennetulla laitteistolla. Järjestelmän kehitystyötä jatketaan mm. automatisoinnin parantamiseksi. Vuoden 2006 aikana tehtiin 40 lattakalibrointia ja 62 systeemikalibrointia yhteensä 8 eri tilaajalle pääasiassa ulkomaalaisille. Laitoksessa tutkittiin geodeettisen GPS:n käyttöä, käytettävyyttä, tarkkuutta ja laskentaa. Saatettiin loppuun staattisen GPS:n tarkkuustutkimuksen vektorilaskenta. Datan jatkokäsittely on valmis ja tiedotteen käsikirjoitus on tekeillä. Työtä laajennettiin vuodelle 2007 siten, että tutkitaan onko havaintovälillä vaikutusta tuloksiin. NASA:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti GL sai käyttöönsä JPLssä kehitetyn Gipsy-ohjelmiston, mutta sen asennusta ei saatu vielä valmiiksi v aikana. JPL:n lähettämä vastaanotin asennettiin Metsähoviin. RTK-tarkkuustutkimuksen havainnot viimeisteltiin julkaisukuntoon. Tulokset julkaistiin yhdessä VRS-tulosten kanssa. Hankkeet tuottavat käytännön tutkimustuloksia suomalaiselle maanmittausväelle. Mm. staattisen GPS:n tarkkuuden, havaintoajan ja vektorin pituuden välisestä yhteydestä ei ole aiemmin ollut tutkimustuloksia saatavilla. VRS-tutkimuksessa selvitettiin verkko-rtk-sovellusten tarkkuutta ja toimintaa. Hanke jatkui reaaliaikaisen VRS-mittauksen jälkeen jälkilaskentasovellusten tutkimisella. VRS-palvelu tarjoaa 9

GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2005 31.12.2005

GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2005 31.12.2005 1 GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2005 31.12.2005 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN...3 2 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...7 2.1 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...9 2.2

Lisätiedot

GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakatsaus 2 1.1 Toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet 2 1.2 Päämäärä ja tehtävät 2 1.3 Toimintaympäristö

Lisätiedot

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 3 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 4 1.3.1 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot

SUOMEN GEOIDIMALLIT JA NIIDEN KÄYTTÄMINEN KORKEUDEN MUUNNOKSISSA

SUOMEN GEOIDIMALLIT JA NIIDEN KÄYTTÄMINEN KORKEUDEN MUUNNOKSISSA 009 GEODEETTINEN LAITOS TIEDOTE 9 Mirjam Bilker-Koivula Matti Ollikainen SUOMEN GEOIDIMALLIT JA NIIDEN KÄYTTÄMINEN KORKEUDEN MUUNNOKSISSA ISBN-13: 978-951-711-59-8 ISSN: 0787-917 pdf-isbn: 978-951-711-60-4

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN

LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Maanmittaustieteiden laitos LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Mittaamisen mullistukset. VRS-teknologian nykytila ja tulevaisuus. Ajanmittaus ja paikannus

Mittaamisen mullistukset. VRS-teknologian nykytila ja tulevaisuus. Ajanmittaus ja paikannus 3/2010 Mittaamisen mullistukset VRS-teknologian nykytila ja tulevaisuus Ajanmittaus ja paikannus Paikkatietojen kysyntä kasvaa Liikkuvaa maanmittausta Digiroadista laatutietoja Paikkatiedot Elisan liiketoiminnassa

Lisätiedot

Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu

Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu Maanmittaus 80:1-2 (2005) 5 Maanmittaus 80:1-2 (2005) Saapunut 23.3.2005 Hyväksytty 31.8.2005 Reaaliaikaisen GPS-mittauksen laatu Pasi Häkli ja Hannu Koivula Geodeettinen laitos, Geodesian ja geodynamiikan

Lisätiedot

Jarmo Ratia: Maanmittauslaitosta ei saa PIRSTOA Paikkatiedoista hyötyä suunnitteluun ja päätöksentekoon

Jarmo Ratia: Maanmittauslaitosta ei saa PIRSTOA Paikkatiedoista hyötyä suunnitteluun ja päätöksentekoon /0 Jarmo Ratia: Maanmittauslaitosta ei saa PIRSTOA Paikkatiedoista hyötyä suunnitteluun ja päätöksentekoon Energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa Paikkatietoikkuna Liikkuva kartoitus Lähialueyhteistyö

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka

Kansallinen paikkatietostrategia 2016. Paikkatiedon paikka Kansallinen paikkatietostrategia 2016 Paikkatiedon paikka 2 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 4/2014 Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Paikkatietoverkosto ja Paikkatietoasiain neuvottelukunta

Lisätiedot

J7/2006. Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen 2007 2011. Metrologian neuvottelukunta Mittatekniikan keskus

J7/2006. Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen 2007 2011. Metrologian neuvottelukunta Mittatekniikan keskus J7/2006 Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen 2007 2011 Metrologian neuvottelukunta Mittatekniikan keskus Espoo 2006 Julkaisu J7/2006 Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen

Lisätiedot

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005 MIKES siirtyy uuteen aikaan 1 2005 Sisältö 3 4 8 Pääkirjoitus......................................... 3 4 MIKES oleellinen osa Otaniemen tiedeyhteisöä............

Lisätiedot

Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa

Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2011 Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Loistavia tuloksia EMRP-hankkeissa Akkreditoinnin merkitys kasvaa 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti

Lisätiedot

Paikkatiedon kouluopetusta tukemassa

Paikkatiedon kouluopetusta tukemassa Paikkatiedon kouluopetusta tukemassa PaikkaOppi -hankkeen loppuraportti 2008-2012 Sisällysluettelo Saatteeksi 3 Johdanto 5 Paikkatietojen kouluopetusta tukemassa 7 Paikkatietoa työpöydältä verkkoon 11

Lisätiedot

JHS 184 Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä

JHS 184 Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä JHS 184 Kiintopistemittaus EUREF-FIN-koordinaattijärjestelmässä Versio: 1.0 Julkaistu: 5.12.2012 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset... 2 4 Termit

Lisätiedot

Koordinaatit, korkeus, kartat ja GPS

Koordinaatit, korkeus, kartat ja GPS Koordinaatit, korkeus, kartat ja GPS Markku Poutanen Geodeettinen laitos Markku.Poutanen@fgi.fi Paikan esittämiseen tarvitaan koordinaatit. Vaikka koordinaattien tuottaminen onkin GPS-mittausten perustehtäviä,

Lisätiedot

Maalaserkeilaus infrarakentamisen mittauksissa

Maalaserkeilaus infrarakentamisen mittauksissa Maalaserkeilaus infrarakentamisen mittauksissa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty diplomityö Espoo, toukokuu 2012 Tekniikan kandidaatti Juho Simonen

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finl Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

VRS-GPS-MITTAUKSEN TARKKUUS HELSINGIN KAUPUNGIN ALUEELLA. Lauri Raunu Hannu Halkola. Julkaisu 90/2007. Helsingin kaupunki, Kiinteistövirasto

VRS-GPS-MITTAUKSEN TARKKUUS HELSINGIN KAUPUNGIN ALUEELLA. Lauri Raunu Hannu Halkola. Julkaisu 90/2007. Helsingin kaupunki, Kiinteistövirasto VRS-GPS-MITTAUKSEN TARKKUUS HELSINGIN KAUPUNGIN ALUEELLA Lauri Raunu Hannu Halkola Julkaisu 90/2007 Helsinki 2007 ISBN 978-952-473-913-9 ISSN 1458-2198 GEO 90/2007 2 VRS-GPS-MITTAUKSEN TARKKUUS HELSINGIN

Lisätiedot

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville

1/07. Ympäristötieto kaikkien saataville 1/07 Ympäristötieto kaikkien saataville S I SÄLTÖ 8 9 13 14 16 19 20 24 GTK:n aineistot portaaliin Paikkatietopalvelun tuottaminen, julkaisu ja käyttö ArcGIS Serverillä ArcGIS Server 9.2 -lisensointi Leican

Lisätiedot

4/2006. Hyvän palvelun komponentit ovat osaaminen, luotettavuus ja empatia. Raakamaahinnat Uudellamaalla. KHO ratkaisi lunastusoikeuden

4/2006. Hyvän palvelun komponentit ovat osaaminen, luotettavuus ja empatia. Raakamaahinnat Uudellamaalla. KHO ratkaisi lunastusoikeuden 4/2006 Hyvän palvelun komponentit ovat osaaminen, luotettavuus ja empatia. Raakamaahinnat Uudellamaalla KHO ratkaisi lunastusoikeuden Kiinteistöbisnesyrityksen strategia: Kasvu ja kansainvälistyminen Suomen

Lisätiedot

Maanmittausalan koulutus murroksessa Maalaserkeilaimet. Takymetri työkalu moneen käyttöön

Maanmittausalan koulutus murroksessa Maalaserkeilaimet. Takymetri työkalu moneen käyttöön 4/2010 Maanmittausalan koulutus murroksessa Maalaserkeilaimet Takymetri työkalu moneen käyttöön Kiinteistökauppa verkkoon Kirjaamisprosessi Terrasolid menestyksekäs vientiyritys Jyväskylä kehittää suunnittelun

Lisätiedot

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013

Kansalliskirjaston. kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2013 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus.3 2. Toiminnan vaikuttavuus...4 2.1 Kärkihankkeet.. 4 2.2 Perustoiminnan tulokset.10 3. Laatutyö:

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOS MÄÄRÄYS 1 (1) Keskushallinto

MAANMITTAUSLAITOS MÄÄRÄYS 1 (1) Keskushallinto MAANMITTAUSLAITOS MÄÄRÄYS 1 (1) Keskushallinto 31.1.2003 MML/1/012/2003 KAAVOITUSMITTAUSOHJEET Maanmittauslaitos on tänään antanut maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 206 :n 3 momentissa tarkoitetut,

Lisätiedot

1. TOIMINTAKERTOMUS 1

1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Dnro VATT/83/02.01/2014 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2013 Helsinki 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 JOHDON KATSAUS 1 1.2 VAIKUTTAVUUS 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus... 3 2. Toiminnan vaikuttavuus... 4 2.1 Kärkihankkeet... 4 2.2 Perustoiminnan tulokset... 9 3. Laatutyö:

Lisätiedot

Uusi päästökauppakausi - uudet vaatimukset Läpimurto sähkön siirron mittauksissa Tarkka aika - mitä se on?

Uusi päästökauppakausi - uudet vaatimukset Läpimurto sähkön siirron mittauksissa Tarkka aika - mitä se on? Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2013 Uusi päästökauppakausi - uudet vaatimukset Läpimurto sähkön siirron mittauksissa Tarkka aika - mitä se on? 1 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 2 l 2013

Lisätiedot

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa

Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Käypä hoito -suositukset ja päätöksenteon tuki terveydenhuollon prosesseissa Tapaustutkimus Käypä hoito -suositusten käytöstä ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemyksistä päätöksenteon tuesta Merja

Lisätiedot

TTT. tapamme_tehdä_töitä MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

TTT. tapamme_tehdä_töitä MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA TTT 2008 tapamme_tehdä_töitä MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Sisällysluettelo Tapamme tehdä töitä 1 Pääjohtajan katsaus 2 Maanmittauslaitos on asiakkaita varten 4 Rekisterit ja tietokannat huippuvireessä

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011. MIKESin toimintavuosi 2010. Kemia osa hyvää elämää. Akkreditoinnit ylläpitävät laatua

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011. MIKESin toimintavuosi 2010. Kemia osa hyvää elämää. Akkreditoinnit ylläpitävät laatua Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011 MIKESin toimintavuosi 2010 Kemia osa hyvää elämää Akkreditoinnit ylläpitävät laatua 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011 SISÄLTÖ 1/2011 8 12

Lisätiedot