GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA"

Transkriptio

1 GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008

2 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus Johdon katsaus Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan taloudellisuus Toiminnan tuottavuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky ja suoritteiden laatu Henkisten ja aineellisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Talousarvion toteutumalaskelma Tuotto- ja kululaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitus

3 1. Toimintakertomus 1.1 Johdon katsaus Vuosi 2008 oli Geodeettisen laitoksen (GL) yhdeksäskymmenes toimintavuosi. Laitos on kehittynyt alkuaan geodeettisia tutkimuksia tehneestä monipuoliseksi paikkatietoalan tutkimuslaitokseksi, jonka toiminta käsittää geodesian -, geoinformatiikan-, kaukokartoituksen - ja navigoinnin tutkimuksen sekä menetelmäkehityksen. Geodeettinen laitos on kooltaan ja osaamistasoltaan merkittävä tutkimuslaitos Euroopassa. Kehittämisen päälinjat Vuonna 2008 laitos osallistui aktiivisesti Maa- ja metsätalousministeriön ja Ympäristöministeriön yhteisen ympäristö- ja luonnonvaratutkimuksen yhteenliittymän suunnitteluun. Tämä työ oli osa valtion sektoritutkimuksen kehittämistä, jota on tehty vuodesta 2004 alkaen. Laitosta kehitetään erikoisalansa tutkimuslaitoksena, joka joustavasti toimii osana kansallisia tai kansainvälisiä yhteenliittymiä taaten näin maallemme korkeatasoisen tutkimusinfrastruktuurin ja osaamisen paikkatietoalalla. Tämä merkinnee päätöstä epävarmuuden aikajaksolle, joka on jarruttanut laitoksen omaehtoista kehittämistä. Sektoritutkimuksen voimavaroja koskevat valtiovallan suunnitelmat ovat tätä kirjoittaessa epäselvät yksityiskohdiltaan, mutta on todennäköistä, että Geodeettisen laitoksen budjettirahoitus tulee tulevina vuosina vähenemään. Kansainvälinen kehitys on otettava huomioon kehittäessä maallemme ja valtiovallalle korkeatasoista paikkatietoalan osaamista. Laitoksen edustamat tutkimusalat sekä niihin liittyvä elinkeinoelämä ovat nykyisin voimakkaasti kansainvälisiä. GL on voimavaroineen merkittävä tutkimuslaitos erityisesti pohjoismaissa. Tulevaisuudessa laitosta onkin yhä määrätietoisemmin kehitettävä yhteistyön kautta osaksi eurooppalaista tutkimusverkostoa. Tätä kautta tulevina vuosina on mahdollisuus saada sekä osaamista että rahoitusta kotimaisten voimavarojen lisäksi. Vuoden 2008 toiminnalliset tavoitteet saavutettiin hyvin lukuun ottamatta eräitä poikkeuksia. Laitoksen tehokkuus on kehittynyt viime vuosina suotuisasti ja ulkopuolinen rahoitus kasvoi edelleen. Tämän kehityksen seurauksena toiminta on kehittynyt suotuisasti niiden suunnitelmien mukaisesti, jotka on asetettu vuodelle Kuitenkin on huomattava, että vain budjettirahoituksen avulla voidaan tehdä merkittävät tutkimuslaiteinvestoinnit, joita tarvitaan vuosina Metsähovin tutkimusasemalla geodeettisen tutkimuksen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Toiminnan kustannukset olivat vuonna 2008 yhteensä 5,558 M, kasvua edellisestä vuodesta 16,21 %. Ulkopuolelta saatu rahoitus kasvoi vuodesta 2007 ollen kaikkiaan M. Tämä on 32 % laitoksen kokonaiskustannuksista. Laitoksen tuotokset ja laadunhallinta olivat vuonna 2008 samalla tasolla kuin vuonna Pääsuoritteiden eli tieteellisten julkaisujen, asiantuntijatehtävien ja kehitettyjen menetelmien määrä lisääntyy tulevina vuosina, sillä laitoksen tutkimustoiminta on laajentunut. Tulokset tästä tullaan saamaan lähivuosina. Laitos onnistui vuonna 2008 hyvin tutkimushakemuksissaan, mikä osoittaa laitoksen tekemien hakemusten korkeaa laatua ja henkilökunnan osaamista. Kansainvälinen ja kotimainen tutkimusyhteistyö säilyi entisellä tasolla samoin kuin yhteistyö Itämereen rajoittuvien valtioiden kanssa geodeettisissa tutkimuksissa. Laitokseen vuosikymmenten aikana kertynyt henkinen pääoma on suuri ja valtakunnan kannalta merkittävä. Vuonna 2008 käytettiin aikaisempaa enemmän voimavaroja henkilöstön koulutukseen. Henkilökunnan osaamista ja kehitetään, jotta laitos voi selviytyä paremmin kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailussa. 1.2 Vaikuttavuus Paikkatietojen tehokas yhteiskäyttö lisää hallinnon ja elinkeinoelämän työn tuottavuutta ja tehokkuutta, koska töiden suunnittelu tehostuu ja nopeutuu, maastotöiden tarve vähenee ja toteutettujen toimenpiteiden dokumentointi paranee. Vuonna 2008 laitos on osallistunut kansallisen paikkatietostrategian toteuttamiseen seuraavasti. 1) Valtakunnallisten koordinaatti - ja korkeusjärjestelmien ylläpito - Ylläpitänyt valtakunnallista EUREF-FIN koordinaattijärjestelmää huolehtien erityisesti järjestelmän perustana olevien pysyvien GPS-asemien toimivuudesta. Laitos on sitonut uuden korkeusjärjestelmän N2000 peruskiintopisteen valtakunnalliseen koordinaatti ja painovoimajärjestelmään. - Jatkanut tutkimusta maamme maankuoren liikkeiden määrittämiseksi vuosina 1996 ja 2006 mitattujen kaikkiaan 100 kiintopisteen koordinaattien avulla. Tuloksista selviää kiintopisteverkon vakaus ja tämän avulla tulevaisuudessa voidaan arvioida mahdollisesti tarvittavia koordinaattijärjestelmän muutoksia. - Toiminut pituuden ja putoamiskiihtyvyyden kansallisena mittanormaalilaboratoriona ja pitänyt huolta järjestelmien luomisessa ja ylläpidossa tarvittavien mittausten tarkkuudesta. 3

4 2) Luotujen uusien koordinaatti- ja korkeusjärjestelmien käytön edistäminen - GL on perustanut palvelimelleen kaikkien halukkaiden käytettävissä olevan koordinaattien muunnospalvelun sekä yhteistyössä maanmittauslaitoksen kanssa täydentänyt valtakunnallisia koordinaatti- ja korkeusjärjestelmiä koskevia suosituksia. - Tehnyt ja julkaissut tutkimustuloksia GPS-mittausten tarkkuudesta. - Laskenut uuden valtakunnallisen geoidin. 3) Kansallisen painovoimajärjestelmän uusiminen - Työt järjestelmän uusimiseksi ovat meneillään. Tavoitteena saada järjestelmä valmiiksi vuonna ) Uusien kartoitusmenetelmien käyttökelpoisuus ja tarkkuus - Kehittänyt menetelmiä lentokoneesta käytettävien digitaalisten kameroiden kalibroimiseksi sekä lentokoneesta käytettävän laserkeilaimen kalibroimiseksi. - Tutkinut ja kehittänyt lentokoneessa käytettävän laserkeilaimen mittaaman aineiston tulkintamenetelmiä maastotietokannan päivittämistä ajatellen. - Kehittänyt autossa käytettävän kartoituslaitteen, jossa paikannusilmaisimien, laserkeilaimen ja digitaalikameroiden avulla voidaan kartoittaa ajoreitin läheisyydessä olevat alueet, rakenteet, rakennukset ja kasvillisuus. 5) Paikkatietojen yhteiskäytön edistäminen - Kehittänyt yhdessä eräiden valtion laitosten ja yritysten kanssa paikkatietoinfrastruktuurin kartta- ja paikkatietopalvelujen internet-käyttöön soveltuvia rajapintoja. - Kehittänyt paikkatietojen skeema- ja yleistysmuunnoksia tosiaikaisia muunnospalveluja varten. Laitos on ylläpitänyt Metsähovin tutkimusasemaa ja laatinut sitä varten kehittämissuunnitelman. EGNOS/RIMS-asema on toiminut suunnitellusti vuonna Neuvottelut uudesta sopimuksesta alkoivat vuonna Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan taloudellisuus Toiminta raportoidaan tuloskeskustelujen ja tulossopimuksen mukaisesti sekä sopimuksessa olevien tutkimus- ja asiantuntijatehtävien osalta. VUODEN 2008 KESKEISET TUTKIMUSHANKKEET Geodesia ja geodynamiikka Maan painovoimakentän ajallinen vaihtelu Tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla vesitaseessa tapahtuvat muutokset voidaan havaita mitatuista painovoiman muutoksista ja saada näin lisää tarkkuutta painovoiman määrittämiseen sekä vesitaseessa tapahtuvien muutosten havaitsemiseen. Maan vesivaipassa tapahtuvat muutokset ovat pääasiallisin syy painovoiman ajallisiin muutoksiin. Maan painovoimakentän ajallista vaihtelua on tutkittu sekä Metsähovin tutkimusasemalla olevalla suprajohtavalla gravimetrilla että Maata kiertävien painovoimasatelliittien avulla. Vuodesta 2002 Maata kiertäneen GRACE-satelliitin painovoimahavainnot ovat mahdollistaneet suurten jäätiköiden massassa tapahtuneiden muutosten seuraamisen. Muutokset ovat seurausta lämpenemisestä. Satelliittien tuottamaa mittausaineistoa tulkittaessa on tärkeää, että tuloksia voidaan verrata maanpäällisiin havaintoihin. Geodeettisella laitoksella GRACE-satelliitin havaintoja on käytetty Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa, jossa tutkitaan erityisesti Itämeren alueella tapahtuvia muutoksia ja tämän alueen käyttöä GRACE-satelliitin testikenttänä. Itämeri on osoittautunut sopivaksi testikentäksi, jossa pienellä rajatulla alueella on kuukausitasolla merkittäviä vedenkorkeuden vaihteluita. Nämä vaihtelut tunnetaan hyvin mareografihavaintojen perusteella. Metsähovin alueella tehtävät suprajohtavan gravimetrin painovoimahavainnot kertovat maa-alueella tapahtuvasta painovoiman ajallisesta muutoksesta. Tulokset osoittavat selkeästi sen, tarkkojen painovoiman arvojen määrittämisessä tulee havainnoista poistaa vesivaipassa tapahtuvien muutosten vaikutus. 4

5 Geoidin mallintaminen Geoidimalleilla kuvataan maan painovoimakentän tasa-arvopintaa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaisia virheitä syntyy mallinnuksessa, koska nämä vaikuttavat geoidimallin tarkkuuteen. Valtakunnallisen uuden geoidimallin laskeminen ja geoidimalleihin liittyvä tutkimustyö on tehty osittain Geodeettisen laitoksen, osittain Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa. Uusi valtakunnallinen geoidimalli FIN2005N00 julkistettiin vuonna Tämä malli mahdollistaa satelliittipaikannuksen avulla mitattujen korkeuksien muuntamisen suoraan Suomen uuteen N2000- korkeusjärjestelmään. Malli parantaa korkeusmuunnoksen tarkkuutta ja luotettavuutta koko valtakunnan alueella ja edistää uuden korkeusjärjestelmän käyttöönottoa. Sen käyttäjinä ovat kaikki korkeuksia paikkatiedoissa tarvitsevat tahot, ja malli on mukana myös Geodeettisen laitoksen uudessa koordinaattimuunnospalvelussa. Tämän lisäksi on tehty myös tutkimusta geoidimallien tarkkuuksista ja tarkkuuden parantamisesta. Suomen Akatemian rahoittama projekti jatkuu vuoteen 2010 saakka. Suomen maankuoren liikkeiden tutkiminen tarkkaa geodeettista kiintopisteistöä käyttäen Suomi sijaitsee jääkauden jälkeisen jatkuvan maannousun alueella, joka ajan myötä muuttaa sekä taso- että korkeuskoordinaatteja. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää maankuoren liikkeiden määrä ja niiden vaikutus koordinaattien tarkkuuteen. Vuoteen 2010 jatkuvassa Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa tutkitaan maankuoren liikkeitä Fennoskandian laajuisesta maannoususta paikallisiin liikuntoihin saakka. Geodeettisen laitoksen pysyvä GPS-asemaverkko, Suomen EUREF-FINkoordinaatiston määrittelevän kiintopisteistön ja paikallisten kiintopisteverkkojen avulla jopa 15 vuoden pituisista mittauksjaksoista voidaan määrittää millimetrien suuruisia liikkeitä. Maannousun tarkemmalla mallilla voidaan parantaa valtakunnallisen korkeusjärjestelmän tarkkuutta ja auttaa sen ylläpitoa tulevaisuudessa. Paikalliset mittaukset antavat yksityiskohtaista tietoa maankuoren ylimpien osien liikkeistä, ja tuloksia käytetään mm. ydinjätteiden loppusijoituspaikan liikuntojen seuraamiseen Olkiluodossa. Tutkimus antaa tietoa myös maankuoren rakenteesta ja niistä jääkauden jälkeisistä ilmiöistä jotka ovat vuosituhansien aikana muokanneet Fennoskandian aluetta. Vuonna 2006 mitattu valtakunnallinen GPS-data antaa mahdollisuuden laskea vuosien jälkeen tapahtuneita maankuoren liikkeitä. Vuonna 2008 saatiin valmiiksi ensimmäiset laskennat liikkeiden suunnasta ja suuruudesta. Lopulliset laskennat tehdään vuoden 2009 aikana. Mannerjään vaikutus maankuoren liikkeisiin Fennoskandian jääkauden jälkeinen maannousu vaikuttaa korkeusjärjestelmiin, koska aikaa myöten korkeussuhteet muuttuvat. Lisäksi maannousun mekanismin tunteminen auttaa ymmärtämään mitä jääkauden jälkeen on maassamme tapahtunut, ja millaisia muutoksia tulevaisuudessa on odotettavissa. Siksi maanuoren liiketutkimus on ollut varsin keskeisellä sijalla laitoksen toiminnassa. Vuonna 2008 aloitettiin laaja Kansainväliseen litosfääriohjelmaan kuuluva monitieteinen projekti jääkauden jälkeisen maankuoren liikkeiden ja ilmastokehityksen tutkimiseksi. Geodeettisella laitoksella on projektin koordinointivastuu. Projekti jatkuu vuoteen 2012 saakka ja osallistujia on yli kymmenestä maasta. Geodeettinen laitos on yhteistyössä Venäjän geodesian ja kartografian tutkimuslaitoksen (TsNIIGAiK) kanssa tutkinut maannousua vaaitus- ja painovoimahavaintoja käyttäen Suomen, Karjalan ja Kuolan niemimaan alueella. Tarkoituksena on parantaa alueen nykyisiä maannousumalleja. Geodeettinen laitos on mitannut painovoimaa Etelämantereella, Suomen Etelämannerasema Aboalla 1980-luvun lopulta lähtien. Etelämantereen jäätiköiden muutokset tarjoavat mahdollisuuden maankuoren liikkeiden seuraamiseen jäätiköitymisen vielä vallitessa. Vuonna 2008 osallistuttiin Pietarissa pidettyyn alan tieteelliseen kokoukseen, jossa esiteltiin tähänastisia mittauksia. Seuraava painovoimamittaus Aboalla ja kahdella muulla paikalla on tarkoitus toteuttaa vuoden 2009/2010 etelämannerretkikunnan yhteydessä. Geodeettinen laitos ylläpitää myös pysyvää GPS-asemaa Aboalla. Kaukokartoitus ja fotogrammetria 3D-NaviEXPO-tutkimushanke Tavoitteena on kehittää ja esitellä Shanghain maailmannäyttelyssä vuonna 2010 kolmiulotteisten kaupunkimallien käyttö käsipuhelimiin perustuvassa henkilökohtaisessa navigoinnissa. Osasto on kehittänyt edelleen laitoksen autoon asennettavan liikkuvan kartoituksen laitetta integroimalla kamerat laitteeseen ja kehittämällä georeferointimenetelmiä. Laitteistolla on tehty koetöitä pääasiassa Espoonlahdessa. Laitteisto tuottaa lasersignaalin vaihemittaukseen perustuvaa pisteparvea, josta laskennan avulla kehitetään automaattisia menetelmiä kohteen muodon määrittämiseksi, kohteen tunnistamiseksi ja visualisoimiseksi. Osastossa on kehitetty menetelmiä laserkeilauksen ja digikameran avulla puiden, teiden, rakennusten ja tieympäristön mallintamiseksi. Tähdätään maailmanäyttelyalueen osittaiseen mallintamiseen ja Tapiolan mallintamiseen, jossa ilmakeilauksen, ilmakuvauksen ja liikkuvan kartoituksen menetelmin toteutetaan alueen kolmiulotteinen mallinnus ja virtuaalimallinnus. Tutkimus Olkiluodon maapohjan stabiilisuudesta satelliittitekniikkaa käyttäen Tavoitteena on selvittää tutkasatelliittikuvien (SAR) käyttökelpoisuus Olkiluodon alueen maankuoren liikkeiden havaitsemissa. 5

6 Projektissa on tutkittu SAR-satelliittikuvien käyttöä Olkiluodon voimalaitosalueen mittaukseen. Alueen maankuorta seurataan jatkuvasti, sillä on tärkeää, että rakennettavan ydinjätteen loppusijoituspaikan maankuoren mahdollisista liikkeistä tiedetään mahdollisimman paljon samoin kuin liikkeiden mittaukseen soveltuvista tekniikoista. Satelliittikuvilta saadaan riippumattomia mittaustuloksia maankamaran liikkeistä ja mitata millimetriluokan liikkeitä maan pinnalla käymättä paikalla. Lisäksi SAR-tutkalla kuvaukset ovat säästä ja auringonvalosta riippumattomia. Olemassa on laajat SAR-kuva-arkistot vuodesta 1992 alkaen. Kuvista voidaan saada huomattavasti enemmän havaintoja ja kattavampi kuva koko alueen liikkeistä verrattuna kiintopisteiden avulla tehtäviin mittauksiin. Tutkakuvien soveltuvuutta Olkiluodon alueen seuraamiseen tutkittiin ERS-satelliitin ottaman 34 SAR-kuvan aineistolla. Liikkeenmittausmenetelmä perustuu suureen kuva-aineistoon ja muuttumattomien kohteiden nk. pysyvien sirottajien havainnointiin kuvilta. Tällaisia kohteita ovat mm. rakennukset, kivet ja kalliot. Kuvasarjalta on tutkittu pysyviä sirottajia alueella vuosina Liikettä tältä kuvasarjalta voitiin mitata vain vertikaalisuunnassa. Alueelta löytyi pysyviä sirottajia, mutta merkittävää liikettä ei pystytty havaitsemaan. Geodeettisen laitoksen Geodesian ja geodynamiikan osasto on suorittanut alueella toistuvia maastomittauksia ja niissäkään ei ole havaittu merkittäviä liikkeitä. Tutkimus digitaalisten ilmakuvien radiometrisesta kalibroinnista Ilmakuvasensoreiden radiometriseen kalibrointiin on kehitetty heijastavuuteen perustuva testikenttäkalibrointimenetelmä. Radiometrisessä kalibroinnissa käytetään vertauskohteina tasasävyisiä pintoja, joiden havainto- ja valaistuskulmariippuvainen heijastavuus (BRDF) määritetään goniometrimittauksin. Ilmaisimeen saapuva säteily määritetään käyttämällä ilmakehämallinnusta ja MODRTAN4-säteilynsiirto-ohjelmaa. Radiometrisessä kalibroinnissa vertaillaan sensoriin saapuvaa säteilyä ja sensorin vastetta sekä analysoidaan kuvien sävyaluetta (histogrammia). Kalibroinnissa tuloksena saadaan määritettyä sensorin absoluuttisen kalibroinnin kertoimet, lineaarisuus, eri kanavien herkkyydet sekä dynaaminen alue. Tulokset valmistuivat väitöskirjana vuonna Geoinformatiikka ja kartografia Tosiaikaiset muunnospalvelut paikkatietopalveluja varten Työssä on kehitetty koordinaatistomuunnospalvelu, joka perustuu OGC:n Web Processing Service (WPS) rajapinnan soveltamiseen. Määritellyn rajapintatoteutuksen pohjalta ohjelmoitiin toimiva rajapintapalvelu hyödyntäen 52North-yhteisön tuottamaa WPS-ohjelmistoalustaa. Tämän työn tuloksia on voitu suoraan hyödyntää INSPIRE:n koordinaatistomuunnospalveluja koskevien toimeenpanosäännösten laadinnassa. Skeemamuunnosten ja yleistysmuunnosten osalta kehitettiin yhteinen palveluprototyyppi ITC:n (Hollanti) kanssa. Palvelu perustuu em. WPS-rajapinnan hyödyntämiseen. Tavoitteena työssä oli mm. selvittää, miten yleistyspalvelua voitaisiin soveltaa osana laajempaa skeemamuunnostehtävää. Palvelujen yhteentoimivuuden kannalta saman perusrajapinnan käyttö eri palvelukomponenteissa osoittautui hyödylliseksi. Palveluprototyypin kehitystyön kokemusten pohjalta kirjoitettiin yhteisartikkeli, joka on parhaillaan hyväksymisprosessissa julkaisua varten lehdessä: Computers, Environment and Urban Systems. Projektissa on lisäksi toteutettu standardeihin perustuva yleistyspalvelun WPS-rajapintaimplementointi Grass-ohjelmistoon. IGN:n kanssa on laadittu yhteistyön pohjalta EU-hankehakemus. Projekti päättyi vuoden 2008 lopussa. Verkkopohjaisten kartta- ja paikkatietopalvelujen pilottihanke Projektin työhön ovat osallistuneet seuraavat valtion laitokset: Geodeettinen laitos, Maanmittauslaitos, Ilmatieteen laitos, Merentutkimuslaitos, Geologian tutkimuskeskus, Merenkulkulaitos ja Suomen ympäristökeskus. Muita aktiivisia osallistujia ovat olleet Espoon kaupunki, Lounaispaikka ja Sito Oy. Geodeettinen laitos on vastannut hankkeen koordinoinnista. Vuoden 2008 aikana projektissa on jatkettu vektorimuotoisten paikkatietopalvelujen rajapintastandardiin Web Feature Service (WFS) liittyvää työtä. Edellisen vuoden palveluimplementaatioita on ylläpidetty ja kehitetty edelleen. Osallistuvissa organisaatioissa ei ole osoitettu merkittäviä uusia resursseja palvelujen toteuttamiseen. Samalla on kuitenkin näköpiirissä konkreettisia operatiivisiin palvelutoteutuksiin tähtääviä hankkeita, joiden kehityksessä pilottiprojektin aikana saatuja kokemuksia voidaan suoraan hyödyntää. Merkittävän viitekehyksen vuoden 2008 työlle pilottiprojektissa antaa INSPIRE-toimeenpanosääntöjen valmistelun eteneminen. Haku- ja katselupalveluja koskevat toimeenpanosäännöt sekä palvelurakennetta kuvaava arkkitehtuuridokumentti tulivat rekisteröityneiden intressiryhmien kommentoitaviksi vuoden 2007 joulukuussa. Projektiryhmässä hyväksyttiin useita näkemyksiä ja käsityksiä palvelusäännöistä ja ryhmän edustajat osallistuivat myös palautekokoukseen Isprassa toukokuussa Pilottiprojektin työ on läheisesti liittynyt ainakin kahteen projektin ulkopuoliseen hankkeeseen. PaikkaOppi projektissa kehitetään lukio-opetuksen tueksi verkkopalveluarkkitehtuuriin tukeutuvaa paikkatietojen oppimisympäristöä. Pilottiprojektin 6

7 piirissä kehitettyjä rajapintaratkaisuja on suoraan hyödynnetty PaikkaOppi-projektin hajautettua palveluinfrastruktuuria rakennettaessa. Myös Maanmittauslaitoksen vetämälle Paikkatietoportaali-hankkeelle pilottiprojektin osallistujat muodostavat tärkeän tukiryhmän. Portaalihanketta on esitelty pilottiprojektin kokouksissa. Projektin osallistujaorganisaatiot voivat hyödyntää projektissa hankkimaansa rajapintapalvelujen osaamista ja palveluimplementaatioita Paikkatietoportaalia varten tarvittavien palvelujen pystyttämisessä. Projektia jatketaan vuodelle 2009, jotta koetyöhön ja raportointiin saadaan mukaan Maanmittauslaitoksen toteuttamat WFSrajapintastandardiin perustuvat palvelut Maanmittauslaitoksen paikannimirekisteriin sekä Väestökeskuksen rakennus- ja huoneistorekisteriin. Kyseiset palvelut ovat tulevat käyttöön kevään 2009 aikana. Navigointi ja paikannus Toteutetaan 3D-NaviEXPO-tutkimushanketta suunnitelman mukaan Tavoitteena on kehittää ja esitellä Shanghain maailmannäyttelyssä vuonna 2010 kolmiulotteisten kaupunkimallien käyttö käsipuhelimiin perustuvassa henkilökohtaisessa navigoinnissa. Suurin osa hankkeen teknisistä osista on kehitetty Suomessa. Laitoksen ja sen suomalaisten yhteistyö kumppanien osalta hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Kiinalaisten kumppaneiden osalta suurin osa projektin töistä on sujunut myös suunnitelman mukaan: - Kolmiulotteisen henkilökohtainen navigointi -ohjelmiston kehittäminen Nokian matkapuhelimeen. Ohjelmisto tulee olemaan valmis integroimaan CASMIN (Chinese Academy of Surveying and Mapping) kehittämän visualisointiohjelman keväällä Ohjelmiston testaus Kiinassa ja Espoonlahdessa tehdään kesän 2009 aikana nykyisen suunnitelman mukaisesti. WLANpaikannuskomponentin integroiminen ohjelmistoon toteutetaan keväällä Pseudoliittimenetelmän kehittäminen Ensimmäinen malli pseudoliittilaitteistosta on kehitetty ja testattu. Tämä malli pystyy välittämään GPS-tyyppisiä (Global Positioning System) signaaleita, mutta sitä täytyy kehittää, jotta se kykenisi SBAS-tyyppisten (Satellite Based Augmentation System) signaalien välittämiseen. - Moni-ilmaisimisen paikannuslaitteen rakenteellinen kehittäminen. Ensimmäinen kaikki paikannusilmaisimet sisältävä prototyyppi (mukaan lukien GPS-vastaanottimen, kiihtyvyysmittarin ja digitaalinen kompassin) on koottu. Tässä versiossa kaikki sensorit kykenevät kommunikoimaan GPS-vastaanottimeen upotetun digitaalisen signaalinkäsittelyn (DSP) kanssa. Versiota on käytetty paikannusohjelmiston kehittämisessä. Seuraava versio (SMD) prototyypistä saatiin valmiiksi vuoden 2008 lopussa. Tässä versiossa (PCB) kaikki sensorit on integroitu yhteen kooltaan noin 9x6 cm2 yksikköön. Bluetooth ja liitäntäantenni eivät vielä sisälly tähän version, jonka tulisi olla hyvin lähellä lopullista laitetta. Laite on edelleen testattavana. - Monisensorisen paikannuslaitteen ohjelmistollinen kehittäminen Monisensoreita varten tarkoitettu paikannusalgoritmi on saatu valmiiksi. Algoritmi perustuu hajautettuun Kalman Filterin rakenteeseen. Algoritmi pystyy tulevaisuudessa omaksumaan järjestelmään vaivattomasti uusia sensoreita. Ohjelmiston ensimmäinen versio asennettiin elokuun lopussa 2008 laitteeseen ja todettiin että monisensorinen paikannuslaite voidaan toteuttaa näiden valittujen komponenttien avulla. Kenttätesti tehtiin Otaniemessä marraskuussa Tulokset eivät olleet niin hyviä kuin odotettiin ja edelleen tarvitaan paikannusalgoritmin kehitystyötä. Hankkeella on ollut Kiinassa ongelmia (EXPO-alueen mittausmahdollisuus ja rahoitus). Näihin odotetaan suotuisaa ratkaisua kevään 2009 aikana. VUODEN 2008 KESKEISET ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT Geodesia ja geodynamiikka Uusien koordinaatti- ja korkeusjärjestelmien ylläpito ja käyttö Vuonna 2008 julkistettiin Geodeettisen laitoksen koordinaattimuunnospalvelu, jonka avulla muunnokset voidaan tehdä Julkisen hallinnon suosituksissa 153, 154 ja 163 esitettyjen kansallisten koordinaatistojen ja korkeusjärjestelmien välillä. Muunnospalvelu edistää uusien koordinaatistojen käyttöönottoa ja parantaa niiden käytettävyyttä sekä valtakunnallisissa että paikallisissa hankkeissa. Muunnospalvelun asiakkaina ovat kaikki paikkatietoaineistoja käsittelevät toimijat. Uuden painovoimajärjestelmän valmistelu Työt uuden painovoimajärjestelmän luomiseksi on aloitettu. 7

8 Kansallisen pituuden ja putoamiskiihtyvyyden mittanormaalitoiminta Nummelan normaaliperusviiva mitattiin syksyllä Pituuden laskenta on lopullisia epävarmuuslaskelmia vaille valmis, ja julkaisun kirjoittaminen vuosien 2005 ja 2007 mittauksista on aloitettu. Tätä varten on laskettu myös Tuorlan observatoriossa tehtyjen kvartsimetrivertailujen tulokset. Tulosten perusteella Nummelan normaaliperusviiva on edelleen ainutlaatuinen pituuden mittanormaali lajissaan: maailman pisin, tarkin ja vakain. Tuloksia käytettiin syksyllä 2008 neljässä eri tutkimushankkeessa, kun Tuorlan ja Nummelan mittakaava siirrettiin Itävaltaan, Liettuaan, Viroon ja Olkiluotoon. Aasian ja Tyynenmeren maiden metrologiaohjelmaan (APMP) kuuluvan elektronisten etäisyydenmittausten vertailumittauksen tulokset saatiin alkuvuonna kootuksi yhteen, ja raporttiluonnos valmistui Korea Research Institute of Standards and Sciencessä (KRISS) elokuussa. Laitos osallistui tähän vertailumittaukseen Korean Daejeonissa kutsuttuna syksyllä Kaikkien viiden osallistujan tulokset ovat hyvät ja yhtäpitävät. Euroopan metrologiatutkimusohjema (EMRP) aloitettiin. Laitos osallistuu tutkimusprojektiin "Absolut long distance measurement in air", jonka aloituskokous pidettiin toukokuussa Madridissa. Projektissa hyödynnetään GL:n tekemiä tarkkoja pituudenmittauksia uuteen teknologiaan perustuvien mittausmenetelmien testaamisessa. Vuonna 2008 on kalibroitu Latvian AMK:n neljä viivakoodilattaa, Islannin LMI:n kolme digitaalista vaaituskojetta ja kuusi kolmemetristä viivakoodilattaa sekä Viron PLANSERK:n kolme digitaalikojetta ja 12 viivakoodilattaa, joista kuusi oli kolmemetristä, kaksi kaksimetristä sekä kaksi metristä lattaa. Global Geodetic Observing System/Nordic Geodetic Observing System toimintaan osallistuminen Laitos on osallistunut ohjelmien GGOS ja NGOS hankkeiden valmisteluun. Pohjoismaista yhteistyötä käsittelevä kokous pidettiin Norjassa Kaukokartoitus ja fotogrammetria Toteutetaan LPIS-laatukäsikirjan ajantasaistaminen Maaseutuviraston peltolohkorekisterin tuottamista ja ajantasaistamista varten tarvittavan ortoilmakuvatuotannon laatujärjestelmä on päivitetty vastaamaan digitaaliseen ilmakuvaukseen perustuvaan ortokuvatuotantoa. Tarkemmin se on kuvattu kuvattu raportissa Honkavaara, E., Maaseutuviraston peltolohkorekisterin ortoilmakuvatuotannon laatujärjestelmä: digitaaliseen ilmakuvaukseen perustuva ortokuvatuotanto, Versio Geoinformatiikka ja kartografia Osallistuminen paikkatietoasiain neuvottelukunnan työhön Paikkatietoasian neuvottelukuntaa ei ole nimitetty vuodelle Neuvottelukunnan toimialaan liittyneitä tehtäviä on osaksi jatkettu vapaamuotoista Paikkatietoinfrastruktuurin verkkopohjaisten kartta- ja paikkatietopalveluiden pilottihanke projektiryhmän työtä. Osallistuminen INSPIRE Implementation Rules: osallistuminen Drafting Team for Network Services työhön INSPIRE -prosessiin liittyvä työ jatkuu verkkopalveluja koskevien toimeenpanosääntöjen laatimisen osalta. Geodeettisen laitos on osallistunut työhön ja sen vastuulle on kuulunut muunnospalveluja koskevan toimeenpanosäännön valmistelu. INSPIRE muunnospalveluista valmistui vuoden aikana kaksi luonnosdokumenttia: muunnospalvelujen yleisluontoinen toimeenpanosääntö ja erityisesti koordinaatistomuunnospalveluihin keskittyvä tekninen ohjeisto. Toimeenpanosääntö käsittelee muunnospalvelua yleisesti abstraktilla tasolla ja määrittelee palvelun tukemat operaatiot ja näiden keskeiset parametrit. Tekninen ohjeisto määrittelee toimeenpanosäännön yhtenä toteutuksena koordinaatistomuunnospalvelun rajapintatoiminnallisuuden. Ohjeisto pohjautuu OGC:n Web Processing Service (WPS) -rajapinnan soveltamiseen. Koordinaatistomuunnokseen liittyvät periaatteet nojautuvat OGC:n aiempaan Web Coordinate Transformation Service (WCTS) palveluspesifikatioon. Molemmat dokumentit olivat syksyn 2008 aikana työryhmien sisäisellä kommenttikierroksella. Kierroksen tuottamien kommenttien edellyttämä editointityö on jo tehty ja dokumentit ovat valmiina ulkoisten intressiryhmien (SDIC/LMO) kommenttikierrokselle, joka toteutetaan alkuvuodesta Network Services -työryhmän työn ensimmäisinä tuloksina valmistui epävirallinen INSPIRE Network Services Architecture dokumentti sekä Discovery ja View palveluja käsittelevät toimeenpanosäännöt, jotka hyväksyttiin INSPIRE komiteassa INSPIRE-direktiivin liitteen I mukaisiin yhdeksään teema-alueeseen liittyen on tehty tietosisältöön liittyvää määritys- ja mallinnustyötä. Laitos on osallistunut kahden yleisluontoisen teeman Coordinate Reference Systems ja Geographical Grids määrittelyä käsitelleeseen työryhmään. Työryhmän tulokset olivat SDIC/LMO -kommenttikierroksella vuoden 2009 alussa. 8

9 Navigointi ja paikannus Ylläpidetään Virolahdella sijaitsevaa EGNOS/RIMS-asemaa yhdessä ESSP:n kanssa Ylläpito on jatkunut normaalisti. EGNOS-järjestelmän operatiivinen vaihe on suunnitelmien mukaan tarkoitus aloittaa lokakuussa Laitos neuvottelee ESSP:n kanssa uudesta sopimuksesta, sillä operatiivinen vaihe toisi laitokselle nykyistä suuremmat vastuut, koska tällöin täytyy järjestää koko vuorokautinen päivystys seitsemänä päivinä viikossa (24/7/365). VUODEN 2008 KEHITTÄMISTAVOITTEET Laitos on osallistunut kansallisen paikkatietostrategian ja INSPIRE-direktiivin toteuttamiseen kohdassa 1.2 esitetyillä tavoilla. Palvelukeskukseen on siirretty alkaen osa taloushallinnon palveluista. Tulospalkkiojärjestelmä on otettu käyttöön ja tulospalkkiot vuoden 2008 toiminnasta maksettiin maaliskuussa 2009 On osallistuttu selvitykseen Luonnonvaratiedon hyödyntäminen politiikan ja päätöksenteon tukena yhdessä GTK:n, Metlan, Tieteen tietotekniikan keskuksen ja MML:n kanssa. Laitos on selvittänyt vuoden 2008 aikana kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia erityisesti pohjoismaissa näiden maiden karttalaitosten kanssa. Laadittu selvitys laitoksen infrastruktuurin tilasta. Valtaosa selvityksestä koskee Metsähovin tutkimusasemaa, mutta päärakennuksen laboratoriotiloissa ja tietoliikenneyhteyksissä on myös kehitettävää. Vuonna 2008 henkilökunta suoritti kaksi tohtorin ja kolme lisensiaatin tutkintoa Senaatti-kiinteistöjen kanssa ei vuonna 2008 neuvoteltu toimitalon laajentamisesta. Laitoksen sisätilojen uudelleenjärjestely on saatu osittain valmiiksi. Julkaisuvarastosta on tehty tilat Navigoinnin laboratoriolle ja Geodesian laboratoriolle. Kesken ovat kuvantamisen laboratorio ja uusi julkaisuvarasto. Taloudellisuuden mittarit Toiminnan kustannukset osaamisalueittain ilmenevät taulukosta. Kustannukset ovat kasvaneet hieman vuosittain ja toiminnan kannalta suurimmat osaamisalueet ovat koordinaatistot, metrologia ja laatu, kartoitusmenetelmät, paikkatietojen prosessointi ja hallinta sekä navigointi ja paikkatiedon liikkuva käyttö. Kokonaiskustannukset osaamisalueittain vuosina (eur) Osaamisalue 2008 htv 2007 htv 2006 htv 2005 htv 1. Koordinaatistot ,88 3, ,62 3, ,56 7, ,68 5,00 2. Painovoima ,60 4, ,2 5, ,63 3, ,76 3,00 3. Maankuoren liikkeet ,40 7, ,98 4, ,8 4, ,18 6,00 4. Metrologia ja laatu ,48 5, ,12 5, ,41 4, ,13 7,00 5. Kartoitusmenetelmät ,65 10, ,11 10, ,5 12, ,19 11,50 6. Paikkatietojen prosessointi ja hallinta ,83 3, ,78 6, ,68 6, ,44 7,50 7. Paikkatietojen visualisointi ja kartografinen kommunikointi ,31 6, ,47 2, ,01 2, ,54 2,00 8. Navigointi ja paikkatiedon liikkuva käyttö ,73 12, ,03 6, ,89 6, ,26 4,80 9. Sähkömagneettinen säteily ,28 2, ,56 4, ,22 2, ,48 1, Kirjasto- ja informaatiopalvelut ,46 1, ,51 1, ,74 1, ,59 1, Hallintopalvelut ,68 12, ,76 8, ,88 6, ,6 8,00 Yhteensä ,30 68, ,14 58, ,32 55, ,85 57,4 9

GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakatsaus 2 1.1 Toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet 2 1.2 Päämäärä ja tehtävät 2 1.3 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 31.12.2004 Dnro 87/20/2005 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN TILINPÄÄTÖS 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKATSAUS...2 2. TULOKSELLISUUDEN

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S

M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S M E T S Ä N T U T K I M U S L A I T O S Metlan tilinpäätösasiakirja 2003 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2003 SISÄLLYS 1. TOIMINTAKATSAUS 3 Toiminta-ajatus ja organisaatio 3 Toimintalinjat

Lisätiedot

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 E/3/211/2012 15.3.2012 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 15.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus Toimintakertomus SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 4 3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 6 3.1 TOIMINNAN TUOTTAVUUS... 6 3.2 TOIMINNAN TALOUDELLISUUS...

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12014 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Julkaisun paivämäärä: 7.3.2014

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001

Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 3 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS Valtiovarainministeriön tilinpäätös 2001 Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1 2 VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALAN TOIMINTA JA TALOUS

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 179. toimintavuosi SISÄLTÖ PÄÄJOHTAJAN

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Finnish

Lisätiedot

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 31.3.2005 Sisällysluettelo 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN...2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 2.1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...3

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012 Dnro 728/24/2013 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005

Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005 1 Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005 115. toimintavuosi Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus 5 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 5 2.2 Toiminnan tuloksellisuus

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) 2012 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) Henkilöstöhallinto Patentti- ja rekisterihallitus 31.12.2012 RAPORTTI 2(59) Sisällysluettelo KUVALUETTELO... 3 TERMIT JA LYHENTEET...

Lisätiedot

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. 31.12.2005 SISÄLLYS 1. Johdon katsaus toimintaan... 5 2. Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1.1 Alueellinen vaikuttavuus... 7

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2004 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT SISÄLTÖ 2 Pääjohtajan katsaus 4 Toimintakatsaus 12 Tuloksellisuuden kuvaus 20 Tilinpäätöslaskelmat ja niiden liitteenä annettavat tiedot sekä tilinpäätöksen

Lisätiedot

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Tilinpäätös vuodelta 2010 KILPAILUVIRASTO Dnro 569/00.01.03/2009; TEM 2820/00.03.01.02/2009 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005 MIKES siirtyy uuteen aikaan 1 2005 Sisältö 3 4 8 Pääkirjoitus......................................... 3 4 MIKES oleellinen osa Otaniemen tiedeyhteisöä............

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 6/2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Helsinki 2009 Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Toiminnan taloudellisuus parani aineistonkäsittelyssä, ja tuottavuus kohosi sekä kaukopalvelussa että aineistonkäsittelyssä.

Toiminnan taloudellisuus parani aineistonkäsittelyssä, ja tuottavuus kohosi sekä kaukopalvelussa että aineistonkäsittelyssä. 1 Toimintakertomus 2005 1. Johdon katsaus toimintaan Vuosi 2005 oli Varastokirjastolle toiminnallisesti normaali. Aineistoa otettiin vastaan kirjastojen siirtotarpeiden mukainen määrä, joka viime vuonna

Lisätiedot

Tiehallinnon toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2003

Tiehallinnon toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2003 Tiehallinnon toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2003 Tulosohjaus 2004 Sisäisiä julkaisuja 9/2004 Tiehallinnon toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2003 Tulosohjaus 2004 Sisäisiä julkaisuja 9/2004

Lisätiedot