GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA"

Transkriptio

1 GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008

2 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus Johdon katsaus Vaikuttavuus Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan taloudellisuus Toiminnan tuottavuus Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Palvelukyky ja suoritteiden laatu Henkisten ja aineellisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tuotto- ja kululaskelma Tase Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Arviointien tulokset Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Talousarvion toteutumalaskelma Tuotto- ja kululaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitus

3 1. Toimintakertomus 1.1 Johdon katsaus Vuosi 2008 oli Geodeettisen laitoksen (GL) yhdeksäskymmenes toimintavuosi. Laitos on kehittynyt alkuaan geodeettisia tutkimuksia tehneestä monipuoliseksi paikkatietoalan tutkimuslaitokseksi, jonka toiminta käsittää geodesian -, geoinformatiikan-, kaukokartoituksen - ja navigoinnin tutkimuksen sekä menetelmäkehityksen. Geodeettinen laitos on kooltaan ja osaamistasoltaan merkittävä tutkimuslaitos Euroopassa. Kehittämisen päälinjat Vuonna 2008 laitos osallistui aktiivisesti Maa- ja metsätalousministeriön ja Ympäristöministeriön yhteisen ympäristö- ja luonnonvaratutkimuksen yhteenliittymän suunnitteluun. Tämä työ oli osa valtion sektoritutkimuksen kehittämistä, jota on tehty vuodesta 2004 alkaen. Laitosta kehitetään erikoisalansa tutkimuslaitoksena, joka joustavasti toimii osana kansallisia tai kansainvälisiä yhteenliittymiä taaten näin maallemme korkeatasoisen tutkimusinfrastruktuurin ja osaamisen paikkatietoalalla. Tämä merkinnee päätöstä epävarmuuden aikajaksolle, joka on jarruttanut laitoksen omaehtoista kehittämistä. Sektoritutkimuksen voimavaroja koskevat valtiovallan suunnitelmat ovat tätä kirjoittaessa epäselvät yksityiskohdiltaan, mutta on todennäköistä, että Geodeettisen laitoksen budjettirahoitus tulee tulevina vuosina vähenemään. Kansainvälinen kehitys on otettava huomioon kehittäessä maallemme ja valtiovallalle korkeatasoista paikkatietoalan osaamista. Laitoksen edustamat tutkimusalat sekä niihin liittyvä elinkeinoelämä ovat nykyisin voimakkaasti kansainvälisiä. GL on voimavaroineen merkittävä tutkimuslaitos erityisesti pohjoismaissa. Tulevaisuudessa laitosta onkin yhä määrätietoisemmin kehitettävä yhteistyön kautta osaksi eurooppalaista tutkimusverkostoa. Tätä kautta tulevina vuosina on mahdollisuus saada sekä osaamista että rahoitusta kotimaisten voimavarojen lisäksi. Vuoden 2008 toiminnalliset tavoitteet saavutettiin hyvin lukuun ottamatta eräitä poikkeuksia. Laitoksen tehokkuus on kehittynyt viime vuosina suotuisasti ja ulkopuolinen rahoitus kasvoi edelleen. Tämän kehityksen seurauksena toiminta on kehittynyt suotuisasti niiden suunnitelmien mukaisesti, jotka on asetettu vuodelle Kuitenkin on huomattava, että vain budjettirahoituksen avulla voidaan tehdä merkittävät tutkimuslaiteinvestoinnit, joita tarvitaan vuosina Metsähovin tutkimusasemalla geodeettisen tutkimuksen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Toiminnan kustannukset olivat vuonna 2008 yhteensä 5,558 M, kasvua edellisestä vuodesta 16,21 %. Ulkopuolelta saatu rahoitus kasvoi vuodesta 2007 ollen kaikkiaan M. Tämä on 32 % laitoksen kokonaiskustannuksista. Laitoksen tuotokset ja laadunhallinta olivat vuonna 2008 samalla tasolla kuin vuonna Pääsuoritteiden eli tieteellisten julkaisujen, asiantuntijatehtävien ja kehitettyjen menetelmien määrä lisääntyy tulevina vuosina, sillä laitoksen tutkimustoiminta on laajentunut. Tulokset tästä tullaan saamaan lähivuosina. Laitos onnistui vuonna 2008 hyvin tutkimushakemuksissaan, mikä osoittaa laitoksen tekemien hakemusten korkeaa laatua ja henkilökunnan osaamista. Kansainvälinen ja kotimainen tutkimusyhteistyö säilyi entisellä tasolla samoin kuin yhteistyö Itämereen rajoittuvien valtioiden kanssa geodeettisissa tutkimuksissa. Laitokseen vuosikymmenten aikana kertynyt henkinen pääoma on suuri ja valtakunnan kannalta merkittävä. Vuonna 2008 käytettiin aikaisempaa enemmän voimavaroja henkilöstön koulutukseen. Henkilökunnan osaamista ja kehitetään, jotta laitos voi selviytyä paremmin kansallisessa ja kansainvälisessä kilpailussa. 1.2 Vaikuttavuus Paikkatietojen tehokas yhteiskäyttö lisää hallinnon ja elinkeinoelämän työn tuottavuutta ja tehokkuutta, koska töiden suunnittelu tehostuu ja nopeutuu, maastotöiden tarve vähenee ja toteutettujen toimenpiteiden dokumentointi paranee. Vuonna 2008 laitos on osallistunut kansallisen paikkatietostrategian toteuttamiseen seuraavasti. 1) Valtakunnallisten koordinaatti - ja korkeusjärjestelmien ylläpito - Ylläpitänyt valtakunnallista EUREF-FIN koordinaattijärjestelmää huolehtien erityisesti järjestelmän perustana olevien pysyvien GPS-asemien toimivuudesta. Laitos on sitonut uuden korkeusjärjestelmän N2000 peruskiintopisteen valtakunnalliseen koordinaatti ja painovoimajärjestelmään. - Jatkanut tutkimusta maamme maankuoren liikkeiden määrittämiseksi vuosina 1996 ja 2006 mitattujen kaikkiaan 100 kiintopisteen koordinaattien avulla. Tuloksista selviää kiintopisteverkon vakaus ja tämän avulla tulevaisuudessa voidaan arvioida mahdollisesti tarvittavia koordinaattijärjestelmän muutoksia. - Toiminut pituuden ja putoamiskiihtyvyyden kansallisena mittanormaalilaboratoriona ja pitänyt huolta järjestelmien luomisessa ja ylläpidossa tarvittavien mittausten tarkkuudesta. 3

4 2) Luotujen uusien koordinaatti- ja korkeusjärjestelmien käytön edistäminen - GL on perustanut palvelimelleen kaikkien halukkaiden käytettävissä olevan koordinaattien muunnospalvelun sekä yhteistyössä maanmittauslaitoksen kanssa täydentänyt valtakunnallisia koordinaatti- ja korkeusjärjestelmiä koskevia suosituksia. - Tehnyt ja julkaissut tutkimustuloksia GPS-mittausten tarkkuudesta. - Laskenut uuden valtakunnallisen geoidin. 3) Kansallisen painovoimajärjestelmän uusiminen - Työt järjestelmän uusimiseksi ovat meneillään. Tavoitteena saada järjestelmä valmiiksi vuonna ) Uusien kartoitusmenetelmien käyttökelpoisuus ja tarkkuus - Kehittänyt menetelmiä lentokoneesta käytettävien digitaalisten kameroiden kalibroimiseksi sekä lentokoneesta käytettävän laserkeilaimen kalibroimiseksi. - Tutkinut ja kehittänyt lentokoneessa käytettävän laserkeilaimen mittaaman aineiston tulkintamenetelmiä maastotietokannan päivittämistä ajatellen. - Kehittänyt autossa käytettävän kartoituslaitteen, jossa paikannusilmaisimien, laserkeilaimen ja digitaalikameroiden avulla voidaan kartoittaa ajoreitin läheisyydessä olevat alueet, rakenteet, rakennukset ja kasvillisuus. 5) Paikkatietojen yhteiskäytön edistäminen - Kehittänyt yhdessä eräiden valtion laitosten ja yritysten kanssa paikkatietoinfrastruktuurin kartta- ja paikkatietopalvelujen internet-käyttöön soveltuvia rajapintoja. - Kehittänyt paikkatietojen skeema- ja yleistysmuunnoksia tosiaikaisia muunnospalveluja varten. Laitos on ylläpitänyt Metsähovin tutkimusasemaa ja laatinut sitä varten kehittämissuunnitelman. EGNOS/RIMS-asema on toiminut suunnitellusti vuonna Neuvottelut uudesta sopimuksesta alkoivat vuonna Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan taloudellisuus Toiminta raportoidaan tuloskeskustelujen ja tulossopimuksen mukaisesti sekä sopimuksessa olevien tutkimus- ja asiantuntijatehtävien osalta. VUODEN 2008 KESKEISET TUTKIMUSHANKKEET Geodesia ja geodynamiikka Maan painovoimakentän ajallinen vaihtelu Tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla vesitaseessa tapahtuvat muutokset voidaan havaita mitatuista painovoiman muutoksista ja saada näin lisää tarkkuutta painovoiman määrittämiseen sekä vesitaseessa tapahtuvien muutosten havaitsemiseen. Maan vesivaipassa tapahtuvat muutokset ovat pääasiallisin syy painovoiman ajallisiin muutoksiin. Maan painovoimakentän ajallista vaihtelua on tutkittu sekä Metsähovin tutkimusasemalla olevalla suprajohtavalla gravimetrilla että Maata kiertävien painovoimasatelliittien avulla. Vuodesta 2002 Maata kiertäneen GRACE-satelliitin painovoimahavainnot ovat mahdollistaneet suurten jäätiköiden massassa tapahtuneiden muutosten seuraamisen. Muutokset ovat seurausta lämpenemisestä. Satelliittien tuottamaa mittausaineistoa tulkittaessa on tärkeää, että tuloksia voidaan verrata maanpäällisiin havaintoihin. Geodeettisella laitoksella GRACE-satelliitin havaintoja on käytetty Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa, jossa tutkitaan erityisesti Itämeren alueella tapahtuvia muutoksia ja tämän alueen käyttöä GRACE-satelliitin testikenttänä. Itämeri on osoittautunut sopivaksi testikentäksi, jossa pienellä rajatulla alueella on kuukausitasolla merkittäviä vedenkorkeuden vaihteluita. Nämä vaihtelut tunnetaan hyvin mareografihavaintojen perusteella. Metsähovin alueella tehtävät suprajohtavan gravimetrin painovoimahavainnot kertovat maa-alueella tapahtuvasta painovoiman ajallisesta muutoksesta. Tulokset osoittavat selkeästi sen, tarkkojen painovoiman arvojen määrittämisessä tulee havainnoista poistaa vesivaipassa tapahtuvien muutosten vaikutus. 4

5 Geoidin mallintaminen Geoidimalleilla kuvataan maan painovoimakentän tasa-arvopintaa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaisia virheitä syntyy mallinnuksessa, koska nämä vaikuttavat geoidimallin tarkkuuteen. Valtakunnallisen uuden geoidimallin laskeminen ja geoidimalleihin liittyvä tutkimustyö on tehty osittain Geodeettisen laitoksen, osittain Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa. Uusi valtakunnallinen geoidimalli FIN2005N00 julkistettiin vuonna Tämä malli mahdollistaa satelliittipaikannuksen avulla mitattujen korkeuksien muuntamisen suoraan Suomen uuteen N2000- korkeusjärjestelmään. Malli parantaa korkeusmuunnoksen tarkkuutta ja luotettavuutta koko valtakunnan alueella ja edistää uuden korkeusjärjestelmän käyttöönottoa. Sen käyttäjinä ovat kaikki korkeuksia paikkatiedoissa tarvitsevat tahot, ja malli on mukana myös Geodeettisen laitoksen uudessa koordinaattimuunnospalvelussa. Tämän lisäksi on tehty myös tutkimusta geoidimallien tarkkuuksista ja tarkkuuden parantamisesta. Suomen Akatemian rahoittama projekti jatkuu vuoteen 2010 saakka. Suomen maankuoren liikkeiden tutkiminen tarkkaa geodeettista kiintopisteistöä käyttäen Suomi sijaitsee jääkauden jälkeisen jatkuvan maannousun alueella, joka ajan myötä muuttaa sekä taso- että korkeuskoordinaatteja. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää maankuoren liikkeiden määrä ja niiden vaikutus koordinaattien tarkkuuteen. Vuoteen 2010 jatkuvassa Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa tutkitaan maankuoren liikkeitä Fennoskandian laajuisesta maannoususta paikallisiin liikuntoihin saakka. Geodeettisen laitoksen pysyvä GPS-asemaverkko, Suomen EUREF-FINkoordinaatiston määrittelevän kiintopisteistön ja paikallisten kiintopisteverkkojen avulla jopa 15 vuoden pituisista mittauksjaksoista voidaan määrittää millimetrien suuruisia liikkeitä. Maannousun tarkemmalla mallilla voidaan parantaa valtakunnallisen korkeusjärjestelmän tarkkuutta ja auttaa sen ylläpitoa tulevaisuudessa. Paikalliset mittaukset antavat yksityiskohtaista tietoa maankuoren ylimpien osien liikkeistä, ja tuloksia käytetään mm. ydinjätteiden loppusijoituspaikan liikuntojen seuraamiseen Olkiluodossa. Tutkimus antaa tietoa myös maankuoren rakenteesta ja niistä jääkauden jälkeisistä ilmiöistä jotka ovat vuosituhansien aikana muokanneet Fennoskandian aluetta. Vuonna 2006 mitattu valtakunnallinen GPS-data antaa mahdollisuuden laskea vuosien jälkeen tapahtuneita maankuoren liikkeitä. Vuonna 2008 saatiin valmiiksi ensimmäiset laskennat liikkeiden suunnasta ja suuruudesta. Lopulliset laskennat tehdään vuoden 2009 aikana. Mannerjään vaikutus maankuoren liikkeisiin Fennoskandian jääkauden jälkeinen maannousu vaikuttaa korkeusjärjestelmiin, koska aikaa myöten korkeussuhteet muuttuvat. Lisäksi maannousun mekanismin tunteminen auttaa ymmärtämään mitä jääkauden jälkeen on maassamme tapahtunut, ja millaisia muutoksia tulevaisuudessa on odotettavissa. Siksi maanuoren liiketutkimus on ollut varsin keskeisellä sijalla laitoksen toiminnassa. Vuonna 2008 aloitettiin laaja Kansainväliseen litosfääriohjelmaan kuuluva monitieteinen projekti jääkauden jälkeisen maankuoren liikkeiden ja ilmastokehityksen tutkimiseksi. Geodeettisella laitoksella on projektin koordinointivastuu. Projekti jatkuu vuoteen 2012 saakka ja osallistujia on yli kymmenestä maasta. Geodeettinen laitos on yhteistyössä Venäjän geodesian ja kartografian tutkimuslaitoksen (TsNIIGAiK) kanssa tutkinut maannousua vaaitus- ja painovoimahavaintoja käyttäen Suomen, Karjalan ja Kuolan niemimaan alueella. Tarkoituksena on parantaa alueen nykyisiä maannousumalleja. Geodeettinen laitos on mitannut painovoimaa Etelämantereella, Suomen Etelämannerasema Aboalla 1980-luvun lopulta lähtien. Etelämantereen jäätiköiden muutokset tarjoavat mahdollisuuden maankuoren liikkeiden seuraamiseen jäätiköitymisen vielä vallitessa. Vuonna 2008 osallistuttiin Pietarissa pidettyyn alan tieteelliseen kokoukseen, jossa esiteltiin tähänastisia mittauksia. Seuraava painovoimamittaus Aboalla ja kahdella muulla paikalla on tarkoitus toteuttaa vuoden 2009/2010 etelämannerretkikunnan yhteydessä. Geodeettinen laitos ylläpitää myös pysyvää GPS-asemaa Aboalla. Kaukokartoitus ja fotogrammetria 3D-NaviEXPO-tutkimushanke Tavoitteena on kehittää ja esitellä Shanghain maailmannäyttelyssä vuonna 2010 kolmiulotteisten kaupunkimallien käyttö käsipuhelimiin perustuvassa henkilökohtaisessa navigoinnissa. Osasto on kehittänyt edelleen laitoksen autoon asennettavan liikkuvan kartoituksen laitetta integroimalla kamerat laitteeseen ja kehittämällä georeferointimenetelmiä. Laitteistolla on tehty koetöitä pääasiassa Espoonlahdessa. Laitteisto tuottaa lasersignaalin vaihemittaukseen perustuvaa pisteparvea, josta laskennan avulla kehitetään automaattisia menetelmiä kohteen muodon määrittämiseksi, kohteen tunnistamiseksi ja visualisoimiseksi. Osastossa on kehitetty menetelmiä laserkeilauksen ja digikameran avulla puiden, teiden, rakennusten ja tieympäristön mallintamiseksi. Tähdätään maailmanäyttelyalueen osittaiseen mallintamiseen ja Tapiolan mallintamiseen, jossa ilmakeilauksen, ilmakuvauksen ja liikkuvan kartoituksen menetelmin toteutetaan alueen kolmiulotteinen mallinnus ja virtuaalimallinnus. Tutkimus Olkiluodon maapohjan stabiilisuudesta satelliittitekniikkaa käyttäen Tavoitteena on selvittää tutkasatelliittikuvien (SAR) käyttökelpoisuus Olkiluodon alueen maankuoren liikkeiden havaitsemissa. 5

6 Projektissa on tutkittu SAR-satelliittikuvien käyttöä Olkiluodon voimalaitosalueen mittaukseen. Alueen maankuorta seurataan jatkuvasti, sillä on tärkeää, että rakennettavan ydinjätteen loppusijoituspaikan maankuoren mahdollisista liikkeistä tiedetään mahdollisimman paljon samoin kuin liikkeiden mittaukseen soveltuvista tekniikoista. Satelliittikuvilta saadaan riippumattomia mittaustuloksia maankamaran liikkeistä ja mitata millimetriluokan liikkeitä maan pinnalla käymättä paikalla. Lisäksi SAR-tutkalla kuvaukset ovat säästä ja auringonvalosta riippumattomia. Olemassa on laajat SAR-kuva-arkistot vuodesta 1992 alkaen. Kuvista voidaan saada huomattavasti enemmän havaintoja ja kattavampi kuva koko alueen liikkeistä verrattuna kiintopisteiden avulla tehtäviin mittauksiin. Tutkakuvien soveltuvuutta Olkiluodon alueen seuraamiseen tutkittiin ERS-satelliitin ottaman 34 SAR-kuvan aineistolla. Liikkeenmittausmenetelmä perustuu suureen kuva-aineistoon ja muuttumattomien kohteiden nk. pysyvien sirottajien havainnointiin kuvilta. Tällaisia kohteita ovat mm. rakennukset, kivet ja kalliot. Kuvasarjalta on tutkittu pysyviä sirottajia alueella vuosina Liikettä tältä kuvasarjalta voitiin mitata vain vertikaalisuunnassa. Alueelta löytyi pysyviä sirottajia, mutta merkittävää liikettä ei pystytty havaitsemaan. Geodeettisen laitoksen Geodesian ja geodynamiikan osasto on suorittanut alueella toistuvia maastomittauksia ja niissäkään ei ole havaittu merkittäviä liikkeitä. Tutkimus digitaalisten ilmakuvien radiometrisesta kalibroinnista Ilmakuvasensoreiden radiometriseen kalibrointiin on kehitetty heijastavuuteen perustuva testikenttäkalibrointimenetelmä. Radiometrisessä kalibroinnissa käytetään vertauskohteina tasasävyisiä pintoja, joiden havainto- ja valaistuskulmariippuvainen heijastavuus (BRDF) määritetään goniometrimittauksin. Ilmaisimeen saapuva säteily määritetään käyttämällä ilmakehämallinnusta ja MODRTAN4-säteilynsiirto-ohjelmaa. Radiometrisessä kalibroinnissa vertaillaan sensoriin saapuvaa säteilyä ja sensorin vastetta sekä analysoidaan kuvien sävyaluetta (histogrammia). Kalibroinnissa tuloksena saadaan määritettyä sensorin absoluuttisen kalibroinnin kertoimet, lineaarisuus, eri kanavien herkkyydet sekä dynaaminen alue. Tulokset valmistuivat väitöskirjana vuonna Geoinformatiikka ja kartografia Tosiaikaiset muunnospalvelut paikkatietopalveluja varten Työssä on kehitetty koordinaatistomuunnospalvelu, joka perustuu OGC:n Web Processing Service (WPS) rajapinnan soveltamiseen. Määritellyn rajapintatoteutuksen pohjalta ohjelmoitiin toimiva rajapintapalvelu hyödyntäen 52North-yhteisön tuottamaa WPS-ohjelmistoalustaa. Tämän työn tuloksia on voitu suoraan hyödyntää INSPIRE:n koordinaatistomuunnospalveluja koskevien toimeenpanosäännösten laadinnassa. Skeemamuunnosten ja yleistysmuunnosten osalta kehitettiin yhteinen palveluprototyyppi ITC:n (Hollanti) kanssa. Palvelu perustuu em. WPS-rajapinnan hyödyntämiseen. Tavoitteena työssä oli mm. selvittää, miten yleistyspalvelua voitaisiin soveltaa osana laajempaa skeemamuunnostehtävää. Palvelujen yhteentoimivuuden kannalta saman perusrajapinnan käyttö eri palvelukomponenteissa osoittautui hyödylliseksi. Palveluprototyypin kehitystyön kokemusten pohjalta kirjoitettiin yhteisartikkeli, joka on parhaillaan hyväksymisprosessissa julkaisua varten lehdessä: Computers, Environment and Urban Systems. Projektissa on lisäksi toteutettu standardeihin perustuva yleistyspalvelun WPS-rajapintaimplementointi Grass-ohjelmistoon. IGN:n kanssa on laadittu yhteistyön pohjalta EU-hankehakemus. Projekti päättyi vuoden 2008 lopussa. Verkkopohjaisten kartta- ja paikkatietopalvelujen pilottihanke Projektin työhön ovat osallistuneet seuraavat valtion laitokset: Geodeettinen laitos, Maanmittauslaitos, Ilmatieteen laitos, Merentutkimuslaitos, Geologian tutkimuskeskus, Merenkulkulaitos ja Suomen ympäristökeskus. Muita aktiivisia osallistujia ovat olleet Espoon kaupunki, Lounaispaikka ja Sito Oy. Geodeettinen laitos on vastannut hankkeen koordinoinnista. Vuoden 2008 aikana projektissa on jatkettu vektorimuotoisten paikkatietopalvelujen rajapintastandardiin Web Feature Service (WFS) liittyvää työtä. Edellisen vuoden palveluimplementaatioita on ylläpidetty ja kehitetty edelleen. Osallistuvissa organisaatioissa ei ole osoitettu merkittäviä uusia resursseja palvelujen toteuttamiseen. Samalla on kuitenkin näköpiirissä konkreettisia operatiivisiin palvelutoteutuksiin tähtääviä hankkeita, joiden kehityksessä pilottiprojektin aikana saatuja kokemuksia voidaan suoraan hyödyntää. Merkittävän viitekehyksen vuoden 2008 työlle pilottiprojektissa antaa INSPIRE-toimeenpanosääntöjen valmistelun eteneminen. Haku- ja katselupalveluja koskevat toimeenpanosäännöt sekä palvelurakennetta kuvaava arkkitehtuuridokumentti tulivat rekisteröityneiden intressiryhmien kommentoitaviksi vuoden 2007 joulukuussa. Projektiryhmässä hyväksyttiin useita näkemyksiä ja käsityksiä palvelusäännöistä ja ryhmän edustajat osallistuivat myös palautekokoukseen Isprassa toukokuussa Pilottiprojektin työ on läheisesti liittynyt ainakin kahteen projektin ulkopuoliseen hankkeeseen. PaikkaOppi projektissa kehitetään lukio-opetuksen tueksi verkkopalveluarkkitehtuuriin tukeutuvaa paikkatietojen oppimisympäristöä. Pilottiprojektin 6

7 piirissä kehitettyjä rajapintaratkaisuja on suoraan hyödynnetty PaikkaOppi-projektin hajautettua palveluinfrastruktuuria rakennettaessa. Myös Maanmittauslaitoksen vetämälle Paikkatietoportaali-hankkeelle pilottiprojektin osallistujat muodostavat tärkeän tukiryhmän. Portaalihanketta on esitelty pilottiprojektin kokouksissa. Projektin osallistujaorganisaatiot voivat hyödyntää projektissa hankkimaansa rajapintapalvelujen osaamista ja palveluimplementaatioita Paikkatietoportaalia varten tarvittavien palvelujen pystyttämisessä. Projektia jatketaan vuodelle 2009, jotta koetyöhön ja raportointiin saadaan mukaan Maanmittauslaitoksen toteuttamat WFSrajapintastandardiin perustuvat palvelut Maanmittauslaitoksen paikannimirekisteriin sekä Väestökeskuksen rakennus- ja huoneistorekisteriin. Kyseiset palvelut ovat tulevat käyttöön kevään 2009 aikana. Navigointi ja paikannus Toteutetaan 3D-NaviEXPO-tutkimushanketta suunnitelman mukaan Tavoitteena on kehittää ja esitellä Shanghain maailmannäyttelyssä vuonna 2010 kolmiulotteisten kaupunkimallien käyttö käsipuhelimiin perustuvassa henkilökohtaisessa navigoinnissa. Suurin osa hankkeen teknisistä osista on kehitetty Suomessa. Laitoksen ja sen suomalaisten yhteistyö kumppanien osalta hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Kiinalaisten kumppaneiden osalta suurin osa projektin töistä on sujunut myös suunnitelman mukaan: - Kolmiulotteisen henkilökohtainen navigointi -ohjelmiston kehittäminen Nokian matkapuhelimeen. Ohjelmisto tulee olemaan valmis integroimaan CASMIN (Chinese Academy of Surveying and Mapping) kehittämän visualisointiohjelman keväällä Ohjelmiston testaus Kiinassa ja Espoonlahdessa tehdään kesän 2009 aikana nykyisen suunnitelman mukaisesti. WLANpaikannuskomponentin integroiminen ohjelmistoon toteutetaan keväällä Pseudoliittimenetelmän kehittäminen Ensimmäinen malli pseudoliittilaitteistosta on kehitetty ja testattu. Tämä malli pystyy välittämään GPS-tyyppisiä (Global Positioning System) signaaleita, mutta sitä täytyy kehittää, jotta se kykenisi SBAS-tyyppisten (Satellite Based Augmentation System) signaalien välittämiseen. - Moni-ilmaisimisen paikannuslaitteen rakenteellinen kehittäminen. Ensimmäinen kaikki paikannusilmaisimet sisältävä prototyyppi (mukaan lukien GPS-vastaanottimen, kiihtyvyysmittarin ja digitaalinen kompassin) on koottu. Tässä versiossa kaikki sensorit kykenevät kommunikoimaan GPS-vastaanottimeen upotetun digitaalisen signaalinkäsittelyn (DSP) kanssa. Versiota on käytetty paikannusohjelmiston kehittämisessä. Seuraava versio (SMD) prototyypistä saatiin valmiiksi vuoden 2008 lopussa. Tässä versiossa (PCB) kaikki sensorit on integroitu yhteen kooltaan noin 9x6 cm2 yksikköön. Bluetooth ja liitäntäantenni eivät vielä sisälly tähän version, jonka tulisi olla hyvin lähellä lopullista laitetta. Laite on edelleen testattavana. - Monisensorisen paikannuslaitteen ohjelmistollinen kehittäminen Monisensoreita varten tarkoitettu paikannusalgoritmi on saatu valmiiksi. Algoritmi perustuu hajautettuun Kalman Filterin rakenteeseen. Algoritmi pystyy tulevaisuudessa omaksumaan järjestelmään vaivattomasti uusia sensoreita. Ohjelmiston ensimmäinen versio asennettiin elokuun lopussa 2008 laitteeseen ja todettiin että monisensorinen paikannuslaite voidaan toteuttaa näiden valittujen komponenttien avulla. Kenttätesti tehtiin Otaniemessä marraskuussa Tulokset eivät olleet niin hyviä kuin odotettiin ja edelleen tarvitaan paikannusalgoritmin kehitystyötä. Hankkeella on ollut Kiinassa ongelmia (EXPO-alueen mittausmahdollisuus ja rahoitus). Näihin odotetaan suotuisaa ratkaisua kevään 2009 aikana. VUODEN 2008 KESKEISET ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT Geodesia ja geodynamiikka Uusien koordinaatti- ja korkeusjärjestelmien ylläpito ja käyttö Vuonna 2008 julkistettiin Geodeettisen laitoksen koordinaattimuunnospalvelu, jonka avulla muunnokset voidaan tehdä Julkisen hallinnon suosituksissa 153, 154 ja 163 esitettyjen kansallisten koordinaatistojen ja korkeusjärjestelmien välillä. Muunnospalvelu edistää uusien koordinaatistojen käyttöönottoa ja parantaa niiden käytettävyyttä sekä valtakunnallisissa että paikallisissa hankkeissa. Muunnospalvelun asiakkaina ovat kaikki paikkatietoaineistoja käsittelevät toimijat. Uuden painovoimajärjestelmän valmistelu Työt uuden painovoimajärjestelmän luomiseksi on aloitettu. 7

8 Kansallisen pituuden ja putoamiskiihtyvyyden mittanormaalitoiminta Nummelan normaaliperusviiva mitattiin syksyllä Pituuden laskenta on lopullisia epävarmuuslaskelmia vaille valmis, ja julkaisun kirjoittaminen vuosien 2005 ja 2007 mittauksista on aloitettu. Tätä varten on laskettu myös Tuorlan observatoriossa tehtyjen kvartsimetrivertailujen tulokset. Tulosten perusteella Nummelan normaaliperusviiva on edelleen ainutlaatuinen pituuden mittanormaali lajissaan: maailman pisin, tarkin ja vakain. Tuloksia käytettiin syksyllä 2008 neljässä eri tutkimushankkeessa, kun Tuorlan ja Nummelan mittakaava siirrettiin Itävaltaan, Liettuaan, Viroon ja Olkiluotoon. Aasian ja Tyynenmeren maiden metrologiaohjelmaan (APMP) kuuluvan elektronisten etäisyydenmittausten vertailumittauksen tulokset saatiin alkuvuonna kootuksi yhteen, ja raporttiluonnos valmistui Korea Research Institute of Standards and Sciencessä (KRISS) elokuussa. Laitos osallistui tähän vertailumittaukseen Korean Daejeonissa kutsuttuna syksyllä Kaikkien viiden osallistujan tulokset ovat hyvät ja yhtäpitävät. Euroopan metrologiatutkimusohjema (EMRP) aloitettiin. Laitos osallistuu tutkimusprojektiin "Absolut long distance measurement in air", jonka aloituskokous pidettiin toukokuussa Madridissa. Projektissa hyödynnetään GL:n tekemiä tarkkoja pituudenmittauksia uuteen teknologiaan perustuvien mittausmenetelmien testaamisessa. Vuonna 2008 on kalibroitu Latvian AMK:n neljä viivakoodilattaa, Islannin LMI:n kolme digitaalista vaaituskojetta ja kuusi kolmemetristä viivakoodilattaa sekä Viron PLANSERK:n kolme digitaalikojetta ja 12 viivakoodilattaa, joista kuusi oli kolmemetristä, kaksi kaksimetristä sekä kaksi metristä lattaa. Global Geodetic Observing System/Nordic Geodetic Observing System toimintaan osallistuminen Laitos on osallistunut ohjelmien GGOS ja NGOS hankkeiden valmisteluun. Pohjoismaista yhteistyötä käsittelevä kokous pidettiin Norjassa Kaukokartoitus ja fotogrammetria Toteutetaan LPIS-laatukäsikirjan ajantasaistaminen Maaseutuviraston peltolohkorekisterin tuottamista ja ajantasaistamista varten tarvittavan ortoilmakuvatuotannon laatujärjestelmä on päivitetty vastaamaan digitaaliseen ilmakuvaukseen perustuvaan ortokuvatuotantoa. Tarkemmin se on kuvattu kuvattu raportissa Honkavaara, E., Maaseutuviraston peltolohkorekisterin ortoilmakuvatuotannon laatujärjestelmä: digitaaliseen ilmakuvaukseen perustuva ortokuvatuotanto, Versio Geoinformatiikka ja kartografia Osallistuminen paikkatietoasiain neuvottelukunnan työhön Paikkatietoasian neuvottelukuntaa ei ole nimitetty vuodelle Neuvottelukunnan toimialaan liittyneitä tehtäviä on osaksi jatkettu vapaamuotoista Paikkatietoinfrastruktuurin verkkopohjaisten kartta- ja paikkatietopalveluiden pilottihanke projektiryhmän työtä. Osallistuminen INSPIRE Implementation Rules: osallistuminen Drafting Team for Network Services työhön INSPIRE -prosessiin liittyvä työ jatkuu verkkopalveluja koskevien toimeenpanosääntöjen laatimisen osalta. Geodeettisen laitos on osallistunut työhön ja sen vastuulle on kuulunut muunnospalveluja koskevan toimeenpanosäännön valmistelu. INSPIRE muunnospalveluista valmistui vuoden aikana kaksi luonnosdokumenttia: muunnospalvelujen yleisluontoinen toimeenpanosääntö ja erityisesti koordinaatistomuunnospalveluihin keskittyvä tekninen ohjeisto. Toimeenpanosääntö käsittelee muunnospalvelua yleisesti abstraktilla tasolla ja määrittelee palvelun tukemat operaatiot ja näiden keskeiset parametrit. Tekninen ohjeisto määrittelee toimeenpanosäännön yhtenä toteutuksena koordinaatistomuunnospalvelun rajapintatoiminnallisuuden. Ohjeisto pohjautuu OGC:n Web Processing Service (WPS) -rajapinnan soveltamiseen. Koordinaatistomuunnokseen liittyvät periaatteet nojautuvat OGC:n aiempaan Web Coordinate Transformation Service (WCTS) palveluspesifikatioon. Molemmat dokumentit olivat syksyn 2008 aikana työryhmien sisäisellä kommenttikierroksella. Kierroksen tuottamien kommenttien edellyttämä editointityö on jo tehty ja dokumentit ovat valmiina ulkoisten intressiryhmien (SDIC/LMO) kommenttikierrokselle, joka toteutetaan alkuvuodesta Network Services -työryhmän työn ensimmäisinä tuloksina valmistui epävirallinen INSPIRE Network Services Architecture dokumentti sekä Discovery ja View palveluja käsittelevät toimeenpanosäännöt, jotka hyväksyttiin INSPIRE komiteassa INSPIRE-direktiivin liitteen I mukaisiin yhdeksään teema-alueeseen liittyen on tehty tietosisältöön liittyvää määritys- ja mallinnustyötä. Laitos on osallistunut kahden yleisluontoisen teeman Coordinate Reference Systems ja Geographical Grids määrittelyä käsitelleeseen työryhmään. Työryhmän tulokset olivat SDIC/LMO -kommenttikierroksella vuoden 2009 alussa. 8

9 Navigointi ja paikannus Ylläpidetään Virolahdella sijaitsevaa EGNOS/RIMS-asemaa yhdessä ESSP:n kanssa Ylläpito on jatkunut normaalisti. EGNOS-järjestelmän operatiivinen vaihe on suunnitelmien mukaan tarkoitus aloittaa lokakuussa Laitos neuvottelee ESSP:n kanssa uudesta sopimuksesta, sillä operatiivinen vaihe toisi laitokselle nykyistä suuremmat vastuut, koska tällöin täytyy järjestää koko vuorokautinen päivystys seitsemänä päivinä viikossa (24/7/365). VUODEN 2008 KEHITTÄMISTAVOITTEET Laitos on osallistunut kansallisen paikkatietostrategian ja INSPIRE-direktiivin toteuttamiseen kohdassa 1.2 esitetyillä tavoilla. Palvelukeskukseen on siirretty alkaen osa taloushallinnon palveluista. Tulospalkkiojärjestelmä on otettu käyttöön ja tulospalkkiot vuoden 2008 toiminnasta maksettiin maaliskuussa 2009 On osallistuttu selvitykseen Luonnonvaratiedon hyödyntäminen politiikan ja päätöksenteon tukena yhdessä GTK:n, Metlan, Tieteen tietotekniikan keskuksen ja MML:n kanssa. Laitos on selvittänyt vuoden 2008 aikana kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia erityisesti pohjoismaissa näiden maiden karttalaitosten kanssa. Laadittu selvitys laitoksen infrastruktuurin tilasta. Valtaosa selvityksestä koskee Metsähovin tutkimusasemaa, mutta päärakennuksen laboratoriotiloissa ja tietoliikenneyhteyksissä on myös kehitettävää. Vuonna 2008 henkilökunta suoritti kaksi tohtorin ja kolme lisensiaatin tutkintoa Senaatti-kiinteistöjen kanssa ei vuonna 2008 neuvoteltu toimitalon laajentamisesta. Laitoksen sisätilojen uudelleenjärjestely on saatu osittain valmiiksi. Julkaisuvarastosta on tehty tilat Navigoinnin laboratoriolle ja Geodesian laboratoriolle. Kesken ovat kuvantamisen laboratorio ja uusi julkaisuvarasto. Taloudellisuuden mittarit Toiminnan kustannukset osaamisalueittain ilmenevät taulukosta. Kustannukset ovat kasvaneet hieman vuosittain ja toiminnan kannalta suurimmat osaamisalueet ovat koordinaatistot, metrologia ja laatu, kartoitusmenetelmät, paikkatietojen prosessointi ja hallinta sekä navigointi ja paikkatiedon liikkuva käyttö. Kokonaiskustannukset osaamisalueittain vuosina (eur) Osaamisalue 2008 htv 2007 htv 2006 htv 2005 htv 1. Koordinaatistot ,88 3, ,62 3, ,56 7, ,68 5,00 2. Painovoima ,60 4, ,2 5, ,63 3, ,76 3,00 3. Maankuoren liikkeet ,40 7, ,98 4, ,8 4, ,18 6,00 4. Metrologia ja laatu ,48 5, ,12 5, ,41 4, ,13 7,00 5. Kartoitusmenetelmät ,65 10, ,11 10, ,5 12, ,19 11,50 6. Paikkatietojen prosessointi ja hallinta ,83 3, ,78 6, ,68 6, ,44 7,50 7. Paikkatietojen visualisointi ja kartografinen kommunikointi ,31 6, ,47 2, ,01 2, ,54 2,00 8. Navigointi ja paikkatiedon liikkuva käyttö ,73 12, ,03 6, ,89 6, ,26 4,80 9. Sähkömagneettinen säteily ,28 2, ,56 4, ,22 2, ,48 1, Kirjasto- ja informaatiopalvelut ,46 1, ,51 1, ,74 1, ,59 1, Hallintopalvelut ,68 12, ,76 8, ,88 6, ,6 8,00 Yhteensä ,30 68, ,14 58, ,32 55, ,85 57,4 9

10 Osaamisalueiden tulosten analyysi: 1. Toiminnan valtaosa on kohdistunut uuden valtakunnallisen koordinaattijärjestelmän ja uuden valtakunnallisen korkeusjärjestelmän käyttöönoton edistämiseen sekä näitä koskevien Julkisen Hallinnon Suositusten tarkennusten käsittelyyn. Kustannukset ovat vuodesta 2007 hieman laskeneet, mikä johtuu siitä, että valmistuneen valtakunnallisen korkeusjärjestelmän julkaisujen viimeistelytyö on päättymässä. 2. Vuonna 2008 valmistui uusi valtakunnallinen geoidimalli ja tutkimusta on tehty erityisesti painovoiman alueellisista ja ajallisista muutoksia tutkien.. Nämä tulokset ovat tärkeitä uuden koordinaattijärjestelmän käytön osalta ja perustietona uudistettaessa valtakunnallista painovoimajärjestelmään. Tämä työ alkoi vuonna Maankuoren liikkeiden mittaamista ja mallintamista on edelleen lisätty Fennoskandian, Suomen ja Luoteis-Venäjän sekä Satakunnan alueella. Tuloksia ei voida kuitenkaan vielä raportoida. Kustannukset ovat kasvaneet vuodesta 2007 merkittävästi edellä mainituista syistä. 4. Työtä on tehty erityisesti geodeettisen etäisyyden mittauksen ja lentokoneesta tehtävän kuvauksen ja laser-mittauksen alueilla. On saatu valmiiksi GPS-mittausten tarkkuutta käsittelevä tutkimus valmistui. Kustannukset ovat kuitenkin vuodesta 2007 vähentyneet, koska lentokoneesta käytettävien digikameroiden testaustoiminta on vähentynyt.. 5. Päätyönä on ollut autosta käytettävän kartoituslaitteiston kehittäminen sekä lentokoneesta ja autosta mitatun laserkeilausaineiston tulkintamenetelmien kehittäminen. Kustannukset ovat olleet vuoden 2007 tasolla. 6. Tutkimuksissa on ollut keskeistä verkkopohjaisten paikkatietopalvelujen kehittämiseen kansallisen ja kansainvälisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämiseksi. Kustannukset ovat vuodesta 2007 vähentyneet tutkimushankkeiden koon ja lukumäärän pienennyttyä. 7. Uusien karttojen ja paikkatietojen käytettävyyttä (ääni ja visualisointi) lisäävien tutkimushankkeiden myötä kustannukset ovat kasvaneet merkittävästi vuodesta 2007 kasvaneet. tutkimushankkeita Kustannukset pysyivät käytännössä ennallaan aikaisemmin aloitettujen hankkeiden jatkuessa. 8. Tutkimuksissa on keskitytty henkilökohtaisen paikannuksen menetelmien kehittämiseen erityisesti käsipuhelimia ja satelliittitekniikkaa käyttäen. Kustannukset ovat näiden hankkeiden myötä kasvaneet vuodesta 2007 huomattavasti. 9. Tutkimuksissa on keskitytty lennokista tehtäviin kohteiden heijastusominaisuuksien mittauksiin ja maastossa tehtäviin kohteiden kolmiulotteisen heijastuksen mittauksiin. Kustannusten määrä on pienentynyt vuodesta 2007, koska voimavaroja on siirretty muille osaamisalueille Toiminnan laajuus ja sisältö ovat säilyneet ennallaan. 11. On otettu käyttöön uusia taloushallinnon järjestelmiä ja siirrytty käyttämään palvelukeskusta. Kustannusten kasvu vuodesta 2007 johtuu mm. uusien järjestelmien käyttöönotosta aiheutuneista lisäkustannuksista. Lisäksi laitoksen toimitila Masalassa on liian pieni, joten uutta tilaa on vuokrattu. Kilosta. Asetetut tutkimukselliset tavoitteet on saavutettu ja raportit on toimitettu ajallaan rahoittajille. Uutta korkeusjärjestelmää N2000 sekä laserkeilauksen käyttökelpoisuutta käsittelevät raportit ovat edelleen viivästyneet.. Laitoksen kokonaiskustannukset toimintayksiköittäin on esitetty taulukossa. Kokonaiskustannukset toimintayksiköittäin vuosina (eur) Osasto tai yksikkö 2008 htv 2007 htv 2006 htv 2005 htv Geodesian ja geodynamiikan osasto ,15 18, ,43 18, , ,33 Geoinformatiikan ja kartografian osasto ,22 11, ,01 9, ,5 7, ,7 9,50 Kaukokartoituksen ja fotogrammetrian osasto ,06 20, ,78 15, , ,70 Navigoinnin ja paikannuksen osasto ,87 7, ,92 5, ,7 5, ,8 4,67 Kanslia 7,00 6,42 5,57 7,20 Yhteiskustannuspaikka (ml. kirjasto) 2,62 1,67 1,00 1,00 Yhteensä ,30 68, ,14 58, , ,4 10

11 Laitoksen kustannusrakenne on esitetty seuraavassa taulukossa Kustannusrakenne vuosina Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , , , , ,75 Henkilöstökulut , , , , ,98 Vuokrat , , , , ,26 Palvelujen ostot , , , , ,55 Muut kulut , , , , ,95 Valmistevarastojen lis. tai väh. 0,00 0,00 0,00 0, ,92 Sisäiset kulut 90,00 - korot , , , , ,20 -poistot , , , , ,00 yhteensä , , , , ,77 Ulkopuolisen rahoituksen määrä kasvoi huomattavasti vuodesta 2007 ollen myös vuoden 2008 tulostavoitteita suurempi, kuten alla olevasta taulukosta ilmenee. Ulkopuolisen rahoituksen määrä tulostavoite tulostavoite yhteensä maksullinen toiminta yhteisrahoitteinen toiminta Toiminnan tuottavuus Vuoden 2008 loppusuoritteet suoriteryhmittäin on laskettu samaa jaottelua käyttäen kuin vuonna 2007 Loppusuoritteet ja -suoriteryhmät 2008 Osuus (%) 2007 Osuu s (%) 2006 Osuus (%) Tutkimustoiminta, julkaisut, painotettu, kpl 78,75 72, ,26 82,15 70,40 Asiantuntijatoiminta, tehtävät, painotettu, 29,70 21,07 7,65 17,94 18,28 15,90 kpl Maksullinen toiminta, laskutetut työtunnit 4868,5 6,3 6134,5 8, ,70 Tutkimustoiminnan tuottavuuden mittaamisen mittareina käytetään laitoksessa loppusuoritteina julkaisuja, patentteja sekä esitelmiä. Näiden kappalemäärät kerrotaan jokaiselle mittarille annetulla painokertoimella. Loppusuoritteet ja -suoriteryhmien osuudet toiminnassa on laskettu painokertoimilla työaikaosuuksien perusteella. Asiantuntijatoiminnan laskentaperiaatteet ovat samat, mittareina käytetään mm. laadittuja ohjeita ja suosituksia Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Kannattavuus ja kustannusvastaavuus Varainhoitovuoden tavoitteet on ilmoitettu sillä tasolla kun ne on tulossopimuksessa asetettu vuodelle Maksullisen toiminnan vuosittaiset kustannusvastaavuusvaihtelut johtuvat suurimmalta osalta siitä, että maksullinen toiminta koostuu kertaluonteisista tilaustöistä joihin käytettävän työmäärän arviointi on hinnoitteluvaiheessa vaikeaa. Vaativien tutkimustöiden hinnoittelu ja niihin kuluvan työmäärän arviointi etukäteen hinnoittelu on vaativaa. Maksullisen toiminnan tuottotavoite ylitettiin 989,83 eurolla. 11

12 Maksullinen toiminta Liiketaloudelliset suoritteet (maksuperustelain mukaiset muut suoritteet) Tavoite 2008 VUOSI 2008 VUOSI 2007 VUOSI 2006 VUOSI 2005 VUOSI 2004 TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot -Maksullisen toiminnan myyntituotot , , , , ,83 -Maksullisen toiminnan muut tuotot =TUOTOT YHTEENSÄ , , , , , ,83 KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 182, , ,35 389,47 486,59 - henkilöstökustannukset , , , , ,77 - vuokrat 1 751, , ,46 0,00 623,69 - palvelujen ostot , , , ,26 879,19 - muut erilliskustannukset 9 830, , , , ,14 =ERILLISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ , , , , ,38 KÄYTTÖJÄÄMÄ , , , , ,45 Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset , , , , ,45 - poistot 8 697, , , , ,29 - korot 1 776, , , , ,97 - muut yhteiskustannukset , , , , ,55 =OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ , , , , ,26 =KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ , , , , , ,64 ALI/YLIJÄÄMÄ , , , , , ,19 Kustannusvastaavuus (%) 103,33 97,81 117,55 106,54 97,07 104,33 Käytetty MPL 7.1 :n mukainen hintatuki Käytettävissä ollut MPL 7.1 :n mukainen hintatuki Maksullisen toiminnan tunnuslukuja TP TP TP TP TP Tuotot, Erilliskustannukset, Käyttöjäämä, % tuotoista 25,46 36,89 30,44 20,99 46,05 Osuus yhteiskustannuksista, Yli/Alijäämä, % tuotoista -2,19 17,54 6,54-2,93 4,33 12

13 1.3.3 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma TUOTOT Tavoite 2008 Vuosi 2008 Vuosi 2007 Vuosi 2006 yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot - muilta valtion virastoilta saatu rahoitus , , ,07 - EU:lta saatu rahoitus , , ,80 - muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus , , ,00 - yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot = tuotot yhteensä , , ,87 KUSTANNUKSET yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,38 - henkilöstökustannukset , , ,08 - vuokrat 760,94 599, ,00 - palvelujen ostot , , ,99 - muut erilliskustannukset , , ,57 = erilliskustannukset yhteensä , , ,02 yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset , , ,35 - poistot , , ,65 - muut yhteiskustannukset , , ,56 = osuus yhteiskustannuksista yhteensä , , ,56 = kokonaiskustannukset yhteensä , , ,58 KUSTANNUSVASTAAVUUS = tuotot-kustannukset , , ,71 Kustannusvastaavuus % 50 64,74 53,33 47,69 Kustannusvastaavuusprosentti nousi, koska pienillä omakustannusosuudella rahoittajien rahoitussouus kasvoi vuodesta 2007 (esim. Suomen Akatemia) Yhteisrahoitteisen toiminnan hyödyt Yhteisrahoitteinen toiminta luo edellytykset yhteiskunnan ja elinkeinoelämän kannalta tärkeitten tutkimushankkeiden toteuttamisen. Tällaisia hankkeita ovat laitoksessa erityisesti satelliittipaikannusmenetelmien kehittäminen, uusien kuvaustekniikoiden käyttökelpoisuuden tutkiminen, paikkatietojen käyttötapojen kehittäminen sekä satelliittien avulla tapahtuva maan painovoimakentän ajallisten muutosten tutkiminen. Yhteisrahoitteinen toiminta mahdollistaa laitoksen tutkimustoiminnan monipuolisuuden, mikä on kansallisesti ja kansallisen paikkatietostrategian toteuttamisen kannalta tärkeää. 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet Esitarkastettujen ja kansainvälisissä sarjoissa ilmestyneiden julkaisujen määrä oli 35 kpl, mikä on tulossopimuksen mukainen. Kehitettiin tutkimuslaitteita ja menetelmiä 3 kpl, mikä ylitti tulostavoitteen (2kpl). Patentteja ei myönnetty yhtään, mikä alitti tulossopimuksen tavoitteen 1 kpl.. Ohjeita ja suosituksia valmistui 3 kpl. 13

14 Tietoja laitoksen julkaisutoiminnasta. Julkaisutyyppi ts 2008 Referoidut artikkelit Laitoksen sarjat Referoidut kokousjulkaisut Muut kokousjulkaisut Muut julkaisut ja raportit EU-projektien raportit Lähetetyt käsikirjoitukset Kirjat 2-2 Yhteensä Muut suoritteet Aihe 2008 ts 2008 Laaditut ohjeet ja suositukset 1 3 Kehitetyt tutkimuslaitteet ja menetelmät 3 3 Patentit 1 0 Asiantuntijatehtävät Mittanormaalilaboratoriona tehtyjen töiden määrä Opetus- ja luennointitoiminta. * Pidettyjen kurssien ja luentojen lukumäärä Luentojen aihe Geodesia Geoinformatiikka Kaukokartoitus Navigointi ja paikannus Yhteensä *Opetus ja luennointitoiminta ei sisällä opinnäytetyön ohjausta eikä dosentuureja oppilaitoksissa. Pidettyjen esitelmien lukumäärä Esitelmän aihe Kotimaa Ulkomaa Ulkomaa Kotimaa Ulkomaa Ulkomaa Geodesia Geoinformatiikka Kaukokartoitus Navigointi Tähtitiede yhteensä Laaditut ohjeet ja suositukset 3 kpl ylitti tulostavoitteen. Asiantuntijatehtävien määrä ylitti tulossopimuksessa mainitut 25 kpl. Mittanormaalilaboratoriona tehtyjen töiden määrä oli 82, mikä alitti tulossopimuksessa mainitun 130, koska vuonna 2008 tehtiin aikaisempaa enemmän vaaitusjärjestelmien ja -lattojen kalibrointeja Palvelukyky ja suoritteiden laatu Vuonna 2008 ei tehty palvelukykykyselyä. Suoritteiden laatua on mitattu kahdella indikaattorilla, hyväksyttyjen tutkimushakemusten määrällä ja saadun ulkopuolisen rahoituksen määrällä. Hyväksyttyjen tutkimushakemusten prosentuaalinen määrä ilmenee taulukosta. 14

15 Vuosi 2008ts saatu/haettu (%) Hyväksyttyjen tutkimushakemusten määrä/tehdyt hakemukset 60 %. Tämä on poikkeuksellisen hyvä ja ylittää merkittävästi tulostavoitteen 25. Ulkopuolisen rahoituksen määrä ilmenee oheisesta taulukosta. Vuosi 2008 ts Ulkopuolisen rahoituksen määrä % ,0 30,6 Tieteellinen neuvottelukunta piti vuonna 2008 yhden kokouksen. 1.5 Henkisten ja aineellisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkisten voimavarojen hallinta Henkilöstömäärät, henkilötyövuotta Toteuma Toteuma Toteuma Tavoite Johto, kirjasto ja hallintopalvelut Geodesia ja geodynamiikka Geoinformatiikka ja kartografia Kaukokartoitus ja fotogrammetria Navigointi ja paikannus Yhteensä Osaaminen Toteuma Toteuma Toteuma Koulutustasoindeksi 6,6 6,2 6,1 Korkeakoulu- ja yliopistotason 23, ,4 tutkinnon suorittaneiden %-osuus henkilöstötöstä Tutkijakoulutuksen (lisensiaatin ja tohtorin tutkinnon) 34,5 35,5 37,8 suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä Henkilöstön koulutusrakenne (%) Toteuma Toteuma Toteuma Tavoite Tutkijakoulutusaste 34,5 35,5 37,8 40 Korkeakouluaste 23, ,4 32 Alempi korkeakouluaste 3,6 0 1,4 Alin korkea-aste ja keskiaste 16,4 6,5 5,4 Perusaste 32,7 19,0 23,0 Perusaste Alin korkea aste ja keskiaste Alempi korkeakouluaste Korkeakouluaste Tutkijakou lutusaste

16 Henkilöstön ikäjakauma vuonna 2008 Ikä v Miehet Naiset Yhteensä yht Vuosi Yli 25 v v v v v v v alle 1 v * *sis. harjoittelijat/kesäapulaiset Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö lkm/% Toteuma Toteuma Toteuma Vakinainen henkilöstö 38/69 44/71 48/65 Määräaikainen henkilöstö 17/31 18/29 26/36 Koko- ja osa-aikainen henkilöstö lkm/% Toteuma Toteuma Toteuma Kokoaikainen henkilöstö lkm/% 52/95 61/98 70/96 Osa-aikainen henkilöstö lkm/% 3/6 1/2 4/5 Laitoksessa tehdyn työajan %-osuus Toteuma Toteuma Toteuma säännöllisestä vuosityöajasta Prosenttiosuudet Kokonaistyövoimakustannukset /v Toteuma Toteuma Toteuma Kustannukset /v Tehdyn työajan palkkojen %-osuus Toteuma Toteuma Toteuma kokonaistyövoimakustannuksista Tehdyn työajan palkat /v Työvoimakustannukset /v Prosenttiosuus 64,0 64,3 65,0 16

17 Välillisten työvoimakustannusten Toteuma Toteuma Toteuma %-osuus työajan palkoista Välillisten työvoimakustannusten 56,4 55,6 53,8 %-osuus työajan palkoista Työilmapiiri- ja työtyyvyväisyyskysely tehtiin VMBarolla ja tulokset käsiteltiin syksyllä Henkilöstön hyvinvointi Toteuma Toteuma Toteuma Sairauspoissaolopäivät/htv 4,2 4,2 1,3 1-3 sairauspäivän tapausten osuus kaikista 86,4 82,4 77,8 sairaustapauksista Terveysprosentti, ilman sairauspoissaoloja 36,4 53,2 48,6 olleiden lukumäärän %-osuus Työtyytyväisyysindeksi (mitataan joka 3. vuosi) ei mitattu ei mitattu 3,35 Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet Työterveyshuolto /htv Koulutus ja kehittämiskulut /pv/htv 384/1,98 595/10,25 169/2, Tilinpäätösanalyysi Rahoituksen rakenne Talousarviossa myönnetty Lisätalousarvio Käytetty siirtomääräraha ed. vuodelta Geodeettisen laitoksen toimintamenoihin saama budjettirahoitus kasvoi hieman. (kasvua 7,75 %), yhteensä käytettävissä olevat määrärahat nousivat 5,44 % edelliseen vuoteen verrattuna. Talousarviossa laitokselle osoitettuja määrärahoja käytettiin 3,544 miljoonaa euroa ja vuodelle 2009 siirrettiin 1,029 miljoonaa euroa. Siirtomääräraha käytetään vuonna 2009 laitoksen atk-laitteiden uusimiseen, tietoliikenneyhteyksien kehittämiseen, täyttämättä olevien toimien ja virkojen palkkakustannuksiin sekä laitehankintoihin. Geodeettisen laitoksen rahoitusrakenne pysyi pääosin edellisvuosien kaltaisena. Kasvua tapahtui yhteisrahoitteisen rahoituksen osalta. Maksullisen toiminnan tuottoja oli yhteensä ,83 euroa, jotka jakaantuvat seuraavasti: Tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä 9 490,40 Tuotot elinkeinoelämältä (tilaustutkimukset) ,37 Tuotot valtion virastoilta ja laitoksilta (mm.tilaustutk.) ,16 Muut tuotot ,90 Laitoksen yhteisrahoitteinen (ulkopuolinen) rahoitus ilmenee alla olevasta taulukosta, josta nähdään, että kasvua oli kaikkiaan 70,15 % eli Yhteisrahoitteisen toiminnan tavoitteeksi oli asetettu tulossopimuksessa euroa. 17

18 Yhteisrahoitteisen rahoituksen käyttö lähteittäin Tekes , , , , , ,91 - Suomen Akatemia , , , , , ,01 - TKK , , , , , ,80 - Joensuun Yliopisto 0,00 0,00 0, , ,00 - Ilmatieteen laitos 4 727, , , ,18 - Helsingin yliopisto 0,00 0, , ,00 - VTT 0, ,01 - GTK 9 450,00 - Maanmittauslaitos 5 000,00 - MMM yhteistutkimukset (geoinf.) , , , , , ,00 Valtion toiset tilivirastot YHTEENSÄ , , , ,72 Kunnat ja kuntayhtymät ,15 Gimodig workshop 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Elinkeinoelämä , , , , ,64 0,00 Eu , , , , , ,82 KAIKKI YHTEENSÄ , , , , , , Talousarvion toteutuminen Geodeettisen laitoksen toimintamenojen bruttotulot ylittivät hieman talousarvioon merkityn 300 tuhannen euron tulot, toteuman ollessa tuhatta euroa. Muutosta edelliseen vuoteen oli 45,95 % Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat normaalia alhaisemmalla tasolla Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma on 6,6 tuhatta euroa alijäämäinen, kustannusvastaavuuden ollessa 97,81 prosenttia. Vuodelle 2009 toimintamenomäärärahoja siirtyi 1,029 tuhatta euroa. Siirtomäärärahaa on tarkoitus käyttää vuonna 2009 ikääntyneiden suurien sekä kalliiden että uusien tutkimuslaitteiden hankintaan. Siirtomäärärahat kasvoivat edellisestä vuodesta 43 tuhatta euroa. Tähän oli syynä Metsähovin tutkimusasemalle tulevien tutkimuslaitteiden toimituksen viivästyminen, ammattitaitoisen tutkimushenkilökunnan saannin ongelmat, sekä arvioitua huomattavasti suuremmat toiminnan tuotot etenkin yhteisrahoitteisen toiminnan hurja kasvu, 70,15 % vuodesta 2007 (maksullinen toiminta ja yhteisrahoitteinen toiminta). Huomioitavaa on myös että toimintamenomäärärahojen käyttö kasvoi 4,82 % (v käyttö 2,864 miljoonaa euroa, v käyttö 3,381 tuhatta euroa ja vuonna ,544). Suomen Akatemian myöntämä tutkimusrahoituksen käyttö kasvoi edellisestä vuodesta 33,21 % prosenttia, 599 tuhanteen euroon Tuotto- ja kululaskelma Tuotto- ja kululaskelma vuodelta 2008 osoittaa ,61 euron tuottoja toiminnasta. Muutosta tapahtui 29,37 % Tämä johtui maksullisen toiminnan tuottojen ,20 euron (45,95 %) vähenemisestä sekä muiden toiminnan tuottojen ,85 euron (170,35 %) kasvusta. Muut toiminnan tuotot koostuivat yhteistyöhankkeiden tuotoista muiden valtion virastojen ja laitosten kanssa, Eu:lta saaduista yhteistoiminnan tuotoista sekä kunnilta, kaupungeilta kuntayhtymiltä saaduista tuotoista ja elinkeinoelämältä saaduista yhteistoiminnan tuotoista. Muiden tuottojen kasvua selittää mm Tekesin tutkimusrahoituksen kasvu. Muita yhteisrahoitteisia hankkeita ovat mm. Suomen Akatemian ja MMM:n rahoittamia. Nämä ovat suoraan ao. talousarviotilille kirjattavaa rahoitusta jota käsitellään talousarvion toteumalaskelmalla. Toiminnan kulut olivat 5,513 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 16,02 prosenttia (761 tuhatta euroa). Toiminnan kuluista suurimmat olivat henkilöstökulut 3,654 miljoonaa euroa, 66,28 %. (v ,83 % v ,28 %/v ,9 %/v %). Henkilöstökulujen kasvuun vaikutti osaltaan henkilökunnan kokonaismäärän kasvu 58,00 henkilötyövuodesta 68,00 henkilötyövuoteen. Henkilöstökulujen osuus kuluista kasvoi edellisestä vuodesta 1,45 %. Henkilötyövuotta kohti henkilöstökulut kasvoivat 1,15 %. Kasvun selittää osaltaan henkilöstörakenteen muutos sekä tarkentavan työ- ja virkaehtosopimuksen mukaiset palkkojen tarkistukset. Seuraavina suurina erinä olivat palvelujen ostot, 554 tuhatta euroa, palvelujen ostot vähenivät hieman vuodesta 2007; (muutos - 12,01 %), ja vuokrat 346 tuhatta euroa. Palvelujen ostot sisältävät suurimpina erinä alihankintana hankitut tutkimus- ja mittauspalvelut. Vuokrien nousuun vaikutti yleisen kustannustason nousun lisäksi Kilon toimipisteen käyttöönotto vuonna

19 Toimintamenoista henkilöstökulujen osuus oli 2202 tuhatta euroa. Vuonna 2007 vastaavat luvut olivat 2318 tuhatta euroa ja vuonna 2006 osuus oli 2141 tuhatta euroa. Laitoksen yhteisrahoitteisen toiminnan rahoitus käytettiin suurimalta osalta henkilöstökuluihin ja palveluiden ostoon. Tilikauden kulujäämä oli varainhoitovuodelta ,24 euroa, mikä on tilinpäätöksessä siirretty valtion pääomaan. Kulujäämä kasvoi edelliseen vuo teen verrattuna ,54 (13,68 %) Tase Geodeettisen laitoksen taseen loppusumma oli ,39 euroa. Suurimpina omaisuuserinä olivat käyttöomaisuushyödykkeet, joiden tasearvo oli tilikauden lopussa ,44 euroa. Tilikaudella tehdyt uudet käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 68 tuhatta euroa. Keskeneräisessä tuotannossa on pieni projekti (6,3 tuhatta euroa) joka aloitettiin vuonna 2004 ja jonka loppuunsaattaminen siirtyi edelleen vuodelle Myyntisaamiset olivat 79 tuhatta euroa, joka on 64 tuhatta euroa enemmän kuin vuonna Tämä johtui osaltaan isohkon hankkeen valmistumisesta ja laskutuksesta vasta aivan tilikauden lopussa. Siirtosaamiset kasvoivat edellisestä vuodesta 106,14 % 510 tuhanteen euroon, johtuen yhteisrahoitteisten hankkeiden valmistumisesta ja laskutuksesta aivan tilikauden lopussa. Vieraan pääoman eristä vastattavaa puolella suurin oli siirtovelat ,06 euroa, joka muodostuu lomapalkkavelasta henkilöstölle (lomapalkkavelka henkilöstösivukuineen kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 8,23 %, ,61 euroa) Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Olen viitekehystä Sisäisen valvonnan arviointikehikko (VM ja Valtionvarain controller-toiminto 2005) käyttäen arvioinut täyttääkö sisäinen valvonta ja siihen kuuluva riskienhallinta sille talousarvoasetuksen 69 :ssä säädetyt tavoitteet. Johtoryhmä on osallistunut seuraavan lausumani laatimiseen. Valvonta ja riskienhallinta täyttävät pääosin niille säädetyt vaatimukset. Vastuu sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinasta on johdolla. Kehitettävää on edelleen seuraavilla toiminnan ja ohjeistuksen alueilla: - pätevän henkilökunnan saatavuudesta toiminnalle aiheutuvien riskien hallinta, - laitoksen toimintamenettelyiden kehittäminen vastaamaan nykyisessä muutostilanteessa toiminnan vaatimuksia sekä toiminnasta annettujen ohjeiden noudattaminen. Näiden vuoksi ryhdytään niihin toimenpiteisiin, jotka laitokselle ovat mahdollisia nykyisessä voimakkaassa valtionhallinnon muutostilanteessa. 1.8 Arviointien tulokset Ei arviointeja vuonna Yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä Vuonna 2008 ei ilmennyt väärinkäytöksiä, eikä takaisinperintää. 19

20 Geodeettisen laitoksen tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 20

LIITE 1 Geodeettisen laitoksen tulossopimus 2006 Tuloksellisuuden tunnusluvut (tuhatta euroa) Selite a) Vaikuttavuuden tunnusluvut Toteuma 2004 Ennuste 2005 TAE 2006 Tulossop. 2006 b) Toiminnallinen tehokkuus

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2009 15.3.2010 Toimintakertomus...3 1.1 Johdon katsaus...3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 5 1.3.1 Toiminnan taloudellisuus... 5 1.3.2

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön ja Geodeettisen laitoksen vuoden 2003 tulossopimus

Maa- ja metsätalousministeriön ja Geodeettisen laitoksen vuoden 2003 tulossopimus Maa- ja metsätalousministeriön ja Geodeettisen laitoksen vuoden 2003 tulossopimus Maa- ja metsätalousministeriö ja Geodeettinen laitos ovat tehneet tämän tulossopimuksen Geodeettisen laitoksen tulostavoitteista

Lisätiedot

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri 70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri S e l v i t y s o s a : Tässä luvussa on Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen toiminnasta aiheutuvat menot. Toimintaympäristö Ajantasaisten kiinteistö-

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri Talousarvioesitys 70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri S e l v i t y s o s a : Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen toiminnasta aiheutuvat menot sekä kiinteistötoimitusten

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

70. (30.61 ja 30.62) Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö

70. (30.61 ja 30.62) Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö 70. (30.61 ja 30.62) Maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö S e l v i t y s o s a : Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen toiminnasta aiheutuvat menot. Toiminnalla

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA LIITE 1 KAIKKI MOMENTIT YHTEENSÄ LAPIN POLIISILAITOS Selite 2013 2014 2015 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 17.7.2009 Valtiontalouden kuukausitiedote 30.6.2009 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri

70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri Talousarvio 70. Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuuri S e l v i t y s o s a : Tässä luvussa on budjetoitu Maanmittauslaitoksen ja Geodeettisen laitoksen toiminnasta aiheutuvat menot sekä kiinteistötoimitusten

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön

Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön Suomen Kartografinen Seura Kevätseminaari Yleisten kartastotöiden strategia 2011-2020 - Maastotietojärjestelmä kovaan käyttöön 29.3.2012 Antti Vertanen Maa- ja metsätalousministeriö 2001-2010 strategia

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT 60 LIITE 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA NIIDEN LIITTEENÄ ANNETTAVAT TIEDOT SISÄLLYS 1. Tilinpäätöslaskelmat Talousarvion toteumalaskelma 61 Tuotto- ja kululaskelma 01.01.-31.12.2005 63 Tase 31.12.2005 64 2.

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 31.03.2008 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2007 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 3.4.2006 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2005 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %).

Toteutuneet bruttomenot (432,7 milj. euroa) olivat kertomusvuonna 15 miljoonaa euroa pienemmät kuin edellisenä vuonna (muutos 3 %). TALOUSKATSAUS 2007 Tilinpäätösanalyysi Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2007 käytettävissä 422,4 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 339,8 miljoonaa euroa (80

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 147/53/06 Opetusministeriö 31.5.2007 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2006 tämän

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (7) 20.11.2014 Dnro VK/1077/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 9.2.2012 Visio 2015 Paikkatietoinfrastruktuuri on parantanut palvelun ja päätöksenteon laatua

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2005 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI Tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 1 2 3 4 5 Julkaisutuottavuus* Muutos 2013 2014 2015 2014-2015 Upin julkaisusarjan julkaisut / htv (tutkijat) 2,45 2,18 2,18-0,1 % Tieteelliset

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa

Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Paikkatiedon mahdollisuuksia opetuksessa Kehittyvä paikkatietoinfrastruktuuri Antti Rainio Maanmittauslaitos Virtuaaliopetuksen päivät 9.12.2010 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Sijaintiyhteys eri tietoaineistojen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

EUREF-FIN JA KORKEUDET. Pasi Häkli Geodeettinen laitos 10.3.2010

EUREF-FIN JA KORKEUDET. Pasi Häkli Geodeettinen laitos 10.3.2010 EUREF-FIN JA KORKEUDET Pasi Häkli Geodeettinen laitos 10.3.2010 EUREF-FIN:n joitain pääominaisuuksia ITRF96-koordinaatiston kautta globaalin koordinaattijärjestelmän paikallinen/kansallinen realisaatio

Lisätiedot

KIINTOPISTEMITTAUKSET MML:ssa

KIINTOPISTEMITTAUKSET MML:ssa KIINTOPISTEMITTAUKSET MML:ssa ESITYKSEN SISÄLTÖ: Koordinaattijärjestelmän uudistus (EUREF-FIN) Korkeusjärjestelmän uudistus (N2000) MML:n tasokiintopistemittaukset MML:n korkeuskiintopistemittaukset Mittaukset

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 122/53/02 21.05.2002 Opetusministeriö Taideteollinen korkeakoulu TAIDETEOLLISEN KORKEAKOULUN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Maanmittauspäivät 2014 Seinäjoki

Maanmittauspäivät 2014 Seinäjoki Maanmittauspäivät 2014 Seinäjoki Parempaa tarkkuutta satelliittimittauksille EUREF/N2000 - järjestelmissä Ympäristösi parhaat tekijät 2 EUREF koordinaattijärjestelmän käyttöön otto on Suomessa sujunut

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 277/53/05 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 5.5.2006 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

INSPIRE Toimeenpanosääntö ja tekninen ohje Muunnospalvelu Koordinaattimuunnospalvelu

INSPIRE Toimeenpanosääntö ja tekninen ohje Muunnospalvelu Koordinaattimuunnospalvelu INSPIRE Toimeenpanosääntö ja tekninen ohje Muunnospalvelu Koordinaattimuunnospalvelu Lassi Lehto INSPIRE Network Services DT INSPIRE Network Services DT INSPIRE Network Services DT Finnish Geodetic Institute

Lisätiedot

INSPIRE-direktiivin toimeenpano Paikkatietoa hallinnoivat viranomaiset

INSPIRE-direktiivin toimeenpano Paikkatietoa hallinnoivat viranomaiset Liite III Liite II Liite I paikannimet hallinnolliset yksiköt osoitteet kiinteistöt liikenneverkot hydrografia suojellut alueet korkeus maanpeite ortoilmakuvat geologia tilastoyksiköt rakennukset maaperä

Lisätiedot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

29.88.22 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä

Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Tahtin käyttö ja hyödyntäminen GTK:ssa Tahti-käyttäjäpäivä Erikoissuunnittelija Ville Handolin 1 Geologian tutkimuskeskus GTK on kansainvälisesti suuntautunut valtion sektoritutkimuslaitos ja osa työ-

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 229/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus 11.5.2007 VARSINAIS-SUOMEN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUK- SEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/ LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 403/53/03 10.5.2004 Kauppa- ja teollisuusministeriö Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus LAPIN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2003 Valtiontalouden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 206/53/04 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto 21.4.2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Jyväskylän yliopiston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus

Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos. Paikkatietomarkkinat Helsingin Messukeskus Tiina Tuurnala Merenkulkulaitos Paikkatietomarkkinat 3.11.2009 Helsingin Messukeskus 9.11.2009 on paikkatietoinfrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvän tiedon ja kokemusten vaihdon foorumi.

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

ETRS89- kiintopisteistön nykyisyys ja tulevaisuus. Jyrki Puupponen Kartastoinsinööri Etelä-Suomen maanmittaustoimisto

ETRS89- kiintopisteistön nykyisyys ja tulevaisuus. Jyrki Puupponen Kartastoinsinööri Etelä-Suomen maanmittaustoimisto ETRS89- kiintopisteistön nykyisyys ja tulevaisuus Jyrki Puupponen Kartastoinsinööri Etelä-Suomen maanmittaustoimisto Valtakunnalliset kolmiomittaukset alkavat. Helsingin järjestelmä (vanha valtion järjestelmä)

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I

I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Talouskatsaus 2006 I Tilinpäätöslaskelmien analyysi I Rahoitus ja varojen käyttö Talousarvion nettovaroja oli vuonna 2006 käytettävissä 410 miljoonaa euroa, josta varsinainen budjetti oli 86 % (352,8 milj.

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT

TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT TILIVIRASTON TILINPÄÄTÖSERITTELYT 31.12.2001 Tilinpäätöserittelyt -malli SISÄLLYSLUETTELO sivu Tase-erittelyt 1 Poistosuunnitelmat ja niiden muutokset Erittely talousarviotilille tai siirretyn määrärahan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi

Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015 Toimeenpano vuonna 2011 Loppuraportointi Pekka Sarkola Poscon Oy 16.11.2011 Ehdotukset ministeriöille toimeenpanosta Kullekin ministeriölle on tehty räätälöity

Lisätiedot

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta

Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Ajankohtaista konetyöaloilla Taustainformaatiota konetyöaloilta Lehdistötilaisuus 16.10.2014 Joensuu Koneyrittäjien liitto Liittokokous 17.-18.10.2015 1 PUUNKORJUU 2 Taustaa Puunkorjuupalveluiden kysyntä

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 228/53/06 Kauppa- ja teollisuusministeriö Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 14.5.2007 UUDENMAAN TYÖVOIMA- JA ELINKEINOKESKUKSEN TI- LINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto

Lisätiedot