KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2014 1"

Transkriptio

1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Aika klo 17:00-20:29 Paikka Kiteentie 25, kaupungihallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti 17:00-20:29 puheenjohtaja Koskinen Marko 17:00-20:29 varapuheenjohtaja Juvonen Maarit 17:00-20:29 jäsen Rahunen Timo 17:00-20:29 jäsen Romppanen Ilkka 17:00-20:29 jäsen Suomalainen Esa 17:00-20:29 jäsen Tiittanen Soili 17:00-20:29 jäsen Tolvanen Paula 17:00-20:29 jäsen Havukainen Arja 17:00-20:29 varajäsen POISSA Palviainen Sanna jäsen Lahtela Esa kh puheenjohtaja Lötjönen Riku nuorisovaltuuston edustaja MUU Väkeväinen Unto 17:00-19:41 kh edustaja poissa :t Auvinen Eeva-Liisa 17:00-20:29 kaupunginjohtaja Asikainen Antti 17:00-20:29 esittelijä, tekninen johtaja Hakulinen Anja 17:00-20:29 pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset Matti Kosonen puheenjohtaja Anja Hakulinen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukai seksi. Kiteellä Kiteellä Marko Koskinen Ilkka Romppanen Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Paikka ja päivämäärä Kiteen kaupungintalossa Allekirjoitus Virka-asema: Anja Hakulinen hallintosihteeri

2 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 86 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 87 Ilmoitusasiat Viranhaltijapäätökset Pekka Kohosen poikkeamishakemus Kallioniemi 8 90 Lausunto Raili Koistisen poikkeamishakemukseen Pertti Pekkisen poikkeamishakemus Lausunto Timo ja Nita-Nella Ratisen poikkeamishakemukseen Nikolay Rusakovin poikkeamishakemus Eija Saarikon poikkeamishakemus Lausunto Teemu Sieviläisen poikkeamishakemukseen Pirjo Moilasen ja Jouko Tikan poikkeamishakemus Andrey Bukovin ja Marianna Tsynpeun poikkeamishakemus Kiteen kaupungin ja Ecosite Oy:n välisen maanvuokrasopimuksen hyväksyminen 99 Teknisen lautakunnan talousarvion seuranta ja raportointi 07/ Teknisen lautakunnan talousarvion 2014 tilikohtainen karsinta Teknisen lautakunnan talouden tasapainottaminen vuosina Vuoden 2014 talousarviossa toimitilojen kohdentamattoman määrärahan siirto 103 Katujen ja kevyen liikenteen väylien auraustarjoukset Asiat, joissa tekninen lautakunta ei käytä otto-oikeuttaan Vuoden 2014 talousarviossa kuntatekniikan kohdentamattomien määrärahojen siirto 106 Tuhkala kiinteistön myynti

3 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekninen lautakunta 85 ehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tekninen lautakunta 86 ehdotus Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Marko Koskinen ja Ilkka Romppanen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat / /2014 Tekninen lautakunta 87 Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusasiat: 1 Työmaakokouspöytäkirja Arppen yhtenäiskoulun ra ken ta mi ses ta 2 Työmaakokouspöytäkirja ja rakennusautomaatioura kan takuuajan vakuus Kiteen terveyskeskuksen ra ken tami ses ta 3 Vastaanottotarkastuspöytäkirja ja vas taan ot to tar kastuk sen jälkitarkastuspöytäkirja sekä takuuajan vakuus Meijerin mylly- ja kylmävarastorakennuksen kun nos tustyös tä 4 Urakkasopimus Kiteen terveyskeskuksen purkutyön vai he 2 5 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n sähkötoimitus sopimuksien muu tok set: Mehonmäentie katuvalo liittymänro 8900/538 Metsolantie 8 liittymänro Metsolantie 9 liittymänro Lessintie 1 liittymänro Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n lupa , 0,4 kv pien jän nite maa kaa pe lin sijoittamisesta tiloille Losola RN:o 41:22 ja Ase ma kan gas 1 RN:o 84:18 7 Johtoalueen käyttöoikeussopimukset koskien Puhok sen jätevedenpuhdistamon purkuputkea välille Puhoksen jä te ve den puh dis ta mo-py hä jär vi 8 Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös Puhoksen ma ka sii ni lai tu rin uusimista ja valmistelulupaa sekä laa dit tu yhteistyösopimus 9 Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto Kitee kou lu kes kuk sen yläkoulun uudisrakennuksen 1-vaiheen valtion avus tuk sen maksamisesta 10 Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös nro 50/2014/2 Puhoksen makasiinilaiturin uusiminen ja val mis telu lu pa 11 Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen tilinpäätös 2013 Valmistelija: hallintosihteeri Anja Hakulinen puh , Esittelijä: tekninen johtaja Antti Asikainen puh , ehdotus Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

6 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

7 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset / /2014 Tekninen lautakunta 88 Tekniselle lautakunnalle tuodaan tiedoksi viranhaltijapäätökset luettelo on esityslistan liitteenä. Valmistelija: hallintosihteeri Anja Hakulinen puh , Esittelijä: tekninen johtaja Antti Asikainen puh , ehdotus Tekninen lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen ja päät tää, että se ei käytä Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta pää tök siin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Pekka Kohosen poikkeamishakemus Kallioniemi 230/10.03/2014 Tekninen lautakunta 89 Hakija ja kohde: Pekka Kohonen hakee poik kea mis lu paa lo marakennuksen ra ken tami sel le omis ta mal leen, Kallioniemi ni mi sel le ti lal le Kiteen kau pun gin Pyhäjärven ran ta-alu eel la, osoit tees sa Kai jan niemen tie 17, Puhos. Kaavoitustilanne: Alueelle laadittu Pyhäjärven rantaosayleiskaava on korkeimman hallin to-oi keu den toimesta hylätty ja alueella ei ole voimassa olevaa kaa vaa. Kaavassa Kallioniemi tilalle on osoitettu lomarakennuksen ra ken nus paik ka olemassa olevana lomarakennuksena. Tilatiedot ja hakemuksen kohde: Rakennuspaikka muodostuu 3,361 ha tilasta. Tilalla sijaitsee vanha lo ma ra ken nus ja sauna. Vanha lomarakennus muutetaan aitaksi. Hakijan perustelut: Hakija ei ole esittänyt erityisiä perusteita. Rakentamisrajoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n mukaan meren tai vesistön ranta-alu ee seen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa ilman ase ma kaa vaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti mää rät ty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myön tä mi sen perusteena. Asianosaisten kuuleminen: Rakennuspaikalla ei ole kuultavia naapureita. Lisätietoja: Tieyhteys on perille. Jätevesien käsittely suoritetaan erillisen suun nitel man mukaan rakennusluvan hakemisen yhteydessä.

9 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Mitoitus ja hanketta koskevat muut tiedot: Maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n mukaan poikkeaminen ei saa ai heut taa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käy tön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun ta voit teiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suo je lemis ta koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myön tää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaiku tuk sia. Perustelut: Rakentamisella ei ole MRL 172 :n mukaisia merkittäviä vai ku tuk sia. Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Pirkka Aula, puh , pirk Esittelijä: tekninen johtaja Antti Asikainen puh , ehdotus Tekninen lautakunta myöntää hakemuksen mukaisen poik kea mis luvan. Poikkeamislupapäätöksestä määrätään perittäväksi teknisen lau takun nan :ssä 141 hyväksytyn taksan mukainen maksu 180,00 euroa. annetaan julkipanon jälkeen. Poikkeamislupa on voimassa kak si vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Ennen rakentamisen aloit ta mis ta on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa ja esi tet tä vä todistus tämän päätöksen lainvoimaisuudesta. Tähän pää tök seen merkittävän lainvoimaisuustodistuksen saa 30 päivän ku lut tua päätöksen antamisesta Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaa mos ta, jonne päätös on sitä varten toimitettava. lähetetään tiedoksi Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Lausunto Raili Koistisen poikkeamishakemukseen 161/10.03/2014 Tekninen lautakunta 90 Hakija ja kohde: Raili Koistinen hakee poikkeamislupaa loma ra ken nuk sen ja ran tasau nan ra ken ta mi sel le, omistamalleen Metsätähti ni mi sel le ti lal le Ki teen kau pun gin Pyhäjärven ranta-alueella. Kaavoitustilanne: Alueella ei ole voimassa olevaa kaa vaa. Korkeimman hal lin to-oi keuden hylkäämässä Pyhäjärven rantaosayleiskaavassa tilalle oli osoitet tu yksi uusi lomarakennuksen rakennuspaikka. Tilatiedot ja hakemuksen kohde: Rakennuspaikka muodostuu noin m²:n suuruisesta tilasta Pyhä jär ven ran ta vyö hyk keel lä, osoitteessa Piipunniementie 4, Ki tee. Ha ke muk sen mukaan alu eel le on tar koi tus rakentaa 120 k-m² puo li tois ta ker rok si nen lomarakennus ja 30 m² rantasauna. Lo ma raken nuk sen etäisyys rantaviivasta on 40 m ja saunan 15 m. Hakijan perustelut: Kantatilan (16:9 ja 16:30) omistaa neljä sisarusta. Tilasta on lohkottu nel jä lohkokiinteistöä, joista kolmella on jo lomarakennukset. Hakija on neljäs sisaruksista, joka nyt haluaa rakentaa oman lo ma-asunton sa lohkaistuun tilaansa. Lohkominen suoritettiin kesällä 2008 ja sii hen oli Kiteen kaupungin lupa. Pyhäjärven rantaosayleiskaavassa oli osoitettu alueelle yksi lomarakennuspaikka (2009). Rakentamisrajoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n mukaan meren tai vesistön ranta-alu ee seen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa ilman ase ma kaa vaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti mää rät ty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myön tä mi sen perusteena. Asianosaisten kuuleminen: Hakija on kuullut naapurit. Naa pu reil la tai muilla asian osai sil la ei ole ol lut huomautettavaa ha ke muk sen johdosta. Lisätietoja:

11 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Tilalle virallinen tieyhteys. Juomavesi porakaivosta. Jätehuolto vi ranomais oh jeen mukaan. Mitoitus ja hanketta koskevat muut tiedot: Maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n mukaan poikkeaminen ei saa ai heut taa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käy tön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun ta voit teiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suo je lemis ta koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myön tää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaiku tuk sia. Perustelut: Pyhäjärven kaavassa rakennuspaikalle oli osoitettu lo ma ra ken nuksen rakennusoikeus. Korkeimman hallinto-oikeuden hylättyä kaavan, on Pohjois-Karjalan ELY-kes kus ryhtynyt käsittelemään kaavan laatimisen ajaksi kes keyte tyn poikkeamislupamenettelyn mukaisia hakemuksia. Pyhäjärven kaa voi tuk sen uudelleen käynnistämisen aloitusvaiheen vi ran omaisneu vot te lus sa on sovittu, että kaavan osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel man nähtävillä olon päättymiseen asti saapuneet poik kea mis ha ke muk set käsitellään ja sitä myöhemmin saapuneet ha ke muk set ratkaistaan kaavalla. Tällä perusteella ei hakemuksen mukaiselle rakennuspaikalle ole es tet tä, koska naapuritkin ovat antaneet suostumuksensa. Ra kenta mi sel la ei ole MRL 172 :n mukaisia merkittäviä vai ku tuk sia. Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Pirkka Aula, puh , pirk Esittelijä: tekninen johtaja Antti Asikainen puh , ehdotus Tekninen lautakunta puoltaa Raili Koistisen poikkeamisluvan myöntä mis tä uuden lomarakennuksen ja rantasaunan ra ken ta mis ta varten. Poh jois-kar ja lan ELY-keskus voi ratkaista poik kea mis lu van koko nai suu des saan. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Pertti Pekkisen poikkeamishakemus 207/10.03/2014 Tekninen lautakunta 91 Hakija ja kohde: Pertti Pekkinen hakee poik kea mis lu paa lo marakennuksen ja au to katos/va ras ton ra ken ta mi sel le. Entinen lomarakennus muutetaan ta lous ra ken nus/vie ras ma jak si. Kohde on Pertti Pekkisen omis ta ma, Koi vu ran ta ni mi nen ti la Kiteen kau pun gin Pyhäjärven ran ta-alu eel la, osoit tees sa Lapintie 35 A, Kesälahti. Kaavoitustilanne: Alueelle laadittu Pyhäjärven rantaosayleiskaava on korkeimman hallin to-oi keu den toimesta hylätty ja alueella ei ole voimassa olevaa kaa vaa. Kaavassa Koivuranta tilalle on osoitettu lomarakennuksen ra ken nus paik ka olemassa olevana lomarakennuksena. Tilatiedot ja hakemuksen kohde: Rakennuspaikka muodostuu 3120 m² tilasta. Käytetty ra ken nus oikeus on 98 m². Uuden lomarakennuksen kerrosala on 68 m² ja au total li/va ras ton 38 m² Olemassa oleva lomarakennus sijaitsee noin 15 m etäisyydellä rantaviivasta. Hakijan perustelut: Entinen lomarakennus muuttuu talousrakennus/"vierasmajaksi". Rakentamisrajoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n mukaan meren tai vesistön ranta-alu ee seen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa ilman ase ma kaa vaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti mää rät ty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myön tä mi sen perusteena. Kiteen kaupungin rakennusjärjestyksen kohta 5.1 määrittää ra ken tami sen sijoittumisen ja sopeutumisen ympäristöön vesistöalueella. Ra ken nuk sen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta ran ta viivas ta tulee olla vähintään 25 metriä. Asianosaisten kuuleminen: Hakija on on kuulleet naapurit. Naa pu reil la tai muilla asian osai sil la ei ole ol lut huomautettavaa ha ke muk sen johdosta.

13 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Lisätietoja: Jätevesisuunnitelma hakemuksen liitteenä. Talousjätteet tuodaan Tuk hol man tie 9 A jäteastiaan. Mitoitus ja hanketta koskevat muut tiedot: Maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n mukaan poikkeaminen ei saa ai heut taa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käy tön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun ta voit teiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suo je lemis ta koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myön tää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaiku tuk sia. Perustelut: Rakennuspaikalla sijaitsee v rakennettu 33 m² vapaa-ajan raken nus, v rakennettu sauna ja talousrakennuksia. Olemassa ole van vapaa-ajan rakennuksen korvaaminen uudella lo ma ra kennuk sel la ei vaikeuta kaavan toteuttamista tai alueiden käytön muuta jär jes tä mis tä. Rakennuspaikalla rakennusjärjestyksen vaatimaa etäisyyt tä rantaviivasta on vaikea toteuttaa ja tästä syystä uusi rakennus voi daan sijoittaa samalle etäisyydelle rantaviivasta kuin olemassa ole va lomarakennus. Rakentamisella ei ole merkittäviä vaikutuksia. Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Pirkka Aula, puh , pirk Esittelijä: tekninen johtaja Antti Asikainen puh , ehdotus Tekninen lautakunta myöntää hakemuksen mukaisen poik kea mis luvan. Poikkeamislupapäätöksestä määrätään perittäväksi teknisen lau takun nan :ssä 141 hyväksytyn taksan mukainen maksu 180,00 euroa. annetaan julkipanon jälkeen. Poikkeamislupa on voimassa kak si vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Ennen rakentamisen aloit ta mis ta on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa ja esi tet tä vä todistus tämän päätöksen lainvoimaisuudesta. Tähän pää tök seen merkittävän lainvoimaisuustodistuksen saa 30 päivän ku lut tua päätöksen antamisesta Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaa mos ta, jonne päätös on sitä varten toimitettava. lähetetään tiedoksi Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle

14 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Lausunto Timo ja Nita-Nella Ratisen poikkeamishakemukseen 208/10.03/2014 Tekninen lautakunta 92 Hakija ja kohde: Timo ja Nita-Nella Ratinen hakevat poik kea mis lu paa asuin ra ken nuksen ra ken ta mi sel le omis ta mal leen, Holoppala ni mi sel le ti lal le Ki teen kau pun gin Pyhäjärven ran ta-alu eel la, osoittees sa Kontiolansalo 10, Puhos. Kaavoitustilanne: Alueelle laadittu Pyhäjärven rantaosayleiskaava on korkeimman hallin to-oi keu den toimesta hylätty ja alueella ei ole voimassa olevaa kaa vaa. Kaavassa Kallioniemi tilalle on osoitettu lomarakennuksen ra ken nus paik ka. Tilatiedot ja hakemuksen kohde: Rakennuspaikka sijaitsee yli 20 ha tilan ranta-alueella ja ha ke muksen mukaan 140 k-m² talo on tarkoitus sijoittaa 33 m etäisyydelle ran ta vii vas ta. Saunan koko on 30 k-m². Hakijan perustelut: Tarve uudelle rakennuspaikalle perheen sisällä. Kyseinen ra ken nuspaik ka soveltuu muotojensa sekä sijaintinsa takia parhaiten ai ko millem me rakennuksille tilallamme. Kyseisellä kohdalla rakennukset sijait se vat korkeimmalla kohdalla. Rakennuksien takana viljelty pelto jo ka on tukiviljelyssä. Rakennushankkeemme vaikutukset naa pu reihin sekä mihinkään muuhun ovat täysin olemattomat koska ra kennus paik ka sijaitsee tilamme sisällä ja esim. näköyhteyttä naa pu reihin ei ole. Rakentamisrajoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n mukaan meren tai vesistön ranta-alu ee seen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa ilman ase ma kaa vaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti mää rät ty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myön tä mi sen perusteena. Asianosaisten kuuleminen: Kiteen kaupunki on kuullut naapurit. Mäntyranta 15:14 tilan omistaja Sir pa Pellikka on esittänyt huomautuksen:

16 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Vastustan ko. suunnitelmaa. Perustelut: Suunnitellusta mäenpäällä ole vas ta kaksikerroksisesta omakotitalosta olisi suora näköyhteys ton til le ni (Mäntyranta 15:14) ja rantaan. Korkeuserosta johtuen korkea kaan aita rajalla ei auttaisi asiaa. Ratisten perheen, lapset mukaan lukien, moottoriharrastusten vuoksi vastustan tien vetämistä tont ti ni läheisyydestä. Jo nyt perheen väki, sekä heidän ystävänsä ovat "päristelleet" motocross-pyörillä, mönkijöillä sekä moot to ri kelkoil la tonttini välittömässä läheisyydessä, vaikka heillä olisi hyvät maa-alu eet ajaa muualla tilallaan. Lisäksi perheen asuttamasta tilan pää ra ken nuk ses ta on jo olemassa, heidän käytössään, oleva tie ran taan venevajalle sekä suunnitellulle rakennustontille. Ratisten nykyi nen rakennus-suunnitelma aiheuttaisi kohtuutonta meluhaittaa ja häi riö tä tontilleni. Sen vuoksi vetoan, että Ratisten suunnitelma sellai se naan ei toteutuisi, vaan mahdolliset rakennukset sijoitettaisiin enem män tontin venevajan puoleiseen päähän. Näin mielestäni mini moi tai siin tonttiini kohdistuvat häiriötekijät. Hakijat ovat hallintolain 34 mukaisesti antaneet selvityksen naa purin kannanoton johdosta: Vastine Sirpa Pellikan vastustavaan huomautukseen poik kea mis lupa ha ke muk seem me omistamamme Holoppala 15: m² tilal la. Olemme eri mieltä Pellikan perusteluista, näköyhteydestä ja hai tas ta hänen tontilleen. Suunnittelemamme rakennukset si joit tui sivat asemapiirroksen mukaan kohtaan, joka on maaston muotojen ja ran ta vii van muoto huomioiden paras rakennuspaikka kyseisellä paikal la. Sijoittaen rakennukset kyseiseen kohtaan, jää Pellikan tontin vä liin, jopa isompi suojavyöhyke jonka Pellikka on saanut kau pun gin teknisen johtajan toimesta allekirjoitetulla sopimuksella. Kor keus ero han tontilla on olematon. Pidämme täysin asiaan kuu lumat to ma na (syytöksenä), lastemme moottoriharrastusten liittämistä ky sees sä olevaan rakennushankkeeseen. Esim. moottorikelkoilla "pä ris te ly", kuten Pellikka asian ilmaisee hänen tonttinsa vä lit tö mässä läheisyydessä on suorastaan naurettava asiattomuus. Olemme omis ta neet ko. tilan 7 v. Pellikan mökille ei ole ollut talvella ker taakaan aurattua tietä, eikä hän siellä ole talvella oleillut. Pellikan mökki on käytössä vain kesäisin 1-2 kk korkeintaan. Venevajalle olemassa ole va tie, johon Pellikka viittaa on aikomus säilyttää tilan pää ra kennuk ses sa asuvien virkistyskäytössä. Lisäksi tiessä rantaan on tal vikäyt töön soveltumaton mäki. Emme myöskään ymmärrä, millä tavoin normaali asuminen aiheuttaa väitettyä kohtuutonta meluhaittaa ja häiriötä, Helsingissä Rusthollinkatu 2A5 asuvalle lapsettomalle nais ih mi sel le?? Mielestämme myös meillä täällä "maalla" asuvilla on sa mat oikeudet omistamiimme maa-alueisiin. Meitä, kuten myös naa pu rei tam me kin koskee samat lait ja asetukset, kuten kaupunki asuk kai ta kin. Pidämme Pellikan valitusta täysin perusteettomana, kiu san tekona, jota hän on harrastanut monella eri tavalla 7-vuoden ai ka na. Kuten Pellikka kaavamuistutuksessaan Kuopion hal lin to-oikeu teen on jättänyt ja painottanut, ettei vastusta suun nitel mi nam me. Pellikallehan on suojavyöhykkeet luotu, kuten ai kai-

17 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta sem min kävi ilmi. Valitus vaan Pellikalla jatkuu. Valituksissa mm. pal jon myös talvisin käytössä olevasta loma-asunnosta. Väitteen kyseen alais tam me, kuten jo aikaisemmin kävi ilmi ettei talvikäyttöä mö kil lä ole. Olemme rakentamassa perheemme käyttöön uutta raken nus paik kaa, johon mm. hirsikehikko on ollut jo 7 v. odottamassa ra ken ta mi sen aloittamista. Sen sijoituspaikka asemapiirroksen mukai nen, sitä ei haluta siirtää viereisille EU-tukiviljelyille pelloille. Tarvit sem me pelloilta sadon. Tien kulku kyseisestä paikasta on ainoa jär ke vä, eikä todellakaan aiheuta Pellikan väittämää meluhaittaa ja häi riö tä! Vastineen liitteet: - Pellikan kaavamuistutus - Sopimus suojavyöhykkeestä Lisätietoja: Tieyhteys kyseiselle rakennuspaikalle on pääosin olemassa. Ve sihuol to Holoppalan tilan päärakennuksesta sijaitsevasta kaivosta. Jäte huol to nykyisten vaatimusten mukaisesti toteutettuna omanaan. Säh köt venevajalle tulevasta maakaapelista alamittarilla. Mitoitus ja hanketta koskevat muut tiedot: Maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n mukaan poikkeaminen ei saa ai heut taa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käy tön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun ta voit teiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suo je lemis ta koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myön tää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaiku tuk sia. Perustelut: Pyhäjärven kaavassa alueella lomarakennuksen ra ken nus paik ka. Kor keim man hallinto-oikeuden hylättyä kaavan, on Pohjois-Karjalan ELY-kes kus ryhtynyt käsittelemään kaavan laatimisen ajaksi kes keyte tyn poikkeamislupamenettelyn mukaisia hakemuksia. Pyhäjärven kaa voi tuk sen uudelleen käynnistämisen aloitusvaiheen vi ran omaisneu vot te lus sa on sovittu, että kaavan osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel man nähtävillä olon päättymiseen asti saapuneet poik kea mis ha ke muk set käsitellään ja sitä myöhemmin saapuneet ha ke muk set ratkaistaan kaavalla. Tällä perusteella ei hakemuksen mukaiselle rakennuspaikalle ole es tet tä. Naapurin huomautuksessa mainitut itse rakentamista kos kevat asiat ja kulkuyhteyden sijoittuminen ratkaistaan ra ken nus lu pa vaihees sa. Rakentamisella ei ole MRL 172 :n mukaisia merkittäviä vai ku tuk sia.

18 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Pirkka Aula, puh , pirk Esittelijä: tekninen johtaja Antti Asikainen puh , ehdotus Tekninen lautakunta puoltaa Timo ja Nita-Nella Ratisen poik kea mislu van myön tä mis tä uuden asuinrakennuksen ja saunan ra ken ta mista varten. Poh jois-kar ja lan ELY-keskus voi ratkaista poik kea mis luvan ko ko nai suu des saan. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

19 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Nikolay Rusakovin poikkeamishakemus 206/10.03/2014 Tekninen lautakunta 93 Hakija ja kohde Nikolay Rusakov hakee poikkeamislupaa lomarakennuksen ra ken tami sel le omistamalleen Kesäpesä ni mi sel le tilalle Kiteen kaupungissa Ki teen jär ven ran ta-alu eel la. Rakennuspaikka sijait see osoitteessa Toh ma jär ven tie 25 b Kitee. Hakemuksen kohde Noin 1,1 ha rakennuspaikalla sijaitsee saunatuvaksi muutettava vapaa-ajan asunto ja talousrakennus. Tontille on tarkoitus rakentaa 170 m² vapaa-ajan asunto, 35 m etäisyydelle rantaviivasta. Hakemuksen perustelut Nykyisen vapaa-ajan asunnon huonokuntoisuuden ja sijainnin vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista entisöidä tai laajentaa sitä. Nykyinen va paa-ajan asunto muutetaan saunatuvaksi. uusi rakennus tulisi teh dä kauemmaksi rannasta. uusi rakennus jää alle 40 m ran ta viivas ta koska nykyinen tie ja sähkölinja eivät mahdollista rakennuksen si joit ta mis ta kauemmaksi rannasta. Kuuleminen Kiteen kaupunki on kuullut naapurit. Naapureilla tai muilla asian osaisil la ei ole ollut huomautettavaa hankkeen johdosta. Lisätietoja Uusi rakennus liitetään kaupungin vesi- ja jäteverkostoon. Ra kennus pai kal le on olemassa tieyhteys. Rakentamisrajoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n mukaan meren tai vesistön ranta-alu ee seen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa ilman ase ma kaa vaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti mää rät ty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myön tä mi sen perusteena. Kiteen kaupungin rakennusjärjestyksen mukaan rantavyöhykkeellä yli 80 m² vapaa-ajan rakennuksen on sijaittava 40 m etäisyydellä ran ta vii vas ta.

20 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Mitoitusta ja hanketta koskevat muut tiedot Maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n mukaan poikkeaminen ei saa ai heut taa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käy tön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun ta voit teiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suo je lemis ta koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myön tää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaiku tuk sia. Poikkeamishakemuksella haetaan poikkeamista rakentamiselle ranta-alu eel la olemassa olevalle rakennuspaikalle ja poikkeamista Kiteen kaupungin rakennusjärjestyksen määräyksestä, jonka mukaan yli 80 m² suuruisen rakennuksen etäisyys rantaviivasta tu lee olla vähin tään 40 m. Perustelu Olemassa oleva lomarakennus korvataan uudella rakennuksella kau em pa na rantaviivasta. Poikkeaminen rakennusjärjestyksen määräyk ses tä on olosuhteet huomioon ottaen perusteltua. Hanke ei aiheuta merkittävää hait taa kaavoitukselle tai alueenkäytön muul le järjestelylle. Ei vaikeuta luon non suo je lun tavoitteiden saa vutta mis ta. Ei vaikeuta rakennetun ym pä ris tön suojelemista koskevien ta voit tei den saavuttamista, eikä ai heu ta merkittävästi haitallista yhdys kun ta ke hi tys tä ja on sopiva mai se mal li sel ta kannalta. Valmistelija: maankäyttöpäällikkö Pirkka Aula, puh , pirk Esittelijä: tekninen johtaja Antti Asikainen puh , lähetetään tiedoksi Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle. ehdotus Tekninen lautakunta myöntää hakemuksen mukaisen poik kea mis luvan. Poikkeamislupapäätöksestä määrätään perittäväksi teknisen lau takun nan :ssä 141 hyväksytyn taksan mukainen maksu 180,00 euroa. annetaan julkipanon jälkeen. Poikkeamislupa on voimassa kak si vuotta päätöksen antopäivästä lukien. Ennen rakentamisen aloit ta mis ta on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupa ja esi tet tä vä todistus tämän päätöksen lainvoimaisuudesta. Tähän pää tök seen merkittävän lainvoimaisuustodistuksen saa 30 päivän ku lut tua päätöksen antamisesta Kuopion hallinto-oikeuden kir jaa-

21 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta mos ta, jonne päätös on sitä varten toimitettava. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

22 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Eija Saarikon poikkeamishakemus 143/10.03/2014 Tekninen lautakunta 94 Hakija ja kohde: Eija Saarikko hakee poikkeamislupaa entisen navetan käyt tö tar koituk sen muuttamiseksi loma-asunnoksi. Poikkeamislupaa haetaan myös sau na n ja katoksen ra ken ta mi sel le. Hakemus koskee hakijan omis ta maa noin 9,27 ha suuruista Pirttivalkama nimistä tilaa Kiteen kaupungissa Pyhäjärven ranta-alueella Pirt tilah des sa. Kaavoitustilanne: Alueella ei ole voimassa olevaa kaa vaa. Korkeimman hal lin to-oi keuden hylkäämässä Pyhäjärven rantaosayleiskaavassa tilalle oli osoitet tu olemassa olevan rakentamisen perusteella lomarakennuksen ra ken nus paik ka. Tilatiedot ja hakemuksen kohde: Pirttivalkaman tila muodostuu kahdesta palstasta. Pitkä lam men rannassa (rantaviivan pituus noin 140 m) on noin 5 ha ja Pirt ti lah des sa (rantaviivan pituus noin 45 m) noin 4 ha. Ra ken nuspaik ka sijaitsee Pirttilahdessa ja rajoittuu yleiseen ve ne val ka ma-aluee seen. Rakennuspaikalla sijaitsee 50-luvulla rakennettu navetta, jo ka on luvatta muutettu loma-asumiskäyttöön. Lisäksi alueelta on ha ki jan ilmoituksen mukaan purettu talousrakennus ja sen tilalle raken net tu vuonna 1997 noin 8 m² sauna sekä edelleen vuonna 1999 gril li ka tos. Rakennuspaikka sijaitsee Suvannonkankaan vedenhankintaan sovel tu val la 2 lk pohjavesialueella. Hakijan perustelut: Entinen navetta on muutettu 36 vuotta sitten loma-asunnoksi, mutta en ole ymmärtänyt hakea käyttötarkoituksenmuutosta. Ke sä asuntoon kuuluu olennaisena osana sauna joten haen sille lupaa, samoin gril li ka tok sel le. Mielestäni rakentaminen ei muuta mitenkään alueen käyttöä, jossa se on ollut 1800-luvun alkupuolelta saakka. Nyt loma-asunnoksi muu tet tu navetta on Pirttilahden alueen vanhin käytössä oleva raken nus (rak. v. 1950). Sauna on rakennettu paikalle, jolla on ollut riihi 1850-luvulta alkaen. Riihi tosin muutettiin 1940-luvulla sikalaksi ja lam po lak si, jotka purettiin lopullisesti Katos ei poikkea alueen

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2013 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2013 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2013 1 Tekninen lautakunta Aika 23.10.2013 klo 16:25-19:05 Paikka Kiteentie 25, Valtuustosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti 16:25-19:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23

Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 Kaupunkisuunnittelulautakunta 148 16.09.2014 Oikaisuvaatimus kaavoituspäällikön poikkeamispäätöksestä: Osuniemi, Suviranta 444-435-1-23 351/10.03.00/2014 KASULK 148 Kaavoituspäällikkö myönsi 23.6.2014

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 Yhdyskuntalautakunta 16.08.2011 AIKA 16.08.2011 klo 17:30-20:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 106 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93. Rakennuslautakunta 04.09.2013. Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2013 93 Rakennuslautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:00-17:40 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 54 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2009 1 Kunnanhallitus 23.11.2009 AIKA 18:30-21:45 PAIKKA Kunnanjohtajan huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 268 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 269 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

76 Aloite, hidasteet Uudenkyläntielle 172 77 Aloite, puolipuomilaitteet tai hidasteet, Kaarnatie-Rapparintie/Moreeniraitti-risteys

76 Aloite, hidasteet Uudenkyläntielle 172 77 Aloite, puolipuomilaitteet tai hidasteet, Kaarnatie-Rapparintie/Moreeniraitti-risteys Nastolan kunta Pöytäkirja 7/2013 151 Tekninen lautakunta Aika 03.09.2013 klo 17:17-19:37 Paikka Kaivolan perinnetila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 71 Tiedoksi saatettavat asiat 154 72 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 Kunnanhallitus 09.02.2015 AIKA 09.02.2015 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 29 15 KUNTALAISALOITTEET

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot