TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN keskisuurissa yrityksissä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN keskisuurissa yrityksissä"

Transkriptio

1 TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN keskisuurissa yrityksissä

2 3 TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ Suomalaisten keskisuurten yritysten taloushallinto on murroksessa. Murroksen taustalla vaikuttavat useat taloudelliset ja yhteiskunnalliset muutokset kuten digitalisaatio, automatisaatio, globalisaatio, haastava taloustilanne sekä väestön ikääntyminen. BDO:N JA SUOMEN TALOUSHALLIN- TOLIITTO RY:N TOTEUTTAMASSA TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ -TUTKIMUKSESSA TEHDÄÄN SEURAAVAT KESKEISET HAVAINNOT: Taloushallinnon ulkoistamisaste keskisuurten yritysten keskuudessa on suhteellisen matala. Ulkoistamisella tavoitellaan sekä taloushallinnon prosessien jatkuvuutta että mahdollisuutta keskittyä ydinliiketoiminnan kehittämiseen ja tukemiseen. Tavoitteina voivat olla myös parempi riskienhallinta, laskennan ja raportoinnin laadun parantaminen tai kustannussäästöt. Keskisuurissa yrityksissä ei olla täysin havahduttu ulkoistamisen mukanaan tuomiin hyötyihin. Palveluntarjoajilla puolestaan on vielä kehitettävää lisäarvon tuottamisessa sekä aidon strategisen kumppanuuden tarjoamisessa. Tutkimukseen vastanneet taloushallintonsa ulkoistaneet yritykset ovat tyytyväisiä palveluntarjoajiinsa. Yleisesti ottaen suomalaiset keskisuuret yritykset ovat olleet varovaisia taloushallintonsa ulkoistamisessa. Palveluntarjoajat eivät ole kyenneet markkinoimaan palveluiden tuomia hyötyjä eivätkä edesauttamaan yrityksiä ulkoistamista edeltävässä neuvonannossa.

3 4 5 RESURSSEJA TALOUSHALLINTOON VAI YDINLIIKETOIMINTAAN? Jatkuva kansainvälistyminen, kova kil- TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN Haastattelimme tutkimusta varten Keskisuuren yrityksen taloushallinto koh- kustannuksia muuttuviksi sekä vapaut- mukaan 90 prosenttia pienistä ja kes- pailu, hidas talouskasvu, taloushallinnon KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ puhelimitse 120 keskisuuren yrityksen taa nykypäivänä monenlaisia osaamis- ja taa yrityksen avainhenkilöiden aikaa kisuurista yrityksistä käyttää tilitoimis- automatisointi ja kokeneen taloushal- TUTKIMUKSEN TOTEUTUS talousjohtajaa kevään 2015 aikana. Kes- resurssivaatimuksia. On osattava ottaa ydinliiketoimintojen strategisemmalle tojen palveluja. Tätä tutkimusta varten lintohenkilökunnan ikääntyminen ajavat kisuureksi yritykseksi määriteltiin yritys, huomioon organisaation kehittymisestä, tukemiselle. Useista hyödyistä huolimat- haastatelluista keskisuurista yrityksistä keskisuurten yritysten taloushallinnon Suomen Taloushallintoliitto kerää sään- jonka henkilöstömäärä on yhteiskunnallisista muutoksista kuten ta laaja taloushallinnon ulkoistaminen sen sijaan ainoastaan noin puolet on muutosta. Taloushallinnon päättäjät nöllisesti auktorisoiduilta jäsenyrityksil- Haastatelluista yrityksistä 56 oli väestön ikääntymisestä, kirjanpito- ja vi- ei kuitenkaan välttämättä sovi jokaiselle ulkoistanut taloushallinnon prosesseja. kamppailevat suurten kysymysten paris- tään tietoa tilitoimistojen asiakkuuksista. ulkoistanut taloushallintoa. Niistä 64 ranomaissäännösten muuttumisesta, ta- organisaatiolle. Ennen ulkoistamista sa: mitä voisi tehostaa, mikä olisi paras BDO Suomi ja Suomen Taloushallinto- yrityksestä, jotka eivät olleet ulkoista- loushallinnon prosessien kehittymisestä on syytä miettiä huolellisesti, mitä sillä Ulkoistaneiden yritysten kohdalla ulkois- tapa automatisoida taloushallintoa? liitto ovat toteuttaneet yhdessä Talous- neet taloushallintoa, kolme suunnitteli ja tietoteknisten ratkaisujen kehityksestä voidaan saavuttaa ja mitä ulkoistaminen tamisprosessi on vasta alussa. Yli puolet Miten varmistua siitä, että taloushallin- hallinnon ulkoistaminen keskisuurissa ulkoistamista. johtuvia muutoksia. Taloushallinnon ul- vaatii sekä palveluntarjoajalta että yrityk- (53 %) ulkoistaneista yrityksistä on ul- toon liittyvät viranomaisvelvoitteet on yrityksissä -tutkimuksen, joka käsittelee koistamista omana ydinliiketoimintanaan seltä itseltään. koistanut yhden tai kaksi taloushallinnon hoidettu oikein ympäri maailmaa? Entä taloushallinnon ulkoistamista keskisuur- tuottavat palveluntarjoajat pystyvät perusprosessia. Vain noin 10 prosenttia mistä löytää osaamista ja resursseja ten yritysten keskuudessa. Tutkimuksen usein tuomaan ratkaisun edellä mainit- PALKKAHALLINTO JA KIRJANPITO ulkoistaneista yrityksistä on ulkoistanut hoitamaan kansainvälistyvän organisaa- tavoitteena on selvittää suomalaisten tuihin haasteisiin. SUOSITUIMMAT ULKOISTUKSEN taloushallinnon perusprosessit joko koko- tion taloushallinnon asioita? Yksi vastaus keskisuurten yritysten taloushallinnon KOHTEET naan tai kaikista osan. näihin kysymyksiin on ulkoistaa joko osa ulkoistamisen tilaa, ulkoistamisen taus- Toiminnan laadullisen kehittämisen ja tai laajoja kokonaisuuksia taloushallinnon talla vaikuttavia tekijöitä sekä yritysten nykyaikaistamisen lisäksi taloushallinnon Keskisuurissa yrityksissä taloushallinnon prosesseista. tyytyväisyyttä palveluntarjoajiin. ulkoistaminen voi parhaimmillaan tarjota ulkoistamisen aste on huomattavan ma- kustannushyötyjä, muuttaa kiinteitä tala. Taloushallintoliiton aiemman arvion

4 6 7 Palkkahallinto 63 % Palkkahallinto ja kirjanpito ovat selkeästi suosituimmat ulkoistuksen kohteet. Taloushallintoaan ulkoistaneista yrityksistä noin 70 prosenttia on ulkoistanut toimintoja palkkahallinnosta tai lakisääteisestä kirjanpidosta. Myös ostolaskujen käsittely on yleinen ulkoistuksen kohde. Erot pienten ja keskisuurten yritysten taloushallinnon ulkoistamisen yleisyydessä johtuvat todennäköisesti muun muassa seuraavista tekijöistä: pienen yrityksen taloushallinnon merkittävin osa liittyy helposti ulkoistettaviin taloushallinnon rutiininomai- raportoinnille, jotka halutaan pitää yhteydessä ja mahdollisesti hoitaa samoilla resursseilla ulkoisen laskennan kanssa. Myös näiden toimintojen luovuttamista ulkopuoliselle vierastetaan. TALOUSHALLINNOSTA ULKOISTETUT PERUSTOIMINNOT Kokonaan Osittain 23 % Lakisääteinen kirjanpito Lähes puolet ulkoistaneista yrityksistä on ulkoistanut ostolaskujen käsittelyn osittain tai kokonaan. On helppoa ymmärtää, että palkkahallinto, kirjanpito ja ostolaskut ovat yleisiä ja ensimmäisiä ulkoistamisen kohteita. Ne ovat taloushallinnon rutiininomaisimpia toimintoja ja niissä korostuvat säädösten noudattaminen sekä säädösmuutosten seuranta. simpiin alueisiin pienen yrityksen taloushallinnon resurssitarve ja tulostaso eivät ehkä mahdollista kokopäiväisten taloushallintohenkilöiden pitämistä palkkalistoilla taloushallinnon säädösmuutosten seuranta omilla resursseilla on pienessä yrityksessä haasteellista keskisuurissa yrityksissä on suurempi tarve sisäiselle laskennalle ja johdon Yksittäisten taloushallinnon prosessien ulkoistaminen kokonaan on selvästi suositumpaa kuin osittain ulkoistaminen. Osittainen ulkoistaminen edellyttää, että yritys pitää itsellään kyseisen toiminnon hoitamiseen vaadittavia resursseja, jolloin ulkoistamisesta ei välttämättä saada sille asetettuja säästöjä tai hyötyjä. 18 % 9 % Myyntireskontran hoitaminen, laskutus, saatavien seuranta 18 % Ostolaskujen käsittely, kierrätys ja hyväksymisjärjestelmä, ostoreskontra Maksatuksen hoitaminen 27 % 7 % 11 % 14 % 54 % Sisäinen laskenta tai johdon talousraportointi

5 8 9 ULKOISTAMISESTA TURVAA PROSESSIEN JATKUVUUDELLE TAVOITTEET TALOUSHALLINNON ULKOISTAMISELLE Erittäin tärkeä Tärkeä 25 % 58 % 33 % 37 % Tutkimuksen mukaan yritykset tavoittelevat taloushallinnon ulkoistamisella ensisijaisesti taloushallinnon prosessien jatkuvuuden turvaamista sekä mahdollisuutta keskittyä ydinliiketoiminnan kehittämiseen ja tukemiseen sen sijaan, 53 % 20 % 47 % Taloushallinnon henkilöresurssien saatavuuden parantaminen Keskittyminen omaan ydinliiketoimintaan Taloushallinnon automatisointi Kustannussäästöt 49 % että resursseja kuluisi taloushallinnon rutiinien hoitamiseen. Toimintojaan ulkoistaneet yritykset pitävät tärkeimpänä motiivinaan taloushallinnon henkilöstöresurssien saatavuuden 15 % 47 % Laadukkaampi toiminta Oman osaamisen täydentäminen 9 % 49 % 18 % 27 % Siirtyminen kiinteistä kustannuksista joustaviin Oman liiketoiminnan tilan kokonaiskuvan hahmottaminen parantamista. Osa vastaajista mainitsi osaavan taloushallinnon henkilöstön saamisen olevan haastavaa. Ulkoistamisen myötä taloushallinnon henkilöstöresurssien hankinta siirtyy palveluntarjoajan huolehdittavaksi. Taloushallinnon automatisointia pidetään tärkeänä tavoitteena. Yritykset odottavat usein palveluntarjoajien omaavan nykyaikaisemmat ohjelmistot sekä automatisoidummat toiminnot kuin organisaatiolla itsellään. Palveluntarjoajien kohdalla taloushallinnon automatisointi on investointi oman ydinliiketoiminnan kehittämiseen, kun taas asiakasyrityksillä se on investointi tukitoimintoon. Paremman kuvan saamista oman liiketoiminnan tilasta ei mielletä kovin tärkeäksi ulkoistamisen tavoitteeksi. Tavoitteita tarkasteltaessa laadukkaampi toiminta sekä oman osaamisen täydentäminen ovat vasta ulkoistamisen tavoitteiden häntäpäässä. Yleisesti ottaen keskisuurissa yrityksissä ei tällä hetkellä oteta kaikkea hyötyä irti ulkoistamisesta. Parhaimmillaan ulkoistaminen osaavan palveluntarjoajan kanssa voi kehittää yrityksen taloushallinnon uudelle tasolle. Palveluntarjoajilla on kuitenkin vielä kehitettävää lisäarvon tuottamisessa tai lisäarvoa tuottavien palvelujen myymisessä sekä oman roolin ja aseman kehittämisessä kohti aitoa strategista kumppanuutta.

6 % 7 % 97 % 2 % Palvelun laatu 75 % 22 % 54 % 41 % Osaamisen taso Sujuva yhteistyö palveluntarjoajan kanssa Palvelun käynnistämisen jouhevuus Palveluntarjoajan proaktiivisuus 20 % 66 % 24 % 61 % Yhteyshenkilön pysyvyys Taloushallinnon palveluntarjoajien laatu merkitsee yrityksille enemmän kuin hinta. Tutkimuksessa ilmenee, että palveluntarjoajaa valittaessa laatua ja osaamisen tasoa pidetään tärkeimpinä tekijöinä. Yritykset ovat valmiita panostamaan laadukkaisiin ja monipuolisiin taloushallinnon palveluihin. Hintaa ei pidetä erityisen merkittävänä tekijänä palveluntarjoajaa valitessa. Erityisesti laatua pidetään hintaa tärkeämpänä rutiininomaisia toimintoja ulkoistettaessa. Osa vastaajista arvostaa myös toimialatuntemusta, palkanlaskennan osalta erityisesti TES-tuntemusta. 32 % 49 % Raportoinnin monipuolisuus 34 % 46 % Raportoinnin räätälöitävyys Yleisesti ottaen tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että taloushallinnon ulkoistamisella tavoitellaan enemmän rutiinien hoidon siirtämistä palveluntuottajalle. Rutiinien vähentämistä pidetään huomattavasti tärkeämpänä syynä ulkoistamiseen kuin esimerkiksi paremman kuvan saamista liiketoiminnan tilasta tai oman osaamisen täydentämistä. Useat vastaajat kokevat ulkoistamisprosessin sujuvaksi ja toteavat, ettei heillä ole ollut minkäänlaisia haasteita taloushallinnon palveluita ulkoistettaessa. Palveluntarjoajan koko tai esimerkiksi kansainväliseen verkostoon kuuluminen ei ole vastaajille erityisen merkityksellistä. Tärkeämmäksi 31 % 47 % 29 % 44 % 14 % 59 % Palveluntarjoajan järjestelmien integrointi omiin toiminnanohjaustai muihin järjestelmiin Toimialatuntemus Yhteiskäyttöiset järjestelmät (skaalautuva ja liukuva työn- ja vastuunjako palveluntarjoajan kanssa) 17 % 53 % Hinta koetaan muun muassa raportoinnin räätälöitävyys ja monipuolisuus. Auktorisointia piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä yli puolet (58 %) vastaajista. Alan palveluyrityksiä auktorisoi Taloushallintoliiton yhteydessä toimiva Tiliinstituuttisäätiö. Vastaajat arvostavat erityisesti yhteyshenkilön pysyvyyttä. Yhteyshenkilön 19 % 39 % PALVELUNTARJOAJIEN LAATU VOITTAA HINNAN Palveluntarjoajan auktorisointi 8 % 44 % Hinnoittelumalli PALVELUNTARJOAJAN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 12 % 27 % Paikallisuus vaihtuminen todetaan usein keskeisimmäksi haasteeksi taloushallinnon palveluiden ulkoistamisessa. Asiakasyrityksille on siis tärkeää, että palveluntarjoajan yhteyshenkilö tuntee heidän yrityksensä ja toimialansa. 8 % 29 % Kielitaito 2 % 19 % Palveluntarjoajan koko Erittäin tärkeä Tärkeä 3 % 7 % Kuuluminen kansainväliseen ketjuun Yritykset, jotka eivät ole ulkoistaneet taloushallinnon toimintojaan, kokevat oman taloushallintoyksikkönsä laadun selkeästi tärkeimmäksi syyksi olla ulkoistamatta taloushallintoaan. Samoin kuten taloushallintoa ulkoistaneiden yritysten kohdalla, myös ei-ulkoistaneiden organisaatioiden kohdalla laatu ohittaa kustannussäästöt tärkeysjärjestyksessä. Sopivan palveluntarjoajan löytymistä ei pidetä ongelmallisena.

7 12 13 KESKISUURET YRITYKSET VAROVAISIA ULKOISTAMAAN TALOUSHALLINTOA Suomalaiset keskisuuret yritykset ovat olleet hyvin varovaisia taloushallinnon ulkoistamisessa. On mahdollista, että yrityksissä ei tunnisteta kaikkia mahdollisia ulkoistamisesta saatavia hyötyjä. Kun vertaillaan ei-ulkoistaneiden ja ulkoistaneiden yritysten ajatuksia taloushallinnon mahdollisen ulkoistamisen syistä, voidaan todeta, että taloushallinnon palveluntarjoajat eivät ole kyenneet tuomaan esiin palveluidensa mukanaan tuomia hyötyjä. Lisäksi palveluntarjoajat eivät ole erityisen hyvin onnistuneet edistämään ulkoistamista tarjoamalla sitä harkitseville yrityksille taloushallinnon neuvonantopalveluja. Sisäinen taloushallintomme on tehokas ja tuottaa korkeaa laatua Taloushallinnon toimintoja ulkoistamalla ei synny riittävästi säästöjä Ulkoistamisella menettää kontrollin ja läpinäkyvyyden omiin keskeisiin liiketoimintaprosesseihin Ulkoistamisesta huolimatta meidän tulisi ylläpitää samaa osaamista ja resursseja talon sisällä Palveluntarjoajan kontaktihenkilöiden vaihtuvuus on riski Taloushallinnon toimintomme on keskitetty konsernin palvelukeskukseen Omien ja palveluntarjoajien toiminnanohjausjärjestelmien integrointi on haastavaa Ulkoistamisen käynnistäminen on liian kivulias ja kallis prosessi odotettuihin hyötyihin nähden Taloushallinto on liian keskeinen toiminto ulkoistettavaksi Toimialaamme riittävästi ymmärtävää palveluntarjoajaa ei löydy Palveluntarjoajat eivät ole tarpeeksi joustavia tarpeisiimme nähden Ulkoistaminen ei kannata ennen omien prosessien kuntoonpanoa Johdon fokus on ollut kiireellisimmissä asioissa Ohjeistus estää omistajiamme tai konserniamme ulkoistamasta taloushallinnon palveluita Täysin luotettavaa palveluntarjoajaa ei löydy 13 % 26 % 13 % 3 % 20 % 8 % 5 % 26 % 10 % 34 % 36 % 25 % 43 % 9,8 % 7 % 12 % 10 % 5 % 25 % 12 % 21 % 15 % 44 % 46 % Erittäin tärkeä 43 % 18 % TEKIJÄT, JOTKA VAIKUTTAVAT PÄÄTÖKSEEN OLLA ULKOISTAMATTA TALOUSHALLINTOA Organisaatiomme sekä kotimaan että ulkomaiden toimipisteiden tarpeisiin vastaavaa palveluntarjoajaa ei löydy 7 % 2 % Tärkeä

8 14 15 YRITYKSET TYYTYVÄISIÄ TALOUSHALLINNON PALVELUNTARJOAJIEN LAATUUN TALOUSHALLINNON PALVELUNTARJOAJIEN MÄÄRÄ ULKOISTAVAA YRITYSTÄ KOHTI TALOUSHALLINNON PALVELUNTARJOAJAN VAIHTAMISTA HARKITSEVIEN YRITYSTEN OSUUS TYYTYVÄISYYS NYKYISEN TALOUS- HALLINNON PALVELUNTARJOAJAN TOIMINTAAN ASTEIKOLLA 4-10 YKSI 84 % EI 82 % KAKSI USEAMPI 0 % EOS 2 % KYLLÄ % 12 % 36 % 36 % 9 % Merkittävä osa (84 %) taloushallinnon Yritykset ovat tyytyväisiä palveluntarjo- Palveluntarjoajaa ei haluta vaihtaa ilman Myös kouluarvosanat osoittavat vastaaji- vastaajista, joten suurimmalla osalla luntarjoajan laadun merkitys on koros- palveluita ulkoistaneista yrityksistä ostaa ajiinsa, sillä vain 16 prosenttia harkitsee painavaa syytä. Vaihtoaikeissa olevat en olevan melko tyytyväisiä palveluntar- palveluntarjoajista mielletään olevan tunut vastauksissa läpi kyselyn, laatu ei taloushallinnon palveluja vain yhdeltä palveluntarjoajan vaihtoa. Yritykset vastaajat kertovat syyksi muun muassa joajiinsa. Täysin tyytymättömiä palve- kehitettävää toiminnassaan. yllättäen nouse esiin palveluntarjoajan palveluntarjoajalta. Asiointi yhden pal- perustelevat tyytyväisyyttään palvelun- ongelmat laadussa, osalla vaihtoaikeisiin luntarjoajiin ei tutkimukseen perustuen piirteitä arvioitaessa. veluntarjoajan kanssa koetaan helpoksi. tarjoajiin muun muassa pitkäaikaisella vaikuttaa hinta. olla lainkaan, sillä kukaan vastaajista ei Luotettavuutta arvostetaan palveluntar- Kukaan tutkimuksen vastaajista ei käyt- yhteistyöllä, toiminnan sujuvuudella arvioi palveluntarjoajaansa alhaisimmilla joajan parhaana piirteenä. Myös toimiala- Kehityskohteita arvioitaessa vastaajat tänyt useampaa kuin kahta sekä vaihtamisen vaivalloisuudella. kouluarvosanoilla. Arvosanan 10 antoi tuntemus ja pitkäaikainen kumppanuus mainitsevat palveluntarjoajan proaktiivi- palveluntarjoajaa. palveluntarjoajalleen vain 9 prosenttia ovat vastaajille tärkeitä. Vaikka palve- suuden ja paremmat raportointikäytännöt.

9 16 17 MITEN KESKISUURI YRITYS VOI SAADA PARHAAN HYÖDYN TALOUSHALLINNON ULKOISTAMISESTA? 1. Varmistu aidoista kokonaiskustannuksista 2. Ajattele ulkoistamista pitkän tähtäimen prosessina 3. Käytä palveluntarjoajan osaamista järkevästi 4. Selkeytä roolit 5. Motivoi henkilöstöä yli rajojen

10 18 MITEN KESKISUURI YRITYS VOI SAADA PARHAAN HYÖDYN TALOUSHALLINNON ULKOISTAMISESTA? TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ -TUTKIMUKSEN TOTEUTTAJAT Parhaan hyödyn saamiseksi taloushallinnon ulkoistamisesta, muista ainakin nämä seikat: 1. VARMISTU AIDOISTA KOKONAIS- KUSTANNUKSISTA Kun tavoitteena on selvittää kumpi tulee organisaatiolle edullisemmaksi ulkoistaminen vai oman taloushallinnon järjestäminen on kiinnitettävä huomiota sekä taloudellisiin että ei-taloudellisiin tekijöihin. Kokonaisuuden hahmottamiseksi vertailulaskelmissa tulee huomioida myös näkymättömät ja toimintatavasta riippumattomat kustannukset, joita tulee esimerkiksi laadun valvomisesta. Lisäksi on varauduttava tilanteeseen, jossa palvelun- Varmistaaksesi oikean käsityksen ulkoistamisen kokonaiskustannuksista, kannattaa harkita asiantuntija-avun käyttämistä jo suunnitteluvaiheessa. Palveluntuottajalta voi ostaa prosessikartoituksen ja toimintatapasuosituksen sitoutumatta ulkoistuksen toteuttamiseen. 2. AJATTELE ULKOISTAMISTA PITKÄN TÄHTÄIMEN PROSESSINA Sen sijaan, että ulkoistaminen hoidettaisiin kerralla alta pois, parhaan hyödyn saa irti pitämällä yllä mielenkiintoa ulkoistettua toimintoa kohtaan ja jatkamalla kehitystyötä yhdessä palveluntarjoajan kanssa. Kehitystyöhön osallistuminen edellyttää omia resursseja ja osaamista, joiden tystyöhön osallistumisen laajuus riippuu ulkoistettujen toimintojen luonteesta ja laajuudesta. 3. KÄYTÄ PALVELUNTARJOAJAN OSAAMISTA JÄRKEVÄSTI Varmista, että käytät palveluntarjoajan osaamista tehokkaasti, taloudellisesti ja oikeisiin asioihin keskittyen. Ole vaativa ostaja, se tekee palveluntuottajan toiminnasta laadukkaampaa. Oikeisiin asioihin voi tarkoittaa esimerkiksi ulkoistuspalvelun laajentamista, mikäli palveluntarjoajalla on tarjolla muitakin palveluja kuin parhaillaan käytössä oleva. 4. SELKEYTÄ ROOLIT Varmista, että ulkoistavan yrityksen ja su on laatia yksityiskohtainen tehtäväjakotaulukko, johon on merkitty sekä palveluntarjoajan että ulkoistajan vastuut. Täydennä tehtäväjakotaulukkoa toimintojen ja yhteistyösuhteen muutosten edellyttämällä tavalla. Valvo, että palveluntarjoajan prosesseissa on huolehdittu riskienhallinnasta. 5. MOTIVOI HENKILÖSTÖÄ YLI RAJOJEN Henkilöstön sitouttamisen ja motivoinnin tarve saattaa jatkua juridisista ratkaisuista huolimatta. Yhteydenpidon jatkumiseen kannattaa panostaa etenkin silloin, jos ulkoistamisen myötä henkilöstöä siirtyy ulkoistavasta yrityksestä palveluntuottajan BDO BDO on voimakkaasti kasvava tilintarkastus-, vero- ja neuvonantopalvelujen asiantuntija. BDO tarjoaa tutkitusti* alansa parasta asiakaspalvelua sekä yrityksille, julkiselle sektorille että muille yhteisöille. BDO on viidenneksi suurin tilintarkastus- ja asiantuntijapalveluita tuottava organisaatio sekä Suomessa että kansainvälisesti. Kansainvälisesti BDO tukee asiakkaidensa menestystä yli 150 maassa asiantuntijan voimin. *) Taloustutkimus Oy: Yrityskuva Suur -Helsingin vaikutusalueella 2014, Tilintarkastus ja muu asiantuntijapalvelu SUOMEN TALOUSHALLINTOLIITTO Suomen Taloushallintoliitto ry (TAL) on auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon konsulttiyritysten toimialaliitto, jonka päämääränä on kehittää toimialaa yhdessä jäsenyritystensä kanssa. Taloushallintoliitto tarjoaa alan yrityksille räätälöityjä palveluja kuten koulutusta, toimialauutisia ja tutkimuksia. Liitto julkaisee alan johtavaa ammattilehteä Tilisanomia, hallinnoi KLT-tutkintoa ja valvoo alan etuja eri hankkeissa. Taloushallintoliiton piiriin kuuluu noin 800 auktorisoitua jäsentoimipaikkaa ja yli 2700 KLT-asiantuntijaa. Liiton jäsenyritykset hoitavat lähes suomalaisen yrityksen ja yhteisön taloushallintoa ja yli yrityksen palkanlaskennan. Liiton jäsenet tarjoavat mm. talousjohtamisen, verotuksen, palkkahallinnon, rahoituksen ja yrityskauppakonsultoinnin palveluja erityisesti pk-yrityksille. tuottajan laatu ei vastaakaan asiakkaan ylläpitäminen on huomioitava ulkoistus- palveluntarjoajan välille ei jää harmaata palvelukseen jatkamaan entisen työn- odotuksia. vaihtoehdon vertailulaskelmissa. Kehi- aluetta. Selkeä ja yleisesti käytetty ratkai- antajansa toimintojen parissa.

11 TILINTARKASTUS VEROPALVELUT NEUVONANTOPALVELUT BDO Oy on itsenäinen BDO International Limitedin (UK) jäsenyritys. BDO on yhtenäinen nimi sekä kansainväliselle yritysten verkostolle että kunkin maan jäsenyritykselle.

Taloushallinnon ulkoistamispalvelut Tutkimusraportti

Taloushallinnon ulkoistamispalvelut Tutkimusraportti Taloushallinnon ulkoistamispalvelut 2016 Tutkimusraportti Kontrolli kestää ulkoistuksen Yritys ei menetä kontrollia taloushallintoonsa ulkoistuksessa. Päinvastoin. Peräti 90 prosenttia vastaajista sanoo

Lisätiedot

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet

Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Taloushallinnon kehitystrendit ja ulkoistamistarpeet Kvantitatiivinen tutkimus - Tiivistelmäraportti Kari Elkelä, Itella Oyj Pekka Törrönen, AddValue Oy Research series - Tutkimussarja 37/009.10.009 1

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006 Risk Advisory Services Ernst & Young Oy Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 1 Asiakkaamme arvostavat työtämme Henkilöstön ammattitaito/ asiantuntemus Vastaajien mielestä tärkein tekijä Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin B-to-B -yrityksissä Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy Sisältö 1 2 3 4 5 ValueFrame Oy Kysely Kyselyn vastaukset Avoimet kysymykset

Lisätiedot

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy

Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille. Jan Malmström Mepco Oy Paketoidut toiminnanohjausratkaisut projektiorganisaatioille Jan Malmström Mepco Oy Projektiorganisaatioiden haasteita Investoinnin myyminen johdolle ja johdon sitoutuminen Organisaation totuttujen toimintamallien

Lisätiedot

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI Toiminnanohjaus Taloushallinto HR ja palkanlaskenta CRM asiakkuudenhallinta Konsultointi ja lakipalvelut Hankinta ja perintä 10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI VISMA SOFTWARE OY Paraskaan ohjelmisto

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011 Perusterveydenhuollon suunta 0 kyselytutkimuksen tulokset Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto..0 Johdanto Perusterveysbarometri 0 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet

Lisätiedot

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014

ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 KUNNON TYÖMIEHIÄ» WWW.BRIKO.FI 1 ASIAKAS- TYYTYVÄISYYS- TUTKIMUS 2014 ASIAKKAAT ARVIOIVAT BRIKON PARHAAKSI RAKENNUSALAN HENKILÖSTÖVUOKRAAJAKSI JO TOISENA VUONNA PERÄKKÄIN Lue, mitä mieltä asiakkaat olivat

Lisätiedot

ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ

ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Julkaisija: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-1966-9

Lisätiedot

www.pwc.com Taloushallinto kehittyvässä liiketoiminnassa maaliskuu 2013

www.pwc.com Taloushallinto kehittyvässä liiketoiminnassa maaliskuu 2013 www.pwc.com Taloushallinto kehittyvässä liiketoiminnassa Agenda Taloushallinto osana yritystoimintaa Taloushallinnon organisointi Kirjanpidon/tilinpäätöksen haasteeet kehittyvässä liiketoiminnassa Sivu2

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Visma Netvisor. Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen. RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet Visma Netvisor Kaikki mitä pk-yritys tarvitsee liiketoiminnan ohjaamiseen CRM JA MYYNTI PROJEKTINHALLINTA TYÖAIKA JA KULUT AUTOMATISOITU LASKUTUS RAPORTOINTI Asiakashallinta Myynnin seuranta Myynnin ennusteet

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL on henkilöstöpalveluita

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL on henkilöstöpalveluita Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL - henkilöstöpalvelualan asiantuntija Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL on henkilöstöpalveluita tarjoavien yritysten työn antaja- ja toimialaliitto. Liittomme keskeinen

Lisätiedot

HÄMEEN KAUPPAKAMARI: PK-yritykset eivät ennakoi kriisitilanteita varten. Tuloksia Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometrista 2017

HÄMEEN KAUPPAKAMARI: PK-yritykset eivät ennakoi kriisitilanteita varten. Tuloksia Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometrista 2017 HÄMEEN KAUPPAKAMARI: PK-yritykset eivät ennakoi kriisitilanteita varten Tuloksia Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometrista 2017 PK-hallitusbarometri Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

yhdistys tai muu organisaatio % toiminimi %

yhdistys tai muu organisaatio % toiminimi % PDF-tiedosto yhdistys tai muu organisaatio - toiminimi - oy tai oyj - 2.0% ay tai ky - 4 toiminimi ay tai ky 4 20 ten lukumäärä 0 oy tai oyj 2.0% 14 yhdistys tai muu organisaatio 0 tai enemmän - 1 - -

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

PK hallitusbarometri VII 2015. Pirkanmaa Tampereen kauppakamarialue

PK hallitusbarometri VII 2015. Pirkanmaa Tampereen kauppakamarialue PK hallitusbarometri VII 205 Pirkanmaa alue Alue Kaikki vastaajat (N=280) N 200 80 60 40 20 00 80 60 40 20 0 7 55 3 33 40 72 78 59 29 35 50 09 77 22 4 9 78 82 Asema organisaatiossa 60 50 40 30 20 0 0 53

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI

LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI LIIKETOIMINNAN KUNTOTESTI Suomen Liiketoimintapalvelu Oy on kehittänyt kyselyn nimeltä Liiketoiminnan kuntotesti. Kuntotestikyselyyn on vastannut lukuisia yrityksiä (N=45) syksyn 2017 aikana. Tämä raportti

Lisätiedot

Hyvä tilitoimistotapa

Hyvä tilitoimistotapa Hyvä tilitoimistotapa Sisältö: Hyvä tilitoimistotapa Hyvä tilitoimistotapa Hyvä tilitoimistotapa Hyvä tilitoimistotapa on Kirjanpitotoimistojen Liitto r.y:n jäsenkokouksessa 13.6.2005 hyväksytty jäseniä

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen ja konserniraportoinnin järjestäminen ICECAPITAL -konsernissa. Jussi Hyrylä CFO, ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy

Taloushallinnon ulkoistaminen ja konserniraportoinnin järjestäminen ICECAPITAL -konsernissa. Jussi Hyrylä CFO, ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy Taloushallinnon ulkoistaminen ja konserniraportoinnin järjestäminen ICECAPITAL - Jussi Hyrylä CFO, ICECAPITAL Pankkiiriliike Oy Taloushallinnon ulkoistaminen ja konserniraportoinnin järjestäminen ICECAPITAL

Lisätiedot

ERP-KYSELYN TULOKSET

ERP-KYSELYN TULOKSET ERP-KYSELYN TULOKSET Toiminnanohjausjärjestelmät tuotannollisissa yrityksissä 1 Työvoima- ja elinkeinokeskus Arbetskrafts- och näringscentralen Puhuja: André Österholm, Pohjanmaan Te-keskus Alustus Tuotannollisille

Lisätiedot

Pääotsikko tähän. Alaotsikko. Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX

Pääotsikko tähän. Alaotsikko. Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX Pääotsikko tähän Alaotsikko Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX Tietopalvelualan trendit mihin ala on menossa? Janne Järvinen Toimitusjohtaja LM Tietopalvelut LM toimipisteet 2011: Helsinki, Suomi Tukholma, Ruotsi

Lisätiedot

Pretax Yhtiöt. Luottamus Rohkeus Arvostus Tulevaisuus. Jukka Marttila 5.11.2012. www.pretax.net

Pretax Yhtiöt. Luottamus Rohkeus Arvostus Tulevaisuus. Jukka Marttila 5.11.2012. www.pretax.net Pretax Yhtiöt Jukka Marttila 5.11.2012 Luottamus Rohkeus Arvostus Tulevaisuus Pretax historia Pretaxin historia alkoi vuonna 1944, kun Konekirjanpito Oy perustettiin. Perustajat olivat Itä- Karjalan sotilaspiirin

Lisätiedot

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan.

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan. Työ on muuttunut Digitalisoimme työajanhallinnan. Työn tulos ei synny sen tekemiseen käytetystä ajasta vaan sen tuottavuudesta. Työ on muuttunut. Digitalisaatio sekä muutokset ympäristössä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

Talouden johtaminen verkkokauppaliiketoiminnassa

Talouden johtaminen verkkokauppaliiketoiminnassa Talouden johtaminen verkkokauppaliiketoiminnassa Verkkokauppa-Akatemia Antti Liimatainen TietoAkseli Yhtiöt Asiakkuusjohtaja, KTM TietoAkseli Yhtiöt Kannattavan liiketoiminnan kehittäjä Asiakaslähtöiset

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen

KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN. Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen KUNTALAIN UUDISTUS JA SEN VAIKUTUKSET KUNTAKONSERNIN JOHTAMISEEN Oulu 18.2.2014 Marketta Kokkonen Sisältö 1. Kunnan toiminta ja ohjaus verkostomaailmassa 2. Kunnan johtamisen kokonaisuus ja johtamisen

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN LYHYT ULKOISTUSOPAS

ASIAKASPALVELUN LYHYT ULKOISTUSOPAS ASIAKASPALVELUN LYHYT ULKOISTUSOPAS Miksi, milloin ja miten kannattaa ulkoistaa asiakaspalvelu? Part of Eniro Group Miksi ulkoistaa asiakaspalvelu? VIISI HYVÄÄ SYYTÄ: 1. Joustavat palveluajat ja -kanavat

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy 1 Haastettelukartoitus investointiprojekteista 3 7% 3 7% 5% 1 % Kartoituksen teemana oli investointien

Lisätiedot

Palvelumme. Versa Start. Versa Premium. Versa Julkissektori

Palvelumme. Versa Start. Versa Premium. Versa Julkissektori Aika kasvaa yhdessä Versa Finland Missiomme on yksinkertainen: Autamme asiakkaitamme säästämään ulkoisissa kustannuksissa vaivattomasti, ammattitaitoisesti ja luottamuksella. Yrityspäättäjät tietävät että

Lisätiedot

Digitaalinen taloushallinto yritysten kasvun ja kehittymisen tukena

Digitaalinen taloushallinto yritysten kasvun ja kehittymisen tukena Digitaalinen taloushallinto yritysten kasvun ja kehittymisen tukena Tutkimus digitaalisen taloushallinnon nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista pk-yrityksissä 1 / 33 Tutkimuksen toteuttivat Yhteistyössä

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa

Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Place for a picture Sidosryhmien merkitys taloushallinnon palvelukeskusten toiminnassa Jukka Rautavalta 1 First Name Last Name 25.5.2012 Fazer-konserni lyhyesti Vuonna 1891 perustettu perheyritys Ruokailupalveluja,

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä

PK-hallitusbarometri 2015. Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri 2015 Kysely PK-yritysten hallitustyöskentelystä ja hallinnoinnin kehittämisestä PK-hallitusbarometri Kauppakamarien PK-hallitusbarometri on valtakunnallinen kyselytutkimus, johon vastasi

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimukset

Asiakastyytyväisyystutkimukset Asiakastyytyväisyystutkimukset Liiton asiakastyytyväisyystutkimukset muodostavat kiinteän osan, jonka tavoitteena on tuottaa jäsenyrityksille oman toiminnan onnistumisen arviointiin ja kehittämiseen liittyvää

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa

Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen Työpapereita 27 2 Projektin toteutus ja tehtävät Toteutus: 01.06.2009 31.12.2010,

Lisätiedot

Miljardiluokan tuottavuusloikka. reaaliaikaisen talouden (RTE) keinoin

Miljardiluokan tuottavuusloikka. reaaliaikaisen talouden (RTE) keinoin Miljardiluokan tuottavuusloikka reaaliaikaisen talouden (RTE) keinoin Reaaliaikainen talous uusi paradigma Keskeiset piirteet: Internal 1. Automatisoidaan kaupallisia ja hallinnollisia tietovirtoja maksimaalisesti

Lisätiedot

TALOUSTUKI KUNTAPALVELUT OY

TALOUSTUKI KUNTAPALVELUT OY TALOUSTUKI KUNTAPALVELUT OY Palvelukeskuspalveluiden tarjoaminen maantieteellisesti laajalla alueella sijaitseville asiakkaille Marjo Helin 14.12.2011 Perustettu vuonna 2006. Kotipaikkana Rauma, toimipiste

Lisätiedot

Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa

Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa Lasse Lehtonen Hallinnollinen osastonylilääkäri HUSLAB 11.5.2004 Lasse Lehtonen 1 Laboratorion tietotekniikan kehitysnäkymiä 1. kilpailutus

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

Aditron ulkoistuspalvelut. 6.11.2008 Sanomatalo Helsinki Petri Tolonen

Aditron ulkoistuspalvelut. 6.11.2008 Sanomatalo Helsinki Petri Tolonen Aditron ulkoistuspalvelut 6.11.2008 Sanomatalo Helsinki Petri Tolonen Aditro palvelee asiakkaitaan neljällä alueella Asiakasrajapinta Liiketoimintaprosessit Informaatiologistiikka Asiakassuhteen hallinta

Lisätiedot

StaffPoint -yritysesittely. Yhtis-projekti Unto Nokelainen 29.11.2004

StaffPoint -yritysesittely. Yhtis-projekti Unto Nokelainen 29.11.2004 StaffPoint -yritysesittely Yhtis-projekti Unto Nokelainen 29.11.2004 StaffPoint Oy Suomen suurin henkilöstöpalveluyritys syntyi, kun Extra Henkilöstöpalvelut ja Jokela Capital yhdistyivät kesällä 2004.

Lisätiedot

Ulkoistamisen hallittu prosessi. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö

Ulkoistamisen hallittu prosessi. Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö Ulkoistamisen hallittu prosessi Veli-Pekka Kuparinen valmiuspäällikkö Muutos ja tietoturvallisuus -ohje Korvaa Vahti-ohjeen 2/1999 ja laajentaa sen tarkastelunäkökulmaa Työryhmänä jaosto, konsulttina WM-data

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

Valmiina Lähtöön? Noin vartin opas tilitoimiston valintaan.

Valmiina Lähtöön? Noin vartin opas tilitoimiston valintaan. Valmiina Lähtöön? Noin vartin opas tilitoimiston valintaan. VAROITUKSEN SANA. Tästä esitteestä on sinulle paljon apua. Olitpa sitten starttaamassa uutta yritystä tai jo kokeneempi yrittäjä, jotain hyvää

Lisätiedot

Ostoreskontratoiminnot seuraavalle asteelle

Ostoreskontratoiminnot seuraavalle asteelle A Basware Presentation Ostoreskontratoiminnot seuraavalle asteelle Kuinka tehostaa ostoreskontratoimintoja entisestään Basware InvoiceOut - Ostolaskuprosessin ulkoistaminen Esa Tihilä, toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Konserniraportointi muutoksessa ja tulevaisuuden haasteissa

Konserniraportointi muutoksessa ja tulevaisuuden haasteissa Taloussanomien seminaarit: Konserniraportointi palveluna 1.10.2009 Sanomatalo, Helsinki Konserniraportointi muutoksessa ja tulevaisuuden haasteissa Mikael Niskala Vice President, Sustainability Solutions

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

PK konepaja digitalisaation pyörteissä

PK konepaja digitalisaation pyörteissä PK konepaja digitalisaation pyörteissä Teollisuus ja digitalisaatio -seminaari 3.9.2015 Technopolis Hermia. Harri Jokinen Toimitusjohtaja Nomet Oy Alihankintakonepaja, liikevaihto 8,2 M, 52 osaajaa ja

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Johdanto ja keskeiset tulokset Perusterveysbarometri 2 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet yhteistyössä

Lisätiedot

www.pretax.net Pretax = Accountor Group Accountor on Pohjois-Euroopan suurin talouden- ja henkilöstönohjauksen palvelujen tuottaja.

www.pretax.net Pretax = Accountor Group Accountor on Pohjois-Euroopan suurin talouden- ja henkilöstönohjauksen palvelujen tuottaja. Pretax Yhtiöt Pretax Pohjois-Karjala Oy Leena Kinanen Luottamus Rohkeus Arvostus Tulevaisuus Pretax = Accountor Group Accountor on Pohjois-Euroopan suurin talouden- ja henkilöstönohjauksen palvelujen tuottaja.

Lisätiedot

Työvoiman hankintakanavat palveluyrityksissä Kesäkuu 2000 Mikko Martikainen 1 Taustaa kyselylle Tämän selvityksen tulokset ovat osa Palvelutyönantajien jäsenyrityksille marraskuussa 1999 lähetettyä kyselyä,

Lisätiedot

Kymenlaakson kauppakamari PK-hallitusbarometri IV, Anja Taskinen, Tampereen kauppakamari,

Kymenlaakson kauppakamari PK-hallitusbarometri IV, Anja Taskinen, Tampereen kauppakamari, Kymenlaakson kauppakamari PK-hallitusbarometri IV, 29 Anja Taskinen, Tampereen kauppakamari,.2.29 Taustatietoa barometrista toteutus tammikuussa 29 koko maassa vastanneita 182 (24 %) Kymenlaakso 72 (9

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015 Pk-toimintaympäristökysely Kesäkuu 2015 Kasvu 2 Kasvutavoitteet hiipuneet Vaikea talous- ja suhdannetilanne näkyy yritysten kasvutavoitteissa Kasvutavoitteiden (voimakas ja maltillinen) yleisyys vähentynyt

Lisätiedot

Asiakashallintaan tehokkuutta maksuvalvonnan ja perinnän ulkoistuksella. It-viikko Seminaari Juha Pihlajamäki Intrum Justitia Oy 20.11.

Asiakashallintaan tehokkuutta maksuvalvonnan ja perinnän ulkoistuksella. It-viikko Seminaari Juha Pihlajamäki Intrum Justitia Oy 20.11. Asiakashallintaan tehokkuutta maksuvalvonnan ja perinnän ulkoistuksella It-viikko Seminaari Juha Pihlajamäki Intrum Justitia Oy 20.11.2008 Sisältö Intrum Justitia lyhyesti Yleisen taloustilanteen kehittymisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen

Taloushallinnon ulkoistaminen visma.fi/tietopankki Taloushallinnon ulkoistaminen Opas taloushallinnon ulkoistamisen vaihtoehtoja pohtivalle Sisällysluettelo Lukijalle 3 Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa? 4 Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto

FinnTec. Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma. Messuvieraskyselyn yhteenveto FinnTec Metalli- ja konepaja-alan suurtapahtuma Messuvieraskyselyn yhteenveto Metalli- ja konepajateollisuuden toimialakohtainen tutkimus FinnTec-messujen jälkeen toteutettiin toimialan arvostuksista ja

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

SÄHKÖINEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELY, PK-YRITYKSEN RATKAISU. Hannu Katila Markkinointipäällikkö

SÄHKÖINEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELY, PK-YRITYKSEN RATKAISU. Hannu Katila Markkinointipäällikkö SÄHKÖINEN OSTOLASKUJEN KÄSITTELY, PK-YRITYKSEN RATKAISU Hannu Katila Markkinointipäällikkö Avoin verkko mahdollistaa globaalin kaupankäynnin ja yhteistyön 1,9 miljoonaa potentiaalista toimittajaa ~800,000

Lisätiedot

MATKALLA DIGITAALISEEN TALOUSHALLINTOON

MATKALLA DIGITAALISEEN TALOUSHALLINTOON Pikaopas MATKALLA DIGITAALISEEN TALOUSHALLINTOON Sähköinen vs. digitaalinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien, kuten

Lisätiedot

Säästöä yrityksellesi

Säästöä yrityksellesi Säästöä yrityksellesi Versa Finland Missiomme on yksinkertainen: Autamme asiakkaitamme säästämään ulkoisissa kustannuksissa vaivattomasti, ammattitaitoisesti ja luottamuksella. Yrityspäättäjät tietävät,

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

Suomen Pankkiiriliike. Yritysesittely

Suomen Pankkiiriliike. Yritysesittely Suomen Pankkiiriliike Yritysesittely Suomen Pankkiiriliike Suomen Pankkiiriliikkeen toiminta on käynnistynyt vuonna 1997 ja sen palveluksessa on valtakunnallisesti noin 80 kokenutta asiantuntijaa. Yritys

Lisätiedot

Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA

Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA Tampereen Tilitoimisto Oy Tomas Ruotsalainen KOKEMUKSIA YRITYSTEN SEPA- PROJEKTEISTA TAMPEREEN TILITOIMISTO OY Täyden palvelun tilitoimisto Kaikki taloushallinnon palvelut PK-yrityksille Kirjanpidot Palkanlaskennat

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen. Poliittinen ohjausryhmä

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen. Poliittinen ohjausryhmä Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen Poliittinen ohjausryhmä 20.4.2017 Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Valmistelun ohjeistus maakuntien toimijoille Talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

ProOffice -kasvukonsepti. Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon

ProOffice -kasvukonsepti. Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon ProOffice -kasvukonsepti Siirrä asiakkaasi sähköiseen taloushallintoon Sisällysluettelo ProOffice-kasvukonseptilla menestyt 3 Pysy mukana tilitoimistoalan muutoksessa 4 ProOffice-kasvukonsepti 5 Markkinoinnin

Lisätiedot

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017

TAHE-palvelukeskus lyhyesti. Maaliskuu 2017 TAHEpalvelukeskus lyhyesti Maaliskuu 2017 TAHEvalmistelun eteneminen sisältö Valmistelun eteneminen Palvelu ja ohjausmalli Konsortioohjaus Palvelutarjoama TAHEtarina ja valmistelut 2 TAHEvalmistelu 2016

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometri 2015

Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometri 2015 Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometri 2015 Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometri on valtakunnallinen kyselytutkimus, johon vastasi tämän vuoden tammi- ja helmikuun

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN

Asiakassuhteen merkitys. Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN ASIAKASKESKEINEN Asiakassuhteen merkitys JÄRJESTELMÄKESKEINEN LAKIPAINOTUS - Lain täyttäminen - Lain velvoite ASIAKASKESKEINEN YHTEISTYÖPAINOTUS - Lisäarvon tuottaminen - Luottamus Asiakassuhteen merkitys Yhteiskunnan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA JÄSENTUTKIMUS DIGITALISAATIOSTA 2015 SIHTEERI- JA HALLINTOTYÖN AMMATTILAISILLE UUSIMAA DIGITALISAATION MÄÄRITELMÄ Digitalisaatiolla tarkoitetaan digiteknologian hyödyntämistä

Lisätiedot

Julkisen hallinnon IT-markkinat ja kilpailu

Julkisen hallinnon IT-markkinat ja kilpailu Julkisen hallinnon IT-markkinat ja kilpailu Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK ICT-hankintafoorumi 2.3.2012 Hankintasääntelyn vaikutus kilpailuun? Onnistuneen IT-hankinnan kannalta on haasteellista, jos ostoksen

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari Helsingin kaupungin hankinnat seminaari 13.9.2011 Hotel Arthur Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 13.9.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty Lakisääteisen järjestämisvastuun piiri Arvoverkko - käyttömenot

Lisätiedot

Muutoksia ja ilmiöitä tiliammattilaisen arjessa v.2017

Muutoksia ja ilmiöitä tiliammattilaisen arjessa v.2017 Muutoksia ja ilmiöitä tiliammattilaisen arjessa v.2017 Rantalainen Yhtiöt Kotimainen perheyritys kolmannessa polvessa. Perustettu vuonna 1972. Palvelee yli 12.000 asiakasta n 550 ammattilaisen voimin.

Lisätiedot