TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN keskisuurissa yrityksissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN keskisuurissa yrityksissä"

Transkriptio

1 TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN keskisuurissa yrityksissä

2 3 TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ Suomalaisten keskisuurten yritysten taloushallinto on murroksessa. Murroksen taustalla vaikuttavat useat taloudelliset ja yhteiskunnalliset muutokset kuten digitalisaatio, automatisaatio, globalisaatio, haastava taloustilanne sekä väestön ikääntyminen. BDO:N JA SUOMEN TALOUSHALLIN- TOLIITTO RY:N TOTEUTTAMASSA TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ -TUTKIMUKSESSA TEHDÄÄN SEURAAVAT KESKEISET HAVAINNOT: Taloushallinnon ulkoistamisaste keskisuurten yritysten keskuudessa on suhteellisen matala. Ulkoistamisella tavoitellaan sekä taloushallinnon prosessien jatkuvuutta että mahdollisuutta keskittyä ydinliiketoiminnan kehittämiseen ja tukemiseen. Tavoitteina voivat olla myös parempi riskienhallinta, laskennan ja raportoinnin laadun parantaminen tai kustannussäästöt. Keskisuurissa yrityksissä ei olla täysin havahduttu ulkoistamisen mukanaan tuomiin hyötyihin. Palveluntarjoajilla puolestaan on vielä kehitettävää lisäarvon tuottamisessa sekä aidon strategisen kumppanuuden tarjoamisessa. Tutkimukseen vastanneet taloushallintonsa ulkoistaneet yritykset ovat tyytyväisiä palveluntarjoajiinsa. Yleisesti ottaen suomalaiset keskisuuret yritykset ovat olleet varovaisia taloushallintonsa ulkoistamisessa. Palveluntarjoajat eivät ole kyenneet markkinoimaan palveluiden tuomia hyötyjä eivätkä edesauttamaan yrityksiä ulkoistamista edeltävässä neuvonannossa.

3 4 5 RESURSSEJA TALOUSHALLINTOON VAI YDINLIIKETOIMINTAAN? Jatkuva kansainvälistyminen, kova kil- TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN Haastattelimme tutkimusta varten Keskisuuren yrityksen taloushallinto koh- kustannuksia muuttuviksi sekä vapaut- mukaan 90 prosenttia pienistä ja kes- pailu, hidas talouskasvu, taloushallinnon KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ puhelimitse 120 keskisuuren yrityksen taa nykypäivänä monenlaisia osaamis- ja taa yrityksen avainhenkilöiden aikaa kisuurista yrityksistä käyttää tilitoimis- automatisointi ja kokeneen taloushal- TUTKIMUKSEN TOTEUTUS talousjohtajaa kevään 2015 aikana. Kes- resurssivaatimuksia. On osattava ottaa ydinliiketoimintojen strategisemmalle tojen palveluja. Tätä tutkimusta varten lintohenkilökunnan ikääntyminen ajavat kisuureksi yritykseksi määriteltiin yritys, huomioon organisaation kehittymisestä, tukemiselle. Useista hyödyistä huolimat- haastatelluista keskisuurista yrityksistä keskisuurten yritysten taloushallinnon Suomen Taloushallintoliitto kerää sään- jonka henkilöstömäärä on yhteiskunnallisista muutoksista kuten ta laaja taloushallinnon ulkoistaminen sen sijaan ainoastaan noin puolet on muutosta. Taloushallinnon päättäjät nöllisesti auktorisoiduilta jäsenyrityksil- Haastatelluista yrityksistä 56 oli väestön ikääntymisestä, kirjanpito- ja vi- ei kuitenkaan välttämättä sovi jokaiselle ulkoistanut taloushallinnon prosesseja. kamppailevat suurten kysymysten paris- tään tietoa tilitoimistojen asiakkuuksista. ulkoistanut taloushallintoa. Niistä 64 ranomaissäännösten muuttumisesta, ta- organisaatiolle. Ennen ulkoistamista sa: mitä voisi tehostaa, mikä olisi paras BDO Suomi ja Suomen Taloushallinto- yrityksestä, jotka eivät olleet ulkoista- loushallinnon prosessien kehittymisestä on syytä miettiä huolellisesti, mitä sillä Ulkoistaneiden yritysten kohdalla ulkois- tapa automatisoida taloushallintoa? liitto ovat toteuttaneet yhdessä Talous- neet taloushallintoa, kolme suunnitteli ja tietoteknisten ratkaisujen kehityksestä voidaan saavuttaa ja mitä ulkoistaminen tamisprosessi on vasta alussa. Yli puolet Miten varmistua siitä, että taloushallin- hallinnon ulkoistaminen keskisuurissa ulkoistamista. johtuvia muutoksia. Taloushallinnon ul- vaatii sekä palveluntarjoajalta että yrityk- (53 %) ulkoistaneista yrityksistä on ul- toon liittyvät viranomaisvelvoitteet on yrityksissä -tutkimuksen, joka käsittelee koistamista omana ydinliiketoimintanaan seltä itseltään. koistanut yhden tai kaksi taloushallinnon hoidettu oikein ympäri maailmaa? Entä taloushallinnon ulkoistamista keskisuur- tuottavat palveluntarjoajat pystyvät perusprosessia. Vain noin 10 prosenttia mistä löytää osaamista ja resursseja ten yritysten keskuudessa. Tutkimuksen usein tuomaan ratkaisun edellä mainit- PALKKAHALLINTO JA KIRJANPITO ulkoistaneista yrityksistä on ulkoistanut hoitamaan kansainvälistyvän organisaa- tavoitteena on selvittää suomalaisten tuihin haasteisiin. SUOSITUIMMAT ULKOISTUKSEN taloushallinnon perusprosessit joko koko- tion taloushallinnon asioita? Yksi vastaus keskisuurten yritysten taloushallinnon KOHTEET naan tai kaikista osan. näihin kysymyksiin on ulkoistaa joko osa ulkoistamisen tilaa, ulkoistamisen taus- Toiminnan laadullisen kehittämisen ja tai laajoja kokonaisuuksia taloushallinnon talla vaikuttavia tekijöitä sekä yritysten nykyaikaistamisen lisäksi taloushallinnon Keskisuurissa yrityksissä taloushallinnon prosesseista. tyytyväisyyttä palveluntarjoajiin. ulkoistaminen voi parhaimmillaan tarjota ulkoistamisen aste on huomattavan ma- kustannushyötyjä, muuttaa kiinteitä tala. Taloushallintoliiton aiemman arvion

4 6 7 Palkkahallinto 63 % Palkkahallinto ja kirjanpito ovat selkeästi suosituimmat ulkoistuksen kohteet. Taloushallintoaan ulkoistaneista yrityksistä noin 70 prosenttia on ulkoistanut toimintoja palkkahallinnosta tai lakisääteisestä kirjanpidosta. Myös ostolaskujen käsittely on yleinen ulkoistuksen kohde. Erot pienten ja keskisuurten yritysten taloushallinnon ulkoistamisen yleisyydessä johtuvat todennäköisesti muun muassa seuraavista tekijöistä: pienen yrityksen taloushallinnon merkittävin osa liittyy helposti ulkoistettaviin taloushallinnon rutiininomai- raportoinnille, jotka halutaan pitää yhteydessä ja mahdollisesti hoitaa samoilla resursseilla ulkoisen laskennan kanssa. Myös näiden toimintojen luovuttamista ulkopuoliselle vierastetaan. TALOUSHALLINNOSTA ULKOISTETUT PERUSTOIMINNOT Kokonaan Osittain 23 % Lakisääteinen kirjanpito Lähes puolet ulkoistaneista yrityksistä on ulkoistanut ostolaskujen käsittelyn osittain tai kokonaan. On helppoa ymmärtää, että palkkahallinto, kirjanpito ja ostolaskut ovat yleisiä ja ensimmäisiä ulkoistamisen kohteita. Ne ovat taloushallinnon rutiininomaisimpia toimintoja ja niissä korostuvat säädösten noudattaminen sekä säädösmuutosten seuranta. simpiin alueisiin pienen yrityksen taloushallinnon resurssitarve ja tulostaso eivät ehkä mahdollista kokopäiväisten taloushallintohenkilöiden pitämistä palkkalistoilla taloushallinnon säädösmuutosten seuranta omilla resursseilla on pienessä yrityksessä haasteellista keskisuurissa yrityksissä on suurempi tarve sisäiselle laskennalle ja johdon Yksittäisten taloushallinnon prosessien ulkoistaminen kokonaan on selvästi suositumpaa kuin osittain ulkoistaminen. Osittainen ulkoistaminen edellyttää, että yritys pitää itsellään kyseisen toiminnon hoitamiseen vaadittavia resursseja, jolloin ulkoistamisesta ei välttämättä saada sille asetettuja säästöjä tai hyötyjä. 18 % 9 % Myyntireskontran hoitaminen, laskutus, saatavien seuranta 18 % Ostolaskujen käsittely, kierrätys ja hyväksymisjärjestelmä, ostoreskontra Maksatuksen hoitaminen 27 % 7 % 11 % 14 % 54 % Sisäinen laskenta tai johdon talousraportointi

5 8 9 ULKOISTAMISESTA TURVAA PROSESSIEN JATKUVUUDELLE TAVOITTEET TALOUSHALLINNON ULKOISTAMISELLE Erittäin tärkeä Tärkeä 25 % 58 % 33 % 37 % Tutkimuksen mukaan yritykset tavoittelevat taloushallinnon ulkoistamisella ensisijaisesti taloushallinnon prosessien jatkuvuuden turvaamista sekä mahdollisuutta keskittyä ydinliiketoiminnan kehittämiseen ja tukemiseen sen sijaan, 53 % 20 % 47 % Taloushallinnon henkilöresurssien saatavuuden parantaminen Keskittyminen omaan ydinliiketoimintaan Taloushallinnon automatisointi Kustannussäästöt 49 % että resursseja kuluisi taloushallinnon rutiinien hoitamiseen. Toimintojaan ulkoistaneet yritykset pitävät tärkeimpänä motiivinaan taloushallinnon henkilöstöresurssien saatavuuden 15 % 47 % Laadukkaampi toiminta Oman osaamisen täydentäminen 9 % 49 % 18 % 27 % Siirtyminen kiinteistä kustannuksista joustaviin Oman liiketoiminnan tilan kokonaiskuvan hahmottaminen parantamista. Osa vastaajista mainitsi osaavan taloushallinnon henkilöstön saamisen olevan haastavaa. Ulkoistamisen myötä taloushallinnon henkilöstöresurssien hankinta siirtyy palveluntarjoajan huolehdittavaksi. Taloushallinnon automatisointia pidetään tärkeänä tavoitteena. Yritykset odottavat usein palveluntarjoajien omaavan nykyaikaisemmat ohjelmistot sekä automatisoidummat toiminnot kuin organisaatiolla itsellään. Palveluntarjoajien kohdalla taloushallinnon automatisointi on investointi oman ydinliiketoiminnan kehittämiseen, kun taas asiakasyrityksillä se on investointi tukitoimintoon. Paremman kuvan saamista oman liiketoiminnan tilasta ei mielletä kovin tärkeäksi ulkoistamisen tavoitteeksi. Tavoitteita tarkasteltaessa laadukkaampi toiminta sekä oman osaamisen täydentäminen ovat vasta ulkoistamisen tavoitteiden häntäpäässä. Yleisesti ottaen keskisuurissa yrityksissä ei tällä hetkellä oteta kaikkea hyötyä irti ulkoistamisesta. Parhaimmillaan ulkoistaminen osaavan palveluntarjoajan kanssa voi kehittää yrityksen taloushallinnon uudelle tasolle. Palveluntarjoajilla on kuitenkin vielä kehitettävää lisäarvon tuottamisessa tai lisäarvoa tuottavien palvelujen myymisessä sekä oman roolin ja aseman kehittämisessä kohti aitoa strategista kumppanuutta.

6 % 7 % 97 % 2 % Palvelun laatu 75 % 22 % 54 % 41 % Osaamisen taso Sujuva yhteistyö palveluntarjoajan kanssa Palvelun käynnistämisen jouhevuus Palveluntarjoajan proaktiivisuus 20 % 66 % 24 % 61 % Yhteyshenkilön pysyvyys Taloushallinnon palveluntarjoajien laatu merkitsee yrityksille enemmän kuin hinta. Tutkimuksessa ilmenee, että palveluntarjoajaa valittaessa laatua ja osaamisen tasoa pidetään tärkeimpinä tekijöinä. Yritykset ovat valmiita panostamaan laadukkaisiin ja monipuolisiin taloushallinnon palveluihin. Hintaa ei pidetä erityisen merkittävänä tekijänä palveluntarjoajaa valitessa. Erityisesti laatua pidetään hintaa tärkeämpänä rutiininomaisia toimintoja ulkoistettaessa. Osa vastaajista arvostaa myös toimialatuntemusta, palkanlaskennan osalta erityisesti TES-tuntemusta. 32 % 49 % Raportoinnin monipuolisuus 34 % 46 % Raportoinnin räätälöitävyys Yleisesti ottaen tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että taloushallinnon ulkoistamisella tavoitellaan enemmän rutiinien hoidon siirtämistä palveluntuottajalle. Rutiinien vähentämistä pidetään huomattavasti tärkeämpänä syynä ulkoistamiseen kuin esimerkiksi paremman kuvan saamista liiketoiminnan tilasta tai oman osaamisen täydentämistä. Useat vastaajat kokevat ulkoistamisprosessin sujuvaksi ja toteavat, ettei heillä ole ollut minkäänlaisia haasteita taloushallinnon palveluita ulkoistettaessa. Palveluntarjoajan koko tai esimerkiksi kansainväliseen verkostoon kuuluminen ei ole vastaajille erityisen merkityksellistä. Tärkeämmäksi 31 % 47 % 29 % 44 % 14 % 59 % Palveluntarjoajan järjestelmien integrointi omiin toiminnanohjaustai muihin järjestelmiin Toimialatuntemus Yhteiskäyttöiset järjestelmät (skaalautuva ja liukuva työn- ja vastuunjako palveluntarjoajan kanssa) 17 % 53 % Hinta koetaan muun muassa raportoinnin räätälöitävyys ja monipuolisuus. Auktorisointia piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä yli puolet (58 %) vastaajista. Alan palveluyrityksiä auktorisoi Taloushallintoliiton yhteydessä toimiva Tiliinstituuttisäätiö. Vastaajat arvostavat erityisesti yhteyshenkilön pysyvyyttä. Yhteyshenkilön 19 % 39 % PALVELUNTARJOAJIEN LAATU VOITTAA HINNAN Palveluntarjoajan auktorisointi 8 % 44 % Hinnoittelumalli PALVELUNTARJOAJAN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 12 % 27 % Paikallisuus vaihtuminen todetaan usein keskeisimmäksi haasteeksi taloushallinnon palveluiden ulkoistamisessa. Asiakasyrityksille on siis tärkeää, että palveluntarjoajan yhteyshenkilö tuntee heidän yrityksensä ja toimialansa. 8 % 29 % Kielitaito 2 % 19 % Palveluntarjoajan koko Erittäin tärkeä Tärkeä 3 % 7 % Kuuluminen kansainväliseen ketjuun Yritykset, jotka eivät ole ulkoistaneet taloushallinnon toimintojaan, kokevat oman taloushallintoyksikkönsä laadun selkeästi tärkeimmäksi syyksi olla ulkoistamatta taloushallintoaan. Samoin kuten taloushallintoa ulkoistaneiden yritysten kohdalla, myös ei-ulkoistaneiden organisaatioiden kohdalla laatu ohittaa kustannussäästöt tärkeysjärjestyksessä. Sopivan palveluntarjoajan löytymistä ei pidetä ongelmallisena.

7 12 13 KESKISUURET YRITYKSET VAROVAISIA ULKOISTAMAAN TALOUSHALLINTOA Suomalaiset keskisuuret yritykset ovat olleet hyvin varovaisia taloushallinnon ulkoistamisessa. On mahdollista, että yrityksissä ei tunnisteta kaikkia mahdollisia ulkoistamisesta saatavia hyötyjä. Kun vertaillaan ei-ulkoistaneiden ja ulkoistaneiden yritysten ajatuksia taloushallinnon mahdollisen ulkoistamisen syistä, voidaan todeta, että taloushallinnon palveluntarjoajat eivät ole kyenneet tuomaan esiin palveluidensa mukanaan tuomia hyötyjä. Lisäksi palveluntarjoajat eivät ole erityisen hyvin onnistuneet edistämään ulkoistamista tarjoamalla sitä harkitseville yrityksille taloushallinnon neuvonantopalveluja. Sisäinen taloushallintomme on tehokas ja tuottaa korkeaa laatua Taloushallinnon toimintoja ulkoistamalla ei synny riittävästi säästöjä Ulkoistamisella menettää kontrollin ja läpinäkyvyyden omiin keskeisiin liiketoimintaprosesseihin Ulkoistamisesta huolimatta meidän tulisi ylläpitää samaa osaamista ja resursseja talon sisällä Palveluntarjoajan kontaktihenkilöiden vaihtuvuus on riski Taloushallinnon toimintomme on keskitetty konsernin palvelukeskukseen Omien ja palveluntarjoajien toiminnanohjausjärjestelmien integrointi on haastavaa Ulkoistamisen käynnistäminen on liian kivulias ja kallis prosessi odotettuihin hyötyihin nähden Taloushallinto on liian keskeinen toiminto ulkoistettavaksi Toimialaamme riittävästi ymmärtävää palveluntarjoajaa ei löydy Palveluntarjoajat eivät ole tarpeeksi joustavia tarpeisiimme nähden Ulkoistaminen ei kannata ennen omien prosessien kuntoonpanoa Johdon fokus on ollut kiireellisimmissä asioissa Ohjeistus estää omistajiamme tai konserniamme ulkoistamasta taloushallinnon palveluita Täysin luotettavaa palveluntarjoajaa ei löydy 13 % 26 % 13 % 3 % 20 % 8 % 5 % 26 % 10 % 34 % 36 % 25 % 43 % 9,8 % 7 % 12 % 10 % 5 % 25 % 12 % 21 % 15 % 44 % 46 % Erittäin tärkeä 43 % 18 % TEKIJÄT, JOTKA VAIKUTTAVAT PÄÄTÖKSEEN OLLA ULKOISTAMATTA TALOUSHALLINTOA Organisaatiomme sekä kotimaan että ulkomaiden toimipisteiden tarpeisiin vastaavaa palveluntarjoajaa ei löydy 7 % 2 % Tärkeä

8 14 15 YRITYKSET TYYTYVÄISIÄ TALOUSHALLINNON PALVELUNTARJOAJIEN LAATUUN TALOUSHALLINNON PALVELUNTARJOAJIEN MÄÄRÄ ULKOISTAVAA YRITYSTÄ KOHTI TALOUSHALLINNON PALVELUNTARJOAJAN VAIHTAMISTA HARKITSEVIEN YRITYSTEN OSUUS TYYTYVÄISYYS NYKYISEN TALOUS- HALLINNON PALVELUNTARJOAJAN TOIMINTAAN ASTEIKOLLA 4-10 YKSI 84 % EI 82 % KAKSI USEAMPI 0 % EOS 2 % KYLLÄ % 12 % 36 % 36 % 9 % Merkittävä osa (84 %) taloushallinnon Yritykset ovat tyytyväisiä palveluntarjo- Palveluntarjoajaa ei haluta vaihtaa ilman Myös kouluarvosanat osoittavat vastaaji- vastaajista, joten suurimmalla osalla luntarjoajan laadun merkitys on koros- palveluita ulkoistaneista yrityksistä ostaa ajiinsa, sillä vain 16 prosenttia harkitsee painavaa syytä. Vaihtoaikeissa olevat en olevan melko tyytyväisiä palveluntar- palveluntarjoajista mielletään olevan tunut vastauksissa läpi kyselyn, laatu ei taloushallinnon palveluja vain yhdeltä palveluntarjoajan vaihtoa. Yritykset vastaajat kertovat syyksi muun muassa joajiinsa. Täysin tyytymättömiä palve- kehitettävää toiminnassaan. yllättäen nouse esiin palveluntarjoajan palveluntarjoajalta. Asiointi yhden pal- perustelevat tyytyväisyyttään palvelun- ongelmat laadussa, osalla vaihtoaikeisiin luntarjoajiin ei tutkimukseen perustuen piirteitä arvioitaessa. veluntarjoajan kanssa koetaan helpoksi. tarjoajiin muun muassa pitkäaikaisella vaikuttaa hinta. olla lainkaan, sillä kukaan vastaajista ei Luotettavuutta arvostetaan palveluntar- Kukaan tutkimuksen vastaajista ei käyt- yhteistyöllä, toiminnan sujuvuudella arvioi palveluntarjoajaansa alhaisimmilla joajan parhaana piirteenä. Myös toimiala- Kehityskohteita arvioitaessa vastaajat tänyt useampaa kuin kahta sekä vaihtamisen vaivalloisuudella. kouluarvosanoilla. Arvosanan 10 antoi tuntemus ja pitkäaikainen kumppanuus mainitsevat palveluntarjoajan proaktiivi- palveluntarjoajaa. palveluntarjoajalleen vain 9 prosenttia ovat vastaajille tärkeitä. Vaikka palve- suuden ja paremmat raportointikäytännöt.

9 16 17 MITEN KESKISUURI YRITYS VOI SAADA PARHAAN HYÖDYN TALOUSHALLINNON ULKOISTAMISESTA? 1. Varmistu aidoista kokonaiskustannuksista 2. Ajattele ulkoistamista pitkän tähtäimen prosessina 3. Käytä palveluntarjoajan osaamista järkevästi 4. Selkeytä roolit 5. Motivoi henkilöstöä yli rajojen

10 18 MITEN KESKISUURI YRITYS VOI SAADA PARHAAN HYÖDYN TALOUSHALLINNON ULKOISTAMISESTA? TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ -TUTKIMUKSEN TOTEUTTAJAT Parhaan hyödyn saamiseksi taloushallinnon ulkoistamisesta, muista ainakin nämä seikat: 1. VARMISTU AIDOISTA KOKONAIS- KUSTANNUKSISTA Kun tavoitteena on selvittää kumpi tulee organisaatiolle edullisemmaksi ulkoistaminen vai oman taloushallinnon järjestäminen on kiinnitettävä huomiota sekä taloudellisiin että ei-taloudellisiin tekijöihin. Kokonaisuuden hahmottamiseksi vertailulaskelmissa tulee huomioida myös näkymättömät ja toimintatavasta riippumattomat kustannukset, joita tulee esimerkiksi laadun valvomisesta. Lisäksi on varauduttava tilanteeseen, jossa palvelun- Varmistaaksesi oikean käsityksen ulkoistamisen kokonaiskustannuksista, kannattaa harkita asiantuntija-avun käyttämistä jo suunnitteluvaiheessa. Palveluntuottajalta voi ostaa prosessikartoituksen ja toimintatapasuosituksen sitoutumatta ulkoistuksen toteuttamiseen. 2. AJATTELE ULKOISTAMISTA PITKÄN TÄHTÄIMEN PROSESSINA Sen sijaan, että ulkoistaminen hoidettaisiin kerralla alta pois, parhaan hyödyn saa irti pitämällä yllä mielenkiintoa ulkoistettua toimintoa kohtaan ja jatkamalla kehitystyötä yhdessä palveluntarjoajan kanssa. Kehitystyöhön osallistuminen edellyttää omia resursseja ja osaamista, joiden tystyöhön osallistumisen laajuus riippuu ulkoistettujen toimintojen luonteesta ja laajuudesta. 3. KÄYTÄ PALVELUNTARJOAJAN OSAAMISTA JÄRKEVÄSTI Varmista, että käytät palveluntarjoajan osaamista tehokkaasti, taloudellisesti ja oikeisiin asioihin keskittyen. Ole vaativa ostaja, se tekee palveluntuottajan toiminnasta laadukkaampaa. Oikeisiin asioihin voi tarkoittaa esimerkiksi ulkoistuspalvelun laajentamista, mikäli palveluntarjoajalla on tarjolla muitakin palveluja kuin parhaillaan käytössä oleva. 4. SELKEYTÄ ROOLIT Varmista, että ulkoistavan yrityksen ja su on laatia yksityiskohtainen tehtäväjakotaulukko, johon on merkitty sekä palveluntarjoajan että ulkoistajan vastuut. Täydennä tehtäväjakotaulukkoa toimintojen ja yhteistyösuhteen muutosten edellyttämällä tavalla. Valvo, että palveluntarjoajan prosesseissa on huolehdittu riskienhallinnasta. 5. MOTIVOI HENKILÖSTÖÄ YLI RAJOJEN Henkilöstön sitouttamisen ja motivoinnin tarve saattaa jatkua juridisista ratkaisuista huolimatta. Yhteydenpidon jatkumiseen kannattaa panostaa etenkin silloin, jos ulkoistamisen myötä henkilöstöä siirtyy ulkoistavasta yrityksestä palveluntuottajan BDO BDO on voimakkaasti kasvava tilintarkastus-, vero- ja neuvonantopalvelujen asiantuntija. BDO tarjoaa tutkitusti* alansa parasta asiakaspalvelua sekä yrityksille, julkiselle sektorille että muille yhteisöille. BDO on viidenneksi suurin tilintarkastus- ja asiantuntijapalveluita tuottava organisaatio sekä Suomessa että kansainvälisesti. Kansainvälisesti BDO tukee asiakkaidensa menestystä yli 150 maassa asiantuntijan voimin. *) Taloustutkimus Oy: Yrityskuva Suur -Helsingin vaikutusalueella 2014, Tilintarkastus ja muu asiantuntijapalvelu SUOMEN TALOUSHALLINTOLIITTO Suomen Taloushallintoliitto ry (TAL) on auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon konsulttiyritysten toimialaliitto, jonka päämääränä on kehittää toimialaa yhdessä jäsenyritystensä kanssa. Taloushallintoliitto tarjoaa alan yrityksille räätälöityjä palveluja kuten koulutusta, toimialauutisia ja tutkimuksia. Liitto julkaisee alan johtavaa ammattilehteä Tilisanomia, hallinnoi KLT-tutkintoa ja valvoo alan etuja eri hankkeissa. Taloushallintoliiton piiriin kuuluu noin 800 auktorisoitua jäsentoimipaikkaa ja yli 2700 KLT-asiantuntijaa. Liiton jäsenyritykset hoitavat lähes suomalaisen yrityksen ja yhteisön taloushallintoa ja yli yrityksen palkanlaskennan. Liiton jäsenet tarjoavat mm. talousjohtamisen, verotuksen, palkkahallinnon, rahoituksen ja yrityskauppakonsultoinnin palveluja erityisesti pk-yrityksille. tuottajan laatu ei vastaakaan asiakkaan ylläpitäminen on huomioitava ulkoistus- palveluntarjoajan välille ei jää harmaata palvelukseen jatkamaan entisen työn- odotuksia. vaihtoehdon vertailulaskelmissa. Kehi- aluetta. Selkeä ja yleisesti käytetty ratkai- antajansa toimintojen parissa.

11 TILINTARKASTUS VEROPALVELUT NEUVONANTOPALVELUT BDO Oy on itsenäinen BDO International Limitedin (UK) jäsenyritys. BDO on yhtenäinen nimi sekä kansainväliselle yritysten verkostolle että kunkin maan jäsenyritykselle.

Pk-yrityksen ulkoiset asiantuntijapalvelut Tarkastelussa taloushallinto ja tilintarkastus

Pk-yrityksen ulkoiset asiantuntijapalvelut Tarkastelussa taloushallinto ja tilintarkastus Kauppatieteellinen tiedekunta A250A5000 Kandidaatintutkielma, Talousjohtaminen Pk-yrityksen ulkoiset asiantuntijapalvelut Tarkastelussa taloushallinto ja tilintarkastus SME s external expertice services

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu. Laskentatoimi. Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu. Laskentatoimi. Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Maiju Mustonen TALOUSHALLINNON RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN CASE TRUST ACCOUNTS Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Pasi Syrjä 2.tarkastaja:

Lisätiedot

Hannele Knaapila. Työskentely tilitoimistossa kirjanpitäjän toimenkuva

Hannele Knaapila. Työskentely tilitoimistossa kirjanpitäjän toimenkuva Hannele Knaapila Työskentely tilitoimistossa kirjanpitäjän toimenkuva Opinnäytetyö Syksy 2010 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Anne Ikonen PALVELUIDEN TARJONTA JA KEHITTÄMINEN POHJOISKARJALAISISSA TILITOIMISTOISSA

Anne Ikonen PALVELUIDEN TARJONTA JA KEHITTÄMINEN POHJOISKARJALAISISSA TILITOIMISTOISSA Anne Ikonen PALVELUIDEN TARJONTA JA KEHITTÄMINEN POHJOISKARJALAISISSA TILITOIMISTOISSA 1 ISBN: 978-952-61-1522-1 (PDF) 2 TIIVISTELMÄ Tilitoimistopalvelut ovat murroksessa teknisen kehityksen mahdollistaessa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN henkilöstön odotukset ja kokemukset

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta. KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN henkilöstön odotukset ja kokemukset JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN henkilöstön odotukset ja kokemukset Laskentatoimi, Pro gradu seminaarin tutkimustyö Toukokuu

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunta

Taloustieteiden tiedekunta J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta KUNNALLISEN TALOUSPALVELUKESKUKSEN VAIKUTUKSET LASKENTATYÖHÖN - Seurantatutkimus Laskentatoimi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2008 Laatija:

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN KUNTIEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUJEN ULKOISTAMINEN

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen

Taloushallinnon ulkoistaminen visma.fi/tietopankki Taloushallinnon ulkoistaminen Opas taloushallinnon ulkoistamisen vaihtoehtoja pohtivalle Sisällysluettelo Lukijalle 3 Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa? 4 Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA

PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu PERINTÄ PALVELUNA PERINNÄN ROOLI ASIAKASSUHTEESSA Yrityksen johtaminen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Ohjaaja: Johanna Kujala Riikka Kannisto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja ratkaisuja

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja ratkaisuja ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Taloushallinto nyt: PK-yritykset ulkoistavat talousosaamistaan Siivouspalvelut ulkoa: Kunnille räätälöityjä, tehostettuja

Lisätiedot

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa

Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Controller-palvelun kehittäminen pk-yrityksille ulkoistetussa taloushallinnossa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Juuli Topp 2010 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

YRITYSMAAILMA 1. Turvallinen ja ergonominen työympäristö

YRITYSMAAILMA 1. Turvallinen ja ergonominen työympäristö YRITYSMAAILMA 1 Etelä-Savo Joulukuu 2/2011 Digipaino - Offsetpaino PYYDÄ TARJOUS! hoitovastike alk. 70,-/kk Porakaivot, myös mökille Maalämpökaivot Pumppujen asennukset Puh. 050 405 6677 www.ristiinanporakaivo.com

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

ERP järjestelmät pilvipalveluna

ERP järjestelmät pilvipalveluna TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Kustannusjohtaminen ERP järjestelmät pilvipalveluna Cloud ERP systems Kandidaatintyö Jyrki Paju Antti Kiema TIIVISTELMÄ Tekijät: Antti Kiema, Jyrki Paju Työn nimi: ERP-järjestelmät

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Riku-Pekka Uusitalo TALOUSOSASTON TYÖTEHTÄVIEN MUUTOKSET UUDEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN MYÖTÄ

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Riku-Pekka Uusitalo TALOUSOSASTON TYÖTEHTÄVIEN MUUTOKSET UUDEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN MYÖTÄ TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Riku-Pekka Uusitalo TALOUSOSASTON TYÖTEHTÄVIEN MUUTOKSET UUDEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN MYÖTÄ Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Maaliskuu 2015 2 Yksikkö Oulun Yliopiston

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala

TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Anne Ikonen TILITOIMISTOPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYSTEN TALOUSOHJAUKSEN TUKEMISEKSI Case Pohjois-Karjala Kuinka tilitoimistot voivat kehittää toimintaansa pkyritysten talousohjauksen tukemiseksi?

Lisätiedot

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet

Pro Gradu -tutkielma. Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Pro Gradu -tutkielma Laskentatoimen tietojärjestelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa case Euromet/Nordmet Jaakko Pelkonen Jyväskylän Yliopisto Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi

Lisätiedot

Tilitoimiston auktorisointiprosessi. Tuija Honkarila

Tilitoimiston auktorisointiprosessi. Tuija Honkarila Tilitoimiston auktorisointiprosessi Tuija Honkarila Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 22.4.2015 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuija Honkarila Opinnäytetyön nimi Tilitoimiston

Lisätiedot

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA ISMAgazine NRO 1 / 2009 VISMAN ASIAKASLEHTI ONNISTUNUT YHTEENLIITTYMÄ: TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA Esittelyssä kolme Visma-asiakasta Mobiiliratkaisuilla työniloa PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMAservices

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA

YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos YRITYKSEN JATKAJAN OMINAISUUDET JA YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOKSET POHJOIS-SAVOSSA Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Pk-ifrs:n vaikutukset tilitoimistojen työhön Suomessa

Pk-ifrs:n vaikutukset tilitoimistojen työhön Suomessa Pk-ifrs:n vaikutukset tilitoimistojen työhön Suomessa Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaisa Ylipekkala 2011 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Mitä pk-yritykset voivat saada ulkoistetusta HR:stä?

Mitä pk-yritykset voivat saada ulkoistetusta HR:stä? ANNI HAGGRÉN - ESSI LOVÉN Anne Haggrén toimii Virvo Oy:n toimitusjohtajana. KTM Essi Loven työskentelee henkilöstökonsulttina Manpowerilla. Mitä pk-yritykset voivat saada ulkoistetusta HR:stä? Ulkoistamisen

Lisätiedot

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua

Visma Certified Gold Partner GEOTRACK OY. Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa. Kansainvälinen Visma lähellä Sinua NRO 2/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Kansainvälinen Visma lähellä Sinua Ulkoistettu taloushallinto mukana yrityksen kasvuvaiheissa Visma Nova- ja Visma Econet -koulutukset uudistuvat Visma Certified Gold Partner

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen tarpeista - Case: Schenker Cargo Oy Annala, Antti; Jokinen, Jesse Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara 2013 Leppävaara Selvitys pienten verkkokauppojen

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot