TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN keskisuurissa yrityksissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN keskisuurissa yrityksissä"

Transkriptio

1 TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN keskisuurissa yrityksissä

2 3 TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ Suomalaisten keskisuurten yritysten taloushallinto on murroksessa. Murroksen taustalla vaikuttavat useat taloudelliset ja yhteiskunnalliset muutokset kuten digitalisaatio, automatisaatio, globalisaatio, haastava taloustilanne sekä väestön ikääntyminen. BDO:N JA SUOMEN TALOUSHALLIN- TOLIITTO RY:N TOTEUTTAMASSA TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ -TUTKIMUKSESSA TEHDÄÄN SEURAAVAT KESKEISET HAVAINNOT: Taloushallinnon ulkoistamisaste keskisuurten yritysten keskuudessa on suhteellisen matala. Ulkoistamisella tavoitellaan sekä taloushallinnon prosessien jatkuvuutta että mahdollisuutta keskittyä ydinliiketoiminnan kehittämiseen ja tukemiseen. Tavoitteina voivat olla myös parempi riskienhallinta, laskennan ja raportoinnin laadun parantaminen tai kustannussäästöt. Keskisuurissa yrityksissä ei olla täysin havahduttu ulkoistamisen mukanaan tuomiin hyötyihin. Palveluntarjoajilla puolestaan on vielä kehitettävää lisäarvon tuottamisessa sekä aidon strategisen kumppanuuden tarjoamisessa. Tutkimukseen vastanneet taloushallintonsa ulkoistaneet yritykset ovat tyytyväisiä palveluntarjoajiinsa. Yleisesti ottaen suomalaiset keskisuuret yritykset ovat olleet varovaisia taloushallintonsa ulkoistamisessa. Palveluntarjoajat eivät ole kyenneet markkinoimaan palveluiden tuomia hyötyjä eivätkä edesauttamaan yrityksiä ulkoistamista edeltävässä neuvonannossa.

3 4 5 RESURSSEJA TALOUSHALLINTOON VAI YDINLIIKETOIMINTAAN? Jatkuva kansainvälistyminen, kova kil- TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN Haastattelimme tutkimusta varten Keskisuuren yrityksen taloushallinto koh- kustannuksia muuttuviksi sekä vapaut- mukaan 90 prosenttia pienistä ja kes- pailu, hidas talouskasvu, taloushallinnon KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ puhelimitse 120 keskisuuren yrityksen taa nykypäivänä monenlaisia osaamis- ja taa yrityksen avainhenkilöiden aikaa kisuurista yrityksistä käyttää tilitoimis- automatisointi ja kokeneen taloushal- TUTKIMUKSEN TOTEUTUS talousjohtajaa kevään 2015 aikana. Kes- resurssivaatimuksia. On osattava ottaa ydinliiketoimintojen strategisemmalle tojen palveluja. Tätä tutkimusta varten lintohenkilökunnan ikääntyminen ajavat kisuureksi yritykseksi määriteltiin yritys, huomioon organisaation kehittymisestä, tukemiselle. Useista hyödyistä huolimat- haastatelluista keskisuurista yrityksistä keskisuurten yritysten taloushallinnon Suomen Taloushallintoliitto kerää sään- jonka henkilöstömäärä on yhteiskunnallisista muutoksista kuten ta laaja taloushallinnon ulkoistaminen sen sijaan ainoastaan noin puolet on muutosta. Taloushallinnon päättäjät nöllisesti auktorisoiduilta jäsenyrityksil- Haastatelluista yrityksistä 56 oli väestön ikääntymisestä, kirjanpito- ja vi- ei kuitenkaan välttämättä sovi jokaiselle ulkoistanut taloushallinnon prosesseja. kamppailevat suurten kysymysten paris- tään tietoa tilitoimistojen asiakkuuksista. ulkoistanut taloushallintoa. Niistä 64 ranomaissäännösten muuttumisesta, ta- organisaatiolle. Ennen ulkoistamista sa: mitä voisi tehostaa, mikä olisi paras BDO Suomi ja Suomen Taloushallinto- yrityksestä, jotka eivät olleet ulkoista- loushallinnon prosessien kehittymisestä on syytä miettiä huolellisesti, mitä sillä Ulkoistaneiden yritysten kohdalla ulkois- tapa automatisoida taloushallintoa? liitto ovat toteuttaneet yhdessä Talous- neet taloushallintoa, kolme suunnitteli ja tietoteknisten ratkaisujen kehityksestä voidaan saavuttaa ja mitä ulkoistaminen tamisprosessi on vasta alussa. Yli puolet Miten varmistua siitä, että taloushallin- hallinnon ulkoistaminen keskisuurissa ulkoistamista. johtuvia muutoksia. Taloushallinnon ul- vaatii sekä palveluntarjoajalta että yrityk- (53 %) ulkoistaneista yrityksistä on ul- toon liittyvät viranomaisvelvoitteet on yrityksissä -tutkimuksen, joka käsittelee koistamista omana ydinliiketoimintanaan seltä itseltään. koistanut yhden tai kaksi taloushallinnon hoidettu oikein ympäri maailmaa? Entä taloushallinnon ulkoistamista keskisuur- tuottavat palveluntarjoajat pystyvät perusprosessia. Vain noin 10 prosenttia mistä löytää osaamista ja resursseja ten yritysten keskuudessa. Tutkimuksen usein tuomaan ratkaisun edellä mainit- PALKKAHALLINTO JA KIRJANPITO ulkoistaneista yrityksistä on ulkoistanut hoitamaan kansainvälistyvän organisaa- tavoitteena on selvittää suomalaisten tuihin haasteisiin. SUOSITUIMMAT ULKOISTUKSEN taloushallinnon perusprosessit joko koko- tion taloushallinnon asioita? Yksi vastaus keskisuurten yritysten taloushallinnon KOHTEET naan tai kaikista osan. näihin kysymyksiin on ulkoistaa joko osa ulkoistamisen tilaa, ulkoistamisen taus- Toiminnan laadullisen kehittämisen ja tai laajoja kokonaisuuksia taloushallinnon talla vaikuttavia tekijöitä sekä yritysten nykyaikaistamisen lisäksi taloushallinnon Keskisuurissa yrityksissä taloushallinnon prosesseista. tyytyväisyyttä palveluntarjoajiin. ulkoistaminen voi parhaimmillaan tarjota ulkoistamisen aste on huomattavan ma- kustannushyötyjä, muuttaa kiinteitä tala. Taloushallintoliiton aiemman arvion

4 6 7 Palkkahallinto 63 % Palkkahallinto ja kirjanpito ovat selkeästi suosituimmat ulkoistuksen kohteet. Taloushallintoaan ulkoistaneista yrityksistä noin 70 prosenttia on ulkoistanut toimintoja palkkahallinnosta tai lakisääteisestä kirjanpidosta. Myös ostolaskujen käsittely on yleinen ulkoistuksen kohde. Erot pienten ja keskisuurten yritysten taloushallinnon ulkoistamisen yleisyydessä johtuvat todennäköisesti muun muassa seuraavista tekijöistä: pienen yrityksen taloushallinnon merkittävin osa liittyy helposti ulkoistettaviin taloushallinnon rutiininomai- raportoinnille, jotka halutaan pitää yhteydessä ja mahdollisesti hoitaa samoilla resursseilla ulkoisen laskennan kanssa. Myös näiden toimintojen luovuttamista ulkopuoliselle vierastetaan. TALOUSHALLINNOSTA ULKOISTETUT PERUSTOIMINNOT Kokonaan Osittain 23 % Lakisääteinen kirjanpito Lähes puolet ulkoistaneista yrityksistä on ulkoistanut ostolaskujen käsittelyn osittain tai kokonaan. On helppoa ymmärtää, että palkkahallinto, kirjanpito ja ostolaskut ovat yleisiä ja ensimmäisiä ulkoistamisen kohteita. Ne ovat taloushallinnon rutiininomaisimpia toimintoja ja niissä korostuvat säädösten noudattaminen sekä säädösmuutosten seuranta. simpiin alueisiin pienen yrityksen taloushallinnon resurssitarve ja tulostaso eivät ehkä mahdollista kokopäiväisten taloushallintohenkilöiden pitämistä palkkalistoilla taloushallinnon säädösmuutosten seuranta omilla resursseilla on pienessä yrityksessä haasteellista keskisuurissa yrityksissä on suurempi tarve sisäiselle laskennalle ja johdon Yksittäisten taloushallinnon prosessien ulkoistaminen kokonaan on selvästi suositumpaa kuin osittain ulkoistaminen. Osittainen ulkoistaminen edellyttää, että yritys pitää itsellään kyseisen toiminnon hoitamiseen vaadittavia resursseja, jolloin ulkoistamisesta ei välttämättä saada sille asetettuja säästöjä tai hyötyjä. 18 % 9 % Myyntireskontran hoitaminen, laskutus, saatavien seuranta 18 % Ostolaskujen käsittely, kierrätys ja hyväksymisjärjestelmä, ostoreskontra Maksatuksen hoitaminen 27 % 7 % 11 % 14 % 54 % Sisäinen laskenta tai johdon talousraportointi

5 8 9 ULKOISTAMISESTA TURVAA PROSESSIEN JATKUVUUDELLE TAVOITTEET TALOUSHALLINNON ULKOISTAMISELLE Erittäin tärkeä Tärkeä 25 % 58 % 33 % 37 % Tutkimuksen mukaan yritykset tavoittelevat taloushallinnon ulkoistamisella ensisijaisesti taloushallinnon prosessien jatkuvuuden turvaamista sekä mahdollisuutta keskittyä ydinliiketoiminnan kehittämiseen ja tukemiseen sen sijaan, 53 % 20 % 47 % Taloushallinnon henkilöresurssien saatavuuden parantaminen Keskittyminen omaan ydinliiketoimintaan Taloushallinnon automatisointi Kustannussäästöt 49 % että resursseja kuluisi taloushallinnon rutiinien hoitamiseen. Toimintojaan ulkoistaneet yritykset pitävät tärkeimpänä motiivinaan taloushallinnon henkilöstöresurssien saatavuuden 15 % 47 % Laadukkaampi toiminta Oman osaamisen täydentäminen 9 % 49 % 18 % 27 % Siirtyminen kiinteistä kustannuksista joustaviin Oman liiketoiminnan tilan kokonaiskuvan hahmottaminen parantamista. Osa vastaajista mainitsi osaavan taloushallinnon henkilöstön saamisen olevan haastavaa. Ulkoistamisen myötä taloushallinnon henkilöstöresurssien hankinta siirtyy palveluntarjoajan huolehdittavaksi. Taloushallinnon automatisointia pidetään tärkeänä tavoitteena. Yritykset odottavat usein palveluntarjoajien omaavan nykyaikaisemmat ohjelmistot sekä automatisoidummat toiminnot kuin organisaatiolla itsellään. Palveluntarjoajien kohdalla taloushallinnon automatisointi on investointi oman ydinliiketoiminnan kehittämiseen, kun taas asiakasyrityksillä se on investointi tukitoimintoon. Paremman kuvan saamista oman liiketoiminnan tilasta ei mielletä kovin tärkeäksi ulkoistamisen tavoitteeksi. Tavoitteita tarkasteltaessa laadukkaampi toiminta sekä oman osaamisen täydentäminen ovat vasta ulkoistamisen tavoitteiden häntäpäässä. Yleisesti ottaen keskisuurissa yrityksissä ei tällä hetkellä oteta kaikkea hyötyä irti ulkoistamisesta. Parhaimmillaan ulkoistaminen osaavan palveluntarjoajan kanssa voi kehittää yrityksen taloushallinnon uudelle tasolle. Palveluntarjoajilla on kuitenkin vielä kehitettävää lisäarvon tuottamisessa tai lisäarvoa tuottavien palvelujen myymisessä sekä oman roolin ja aseman kehittämisessä kohti aitoa strategista kumppanuutta.

6 % 7 % 97 % 2 % Palvelun laatu 75 % 22 % 54 % 41 % Osaamisen taso Sujuva yhteistyö palveluntarjoajan kanssa Palvelun käynnistämisen jouhevuus Palveluntarjoajan proaktiivisuus 20 % 66 % 24 % 61 % Yhteyshenkilön pysyvyys Taloushallinnon palveluntarjoajien laatu merkitsee yrityksille enemmän kuin hinta. Tutkimuksessa ilmenee, että palveluntarjoajaa valittaessa laatua ja osaamisen tasoa pidetään tärkeimpinä tekijöinä. Yritykset ovat valmiita panostamaan laadukkaisiin ja monipuolisiin taloushallinnon palveluihin. Hintaa ei pidetä erityisen merkittävänä tekijänä palveluntarjoajaa valitessa. Erityisesti laatua pidetään hintaa tärkeämpänä rutiininomaisia toimintoja ulkoistettaessa. Osa vastaajista arvostaa myös toimialatuntemusta, palkanlaskennan osalta erityisesti TES-tuntemusta. 32 % 49 % Raportoinnin monipuolisuus 34 % 46 % Raportoinnin räätälöitävyys Yleisesti ottaen tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että taloushallinnon ulkoistamisella tavoitellaan enemmän rutiinien hoidon siirtämistä palveluntuottajalle. Rutiinien vähentämistä pidetään huomattavasti tärkeämpänä syynä ulkoistamiseen kuin esimerkiksi paremman kuvan saamista liiketoiminnan tilasta tai oman osaamisen täydentämistä. Useat vastaajat kokevat ulkoistamisprosessin sujuvaksi ja toteavat, ettei heillä ole ollut minkäänlaisia haasteita taloushallinnon palveluita ulkoistettaessa. Palveluntarjoajan koko tai esimerkiksi kansainväliseen verkostoon kuuluminen ei ole vastaajille erityisen merkityksellistä. Tärkeämmäksi 31 % 47 % 29 % 44 % 14 % 59 % Palveluntarjoajan järjestelmien integrointi omiin toiminnanohjaustai muihin järjestelmiin Toimialatuntemus Yhteiskäyttöiset järjestelmät (skaalautuva ja liukuva työn- ja vastuunjako palveluntarjoajan kanssa) 17 % 53 % Hinta koetaan muun muassa raportoinnin räätälöitävyys ja monipuolisuus. Auktorisointia piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä yli puolet (58 %) vastaajista. Alan palveluyrityksiä auktorisoi Taloushallintoliiton yhteydessä toimiva Tiliinstituuttisäätiö. Vastaajat arvostavat erityisesti yhteyshenkilön pysyvyyttä. Yhteyshenkilön 19 % 39 % PALVELUNTARJOAJIEN LAATU VOITTAA HINNAN Palveluntarjoajan auktorisointi 8 % 44 % Hinnoittelumalli PALVELUNTARJOAJAN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 12 % 27 % Paikallisuus vaihtuminen todetaan usein keskeisimmäksi haasteeksi taloushallinnon palveluiden ulkoistamisessa. Asiakasyrityksille on siis tärkeää, että palveluntarjoajan yhteyshenkilö tuntee heidän yrityksensä ja toimialansa. 8 % 29 % Kielitaito 2 % 19 % Palveluntarjoajan koko Erittäin tärkeä Tärkeä 3 % 7 % Kuuluminen kansainväliseen ketjuun Yritykset, jotka eivät ole ulkoistaneet taloushallinnon toimintojaan, kokevat oman taloushallintoyksikkönsä laadun selkeästi tärkeimmäksi syyksi olla ulkoistamatta taloushallintoaan. Samoin kuten taloushallintoa ulkoistaneiden yritysten kohdalla, myös ei-ulkoistaneiden organisaatioiden kohdalla laatu ohittaa kustannussäästöt tärkeysjärjestyksessä. Sopivan palveluntarjoajan löytymistä ei pidetä ongelmallisena.

7 12 13 KESKISUURET YRITYKSET VAROVAISIA ULKOISTAMAAN TALOUSHALLINTOA Suomalaiset keskisuuret yritykset ovat olleet hyvin varovaisia taloushallinnon ulkoistamisessa. On mahdollista, että yrityksissä ei tunnisteta kaikkia mahdollisia ulkoistamisesta saatavia hyötyjä. Kun vertaillaan ei-ulkoistaneiden ja ulkoistaneiden yritysten ajatuksia taloushallinnon mahdollisen ulkoistamisen syistä, voidaan todeta, että taloushallinnon palveluntarjoajat eivät ole kyenneet tuomaan esiin palveluidensa mukanaan tuomia hyötyjä. Lisäksi palveluntarjoajat eivät ole erityisen hyvin onnistuneet edistämään ulkoistamista tarjoamalla sitä harkitseville yrityksille taloushallinnon neuvonantopalveluja. Sisäinen taloushallintomme on tehokas ja tuottaa korkeaa laatua Taloushallinnon toimintoja ulkoistamalla ei synny riittävästi säästöjä Ulkoistamisella menettää kontrollin ja läpinäkyvyyden omiin keskeisiin liiketoimintaprosesseihin Ulkoistamisesta huolimatta meidän tulisi ylläpitää samaa osaamista ja resursseja talon sisällä Palveluntarjoajan kontaktihenkilöiden vaihtuvuus on riski Taloushallinnon toimintomme on keskitetty konsernin palvelukeskukseen Omien ja palveluntarjoajien toiminnanohjausjärjestelmien integrointi on haastavaa Ulkoistamisen käynnistäminen on liian kivulias ja kallis prosessi odotettuihin hyötyihin nähden Taloushallinto on liian keskeinen toiminto ulkoistettavaksi Toimialaamme riittävästi ymmärtävää palveluntarjoajaa ei löydy Palveluntarjoajat eivät ole tarpeeksi joustavia tarpeisiimme nähden Ulkoistaminen ei kannata ennen omien prosessien kuntoonpanoa Johdon fokus on ollut kiireellisimmissä asioissa Ohjeistus estää omistajiamme tai konserniamme ulkoistamasta taloushallinnon palveluita Täysin luotettavaa palveluntarjoajaa ei löydy 13 % 26 % 13 % 3 % 20 % 8 % 5 % 26 % 10 % 34 % 36 % 25 % 43 % 9,8 % 7 % 12 % 10 % 5 % 25 % 12 % 21 % 15 % 44 % 46 % Erittäin tärkeä 43 % 18 % TEKIJÄT, JOTKA VAIKUTTAVAT PÄÄTÖKSEEN OLLA ULKOISTAMATTA TALOUSHALLINTOA Organisaatiomme sekä kotimaan että ulkomaiden toimipisteiden tarpeisiin vastaavaa palveluntarjoajaa ei löydy 7 % 2 % Tärkeä

8 14 15 YRITYKSET TYYTYVÄISIÄ TALOUSHALLINNON PALVELUNTARJOAJIEN LAATUUN TALOUSHALLINNON PALVELUNTARJOAJIEN MÄÄRÄ ULKOISTAVAA YRITYSTÄ KOHTI TALOUSHALLINNON PALVELUNTARJOAJAN VAIHTAMISTA HARKITSEVIEN YRITYSTEN OSUUS TYYTYVÄISYYS NYKYISEN TALOUS- HALLINNON PALVELUNTARJOAJAN TOIMINTAAN ASTEIKOLLA 4-10 YKSI 84 % EI 82 % KAKSI USEAMPI 0 % EOS 2 % KYLLÄ % 12 % 36 % 36 % 9 % Merkittävä osa (84 %) taloushallinnon Yritykset ovat tyytyväisiä palveluntarjo- Palveluntarjoajaa ei haluta vaihtaa ilman Myös kouluarvosanat osoittavat vastaaji- vastaajista, joten suurimmalla osalla luntarjoajan laadun merkitys on koros- palveluita ulkoistaneista yrityksistä ostaa ajiinsa, sillä vain 16 prosenttia harkitsee painavaa syytä. Vaihtoaikeissa olevat en olevan melko tyytyväisiä palveluntar- palveluntarjoajista mielletään olevan tunut vastauksissa läpi kyselyn, laatu ei taloushallinnon palveluja vain yhdeltä palveluntarjoajan vaihtoa. Yritykset vastaajat kertovat syyksi muun muassa joajiinsa. Täysin tyytymättömiä palve- kehitettävää toiminnassaan. yllättäen nouse esiin palveluntarjoajan palveluntarjoajalta. Asiointi yhden pal- perustelevat tyytyväisyyttään palvelun- ongelmat laadussa, osalla vaihtoaikeisiin luntarjoajiin ei tutkimukseen perustuen piirteitä arvioitaessa. veluntarjoajan kanssa koetaan helpoksi. tarjoajiin muun muassa pitkäaikaisella vaikuttaa hinta. olla lainkaan, sillä kukaan vastaajista ei Luotettavuutta arvostetaan palveluntar- Kukaan tutkimuksen vastaajista ei käyt- yhteistyöllä, toiminnan sujuvuudella arvioi palveluntarjoajaansa alhaisimmilla joajan parhaana piirteenä. Myös toimiala- Kehityskohteita arvioitaessa vastaajat tänyt useampaa kuin kahta sekä vaihtamisen vaivalloisuudella. kouluarvosanoilla. Arvosanan 10 antoi tuntemus ja pitkäaikainen kumppanuus mainitsevat palveluntarjoajan proaktiivi- palveluntarjoajaa. palveluntarjoajalleen vain 9 prosenttia ovat vastaajille tärkeitä. Vaikka palve- suuden ja paremmat raportointikäytännöt.

9 16 17 MITEN KESKISUURI YRITYS VOI SAADA PARHAAN HYÖDYN TALOUSHALLINNON ULKOISTAMISESTA? 1. Varmistu aidoista kokonaiskustannuksista 2. Ajattele ulkoistamista pitkän tähtäimen prosessina 3. Käytä palveluntarjoajan osaamista järkevästi 4. Selkeytä roolit 5. Motivoi henkilöstöä yli rajojen

10 18 MITEN KESKISUURI YRITYS VOI SAADA PARHAAN HYÖDYN TALOUSHALLINNON ULKOISTAMISESTA? TALOUSHALLINNON ULKOISTAMINEN KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ -TUTKIMUKSEN TOTEUTTAJAT Parhaan hyödyn saamiseksi taloushallinnon ulkoistamisesta, muista ainakin nämä seikat: 1. VARMISTU AIDOISTA KOKONAIS- KUSTANNUKSISTA Kun tavoitteena on selvittää kumpi tulee organisaatiolle edullisemmaksi ulkoistaminen vai oman taloushallinnon järjestäminen on kiinnitettävä huomiota sekä taloudellisiin että ei-taloudellisiin tekijöihin. Kokonaisuuden hahmottamiseksi vertailulaskelmissa tulee huomioida myös näkymättömät ja toimintatavasta riippumattomat kustannukset, joita tulee esimerkiksi laadun valvomisesta. Lisäksi on varauduttava tilanteeseen, jossa palvelun- Varmistaaksesi oikean käsityksen ulkoistamisen kokonaiskustannuksista, kannattaa harkita asiantuntija-avun käyttämistä jo suunnitteluvaiheessa. Palveluntuottajalta voi ostaa prosessikartoituksen ja toimintatapasuosituksen sitoutumatta ulkoistuksen toteuttamiseen. 2. AJATTELE ULKOISTAMISTA PITKÄN TÄHTÄIMEN PROSESSINA Sen sijaan, että ulkoistaminen hoidettaisiin kerralla alta pois, parhaan hyödyn saa irti pitämällä yllä mielenkiintoa ulkoistettua toimintoa kohtaan ja jatkamalla kehitystyötä yhdessä palveluntarjoajan kanssa. Kehitystyöhön osallistuminen edellyttää omia resursseja ja osaamista, joiden tystyöhön osallistumisen laajuus riippuu ulkoistettujen toimintojen luonteesta ja laajuudesta. 3. KÄYTÄ PALVELUNTARJOAJAN OSAAMISTA JÄRKEVÄSTI Varmista, että käytät palveluntarjoajan osaamista tehokkaasti, taloudellisesti ja oikeisiin asioihin keskittyen. Ole vaativa ostaja, se tekee palveluntuottajan toiminnasta laadukkaampaa. Oikeisiin asioihin voi tarkoittaa esimerkiksi ulkoistuspalvelun laajentamista, mikäli palveluntarjoajalla on tarjolla muitakin palveluja kuin parhaillaan käytössä oleva. 4. SELKEYTÄ ROOLIT Varmista, että ulkoistavan yrityksen ja su on laatia yksityiskohtainen tehtäväjakotaulukko, johon on merkitty sekä palveluntarjoajan että ulkoistajan vastuut. Täydennä tehtäväjakotaulukkoa toimintojen ja yhteistyösuhteen muutosten edellyttämällä tavalla. Valvo, että palveluntarjoajan prosesseissa on huolehdittu riskienhallinnasta. 5. MOTIVOI HENKILÖSTÖÄ YLI RAJOJEN Henkilöstön sitouttamisen ja motivoinnin tarve saattaa jatkua juridisista ratkaisuista huolimatta. Yhteydenpidon jatkumiseen kannattaa panostaa etenkin silloin, jos ulkoistamisen myötä henkilöstöä siirtyy ulkoistavasta yrityksestä palveluntuottajan BDO BDO on voimakkaasti kasvava tilintarkastus-, vero- ja neuvonantopalvelujen asiantuntija. BDO tarjoaa tutkitusti* alansa parasta asiakaspalvelua sekä yrityksille, julkiselle sektorille että muille yhteisöille. BDO on viidenneksi suurin tilintarkastus- ja asiantuntijapalveluita tuottava organisaatio sekä Suomessa että kansainvälisesti. Kansainvälisesti BDO tukee asiakkaidensa menestystä yli 150 maassa asiantuntijan voimin. *) Taloustutkimus Oy: Yrityskuva Suur -Helsingin vaikutusalueella 2014, Tilintarkastus ja muu asiantuntijapalvelu SUOMEN TALOUSHALLINTOLIITTO Suomen Taloushallintoliitto ry (TAL) on auktorisoitujen tilitoimistojen ja taloushallinnon konsulttiyritysten toimialaliitto, jonka päämääränä on kehittää toimialaa yhdessä jäsenyritystensä kanssa. Taloushallintoliitto tarjoaa alan yrityksille räätälöityjä palveluja kuten koulutusta, toimialauutisia ja tutkimuksia. Liitto julkaisee alan johtavaa ammattilehteä Tilisanomia, hallinnoi KLT-tutkintoa ja valvoo alan etuja eri hankkeissa. Taloushallintoliiton piiriin kuuluu noin 800 auktorisoitua jäsentoimipaikkaa ja yli 2700 KLT-asiantuntijaa. Liiton jäsenyritykset hoitavat lähes suomalaisen yrityksen ja yhteisön taloushallintoa ja yli yrityksen palkanlaskennan. Liiton jäsenet tarjoavat mm. talousjohtamisen, verotuksen, palkkahallinnon, rahoituksen ja yrityskauppakonsultoinnin palveluja erityisesti pk-yrityksille. tuottajan laatu ei vastaakaan asiakkaan ylläpitäminen on huomioitava ulkoistus- palveluntarjoajan välille ei jää harmaata palvelukseen jatkamaan entisen työn- odotuksia. vaihtoehdon vertailulaskelmissa. Kehi- aluetta. Selkeä ja yleisesti käytetty ratkai- antajansa toimintojen parissa.

11 TILINTARKASTUS VEROPALVELUT NEUVONANTOPALVELUT BDO Oy on itsenäinen BDO International Limitedin (UK) jäsenyritys. BDO on yhtenäinen nimi sekä kansainväliselle yritysten verkostolle että kunkin maan jäsenyritykselle.

Taloushallinnon ulkoistamispalvelut Tutkimusraportti

Taloushallinnon ulkoistamispalvelut Tutkimusraportti Taloushallinnon ulkoistamispalvelut 2016 Tutkimusraportti Kontrolli kestää ulkoistuksen Yritys ei menetä kontrollia taloushallintoonsa ulkoistuksessa. Päinvastoin. Peräti 90 prosenttia vastaajista sanoo

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen

Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin. Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy. Suuntaa menestykseen Taloushallinnon käytänteitä PKsektorin B-to-B -yrityksissä Tieke ebusiness Forum, 23.-24.5.2012 Harri Kanerva ValueFrame Oy Sisältö 1 2 3 4 5 ValueFrame Oy Kysely Kyselyn vastaukset Avoimet kysymykset

Lisätiedot

yhdistys tai muu organisaatio % toiminimi %

yhdistys tai muu organisaatio % toiminimi % PDF-tiedosto yhdistys tai muu organisaatio - toiminimi - oy tai oyj - 2.0% ay tai ky - 4 toiminimi ay tai ky 4 20 ten lukumäärä 0 oy tai oyj 2.0% 14 yhdistys tai muu organisaatio 0 tai enemmän - 1 - -

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011 Perusterveydenhuollon suunta 0 kyselytutkimuksen tulokset Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto..0 Johdanto Perusterveysbarometri 0 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet

Lisätiedot

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan.

Työ on. muuttunut. Digitalisoimme työajanhallinnan. Työ on muuttunut Digitalisoimme työajanhallinnan. Työn tulos ei synny sen tekemiseen käytetystä ajasta vaan sen tuottavuudesta. Työ on muuttunut. Digitalisaatio sekä muutokset ympäristössä, yhteiskunnassa

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ

ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ ULKOISTAMISEN KÄSIKIRJA RIITTA LEHIKOINEN ILKKA TÖYRYLÄ TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Julkaisija: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-1966-9

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN LYHYT ULKOISTUSOPAS

ASIAKASPALVELUN LYHYT ULKOISTUSOPAS ASIAKASPALVELUN LYHYT ULKOISTUSOPAS Miksi, milloin ja miten kannattaa ulkoistaa asiakaspalvelu? Part of Eniro Group Miksi ulkoistaa asiakaspalvelu? VIISI HYVÄÄ SYYTÄ: 1. Joustavat palveluajat ja -kanavat

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015 Pk-toimintaympäristökysely Kesäkuu 2015 Kasvu 2 Kasvutavoitteet hiipuneet Vaikea talous- ja suhdannetilanne näkyy yritysten kasvutavoitteissa Kasvutavoitteiden (voimakas ja maltillinen) yleisyys vähentynyt

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin

Kokoelmien tärkeyden keskiarvot toimipisteittäin Palvelunlaatukysely: Kokoelmapalvelut Kokoelmapalvelujen tärkeys Palvelunlaatukyselyssä toimintojen tärkeyttä mitattiin arvoasteikolla, jossa erittäin tärkeä sai arvon, jokseenkin tärkeä arvon ja ei ollenkaan

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä

Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista. parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA. Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä Valmennamme ihmisistä ja organisaatioista parempia MUUTOKSEN AIKAAN- SAAJA Yli 1000 paremmaksi valmennettua organisaatiota vuoteen 2025 mennessä 27.1.2017 (c) Kari I. Mattila 1 STRATEGISEN HYVINVOINNIN

Lisätiedot

JULKAISUVAPAA KLO 06.00

JULKAISUVAPAA KLO 06.00 JULKAISUVAPAA 26.10.2015 KLO 06.00 ä Lisätietoja varten: tj Mats Nybondas Puh: 09-4730 3551 @-posti: mats.nybondas@epsi-finland.org TELEOPERAATTORIT - ASIAKASTYYTYVISYYS EPSI RATING - MATKAVIESTINT - YKSITYIS

Lisätiedot

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo

KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KANSALAISJÄRJESTÖJEN TALOUDELLISTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN NYKYTILA 2016 VaLa, KANE, Kepa, SOSTE ja Valo KESKEISET TULOKSET 1(2) Varainhankinta kuuluu nyt aiempaa useammin (73 %! 84 %) osana jonkun toimenkuvaan.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Johdanto ja keskeiset tulokset Perusterveysbarometri 2 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet yhteistyössä

Lisätiedot

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN?

JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? JÄRJESTÄJÄN JA TUOTTAJAN EROTTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA MITÄ, MIKSI, MITEN? Kuntamarkkinat tietoisku 14.9.2016 SOTE-UUDISTUKSEN TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Sote-uudistuksen tavoitteet,

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

Digitaalinen taloushallinto yritysten kasvun ja kehittymisen tukena

Digitaalinen taloushallinto yritysten kasvun ja kehittymisen tukena Digitaalinen taloushallinto yritysten kasvun ja kehittymisen tukena Tutkimus digitaalisen taloushallinnon nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista pk-yrityksissä 1 / 33 Tutkimuksen toteuttivat Yhteistyössä

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016 TERVETULOA Enfo Digital Dimension Vibes 2016 LOISTE OY DIGITALISAATION AVULLA UUTTA LIIKETOIMINTAA - CASE LOISTE EERO LUHTANIEMI AGENDA Loiste-konserni Digitalisaatio Kehityshaasteet energiayhtiössä Talousprosessien

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100

Asiakastyytyväisyys Toimiala, yksityisasiakkaat Indeksi 0-100 EPSI Rating Pankki ja rahoitus 2016 Päivämäärä: 2016-10-03 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50

Lisätiedot

Pelastustoimi kysely. Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta

Pelastustoimi kysely. Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta Pelastustoimi 2019 -kysely Kysely pelastustoimen ja sen toimintaympäristön nykytilasta Perustiedot kyselystä Kyselyn laatimiseen osallistui Palopäällystöliiton toimijoiden lisäksi sisäministeriön pelastusosaston

Lisätiedot

MATKALLA DIGITAALISEEN TALOUSHALLINTOON

MATKALLA DIGITAALISEEN TALOUSHALLINTOON Pikaopas MATKALLA DIGITAALISEEN TALOUSHALLINTOON Sähköinen vs. digitaalinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien, kuten

Lisätiedot

Museotyö muutoksessa!

Museotyö muutoksessa! Museotyö muutoksessa! Kohti vaikuttavampaa museotoimintaa Carina Jaatinen, Museovirasto Tampere 27.5.2015 Virittelyä ja herättelyä! Mitä on tulevaisuuden museotoiminta? Miksi sitä tehdään? Ketä se palvelee?

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Aspa-säätiö. Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy

Aspa-säätiö. Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy Aspa-säätiö Mikä on tärkeää asumisessa tukea tarvitsevien palveluissa vuonna 2020? Yhteenveto tuloksista 2016 Fountain Park Oy Sisältö Projektin tavoite ja tunnusluvut 3 Verkkoaivoriihi osallistujan silmin

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016

Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Kevan toimintaympäristötutkimus 2016 Tutkimuksesta Keva seuraa toimintaympäristönsä keskeisiä ja ajankohtaisia muutoksia säännöllisesti toteutettavalla tutkimuksella. Otos: kuntaorganisaatiot, joissa on

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset ja hinnoittelee tuotteen. Hän

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014

Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta. Syyskuu 2014 Kauppakamarien yritysjohtajakysely digitalisaatiosta Syyskuu 2014 Kyselystä Kauppakamarien yritysjohtajakysely kartoitti digitalisaatioon liittyviä haasteita ja tavoitteita yrityksissä. Toteutettiin 8.9.

Lisätiedot

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi

Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Näin paransimme tuottavuutta. Hyvät käytännöt ja vakiinnuttamisen keinot Kieku-käyttäjäfoorumi Jukka Aalto Helsinki 26.11.2015 Näkökulmat 1. Henkilöstöhallinto 2. Taloushallinto 3. Haasteet 27.11.2015

Lisätiedot

Taloushallinnon uusi rooli

Taloushallinnon uusi rooli Taloushallinnon uusi rooli Valtio Expo 2009 Marja Heikkinen-Jarnola liikenne- ja viestintähallinnon controller 7.5.2009 marja.heikkinen-jarnola@lvm.fi 1 Taloushallinnon rutiinit palvelukeskukseen entä

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Korkeakoulujen laskentatoimen tila -tutkimuksen välituloksia. Jukka Pellinen Jyväskylän yliopisto

Korkeakoulujen laskentatoimen tila -tutkimuksen välituloksia. Jukka Pellinen Jyväskylän yliopisto Korkeakoulujen laskentatoimen tila -tutkimuksen välituloksia Jukka Pellinen Jyväskylän yliopisto 25.11.2016 Tavoite Kuvailla korkeakoulujen johdon laskentatoimen käytäntöjä kattavasti Tutkimusaineisto

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä

IKÄÄNTYNEET. Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä IKÄÄNTYNEET Liikkuuko Pieksämäki projektin väliraportin tiivistelmä MIHIN TIEDOT PERUSTUVAT? Seniorikyselyyn vastasi 89 yli 65-vuotiasta pieksämäkeläistä. Vastaajiksi on valikoitunut liikunnallisesti erittäin

Lisätiedot

Maalahti. Kuntaraportti

Maalahti. Kuntaraportti Maalahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2009

Logistiikkaselvitys 2009 Logistiikkafoorumi Logistiikkaselvitys 2009 Professori Lauri Ojala Tutkija Tomi Solakivi Turun kauppakorkeakoulu - Logistiikka Lauri.ojala@tse.fi Tomi.solakivi@tse.fi 1 Logistiikkaselvitys 2009 Liikenne-

Lisätiedot

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00

Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta 1.4.2009 klo 17.00-20.00 Audit Auer Oy Rovaniemen Kehitys Oy Yrittäjäilta klo 17.00-20.00 Sähköinen taloushallinto kuinka ja miten? KHT, JHTT, KTM Leila Auer 1 YRITYKSEN ESITTELY Audit Auer Oy KHT, JHTT, KTM Leila Auer 100 % omistus

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

Kouvola. Kuntaraportti

Kouvola. Kuntaraportti Kouvola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen Suomessa 2013 Loppukäyttäjätutkimus, alle 500 henkilön organisaatiot Osa 1/3: Pilvipalvelujen hyödyntäminen toiminnanohjausjärjestelmissä Leena Mäntysaari, Mika

Lisätiedot

Taloushallinnon ohjelmistot 2014

Taloushallinnon ohjelmistot 2014 Taloushallinnon ohjelmistot 201 Vastauksia yhteensä: 1021 Vastausprosentti: 29 Yhteistyössä Basware EmCe Solution Partner Oy Heeros Systems Oy Lemonsoft Oy Maestro Netbaron Solutions Oy Opus Capita ProCountor

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Paltamo. Kuntaraportti

Paltamo. Kuntaraportti Paltamo Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

TKL -LEX TEKNISEN KAUPAN TIETOPALVELU

TKL -LEX TEKNISEN KAUPAN TIETOPALVELU TKL -LEX TEKNISEN KAUPAN TIETOPALVELU Ennakoivaa säädöstietoa liiketoiminnan tarpeisiin TKL -LEX yritysjohdolle myynnistä vastaaville markkinoinnista vastaaville asiantuntijoille Teknisen kaupan yritysten

Lisätiedot

Lappeenranta. Kuntaraportti

Lappeenranta. Kuntaraportti Lappeenranta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Parikkala. Kuntaraportti

Parikkala. Kuntaraportti Parikkala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hamina. Kuntaraportti

Hamina. Kuntaraportti Hamina Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa

Yleinen asiakastyytyväisyys laajakaistapalveluihin loivassa nousussa EPSI Rating Laajakaista 2016 Päivämäärä: 31-10-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569 1921

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Lahti. Kuntaraportti

Lahti. Kuntaraportti Lahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Asiakkaat tyytyväisimpiä paikallisyhtiöihin

Asiakkaat tyytyväisimpiä paikallisyhtiöihin EPSI Rating Sähkön vähittäismyynti 2016 Päivämäärä: 28-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358

Lisätiedot

Heinola. Kuntaraportti

Heinola. Kuntaraportti Heinola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Orimattila. Kuntaraportti

Orimattila. Kuntaraportti Orimattila Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Hartola. Kuntaraportti

Hartola. Kuntaraportti Hartola Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Suomussalmi. Kuntaraportti

Suomussalmi. Kuntaraportti Suomussalmi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Palkeet asiakastyytyväisyys

Palkeet asiakastyytyväisyys Palkeet asiakastyytyväisyys Kieku-info 30.9.2015 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Kohderyhmä ja näyte Tutkimuksen kohderyhmät Asiakasvirastojen yhteyshenkilöt ja johto

Lisätiedot

asiakastyytyväisyystutkimus

asiakastyytyväisyystutkimus OVOn harrasteryhmien asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Tutkimuksen toteutus Tutkimus tehtiin keväällä 2010 (sama tutkimus toteutettu myös keväällä 2007, 2008 ja 2009) Tutkimus toteutettiin ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

PK-hallitusbarometri

PK-hallitusbarometri PK-hallitusbarometri 7.2.13 Alue N 5 45 4 35 3 25 15 1 5 45 kauppakamari (N = 45) Asema organisaatiossa kauppakamari (N = 45) 45 42 4 35 3 25 15 16 22 1 5 toimitusjohtaja hallituksen puheenjohtaja hallituksen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Sysmä. Kuntaraportti

Sysmä. Kuntaraportti Sysmä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Ravintola-alan oppisopimuskoulutuksen nykytila ja mahdollisuudet

Ravintola-alan oppisopimuskoulutuksen nykytila ja mahdollisuudet Ravintola-alan oppisopimuskoulutuksen nykytila ja mahdollisuudet Tiina Suorsa Spring House Oy 1.3.2016 STAFFPOINT SPRING HOUSE SAIMA SOFT Yleistä haastattelukyselystä Ravintola-alan oppisopimuskoulutuksen

Lisätiedot

Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen. Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012

Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen. Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012 Yrittäjien hyvinvointi, työkyky ja osallistuminen kuntoutukseen Projektipäällikkö Kimmo Terävä, VTM 22.3.2012 Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) 2009-2012 1. Pientyöpaikkojen työkyvyn tukemisen ja työterveyshuoltoyhteistyön

Lisätiedot

Kontiolahti. Kuntaraportti

Kontiolahti. Kuntaraportti Kontiolahti Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ

CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ CAF JA DIGITALISAATIO - PALVELUKETJUT KESKIÖSSÄ Kansallisen arviointi- ja laatuverkoston seminaari 1.9.2016 Jussi Kleemola TÄMÄ ON SOLITA. Liikevaihto 2015 49,7 miljoonaa euroa Yli 430 ammattilaista Yli

Lisätiedot

Polvijärvi. Kuntaraportti

Polvijärvi. Kuntaraportti Polvijärvi Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Rääkkylä. Kuntaraportti

Rääkkylä. Kuntaraportti Rääkkylä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

ARTTU2-kuntaseminaari Kommenttipuheenvuoro Kehitysjohtaja Markku Heinonen

ARTTU2-kuntaseminaari Kommenttipuheenvuoro Kehitysjohtaja Markku Heinonen ARTTU2-kuntaseminaari 10.12.2015 Kommenttipuheenvuoro Kehitysjohtaja Markku Heinonen Kyselyt kuntien päätöksenteon apuvälineenä Asukkaiden palaute ja tyytyväisyys keskeisessä roolissa kuntapalvelujen kehittämisessä

Lisätiedot

COUNTRY PAYMENT REPORT. Suomi

COUNTRY PAYMENT REPORT. Suomi COUNTRY PAYMENT REPORT 16 Suomi Country Payment Report 16: SUOMI Maksutaparaportti on Intrum Justitian tuottama. Intrum Justitia kerää tietoa tuhansista yrityksistä Euroopassa muodostaakseen kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta niiden tarvitsemia päihdehuollon palveluja Tehtävänsä toteuttamiseksi kuntayhtymä ylläpitää Mainiemen kuntoutumiskeskusta

Lisätiedot

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2

Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Pori Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Harjavalta. Kuntaraportti

Harjavalta. Kuntaraportti Harjavalta Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu

Vihreämmän ajan kuntaseminaari. Päättäjien Aamu Vihreämmän ajan kuntaseminaari Päättäjien Aamu Agenda - 9:00-11:00 Kuntakentän haasteet ja niihin vastaaminen tietotekniikan keinoin IT:n ekologinen jalanjälki Virran- ja kustannusten säästö nykyaikaisin

Lisätiedot

Jämsä. Kuntaraportti

Jämsä. Kuntaraportti Jämsä Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Kuhmoinen. Kuntaraportti

Kuhmoinen. Kuntaraportti Kuhmoinen Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Lieksa. Kuntaraportti

Lieksa. Kuntaraportti Lieksa Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT

KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNTIEN SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT SYKSY 211 Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS VTK Anna Laiho Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...4 2. SÄÄSTÖTOIMET JA TULONLISÄYSKEINOT KUNNISSA....5 2.1 Tehdyt säästötoimet.5

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin vastaus 1(6) LAUSUNTOKYSYMYKSET: JULKISEN HALLINNON ASIAKASPALVELUN KEHIT- TÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

Karkkilan kaupungin vastaus 1(6) LAUSUNTOKYSYMYKSET: JULKISEN HALLINNON ASIAKASPALVELUN KEHIT- TÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Karkkilan kaupungin vastaus 1(6) LAUSUNTOKYSYMYKSET: JULKISEN HALLINNON ASIAKASPALVELUN KEHIT- TÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Yhteisen asiakaspalvelun järjestäminen ja siinä tarjottavat palvelut Kysymys 1

Lisätiedot

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru

Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa , Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Yhdessä soteen Järjestöt sote-uudistuksessa 13.9.2016, Keski-Uudenmaan järjestöseminaari, Hyvinkää Erityisasiantuntija Ulla Kiuru Esityksen rakenne Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta

Lisätiedot